1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI HAZIRLIK SÜRECĠ (ĠġE BAġLAMA) Vergi İncelemesinin Aşamaları Nelerdir? İncelemeye Hazırlık Evresi ve İşe Başlama Neyi İfade Eder? İşe Başlama ve İncelemeye Başlama Kavramları Aynı Anlamda mıdır? İşe Başlanıldığının Göstergeleri Nelerdir? İşe Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten İtibaren Başlar? Belirlenen Sürelerde İşe Başlanılamaması Halinde İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir? İşe Başlanılamaması Halinde İnceleme ve Denetim Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir? Hazırlık Sürecinin Aşamaları Nelerdir? Hazırlık Sürecinin Görev Yazısı ve Ekleri ile Vergi Dairesi Dosyalarının Tetkiki Aşamasında Yapılabilecekler Nelerdir? Hazırlık Sürecinin Harici Araştırmalar Aşamasında Yapılabilecekler Nelerdir? İncelenecek Mükellef Nezdinde Yapılacak İlk Görüşmenin Önemi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir? İncelenecek Mükellef Nezdinde İlk İrtibat Eskiden Nasıl Gerçekleştiriliyordu? Yeni Düzenlemeler Neleri Değiştirdi? Mükellefle Telefon veya E-Posta Yoluyla Görüşme Ayarlanması Aşamasında Dikkat Edilecek

2 II Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Hususlar Nelerdir? İncelenecek Mükelleflerle İlk Görüşme Toplantısı Ne Zaman Yapılmalıdır? ĠNCELEME DOSYASI OLUġTURULMASI İnceleme Dosyası Ne Demektir? İnceleme Dosyasının Faydaları Nelerdir? İnceleme Dosyası Elektronik Ortamda Tutulabilir mi? İnceleme Dosyasında Bulunması Öngörülen Bilgiler Nelerdir? İnceleme Dosyası Devredilebilir mi? İnceleme Dosyasının Muhafaza Süreci Nasıl İşler? İNCELEMEYE BAŞLAMA YENĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA ĠNCELEMEYE BAġLAMA KAVRAMI İncelemeye Başlama Vergi Hukuku Açısından Neyi İfade Eder? İncelemeye Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten İtibaren Başlar? İşe Başlama Süresi İle İncelemeye Başlama Süresi Beraber İşler mi? Belirlenen Sürelerde İncelemeye Başlanılamaması Halinde İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir? İncelemeye Başlanılamaması Halinde İnceleme ve Denetim Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir? İncelemeye Başlanılması Pişmanlık ve Islah Hükmünden Yararlanma İmkanını Ortadan Kaldırır mı? İşe Başlama ve İncelemeye Başlama Aşamaları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir? MÜKELLEFLE ĠLK GÖRÜġME VE ĠNCELEMEYE BAġLAMA TUTANAĞI ALINMASI... 16

3 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları III 27- Mükellefle İlk Görüşmede İnceleme Elemanının Yükümlülükleri Nelerdir? İncelemeye Başlama Tutanağında Yer Alması Gereken Asgari Unsurlar Nelerdir? İncelemeye Başlama Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Nüshaların Dağıtımı Nasıl Yapılır? ĠBRAZ YAZISI VE DEFTER BELGELERĠN ALINMASI İncelemenin İşyerinde Yapılması Kuralının Yasal Dayanağı Nedir? İnceleme Hangi Durumlarda İşyerinde Yapılmaz? Defter ve Belge İbraz Yazısının Yasal Dayanağı ve Zorunlu Unsurları Nelerdir? Defter ve Belge İbraz Zorunluluğunun Vergi Ceza Hukuku Açısından Doğurduğu Sonuçlar Nedir? Haklı Mazeret Gösterme Hakkı Neyi İfade Eder? Mücbir Sebep Hallerinin İbraz Süresine Etkisi Nedir? Defter ve Belge İbraz Yazısı Kendisine Tebliğ Edilen Mükellefin Bilgilendirme Yükümlülüğü Neyi İfade Eder? İbraz Ödevinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Vergi İdaresi Süreci Nasıl İşletir? Teslim Tutanağının Yasal Dayanağı ve Asgari Unsurları Nelerdir? Teslim Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Nüshaların Dağıtımı Nasıl Yapılır? Mükellefin Elektronik Defter Tutması Durumunda İbraz Ödevi Nasıl Yerine Getirilir? İNCELEMENİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI YENĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA VERGĠ ĠNCELEMESĠ KAVRAMI Vergi İncelemesinin Yasal Dayanağı, Tanımı ve

4 IV Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Amacı Nedir? Vergi İnceleme Süreci Hangi Aşamalardan Meydana Gelir? Vergi İncelemesi Yürütülürken Hangi Usul ve Esaslar Dikkate Alınmalıdır? ARAġTIRMA VE ĠNCELEME Mükellef Nezdinde Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? Vergi İncelemesi Hangi Hallerde Mükellefin Gıyabında Yürütülür? Mükellefin Gıyabında Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? Vergi İncelemesinde Araştırma ve İncelemelerin Temel Amacı Nedir? Vergi İncelemesinde Delillerin Elde Edilmesinde Benimsenen Yöntem Nedir? Vergi İncelemelerinde Kullanılan Delil Örnekleri Nelerdir? Delillerin Usulüne Uygun Elde Edilmesi Kuralı Neyi İfade Eder? TESPĠTLERĠN YAPILMASI VE TUTANAK ALINMASI İnceleme Tutanağı Ne Zaman Düzenlenir? Düzenlenmesi Zorunlu mudur? İnceleme Tutanağı Düzenlenmediği Durumlarda İncelemenin Tamamlandığı Mükellefe Nasıl Bildirilir? İnceleme Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar Nelerdir? İnceleme Tutanağına Mükellefin İtirazları Alınır mı? İhtirazi Kayıtla İnceleme Tutanağının İmzalanması Mümkün müdür? İnceleme Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Dağıtımı Nasıl Yapılır? Mükellefin İnceleme Tutanağını İmzalaması Zorunlu mudur? İmzalamaması Durumunda Herhangi Bir Yaptırımla Karşılaşır mı?... 40

5 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları V 3.4. DEĞERLENDĠRME AġAMASI: VERGĠ ĠNCELEME RAPORLARININ DÜZENLENMESĠ Vergi İnceleme Raporunun Tanımı Nedir? Vergi İnceleme Raporları Hangi Bölümlerden Oluşur? İnceleme Raporlarının Farklı Vergi Türü ve Dönemlerinde Ayrı Düzenlenmesi İlkesi Neyi İfade Eder? İnceleme Raporlarının Farklı Vergi Türü ve Dönemlerinde Ayrı Düzenlenmesi İlkesi nin İstisnası Var mıdır? Vergi İnceleme Raporunun Türleri Nelerdir? Eleştiri Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? İçeriğinde Hangi Hususlar Yer Alır? Vergi Tekniği Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? Vergi Suçu Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? VERGĠ ĠNCELEME RAPORLARININ RAPOR DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONUNA GÖNDERĠLMESĠ Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Yasal Dayanağı Var mıdır? Rapor Değerlendirme Komisyonları Kaça Ayrılır? Rapor Değerlendirme Komisyonlarına Üye Seçimi Hususunda Getirilen Yasaklar Nelerdir? Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri Nelerdir? Komisyonlara Raporun İletilmesi ve Komisyonlarca Raporun Değerlendirilmesi Süreci Nasıl İşler? Komisyonlarca Raporların Olumlu Olarak Değerlendirilmesi Ne Demektir? Bu Durumda Süreç Nasıl İşler? Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Komisyonlarca Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Halinde Süreç Nasıl İşler? Vergi Müfettişleri Tarafından Yapılan Vergi İncelemeleri Neticesinde Bir Vergi Türü ve Vergilendirme Dönemi İçin Düzenlenen ve Tarhı

6 VI Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Öngörülen Vergi Tutarının, Üst Sınırı Aştığı Vergi İnceleme Raporlarının Merkezi Komisyonca Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Halinde Değerlendirme Süreci Nasıl İşler? Vergi Suçu Raporlarının Değerlendirilmesinde Süreç Nasıl İşler? ĠNCELEMEDE BAĞLAYICI KAYNAKLAR VE YORUM Yeni Düzenlemelere Göre Vergi İncelemelerine Yön Verecek Bağlayıcı Kaynaklar Nelerdir? Vergi İncelemelerinin Bağlayıcı Kaynaklara Uygunluğunun Denetimi Nasıl Yapılır? Özelge ve Sirküler Bağlayıcı Kaynak mıdır? Özelge nin Yanlış İzahat İçerdiği Yönünde Kanaat Oluşursa Süreç Nasıl İşler? Vergi İncelemesi Devam Ederken Özelge İstenebilir mi? VERGİ İNCELEMESİNDE ZAMAN VE SÜRE SINIRLARI Vergi İncelemesinde Süre Sınırı Var mıdır? Vergi İncelemesi Habersiz Yapılabilir mi? İşe ve İncelemeye Başlama Tarihine İlişkin Süre Sınırları Nelerdir? Vergi İncelemesinin Tamamlanma Tarihi Neyi İfade Eder? Yeni Düzenlemelerde Bu Tarihe İlişkin Yapılan Değişiklik Nedir? İncelemenin Tamamlanma Tarihinin Süre Sınırını Aşması Durumu Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur? Yeni Düzenlemelerle Getirilen Vergi İncelemesinin Süre Sınırı İçinde Süre Sınırı Neyi İfade Etmektedir? İncelemenin Tamamlanmasına İlişkin Süre Sınırı İncelemenin Türüne Göre Değişir mi? İncelemenin Azami Sürede Bitirilemeyeceğinin

7 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları VII Anlaşılması Halinde Süreç Nasıl İşler? İncelemenin Başka Bir İnceleme Elemanına Devredilmesi Gerektiği Hallerde İncelemenin Tamamlanma Süresi Uzar mı? Sınırlı İncelemenin Tam İncelemeye Dönüşmesi Halinde Önceden İşleyen Süreler Silinir mi? Aynı Mükellef Hakkında Farklı Zamanlarda Yapılan İncelemelerin İnceleme Süresine Etkisi Var mıdır? Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Tasfiye İşlemlerinin İncelenmesinde İncelemenin Tamamlanma Süresi Ne Olmalıdır? Mali Tatil Uygulamasının İncelemeye İlişkin Sürelere Etkisi Var mıdır? DEFTER VE BELGELERİN İADE EDİLMESİ Defter ve Belgeleri İade Tutanağının Yasal Dayanağı Nedir? Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Kararlarını Vermeleri İçin Azami Bir Süre Belirlenmiş midir? Yeni Düzenlemelere Göre İncelemenin Tamamlanma Süresinin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Karar Tarihi İle Olan İlişkisi Nedir? Hangi Durumlarda Defter ve Belgelere El Koyulur? Defter ve Belgelere Geçici El Koyma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir? Defter ve Belgelerin Suç Delili veya Unsuru Olması Nedeniyle El Koyma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir? El Konulan Defter ve Belgelerin Muhafazası Hangi İdari Kurum Tarafından Gerçekleştirilir? TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesinin Yasal Dayanağı ve Kapsamı Nedir?... 72

8 VIII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 101- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları Kaça Ayrılır? Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Başvurusu Kim Tarafından, Nasıl ve Nereye Yapılmalıdır? Mükellef Nezdinde Gerçekleştirilen İncelemelerde Uzlaşma Talebine İlişkin Süresel Sınırlar Nelerdir? Uzlaşmaya Davet Hangi Hallerde Gerçekleştirilir? Usul ve Esasları Nelerdir? Uzlaşma Talebinden Vazgeçilmesi Mümkün müdür? Uzlaşma İle İlgili İnceleme Elemanının Yükümlülükleri Nelerdir? Uzlaşma Komisyonunun Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir? Uzlaşma Toplantılarının Ertelenmesi Mümkün müdür? Uzlaşma Toplantılarına Mükellef ve Temsilcilerinin Haricinde Kimler Katılabilir? Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Süreç Nasıl İşler? Uzlaşma Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar Nelerdir? Hangi Hallerde Uzlaşmanın Temin Edilemediği Kabul Edilir? Uzlaşmanın Temin Edilememesi Durumunda Süreç Nasıl İşler? Uzlaşmaya Varılamaması Durumunda Mükellefin Uzlaşma Komisyonunun Nihai Teklifini Kabul Etmesi İçin Belirlenen Süre Sınırı Nedir? Kısmi Uzlaşma Mümkün müdür? Uzlaşma Toplantısında Belirlenen Hususlar Dava Edilebilir Mi? Üzerinde Uzlaşılan Cezalar Hakkında İndirim Talebinde Bulunulabilir mi? Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda

9 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları IX Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Edilebilir mi? Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezalar Ne Zamana Kadar Ödenmelidir? Uzlaşılan Vergi Miktarları Üzerinden Gecikme Faizi Hesaplanır mı? BÖLÜM REVİZYON SORU VE CEVAPLAR 1. CEP TELEFONU TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Eksik Kaydedilmesi SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Belgelerin ve Kayıtların İncelenmesi Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış Hasılatı Fiili ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan Kuruma Yapılan Nakdi BağıĢın Gelir Vergisi Beyannamesinde Ġndirim Konusu Yapılması Henüz ÖdenmemiĢ Giderlerin Değerleme ĠĢlemleri ve Giderin Mükerrer Olarak Kaydedilmesi Menkul Kıymetin Kıst Getirisinin YanlıĢ Hesaplanması KDV si Tahsil Edilerek Personele Ayın Olarak Ücret Verilmesi ĠĢleminde KDV nin Gider Yazılması Avans Niteliğindeki Senetlerin Reeskonta Tabi Tutulması YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden İÇ FINDIK ÜRETİMİ

10 X Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 2.1. TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen KayıtdıĢı Hasılat ten Önce Ġktisap Edilen Kıymetler Ġçin Uygulanan Amortisman Oranının Faydalı Ömre Göre Belirlenip DeğiĢtirilmesi Devir Alınan ĠĢletmenin Ġktisadi Kıymetlerine Amortisman Uygulanırken Kıst Dönem Esasına Aykırı Hareket Edilmesi Hatır Senetlerine Reeskont Ayrılması PeĢin Ödenen Giderlerin Tamamının Ödemenin Yapıldığı Yılda Sonuç Hesaplarına Ġntikal Ettirilmesi Bağlı Menkul Kıymetlere Değer DüĢüklüğü KarĢılığı Ayrılması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden TÜP TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemi Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması Hisse Senetlerindeki Değer DüĢüklüğüne KarĢılık Ayrılması Özel Maliyet Kapsamındaki Tesisatın Kiraya Verene Bedelsiz Teslimi Kurum Ortaklarının Yakınları Ġçin Tebrik ve Ġlan Gideri Yapılması Kanunen ġüpheli Sayılmayan Alacağa KarĢılık Ayrılması YAPILACAK ĠġLEMLER

11 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XI Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Muhtasar Beyanname Yönünden KÖMÜR TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Ticari Kazancın Tespitine ĠliĢkin EleĢtirilen Hususlar Belgesi Düzenlenen Hasılatın Yasal Kayıtlara ve Beyanlara İntikal Ettirilmemesi Kaydi Envanter İncelemesi Neticesinde Belirlenen Kayıtdışı Hasılat Satılan Malın Maliyetinin Noksan Hesaplanması Mükellefin 2009 Yılı Ticari Kazancının Tespiti Gayrimenkul Sermaye Ġradının Tespitine ĠliĢkin EleĢtirilen Hususlar Kira Gelirinin Beyan Dışı Bırakılması ve Safi İradın Tespitinde Gider Fazlalığı Sayılmayan İktisap Bedeli Ödemeleri Cari Dönemde Elde Edilen Önceki Dönemlere İlişkin Gayrimenkul Sermaye İradının Beyan Edilmemesi Menkul Sermaye Ġradı (Alacak Faizi) Ġle Ġlgili Tespitler Arızi Serbest Meslek Faaliyeti Ġle Ġlgili Tespitler YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden TOPTAN GIDA TİCARETİ TUTANAK

12 XII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 5.2. TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması Cari Döneme Ait PeĢin Tahsil EdilmiĢ Hasılatın Kurum Kazancına Dahil Edilmemesi Fevkalade Amortisman Tutarının YanlıĢ Hesaplanması KDVK Md. 17/1 de Sayılan Ancak KVK Md. 10/1-c de Belirtilmeyen Kuruma Sınır ġartına Uyularak Yapılan BağıĢ ve Yardım Tutarının Ġndirim Konusu Yapılması Ġstisna ġartlarını TaĢımayan Gayrimenkul SatıĢ Kazancının Beyana Dahil Edilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden ZİRAİ EMTİA TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Emtia AlıĢının Defterlere Kaydedilmemesi Ortakların KiĢisel Ġhtiyaçları Ġçin Kullanılan ĠĢletmeye Kayıtlı TaĢıta Ait Giderlerin ve Giderlere ĠliĢkin KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Ortakların KiĢisel Faaliyetlerinde Kullanılan ĠĢletmeye Kayıtlı Maddi Duran Varlığın Ġktisabında Ödenen KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi ĠĢletme Faaliyetleri Ġle Ġlgisi Olmayan ĠletiĢim Harcamalarının Gider Olarak Kaydedilmesi Yenileme Kararına Dayalı Olarak Ġktisap Edilen Binek Otomobile ĠliĢkin Amortismanın Önceden Ayrılan Fondan Mahsubu Yerine Sonuç Hesaplarına Ġntikal Ettirilmesi

13 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIII 6.3. YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Hesap Dönemine İlişkin Tarhiyat İşlemleri Hesap Dönemine İlişkin Düzeltme İşlemleri Muhtasar Beyanname Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden TUĞLA İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Nedeni Bulunamayan Kasa Sayım Fazlalığının Gelir Olarak Kaydedilmemesi Yabancı Paraların Satılması ve Değerlemesi Sonucunda OluĢan Kur Farklarının Kurum Kazancına Eklenmemesi TaĢıtın Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Yenileme Harcamalarının Doğrudan Gider Olarak Kaydedilmesi Mükellef Olmayan KiĢiden Yapılan Kiralama ĠĢlemi Nedeniyle Doğan Stopaj Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden SAC ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI

14 XIV Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ve Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Azalan Bakiyeler ile Kıst Amortisman Usullerinin Birlikte Uygulanması Sonraki Döneme Devreden AR-GE Ġndirim Hakkının YanlıĢ Hesaplanması Borsa Rayici Ġle DeğerlenmiĢ Menkul Kıymetin Değer ArtıĢının Ġlgili Dönem Gelirine Eklenmesi Zorunluluğu KVK Md. 10/1-c de ve KDVK Md. 17/1 de Belirtilen Kuruma Yapılan BağıĢ ve Yardım Tutarının Sınır ġartına Uyulmadan Ġndirim Konusu Yapılması Pazar AraĢtırmasının AR-GE Faaliyeti Olarak Nitelendirilmesi ve Yapılan Pazar AraĢtırması Giderlerinin Beyanname Üzerinden Ġndirime Konu Edilmesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Bağış ve Yardımın Üst Sınırının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden UN İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri İmalata Sevk Edilen Buğday Miktarının Tespit Edilmesi Randıman Hesaplamaları Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Mamullere ĠliĢkin KayıtdıĢı Hasılatın Tespiti Buğday Takası Neticesinde Elde Edilen KayıtdıĢı

15 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XV Hasılatın Tespiti TaĢıtın Ġktisabında Ödenen KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Amortismana Tabi Ġktisadi Kıymetin SatıĢı Neticesinde Elde Edilen Karın KayıtdıĢı Bırakılması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretime Sevk Edilen Kumaş Miktarının Tespit Edilmesi Üretilmesi Gereken Mamul Miktarının Tespit Edilmesi Mamullere İlişkin Kaydi Envanter Sonuçları Kayıtdışı Hasılat Tutarının Hesaplanması Üretilen Mamullerin KDV Tahsil Edilip ÇalıĢanlara Hediye Olarak Verilmesi Hizmet KarĢılığı Olarak Serbest Meslek Erbabına Gayrimenkul Kiralanması Avansa ġüpheli Ticari Alacak KarĢılığı Ayrılması Yabancı Paraların Değerleme ĠĢlemine Tabi Tutulması Neticesinde OluĢan Kur Farkının Gelir Hesaplarına Ġntikal Ettirilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi

16 XVI Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden ET VE ET ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen KayıtdıĢı Hasılat Büyükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat Küçükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat Mükellefin Ticari Kazancına Eklenmesi Gereken Hasılat Farkının Tespiti Özel ĠletiĢim Vergisinin Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Afet Nedeniyle Zarar Gören Ġktisadi Kıymete ĠliĢkin Sigorta Tazminatının Ġktisadi Kıymetin Değerini AĢan Kısmının Ticari Kazanca Dahil Edilmemesi KarĢılık Ayrılan ġüpheli Ticari Alacağa ĠliĢkin Tahsilatın Kayıtlara Ġntikal Ettirilmemesi Hisse Senetlerindeki Değer DüĢüklüğüne ĠliĢkin Ayrılan KarĢılığın Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden

17 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XVII 12. KUYUMCULUK TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ve SatıĢ ĠĢlemleri Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Alış ve Satış İşlemleri Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri Katma Değer Vergisi Matrahı ile KDV Tutarlarının Tespiti KDV Hariç Belgesiz Satış Hasılatının Tespiti Borsa Rayici Ġle Değerleme ĠĢlemine Tabi Tutulması Gereken Devlet Tahvili ve Hazine Bonosuna ĠliĢkin Değer DüĢüklüğüne KarĢılık Ayrılması Aciz Vesikalı Borçludan Olan Alacağın Değersiz Alacak Olarak Kaydedilmesi Ġki Tam Yıldan Daha Az Süreyle Aktifde KalmıĢ Hisse Senetlerine Ait Rüçhan Hakkı Kuponlarının SatıĢ Tutarının Ġstisna Kapsamında Beyan Edilmesi Henüz Tahsil EdilmemiĢ Ancak Tahakkuk EtmiĢ Gelecek Dönemlere Ait Hasılatın Dönem Kazancına Dahil Edilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden PAMUK YAĞI İMALATI TUTANAK

18 XVIII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretime Sevk Edilen Çiğit Miktarının Tespiti Üretimin I. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Çiğitten Ham Yağ Elde Edilmesine Kadar Olan ĠĢlemler Üretimin I. AĢamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere ĠliĢkin ĠĢlemler Üretimin II. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Ham Yağdan Nötralize Yağ ve Sopstok Elde Edilmesine Kadar Olan ĠĢlemler Üretimin II. AĢamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere ĠliĢkin ĠĢlemler Yenileme Fonu ġartlarının Ġhlali ve Ġktisap Edilen Binek Otomobile ĠliĢkin KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Tahsilinden Vazgeçildiği Ġçin Fona Alınmasına Rağmen Süresinde Kullanılmayan Alacağın Dönem Karı Hesaplamalarına Dahil Edilmemesi Kurum ÇalıĢanlarının ġahsi Nitelikteki Harcamalarının Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Sebebi Bulunamayan Kasa Noksanlığının Gider Olarak Kaydedilmesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden ÇİVİ VE TEL İMALATI

19 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIX TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretilmesi Gereken Mamul Miktarlarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken Demir Miktarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken Kutu Miktarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken PE (Naylon) Miktarının Hesaplanması Üretimden Çıkması Gereken Hurda Miktarının Hesaplanması Tahsili Ġmkansız Hale Gelen Alacağın Vazgeçilen Alacak Olarak Değerlendirilmemesi Sahte Belge Kullanılması Mükellef Kurumun Sahte Faturaları Bilerek ve İsteyerek Kullanıp Kullanmadığı İle İlgili Değerlendirme Mükellef Kurumun Sahte Faturalar İle Belgelendirilen Alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Mükellef Kurumun Sahte Faturalarda Gösterilen KDV Tutarlarını İndirim Konusu Yapmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Binek Otomobil Ġktisabı Ġle Ġlgili KDV, Kredi Faiz Ödemeleri ve Kıst Amortisman Uygulamalarına ĠliĢkin Fiiller Binek Otomobilin Alımına İlişkin KDV nin Maliyete İntikal Ettirilmesi Binek Otomobilin Alındığı Yıla İlişkin Kredi Faiz Giderlerinin Doğrudan Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilmesi Binek Otomobile İlişkin KDV Hariç Tutar Üzerinden Yıllık Amortisman Ayrılması

20 XX Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Arsa SatıĢından Elde Edilen Karın Yenileme Fonuna Alınması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden MÜCEVHERAT İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Ticari Kazanca ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemleri Tespit Edilen Ticari Kazanç Farkı Menkul Sermaye Ġradına ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler Tarihinden Önce İhraç Edilen TL Cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Elde Edilen Faiz Gelirleri Tarihinden Önce İhraç Edilen Dövize, Altına vb. Endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen İştirak Kazancı, Kar Payı vb. Türündeki Gelirler GVK nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Vergilendirilecek Menkul Sermaye İratlarının Elde Edilmesi Mevduat Faizleri Repo Gelirleri

21 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XXI Tarihinden Sonra Ġhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Edilen Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançların Dağıtımı Halinde Elde Edilen Kar Payları Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyanına Dahil Edilmesi Gereken Menkul Sermaye İradı YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden PİRİNÇ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ĠĢlemleri Mükellef Kurum Nezdinde Yapılan Tarihli Fiili Envanter Dönem Başı Stok Bilgileri Kapasite Raporuna İlişkin Bilgiler Hammadde ve Mamul Alışları Hammadde ve Mamul Satışları Çeltik ve Kahverengi (Kargo) Pirinç Hammaddeleri ile İlgili Kaydi Envanter Çeltik Ürünleri ile İlgili Randıman ve Kaydi Envanter Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin KDVK Açısından Sonuçları Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin Geçici Vergi Yönünden Sonuçları Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde ġüpheli Ticari Alacak Uygulaması

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49

-İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar: B. Uygulamalı Sorular:... 49 -İÇİNDEKİLER- BÖLÜM I: İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI... 1 A. Kısa Soru ve Cevaplar:... 2 B. Uygulamalı Sorular:... 4 1. İştirak Kazancının Ticari Bilanço Karından Fazla Olması:... 4 2. Dar Mükellef Kurumların

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife ĠHSAN AKAR YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar

Dilediğiniz gibi bir bayram olması dileği ile iyi bayramlar SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 26 ĠST. 08.09.2016 MATRAH ARTIRIMI 19.08.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanunla geçmiş yıllara ilişkin Matrah Artırımı kamuoyunda bilinen adıyla

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4.

2015 yılında geçerli olacak bazı parasal büyüklükler aşağıdaki gibidir. 4. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyla: TL ve 4. Tarih: 01.01.2015 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/55 Konu: 287 No lu Gelir Vergisi Kanunu Tebliği 30.12.2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı. Özet: 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Sirküler Tarihi : 01.03.2015 Sirküler No : 2015/033 2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek 1 : Bay (A) nın 2014 yılı geliri tek bir işverenden alınmış ve tamamı

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

: Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Sirküler No : 2016-67 Sirküler Tarihi : 15.08.2016 Konu : Matrah Arttırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Resmi Gazete'de henüz yayınlanmayan ancak 3 Ağustos 2016 tarihinde kabul edilen 6736 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü

İÇİNDEKİLER. Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü İÇİNDEKİLER Önsöz... vıı Kısaltmalar... ıx Tablolar Listesi... xvıı Giriş... 1 Birinci Bölüm Turizm Sektörü Açısından Rehberler ve Profesyonel Turist Rehberlerinin Hukuki Statüsü 1. ÖN BİLGİLER... 7 1.1.

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 TARİH : 1.1.2017 NUMARA : 2017/1 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/1 KONU : 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenen Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2

ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 Tarih: 06.03.2015 Sayı : 2015/46 ÖRNEK KİRA GELİRİ BEYANLARI -2 İŞYERİ VE KONUT KİRA GELİRLERİNİN İSTİSNA HADDİNİ AŞMASI HALİNDE BEYANNAME NASIL DÜZENLENECEK? Uygulama 8: Bay C konut olarak kiraya verdiği

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU İÇİNDEKİLER 1. Bölüm VERGİ HUKUKU I. Vergi Hukukuna İlişkin Tanıtıcı Açıklamalar... 3 A. Vergi Hukuku nun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri... 3 B. Vergi Hukukunun Çeşitli Açılardan Tasnifi... 4 C. Vergi Hukukunun

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xxi

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

SİRKÜLER. had ve tutarlar arttırıldı KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

SİRKÜLER. had ve tutarlar arttırıldı KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-9 KONU : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ÖZETİ : Gelir Vergisi Kanunda yer alan ve 2017 yılında uygulanacak olan bazı ve had ve tutarlar

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/48

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/48 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 01.08.2017 Sayı : 2017/48 Değerli Müşterimiz; Vergi Usul Kanunu 482 sıra no lu Genel Tebliği, 25 Temmuz 2017 tarih ve 30134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde izaha

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER İstanbul 15.12.2014 E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım)

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması (Matrah & Vergi Artırım) 29 Eylül 2016 Recep Bıyık Kanun un Kapsamı / Karşılaştırma Kesinleşmiş alacaklar 4811 (25.02.2003) 5811 (13.11.2008) 6111 (13.02.2011)

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285)

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285) MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2014/01 KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. Ankara,02/01/2014 SĠRKÜLER (SERĠ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 SİRKÜLER İstanbul, 22.02.2012 Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA YAYIMLANAN BİR ÖZELGEDE TAŞINMAZ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCA K.V.K MADDE 5/1-(e) BENDİNDE BELİRTİLEN KAZANÇ İSTİSNASI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı