Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi

2 Tebrik Teflrifi ile müflerref oldu umuz, mübarek Ramazan ay n tebrik eder, Âlem-i slâm a hay rlar getirmesini dileriz. Yavuz Çelik KARAHAN IGMG Genel Baflkanı

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 Y l/jg.: 13, Say /Nr.: ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT Fatih Gür BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Ramazan n z Mübarek olsun! Bir izin dönemini daha geride bıraktık. Bu arada, Türkiye de genel seçimler yapıldı. Seçimler sonrasında flimdi yeni bir hükümet kuruldu ve yeni bir Cumhurbaflkan fleçildi. Yeni Cumhurbaflkan ve hükümete baflarılar dilerken, Türkiye dıflında yaflayan vatandaflların sorunlarına daha da duyarlı olmasını bekliyoruz. Kamerî aylara dayanan Hicrî takvimde bir y l n, günefl takvimine dayal Gregoryen takvimine göre gün k sa olmas sebebiyle, Ramazan ay her y l daha erken bafll yor. Böylece 36 y l sonra ayn günlerde oruç tutuluyor. Allah a hamd olsun ki, bizleri yeni bir Ramazan ay na daha kavuflturdu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) taraf ndan Bafl rahmet, ortas bereket ve sonu da cehennem ateflinden kurtulufl ay olarak da tan mlanan bu ay, bütün Müslümanlar n heyecanla bekledi i ve yine ayn heyecanla idrak ettikleri bir ayd r. Bir Müslüman olarak, Ramazan ay n o aya yak fl r bir flekilde geçirmek bizim görevimizdir. Nefisimizin isteklerine gem vurmak ve haramlar n her türlüsünden sak n p Allah n raz olaca bir hayat yaflamak için bu ay n manevî atmosferini yakalamam z gerekiyor. Bunun için de, Müslümanlar iftarlara davet edelim, davet edilen iftarlara gidelim, camilerde cemaate kat l p, Teravih namazlar - n da cemaatle eda ederek bu atmosferden faydalanal m. Açl ve susuzlu u bizzat hissetti imiz için de, bize verilen nimetlerin bir flükrü olarak Allah n ihtiyaç sahibi kullar n düflünelim. Öte yandan, bir yaz döneminin daha bitip yeni bir çal flma dönemine girdi imizi de hat rlatmakta fayda görüyoruz. Teflkilat olarak, bütün bölgelerimizde geniflletilmifl bölge toplant lar yaparak çal flma ve hizmet ilkelerimizi yeniden ortaya koyduk ve yeni çal flma programlar m z anlatt k. Bu toplant lar m z hâlâ devam ediyor. Allah n kendi yolunda çal flanlar n yard mc s olmas dile imizle, Ramazan ay n z bir kez daha tebrikediyoruz. Gelecek sayımızda buluflmak üzere Allah a emanet olunuz. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Geç olsun ama gündem irşad 6 gündem Ramazan da Irak ı hatırlamaya çalıflırken... 6 irşad Ramazan a hofl geldiniz! 8 Ramazan ayı ve infak kabiliyetimiz 10 Sahur un bereketi ve önemi 12 Ramazan da Irak ı hatırlamaya çalıflırken... Ramazan a hofl geldiniz Ramazan ayı ile ilgili bazı hususlar 13 Örnek flahsiyet: Hz. Âifle (r.a.) 14 8 irşad teşkilat 16 teşkilat IGMG Hac programı açıkladı 16 Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi 18 Kurban Bayramı yaklaflıyor! Kampanyası da islam coğrafyası Çad 22 Ramazan ayı ve infak kabiliyetimiz IGMG Hac programı açıklandı hukuk Dinî bayramlarda Müslümanların okul ve iflyerlerinden izinli sayılması 26 Amanya göç yasas nda anayasaya ayk r yeni düzenlemeler islam coğrafyası toplum 30 toplum Küresel ısınma 30 kültür bn Rüfld 32 Çad Küresel ısınma aktuell Von Mügeln nach Guntersblum 34 verband VGH Bayern bestatigt Urteil gegen den Freistaat Bayern kültür kultur 36 kultur Ibni Ruschd 36 kommentar Was lange wehrt 38 bn Rüfld Ibn Ruschd

5 yorum Geç olsun ama... O uz ÜÇÜNCÜ Devletin yeni zirvesi.. Cumhurbaflkan Abdullah Gül. Türkiye de hakim elit tabaka ve askerler aylard r Abdullah Gül ad n n ve cumhurbaflkanl makam n n biraraya gelmesini engellemek için herfleyi yapt lar. Ancak, planlar n Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok s k rastlad m z gibi Türkiye deki seçmenleri hesaba katmadan yapt lar. Seçmen Temmuz ay nda yap lan erken seçimde devletin ve hükümetin bafl nda kimleri görmek istedi ini aç k seçik ve tart flmaya yer b rakmayacak biçimde gösterdi. Cumhuriyet elitlerinin temsilcileri kabullenmekte zorlansalar bile 28 A ustos tan beri Türkiye Cumhurbaflkan n n ad Abdullah Gül. Abdullah Gül ün onalt y l önce Kayseri de bafllayan siyasî maceras n n cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün ilk olarak oturdu u koltu a oturmas yla devam etmesi flüphesiz ki kariyerinin zirve noktas n teflkil ediyor. Bu anlamda Gül ün seçilmesi geliflmeleri yak ndan takip eden ilgililerin gözünde Türkiye nin iç siyasî geliflimi aç s ndan bir dönüm noktas niteli- i tafl yor. Öyle ki Hürriyet gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Ertu rul Özkök kinci Cumhuriyet in bafllang c ndan sözetti. Bu duruma uygun olarak biryandan Türkiye nin art k aç kça slamlaflt r lmas ndan korkanlar sözkonusuyken, di er yandan Cumhuriyetin 84 y ll k tarihinde toplumda kendilerini ma dur olanlar ve ayr mc l a maruz kalanlar olarak gören toplum kesimlerinde de büyük beklentiler mevcut. Böylece her iki kesim de Cumhurbaflkan n n yemin etmesinden bu yana her aç klamas ve her mimi ini, bu ailesi içinde geçerli, korkular ve beklentileri fl nda de erlendiriyor. Muhtemelen bu durum, belli bir süre böyle devam edecek gibi gözüküyor. Gül ailesiyle ilgili haberler gelecekte ulusal ve uluslaras medyay çokça meflgul edecek. Ancak Abdullah Gül ün Cumhurbaflkanl - köflkünü Türkiye nin tüm toplumsal aktörlerine açaca beyan ve ondan öte, en keskin siyasî karfl tlar n samimi ve aç k tavr yla kucaklama kabiliyeti Türkiye nin faydas z tart flmalar h zl bir flekilde geride b rakaca ümidini vermektedir. Yeni Cumhurbaflkan n bekleyen yeterince ifl var. Önceki Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer döneminde geri çevrilen çok say da reform paketi önümüzdeki günlerde muhtemelen meclise gelecek. Böylece Türkiye, cesur bir reform süreciyle, kendi demokrasi kültürünü köklü bir flekilde oturtabilecek ve dolay s yla, sivil toplumu oluflturabilecek gücü bulabilecek. Tüm bunlar n baflar labilmesinin sadece Abdullah Gül ün elinde olmad aç k. Toplumsal gruplar n hepsi birbirine sayg göstermeye haz r olmal ki, bu da Gül ün önündeki en büyük engel diyebiliriz. Türk toplumunda iliflkilerini karfl - l kl önyarg lar n kabullenilmesiyle s n rland ran kesim yeterince mevcut. Sözkonusu gruplara mensup insanlar n yollar ve yaflad klar hayatlar neredeyse hiç keflismiyor. O yüzden, Abdullah Gül ün görev sürecindeki baflar s, Türk toplumunu birbiriyle bar flt rmas ve varolan karfl l kl güvensizli i, karfl l kl sayg ya çevirebilmeyi baflarmas yla ba lant l. IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Ramazan da Irak hat rlamaya çal fl rken... Dünya müslümanlar yeni bir Ramazan ay haz rl n içinde iken ABD ve müttefiklerinin iflgalindeki Irak, iflgalin bütün dehfletiyle dördüncü Ramazan na haz rlan - yor. flgal gerekçelerinin her birinin birer birer yalan, hatta, uydurulmufl oldu u gerçe i bir tarafa, iflgal flgalin gerçek yüzü... güçleri sanki her fleyden intikam al rc s na bir politika yürütüyor. Her gün, onlarca insan, hayat n, bombalarla, bombard manlarla ve iflkencelerle kaybediyor. Her gün, çocuklar yetim ve sakat kal yor. Ve her geçen gün insanlar n umutlar yok oluyor. flgal öncesinde vaadedilen, huzurlu ve özgür bir Irak art k neredeyse hayal. Öyle ki, huzurun ve özgürlü- ün hayali bile edilemiyor art k. Ülkede öylesine bir kaos yaflan - yor ki, sosyal gruplar olsun, etnik gruplar olsun tüm inanç gruplar, varl klar n ancak güç ve fliddet gösterisi ile sürdürebilece ine inan yor. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Herkes, karfl s ndakinin her hangi bir sald r ve pusu plan bulundu una inanarak hareket ediyor. Bütün bu geliflmelerin, hem ahlâken, hem de uluslararas anlaflmalara göre sorumlusu elbette iflgal güçlerinin öncüsü Amerika Birleflik Devletleri dir. Haks z bir iflgali, ancak, çocuklar ve kad nlar da dahil olmak üzere ay r m gözetmeksizin bütün flüphelilerin gerekirse ortadan kald r lmas felsefesi ile devam ettiren iflgalciler, Saddam dönemindeki ispiyonculu u da bir sanayi haline getirmifl durumdalar. Herkes bir baflkas hakk nda bilgi al fl-verifli için piyasa oluflturmufl durumda. Bu piyasay yöneten de yine iflgal kuvvetleri. nsanlar n içinde bulunduklar çaresizli i gören iflgal kuvvetleri, her alandaki baflar s zl n, ortaya para dökerek kapatabilece ini san yor. Bu yetmiyormufl gibi, Irak devlet güvenlik birimlerinin haricinde, direniflçilere karfl savaflacak olan özel savaflç birimleri de oluflturulmufl bulunuyor. Dolay s yla ülkede güvenli bir noktay bulmak mümkün de il. Amerikan ve Irak devlet kuvvetleri- 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem Askeriyye Camii nin eski ve yeni hali... nin hakim oldu u yerler dahi, güvenlik bak m ndan en tehlikeli bölgeler haline geldi. Tüm bu olup bitenlere ra men ülkede iki fley öylesine iyi iflliyor. yi iflleyen fleylerden birincisi, her isteyenin istedi i gibi intihar saldırılarında bulunabilmesi. Di eri ise Irak halk n n ortak mal olan petrolün hesaps zca Amerikan ve ngiliz flirketlerine pompalanmas. Irak ta her gün benzin ve gaz kuyruklar oluflurken, petrolu elinde tutan ABD yönetimi, bir taraftan savafl masraflar n da Irakl lara böylece ödettiriyor. ABD iflgali Irak a yeni fleyler de getirdi. Art k fiiî, Sünnî camileri tarihte son olarak Bosna da görüldü- ü flekliyle bir savafl hedefi haline getirildi. Kufe, Necef, Felluce, Ramadi, Telafer, Musul gibi kentlerde paha biçilmez slam miras yok edildi. Son olarak Samarra daki k vr ml minare ve fiiî Askeriyye Camii ve külliyesi y k ld. Ülkenin hemen hemen tüm tarihî-dinî varl klar bombard mandan nasibini ald. flgal kuvvetleri bunlar teröristlerin yapt n iddia etse de, bizzat iflgal kuvvetlerinin y kt camilerin ve dinî mekanlar n say s her geçen gün art yor. Müzeler ve tarihî varl klar iflgal kuvvetleri taraf ndan soyuluyor, talan ediliyor. Ülke öylesine bir kaosa, düflmanl k ve nefrete sürüklendi ki Sünnî olmak, fiiî olmak, Arab olmak, Kürt olmak, Türkmen olmak otomotik bir düflmanl çeker oldu. ABD iflgali hiç bir fley yapmad ysa, Irak a kazand rd bu nefret ile tarihe ad n yazd racak. Art k herkes kabul etmek zorundad r: Irak n ortak sahipleri olanlar genel bir etnik yap yla tan mlarsan z; Arablar ile Kürtlerin, Kürtler ile Türkmenlerin bu flartlar alt nda birbirine güvenme imkanlar yok. fiiîler ile Sunnîlerin bundan sonra bir arada yaflamalar, iflgal böyle sürdü ü müddetçe mümkün de il. Nitekim ABD iflgal kuvvetlerinin Ba dat n fiiî bölgelerini sözde bir güvenlik duvar ile di er bölgelerden ay rmaya kalk flmas bu gerçe- in iflgal kuvvetlerinin bilinçli bir politikas oldu unu gösteriyor. Art k herkes, bunun ABD politikalar - n n bir sonucu oldu una inan yor. Ülkenin her taraf oldu u gibi komflu ülkelerden Suriye ve Ürdün de, iflgal kuvvetlerinin dünya gündemine gelmemesi için elinden geleni yapt mülteci ak n na u rad. Rakamlar tam olmasa da bu iki ülkede en az iki buçuk milyona yak n insan ülkesini terketmek zorunda kal rken, Kuzey den Güney e bütün büyük yerleflim merkezlerinin etraf mülteci kamplar yla dolu. Artık bu minare de yok... Ülkede ekonomi tamam yla bir kapkaç ekonomisine dönüflmüfl; iflgal kuvvetlerinin müttefikleri olanlara para ve imkanlar sunulurken, halk büyük bir yoksulluk içinde. Sa l k kurumlar tamam yla felç oldu u gibi, sald r larda yaralananlar n ço- una tedavi imkan sunulmuyor. flgal kuvvetleri, flimdi ellerini bafllar na koyup düflünmek zorundad r. Bu ülkede ve dünyada insanlar bizden neden nefret ediyor diye. Bu soruya verilecek cevab, bütün dünya biliyor olsa da, öyle görünüyor ki, Amerikan Baflkan George Bush hâlâ bilmek istemiyor. flte böyle bir ortamda Ramazan a haz rlan yor Irak. Hiç olmazsa, Ramazan sofralar m zda ve cemaatle k ld m z namazlar n arkas ndan iflgalin sona ermesi ve Irak n huzura kavuflmas için dua edelim. Herkes. zulüm ile abad olunmayaca ını bilmeli. Allah zalimleri kahreylesin ve Irakl lar n yard mc s olsun. IGMG PERSPEKTIVE 7

8 irşad Ramazan a hofl geldiniz! lhan B LGÜ Onbir ay n Sultan deriz o aya. Sultan diyerek yücelitiriz onu. Ve biliriz ki, onbir ay n Sultan Ramazan ay d r. O ay idrak edebilmek için çol-çocuk, büyük-küçük Müslümanlar olarak bir seferberlik ilan ederiz. Seferberli imiz, bayram günü gelip, bayram sevinci ve heyecan n yak nlar m zla, sevdiklerimizle ve dostlar m zla geçirdi imiz ana kadar devam eder ve bir sonraki Ramazan özleriz. Sultanl k nedir ki? Herkesi elindeki iktidar gücü ve öfkesi ile titreten, karfl s nda durulmaz bir güç mü? Hay r Razaman n sultanl böyle de ildir. Bu Sultan, aksine her türlü öfkeye, kötülüklere, nefsin emrettiklerine, fleytanlara direnir ve kendisi ile birlikte olanlar, bunlara karfl korur. Bizlere Müslümanlardan olmay nasib eden Allah (c.c.) da, bu ay n, tüm insanl a bir kurtulufl müjdesi ve mesaj olarak gönderdi i Kur an n indirildi i ay oldu una, dolay s yla da Kur an ay oldu una iflaret eder. Ve ayr ca, Kur an n indirildi i bu ayda 1000 aydan daha da hay rl bir gece bulundu unu hat rlat r. Bakara Sûresi nde aylar n Sultan olan Ramazan ay nda tutulacak olan orucun as l sebebi de bildirilir ki, bu ay idrak edenlerin sultanl na da iflarettir bu: Ey iman edenler! Allah a karfl gelmekten sak nman z için oruç, sizden öncekilere farz k l nd gibi, size de farz k l nd. (Bakara Sûresi, [2:183]) buyurulan ayette, Müslümanlardan önceki ümmetlerin de oruç ile mükellef tutuldu u hat rlat l r ve Allah n raz olaca amelleri yapan, O nun raz olmayaca ifllere de yanaflmayan Müslüman demek olan Muttakîli e giden yollardan birinin Oruç oldu u önümüze konulur. Muttakîlik nas l elde edilir ki? Elbette ki, kurtulufl yolunun ne oldu unu gösteren ilahî bir mesaj olan Kur an- ve Kur an aç klayan Sünnet i hayat rehberi olarak seçmekle elde edilir. Belki de bunun için de il midir, Ramazan ay n n özellikleri anlat l rken bu ay n Kur an n indirildi i bir ay olarak vas fland r lmas? O Ramazan ay ki, insanlar için bir hidayet rehberi, do ru yolun ve hak ile bat l birbirinden ay rman n apaç k delilleri olarak Kur an n kendisinde indirildi i ayd r. (Bakara Sûresi, [2:185]) Bütün bunlar n hepsinin k sa özeti flu de il midir? E er Ramazan ay n n aylar n Sultan olmas n istiyorsak, bu ay, Rabbi mizin istedi i flekilde geçirmek zorunday z. O nun için de O nun (c.c.) bu kurtulufl ça r s na uymak zorunday z. Zira, O na yaklaflmad kça, O ndan istenmedikçe de bu kurtulufla ermek mümkün olmayacakt r. O Allah öyle bir Allah t r ki, kulunun duas na icabet eder ve kullar n n da dua etmesini ister: Kullar m, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yak n m. Bana dua edince, dua edenin duas na cevap veririm. O hâlde, do ru yolu bulmalar için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. (Bakara Sûresi, [2:186]) Ramazan ay na hofl geldiniz. Aylar n sultan Ramazan ay na. Ama durun, art k günlük al flkanl klar n z da b rakmak ve yeni bir yap ya bürünmek zorundas n z. Rahmete, berekete, kurtulufla m ulaflmak isityorsunuz? O halde, aylar n sultan na yak - fl r amelleri ortaya koymal s n z. Hayat n z, art k bundan sonra, bu amellerle yo rulmak zorunda. Allah n kullar n inciltmemelisiniz. Yoksa, Ramazan ay kendisine uymayanlara bir fayda vermez. Nas l ki s rf Rabbi n istedi ve emretti diye, malum vakitlerde, yine O nu nimetlerinden sarf- nazar ediyor isen, nefsinin duygular na da uymaktan kaç nmak zorundas n. Bak! Bu iflin en özlü yolu, sultanlar Sultan, kurtuluflun yollar n gösteren en üstün rehber Allah Resûlü nün (s.a.v.) flu emrinde gizlidir: Herhangi biriniz (bilhassa) oruçlu bulundu u gün 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 irşad Cemaatle Namaz art k kötü söz söylemesin ve cahilli e kap lmas n. E er bir kimse kendisi ile dövüflür yahut söverse, derhal; ben oruçluyum, ben oruçluyum, desin. (Müslim, S yam:1941) Neden bilir misin? Bunun s rr da flu hadiste gizlidir: Ademo lunun yapt her iyili e karfl l k en az on kat vard r. Bu, yedi yüz ve daha fazlas da olabilir. Yüce Allah flöyle buyurmaktad r: Oruç hariç. Onun mükafat n ben verece im. Çünkü o, flehveti, yemeyi, içmeyi benim için terk etti. (Buharî, Savm, 4/ ) Karfl l n n miktar n yaln zca Allah n takdir edece i, yani insan hassalar n n miktar n ölçemeyece- i bir amel ile âmil olan Saîm (oruçlu) kimse sadece Allah için sabrediyor demektir. Ve hem de Sabredenlere, mükafatlar hesaps z ödenecektir. (Zümer Sûresi, [39:10]) müjdesi verilirken, bir Müslüman n buna ayk r davaranabilece i düflünülebilir mi? Allah Resûlü nün (s.a.v.) Ramazan geldi inde Cennet kap lar aç l r, Cehennem kap lar kapan r, fleytanlar da ba lan r, (Müslim, Siyam: 1793) fleklindeki Ramazan ay n n faziletine dair flahitli i elbette ki gerçekleflecektir. Fakat, bu hakikati görebilmek için Muttakî bir Müslüman olma flart n da yerine getirmek zorunday z. Zira, bu ay bereket ay k lmak bizim görevimizdir. Bu ay, rahmet ay k lmak; bu ay, kurtulufl ay k lmak bizim göremizdir. Bu aydan faydalanma f rsatlar n Allah bizlere tan rken, bu f rsatlar kullanmak istemeyenlere vermesi, O nun flaflmaz adaleti ile nas l ba daflabilir? Bize verilen nimetlerin flükrünü edâ edebilmek için, bu nimetleri Allah n kullar ile paylaflmaz, çok ibadet edip, bilerek veya bilmeyerek yapt m z hata ve günâhlardan tevbe edip ma firet dilemezsek, nas l berekete ulafl r; nas l ma fireti yakalayabiliriz? Ramazan ay n n en önemli ibadetlerinden birisinin camilerde ailemizle, çolumuzla, çocu- umuzla cemaat halinde k laca - m z teravih namazlar oldu unu unutmayal m. Peygamberimiz bu namaz hiç kaç rmam fl, ashab na tavsiye etmifl, sahabeler de terketmemifltir. Sahuru da unutmayal m ki, bu yemekte bereket vard r. Bir lokma ve bir yudum su ile de olsa, gece kalk p, oruç tutmaya niyet ederek Resûllullah n bu güzel sünnetini ihya edelim. flte bunlar n her biri, berekete, ma firete ve kurtulufla vesile olacak güzel amellerdendir. nsanlar n halini hat r n sormak, hastalar ile ilgilenmek, dü ün vesaire her türlü davetlerine icabet etmek de bu hay rl amellerdendir. Mal n bereketi nedir mi dersin? Biricisi helâlinden kazanmak ve helâlinden harcamakt r. Aile efrad n - n n ihtiyaçlar için harcamaktan çekinmemelisin ki, sadaka olarak verilen mal n yan s ra, Allah kat nda en çok sevab getireni bu tür harcamad r. Bu nimetlere bir flükür niflanesi olarak, Allah n muhtaç kullar - n n hakk olan zekat ve di er sadakalar da unutmamakt r. Komfluya, dosta, yolda kalm fla yedirmen ve Ramazan da bir oruçluya iftar ettirmen, bereketin vesilesidir. Öyle ki, sadaka vermeye, baflkalar na yedirmeye gücü olmayan, hatta kendisinin bile yiyece i zor bulunan bir kimse bile bunun için teflvik edilmifltir. Sahabelerin, Resulullah a Bizim her birimiz oruçluya iftar yeme i verecek güçte de iliz. O zaman biz, bir oruçlunun doyurulmas n n mükafat n alamay z dediklerinde, Efendimiz aleyhissalatu vesselam n (s.a.v.) flu müjdesini hat rlay n: Allah bu sevab bir hurma ile yahut bir yudum su yahut bir miktar süt ile iftar verenlere de verecektir. Öyleyse haydin, Ramazan ayına hofl geldiniz. Rahmet, bereket ve selamet Ramazan ay n hakkiyla idrak edeceklerin üzerine olsun. IGMG PERSPEKTIVE 9

10 irşad Ramazan ay ve infak kabiliyetimiz lhan B LGÜ Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed in (s.a.v.) tan mlamas ise rahmet, bereket ve ma firet ay olan Ramazan ay geliyor. Bu ay n, rahmet, bereket ve ma firet ay olabilmesinin her halde ilk flart, biz müslümanlar n inand klar slâm dinini hayatlar na nakfletmelerinden geçiyor. Müslüman n hayat na nakfledilmemifl bir dinin vaadetti i rahmeti, bereketi ve ma fireti, gerekli vazifeleri yerine getirmeden ve o yola götüren vesilelere tutunmadan beklemek, ayn zamanda ilâhî adalelete de ayk r d r. Ayk r d r, çünkü; insan olarak, müslüman olarak rahmeti de, bereketi ve ma fireti de hak etmemiz gerekiyor. Bu aç dan de erlendirildi inde, Ramazan ay n n kadrine erebilmek için, do rudan yapmam z gereken vazifeler aras nda infak kabiliyeti mizin gelifltirilmesinin de oldu unu görürüz. Burada infak kabiliyeti s fatland rmas n yaparken, infak etmek ve infak kabiliyeti kazanmak aras nda bir fark oldu unu vurgulamak istiyoruz. Her zaman infak yapabilir, yap yor olabilir ya da zaten yapm fl da olabiliriz. Bu durum, bizim infak kabiliyeti diye tan mlad m z durumu aç klamaz. nfak kabiliyeti dedi imiz olgu, infak yapman n bir al flkanl k haline getirilmesi, bunun için f rsatlar aranmas ve f rsatlar oluflturulmas ve bunlar n da s rf Allah n (c.c.) r zas n kazanmak için bir kulluk vazifesi olarak de erlendirilme melekesinin kazan lm fl olma halidir. Bunun için de infak etti imiz fleyleri piyasa de- erleri ile ölçmenin yanl fl oldu unu bilmemiz gerekiyor. Allah Resûlü nün (s.a.v.) Yetimi gözetin, yar m hurma da olsa infakta bulunun. Ki, Allah da sizi Ahirette korusun mealindeki hadis-i fleriflerinde, yar m hurma, hem mânâ ve hem de maddî varl k ve imkan olarak gündeme getirilmifltir. nfak meselesinde eksik anlafl lan yönlerden bir tanesinin de, infak sadece maddî mesele olarak görmemizdir. Nas l ki, rahmet, bereket ve ma firet ay olarak tam nlanan Ramazan ay n n bu özelliklere sahip olabilmesi, için illa da maddî bir fleyin meydana gelmesi gerekmiyorsa, infak için de ayn fleyi söyleyebiliriz. Bu anlamda, Peygamber Efendimiz in (s.a.v.) Mü min in mü mine tebessüm etmesi bile bir sadakad r, mealindeki bir buyru unda dile getirilen infak/sadaka emrini hat rlatmay yeterli görüyoruz. Tan mlama aç s ndan Helâl yollarla elde edilen mal n, ihtiyaca ve dinin gerekli ya da hofl gördü ü yerlere harcamak, sarfetmek; Allah n bir r z k olarak verdi i görünür-görünmez nimetlerin, yine sadece O nun r zas için, baflkalar na verme veya, baflkalar n n hizmetine sunmak ameliyesi olan infak, genifl anlamda sadaka terimi ile de ifade edilebilir. Sadaka terimi içerisinde Zekat teriminin de geçti ini biliyoruz. Bunun içindir ki, slâm alimleri zekat, farz; yani, flartlar n yerine getiren Müslümanlar n, kendi istekleri d fl nda bir emir olarak yerine getirmeleri gereken görevleri olarak tan mlam fllard r. nfak etmek, Allah n emirlerine uymaya kendini haz rlam fl Müslümanlar için ayn zamanda, bir dünya ve hayat anlay fl d r da. Bu anlay fl, Müslümanda, kendisine yüce yarat c ve Rabb imiz olan Allah (c.c.) taraf ndan bahfledilmifl olan nimetlerin, r - z klar n bir flükrü olarak, ihtiyaç sahibi baflka insanlar n hizmetine sunman n bir görev oldu u bilincini oluflturur. Bu bilincin geliflmesi sayesindedir ki, rahmet, bereket ve ma firete ulaflma yollar aç l r. Kur an- Kerim de infak ve sadaka ile ilgili pek çok ayet olmakla birlikte, ikinci sûrenin ilk ayetlerinde infak meselesinin, müslümanlar n temel özelli i olarak de erlendirilmesi gerekti ine iflaret edilir. Hatta öyle ki, Kur an n takva sahibleri için en do ru yolu gösterici olarak tan mlanmas - n n arkas ndan, bu kiflilerin özelliklerine geçilir ve sanki bu yol göstericili- in, ancak bu özelliklerle mümkün olabilece i ima edilir. Bu, kendisinde flüphe olmayan kitapt r. Allah a karfl gelmekten sak nanlar (Muttakîler) için yol göstericidir. (Bakara Sûresi, [2:2]) buyuran ayetin hemen arkas ndan gelen ayette, merhum Muhammed Esed in Allah a karfl sorumluluklar n n bilincinde olanlar fleklinde tan mlad - muttakilerin özellikleri ise: Onlar gaybe inan rlar, namaz dosdo ru k larlar, kendilerine r z k olarak verdi imizden de infak ederler. (Bakara Sûresi, [2:3]) fleklinde izah edilir. Bu ayetleri, 107. sûre olan Mâ ûn Sûresi ndeki ayetlerle birlikte de erlendirdi imizde ise, daha çarp c bir s fatland rma ile karfl lafl r z. Mâ ûn Sûresi nde, yetimlerin horlanmas, yoksula yedirmeye özendirilmemesi, namazlar n ciddiye al nmamas, namazlar n gösterifl için k l nmas ve, ufac k bir yard ma bile engel olunmas, Allah n dinini, 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 irşad Para, infakla bereketlenir. ya da kimi tefsircilere göre, hesap ve ceza gününü inkar edenlerin özellikleri olarak önümüze konulur. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayan! flte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. (Mâ ûn Sûresi, [107: 1-3]) Sonra flöyle devam edilir: Yaz klar olsun o namaz k lanlara ki, onlar namazlar n ciddiye almazlar. Onlar (namazlar yla) gösterifl yaparlar. Ufac k bir yard ma bile engel olurlar. (Mâ ûn Sûresi, [107: 2-3 ve 7]) nfak, ba fl ve yard m meselesinde, hep, eli bol olan ve çok mal olan n infak yapaca, eli darda olanlar n yard m yapmas na gerek olmad gibi bir anlay fl, bir müslüman n infak kabiliyetinin öldürülmesi anlam na gelir ki, böyle bir bir anlay flta Ufac k bir yard ma bile engel olurlar, uyar s - na muhatap olma tehlikesi de vard r. Bu tehlikeye iflaret ederken, yukar da aktard m z Yetimi gözetin, yar m hurma da olsa infakta bulunun. Ki, Allah da sizi Ahirette korusun hadisinde, yar m hurman n, hem mânâ ve hem de maddî varl k ve imkan olarak gündeme getirilmesindeki hikmetin, bizim için bir müjde oldu unu da ifade etmek durumunday z. Dolay s yla bir müslüman n infak kabiliyetinin ortadan kalkmas na götüren tüm yollar kapat lmak durumundad r. Nitekim, yine Kur an- Kerim de infak n ister bolluk olsun, isterse darl k, her zaman yerine getirilmesi gereken bir görev oldu u hat rlat l r: Onlar, bollukta da, darl kta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki haklar n) dan ba fllama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanlar sever. (Âl-i mrân Sûresi, [3: 134]) Bu ayetlerin hepsi infak amelinin, Müslümanlar için gerçekten de bir hayat tarz, hayat anlay fl ve hayat biçimi oldu unu gösteriyor. nfak edenler, Kur an n hidayet göstericili- inden faydalanabilecek kifliler olarak tam nland gibi, infak yolunun kapanmas na yol açanlar din i yalanlayanlar olarak da tan mlanabilmektedir. Yani, muazzam bir iman ve amel dengesi ortaya konulmaktad r. Onun içindir ki, her fleyden infak yap l r, amma, infak yap lamayacak ve insan n kendisinin sahip olmas n istemedi i fleylerden asla yap lmaz. Az olsun, bir yar m hurma bile olsa mutlaka yerine getirilmesi gereken bir vazife olan infak, baflkalar n rencide edecek flekilde de verilemez. Zira böyle bir infakta, Allah n r zas na ulafl lamaz. Allah n r zas ulafl lman n yolu, miktar n azl ndan veya çoklu undan de il, verilifl flekli ve niyetinden geçiyor. Kur an da flöyle buyurulur: Ey iman edenler, kazand klar n z n iyi olan ndan ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Kendinizin göz yummadan alamayaca n z baya fleyleri vermeye kalk flmay n ve bilin ki, flüphesiz Allah, hiçbir fleye ihtiyac olmayand r, övülmeye lay k oland r. (Bakara Sûresi, [2: 267]) Bu k sa izahlardan sonra, bütün müslümanlar, rahmete, berekete ve ma firete ulaflt rmas niyaz yla, Ramazan ay n z tebrik ederken bir hat rlatma daha yapmak istiyoruz. Müslümanlar, mal ve varl klar na düflen zekatlar n geleneksel olarak, Ramazan ay nda vererek bu ayda oluflan manevî atmosferin daha da kuvvetlenmesini umarlar. Zekatlar n Ramazan ay nda hak sahiplerine verilmesi güzel bir adet olmakla birlikte, Zekat n Ramazan ay na mahsus olmay p, her ne zaman flartlar oluflmufl ise o zamanda ödenmesinin zorunlu oldu unu bilmek durumunday z. Tabiî bu arada Fitreleri ödemeyi unutmayalım. IGMG PERSPEKTIVE 11

12 irşad Sahur un bereketi ve önemi Zeynep KAYA Gece üzerine yaz lm fl manzum ve nesir eserler say lamayacak kadar çoktur. Buradan var lan genel sonuç ise herkesin uyudu u zaman olan gece vaktinin, onu yaflayanlar üzerinde ciddi anlamda etkili oldu udur. Gecenin ehemmiyetini, o vakit k - l nan namaz n, dünyadan ve dünyan n içindeki her fleyden daha hay rl olan bir namaz olmas ndan anlayabiliriz. Baz gecelerde oldu u gibi baz zamanlarda da çevremizdeki manevî alem öyle ciddi anlamda de iflikliklere u rar ki insan olarak bu kadar ikram lütfeden Rabbimize flükrederken, bu ikrama vesile olan n nas l bir vesile oldu unu da düflünmeden, tefekkür etmeden geçemeyiz. Bu vakitleri bize ö reten hadisi flerifler var. Bir tanesinde Rasullullah s.a.s.: Ramazan ay geldi i zaman, cennetin kap lar aç l r, Cehennemin kap lar kapat l r ve fleytanlar zincirlere vurulur buyuruyor. Görüyoruz ki, belki bir ço umuzun fark edemedi i, belki bir ço umuzun da fark edebildi- i manevi alemdeki bu üç de iflim, Ramazan ay içinde gerçeklefliyormufl. Bir baflka hadisi flerifte; Ramazan ay girdi i zaman, Allah-u Teala Arflullah tafl yan Hamele-î Arfl isimli meleklere emir buyurur, çekmekte olduklar Sûbhanallah tesbihini b raks nlar ve Muhammed s.a.s in ümmeti için, ve mü minler için isti far etsinler. Hamele-î Arfl melekleri büyük meleklerdendir ve ramazan ay içinde mü minler için dua ederler. Böylesi büyük bir rahmet iman sahipleri için yüce bir müjdedir. Demek ki Ramazan ay çokça önem arz ediyor. Yoksa neden bu kadar manevî de ifliklikler bu ay içerisinde bulunsun? Oruç di er ibadetlerimiz gibi belli kurallar olan ve belli bir zamana has k l nm fl bir ibadet. Di erlerinden farkl olarak geceleri kalk p yemek yemek durumunda oldu umuz bir ibadettir. msak vaktinden önce yenen yeme- e sahur diyoruz. Sahura kalk p yemek yememiz farz k l nmam fl, lakin Rasulullah s.a.s taraf ndan Sahurda kalk n z, sahurda bereket vard r hadisi flerifiyle tavsiye edilmifltir. Muhakkak sahur vakti kalkmal bir lokma, bir bardak su dahi olsa bir fleyler yemeliyiz. Çünkü Allah n habibi bofl ve nefsi tavsiyelerde bulunmam flt r hiç bir zaman. Efendimizin sünnetidir diyerek ibadet kast yla sahura kalkmal y z. Bir baflka hadisi fleriflerinde Allah n Resulü mutlaka yemek yenmesini tavsiye ile bunda bereket oldu unu söylemifltir. Sahur vakti gecenin son alt da biri olan zamand r. Bu seher vakti dedi- imiz zamana denk geliyor. Sahurda bereket var, çünkü bu vakit teheccüd vaktidir. En baflta belirtti imiz gibi dünya ve dünyan n içindekilerden daha hay rl olan gece namaz olan teheccüd namaz n n vaktindedir sahur. Sahura kalkmak demek, böylece pek istisna olan bu namaz için de kalkmak demek oluyor. Allah c.c emri ile meleklerinin, kullar için duaya durduklar bu zamanlarda, gecelerin rahmetinden pay ve fayda edinememek büyük bir mahrumiyet olsa gerek. Sahurun bereketi de bu zamandaki ibadetlerde gizlidir. Ayr ca bütün bir ailenin ertesi günkü ibadet için beraberce, yemek vesilesiyle önemli bir ibadet vaktinde kalkmalar, ayakta olmalar güzel heyecanlar getirecektir. De erlendirmek bütün Müslümanlara nasip olur inflallah. Müslüm den rivayetle Rasullah n Seher vakti Allahü Teala buyurur ki: isti far eden yok mu, ona ma firet edeyim. steyen yok mu, istedi ini vereyim, duas n kabul edeyim müjdesini bize iletti ini ö reniyoruz. Demek ki, seher vakti olan sahur vaktini ve rahmetini yakalamak üzere daha akflamdan haz rl klarda bulunmal y z ki rahmetten paye edinelim, müjdeye mazhar olabilelim. Ramazan ay bafllang çlar m z için çok iyi bir zaman. Demek ki, oruçla ibadetlerimize yeni bir boyut kazand rabiliriz. Çünkü bir ayeti kerimede Allah c.c iyilerden bahsederken Onlar seher vaktinde isti far eder diye buyuruyor. Sahura kalkman n bizler için ba fllanan bir bereket oldu unu bildiren ve srarla sahura kalkmam z bize ö üt veren Peygamber Efendimiz s.a.s: Yedikleri helal olmak flart ile hesaba çekilmeyecek üç kifli; oruçlu, sahur yeme i yiyen ve Allah yolunda nöbet tutand r haberiyle ümmetini sevindiriyor. Manevî geniflliklerin, de iflikliklerin vuku buldu u, rahmetin cömertçe sunuldu u bu mübarek vakti de erlendirebilenlere Oruçlu için iki sevinç vard r: Biri iftar etti i vakit, di eri de Allah a kavufltu u zamand r müjdesi de verilmekte. Ne mutlu Ramazan ay nda gecesini ve gündüzünü kazanabilenlere. Allah u Teala Hazretleri, cümlemizi dünya ve ahiretin hay rlar na erdirsin. 12 IGMG PERSPEKTIVE

13 irşad Ramazan ayı ve ilgili bazı hususlar Ramazan ay, kamerî aylar n dokuzuncusudur. Kur an- Kerim bu ayda inmeye bafllam flt r. slam n befl temel ibadetinden birisi olan Oruç ibadeti bu ayda eda edilir. Sevap ve bereket itibariyle, bin aydan hay rl olan Kadir gecesi bu ay n içinde gizlenmifltir. Ramazan kelimesi, arapça olup, birden çok anlamlar içerir. Susuzluktan içinin yanmas ve fliddetli hararet (atefl) anlam na geldi i gibi, bu aylara isim verildi i s rada bu aylar n bulundu u mevsimlere uygun olarak isimlendirmeler yap ld da bildirilmifltir. Yaz mevsiminin s cak oldu u bir s rada bu aya isim verildi- i için mevsimin s cakl ndan kinaye olarak bu aya Ramazan ay ismi verilmifltir. Ayr ca bu ayda yap lacak güzel ameller sebebiyle günahlar yan p yok oldu u için de bu aya, günahlar yakan, yok eden ay anlam nda bu isim verilmifltir, denilir. RAMAZANIN BAfiLANGICI Farz olan oruç, Ramazan ay içinde tutulan oruçtur. fiu halde ibadetine bafllamak ve son vermek için Ramazan ay n n girifl ve ç k fl n bilmek hangi gün Ramazan ay n n birinci günüdür; hangi gün Ramazan Bayram d r tesbit etmek gerekmektedir. Ramazan ayının bafllangıcı hususunda, Peygamber Efendimiz (s.a.v.), alim cahil, okuyan okumayan, flehirli köylü... herkesin kullanabilece i bir ölçü vermifl, Ramazan n girifl hilâlini görünce oruca bafllay n, tekrar ayn hilâli görünce oruca son verin buyurmufltur. Havan n bozuk, bulutlu olmas engel olursa, fiaban ay n otuza tamamlayarak, ondan sonraki gün oruca bafllamam z emretmifltir. [Buharî, Müslim] slâm bilginlerinin ekseriyeti, slâm dünyas n n herhangi bir yerinde hilâl görülünce di er yerlerde bulunan bizzat hilâl görmemifl olan Müslümanlar n da oruç ve bayram ibadetlerini yapabilecekleri görüflünde birleflmifllerdir. Bununla birlikte, slam dünyas nda takvim haz rlamalardaki metod farkl l klar sebebiyle, de iflik uygulamalar meydana gelmifltir. Ancak, son y llarda müslümanlar n bir iflbirli i halinde yap lan çal flmalar, geçmifl ihtilâflar n metod fark ndan veya dikkatsizlikten ileri geldi ini tesbit imkân vermifl, birli e do ru önemli ad mlar at lm flt r. Asl nda, sadece Ramazan hilali de il, di er aylar n da hilallerinin gözlenmesi, Ramazan hilalinin daha rahat görünmesini ve tesbitini sa layacakt r. ORUCU BOZAN ve KAZA GE- REKT REN HALLER 1- Hata ile oruc bozmak. 2- Kar/ya mur suyu yutmak 3- Orucun zorla bozdurulmas 4- Bafllad orucu, oruçlu iken yolculu a ç k p, yolculukta bozmak 5- Sigara duman n bilerek içine çekmek 6- A z dolusu istifra etmek. 7- Kanayan veya çektirilen diflin kan n yutmak 8- msak vaktini bilmeden geçirdikten sonra, yemek-içmek. 9- Y kan rken veya abdest al rken su yutmak 10- Oruçlu iken eflini öptü ünde inzal vaki olmas 11- Günefl batt, zann ile iftar etmek 12- Difllerin aras nda kalan nohut büyüklü ünde bir fleyi yutmak 13- Cünup olan bir kiflinin, tuttu- u orucu bozdu u zann ile, yemek yemesi ORUCU BOZMAYAN HALLER Oruçlu bir kimse en çok orucunun bozulmas ndan korkar. Onun için de bozulmamas için gerekli tedbirleri al r. Ancak baz durumlar vard r ki, insanlar n bir k sm bunlar n orucu bozdu unu zannedip de orucu devam ettirmezler. Önceki günlerde bu hususa de inmifl idik. Tekrar etmekte fayda vard r. fiu hususlar orucu bozmaz: 1- Oruç oldu unu unutarak yemek, içmek. (Oruç olundu u hat rlay nca hemen b rak p, a z y kanmal ve akflama kadar oruçlu olarak kalmal.) 2- Uyurken ihtilam olmak. 3- Eflini sadece öpmek ve oynaflmak. 4- Sabaha kadar gusletmeyerek, sabah y kanmak. 5- A z na gelen balgam yutmak. 6- Kafas ndan burnun içine inen ak nt y içine çekip yutmak. 7- Kas ts z olarak istifra etmek (Kusmak) 8- Göze sürme çekmek 9- Ya l maddeleri vücuda sürmek (Krem, zeytinya vs.) 10- Dedikodu, g ybet etmek. (Ancak bu durumdan fliddetle kaç n lmal d r oruca manevî zarar verir.) 11- Bo aza duman, un, toprak tozu veya sinek kaçmas 12- Difller aras nda kalan nohut tanesinden küçük fleyleri yutmak 13- A z y kad ktan sonra yutkunmak 14- Orucu bozmaya niyet edip vazgeçmek IGMG PERSPEKTIVE 13

14 irşad Örnek flahsiyet: Hz. Âifle (r.a.) lknur MELEKO LU Allah Rasulû Hz. Muhammed e (s.a.v.) ilk iman eden O nun en sad k arkadafl Hz. Ebu Bekr es-s dd k n k z ve Hazret-i Peygamber in de erli efli olan Hz. Aifle (r.a.), Allah n nasip etti i akl, kuvvetli iman, hikmetli konuflmas, Kur an- Kerim i ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) i en iyi flekilde anlamaya çal flmas gibi vas flar ile tüm müminlere örnek olmufl bir Müslümand r. 612 y l nda Mekke-i Mükerreme de do mufl ve çok küçük yaflta Müslüman olmufltur. Hz. Aifle (r.a.) nin Peygamber Efendimiz ile nikahlanmas hicret ten iki-üç sene öncesine rastlamaktad r. Peygamberli in geliflinden on y l sonra, 50 yafl ndayken efli Hz. Hatice yi kaybeden Hz. Muhammed (s.a.v.) in kendisine hem ev iflleri ve çocuklar - n n bak m nda yard mc olacak, hem de slam a davet faaliyetlerinde destek olacak efle ihtiyac vard. Bunun için bir yandan yafll ve dul bir kad n olan Sevde ile, öte yandan da en yak n arkadafl olan Hz. Ebubekir in k - z Hz. Aifle ile evlenmifltir. Hz. Aifle(r.a.) nin Ahlak Hz. Aifle (r.a.) ilk slam halifesi olan babas Hz. Ebu Bekir in yan nda e itim görmüfltür. Onun Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile evlenmesi gerek ahlakî ve gerekse ilmî yönden daha geliflmesine, olgunlaflmas na ve derinleflmesine vesile olmufltur. Hz. Aifle validemiz (r.a.), ayn zamanda mütevazi, kanaatkar ve cömert ahlak yla ve hiç kimsenin aleyhinde konuflmayarak tüm Müslümanlara hikmetli bir örnek teflkil etmifltir. Samimi iman ve ihlas ndan dolay onun için as l önemli olan Allah n r zas na uygun hareket etmek olmufltur. Hz. Aifle (r.a.), t pk birazdan de inece imiz ifk hadisesinde oldu u gibi, her iflinde daima kat ks z olarak Allah a yönelmifl, iman ndaki ve Allah a olan teslimiyetindeki bu samimiyet sonucunda da, her zaman için Allah n rahmetiyle karfl l k görmüfltür. Kibirden tamamen uzak ahlak nedeniyle bilemedi i ya da anlayamad konularda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in derin ilminden yararlanm fl, çeflitli konularda kendisiyle istiflare etmifltir. Bu üstün ahlak vesilesi ile de hayat n n her safhas nda Allah yolunda güçlü, iradeli ve kararl bir kiflilik sergilemifltir. Peygamber efli Hz. Aifle tüm hayat boyunca tam bir peygamber efli hassasiyetiyle yaflam fl, hareketlerine, sözlerine, itina göstermifltir. Örtünme konusunda son derece titiz davranm flt r. Erkeklerin aras na kar flmamak hususunda da son derece dikkatli davranarak, Kabe yi ziyaretinde bile kalabal n çekildi i saatleri tercih etmifltir. Hz. Aifle Validemizin lmi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in han m olmas n n yan s ra de erli bir ö rencisi de olan Hz. Aifle (r.a.) nin, ilmî sahada çok ayr bir yeri vard r. Bir çok slamî kaynak, Hz. Aifle yi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) vefat etti inde çok genç olmas na ra men, Kuran- Kerim i ve Peygamberimiz (s.a.v.) in sünnetini en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden kifli olarak gösterir. Küçük yafl ndan itibaren Kuran ayetlerini ezberlemeye bafllam fl olan Hz. Aifle (r.a.), Peygamberimiz (s.a.v.) in ilminden flevkle yararlanm fl, ayetlerin nüzûl sebeplerini ve iflaretlerini en do ru flekilde kavramaya gayret göstermifltir. Ashab n büyükleri Allah n kesin emirlerine yani farzlara dair meselelerde Hz. Aifle (r.a.) ye dan flm fllard r. Tabiin devrinde de birçok hukukçu, yüksek seviyedeki hukuk bilgisinden faydalanmak üzere Hz. Aifle validemizle (r.a.) ilmî istiflarelerde bulunmufltur. Hz. Aifle (r.a.), Arapçay çok güzel kullanm fl, aç k ve yal n anlat m tarz ve hitap etti i kifliye en uygun tebli i yapmas nedeniyle, konufltu u kifliler üzerinde etkili olmufltur. Hz. Aifle (r.a.) taraf ndan yaz lan bir hutbe ve baz mektuplar onun edebî kabiliyetini de gösteren örneklerdir. Hz. Aifle f k h ilminde pek çok alimin hatas n düzeltmifl, birçok hadisin de mükemmel bir tarzda izahlar n yapm flt r. (Hilyetü l- Evliya S fatü s-safve: C-2 S.125) O na ilk kad n müçtehide demek mübala a olmaz. Hz. Ömer (r.a.) kad nlarla ilgili f khî meselelerde daima Hz. Aifle nin görüflünü alm flt r. Hz. Osman devrinde de bir çok fetva vermifltir. Müslüman bilginler aras nda yayg n bir rivayete göre, f k h ve dinî ilimlerin dörtte birini Hz. Aifle(r.a.) nakletmistir. Hz. Ayfle validemizin (r.a.) bu ilmi, slami kaynaklarda flöyle aktar lmaktad r: 14 IGMG PERSPEKTIVE

15 irşad Abdurrahman bin Avf (r.a.) Hazretlerinin o lu Ebû Selem: Sünnet-i Resûlullah, Hz. Aifle den (r.a.) daha iyi bilen dinde tebahhur etmifl (derya gibi genifl ilme sâhip olmufl), âyet-i kerîmelere vâk f ve sebeb-i nüzûllerini bilen, ferâiz (miras üzerindeki paylar) ilminde mâhir olan bir kimseyi görmedim buyurmufltur. ( slam Alimleri Ansiklopedisi, Hicri Birinci As r, S: 137) mam Zührî ise hakk nda: E er zaman n n bütün âlimlerinin ve peygamberimizin di er zevcelerinin ilmi bir araya toplansa, Hz. Aifle nin ilmi yine daha a r basard demifltir. Onun evi Peygamberimizin vefat ndan sonra adeta bir okul olmufltur. Pek çok konuda sahabeler ak llar ndaki sorular n cevaplar n ondan alm fllard r. Tefsir, f k h, tarih, fliir, edebiyat hatta t p ilmi konusunda derin bilgisi ile ayd nlat c bir konumdad r. Pekçok talebe yetifltirmifltir. Bunlar n en meflhurlar aras nda; Urve bin Zubeyr, Kas m bin Muhammed, Ebu Seleme, Mesruk Abdurrahman bin Amr, Saffiyye binti fieybe, Aifle bint-i Talha, Hafsa binti fiirin say labilir. fk hadisesi fiüphesiz, iftiran n en a r namus üzerine at lan iftirad r. Bunu, Hz. Aifle ile ilgili olarak ifk olay nda görmekteyiz, olay özet olarak flöyle cereyan etmifltir: Hz. Peygamber Mustal k-o ullar Gazâs na da Hz. Aifle yi götürmüfltü. Konaklama yerinde, bir ihtiyac için ç kan Aifle (r.a.), dönüflünde gerdanl - n düflürdü ünü farketmifl, aramak için yeniden ç km flt r. Bu s rada ordu yola ç km fl, Hz. Aifle, devenin üzerindeki gölgeli in içinde zannedilmifltir. Dönüflte unutuldu unu anlayan Hz. Aifle, orada beklemifl, ordunun arka gözcüsü Safvân b. Muattal n devesine binerek yolda orduya yetiflmifltir. Baflta münaf klar n reisi Abdullah b.ubey ve arkadafllar bunu f rsat bilerek Hz. Aifle ye zina iftiras nda (ifk) bulunmufllard. Baflta Hz. Peygamber olmak üzere Aifle validemizin yak nlar bu olaya çok üzüldü. Bu olay Hz. Aifle nin hayat nda çok önemli bir dönemdir, ama ancak as l önemi bu olaydan sonra yaflanacak benzer olaylara yol gösterici olmas - Onun evi Peygamberimizin vefat ndan sonra adeta bir okul olmufltur. Pek çok konuda sahabeler, ak llar ndaki sorular n cevaplar n ondan alm fllard r. d r. Allah-u Teâlâ onlar bu hadise ile büyük bir imtihana tâbi tuttu. Baz Müslümanlar münaf klar n çirkin iftiralar na alet oldular. Baz lar ise hemen kendilerine geldiler, kalplerine dan flt lar, bu haberin apaç k bir iftira oldu una daha ilk anda karar verdiler. Dedikodular iyice art nca, baz sahabiler Hz. Peygamber e, Hz. Aifle yi boflamas n söylemifltir. Ancak, Peygamber efendimiz, onu babas n n evine göndermifl ve vahyi beklemifltir. Hz. Aifle ye at lan iftira onu, Allah Rasulü nü, Hz. Ebubekir i ve annesini o denli üzmüfl, o denli y pratm flt r ki, Allah bu sevgili kullar n n daha fazla üzülmesine raz olmam fl ve olay ayetle yalanlam fl ve kafirlerin dedikodular yla hareket edilemeyece ini bildirmifltir. Daha sonra Hz. Aifle Nûr suresindeki ayetlerle (24: 11-16) temize ç km flt r. Hz. Aifle bu olay flöyle nakleder:...vallâhi Resulullah Aleyhisselâm daha oturmufl oldu u yerden kalkmam fl ve ev halk ndan hiç kimse d flar ç kmam flt ki ona vahiy geldi. Kendisini vahiy s ras nda her zaman gelen hâlet bürüdü. Vahyin a rl üzerinden kalkt zaman Resulullah Aleyhisselâm tebessüm içindeydi. Bana ilk söyledi i söz flu oldu: Ya Aifle! Allah a hamdet. Zira seni yap lan iftiradan uzak k ld. Annem de bana: Kalk Resulullah Aleyhisselâm a teflekkür et! dedi. Ben ise: Vallâhi hay r! Ona teflekkür etmeyece im, sadece Allah ma hamdediyorum. Benim suçsuzlu umu Rabb im vahiy buyurdu, dedim. (Buhârî - Müslim: Tirmizî) Bu Ayet-i Kerime lerin nüzulünden sonra hakikat ortaya ç kt ve münaf klara uyup iftiray tasrih edenlere de fler i ceza tatbik edildi. Cemel vakas slam n üçüncü Halifesi Hz.Osman n on iki y ll k hilafet döneminin ilk yar s ne kadar güzel ve düzenli geçtiyse, ikinci yar s da o denli kar - fl kl k ve fitnelere sahne oldu ve bu kar fl kl klar Hz.Osman n flehadetine kadar t rmand. Yeni halife Hz. Ali, Hz. Osman n katillerini bulmak ve k - sas yapmak hususunda günün flartlar gere i olarak sab rla hareket etmeyi uygun bulmufltu. Ancak asiler fitneye devam ediyordu. Hz. Aifle, fitneyi önlemek ve sulhu sa lamak için Basra ya giderek, katillerin yakalanmas n istediklerini halife Hz. Ali ye bildirdi. Hz. Ali de bu görüflü uygun bulmufltu. Bu haberi ifliten münaf klar birleflmeye engel olmak için, gece karanl k bas nca, her iki tarafa da ayr ayr askerlerle sald rd lar. Karanl kta neye u rad klar n bilemeyen Müslümanlar harp etmeye bafllad lar. slamî kaynaklar, Hz. Aifle ile Hz. Ali nin ictihad farkl l ndan dolay bu savafl n oldu unu belirtir. Sonras nda Hz. Aifle piflman olsa da Cemel Vakas bir çok slamî dinamiklerin sars lmas ndaki bafllang ç noktas olmufltur. Savafl sonras nda birbirleriyle helalleflen Hz. Aifle ile Hz. Ali belki o dönem sorunlar n hallettiler ancak günümüze kadar gelen ayr m n maalesef ki önüne geçemediler. Müslümanlara öncü oldu Hz. Aifle Peygamber Efendimiz in eflleri aras nda vahiy mele i Cebrail i görme flerefine nail olan tek kiflidir. Peygamber Efendimizin kabri onun evindedir. O de erli kad n, üstün ahlak ve ilmî vas flar n n yan s ra Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in vefat n n ard ndan slam ahlak n n yay lmas için sürdürdü ü faaliyetler de gerek Asr- Saadet döneminde, gerekse günümüzde tüm Müslümanlara fl k tutan bir rehber olmufltur. Hz. Aifle (r.a.) Hicrî 58 y l nda, 66 yafl ndayken Rahman a kavuflmufltur. Di er arkadafllar n n da bulundu u Baki mezarl na defnedilen Hz. Aifle (r.a.) nin cenaze namaz n Ebu Hûreyre (r.a.) k ld rm flt r. Bu k ymetli flahsiyeti hakk yla örnek alabilmek dile iyle. IGMG PERSPEKTIVE 15

16 teşkilat Müessese Müdürü Abdullah Ömer, IGMG ye Kabe Maketi verdi IGMG Hac programı açıklandı lk uçufllar 21 Kasım da Frankfurt, Stuttgart ve Köln den slam Toplumu Millî Görüfl Hacc ve Umre Organizasyonu, 2007/1428 Hacc tahminî uçufl plan - n aç klad. Hacc, Umre ve Seyhat flleri Müdürlü ünden yap lan aç klamada; Hacca gidifl tarihine dört ay kadar bir zaman olmas na ra men, bilhassa hacca gitmek için çal flt klar ifl yerlerinden izinlerini ona göre ayarlamas gereken insanlar m za kolayl k olmas bak m ndan gerekli çal flmalar yap larak 2007/1428 tahmini uçufl plan m z haz rlam fl ve ilan ediyoruz denildi. Ayn aç klamada; tarihlerde 2-3 günlük bir de ifliklik olabilece i, ifl yerlerinden izin almada bunu gözönünde bulundurulmas n n da gerekti i hat rlat ld. Millî Görüfl Hacc Organizesinin 2007/1428 Hacc uçufllar 21 Kasım 2007 tarihinde bafllay p, 15 Aralık 2007 tarihine kadar devam edecek. Millî Görüfl Hacc Organizesi 2007/1428 hacc uçufllar n n Avrupa genelinde toplam 21 merkezden ve 41 kafile halinde hedefliyor. Hac Uçufllar ile ilgili genifl bilgi web sitesinden al nabilir. Hacc kay tlar h zla devam ediyor Millî Görüfl Hacc ve Umre Organizasyonu flleri Müdürlü ünün aç klamas nda 2007/1428 hacc kay tlar n n h zla devam etti i, kay tlar n direk Bölge Merkezlerinde 16 IGMG PERSPEKTIVE

17 teşkilat Karahan, Hac Bakan Yardımcısı Hatim Kadi ile yap labilece i gibi, Milli Görüfl fiubelerinde de yap labilece i bildirildi. 2007/1428 Hacc ücretinin ise önümüzdeki günlerde aç klanaca belirtildi. Hac fiyatlar na geçen sene oldu u gibi bu sene de Mekke ve Medine yemek ücretleri dahil edilecek. Hac lara Hacc mevsimi boyunca Medine de üç ö ün aç k büfe yemek verilecek. Mekke de de, Hacc mevsimi boyunca üç ö ün yemek verilecek, ancak, sadece sabah kahvalt s aç k büfe olacakt r. IGMG Heyeti Hac Görüflmeleri için Suudi Arabistan da... Öte yanyan IGMG Genel Baflkanı Yavuz Çelik Karahan baflkanl - nda bir heyet, Suudi Arabistan da Hac ifllemler ile ilgili olarak çeflitli temaslarda bulundu. IGMG Genel Baflkan Yard mc s, Hac sorumlu Ali Bozkurt, Hac Koordinatörü Kemal Ergün, Hac-Mekke Sorumlusu Cengiz Da deviren ve Medine Sorumlusu Mustafa Göksu dan oluflan heyet, Hac Bakanl - ndan ve Avrupa hac lar ndan sorumlu Müessese de çeflitli temaslarda bulundu. Hac Bakan Yard mc s Hatim Kadi ile de bir görüflme yapan heyet, 2006/2007 Hac döneminde, Bakanl n baflar l çal flmalar ndan ve hac lara verilen hizmetlerden dolay teflekkür etti. Görüflmede, son y llarda bilhassa Avrupa da Hacca artan ra bete dikkat çeken heyet, Bakanl n elinden gelen yard m yapaca na inandıklarını belirttiler. Bunun üzerine Bakan Yard mc s Hatim Kadi ellerinden gelen yard m yapacaklar n, Allah n misafirlerini en iyi flekilde a rlaman n gayreti içinde olduklar n, bunun için de maddî ve manevî hiç bir fedakarl ktan kaç nmad klar n belitti. Avrupa Hac lar ndan Sorumlu Müessese ye de bir ziyaret yapan heyet, müessese müdürü Abdullah bin Ömer ile de bir görüflme yapt Hac sonras yap lan Müessese seçimlerinde tekrar seçilen Mutavv f Abdullah Bin Ömer Alaaddin i tebrik eden heyet, çalıflmalarında baflar lar diledi. Müesese Müdürü Abdullah bin Ömer ise görüflmede Millî Görüflü uzun y llardan beri tand klar n ve Hac Hizmeti konusunda bir çok baflar lara imza att - n belirtti. Gelecek Hac sezonu için yo un çal flma içinde olduklar - n belirten Mutavv f Abdullah bin Ömer Alaaddin hizmetlerde bir çok yenilikler olaca na dikkat çekti. Görüflme sonunda Mutavv f Abdullah bin Ömer Alaaddin, IGMG Genel Baflkan na Kabe nin bir küçük maketini hediye etti. Umre seferleri devam ediyor Di er tarafdan 2007 y l Ramazan Umresi haz rl klar tamamland. Ramazan ay nda dört haftal k ve iki haftal k olmak üzere iki ayr gurup, kutsal topraklara gönderilecek. Sonbahar okul tatilinde ise yine bir gurup Suriye üzerinden kutsal torpraklara gidecek. IGMG PERSPEKTIVE 17

18 teşkilat Yaz Okulları tamamlandı Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi Programlar, yatılı ve gündüzlüydü Bir okul dönemi biterken bir baflka okul dönemi bafll yor. Okul döneminin bitmesi yaz tatili anlam na da geliyor. Kimi aileler, Türkiye ye s la- rahim için giderlerken baz aileler de bu dönemi bulunduklar yerlerde geçiriyorlar. IGMG E itim Baflkanl, okul dönemi bitip yaz tatilleri için her hangi bir yere gitmeyen çocuklar m z n verimli bir tatil geçirebilmelerine imkan sa lamak üzere her sene düzenledi i Yaz Okullar program n yine hayata geçirdi. Bu programlarda binlerce çocu- umuz e itim gördü. Temel dinî bilgilerin yan s ra, davran fl biçimleri ve yeni arkadafll klar n tesis 18 IGMG PERSPEKTIVE

19 teşkilat Çocuklarımız tatil de yaptı Yeni arkadafllar... edilmesi ile sorumluluk bilinci kazan lmas n hedefleyen IGMG Yaz Okullar nda çeflitli el sanatlar na özendirme programlar da gerçeklefltirildi. IGMG Yaz Okullar, duruma göre yat l, duruma göre gündüzlü olmak üzere iki kategoride gerçeklefltirildi. Baflta Almanya da bulunan bölgelerde olmak üzere, Belçika, Fransa, sviçre, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç ve talya gibi Avrupa ülkelerinde gerçeklefltirilen Yaz Okullar, Bulgaristan da da çocuklar m za hizmet verdi. Bu proramlarda ders olarak, çeflitli nedenlerle henüz Kur an Kerim i okumas n ö renememifl veya daha yeni ö renme ça nda olan çocuklar m z için Kur an okumaya haz rl k olmak üzere Kur an Alfabesi ö retildi. Bununla birlikte okuma bilen veya biraz ileri seviyede bulunan çocuklar m z için ise Kur an- Kerim ve Tecvid kurallar dersleri yer al rken, Kur an- Kerim den k sa sûreler ve afl rlar da ders program nda yer ald. E itim Baflkanl m z taraf ndan haz rlanan temel e itim müfredat nda yer alan dinî bilgiler, çocuklar m z n hayat na, davran fllar na ve di er insanlarla iliflkilerine yön verecek olan ahlâk ve adâb- muafleret dersleri ile birlikte, Türkçe dil dersleri di er insanlarla iliflki kurma yeteneklerini gelifltirecek davran fl dersleri de verildi. Yaz Okullar ile ilgili olarak, IGMG Yaz Okullar, bir tatil de- erlendirme program olmakla birlikte, sadece tatile yönelik bir program de il, dinî e itim program d r, diyen E itim Baflkan Mehmet Gedik, bu y l özellikle bölgelerimizde mevcut Veli Dernekleri ile de çal flmalar yap ld n bildirdi ve velilerin e itim sürecinde aktif rol üstlenerek, katk da bulunduklar n söyledi. IGMG E itim Baflkanl taraf ndan düzenlenen Yaz Okullar nda pedagojik-didaktik metodlar dahilinde verilen dersler, binlerce çocu umuzun, inanç ve kimlik yap lar n olgunlaflt rmay hedefliyor. Programda çocuklar n bofl zamanlar n de erlendirmek için tarihî, kütürel ve turistik yerlere düzenlenen geziler özel bir yer tutuyor. Bu geziler, Yaz Okulu yerlerinin bulunduklar flehir ve bölgeler dikkate al narak yap l yor ve flehir turlar, gemi gezileri, k r ve teleferik gezileri ile müze programlar ndan olufluyor. Yaz Okullar organizesine Kad n Kollar ve Gençlik Teflkilat önemli katk da bulundu. Programlara, kolej mezunlar ve sosyal bilim dallar nda okuyan üniversite talebelerinin stajyer ö retmen olarak kat ld - lar. Baz programlarda yerel dillerde de dersler yap ld. IGMG PERSPEKTIVE 19

20 teşkilat Kurban Bayram yaklafl yor! Kampanyas da... Ünal KOYUNCU Sierra Leone de... Avrupa da yaflayan Türkiye kökenli Müslümanlar olarak farkl zaman dilimlerini yafl yoruz. Geride b - rakt m z izin dönemi bize, mekan de iflimi ile birlikte s la-î rahimin anlam n yeniden hat rlatt. Anavatana yap lan seyahatler bir taraftan memleketteki akraba iliflkilerinin, di er taraftan Türkiye kökenlilik kimli inin canl tutulmas n sa lad. Bir baflka zaman dilimini, gelmekte oldu unu hat rlatan Ramazan ay yla yaflayaca- z. Bu süre zarf nda co rafî mekan - m z de iflmeyecek ama, de erini kutsall ndan alan Ramazan ile gündemimiz de iflecek. Günlük hayat m z, ilahî bir çizgi do rultusunda yeniden tanzim edilecek. Mensubu oldu umuz din, bir günümüzde yer alan yememize, içmemize, uykumuza ve gezimize müdahale edecek. Önceleri güne su ve yemekle bafllarken, art k bu imkan m z olmayacak. Kimimizin gecesi sahura kadar devam edecek, kimimizinkiyse sahurdan sonra bafllayacak. Farkl ve anlaml olan üçüncü zaman diliminde, bize bahfledilen nimetlerin küçük bir bölümünü, inand m z Allah a adayaca z. Bu aday - fl n sevindirici ifadesi olan Kurban Bayram nda gidenleri ve geride kalanlar görece iz. Gidenler, yani Kurban kutsal beldede geçirmek maksad yla Hacc ibadetini yerine getirenler, Ramazan ay nda oldu u gibi, bir ayl k yo un bir gündemi yaflayacaklar. fiehrinde, Kurban n bayram n kutlayan geride kalanlarsa Allah n ad yla yap lan eylemlerin doruk noktas n bir kaç günlük telafl içerisinde yaflayacaklar. Önce bayram namaz, ard ndan kurban kesimi ve sonras nda akraba ve efl-dost aras bayramlaflmalar, yeryüzündeki tüm Müslümanlar n ortak gündemi olacak. Avrupa daki Müslümanlar a has özellikse bayram yeni bir co rafyada geçirmek olacak. Ramazan ay n n tarif edilmifl de iflik anlamlar mevcuttur. Ar nmak ve dayan flma bu tariflerin bafl nda gelen ifadelerdir. Kutsal Ramazan ay n n bir di er anlam da, ölümcül a rl a sahip olan bir sorunun cevab n yaflamakta gizli: Aç olmak, nas l bir fleydir ya Rab? Soruyu soran n bir ayl k orucu, açl n nas l bir fley oldu unu hissettirmekte. Bu his eyleme iliflkin etkisini, akabinde gelen Kurban da göstermektedir. Orucun açl a iliflkin yaflanan tecrübesi, aç olana sahip ç kma sorumlulu unu da beraberinde getirmekte. Aç n halinden anlayan tok, Allah ad na adad kurban, Kurban Bayram nda ihtiyaç sahibiyle paylaflmakta ve böylelikle Ramazan ay ile Kurban Bayram günleri aras nda bir iliflki oluflmaktad r. Küreselleflen dünyada ihtiyaç sahibi kavram hiç flüphesiz ki yeni bir boyut kazan yor. Art k ayn flehirde yaflamaktan de il, ayn dünyay paylaflmaktan bahsediyoruz. Varl k içinde olan bölgemize tam tersi olan bölgelerden haberler ulaflmakta. Zengin dünyan n afl r - l klar yla fakir dünyan n darl klar - n ayn haber program nda izleyebiliyoruz. Yine ayn gazete veya haber sitesinde, dünyan n kuzey ve güney yar mkürelerinde sürdürülen 20 IGMG PERSPEKTIVE

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE

Bir Yaz Okulu dönemi daha sona erdi PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 153-154 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Bir Yaz Okulu

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı