Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü, kvatansever@pau.edu."

Transkript

1 Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pmukkle Ünverstes, Uyulmlı Blmler Yüksekokulu, Sermye Pyssı Bölümü, Snn AYDIN Öğr.Gör.,Dumlupınr Ünverstes, Küty Sosyl Blmler Meslek Yüksekokulu, ÖZET: İşletmelern bşrısı, ssedr ve çlışnlrı olduğu kdr devlet ve toplumu d ykındn llendren öneml br konudur. Fnnsl bşrısızlığın önörülmes de ynı çıkr ruplrı üzerndek etklernden dolyı önemldr. Gelecekte fnnsl nlmd bşrısız olcğı tmn edlen şletmelere yönelk buünden lınck tedbrlern, şletme bşrısı üzernde poztf etkler olcktır. Benzer şeklde ytırım krrlrının en doğru şeklde lınmsın yönelk de olumlu etkler olcktır. Bu doğrultud çlışmmızd Bors İstnbul d Gıd, İçk ve Tütün sektöründe flyette bulunn şletmelern 202 yılı ml tblolrındn elde edlen verlere dylı olrk fnnsl bşrısızlık önörüsünde bulunulmuştur. Çlışmd 43 fnnsl rsyo üzernde öncelkle yırm (dskrmnnt nlz uyulnmış ve fnnsl bşrısızlık önörüsü çn 5 sttstksel nlmlı fnnsl rsyo elde edlmştr. Sonrsınd bu rsyolr, çok krterl krr verme (ÇKKV yklşımlrındn ELECTRE TRI modelnde krter olrk kullnılrk, frmlr fnnsl bşrılı ve fnnsl bşrısız olrk sınıflndırılmıştır. Antr Kelmeler: Fnnsl Bşrısızlık Önörüsü, Ayırm Anlz, ELECTRE TRI Jel Kodu: C38, C53, G7 A RESEARCH BASED ON ANALYSIS OF MULTI-CRITERIA DECISION MAKING IN FINANCIAL FAILURE PREDICTION ABSTRACT: Success of busnesses s n mportnt mtter not only for te stkeolders nd employees of busnesses but lso for te stte nd te socety. Predcton of fnncl flure s lso mportnt due to ts effects on te sme nterest roups. Precutons tken tody for busnesses predcted to fce wt fnncl flure n te future wll ve postve effects on ter success. Smlrly, tey wll lso ve postve effects on mkn te most ccurte nvestment decsons. In ts respect, n ts study, fnncl flure predctons were mde upon te dt cqured from te 202 nnul fnncl sttements of Bors Istnbul s busnesses n food, drnk nd tobcco sector. In te study, frstly, dscrmnnt nlyss ws conducted on 43 fnncl rtos nd fve sttstclly snfcnt fnncl rtos were cqured for fnncl flure predcton. Subsequently, usn te rtos s crter n ELECTRE TRI model of mult-crter decson mkn (MCDM pproces, te frms were clssfed s fnnclly successful or unsuccessful. Key Words: Fnncl Flure Predcton, Dscrmnnt Anlyss, ELECTRE TRI Jel Clssfctons: C38, C53, G7. Grş Fnnsl tblolr şletmelere lşkn belrl br döneme t bller vermelernn ynınd eleceğe yönelk önörülerde bulunmd d br rç olrk ltertürde sıklıkl kullnılmktdır. Fnnsl tblolr rcılığıyl ypıln önörülerle elecekte frmnın östereceğ performns ornsl olrk tmn edleblr. Fnnsl nlmd bşrısız olcğı tmn edlen şletmelerde buünden lınck tedbrler le ssedrlr, çlışnlr, yönetcler, ytırımcılr vb. çıkr ruplrı korunbleceğ b kynklrın etkn kullnımı d sğlnblr. Fnnsl bşrısızlık; frm poltklrınd, lınn fnnsl krrlrd ve frmnın dğer lnlrınd oln bşrısızlıklrın sonucund orty çıkn edeflere ulşmm durumudur (Okk, 2009, s Fnnsl bşrısızlık fls etme, cze düşme olrk d tnımlnmktdır (Grtzer, 200, s. 2. Fnnsl bşrısızlık frm ç sebeplerle orty çıkbleceğ b küresel krzler, ülkeler rsı rekbet, ysl ve poltk sebeplere dylı dışsl fktörlern etks le de kendn östereblr. İşletmeler çn fnnsl bşrısızlığ neden oln fktörlern br kısmı kontrol edleblrken bzılrı se frmlrın kontroller dışı elşr. Fnnsl ypısı bozulmuş, yükümlülüklern yerne etrme ücü zyıflmış br şletmenn fnnsl durumunu üçlendrmek mcıyl; borçlrın vdesn uztmk, borçlrı konsolde etmek vey yenden ypılndırmk, lcklılrın nlşm sonucund lcklrının br bölümünden vzeçmeler, şletmelern sermye ypısının yenden düzenlenmes ve sermye ypısının üçlendrlmes, vrlıklrın yenden değerlenmes, mdd durn vrlıklrın stılrk uzun sürel olrk krlnmsı, ml durn vrlıklrın kısmen vey tümüyle pry çevrlmes, borçlrın menkul kıymet lne dönüştürülmes ve konkordto önerlmes b önlemlere bşvurulblr (Aküç, 998, s. 949 İşletmeler, sermye tyçlrını fnnsl kuruluşlrdn y d çeştl menkul kıymetler rcılığıyl çok syıd ytırımcıdn krşılmktdırlr. Gerek br şletmeye ytırım ypmış oln mevcut ytırımcılr, erekse ytırım ypmyı düşünen potnsyel ytırımcılr krrlrını verrken şletme le ll bllerden yrrlnmktdırlr. Bşrısızlığın doğru olrk tmn edlmes doğru ytırım krrlrının verlmesn sğlycktır. Fnnsl bşrısızlık tmn modeller yrdımıyl ytırımlrın uyun lnlr ve bşrılı şrketlere yönlendrlmes, fonlrın en y şeklde kullnımın neden olck ve ülke ekonoms çısındn d öneml yrrlr sğlycktır. Çlışmd fnnsl bşrısızlığın önörülmesnde yırm (dscrmnnt nlz ve ÇKKV yklşımlrındn ELECTRE TRI brlkte kullnılmıştır. Çlışm dört bölümden oluşmktdır. İknc bölümde fnnsl bşrısızlığın önörülmesne yönelk çlışmlrı çeren ltertür özet yer lmktdır. Üçüncü bölümde çlışmd kullnıln modeller çıklnmıştır. Dördüncü 63

2 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER, Snn AYDIN bölümde çlışmnın bululrı ve çlışm sonucund elde edlen sonuçlr yer lmktdır. Son olrk d sonuç ve elecekte ypılck çlışmlr lşkn önerler yer lmktdır. 2. Ltertür Trmsı Ltertürde erek fnnsl bşrısızlığın önörülmesne yönelk ve erekse de fnnsl bşrısızlığın önörülmesnde kullnılck değşkenlern seçmne yönelk çok syıd çlışmnın yer ldığı örülmektedr. Fnnsl bşrısızlık tmn lnınd lk çlışmlrdn brs Altmn (968 ın yptığı çlışmdır. Altmn ın kullndığı Model Z Skor model olrk dlndırılmıştır. Çlışmd fnnsl bşrısızlık krter olrk fls kvrmı kullnılmıştır yılln rsınd, 33 fls etmş ve 33 fls etmemş üretm şletmes üzernde ypıln çlışm, 22 ornl bşlmış ve çlışmnın sonucund 5 değşkenl dskrmnnt model elde edlmştr. Bu modele öre, şletmeler flstn br yıl önces çn %95 ornınd doğru sınıflndırm ypılmıştır. Tp I t %6, Tp II t ornı se %3 olrk tespt edlmştr. İk yıl önces çn %83 ornınd doğru sınıflm ypılmıştır. Tp I t %28, Tp II t ornı se %6 olrk tespt edlmştr. Edmster (972 ypmış olduğu çlışmd küçük frmlr rsınd fls d çok rstlndığını belrterek, küçük frmlrın fnnsl bşrısızlığını ölçmek üzere br model elştrmştr. Modelde 42 bşrısız ve 562 bşrılı şrket çlışm kpsmın lınmıştır. Öneml örülen 9 det fnnsl orn bğımsız değşken olrk kullnılmıştır. Modeln yırt etme ücü %74 bulunmuştur. Modele öre z değer 0,530 ve d şğı se frm bşrısız, yüksekse bşrılı kbul edlmştr. Modeln üvenrlk ornı %93 bulunmuştur. Olson (980 fls önörüsü mcıyl Lostk Reresyon nlzn kullndığı çlışmsınd, flstn üç yıl öncesne kdr dlerek br fls tmn model oluşturulmuştur yılln rsındn seçtğ 05 fls etmş ve 2058 fls etmemş şletmenn verlerne lostk reresyon nlzn uyulmıştır. İflstn br yıl önces çn, flstn k yıl önces çn ve flstn br ve k yıl öncesn brleştrerek 9 frklı model elştrmştr. Modeller, sırsıyl % 96,2; % 95,55 ve % 92,84 ornınd bşrıyl tmnde bulunmuştur. Kesey ve Wtson (987 küçük ölçekl şletmelere yönelk fnnsl bşrısızlık önörüsü çn lostk reresyon modeln uyulmıştır yıllrı rsınd İnltere de 73 bşrısız ve 73 bşrısız olmyn küçük şletmeler üzernde ypıln çlışmd, fnnsl ornlrın bğımsız değşken olrk kullnılmsıyl %76,6 ornınd doğru sınıflndırm bşrısı elde edlrken, fnnsl olmyn bllern kullnımıyl doğru sınıflndırm bşrısı %75,3 olrk bulunmuştur. Fnnsl ornlrın ve fnnsl olmyn bllern brlkte kullnımıyl se doğru sınıflndırm ornı %82,2 olrk erçekleşmştr. Çlışmd fnnsl bşrısızlığın önörülmesnde fnnsl ornlrın ynı sır fnnsl olmyn krterlern de öz önünde bulundurulmsı önerlmektedr. Srt (998 yptığı çlışmd Jpon şrketlernn fnnsl bşrısızlık rskn ncelemştr. Çlışmd 6 tne fnnsl değşken kullnılmıştır. Seçlen değşkenler ver mdenclğ yöntem le nlz edlmş ve oluşturuln modeln doğru sınıflndırm bşrısı %86,4 olrk esplnmıştır. Hunter ve Iscenkov (999 Rusy ve İnltere şletmeler üzernde fnnsl bşrısızlığı br yıl önceden önöreblmek mcıyl lostk reresyon modeln kullnmışlrdır. Her k ülkeden de eşlemel örneklem teknğn kullnrk 40 şletme seçlmştr. Lostk reresyon modelyle elştrlen fonksyon Rusy şletmeler üzernde %95 ornınd doğru sınıflndırm bşrısı österrken, İnlz şrketler çn doğru sınıflndırm bşrısı %85 olrk bulunmuştur. Bu çlışmd şletmeler ruplr tmd; İnlz şletmeler çn krlılık östereler en öneml yırt edc değşken olrk bulunurken, Rusy şletmeler çn en y yırt edc değşken şletme büyüklüğü olrk bulunmuştur. Aty (200 yptığı çlışmd, şrket bşrısızlıklrının tmn çn br model oluşturmuştur. Modelde değşken olrk, 20 tne fnnsl rsyo kullnılmış ve bu değşkenler, ypy snr ğı yöntem le nlze tb tutmuştur. Modeln üç yıllık tmn dönemnde er br dönem çn doğru sınıflndırm orm %8 le %85 rsınd bulunmuştur. Foremn (2003 Amerk d letşm sektöründe flyette bulunn ve yıllrı rsınd fnnsl bşrısızlık yşyn 4 letşm frmsının fnnsl bşrısızlık önörüsünü 2 yıl önceden lostk reresyon nlzn kullnrk erçekleştrmştr. Çlışmnın ver setnde 4 det fnnsl bşrısızlık yşyn letşm frmsı bulunurken yne ynı sektörde flyette bulunn 63 şletmede örnekleme dl edlmştr. Kuruln model, toplm 77 şletmeden oluşn örneklem üzernde %97,4 doğru sınıflndırm bşrısı östermştr. Tsen ve Ln ( İnlz frmsı üzernde lostk reresyon nlzyle erçekleştrmş olduklrı fnnsl bşrısızlık önörü çlışmsınd %78 ornınd doğru sınıflndırm bşrısı elde etmşlerdr. Doğru rub tnmyn 7 şletmenn ll bşrısız olmyn şletmelerden oluşurken, 6 sı bşrısız şletmelerden oluşmktdır. Dolyısıyl bşrısız şletmelern doğru sınıflndırm bşrısı %8,25 olrk bulunurken, bşrısız olmyn şletmelern doğru sınıflndırm bşrısı %75,55 olrk bulunmuştur. Gepp ve Kumr (2008 yptıklrı çlışmd, şrket bşrısızlıklrının belrlenmesnde Cox, dskrmnnt nlz ve lostk reresyon nlz kullnmıştır. Bunun çn AMEX ve NYSE'de şlem ören üretm ve perkende şrketler örneklem olrk kullnılmıştır. Bu şrketlern fnnsl tblolrındn 27 tne fnnsl rsyo nlzde kullnılmıştır. Uyulnn üç yöntemn lk yıl çn doğru sınıflndırm ornı %96 olrk esplnmıştır. Lou (2008 yptığı çlışmd, fnnsl bşrısızlık le lel fnnsl tblolrın belrlenmesnde kullnıln modeller rsındk benzerlk ve frklılıklrı ncelemştr. Tyvn'd ypıln bu çlışmd, 52 değşken kullnılmıştır. Bu değşkenler, lostk reresyon, krr ğcı ve ypy snr ğı yöntemler le nlz edlmştr. Çlışmnın sonucund fnnsl tblo leler le fnnsl 64

3 Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 bşrısızlıklrın belrlenmesnde çok syıd değşkenn etks olduğu belrlenmştr. Lostk reresyon yöntemnn %99, ypy snr ğının %9, krr ğcı yöntemnn %95 doğru sınıflndırm ornlrınd sp olduğu esplnmıştır. Yn vd. (2009 Tyvn menkul kıymetler borssın kyıtlı şrketlern verlern çeştl nlz yöntemler le nlz ederek fnnsl bşrısızlık tmn model oluşturmuşlrdır. Anlzde ltı ruptn (ml yeterllk, krlılık, flyet etknlkler, fnnsl ypı ve nkt kım oluşn 24 rsyo kullnılrk yırm nlz ve lostk reresyon yöntemler le nlz edlmştr. Ypıln çlışmd oluşturuln fnnsl bşrısızlık tmn model, özellkle ekonomk resesyon dönemnde şrketlern rskn düşürdüğü, krlılığını rttırdığı belrlenmştr. Sle ve Abedn (2009 yptıklrı çlışmd, Trn Menkul Kıymetler Borssı'nd kyıtlı şrketlern fnnsl bşrısızlık rsknn belrlenmes çn fnnsl rsyolrın etksn rştırmışlrdır. Bunun çn çoklu reresyon yöntemn kullnmışlrdır. Oluşturuln modeln doğru sınıflndırm bşrısı %77 olrk esplnmıştır. Sor ve Jll (2009 Snpur şrketler çn fnnsl bşrısızlık rskn belrlemeye yönelk br model elştrmşlerdr. Çlışmd 64 tne fnnsl rsyo kullnılmıştır. Değşkenlern nlznde yırm nlz yöntem kullnılmıştır. Oluşturuln modeln doğru sınıflndırm ornı se %80 olrk esplnmıştır. Wu (200 yptığı çlışmd bşrısız ve bşrısız olmyn frmlrı yırmdn zyde frmlrın özellklern rştırn br yöntem önermektedr. Bu mc yönelk olrk, otomtk kümeleme teknkler (WEKA ver mdenclğ ve özellk seçm teknklern kullnmktdır. Bu çlışmd Tyvn dk 990 ve 2008 yıllrı rsındk 63 bşrısız frmnın (bnkcılık ve fnns sektörü rç, üçer ylık ml ornlrı kullnılmıştır. Cun vd. (200 yptıklrı çlışmd, çoklu yırm nlz le ypy snr ğı yöntemlern kullnmış ve Yen Zelend şrketlernn fnnsl bşrısızlık rsk çn tmn model oluşturmuşlrdır. Bunun çn şrketlern fnnsl tblolrındn elde dlen 36 tne fnnsl rsyo kullnılmıştır. Oluşturuln modeln doğru sınıflndırm ornı %62 olrk bulunmuştur. Yp vd. (200 Mlezy'd şrketlern fnnsl bşrısızlık rskn belrlemek çn br model elştrmşlerdr. Bunun çn 6 tne fnnsl rsyo seçlmş ve çoklu yırm nlzne tb tutulmuştur. Ayırm fonksyonu çn yed değşken seçlmş olup, oluşturuln modeln beş yıllık er br dönem çn doğru sınıflndırm bşrısı %88 le %94 rsınd esplnmıştır. Ln vd. (20 yptıklrı çlışmd Tyvn dk 2000 ve 2008 yıllrı rsındk 20 fnnsl bşrısız, 20 fnnsl bşrılı frm üzernde 74 fnnsl ornl önörü çlışmsı ypmışlrdır. Çlışmd Altmn, Bever, Zmewsk ve Olson un önerdğ modeller le kend modellern krşılştırmışlrdır. Kend modellernn bşrı ornı %85,05 le dğerlernden d yüksek çıkmıştır. Aktş vd. (2003 ml bşrısızlığın önörülmesne yönelk çlışmlrınd; çoklu reresyon model, yırm nlz ve lot model le deney rubunun verler kullnılrk ml bşrısızlık önörü model elştrmşler, sonrsınd se kontrol rubu verlern kullnrk modellernn eçerllğn test etmşlerdr. Geçerllk test sonucund ml bşrısızlığı önörmede en etkl yöntemn çoklu reresyon model olduğu orty çıkmıştır. Aynı prosedür ypy snr ğı model çn uyulndığınd se eçerllk test sonucund ypy snr ğı modelnn çoklu reresyon modelnden de üstün olduğu sonucun ulşılmıştır. Benl (2005 bnklrın ml bşrısızlıklrının önörülmesne yönelk çlışmsınd lostk reresyon ve ypy snr ğı modellerne dylı ml bşrısızlık önörü model elştrmştr. Çlışmnın sonucund, ml bşrısızlığın önörülmesnde ypy snr ğı modelnn lostk reresyon modelnden d üstün olduğu tespt edlmştr. Altş ve Gry (2005 tekstl sektöründe flyette bulunn İMKB ye kyıtlı şletmeler üzernde yptıklrı çlışmd şletmelern fnnsl rsyolrı kullnılrk dönem sonu kr/zrr durumu üzernden, dönemsel bzd fnnsl bşrılı ve bşrısız şeklnde sınıflndırm ypılmıştır. Sonrsınd ml ornlr fktör nlz uyulnıp, elde edlen fktör skorlrı lostk reresyon modelnde bğımsız değşken olrk yer lmıştır. Çlışm sonucund fnnsl bşrısızlığı etkleyen fktörler orty konmuştur. Kılıç (2006 yptığı çlışmd Türk Bnkcılık sstem çn çok krterl krr lm nlzne dylı br erken uyrı model elştrmştr. Çlışmd öncelkle fnnsl bşrılı ve bşrısız bnklrı yırt etmek çn 0 fnnsl rsyo belrlenmştr. Sonrsınd bu rsyolr çlışmd elştrlen ELECTRE TRI modelnde krter olrk kullnılrk bnklr sınıflndırılmıştır. Terz (20 ıd sektöründe fnnsl rsyolr rcılığı le fnnsl bşrısızlığın tmnne yönelk yptığı çlışmsınd Altmn ın Z Score Krtern ess lmıştır. Çlışmd 9 fnnsl rsyo tekl ve çoklu sttstksel nlze tb tutulrk 6 fnnsl rsyo model çn kullnılblr kbul edlmş ve elştrlen modeln %90,9 doğruluk ornın sp olduğu sptnmıştır. Çlışmd uyulnn yırm nlz sonucu ıd sektöründe flyette bulunn frmlrın fnnsl bşrılrının belrlenmesnde ktf krlılık ornı le borç-özkynk ornının d öneml olduğu tespt edlmştr. Altunöz (203 bnk bşrısızlıklrının önceden tesptnde dskrmnnt nlz ve ypy snr ğlrı modeln prlel olrk test ettğ çlışmsınd, modellern er ksnden de bşrısızlıktn br ve k yıl önces çn yüksek önörülü sonuçlr elde etmştr. 3. Metodolo Bors İstnbul d Gıd, İçk ve Tütün sektöründe flyette bulunn şletmelern 202 yılı verlerne dylı olrk ypıln fnnsl bşrısızlık önörüsü çlışmsın t metodolok bller şğıdk bşlıklrd çıklnmıştır. 3.. Çlışmnın Amcı Küreselleşme sürec le brlkte şletmeler, ğırlşn rekbet koşullrınd yşm mücdeles veren brmler lne dönüşmüştür. Rekbet koşullrını y nlz edp, belrszlkle mücdelede esnek plnlr sp şletmeler bu süreçte bşrılı olrk yer lmktdırlr. Ytırım krrlrınd d lk terc bşrılı şletmeler lene olcktır. Ytırım krrlrının verlmesnde ytırımcılrın sp olduğu ver set enellkle frmlr lşkn ml tblo verlerdr. Anck ml tblo bllerne dylı olrk ypılck ytırım krrlrı, çok fzl değşkenn öz önünde bulundurulmsını erektrmektedr. Bu doğrultud bu çlışmnın lk 65

4 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER, Snn AYDIN mcı çok fzl syıdk ml tblo versn, d z syıd ve nlmlı verlere ndremektr. Bu mçl çlışmd ver ndreme çn yırm (dscrmnnt nlz kullnılmıştır. Çlışmnın br dğer mcı se, yırm nlz sonucund elde edlen değşkenlere dylı olrk, çok krterl krr verme teknklernden ELECTRE TRI le sektörel br erken uyrı model elştrerek fls önörüsünde bulunmktır Çlışmd Kullnıln Örneklem Bu çlışmnın kpsmını, Türkye'de 202 yılınd Bors İstnbul d şlem ören Gıd, İçk ve Tütün Sektöründek şletmeler oluşturmktdır. Çlışmnın kpsmının bu şeklde belrlenmesndek temel etken 202 yılı çersnde fnnsl bşrısızlık österen şrket syısının bu sektörde d fzl olmsıdır. İşletmelere t musebe sstemlernn ve bllernn SPK ve Bors İstnbul trfındn sıkı tkp ltınd olmsı, bğımsız denetmden eçmes nedenyle tşıdıklrı üvenrlk, bu şletmelern fnnsl durumunun ülkedek çok syıd bl kullnıcısını ykındn llendryor olmsı, çlışmmızd SPK, Bors İstnbul ve Kmuyu Aydınltm Pltformu ndn elde edlen verler kullnmd belrleyc rol oynmıştır. 4 fnnsl nlmd bşrısız ve 4 fnnsl nlmd bşrısız olmyn toplm 8 şletmenn ml tblolrındk bllere ulşılmıştır. Ayrıc yen kurulmuş şletmeler, kuruluşlrının lk yıllrınd fnnsl bşrısızlığ çok ykın belrtler östermelerne rğmen, bu durumun yen kuruln şletmelern doğsınd bulunmsı ve enellkle eçc olmsı nedenyle kpsmdn çıkrılmışlrdır. Fnnsl bşrısızlığ uğrmış şletmelern seçmnde şğıd belrtlen ölçütlerden br y d brden fzlsın uyun olmsı öz önünde bulundurulmuştur (Akkoç, 2007, s.. Tblo. Fnnsl Bşrısızlık Krterler. İfls, 2. Sermyesnn yrısını kybetmş olmsı (dönem ve eçmş yıllr zrrlrının toplmı şletmenn sermyesnn yrısını şmsı, 3. Aktf tutrının %0'nu kybetmş olmsı (dönem ve eçmş yıllr zrrlrının ktf toplmının %0'nu bulmsı, 4. Üç yıl üst üste zrr etmş olmk, 5. Borç ödeme zorluğu çne düşmüş olm, 6. Üretm durdurm, 7. Borçlrın ktf şmsı, 8. Bors İstnbul d şlem sırsının kptılmsı, 9. Bors İstnbul d kottn çıkrılm şrtlrındn brne uyunluk, Bşrısız olmyn şletmelern seçm, yukrıdk fnnsl bşrısızlık krterlerne uymyn şletmeler rsındn ypılmıştır. Bu nedenle, br yıl zrr etmş nck sonrsınd flyetn norml olrk sürdürmüş şletmeler de ver kümesnde bulunmktdır. Verler rsınd bu tür şletmelern bulunmsı, elştrlecek modellern ern br yıld zrr etmş şletmelerle, fnnsl bşrısızlık durumundk şletmeler d sss bçmde yırblmesne de olnk tnımktdır. Bu kpsmd 4'ü fnnsl nlmd bşrısız, 4'ü fnnsl nlmd bşrısız olmyn, toplm 8 şletmeden oluşn br örneklem elde edlmştr. Bşrısız şletmelerle, bşrısız olmyn şletmelern eşt syıd ele lınmsındk fktör, yırm nlznde bşrısız şletmelerle, bşrısız olmyn şletmelern önsel olsılıklrının blnmes erekllğdr (Akkoç, 2007, s. 2. Böyle durumlrd, önsel olsılıklrın %50-%50 lınblmes çn, bşrısız şletmelerle, bşrısız olmyn şletmelern syısı eştlenmektedr. Çlışmd elştrlen modellern, şletmeler fnnsl bşrısızlığ düşmeden yıl öncesnde tnımlyblmeler mçlnmıştır. Bu nedenle fnnsl bşrısızlığ düşen şletmelern, fnnsl bşrısızlıktn yıl öncek fnnsl tblo bller, verlern esplnmsınd temel lınmıştır. Bununl brlkte fnnsl bşrısızlık krterlernden "üç yıl üst üste zrr etme" krterne uyn şletmelern, nck üçüncü yıld krtere tm uyunluk östermeler nedenyle, üst üste zrr ettkler knc yıl verler temel lınmıştır. Çlışmd kullnıln şletmelern lstes Tblo 2.'de verlmştr. Bu lstede durum sütunund "0" le österlen şletmeler fnnsl nlmd bşrısız, "" le österlen şletmeler fnnsl nlmd bşrısız olmyn şletme rubun ttrler. Tblo 2. İşletme Lstes ŞİRKET ADI YIL DURUM SEKTÖR Ekz Yğ Sny Gıd, İçk ve Tütün Fro Pk Gıd Gıd, İçk ve Tütün Şeker Plç Gıd, İçk ve Tütün Uyum Gıd Ve İtyç Mddeler Sny Ve Tcret A.Ş Gıd, İçk ve Tütün Coc-Col İçecek A.Ş. 202 Gıd, İçk ve Tütün Kent Gıd Mddeler A.Ş. 202 Gıd, İçk ve Tütün Tt Konserve Sny A.Ş. 202 Gıd, İçk ve Tütün Ülker Bsküv Sny A.Ş. 202 Gıd, İçk ve Tütün 66

5 Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July Yöntem Çlışmd elştrlen modelde değşken olrk fnnsl ornlr kullnmktdır. Yzınd üzernde brleşlen, öneml olduğu kbul edlen, yyın olrk kullnıln, koly esplnblr, ornlr seçlmştr. Bu ornlrı enel bl üreten, yrıc sektör frklılıklrındn, şletme büyüklüğünden ve şletme poltklrındn etklenmeyen ornlr olmlrın dkkt edlmştr. Kullnıln orn syısı 43 tnedr. Bunlr Lkdte Ornlrı, Fnnsl Kldırç Ornlrı, Vrlık Kullnım Etknlğ Ornlrı ve Krlılık Ornlrı olrk dört rub yrılmıştır. Fnnsl ornlrın eçerllğ le ll çıklyıcı sttstk ypılmıştır. Ver kümes çersndek frklılık yırm nlz le %5 nlmlılık sevyesnde nlz edlp 43 fnnsl orn çersnden 5 fnnsl orn, bşrısız ve bşrısız olmyn şletmeler yırmd nlmlı bulunmuştur. Sonrsınd elde edlen fnnsl ornlr ELECTRE TRI modelnde değşken olrk kullnılıp 8 şletme çn fnnsl bşrısızlık önörüsünde bulunulmuştur Ayırm (Dscrmnnt Anlz Belrl syıdk özellğ blnen brmler bu özellklere öre bzı ruplr yırmk, elde edlecek somut özetleyc bller çısındn sttstkte öneml br konudur (Albyrk, 2006, s Çoklu yırm nlz br rup değşkene bğlı olrk, k yd d çok syıdk rup rsınd belrl br frklılığın bulunup bulunmdığını orty koyr. Ayırm nlz, syıltılrının krşılnmsı durumund, kteork br bğımlı değşkenn düzeylerne lşkn üyelğ yordyn bğımsız değşkenlern neler olduğunun belrlenmesne yönelk kvrmsl ve mtemtksel temeller üçlü br sttstktr (Çokluk vd., 202, s. 05. Ayrıc, br rup çnde tnımlnmış oln br örneğn bşk br rub tnıp tnmycğını d bu nlzle örmek mümkündür (İslmoğlu. 20, s.276. Ayırm nlznn mçlrı ve kullnım yerler şğıdk b özetleneblr ( Alpr. 20, s.69; Gruplrı brbrnden yırmyı sğlyck oln doğrusl kombnsyonlrı bulmk, Bulunn kombnsyonlr/fonksyonlr yrdımıyl, yen br özlem en z t le ruplrdn brne tmk, Çlışmy lınn değşkenlern nlernn rup üyelğn kestrmektek ktkısının d fzl olduğunu belrlemek. Ayırm nlz çn er brey, br y d d fzl ncel değşkene lşkn pun y d punlr ve rup üyelğn österen kteork değşkene lşkn br değere sp olmlıdır. Ayırm nlznde ncel değşkenler çoğunlukl bğımsız değşken, yırıcı değşken y d yordyıcı değşken olrk dlndırılırken, rup üyelğn österen değşken bğımlı değşken y d ölçüt değşken olrk dlndırılır. İk ruplu yırm nlz, brmlern çok syıdk değşkene öre k nkütley brbrnden yırm problem üzernde durmktdır. İk ruplu yırm nlznde nkütle ruplrı önceden belrlenr. D sonr bu k nkütle le ll özellkler ölçülmektedr. Çoklu yırm nlznn sp olduğu model şğıdk bdr (Akkoç, 2007, s. 6. Z =B 0 +B X +B 2 X 2 +.+B m X m Z : Ayırm değern B 0 : Sbt değer B m : Ayırm ktsyılrını X m : Bğımsız değşkenler östermektedr. Bu rştırmd fnnsl nlmd bşrısızlığı önörmede yrrlnılck değşkenlern yırm nlz le belrlenmesnde IBM SPSS Sttstcs 20 pket prormındn yrrlnılmıştır. 8 şletmeye t 43 orndn oluşn bğımsız değşkenler prorm rldkten sonr yırm nlzne eçlmştr. Her şletmeye t 43 orndn oluşn ver setne stepwse yöntemyle yırm nlz uyulnmıştır. Stepwse yöntem, en y tek değşken modeln rdındn en y k değşken modeln rdındn en y üç değşken modeln dye devm ederek en y fonksyon ulşmyı mçlyn br yöntemdr. Modeldek değşkenler çıkrm ölçütüne öre değerlendrldkten sonr modeln dışındk değşkenler modele rş çn yenden değerlendrlmektedr. Böylece değşkenler modelden çıkrm ölçütünü sğldıklrı sürece modelden çıkrtılmkt ve rş ölçütünü sğldıklrı sürece modele lınmktdır. Modeln rş ve çıkış ölçütlern sğlyn değşken klmdığı zmn değşken seçm şlemne son verlmektedr (Albyrk, 2006, s.347. Böylece 43 fnnsl orn çnde sttstksel olrk nlmlı ve yüksek önörü ücü bulunn 5 orn belrlenmştr ELECTRE TRI Ayırm nlz sonucu elde edlen fnnsl ornlr, elştrlen ELECTRE TRI modelnde değşken olrk yer lıp, fnnsl bşrısızlık önörüsünde bulunulmuştur. Fnnsl bşrısızlığın önörüsünde kullnıln ELECTRE TRI modelnn metodolosnde Mousseu vd. (2000, Mousseu ve Slownsk (998 ve Kılıç (2005;2006 ın çlışmlrındn yrrlnılmıştır. ELECTRE TRI modelnn temel prmetreler şunlrdır: Her krter çn sınır değer, ( b Her krter çn tolerns sınırı, q ( b Her krter çn bşrı sınırı, p ( b Krter ğırlıklrı, w Modeln şlem bsmklrı se şöyledr;. Adım: Her br krter çn sınır değerler şğıdk formül yrdımıyl bulunur. ( ( = + ( 2 n n+ 67

6 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER, Snn AYDIN frm ye t krter y temsl etmektedr. n ve n+ olmyn şletmelern rup syılrını fde etmektedr. 2. Adım: Krterlere t tolerns ve bşrı sınırlrı sırsıyl 2 ve 3 nolu formüllerle esplnır. q b = 0, 05 b (2 Burd ( ( ( ( b 0, ( b p 0 se sırsıyl fnnsl bşrılı ve fnnsl bşrılı = (3 3. Adım: Br öncek dımd esplnn tolerns, bşrı sınırlrı ve krter değerler kullnılrk er frm çn krter [ ] ye krşılık elen mrnl bşrı ndeksler ( b c, esplnır. Mrnl bşrı ve bşrısızlık ndeksler 0 le rsınd değer lır. Artn değere sp krterler çn, ülkelern mrnl bşrı ve mrnl bşrısızlık ndeksler sırsıyl şğıdk fonksyonlrl belrlenr. c (, b 0, =, f ( p f ( > q ( + p, p ( b q ( b oters (4 c ( b, 0, =, f ( + p f ( < + q ( + p, p ( b q ( b oters (5 Azln değere sp krterler çn, frmlrın mrnl bşrı ve mrnl bşrısızlık ndeksler de sırsıyl şğıdk fonksyonlrl belrlenr. c (, b 0, =, f ( + p f ( < + q ( + p, p ( b q ( b oters (6 c ( b, 0, =, f ( p f ( > q ( + p, p ( b q ( b oters (7 4. Adım: Her frm çn krter m ye krşılık elen mrnl değerlendrme ndeksler ve krterlere t ğırlıklr ( w dkkte lınrk toplm bşrı w c (, b ve toplm bşrısızlık w c ( b = m =, ndeksler esplnır. 68

7 Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 Toplm bşrı ndeks, frm frm çn seçlen krter değerler dkkte lınrk esplnn toplm bşrı skorunu österr. Eğer çn bu skor kesme düzey oln Lmd nın ( λ = 0,50 değerlendrlr. Toplm bşrısızlık ndeks se, frm bşrısızlık skorunu österr. Eğer frm üstünde se frm bşrısız olrk değerlendrlr. üstünde se frm bşrılı, ltınd se frm bşrısız olrk çn seçlen krter değerler dkkte lınrk esplnn toplm çn bu skor kesme düzey oln Lmd nın ( λ = 0,50 ltınd se frm bşrılı, 4. Uyulm Çlışmmızd Türkye'de 202 yılınd Bors İstnbul d şlem ören Gıd, İçk ve Tütün Sektöründek şletmelern fnnsl bşrısızlık önörüsünde bulunulmuştur. Çlışmd elştrlen modelde değşken olrk fnnsl ornlr kullnmktdır. Bunlr Lkdte Ornlrı, Fnnsl Kldırç Ornlrı, Vrlık Kullnım Etknlğ Ornlrı ve Krlılık Ornlrı olrk dört rub yrılmıştır. Kullnıln orn syısı 43 tnedr. Fnnsl ornlrın eçerllğ le ll çıklyıcı sttstk ypılmıştır. Ver kümes çersndek frklılık yırm nlz le %5 nlmlılık sevyesnde nlz edlp 43 fnnsl orn çersnden 5 fnnsl orn, bşrısız ve bşrısız olmyn şletmeler yırmd nlmlı bulunmuştur. Sonrsınd elde edlen fnnsl ornlr ELECTRE TRI modelnde değşken olrk kullnılıp 8 şletme çn fnnsl bşrısızlık önörüsünde bulunulmuştur. 4.. Ayırm (Dscrmnnt Anlz ne İlşkn Bululr Bu çlışmnın yırm nlz bölümünde 4 fnnsl nlmd bşrısız 4 fnnsl nlmd bşrısız olmyn şletmeden oluşn ver set çn model elştrlmştr. İsttstk yzılımı prormı IBM SPSS Sttstcs Versyon 20 nn kullnımıyl elştrlen modelden kbul edleblr bululr ulşılmıştır. Ayırm nlznde fnnsl bşrılı ve fnnsl bşrılı olmyn şletmeler yırt etmede 43 fnnsl orn üzernden nlmlı sonuçlr bulmy çlışılmıştır. Çlışmd kullnıln fnnsl ornlr çlışm sonund Ek de österlmştr. 43 fnnsl orn yönelk ypıln yırm nlznde 5 değşken öne çıkmktdır. Bu değşkenler X (Dönen Vrlıklr/Kıs Vdel Yükümlülükler, X6 (Kıs Vdel Yükümlülükler/Yükümlülükler, X26 (Stış Gelrler/Vrlıklr, X29 (Stış Gelrler/Kıs Vdel Tcr Alcklr, X34 (Flyet Krı/Stış Gelrler. Yn bşrısız ve bşrısız olmyn şletmeler yırmd söz konusu 5 değşkenn yırt edc ücü yüksek ve nlmlı olrk bulunmuştur. Dğer 38 orn fnnsl nlmd bşrısız ve bşrısız olmyn şletmeler yırmd etkl br değşken olrk bulunmmıştır. Dğer br fdeyle söz konusu 38 orn y br tmn edc değşken değldr. Ayırm nlznde elde edlen fonksyon şğıdk tblod olduğu bdr. Tblo 3. Ayırm Anlznden Elde Edlen Fonksyon Değşkenler Fonksyon X 75,548 X6 04,956 X26 7,435 X29 -,33 X34 84,584 Sbt Değer -87, ELECTRE TRI Modelnn Bululrı Ayırm nlz sonucu ulşıln 5 fnnsl orn modelde değşken olrk kullnılmıştır. Aşğıdk tblodn d örüleceğ b bu ornlr çernde Kıs Vdel Yükümlülükler/Yükümlülükler ornı zln değere spken, dğer ornlr rtn değere sptrler. Tblo 4. Modelde Kullnıln Krterler Kod Krter Değer Cr Orn Artn Kıs Vdel Yükümlülükler/Yükümlülükler Ornı Azln 2 3 Vrlık Dönme Çbukluğu Artn Alck Dönme Çbukluğu Artn 4 5 Flyet Kr Mrı Model şğıdk tblod yer ln krter değerler bz lınrk oluşturulmuştur. Artn 69

8 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER, Snn AYDIN Tblo 5. Frmlrın 202 Yılın İlşkn Krter Değerler Ekz Yğ Sny 0, ,934532, , ,4283 Fro Pk Gıd 0, , , ,377-0,0208 Şeker Plç 0, ,84076, , ,35 Uyum Gıd 0, ,840976, , ,02288 Coc-Col İçecek A.Ş. 2, , , , ,475 Kent Gıd Mddeler A.Ş., , , , ,08632 Tt Konserve Sny A.Ş., ,737383, , ,04023 Ülker Bsküv Sny A.Ş., ,9367, , ,06706 Tblo 6 d yer ln krterlere t sınır, tolerns ve bşrı sınırlrı değerler,2 ve 3 nolu eştlklerle esplnmıştır. Tblo 6. Krterlere At Sınır Değerler, Tolerns ve Bşrı Sınırlrı Sınır Değerler Tolerns Sınırlrı Krter 2 ( b q ( b Bşrı Sınırlrı p ( b, , , , , , , , , , , , ,002 5,6E-05 0,0002 Sonrsınd 4,5,6 ve 7 nolu fonksyonlr kullnılrk mrnl bşrı ve mrnl bşrısızlık ndeksler esplnır. Tblo 7. Mrnl Bşrı İndeks Değerler Frmlr Krterler m Ekz Yğ Sny ,2 Fro Pk Gıd 0 0, ,89 Şeker Plç Uyum Gıd ,2 Coc-Col İçecek A.Ş. 0 0,8 Kent Gıd Mddeler A.Ş. 0 0,8 Tt Konserve Sny A.Ş ,6 Ülker Bsküv Sny A.Ş ,6 Tblo 8. Mrnl Bşrısızlık İndeks Değerler Frmlr Krterler Ekz Yğ Sny 0 0,8 Fro Pk Gıd Şeker Plç 0 0,8 Uyum Gıd 0 0 0,6 Coc-Col İçecek A.Ş ,4 Kent Gıd Mddeler A.Ş. Tt Konserve Sny A.Ş. Ülker Bsküv Sny A.Ş. = ,4 m = 0 0, , ,6 w c w c (, b ( b, 70

9 Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 Elde edlen mrnl bşrı ve mrnl bşrısızlık ndeks değerlern Lmd değer le krşılştırrk tmn değerlermz oluştururuz. Metodolode de çıklndığı b eğer frm çn toplm bşrı skoru kesme düzey oln Lmd nın ( λ = 0,50 üstünde se frm bşrılı, ltınd se frm bşrısız olrk değerlendrlr. Toplm bşrısızlık ndeks se, frm çn seçlen krter değerler dkkte lınrk esplnn toplm bşrısızlık skorunu österr. Eğer frm kesme düzey oln Lmd nın ( λ = 0,50 Tblo 9. ELECTRE TRI Model Sonuçlrı Kod Frm m = ltınd se frm bşrılı, üstünde se frm bşrısız olrk değerlendrlr. w c (, b w c ( b, m = Tmn Sınıfı Ekz Yğ Sny 0,2 0,8 0 0 Fro Pk Gıd 0, Şeker Plç 0 0,8 0 0 Uyum Gıd 0,2 0,6 0 0 Coc-Col İçecek A.Ş. 0,8 0,4 Kent Gıd Mddeler A.Ş. 0,8 0,4 Tt Konserve Sny A.Ş. 0,6 0,583 0 Ülker Bsküv Sny A.Ş. 0,6 0,6 0 Gerçek Sınıf çn bu skor ELECTRE TRI model, fnnsl bşrısızlığın yşndığı yıldn br yıl önces çn, br yıl sonr fnnsl bşrısızlığ uğryck toplm 4 frm çnden 2 frmyı fnnsl bşrılı olrk sınıflndırmıştır. Modeln I. tp t ornı %50 dr. Aynı şeklde fnnsl bşrısız oln frmlrın doğru sınıflndırılm ornı d %50 olrk erçekleşmştr. Model fnnsl bşrılı oln şletmelern tmmını se doğru br şeklde sınıflndırmıştır. Dolyısıyl modeln II. tp t ornı %0 dır. Fnnsl bşrılı frmlr çn doğru sınıflndırılm ornı %00 dür. 5. Sonuç ve Önerler Küreselleşme sürec le brlkte şletmelern flyet lnlrı enşlemş, rekbet koşullrı frklılşmış ve ş ypm bçmler köklü br değşm sürecne rmştr. Ağırlşn rekbet koşullrınd ykt klblmek, üçlü br sermye ypısı ve kynklrın optml kullnımın bğlıdır. Rekbet koşullrını y nlz edp, belrszlkle mücdelede esnek plnlr sp şletmeler bu süreçte bşrılı olrk yer lmktdırlr. Ytırım krrlrının verlmesnde de fnnsl yönden bşrılı şletmeler terc sebeb olcklrdır. Fnnsl bşrılı şletmeler sp, yönetc ve çlışnlrın olduğu kdr ytırımcılr, ortklr, rkpler ve toplum üzernde de olumlu etklere sp olcklrdır. Bu doğrultud özellkle ytırım krrlrının verlmesnde, fnnsl bşrı temel östere olcktır ve fnnsl bşrı vey bşrısızlığın tmn öneml br konu olrk krşımız çıkmktdır. Ytırım krrlrının verlmesnde ytırımcılrın elndek ver set enellkle şletmelere t ml tblo verlerdr. Ytırımcılr şletmenn eçmş yıllrdk fnnsl verlern nceleyerek eleceğe dönük ytırım krrlrı vermektedrler. Fnnsl verlere dylı olrk lınck ytırım krrlrı, çok fzl değşkenn öz önüne bulundurulmsını erektrmektedr. Değşken ve lterntf syılrının fzllığı etkn krr lmyı zorlştırmktdır. Bu noktd ltertürde ÇKKV teknklernden sıklıkl yrrlnıldığı örülmektedr. Çlışmd Türkye de 202 yılınd Bors İstnbul d şlem ören Gıd, İçk ve Tütün sektöründe flyette bulunn 8 şletmeye yönelk fnnsl bşrı ve fnnsl bşrısızlık önörüsünde bulunulmuştur. Çlışmd elştrlen modelde değşken olrk fnnsl ornlr kullnılmıştır. Kullnıln ornlr enel bl üreten, sektör frklılıklrındn, şletme büyüklüğünden ve şletme poltklrındn etklenmeyen ornlrdır. Çlışmd 43 fnnsl orn öncelkle yırm nlz uyulnmış ve %5 nlmlılık düzeynde 5 fnnsl orn fnnsl nlmd bşrısız ve fnnsl nlmd bşrısız olmyn şletmeler yırmd nlmlı bulunmuştur. Sonrsınd elde edlen fnnsl ornlr ELECTRE TRI modelnde değşken olrk kullnılıp, 8 şletme çn fnnsl bşrısızlık önörüsünde bulunulmuştur. ELECTRE TRI model, fnnsl bşrısızlığın yşndığı yıldn br yıl önces çn, br yıl sonr fnnsl bşrısızlığ uğryck 4 frm çnden 2 frmyı fnnsl bşrılı olrk sınıflndırmıştır. Model fnnsl bşrılı şletmelern tmmını se doğru br şeklde sınıflndırmıştır. Çlışm sonucund şletmeler sınıflndırmd kullndığımız ELECTRE TRI modelnn bşrılı br yöntem olduğu söyleneblmektedr. Sonrk çlışmlrd d büyük ver setler üzernden ndrmelere dleblr. Ver ndreme yöntem olrk yırm nlznn rcnde dğer yöntemler kullnılblr. Frklı ver ndreme yöntemler le ELECTRE TRI model br rd kullnılrk sonuçlr krşılştırılblr. 7

10 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER, Snn AYDIN KAYNAKÇA Aküç, Ö. (998. Fnnsl Yönetm (7.Bskı. İstnbul: Avcıol Bsım-Yyın. Akkoç, S. (2007. Fnnsl Bşrısızlığın Önörülmesnde Snrsel Bulnık Ağ Modelnn Kullnımı ve Amprk Br Çlışm. Yyınlnmmış Doktor Tez. Küty. Aktş, R., Doğny, M., ve Yıldız, B. (2003. Ml Bşrısızlığın Önörülmes: İsttstksel Yöntemler ve Ypy Snr Ağı Krşılştırmsı. Ankr Ünverstes SBF Ders, 54(4, -24. Albyrk, A. S. (2006. Uyuymlı Çok Değşkenl İsttstk Teknkler. Ankr: Asl Yyıncılık. Alpr, Re. (20. Uyulmlı Çok Değşkenl İsttstksel Yöntemler. (3. Bskı, Ankr: Dety Yyıncılık Altş, D., ve Gry, S. (2005. Ml Bşrısızlığın Çok Değşkenl İsttstksel Yöntemlerle Belrlenmes: Tekstl Sektörü Örneğ. Andolu Ünverstes Sosyl Blmler Ders, 5(2, Altunöz,U. (203. Bnklrın Fnnsl Bşrısızlıklrının Dskrmnnt Anlz ve Ypy Snr Ağlrı Çerçevesnde Tmn, Skry Ünverstes İktst Ders, 2(4, -2. Altmn, E. I. (968. Fnncl Rtos, Dscrmnnt Anlyss nd Te Predcton of Corporte Bnkruptcy. Te Journl of Fnnce, 23(4, Aty, A. (200. Bnkruptcy Predcton For Credt Rsk Usn Neurl Networks: A Survey nd New Results. Neurl Networks, 2(4, Benl, Y. K. (2005. Bnklrd Ml Bşrısızlığın Önörülmes Lostk Reresyon ve Ypy Snr Ağı Krşılştırmsı. Gz Ünverstes Endüstryel Sntlr Eğtm Fkültes(6, Cun, K. C., Tn, S. S., ve Holdswort, D. K. (200. Insolvency Predcton Model Usn Multvrte Dscrmnnt Anlyss And Artfucl Neurl Network for te Fnnce ındustry n New Zelnd. Interntonl Journl of Busness nd Mnment, 3(, Çokluk, Ö., Şekercoğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (202. Sosyl Blmler İçn Çok Değşkenl İsttstk SPSS ve LISREL Uyulmlrı (2. Bskı. Ankr: Peem Akdem. Edmster, R. O. (972. An Emprcl Test of Fnncl Rto Anlyss for Smll Busness Flure Predcton. Journl of Fnncl Quntttve Anlyss (2, Foremn, R. D. (2003. A Lostc Anlyss of Bnkruptcy Wtn te US Locl Telecommunctons Industry. Journl of Economcs nd Busness(55, Gepp, A., ve Kumr, K. (2008. Te Role of Survvl Anlyss n Fnncl Dstress Predcton. Interntonl Reserc Journl of Fnnce nd Economcs, 6, Grtzer, K. (200. Busness Flure nd Te Nev Economy. EBHA Conference; Busness nd Knowlede, (s Hunter, J., & Iscenkov, N. (999. Flure Rsk: A Comprtve Study of UK nd Russn Frms. Deprtment of Economcs nd Fnnce Brunel Unversty, Dcusson Pper,. İslmoğlu, A. Hmd. (20. Sosyl Blmlerde Arştırm Yöntemler, (2. Bskı. İstnbul: Bet Yyınev Kesey, K., ve Wtson, R. (987, Autumn. Non-Fnncl Symptoms nd Te Predcton of Sml Compny Flure: A Test of Arent's Hypoteses. Journl of Busness Fnnce nd Accountn, 4(3, Kılıç, Süleymn B. (2005. Avrup Brlğne Üye ve Ady Ülkelern Bzı Temel Mkro Ekonomk Krterlere Göre Sınıflndırılmsı: Çok Krterl Krr Alm Anlzne Dylı Br Modeln Tmn. Çukurov Ünverstes Sosyl Blmler Ensttüsü Ders, 4 (2, Kılıç, Süleymn B. (2006. Türk Bnkcılık Sstem İçn Çok Krterl Krr Alm Anlzne Dylı Br Erken Uyrı Modelnn Tmn. ODTÜ Gelşme Ders, 33, 7-54 Ln, F., Ln, D., ve Cen, E. (20. Fnncol Rto Selecton for Busness Crss Predcton. Expert Systems Wt Applctons, 38 (2, Lou, F. M. (2008. Frudulent Fnncl Reportn Detecton And Busness Flure Predcton Models: A Comprson. Mnerl Audtn Journl, 23(7, Mousseu, V. ve Slownsk, R. (998. Inferrn n ELECTRE TRI Model from Assnment Optmzton, 2, Exmples. Journl of Globl 72

11 Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 Mousseu, V., Slownsk, R. ve Zelnewcz, P. (2000. A User-Orented Implementton of te ELECTRE TRI Metod Intertn Preference Elctton Support. Computers nd Opertons Reserc, 27, Olson, J. A. (980. Fnncl Rtos nd te Probblstc Predcton of Bnkruptcy. Journl of Accountn Reserc, 8, Okk, O. (2009. Anltk Fnnsl Yönetm Teor ve Problemler. Ankr: Nobel Yyınev. Sle, M., ve Abedn, B. (2009. Fnncl Dstress Predcton n Emern Mrket: Emprcl Evdences from Irn. Busness Intellence Journl, 2(2, Srt, C. Y. (998. Fnncl Rtos s Predctors of Bnkruptcy n Jpn: An Enprcl Reserc. Proceedns of Te Second Asn Pcfc Interdscplnry Reserc n Accountn Conference. Sor, Z. M., ve Jll, H. A. (2009. Fnncl Rtos Dscrmnnt Anlyss nd te Predcton of Corporte Dstress. Journl of Money, Investment nd Bnkn,, 5-5. Terz, S. (20. Fnnsl Rsyolr Yrdımıyl Fnnsl Bşrısızlık Tmn: Gıd Sektöründe Amprk Br Arştırm. Çukurov Ünverstes İİBF Ders, 5(, -8. Tsen, F.-M., ve Ln, L. (2005. A Qudrtc Intervl Lot Model For Forecstn Bnkruptcy. Ome, Yn, C. H., ve Dğerler. (2009. Constructn Fnncl Dstress Predcton Model Usn Group Metod of Dt Hndln Tecnque. Proceedns of te Et Interntonl Conference on Mcne Lernn nd Cybernetcs. Twn. Yp, B. C., Yon, D.F.G. nd Poon, W.C. (200. How Well Do Fnncl Rtos nd Multple Dscrmnnt Anlyss Predct Compny Flures n Mlys. Interntonl Reserc Journl of Fnnce nd Ecmomcs, 54, Wu, W.W. (200. Beyond Busness Flure Predcton. Expert Systems Wt Applctons, 37(3,

12 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER, Snn AYDIN Ek. Çlışmd Kullnıln Fnnsl Ornlr LİKİDİTE ORANLARI X Cr Orn Dönen Vrlıklr/Kıs Vdel Yükümlülükler X2 Ast-Test Ornı (Dönen Vrlıklr-Stoklr/Kıs Vdel Yükümlülükler X3 Nkt Ornı Nkt Ve Benzerler/Kıs Vdel Yükümlülükler X4 X5 X6 X7 X8 Devmlı Sermyenn Bğımlılığı Net Çlışm Sermyes/Vrlıklr Stoklr/Vrlıklr Kıs Vdel Tcr Alcklr/Vrlıklr ((Stoklr+K.V.T.Alcklr-Kıs Vdel Yükümlülükler/Devmlı Sermye (Kıs Vdel Yükümlülükler-Nkt ve Benzerler/Özkynklr X9 Net İşletme Sermyes Ornı (Dönen Vrlıklr-Kıs Vdel Yükümlülükler/Stış Gelrler FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARI (FİNANSAL YAPI ORANLARI X0 Öz Sermye Krlılığı (Net Dönem Krı/Stış Gelrler*(Stış Gelrler/Vrlıklr*(Vrlıklr/Özkynklr X Borç Ornı (Fnnsl Kldırç Yükümlülükler/Vrlıklr X2 Fnnsmn Ornı Yükümlülükler/Özkynklr X3 Uzun Vdel Yükümlülükler/Vrlıklr X4 Fz Krşılm Ornı Flyet Krı/Fnnsmn Gderler X5 X6 X7 X8 X9 X20 X2 X22 X23 X24 Kıs Vdel Yükümlülükler/Kynklr Kıs Vdel Yükümlülükler/Yükümlülükler Kıs Vdel Yükümlülükler/Uzun Vdel Yükümlülükler Durn Vrlıklr/Özkynklr Durn Vrlıklr/(Özkynklr+Uzun Vdel Yükümlülükler Mdd Durn Vrlık (Net/Özkynklr Mdd Durn Vrlık/Vrlıklr Dönen Vrlık/Vrlıklr Durn Vrlık/Dönen Vrlık Kıs Vdel Yükümlülükler/Özkynklr X25 Özsermye Çrpnı Vrlıklr/Özkynklr VARLIK KULLANIM ETKİNLİĞİ ORANLARI (FAALİYET ORANLARI 74

13 Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 X26 Vrlık Dönme Çbukluğu Stış Gelrler/Vrlıklr X27 Mdd Durn Vrlık Dönme Çbukluğu Stış Gelrler/Mdd Durn Vrlıklr (Net X28 Stok Dönme Çbukluğu Stışlrın Mlyet/Stoklr X29 Alck Dönme Çbukluğu Stış Gelrler/Kıs Vdel Tcr Alcklr X30 Hzır Değerler Devr Hızı Stış Gelrler/Nkt Ve Benzerler X3 Durn Vrlık Devr Hızı Stış Gelrler/Durn Vrlık X32 Öz Sermye Devr Hızı Stış Gelrler/Özkynklr X33 Stış Gelrler/Dönen Vrlık KARLILIK ORANLARI X34 Flyet Kr Mrı Flyet Krı/Stış Gelrler X35 Net Kr Mrı Net Dönem Krı/Stış Gelrler X36 X37 Ekonomk Rntblte Ornı Brüt Stış Krı/Vrlıklr Flyet Krı/Vrlıklr X38 Vrlıklrın Krlılığı Net Dönem Krı/Vrlıklr X39 Öz Sermyenn Krlılığı Net Dönem Krı/Özkynklr X40 Brüt Kr Mrı Brüt Stış Krı/Stış Gelrler X4 X42 X43 Stış Gelrler/Devmlı Sermye Net Dönem Krı/Devmlı Sermye Fnnsmn Gderler/Stış Gelrler 75

14 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI BİR Keml VATANSEVER, Snn AYDIN Ts pe ntentonlly left blnk. 76

BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi

BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi Çnkırı Krtekn Ünverstes İktsd ve İdr Blmler Fkültes Dergs Y.2014, Clt 4, Syı 1, ss.325-340 Çnkırı Krtekn Unversty Journl of The Fculty of Economcs nd Admnstrtve Scences Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.325-340

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI

BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI Ç.Ü. Sosyl Blmler Ensttüsü Dergs Clt Syı 0 Syf 69-84 BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI Doç.Dr. Selçuk PERÇİN Krdenz Teknk Ünerstes İktsd e İdr Blmler Fkültes İşletme

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE SÜT ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA 1 A CASE STUDY AT DAIRY INDUSTRY WITH FUZZY LINEAR PROGRAMMING

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE SÜT ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA 1 A CASE STUDY AT DAIRY INDUSTRY WITH FUZZY LINEAR PROGRAMMING Süleymn Demrel Ünverstes İktsd ve İdr Blmler Fkültes Dergs Y.0, C.8, S., s.7-97. Suleymn Demrel Unversty he Journl of Fculty of Economcs nd Admnstrtve Scences Y.0, Vol.8, No., pp.7-97. BULANIK DOĞRUSAL

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ Geel olrk 4 tp yötem kullılır.. Düz çzg yötem: Mlı değer zml doğrusl olrk zldığı vrsyılır. Mlı hzmet ömrü boyuc her yıl ç yı mktr mortsm olrk yrılır. V V d = S d:

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama 8. Ders Deney Tsrımı Model Uygulmlrı Çprz ve Đç Đçe Tsrımlr, Tekrrlı Gözlemler, loklm Çprz tsrımlr le lgl bzı uygulmlr öncek derslerde örnek olrk verld.. Đç Đçe Etkenl Deney Tsrımı (Nested Expermentl Desgn

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ

BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Clt 7, (2004), Syı 1, 171-179 TEKNOLOJİ BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ Ömer ÖZKAN Zonguldk Krelms Ünversetes, Alplı Meslek Yüksek Okulu, 67850, Alplı, Zonguldk, Türkye ÖZET

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Syý: 3 Syf: (2-21) Ödül Almış Çlışm ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Abdullh TAŞKINCAN, Erkin

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir? 98 ÜYS Sorulrı. r top kumşın önce, sonr d klnın ü 5 stılıor. Gere 6 m kumş kldığın göre, kumşın tümü kç metredr? ) 7 ) 65 ) 6 ) 55 ) 5 4. r şekln, u brm uzunluğun göre ln ölçüsü, v brm uzunluğun göre ln

Detaylı

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x

1. x 1 x. Çözüm : (x 1 x. (x 1 x )2 = 3 2 x 2 2x = 1 x + 1 x2 = 9. x x2 = 9 x2 + 1 x2. 2. x + 1 x = 8 ise x 1 x MC www.mtemtikclub.com, 006 Cebir Notlrı Çrpnlr Ayırm Gökhn DEMĐR, gdemir3@yhoo.com.tr Đki ifdenin çrpımı ypılırken, sonuc çbuk ulşmk için, bzı özel çrpımlrın eşitini klımızd tutr ve bundn yrrlnırız. Bu

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında

ORAN ORANTI. Örnek...1 : Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...5 : a 1 2 =2b+1 3 =3c 4. Örnek...6 : Bir karışımda bulunan a, b ve c maddeleri arasında ORAN ORANTI syısının 0 dn frklı oln b syısın ornı :b vey olrk gösterilir. b İki vey dh fzl ornın eşitlenmesiyle oluşn ifdeye orntı denir. b =c d ifdesine ikili orntı denir. Bir orntı orntı sbitine eşitlenerek

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORU ĐLE TAHRĐK EDĐLEN DÖRT-ÇUBUK MEKANĐZMASININ KAYAN KĐP HIZ KONTROLÜ

ELEKTRĐK MOTORU ĐLE TAHRĐK EDĐLEN DÖRT-ÇUBUK MEKANĐZMASININ KAYAN KĐP HIZ KONTROLÜ Uludğ Ünverstes Mühendslk-Mmrlık Fkültes Dergs, Clt, Syı, 8 EEKTRĐK MOTORU ĐE TAHRĐK EDĐEN DÖRT-ÇUBUK MEKANĐZMASININ KAYAN KĐP HIZ KONTROÜ Gürsel ŞEFKAT * Sevd TEĐ * Özet: Bu çlışmd br elektrk motoru trfındn

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri

Sürücü seçme ve değerlendirmede özbildirime dayalı psikolojik ölçeklerin yeri Ysk ve Durk Btıgün 235 Arştırm / Originl rticle Sürücü seçme ve değerlendirmede özildirime dylı psikolojik ölçeklerin yeri Yeşim YASAK, 1 2 Ayşegül DURAK BATIGÜN ÖZET Amç: Bu çlışmnın mcı, trfik psikolojisi

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR

ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTALAR ORTÖĞRETĐM ÖĞRENĐLERĐ RSI RŞTIRM ROJELERĐ YRIŞMSI (2008 2009) ORTĐK ÜÇGEN ve EŞ ÖZELLĐKLĐ NOKTLR rojeyi Hzırlyn Öğrencilerin dı Soydı : Sinem ÇKIR Sınıf ve Şuesi : 11- dı Soydı : Fund ERDĐ Sınıf ve Şuesi

Detaylı

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Thir KAFADAR Anbilim Dlı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Progrmı : İŞLETME

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye;

VakıfBank, vizyoner yönetimi, özverili ve aidiyet duygusu yüksek insan aktifinden aldığı güçle müşterilerinin aklında ne varsa gerçekleştirmeye; 2009 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olğn Genel Kurul Gündemi 3 Özet Yönetim Kurulu Rporu 5 Denetçiler Rporu 6 2009 Yılı Kâr Dğıtım Teklifi ve Kâr Dğıtım Politiksı 8 Yıllık Fliyet Rporu Uygunluk Görüşü 10

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Üslü Sayılar MATEMATİK. 5.Hafta. Hedefler. Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; MATEMATİK Üslü Syılr Öğr.Gör. Esrin PALAS BOZKURT Öğr.Gör. Muhsin ÇELİK 5.Hft Hedefler Bu üniteyi çlıştıktn sonr; Gerçel syılrd üslü işlemler ypbilecek, Üslü denklem ve üslü eşitsizlikleri çözebileceksiniz.

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA RİSKLİ PROJE SEÇİMİNDE PROMETHEE METODUNUN KULLANIMI

IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA RİSKLİ PROJE SEÇİMİNDE PROMETHEE METODUNUN KULLANIMI T.C. T.C. Bşbnlı Hzne Müsteşrlığı Çlışm Rporlrı Syı: 04-5/Ağustos 04 IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA RİSKLİ PROJE SEÇİMİNDE PROMETHEE METODUNUN KULLANIMI Sut Atn ÖZET: IPA (Instrument for Pre-esson Assstne)-Ktılım

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

c

c Mtemt ık Ol ımp ıytı Çlışm Sorulrı c www.sbelin.wordpress.com sbelinwordpress@gmil.com Bu çlışm kğıdınd mtemtik olimpiytlrı sınvlrın hzırlnn öğrenciler ve öğretmenler için hzırlnmış sorulr bulunmktdır.

Detaylı

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a İşret Aış Drmlrı: İşret Aış Drmlrı (İAD), blo drmlrın bstleştrlmş hl olr örüleblr. Ft, İAD fzsel örünüş ve mtemtsel urllr bğlılı ısındn zım urllrı dh serbest oln blo drmlrındn frlıdır. Blo drmlrı, rmşı

Detaylı

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ]

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ] 3. BÖLÜM 2 v r = M m v r 2 2 = 22 M m2 v r n n 2n = M mn MTRİSLER gibi n tne vektörün oluşturduğu, r r r = v v v [ L ] 2 n şeklindeki sırlnışın mtris denir. 2 nlitik Geometriden Biliyoruz ki : Mtris 2

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100

2002 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK TESTİ 10. 10 10. aşağıdakilerden hangisidir? A) 0,01 B) 0,1 C) 10 D) 100 22 ORTA ÖĞRETİ URUARI ÖĞRECİ EÇE VE YEREŞTİRE IAVI ATEATİ TETİ 1. 3 2 1 1. 1 1. 1 : işleminin sonucu 7 1. 1 1 şğıdkilerden hngisidir? A),1 B),1 C) 1 D) 1 2. O P R T U V Yukrıdki syı doğrusund birbirine

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Syı/No: 1 : 299-307 (2009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI KOŞULLARDA OLUŞTURULMUŞ

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı