... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,"

Transkript

1 Sayı : Tarih : Konu : DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize gönderilebilmesi için Türkiye Vakıflar Bankası ile görüģ birliğine varılmıģtır. Bundan böyle Türkiye Vakıflar Bankası YeniĢehir ġubesinde bulunan nolu hesabımıza gönderilecek DayanıĢma ve Afet Fonu aidatlarından masraf alınmayacaktır. Bilgilerinizi rica ederim Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri

2 Sayı : Tarih : Konu : SDE Kredilendirme BaĢvurusu... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Bilindiği gibi Sürekli DiĢhekimliği Eğitimi Yönergesi yürürlüğe girdiği günden bu yana meslektaģlarımızın bilimsel geliģmeleri izlemeleri ve topluma kaliteli hizmet sunabilmeleri konusunda çok önemli çalıģmalar gerçekleģtirmiģtir. Sürekli DiĢhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu Birliğimizin yanı sıra DiĢhekimliği Fakülteleri, Bilimsel Dernekler ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin bulunduğu özerk bir yapıdır. SDE Yönergesinin 13. maddesinin c fıkrasına göre bilimsel etkinliklerin kredilendirilmesi için en az otuz gün önceden SDE Yüksek Kuruluna baģvurulması gerekmektedir. BaĢvuruların Yönergede öngörülen sürelerde yapılmaması çeģitli sorunlara yol açmaktadır. SDE Yüksek Kurulundan gelen istek üzerine kredilendirme baģvurularının SDE Yönergesinde belirtildiği sürelerde yapılmasının ve zamanında yapılmayan baģvuruların kesinlikle değerlendirilmeyeceğinin bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüģtür. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri

3 Sayı : Tarih : Konu : Mali Kayıtların Hesap Planı. DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Bilindiği gibi mali kayıtların Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre tutulması yasal zorunluluktur. Odalarımızın mali kayıtlarını ekte bulunan hesap planına göre tutmaları mali kayıtların izlenmesinde ve hesap mutabakatlarının yapılmasında kolaylık sağlayacağı gibi, yaģanabilecek yasal sorunları da en aza indirecektir. Mali kayıtların iliģikteki hesap planına göre tutulmasını rica ederim. Ek : Örnek hesap planı. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ VE DĠġHEKĠMLERĠ ODALARI MUHASEBE HESAP PLANI HESAP KODU HESAP ADI 100 KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER Ocak Çekleri ġubat Çekleri 102 BANKALAR Vadesiz Hesapları 102,01 Vadeli Hesapları Döviz Hesapları 103 VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ X. Bankası Çekleri Ocak Vadeli Çekleri 108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER 118 DĠĞER MENKUL KIYMETLER X Bankası Repo Hesabı 118,01 X Bankası Fon Hesabı 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 120 ALICILAR Cari Alacaklar 121 ALACAK SENETLERĠ Portföydeki Alacak Senetleri 121,01 Tahsildeki Alacak Senetleri 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR Depozitolar 126,01 Teminatlar

4 127 DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR 128 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR 129 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR Yönetim Kurulu Üyelerinden Alacaklar 132 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 134 ÜYELERDEN ALACAKLAR ÇalıĢmayan Üyelerden Alacaklar 134,01 ÇalıĢan ve ĠĢyeri Sahibi Üyelerden Alacaklar 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 137 DĠĞER ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 138 ġüphelġ DĠĞER ALACAKLAR 139 ġüphelġ DĠĞER ALACAKLAR KARġILIĞI 150 ĠLK MADDE VE MALZEME 151 YARI MAMÜLLER - ÜRETĠM 152 MAMÜLLER 153 TĠCARĠ MALLAR 157 DĠĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 159 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI 170 (Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri) 179 TAġERONLARA VERĠLEN AVANSLAR 180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER PeĢin Ödenen Kira Giderleri 180,01 ĠĢ Yeri Sigorta Giderleri 181 GELĠR TAHAKKUKLARI 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 191 ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ 192 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR 195 Ġġ AVANSLARI 196 PERSONEL AVANSLARI 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 197,00 Kasa Noksanı 198 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR 199 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR KARġILIĞI 220 ALICILAR 221 ALACAK SENETLERĠ 222 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 226 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 229 ġüphelġ ALACAKLAR KARġILIĞI 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 232 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

5 235 PERSONELDEN ALACAKLAR 236 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 237 DĠĞER ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 239 ġüphelġ ALACAKLAR KARġILIĞI 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 241 BAĞLI MENKUL KIYMETL. DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 242 ĠġTĠRAKLER 243 ĠġTĠRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERĠ 244 ĠġTĠRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜġÜK. KARġILIĞI 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERĠ 247 BAĞLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEĞ.DÜġ.KARġILIĞI+C DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR 249 DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIĞI 250 ARAZĠ VE ARSALAR 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERĠ 252 BĠNALAR Binalar Hesabı 253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR 254 TAġITLAR 255 DEMĠRBAġLAR Büro DemirbaĢları 256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR Bina Amortismanları 257,01 DemirbaĢ Amortismanları 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 259 VERĠLEN AVANSLAR 260 HAKLAR 261 ġerefġye 262 KURULUġ VE ÖRGÜTLENME GĠDERLERĠ 263 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 264 ÖZEL MALĠYETLER 267 DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 269 VERĠLEN AVANSLAR 271 ARAMA GĠDERLERĠ 272 HAZIRLIK VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 277 DĠĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR

6 278 BĠRĠKMĠġ TÜKENME PAYLARI 279 VERĠLEN AVANSLAR 280 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 281 GELĠR TAHAKKUKLARI 291 GELECEK YILLARDA ĠNDĠRĠLECEK KDV 292 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 293 GELECEK YILLAR ĠHTĠYACI STOKLAR 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR 295 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR 297 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR 298 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 299 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 300 BANKA KREDĠLERĠ X. Bankası Kredisi Y. Bankası Kredisi 303 UZUN VADELĠ KREDĠ. ANAPARA TAKSĠTLERĠ VE FAĠZLERĠ 304 TAHVĠL ANAPARA BORÇ, TAKSĠT VE FAĠZLERĠ 305 ÇIKARILMIġ BONO VE SENETLER 306 ÇIKARILMIġ DĠĞER MENKUL KIYMETLER 308 MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKI 309 DĠĞER MALĠ BORÇLAR 320 SATICILAR (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) Satıcılar Cari Hesapları 321 BORÇ SENETLERĠ (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) 322 BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (KISA VADELĠ Y.K.) 326 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR (KISA VADELĠ Y.K.) 329 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR (KISA VADELĠ Y.K.) 331 ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) Yönetim Kuruluna Borçlar 332 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELĠ 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELĠ Y.K.) 334 ÜYELERE BORÇLAR Üye A. Boçları 334,01 Üye B. Boçları 335 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) Personel Cari Hesapları 336 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR (KISA VADELĠ

7 337 DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (KISA VADELĠ) 340 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI (KISA VADELĠ YABANCI K.) 349 ALINAN DĠĞER AVANSLAR (KISA VADELĠ 350 (Yıllara Yaygın ĠnĢ. ve Onarım HakediĢ Bedelleri) 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR Ödenecek G.V.Stopajı 360,01 Ödenecek Fon Payı Stopajı 360,02 Ödenecek Damga Vergisi Stopajı 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ Ödenecek SSK Primleri 361,01 Ödenecek SGD. Primleri 368 VADESĠ GEÇMĠġ,ERTELEN.VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ 369 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 370 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜM.KARġILIKLARI 371 DÖNEM KARININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞ.YÜKÜM. 372 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 373 MALĠYET GĠDERLERĠ KARġILIĞI 379 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER 381 GĠDER TAHAKKUKLARI Ödenecek Kiralar 381,01 Ödenecek Diğer Giderler 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 392 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 393 MERKEZ VE ġubeler CARĠ HESABI TDB Cari Hesapları 393,00,00 Birlik Payı Cari Hesabı 393,00,01 Afet Fonu Cari Hesabı 393,00,02 Diğer Gelirler Cari Hesabı 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 399 DĠĞER ÇEġĠTLĠ YABANCI KAYNAKLAR 400 BANKA KREDĠLERĠ 405 ÇIKARILMIġ TAHVĠLLER 407 ÇIKARILMIġ DĠĞER MENKUL KIYMETLER 408 MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKI 409 DĠĞER MALĠ BORÇLAR 420 SATICILAR (UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) 421 BORÇ SENETLERĠ 422 BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (UZUN VADELĠ Y.K.) 426 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR (UZUN VADELĠ Y.K.) 429 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR (UZUN VADELĠ 431 ORTAKLARA BORÇLAR (UZUN VADELĠ 432 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR (UZUN VADELĠ

8 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (UZUN VADELĠ Y.K.) 434 ÜYELERE BORÇLAR A Üyeye Borçlar 434,01 B Üyeye Borçlar 436 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR (UZUN VADELĠ 437 DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (UZUN VADELĠ) 438 KAMUYA OLAN ERTELENMĠġ/TAKSĠT. BORÇ (UZUN VADELĠ) 440 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI (UZUN VADELĠ Y.K.) 449 ALINAN DĠĞER AVANSLAR (UZUN VADELĠ 472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 479 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 480 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER 481 GĠDER TAHAKKUKLARI 492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKĠN EDĠLECEK KDV 493 TESĠSE KATILMA PAYLARI 499 DĠĞER ÇEġĠTLĠ UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 500 SERMAYE 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE 520 HĠSSE SENETLERĠ ĠHRAÇ PRĠMLERĠ 521 HĠSSE SENEDĠ ĠPTAL KARLARI 522 M.D.V. YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI 523 ĠġTĠRAKLER YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI 529 DĠĞER SERMAYE YEDEKLERĠ 540 YASAL YEDEKLER 541 STATÜ YEDEKLERĠ 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 548 DĠĞER KAR YEDEKLERĠ 549 ÖZEL FONLAR 570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI 580 GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI 600 YURTĠÇĠ SATIġLAR 601 YURTDIġI SATIġLAR 602 DĠĞER GELĠRLER 602,00 Basılı Evrak SatıĢları 603 BAĞIġ VE YARDIMLAR Nakdi BağıĢlar 603,01 Ayni BağıĢlar 603,02 Diğer BağıĢlar 604 PRĠM VE AĠDATLAR Üye GiriĢ Aidatları 604,01 Yılık Aidatlar 604,02 Diğer Aidatlar 610 SATIġLARDAN ĠADELER 611 SATIġ ĠSKONTOLARI 612 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER

9 620 SATILAN MAMÜLLER MALĠYETĠ 621 SATILAN TĠCARĠ MALLAR MALĠYETĠ 622 SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ 623 DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ 630 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 631 PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ 632 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 640 ĠġTĠRAKLERDEN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 642 FAĠZ GELĠRLERĠ Faiz Gelirleri 642,01 Fon Gelirleri 642,02 Gecikme Faiz Gelirleri 642,03 Diğer Faiz Gelirleri 643 KOMĠSYON GELĠRLERĠ 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI 646 KAMBĠYO KARLARI 647 REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ 649 FAALĠYETLE ĠLGĠLĠ DĠĞER GELĠR VE KARLAR 653 KOMĠSYON GĠDERLERĠ 654 KARġILIK GĠDERLERĠ 655 MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI 656 KAMBĠYO ZARARLARI 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ 659 DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR 660 KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 661 UZUN VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 671 ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI 679 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 680 ÇALIġMAYAN KISIM GĠDER VE ZARARLARI 681 ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI 689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞ.YASAL YÜK. KARġILIKLARI","", 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 790 ĠLKMADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ Kırtasiye Malzemeleri Gideri 790,01 Temizlik Malzemeleri Gideri 790 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 791,01 Personel Esas Ücretleri 791,02 SSK ĠĢveren Payları 791,03 Fazla Mesai Ücretleri 791,04 Kıdem Tazminatları 792 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ Yönetim Kurulu Harcırahları 792,01 Denetim Kurulu Harcırahları

10 793 DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER TEK Giderleri 793,01 SU Giderleri 793,02 PTT Giderleri 793,03 Muhasebe ve DanıĢmanlık Giderleri 794 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER Kira Giderleri 794,01 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 794,02 Mahkeme Giderleri 794,03 ĠĢyeri Sigorta Giderleri 794,04 Noter Tasdik Giderleri 794,05 Banka Provizyon Giderleri 794,06 Gider Sayılan DemirbaĢlar BağıĢ ve Yardımlar Gecikme Zamları ve Para Cezaları Ortak Giderlere atılma Payları 794,06,,,,,,,, Giderleri 795 VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR Damga Vergileri 795,01 Eğitime Katkı ve Deprem Vergileri 795,02 Emlak Vergileri 795,03 Çevre Temizlik Vergileri 795,04 Diğer Sair Vergi ve Harçlar 796 AMORTĠSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI Amortisman Giderleri 797 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ Faiz Giderleri 797,01 Diğer Finansman Giderleri 798 GĠDER ÇEġĠTLERĠ YANSITMA HESABI 799 ÜRETĠM MALĠYET HESABI Öncek Dönem Cari Dönem A-BÜRÜT SATĠġLAR 1-Yurt Ġçi SatıĢlar 2-Yurt DıĢı SatiĢlar 3-Diğer Gelirler B-SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ 1-SatıĢtan Ġadeler 2-SatıĢ Ġskontoları 3-Diğer Ġndirimler C-NET SATIġLAR D-SATIġLARIN MALĠYETĠ 1-Satılan Mamüller Maliyeti 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti 3-Satılan Hizmet Maliyeti 4-Diğer SatıĢların Maliyeti BÜRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI E-FAALĠYET GĠDERLERĠ 1-AaraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri 2-Pazarlama SatıĢ Ve Dağıtım Giderl. 3-Genel Yönetim Giderleri... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI.../.../ 2003 TARĠHLĠ GELĠR TABLOSU

11 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI F-DĠĞ.FAALĠYETL.OLAĞN.GELĠR VE KARLAR 1-ĠĢtiraklerden Temettü Geliri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Kambiyo Karları 5-Konusu Kalmayan KarĢılıklar 6-Faaliyetl.Ġlgili Diğ.Olağan Gel.Ve Karlar G-DĠĞ.FAALĠYETL.DOĞ.GĠD.VE ZARARLARI 1-Reeskont Faiz Giderleri 2-Komisyon Giderleri 3-KarĢılık Giderleri 4-Diğer Olağan Giderler Ve Zararlar H-FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları 2-Diğer OlağandıĢı Gelir Ve Karlar J-OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR 1-ÇalıĢmayan Kısım Gider Ve Zararları 2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları 3-Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları DÖNEM NET KARI (ZARARI) Dipnotlar :...DĠġHEKĠMLERĠ ODASI.../.../2003 TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Önceki Dönem Cari Dönem 1-DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 1-Kasa 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 4-Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 5-Diğer Hazır Değerler B-MENKUL KIYMETLER C-TĠCARĠ ALACAKLAR 1-Alıcılar 2-Verilen Depozito ve Teminatlar 3-Diğer Ticari Alacaklar 4-ġüpheli Ticari Alacaklar D-DĠĞER ALACAKLAR 1-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Diğer ÇeĢitli Alacaklar E-STOKLAR F-YILL.YAYGIN ĠNġ.VE ONARIM MALĠYETLERĠ G-GELECEK AYLARA AĠT GĠDER.VE GELĠR TAHHK H-DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR 1-PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-DURAN VARLIKLAR A-TĠCARĠ ALACAKLAR

12 4-Verilen Depozito ve Teminatlar B-DĠĞER ALACAKLAR C-MALĠ DURAN VARLIKLAR D-MADDĠ DURAN VARLIKLAR 1-Tesis Makine ve Cihazlar 2-TaĢıtlar 3-DemirbaĢlar 4-BirikmiĢ Amortismanlar E-MADDĠ OLAMAYAN DURAN VARLIKLAR 1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR G-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları H-DĠĞER DURAN VARLIKLAR 1-Diğer ÇeĢitli Duran Varlıklar AKTĠF(VARLIKLAR) T O P L A M I DĠġHEKĠMLERĠ ODASI TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Önceki Dönem Cari Dönem 1-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-MALĠ BORÇLAR 1-Banka Kredileri B-TĠCARĠ BORÇLAR 1-Satıcılar C-DĠĞER BORÇLAR 1-Personele Borçlar 1-Bağlı Ortkl.Borçlar D-ALINAN AVANSLAR E-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2-Ödenecek Sosyal Güvenl. Kesintl. F-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI G-GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI H-DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR J-DĠĞER KISA VADELĠYABANCI KAYNAKLAR 2-UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-MALĠ BORÇLAR B-TĠCARĠ BORÇLAR 4-Alınan Depozito Ve Teminatlar D-ALINAN AVANSLAR E-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 1-Kıdem Tazminatı KarĢılıkları 2-Gider Tahakkukları F-GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler G-DĠĞER UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 3-ÖZKAYNAKLAR A-ÖDENMĠġ SERMAYE

13 B-SERMAYE YEDEKLERĠ C-KAR YEDEKLERĠ 1-Özel Fonlar D-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI E-GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) 1-Dönem Net Karı PASĠF(KAYNAKLAR) TOPLAMI Dipnotlar : 1- Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri ile genel müdür, genel kordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; 16 a- Cari dönem sonunda avans veya borcun bakiyesi...tl 2- Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar DM GB Euro 3- Cari dönemde maddi duran varlık hareketleri a- Satın alınan, imal veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...-tl b- Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...-tl 4- Cari dönemde ortalama personel sayısı... 'dır. 5- Bankalardaki mevduatların bloke olanına iliģkin tutarlar...-tl 6- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaģılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, kamuya olan iģlerin devamı dolayısıyla iģle ilgili olan teminat ve avans tutarı...-tl dir. 7- Bilançonun onaylanarak kesinleģtiği tarih..../.../...

14 Sayı : Tarih : Konu : Katma Değer Vergisi Tevkifatı DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebligi ile Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları da dahil olmak üzere çeģitli kurum ve kuruluģların aldıkları hizmetlere ait bedeller üzerinden hesaplanan KDV ni sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutmalarına karar verilmiģtir. Söz konusu Genel Tebliğ uyarınca Birliğimiz ve Odalarımıza yeni bir yükümlülük getirilmiģtir. Tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danıģmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma değer vergisinin %50 si, diğer iģlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/3 üdür. Bilgilerinizi ve uygulamanın ekteki Bakanlık yazısı çerçevesinde yapılmasını rica ederim. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri Ek : Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nün Yazısı SAYI : B.07.0.GEL.0.55/ KONU : T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü... BAKANLIĞINA... VALĠLĠĞĠNE 21/10/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılanlardan siyasi partiler, sendikalar, kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, vakıflarca kurulan üniversiteler ile tarımsal amaçlı kooperatifler dıģındaki kurum ve kuruluģlar, bankalar, sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait iģletmeler ve özelleģtirme kapsamındaki kuruluģların; - ĠnĢaat taahhüt iģleri, - Temizlik hizmeti, - Özel güvenlik hizmetleri, - Makine, teçhizat ve demirbaģlara ait bakım ve onarım hizmetleri, - Personele verilen yemek servisi, - DanıĢmanlık ve denetim hizmetleri, alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisini bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay baģından itibaren sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutmaları öngörülmüģtür.

15 Söz konusu Genel Tebliğ uyarınca tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danıģmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma değer vergisinin %50'si, diğer iģlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/3'üdür. Buna göre, genel ve katma bütçeli daireler il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teģkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluģlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluģlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kanunla kurulan veya tüzelkiģiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar ile sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait iģletmeler ve özelleģtirme kapsamındaki kuruluģların söz konusu hizmet alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisini tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gerekmektedir tarihi itibariyle yürürlüğe girecek bu uygulama kapsamına giren iģlemlere iliģkin olarak Bakanlığınızca / Valiliğinizce yapılacak ödemelerde katma değer vergisi tevkifatı yapılacağının göz önünde bulundurulması ile bilgilerinizi arz / rica ederim. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı

TEK DÜZEN HESAP PLANI

TEK DÜZEN HESAP PLANI 27/09/2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesine göre, yeni vakıflar ile mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarının, muhasebe kayıtlarını tutacakları

Detaylı

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 9,688858131 0,830449827 1,557093426 1,029411765 0,282352941 0,007785467 0,47992091 86,12 MERAY YAĞ SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RAPORUN DÖNEMİ : 01.08.2011-31.07.2012 ORTAKLIĞIN ADI : Meray Yağ Sanayii

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 900.953.369,00 TL GROUPAMA SA. 900.953.369,00 TL YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU Yönetim Kurulu BaĢkan Üye Üye Dominique

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2003 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER Sayfa - Dayanışma ve Afet Fonu Havale İşlemlerinde Havale Masrafı 3 - SDE Kredilendirme Başvurusunun Süresi 4 - Oda Mali Kayıtlarının Hesap Planı

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI

ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1.BÖLÜM BĠLANÇO HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR... 41 10-HAZIR DEĞERLER... 41 100-KASA... 42 1-Müşterilerden Tahsilat Yapıldığında... 42 2-Satıcılara Ödeme Yapıldığında... 42 3-Bankaya Para Yatırıldığında...

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İZMİR ELEKTRİK, SU, HAVAGAZI, OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ESHOT) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2.

Detaylı

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL)

TÜRKĠYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) EK-1 AKTĠF (VARLIKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO (YTL) PASĠF (KAYNAKLAR) ÖNCEKĠ DÖNEM 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 I- DÖNEN VARLIKLAR 752,362.23 967,168.07

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTAKYA TİC. İMAR A.Ş. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSKİ) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam

Uygulama 10 Çözümü: Aktif Toplam Pasif Toplam Uygulama 10 Çözümü: A Özer Kalem İşletmesi'nin 01.12.2016 Tarihli Kuruluş Bilançosu P KASA 80.000 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 20.500 BANKALAR 54.000 BANKA KREDĠLERĠ 4.500 ALACAK SENETLERĠ 26.000 BORÇ SENETLERĠ

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL ELEKTRİK,TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İETT) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN

Detaylı

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA

TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA TARĠH VAKFI YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NA Ġstanbul, 03.05.2015 Tarih Vakfı ve vakfa bağlı Döner Sermaye ĠĢletmesi hesapları ile ilgili olarak 31.12.2013 ve 31.12.2014 kesitlerinde tespit edilen durum aģağıda

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 15 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Temmuz 2015 ĠÇERĠK ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 1) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Özer KALEM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2.

Kasadaki mevcut para ,- P Bankası na kredi borcu ,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Gıda maddeleri için ödenen KDV 2. VAKA 007 Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Cezmi TADIM (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 70.000,-

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR AYVALIK BELEDĠYESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 25 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRġEHĠR TERMAL TURĠZM ve SANAYĠ A.ġ. 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 3 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB

TEKDÜZEN HESAP PLANI LİSTESİ TESKOMB Hesap Kodu 100 KASA 100.01 MERKEZ KASA 101 ALINAN ÇEKLER 101.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER 101.02 BANKADA TAHSİLDEKİ ÇEKLER 101.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER 102 BANKALAR 102.01 HALK BANKASI 102.01.001 SERMAYE HESAPLARI

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I

MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I MUHASEBE II DERSİ ÇALIŞMA SORULARI VE CEVAPLARI-I 1. E İşletmesi, %20 karlılık oranıyla çalışmaktadır. İşletmenin.2016 tarihinde yurtiçi satış hasılatı 78.000,-TL dir. Buna göre işletmenin brüt mal satış

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR 31.3.211 AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR I- Cari Varliklar (31.3.211) (31.12.21) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varliklar 14 442.316.687 382.316.698 1- Kasa 14 39.552 3.839 2- Alinan Çekler 14 3- Bankalar

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2011 TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK RAPOR 2011 2011 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Hakları Saklıdır Sürüm 1.0 2 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK

Detaylı