1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM VERGİ İNCELEME REHBERİ 1. HAZIRLIK SÜRECİ: (İŞE BAŞLAMA) VE İNCELEME DOSYASININ OLUŞTURULMASI HAZIRLIK SÜRECĠ (ĠġE BAġLAMA) Vergi İncelemesinin Aşamaları Nelerdir? İncelemeye Hazırlık Evresi ve İşe Başlama Neyi İfade Eder? İşe Başlama ve İncelemeye Başlama Kavramları Aynı Anlamda mıdır? İşe Başlanıldığının Göstergeleri Nelerdir? İşe Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten İtibaren Başlar? Belirlenen Sürelerde İşe Başlanılamaması Halinde İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir? İşe Başlanılamaması Halinde İnceleme ve Denetim Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir? Hazırlık Sürecinin Aşamaları Nelerdir? Hazırlık Sürecinin Görev Yazısı ve Ekleri ile Vergi Dairesi Dosyalarının Tetkiki Aşamasında Yapılabilecekler Nelerdir? Hazırlık Sürecinin Harici Araştırmalar Aşamasında Yapılabilecekler Nelerdir? İncelenecek Mükellef Nezdinde Yapılacak İlk Görüşmenin Önemi Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir? İncelenecek Mükellef Nezdinde İlk İrtibat Eskiden Nasıl Gerçekleştiriliyordu? Yeni Düzenlemeler Neleri Değiştirdi? Mükellefle Telefon veya E-Posta Yoluyla Görüşme Ayarlanması Aşamasında Dikkat Edilecek

2 II Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Hususlar Nelerdir? İncelenecek Mükelleflerle İlk Görüşme Toplantısı Ne Zaman Yapılmalıdır? ĠNCELEME DOSYASI OLUġTURULMASI İnceleme Dosyası Ne Demektir? İnceleme Dosyasının Faydaları Nelerdir? İnceleme Dosyası Elektronik Ortamda Tutulabilir mi? İnceleme Dosyasında Bulunması Öngörülen Bilgiler Nelerdir? İnceleme Dosyası Devredilebilir mi? İnceleme Dosyasının Muhafaza Süreci Nasıl İşler? İNCELEMEYE BAŞLAMA YENĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA ĠNCELEMEYE BAġLAMA KAVRAMI İncelemeye Başlama Vergi Hukuku Açısından Neyi İfade Eder? İncelemeye Başlama Süresi Kaç Gündür ve Hangi Tarihten İtibaren Başlar? İşe Başlama Süresi İle İncelemeye Başlama Süresi Beraber İşler mi? Belirlenen Sürelerde İncelemeye Başlanılamaması Halinde İnceleme Elemanına Düşen Yükümlülük Nedir? İncelemeye Başlanılamaması Halinde İnceleme ve Denetim Birimi Uygulamaya Nasıl Yön Verir? İncelemeye Başlanılması Pişmanlık ve Islah Hükmünden Yararlanma İmkanını Ortadan Kaldırır mı? İşe Başlama ve İncelemeye Başlama Aşamaları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler Nelerdir? MÜKELLEFLE ĠLK GÖRÜġME VE ĠNCELEMEYE BAġLAMA TUTANAĞI ALINMASI... 16

3 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları III 27- Mükellefle İlk Görüşmede İnceleme Elemanının Yükümlülükleri Nelerdir? İncelemeye Başlama Tutanağında Yer Alması Gereken Asgari Unsurlar Nelerdir? İncelemeye Başlama Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Nüshaların Dağıtımı Nasıl Yapılır? ĠBRAZ YAZISI VE DEFTER BELGELERĠN ALINMASI İncelemenin İşyerinde Yapılması Kuralının Yasal Dayanağı Nedir? İnceleme Hangi Durumlarda İşyerinde Yapılmaz? Defter ve Belge İbraz Yazısının Yasal Dayanağı ve Zorunlu Unsurları Nelerdir? Defter ve Belge İbraz Zorunluluğunun Vergi Ceza Hukuku Açısından Doğurduğu Sonuçlar Nedir? Haklı Mazeret Gösterme Hakkı Neyi İfade Eder? Mücbir Sebep Hallerinin İbraz Süresine Etkisi Nedir? Defter ve Belge İbraz Yazısı Kendisine Tebliğ Edilen Mükellefin Bilgilendirme Yükümlülüğü Neyi İfade Eder? İbraz Ödevinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Vergi İdaresi Süreci Nasıl İşletir? Teslim Tutanağının Yasal Dayanağı ve Asgari Unsurları Nelerdir? Teslim Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Nüshaların Dağıtımı Nasıl Yapılır? Mükellefin Elektronik Defter Tutması Durumunda İbraz Ödevi Nasıl Yerine Getirilir? İNCELEMENİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI YENĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA VERGĠ ĠNCELEMESĠ KAVRAMI Vergi İncelemesinin Yasal Dayanağı, Tanımı ve

4 IV Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Amacı Nedir? Vergi İnceleme Süreci Hangi Aşamalardan Meydana Gelir? Vergi İncelemesi Yürütülürken Hangi Usul ve Esaslar Dikkate Alınmalıdır? ARAġTIRMA VE ĠNCELEME Mükellef Nezdinde Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? Vergi İncelemesi Hangi Hallerde Mükellefin Gıyabında Yürütülür? Mükellefin Gıyabında Vergi İncelemesi Nasıl Yürütülür? Vergi İncelemesinde Araştırma ve İncelemelerin Temel Amacı Nedir? Vergi İncelemesinde Delillerin Elde Edilmesinde Benimsenen Yöntem Nedir? Vergi İncelemelerinde Kullanılan Delil Örnekleri Nelerdir? Delillerin Usulüne Uygun Elde Edilmesi Kuralı Neyi İfade Eder? TESPĠTLERĠN YAPILMASI VE TUTANAK ALINMASI İnceleme Tutanağı Ne Zaman Düzenlenir? Düzenlenmesi Zorunlu mudur? İnceleme Tutanağı Düzenlenmediği Durumlarda İncelemenin Tamamlandığı Mükellefe Nasıl Bildirilir? İnceleme Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar Nelerdir? İnceleme Tutanağına Mükellefin İtirazları Alınır mı? İhtirazi Kayıtla İnceleme Tutanağının İmzalanması Mümkün müdür? İnceleme Tutanağı Kaç Nüsha Düzenlenir ve Dağıtımı Nasıl Yapılır? Mükellefin İnceleme Tutanağını İmzalaması Zorunlu mudur? İmzalamaması Durumunda Herhangi Bir Yaptırımla Karşılaşır mı?... 40

5 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları V 3.4. DEĞERLENDĠRME AġAMASI: VERGĠ ĠNCELEME RAPORLARININ DÜZENLENMESĠ Vergi İnceleme Raporunun Tanımı Nedir? Vergi İnceleme Raporları Hangi Bölümlerden Oluşur? İnceleme Raporlarının Farklı Vergi Türü ve Dönemlerinde Ayrı Düzenlenmesi İlkesi Neyi İfade Eder? İnceleme Raporlarının Farklı Vergi Türü ve Dönemlerinde Ayrı Düzenlenmesi İlkesi nin İstisnası Var mıdır? Vergi İnceleme Raporunun Türleri Nelerdir? Eleştiri Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? İçeriğinde Hangi Hususlar Yer Alır? Vergi Tekniği Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? Vergi Suçu Raporu Hangi Hallerde Düzenlenir? VERGĠ ĠNCELEME RAPORLARININ RAPOR DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONUNA GÖNDERĠLMESĠ Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Yasal Dayanağı Var mıdır? Rapor Değerlendirme Komisyonları Kaça Ayrılır? Rapor Değerlendirme Komisyonlarına Üye Seçimi Hususunda Getirilen Yasaklar Nelerdir? Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri Nelerdir? Komisyonlara Raporun İletilmesi ve Komisyonlarca Raporun Değerlendirilmesi Süreci Nasıl İşler? Komisyonlarca Raporların Olumlu Olarak Değerlendirilmesi Ne Demektir? Bu Durumda Süreç Nasıl İşler? Vergi Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Komisyonlarca Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Halinde Süreç Nasıl İşler? Vergi Müfettişleri Tarafından Yapılan Vergi İncelemeleri Neticesinde Bir Vergi Türü ve Vergilendirme Dönemi İçin Düzenlenen ve Tarhı

6 VI Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Öngörülen Vergi Tutarının, Üst Sınırı Aştığı Vergi İnceleme Raporlarının Merkezi Komisyonca Olumsuz Olarak Değerlendirilmesi Halinde Değerlendirme Süreci Nasıl İşler? Vergi Suçu Raporlarının Değerlendirilmesinde Süreç Nasıl İşler? ĠNCELEMEDE BAĞLAYICI KAYNAKLAR VE YORUM Yeni Düzenlemelere Göre Vergi İncelemelerine Yön Verecek Bağlayıcı Kaynaklar Nelerdir? Vergi İncelemelerinin Bağlayıcı Kaynaklara Uygunluğunun Denetimi Nasıl Yapılır? Özelge ve Sirküler Bağlayıcı Kaynak mıdır? Özelge nin Yanlış İzahat İçerdiği Yönünde Kanaat Oluşursa Süreç Nasıl İşler? Vergi İncelemesi Devam Ederken Özelge İstenebilir mi? VERGİ İNCELEMESİNDE ZAMAN VE SÜRE SINIRLARI Vergi İncelemesinde Süre Sınırı Var mıdır? Vergi İncelemesi Habersiz Yapılabilir mi? İşe ve İncelemeye Başlama Tarihine İlişkin Süre Sınırları Nelerdir? Vergi İncelemesinin Tamamlanma Tarihi Neyi İfade Eder? Yeni Düzenlemelerde Bu Tarihe İlişkin Yapılan Değişiklik Nedir? İncelemenin Tamamlanma Tarihinin Süre Sınırını Aşması Durumu Nasıl Bir Hukuki Sonuç Doğurur? Yeni Düzenlemelerle Getirilen Vergi İncelemesinin Süre Sınırı İçinde Süre Sınırı Neyi İfade Etmektedir? İncelemenin Tamamlanmasına İlişkin Süre Sınırı İncelemenin Türüne Göre Değişir mi? İncelemenin Azami Sürede Bitirilemeyeceğinin

7 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları VII Anlaşılması Halinde Süreç Nasıl İşler? İncelemenin Başka Bir İnceleme Elemanına Devredilmesi Gerektiği Hallerde İncelemenin Tamamlanma Süresi Uzar mı? Sınırlı İncelemenin Tam İncelemeye Dönüşmesi Halinde Önceden İşleyen Süreler Silinir mi? Aynı Mükellef Hakkında Farklı Zamanlarda Yapılan İncelemelerin İnceleme Süresine Etkisi Var mıdır? Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Tasfiye İşlemlerinin İncelenmesinde İncelemenin Tamamlanma Süresi Ne Olmalıdır? Mali Tatil Uygulamasının İncelemeye İlişkin Sürelere Etkisi Var mıdır? DEFTER VE BELGELERİN İADE EDİLMESİ Defter ve Belgeleri İade Tutanağının Yasal Dayanağı Nedir? Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Kararlarını Vermeleri İçin Azami Bir Süre Belirlenmiş midir? Yeni Düzenlemelere Göre İncelemenin Tamamlanma Süresinin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Karar Tarihi İle Olan İlişkisi Nedir? Hangi Durumlarda Defter ve Belgelere El Koyulur? Defter ve Belgelere Geçici El Koyma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir? Defter ve Belgelerin Suç Delili veya Unsuru Olması Nedeniyle El Koyma İşleminin Yasal Dayanağı Nedir? El Konulan Defter ve Belgelerin Muhafazası Hangi İdari Kurum Tarafından Gerçekleştirilir? TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Müessesesinin Yasal Dayanağı ve Kapsamı Nedir?... 72

8 VIII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 101- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonları Kaça Ayrılır? Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Başvurusu Kim Tarafından, Nasıl ve Nereye Yapılmalıdır? Mükellef Nezdinde Gerçekleştirilen İncelemelerde Uzlaşma Talebine İlişkin Süresel Sınırlar Nelerdir? Uzlaşmaya Davet Hangi Hallerde Gerçekleştirilir? Usul ve Esasları Nelerdir? Uzlaşma Talebinden Vazgeçilmesi Mümkün müdür? Uzlaşma İle İlgili İnceleme Elemanının Yükümlülükleri Nelerdir? Uzlaşma Komisyonunun Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Nelerdir? Uzlaşma Toplantılarının Ertelenmesi Mümkün müdür? Uzlaşma Toplantılarına Mükellef ve Temsilcilerinin Haricinde Kimler Katılabilir? Uzlaşmanın Sağlanması Durumunda Süreç Nasıl İşler? Uzlaşma Tutanağında Yer Alması Zorunlu Unsurlar Nelerdir? Hangi Hallerde Uzlaşmanın Temin Edilemediği Kabul Edilir? Uzlaşmanın Temin Edilememesi Durumunda Süreç Nasıl İşler? Uzlaşmaya Varılamaması Durumunda Mükellefin Uzlaşma Komisyonunun Nihai Teklifini Kabul Etmesi İçin Belirlenen Süre Sınırı Nedir? Kısmi Uzlaşma Mümkün müdür? Uzlaşma Toplantısında Belirlenen Hususlar Dava Edilebilir Mi? Üzerinde Uzlaşılan Cezalar Hakkında İndirim Talebinde Bulunulabilir mi? Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Sağlanamaması Durumunda

9 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları IX Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Edilebilir mi? Üzerinde Uzlaşılan Vergi ve Cezalar Ne Zamana Kadar Ödenmelidir? Uzlaşılan Vergi Miktarları Üzerinden Gecikme Faizi Hesaplanır mı? BÖLÜM REVİZYON SORU VE CEVAPLAR 1. CEP TELEFONU TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Eksik Kaydedilmesi SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Belgelerin ve Kayıtların İncelenmesi Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış Hasılatı Fiili ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Ar-Ge Faaliyetinde Bulunan Kuruma Yapılan Nakdi BağıĢın Gelir Vergisi Beyannamesinde Ġndirim Konusu Yapılması Henüz ÖdenmemiĢ Giderlerin Değerleme ĠĢlemleri ve Giderin Mükerrer Olarak Kaydedilmesi Menkul Kıymetin Kıst Getirisinin YanlıĢ Hesaplanması KDV si Tahsil Edilerek Personele Ayın Olarak Ücret Verilmesi ĠĢleminde KDV nin Gider Yazılması Avans Niteliğindeki Senetlerin Reeskonta Tabi Tutulması YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden İÇ FINDIK ÜRETİMİ

10 X Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 2.1. TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen KayıtdıĢı Hasılat ten Önce Ġktisap Edilen Kıymetler Ġçin Uygulanan Amortisman Oranının Faydalı Ömre Göre Belirlenip DeğiĢtirilmesi Devir Alınan ĠĢletmenin Ġktisadi Kıymetlerine Amortisman Uygulanırken Kıst Dönem Esasına Aykırı Hareket Edilmesi Hatır Senetlerine Reeskont Ayrılması PeĢin Ödenen Giderlerin Tamamının Ödemenin Yapıldığı Yılda Sonuç Hesaplarına Ġntikal Ettirilmesi Bağlı Menkul Kıymetlere Değer DüĢüklüğü KarĢılığı Ayrılması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden TÜP TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemi Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması Hisse Senetlerindeki Değer DüĢüklüğüne KarĢılık Ayrılması Özel Maliyet Kapsamındaki Tesisatın Kiraya Verene Bedelsiz Teslimi Kurum Ortaklarının Yakınları Ġçin Tebrik ve Ġlan Gideri Yapılması Kanunen ġüpheli Sayılmayan Alacağa KarĢılık Ayrılması YAPILACAK ĠġLEMLER

11 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XI Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Muhtasar Beyanname Yönünden KÖMÜR TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Ticari Kazancın Tespitine ĠliĢkin EleĢtirilen Hususlar Belgesi Düzenlenen Hasılatın Yasal Kayıtlara ve Beyanlara İntikal Ettirilmemesi Kaydi Envanter İncelemesi Neticesinde Belirlenen Kayıtdışı Hasılat Satılan Malın Maliyetinin Noksan Hesaplanması Mükellefin 2009 Yılı Ticari Kazancının Tespiti Gayrimenkul Sermaye Ġradının Tespitine ĠliĢkin EleĢtirilen Hususlar Kira Gelirinin Beyan Dışı Bırakılması ve Safi İradın Tespitinde Gider Fazlalığı Sayılmayan İktisap Bedeli Ödemeleri Cari Dönemde Elde Edilen Önceki Dönemlere İlişkin Gayrimenkul Sermaye İradının Beyan Edilmemesi Menkul Sermaye Ġradı (Alacak Faizi) Ġle Ġlgili Tespitler Arızi Serbest Meslek Faaliyeti Ġle Ġlgili Tespitler YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden TOPTAN GIDA TİCARETİ TUTANAK

12 XII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları 5.2. TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Satılan Ticari Mallar Maliyetinin Eksik Hesaplanması Cari Döneme Ait PeĢin Tahsil EdilmiĢ Hasılatın Kurum Kazancına Dahil Edilmemesi Fevkalade Amortisman Tutarının YanlıĢ Hesaplanması KDVK Md. 17/1 de Sayılan Ancak KVK Md. 10/1-c de Belirtilmeyen Kuruma Sınır ġartına Uyularak Yapılan BağıĢ ve Yardım Tutarının Ġndirim Konusu Yapılması Ġstisna ġartlarını TaĢımayan Gayrimenkul SatıĢ Kazancının Beyana Dahil Edilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden ZİRAİ EMTİA TİCARETİ TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI SatıĢ Hasılatının Defterlere Kaydedilmemesi Emtia AlıĢının Defterlere Kaydedilmemesi Ortakların KiĢisel Ġhtiyaçları Ġçin Kullanılan ĠĢletmeye Kayıtlı TaĢıta Ait Giderlerin ve Giderlere ĠliĢkin KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Ortakların KiĢisel Faaliyetlerinde Kullanılan ĠĢletmeye Kayıtlı Maddi Duran Varlığın Ġktisabında Ödenen KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi ĠĢletme Faaliyetleri Ġle Ġlgisi Olmayan ĠletiĢim Harcamalarının Gider Olarak Kaydedilmesi Yenileme Kararına Dayalı Olarak Ġktisap Edilen Binek Otomobile ĠliĢkin Amortismanın Önceden Ayrılan Fondan Mahsubu Yerine Sonuç Hesaplarına Ġntikal Ettirilmesi

13 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIII 6.3. YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Hesap Dönemine İlişkin Tarhiyat İşlemleri Hesap Dönemine İlişkin Düzeltme İşlemleri Muhtasar Beyanname Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden TUĞLA İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Nedeni Bulunamayan Kasa Sayım Fazlalığının Gelir Olarak Kaydedilmemesi Yabancı Paraların Satılması ve Değerlemesi Sonucunda OluĢan Kur Farklarının Kurum Kazancına Eklenmemesi TaĢıtın Maliyet Bedeline Eklenmesi Gereken Yenileme Harcamalarının Doğrudan Gider Olarak Kaydedilmesi Mükellef Olmayan KiĢiden Yapılan Kiralama ĠĢlemi Nedeniyle Doğan Stopaj Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellefin Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden SAC ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI

14 XIV Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ve Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Azalan Bakiyeler ile Kıst Amortisman Usullerinin Birlikte Uygulanması Sonraki Döneme Devreden AR-GE Ġndirim Hakkının YanlıĢ Hesaplanması Borsa Rayici Ġle DeğerlenmiĢ Menkul Kıymetin Değer ArtıĢının Ġlgili Dönem Gelirine Eklenmesi Zorunluluğu KVK Md. 10/1-c de ve KDVK Md. 17/1 de Belirtilen Kuruma Yapılan BağıĢ ve Yardım Tutarının Sınır ġartına Uyulmadan Ġndirim Konusu Yapılması Pazar AraĢtırmasının AR-GE Faaliyeti Olarak Nitelendirilmesi ve Yapılan Pazar AraĢtırması Giderlerinin Beyanname Üzerinden Ġndirime Konu Edilmesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Mükellef Kurumun Gelir Tablosunun Yeniden Düzenlenmesi Bağış ve Yardımın Üst Sınırının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden UN İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri İmalata Sevk Edilen Buğday Miktarının Tespit Edilmesi Randıman Hesaplamaları Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Kaydi Envanter Sonucunda Tespit Edilen Kayıtdışı Hasılat Mamullere ĠliĢkin KayıtdıĢı Hasılatın Tespiti Buğday Takası Neticesinde Elde Edilen KayıtdıĢı

15 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XV Hasılatın Tespiti TaĢıtın Ġktisabında Ödenen KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Amortismana Tabi Ġktisadi Kıymetin SatıĢı Neticesinde Elde Edilen Karın KayıtdıĢı Bırakılması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Sonucu Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretime Sevk Edilen Kumaş Miktarının Tespit Edilmesi Üretilmesi Gereken Mamul Miktarının Tespit Edilmesi Mamullere İlişkin Kaydi Envanter Sonuçları Kayıtdışı Hasılat Tutarının Hesaplanması Üretilen Mamullerin KDV Tahsil Edilip ÇalıĢanlara Hediye Olarak Verilmesi Hizmet KarĢılığı Olarak Serbest Meslek Erbabına Gayrimenkul Kiralanması Avansa ġüpheli Ticari Alacak KarĢılığı Ayrılması Yabancı Paraların Değerleme ĠĢlemine Tabi Tutulması Neticesinde OluĢan Kur Farkının Gelir Hesaplarına Ġntikal Ettirilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi

16 XVI Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden Stopaj Gelir Vergisi Yönünden ET VE ET ÜRÜNLERİ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen KayıtdıĢı Hasılat Büyükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat Küçükbaş Hayvandan Elde Edilen Mamullerin Satışı Dolayısıyla Sağlanması Gereken Hasılat Mükellefin Ticari Kazancına Eklenmesi Gereken Hasılat Farkının Tespiti Özel ĠletiĢim Vergisinin Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Afet Nedeniyle Zarar Gören Ġktisadi Kıymete ĠliĢkin Sigorta Tazminatının Ġktisadi Kıymetin Değerini AĢan Kısmının Ticari Kazanca Dahil Edilmemesi KarĢılık Ayrılan ġüpheli Ticari Alacağa ĠliĢkin Tahsilatın Kayıtlara Ġntikal Ettirilmemesi Hisse Senetlerindeki Değer DüĢüklüğüne ĠliĢkin Ayrılan KarĢılığın Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Gelir Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden

17 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XVII 12. KUYUMCULUK TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ve SatıĢ ĠĢlemleri Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Alış ve Satış İşlemleri Dönemine İlişkin Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri Katma Değer Vergisi Matrahı ile KDV Tutarlarının Tespiti KDV Hariç Belgesiz Satış Hasılatının Tespiti Borsa Rayici Ġle Değerleme ĠĢlemine Tabi Tutulması Gereken Devlet Tahvili ve Hazine Bonosuna ĠliĢkin Değer DüĢüklüğüne KarĢılık Ayrılması Aciz Vesikalı Borçludan Olan Alacağın Değersiz Alacak Olarak Kaydedilmesi Ġki Tam Yıldan Daha Az Süreyle Aktifde KalmıĢ Hisse Senetlerine Ait Rüçhan Hakkı Kuponlarının SatıĢ Tutarının Ġstisna Kapsamında Beyan Edilmesi Henüz Tahsil EdilmemiĢ Ancak Tahakkuk EtmiĢ Gelecek Dönemlere Ait Hasılatın Dönem Kazancına Dahil Edilmemesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden PAMUK YAĞI İMALATI TUTANAK

18 XVIII Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretime Sevk Edilen Çiğit Miktarının Tespiti Üretimin I. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Çiğitten Ham Yağ Elde Edilmesine Kadar Olan ĠĢlemler Üretimin I. AĢamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere ĠliĢkin ĠĢlemler Üretimin II. Aşamasına İlişkin Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Ham Yağdan Nötralize Yağ ve Sopstok Elde Edilmesine Kadar Olan ĠĢlemler Üretimin II. AĢamasında Kullanılan Yardımcı Malzemelere ĠliĢkin ĠĢlemler Yenileme Fonu ġartlarının Ġhlali ve Ġktisap Edilen Binek Otomobile ĠliĢkin KDV nin Ġndirime Konu Edilmesi Tahsilinden Vazgeçildiği Ġçin Fona Alınmasına Rağmen Süresinde Kullanılmayan Alacağın Dönem Karı Hesaplamalarına Dahil Edilmemesi Kurum ÇalıĢanlarının ġahsi Nitelikteki Harcamalarının Mali Karın Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınması Sebebi Bulunamayan Kasa Noksanlığının Gider Olarak Kaydedilmesi YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden ÇİVİ VE TEL İMALATI

19 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XIX TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz SatıĢ ĠĢlemleri Üretilmesi Gereken Mamul Miktarlarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken Demir Miktarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken Kutu Miktarının Hesaplanması Üretime Sevk Edilmesi Gereken PE (Naylon) Miktarının Hesaplanması Üretimden Çıkması Gereken Hurda Miktarının Hesaplanması Tahsili Ġmkansız Hale Gelen Alacağın Vazgeçilen Alacak Olarak Değerlendirilmemesi Sahte Belge Kullanılması Mükellef Kurumun Sahte Faturaları Bilerek ve İsteyerek Kullanıp Kullanmadığı İle İlgili Değerlendirme Mükellef Kurumun Sahte Faturalar İle Belgelendirilen Alımlarının Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Mükellef Kurumun Sahte Faturalarda Gösterilen KDV Tutarlarını İndirim Konusu Yapmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu Binek Otomobil Ġktisabı Ġle Ġlgili KDV, Kredi Faiz Ödemeleri ve Kıst Amortisman Uygulamalarına ĠliĢkin Fiiller Binek Otomobilin Alımına İlişkin KDV nin Maliyete İntikal Ettirilmesi Binek Otomobilin Alındığı Yıla İlişkin Kredi Faiz Giderlerinin Doğrudan Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilmesi Binek Otomobile İlişkin KDV Hariç Tutar Üzerinden Yıllık Amortisman Ayrılması

20 XX Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları Arsa SatıĢından Elde Edilen Karın Yenileme Fonuna Alınması YAPILACAK ĠġLEMLER Kurumlar Vergisi Yönünden Toplam Matrah Farkının Tespit Edilmesi Tarh Edilmesi Gereken Kurumlar Vergisinin Hesaplanması Katma Değer Vergisi Yönünden MÜCEVHERAT İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Ticari Kazanca ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Satış İşlemleri Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemleri Tespit Edilen Ticari Kazanç Farkı Menkul Sermaye Ġradına ĠliĢkin Tespit ve Değerlendirmeler Tarihinden Önce İhraç Edilen TL Cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Elde Edilen Faiz Gelirleri Tarihinden Önce İhraç Edilen Dövize, Altına vb. Endeksli Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen İştirak Kazancı, Kar Payı vb. Türündeki Gelirler GVK nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Vergilendirilecek Menkul Sermaye İratlarının Elde Edilmesi Mevduat Faizleri Repo Gelirleri

21 Vergi Ġnceleme Teknikleri ve Revizyon Uygulamaları XXI Tarihinden Sonra Ġhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Edilen Kurumlar Vergisinden İstisna Kazançların Dağıtımı Halinde Elde Edilen Kar Payları Takvim Yılı Gelir Vergisi Beyanına Dahil Edilmesi Gereken Menkul Sermaye İradı YAPILACAK ĠġLEMLER Gelir Vergisi Yönünden Katma Değer Vergisi Yönünden PİRİNÇ İMALATI TUTANAK TESPĠT EDĠLEN FĠĠLLER VE SONUÇLARI Randıman Hesaplamaları ile Fiili ve Kaydi Envanter Neticesinde Tespit Edilen Belgesiz AlıĢ ĠĢlemleri Mükellef Kurum Nezdinde Yapılan Tarihli Fiili Envanter Dönem Başı Stok Bilgileri Kapasite Raporuna İlişkin Bilgiler Hammadde ve Mamul Alışları Hammadde ve Mamul Satışları Çeltik ve Kahverengi (Kargo) Pirinç Hammaddeleri ile İlgili Kaydi Envanter Çeltik Ürünleri ile İlgili Randıman ve Kaydi Envanter Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin KDVK Açısından Sonuçları Tespit Edilen Belgesiz Alış İşlemlerinin Geçici Vergi Yönünden Sonuçları Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespitinde ġüpheli Ticari Alacak Uygulaması

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme

İçindekiler İÇİNDEKİLER. GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7. BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme İÇİNDEKİLER VERGİ USUL HUKUKU...1 Kısa Tarihçesi...1 GİRİŞ...3 Kanunun Kapsamı...3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu...4 İspat...7 BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ

Detaylı

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri 16 Ocak 2012 Ankara HiltonSa Ajanda 13:30-13:45 Kayıt ve Kahve 13:45-13:50 Açılış Konuşması Niyazi Çömez, Vergi Hizmetleri Sorumlu Ortağı, Deloitte 13:50-14:40 Dönem Sonu

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ 2 Faaliyetlerine devam eden ya da görünür gelecekte faaliyetini sonlandırmaya karar vermemiģ iģletmelerin faaliyetlerinin sınırsız olduğu kabul edilir. Bu muhasebenin temel ilkelerinden

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR

2009 YILI. DÖNEM SONU ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLMESĠ VE UYULMASI GEREKEN KONULAR Yetkin Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 1456 Sokak No: 10/ 1 Punta İş Merkezi Kat: 13 Alsancak 35220 İzmir TÜRKİYE Telephone +90 232 421 26 00 Telef aks +90 232 421 26 01 I nternet www.kpmg.com.tr Tarih :

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR I- İNŞAAT KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ... 47 A- İNŞAAT VE İMALAT KAVRAMI... 47 B- İNŞAATIN ÇEŞİTLERİ... 48 1- Menkul İnşaat... 48 2- Menkul Olmayan (Taşınmaz) İnşaat...

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2014 A. MURAT YILDIZ - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE VERGİ UYGULAMALARI Mali tabloların işletmenin ve işletme ile ilgili tarafların yararlanmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesine katkıda bulunma. İşletme organizasyonuna katkı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ Şibli GÜNEŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİNİN KONUSU Maddi vergi kanunlarında, en önemli aşama verginin konusunun ortaya konmasıdır. Vergini konusu denilince, verginin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı