Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi

2 Tebrik Teflrifi ile müflerref oldu umuz, mübarek Ramazan ay n tebrik eder, Âlem-i slâm a hay rlar getirmesini dileriz. Yavuz Çelik KARAHAN IGMG Genel Baflkanı

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 Y l/jg.: 13, Say /Nr.: ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT Fatih Gür BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Ramazan n z Mübarek olsun! Bir izin dönemini daha geride bıraktık. Bu arada, Türkiye de genel seçimler yapıldı. Seçimler sonrasında flimdi yeni bir hükümet kuruldu ve yeni bir Cumhurbaflkan fleçildi. Yeni Cumhurbaflkan ve hükümete baflarılar dilerken, Türkiye dıflında yaflayan vatandaflların sorunlarına daha da duyarlı olmasını bekliyoruz. Kamerî aylara dayanan Hicrî takvimde bir y l n, günefl takvimine dayal Gregoryen takvimine göre gün k sa olmas sebebiyle, Ramazan ay her y l daha erken bafll yor. Böylece 36 y l sonra ayn günlerde oruç tutuluyor. Allah a hamd olsun ki, bizleri yeni bir Ramazan ay na daha kavuflturdu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) taraf ndan Bafl rahmet, ortas bereket ve sonu da cehennem ateflinden kurtulufl ay olarak da tan mlanan bu ay, bütün Müslümanlar n heyecanla bekledi i ve yine ayn heyecanla idrak ettikleri bir ayd r. Bir Müslüman olarak, Ramazan ay n o aya yak fl r bir flekilde geçirmek bizim görevimizdir. Nefisimizin isteklerine gem vurmak ve haramlar n her türlüsünden sak n p Allah n raz olaca bir hayat yaflamak için bu ay n manevî atmosferini yakalamam z gerekiyor. Bunun için de, Müslümanlar iftarlara davet edelim, davet edilen iftarlara gidelim, camilerde cemaate kat l p, Teravih namazlar - n da cemaatle eda ederek bu atmosferden faydalanal m. Açl ve susuzlu u bizzat hissetti imiz için de, bize verilen nimetlerin bir flükrü olarak Allah n ihtiyaç sahibi kullar n düflünelim. Öte yandan, bir yaz döneminin daha bitip yeni bir çal flma dönemine girdi imizi de hat rlatmakta fayda görüyoruz. Teflkilat olarak, bütün bölgelerimizde geniflletilmifl bölge toplant lar yaparak çal flma ve hizmet ilkelerimizi yeniden ortaya koyduk ve yeni çal flma programlar m z anlatt k. Bu toplant lar m z hâlâ devam ediyor. Allah n kendi yolunda çal flanlar n yard mc s olmas dile imizle, Ramazan ay n z bir kez daha tebrikediyoruz. Gelecek sayımızda buluflmak üzere Allah a emanet olunuz. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Geç olsun ama gündem irşad 6 gündem Ramazan da Irak ı hatırlamaya çalıflırken... 6 irşad Ramazan a hofl geldiniz! 8 Ramazan ayı ve infak kabiliyetimiz 10 Sahur un bereketi ve önemi 12 Ramazan da Irak ı hatırlamaya çalıflırken... Ramazan a hofl geldiniz Ramazan ayı ile ilgili bazı hususlar 13 Örnek flahsiyet: Hz. Âifle (r.a.) 14 8 irşad teşkilat 16 teşkilat IGMG Hac programı açıkladı 16 Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi 18 Kurban Bayramı yaklaflıyor! Kampanyası da islam coğrafyası Çad 22 Ramazan ayı ve infak kabiliyetimiz IGMG Hac programı açıklandı hukuk Dinî bayramlarda Müslümanların okul ve iflyerlerinden izinli sayılması 26 Amanya göç yasas nda anayasaya ayk r yeni düzenlemeler islam coğrafyası toplum 30 toplum Küresel ısınma 30 kültür bn Rüfld 32 Çad Küresel ısınma aktuell Von Mügeln nach Guntersblum 34 verband VGH Bayern bestatigt Urteil gegen den Freistaat Bayern kültür kultur 36 kultur Ibni Ruschd 36 kommentar Was lange wehrt 38 bn Rüfld Ibn Ruschd

5 yorum Geç olsun ama... O uz ÜÇÜNCÜ Devletin yeni zirvesi.. Cumhurbaflkan Abdullah Gül. Türkiye de hakim elit tabaka ve askerler aylard r Abdullah Gül ad n n ve cumhurbaflkanl makam n n biraraya gelmesini engellemek için herfleyi yapt lar. Ancak, planlar n Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok s k rastlad m z gibi Türkiye deki seçmenleri hesaba katmadan yapt lar. Seçmen Temmuz ay nda yap lan erken seçimde devletin ve hükümetin bafl nda kimleri görmek istedi ini aç k seçik ve tart flmaya yer b rakmayacak biçimde gösterdi. Cumhuriyet elitlerinin temsilcileri kabullenmekte zorlansalar bile 28 A ustos tan beri Türkiye Cumhurbaflkan n n ad Abdullah Gül. Abdullah Gül ün onalt y l önce Kayseri de bafllayan siyasî maceras n n cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün ilk olarak oturdu u koltu a oturmas yla devam etmesi flüphesiz ki kariyerinin zirve noktas n teflkil ediyor. Bu anlamda Gül ün seçilmesi geliflmeleri yak ndan takip eden ilgililerin gözünde Türkiye nin iç siyasî geliflimi aç s ndan bir dönüm noktas niteli- i tafl yor. Öyle ki Hürriyet gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ertu rul Özkök kinci Cumhuriyet in bafllang c ndan sözetti. Bu duruma uygun olarak biryandan Türkiye nin art k aç kça slamlaflt r lmas ndan korkanlar sözkonusuyken, di er yandan Cumhuriyetin 84 y ll k tarihinde toplumda kendilerini ma dur olanlar ve ayr mc l a maruz kalanlar olarak gören toplum kesimlerinde de büyük beklentiler mevcut. Böylece her iki kesim de Cumhurbaflkan n n yemin etmesinden bu yana her aç klamas ve her mimi ini, bu ailesi içinde geçerli, korkular ve beklentileri fl nda de erlendiriyor. Muhtemelen bu durum, belli bir süre böyle devam edecek gibi gözüküyor. Gül ailesiyle ilgili haberler gelecekte ulusal ve uluslaras medyay çokça meflgul edecek. Ancak Abdullah Gül ün Cumhurbaflkanl - köflkünü Türkiye nin tüm toplumsal aktörlerine açaca beyan ve ondan öte, en keskin siyasî karfl tlar n samimi ve aç k tavr yla kucaklama kabiliyeti Türkiye nin faydas z tart flmalar h zl bir flekilde geride b rakaca ümidini vermektedir. Yeni Cumhurbaflkan n bekleyen yeterince ifl var. Önceki Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer döneminde geri çevrilen çok say da reform paketi önümüzdeki günlerde muhtemelen meclise gelecek. Böylece Türkiye, cesur bir reform süreciyle, kendi demokrasi kültürünü köklü bir flekilde oturtabilecek ve dolay s yla, sivil toplumu oluflturabilecek gücü bulabilecek. Tüm bunlar n baflar labilmesinin sadece Abdullah Gül ün elinde olmad aç k. Toplumsal gruplar n hepsi birbirine sayg göstermeye haz r olmal ki, bu da Gül ün önündeki en büyük engel diyebiliriz. Türk toplumunda iliflkilerini karfl - l kl önyarg lar n kabullenilmesiyle s n rland ran kesim yeterince mevcut. Sözkonusu gruplara mensup insanlar n yollar ve yaflad klar hayatlar neredeyse hiç keflismiyor. O yüzden, Abdullah Gül ün görev sürecindeki baflar s, Türk toplumunu birbiriyle bar flt rmas ve varolan karfl l kl güvensizli i, karfl l kl sayg ya çevirebilmeyi baflarmas yla ba lant l. IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Ramazan da Irak hat rlamaya çal fl rken... Dünya müslümanlar yeni bir Ramazan ay haz rl n içinde iken ABD ve müttefiklerinin iflgalindeki Irak, iflgalin bütün dehfletiyle dördüncü Ramazan na haz rlan - yor. flgal gerekçelerinin her birinin birer birer yalan, hatta, uydurulmufl oldu u gerçe i bir tarafa, iflgal flgalin gerçek yüzü... güçleri sanki her fleyden intikam al rc s na bir politika yürütüyor. Her gün, onlarca insan, hayat n, bombalarla, bombard manlarla ve iflkencelerle kaybediyor. Her gün, çocuklar yetim ve sakat kal yor. Ve her geçen gün insanlar n umutlar yok oluyor. flgal öncesinde vaadedilen, huzurlu ve özgür bir Irak art k neredeyse hayal. Öyle ki, huzurun ve özgürlü- ün hayali bile edilemiyor art k. Ülkede öylesine bir kaos yaflan - yor ki, sosyal gruplar olsun, etnik gruplar olsun tüm inanç gruplar, varl klar n ancak güç ve fliddet gösterisi ile sürdürebilece ine inan yor. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Herkes, karfl s ndakinin her hangi bir sald r ve pusu plan bulundu una inanarak hareket ediyor. Bütün bu geliflmelerin, hem ahlâken, hem de uluslararas anlaflmalara göre sorumlusu elbette iflgal güçlerinin öncüsü Amerika Birleflik Devletleri dir. Haks z bir iflgali, ancak, çocuklar ve kad nlar da dahil olmak üzere ay r m gözetmeksizin bütün flüphelilerin gerekirse ortadan kald r lmas felsefesi ile devam ettiren iflgalciler, Saddam dönemindeki ispiyonculu u da bir sanayi haline getirmifl durumdalar. Herkes bir baflkas hakk nda bilgi al fl-verifli için piyasa oluflturmufl durumda. Bu piyasay yöneten de yine iflgal kuvvetleri. nsanlar n içinde bulunduklar çaresizli i gören iflgal kuvvetleri, her alandaki baflar s zl n, ortaya para dökerek kapatabilece ini san yor. Bu yetmiyormufl gibi, Irak devlet güvenlik birimlerinin haricinde, direniflçilere karfl savaflacak olan özel savaflç birimleri de oluflturulmufl bulunuyor. Dolay s yla ülkede güvenli bir noktay bulmak mümkün de il. Amerikan ve Irak devlet kuvvetleri- 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem Askeriyye Camii nin eski ve yeni hali... nin hakim oldu u yerler dahi, güvenlik bak m ndan en tehlikeli bölgeler haline geldi. Tüm bu olup bitenlere ra men ülkede iki fley öylesine iyi iflliyor. yi iflleyen fleylerden birincisi, her isteyenin istedi i gibi intihar saldırılarında bulunabilmesi. Di eri ise Irak halk n n ortak mal olan petrolün hesaps zca Amerikan ve ngiliz flirketlerine pompalanmas. Irak ta her gün benzin ve gaz kuyruklar oluflurken, petrolu elinde tutan ABD yönetimi, bir taraftan savafl masraflar n da Irakl lara böylece ödettiriyor. ABD iflgali Irak a yeni fleyler de getirdi. Art k fiiî, Sünnî camileri tarihte son olarak Bosna da görüldü- ü flekliyle bir savafl hedefi haline getirildi. Kufe, Necef, Felluce, Ramadi, Telafer, Musul gibi kentlerde paha biçilmez slam miras yok edildi. Son olarak Samarra daki k vr ml minare ve fiiî Askeriyye Camii ve külliyesi y k ld. Ülkenin hemen hemen tüm tarihî-dinî varl klar bombard mandan nasibini ald. flgal kuvvetleri bunlar teröristlerin yapt n iddia etse de, bizzat iflgal kuvvetlerinin y kt camilerin ve dinî mekanlar n say s her geçen gün art yor. Müzeler ve tarihî varl klar iflgal kuvvetleri taraf ndan soyuluyor, talan ediliyor. Ülke öylesine bir kaosa, düflmanl k ve nefrete sürüklendi ki Sünnî olmak, fiiî olmak, Arab olmak, Kürt olmak, Türkmen olmak otomotik bir düflmanl çeker oldu. ABD iflgali hiç bir fley yapmad ysa, Irak a kazand rd bu nefret ile tarihe ad n yazd racak. Art k herkes kabul etmek zorundad r: Irak n ortak sahipleri olanlar genel bir etnik yap yla tan mlarsan z; Arablar ile Kürtlerin, Kürtler ile Türkmenlerin bu flartlar alt nda birbirine güvenme imkanlar yok. fiiîler ile Sunnîlerin bundan sonra bir arada yaflamalar, iflgal böyle sürdü ü müddetçe mümkün de il. Nitekim ABD iflgal kuvvetlerinin Ba dat n fiiî bölgelerini sözde bir güvenlik duvar ile di er bölgelerden ay rmaya kalk flmas bu gerçe- in iflgal kuvvetlerinin bilinçli bir politikas oldu unu gösteriyor. Art k herkes, bunun ABD politikalar - n n bir sonucu oldu una inan yor. Ülkenin her taraf oldu u gibi komflu ülkelerden Suriye ve Ürdün de, iflgal kuvvetlerinin dünya gündemine gelmemesi için elinden geleni yapt mülteci ak n na u rad. Rakamlar tam olmasa da bu iki ülkede en az iki buçuk milyona yak n insan ülkesini terketmek zorunda kal rken, Kuzey den Güney e bütün büyük yerleflim merkezlerinin etraf mülteci kamplar yla dolu. Artık bu minare de yok... Ülkede ekonomi tamam yla bir kapkaç ekonomisine dönüflmüfl; iflgal kuvvetlerinin müttefikleri olanlara para ve imkanlar sunulurken, halk büyük bir yoksulluk içinde. Sa l k kurumlar tamam yla felç oldu u gibi, sald r larda yaralananlar n ço- una tedavi imkan sunulmuyor. flgal kuvvetleri, flimdi ellerini bafllar na koyup düflünmek zorundad r. Bu ülkede ve dünyada insanlar bizden neden nefret ediyor diye. Bu soruya verilecek cevab, bütün dünya biliyor olsa da, öyle görünüyor ki, Amerikan Baflkan George Bush hâlâ bilmek istemiyor. flte böyle bir ortamda Ramazan a haz rlan yor Irak. Hiç olmazsa, Ramazan sofralar m zda ve cemaatle k ld m z namazlar n arkas ndan iflgalin sona ermesi ve Irak n huzura kavuflmas için dua edelim. Herkes. zulüm ile abad olunmayaca ını bilmeli. Allah zalimleri kahreylesin ve Irakl lar n yard mc s olsun. IGMG PERSPEKTIVE 7

8 irşad Ramazan a hofl geldiniz! lhan B LGÜ Onbir ay n Sultan deriz o aya. Sultan diyerek yücelitiriz onu. Ve biliriz ki, onbir ay n Sultan Ramazan ay d r. O ay idrak edebilmek için çol-çocuk, büyük-küçük Müslümanlar olarak bir seferberlik ilan ederiz. Seferberli imiz, bayram günü gelip, bayram sevinci ve heyecan n yak nlar m zla, sevdiklerimizle ve dostlar m zla geçirdi imiz ana kadar devam eder ve bir sonraki Ramazan özleriz. Sultanl k nedir ki? Herkesi elindeki iktidar gücü ve öfkesi ile titreten, karfl s nda durulmaz bir güç mü? Hay r Razaman n sultanl böyle de ildir. Bu Sultan, aksine her türlü öfkeye, kötülüklere, nefsin emrettiklerine, fleytanlara direnir ve kendisi ile birlikte olanlar, bunlara karfl korur. Bizlere Müslümanlardan olmay nasib eden Allah (c.c.) da, bu ay n, tüm insanl a bir kurtulufl müjdesi ve mesaj olarak gönderdi i Kur an n indirildi i ay oldu una, dolay s yla da Kur an ay oldu una iflaret eder. Ve ayr ca, Kur an n indirildi i bu ayda 1000 aydan daha da hay rl bir gece bulundu unu hat rlat r. Bakara Sûresi nde aylar n Sultan olan Ramazan ay nda tutulacak olan orucun as l sebebi de bildirilir ki, bu ay idrak edenlerin sultanl na da iflarettir bu: Ey iman edenler! Allah a karfl gelmekten sak nman z için oruç, sizden öncekilere farz k l nd gibi, size de farz k l nd. (Bakara Sûresi, [2:183]) buyurulan ayette, Müslümanlardan önceki ümmetlerin de oruç ile mükellef tutuldu u hat rlat l r ve Allah n raz olaca amelleri yapan, O nun raz olmayaca ifllere de yanaflmayan Müslüman demek olan Muttakîli e giden yollardan birinin Oruç oldu u önümüze konulur. Muttakîlik nas l elde edilir ki? Elbette ki, kurtulufl yolunun ne oldu unu gösteren ilahî bir mesaj olan Kur an- ve Kur an aç klayan Sünnet i hayat rehberi olarak seçmekle elde edilir. Belki de bunun için de il midir, Ramazan ay n n özellikleri anlat l rken bu ay n Kur an n indirildi i bir ay olarak vas fland r lmas? O Ramazan ay ki, insanlar için bir hidayet rehberi, do ru yolun ve hak ile bat l birbirinden ay rman n apaç k delilleri olarak Kur an n kendisinde indirildi i ayd r. (Bakara Sûresi, [2:185]) Bütün bunlar n hepsinin k sa özeti flu de il midir? E er Ramazan ay n n aylar n Sultan olmas n istiyorsak, bu ay, Rabbi mizin istedi i flekilde geçirmek zorunday z. O nun için de O nun (c.c.) bu kurtulufl ça r s na uymak zorunday z. Zira, O na yaklaflmad kça, O ndan istenmedikçe de bu kurtulufla ermek mümkün olmayacakt r. O Allah öyle bir Allah t r ki, kulunun duas na icabet eder ve kullar n n da dua etmesini ister: Kullar m, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yak n m. Bana dua edince, dua edenin duas na cevap veririm. O hâlde, do ru yolu bulmalar için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. (Bakara Sûresi, [2:186]) Ramazan ay na hofl geldiniz. Aylar n sultan Ramazan ay na. Ama durun, art k günlük al flkanl klar n z da b rakmak ve yeni bir yap ya bürünmek zorundas n z. Rahmete, berekete, kurtulufla m ulaflmak isityorsunuz? O halde, aylar n sultan na yak - fl r amelleri ortaya koymal s n z. Hayat n z, art k bundan sonra, bu amellerle yo rulmak zorunda. Allah n kullar n inciltmemelisiniz. Yoksa, Ramazan ay kendisine uymayanlara bir fayda vermez. Nas l ki s rf Rabbi n istedi ve emretti diye, malum vakitlerde, yine O nu nimetlerinden sarf- nazar ediyor isen, nefsinin duygular na da uymaktan kaç nmak zorundas n. Bak! Bu iflin en özlü yolu, sultanlar Sultan, kurtuluflun yollar n gösteren en üstün rehber Allah Resûlü nün (s.a.v.) flu emrinde gizlidir: Herhangi biriniz (bilhassa) oruçlu bulundu u gün 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 irşad Cemaatle Namaz art k kötü söz söylemesin ve cahilli e kap lmas n. E er bir kimse kendisi ile dövüflür yahut söverse, derhal; ben oruçluyum, ben oruçluyum, desin. (Müslim, S yam:1941) Neden bilir misin? Bunun s rr da flu hadiste gizlidir: Ademo lunun yapt her iyili e karfl l k en az on kat vard r. Bu, yedi yüz ve daha fazlas da olabilir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad r: Oruç hariç. Onun mükafat n ben verece im. Çünkü o, flehveti, yemeyi, içmeyi benim için terk etti. (Buharî, Savm, 4/ ) Karfl l n n miktar n yaln zca Allah n takdir edece i, yani insan hassalar n n miktar n ölçemeyece- i bir amel ile âmil olan Saîm (oruçlu) kimse sadece Allah için sabrediyor demektir. Ve hem de Sabredenlere, mükafatlar hesaps z ödenecektir. (Zümer Sûresi, [39:10]) müjdesi verilirken, bir Müslüman n buna ayk r davaranabilece i düflünülebilir mi? Allah Resûlü nün (s.a.v.) Ramazan geldi inde Cennet kap lar aç l r, Cehennem kap lar kapan r, fleytanlar da ba lan r, (Müslim, Siyam: 1793) fleklindeki Ramazan ay n n faziletine dair flahitli i elbette ki gerçekleflecektir. Fakat, bu hakikati görebilmek için Muttakî bir Müslüman olma flart n da yerine getirmek zorunday z. Zira, bu ay bereket ay k lmak bizim görevimizdir. Bu ay, rahmet ay k lmak; bu ay, kurtulufl ay k lmak bizim göremizdir. Bu aydan faydalanma f rsatlar n Allah bizlere tan rken, bu f rsatlar kullanmak istemeyenlere vermesi, O nun flaflmaz adaleti ile nas l ba daflabilir? Bize verilen nimetlerin flükrünü edâ edebilmek için, bu nimetleri Allah n kullar ile paylaflmaz, çok ibadet edip, bilerek veya bilmeyerek yapt m z hata ve günâhlardan tevbe edip ma firet dilemezsek, nas l berekete ulafl r; nas l ma fireti yakalayabiliriz? Ramazan ay n n en önemli ibadetlerinden birisinin camilerde ailemizle, çolumuzla, çocu- umuzla cemaat halinde k laca - m z teravih namazlar oldu unu unutmayal m. Peygamberimiz bu namaz hiç kaç rmam fl, ashab na tavsiye etmifl, sahabeler de terketmemifltir. Sahuru da unutmayal m ki, bu yemekte bereket vard r. Bir lokma ve bir yudum su ile de olsa, gece kalk p, oruç tutmaya niyet ederek Resûllullah n bu güzel sünnetini ihya edelim. flte bunlar n her biri, berekete, ma firete ve kurtulufla vesile olacak güzel amellerdendir. nsanlar n halini hat r n sormak, hastalar ile ilgilenmek, dü ün vesaire her türlü davetlerine icabet etmek de bu hay rl amellerdendir. Mal n bereketi nedir mi dersin? Biricisi helâlinden kazanmak ve helâlinden harcamakt r. Aile efrad n - n n ihtiyaçlar için harcamaktan çekinmemelisin ki, sadaka olarak verilen mal n yan s ra, Allah kat nda en çok sevab getireni bu tür harcamad r. Bu nimetlere bir flükür niflanesi olarak, Allah n muhtaç kullar - n n hakk olan zekat ve di er sadakalar da unutmamakt r. Komfluya, dosta, yolda kalm fla yedirmen ve Ramazan da bir oruçluya iftar ettirmen, bereketin vesilesidir. Öyle ki, sadaka vermeye, baflkalar na yedirmeye gücü olmayan, hatta kendisinin bile yiyece i zor bulunan bir kimse bile bunun için teflvik edilmifltir. Sahabelerin, Resulullah a Bizim her birimiz oruçluya iftar yeme i verecek güçte de iliz. O zaman biz, bir oruçlunun doyurulmas n n mükafat n alamay z dediklerinde, Efendimiz aleyhissalatu vesselam n (s.a.v.) flu müjdesini hat rlay n: Allah bu sevab bir hurma ile yahut bir yudum su yahut bir miktar süt ile iftar verenlere de verecektir. Öyleyse haydin, Ramazan ayına hofl geldiniz. Rahmet, bereket ve selamet Ramazan ay n hakkiyla idrak edeceklerin üzerine olsun. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 irşad Ramazan ay ve infak kabiliyetimiz lhan B LGÜ Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed in (s.a.v.) tan mlamas ise rahmet, bereket ve ma firet ay olan Ramazan ay geliyor. Bu ay n, rahmet, bereket ve ma firet ay olabilmesinin her halde ilk flart, biz müslümanlar n inand klar slâm dinini hayatlar na nakfletmelerinden geçiyor. Müslüman n hayat na nakfledilmemifl bir dinin vaadetti i rahmeti, bereketi ve ma fireti, gerekli vazifeleri yerine getirmeden ve o yola götüren vesilelere tutunmadan beklemek, ayn zamanda ilâhî adalelete de ayk r d r. Ayk r d r, çünkü; insan olarak, müslüman olarak rahmeti de, bereketi ve ma fireti de hak etmemiz gerekiyor. Bu aç dan de erlendirildi inde, Ramazan ay n n kadrine erebilmek için, do rudan yapmam z gereken vazifeler aras nda infak kabiliyeti mizin gelifltirilmesinin de oldu unu görürüz. Burada infak kabiliyeti s fatland rmas n yaparken, infak etmek ve infak kabiliyeti kazanmak aras nda bir fark oldu unu vurgulamak istiyoruz. Her zaman infak yapabilir, yap yor olabilir ya da zaten yapm fl da olabiliriz. Bu durum, bizim infak kabiliyeti diye tan mlad m z durumu aç klamaz. nfak kabiliyeti dedi imiz olgu, infak yapman n bir al flkanl k haline getirilmesi, bunun için f rsatlar aranmas ve f rsatlar oluflturulmas ve bunlar n da s rf Allah n (c.c.) r zas n kazanmak için bir kulluk vazifesi olarak de erlendirilme melekesinin kazan lm fl olma halidir. Bunun için de infak etti imiz fleyleri piyasa de- erleri ile ölçmenin yanl fl oldu unu bilmemiz gerekiyor. Allah Resûlü nün (s.a.v.) Yetimi gözetin, yar m hurma da olsa infakta bulunun. Ki, Allah da sizi Ahirette korusun mealindeki hadis-i fleriflerinde, yar m hurma, hem mânâ ve hem de maddî varl k ve imkan olarak gündeme getirilmifltir. nfak meselesinde eksik anlafl lan yönlerden bir tanesinin de, infak sadece maddî mesele olarak görmemizdir. Nas l ki, rahmet, bereket ve ma firet ay olarak tam nlanan Ramazan ay n n bu özelliklere sahip olabilmesi, için illa da maddî bir fleyin meydana gelmesi gerekmiyorsa, infak için de ayn fleyi söyleyebiliriz. Bu anlamda, Peygamber Efendimiz in (s.a.v.) Mü min in mü mine tebessüm etmesi bile bir sadakad r, mealindeki bir buyru unda dile getirilen infak/sadaka emrini hat rlatmay yeterli görüyoruz. Tan mlama aç s ndan Helâl yollarla elde edilen mal n, ihtiyaca ve dinin gerekli ya da hofl gördü ü yerlere harcamak, sarfetmek; Allah n bir r z k olarak verdi i görünür-görünmez nimetlerin, yine sadece O nun r zas için, baflkalar na verme veya, baflkalar n n hizmetine sunmak ameliyesi olan infak, genifl anlamda sadaka terimi ile de ifade edilebilir. Sadaka terimi içerisinde Zekat teriminin de geçti ini biliyoruz. Bunun içindir ki, slâm alimleri zekat, farz; yani, flartlar n yerine getiren Müslümanlar n, kendi istekleri d fl nda bir emir olarak yerine getirmeleri gereken görevleri olarak tan mlam fllard r. nfak etmek, Allah n emirlerine uymaya kendini haz rlam fl Müslümanlar için ayn zamanda, bir dünya ve hayat anlay fl d r da. Bu anlay fl, Müslümanda, kendisine yüce yarat c ve Rabb imiz olan Allah (c.c.) taraf ndan bahfledilmifl olan nimetlerin, r - z klar n bir flükrü olarak, ihtiyaç sahibi baflka insanlar n hizmetine sunman n bir görev oldu u bilincini oluflturur. Bu bilincin geliflmesi sayesindedir ki, rahmet, bereket ve ma firete ulaflma yollar aç l r. Kur an- Kerim de infak ve sadaka ile ilgili pek çok ayet olmakla birlikte, ikinci sûrenin ilk ayetlerinde infak meselesinin, müslümanlar n temel özelli i olarak de erlendirilmesi gerekti ine iflaret edilir. Hatta öyle ki, Kur an n takva sahibleri için en do ru yolu gösterici olarak tan mlanmas - n n arkas ndan, bu kiflilerin özelliklerine geçilir ve sanki bu yol göstericili- in, ancak bu özelliklerle mümkün olabilece i ima edilir. Bu, kendisinde flüphe olmayan kitapt r. Allah a karfl gelmekten sak nanlar (Muttakîler) için yol göstericidir. (Bakara Sûresi, [2:2]) buyuran ayetin hemen arkas ndan gelen ayette, merhum Muhammed Esed in Allah a karfl sorumluluklar n n bilincinde olanlar fleklinde tan mlad - muttakilerin özellikleri ise: Onlar gaybe inan rlar, namaz dosdo ru k larlar, kendilerine r z k olarak verdi imizden de infak ederler. (Bakara Sûresi, [2:3]) fleklinde izah edilir. Bu ayetleri, 107. sûre olan Mâ ûn Sûresi ndeki ayetlerle birlikte de erlendirdi imizde ise, daha çarp c bir s fatland rma ile karfl lafl r z. Mâ ûn Sûresi nde, yetimlerin horlanmas, yoksula yedirmeye özendirilmemesi, namazlar n ciddiye al nmamas, namazlar n gösterifl için k l nmas ve, ufac k bir yard ma bile engel olunmas, Allah n dinini, 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 irşad Para, infakla bereketlenir. ya da kimi tefsircilere göre, hesap ve ceza gününü inkar edenlerin özellikleri olarak önümüze konulur. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayan! flte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. (Mâ ûn Sûresi, [107: 1-3]) Sonra flöyle devam edilir: Yaz klar olsun o namaz k lanlara ki, onlar namazlar n ciddiye almazlar. Onlar (namazlar yla) gösterifl yaparlar. Ufac k bir yard ma bile engel olurlar. (Mâ ûn Sûresi, [107: 2-3 ve 7]) nfak, ba fl ve yard m meselesinde, hep, eli bol olan ve çok mal olan n infak yapaca, eli darda olanlar n yard m yapmas na gerek olmad gibi bir anlay fl, bir müslüman n infak kabiliyetinin öldürülmesi anlam na gelir ki, böyle bir bir anlay flta Ufac k bir yard ma bile engel olurlar, uyar s - na muhatap olma tehlikesi de vard r. Bu tehlikeye iflaret ederken, yukar da aktard m z Yetimi gözetin, yar m hurma da olsa infakta bulunun. Ki, Allah da sizi Ahirette korusun hadisinde, yar m hurman n, hem mânâ ve hem de maddî varl k ve imkan olarak gündeme getirilmesindeki hikmetin, bizim için bir müjde oldu unu da ifade etmek durumunday z. Dolay s yla bir müslüman n infak kabiliyetinin ortadan kalkmas na götüren tüm yollar kapat lmak durumundad r. Nitekim, yine Kur an- Kerim de infak n ister bolluk olsun, isterse darl k, her zaman yerine getirilmesi gereken bir görev oldu u hat rlat l r: Onlar, bollukta da, darl kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki haklar n) dan ba fllama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar sever. (Âl-i mrân Sûresi, [3: 134]) Bu ayetlerin hepsi infak amelinin, Müslümanlar için gerçekten de bir hayat tarz, hayat anlay fl ve hayat biçimi oldu unu gösteriyor. nfak edenler, Kur an n hidayet göstericili- inden faydalanabilecek kifliler olarak tam nland gibi, infak yolunun kapanmas na yol açanlar din i yalanlayanlar olarak da tan mlanabilmektedir. Yani, muazzam bir iman ve amel dengesi ortaya konulmaktad r. Onun içindir ki, her fleyden infak yap l r, amma, infak yap lamayacak ve insan n kendisinin sahip olmas n istemedi i fleylerden asla yap lmaz. Az olsun, bir yar m hurma bile olsa mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vazife olan infak, baflkalar n rencide edecek flekilde de verilemez. Zira böyle bir infakta, Allah n r zas na ulafl lamaz. Allah n r zas ulafl lman n yolu, miktar n azl ndan veya çoklu undan de il, verilifl flekli ve niyetinden geçiyor. Kur an da flöyle buyurulur: Ey iman edenler, kazand klar n z n iyi olan ndan ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayaca n z baya fleyleri vermeye kalk flmay n ve bilin ki, flüphesiz Allah, hiçbir fleye ihtiyac olmayand r, övülmeye lay k oland r. (Bakara Sûresi, [2: 267]) Bu k sa izahlardan sonra, bütün müslümanlar, rahmete, berekete ve ma firete ulaflt rmas niyaz yla, Ramazan ay n z tebrik ederken bir hat rlatma daha yapmak istiyoruz. Müslümanlar, mal ve varl klar na düflen zekatlar n geleneksel olarak, Ramazan ay nda vererek bu ayda oluflan manevî atmosferin daha da kuvvetlenmesini umarlar. Zekatlar n Ramazan ay nda hak sahiplerine verilmesi güzel bir adet olmakla birlikte, Zekat n Ramazan ay na mahsus olmay p, her ne zaman flartlar oluflmufl ise o zamanda ödenmesinin zorunlu oldu unu bilmek durumunday z. Tabiî bu arada Fitreleri ödemeyi unutmayalım. IGMG PERSPEKTIVE 11

12 irşad Sahur un bereketi ve önemi Zeynep KAYA Gece üzerine yaz lm fl manzum ve nesir eserler say lamayacak kadar çoktur. Buradan var lan genel sonuç ise herkesin uyudu u zaman olan gece vaktinin, onu yaflayanlar üzerinde ciddi anlamda etkili oldu udur. Gecenin ehemmiyetini, o vakit k - l nan namaz n, dünyadan ve dünyan n içindeki her fleyden daha hay rl olan bir namaz olmas ndan anlayabiliriz. Baz gecelerde oldu u gibi baz zamanlarda da çevremizdeki manevî alem öyle ciddi anlamda de iflikliklere u rar ki insan olarak bu kadar ikram lütfeden Rabbimize flükrederken, bu ikrama vesile olan n nas l bir vesile oldu unu da düflünmeden, tefekkür etmeden geçemeyiz. Bu vakitleri bize ö reten hadisi flerifler var. Bir tanesinde Rasullullah s.a.s.: Ramazan ay geldi i zaman, cennetin kap lar aç l r, Cehennemin kap lar kapat l r ve fleytanlar zincirlere vurulur buyuruyor. Görüyoruz ki, belki bir ço umuzun fark edemedi i, belki bir ço umuzun da fark edebildi- i manevi alemdeki bu üç de iflim, Ramazan ay içinde gerçeklefliyormufl. Bir baflka hadisi flerifte; Ramazan ay girdi i zaman, Allah-u Teala Arflullah tafl yan Hamele-î Arfl isimli meleklere emir buyurur, çekmekte olduklar Sûbhanallah tesbihini b raks nlar ve Muhammed s.a.s in ümmeti için, ve mü minler için isti far etsinler. Hamele-î Arfl melekleri büyük meleklerdendir ve ramazan ay içinde mü minler için dua ederler. Böylesi büyük bir rahmet iman sahipleri için yüce bir müjdedir. Demek ki Ramazan ay çokça önem arz ediyor. Yoksa neden bu kadar manevî de ifliklikler bu ay içerisinde bulunsun? Oruç di er ibadetlerimiz gibi belli kurallar olan ve belli bir zamana has k l nm fl bir ibadet. Di erlerinden farkl olarak geceleri kalk p yemek yemek durumunda oldu umuz bir ibadettir. msak vaktinden önce yenen yeme- e sahur diyoruz. Sahura kalk p yemek yememiz farz k l nmam fl, lakin Rasulullah s.a.s taraf ndan Sahurda kalk n z, sahurda bereket vard r hadisi flerifiyle tavsiye edilmifltir. Muhakkak sahur vakti kalkmal bir lokma, bir bardak su dahi olsa bir fleyler yemeliyiz. Çünkü Allah n habibi bofl ve nefsi tavsiyelerde bulunmam flt r hiç bir zaman. Efendimizin sünnetidir diyerek ibadet kast yla sahura kalkmal y z. Bir baflka hadisi fleriflerinde Allah n Resulü mutlaka yemek yenmesini tavsiye ile bunda bereket oldu unu söylemifltir. Sahur vakti gecenin son alt da biri olan zamand r. Bu seher vakti dedi- imiz zamana denk geliyor. Sahurda bereket var, çünkü bu vakit teheccüd vaktidir. En baflta belirtti imiz gibi dünya ve dünyan n içindekilerden daha hay rl olan gece namaz olan teheccüd namaz n n vaktindedir sahur. Sahura kalkmak demek, böylece pek istisna olan bu namaz için de kalkmak demek oluyor. Allah c.c emri ile meleklerinin, kullar için duaya durduklar bu zamanlarda, gecelerin rahmetinden pay ve fayda edinememek büyük bir mahrumiyet olsa gerek. Sahurun bereketi de bu zamandaki ibadetlerde gizlidir. Ayr ca bütün bir ailenin ertesi günkü ibadet için beraberce, yemek vesilesiyle önemli bir ibadet vaktinde kalkmalar, ayakta olmalar güzel heyecanlar getirecektir. De erlendirmek bütün Müslümanlara nasip olur inflallah. Müslüm den rivayetle Rasullah n Seher vakti Allahü Teala buyurur ki: isti far eden yok mu, ona ma firet edeyim. steyen yok mu, istedi ini vereyim, duas n kabul edeyim müjdesini bize iletti ini ö reniyoruz. Demek ki, seher vakti olan sahur vaktini ve rahmetini yakalamak üzere daha akflamdan haz rl klarda bulunmal y z ki rahmetten paye edinelim, müjdeye mazhar olabilelim. Ramazan ay bafllang çlar m z için çok iyi bir zaman. Demek ki, oruçla ibadetlerimize yeni bir boyut kazand rabiliriz. Çünkü bir ayeti kerimede Allah c.c iyilerden bahsederken Onlar seher vaktinde isti far eder diye buyuruyor. Sahura kalkman n bizler için ba fllanan bir bereket oldu unu bildiren ve srarla sahura kalkmam z bize ö üt veren Peygamber Efendimiz s.a.s: Yedikleri helal olmak flart ile hesaba çekilmeyecek üç kifli; oruçlu, sahur yeme i yiyen ve Allah yolunda nöbet tutand r haberiyle ümmetini sevindiriyor. Manevî geniflliklerin, de iflikliklerin vuku buldu u, rahmetin cömertçe sunuldu u bu mübarek vakti de erlendirebilenlere Oruçlu için iki sevinç vard r: Biri iftar etti i vakit, di eri de Allah a kavufltu u zamand r müjdesi de verilmekte. Ne mutlu Ramazan ay nda gecesini ve gündüzünü kazanabilenlere. Allah u Teala Hazretleri, cümlemizi dünya ve ahiretin hay rlar na erdirsin. 12 IGMG PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu www.igmg.de YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile...

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile... Resmî ay r mc l k... Selamlar n en güzeli ile... 11 Eylül olaylar n n arkas ndan bafllayan tart flmalar istisna edilirse, geçti imiz Ocak ve fiubat ay kadar hiç bir ayda, yo un bir flekilde slâm tart fl

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de ANT-I SEM T ZM, ISLAMOPHOBIA ve TERÖR Selamlar n en güzeli ile... Bu say m zda, art k oldukça tehlikeli boyutlara ulaflan üç ana konu üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi k saca Yahudi düflmanl olarak

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU

nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Bayram ve ne olacak bizim hallerimiz brahim GÜMÜ O LU nsanlık haysiyetini ayaklar altına alan zalimce uygulamalara kar ı Kurban Dr. Yusuf I IK Dosya Müslümanların hayatını kolayla tırmak Ali BOZKURT Dosya Son geli meler hakkında Rüstem ALTINKÜPE Özel Dosya

Detaylı

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18)

Art k onlar, k yamet-saatinin kendilerine apans z gelmesinden baflkas n m gözlüyorlar? flte onun iflaretleri gelmifltir (Muhammed Suresi, 18) Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

De erli yol arkadafl m z,

De erli yol arkadafl m z, insani E D T Ö R D E N De erli yol arkadafl m z, yilik ve hay r için ç kt m z yolculu umuz geçti imiz Kurban Bayram nda da dünyan n pek çok ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam etti.

Detaylı

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler.

GÜNDEM. Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor. Dini temsilcilerimizden K rcaali ziyareti. Baflmüftü Mustafa Hac ya destek verdiler. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 6 A ustos 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 697 Fiyatı: 0.80 Euro Yass köy belediyesine aday m Seçek te yedi as rl k gelenek devam ediyor RODOP Vali

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar

Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar Okuyucuya Bu kitapta ve di er çal flmalar m zda evrim teorisinin çöküflüne özel bir yer ayr lmas n n nedeni, bu teorinin her türlü din aleyhtar felsefenin temelini oluflturmas - d r. Yarat l fl ve dolay

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22

Umran Dergisi Abone Hatt : 0212 640 01 22 Tuzak: Kardefl Kavgas! Çözüm: Allah n pine Sar lmak! Buâs Harbi ni bilir misiniz? Medine deki Evs ve Hazreç kabilelerinin 120 y ll k savafl Hicretten 5 y l önce bu harple sona ermiflti. Uzun savafl her

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı