... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA,"

Transkript

1 Sayı : Tarih : Konu : DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından Masraf Alınmaması.... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, DayanıĢma ve Afet Fonu Aidatlarından havale masrafı alınmaksızın Birliğimize gönderilebilmesi için Türkiye Vakıflar Bankası ile görüģ birliğine varılmıģtır. Bundan böyle Türkiye Vakıflar Bankası YeniĢehir ġubesinde bulunan nolu hesabımıza gönderilecek DayanıĢma ve Afet Fonu aidatlarından masraf alınmayacaktır. Bilgilerinizi rica ederim Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri

2 Sayı : Tarih : Konu : SDE Kredilendirme BaĢvurusu... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Bilindiği gibi Sürekli DiĢhekimliği Eğitimi Yönergesi yürürlüğe girdiği günden bu yana meslektaģlarımızın bilimsel geliģmeleri izlemeleri ve topluma kaliteli hizmet sunabilmeleri konusunda çok önemli çalıģmalar gerçekleģtirmiģtir. Sürekli DiĢhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu Birliğimizin yanı sıra DiĢhekimliği Fakülteleri, Bilimsel Dernekler ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin bulunduğu özerk bir yapıdır. SDE Yönergesinin 13. maddesinin c fıkrasına göre bilimsel etkinliklerin kredilendirilmesi için en az otuz gün önceden SDE Yüksek Kuruluna baģvurulması gerekmektedir. BaĢvuruların Yönergede öngörülen sürelerde yapılmaması çeģitli sorunlara yol açmaktadır. SDE Yüksek Kurulundan gelen istek üzerine kredilendirme baģvurularının SDE Yönergesinde belirtildiği sürelerde yapılmasının ve zamanında yapılmayan baģvuruların kesinlikle değerlendirilmeyeceğinin bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüģtür. Bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri

3 Sayı : Tarih : Konu : Mali Kayıtların Hesap Planı. DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, Bilindiği gibi mali kayıtların Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre tutulması yasal zorunluluktur. Odalarımızın mali kayıtlarını ekte bulunan hesap planına göre tutmaları mali kayıtların izlenmesinde ve hesap mutabakatlarının yapılmasında kolaylık sağlayacağı gibi, yaģanabilecek yasal sorunları da en aza indirecektir. Mali kayıtların iliģikteki hesap planına göre tutulmasını rica ederim. Ek : Örnek hesap planı. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri TÜRK DĠġHEKĠMLERĠ BĠRLĠĞĠ VE DĠġHEKĠMLERĠ ODALARI MUHASEBE HESAP PLANI HESAP KODU HESAP ADI 100 KASA HESABI 101 ALINAN ÇEKLER Ocak Çekleri ġubat Çekleri 102 BANKALAR Vadesiz Hesapları 102,01 Vadeli Hesapları Döviz Hesapları 103 VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ X. Bankası Çekleri Ocak Vadeli Çekleri 108 DĠĞER HAZIR DEĞERLER 118 DĠĞER MENKUL KIYMETLER X Bankası Repo Hesabı 118,01 X Bankası Fon Hesabı 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 120 ALICILAR Cari Alacaklar 121 ALACAK SENETLERĠ Portföydeki Alacak Senetleri 121,01 Tahsildeki Alacak Senetleri 122 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 126 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR Depozitolar 126,01 Teminatlar

4 127 DĠĞER TĠCARĠ ALACAKLAR 128 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR 129 ġüphelġ TĠCARĠ ALACAKLAR KARġILIĞI 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR Yönetim Kurulu Üyelerinden Alacaklar 132 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 134 ÜYELERDEN ALACAKLAR ÇalıĢmayan Üyelerden Alacaklar 134,01 ÇalıĢan ve ĠĢyeri Sahibi Üyelerden Alacaklar 135 PERSONELDEN ALACAKLAR 136 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 137 DĠĞER ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 138 ġüphelġ DĠĞER ALACAKLAR 139 ġüphelġ DĠĞER ALACAKLAR KARġILIĞI 150 ĠLK MADDE VE MALZEME 151 YARI MAMÜLLER - ÜRETĠM 152 MAMÜLLER 153 TĠCARĠ MALLAR 157 DĠĞER STOKLAR 158 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 159 VERĠLEN SĠPARĠġ AVANSLARI 170 (Yıllara Yaygın ĠnĢaat ve Onarım Maliyetleri) 179 TAġERONLARA VERĠLEN AVANSLAR 180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER PeĢin Ödenen Kira Giderleri 180,01 ĠĢ Yeri Sigorta Giderleri 181 GELĠR TAHAKKUKLARI 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 191 ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ 192 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 193 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR 195 Ġġ AVANSLARI 196 PERSONEL AVANSLARI 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI 197,00 Kasa Noksanı 198 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DÖNEN VARLIKLAR 199 DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR KARġILIĞI 220 ALICILAR 221 ALACAK SENETLERĠ 222 ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 226 VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR 229 ġüphelġ ALACAKLAR KARġILIĞI 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 232 ĠġTĠRAKLERDEN ALACAKLAR 233 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

5 235 PERSONELDEN ALACAKLAR 236 DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR 237 DĠĞER ALACAK SENETLERĠ REESKONTU 239 ġüphelġ ALACAKLAR KARġILIĞI 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 241 BAĞLI MENKUL KIYMETL. DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 242 ĠġTĠRAKLER 243 ĠġTĠRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERĠ 244 ĠġTĠRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞ.DÜġÜK. KARġILIĞI 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERĠ 247 BAĞLI ORTAKLIK. SERM. PAYLARI DEĞ.DÜġ.KARġILIĞI+C DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR 249 DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR KARġILIĞI 250 ARAZĠ VE ARSALAR 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERĠ 252 BĠNALAR Binalar Hesabı 253 TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR 254 TAġITLAR 255 DEMĠRBAġLAR Büro DemirbaĢları 256 DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR 257 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR Bina Amortismanları 257,01 DemirbaĢ Amortismanları 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 259 VERĠLEN AVANSLAR 260 HAKLAR 261 ġerefġye 262 KURULUġ VE ÖRGÜTLENME GĠDERLERĠ 263 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 264 ÖZEL MALĠYETLER 267 DĠĞER MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 268 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 269 VERĠLEN AVANSLAR 271 ARAMA GĠDERLERĠ 272 HAZIRLIK VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 277 DĠĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR

6 278 BĠRĠKMĠġ TÜKENME PAYLARI 279 VERĠLEN AVANSLAR 280 GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER 281 GELĠR TAHAKKUKLARI 291 GELECEK YILLARDA ĠNDĠRĠLECEK KDV 292 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 293 GELECEK YILLAR ĠHTĠYACI STOKLAR 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIKLAR 295 PEġĠN ÖDENEN VERGĠLER VE FONLAR 297 DĠĞER ÇEġĠTLĠ DURAN VARLIKLAR 298 STOK DEĞER DÜġÜKLÜĞÜ KARġILIĞI 299 BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR 300 BANKA KREDĠLERĠ X. Bankası Kredisi Y. Bankası Kredisi 303 UZUN VADELĠ KREDĠ. ANAPARA TAKSĠTLERĠ VE FAĠZLERĠ 304 TAHVĠL ANAPARA BORÇ, TAKSĠT VE FAĠZLERĠ 305 ÇIKARILMIġ BONO VE SENETLER 306 ÇIKARILMIġ DĠĞER MENKUL KIYMETLER 308 MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKI 309 DĠĞER MALĠ BORÇLAR 320 SATICILAR (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) Satıcılar Cari Hesapları 321 BORÇ SENETLERĠ (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) 322 BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (KISA VADELĠ Y.K.) 326 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR (KISA VADELĠ Y.K.) 329 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR (KISA VADELĠ Y.K.) 331 ORTAKLARA BORÇLAR (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) Yönetim Kuruluna Borçlar 332 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR (KISA VADELĠ 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (KISA VADELĠ Y.K.) 334 ÜYELERE BORÇLAR Üye A. Boçları 334,01 Üye B. Boçları 335 PERSONELE BORÇLAR (KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) Personel Cari Hesapları 336 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR (KISA VADELĠ

7 337 DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (KISA VADELĠ) 340 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI (KISA VADELĠ YABANCI K.) 349 ALINAN DĠĞER AVANSLAR (KISA VADELĠ 350 (Yıllara Yaygın ĠnĢ. ve Onarım HakediĢ Bedelleri) 360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR Ödenecek G.V.Stopajı 360,01 Ödenecek Fon Payı Stopajı 360,02 Ödenecek Damga Vergisi Stopajı 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ Ödenecek SSK Primleri 361,01 Ödenecek SGD. Primleri 368 VADESĠ GEÇMĠġ,ERTELEN.VEYA TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ 369 ÖDENECEK DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 370 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞER YASAL YÜKÜM.KARġILIKLARI 371 DÖNEM KARININ PEġĠN ÖDENEN VERGĠ VE DĠĞ.YÜKÜM. 372 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 373 MALĠYET GĠDERLERĠ KARġILIĞI 379 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 380 GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER 381 GĠDER TAHAKKUKLARI Ödenecek Kiralar 381,01 Ödenecek Diğer Giderler 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ 392 DĠĞER KATMA DEĞER VERGĠSĠ 393 MERKEZ VE ġubeler CARĠ HESABI TDB Cari Hesapları 393,00,00 Birlik Payı Cari Hesabı 393,00,01 Afet Fonu Cari Hesabı 393,00,02 Diğer Gelirler Cari Hesabı 397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI 399 DĠĞER ÇEġĠTLĠ YABANCI KAYNAKLAR 400 BANKA KREDĠLERĠ 405 ÇIKARILMIġ TAHVĠLLER 407 ÇIKARILMIġ DĠĞER MENKUL KIYMETLER 408 MENKUL KIYMETLER ĠHRAÇ FARKI 409 DĠĞER MALĠ BORÇLAR 420 SATICILAR (UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR) 421 BORÇ SENETLERĠ 422 BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (UZUN VADELĠ Y.K.) 426 ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR (UZUN VADELĠ Y.K.) 429 DĠĞER TĠCARĠ BORÇLAR (UZUN VADELĠ 431 ORTAKLARA BORÇLAR (UZUN VADELĠ 432 ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR (UZUN VADELĠ

8 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR (UZUN VADELĠ Y.K.) 434 ÜYELERE BORÇLAR A Üyeye Borçlar 434,01 B Üyeye Borçlar 436 DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR (UZUN VADELĠ 437 DĠĞER BORÇ SENETLERĠ REESKONTU (UZUN VADELĠ) 438 KAMUYA OLAN ERTELENMĠġ/TAKSĠT. BORÇ (UZUN VADELĠ) 440 ALINAN SĠPARĠġ AVANSLARI (UZUN VADELĠ Y.K.) 449 ALINAN DĠĞER AVANSLAR (UZUN VADELĠ 472 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 479 DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 480 GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER 481 GĠDER TAHAKKUKLARI 492 GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKĠN EDĠLECEK KDV 493 TESĠSE KATILMA PAYLARI 499 DĠĞER ÇEġĠTLĠ UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 500 SERMAYE 501 ÖDENMEMĠġ SERMAYE 520 HĠSSE SENETLERĠ ĠHRAÇ PRĠMLERĠ 521 HĠSSE SENEDĠ ĠPTAL KARLARI 522 M.D.V. YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI 523 ĠġTĠRAKLER YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI 529 DĠĞER SERMAYE YEDEKLERĠ 540 YASAL YEDEKLER 541 STATÜ YEDEKLERĠ 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 548 DĠĞER KAR YEDEKLERĠ 549 ÖZEL FONLAR 570 GEÇMĠġ YILLAR KARLARI 580 GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI 590 DÖNEM NET KARI 591 DÖNEM NET ZARARI 600 YURTĠÇĠ SATIġLAR 601 YURTDIġI SATIġLAR 602 DĠĞER GELĠRLER 602,00 Basılı Evrak SatıĢları 603 BAĞIġ VE YARDIMLAR Nakdi BağıĢlar 603,01 Ayni BağıĢlar 603,02 Diğer BağıĢlar 604 PRĠM VE AĠDATLAR Üye GiriĢ Aidatları 604,01 Yılık Aidatlar 604,02 Diğer Aidatlar 610 SATIġLARDAN ĠADELER 611 SATIġ ĠSKONTOLARI 612 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER

9 620 SATILAN MAMÜLLER MALĠYETĠ 621 SATILAN TĠCARĠ MALLAR MALĠYETĠ 622 SATILAN HĠZMET MALĠYETĠ 623 DĠĞER SATIġLARIN MALĠYETĠ 630 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ 631 PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ 632 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 640 ĠġTĠRAKLERDEN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELĠRLERĠ 642 FAĠZ GELĠRLERĠ Faiz Gelirleri 642,01 Fon Gelirleri 642,02 Gecikme Faiz Gelirleri 642,03 Diğer Faiz Gelirleri 643 KOMĠSYON GELĠRLERĠ 644 KONUSU KALMAYAN KARġILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIġ KARLARI 646 KAMBĠYO KARLARI 647 REESKONT FAĠZ GELĠRLERĠ 649 FAALĠYETLE ĠLGĠLĠ DĠĞER GELĠR VE KARLAR 653 KOMĠSYON GĠDERLERĠ 654 KARġILIK GĠDERLERĠ 655 MENKUL KIYMET SATIġ ZARARLARI 656 KAMBĠYO ZARARLARI 657 REESKONT FAĠZ GĠDERLERĠ 659 DĠĞER GĠDER VE ZARARLAR 660 KISA VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 661 UZUN VADELĠ BORÇLANMA GĠDERLERĠ 671 ÖNCEKĠ DÖNEM GELĠR VE KARLARI 679 DĠĞER OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 680 ÇALIġMAYAN KISIM GĠDER VE ZARARLARI 681 ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDER VE ZARARLARI 689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KARI VERGĠ VE DĠĞ.YASAL YÜK. KARġILIKLARI","", 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 790 ĠLKMADDE VE MALZEME GĠDERLERĠ Kırtasiye Malzemeleri Gideri 790,01 Temizlik Malzemeleri Gideri 790 ĠġÇĠ ÜCRET VE GĠDERLERĠ 791,01 Personel Esas Ücretleri 791,02 SSK ĠĢveren Payları 791,03 Fazla Mesai Ücretleri 791,04 Kıdem Tazminatları 792 MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ Yönetim Kurulu Harcırahları 792,01 Denetim Kurulu Harcırahları

10 793 DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER TEK Giderleri 793,01 SU Giderleri 793,02 PTT Giderleri 793,03 Muhasebe ve DanıĢmanlık Giderleri 794 ÇEġĠTLĠ GĠDERLER Kira Giderleri 794,01 Yolluklar ve Seyahat Giderleri 794,02 Mahkeme Giderleri 794,03 ĠĢyeri Sigorta Giderleri 794,04 Noter Tasdik Giderleri 794,05 Banka Provizyon Giderleri 794,06 Gider Sayılan DemirbaĢlar BağıĢ ve Yardımlar Gecikme Zamları ve Para Cezaları Ortak Giderlere atılma Payları 794,06,,,,,,,, Giderleri 795 VERGĠ, RESĠM VE HARÇLAR Damga Vergileri 795,01 Eğitime Katkı ve Deprem Vergileri 795,02 Emlak Vergileri 795,03 Çevre Temizlik Vergileri 795,04 Diğer Sair Vergi ve Harçlar 796 AMORTĠSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI Amortisman Giderleri 797 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ Faiz Giderleri 797,01 Diğer Finansman Giderleri 798 GĠDER ÇEġĠTLERĠ YANSITMA HESABI 799 ÜRETĠM MALĠYET HESABI Öncek Dönem Cari Dönem A-BÜRÜT SATĠġLAR 1-Yurt Ġçi SatıĢlar 2-Yurt DıĢı SatiĢlar 3-Diğer Gelirler B-SATIġ ĠNDĠRĠMLERĠ 1-SatıĢtan Ġadeler 2-SatıĢ Ġskontoları 3-Diğer Ġndirimler C-NET SATIġLAR D-SATIġLARIN MALĠYETĠ 1-Satılan Mamüller Maliyeti 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti 3-Satılan Hizmet Maliyeti 4-Diğer SatıĢların Maliyeti BÜRÜT SATIġ KARI VEYA ZARARI E-FAALĠYET GĠDERLERĠ 1-AaraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri 2-Pazarlama SatıĢ Ve Dağıtım Giderl. 3-Genel Yönetim Giderleri... DĠġHEKĠMLERĠ ODASI.../.../ 2003 TARĠHLĠ GELĠR TABLOSU

11 FAALĠYET KARI VEYA ZARARI F-DĠĞ.FAALĠYETL.OLAĞN.GELĠR VE KARLAR 1-ĠĢtiraklerden Temettü Geliri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Kambiyo Karları 5-Konusu Kalmayan KarĢılıklar 6-Faaliyetl.Ġlgili Diğ.Olağan Gel.Ve Karlar G-DĠĞ.FAALĠYETL.DOĞ.GĠD.VE ZARARLARI 1-Reeskont Faiz Giderleri 2-Komisyon Giderleri 3-KarĢılık Giderleri 4-Diğer Olağan Giderler Ve Zararlar H-FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 1-Önceki Dönem Gelir Ve Karları 2-Diğer OlağandıĢı Gelir Ve Karlar J-OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR 1-ÇalıĢmayan Kısım Gider Ve Zararları 2-Önceki Dönem Gider Ve Zararları 3-Diğer OlağandıĢı Gider Ve Zararlar DÖNEM KARI VEYA ZARARI K-Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük KarĢılıkları DÖNEM NET KARI (ZARARI) Dipnotlar :...DĠġHEKĠMLERĠ ODASI.../.../2003 TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Önceki Dönem Cari Dönem 1-DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 1-Kasa 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 4-Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri 5-Diğer Hazır Değerler B-MENKUL KIYMETLER C-TĠCARĠ ALACAKLAR 1-Alıcılar 2-Verilen Depozito ve Teminatlar 3-Diğer Ticari Alacaklar 4-ġüpheli Ticari Alacaklar D-DĠĞER ALACAKLAR 1-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2-Diğer ÇeĢitli Alacaklar E-STOKLAR F-YILL.YAYGIN ĠNġ.VE ONARIM MALĠYETLERĠ G-GELECEK AYLARA AĠT GĠDER.VE GELĠR TAHHK H-DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR 1-PeĢin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2-DURAN VARLIKLAR A-TĠCARĠ ALACAKLAR

12 4-Verilen Depozito ve Teminatlar B-DĠĞER ALACAKLAR C-MALĠ DURAN VARLIKLAR D-MADDĠ DURAN VARLIKLAR 1-Tesis Makine ve Cihazlar 2-TaĢıtlar 3-DemirbaĢlar 4-BirikmiĢ Amortismanlar E-MADDĠ OLAMAYAN DURAN VARLIKLAR 1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-ÖZEL TÜKENMEYE TABĠ VARLIKLAR G-GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER VE GELĠR TAHAKKUKLARI 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 2-Gelir Tahakkukları H-DĠĞER DURAN VARLIKLAR 1-Diğer ÇeĢitli Duran Varlıklar AKTĠF(VARLIKLAR) T O P L A M I DĠġHEKĠMLERĠ ODASI TARĠHLĠ BĠLANÇOSU Önceki Dönem Cari Dönem 1-KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-MALĠ BORÇLAR 1-Banka Kredileri B-TĠCARĠ BORÇLAR 1-Satıcılar C-DĠĞER BORÇLAR 1-Personele Borçlar 1-Bağlı Ortkl.Borçlar D-ALINAN AVANSLAR E-ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2-Ödenecek Sosyal Güvenl. Kesintl. F-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI G-GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI H-DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR J-DĠĞER KISA VADELĠYABANCI KAYNAKLAR 2-UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-MALĠ BORÇLAR B-TĠCARĠ BORÇLAR 4-Alınan Depozito Ve Teminatlar D-ALINAN AVANSLAR E-BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI 1-Kıdem Tazminatı KarĢılıkları 2-Gider Tahakkukları F-GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER VE GĠDER TAHAKKUKLARI 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler G-DĠĞER UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR 3-ÖZKAYNAKLAR A-ÖDENMĠġ SERMAYE

13 B-SERMAYE YEDEKLERĠ C-KAR YEDEKLERĠ 1-Özel Fonlar D-GEÇMĠġ YILLAR KARLARI E-GEÇMĠġ YILLAR ZARARLARI F-DÖNEM NET KARI(ZARARI) 1-Dönem Net Karı PASĠF(KAYNAKLAR) TOPLAMI Dipnotlar : 1- Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Üyeleri ile genel müdür, genel kordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; 16 a- Cari dönem sonunda avans veya borcun bakiyesi...tl 2- Kasa ve Bankalardaki döviz mevcutları Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar DM GB Euro 3- Cari dönemde maddi duran varlık hareketleri a- Satın alınan, imal veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...-tl b- Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti...-tl 4- Cari dönemde ortalama personel sayısı... 'dır. 5- Bankalardaki mevduatların bloke olanına iliģkin tutarlar...-tl 6- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaģılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, kamuya olan iģlerin devamı dolayısıyla iģle ilgili olan teminat ve avans tutarı...-tl dir. 7- Bilançonun onaylanarak kesinleģtiği tarih..../.../...

14 Sayı : Tarih : Konu : Katma Değer Vergisi Tevkifatı DĠġHEKĠMLERĠ ODASI BAġKANLIĞI NA, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebligi ile Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları da dahil olmak üzere çeģitli kurum ve kuruluģların aldıkları hizmetlere ait bedeller üzerinden hesaplanan KDV ni sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutmalarına karar verilmiģtir. Söz konusu Genel Tebliğ uyarınca Birliğimiz ve Odalarımıza yeni bir yükümlülük getirilmiģtir. Tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danıģmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma değer vergisinin %50 si, diğer iģlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/3 üdür. Bilgilerinizi ve uygulamanın ekteki Bakanlık yazısı çerçevesinde yapılmasını rica ederim. Saygılarımla, Murat ERSOY Türk DiĢhekimleri Birliği Genel Sekreteri Ek : Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nün Yazısı SAYI : B.07.0.GEL.0.55/ KONU : T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü... BAKANLIĞINA... VALĠLĠĞĠNE 21/10/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılanlardan siyasi partiler, sendikalar, kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, vakıflarca kurulan üniversiteler ile tarımsal amaçlı kooperatifler dıģındaki kurum ve kuruluģlar, bankalar, sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait iģletmeler ve özelleģtirme kapsamındaki kuruluģların; - ĠnĢaat taahhüt iģleri, - Temizlik hizmeti, - Özel güvenlik hizmetleri, - Makine, teçhizat ve demirbaģlara ait bakım ve onarım hizmetleri, - Personele verilen yemek servisi, - DanıĢmanlık ve denetim hizmetleri, alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisini bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay baģından itibaren sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutmaları öngörülmüģtür.

15 Söz konusu Genel Tebliğ uyarınca tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danıģmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma değer vergisinin %50'si, diğer iģlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/3'üdür. Buna göre, genel ve katma bütçeli daireler il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teģkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluģlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluģlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kanunla kurulan veya tüzelkiģiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, bankalar ile sermayelerinin %51 veya daha fazlası kamuya ait iģletmeler ve özelleģtirme kapsamındaki kuruluģların söz konusu hizmet alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisini tevkifata tabi tutarak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gerekmektedir tarihi itibariyle yürürlüğe girecek bu uygulama kapsamına giren iģlemlere iliģkin olarak Bakanlığınızca / Valiliğinizce yapılacak ödemelerde katma değer vergisi tevkifatı yapılacağının göz önünde bulundurulması ile bilgilerinizi arz / rica ederim. Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ 1 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Genel Tebliği No:2 Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği Amaç MADDE 1

Detaylı

S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ Rüzgarlı Caddesi Celal Atik

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI

DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK. SMMM Halim BURSALI DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKĠ VĠZYONUMUZ ĠĢletmelerin değer yaratmasına katkı, ĠĢletme organizasyonuna katkı ve iģletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 10 T.C.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ

DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ TC. DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE ĠġLEMLERĠ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin ĠMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT OCAK-2015 0 KISALTMALAR

Detaylı

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOLU ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 3 SAYIġTAYIN

Detaylı

BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU

BODRUM SMMMO. DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015. SMMM Nusret KURDOĞLU BODRUM SMMMO DÖNEM SONU ĠġLEMLERĠ SEMĠNERĠ 9 OCAK 2015 SMMM Nusret KURDOĞLU 2014 yılı da tüm meslek mensupları için oldukça hareketli geçti. Özellikle yılın son döneminde, yeni TTK ile ilgili geliģmeler

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı