KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI"

Transkript

1 KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 12 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

2 Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) Web: - e-posta:

3 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının 38. maddesine göre, Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez. 2. Milletvekilliğinin Düşmesi (AY. m. 84): İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 4. Hukuki işlemler çeşitli açılardan sınıflandırılabilirler,bu işlemler, tek yanlı-çok yanlı, genel-birel, şart-sübjektif işlem, yapıcı-belirleyici işlem, basit-kolektif-karma işlem olarak ayrımlara tabi tutulurlar. Şart işlem, bir kişi, nesne yada olaya ilişkin olarak yapılan genel bir hukuksal durumdan bir diğerine girme, onun için de bulunma veya ondan çıkma sonucunu doğuran işlemdir. Bu işlem türüne koşul işlem veya durum işlem de denir. Bu işlem ile birlikte, bir kişi, genel ve kişilik dışı bir hukuksal bir duruma sokulur. Bireysel nitelikte olan şart işlem, yeni bir hukuksal durum yaratmaz, kişiyi önceden zaten olan bir hukuksal duruma sokar. Sübjektif işlemlerle, genel olarak, belli bir kişi, yada kişiler arasında özel bir hukuksal durum yaratılır. Yaratılan hukuksal durum hem özneldir, hem kişiseldir. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur. Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Başkanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Kurulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. 5. Merkeziyetçilik; Otoritenin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş ve görüşe dayanan yönetim biçimidir. Merkeziyetçi yönetim, mutlakıyetle aynı anlama gelmez. Ancak mutlakıyet yönetimlerinde de merkeziyetçi yönetimler olabilir. Burada esas olan ülke yönetiminde, bilhassa idari yönetimde yetkilerin merkezde olup olmadığıdır. Merkez kelimesinin anlamı, o ülkenin başkentini, başkentteki yönetim organlarını ve bizzat devlet başkanını (İmparator,Kral,Kağan,Padişah,Ç ar vs..) ifade eder. Ülke ile ilgili kararlar merkezde alınıp, taşrada uygulanıyorsa merkeziyetçi yönetim var demektir. 3. Kanun Hükmünde Kararname (AY. m. 91): TBMM, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verebilir. Bakanlar Kurulunun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine sebep olmaz. Kanun hükmünde kararnamenin, TBMM tarafından süre bitiminden önce onaylanması sırasında, yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir. 6. Merkezi idarenin taşra teşkilatındaki ikinci bölüm ilçe idaresidir. İller birden fazla ilçeden oluşur. İlçelerin kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır. Buna karşılık ilçenin komşu il olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi, İçişleri Bakanlığının hazırlayacağı müşterek kararname ile olur. Bugün ülkemizde 850 adet ilçe idaresi vardır. 1

4 HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 7. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir. Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması, Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması, Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması, Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi, Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması, Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması, Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması, Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması, Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. 8. TCK nın 18/1. maddesine göre, geri verme talebine esas teşkil eden fiil; a) Türk kanunlarına göre suç değilse, b) Düşünce suçu veya siyasi ya da askeri suç niteliğinde ise, c) Türkiye Devletinin güvenliğine karşı, Türkiye Devletinin veya bir Türk vatandaşının ya da Türk kanunlarına göre kurulmuş bir tüzel kişinin zararına işlenmişse, d) Türkiye nin yargılama yetkisine giren bir suç ise, e) Zamanaşımına veya affa uğramış ise, geri verme talebi kabul edilmez. Mevzuatımızda taksirli suçlar dolayısıyla kişinin yabancı ülkeye geri verilemeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 9. TCK nın 2. maddesine göre, (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz. Kanunilik ilkesinin bir gereği olarak, suç ve ceza kanunla konulabilir. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Örneğin yönetmelik veya tüzükle suç ve ceza konulamaz. Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, yargılamanın yenilenme nedenleri arasında yer almaz. Çünkü Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, Temyiz nedenidir Kovuşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiye sanık denir. Hakkında mahkûmiyet kararı verilen kişiye hükümlü denir. Şüphelinin Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine ifade alma denir. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye soruşturma denir. Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiye malen sorumlu denir.

5 11. CMK nın 56/2. maddesine göre, Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler. Yani sağır ve dilsiz olan tanıklar, yeminsiz dinlenecek tanıklardan biri değildir. CMK ya göre yeminsiz dinlenecek tanıklar şunlardır: (1) Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar, (2) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar, (3) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlar. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 14. Ayni haklar kişiye eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklardır. Ayni haklar, kendi içinde 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilki irtifak hakkı olup, intifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı ve kaynak hakkı irtifak haklarının başlıcalarıdır. İkinci grup ayni haklar rehin haklarıdır. İpotek, ipotekli borç senedi, irad senedi, taşınır rehni ve hapis hakkı rehin haklarının türleridir. Üçüncü grup ayni hak ise taşınmaz yüküdür. Buna karşılık soruda d seçeneğinde verilmiş olan geri alım hakkı sözleşmeden doğan nispi haktır. 15. Bir eşyaya malik sıfatıyla zilyet olan kişiye asli zilyet, o eşyaya mülkiyet dışındaki bir hak iddiasıyla zilyet olan kişidir. Örneğin, ödünç alan, kiralayan, rehin alan, emanet alan feri zilyettir. Soruda A, B, C, ve D seçeneklerindeki kişiler eşya üzerinde malik sıfatıyla zilyetken, kuru temizlemeci K feri zilyettir. 12. Kanun hükmünün somut olaya olduğu gibi uygulanması, bazen kanunun amacını aşan sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda kanun koyucu, bazı kanun hükümlerinin uygulanmasında hakimin somut olayın özelliklerini dikkate almasını öngörmüştür. İşte kanun koyucunun hakime böyle bir yetki verdiği durumlarda kural içi boşluktan söz edilir ve hakime verilen bu yetkiye ise takdir yetkisi denir. Olayda hakimin takdir yetkisi ile dolduracağı kural içi boşluk söz konusudur. Zira hakim somut olayda ortak hayatı çekilmez hale getiren olayların olup olmadığını takdir edecek ve ona göre kuralı uygulayacaktır. 13. Ölüm gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır. Hukukumuzda kişiliği sona erdiren ölüm olayından kasıt beyin ölümüdür. Bir kişinin ölmüş olduğunun ispatı bundan kendi lehine hak sağlayacak kimseye düşer. Ölüm anının tespiti özellikle organ nakli ve miras açısından önemlidir. Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır. Buna birlikte ölüm karinesi denir. Ölüm ile kişilik sona erer, o kişinin şahsiyet hakları ve şahsa bağlı hakları ortadan kalkar. Malvarlığı hakları ise, bir kül halinde mirasçılarına geçer. Diğer taraftan aile hukukuna ilişkin evlilik birliği, velayet gibi bazı haklarda ölümle birlikte sona erer. 16. Resmi vasiyetnamenin resmi memur önünde yapılması zorunludur. Sözü edilen memur sulh hakimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Buna karşılık resmi memur olmayan ve kanunla görevlendirilmemiş olan vasiyetçinin temsilcisi huzurunda resmi vasiyetname geçerli olarak düzenlenemez. 17. Vakıf kurma,tek taraflı bir hukuki işlemdir. Ya noterde düzenlenecek senetle ya da vasiyetname ile vakıf kurulabilir. Ayrıca vakıf,noterde temsilci aracığıyla da kurulabilir. Diğer şıklarda verilenler,taraf sayısına göre,iki taraflı hukuki işlemlerdir. 18. Bir sözleşmeyi kurmak üzere kabul beyanı, önalım (şuf a) hakkı, alım(iştira) ve geri alım (vefa) haklarıevlilik dışı doğan bir çocuğun tanınması-sınırlı ehliyetli veya sınırlı ehliyetsiz kişilerin kendi başlarına yaptıkları bir hukuki işlemin yasal temsilci veya yasal danışman tarafından icazet verilmesi yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemin temsil edilen tarafından onaylanması kurucu yenilik doğuran haklardır. Diğer şıklarda belirtilenler feri haklardır. 3

6 19. İbra, Borçlar Kanununda düzenlenen, borcun alacaklı ile borçlu arasında yapılan bir sözleşme ile sona ermesi durumudur. İbra tek taraflı bir borçtan kurtarma beyanı değil bir sözleşmedir. İbra bir tasarruf işlemi olduğundan, ibranın geçerliliği, alacaklının alacak üzerinde tasarruf yetkisinin bulanmasına bağlıdır. İbra ile asıl borç ve ona bağlı fer i borçlar sona erer. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 23. Ticari hükümlerin uygulanma sırasında öncelikle emredici hükümler uygulanır. Daha sonra emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla sözleşme hükümlere,daha sonra tamamlayıcı veya yorumlayıcı hukuk kuralları uygulanır. bu şekilde de uyuşmazlık çözülmezse ticari örf ve adetler uygulanır. Ticari örf ve adetlerden sonra en son genel hükümler uygulanır. Genel hükümlerin uygulanma sırasında MK md.1 uygulanır. 20. Eksik borçlar, borçlu tarafından kendiliğinden ödenirse geçerli bir borcun ifası gibi hüküm ve sonuç doğurur ve artık sebepsiz zenginleşme davası ile iadesi istenemez. Çünkü yapılan ifa sebepsiz değildir. Bilakis hukuken geçerli bir hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Yapılan ifa hataen, yani eksik borç olduğu bilinmeden bile yapılmış olsa durum değişmez. Eksik borçlar, kumar ve bahisten doğan borçlar, evlenme telalığından doğan borçlar, ahlaki ödevden kaynaklanan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlardır. Haksız fiillerden doğan borç eksik borç değildir. 21. Defi, hak sahibine karşı tarafın öne sürmüş olduğu bir hakkı etkisiz kılma veya sonuçlarını tamamen veya kısmen engelleme hakkı verir. Borçlu def i hakkını kullansa bile borcunun olmadığını veya borç ilişkisinin bulunmadığını öne sürmüş olmaz. Aksine borcunun ve borç ilişkisinin varlığını kabul etmekle birlikte bu borcu ödemek zorunda olmadığını öne sürmektedir. Defi hallerini hakim resen gözetmez, tarafların ileri sürmesi gerekir. 22. Ticari İşletme Rehni Kanununa göre, ticari işletme rehni, teslimsiz rehin türlerinden biridir. Rehnin kapsamına giren unsurların teslimi gerekmez. Rehin ticari işletmeler için ticaret siciline, esnaf işletmeleri için ise esnaf siciline tescil ile birlikte hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. 24. Bono,poliçe,çek ve tahvil alacak hakkı veren kıymetli evrak senetleridir. Hisse senetleri ise ortaklık hakkı veren kıymetli evrak senetleridir. 25. Bonoda keşideciye karşı açılacak davalarda zamanaşımı süresi vadenin bitiminden itibaren 3 yıl, hamilin müracaat borçlularına karşı açılacak davalarda protesto tarihinden itibaren 1 yıl,ödeyen müracaat borçlusunun diğer müracaat borçlularına başvurmasında zamanaşımı süresi ödediği tarihten itibaren 6 aydır. 26. Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacı ile iki veya daha çok gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiç birisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan ve tüzel kişiliği olar şirket kollektif şirkettir. Kollektif şirket yazılı bir şirket mukavelesi ile kurulur. Şirket, ticaret siciline tescil anında teşekkül ederek tüzel kişilik kazanır. Şirketin borç ve taahhütlerinden birinci derecede şirket mesuldür. Şirket mameleki borçları karşılamaya yetmiyorsa ortakla hudutsuz olarak ve müteselsilen mesul olurlar. 4

7 27. Taraf takip işlemi, takip süresi içinde tarafların yaptıkları, takibe yön veren genellikle icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlayan işlemlerdir. Örneğin; Takip talebi, haciz talebi, satış talebi, istihkak iddiası gibi. İcra takip işlemleri ise İcra organları tarafından yapılmalan, Borçluya karşı zararına veya tehlikesine yönelik yapılan, Takibin alacaklı yararına ilerlemesini sağlayıcı nitelikte olan işlemlerdir. Örneğin; Haciz, satış, icra emri veya ödeme emri göndermek gibi. HUKUK / ÇÖZÜMLERİ 29. İcra harçları ve masrafları takip sonunda haksız çıkan tarafa yükletilir. Ancak cezaevi harcı ve yenileme harcı hiçbir şekilde borçluya yükletilemez. İcra mahkemesinde de harçlar alınır ancak icra mahkemesinde oturum harcı alınmaz ve cezaya ilişkin kararları harçtan muaftır. 28. İcra Mahkemesinin görevleri, 1. Şikayetleri incelemek, 2. İtirazın geçici veya kesin kaldırılması talebi, 3. Hacizde ve iflasta mal masa elinde iken açılan istihkak davası, 4. İhalenin feshi davası 5. Sıra cetveline karşı şikayet 6. Kural olarak icra iflas kanunundaki suçlar hakkında ceza vermek, 7. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde itirazları incelemek 8. Üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi sonrası tazminat taleplerini incelemek, 9. İcranın geri bırakılması 10. İcra takibinin iptali ve taliki 11. Gecikmiş itirazı incelemek 12. İpotek kaydının terkini talebini incelemek 13. İntifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras yada bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi gibi malların satış usulünü belirlemek, 14. Müflisin yeni bir mal edinmediği itirazını incelemek, 15. İflas dışı(adi) konkordato taleplerini alarak borçluya mühlet vermek ve konkordato komiserini atamak, 16. İflas idaresi üyelerini seçmek, 30. Hacizde istihkak davasından farklı olarak dava konusu sadece mülkiyet hakkıdır. Onun dışındaki itirazlar sıra cetveline itiraz davası ile ileri sürülür. Verilen diğer seçeneklerin tamamı aynı zamanda hacizde istihkak davasının konusunu oluşturmaktadır. 5

8 1. Kısmi denge analizi A.Marshall, genel denge analizi ise L.Walras tarafından geliştirilmiştir. 2. Eşmaliyet doğrusu: firmanın kasasındaki para ile satın alabileceği girdi miktarlarını gösterir. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 4. Soruda düşük olmayan bir maldan bahsedilmekte yani normal mal, kastedilmektedir. Düşük mal; gelir azalınca talebi artan mal normal mal ise gelir azalınca talebi azalan maldır. Soruda mal fiyatı arttığına göre reel gelir azalır. Düşük olmayan mallarda (normal mal) reel gelir azalınca mala olan talep azalır. K = C P K P L P K şeklindedir. Soruda verilen denklem K = 120 6L olduğuna göre, P L P K = 6 C P K = 120 P L = 9 C bir yöntem ise şudur; 9 P K = 6 P K = 9 6 = 3 2 = 120 C = 180 dir. Firma K girdisinden hiç almazsa alabileceği maximum L miktarı bulunur. K = 120 6L O = 120 6L 6L = 120 L = 20 birim TC = P K K + P L L TC = P K (0) + 9.(20) TC = Soruda verilen üretim fonksiyonu CES üretim fonksiyonudur ve bu fonksiyonlarda; Ölçeğe Göre Getiri (ÖGG Parantez dışındaki üs = Parantez içinin üssü 0,5 = ÖGG ÖGG = 0,25 < 1 ÖG azalan getiri 0,5 ÖGG > 1 ise ÖG artan getiri ÖGG < 1 ise ÖG azalan getiri = 1 ise ÖG sabit getiri sözkonusudur. 3. P = 40 den Q S = (40) Q S = 60 dır. Üreticilerin fiyat sınırını (yeni hangi fiyattan hiç mal satmayacaklarını) bulmak için; Q S = 0 0 = P P = 5 Bu sonuçları grafikte gösterelim. P Grafikte taralı olan dik üçgen alanı üretici rantıdır. Üretici rantı = = Q 6 6. Tekelci rekabetçi firma reklam v.b. yöntemle ürününü farklılaştırarak tüketici üzerinde etkili olur ve malın talebinin fiyat esnekliği azalır. 7. I. dereceden (Tam) fiyat farklılaştırması: Tekelci firmanın ürettiği her birim malı farklı ve mümkün olan en yüksek fiyattan satmasıdır. Dolayısıyla tüketici rantı sıfır üretici rantı ise maximum olur. Dara kaybı ortaya çıkmayacağından toplam refah maksimumdur.

9 8. Gelir Tüketim Eğrisi (GTE) tüketicinin geliri sürekli arttırıldığında elde edilen denge noktalarının geometrik yeridir. x 2 y GTE D 2i2 İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 11. Kısa dönem toplam arz eğrisi (SAS) pozitif eğimlidir. P P 2 SAS E 1 P 1 E 2 AD Y 0 Y 1 Y 2 x 1 D 1 0 i 1 y 1 y 2 x Para arzındaki bir azalma T. Talep eğrisini sola kaydırır. Fiyatlar genel düzeyi ve çıktı düzeyi azalır. Tüketicinin geliri artınca bütçe doğrusu sağa kaymıştır. D 1 ve D 2 denge noktalarında geçen eğri GTE dir. D 2 denge noktasında gelir artışı sonucu hem X hem de Y ye talep artmıştır. Gelir artınca talebide artan mallar Normal Maldır. 12. Enflasyonist Açık: Fiili GSYİH, Tam istihdam GSYİH nın üzerinde iken ortaya çıkan harcama fazlasıdır. GSYİH Açığı= Potansiyel GSYİH Fiili GSYİH 9. Sıfır maliyet ve homojen mal varsayımına dayanan bertrand modelinde fiyat 0 olana kadar fiyat rekabeti yapılır. Tam rekabette dengede P = MC dir. Modelde MC = 0 olduğu için P = 0 olur. Fiili GSYİH > Potansiyel GSYİH ise GSYİH açığı negatiftir ve Ekonomide harcama fazlası vardır. 13. Daraltıcı para politikası LM eğrisini sola kaydırır. Faiz oranı artar hasıla (Y) azalır. Daraltıcı Maliye politikası IS eğrisini sola kaydırır. Faiz oranı düşer hasıla (Y) azalır. İki politika eşanlı uygulandığında ise hasıla azalır ancak faize etki belirsizdir. Dolayısıyla tüketim azalır. Yatırıma etki belirsizdir. 10. Bir firmanın Toplam hasılat (TR) fonksiyonu ters talep fonksiyonundan türetilir. 14. Yapısal bütçe açığı hesaplanırken kullanılan vergi geliri ekonominin tam istihdam geliri üzerinden hesaplanır. TR = PxQ P = TR Q 60Q 2Q2 P = Q P = 60 2Q 15. Maliye Politikası aracı olan vergiler azaltıldığında T. Talep artar. T. Talep eğrisi sağa kayar. T. Arz eğrisinin konumu değişmez. 7

10 16. Vergi artışı geliri vergi çarpanı katı kadar azaltacaktır. Y = k T T 0 c k T = 1 c (1 t) Y = ,80 k T = 1 0,80 (1 0,25) Y = 200 0,80 k T = 1 0,60 = 0,80 0,40 k T = 2 İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 20. Kaydi para çarpanı = 1 / (r + e + c) = 1 / (0,25 + 0,05 + 0,20) = 1 / 0,50 = 2 Yaratılabilecek toplam kaydi para miktarı = Kaydi para çarpanı x Bankaya yatırılan mevduat = 2 x 200 = 400 bulunur. 17. Milli Gelir; üretim faktörlerinin gelirlerinin toplamıdır. MG = ücret + rant + kâr + faiz 18. Harcama çarpanı k H = 1 1 c (1 t) marjinal vergi tüketim oranı eğilimi vergi oranı (t) artarsa harcama çarpanı azalır. 21. Para politikası araçları; - Zorunlu karşılık oranı - Disponibilite oranı - Açık piyasa işlemleri - Reeskont politikası - Zorunlu döviz devir oranı - Asgari ödeme oranı - İthalat teminat oranı - İkna yolu - Vergi oranı ise maliye politikası araçlarından biridir. 19. Klasik yaklaşım, sadece paranın değişim aracı olma fonksiyonu üzerinde durmuş olup, onlara göre para sadece işlem amaçlı talep edilmektedir. Klasik yaklaşımda para arzı, dolaşımdaki nakit ile çek mevduatı (vadesiz mevduat) toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla bu yaklaşımda para arzı tanımı M1 ile ifade edilmektedir. 22. A.Smith tarafından geliştirilen Mutlak Üstünlükler Teorisi ne göre, bir ülke hangi malı daha düşük bir maliyetle (daha az emek harcayarak) üretiyorsa, o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve omalı ihraç ederek karşılığında diğer malı ithal etmelidir. Tabloya göre, A ülkesi kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olduğundan tüm kaynaklarını kumaş üretiminde, B ülkesi şarap üretiminde mutlak üstünlüğe sahip olduğundan tüm kaynaklarını şarap üretiminde kullanmalıdır. 8

11 23. Tercihlerde benzerlik teorisi Linder tarafından geliştirilmiş olup, ülkeler arasındaki dış ticareti zevk ve tercihlerin benzerliğine dayandıran talep yönlü bir dış ticaret teorisidir. İKTİSAT / ÇÖZÜMLERİ 27. Lorenz eğrisi nüfusun % kaçının milli gelirin % kaçını aldığını gösteren ve gelir dağılımında adaletsizliği ölçmeye yarayan bir eğridir. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin derecesi ise Lorenz eğrisinden ve mutlak eşitlik doğrusundan yararlanılarak hesaplanan Gini katsayısı ile ölçülür. 24. Gümrük vergileri ithalatı azaltarak ithal ikameci sanayide üretimin artmasına ve işsizliğin azalmasına neden olur. Böylece devlet yerli üreticiyi korumuş olur. 28. Şubat 2001 Krizinden sonra, Türk Lirası yabancı paralar karşısında serbest dalgalanmaya bırakılmış ve böylece esnek döviz kuru sistemine geçilmiştir. 25. Neoklasik büyüme modelinde, sermaye faktörü için azalan verimler yasası geçerli iken, teknoloji ve nüfus dışsal bir değişken olarak ele alınmaktadır. Bu modelde ayrıca işgücü nüfusun belli bir oranından ibaret olup, ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir. 29. Türkiye ile IMF arasında bugüne kadar toplam 19 kez imzalanan Stand-By anlaşmasının ilki 1 Ocak 1961 tarihinde, sonuncusu Ocak 2005 tarihinde yapılmıştır. 26. W.W.Rostow a göre, ekonomik gelişme tarihsel bir süreçtir ve her ülke şu beş aşamayı geçerek ekonomik gelişmesini tamamlar; - Geleneksel toplum aşaması - Kalkışa hazırlık aşaması - Kalkış aşaması - Olgunluğa geçiş aşaması - Olgunluk aşaması TCMB A.Ş. statüsünde kurulmuş olup, dört tür hisse senedi çıkarmıştır; - A sınıfı hisse senetleri Hazineye (%51 den az olamaz), - B sınıfı hisse senetleri ulusal bankalara, - C sınıfı hisse senetleri ulusal bankalar dışındaki diğer bankalara, - D sınıfı hisse senetleri Türk vatandaşlığını haiz gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmiştir.

12 1. Organik devlet anlayışına göre devlet toplumun üstünde ve topluma ait bir organdır. Devlet bireylerin üzerindedir. Devlet ve toplumun menfaatleri bireyler devlet ile birlikte tek bir organik varlık olarak düşünülür. Sosyal devlet, sos yal refah devleti, müdahaleci devlet, komünizm, faşizm or ganik devlet yaklaşımını yansıtır. 2. Ziraat Bankası kamu bankasıdır. Regülatör kuruluş olarak nitelendirilen kuruluşlar piyasada düzenleyici rol oynayan kuruluşlardır. Regülasyonda amaç özel sektörün kamusal çıkarlarla çatışan eylemlerine izin vermemektir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 6. Kamu harcamalarının artış nedenlerini açıklayan teoris yenlerden biri Adoph Wagner dir. Wagner, sanayileşmiş ülkeleri incelemiş ve toplumların sosyal ilerleme istekle rinin kamu harcamalarını artırdığını belirtmiştir. Ve bunu Devlet Faaliyetlerinde Sürekli Artış Kanunu olarak be lirtmiştir. Toplumların arzusu sosyal açıdan gelişmektir. Ve devletler bu arzunun üzerlerinde yarattığı baskıdan ötürü gelenek sel hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda bir takım yeni hizmetler de üstlenmektedirler ve kamu harcamaları hem mutlak hem de göreli olarak artmaktadır. 7. Mali illüzyon veya mali aldanma adı verilen kavram, seç menlerin bütçe açıklarındaki artışı yanlış algılayarak dev letten artan oranda mal ve hizmet talep edeceğini ve bu durumun da sürekli bütçe açıklarını besleyen kısır bir dön gü yaratacağını ifade etmektedir. 3. Birinci en iyi fiyatlama yöntemi, fiyatın marjinal maliyetlerde belirlenmesidir. Marjinal maliyet fiyatlaması doğal tekel konumundaki kamu kuruluşlarında doğrudan faydanın bedeli olan marjinal maliyetin tüketiciler tarafından, dışsal faydanın ise kamu yararı olarak bütçeden finanse edildiği fiyatlama yöntemidir. Marjinal maliyet fiyatlaması kamu ekonomisinin temel fonksiyonlarını gerçekleştirme yönünden en uygun yöntemdir. 8. Sermaye teşkili için transfer harcamaları devletin karşılığı olan tek transfer harcamasıdır. Çünkü devlet, yaptığı har cama karşılığında bir mal veya hizmet satın almasına rağ men, harcamanın cari dönem üretimine hiçbir katkısı ol mamıştır. Dolayısıyla cari yılda üretilen taşınmaz malların alımı için yapılan harcamalar sermaye teşkili için trans fer harcaması değil yatırım harcaması olarak kabul edil mektedir. 4. Dar anlamda kamu kesimi içerisinde sadece Merke zi yönetim kuruluşları yer alırken, geniş anlamda kamu kesimi içerisine Merkezi yönetim, yerel yönetim, parafiskal kuruluşlar ve KİT ler girmektedir. Dolayısıyla Sayıştay merkezi yönetim içerisinde yer aldığı için aynı zamanda geniş anlamda kamu kesimi kate gorisinde de yer almaktadır. 9. Mülk (emlak) ge lirleri devletin taşınır veya taşınmaz mal ve hakları kira ya vermesi karşılığı elde edilen gelirdir. Kamu sektörü bu rada, sanki özel sektör kişisi gibi hareket eder. Bu durum da cebri yani egemenlik gücüne dayalı bir kamu geliri ola rak nitelendirilmez. 5. Kamu harcamaları/gsmh oranı 1 den büyük olamaz. Yani kamu harcamaları en faz la GSMH kadar olabilir. Bu durumda da sonuç 1 e eşit ola caktır. Sonucun 1 çıkması durumunda ekonomide tümüy le devlet egemenliği söz konusudur Spesifik vergiler,vergileme tekniği bakımından basit vergi lerdir. Bu sebeple de bu vergilerin idaresi kolaydır. Spesi fik vergiler fiyat hareketlerini yakından takip edemedikleri gibi mallar arasındaki kalite farklarını da pek göz önünde tutmazlar. Bu yüzden spesifik vergilerin enflasyonun hü küm sürdüğü dönemlerde reel olarak hasılatı düşer.

13 11. Vergi bilinci, bireyin vergi gelirlerinin kamu giderlerinin fi nansmanı için toplandığının bilincinde olmasıdır. Vergi ahlakı, bireyin vergi ödevlerine ilişkin yükümlülüklerini kurallara uygun biçimde tam olarak yerine getirmesidir. Vergi gayreti ise bir ülkede bulunduğu tahmin edilen vergi kapasitesi ile fii li vergi hasılatı arasındaki oransal ilişkidir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 16. Klasik bütçe teorisine göre kamu giderleri olağan kamu gelirleriyle karşılanmalıdır. Bütçe denk olmalıdır. Bilindi ği gibi klasik maliyecilere göre borçlanma olağanüstü bir kamu geliridir ve klasikler borçlanmaya sıcak bakmazlar. 12. Mükellefin geliri iken ödeyeceği vergi yoktur. Çünkü ilk lik gelir için %0 vergi oranı söz konusudur. Mükellefin geliri iken ödeyeceği vergi=>gelirinin ilk si için %0, si için %10 ( 100), ka lan si için ise %20 ( 20), yani toplamda 300 dir. Marjinal vergi oranı= Vergideki değişiklik/ Gelirdeki deği şiklik Marjinal vergi oranı= / Marjinal vergi oranı= 300 / = 0, Spesifik karakterli vergiler, tersine artan oranlı yani gerile yici veya ric i vergiler olarak kabul edilmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi de spesifik yapıda olduğu için tersine artan oranlı vergi niteliğindedir. 17. Serbest Takdir Yöntemi; herhangi bir yılla ilişkilendirilmek sizin, gelir rakamlarının ülkenin mali ve ekonomik durumu dikkate alınarak serbestçe belirlenmesidir. Türkiye de ge lir bütçesi hazırlanırken bu yöntemden yararlanılmaktadır. 18. Hazine bonosu devletin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak için çıkartılır. Ve kısa süreli finansman ihtiya cı bütçe açıklarının kapatılması anlamına gelmektedir. Ya tırımları finanse etmek için çıkarılan fonlara devlet tahvi li adı verilir. 19. Kişinin vatani, dini duygularını harekete geçirerek yapılan borçlanma manevi zorlama olarak kabul edilmektedir. Bu tip borçlanmalar olağanüstü durumlarda ve daha çok tota liter rejimlerde uygulanır. 14. Kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kulla nılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçler olarak ifade edilmiştir. 20. Dış borçların geri ödenmesi esnasında milli gelir azalaca ğı için enflasyonist etki değil deflasyonist etki oluşacaktır. 15. Toplama ilkesi benzer nitelikli bütçelerin bir arada göste rilmesini ifade etmektedir. Örneğin; Genel bütçe, özel büt çe ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşların bütçelerinin Merkezi Yönetim bütçesi çatısı altında toplanmaları gibi dir Faiz dışı açık= Kamu gelirleri ( Kamu giderleri- Faiz harcamaları ) Faiz dışı açık= 200 ( ) Faiz dışı açık= 15

14 22. Devlet bütçe açıklarını kapatmak için kısa vadeli borçlanmaya gider. Kısa vadeli borçlara dalgalı borç denir. MALİYE / ÇÖZÜMLERİ 27. Ekonomi eksik istihdamdayken eksik istihdama neden Basit usulden yararlanmanın genel veya özel şartlarından herhangi birini yıl içinde kaybeden mükellef izleyen takvim yılının başından itibaren gerçek usule geçmek zorundadır. 23. Mali dengesizliğin doğru olarak ölçüldüğü varsayımı altında en önemli sorunlardan biri ne ölçüde bir uyumun gerekli olduğudur. Ortodoks Kurala yani klasik görüşe göre bu uyum, bütçe denkliğinin sağlanmasıdır. Keynesyen görüş ise bunun gerekli olmadığını, hatta kısa sürede gerçekleştirilmesi halinde üretim üzerinde daraltıcı etkiler yaratacağını ve aşırı etkinlik maliyetleri doğuracağını savunur. 28. Sakatlık indiriminden ücret geliri elde edenler, serbest meslek erbapları be basit usulde ticari kazanç elde edenler yararlanır. Aynı zamanda kendileri sakat olmasalar dahi bakmakla yükümlü oldukları kişiler arasında sakat bulunan ücretliler ve serbest meslek erbapları da indirimden yararlanırlar. 24. Richard Musgrave tam istihdam bütçe açığına alternatif ölçü olarak mali kaldıraç yöntemini önermiştir. Mali kaldıraç cari mali etkinin ölçülmesi ile ilgilidir. Maliye politikası ile müdahalenin dönemsel hareketler üzerindeki etkisini değerlendirmede kullanılır. MK= ( G- T ) x k olarak ifade edilir. (k: maliye politikası çarpanı) 29. Tarhiyat öncesi uzlaşma vergi ziyaı ve genel ve özel usulsüzlük suçları için söz konusudur. Tarhiyat sonrası uzlaşma ise sadece vergi ziyaı suçu için söz konusudur. 25. Enflasyonun önlenmesinde etkili maliye politikasının temel araçları, kamu kesimi açıklarının kapatılması, hatta olanaklar çerçevesinde kamu kesimi fazlası yani bütçe fazlası verilmesine çalışılmasıdır. Bu şekilde uygulanan maliye politikası daraltıcı politikadır. 30. Usulsüzlükte ceza zamanaşımı 2 yıldır. 26. Likiditeyi kısmak ve toplam talebi artırmak için enflasyon dönemlerinde devlet tahvillerinin kesinlikle halka satılması gerekmektedir. 12

15 1. Satış kuru = 1,38 Alış kuru = 1,36 0,02 Kambiyo Kârıdır. İşletmenin elde ettiği kâr 27,5 dir. Bu durumda Türk Lirasına çevrilen Dolar; 27,5 / 0,02 = 1375$ MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 3. Alacağın şüpheli hale gelmesi 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ALACAK SENETLERİ Karşılık ayrılması 654 KARŞILIK GİDERLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALA- CAKLAR KARŞILIĞI Tahsilat Kaydı 100 KASA 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALA- CAKLAR 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI Söz konusu dava açıldığı yıl olan 2011 yılında değil 2012 yılında sonuçlanmıştır. Bu nedenle lik tutar Konusu Kalmayan Karşılıklar hesabı yerine, Önceki Dönem Gelir ve Kârları hesabında izlenir. 4. Senet iskontosu: Senetlerin vadelerinden önce bankaya satılması işlemidir. Banka vadeye kadar olan faiz, vade farkı vb. keserek kalan tutarı işletmeye öder. 2. Hisse senetleri için dönem sonunda ayrılan karşılık tutarı ile ilgili kayıt: 654 KARŞILIK GİDERLERİ MENKUL KIYMETLER DE- ĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI İzleyen yılda hisse senetlerinin satışıyla ilgili yapılacak kayıt 102 BANKALAR 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI 110 HİSSE SENETLERİ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI Yapılacak kayıt 102 BANKALAR 780 FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ Diğer Alacaklar grubunda belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere olacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları 137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu hesabında izlenir. Yapılacak kayıt 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ DİĞER ALACAKLAR SE- NETLERİ REESKONTU

16 6. Reeskont dönemsonu işlemidir. Borç senetlerine reeskont hesaplandığında senedin nominal değeri ile tasarruf değeri arasındaki fark ( ) = Reeskont Faiz Gelirleri hesabına alacak kaydedilir. Yapılacak kayıt; MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 9. İşletmenin satın aldığı malların KDV ve lik kısmı peşin tahsil edilmiştir. Dolayısıyla lik tutar kasa hesabında izlenir. ( ) = lik kısmı kredili satılmıştır. Kredili satıştan doğan alacaklar Alıcılar hesabında izlenir. Yapılacak kayıt 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU REESKONT FAİZ GELİRLERİ KASA 120 ALICILAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV Her türlü mal ve hizmet satın alınması sırasında satıcılara ödenen KDV nin kaydedildiği ve izlendiği hesap İndirilecek KDV hesabıdır. Mal ve hizmet alımlarından indirilecek KDV bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılan indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeleri ile indirilemeyen ve Devreden KDV hesabına aktarılan borç bakiyesi bu hesaba alacak yazılır. 8. Brüt Satış Kâr / Zararı = Net Satışlar Satılan Ticari Malların Maliyeti Net Satışlar = Satışlar (satış indirimleri) = Net Satışlar = Satılan Ticari Malların Maliyeti = Ticari Mallar Hesabının Borç Kalanı Dönemsonu Mal Mevcudu B TİCARİ MALLAR A Dönembaşı mal mevcudu Dönemiçi alışlar Alış giderleri Alıştan iadeler Alış iskontoları MALİ BORÇLAR 300 Banka Kredileri 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri ( ) 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri 304 Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı ( ) 309 Diğer Mali Borçlar hesaplarından oluşur. 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler hesabı Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler grubunda yer alır tarihinde işletme satacağı mal için müşterisinden avans ödemesi almıştır. Yapılacak kayıt Satılan Ticari Malların Maliyeti = = Brüt Satış Kâr / zararı = = BANKALAR ALINAN SİPARİŞ AVANS- LARI Alıcıdan avans alınması 3.000

17 tarihinde, malları müşteriye teslim edilmiş, siparişin kalan tutarı müşteri tarafından işletmenin banka hesabına yatırılmıştır. Malların teslimiyle ilgili yapılacak kayıtta önceden alınan avansıda mahsup etmek gerekir. MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 16. İşletmenin mali durumunun, faaliyet sonuçlarının ve bunlara ilişkin yorumların karşılaştırılabilir olması tutarlılık kavramının gereğidir. Yapılacak kayıt; 102 BANKALAR 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 391 HESAPLANAN KDV Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında kayıtlı lik giderin lik kısmı döneme aittir. Bu durumda lik gider tutarının bu hesaba ait bir tutar olmadığı için bu hesaptan çıkarılıp Finansman Giderleri (dönemin faiz gideri) hesabına aktarılması gerekmektedir. Yapılacak kayıt; 17. Satın alınan arsa bedeli Arazi ve Arsalar hesabı nda bina bedeli ise Binalar hesabı nda izlenir. İşletmenin bina ve arsa için düzenlediği çek tutarı Verilen Çek ve Ödeme Emirleri hesabı nda KDV tutarı Kasa hesabı nda izlenir. Borçlanılan tutar ise borcun niteliği belirlenmediği için Diğer Ticari Borçlar hesabı nda izlenir. Diğer Ticari Borçlar hesabı, ticari borçlar hesap grubunuda yer alan borçların hiçbirinin kapsamına alınmayan ticari borçların izlendiği hesaptır. 780 FİNANSMAN GİDERLERİ GELECEK AYLARA AİT GİDERLER Borç ve Gider Karşılıkları grubunda yeralan hesaplar içinde yer almayan ve önemlilik kavramına göre de ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi mümkün olmayan borç ve gider karşılıkları 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabı nda izlenir 250 ARAZİ VE ARSALAR 252 BİNALAR 191 İNDİRİLECEK KDV 100 KASA 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR İşletme aleyhine açılan ve devam eden tazminat davaları 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları hesabının alacağına kaydedilir. 15. İşletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılan hesap Şerefiye hesabı dır Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabı bilanço hesabı olduğundan Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar kısmında yer almaz. Yapılacak Kayıt; 261 ŞEREFİYE 191 İNDİRİLECEK KDV ALINAN ÇEKLER İşletmelerin belli bir tarihteki mali durumunu (İşletmenin sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların temin edildiği borç ve sermayeyi) gösteren mali tabloya Bilanço denir 15

18 MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ 20. İşletmeler açısından, kiralanan işyerlerinin kira bedeli ilgili döneme gider olarak yansıtılır ve Genel Yönetim Giderleri hesabına kayıtlanır. İşletmenin ekonomik faaliyetlerde bulunması sonucu ilgili mevzuat uyarınca mükellef veya sorumlu sıfatıyla işletmenin kendisine, personeline ve üçüncü kişilere ilişkin olarak ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve fonların izlendiği hesap Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı dır. İşletme tutarındaki kira bedelinden (2.500 x 0,20) = 500 stopaj kesmiş ve kalan ( ) = yi işyeri sahibine ödemiştir. nominal değer x faiz oranı x süre 23. İç iskonto = (faiz oranı x süre) x6x85 gün = (6x85) reeskont = Tasarruf değeri = = Yapılacak kayıt; 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ KASA 360 ÖDENECEK VERGİ VE FON- LAR GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 150 İLK MADDE VE MALZEME Özkaynaklar 24. Finansman Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar = = = 0,72 Faaliyet Kârı 25. İş hacmi Rantabilitesi = Net Satışlar Brüt Satışlar Satış İndirimleri... (4.500) NET SATIŞLAR Satışların Maliyeti... (6.200) BRÜT SATIŞ KÂRI Toplam üretim maliyeti Dönembaşı yarımamül maliyeti Dönemsonu yarımamül maliyeti (4.000) Dönembaşı mamül maliyeti Dönemsonu mamül maliyeti (3.000) SATILAN MAMÜL MALİYETİ Faaliyet Giderleri... (17.800) Genel Yönetim Giderleri... (11.200) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri... (3.600) Araştırma ve Geliştirme Giderleri... (3.000) FAALİYET KÂRI İş hacmi Rantabilitesi = = 0,25 16

19 26. Aktif toplam = dönen varlık + duran varlık Dönen Varlıklar = Aktif toplam duran varlıklar Aktif toplam = Pasif toplam Pasif toplam = KVK + UVYK + Özkaynaklar KVYK = Pasif toplam (UVYK+ Özkaynaklar) Dönen Varlıklar Stoklar Likidite oranı = Soruda KVYK verilen bilgiler üzerinden hesaplanamaz. MUHASEBE / ÇÖZÜMLERİ adet maldan 5 adedi satış niteliğini kaybederse; 55 5 = 50 adet mal kalır. 5 adet = 0,10 50 adet %10 artış olur. Dönen Varlıklar Cari Oran = Soruda verilen bilgiler KVYK üzerinden hesaplanır. Toplam Yabancı Kaynaklar Finansal Kaldıraç Oranı = Pasif toplam Soruda verilen bilgiler üzerinden hesaplanır. Özkaynaklar Finansman Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar Soruda verilen bilgiler üzerinden hesaplanır. 27. Stok devir hızı = Net Satışlar Stoklar Soruda stok tutarı verilmediği için öncelikle stokları bulmak gerekir. Bunun için soruda verilen değerleri dikkate almak gerekir. Aktif devir hızı = 1,5 = Aktif Aktif toplam = Net Satışlar Aktif toplam Aktif toplam = Pasif toplam Aktif toplam = KVYK + UVYK + Özkaynaklar 29. S 0,10 P 0,25 D 0, S = 0,10 x 4 0,40 R = 0,2 x 2 0,50 D = 0,15 x 3 + 0,45 1,35 Devamlı Sermaye = UVYK + Özkaynak = KVYK KVYK = Dönen Varlıklar Cari Oran = KVYK Dönen Varlıklar 2,5 = Dönen Varlık = Dönen Varlıklar Stoklar Likidite Oranı = KVYK Stoklar 1,5 = = Stoklar Stoklar = Stok devir hızı = = nominal faiz oranı Reel faiz oranı = 1 + enflasyon oranı Reel faiz oranı = 1,55 1,35 1 = 1,148 1 = 0,148 14,8 17

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI SORU1) İşletme 01.06.2012 tarihinde bir yıllık kira bedeli 12.000 tl olan satış mağazası kira bedelinin tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır?

A İKTİSAT. Mali Hiz. Uzm. Yrd. / 2008 4. Tam istihdam düzeyinde olan bir ekonomide aşağıdakilerden hangisi bir deflasyonist açık yaratır? İKTİSAT 1. 2000 yılında nominal GSYİH nin artış hızının aynı yıldaki reel GSYİH artış hızından daha düşük olduğu bir durumda fiyatlar genel düzeyi ve GSYİH ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar.

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Bir Giffen malı için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) Tüketicinin geliri artarsa, mala olan talep artar. B) Tüketicinin geliri azalırsa, mala olan talep değişmez.

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

KONU ANALİZLİ SORU ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ KİTAPÇIĞI

KONU ANALİZLİ SORU ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ KİTAPÇIĞI KMU PSO SÇM SV GUBU TÜK G M SV KOU Z SOU ÇÖZÜMM TKĞ KTPÇĞ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının ymir ayınevi nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ 41. 1982 Anayasası na göre, mahallî idarelerin organlarına ve bu organların üyelerine ilişkin seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 43. I. Bir milletvekilinin yasama

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) B ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri

Detaylı

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir

İKTİSAT. A) Millî gelir düzeyi kesinlikle artar, ancak faiz oranının nasıl ve ne yönde değişeceği belirsizdir MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI GİRİŞ SINAVI ( B KİTAPÇIĞI) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: İKTİSAT 1- IS-LM

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ KAMU MALİYESİ (Ders Notları - Genişletilmiş Özet) Doç.Dr.Engin ÖNER VAN 2014 GİRİŞ KAMU MALİYESİ 1) Kamu Maliyesi 1 A) Özel Ekonomi

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı