TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ"

Transkript

1 TMS -2 STOKLAR STANDARDINDA ALIŞLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VADE FARKLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖNERİSİ Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ 1 Öğr. Gör. Ender BOYAR 1 1. GİRİŞ Bu makalenin amacı, TMS 2 Stoklar standardında, stokların maliyetinde, alışlarla ilgili olarak ortaya çıkan vade farklarının, Vergi Usul Kanunu ile karşılaştırılarak, aradaki farklılıkların örnek bir uygulama ile ortaya konmasıdır. Karşılaştırma, muhasebe kayıtları ve gelir tabloları ile ortaya konulmuş, finansal ve vergisel açıdan ele alınmıştır. Vade farklarının belgelendirilmesi için, örnek bir fatura önerisinde bulunulmuştur. 1 Fatih Üniversitesi, İstanbul Meslek Yüksekokulu, 1 Fatih Üniversitesi, İstanbul Meslek Yüksekokulu, 1

2 TürkiyeMuhasebe Standartları nın uygulanmasına geçilmesiyle birlikte, muhasebe sistemimize bazı değişiklikler meydana gelecektir. Bu yeniliklerden bir tanesi de vadeli alışlarda ortaya çıkan finansman giderleri ile ilgilidir. İşletmenin stokları vadeli ödeme koşulu ile aldığında peşin alım fiyatı ile vadeli fiyat arasındaki fark TMS-2 Stoklar standardında finansman gideri olarak muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir. Vergi Usul Kanunu muza göre ise, bu fark stokların maliyeti içinde gösterilmektedir. 2. STOK MALİYETİ 2.1. Vergi Usul Kanunu na(vuk) Göre Stok Maliyeti VUK 274 üncü maddesine göre, satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeli ile değerlenir. VUK nun 265. maddesine göre maliyet bedeli şu unsurlardan oluşur. - Satın alma bedeli, ithal edilen mallarda CIF bedeli, - Malın işyerine getirilmesine kadar ödenen sigorta gideri, - Malın işyerine getirilmesine kadar ödenen nakliye, yükleme, boşaltma ve hamaliye giderleri, - İthal edilen mallara ilişkin gümrük vergisi, gümrük komisyonu ve diğer ithalat giderleri VUK nun da maliyet bedelini oluşturan yukarıdaki unsurların dışında stokların değerlemesinde özellik arz eden bazı durumlarda bulunmaktadır. Bunlardan birisi de vade farkları ile ilgilidir. Zira VUK un 262. maddesinde, "Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri. bilumum giderlerin toplamını ifade eder" hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, giderin maliyet bedeline intikal ettirilebilmesi için iktisadi bir kıymetin edinilmesi veya değerinin artırılması için yapılan ödemeler ile bunlara benzer ek diğer giderlerden olması gerekmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere; VUK 238 sayılı tebliğine göre, vadeli olarak satın alınan emtialarla ilgili satıcılara ödenen ve satış faturasında gösterilen vade farkları emtianın maliyet 2

3 bedelinin bir unsurudur. 1 İşletmelerin vadeli stok alışları ile ilgili olarak, satıcı firma tarafından hesaplanacak vade farkları alış faturasına dahil edilir. Ancak, stok alımı aşamasında söz konusu olmayıp, alıcının borcunu belirlenen vadede ödeyememesi gerekçesiyle doğan ve ayrıca fatura edilen vade farklarının ise stok maliyetine eklenmeyip, finansman giderleri kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir TMS 2 Stoklar Standardında Stok Maliyeti TMS 2 Stoklar standardına göre stok maliyeti, tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. 3 Konumuz olan vade farkları standardın diğer maliyetler kısmında açıklanmıştır. Buna göre, Bir işletme stokları vadeli ödeme koşuluyla almış olabilir. Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan 1 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 238, Resmi Gazete, , sayı: Muzaffer KÜÇÜK, Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri, Yaklaşım Yayıncılık, Ocak 2005, s Hennie Van GREUNING, International Financial Reporting Standards, A Practical Guide (4th Edition), The World Bank, USA, 2006, s. 97 finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. 4 Ancak, özellikli varlıklarda, yani üretim süreci uzun bir süreyi gerektiren stoklarda, alımlarla ilgili faiz giderlerinin maliyetlerine yüklenmesine istenirse olanak verilir. 5 Standart esas olarak, finansman giderlerinin stok maliyetine verilmemesini öngörmekte, sadece ender koşullarda borçlanma maliyetlerinin stok maliyetlerine yüklenebileceğini belirtmektedir KARŞILAŞTIRMALI UYGULAMA ÖRNEĞİ ABC işletmesi, 2006 yılında peşin fiyatı 100 YTL olan ticari malı, vadeli olarak 120 YTL ye satın almıştır yılında ticari malın yarısını 75 YTL ye peşin olarak satmıştır yılında ise geri kalan yarısı da 75 YTL ye peşin 4 Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı, (TMS 2),Hakkında Tebliğ Sıra No: 3, Resmi Gazete, , sayı: Nalan AKDOĞAN, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, s Nalan AKDOĞAN, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türkiye Muhasebe Uygulamalarına Getireceği Değişiklikler ve Vergi İlişkisi, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı 3, Eylül 2004, s. 33 3

4 satılmıştır. (Katma Değer Vergisi ihmal edilmiştir.) 3.1. Vergi Usul Kanununa Göre Muhasebe Kayıtları 2006 Yılı kayıtları 153 TİCARİ MALLAR HESABI SATICILAR HESABI 120 Birinci yıl mal alış kaydı 100 KASA HESABI YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 75 Birinci yıl peşin satış kaydı 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI TİCARİ MALLAR HESABI 60 Dönem sonu maliyet kaydı../../ Yılı kayıtları../../ KASA HESABI YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 75 ikinci yıl peşin satış kaydı../../ SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI TİCARİ MALLAR HESABI 60 Dönem sonu maliyet kaydı../../ TMS 2 Stoklar Standardına Göre Muhasebe Kayıtları 2006 Yılı kayıtları 153 TİCARİ MALLAR HESABI FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI SATICILAR HESABI 120 Birinci yıl mal alış kaydı 100 KASA HESABI YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 75 Birinci yıl peşin satış kaydı 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI TİCARİ MALLAR HESABI 50 Dönem sonu maliyet kaydı../../... 4

5 2007 Yılı kayıtları../../ Gelir Tabloları 100 KASA HESABI YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI 75 ikinci yıl peşin satış kaydı../../ SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI TİCARİ MALLAR HESABI 50 Dönem sonu maliyet kaydı../../... Tablo 1: Karşılaştırmalı Özet Gelir Tabloları 2006 VUK TMS Satışlar Satılan Malın Maliyeti (60) (50) Brüt Satış Kârı Finansman Gideri 0 (20) Dönem Kârı VUK TMS Satışlar Satılan Malın Maliyeti (60) (50) Brüt Satış Kârı Finansman Gideri 0 0 Dönem Kârı yılı kârı 15 5 Kümülatif Kâr Sistemlerin Karşılaştırılması VUK na göre, yapılan muhasebe kaydında, satın alınan stok için ödenen vadeli fiyatın tamamı 153 TİCARİ MALLAR HS. borcuna kaydedilerek, malın maliyetine eklenmiştir. TMS ye göre önerilen muhasebe kaydında ise, vade farkı olan 20 YTL malın maliyetinden ayrılarak 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS. na alınarak, dönem gideri olarak kaydedilmiştir. Bu sebeple vadeli mal alışlarından kaynaklanan vade farklarından dolayı, VUK na göre hesaplanan maliyet bedeli, TMS ye göre vade farkları kadar yüksek 5

6 olacaktır. Örneğimizde, VUK göre maliyet bedeli 120 YTL olurken, TMS ye göre bu değer 100 YTL olmuştur. Stok maliyetlerindeki bu farklılık, dönem sonunda işletmenin kârlılığını da satışlara paralel olarak etkileyecektir. Örneğimizde satın alınan stok, birinci yılda yarısı ve ikinci yılda kalan yarısı satılmıştır. Buna göre birinci yıl sonu itibariyle, VUK na göre 15 YTL kâr, TMS ye göre ise 5 YTL kâr elde edilmiştir. İkinci yıl sonunda ise, VUK na göre 15 YTL kâr, TMS ye göre ise 25 YTL kâr elde edilmiştir. İki yılın sonunda kümülatif olarak bakıldığında ise her ikisinde de 30 YTL kâr elde edilmiş olmaktadır. Finansal analiz açısından olaya yaklaşıldığında, kârlılık oranlarında aşağıdaki gibi bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Tablo 2: Karşılaştırmalı Finansal Analiz Sonuçları 2006 VUK TMS Brüt Satış Kâr Oranı %20 %33 Vergi Öncesi Kâr Oranı %20 % VUK TMS Brüt Satış Kâr Oranı %20 %33 Vergi Öncesi Kâr Oranı %20 % yılı için brüt satış kâr oranı VUK na göre % 20 iken, TMS ye göre ise % 33 tür. TMS ye göre stoğun maliyeti ile vade farkı ayrıldığından dolayı brüt satış kârlılık oranı yüksek çıkmıştır. Finansman giderinin doğrudan gelir tablosuna yansıması dolayısıyla vergi öncesi kâr oranı VUK na göre daha düşük çıkmıştır. TMS ye göre işletme ana faaliyet konusunda brüt kâr oranı %33 iken, toplam kârlılıkta ise bu oran %7 olarak gerçekleşmiştir yılı için brüt satış kâr oranı ve vergi öncesi kâr oranı, VUK na göre % 20 iken, TMS ye göre ise % 33 tür. Her ikisinin de aynı olmasının sebebi, TMS ye göre finansman giderinin olmamasıdır. TMS de malın maliyeti ile vade farkının ayrıştırılmış olması, finansal analiz açısından daha doğru sonuçlar vermektedir. Vergi açısından olaya yaklaşıldığında, 2006 yılı itibariyle VUK 6

7 na göre gelir tablosunda ortaya çıkan kâr TMS den 10 YTL daha fazladır. Bunun nedeni VUK da vade farklarının stokların maliyeti içinde yer almasına karşılık TMS de vade farklarının finansman maliyeti olarak gösterilmesidir. VUK da satılmayan malın maliyeti içinde kalan vade farkına ait tutar, stoklar hesabı içinde yer alırken, TMS de finansman gideri içinde gösterilen vade farkının tamamı gelir tablosuna gider olarak yansır yılında ise, kâr rakamlarında tam tersi bir durum söz konusudur. Kümülatif kâr rakamlarının ise, her iki sistemde de aynı olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, toplamda gelir ve gider tutarlarının işletme açısından farklılık göstermemesidir.(150 YTL -120 YTL = 30 YTL) TMS ye göre yapılması öngörülen uygulama, vergi açısından bir ertelemeye sebep olmaktadır(stokların satılmasıyla orantılı olarak). Bu nedenle, vadeli olarak alınmış olan stoklar, aynı dönem içerisinde satılmış olsa idi, TMS ve VUK göre dönem kârı aynı olacaktı. Bunun nedeni, malın tamamı satıldığından, bir sonraki döneme gider aktarımı sözkonusu olmamasıdır. 4. VADE FARKLARINI GÖSTEREN BİR FATURA ÖNERİSİ TMS uygulamaya geçildiğinde, stokların vadeli alışlarında ve satışlarında ortaya çıkan vade farklarının maliyet ve gelirlerden ayrıştırılması gerekecektir. Bu ayrıştırmanın objektif belgeye bağlı olması uygun olacaktır. Bundan dolayı, faturalar üzerinde yeni bir düzenleme yapılarak, vade farklarının gösterilmesi mümkün olabilir. Aşağıda buna yönelik örnek bir fatura sunulmuştur. MIKTARI CINSI FIYATI TUTARI 2 50,00 100,00 7

8 Peşin Toplam 100,00 Vade Farkı 20,00 Toplam 120,00 % 18 KDV 21,60 Genel Toplam 141,60 Şekil 1: Fatura Örneği VUK nun 230 uncu maddesinde belirtilen, faturada bulunması gereken bilgilere ilave olarak, vade farkı tutarı da bu çerçevede maddeye eklenebilir. 5. SONUÇ TMS-2 Stoklar standardı, esas itibariyle, muhasebe sistemimize yeni bir değişiklik getirmemektedir. Ancak, stok maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde ve değerlemesinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklardan birisi, vadeli alışlarda ortaya çıkan finansman giderlerinin, stok maliyetlerine değil, gider hesaplarına aktarılmasıdır. Finansal analiz açısından olaya bakıldığında, finansman giderinin stok maliyetlerinden ayrılması, kârlılık ve benzeri analizlerde, daha gerçekçi sonuçların alınmasına imkân vermektedir. Vergi açısından olaya bakıldığında, bu standart satışların maliyeti açısından vergi matrahını etkilemektedir. Bu etki, alışlardaki finansman giderlerinin malın maliyetine dahil edilmemesinden dolayı, satışlara bağlı olarak, verginin ertelenmesine neden olmasıdır. Uygulamada, malın alımı aşamasındaki vade farklarını malın maliyetine dahil edilirken, mal alım borçlarının vadesinde ödenmemesi nedeniyle sonradan ortaya çıkan vade farkları ise, finansman gideri olarak muhasebeleştirilmesi kendi içerisinde bir çelişkiye neden olmaktadır. Bu çelişkiye, maliyet ile finansman unsurunun, malın alımı aşamasında belgelendirilmesindeki zorluk, neden olmuş olabilir. Yukarıda önermiş olduğumuz fatura örneği, bu kaygıyı giderebilir kanısındayız. Vergi Usul Kanununda yapılan değişikliklerde maliyet değerinin peşin değere indirgenmesi söz konusu bu değişiklik yapıldığı takdirde söz konusu farklılık ortadan kalkacaktır. 8

9 KAYNAKLAR AKDOĞAN Nalan- SEVİLENGÜL Orhan, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, İSMMMO Yayını, İstanbul, 1998 AKDOĞAN Nalan, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004 AKDOĞAN Nalan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Türkiye Muhasebe Uygulamalarına Getireceği Değişiklikler ve Vergi İlişkisi, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı 3, Eylül 2004 BÜYÜKMİRZA, Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitapevi, Ankara,2003. BOYAR, Ender, GÜNGÖRMÜŞ, Ali Haydar, TMS 2 Stoklar Standardında Öngörülen Normal Maliyet Yönteminin, Safha Maliyetine Uygulanması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 32, Ekim 2006 HORNGREN, Charles T., DATAR, Srikant M., FOSTER, George: Cost Accounting A Managerial Emphasis, Prentice Hall, New Jersey, 2003 HUSSEY, Roger, International Financial Reporting Standards Desk Reference: Owerview, Guide and Dictionary, John Wiley & Sons, USA, 2005 KARAKAYA Mevlüt, Maliyet Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004 KÜÇÜK, Muzaffer, Değerleme ve Dönem Sonu İşlemleri, Yaklaşım Yayıncılık, Ocak 2005 ŞENSOY, Necdet, Değerleme Esaslarında Eğilim ve Etkileşimler, Türkiye XXII. Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2003 VAN GREUNING, Hennie, International Financial Reporting Standards, A Practical Guide (4th Edition), The World Bank, USA, 2006 Vergi Usul Kanunu, Gelirler İdaresi Başkanılığı (erişim ) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 238, Resmi Gazete, , sayı: Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı, (TMS 2),Hakkında Tebliğ Sıra No: 3, Resmi Gazete, , sayı:

TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi

TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi TMS 2 Stoklar Standardında Hizmet Đşletmeleri Đçin Stok Maliyeti ve Bir Uygulama Önerisi Öğr. Gör. SMMM. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ Fatih Üniversitesi, Đstanbul Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ender BOYAR Fatih

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR Öğr. Gör. M. A. İbrahim SARIAY 1 ÖZET Türkiye Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamayı amaçlayan

Detaylı

TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ

TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ TMS 11 ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐ STANDARDINDA, MALĐYET GÜNCELLEMESĐ(ESKALASYON) DURUMUNDA, GELĐRĐN TESPĐTĐ Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ * Öğr. Gör. Ender BOYAR *1 ÖZET TMS 11 Đnşaat Sözleşmeleri standardı

Detaylı

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET İşletmeler risklerini dağıtmak, kârlılığını artırmak, diğer işletmelerin yönetimine katılmak gibi

Detaylı

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr

HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HAMİDE ÖZYÜREK Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çeşme Durağı, Spor Kompleksi Yanı, 06370 Ostim /Ankara hozyurek@fatih.edu.tr Özet Muhasebe uygulamalarında

Detaylı

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması

Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm 13 Açısından Stokların Karşılaştırılması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:2, s. 163-171 Year:2012, Vol:4, No:2, s. 163-171 Vergi Usul Kanunu ve KOBİ TFRS Bölüm

Detaylı

TMS 23-BORÇLANMA MALİYETLERİNİN YAT ÜRETEN BİR İŞLETME AÇISINDAN İNCELENMESİ

TMS 23-BORÇLANMA MALİYETLERİNİN YAT ÜRETEN BİR İŞLETME AÇISINDAN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.319-342. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 35 Ocak 2013 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Ahmet GÖKGÖZ Dr.,Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü,ahmetgokgoz83@gmail.com

Detaylı

Sayı 10 Haziran 2014

Sayı 10 Haziran 2014 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 10 Haziran 2014 TMS-11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDI KAPSAMINDA MUHASEBE UYGULAMALARI 1 2 ÖZET TMS-11: İnşaat Sözleşmeleri Standardının amacı,

Detaylı

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi Türkiye de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi (Financial Leasing Transactions and Accounting in Turkey) Hilmi KIRLIOĞLU a Saadet ÖZTAŞ b a Prof. Dr., Hilmi Kırlıoğlu, Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

STOKLARDA DEĞERLEME: UFRS/TFRS VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN VALUATION OF INVENTORY: FROM THE PERSPECTIVE OF IFRS/TFRS AND TAX LEGISLATION

STOKLARDA DEĞERLEME: UFRS/TFRS VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN VALUATION OF INVENTORY: FROM THE PERSPECTIVE OF IFRS/TFRS AND TAX LEGISLATION STOKLARDA DEĞERLEME: UFRS/TFRS VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN VALUATION OF INVENTORY: FROM THE PERSPECTIVE OF IFRS/TFRS AND TAX LEGISLATION Arş. Gör. Dr. Oğuzhan BAHADIR * Öz Yeni Türk Ticaret Kanunu nun

Detaylı

VI. MUVMS. Bildiriler. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Chamber of Certified Public Accountants of Ankara.

VI. MUVMS. Bildiriler. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Chamber of Certified Public Accountants of Ankara. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas Chamber of Certified Public Accountants of Ankara 02-06 Mart 2008 Concorde De Luxe Resort Lara / ANTALYA VI. MUVMS V Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR. I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri

Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR. I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri MAKALE Hasan Zeki SÜZEN TĠCARĠ MAL VE MAMULLERĠN DEĞERLEMESĠNDE ÖZELLĠK ARZEDEN KONULAR I Satın Alınan ve Ġmal Edilen Emtianın Değerleme Ölçüleri Vergi Usul Kanununun 262 inci maddesine göre maliyet bedeli,

Detaylı

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri *

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul

Detaylı

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI TMS-18 E GÖRE HASILATIN MUHASEBELEŞTIRILMESI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SISTEMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Halis KALMIŞ Öğr.Gör. Feyza DEREKÖY ÖZET 18 nolu Hasılat Standardı, işletmenin bir muhasebe döneminde

Detaylı

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu

Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu 2 Kur Farkları, Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve KDV Boyutu Özet Bir çok firma kur farkı sorunsalı ile karşı karşıyadır. Kur farklarındaki KDV sorununu gidermek için bazı tebliğler yayınlanmıştır.

Detaylı

THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD IAS 39 ACCOUNTING TRANSACTIONS A STUDY ON THE IDENTIFICATION OF EMERGING DIFFERENCE

THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD IAS 39 ACCOUNTING TRANSACTIONS A STUDY ON THE IDENTIFICATION OF EMERGING DIFFERENCE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MENKUL DEĞERLERİN TMS 39 STANDARDINA UYGUN OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLME İŞLEMLERİNDE ORTAYA ÇIKAN FARKLARIN TESPİTİ ÜZERİNE BİR İNCELEME THE BANKING SECTOR OF SECURITIES TO A STANDARD

Detaylı

CİRO PRİMLERİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

CİRO PRİMLERİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ CİRO PRİMLERİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ CİRO PRİMİ TUTARLARI İLE TİCARİ FAALİYET HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE CİRO PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB DE HİSSE SENETLERİ İŞLEM GÖREN BİR İNŞAAT ŞİRKETİ

TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB DE HİSSE SENETLERİ İŞLEM GÖREN BİR İNŞAAT ŞİRKETİ Yönetim Yıl:20 Sayı: 64 Ekim 2009 TMS 11 İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ STANDARDININ İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB DE HİSSE SENETLERİ İŞLEM GÖREN BİR İNŞAAT ŞİRKETİ ÖZET Doç.Dr.Fatih Yılmaz İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 38 39 Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr. Yaşar Kabataş Ayşe Pamukçu TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ Marmara Üniv., Sosyal Bilimler

Detaylı

TMS 39 Çerçevesinde Bir Finansal Araç Olarak Tahviller

TMS 39 Çerçevesinde Bir Finansal Araç Olarak Tahviller Muhasebe Ve Finansman Dergisi Nisan/2011 TMS 39 Çerçevesinde Bir Finansal Araç Olarak Tahviller Fahri AYÇİÇEK ÖZET Türkiye Muhasebe Standartlarında tahviller; yatırımcı işletme açısından finansal varlıklar,

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir.

Örneğimizde; İlk uygulamanın 01.01.2006 31.12.2006 dönemine ilişkin Mali Tablolar üzerinde yapılacağını kabul edilmiştir. Muhasebe Sisteminde Yeni Trendler III Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Örnek Çalışma Adem Utku ÇAKIL SMMM I. Genel Kurallar ve Yapılacak işlemler 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

The Journal of Accounting and Finance October/ 2014

The Journal of Accounting and Finance October/ 2014 Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim 2014 Finansal Kiralama İşlemlerinin TMS-17 Kiralama İşlemleri Standardı ve Vergi Usul Kanunu Açısından Muhasebeleştirilmesi Seçkin GÖNEN Neslihan AKÇA ÖZET Küreselleşen

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı