KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 12 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının 38. maddesine göre, Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. 2. Milletvekilliğinin Düşmesi (AY. m. 84): İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 4. Hukuki işlemler çeşitli açılardan sınıflandırılabilirler,bu işlemler, tek yanlı-çok yanlı, genel-birel, şart-sübjektif işlem, yapıcı-belirleyici işlem, basit-kolektif-karma işlem olarak ayrımlara tabi tutulurlar. Şart işlem, bir kişi, nesne yada olaya ilişkin olarak yapılan genel bir hukuksal durumdan bir diğerine girme, onun için de bulunma veya ondan çıkma sonucunu doğuran işlemdir. Bu işlem türüne koşul işlem veya durum işlem de denir. Bu işlem ile birlikte, bir kişi, genel ve kişilik dışı bir hukuksal bir duruma sokulur. Bireysel nitelikte olan şart işlem, yeni bir hukuksal durum yaratmaz, kişiyi önceden zaten olan bir hukuksal duruma sokar. Sübjektif işlemlerle, genel olarak, belli bir kişi, yada kişiler arasında özel bir hukuksal durum yaratılır. Yaratılan hukuksal durum hem özneldir, hem kişiseldir. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. 5. Merkeziyetçilik; Otoritenin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş ve görüşe dayanan yönetim biçimidir. Merkeziyetçi yönetim, mutlakıyetle aynı anlama gelmez. Ancak mutlakıyet yönetimlerinde de merkeziyetçi yönetimler olabilir. Burada esas olan ülke yönetiminde, bilhassa idari yönetimde yetkilerin merkezde olup olmadığıdır. Merkez kelimesinin anlamı, o ülkenin başkentini, başkentteki yönetim organlarını ve bizzat devlet başkanını (İmparator,Kral,Kağan,Padişah,Ç ar vs..) ifade eder. Ülke ile ilgili kararlar merkezde alınıp, taşrada uygulanıyorsa merkeziyetçi yönetim var demektir. 3. Kanun Hükmünde Kararname (AY. m. 91): TBMM, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilir. Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. Kanun hükmünde kararnamenin, TBMM tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. 6. Merkezi idarenin taşra teşkilatındaki ikinci bölüm ilçe idaresidir. İller birden fazla ilçeden oluşur. İlçelerin kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır. Buna karşılık ilçenin komşu il olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi, İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı müşterek kararname ile olur. Bugün ülkemizde 850 adet ilçe idaresi vardır. 1

4 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 7. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir. Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması, Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması, Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi, Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması, Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması, Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması, Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması, Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. 8. TCK nın 18/1. maddesine göre, geri verme talebine esas teşkil eden fiil; a) Türk kanunlarına göre suç değilse, b) Düşünce suçu veya siyasi ya da askeri suç niteliğinde ise, c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, d) Türkiye nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise, geri verme talebi kabul edilmez. Mevzuatımızda taksirli suçlar dolayısıyla kişinin yabancı ülkeye geri verilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 9. TCK nın 2. maddesine göre, (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Kanunilik ilkesinin bir gereği olarak, suç ve ceza kanunla konulabilir. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Örneğin yönetmelik veya tüzükle suç ve ceza konulamaz. Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, yargılamanın yenilenme nedenleri arasında yer almaz. Çünkü Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, Temyiz nedenidir Kovuşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiye sanık denir. Hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişiye hükümlü denir. Şüphelinin Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine ifade alma denir. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma denir. Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiye malen sorumlu denir.

5 11. CMK nın 56/2. maddesine göre, Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler. Yani sağır ve dilsiz olan tanıklar, yeminsiz dinlenecek tanıklardan biri değildir. CMK ya göre yeminsiz dinlenecek tanıklar şunlardır: (1) Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar, (2) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar, (3) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 14. Ayni haklar kişiye eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklardır. Ayni haklar, kendi içinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki irtifak hakkı olup, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı ve kaynak hakkı irtifak haklarının başlıcalarıdır. İkinci grup ayni haklar rehin haklarıdır. İpotek, ipotekli borç senedi, irad senedi, taşınır rehni ve hapis hakkı rehin haklarının türleridir. Üçüncü grup ayni hak ise taşınmaz yüküdür. Buna karşılık soruda d seçeneğinde verilmiş olan geri alım hakkı sözleşmeden doğan nispi haktır. 15. Bir eşyaya malik sıfatıyla zilyet olan kişiye asli zilyet, o eşyaya mülkiyet dışındaki bir hak iddiasıyla zilyet olan kişidir. Örneğin, ödünç alan, kiralayan, rehin alan, emanet alan feri zilyettir. Soruda A, B, C, ve D seçeneklerindeki kişiler eşya üzerinde malik sıfatıyla zilyetken, kuru temizlemeci K feri zilyettir. 12. Kanun hükmünün somut olaya olduğu gibi uygulanması, bazen kanunun amacını aşan sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda kanun koyucu, bazı kanun hükümlerinin uygulanmasında hakimin somut olayın özelliklerini dikkate almasını öngörmüştür. İşte kanun koyucunun hakime böyle bir yetki verdiği durumlarda kural içi boşluktan söz edilir ve hakime verilen bu yetkiye ise takdir yetkisi denir. Olayda hakimin takdir yetkisi ile dolduracağı kural içi boşluk söz konusudur. Zira hakim somut olayda ortak hayatı çekilmez hale getiren olayların olup olmadığını takdir edecek ve ona göre kuralı uygulayacaktır. 13. Ölüm gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır. Hukukumuzda kişiliği sona erdiren ölüm olayından kasıt beyin ölümüdür. Bir kişinin ölmüş olduğunun ispatı bundan kendi lehine hak sağlayacak kimseye düşer. Ölüm anının tespiti özellikle organ nakli ve miras açısından önemlidir. Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır. Buna birlikte ölüm karinesi denir. Ölüm ile kişilik sona erer, o kişinin şahsiyet hakları ve şahsa bağlı hakları ortadan kalkar. Malvarlığı hakları ise, bir kül halinde mirasçılarına geçer. Diğer taraftan aile hukukuna ilişkin evlilik birliği, velayet gibi bazı haklarda ölümle birlikte sona erer. 16. Resmi vasiyetnamenin resmi memur önünde yapılması zorunludur. Sözü edilen memur sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Buna karşılık resmi memur olmayan ve kanunla görevlendirilmemiş olan vasiyetçinin temsilcisi huzurunda resmi vasiyetname geçerli olarak düzenlenemez. 17. Vakıf kurma,tek taraflı bir hukuki işlemdir. Ya noterde düzenlenecek senetle ya da vasiyetname ile vakıf kurulabilir. Ayrıca vakıf,noterde temsilci aracığıyla da kurulabilir. Diğer şıklarda verilenler,taraf sayısına göre,iki taraflı hukuki işlemlerdir. 18. Bir sözleşmeyi kurmak üzere kabul beyanı, önalım (şuf a) hakkı, alım(iştira) ve geri alım (vefa) haklarıevlilik dışı doğan bir çocuğun tanınması-sınırlı ehliyetli veya sınırlı ehliyetsiz kişilerin kendi başlarına yaptıkları bir hukuki işlemin yasal temsilci veya yasal danışman tarafından icazet verilmesi yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemin temsil edilen tarafından onaylanması kurucu yenilik doğuran haklardır. Diğer şıklarda belirtilenler feri haklardır. 3

6 19. İbra, Borçlar Kanununda düzenlenen, borcun alacaklı ile borçlu arasında yapılan bir sözleşme ile sona ermesi durumudur. İbra tek taraflı bir borçtan kurtarma beyanı değil bir sözleşmedir. İbra bir tasarruf işlemi olduğundan, ibranın geçerliliği, alacaklının alacak üzerinde tasarruf yetkisinin bulanmasına bağlıdır. İbra ile asıl borç ve ona bağlı fer i borçlar sona erer. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 23. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında öncelikle emredici hükümler uygulanır. Daha sonra emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla sözleşme hükümlere,daha sonra tamamlayıcı veya yorumlayıcı hukuk kuralları uygulanır. bu şekilde de uyuşmazlık çözülmezse ticari örf ve adetler uygulanır. Ticari örf ve adetlerden sonra en son genel hükümler uygulanır. Genel hükümlerin uygulanma sırasında MK md.1 uygulanır. 20. Eksik borçlar, borçlu tarafından kendiliğinden ödenirse geçerli bir borcun ifası gibi hüküm ve sonuç doğurur ve artık sebepsiz zenginleşme davası ile iadesi istenemez. Çünkü yapılan ifa sebepsiz değildir. Bilakis hukuken geçerli bir hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Yapılan ifa hataen, yani eksik borç olduğu bilinmeden bile yapılmış olsa durum değişmez. Eksik borçlar, kumar ve bahisten doğan borçlar, evlenme telalığından doğan borçlar, ahlaki ödevden kaynaklanan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlardır. Haksız fiillerden doğan borç eksik borç değildir. 21. Defi, hak sahibine karşı tarafın öne sürmüş olduğu bir hakkı etkisiz kılma veya sonuçlarını tamamen veya kısmen engelleme hakkı verir. Borçlu def i hakkını kullansa bile borcunun olmadığını veya borç ilişkisinin bulunmadığını öne sürmüş olmaz. Aksine borcunun ve borç ilişkisinin varlığını kabul etmekle birlikte bu borcu ödemek zorunda olmadığını öne sürmektedir. Defi hallerini hakim resen gözetmez, tarafların ileri sürmesi gerekir. 22. Ticari İşletme Rehni Kanununa göre, ticari işletme rehni, teslimsiz rehin türlerinden biridir. Rehnin kapsamına giren unsurların teslimi gerekmez. Rehin ticari işletmeler için ticaret siciline, esnaf işletmeleri için ise esnaf siciline tescil ile birlikte hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. 24. Bono,poliçe,çek ve tahvil alacak hakkı veren kıymetli evrak senetleridir. Hisse senetleri ise ortaklık hakkı veren kıymetli evrak senetleridir. 25. Bonoda keşideciye karşı açılacak davalarda zamanaşımı süresi vadenin bitiminden itibaren 3 yıl, hamilin müracaat borçlularına karşı açılacak davalarda protesto tarihinden itibaren 1 yıl,ödeyen müracaat borçlusunun diğer müracaat borçlularına başvurmasında zamanaşımı süresi ödediği tarihten itibaren 6 aydır. 26. Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacı ile iki veya daha çok gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiç birisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan ve tüzel kişiliği olar şirket kollektif şirkettir. Kollektif şirket yazılı bir şirket mukavelesi ile kurulur. Şirket, ticaret siciline tescil anında teşekkül ederek tüzel kişilik kazanır. Şirketin borç ve taahhütlerinden birinci derecede şirket mesuldür. Şirket mameleki borçları karşılamaya yetmiyorsa ortakla hudutsuz olarak ve müteselsilen mesul olurlar. 4

7 27. Taraf takip işlemi, takip süresi içinde tarafların yaptıkları, takibe yön veren genellikle icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlayan işlemlerdir. Örneğin; Takip talebi, haciz talebi, satış talebi, istihkak iddiası gibi. İcra takip işlemleri ise İcra organları tarafından yapılmalan, Borçluya karşı zararına veya tehlikesine yönelik yapılan, Takibin alacaklı yararına ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olan işlemlerdir. Örneğin; Haciz, satış, icra emri veya ödeme emri göndermek gibi. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 29. İcra harçları ve masrafları takip sonunda haksız çıkan tarafa yükletilir. Ancak cezaevi harcı ve yenileme harcı hiçbir şekilde borçluya yükletilemez. İcra mahkemesinde de harçlar alınır ancak icra mahkemesinde oturum harcı alınmaz ve cezaya ilişkin kararları harçtan muaftır. 28. İcra Mahkemesinin görevleri, 1. Şikayetleri incelemek, 2. İtirazın geçici veya kesin kaldırılması talebi, 3. Hacizde ve iflasta mal masa elinde iken açılan istihkak davası, 4. İhalenin feshi davası 5. Sıra cetveline karşı şikayet 6. Kural olarak icra iflas kanunundaki suçlar hakkında ceza vermek, 7. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde itirazları incelemek 8. Üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi sonrası tazminat taleplerini incelemek, 9. İcranın geri bırakılması 10. İcra takibinin iptali ve taliki 11. Gecikmiş itirazı incelemek 12. İpotek kaydının terkini talebini incelemek 13. İntifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras yada bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi gibi malların satış usulünü belirlemek, 14. Müflisin yeni bir mal edinmediği itirazını incelemek, 15. İflas dışı(adi) konkordato taleplerini alarak borçluya mühlet vermek ve konkordato komiserini atamak, 16. İflas idaresi üyelerini seçmek, 30. Hacizde istihkak davasından farklı olarak dava konusu sadece mülkiyet hakkıdır. Onun dışındaki itirazlar sıra cetveline itiraz davası ile ileri sürülür. Verilen diğer seçeneklerin tamamı aynı zamanda hacizde istihkak davasının konusunu oluşturmaktadır. 5

8 1. Kısmi denge analizi A.Marshall, genel denge analizi ise L.Walras tarafından geliştirilmiştir. 2. Eşmaliyet doğrusu: firmanın kasasındaki para ile satın alabileceği girdi miktarlarını gösterir. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 4. Soruda düşük olmayan bir maldan bahsedilmekte yani normal mal, kastedilmektedir. Düşük mal; gelir azalınca talebi artan mal normal mal ise gelir azalınca talebi azalan maldır. Soruda mal fiyatı arttığına göre reel gelir azalır. Düşük olmayan mallarda (normal mal) reel gelir azalınca mala olan talep azalır. K = C P K P L P K şeklindedir. Soruda verilen denklem K = 120 6L olduğuna göre, P L P K = 6 C P K = 120 P L = 9 C bir yöntem ise şudur; 9 P K = 6 P K = 9 6 = 3 2 = 120 C = 180 dir. Firma K girdisinden hiç almazsa alabileceği maximum L miktarı bulunur. K = 120 6L O = 120 6L 6L = 120 L = 20 birim TC = P K K + P L L TC = P K (0) + 9.(20) TC = Soruda verilen üretim fonksiyonu CES üretim fonksiyonudur ve bu fonksiyonlarda; Ölçeğe Göre Getiri (ÖGG Parantez dışındaki üs = Parantez içinin üssü 0,5 = ÖGG ÖGG = 0,25 < 1 ÖG azalan getiri 0,5 ÖGG > 1 ise ÖG artan getiri ÖGG < 1 ise ÖG azalan getiri = 1 ise ÖG sabit getiri sözkonusudur. 3. P = 40 den Q S = (40) Q S = 60 dır. Üreticilerin fiyat sınırını (yeni hangi fiyattan hiç mal satmayacaklarını) bulmak için; Q S = 0 0 = P P = 5 Bu sonuçları grafikte gösterelim. P Grafikte taralı olan dik üçgen alanı üretici rantıdır. Üretici rantı = = Q 6 6. Tekelci rekabetçi firma reklam v.b. yöntemle ürününü farklılaştırarak tüketici üzerinde etkili olur ve malın talebinin fiyat esnekliği azalır. 7. I. dereceden (Tam) fiyat farklılaştırması: Tekelci firmanın ürettiği her birim malı farklı ve mümkün olan en yüksek fiyattan satmasıdır. Dolayısıyla tüketici rantı sıfır üretici rantı ise maximum olur. Dara kaybı ortaya çıkmayacağından toplam refah maksimumdur.

9 8. Gelir Tüketim Eğrisi (GTE) tüketicinin geliri sürekli arttırıldığında elde edilen denge noktalarının geometrik yeridir. x 2 y GTE D 2i2 İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 11. Kısa dönem toplam arz eğrisi (SAS) pozitif eğimlidir. P P 2 SAS E 1 P 1 E 2 AD Y 0 Y 1 Y 2 x 1 D 1 0 i 1 y 1 y 2 x Para arzındaki bir azalma T. Talep eğrisini sola kaydırır. Fiyatlar genel düzeyi ve çıktı düzeyi azalır. Tüketicinin geliri artınca bütçe doğrusu sağa kaymıştır. D 1 ve D 2 denge noktalarında geçen eğri GTE dir. D 2 denge noktasında gelir artışı sonucu hem X hem de Y ye talep artmıştır. Gelir artınca talebide artan mallar Normal Maldır. 12. Enflasyonist Açık: Fiili GSYİH, Tam istihdam GSYİH nın üzerinde iken ortaya çıkan harcama fazlasıdır. GSYİH Açığı= Potansiyel GSYİH Fiili GSYİH 9. Sıfır maliyet ve homojen mal varsayımına dayanan bertrand modelinde fiyat 0 olana kadar fiyat rekabeti yapılır. Tam rekabette dengede P = MC dir. Modelde MC = 0 olduğu için P = 0 olur. Fiili GSYİH > Potansiyel GSYİH ise GSYİH açığı negatiftir ve Ekonomide harcama fazlası vardır. 13. Daraltıcı para politikası LM eğrisini sola kaydırır. Faiz oranı artar hasıla (Y) azalır. Daraltıcı Maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. Faiz oranı düşer hasıla (Y) azalır. İki politika eşanlı uygulandığında ise hasıla azalır ancak faize etki belirsizdir. Dolayısıyla tüketim azalır. Yatırıma etki belirsizdir. 10. Bir firmanın Toplam hasılat (TR) fonksiyonu ters talep fonksiyonundan türetilir. 14. Yapısal bütçe açığı hesaplanırken kullanılan vergi geliri ekonominin tam istihdam geliri üzerinden hesaplanır. TR = PxQ P = TR Q 60Q 2Q2 P = Q P = 60 2Q 15. Maliye Politikası aracı olan vergiler azaltıldığında T. Talep artar. T. Talep eğrisi sağa kayar. T. Arz eğrisinin konumu değişmez. 7

10 16. Vergi artışı geliri vergi çarpanı katı kadar azaltacaktır. Y = k T T 0 c k T = 1 c (1 t) Y = ,80 k T = 1 0,80 (1 0,25) Y = 200 0,80 k T = 1 0,60 = 0,80 0,40 k T = 2 İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 20. Kaydi para çarpanı = 1 / (r + e + c) = 1 / (0,25 + 0,05 + 0,20) = 1 / 0,50 = 2 Yaratılabilecek toplam kaydi para miktarı = Kaydi para çarpanı x Bankaya yatırılan mevduat = 2 x 200 = 400 bulunur. 17. Milli Gelir; üretim faktörlerinin gelirlerinin toplamıdır. MG = ücret + rant + kâr + faiz 18. Harcama çarpanı k H = 1 1 c (1 t) marjinal vergi tüketim oranı eğilimi vergi oranı (t) artarsa harcama çarpanı azalır. 21. Para politikası araçları; - Zorunlu karşılık oranı - Disponibilite oranı - Açık piyasa işlemleri - Reeskont politikası - Zorunlu döviz devir oranı - Asgari ödeme oranı - İthalat teminat oranı - İkna yolu - Vergi oranı ise maliye politikası araçlarından biridir. 19. Klasik yaklaşım, sadece paranın değişim aracı olma fonksiyonu üzerinde durmuş olup, onlara göre para sadece işlem amaçlı talep edilmektedir. Klasik yaklaşımda para arzı, dolaşımdaki nakit ile çek mevduatı (vadesiz mevduat) toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımda para arzı tanımı M1 ile ifade edilmektedir. 22. A.Smith tarafından geliştirilen Mutlak Üstünlükler Teorisi ne göre, bir ülke hangi malı daha düşük bir maliyetle (daha az emek harcayarak) üretiyorsa, o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve omalı ihraç ederek karşılığında diğer malı ithal etmelidir. Tabloya göre, A ülkesi kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olduğundan tüm kaynaklarını kumaş üretiminde, B ülkesi şarap üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olduğundan tüm kaynaklarını şarap üretiminde kullanmalıdır. 8

11 23. Tercihlerde benzerlik teorisi Linder tarafından geliştirilmiş olup, ülkeler arasındaki dış ticareti zevk ve tercihlerin benzerliğine dayandıran talep yönlü bir dış ticaret teorisidir. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 27. Lorenz eğrisi nüfusun % kaçının milli gelirin % kaçını aldığını gösteren ve gelir dağılımında adaletsizliği ölçmeye yarayan bir eğridir. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin derecesi ise Lorenz eğrisinden ve mutlak eşitlik doğrusundan yararlanılarak hesaplanan Gini katsayısı ile ölçülür. 24. Gümrük vergileri ithalatı azaltarak ithal ikameci sanayide üretimin artmasına ve işsizliğin azalmasına neden olur. Böylece devlet yerli üreticiyi korumuş olur. 28. Şubat 2001 Krizinden sonra, Türk Lirası yabancı paralar karşısında serbest dalgalanmaya bırakılmış ve böylece esnek döviz kuru sistemine geçilmiştir. 25. Neoklasik büyüme modelinde, sermaye faktörü için azalan verimler yasası geçerli iken, teknoloji ve nüfus dışsal bir değişken olarak ele alınmaktadır. Bu modelde ayrıca işgücü nüfusun belli bir oranından ibaret olup, ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir. 29. Türkiye ile IMF arasında bugüne kadar toplam 19 kez imzalanan Stand-By anlaşmasının ilki 1 Ocak 1961 tarihinde, sonuncusu Ocak 2005 tarihinde yapılmıştır. 26. W.W.Rostow a göre, ekonomik gelişme tarihsel bir süreçtir ve her ülke şu beş aşamayı geçerek ekonomik gelişmesini tamamlar; - Geleneksel toplum aşaması - Kalkışa hazırlık aşaması - Kalkış aşaması - Olgunluğa geçiş aşaması - Olgunluk aşaması TCMB A.Ş. statüsünde kurulmuş olup, dört tür hisse senedi çıkarmıştır; - A sınıfı hisse senetleri Hazineye (%51 den az olamaz), - B sınıfı hisse senetleri ulusal bankalara, - C sınıfı hisse senetleri ulusal bankalar dışındaki diğer bankalara, - D sınıfı hisse senetleri Türk vatandaşlığını haiz gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmiştir.

12 1. Organik devlet anlayışına göre devlet toplumun üstünde ve topluma ait bir organdır. Devlet bireylerin üzerindedir. Devlet ve toplumun menfaatleri bireyler devlet ile birlikte tek bir organik varlık olarak düşünülür. Sosyal devlet, sos yal refah devleti, müdahaleci devlet, komünizm, faşizm or ganik devlet yaklaşımını yansıtır. 2. Ziraat Bankası kamu bankasıdır. Regülatör kuruluş olarak nitelendirilen kuruluşlar piyasada düzenleyici rol oynayan kuruluşlardır. Regülasyonda amaç özel sektörün kamusal çıkarlarla çatışan eylemlerine izin vermemektir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 6. Kamu harcamalarının artış nedenlerini açıklayan teoris yenlerden biri Adoph Wagner dir. Wagner, sanayileşmiş ülkeleri incelemiş ve toplumların sosyal ilerleme istekle rinin kamu harcamalarını artırdığını belirtmiştir. Ve bunu Devlet Faaliyetlerinde Sürekli Artış Kanunu olarak be lirtmiştir. Toplumların arzusu sosyal açıdan gelişmektir. Ve devletler bu arzunun üzerlerinde yarattığı baskıdan ötürü gelenek sel hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda bir takım yeni hizmetler de üstlenmektedirler ve kamu harcamaları hem mutlak hem de göreli olarak artmaktadır. 7. Mali illüzyon veya mali aldanma adı verilen kavram, seç menlerin bütçe açıklarındaki artışı yanlış algılayarak dev letten artan oranda mal ve hizmet talep edeceğini ve bu durumun da sürekli bütçe açıklarını besleyen kısır bir dön gü yaratacağını ifade etmektedir. 3. Birinci en iyi fiyatlama yöntemi, fiyatın marjinal maliyetlerde belirlenmesidir. Marjinal maliyet fiyatlaması doğal tekel konumundaki kamu kuruluşlarında doğrudan faydanın bedeli olan marjinal maliyetin tüketiciler tarafından, dışsal faydanın ise kamu yararı olarak bütçeden finanse edildiği fiyatlama yöntemidir. Marjinal maliyet fiyatlaması kamu ekonomisinin temel fonksiyonlarını gerçekleştirme yönünden en uygun yöntemdir. 8. Sermaye teşkili için transfer harcamaları devletin karşılığı olan tek transfer harcamasıdır. Çünkü devlet, yaptığı har cama karşılığında bir mal veya hizmet satın almasına rağ men, harcamanın cari dönem üretimine hiçbir katkısı ol mamıştır. Dolayısıyla cari yılda üretilen taşınmaz malların alımı için yapılan harcamalar sermaye teşkili için trans fer harcaması değil yatırım harcaması olarak kabul edil mektedir. 4. Dar anlamda kamu kesimi içerisinde sadece Merke zi yönetim kuruluşları yer alırken, geniş anlamda kamu kesimi içerisine Merkezi yönetim, yerel yönetim, parafiskal kuruluşlar ve KİT ler girmektedir. Dolayısıyla Sayıştay merkezi yönetim içerisinde yer aldığı için aynı zamanda geniş anlamda kamu kesimi kate gorisinde de yer almaktadır. 9. Mülk (emlak) ge lirleri devletin taşınır veya taşınmaz mal ve hakları kira ya vermesi karşılığı elde edilen gelirdir. Kamu sektörü bu rada, sanki özel sektör kişisi gibi hareket eder. Bu durum da cebri yani egemenlik gücüne dayalı bir kamu geliri ola rak nitelendirilmez. 5. Kamu harcamaları/gsmh oranı 1 den büyük olamaz. Yani kamu harcamaları en faz la GSMH kadar olabilir. Bu durumda da sonuç 1 e eşit ola caktır. Sonucun 1 çıkması durumunda ekonomide tümüy le devlet egemenliği söz konusudur Spesifik vergiler,vergileme tekniği bakımından basit vergi lerdir. Bu sebeple de bu vergilerin idaresi kolaydır. Spesi fik vergiler fiyat hareketlerini yakından takip edemedikleri gibi mallar arasındaki kalite farklarını da pek göz önünde tutmazlar. Bu yüzden spesifik vergilerin enflasyonun hü küm sürdüğü dönemlerde reel olarak hasılatı düşer.

13 11. Vergi bilinci, bireyin vergi gelirlerinin kamu giderlerinin fi nansmanı için toplandığının bilincinde olmasıdır. Vergi ahlakı, bireyin vergi ödevlerine ilişkin yükümlülüklerini kurallara uygun biçimde tam olarak yerine getirmesidir. Vergi gayreti ise bir ülkede bulunduğu tahmin edilen vergi kapasitesi ile fii li vergi hasılatı arasındaki oransal ilişkidir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 16. Klasik bütçe teorisine göre kamu giderleri olağan kamu gelirleriyle karşılanmalıdır. Bütçe denk olmalıdır. Bilindi ği gibi klasik maliyecilere göre borçlanma olağanüstü bir kamu geliridir ve klasikler borçlanmaya sıcak bakmazlar. 12. Mükellefin geliri iken ödeyeceği vergi yoktur. Çünkü ilk lik gelir için %0 vergi oranı söz konusudur. Mükellefin geliri iken ödeyeceği vergi=>gelirinin ilk si için %0, si için %10 ( 100), ka lan si için ise %20 ( 20), yani toplamda 300 dir. Marjinal vergi oranı= Vergideki değişiklik/ Gelirdeki deği şiklik Marjinal vergi oranı= / Marjinal vergi oranı= 300 / = 0, Spesifik karakterli vergiler, tersine artan oranlı yani gerile yici veya ric i vergiler olarak kabul edilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi de spesifik yapıda olduğu için tersine artan oranlı vergi niteliğindedir. 17. Serbest Takdir Yöntemi; herhangi bir yılla ilişkilendirilmek sizin, gelir rakamlarının ülkenin mali ve ekonomik durumu dikkate alınarak serbestçe belirlenmesidir. Türkiye de ge lir bütçesi hazırlanırken bu yöntemden yararlanılmaktadır. 18. Hazine bonosu devletin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak için çıkartılır. Ve kısa süreli finansman ihtiya cı bütçe açıklarının kapatılması anlamına gelmektedir. Ya tırımları finanse etmek için çıkarılan fonlara devlet tahvi li adı verilir. 19. Kişinin vatani, dini duygularını harekete geçirerek yapılan borçlanma manevi zorlama olarak kabul edilmektedir. Bu tip borçlanmalar olağanüstü durumlarda ve daha çok tota liter rejimlerde uygulanır. 14. Kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kulla nılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler olarak ifade edilmiştir. 20. Dış borçların geri ödenmesi esnasında milli gelir azalaca ğı için enflasyonist etki değil deflasyonist etki oluşacaktır. 15. Toplama ilkesi benzer nitelikli bütçelerin bir arada göste rilmesini ifade etmektedir. Örneğin; Genel bütçe, özel büt çe ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bütçelerinin Merkezi Yönetim bütçesi çatısı altında toplanmaları gibi dir Faiz dışı açık= Kamu gelirleri ( Kamu giderleri- Faiz harcamaları ) Faiz dışı açık= 200 ( ) Faiz dışı açık= 15

14 22. Devlet bütçe açıklarını kapatmak için kısa vadeli borçlanmaya gider. Kısa vadeli borçlara dalgalı borç denir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 27. Ekonomi eksik istihdamdayken eksik istihdama neden Basit usulden yararlanmanın genel veya özel şartlarından herhangi birini yıl içinde kaybeden mükellef izleyen takvim yılının başından itibaren gerçek usule geçmek zorundadır. 23. Mali dengesizliğin doğru olarak ölçüldüğü varsayımı altında en önemli sorunlardan biri ne ölçüde bir uyumun gerekli olduğudur. Ortodoks Kurala yani klasik görüşe göre bu uyum, bütçe denkliğinin sağlanmasıdır. Keynesyen görüş ise bunun gerekli olmadığını, hatta kısa sürede gerçekleştirilmesi halinde üretim üzerinde daraltıcı etkiler yaratacağını ve aşırı etkinlik maliyetleri doğuracağını savunur. 28. Sakatlık indiriminden ücret geliri elde edenler, serbest meslek erbapları be basit usulde ticari kazanç elde edenler yararlanır. Aynı zamanda kendileri sakat olmasalar dahi bakmakla yükümlü oldukları kişiler arasında sakat bulunan ücretliler ve serbest meslek erbapları da indirimden yararlanırlar. 24. Richard Musgrave tam istihdam bütçe açığına alternatif ölçü olarak mali kaldıraç yöntemini önermiştir. Mali kaldıraç cari mali etkinin ölçülmesi ile ilgilidir. Maliye politikası ile müdahalenin dönemsel hareketler üzerindeki etkisini değerlendirmede kullanılır. MK= ( G- T ) x k olarak ifade edilir. (k: maliye politikası çarpanı) 29. Tarhiyat öncesi uzlaşma vergi ziyaı ve genel ve özel usulsüzlük suçları için söz konusudur. Tarhiyat sonrası uzlaşma ise sadece vergi ziyaı suçu için söz konusudur. 25. Enflasyonun önlenmesinde etkili maliye politikasının temel araçları, kamu kesimi açıklarının kapatılması, hatta olanaklar çerçevesinde kamu kesimi fazlası yani bütçe fazlası verilmesine çalışılmasıdır. Bu şekilde uygulanan maliye politikası daraltıcı politikadır. 30. Usulsüzlükte ceza zamanaşımı 2 yıldır. 26. Likiditeyi kısmak ve toplam talebi artırmak için enflasyon dönemlerinde devlet tahvillerinin kesinlikle halka satılması gerekmektedir. 12

15 1. Satış kuru = 1,38 Alış kuru = 1,36 0,02 Kambiyo Kârıdır. İşletmenin elde ettiği kâr 27,5 dir. Bu durumda Türk Lirasına çevrilen Dolar; 27,5 / 0,02 = 1375$ MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 3. Alacağın şüpheli hale gelmesi 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ALACAK SENETLERİ Karşılık ayrılması 654 KARŞILIK GİDERLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALA- CAKLAR KARŞILIĞI Tahsilat Kaydı 100 KASA 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALA- CAKLAR 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI Söz konusu dava açıldığı yıl olan 2011 yılında değil 2012 yılında sonuçlanmıştır. Bu nedenle lik tutar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı yerine, Önceki Dönem Gelir ve Kârları hesabında izlenir. 4. Senet iskontosu: Senetlerin vadelerinden önce bankaya satılması işlemidir. Banka vadeye kadar olan faiz, vade farkı vb. keserek kalan tutarı işletmeye öder. 2. Hisse senetleri için dönem sonunda ayrılan karşılık tutarı ile ilgili kayıt: 654 KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYMETLER DE- ĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI İzleyen yılda hisse senetlerinin satışıyla ilgili yapılacak kayıt 102 BANKALAR 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 110 HİSSE SENETLERİ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI Yapılacak kayıt 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ Diğer Alacaklar grubunda belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere olacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında izlenir. Yapılacak kayıt 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ DİĞER ALACAKLAR SE- NETLERİ REESKONTU

16 6. Reeskont dönemsonu işlemidir. Borç senetlerine reeskont hesaplandığında senedin nominal değeri ile tasarruf değeri arasındaki fark ( ) = Reeskont Faiz Gelirleri hesabına alacak kaydedilir. Yapılacak kayıt; MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 9. İşletmenin satın aldığı malların KDV ve lik kısmı peşin tahsil edilmiştir. Dolayısıyla lik tutar kasa hesabında izlenir. ( ) = lik kısmı kredili satılmıştır. Kredili satıştan doğan alacaklar Alıcılar hesabında izlenir. Yapılacak kayıt 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU REESKONT FAİZ GELİRLERİ KASA 120 ALICILAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV Her türlü mal ve hizmet satın alınması sırasında satıcılara ödenen KDV nin kaydedildiği ve izlendiği hesap İndirilecek KDV hesabıdır. Mal ve hizmet alımlarından indirilecek KDV bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılan indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeleri ile indirilemeyen ve Devreden KDV hesabına aktarılan borç bakiyesi bu hesaba alacak yazılır. 8. Brüt Satış Kâr / Zararı = Net Satışlar Satılan Ticari Malların Maliyeti Net Satışlar = Satışlar (satış indirimleri) = Net Satışlar = Satılan Ticari Malların Maliyeti = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı Dönemsonu Mal Mevcudu B TİCARİ MALLAR A Dönembaşı mal mevcudu Dönemiçi alışlar Alış giderleri Alıştan iadeler Alış iskontoları MALİ BORÇLAR 300 Banka Kredileri 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( ) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı ( ) 309 Diğer Mali Borçlar hesaplarından oluşur. 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabı Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler grubunda yer alır tarihinde işletme satacağı mal için müşterisinden avans ödemesi almıştır. Yapılacak kayıt Satılan Ticari Malların Maliyeti = = Brüt Satış Kâr / zararı = = BANKALAR ALINAN SİPARİŞ AVANS- LARI Alıcıdan avans alınması 3.000

17 tarihinde, malları müşteriye teslim edilmiş, siparişin kalan tutarı müşteri tarafından işletmenin banka hesabına yatırılmıştır. Malların teslimiyle ilgili yapılacak kayıtta önceden alınan avansıda mahsup etmek gerekir. MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 16. İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması tutarlılık kavramının gereğidir. Yapılacak kayıt; 102 BANKALAR 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında kayıtlı lik giderin lik kısmı döneme aittir. Bu durumda lik gider tutarının bu hesaba ait bir tutar olmadığı için bu hesaptan çıkarılıp Finansman Giderleri (dönemin faiz gideri) hesabına aktarılması gerekmektedir. Yapılacak kayıt; 17. Satın alınan arsa bedeli Arazi ve Arsalar hesabı nda bina bedeli ise Binalar hesabı nda izlenir. İşletmenin bina ve arsa için düzenlediği çek tutarı Verilen Çek ve Ödeme Emirleri hesabı nda KDV tutarı Kasa hesabı nda izlenir. Borçlanılan tutar ise borcun niteliği belirlenmediği için Diğer Ticari Borçlar hesabı nda izlenir. Diğer Ticari Borçlar hesabı, ticari borçlar hesap grubunuda yer alan borçların hiçbirinin kapsamına alınmayan ticari borçların izlendiği hesaptır. 780 FİNANSMAN GİDERLERİ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Borç ve Gider Karşılıkları grubunda yeralan hesaplar içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabı nda izlenir 250 ARAZİ VE ARSALAR 252 BİNALAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR İşletme aleyhine açılan ve devam eden tazminat davaları 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabının alacağına kaydedilir. 15. İşletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılan hesap Şerefiye hesabı dır Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı bilanço hesabı olduğundan Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar kısmında yer almaz. Yapılacak Kayıt; 261 ŞEREFİYE 191 İNDİRİLECEK KDV ALINAN ÇEKLER İşletmelerin belli bir tarihteki mali durumunu (İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların temin edildiği borç ve sermayeyi) gösteren mali tabloya Bilanço denir 15

18 MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 20. İşletmeler açısından, kiralanan işyerlerinin kira bedeli ilgili döneme gider olarak yansıtılır ve Genel Yönetim Giderleri hesabına kayıtlanır. İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunması sonucu ilgili mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesap Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı dır. İşletme tutarındaki kira bedelinden (2.500 x 0,20) = 500 stopaj kesmiş ve kalan ( ) = yi işyeri sahibine ödemiştir. nominal değer x faiz oranı x süre 23. İç iskonto = (faiz oranı x süre) x6x85 gün = (6x85) reeskont = Tasarruf değeri = = Yapılacak kayıt; 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KASA 360 ÖDENECEK VERGİ VE FON- LAR GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 150 İLK MADDE VE MALZEME Özkaynaklar 24. Finansman Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar = = = 0,72 Faaliyet Kârı 25. İş hacmi Rantabilitesi = Net Satışlar Brüt Satışlar Satış İndirimleri... (4.500) NET SATIŞLAR Satışların Maliyeti... (6.200) BRÜT SATIŞ KÂRI Toplam üretim maliyeti Dönembaşı yarımamül maliyeti Dönemsonu yarımamül maliyeti (4.000) Dönembaşı mamül maliyeti Dönemsonu mamül maliyeti (3.000) SATILAN MAMÜL MALİYETİ Faaliyet Giderleri... (17.800) Genel Yönetim Giderleri... (11.200) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri... (3.600) Araştırma ve Geliştirme Giderleri... (3.000) FAALİYET KÂRI İş hacmi Rantabilitesi = = 0,25 16

19 26. Aktif toplam = dönen varlık + duran varlık Dönen Varlıklar = Aktif toplam duran varlıklar Aktif toplam = Pasif toplam Pasif toplam = KVK + UVYK + Özkaynaklar KVYK = Pasif toplam (UVYK+ Özkaynaklar) Dönen Varlıklar Stoklar Likidite oranı = Soruda KVYK verilen bilgiler üzerinden hesaplanamaz. MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ adet maldan 5 adedi satış niteliğini kaybederse; 55 5 = 50 adet mal kalır. 5 adet = 0,10 50 adet %10 artış olur. Dönen Varlıklar Cari Oran = Soruda verilen bilgiler KVYK üzerinden hesaplanır. Toplam Yabancı Kaynaklar Finansal Kaldıraç Oranı = Pasif toplam Soruda verilen bilgiler üzerinden hesaplanır. Özkaynaklar Finansman Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar Soruda verilen bilgiler üzerinden hesaplanır. 27. Stok devir hızı = Net Satışlar Stoklar Soruda stok tutarı verilmediği için öncelikle stokları bulmak gerekir. Bunun için soruda verilen değerleri dikkate almak gerekir. Aktif devir hızı = 1,5 = Aktif Aktif toplam = Net Satışlar Aktif toplam Aktif toplam = Pasif toplam Aktif toplam = KVYK + UVYK + Özkaynaklar 29. S 0,10 P 0,25 D 0, S = 0,10 x 4 0,40 R = 0,2 x 2 0,50 D = 0,15 x 3 + 0,45 1,35 Devamlı Sermaye = UVYK + Özkaynak = KVYK KVYK = Dönen Varlıklar Cari Oran = KVYK Dönen Varlıklar 2,5 = Dönen Varlık = Dönen Varlıklar Stoklar Likidite Oranı = KVYK Stoklar 1,5 = = Stoklar Stoklar = Stok devir hızı = = nominal faiz oranı Reel faiz oranı = 1 + enflasyon oranı Reel faiz oranı = 1,55 1,35 1 = 1,148 1 = 0,148 14,8 17

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi

18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi 18 Gelecek Aylara Ait Giderler Uygulaması 19 Diğer Dönen Varlıkların Uygulaması GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI Peşin ödenen ve cari hesap dönemi içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken,

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı