Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : MİLLİYET GAZETESİ 9 NİSAN 2014 DİKKAT! LE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

2 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

3 2014 KPSS / VATANDAŞLIK 1. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır: Din kuralları Ahlak kuralları Görgü kuralları Örf ve âdet kuralları Hukuk kuralları Bu kurallardan yalnızca hukuk kuralları yaptırımının devlet eliyle uygulanması sebebiyle maddi nitelikte yaptırıma, diğer sosyal düzen kuralları ise manevi nitelikte yaptırıma sahiptir. MİLLİYET GAZETESİ DENEME 11 Gaibin mirası teminat karşılığında mirasçılara teslim edilir. Söz konusu teminat; ölümüne olası gözle bakılacak hâlde kaybolma için 5 yıl, (Tereke mallarının tesliminden itibaren hesaplanır.) uzun süreden beri haber alınamama hâli için 15 yıl (Son haber tarihinden başlayarak hesaplanır.) ve her hâlde en geç gaibin 100 yaşına varmasına kadar gösterilir. Görüldüğü üzere D seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. 7. Yasama yetkisinin özellikleri Yasamanın genelliği Yasamanın ilk elliği (asliliği) Yasamanın devredilmezliği Yasamanın sürekliliği Bunlardan yasamanın devredilmezliğinin istisnası olağan dönem kanun hükmünde kararnameleridir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hem yasamanın genelliği hem de yasamanın asliliğinin istisnasını oluştururken olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi yasamanın asliliğinin istisnaları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla yalnızca II. öncül bize doğru yanıtı verecektir. 2. Söz konusu boşluk kanun boşluğudur ve özel hukukta gerçekleştiği için hâkim, yazısız kaynaklar olan örf ve âdet kurallarına bakmak zorundadır. Eğer söz konusu durum için örf ve âdet kuralı varsa hâkim buna bakarak o boşluğu doldurmalıdır. Dolayısıyla hâkimin yapması gereken, örf ve âdet kurallarına bakarak hüküm vermektir. 3. Borç, evlenme, boşanma, miras, ticaret gibi konular farklı uyruktaki kişiler arasında ise devletler özel hukuku kapsamında düzenlenir. Soruda yer alan Türk vatandaşı T ile Alman vatandaşı A arasında Türkiye sınırları içerisinde görülecek ticari davada da devletler özel hukuku hükümleri uygulanacaktır. 4. Gaiplik kararının hüküm ve sonuçları: Gaiplik kararı, o kişinin öldüğüne ilişkin bir karine oluşturur ve sulh hukuk mahkemesince verilir. Gaiplik kararı, verildiği andan itibaren değil geriye dönük olarak gaibin ölümüne olası gözle bakılacak bir durumda kaybolduğu veya ondan en son haber alındığı tarihten itibaren hükümlerini doğurur. Gaiplik kararı ile gaibin evliliği kendiliğinden sona ermez. Gaibin eşi ya gaiplik davasıyla birlikte ya da ayrıca açacağı bir dava ile evliliğin sona ermesini (feshini) istemelidir. 5. Evlilik akdi eğer kurucu unsurlara aykırı olarak yapılmışsa söz konusu olacak olan yaptırım mutlak butlan değil, yokluktur. Evlilik için kurucu unsurlar, evliliğin resmî memur önünde gerçekleştirilmesi ve evliliği gerçekleştirecek olanların iki ayrı cinsten olmasıdır. Söz konusu durumda ise emredici hükümlere aykırı davranış vardır. Çünkü evlilik için; arada yasak derecede hısımlık olmaması, ayırt etme gücünden yoksun olmamak, akıl hastalığı bulunmamak ve mevcut evliliğin olmaması emredici hükümdür ve bunlara aykırı davranış mutlak butlanı gerektirir. 6. Hısımlık sorularında derece hesaplama şu şekildedir: İlk önce kişileri birbirine bağlayan ortak köke çıkılır. Somut olayda ilk önce Ali ile Hüseyin in hısımlık derecesi hesaplanır. Hüseyin le babası Ahmet arasında bir derece vardır, babası Ahmet ile Ali nin ortak kökü Ali ve Ahmet in anne babasıdır. Ahmet le Ali nin hısımlık derecesi ikidir, dolayısıyla Ahmet in oğlu Hüseyin ile Ali nin arasındaki derece üçtür. Hüseyin ile Ahmet birbirlerinden üreyen kişiler olmadığı için aralarında alt soy - üst soy değil yan soy ilişkisi vardır. Ayşe, Ali nin eşi olduğu için Ali ile Hüseyin in arasındaki hısımlık aynen alınır ve hısımlık evlilikten doğduğu için kan değil kayın hısımlığı olur. Ali ile Hüseyin 3. dereceden yan soy kan hısmıdır. Dolayısıyla Ayşe ile Hüseyin de aynı dereceden yani 3. dereceden yan soy hısmıdır ancak, aradaki bağ kan değil kayın bağıdır. Yani Ayşe, Hüseyin in 3. dereceden yan soy kayın hısımıdır. 8. Bütçe ve kesin hesap, genel af, para basılmasına dair verilen karar ve Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme işlemlerinin tamamı kanunla yapılır. Seçeneklerde verilenlerden yalnızca seçilerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından parlamento kararı olarak çıkarılır. 9. Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde tamamlanır. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde ise seçim, boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır. Seçim, genel oyla yapılır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa İlk oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. İkinci oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan 2 aday katılır. İkinci oylamada geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı olur. Cumhurbaşkanı seçimi de TBMM seçimleri gibi Yüksek Seçim Kurulu yönetimi ve denetiminde yapılır. Dolayısıyla C seçeneğinde yer alan Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi sebeple boşalırsa derhal seçime gidilir. ifadesi yanlıştır. 3

4 2014 KPSS / VATANDAŞLIK 10. RTÜK üyelerini seçmek, kamu başdenetçisini seçmek ve genel af ilan etmek Bakanlar Kurulunun değil Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasındadır. Devlet Denetleme Kuruluna inceleme ve denetleme yaptırmak ise cumhurbaşkanının görevleri arasında yer alır. Seçeneklerde verilenlerden kanun tasarısı hazırlamak Bakanlar Kuruluna ait bir görevdir. Ayrıca milletvekilleri de kanun önerisi sunabilirler ancak bunun adı kanun tasarısı değil, kanun teklifidir. 11. Anayasa Mahkemesi; kanunları, kanun hükmünde kararnameleri ve TBMM İçtüzüğü nü hem şekil hem de esas yönünden incelemekle yetkilidir. Ayrıca anayasa değişikliklerini de yalnızca şekil yönünden denetler. Milletvekilliğinin düşmesine dair kararı da iptal etme yetkisi yine Anayasa Mahkemesine aittir. Ancak tüzüklerin yargısal yönden denetlemesi yetkisi Anayasa Mahkemesine değil Danıştaya aittir Anayasası nda yargı bölümünde yer alan, TBMM adına inceleme ve araştırma yapan mali denetim kuruluşu Sayıştaydır. Sayıştay yargı bölümünde yer almasına rağmen bir yüksek mahkeme değildir. Sayıştayın üyeleri ve başkanı TBMM tarafından seçilmektedir. 13. Tüzükler, Bakanlar Kurulu tarafından Danıştay incelemesinden ve denetiminden geçmek kaydıyla, kanunların uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılan düzenleyici işlemlerdir. Yönetmelikler; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları düzenleyici işlemlerdir. Başbakanlık ve bakanlıkların çıkarmış olduğu yönetmelikler ile ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılırken diğer yönetmeliklerin yargısal denetimi idare mahkemelerince yapılır. Kanun hükmünde kararnameler ise yürütme organı tarafından çıkarılan düzenleyici işlemler arasında yer alır ve yargısal denetimlerini Danıştay değil Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. 14. Kamulaştırma kural olarak nakden ve peşin olarak ödenir ancak; tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projelerinin gerçekleştirilmesi, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödeme şekli kanunla düzenlenir ve kanun bu hâllerde taksitle ödemeyi öngörebilir. Sağlık komplekslerinin yapılabilmesi için bu durum geçerli değildir, bu durumda bedel nakden ve peşin ödenir. 15. İdari vesayet, Kural olarak sadece hukuka uygunluk denetimi yetkisini içerir. İdari vesayetin kullanılabilmesi için bunun kanunda açıkça belirtilmiş olması gerekir ve bu emir verme yetkisini içermez. Merkezî idarenin, yerinden yönetim üzerindeki denetim aracıdır. Dolayısıyla Kural olarak aynı kamu tüzel kişiliği içerisinde gerçekleşir. ifadesi yanlış bir hükümdür. 16. İdari sözleşme yapma ilkeleri şunlardır: Aleniyet (açıklık) ilkesi Serbest rekabet ilkesi En uygun bedelin bulunması ilkesi Sözleşmeyi yapmak isteyen kişide belli bir yeteneğin aranması ilkesi Görüldüğü üzere istikraz ilkesi şeklinde bir idari sözleşme yapma ilkesi bulunmamaktadır. İstikraz, idari sözleşme türleri arasında yer almaktadır. 17. Valiler istisnai memurdurlar. Kaymakam ilçede yalnızca hükûmeti temsil ederken vali hem devleti hem de hükûmeti temsil eder. Askerî ve adli kurumlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetleme yapma yetkisi vardır. Vali il encümenine başkanlık ederken il genel meclisinin başkanı, bu meclisin üyelerinin kendi aralarından seçeceği kişidir. 18. Memurlara ilişkin yasaklar şunlardır: Başka görev alma yasağı Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Taraflı davranma, siyasi faaliyetlerde bulunma yasağı Dernek kurma ve derneklere girme yasağı Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı Grev yasağı Hediye alma, menfaat sağlama yasağı Gizli belgeleri açıklama yasağı Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı Basına demeç verme yasağı Ancak devlet memurlarının sendikalara üye olmaları yasaklanmamıştır, aksine devlet memurları sendikalara üye olabilir. 19. II. Dünya Savaşı ndan sonra ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak, dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararası alanda ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak amacıyla Milletler Cemiyetinin yerine 24 Ekim 1945 te kurulan Birleşmiş Milletlerin merkezi New York tadır. 20. Uluslararası yargı organlarından Uluslararası (Lahey) Adalet Divanı Birleşmiş Milletlere, Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Birliği ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Avrupa Konseyine bağlı olarak görev yapmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin merkezi Strazburg dadır. 4

5 2014 KPSS / VATANDAŞLIK 21. Türkiye nin kurucu üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan bazıları şunlardır: Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Avrupa Konseyi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik İş Birliği Örgütü Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı İslam Kalkınma Bankası D-8 Ülkeleri (Gelişmekte Olan Sekiz Ülke) Uluslararası Ödemeler Bankası B seçeneğinde yer alan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Türkiye nin üyesi olduğu ancak, kurucusu olmadığı uluslararası kuruluşlar arasında yer alır. 24. Seçimlerin yönetim ve denetimini sağlayan Yüksek Seçim Kurulunun başkanlığı görevini 24 Ocak 2013 tarihi itibarıyla Sadi Güven yerine getirmektedir. 25. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne layık görülen müzemiz Bayburt ta yer alan Baksı Müzesi dir yılında, Libya daki iç savaş sonucu halk tarafından linç edilerek öldürülen ilk devlet başkanı olarak tarihe geçen kişi Muammer Kaddafi dir. 30. Dünyanın beş okyanusu şunlardır: Pasifik (Büyük) Okyanus Atlas Okyanusu Hint Okyanusu Arktik Okyanusu Güney Okyanusu Bunlardan Pasifik (Büyük) Okyanus, milyon km² yüz ölçümüyle dünyanın en büyük okyanusudur Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Konseyi Bakanları Toplantısı 26 Kasım 2013 tarihinde Tahran da düzenlenmiştir. Bakanlar Konseyi Ekonomik İş Birliği Teşkilatı örgütünün yüksek karar organıdır ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşmaktadır. 26. Dünyanın Yeni Yedi Harikası: Chichen Itza Piramidi / Meksika Machu Picchu Antik Kenti / Peru Christo Redenter Heykeli / Brezilya Tac Mahal / Hindistan Çin Seddi / Çin Halk Cumhuriyeti Kolezyum / İtalya Petra Antik Kenti / Ürdün Görüldüğü üzere I., II. ve III. öncüller Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında yer almaktadır Mart 2012 tarihinde yapılan seçimler sonucu %63,6 oyla Rusya Federasyonu na 3. kez devlet başkanı seçilen devlet adamı Vladimir Putin dir. 27. Rusya dan Türkiye ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattı projesi, Mavi Akım Projesidir. Mavi Akım hattının uzunluğu 1200 kilometre olup bu hat, 17 Kasım 2005 tarihinde açılmıştır. 28. Türkiye de para basılmasına karar vermeye yetkili olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi iken para basmaya yetkili organ Merkez Bankasıdır. 5

6 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 1. Kişilik kavramı, işletmenin sahip ya da sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olunduğunun kabul edilmesini ve işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gereğini ifade eder. Ceza işletme aktiflerinden ödenir ve cezayı personel ödemez. Kişilik kavramı gereğince cezanın muhatabı işletmedir. MİLLİYET GAZETESİ DENEME İşletme ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarında senetli alacaklarını Alacak Senetleri hesabında izler. Personelden Alacaklar hesabı kullanılmaz. Bu durumda yapılacak düzeltme kaydı aşağıdaki gibi olur. ALACAK SENETLERİ PERSONELDEN ALACAKLAR Tekdüzen Hesap Planında Diğer Dönen Varlıklar grubunda yer alan hesaplar şunlardır: Devreden KDV İndirilecek KDV Diğer KDV Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar İş Avansları Personel Avansları Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı ( ) Hesaplanan KDV hesabı ise Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubunda yer alır. 2. Sosyal sorumluluk kavramı muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Ayrıca muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade eder. Bu durumda sigortasız işçi çalıştırılması ilk etapta hem işçiye hem SGK ya hem de vergi dairesine kayıplar verdirdiğinden bu kavrama aykırılık söz konusu olur. 3. Müşteri işletmenin vermiş olduğu çek işletme tarafından tahsil edildiğinde işletmenin yapacağı kayıt şu şekildedir: KASA ALINAN ÇEKLER Müşteri işletmenin kaydı ise aşağıdaki gibi olur. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ BANKALAR 5. İşletmenin te tahvili satın aldığında yapılacak kayıt şu şekildedir: ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 90. BANKALAR te faiz tahakkuk kaydı; GELİR TAHAKKUKLARI FAİZ GELİRLERİ : 15: 3 3 aylık faiz te 94. ye satıldığında 1 aylık daha faiz hesaplanır. 90. : 15: 1 1 aylık faiz Nominal değer 90. Önceki 3 aylık faiz Şimdiki 1 aylık faiz Toplam değeri olur. 94. ye satıldığında 500 zarar olur. Bu durumda yapılacak kayıt şu şekildedir: BANKALAR MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI GELİR TAHAKKUKLARI FAİZ GELİRLERİ İşletmede muhasebe süreci açısından en son kapanış kaydı yapılır. Kapanış kaydında sadece bilanço hesapları yer alır. Gelir tablosu hesapları yer almaz. Çünkü bu hesaplar Kesin Mizan düzenlenmeden önce Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılırlar. Bu nedenle Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri hesabı gelir tablosu hesabı olduğundan kapanış kaydında yer almaz. 8. Gelir tablosunda Olağandışı Gider ve Zararlar bölümünde üç hesap yer alır. Bunlar şunlardır: Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Önceki Dönem Gider ve Zararları Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Öncülde yer alan 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı Gelir Tablosu Hesabında 66 Finansman giderleri grubunda; Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı ise Faaliyet Giderleri grubunda yer alır. 6

7 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 9. Konsinye mallar satılmak üzere başka işletmelere gönderilen emanet mallar yani komisyoncudaki mallardır. Bu malların satılmak üzere ilgili işletmelere taşınması için katlanılan nakliye gideri malın maliyetine dâhil edilir. Ancak konsinye mallar Diğer Stoklar hesabında izlendiği için maliyet bu hesabın borcuna kayıtlanır. 10. İşletmenin yapacağı kayıt şu şekildedir: SATICILAR FİNANSMAN GİREDLERİ KASA KAMBİYO KÂRLARI Sürekli envanter yönteminde Ticari Mallar hesabının kalanı mevcut malın maliyetini verir. Ticari Mallar Hesabı Dönem Başı mal Alıştan iadeler mevcudu Dönem İçi mal Alıştan iskontolar alışları Mal alış giderleri Satılan ticari malın Satıştan iade maliyeti edilen malın maliyeti Ticari Mallar Hesabı Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borç toplamı Ticari Mallar hesabının alacağına, alacak toplamı da Ticari Mallar hesabının borcuna yazılır. Bu durumda Ticari Mallar hesabının borç kalanı olur. Bu tutar aynı zamanda mevcut malın maliyetidir. 13. İşletme finansal tablolarını üç ayda bir düzenlediği için I. üç aylık dönem; ocak, şubat, mart, II. üç aylık dönem; nisan, mayıs, haziran III. üç aylık dönem; temmuz, ağustos, eylül IV. üç aylık dönem; ekim, kasım, aralık olur te iş yeri kiralandığı için II. üç aylık dönemden iki ay kalan altı aylık kısım III. ve IV. üç aylık döneme ait olup kalan 7 aylık kısım ise gelecek yıla ait olur. Bu durumda te yapılacak kayıt şu şekildedir: GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER BANKALAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Gelir vergisi 15 aylık kira bedeli : % : %20 9. Kur farkı 5.$ : (1,8-1,7 ) 500 olumlu işletmenin borcu düşük kurla ödendiği için kambiyo kârı oluşur. 100 dolarlık faiz de 1,7 lik kur üzerinden Finansman Giderleri hesabında izlenir. 12. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Satılan Ticari Mallar Maliyeti nin borç toplamı satılan malın maliyetini, alacak toplamı da satıştan iade edilen malın maliyetini verir. Bu tutarlara kâr marjlarını eklersek; Bu durumda malın satış fiyatı: 40. : 1, Satıştan iade edilen malın fiyatı: 5. : 1, olur. Brüt satışlar 50. ( ) Satıştan iadeler (6.250) Net Satışlar ( ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (35.) Brüt Satış Kârı Taşıt aracının kaza sonucu kullanılamaz hâle gelip sigorta şirketince alınarak bedelinin tazmin edilmesi hâlinde taşıtın defter değeri hesaplanır. Eğer defter değerinin üzerinde bir bedel tahsil edilecekse aradaki fark kârdır. Aksi durumda zarar olur. Maliyeti 35. Birikmiş Amortismanı 21. Defter Değeri sigorta şirketinden alınacağı için 5. si kârdır. Buna göre yapılacak kayıt şu şekildedir: DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TAŞITLAR DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

8 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 15. İşletmenin te finansman bonosunu ihraç ettiğinde yapılacak kayıt (270 gün 9 ay vadeli) şu şekildedir: Finansman bonosunun nominal bedelin altında bir bedelle ihracı hâlinde, nominal bedelle ihraç bedeli arasındaki fark Menkul Kıymetler İhraç Farkları hesabının borcunda izlenir. BANKALAR MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 54. Yıl sonu te yapılacak kayıt şu şekildedir: FİNANSMAN GİDERLERİ 2. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 2. 5 aya isabet eden finansman gideri 3600 : 5 ay ay Vade tarihinde yapılacak kayıt ise şu şekildedir: ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 54. FİNANSMAN GİDERLERİ BANKALAR 54. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI aya isabet eden finansman gideri : 4 ay 1600 dir. 9 ay 16. İşletmenin personele verdiği avanslarda 18. lik kısmı İş Avansları hesabında lik kısmı ise Personel Avansları hesabında izlenir. Yapılacak kayıt şu şekildedir: İŞ AVANSLARI PERSONEL AVANSLARI KASA Avans harcamalarının belgelendirilmesi hâlinde ise yapılacak kayıt şu şekildedir: KASA GENEL ÜRETİM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV İŞ AVANSLARI PERSONEL AVANSLARI Üretim işletmesi olduğu için Genel Üretim Giderleri hesabı kullanılır. Hem sarf malzemesi hem de personel avansı bu hesapta giderleştirilir. 17. İşletmede mayıs ayında ödenecek vergi hesaplanmışsa, Hesaplanan KDV nin toplamı İndirilecek KDV hesabının toplamı ile Devreden KDV hesabının toplamından fazladır. Bu nedenle; Hesaplanan KDV 11. Mayıs ayı sonu kaydı, (KDV tahakkuk kaydı) 18. Dönem sonunda tüm gelir ve gider hesapları Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacak kalanı verirse kâr, borç kalanı verirse işletme zarar etmiş olur. Buradaki kâr ticari kârdır. Mali kâr ise ticari kâra kanunen kabul edilmeyen giderler eklenip vergiden muaf gelirler çıkarıldıktan sonra bulunan kârdır. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Ardından Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacak kalanı verirse bu hesap borçlandırılarak kapatılıp Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının alacağına devredilir. Dönem Kârı veya Zararı hesabı borç kalanı verirse alacaklandırılarak kapatılıp Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının borcuna aktarılır. İşletme kâr etmişse Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılarak kapatılıp Dönem Net Kârı hesabına, işletme zarar etmişse Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı alacaklandırılarak kapatılıp Dönem Net Zararı hesabına devredilir. 19. Kurumlar vergisi mükellefleri yıl içerisinde üç ayda bir geçici vergi öderler. Ödedikleri bu vergiyi ödeyecekleri kurumlar vergisinden yıl sonu itibarıyla mahsup ederler. Mahsuptan sonra arta kalan kısım izleyen yılın nisan ayı sonunda vergi dairesine ödenir. Yıl sonunda yapılan mahsup kaydı aşağıdaki gibi olur. 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 13. YÜKÜMLÜLÜKLERİ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 13. HESAPLANAN KDV 11. İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV 3. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR KDV nin vergi dairesine ödenmesi kaydı ise şu şekildedir: ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR KASA Ödenmiş Sermaye Sermaye Ödenmemiş Sermaye Ödenmifl Sermaye Otofinansman Oranı (Kâr Yedekleri Birikmiş Zararlar) / Ödenmiş Sermaye _ i-_ 10. i , bulunur. 8

9 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 21. Ekonomik Rantabilite Oranı Vergi Öncesi Kâr + Faiz Giderleri) / Devamlı Sermaye İşletmenin dönem net kârı 40. olursa Vergi Ö ncesi kâ r 080, olur. Aktif toplamı pasif toplamına eşittir. Pasif toplamından, kısa vadeli yabancı kaynaklar çıkılırsa Devamlı sermaye bulunur. Formülde bulunan değerleri yerine koyarsak Ekonomik Rantabilite Oran , Ortalama Stokta Kalma Süresi Stok Devir Hz gün Stok Devir Hz Stok Devir Hz 8 ç kar. Sat fl lar nmaliyeti Stok Devir Hz Ortalama Stoklar D ö nem D nem + ö Bafl Stok Sonu Stok Ortalama Stok Ortalama Stok Stok devir hızı formülünde verileri yerine koyarsak Sat fl lar nmaliyeti DuranVarl klar n Duran Varl klar Devaml Sermayeye Devaml Sermaye Oran DuranVarl klar n 120. Devaml Sermayeye 200. Oran 06dr, '. Satışların maliyeti 60. olur. 22. Türk Ticaret Kanunu na göre sermaye şirketleri her yıl safi kârların %5 ini ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar yedek akçe ayırmak zorundadır. Bu I. yedek akçe için geçerlidir. Ayırabileceği üst limit ödenmiş sermayenin beşte biri olduğu için şirketin ayırabileceği üst limit bulunur. Sermaye 300. ( ) Ödenmemiş sermaye (120.) Ödenmiş sermaye Üst limit 180. : 36. dir yılı için 60. : %5 3. ayırması gereken I. tertip yedek akçe olmasına karşın daha önceden 35. yedek akçe ayırdığından üst limite ulaşabilmesi için 1. lik eksik kalmıştır. Bu nedenle sadece 1. I. tertip yedek akçe ayırabilir. 24. Sorudaki verilere göre bilançoyu oluşturursak Ticari Mallar Hesabı Dönen Varlıklar 1,5k Duran Varlıklar k Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 2 ÖZ KAYNAKLAR 2,5k 3 Devamlı sermaye, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ile Öz Kaynaklar toplamıdır. Buna göre Devamlı Sermaye 200. ise 100. olur. Dolayısıyla Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar da 100. olur. Aktif Pasif toplamı 300. olur. 2,5 k 300. ise k 120. olur. Bu durumda Dönen Varlıklar 1,5 x Duran Varlıklar 120. olur. Dö nen Varl klar Cari Oran Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar , dir. 26. Üretim işlemlerinde, kullanılan tüm malzemeler (üretim, temizlik, sarf malzemeleri gibi) İlk Madde ve Malzeme hesabında izlenir. Ancak üretim departmanına sevk edildiğinde malzemenin direkt ve endirekt olmasına göre sınıflandırılır. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olur. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ İLK MADDE VE MALZEME 9

10 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 27. İç iskonto formülü: Nominal Değer Peşin Değer (1 + faiz : süre) Nominal De er Peflin De er 1 + faiz : süre 37 : : Roeskont tutarı Malın iskontosuz tutarını 100 kabul edersek %10 iskontolu tutarı 90 olup %20 kârla satılırsa 90 + (90 : %20) 108 satış fiyatı ede edilir. 108 satış fiyatında satış fiyatı olursa 100 maliyete maliyet olur. 100: x 15. olur. 108 İskontosuz maliyet 15. olduğundan kâr elde edilir adet mamulün birim maliyetini 1 kabul edersek toplamının maliyeti 200 olur. 200 adet mamulün 40 adedi bozuk çıktığında adet sağlam mamul kalır. Ancak bu sağlam mamullerin toplam maliyeti 200 olduğundan 200 Birim Maliyet 125, olur. 160br Bu durumda 1 lik maliyet 1,25 olursa %25 lik maliyet artışı olur. 30. Üç aylık faiz oranı %3 olduğundan yıllık faiz oranı (%3 : 4) %12 olur. Bu durumda 9 aylık faiz aşağıdaki gibi hesaplanır. 50. : 12 : 9 9 ayl kfaiz

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2007 Onay Zamanı : 10.04.2008-11:04:00 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri

Uygulama 4. ALACAK SENETLERİ HESABI , - -Protestolu Alacak Senetleri Uygulama 4 Aktif Gültekin ATAOL İşletmesi nin 01.12.2015 Tarihli Bilançosu Pasif KASA 70.000,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 24.000,- ALINAN ÇEKLER 9.000,- BORÇ SENETLERİ 3.000,- BANKALAR 34.000,- ALINAN SİPARİŞ

Detaylı

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar

2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar 2016 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 Aralık 2016-Pazar - 09.00-12.00 Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.03.2009 Sirküler No: 2009/34 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI Yeminli Mali Müşavirliğimiz tarafından Kayıtları bilgilerinize sunulmuştur. hazırlanan Dönem Sonu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun

kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun kpss 2013 muhasebe ÖSYM sınav formatına %100 uygun 10 tamamı çözümlü Komisyon KPSS MUHASEBE TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-223-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SARIGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2009 Onay Zamanı : 18.04.2010-17:52:44 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 21.04.2012-16:08:04 Vergi Kimlik Numarası 6430208499 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif

Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif UYGULAMA 8 Aktif Tamer TUNAGİL İşletmesi nin 01.12.2012 Tarihli Kuruluş Bilançosu Pasif KASA 160.000,- BANKALAR 75.000,- ALACAK SENETLERİ 74.000,- TİCARİ MALLAR 80.000,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 6.000,-

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı