Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : MİLLİYET GAZETESİ 9 NİSAN 2014 DİKKAT! LE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

2 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

3 2014 KPSS / VATANDAŞLIK 1. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır: Din kuralları Ahlak kuralları Görgü kuralları Örf ve âdet kuralları Hukuk kuralları Bu kurallardan yalnızca hukuk kuralları yaptırımının devlet eliyle uygulanması sebebiyle maddi nitelikte yaptırıma, diğer sosyal düzen kuralları ise manevi nitelikte yaptırıma sahiptir. MİLLİYET GAZETESİ DENEME 11 Gaibin mirası teminat karşılığında mirasçılara teslim edilir. Söz konusu teminat; ölümüne olası gözle bakılacak hâlde kaybolma için 5 yıl, (Tereke mallarının tesliminden itibaren hesaplanır.) uzun süreden beri haber alınamama hâli için 15 yıl (Son haber tarihinden başlayarak hesaplanır.) ve her hâlde en geç gaibin 100 yaşına varmasına kadar gösterilir. Görüldüğü üzere D seçeneğinde yer alan ifade yanlıştır. 7. Yasama yetkisinin özellikleri Yasamanın genelliği Yasamanın ilk elliği (asliliği) Yasamanın devredilmezliği Yasamanın sürekliliği Bunlardan yasamanın devredilmezliğinin istisnası olağan dönem kanun hükmünde kararnameleridir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hem yasamanın genelliği hem de yasamanın asliliğinin istisnasını oluştururken olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi yasamanın asliliğinin istisnaları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla yalnızca II. öncül bize doğru yanıtı verecektir. 2. Söz konusu boşluk kanun boşluğudur ve özel hukukta gerçekleştiği için hâkim, yazısız kaynaklar olan örf ve âdet kurallarına bakmak zorundadır. Eğer söz konusu durum için örf ve âdet kuralı varsa hâkim buna bakarak o boşluğu doldurmalıdır. Dolayısıyla hâkimin yapması gereken, örf ve âdet kurallarına bakarak hüküm vermektir. 3. Borç, evlenme, boşanma, miras, ticaret gibi konular farklı uyruktaki kişiler arasında ise devletler özel hukuku kapsamında düzenlenir. Soruda yer alan Türk vatandaşı T ile Alman vatandaşı A arasında Türkiye sınırları içerisinde görülecek ticari davada da devletler özel hukuku hükümleri uygulanacaktır. 4. Gaiplik kararının hüküm ve sonuçları: Gaiplik kararı, o kişinin öldüğüne ilişkin bir karine oluşturur ve sulh hukuk mahkemesince verilir. Gaiplik kararı, verildiği andan itibaren değil geriye dönük olarak gaibin ölümüne olası gözle bakılacak bir durumda kaybolduğu veya ondan en son haber alındığı tarihten itibaren hükümlerini doğurur. Gaiplik kararı ile gaibin evliliği kendiliğinden sona ermez. Gaibin eşi ya gaiplik davasıyla birlikte ya da ayrıca açacağı bir dava ile evliliğin sona ermesini (feshini) istemelidir. 5. Evlilik akdi eğer kurucu unsurlara aykırı olarak yapılmışsa söz konusu olacak olan yaptırım mutlak butlan değil, yokluktur. Evlilik için kurucu unsurlar, evliliğin resmî memur önünde gerçekleştirilmesi ve evliliği gerçekleştirecek olanların iki ayrı cinsten olmasıdır. Söz konusu durumda ise emredici hükümlere aykırı davranış vardır. Çünkü evlilik için; arada yasak derecede hısımlık olmaması, ayırt etme gücünden yoksun olmamak, akıl hastalığı bulunmamak ve mevcut evliliğin olmaması emredici hükümdür ve bunlara aykırı davranış mutlak butlanı gerektirir. 6. Hısımlık sorularında derece hesaplama şu şekildedir: İlk önce kişileri birbirine bağlayan ortak köke çıkılır. Somut olayda ilk önce Ali ile Hüseyin in hısımlık derecesi hesaplanır. Hüseyin le babası Ahmet arasında bir derece vardır, babası Ahmet ile Ali nin ortak kökü Ali ve Ahmet in anne babasıdır. Ahmet le Ali nin hısımlık derecesi ikidir, dolayısıyla Ahmet in oğlu Hüseyin ile Ali nin arasındaki derece üçtür. Hüseyin ile Ahmet birbirlerinden üreyen kişiler olmadığı için aralarında alt soy - üst soy değil yan soy ilişkisi vardır. Ayşe, Ali nin eşi olduğu için Ali ile Hüseyin in arasındaki hısımlık aynen alınır ve hısımlık evlilikten doğduğu için kan değil kayın hısımlığı olur. Ali ile Hüseyin 3. dereceden yan soy kan hısmıdır. Dolayısıyla Ayşe ile Hüseyin de aynı dereceden yani 3. dereceden yan soy hısmıdır ancak, aradaki bağ kan değil kayın bağıdır. Yani Ayşe, Hüseyin in 3. dereceden yan soy kayın hısımıdır. 8. Bütçe ve kesin hesap, genel af, para basılmasına dair verilen karar ve Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme işlemlerinin tamamı kanunla yapılır. Seçeneklerde verilenlerden yalnızca seçilerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından parlamento kararı olarak çıkarılır. 9. Cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde tamamlanır. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde ise seçim, boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır. Seçim, genel oyla yapılır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa İlk oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. İkinci oylamaya, ilk oylamada en çok oy alan 2 aday katılır. İkinci oylamada geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı olur. Cumhurbaşkanı seçimi de TBMM seçimleri gibi Yüksek Seçim Kurulu yönetimi ve denetiminde yapılır. Dolayısıyla C seçeneğinde yer alan Cumhurbaşkanlığı makamı herhangi sebeple boşalırsa derhal seçime gidilir. ifadesi yanlıştır. 3

4 2014 KPSS / VATANDAŞLIK 10. RTÜK üyelerini seçmek, kamu başdenetçisini seçmek ve genel af ilan etmek Bakanlar Kurulunun değil Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasındadır. Devlet Denetleme Kuruluna inceleme ve denetleme yaptırmak ise cumhurbaşkanının görevleri arasında yer alır. Seçeneklerde verilenlerden kanun tasarısı hazırlamak Bakanlar Kuruluna ait bir görevdir. Ayrıca milletvekilleri de kanun önerisi sunabilirler ancak bunun adı kanun tasarısı değil, kanun teklifidir. 11. Anayasa Mahkemesi; kanunları, kanun hükmünde kararnameleri ve TBMM İçtüzüğü nü hem şekil hem de esas yönünden incelemekle yetkilidir. Ayrıca anayasa değişikliklerini de yalnızca şekil yönünden denetler. Milletvekilliğinin düşmesine dair kararı da iptal etme yetkisi yine Anayasa Mahkemesine aittir. Ancak tüzüklerin yargısal yönden denetlemesi yetkisi Anayasa Mahkemesine değil Danıştaya aittir Anayasası nda yargı bölümünde yer alan, TBMM adına inceleme ve araştırma yapan mali denetim kuruluşu Sayıştaydır. Sayıştay yargı bölümünde yer almasına rağmen bir yüksek mahkeme değildir. Sayıştayın üyeleri ve başkanı TBMM tarafından seçilmektedir. 13. Tüzükler, Bakanlar Kurulu tarafından Danıştay incelemesinden ve denetiminden geçmek kaydıyla, kanunların uygulanmasını göstermek amacıyla çıkarılan düzenleyici işlemlerdir. Yönetmelikler; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları düzenleyici işlemlerdir. Başbakanlık ve bakanlıkların çıkarmış olduğu yönetmelikler ile ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılırken diğer yönetmeliklerin yargısal denetimi idare mahkemelerince yapılır. Kanun hükmünde kararnameler ise yürütme organı tarafından çıkarılan düzenleyici işlemler arasında yer alır ve yargısal denetimlerini Danıştay değil Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır. 14. Kamulaştırma kural olarak nakden ve peşin olarak ödenir ancak; tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projelerinin gerçekleştirilmesi, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödeme şekli kanunla düzenlenir ve kanun bu hâllerde taksitle ödemeyi öngörebilir. Sağlık komplekslerinin yapılabilmesi için bu durum geçerli değildir, bu durumda bedel nakden ve peşin ödenir. 15. İdari vesayet, Kural olarak sadece hukuka uygunluk denetimi yetkisini içerir. İdari vesayetin kullanılabilmesi için bunun kanunda açıkça belirtilmiş olması gerekir ve bu emir verme yetkisini içermez. Merkezî idarenin, yerinden yönetim üzerindeki denetim aracıdır. Dolayısıyla Kural olarak aynı kamu tüzel kişiliği içerisinde gerçekleşir. ifadesi yanlış bir hükümdür. 16. İdari sözleşme yapma ilkeleri şunlardır: Aleniyet (açıklık) ilkesi Serbest rekabet ilkesi En uygun bedelin bulunması ilkesi Sözleşmeyi yapmak isteyen kişide belli bir yeteneğin aranması ilkesi Görüldüğü üzere istikraz ilkesi şeklinde bir idari sözleşme yapma ilkesi bulunmamaktadır. İstikraz, idari sözleşme türleri arasında yer almaktadır. 17. Valiler istisnai memurdurlar. Kaymakam ilçede yalnızca hükûmeti temsil ederken vali hem devleti hem de hükûmeti temsil eder. Askerî ve adli kurumlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetleme yapma yetkisi vardır. Vali il encümenine başkanlık ederken il genel meclisinin başkanı, bu meclisin üyelerinin kendi aralarından seçeceği kişidir. 18. Memurlara ilişkin yasaklar şunlardır: Başka görev alma yasağı Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı Taraflı davranma, siyasi faaliyetlerde bulunma yasağı Dernek kurma ve derneklere girme yasağı Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı Grev yasağı Hediye alma, menfaat sağlama yasağı Gizli belgeleri açıklama yasağı Ayrıldığı kuruma karşı görev alma yasağı Basına demeç verme yasağı Ancak devlet memurlarının sendikalara üye olmaları yasaklanmamıştır, aksine devlet memurları sendikalara üye olabilir. 19. II. Dünya Savaşı ndan sonra ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmak, dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararası alanda ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği oluşturmak amacıyla Milletler Cemiyetinin yerine 24 Ekim 1945 te kurulan Birleşmiş Milletlerin merkezi New York tadır. 20. Uluslararası yargı organlarından Uluslararası (Lahey) Adalet Divanı Birleşmiş Milletlere, Avrupa Birliği Adalet Divanı Avrupa Birliği ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Avrupa Konseyine bağlı olarak görev yapmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin merkezi Strazburg dadır. 4

5 2014 KPSS / VATANDAŞLIK 21. Türkiye nin kurucu üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardan bazıları şunlardır: Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletlere Bağlı Kuruluşlar Avrupa Konseyi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik İş Birliği Örgütü Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı İslam Kalkınma Bankası D-8 Ülkeleri (Gelişmekte Olan Sekiz Ülke) Uluslararası Ödemeler Bankası B seçeneğinde yer alan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Türkiye nin üyesi olduğu ancak, kurucusu olmadığı uluslararası kuruluşlar arasında yer alır. 24. Seçimlerin yönetim ve denetimini sağlayan Yüksek Seçim Kurulunun başkanlığı görevini 24 Ocak 2013 tarihi itibarıyla Sadi Güven yerine getirmektedir. 25. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü ne layık görülen müzemiz Bayburt ta yer alan Baksı Müzesi dir yılında, Libya daki iç savaş sonucu halk tarafından linç edilerek öldürülen ilk devlet başkanı olarak tarihe geçen kişi Muammer Kaddafi dir. 30. Dünyanın beş okyanusu şunlardır: Pasifik (Büyük) Okyanus Atlas Okyanusu Hint Okyanusu Arktik Okyanusu Güney Okyanusu Bunlardan Pasifik (Büyük) Okyanus, milyon km² yüz ölçümüyle dünyanın en büyük okyanusudur Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Konseyi Bakanları Toplantısı 26 Kasım 2013 tarihinde Tahran da düzenlenmiştir. Bakanlar Konseyi Ekonomik İş Birliği Teşkilatı örgütünün yüksek karar organıdır ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşmaktadır. 26. Dünyanın Yeni Yedi Harikası: Chichen Itza Piramidi / Meksika Machu Picchu Antik Kenti / Peru Christo Redenter Heykeli / Brezilya Tac Mahal / Hindistan Çin Seddi / Çin Halk Cumhuriyeti Kolezyum / İtalya Petra Antik Kenti / Ürdün Görüldüğü üzere I., II. ve III. öncüller Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında yer almaktadır Mart 2012 tarihinde yapılan seçimler sonucu %63,6 oyla Rusya Federasyonu na 3. kez devlet başkanı seçilen devlet adamı Vladimir Putin dir. 27. Rusya dan Türkiye ye doğal gaz nakletmek için Karadeniz geçişli büyük boru hattı projesi, Mavi Akım Projesidir. Mavi Akım hattının uzunluğu 1200 kilometre olup bu hat, 17 Kasım 2005 tarihinde açılmıştır. 28. Türkiye de para basılmasına karar vermeye yetkili olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi iken para basmaya yetkili organ Merkez Bankasıdır. 5

6 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 1. Kişilik kavramı, işletmenin sahip ya da sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olunduğunun kabul edilmesini ve işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gereğini ifade eder. Ceza işletme aktiflerinden ödenir ve cezayı personel ödemez. Kişilik kavramı gereğince cezanın muhatabı işletmedir. MİLLİYET GAZETESİ DENEME İşletme ana faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarında senetli alacaklarını Alacak Senetleri hesabında izler. Personelden Alacaklar hesabı kullanılmaz. Bu durumda yapılacak düzeltme kaydı aşağıdaki gibi olur. ALACAK SENETLERİ PERSONELDEN ALACAKLAR Tekdüzen Hesap Planında Diğer Dönen Varlıklar grubunda yer alan hesaplar şunlardır: Devreden KDV İndirilecek KDV Diğer KDV Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar İş Avansları Personel Avansları Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı ( ) Hesaplanan KDV hesabı ise Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubunda yer alır. 2. Sosyal sorumluluk kavramı muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve muhasebenin kapsamını, anlamını, yerini ve amacını göstermektedir. Ayrıca muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerektiğini ifade eder. Bu durumda sigortasız işçi çalıştırılması ilk etapta hem işçiye hem SGK ya hem de vergi dairesine kayıplar verdirdiğinden bu kavrama aykırılık söz konusu olur. 3. Müşteri işletmenin vermiş olduğu çek işletme tarafından tahsil edildiğinde işletmenin yapacağı kayıt şu şekildedir: KASA ALINAN ÇEKLER Müşteri işletmenin kaydı ise aşağıdaki gibi olur. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ BANKALAR 5. İşletmenin te tahvili satın aldığında yapılacak kayıt şu şekildedir: ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 90. BANKALAR te faiz tahakkuk kaydı; GELİR TAHAKKUKLARI FAİZ GELİRLERİ : 15: 3 3 aylık faiz te 94. ye satıldığında 1 aylık daha faiz hesaplanır. 90. : 15: 1 1 aylık faiz Nominal değer 90. Önceki 3 aylık faiz Şimdiki 1 aylık faiz Toplam değeri olur. 94. ye satıldığında 500 zarar olur. Bu durumda yapılacak kayıt şu şekildedir: BANKALAR MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI GELİR TAHAKKUKLARI FAİZ GELİRLERİ İşletmede muhasebe süreci açısından en son kapanış kaydı yapılır. Kapanış kaydında sadece bilanço hesapları yer alır. Gelir tablosu hesapları yer almaz. Çünkü bu hesaplar Kesin Mizan düzenlenmeden önce Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılırlar. Bu nedenle Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri hesabı gelir tablosu hesabı olduğundan kapanış kaydında yer almaz. 8. Gelir tablosunda Olağandışı Gider ve Zararlar bölümünde üç hesap yer alır. Bunlar şunlardır: Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Önceki Dönem Gider ve Zararları Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Öncülde yer alan 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı Gelir Tablosu Hesabında 66 Finansman giderleri grubunda; Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı ise Faaliyet Giderleri grubunda yer alır. 6

7 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 9. Konsinye mallar satılmak üzere başka işletmelere gönderilen emanet mallar yani komisyoncudaki mallardır. Bu malların satılmak üzere ilgili işletmelere taşınması için katlanılan nakliye gideri malın maliyetine dâhil edilir. Ancak konsinye mallar Diğer Stoklar hesabında izlendiği için maliyet bu hesabın borcuna kayıtlanır. 10. İşletmenin yapacağı kayıt şu şekildedir: SATICILAR FİNANSMAN GİREDLERİ KASA KAMBİYO KÂRLARI Sürekli envanter yönteminde Ticari Mallar hesabının kalanı mevcut malın maliyetini verir. Ticari Mallar Hesabı Dönem Başı mal Alıştan iadeler mevcudu Dönem İçi mal Alıştan iskontolar alışları Mal alış giderleri Satılan ticari malın Satıştan iade maliyeti edilen malın maliyeti Ticari Mallar Hesabı Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabının borç toplamı Ticari Mallar hesabının alacağına, alacak toplamı da Ticari Mallar hesabının borcuna yazılır. Bu durumda Ticari Mallar hesabının borç kalanı olur. Bu tutar aynı zamanda mevcut malın maliyetidir. 13. İşletme finansal tablolarını üç ayda bir düzenlediği için I. üç aylık dönem; ocak, şubat, mart, II. üç aylık dönem; nisan, mayıs, haziran III. üç aylık dönem; temmuz, ağustos, eylül IV. üç aylık dönem; ekim, kasım, aralık olur te iş yeri kiralandığı için II. üç aylık dönemden iki ay kalan altı aylık kısım III. ve IV. üç aylık döneme ait olup kalan 7 aylık kısım ise gelecek yıla ait olur. Bu durumda te yapılacak kayıt şu şekildedir: GENEL YÖNETİM GİDERLERİ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER GELECEK YILLARA AİT GİDERLER BANKALAR ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Gelir vergisi 15 aylık kira bedeli : % : %20 9. Kur farkı 5.$ : (1,8-1,7 ) 500 olumlu işletmenin borcu düşük kurla ödendiği için kambiyo kârı oluşur. 100 dolarlık faiz de 1,7 lik kur üzerinden Finansman Giderleri hesabında izlenir. 12. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Satılan Ticari Mallar Maliyeti nin borç toplamı satılan malın maliyetini, alacak toplamı da satıştan iade edilen malın maliyetini verir. Bu tutarlara kâr marjlarını eklersek; Bu durumda malın satış fiyatı: 40. : 1, Satıştan iade edilen malın fiyatı: 5. : 1, olur. Brüt satışlar 50. ( ) Satıştan iadeler (6.250) Net Satışlar ( ) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (35.) Brüt Satış Kârı Taşıt aracının kaza sonucu kullanılamaz hâle gelip sigorta şirketince alınarak bedelinin tazmin edilmesi hâlinde taşıtın defter değeri hesaplanır. Eğer defter değerinin üzerinde bir bedel tahsil edilecekse aradaki fark kârdır. Aksi durumda zarar olur. Maliyeti 35. Birikmiş Amortismanı 21. Defter Değeri sigorta şirketinden alınacağı için 5. si kârdır. Buna göre yapılacak kayıt şu şekildedir: DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TAŞITLAR DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

8 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 15. İşletmenin te finansman bonosunu ihraç ettiğinde yapılacak kayıt (270 gün 9 ay vadeli) şu şekildedir: Finansman bonosunun nominal bedelin altında bir bedelle ihracı hâlinde, nominal bedelle ihraç bedeli arasındaki fark Menkul Kıymetler İhraç Farkları hesabının borcunda izlenir. BANKALAR MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 54. Yıl sonu te yapılacak kayıt şu şekildedir: FİNANSMAN GİDERLERİ 2. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI 2. 5 aya isabet eden finansman gideri 3600 : 5 ay ay Vade tarihinde yapılacak kayıt ise şu şekildedir: ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER 54. FİNANSMAN GİDERLERİ BANKALAR 54. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI aya isabet eden finansman gideri : 4 ay 1600 dir. 9 ay 16. İşletmenin personele verdiği avanslarda 18. lik kısmı İş Avansları hesabında lik kısmı ise Personel Avansları hesabında izlenir. Yapılacak kayıt şu şekildedir: İŞ AVANSLARI PERSONEL AVANSLARI KASA Avans harcamalarının belgelendirilmesi hâlinde ise yapılacak kayıt şu şekildedir: KASA GENEL ÜRETİM GİDERLERİ İNDİRİLECEK KDV İŞ AVANSLARI PERSONEL AVANSLARI Üretim işletmesi olduğu için Genel Üretim Giderleri hesabı kullanılır. Hem sarf malzemesi hem de personel avansı bu hesapta giderleştirilir. 17. İşletmede mayıs ayında ödenecek vergi hesaplanmışsa, Hesaplanan KDV nin toplamı İndirilecek KDV hesabının toplamı ile Devreden KDV hesabının toplamından fazladır. Bu nedenle; Hesaplanan KDV 11. Mayıs ayı sonu kaydı, (KDV tahakkuk kaydı) 18. Dönem sonunda tüm gelir ve gider hesapları Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacak kalanı verirse kâr, borç kalanı verirse işletme zarar etmiş olur. Buradaki kâr ticari kârdır. Mali kâr ise ticari kâra kanunen kabul edilmeyen giderler eklenip vergiden muaf gelirler çıkarıldıktan sonra bulunan kârdır. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Ardından Dönem Kârı veya Zararı hesabı alacak kalanı verirse bu hesap borçlandırılarak kapatılıp Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının alacağına devredilir. Dönem Kârı veya Zararı hesabı borç kalanı verirse alacaklandırılarak kapatılıp Dönem Net Kârı veya Zararı hesabının borcuna aktarılır. İşletme kâr etmişse Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılarak kapatılıp Dönem Net Kârı hesabına, işletme zarar etmişse Dönem Net Kârı veya Zararı hesabı alacaklandırılarak kapatılıp Dönem Net Zararı hesabına devredilir. 19. Kurumlar vergisi mükellefleri yıl içerisinde üç ayda bir geçici vergi öderler. Ödedikleri bu vergiyi ödeyecekleri kurumlar vergisinden yıl sonu itibarıyla mahsup ederler. Mahsuptan sonra arta kalan kısım izleyen yılın nisan ayı sonunda vergi dairesine ödenir. Yıl sonunda yapılan mahsup kaydı aşağıdaki gibi olur. 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 13. YÜKÜMLÜLÜKLERİ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 13. HESAPLANAN KDV 11. İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV 3. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR KDV nin vergi dairesine ödenmesi kaydı ise şu şekildedir: ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR KASA Ödenmiş Sermaye Sermaye Ödenmemiş Sermaye Ödenmifl Sermaye Otofinansman Oranı (Kâr Yedekleri Birikmiş Zararlar) / Ödenmiş Sermaye _ i-_ 10. i , bulunur. 8

9 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 21. Ekonomik Rantabilite Oranı Vergi Öncesi Kâr + Faiz Giderleri) / Devamlı Sermaye İşletmenin dönem net kârı 40. olursa Vergi Ö ncesi kâ r 080, olur. Aktif toplamı pasif toplamına eşittir. Pasif toplamından, kısa vadeli yabancı kaynaklar çıkılırsa Devamlı sermaye bulunur. Formülde bulunan değerleri yerine koyarsak Ekonomik Rantabilite Oran , Ortalama Stokta Kalma Süresi Stok Devir Hz gün Stok Devir Hz Stok Devir Hz 8 ç kar. Sat fl lar nmaliyeti Stok Devir Hz Ortalama Stoklar D ö nem D nem + ö Bafl Stok Sonu Stok Ortalama Stok Ortalama Stok Stok devir hızı formülünde verileri yerine koyarsak Sat fl lar nmaliyeti DuranVarl klar n Duran Varl klar Devaml Sermayeye Devaml Sermaye Oran DuranVarl klar n 120. Devaml Sermayeye 200. Oran 06dr, '. Satışların maliyeti 60. olur. 22. Türk Ticaret Kanunu na göre sermaye şirketleri her yıl safi kârların %5 ini ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar yedek akçe ayırmak zorundadır. Bu I. yedek akçe için geçerlidir. Ayırabileceği üst limit ödenmiş sermayenin beşte biri olduğu için şirketin ayırabileceği üst limit bulunur. Sermaye 300. ( ) Ödenmemiş sermaye (120.) Ödenmiş sermaye Üst limit 180. : 36. dir yılı için 60. : %5 3. ayırması gereken I. tertip yedek akçe olmasına karşın daha önceden 35. yedek akçe ayırdığından üst limite ulaşabilmesi için 1. lik eksik kalmıştır. Bu nedenle sadece 1. I. tertip yedek akçe ayırabilir. 24. Sorudaki verilere göre bilançoyu oluşturursak Ticari Mallar Hesabı Dönen Varlıklar 1,5k Duran Varlıklar k Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 2 ÖZ KAYNAKLAR 2,5k 3 Devamlı sermaye, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ile Öz Kaynaklar toplamıdır. Buna göre Devamlı Sermaye 200. ise 100. olur. Dolayısıyla Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar da 100. olur. Aktif Pasif toplamı 300. olur. 2,5 k 300. ise k 120. olur. Bu durumda Dönen Varlıklar 1,5 x Duran Varlıklar 120. olur. Dö nen Varl klar Cari Oran Ksa Vadeli Yabanc Kaynaklar , dir. 26. Üretim işlemlerinde, kullanılan tüm malzemeler (üretim, temizlik, sarf malzemeleri gibi) İlk Madde ve Malzeme hesabında izlenir. Ancak üretim departmanına sevk edildiğinde malzemenin direkt ve endirekt olmasına göre sınıflandırılır. Bu durumda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olur. DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERLERİ İLK MADDE VE MALZEME 9

10 2014 KPSS / ALAN MUHASEBE 27. İç iskonto formülü: Nominal Değer Peşin Değer (1 + faiz : süre) Nominal De er Peflin De er 1 + faiz : süre 37 : : Roeskont tutarı Malın iskontosuz tutarını 100 kabul edersek %10 iskontolu tutarı 90 olup %20 kârla satılırsa 90 + (90 : %20) 108 satış fiyatı ede edilir. 108 satış fiyatında satış fiyatı olursa 100 maliyete maliyet olur. 100: x 15. olur. 108 İskontosuz maliyet 15. olduğundan kâr elde edilir adet mamulün birim maliyetini 1 kabul edersek toplamının maliyeti 200 olur. 200 adet mamulün 40 adedi bozuk çıktığında adet sağlam mamul kalır. Ancak bu sağlam mamullerin toplam maliyeti 200 olduğundan 200 Birim Maliyet 125, olur. 160br Bu durumda 1 lik maliyet 1,25 olursa %25 lik maliyet artışı olur. 30. Üç aylık faiz oranı %3 olduğundan yıllık faiz oranı (%3 : 4) %12 olur. Bu durumda 9 aylık faiz aşağıdaki gibi hesaplanır. 50. : 12 : 9 9 ayl kfaiz

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır?

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır? İKTİSAT 1. 2000 yılında nominal GSYİH nin artış hızının aynı yıldaki reel GSYİH artış hızından daha düşük olduğu bir durumda fiyatlar genel düzeyi ve GSYİH ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

FATURA AÇIK FATURA İLE İLGİLİ ÖRNEK

FATURA AÇIK FATURA İLE İLGİLİ ÖRNEK FATURA 1. Fatura tanımı: Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 2.

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı