1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI HAZIRLIK SÜRECĠ (ĠġE BAġLAMA) Vergi İncelemesinin Aşamaları Nelerdir? İncelemeye Hazırlık Evresi ve İşe Başlama Neyi İfade Eder? İşe Başlama ve İncelemeye Başlama Kavramları Aynı Anlamda mıdır? İşe Başlanıldığının Göstergeleri Nelerdir? İşe Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten İtibaren Başlar? Belirlenen Sürelerde İşe Başlanılamaması Halinde İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir? İşe Başlanılamaması Halinde İnceleme ve Denetim Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir? Hazırlık Sürecinin Aşamaları Nelerdir? Hazırlık Sürecinin Görev Yazısı ve Ekleri ile Vergi Dairesi Dosyalarının Tetkiki Aşamasında Yapılabilecekler Nelerdir? Hazırlık Sürecinin Harici Araştırmalar Aşamasında Yapılabilecekler Nelerdir? İncelenecek Mükellef Nezdinde Yapılacak İlk Görüşmenin Önemi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir? İncelenecek Mükellef Nezdinde İlk İrtibat Eskiden Nasıl Gerçekleştiriliyordu? Yeni Düzenlemeler Neleri Değiştirdi? Mükellefle Telefon veya E-Posta Yoluyla Görüşme Ayarlanması Aşamasında Dikkat Edilecek

2 II Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Hususlar Nelerdir? İncelenecek Mükelleflerle İlk Görüşme Toplantısı Ne Zaman Yapılmalıdır? ĠNCELEME DOSYASI OLUġTURULMASI İnceleme Dosyası Ne Demektir? İnceleme Dosyasının Faydaları Nelerdir? İnceleme Dosyası Elektronik Ortamda Tutulabilir mi? İnceleme Dosyasında Bulunması Öngörülen Bilgiler Nelerdir? İnceleme Dosyası Devredilebilir mi? İnceleme Dosyasının Muhafaza Süreci Nasıl İşler? İNCELEMEYE BAŞLAMA YENĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA ĠNCELEMEYE BAġLAMA KAVRAMI İncelemeye Başlama Vergi Hukuku Açısından Neyi İfade Eder? İncelemeye Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten İtibaren Başlar? İşe Başlama Süresi İle İncelemeye Başlama Süresi Beraber İşler mi? Belirlenen Sürelerde İncelemeye Başlanılamaması Halinde İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir? İncelemeye Başlanılamaması Halinde İnceleme ve Denetim Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir? İncelemeye Başlanılması Pişmanlık ve Islah Hükmünden Yararlanma İmkanını Ortadan Kaldırır mı? İşe Başlama ve İncelemeye Başlama Aşamaları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir? MÜKELLEFLE ĠLK GÖRÜġME VE ĠNCELEMEYE BAġLAMA TUTANAĞI ALINMASI... 16

3 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları III 27- Mükellefle İlk Görüşmede İnceleme Elemanının Yükümlülükleri Nelerdir? İncelemeye Başlama Tutanağında Yer Alması Gereken Asgari Unsurlar Nelerdir? İncelemeye Başlama Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Nüshaların Dağıtımı Nasıl Yapılır? ĠBRAZ YAZISI VE DEFTER BELGELERĠN ALINMASI İncelemenin İşyerinde Yapılması Kuralının Yasal Dayanağı Nedir? İnceleme Hangi Durumlarda İşyerinde Yapılmaz? Defter ve Belge İbraz Yazısının Yasal Dayanağı ve Zorunlu Unsurları Nelerdir? Defter ve Belge İbraz Zorunluluğunun Vergi Ceza Hukuku Açısından Doğurduğu Sonuçlar Nedir? Haklı Mazeret Gösterme Hakkı Neyi İfade Eder? Mücbir Sebep Hallerinin İbraz Süresine Etkisi Nedir? Defter ve Belge İbraz Yazısı Kendisine Tebliğ Edilen Mükellefin Bilgilendirme Yükümlülüğü Neyi İfade Eder? İbraz Ödevinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Vergi İdaresi Süreci Nasıl İşletir? Teslim Tutanağının Yasal Dayanağı ve Asgari Unsurları Nelerdir? Teslim Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Nüshaların Dağıtımı Nasıl Yapılır? Mükellefin Elektronik Defter Tutması Durumunda İbraz Ödevi Nasıl Yerine Getirilir? İNCELEMENİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI YENĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA VERGĠ ĠNCELEMESĠ KAVRAMI Vergi İncelemesinin Yasal Dayanağı, Tanımı ve

4 IV Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Amacı Nedir? Vergi İnceleme Süreci Hangi Aşamalardan Meydana Gelir? Vergi İncelemesi Yürütülürken Hangi Usul ve Esaslar Dikkate Alınmalıdır? ARAġTIRMA VE ĠNCELEME Mükellef Nezdinde Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? Vergi İncelemesi Hangi Hallerde Mükellefin Gıyabında Yürütülür? Mükellefin Gıyabında Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? Vergi İncelemesinde Araştırma ve İncelemelerin Temel Amacı Nedir? Vergi İncelemesinde Delillerin Elde Edilmesinde Benimsenen Yöntem Nedir? Vergi İncelemelerinde Kullanılan Delil Örnekleri Nelerdir? Delillerin Usulüne Uygun Elde Edilmesi Kuralı Neyi İfade Eder? TESPĠTLERĠN YAPILMASI VE TUTANAK ALINMASI İnceleme Tutanağı Ne Zaman Düzenlenir? Düzenlenmesi Zorunlu mudur? İnceleme Tutanağı Düzenlenmediği Durumlarda İncelemenin Tamamlandığı Mükellefe Nasıl Bildirilir? İnceleme Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar Nelerdir? İnceleme Tutanağına Mükellefin İtirazları Alınır mı? İhtirazi Kayıtla İnceleme Tutanağının İmzalanması Mümkün müdür? İnceleme Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Dağıtımı Nasıl Yapılır? Mükellefin İnceleme Tutanağını İmzalaması Zorunlu mudur? İmzalamaması Durumunda Herhangi Bir Yaptırımla Karşılaşır mı?... 40

5 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları V 3.4. DEĞERLENDĠRME AġAMASI: VERGĠ ĠNCELEME RAPORLARININ DÜZENLENMESĠ Vergi İnceleme Raporunun Tanımı Nedir? Vergi İnceleme Raporları Hangi Bölümlerden Oluşur? İnceleme Raporlarının Farklı Vergi Türü ve Dönemlerinde Ayrı Düzenlenmesi İlkesi Neyi İfade Eder? İnceleme Raporlarının Farklı Vergi Türü ve Dönemlerinde Ayrı Düzenlenmesi İlkesi nin İstisnası Var mıdır? Vergi İnceleme Raporunun Türleri Nelerdir? Eleştiri Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? İçeriğinde Hangi Hususlar Yer Alır? Vergi Tekniği Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? Vergi Suçu Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? VERGĠ ĠNCELEME RAPORLARININ RAPOR DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONUNA GÖNDERĠLMESĠ Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Yasal Dayanağı Var mıdır? Rapor Değerlendirme Komisyonları Kaça Ayrılır? Rapor Değerlendirme Komisyonlarına Üye Seçimi Hususunda Getirilen Yasaklar Nelerdir? Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri Nelerdir? Komisyonlara Raporun İletilmesi ve Komisyonlarca Raporun Değerlendirilmesi Süreci Nasıl İşler? Komisyonlarca Raporların Olumlu Olarak Değerlendirilmesi Ne Demektir? Bu Durumda Süreç Nasıl İşler? Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Komisyonlarca Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Halinde Süreç Nasıl İşler? Vergi Müfettişleri Tarafından Yapılan Vergi İncelemeleri Neticesinde Bir Vergi Türü ve Vergilendirme Dönemi İçin Düzenlenen ve Tarhı

6 VI Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Öngörülen Vergi Tutarının, Üst Sınırı Aştığı Vergi İnceleme Raporlarının Merkezi Komisyonca Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Halinde Değerlendirme Süreci Nasıl İşler? Vergi Suçu Raporlarının Değerlendirilmesinde Süreç Nasıl İşler? ĠNCELEMEDE BAĞLAYICI KAYNAKLAR VE YORUM Yeni Düzenlemelere Göre Vergi İncelemelerine Yön Verecek Bağlayıcı Kaynaklar Nelerdir? Vergi İncelemelerinin Bağlayıcı Kaynaklara Uygunluğunun Denetimi Nasıl Yapılır? Özelge ve Sirküler Bağlayıcı Kaynak mıdır? Özelge nin Yanlış İzahat İçerdiği Yönünde Kanaat Oluşursa Süreç Nasıl İşler? Vergi İncelemesi Devam Ederken Özelge İstenebilir mi? VERGİ İNCELEMESİNDE ZAMAN VE SÜRE SINIRLARI Vergi İncelemesinde Süre Sınırı Var mıdır? Vergi İncelemesi Habersiz Yapılabilir mi? İşe ve İncelemeye Başlama Tarihine İlişkin Süre Sınırları Nelerdir? Vergi İncelemesinin Tamamlanma Tarihi Neyi İfade Eder? Yeni Düzenlemelerde Bu Tarihe İlişkin Yapılan Değişiklik Nedir? İncelemenin Tamamlanma Tarihinin Süre Sınırını Aşması Durumu Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur? Yeni Düzenlemelerle Getirilen Vergi İncelemesinin Süre Sınırı İçinde Süre Sınırı Neyi İfade Etmektedir? İncelemenin Tamamlanmasına İlişkin Süre Sınırı İncelemenin Türüne Göre Değişir mi? İncelemenin Azami Sürede Bitirilemeyeceğinin

7 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları VII Anlaşılması Halinde Süreç Nasıl İşler? İncelemenin Başka Bir İnceleme Elemanına Devredilmesi Gerektiği Hallerde İncelemenin Tamamlanma Süresi Uzar mı? Sınırlı İncelemenin Tam İncelemeye Dönüşmesi Halinde Önceden İşleyen Süreler Silinir mi? Aynı Mükellef Hakkında Farklı Zamanlarda Yapılan İncelemelerin İnceleme Süresine Etkisi Var mıdır? Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Tasfiye İşlemlerinin İncelenmesinde İncelemenin Tamamlanma Süresi Ne Olmalıdır? Mali Tatil Uygulamasının İncelemeye İlişkin Sürelere Etkisi Var mıdır? DEFTER VE BELGELERİN İADE EDİLMESİ Defter ve Belgeleri İade Tutanağının Yasal Dayanağı Nedir? Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Kararlarını Vermeleri İçin Azami Bir Süre Belirlenmiş midir? Yeni Düzenlemelere Göre İncelemenin Tamamlanma Süresinin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Karar Tarihi İle Olan İlişkisi Nedir? Hangi Durumlarda Defter ve Belgelere El Koyulur? Defter ve Belgelere Geçici El Koyma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir? Defter ve Belgelerin Suç Delili veya Unsuru Olması Nedeniyle El Koyma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir? El Konulan Defter ve Belgelerin Muhafazası Hangi İdari Kurum Tarafından Gerçekleştirilir? TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesinin Yasal Dayanağı ve Kapsamı Nedir?... 72

8 VIII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 101- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları Kaça Ayrılır? Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Başvurusu Kim Tarafından, Nasıl ve Nereye Yapılmalıdır? Mükellef Nezdinde Gerçekleştirilen İncelemelerde Uzlaşma Talebine İlişkin Süresel Sınırlar Nelerdir? Uzlaşmaya Davet Hangi Hallerde Gerçekleştirilir? Usul ve Esasları Nelerdir? Uzlaşma Talebinden Vazgeçilmesi Mümkün müdür? Uzlaşma İle İlgili İnceleme Elemanının Yükümlülükleri Nelerdir? Uzlaşma Komisyonunun Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir? Uzlaşma Toplantılarının Ertelenmesi Mümkün müdür? Uzlaşma Toplantılarına Mükellef ve Temsilcilerinin Haricinde Kimler Katılabilir? Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Süreç Nasıl İşler? Uzlaşma Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar Nelerdir? Hangi Hallerde Uzlaşmanın Temin Edilemediği Kabul Edilir? Uzlaşmanın Temin Edilememesi Durumunda Süreç Nasıl İşler? Uzlaşmaya Varılamaması Durumunda Mükellefin Uzlaşma Komisyonunun Nihai Teklifini Kabul Etmesi İçin Belirlenen Süre Sınırı Nedir? Kısmi Uzlaşma Mümkün müdür? Uzlaşma Toplantısında Belirlenen Hususlar Dava Edilebilir Mi? Üzerinde Uzlaşılan Cezalar Hakkında İndirim Talebinde Bulunulabilir mi? Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda

9 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları IX Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Edilebilir mi? Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezalar Ne Zamana Kadar Ödenmelidir? Uzlaşılan Vergi Miktarları Üzerinden Gecikme Faizi Hesaplanır mı? BÖLÜM REVİZYON SORU VE CEVAPLAR 1. CEP TELEFONU TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Eksik Kaydedilmesi SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Belgelerin ve Kayıtların İncelenmesi Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış Hasılatı Fiili ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan Kuruma Yapılan Nakdi BağıĢın Gelir Vergisi Beyannamesinde Ġndirim Konusu Yapılması Henüz ÖdenmemiĢ Giderlerin Değerleme ĠĢlemleri ve Giderin Mükerrer Olarak Kaydedilmesi Menkul Kıymetin Kıst Getirisinin YanlıĢ Hesaplanması KDV si Tahsil Edilerek Personele Ayın Olarak Ücret Verilmesi ĠĢleminde KDV nin Gider Yazılması Avans Niteliğindeki Senetlerin Reeskonta Tabi Tutulması YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden İÇ FINDIK ÜRETİMİ

10 X Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 2.1. TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen KayıtdıĢı Hasılat ten Önce Ġktisap Edilen Kıymetler Ġçin Uygulanan Amortisman Oranının Faydalı Ömre Göre Belirlenip DeğiĢtirilmesi Devir Alınan ĠĢletmenin Ġktisadi Kıymetlerine Amortisman Uygulanırken Kıst Dönem Esasına Aykırı Hareket Edilmesi Hatır Senetlerine Reeskont Ayrılması PeĢin Ödenen Giderlerin Tamamının Ödemenin Yapıldığı Yılda Sonuç Hesaplarına Ġntikal Ettirilmesi Bağlı Menkul Kıymetlere Değer DüĢüklüğü KarĢılığı Ayrılması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden TÜP TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemi Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması Hisse Senetlerindeki Değer DüĢüklüğüne KarĢılık Ayrılması Özel Maliyet Kapsamındaki Tesisatın Kiraya Verene Bedelsiz Teslimi Kurum Ortaklarının Yakınları Ġçin Tebrik ve Ġlan Gideri Yapılması Kanunen ġüpheli Sayılmayan Alacağa KarĢılık Ayrılması YAPILACAK ĠġLEMLER

11 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XI Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Muhtasar Beyanname Yönünden KÖMÜR TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Ticari Kazancın Tespitine ĠliĢkin EleĢtirilen Hususlar Belgesi Düzenlenen Hasılatın Yasal Kayıtlara ve Beyanlara İntikal Ettirilmemesi Kaydi Envanter İncelemesi Neticesinde Belirlenen Kayıtdışı Hasılat Satılan Malın Maliyetinin Noksan Hesaplanması Mükellefin 2009 Yılı Ticari Kazancının Tespiti Gayrimenkul Sermaye Ġradının Tespitine ĠliĢkin EleĢtirilen Hususlar Kira Gelirinin Beyan Dışı Bırakılması ve Safi İradın Tespitinde Gider Fazlalığı Sayılmayan İktisap Bedeli Ödemeleri Cari Dönemde Elde Edilen Önceki Dönemlere İlişkin Gayrimenkul Sermaye İradının Beyan Edilmemesi Menkul Sermaye Ġradı (Alacak Faizi) Ġle Ġlgili Tespitler Arızi Serbest Meslek Faaliyeti Ġle Ġlgili Tespitler YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden TOPTAN GIDA TİCARETİ TUTANAK

12 XII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 5.2. TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması Cari Döneme Ait PeĢin Tahsil EdilmiĢ Hasılatın Kurum Kazancına Dahil Edilmemesi Fevkalade Amortisman Tutarının YanlıĢ Hesaplanması KDVK Md. 17/1 de Sayılan Ancak KVK Md. 10/1-c de Belirtilmeyen Kuruma Sınır ġartına Uyularak Yapılan BağıĢ ve Yardım Tutarının Ġndirim Konusu Yapılması Ġstisna ġartlarını TaĢımayan Gayrimenkul SatıĢ Kazancının Beyana Dahil Edilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden ZİRAİ EMTİA TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Emtia AlıĢının Defterlere Kaydedilmemesi Ortakların KiĢisel Ġhtiyaçları Ġçin Kullanılan ĠĢletmeye Kayıtlı TaĢıta Ait Giderlerin ve Giderlere ĠliĢkin KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Ortakların KiĢisel Faaliyetlerinde Kullanılan ĠĢletmeye Kayıtlı Maddi Duran Varlığın Ġktisabında Ödenen KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi ĠĢletme Faaliyetleri Ġle Ġlgisi Olmayan ĠletiĢim Harcamalarının Gider Olarak Kaydedilmesi Yenileme Kararına Dayalı Olarak Ġktisap Edilen Binek Otomobile ĠliĢkin Amortismanın Önceden Ayrılan Fondan Mahsubu Yerine Sonuç Hesaplarına Ġntikal Ettirilmesi

13 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIII 6.3. YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Hesap Dönemine İlişkin Tarhiyat İşlemleri Hesap Dönemine İlişkin Düzeltme İşlemleri Muhtasar Beyanname Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden TUĞLA İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Nedeni Bulunamayan Kasa Sayım Fazlalığının Gelir Olarak Kaydedilmemesi Yabancı Paraların Satılması ve Değerlemesi Sonucunda OluĢan Kur Farklarının Kurum Kazancına Eklenmemesi TaĢıtın Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Yenileme Harcamalarının Doğrudan Gider Olarak Kaydedilmesi Mükellef Olmayan KiĢiden Yapılan Kiralama ĠĢlemi Nedeniyle Doğan Stopaj Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden SAC ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI

14 XIV Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ve Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Azalan Bakiyeler ile Kıst Amortisman Usullerinin Birlikte Uygulanması Sonraki Döneme Devreden AR-GE Ġndirim Hakkının YanlıĢ Hesaplanması Borsa Rayici Ġle DeğerlenmiĢ Menkul Kıymetin Değer ArtıĢının Ġlgili Dönem Gelirine Eklenmesi Zorunluluğu KVK Md. 10/1-c de ve KDVK Md. 17/1 de Belirtilen Kuruma Yapılan BağıĢ ve Yardım Tutarının Sınır ġartına Uyulmadan Ġndirim Konusu Yapılması Pazar AraĢtırmasının AR-GE Faaliyeti Olarak Nitelendirilmesi ve Yapılan Pazar AraĢtırması Giderlerinin Beyanname Üzerinden Ġndirime Konu Edilmesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Bağış ve Yardımın Üst Sınırının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden UN İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri İmalata Sevk Edilen Buğday Miktarının Tespit Edilmesi Randıman Hesaplamaları Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Mamullere ĠliĢkin KayıtdıĢı Hasılatın Tespiti Buğday Takası Neticesinde Elde Edilen KayıtdıĢı

15 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XV Hasılatın Tespiti TaĢıtın Ġktisabında Ödenen KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Amortismana Tabi Ġktisadi Kıymetin SatıĢı Neticesinde Elde Edilen Karın KayıtdıĢı Bırakılması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretime Sevk Edilen Kumaş Miktarının Tespit Edilmesi Üretilmesi Gereken Mamul Miktarının Tespit Edilmesi Mamullere İlişkin Kaydi Envanter Sonuçları Kayıtdışı Hasılat Tutarının Hesaplanması Üretilen Mamullerin KDV Tahsil Edilip ÇalıĢanlara Hediye Olarak Verilmesi Hizmet KarĢılığı Olarak Serbest Meslek Erbabına Gayrimenkul Kiralanması Avansa ġüpheli Ticari Alacak KarĢılığı Ayrılması Yabancı Paraların Değerleme ĠĢlemine Tabi Tutulması Neticesinde OluĢan Kur Farkının Gelir Hesaplarına Ġntikal Ettirilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi

16 XVI Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden ET VE ET ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen KayıtdıĢı Hasılat Büyükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat Küçükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat Mükellefin Ticari Kazancına Eklenmesi Gereken Hasılat Farkının Tespiti Özel ĠletiĢim Vergisinin Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Afet Nedeniyle Zarar Gören Ġktisadi Kıymete ĠliĢkin Sigorta Tazminatının Ġktisadi Kıymetin Değerini AĢan Kısmının Ticari Kazanca Dahil Edilmemesi KarĢılık Ayrılan ġüpheli Ticari Alacağa ĠliĢkin Tahsilatın Kayıtlara Ġntikal Ettirilmemesi Hisse Senetlerindeki Değer DüĢüklüğüne ĠliĢkin Ayrılan KarĢılığın Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden

17 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XVII 12. KUYUMCULUK TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ve SatıĢ ĠĢlemleri Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Alış ve Satış İşlemleri Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri Katma Değer Vergisi Matrahı ile KDV Tutarlarının Tespiti KDV Hariç Belgesiz Satış Hasılatının Tespiti Borsa Rayici Ġle Değerleme ĠĢlemine Tabi Tutulması Gereken Devlet Tahvili ve Hazine Bonosuna ĠliĢkin Değer DüĢüklüğüne KarĢılık Ayrılması Aciz Vesikalı Borçludan Olan Alacağın Değersiz Alacak Olarak Kaydedilmesi Ġki Tam Yıldan Daha Az Süreyle Aktifde KalmıĢ Hisse Senetlerine Ait Rüçhan Hakkı Kuponlarının SatıĢ Tutarının Ġstisna Kapsamında Beyan Edilmesi Henüz Tahsil EdilmemiĢ Ancak Tahakkuk EtmiĢ Gelecek Dönemlere Ait Hasılatın Dönem Kazancına Dahil Edilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden PAMUK YAĞI İMALATI TUTANAK

18 XVIII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretime Sevk Edilen Çiğit Miktarının Tespiti Üretimin I. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Çiğitten Ham Yağ Elde Edilmesine Kadar Olan ĠĢlemler Üretimin I. AĢamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere ĠliĢkin ĠĢlemler Üretimin II. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Ham Yağdan Nötralize Yağ ve Sopstok Elde Edilmesine Kadar Olan ĠĢlemler Üretimin II. AĢamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere ĠliĢkin ĠĢlemler Yenileme Fonu ġartlarının Ġhlali ve Ġktisap Edilen Binek Otomobile ĠliĢkin KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Tahsilinden Vazgeçildiği Ġçin Fona Alınmasına Rağmen Süresinde Kullanılmayan Alacağın Dönem Karı Hesaplamalarına Dahil Edilmemesi Kurum ÇalıĢanlarının ġahsi Nitelikteki Harcamalarının Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Sebebi Bulunamayan Kasa Noksanlığının Gider Olarak Kaydedilmesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden ÇİVİ VE TEL İMALATI

19 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIX TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretilmesi Gereken Mamul Miktarlarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken Demir Miktarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken Kutu Miktarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken PE (Naylon) Miktarının Hesaplanması Üretimden Çıkması Gereken Hurda Miktarının Hesaplanması Tahsili Ġmkansız Hale Gelen Alacağın Vazgeçilen Alacak Olarak Değerlendirilmemesi Sahte Belge Kullanılması Mükellef Kurumun Sahte Faturaları Bilerek ve İsteyerek Kullanıp Kullanmadığı İle İlgili Değerlendirme Mükellef Kurumun Sahte Faturalar İle Belgelendirilen Alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Mükellef Kurumun Sahte Faturalarda Gösterilen KDV Tutarlarını İndirim Konusu Yapmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Binek Otomobil Ġktisabı Ġle Ġlgili KDV, Kredi Faiz Ödemeleri ve Kıst Amortisman Uygulamalarına ĠliĢkin Fiiller Binek Otomobilin Alımına İlişkin KDV nin Maliyete İntikal Ettirilmesi Binek Otomobilin Alındığı Yıla İlişkin Kredi Faiz Giderlerinin Doğrudan Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilmesi Binek Otomobile İlişkin KDV Hariç Tutar Üzerinden Yıllık Amortisman Ayrılması

20 XX Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Arsa SatıĢından Elde Edilen Karın Yenileme Fonuna Alınması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden MÜCEVHERAT İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Ticari Kazanca ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemleri Tespit Edilen Ticari Kazanç Farkı Menkul Sermaye Ġradına ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler Tarihinden Önce İhraç Edilen TL Cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Elde Edilen Faiz Gelirleri Tarihinden Önce İhraç Edilen Dövize, Altına vb. Endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen İştirak Kazancı, Kar Payı vb. Türündeki Gelirler GVK nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Vergilendirilecek Menkul Sermaye İratlarının Elde Edilmesi Mevduat Faizleri Repo Gelirleri

21 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XXI Tarihinden Sonra Ġhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Edilen Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançların Dağıtımı Halinde Elde Edilen Kar Payları Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyanına Dahil Edilmesi Gereken Menkul Sermaye İradı YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden PİRİNÇ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ĠĢlemleri Mükellef Kurum Nezdinde Yapılan Tarihli Fiili Envanter Dönem Başı Stok Bilgileri Kapasite Raporuna İlişkin Bilgiler Hammadde ve Mamul Alışları Hammadde ve Mamul Satışları Çeltik ve Kahverengi (Kargo) Pirinç Hammaddeleri ile İlgili Kaydi Envanter Çeltik Ürünleri ile İlgili Randıman ve Kaydi Envanter Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin KDVK Açısından Sonuçları Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin Geçici Vergi Yönünden Sonuçları Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde ġüpheli Ticari Alacak Uygulaması

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER

2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Sirküler Tarihi : 01.03.2015 Sirküler No : 2015/033 2014 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI GELİRLERİN BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN ÖRNEKLER Örnek 1 : Bay (A) nın 2014 yılı geliri tek bir işverenden alınmış ve tamamı

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU

İÇİNDEKİLER VERGİ HUKUKU İÇİNDEKİLER 1. Bölüm VERGİ HUKUKU I. Vergi Hukukuna İlişkin Tanıtıcı Açıklamalar... 3 A. Vergi Hukuku nun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri... 3 B. Vergi Hukukunun Çeşitli Açılardan Tasnifi... 4 C. Vergi Hukukunun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER

E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER İstanbul 15.12.2014 E-BÜLTEN 2014 / 25 YIL SONU GELMEDEN YAPILMASI GEREKENLER Kendilerine özel hesap dönemi tahsis edilen mükellefler dışında, ülkemizde 31 Aralık tarihi mali açıdan bir dönemin bitimi,

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xxi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ

OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ OCAK 2006 - AĞUSTOS 2008 PLATFORM İNDEKSİ (KONULARINA GÖRE) VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ LAR 15 Ocak 2006 4 15 Ocak 2006 15 Ocak2006 4 6 UN KONUSU Finansal Tabloların Yabancı Paraya Çevrilmesinde Kullanılan

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285)

SĠRKÜLER. MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. (SERĠ NO: 285) MASTER VERGĠ DANIġMANLIĞI VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD.ġTĠ. SAYI : 2014/01 KONU: Gelir Vergisi Genel Tebliği hk. Ankara,02/01/2014 SĠRKÜLER (SERĠ NO: 285) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI

KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI SiRKÜLER 2011/03 İstanbul, 07.03.2011 KONU : VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTIRIMI 25.02.2011 tarih 27857 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ 2013 / 2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ SORU 1: Aşağıdaki kavram veya konulan, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen a) Anonim,

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar*

2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu 2006 Dönem Sonuna İlişkin Uyarılar* Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Murat Çolakoğlu,, Ortak, Vergi Hizmetleri *connectedthinking PwC Beyanname Kurumlar

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI

BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM BÖLÜM II BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İçindekiler Sunuş 7 içindekiler 9 Kısaltmalar 19 BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM 1. BAĞIMSIZ DENETİMİN TANIMI 22 2. BAĞIMSIZ DENETİMİN AMACI 22 3. BAĞIMSIZ DENETİMDE YÖNTEM 23 4. BAĞIMSIZ DENETİM TÜRLERİ 23 A)

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı