SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA Okan Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mustafa Kalkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Altan Yörük, Dokuz Eylül Üniversitesi Gökçen Ergür, Dokuz Eylül Üniversitesi ÖZET İşletmelerin verimli çalışmalarında, yönetim-organizasyon boyutlarında, çalışanlarda olumlu/etkili güdüleme oluşturmada, uyumlu takım çalışmaları ve destekleyici problem çözme ortamları yaratmada sanatın değişik dallarından yararlanıldığına ilişkin çalışmalara ilgili literatürde daha sık rastlanmaktadır. Ancak, bu tür çalışmaların çok yeni olduğu ve sınırlı sayıda kaldığı da gözlenmektedir. Bu çalışma, sanatın pazarlama eğitiminde kullanılması üzerine öncü bir araştırma niteliğindedir. Sanatın dönüştürücü işlevinin pazarlamanın fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Keşifsel bir çalışma olup, pazarlama eğitiminde yüksek lisans seviyesinde bir grup öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Sanatın dönüşüm sürecinin tüm pazarlama fonksiyonlarına uygulanması sağlanmış; Kolb un Deneyimsel Öğrenme Modeli uygulanmış ve pazarlama eğitiminde sanatın kullanılmasıyla Kolb un, edindiği bilgiden yeni bir şey yaratan, keşfetmeyi seven yerleştirici (accommodating) öğrenci özelliklerine ulaşma derecesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sanatta dönüştürmenin tartışıldığı bir günlük çalıştay ve iki haftalık alan çalışması sonrası derlenen öğrenci raporları, pazarlama eğitiminde bilişsel boyutun yanında duyuşsal boyutun da uygulanması gerektiğini; bunun da Deneyimsel Öğrenme Modeli nin temel ilkelerinin uygulanması böylece sanatın dönüştürücü

2 fonksiyonundan en iyi şekilde yararlanmayla mümkün olacağını ortaya çıkarmıştır. Anahtar Sözcükler: Pazarlama eğitimi, Deneyimsel Öğrenme Modeli, Ürün geliştirmede dönüştürme AN EXPLORATORY STUDY ON HOW ARTS CAN BE USED AT MARKETING EDUCATION ABSTRACT There have appeared in the recent relavant literature some academic studies implying that arts have been utilized in such areas/fields as business efficiencies, management and organization practices, forming favorable motivations in employees and establishing supportive media easing desired team works and problem solving activities. It is, however, observed that such preliminary type studies are rather very few in number. This study stands for a pioneering step discussing the possibilities of using arts in marketing education. It mainly aims to explore how likely the transforming function of arts is to affect the functions of marketing. An exploratory study, it was conducted through a group of students studying at MBA level in marketing. Having pursued the basic principles of Kolb s Experiental Learning Model, the study has applied the transforming processes of arts on the functions of marketing, aiming to see to what extent learners can be turned into Kolb s Accommodators, who like to take information and create something new with it and discover things on their own, through using arts in marketing education. Following a one-day workshop, where transforming features of arts were

3 discussed under the command of an artist, and two-week individual based field studies, where the learners were exposed to the principles of Experiental Learning Cycle, the indicidual reports accompanied with their feedbacks were colected. The reports reveal that along with cognitive dimensions, affective dimensions had better be focused in marketing education, which could be provided through pursuing the basic principles of Experiental Learning Model and thus making the best use of the transforming function of arts. Key Words: Marketing education, Experiental learning model, transformation in product development.

4 SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA GİRİŞ Başkaları ile paylaşılabilecek estetik nesne, çevre ya da deneyim oluşumunda beceri ve imgeleme yeteneğinin kullanılması olarak tanımlanan sanat ın teknik mükemmellik, kuramsal zemin ve düşünmenin çıkış noktası olduğu genel kabul görmektedir. Leo Tolstoy un deyişiyle, sanat insanları benzer duygular çevresinde bir araya getiren ve insanlığın gelişimi ve refahı için kaçınılmaz olan bir kaynaştırma yöntemidir. Gorki de, sanatı diğerleriyle aynı yere bakan ama diğerlerinin göremediğini görme yeteneği olarak değerlendirmekte; eskiyle yeni-denenmiş ile keşfedilmemiş arasında bir köprü olarak betimlemektedir (Van Gundy ve Noiman, 2003; 7-9). Çeşitli tanımların ortak paydaları birleştirildiğinde varılabilecek sonuca göre, sanat, bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanmaktadır. Sanatın, etimolojik anlamı incelendiğinde ise hammaddenin dönüşümü üzerine kurgulanmış bir kavram olduğu gözlenmektedir. Sanatın yaşamla iç içeliği yeni bir oluşum değildir. İlk avcılık dansı ya da ilkel kutsama törenlerinden beri somut yaşamın içinde ola gelmiştir. Eldeki malzemeleri ürüne dönüştürme basit yöntemlerle başlamış; zamanla bu dönüştürme süreci, üretene ve kullanana/izleyene zevk veren sanat ürünü olarak tanımlanmıştır. Ancak son günlerde işletmelerdeki

5 yöneticiler aynı tarzla çalışmanın yararlarını görmeye başlamışlardır (Austin ve Devin, 2003). Sanayi tarzı üretimin tarımsal ekonomiden sanayi üretimine geçişin kaçınılmaz sonucu olduğu gibi, sanayiye dayalı ekonomiden bilgiye dayalı ekonomiye geçişin dayanılmaz sonucu da üretimde sanatsal bakış açısının kullanılması olmuştur (Austin ve Devin, 2003). Sanat tarihi disiplini içinden bakıldığında; sanatın tek bir tanımını sunmak imkansızdır. Sanatın tanımı ve neyin sanat olup neyin sanat olmadığı insanlık tarihi boyunca değişmektedir; ya da başka türlü söylendiğinde, günümüzde konunun uzmanı sayılan sanatçılar, sanat tarihçileri, sanat alıcıları, sanat sosyologları, sanat psikologları vb. bir nesnenin, düşüncenin ya da yaratımın sanat olup olmadığına karar vermektedir (Gombrich 1992; 3-18). Sanat, bir değer olarak pazarlamacıların ilgisini çekmiş ve sanatın pazarlaması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, sanatın dönüşüm sürecinin pazarlama yönetimi dönüşüm süreci ve eğitiminde kullanılması üzerine yapılan çalışmaların sayısının az olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda sanatın yaratıcılıkla olan ilişkisi vurgulanmakta ve sanat bu anlamda, hammaddenin (ya da hazır nesnenin) dönüşüme uğratıldığı yaratıcı bir süreç olarak algılanmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle sanatın pazarlama eğitiminde kullanılması doğrultusunda ilgili öğrenme kavramları ortaya konulacaktır. Daha sonra ise, Kolb un deneyimsel öğrenme modeline uygun olarak tasarlanan ve

6 pazarlama yönetimi yüksek lisans öğrencilerine uygulanan keşifsel çalışmanın sonuçları paylaşılacaktır. ÖĞRENMENİN TEMEL BİLEŞENLERİ Eğitim psikolojisinde öğrenme kavramı yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmakta; temel özelliklerinin de tanımda özetlendiği gibi davranış değişikliği, yaşantı ürünü ve kalıcı izli olduğu vurgulanmaktadır (Erdem ve Akman, 1995; ). Davranış Değişikliği Özelliği Öğrenme tür ve düzeylerinin biliş ve davranış boyutlarındaki değişimlere bağlı olarak belirlendiği savlanmaktadır (DarsØ, 2009; 48). Başka bir deyişle, bu iki boyutun hiçbirinde değişiklik olmadığı durumlarda öğrenme eyleminden söz edilemeyeceği; her ikisinde de değişim olduğunda bütünleşik öğrenme (integrated learning), yalnızca biliş boyutunda bir değişim yaşandığında bloke öğrenme (blocked learning); yalnızca davranış boyutunda değişim olduğunda da zorlamalı öğrenme (forced learning) türlerinin oluştuğu belirtilmektedir. Sözü edilen iki boyuttan birinde değişim elde edilip diğerinde değişim oluşmadığında, sonucun öğrenme eyleminin gerçekleşmemesi şekline dönüşme olasılığının yüksekliği vurgulanmaktadır. Ayrıca, yemek yapma, araba kullanma gibi, biraz kuram biraz öğretici desteği kullanılarak edinilen öğrenme türünden de söz edilmekte, öncül öğrenme (anticipitory) olarak adlandırılan bu türün bilişsel yanının

7 geliştirilmesiyle bütünleşik öğrenmeye dönüşebileceği belirtilmektedir. Deneysel (experimental) öğrenme türünde, yargılamaya yer verilmeksizin yeni bir davranışın denenmesi eylemin üzerinde düşünülerek bilişsel anlamının da gerçeklemesiyle, öğrenmenin bütünleşik öğrenmeye dönüşebileceği anımsatılmaktadır (Bkz. Şekil 1). Davranışta Değişim Var Yok Yok Öğrenme eyleminde başarısızlık (no learning) Zorlamalı Öğrenme (Forced) Bilişte Değişim Var Bloke Öğrenme Öncül Öğrenme (Anticipitory ) Deneysel Öğrenme (Experimental Bütünleşik Öğrenme (Integrated) Şekil 1. Biliş-Davranış Bağı Kaynak: DarsØ, 2009; 48 Yaşantı Ürünü Olma Özelliği Yukarıda özetlenen biliş-davranış bağı, öğrenmede hem bilişte hem de davranışta değişime yol açan öğrenme etkinliklerinin önemini

8 vurgulamaktadır. Öğrenme eyleminde tetikleyici ve sonucu belirleyen öğenin yaşantı/deneyim olduğu da, öğrenmenin temel özelliklerinden biri olan yaşantı ürünü kavramında görülmektedir. Diğer bir deyişle, davranış ve bilişte değişiklik şartının yanında, öğrenmede yaşantı/deneyim öğesine de vurgu yapılmaktadır. Öğrenmede yaşantının önemine vurgu, 20. yüzyılda gelişen eğitimde Pragmatizm (Faydacılık) felsefesinin etkileriyle başlamış, Charles S. Pierce, William James, George Herbet Mead ve John Dewey, eğitim felsefesinin insan problemlerine ilişkin çözümlere gereksinimi olduğunu; düşünce ve eylemin yaşantının ayrılmaz unsurları olduğunu vurgulamışlardır (Kale, 2001; ). Eğitim felsefesini bir organizma psikolojisine dayandıran Dewey, organizma ve çevre arasındaki ilişkiyi yaşam ve eğitim arasındaki ilişkiye benzetir (s.203); problemli durumlarla karşılaştığımızda içinde bulunduğumuz güçlükten kurtulmak için deneyimlerimizden yararlandığımızı anımsatır (s.104); bireyin, çeşitli tecrübeler ve öğrenilen şeyler arasındaki bağlantıları ve ilişkileri anlama yeteneğini kazanmasıyla gelişebileceğini vurgular (s.118); öğretimde öğrencilerin yaşadıkları anın problemlerini çözmelerini sağlayacak bugüne ve geleceğe uyarlanabilir bir düşünme yöntemini içselleştirmelerini sağlamanın önemine dikkat çeker. Kalıcı İzli Olma Özelliği Öğrenmenin özelliklerinden kalıcı izli olması da öğrenme eyleminde güdülenme türü, dolayısıyla belirlenen amaçla yakından ilişkilidir. Başarı amaçları iki farklı yaklaşımla ilişkilendirilmektedir: Öğrenme yönlü (learning oriented) diğer bir deyişle iş odaklı (task-oriented) ve gösteri

9 yönlü (performence-oriented) veya ben odaklı (ego-oriented). Meece (1994; 26), öğrenme-yönlü başarı amacını benimseyen grupta, amacın tümüyle öğrenme ve öz-referans kaynaklı olduğunu; başka bir deyişle, öğrencinin standardını kendisinin oluşturduğunu ve çabasının öğrenmeyi geliştirmek olduğunu belirtmektedir. Sözü edilen ikinci grupta, amacın öğrenmeyi geliştirme değil, dışsal normlara dayalı başarı standardını yakalama olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, öğrenme-yönlü başarı amacında güdü türünün içsel (intrinsic), gösteri-yönlü başarı amacında ise dışsal (extrinsic) olduğu belirtilmektedir (Wingfield, 1994:104). PAZARLAMA EĞİTİMİNDE DENEYİMSEL ÖĞRENME MODELİ Öğrenmenin yukarıda özetlenen temel özelliklerinin pazarlama eğitiminde de geçerli olduğu açıkça görülmektedir. Genel amaç, hedef pazarda istendik yönde biliş ve davranış değişikliği oluşturmak, bu değişikliğin hedef pazarın yaşantısıyla ilişkili olmasını ve içsel güdüleme etkisi oluşturarak değişikliklerin kalıcı olmasının sağlanması olarak özetlenebilir. Doğu dan başlayıp, saat yönünde hareketle, Jung a göre insan bilinç ve tutumunun dört fonksiyonu, sezme(intuiting), hissetme (feeling), duyularla algılama (sensing) ve düşünmedir (thinking) (DarsØ, 2009; 33). Öğrenmenin tam olarak gerçekleşmesi için bu dört öğenin sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Kolb un Deneyimsel (experiential) Öğrenme modeli bu gereği yerine getirmekte, sözü edilen dört farklı öğrenme becerisini bir döngü şeklinde öğrenme sürecine yerleştirmektedir (Calori

10 ve Woot, 1995; , Bobbit, et al, 2000;15; Petkus, 2000;64). (Bkz Şekil 2). Somut Yaşantı/Deneyim (Concrete Experience) Düşünmeye Dayalı Gözlem (Reflective Observation) Aktif Deney (Active Experimentation) Soyut Kavramlaştırma (Abstract Conceptualization) Şekil 2. Deneyimsel Öğrenme Döngüsü Öğrenmenin etkili gerçekleşmesi için dört farklı yeteneğe gereksinim vardır: Somut yaşantı (concrete experience), düşünmeye dayalı gözlem (reflective observation), soyut kavramlaştırma (abstract conceptualization) ve aktif deneme (active experimentation); başka bir deyişle, yeni yaşantılar edinme, deneyimlerin çok yönlü düşünülmesi ve gözlemlenmesi, gözlemleri mantıklı bir şekilde sağlam kuramlara uyumlulaştıracak kavramlar geliştirme ve bu kavramların karar vermede ve problem çözmede kullanılması (Calori ve Woot, 1995; 275). Sözü edilen dört öğrenme yeteneği bir öğrenme döngüsü şeklinde formüle edilmektedir. Somut deneyim/yaşantı duyguları tetiklemektedir. Düşünmeye dayalı gözlemde, deneyime ilişkin izleme, dinleme,

11 kaydetme, tartışma ve geliştirme bulunmaktadır. Soyut kavramlaştırma, derinlemesine düşünmeyi içermekte, kuramları ve kavramları öğrenme sürecine uyumlaştırmayı kapsamaktadır. Aktif deney, döngünün yapma oluşturma bölümü olup, yanılma düzeltme deneyleriyle, yaşantı düşünme ve kavramlaştırma aşamalarının kontrolünü içermektedir (Petkus, 2000;14). Somut deneyim/yaşantı, deneyimlere ağırlık vermekte; kuram ve genellemeleri değil, hali hazırda gerçeklikle ilgilenmekte; düşünme değil, duyguyu ön planda tutmakta; problemlere yaklaşımda sistematik ve bilimsel değil, sezgisel ve artistik yaklaşım benimsemektedir. Düşünmeye dayalı gözlem, dikkatli gözlemle olanları anlamaya odaklı olup, eylemden çok düşünmeyi, neyin işe yarayacağı değil, neyin nasıl olduğunu ve uygulama değil, anlamayı kapsamaktadır. Soyut kavramlaştırma, mantık, düşünme ve kavramların kullanılmasına odaklanıp, duygu değil, düşünmeyi; belirli alanlarda sezgisel anlamayı değil, genel kavramlar oluşturmayı; probleme sanatsal (artistik) değil bilimsel yaklaşımı vurgular. Aktif deney, kişileri etkileme ve olguları değiştirmeye odaklı olup, düşünerek anlamaya değil, pratik uygulamalara, doğrulara değil neyin işe yarayacağına (pragmatik), gözlem değil yapmaya ağırlık vermektir (Calori ve de Woot 1995; 278). SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA Pazarlama eğitiminde, geleneksel ve teorik yöntemler yerine uygulama ağırlıklı, katılımcı deneyimsel öğrenmenin önemi vurgulanmakta (Gaidis

12 ve Andrews, 1990b, Frontczak, 1998, Bobbitt vd, 2000) ve bu tür öğrenme yönteminin, öğrencilerin katılımını ve motivasyonunu arttırdığı, aynı zamanda teorik bilgilerini gerçek uygulamalar ile bütünleştirmelerine destek olduğu belirtilmektedir (Harich, 1995, Frontczak, 1998). Deneyimsel öğrenmenin ön plana çıktığı bu değişime paralel pazarlama eğitiminde yeni yöntemler ortaya atılmaya ve denenmeye başlanmıştır (Bobbitt vd, 2000, Kennedy vd, 2001, Louise vd, 2004, Elam ve Spotts, 2004, Stanton, 2006). Bu çerçevede, Kolb (1984) un deneyimsel öğrenme modeli, pazarlama eğitimine deneysel öğrenme tekniklerini bütünleştirmede temel oluşturmaktadır (Tuna et al, 2011). Araştırmanın Modelinin Geliştirilmesi Kolb (1984) ün deneyimsel öğrenme modeli dört ana basamaktan oluşmaktadır ve bu basamaklar bu araştırmanın modeli içerisine dahil edilmişlerdir (Bkz. Şekil 2). 1.Basamak (Somut Yaşantı/Deneyim): Popülasyon grubuna sanat kökenli bir kişi tarafından sanatın değişik dallarındaki dönüşüm (transformasyon) odaklı sunumun yapılması ve popülasyona bir sanatçı tarafından belirlenen değişik materyallerin sağlanması. Bu aşamada, döngünün başlatılmasında öncelikle gerekli olan güdülemenin sağlanması ve öğrencilerin materyallerle somut deneyim yaşamaları amaçlanmıştır. Böylece, duyuların beş değil on iki olduğunu belirten ve bunları üç grupta toplayan Rudolf Stein in ilk grubunun, isteklilik (willingness), faaliyete geçirilmesi düşünülmüştür (DarsØ,2009;96). Öğrenciler, pazarlama

13 faaliyetlerinde dönüşüm kavramıyla ve kullanılacak materyallerle somut bir deneyim yaşamışlardır. 2.Basamak (Düşünmeye Dayalı Gözlem): Öğrenciler sunulan materyalleri yakından daha da dikkatle gözlemlemeye ve bu materyaller üzerinde ne gibi bir dönüşüm gerçekleştirebileceklerine ilişkin düşünmeye başlamışlardır. 3.Basamak (Soyut Kavramlaştırma): Öğrencilerin seçtikleri materyallerde dönüşüm oluşturmak için kavramlar geliştirmeye, pazarlamanın tüm fonksiyonlarını düşünerek, gerçekleştirilecek dönüşümlere ilişkin hipotezler geliştirmeye çalışması amaçlanmıştır. 4.Basamak (Aktif Deney): Bir önceki soyut düşünme, hipotezler geliştirme, çeşitli kavramlar oluşturma çalışmaları sonunda, bu kavramların uygulanması, dönüşümün pazarlamanın fonksiyonları açısından etkili olup olmayacağının belirlenmesi amaçlı deneyler yapılması amaçlanmıştır. Etkili dönüşüm elde edilinceye dek deneylerin gerçekleştirilmesi umulmuştur. Bu aşamada hedef pragmatik olup, pazarlamanın fonksiyonlarına uygun dönüşüm amaçlanmaktadır. Araştırmanın Kapsamı ve Amacı Deneysel bir uygulamadan oluşan bu çalışmanın, örneklemini yüksek lisans dersinde pazarlama yönetimi dersini almış ve pazarlama kavramının tüm süreçlerine hakim 12 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Sanatın dönüşüm sürecinden pazarlama yöneticilerinin neler öğrenebileceğinin tanımlanması,

14 Deneyimsel öğrenme modelindeki dört temel öğeden oluşan öğrenme döngüsünün örneklem tarafından uygulanması ve bu uygulamanın sonunda bütünleşik (integrated) öğrenmenin ne derecede elde edildiğinin ortaya konulması olarak tanımlanabilir. Araştırmanın Tasarımı Bu çalışma için 1 günlük bir çalıştay öngörülmüştür. Çalıştayın ilk kısımında, Minimalizm ve Pop-Art ın tanımlanması ve konumlandırılması için katılımcılara tüm sanat tarihini başlangıcından günümüze özetleyen ve herbir akım ya da üslubun zamanının yaratıcılığını gösteren, yoğun görsellerle desteklenen bir sunum yapılmıştır. Sunum, web sitesi üzerinden alınan görseller üzerinden katılımcılara aktarılmıştır. Minimalizm ve Pop- Art sanat tarihi içinde konumlandırıldıktan sonra, her iki akımın belli başlı temsilcilerini, ürettiği eserleri power-point sunumu ile verilmiştir. Minimalizm ve Pop-Art günümüzde uygulanan sanat anlayışı anlamında Güncel/çağcıl ya da Çağdaş Sanat denilen akımın temellerini atmıştır. Her iki sanat akımı, modernist sanattan kopmaya başlayan Sanat ın ilk öncülleri arasında yer almaktadır ve 70 li yıllarda artık modernist sanatın tamamen uzağına düşecek ve günümüz sanatına oldukça yaklaşacak olan sanat ortamında post-modern tepki diye de nitelendirilebilen Kavramsal Sanat, Süreç Sanatı, Eylem Sanatı, Mail-Art, Vücut Sanatı, Yeryüzü Sanatı, Fluxus, Video Sanatı, Performans Sanatı vb. akımların öncüsü konumunda olan üç akımdan ikisi Minimalizm ve Pop-Art (Üçüncüsü Geç Resimsel Soyutlama akımı) olacaktır (Germaner 1997;Atakan 1998).

15 Minimalizm ve Pop-Art ın araştırma kapsamına alınmasının önemli bir nedeni, araştırmanın katılımcılarının sanat aracılığıyla yaratıcılığını körüklemenin ötesinde, bu iki akımın zamanının modern pazarlama tekniklerini yıkmaya çalışmasıdır. Bu pazarlama teknikleri, ürünü merkeze almakta (tıpkı modernist sanattaki yaratıcı sanatçının ürettiği sonul ve otantik eser gibi) ve izleyicinin beğenisi hedeflenmektedir. Oysa Minimalizm ve Pop-Art, postmodern pazarlamaya gidecek yolu açmışlardır. Ürün kişinin kimliğini bulabildiği bir nesne değildir; çok katmanlıdır; isteyen istediğini alabilmektedir, bu anlamda izleyici/alıcı merkeze çekilmiştir hatta bir merkez yoktur. (Babacan ve Onat, 2002; 11-20: Fırat, Dhokalia ve Venkatesh 1994; 40-56) Modernist durumda, sanatçı eseri üretmekte; galerici eseri satın almakta; sanat piyasasındaki diğer oyuncular (sanat tarihçileri, eleştirmenler, sosyologlar, psikologlar) yorumlamakta ve bu şekli ile değerine katkıda bulunmakta; eser izleyiciye belli bir değer üzerinden sunulmakta ya da alıcısı satın almaktadır. Burada da galerici ya da sergi düzenleyicisi tarafından sanatçı ya da eser tanıtılarak modern pazarlama teknikleri devreye girmektedir. Sanat kitlesi bellidir: Bunu anlayabilecek ve uygun fiyatı verebilecek hedef kitle vardır. Oysa pop sanatçılar ve minimalistler karşı çıkışları ile (başta sergi mekanını reddetmeleri, meta ürünler yapmamaları, ürünün izleyici-sanatçı etkileşimi ile açığa çıkması vb.) pazarlama unsurlarını ortadan kaldırmışlardır. Bu noktanın algılanması, pazarlamada önemli bir eğilim olması nedeniyle, çalışmamızda vurgulanmaktadır. Çalıştayın ikinci bölümünde ise takımların önlerine sunulan malzemeleri kullanarak (Bkz Şekil 3), pazarlama planlaması süreci kapsamındaki

16 değişkenler çerçevesinde (hedef pazar ve konumlandırma stratejisi belirleme, değer tasarımı v.b.) dönüşümü gerçekleştirmeleri istenmiştir (Bkz Şekil 3). Çalıştayın bu uygulama bölümünde katılımcılar gönüllü olarak minimalizm ve pop art çalışacaklar olmak üzere ikiye ayrılmış; sunumda aktarılan bilgilere paralel öğrenci araç-gereçleri üretmeleri beklenmiştir. Bu bölümde sanat tarihi uzmanı doktora öğrencisi katılımcılara yardımcı olmuştur. Şekil 3. Çalıştayda Kullanılan Malzemeler ve Dönüşüm Süreci

17 Çalıştay sonrası, her öğrenciye iki hafta verilmiş ve ürettikleri ürünlere ilişkin aşağıdaki başlıkları içeren bir rapor hazırlamaları istenmiştir; Hedef pazarın tanımlanması: Müşteri grubu olarak kimler hedeflenmektedir? Konumlandırma stratejisinin belirlenmesi: Müşterinin zihninde nasıl bir algı yaratılmak istenmekte ve bu bağlamda hedef pazara yönelik ne tür konumlandırma sloganları belirlenmektedir? Fiyatlama stratejisinin belirlenmesi: Üretilen değer in fiyatlama stratejisi nedir? Dağıtım kanalı stratejilerinin belirlenmesi: Kanalları belirleme stratejilerinin özellikleri nelerdir? Tutundurma stratejilerinin belirlenmesi: Ürüne ilişkin ne tür tutundurma stratejileri düşünülmektedir? Çalıştay dan iki hafta sonra katılımcılar ile bire bir görüşmeler gerçekleştirilmiş, raporlar toplanmış ve çalışmanın amacına uygun olarak bu sürecin kendilerine ne kattığı ve pazarlama anlamında ne tür öğrenme hedeflerini ön plana çıkardığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın Bulguları Kolb modelinin ilk basamağı olan somut yaşantı/deneyim ile ilgili değerlendirmeler çeşitli sorular çerçevesinde katılımcılardan elde edilmeye çalışılmıştır. Çalıştaya katılan öğrencilere, öncelikle pazarlama dersindesiniz, güzel sanatlar ile ilgili bir sunum

18 yapılacağını duyduğunuzda ne düşündünüz? sorusu sorulmuştur. Katılımcıların bir çoğu böyle bir şey beklemediklerini ve şaşırdıklarını belirtmişlerdir. Kimi katılımcılar ise güzel sanatlar ile pazarlama arasındaki ilişkinin ne olabileceği sorusunu kendi kendilerine sorduklarını açıklamışlardır. Katılımcılardan bir tanesi ise Ben makine mühendisiyim. Benim mühendislik alanında eğitimini aldığım tüm dersler matematiksel kurallara dayanmaktadır. Pazarlama dersine katıldığım ilk gün; tasarladığınız ya da üretimini yaptığınız ürünün muhakkak genişlemeye elverişli bir pazar payı ve sürekliliği olması gerektiğini anladım. Yani siz ne kadar tüm matematiksel modelleri yapıp, tüm hesaplamaları sağlamaları ile kontrol edilmiş bir ürün meydana getirin; eğer o satın alacak kişilerde görsel bir beğeni oluşturmuyorsa, sizin o ürünü satma ihtimaliniz yoktur. Güzel sanatlar ile ilgili sunum benim çıkarımıma bir basamak daha katacak, ürünün nihai şeklinden de ziyade onu alıcıya ne şekilde sunmamızın gerekliliğini de göstermesi açısından verimli olacak diye düşündüm şeklinde bir açıklamada bulunmakla pazarlama eğitiminde bilişsel (cognitive) boyutun yanında duyuşsal (affective) boyutun da önemini açığa çıkarmıştır. Konuk öğretim üyesinin anlattığı konularda en çok ilginizi çeken ne oldu? sorusuna ise çeşitli yanıtlar alınmıştır. Benzer olanlar aynı gruplarda toplanarak yapılan analiz sonunda, ortaya çıkan görüşler aşağıdaki çerçevede belirlenmiştir; Sanatta gelişim/değişim evreleri: Sanatın tarihsel gelişimi üstünde devam eden sunumda dönem veya akımlar arasındaki

19 farkların ve bu farkların oluşma sebeplerinin konuşulduğu bölümler ilgimi en çok çeken bölümler oldu Sanatın etkinliği: Hikayenin bütününe bakarak her dönem için söylenebilecek -sanatçı çağının ilerisindedir- deyişini destekler örnekler görmek ilgimi çekti Pop-Art türünün geleneksel sanat pazarlamasınabaşkaldırısı: Özellikle pop-art kısmı bana çok ilginç geldi Sanatın yaşamın doğal bir parçası olduğu gerçeği: Konuk öğretim üyesinin anlattığı konulardan en çok milattan önceki zamanlarda insanların yaptıkları resimler, farkında olmadan sanatı keşfetmeleri ilgimi çekti. Dünyanın farklı yerlerinde insanların gördüklerini resmetmeleri ve günümüzde birçok etkinliğe ilham olmaları beni etkiledi. Birinci basamağa ilişkin olarak katılımcılara arka arkaya size konu verildiğinde aklınıza o an ne geldi? ve malzemeler verildiğinde ilk duygunuz ne oldu? soruları sorulmuştur. Bu sorulara katılımcılar, çoğunlukla heyecan ve endişe yaşadıkları konusunda cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bir kısmının ise konuya ilişkin ilginç tespitleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda olduğu gibi aktarılmaktadır; Parçalardan nasıl bir bütün oluşturabilirim diye düşündüm. Öncelikle ne yapmam gerektiğine ve neye ihtiyacım olduğuna karar vermem gerekiyordu. Doğa üstü bir şey olması gerekiyordu, bir şeye benzemesinden çok kendi hayal gücümü kullanarak bir şey var etmeye çalıştım

20 Bir malzemenin kullanım alanının dışında bir şey tasarlamak, oldukça heyecan verici ve alışık olmadığım bir konuydu. Eğitimim ve çalışma hayatımda bu yönde çalışma yapmadığım için, hevesle başladım, ancak düşündüğüm kadar kolay olmadığını da anladım Deneyimsel öğrenme modelinin ilk basamağı olan somut yaşantı/deneyim bölümünde, öğrencilerin çok değişik, alışılmadık bir ortamla karşılaşmaları sonucunda şaşkınlık ve belirsizlik duygularını yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu soruların analizinden, sanatın pazarlama fonksiyonlarında kullanılması düşüncesi öğrencilerde çalıştayın ilk basamağı sürecinde merak, şaşkınlık, ilgi uyandırmış; ama izleyen aşamalarda, güdülemenin olumlu etki yarattığı ve tetikleyici olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci basamak olan düşünmeye dayalı gözlem aşamasında ise elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir; Bu çerçevede, öncelikle katılımcılara malzemeleri görünce geliştirmeyi düşündüğünüz obje oldu mu? sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya alınan yanıtlardan katılımcıların öncelikle malzemeleri inceledikleri sonrasında ise tasarıma karar verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Malzemeler üstünde düşünürken güzel sanatlara ilişkin anlatılanları aklınızdan geçirdiniz mi? sorusu üzerine ise katılımcıların sunumun çeşitli aşamalarından etkilendikleri sonucu ortaya çıkmıştır; Kesinlikle güzel sanatlar ile ilgili anlatılanları gözden geçirdim. Tasarım sürecinden önce gösterilen tüm görseller aklımdan geçti.

21 Farkında olmadan sunumda yer alan ve beni çok etkileyen tanrıçalardan esinlendim Sanat kavramını oldukça fazla düşünmeye çalıştım. Sadece işlevsellik ile bu ürünü pazarlama şansım yoktu, sanatsal bir şeyler de katmam gerekiyordu. İkinci basamak olan düşünmeye dayalı gözlem aşamasında, sanatın dönüşüm sürecine ilişkin daha önce verilen sunumun düşünme sürecine etkileri olduğu ve katılımcıları büyük oranda etkilediği gözlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü basamaklarda, Kolb un yerleştirici(accommodating) öğrenme özelliklerinde şunu şöyle yaparsam şu konuda nasıl bir sonuç alabilirim? şeklinde özetlenebilecek what if düşünme boyutunun etkin bir şekilde kullanıldığı, çalışma sonunda değerlendirilen öğrenci raporları ından anlaşılmaktadır. Katılımcıların tümü ise, böylesine bir çalıştayın kendilerine önemli derecede katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan bazıları aşağıda aktarılmaktadır; Pazarlama eğer bir sunum ve müşterilerle bağ kurmak ise, güzel sanatlar gibi fark yaratabilecek bir alandan faydalanmanın çok güçlü bir yan olacağını fark ettim. Böylesine özgün bir çalışmanın içinde bulunmaktan memnuniyet duydum. Olaylara hep daha geniş ve farklı açılardan bakmaya çalışırım. Sanat ve pazarlama benim için geniş bir perspektif oluşturdu. Bu açıdan zenginleştiğimi düşünüyorum.

22 Gelecekte pazarlamayla ilgili herhangi bir çalışma yapacak olursam kesinlikle sanattan yararlanmayı düşünüyorum hatta bu konudaki eksikliklerimi çeşitli eğitimler alarak destekleyebilirim. Çalıştayın da çok eğlenceli ve öğretici olduğunu söyleyebilirim. Sadece obje yaratma konusunda zaman biraz kısıtlıydı Pazarlama ve sanat bütünleştirilebilecek şeylermiş onu farkketim. Kendi adıma hem objeyi tasarlarken hem de face book üzerinden satmaya çalışırken çok keyif aldım. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış meğer Sonuç ve Değerlendirme Alanında ilk sayılabilecek bu çalışmanın genel amacı, sanatın pazarlama eğitiminde olası etkilerinin belirlenmesidir. Sanatın dönüşüm sürecinden yararlanarak pazarlama yöneticilerinin yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilecekleri öngörülmüş ve bu öngörünün gerçekleştirilme düzeyinin deneyimsel öğrenme yöntemiyle ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Başka bir deyişle, pazarlama eğitiminde Kolb un dört öğrenme türünden Yerleştiricilik (Accomodating) özelliklerinin sanatın etkisiyle tetiklenmesi düşünülmüştür. Bu öğrenme türünün temel özelliği ders materyalinin yeni durumlara ve problem çözmeye uyarlanarak kullanılması, bilginin somut deneyimle alınıp aktif deneyle işlenmesi; edinilen bilginin yeni şeyler üretmede kullanılması, yaratıcılığın kullanılarak üretimde özgür ve yenilikçi yaklaşım sergilenmesi olarak özetlenebilir. Bu çalışmada, sözü edilen öğrenme özelliklerinin pazarlama fonksiyonlarının tümünde, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve fiziksel dağıtım aşamalarında, geçerli

23 kılınması hedeflenmiştir. İçinde bulunduğumuz bilgi toplumunda, yenilikçiliğin büyük bölümünün sosyal arenada yeni öğrenme süreçleri gerektirdiğinin bilincinde olarak, sanatsal dönüşümlerin desteğiyle Kolb un deneyimsel öğrenme modeli nin uygulanması düşünülmüştür. Bu düşünce doğrultusunda pazarlama eğitimi almış yüksek lisans öğrencilerinden 12 kişilik bir grupla üç aşamalı çalıştay gerçekleştirilmiş ve çalışmanın sonunda öğrencilerden uygulanan sürece ilişkin geri bildirimler alınmış ve pazarlama fonksiyonlarına ilişkin yaptıkları uygulamalar derlenerek değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin genel sonuçları şu şekilde özetlenebilir: sanatın pazarlama fonksiyonlarında kullanılması düşüncesi öğrencilerde çalıştayın ilk basamağı sürecinde merak, şaşkınlık, ilgi uyandırmış ama izleyen aşamalarda güdüleme olumlu etki yaratmış, tetikleyici olmuştur. Deneyimsel öğrenme modelinin ilk basamağı olan somut yaşantı/deneyim bölümünde, öğrencilerin çok değişik, alışılmadık bir ortamla karşılaşmaları sonucunda şaşkınlık ve belirsizlik duygularını yaşadıkları gözlemlenmiştir. İkinci basamak olan düşünmeye dayalı gözlem aşamasında, sanatın dönüşüm sürecine ilişkin daha önce verilen sunumun düşünme sürecine etkileri olduğu gözlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü basamaklarda, Kolb un yerleştirici (accomodating) öğrenme özelliklerinde şunu şöyle yaparsam şu konuda nasıl bir sonuç alabilirim? şeklinde özetlenebilecek what if düşünme boyutunun etkin bir şekilde kullanıldığı, çalışma sonunda değerlendirilen öğrenci raporlarından anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, ön deneme özelliğinde yapılan bu çalışma, sanatın pazarlama eğitiminde kullanılmasının, çalışma öncesi öngörülenden de

SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA

SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA Okan Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi, otuna@deu.edu.tr Mustafa Kalkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Altan Yörük, Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları

Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları Güncel Sanat ve Yorumu (SGT 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güncel Sanat ve Yorumu SGT 440 Seçmeli 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Eğitimde İstendik Tutum Oluşturmanın Önemi. Mustafa KALKAN DEU Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu

Eğitimde İstendik Tutum Oluşturmanın Önemi. Mustafa KALKAN DEU Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Eğitimde İstendik Tutum Oluşturmanın Önemi Mustafa KALKAN DEU Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Eksikliği Yakınma Konusu Tutum Türleri Dayanışma, bağımsız düşünme, eleştirel yaklaşım, toplumsal/çevresel

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

AKTİF EĞİTİMDE GÜDÜLEME STRATEJİLERİ. Mustafa KALKAN DEÜ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu

AKTİF EĞİTİMDE GÜDÜLEME STRATEJİLERİ. Mustafa KALKAN DEÜ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu AKTİF EĞİTİMDE GÜDÜLEME STRATEJİLERİ Mustafa KALKAN DEÜ Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Anahtar Sözcükler: Aktif öğrenme, içsel güdüleme, özdüzenleme, özyeti İşittiğimi unuturum, gördüğümü

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak

İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı. 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak İnsan-Merkezli Hizmet Tasarımı 21. yüzyılda mükemmel hizmet deneyimleri yaratmak Bana göre insani merkezli olmak, davranış ve anlayışın işbirliği içinde olduğu, insan yapımı her şeyin kullanıcıların kavradığı

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI

YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI YARATICI DÜŞÜNME & İNOVASYON MİCRO MBA PROGRAMI Approved Centre İstanbul Business School programları dünyanın önde gelen yetkilendirme kuruluşu PEARSON tarafından akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ DERS ÖNERİ FORMU 1. GENEL BİLGİLER Dersin Adı Kodu Güz Bahar Teori (saat/hafta) Uygulama/Lab (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS BA/EBA/EISL /FIN 597 X 0 0 0 10 Ön-Koşul(lar) Yok Dersin

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL 2004 ten beri NEDEN BİZ? Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. ÖZGÜNLÜK POTANSİYEL ADIM ATMAK 2015 1 Complex Problem Solving 2 Coordinating

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Çağdaş Sanat Akımları (SGT 224) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Akımları (SGT 224) Ders Detayları Çağdaş Sanat Akımları (SGT 224) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Akımları SGT 224 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Rekabetçi Pazarlama Stratejileri. MAN524T Bahar 2 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Rekabetçi Pazarlama Stratejileri MAN524T Bahar 2 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları

Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları Stratejik Pazarlama Yönetimi (MGMT 602) Ders Detayları Ders Adı Stratejik Pazarlama Yönetimi Ders Kodu MGMT 602 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Her İkisi 3 0 0 3 15 Ön Koşul

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ

İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ İŞL 203U YENİLİK YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM 1 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 : Temel Kavramlar..3 ÜNİTE 2:Yenilik Çeşitleri ve Yeniliğin Yayılması..4 ÜNİTE 3:Yeniliğin Teorik Altyapısı, Modern Anlayış ve

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Yrd. Doç. Dr. FATİH ÇINAR TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim teknolojisi TEMEL KAVRAMLAR Eğitim Öğrenme Öğretme Ortam Teknoloji Araç - gereç Öğretim materyali Eğitim teknolojisi Öğretim teknolojisi İletişim EĞİTİM: Davranışçı yaklaşıma göre eğitim, bireyin davranışında kendi

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Moda Pazarlama MTT482 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Tasarımı ve Eğitim Teknolojisi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğrenme - Eğitim Teknolojisi Yaşantı ürünü Kalıcı izli Davranış değişikliği Nasıl Öğretirim? Öğrenme ile ilgili sorunların analizi ve

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Form İnşa GRT114 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Marketing Camp 17 Summer Nedir?

Marketing Camp 17 Summer Nedir? Marketing Camp 17 Summer Nedir? Marketing Camp 17 Summer Türkiye de ilk kez hikayeleştirme, oyunlaştırma ve kullanıcı deneyimi olmak üzere güncel pazarlama disiplinlerini tasarımsal düşünce perspektifiyle

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ÖZEL OKAN İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL OKAN İLKOKULU 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. Sayın Velilerimiz merhabalar, Okan Koleji İlkokulu 1. Dönemini gururla tamamladı. Öğrencilerimiz bu dönem boyunca sanat, spor, sosyal etkinlik ve akademik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgi Sistemleri Tasarımı SE 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi MATEMATIK ÖĞRETIM YÖNTEMLERI Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Dersin İçeriği Matematiğin doğası / Matematiksel bilgi Matematik öğretiminin temel ilkeleri Matematikte başlıca kuramlar

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı