ISL 108 GENEL MUHASEBE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISL 108 GENEL MUHASEBE"

Transkript

1 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir. Bu hesaplar, işletmenin sermayesinde meydana gelen artış, başka bir ifadeyle gelirleri ve sermayedeki azalışları bir başka ifadeyle giderleri gösterir. Bu bakımdan gelir tablosu hesapları gider ve gelir hesapları olarak ikiye ayrılmaktadır. Gelir Tablosunun Tanımı Ve Şekli Gelir, Mal ve hizmet satışlarından veya faiz, kira vs. biçimde elde edilen hasılat olarak ifade edilebilir. Özkaynakları artırıcı bir etkiye sahiptir. Gider, Gelir elde etmek için ortaya çıkan varlık tükenmeleridir ve Özkaynakları azaltıcı bir etkiye sahiptir. Gelirtablosubirişletmeninbellibirdönemeaitfaaliyet sonuçlarını gösteren tablodur. Gelir tablosu bilanço gibi statik değil aksine belli bir dönemi kapsadığı için dinamik bir tablodur. Bilançoda dönem karı sadece tek bir kalem olarak gösterilirken; gelir tablosunda kar veya zararın adım adım nasıl oluştuğu görülmektedir. 3 4 Gider Hesapların Çalışma Kuralları Gider Hesaplarının Çalışma Kuralları Borç Gider Hesapları Alacak Artışlar (+) Azalışlar (-) (Kapanışta)! GiderHesaplarınınÇalışmaKuralları! Giderlerartışlar, hesabınborçtarafınakaydedilir. Düzeltmeyadaayarlamakayıtlarında alacaklandırılır. Dönem sonunda alacaklandırılarak 690. Dönem Kar veya ZararHesabınadevredilir.Kalanvermezler Borç Gider Hesapları Alacak (61,62, 63, 65, 66, 68 Hesap Grubu) Artışlar(+) Azalışlar(-) (Kapanışta) (1) (2) Borç 690 Dönem Karı veya Zararı Alacak Giderler Gelirler (2) 5 6 1

2 Gelir Tablosu Hesaplarının Grupları 60 Brüt Satışlar 61 Satış İndirimleri(-) 62 Satışların Maliyeti(-) 63 Faaliyet Giderleri (-) 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar(-) 66 Finansman Giderleri(-) 67 Olağandışı Gelir ve Karlar 68 Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 69 Dönem Net Karı (Zararı) 61 Satış İndirimleri Grubu İşletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet satışlarından elde edilen gelirler brüt satış gelirleridir. İşletmenin gerçek satış gelirlerine ulaşmak için ise satışlardan indirimlerin düşülmesi gerekmektedir. Satış indirimler net satışlara ulaşmak için, brüt satışlardan indirilmesi gereken değerlerin izlendiği gruptur. Grupta yer alan hesaplar şunlardır; 610SatıştaniadelerHesabı(-) 611SatışiskontolarıHesabı(-) 612DiğerindirimlerHesabı(-) 7 8 Hesabın Kapsamı: Satıştan iadeler hesabı alıcıların memnun olmayıp işletmeye geri iade ettikleri malların fatura tutarlarının izlendiği bir hesaptır. Hesabın İşleyişi: Daha önce satılan malın bir kısmı veya tamamı işletmeye iade edildiğinde bu hesabın borcuna, ilgili hesabın da alacağına kaydedilir. Serdemir işletmesi müşteri olan Sarılar Ticarete %18 KDV hariç TL lik malı kredili olarak satılmıştır. İlgili işlemi (Aralıklıenvanterörneği) Sarılar Ticaret 391 Hesaplanan KDV Hs. Kredili mal satış Müşteri olan Sarılar Ticarete %18 KDV hariç TL lik malı istediği nitelikte olmadığı için işletmeye iade etmiştir. İlgili işlemi (Aralıklıenvanteryöntemi) 610 Satıştan İadeler Hs Sarılar Ticaret MalSatışından iade Serdemir işletmesi maliyeti TL olan ticari malı Sarılar Ticarete %18 KDV dahil TL ye kredili olarak satmıştır. Serdemir işletmesi stoklarının takibinde sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır. İlgili kaydı muhasebeleştiriniz İlgili işlemi Sarılar Ticaret 391 Hesaplanan KDV Hs. Kredili mal satış

3 Serdemir işletmesi maliyeti TL olan ticari malı Sarılar Ticarete %18 KDV dahil TL ye kredili olarak satmıştır. Serdemir işletmesi stoklarının takibinde sürekli envanter yöntemini kullanmaktadır. İlgili işlemi muhasebeleştiriniz 621 Satılan Ticari Mallar Hs Ticari Mallar Hs Satılan malların stoklardan maliyet hesabına devri Müşteri Sarılar Ticaret Serdemir işletmesinden satın aldığı mallardan %18 KDV hariç TL lik mal istenen renkte olmadığı için iade etmiştir. İade edilen malların maliyet bedeli TL dir. Serdemir işletmesi stoklarının takibinde sürekli envanter yönteminikullanmaktadır.ilgiliişlemimuhasebeleştiriniz 610 Satıştan İadeler Hs. (-) Sarılar Ticaret Satılan malların müşteriden iade edilmesi Müşteri Sarılar Ticaret Serdemir işletmesinden satın aldığı mallardan %18 KDV hariç TL lik mal istenen renkte olmadığı için iade etmiştir. İade edilen malların maliyet bedeli TL dir. Serdemir işletmesi stoklarının takibinde sürekli envanter yönteminikullanmaktadır.ilgiliişlemi 153 Ticari Mallar Hs Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs İade edilen malları stoklara geri alınması 611 Satış İskontoları Hesabı(-) Hesabın Kapsamı: Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontolarının izlendiğihesaptır. Kasaiskontosu,kredilisatışlardaalıcınınmalbedelinivadesindenönce ödemesi nedeniyle, peşin ödeme karşılığında alıcıya belirli oranda iskonto(indirim) yapılmasıdır. Miktariskontosuisealıcınınbellitutarlarüzerindealışlardabulunarak satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oranyadatutarlarda yapılanindirimdir. Hesabın İşleyişi: Alıcıya uygulanan iskonto ilgili hesaba alacak kaydedilirken, bu hesabın borcuna kaydedilir.dönem sonunca 690 DönemKarıveyaZararıhesabınaaktarılarak kapatılır Satış İskontoları Hesabı(-) Serdemir işletmesi müşteri olan Turan Ticarete %18 KDV hariç TL lik malı kredili olarak satılmıştır. İlgili işlemi Turan Ticaret 391 Hesaplanan KDV Hs. Kredili mal satış Satış İskontoları Hesabı(-) Serdemir işletmesi müşteri olan Turan Ticarete sattığı %18 KDV hariç TL lik için %18 KDV hariç TL lik indirim yapmış ve müşterinin işletmeye olan borcundan düşmüştür. İlgili işlemi 611 Satış İskontosu Hs Turan Ticaret Satılan mallara iskonto yapılması

4 612 Diğer İndirimler Hesabı(-) Hesabın Kapsamı: Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle, yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri(kdv hariç) ve benzerleri bu hesaptaizlenir. Hesabın İşleyişi: Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim,bu hesabınborcuna, ilgilihesabınalacağınakaydedilir. 612 Diğer İndirimler Hesabı(-) Serdemir işletmesi müşterisi Selçuk Ticarete sattığı malların%18 KDV hariç TL lik sevk giderini kendisi üstlenmiştir ve tarihinde banka aracılığı ile ödemiştir. İlgili işlemi 612 Diğer İndirimler Hs Borç Alacak Bankalar Hs Sevk giderinin ödenmesi Satışların Maliyeti Hesap Grubu (-) İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamullerin, yarı mamullerin, ilk madde ve malzemelerin, ticari malların ve satılanhizmetlerinmaliyetininizlendiğigruptur. Grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir; 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı 622 Satılan Hizmetler Maliyeti Hesabı 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı Hesabın Kapsamı: Üretim işletmelerinde, satılan mamullerin maliyetininizlendiğihesaptır. Hesabın İşleyişi: Satılan mamullerin maliyet bedeli bu hesabın borcuna, 152Mamullerhesabınınalacağınakaydedilir Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı Serdemir işletmesi tarihinde TL ye ürettiği malları, %18 KDV hariç TL.ye peşin satmıştır. işletme sürekli envanter yönteminiuygulamaktadır.ilgiliişlemimuhasebeleştiriniz Borç Alacak 100 Kasa Hs Hesaplanan Kdv hs Üretilen Mamullerin Satılması Borç Alacak 620 Satılan Mamuller Maliyeti Hs Mamuller Hs Satılan mamullerin maliyeti kaydı Hesabın Kapsamı: Herhangi bir değişikliğe tabi tutmaksızın satmak amacıyla alınan ticari malların maliyetinin izlendiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: Satılan ticari malların maliyet bedeli bu hesabın borcuna, 153TicariMallarhesabınınalacağınakaydedilir

5 Serdemirİşletmesi nindönem sonunda153ticarimallarhesabı nın durumu aşağıdaki gibidir. Yapılan fiili sayım sonucuna göre dönem sonu mal mevcudunun TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre hesaplayaraksatılanticarimallarıstoklardançıkarınız. Serdemirİşletmesi nindönem sonunda153ticarimallarhesabı nın durumu aşağıdaki gibidir. Yapılan fiili sayım sonucuna göre dönem sonu mal mevcudunun TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre hesaplayaraksatılanticarimallarıstoklardançıkarınız. Borç 153 Ticari Mallar Hs. Alacak Dönem Başı Mal Mevcudu Dönem İçi Mal Alışlar Alış Giderleri Alıştan İadeler Alış İskontoları Ticari Mallar Hesabının Borç Toplamı(DBMM+DİA+MAG) Ticari Mallar Hesabının Alacak Kalanı(İade ve İskontolar) (-) (6.000) Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı Dönem Sonu Mal Mevcudu (-) (70.000) Satılan Ticari Mallar Maliyeti Ticari Mallar Hesabında gerçek mal mevcudunu görebilmek için Satılan Mallar Maliyetinin çıkartılması gerekir. 621 Satılan Ticari Mallar Hs Ticari Mallar Hs Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Kaydı Serdemirİşletmesi nindönem sonunda153ticarimallarhesabı nın durumu aşağıdaki gibidir. Yapılan fiili sayım sonucuna göre dönem sonu mal mevcudunun TL olduğu belirlenmiştir. Buna göre hesaplayaraksatılanticarimallarıstoklardançıkarınız. Borç 153 Ticari Mallar Hs. Alacak Dönem Başı Mal Mevcudu Dönem İçi Mal Alışlar Alış Giderleri Alıştan İadeler Alış İskontoları STMM Borç Bakiyesi = DSMM Satılan Hizmetler Maliyeti Hesabı Hesabın Kapsamı: Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır. Hesabın İşleyişi: Üretilen hizmetle ilgili giderler, 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmelerinde 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma hesabının, 7/B seçeneğini uygulayan hizmet işletmelerinde ise 799 Üretim Maliyeti hesabının alacağına kaydedilirken, bu hesabın borcuna kaydedilir. 622 Satılan Hizmetler Maliyeti Hesabı Özel Medikal Hastanesinde tedavi gören bir hasta taburcu olmuş ve tedavi hizmeti bedeli olarak %18 KDV hariç TL. tahsil edilmiştir. Hastanın oda hizmeti, doktor hizmeti, malzeme giderleri vb. maliyeti TL dir. İlgili işlemi 100 Kasa Hesabı Hes.KDV. Hizmet satışı

6 622 Satılan Hizmetler Maliyeti Hesabı Hastanın oda hizmeti, doktor hizmeti, malzeme giderleri vb. maliyeti3.000tl.dir. 622 Satılan Hizmetler Maliyeti Hs Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı Satılan hizmetin maliyeti kaydı 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı Hizmet Üretim Maliyeti Hs Hizmet maliyetinin yansıtma hesabına aktarılması 623 Diğer Satıların Maliyeti Hesabı(-) Hesabın Kapsamı: İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır. Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir. Tali ürün, atık, deşe vb. maddelerin satışında ilgili stok hesaplarının alacağına karşılık bu hesaba borç yazılır. Hesap dönem sonunda 690 nolu hesabın borcuna karşılık alacaklanarak kapanır Faaliyet Giderleri Grubu(-) İşletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve üretim maliyetlerine yüklenmeyen araştırma ve geliştirme giderleri; pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. Bu grupta yukarıda sayılan faaliyetlere ilişkin dönem giderleri izlenir. Bu grupta yer alan hesaplar aşağıdaki gibidir. 630 Araştırma ve Gelişme (-) 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hs(-) 632 Genel Yönetim (-) 630 Araştırma ve Geliştirme (-) Üretimi devam eden mamullerin maliyetini düşürmek, satışları artırmak, bulunan yeni üretim yöntemleri bulmak, üretimde kullanılan teçhizatın yenilerinin ve mevcutlarının geliştirilmesine ilişkin açıklamalar yapmak, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerini geliştirmek için yapılan faaliyetlerle ilgili dönem giderler bu hesapta takip edilir. Hesabın işleyişi: 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında toplanan giderlerin dönem ait kısmı yansıtma hesap vasıtasıyla 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabına aktarılır. Bu hesap dönem sonunda 690 Dönem Kar / Zarar Hesabına devredilir Araştırma ve Geliştirme Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullandığı su için gider olarak % 18 KDV hariç TL yi bankadaki hesabından ödemiştir. İlgili işlemi Araştırma ve Geliştirme Gider Hs. -Dışarıdan Sağlanan fayda ve Hizmetler BankalarHs Araştırma ve geliştirme giderinin ödenmesi 630 Araştırma ve Geliştirme Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu durumda Kasım ayı sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hs AraştırmaveGeliştirme Kasım Ayı araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması

7 630 Araştırma ve Geliştirme Serdemir A.Ş. nin Kasım ayı içinde 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderler TL dir. Bu durumda Kasım ayı sonunda yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibidir Araştırma ve Geliştirme AraştırmaveGeliştirmeGiderleri YansıtmaHs Kasım Ayı araştırma ve geliştirme giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Pazarlama, Satış ve Dağıtım giderleri hesabı, mal ve hizmetlerin alıcılara teslimine kadar yapılan giderlerin izlendiği hesaptır. Hesabın işleyişi: 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının toplanan giderlerin dönem ait kısmı yansıtma hesap vasıtasıyla 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının aktarılır. Bu hesap dönem sonunda 690 Dönem Kar/ Zarar Hesabına devredilir Pazarlama, Satış ve Dağıtım VerilenÇekveÖdemeEmirleriHs.(-) Pazarlama giderinin ödenmesi 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Hesabı Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde reklam ve satışları artırmak için gider olarak %18 KDV hariç TL tutarında gider için çek düzenlemiştir. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcunun toplam gideri TL dir. Bu durumda Ağustos ayı sonunda yapılması gerekli kayıt aşağıdakigibiolur Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs Pazarlama,SatışveDağıtımGiderleriHs Kasım Ayı Pazarlama giderlerinin hesabının kapatılması Pazarlama Satış ve Dağıtım Örnek: Serdemir işletmesi Ağustos ayı içinde 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabının borcunun toplam gideri TL dir. Bu durumda Ağustos ayı sonunda yapılması gerekli kayıt aşağıdaki gibi olur Pazarlama, Satış ve Dağıtım Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hs. Kasım Ayı Pazarlama giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Genel Yönetim Giderleri Hesabı Genel yönetim giderleri hesabı işletmenin yönetim fonksiyonu, işletmenin politikasının belirlenmesi, organizasyon yapısı, büro hizmetleri, halkla ilişkiler, güvenlik ve hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatla ilgili giderlerin izlendiği hesaptır. Hesabın işleyişi: 770 Genel Yönetim Giderleri hesabında toplanan giderlerin dönem ait kısmı yansıtma hesap vasıtasıyla 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabına aktarılır. Bu hesap dönem sonunda 690 Dönem Kar / Zarar Hesabına devredilir. 41 7

8 632 Genel Yönetim Örnek: Serdemir işletmesi Nisan ayı içinde yönetim binası için kira gideri olarak TL yi banka aracılığı ile ödemiştir Genel Yönetim BankalarHs Kira giderinin ödenmesi 632 Genel Yönetim Örnek: Serdemir işletmesinin Nisan ayı içinde 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderleri TL dir Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hs Genel Yönetim Kasım Ayı Yönetim giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Genel Yönetim Kaynakça Örnek: Serdemir işletmesinin Nisan ayı içinde 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabının borcunda toplanan giderleri TL dir Genel Yönetim GenelYönetim Giderleri YansıtmaHs Nisan Ayı Yönetim giderlerinin ilgili gider hesabına aktarılması Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS- Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London, Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim 47 8

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 6. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 32 Ticari Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Ticari Borçlar Hesap Grubu İşletmenin yabancı kaynakları içinde yer alan ve ticari

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Yrd.Doç. Dr. Murat Yıldırım muratyildirim@karabuk.edu.tr Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin

Detaylı

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2

DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 DIŞ TİCARETTE HESAP PLANI Y.DOÇ.DR. YAŞAR ÖZ 2 100 KASA HESABI 100.01 Merkez Kasa 100.01.01 TL Kasası 100.01.02 Yabancı Paralar Kasası 100.01.02.01 Dolar 100.01.02.02 Euro 100.01.02.03 Sterlin 100.01.02.04

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNASMAN DIŞ TİCARET MUHASEBE SİSTEMİ 343FBS035 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU YRD.DOÇ.DR. SERHAN GÜRKAN İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Bölümü ISF107 Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü ARY107 Uluslararası İşletmecilik Bölümü UIS107 1 GENEL MUHASEBE 1 DERS NOTU

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF.

Doç. Dr. Osman BAYRİ. Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF. Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gelir Tablolarının Biçimsel Yapısı, Kapsamı ve İçeriğinin Karşılaştırmalı Analizi 1 Doç. Dr. Osman BAYRİ Adnan Menderes

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ

İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ İSKONTO UYGULAMALARININ KATMA DEĞER VERGİSİ BOYUTU VE MUHASEBESİ KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ İskonto (Tenzilat): Satıcının sattığı malın fiyatı veya bedeli üzerinden çeşitli

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI Kimya San. Üretim İşletmesinde Ocak 2009 Dönemine Ait Maliyetle İlgili İşlemler şöyle Gerçekleşmiştir: İşletmenin geçen dönemden devreden 1.000.000 TL lık yarı mamülü,

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

4. Bölüm. Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 4. Bölüm Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tablolar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı