ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/143-09"

Transkript

1 1

2 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUATI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Sayısı: 2013/ Karar Tarihi: I-KONU Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı Komisyonumuzdan tam istisna kapsamındaki KDV iadesi işlemlerinin usul ve esasları konusunda GİB nın gib.gov.tr adresinde yayımlanan KDV Genel Tebliğ Taslağı hakkındaki görüş, eleştiri ve önerilerimizin tespit edilmesini ve kendilerine bildirilmesini istemiştir. GİB nın internet sitesinde KDV den istisna edilen işlemlerden kaynaklanan iade işlemlerinin usul ve esasları hakkında yayımlanan KDV Genel Tebliğ Taslağı konusunda Komisyonumuzca daha önce hazırlanan tarih ve 2013/ sayılı Kararında söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş, öneri ve eleştirilerimize yer verilmiş idi. Bu defa GİB aynı tebliğ taslağı üzerinde bazı değişiklikler yaparak yeniden ve son kez ilgililerin eleştiri ve katkılarını almak üzere tebliğ taslağını internet sitesine koymuş ve her türlü eleştiri ve katkıların tarihine kadar kendilerine bildirilmesini istemiştir. GİB tarafından son defa yayımlandığı belirtilen Tebliğ Taslağında Komisyonumuzun önceki kararında eleştiri konusu edilen bazı konuların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Bu kararımızda, önceki kararımızda eleştirildiği halde Tebliğ Taslağında dikkate alınmayan bazı konular tekrarlanmış ve gerekçelerimiz daha detaylı olarak açıklanmıştır. II-KDV İADESİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ A- Vergiden İstisna Edilen İşlemlerden Kaynaklanan İadelere İlişkin Yasal Düzenleme KDV Kanunu nun 32. maddesine göre, bu kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri ve 17/4ncü maddesinin (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan tam istisna kapsamındaki işlemler (ihracat işlemleri, deniz, hava ve demir yolu taşıma araç ve tesislerin teslimi, transit taşımacılık, diplomatik istisna kapsamındaki işlemler) ile bazı geçici maddelerde düzenlenen ve yine tam istisna kapsamında değerlendirilen işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca yayımlanan genel tebliğlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde mükelleflere iade edilmektedir. KDV Kanunun 9 ve 29/2 nci maddeleri çerçevesindeki işlemlerden kaynaklanan KDV iade işlemleri ise bu kararımızın konusu dışında bırakılmıştır. Vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması halinde indirilemeyen KDV Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade edilir. İade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade tutarı, istisna kapsamındaki işlem nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi ile sınırlıdır. 2

3 B- İadesi Gereken KDV nin Hesaplanması Maliye Bakanlığı, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak yüklendikleri KDV ni doğru olarak hesaplamak zorunda olduklarını belirtmektedir. (Taslak, Sy:114) İade edilecek KDV nin nasıl hesaplanacağı konusunda bugüne kadar pek çok genel tebliğ, sirküler ve özelge yayımlandığı halde, birçok işletme iadesi gereken KDV ni tam ve doğru olarak hesaplayamamakta, iade işlem süreci ise vergi daireleri arasında farklılıklar göstermektedir. Söz konusu Tebliğ Taslağında da, KDV iadesi uygulamasında temel prensibin bir dönemde gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren vergilerden indirimle giderilemeyen kısmın iadesi olduğu, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren KDV nin gerçek miktarları itibarıyla ayrı ayrı hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Özellikle üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetin bünyesine giren verginin %100 oranında yani tam olarak hesaplanması teorik olarak mümkün olmakla birlikte pratikte %100 doğruluk oranında hesaplanması mümkün bulunmamaktadır. İade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren KDV'nin doğru şekilde veya gerçek miktarları itibarıyla hesaplanmasının bir ideal olduğunun kabulü gerekmektedir. Üretim işletmelerinde iadesi gereken verginin hesaplama yöntemi kanunda gösterilmemiştir. KDV Kanunun 32. maddesinde, tam istisna kapsamındaki işlemlerde iadesi gereken KDV nin tutarının, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi olduğu belirtilmiştir. Satın aldıkları malları aynen satan mükelleflerde alış faturasında gösterilen katma değer vergisi, iadesi gereken vergi olarak hesaplamak mümkün olmakla birlikte, iade tutarının hesabına genel giderlerden, pazarlama giderlerinden veya amortismana tabi iktisadi kıymet kullanımlarından pay verilmesi durumunda iadesi gereken verginin hesabında, işin içine ister istemez varsayımlar ve birtakım dağıtım anahtarları da girmektedir. Üretim işletmelerinde ise yüklenilen KDV nin hesaplanması üretim sürecinin karmaşıklığına bağlı olarak daha da karmaşık bir hal almaktadır. Kanun hükmündeki fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi nin indirimle giderilemeyen kısmının iade edileceğine ilişkin ifadenin, iadesi gereken verginin birebir belgeye bağlı şekilde hesaplanacağı anlamı taşımadığı açık olduğu halde, Tebliğ Taslağında (Sy:125) yüklenilen KDV tutarının Yüklenilen KDV Listesine dayanılarak hesaplanması gerektiği belirtilmiştir. Tebliğ Taslağında, Yüklenilen KDV listesinin, yüklenilen KDV tablosunda yer alan hesaplamalara konu olan vergili mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV nin dayanak belgeler itibariyle listelenmesinden ibaret bir maliyet tablosu olduğu, işlemin bünyesine giren vergi miktarına ilişkin listede, iade hakkı doğuran işlem nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiğine (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, ATİK gibi) ilişkin bilgilere, dayanak belgeler itibariyle yer verileceği belirtilmiştir. Basit üretim süreci gerektiren üretim işletmelerinde mamül malın maliyeti içindeki hammadde, işçilik, genel üretim giderlerinin payının miktar ve tutar itibarıyla hesaplanmasında bir sorun yoktur. Sorun söz konusu üretim girdilerinin ne kadarının hangi tarih ve sayılı faturaya ait olduğunun tespitindedir. Üretilen mal veya hizmetin bir kısmının satılıp bir kısmının stoklarda kalması halinde belgeye dayanan bir liste yapılması, yaygın halk değimi ile pöstekide kıl saymaktan daha zor bir iştir. Özellikle karmaşık imalat süreçlerinden geçen imalatlarda yüklenilen KDV listesi yapılması ve bu listede her aşamada hangi girdi faturasından hangi tutarda KDV nin yüklenildiğinin gösterilmesi iadesi gereken verginin hesaplanmasında objektif değerlendirmelerden uzaklaşılmasına neden olunmakta, bu da bir taraftan mükellefi kolay yol bulma arayışına iterken bir taraftan da vergi daireleri arasında uygulama farklılıklarına neden olmaktadır. 3

4 53 nolu KDV Sirküleri ile uygulamaya konulan liste yöntemi mükelleflerin Yüklenilen KDV Tablosunu maliyetlerden hareketle hesaplamasını engellemektedir. Söz konusu yöntem işletmelerde maliyet esaslı muhasebe tutulması yerine bir takım listelerle maliyet hesaplanabileceği izlenimi yaratmaktadır. İmalat ve inşaat işi ile uğraşan işletmeler sağlıklı bir maliyet muhasebesi sistemi kurarak, maliyet bedeli esasından hareketle istisna kapsamındaki mal veya hizmete isabet eden KDV tutarını birim maliyet esasından hareketle hesaplanması mümkündür. Bu yöntemde istisna kapsamındaki mal veya hizmete genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ile ATİK lerden isabet eden KDV nin de uygun bir dağıtım anahtarı ile ilave edilmesi gerekmektedir. Tebliğ Taslağının III/B-1.5.c (Sy.125) Yüklenilen KDV listesinin iadesi talep edilen KDV hesap tablosunda yer alan hesaplamalara konu olan vergili mal ve hizmet alışlarına ilişkin KDV nin dayanak belgeler itibarıyla listelenmesinden ibaret bir maliyet tablosu belirtildikten sonra, iade talebinde bulunan mükelleflerin farklı stok takip yöntemleri izlemesinin yüklenilen KDV listesinin "Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si" sütununun doldurulmasında bir öneminin bulunmadığı belirtilmiştir. Buna göre mükellefler kendi maliyet sistemlerini bir tarafa bırakarak, iadesi gereken KDV ni üretim maliyetinden kopuk bir şekilde hesaplayabilecektir. Bu açıklamadan KDV iadesi için ayrı maliyet bedeli, ticari kazanç yönünden ayrı maliyet bedeli hesaplanabileceği sonucu çıkmaktadır ki, bu ikili durum muhasebenin birliği ve bütünlüğü yönünden kabul edilemez. C- Liste Yöntemi Satılan Mamül/Hizmet Maliyeti ile Uyumlu Olmayıp, Yüklenilen KDV Listeleri Varsayıma Dayalı Hazırlanmak Durumundadır Liste yöntemi, mal alım satımı yapan ve maliyet yöntemi olarak ilk giren ilk çıkar (FİFO) yönteminin uygulayan firmalar için uygun bir yöntemdir. Vergi Usul Kanununda stok maliyetlerinin tespitinde temel yöntemin fiili maliyet yöntemi olduğu belirtilmekle birlikte, misli mallarda stok maliyetlerinin basit ortalama veya yürüyen ağırlıklı ortalama yöntemine veya ilk giren ilk çıkar yöntemine göre hesaplanmasına da izin verilmektedir. Bir üretim işletmesinin örneğin, üretim maliyetlerini ortalama maliyet yöntemine, iade alınacak KDV tutarını belirlerken ilk giren ilk çıkar yöntemine göre hesaplaması muhasebenin tutarlılık ilkesi ile bağdaşmaz. Bir üretim işletmesi FİFO yöntemini kullansa dahi imal ettiği malların bir kısmını istisna kapsamında, bir kısmını katma değer vergisine tabi şekilde satması halinde, istisna kapsamında satılan malların imalatında kullanılan alış belgelerini yine birebir listelemesi imkansızdır. Örneğin bir ay içinde 3 parti halinde hammadde satın alan bir firmanın imal ettiği mallardan hangisinde hangi parti hammaddeyi kullandığını izlemeye imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle, uygulamada alış faturalarından bir kısmının istisna kapsamına giren mamullerin imalatında kullanıldığı varsayımı yapılarak yüklenilen KDV Listeleri hazırlanmaktadır. Ortalama maliyet bedeli yöntemi kullanılan bir işletmede, imal edilen malın maliyetinde hangi partiye ait hammaddenin kullanıldığı bilinemeyeceğinden, hammadde faturalarının bir kısmı iade kapsamına giren mamullerde kullanıldığı varsayımı ile söz konusu yüklenilen KDV Listeleri hazırlanmaktadır. Örneğin, 10 adet makine imal eden bir mükellefin bu makinelerden iki adedini satması halinde satılan makinelerde kullanılan sac, profil, boya ve benzeri malzemenin hangi tarih ve sayılı faturalara ait olduğunun doğru şekilde tespiti mümkün olmadığı halde, imalatta kullanılan bazı faturaların yüklenilen KDV Listesine yazılması ile sözde yüklenilen KDV Listeleri hazırlanmaktadır. 53 nolu Sirkülerle uygulamaya konulan liste yöntemi maliyet muhasebesini dışladığı için yasak savma veya şekle uydurma yöntemi olmaktan öteye gitmeyecektir. 4

5 D-KDV İade Sisteminin Tamamen Değiştirilmesi Gerekmektedir KDV Kanunun 32 nci maddesine göre vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesi gerekmektedir. Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen vergi yüklenilen vergi olarak da ifade edilmektedir. KDV Kanununa göre iade edilmesi gereken KDV yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV ile sınırlıdır. Yukarıda belirtildiği üzere, yüklenilen KDV nin veya faturada gösterilen KDV nin doğru şekilde hesaplanmasındaki güçlükler nedeniyle Komisyonumuz tarih ve 2013/ sayılı kararında da belirtildiği üzere, KDV Kanununda değişiklik yapılarak, KDV iade sisteminin değiştirilerek ihraç kayıtlı satışlarda olduğu gibi mükellefçe hesaplanması gereken KDV nin iade edilmesi gerektiği görüşündedir. Komisyonumuz vergiden istisna edilen işlemler dışındaki işlemler nedeniyle devreden KDV nin de pek çok AB ülkesinde olduğu gibi hiç olmazsa yıl sonunda bir defada mükelleflere iade edilmesini sağlayacak bir yöntemin KDV sistemine dahil edilmesi gerektiği görüşündedir. III-REVİZE TEBLİĞ TASLAĞI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ A-Tebliğ Taslağının Sistematiğine İlişkin Eleştirilerimiz 1-Kodlama Sisteminin Değiştirilmesinde Yarar Görülmektedir Tebliğ Taslağı 4 ana bölümden meydana gelmekte olup, her birinin alt bölümleri A, B, C.şeklinde numaralandıktan sonra alt başlıklar 1 den başlatılarak numaralandırılmıştır. Bunun yerine birinci bölüm şeklinde, ikinci bölüm şekline, üçüncü bölüm şeklinde numaralandırılmasında fayda olduğu düşünülmektedir. Tebliğin çok kapsamlı ve uzun (ekler hariç 160 sayfa) olması nedeniyle tebliğde bir madde bulmak ve aramak güçleşmektedir. (Tebliğ Taslağı II/ A ; III/A şeklinde numaralanmış olduğundan, tebliğde birden fazla ara başlığı söz konusu olmaktadır.) 2- Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler veya Yürürlükten Kaldırılan Bölümleri Açık Değildir Tebliğ Taslağının IV/A bölümünde, iade usul ve esasları bu Tebliğde düzenlenen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı daha önceki KDV Genel Tebliğleri veya KDV Genel Tebliğ Bölümlerinin yürürlükten kaldırıldığı, diğer iade hakkı doğuran işlemleri ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı Genel Tebliğler veya Genel Tebliğ Bölümlerinin, bu Tebliğ kapsamına giren işlemler bakımından kaldırıldığı, bu Tebliğde düzenleme veya açıklama yapılmayan durumlarda, bu Tebliğe aykırı olmamak kaydıyla, varsa önceki düzenlemeler veya açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmeye devam edileceği belirtilmiştir. Tebliğ Taslağında daha önce yayımlanan hangi tebliğlerin veya söz konusu tebliğlerin hangi bölümlerinin kaldırıldığı konusunda bir belirleme yapılmasından kaçınılmıştır. Bu durum uygulamada ciddi tereddütler ve sorunlar yaratacak niteliktedir. Bu nedenle daha önce yayımlanan ve bu genel tebliğle değiştirilen ve/veya aynı açıklamaları bu tebliğe alınan ilgili tebliğlerin tek tek sayılarak tamamen veya bu tebliğde yeniden düzenlenen kısımları gösterilerek kaldırıldığı belirtilmeli ve tebliğe bir ek konulmalıdır. 5

6 Örneğin, Tebliğ Taslağında özel esaslar ve özel esaslardan genel esaslara geçiş koşulları 84 nolu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bu durumda 84 nolu Tebliğin özel esaslara ilişkin bölümünün veya tamamının bu tebliğle kaldırıldığı belirtilmediği takdirde uygulamada tereddütler yaratacaktır. Komisyonumuz 84 nolu KDV Genel Tebliğinin Müteselsil Sorumluluk başlıklı III. bölümü hariç diğer bölümlerinin herhangi bir tereddüde meydan vermemek bakımından bu tebliğle kaldırıldığının belirtilmesini yararlı görmektedir. Yürürlüğe girecek yeni tebliğ ile hangi tebliğin veya hangi tebliğin hangi bölümünün yürürlükten kaldırıldığı konusunda İdarenin bir tereddüdünün bulunmadığının kabulü gerekmektedir. Öte yandan Tebliğ Taslağının III/B bölümünde (Sy.120 ) Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatından doğan iadelerde sözü edilen genel tebliğlerle belirlenen limitlere göre, diğerlerinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan iade yapılır denilmektedir. Tebliğ Taslağının II/A bölümünde (Sy.8) Türkiye de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlardan kaynaklanan ve tutarı TL yi aşmayan nakden iade taleplerinin vergi incelemesi ve YMM raporu ile II/A- 5. Bölümünde (Sy.16) Yolcu Beraberi Eşyalardan kaynaklanan iadelerde yine Tl yi aşmayan iadelerde vergi inceleme ve YMM raporu aranmayacağı, aşanlarda aranacağı belirtilmektedir. Bu açıklamalar karşısında sözü edilen genel tebliğlerden ne anlaşılması gerektiği anlaşılamamaktadır. İlgili bölümlerde de atıfta bulunulan başka bir genel tebliğ numarasına rastlanamamıştır. Bu nedenle tam istisna kapsamındaki bütün iade işlemlerinin tek tebliğde toplanması ve eski genel tebliğlerin kısmen veya tamamen yürürlükten kaldırılması ve bu durumun yürürlük maddesinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir. B- Tebliğ Taslağının İçeriğine İlişkin Eleştiri, Öneri ve Değerlendirmelerimiz 1-Ödenecek KDV Doğduğu Dönemden Önceki Malların KDV nin Telafi Edildiği Gerekçesiyle Daha Sonra Satışında KDV İadesi Yapılamayacağı Anlayışı Hatalıdır Tebliğ Taslağının III/A-2 nci bölümünde (Sy:115), indirim konusu yapılan dönem ve sonraki dönemlerde ödenmesi gereken KDV beyan edilmiş olması ya da devreden KDV olmaması hallerinde, ödenmesi gereken KDV beyan edilen ya da devreden KDV olmayan dönem ve öncesinde, iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen KDV tutarları indirim yoluyla telafi edildiğinden iade hesabına dahil edilmez. Ara dönemlerde yüklenilen KDV, devreden KDV karşılaştırması yapılarak, devreden KDV beyanı bulunmakla birlikte, söz konusu dönemlerde yüklenilen KDV tutarından düşük olması halinde küçük olan tutar iade hesabına dahil edilebilir. denilmektedir. İade hakkı doğuran mal veya hizmetin bünyesine giren KDV, o mal veya hizmetin edinimi/üretimi nedeniyle yapılan harcamalar nedeniyle ödenen KDV toplamından meydana gelir. İadesi gereken tutar ise iade hakkı doğuran işlemin meydana geldiği dönem KDV beyannamesindeki devreden KDV nin olup olmamasına göre tespit edilir. Dolayısıyla iade hakkının doğumu iade hakkı doğuran mal veya hizmetin üretildiği dönemde değil, satıldığı dönemde ortaya çıkar. Örneğin, 2012 yılı Ocak ayında imal edilen bir malın 2013 yılı Aralık ayında ihraç edilmesi durumunda, yüklenilen KDV tutarı üretimin yapıldığı Ocak 2012 ayındaki harcamalara göre hesaplanır, ancak iade hakkının doğup doğmadığı o malın ihraç edildiği Aralık 2013 ayındaki KDV beyannamesinde devreden KDV nin olup olmadığına bağlıdır. Mükellefin Ocak-2012-Kasım-2013 döneminin herhangi bir ayında ödenecek KDV beyan etmiş veya devreden KDV nin azalmış olması, Aralık 2013 ayındaki istisna kapsamındaki satışından dolayı KDV iadesi almasına engel olamaz. Bugüne kadarki uygulama da bu yöndedir. Tebliğ Taslağındaki açıklamaya göre yukarıdaki örnek olayda devreden KDV olduğu halde mükellefe söz konusu mal için yüklenilen KDV nin daha önce telafi edildiği gerekçesiyle iade edilmemesinin KDV Kanunun 32. maddesi hükmüne aykırı olduğu düşünülmektedir. Mükellefe 6

7 devreden KDV olduğu halde ona yüklendiği KDV nin iade edilmemesi, KDV nin tarafsızlığı ilkesi ile bağdaşmaz. Konuyu bir örnekle açıklamakta yarar bulunmaktadır. ÖRNEK: Hem ihracat hem de yurt içine mal satan bir mükellefin Mayıs ve Haziran-2013 ayı KDV bilgileri aşağıdaki gibi olsun. 1)Mayıs 2013 Dönemi Satın Alınan Ticari Mal Bedeli : TL Bu Dönem İndirilecek KDV ( %18) : TL Bu Dönem İhraç Edilen Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Malın Maliyeti Stokta Kalan Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Malın Hasılatı : :-TL : TL : TL : TL Önceki Dönemden Devreden KDV : 0.- Bu Dönem İndirilecek KDV Toplam İndirilecek KDV : TL : TL Tahsil Edilen KDV (70.000*%18) : TL Devretmesi Gereken KDV İhraç Edilen Mala Ait Yüklenilen KDV İadesi Talep Edilebilecek KDV İadesi Gereken KDV Haziran Ayına Devreden KDV ( ) : TL : TL : TL : TL : TL 2)Haziran 2013 Dönemi Bu Dönem Satın Alınan Mal Bedeli Bu Dönem İndirilecek KDV İhraç Edilen Malın Maliyeti : TL : TL : TL (Mayıs Ayından Devredilen Mal) Önceki Dönemden Devreden KDV Bu Dönem İndirilecek KDV : TL : TL Toplam İndirilecek KDV ( ) : TL Hesaplanan KDV : 0 7

8 İhraç Edilen Mal Nedeniyle Yüklenilen : TL Kanuna Göre İade Edilmesi Gereken KDV : TL Kanuna Göre Devretmesi Gereken KDV Tebliğ Taslağına Göre İadesi Gereken KDV Tebliğ Taslağına Göre Devretmesi Gereken KDV : TL : TL : TL Görüleceği üzere Haziran-2013 ayında ihraç edilen mal nedeniyle yüklenilen KDV, önceki dönemden devreden KDV tutarından yüksek olduğundan iade edilebilecek tutar ihraç edilen mal nedeniyle yüklenilen KDV değil, en fazla önceki dönemden devreden KDV tutarını geçemeyecektir. Bu durumda mükellefin ihracatın yapıldığı Haziran-2013 ayındaki devreden KDV tutarı yeterli olduğu halde önceki dönemden devreden mal için yüklenilen KDV nin ( )=3.600 TL sı iade edilemeyecektir. Bunun nedeni Mayıs ayında yurt içine satılan mal nedeniyle hesaplanan kara ait KDV dir. Mükellef TL lik malı TL ye satmış ve TL kar elde etmiştir. Bu karın sağladığı KDV tutarı ise ( =20.000*%18)= TL dir. Maliye Bakanlığı mükellefin Haziran ayında ihraç ettiği mala ait KDV nin bir kısmının Mayıs ayında yurt içine satılan maldan sağlanan karın KDV ile telafi edildiği iddiasındadır. Oysa mükellef ihracat işleminde KDV istisnası olmasaydı, söz konusu malı hiç kar etmeden satsaydı bile *%18=9.000 TL KDV tahsil edecek ve devreden KDV tutarı TL olacaktı. İhracat yaptığı için mükellef Haziran ayında devlete TL faizsiz borç vermiş olacaktır. Bu durum ihracatçı üzerinde finansman baskısı yaratacaktır. Burada şu hususu belirtmekte fayda vardır. KDV nden istisna edilen mal ve hizmetler konusunda mükelleflerin tercih hakları son derece sınırlıdır. Özellikle ihracat işlemlerinde mükellefler isteseler dahi alıcıdan KDV tahsil edemez. İndirimli orana tabi işlemler ise tamamen devletin sosyal politikaları ile ilgilidir. Devletin uluslararası anlaşmalar, sosyal politikalar veya teşvik mevzuatı nedeniyle bazı işlemleri KDV nden istisna tutması veya indirimli orana tabi işlem kapsamına alması, mükelleflerin tercihine bırakılmamıştır. Durum böyle olduğuna göre iade hakkı doğuran işlemlerden dolayı mükelleflerin alıcıdan tahsil edemediği KDV devlet tarafından mükellefe hiçbir sınırlama getirilmeksizin iade edilmelidir. Stoktaki mal işletmeden çıkmadan, yani satılmadan KDV nden arındırılmış sayılamaz. Bu nedenle yurt içindeki satışlar nedeniyle bir önceki dönem mükellefin devreden KDV nin azalmış olması, stokta ihraç edilmek üzere bekleyen malın KDV nin telafi edildiği şeklinde yorumlanamaz. İade hakkının doğup doğmadığı iade hakkı doğuran malın veya hizmetin satıldığı aya ilişkin KDV beyannamesindeki devreden KDV nin durumuna göre belirlenir. Bu anlayış KDV nin bir tüketim vergisi değil, bir işletme vergisi olduğu anlamına gelmektedir. Tüketim vergisinin kısmen veya tamamen ticari işletmeler üzerinde kalması ticari hayatı olumsuz etkileyeceği açıktır. Diğer yandan bu anlayışa göre mükellefler iadesi gereken verginin hesabı içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Mükellef iade hakkı doğuran işleme ilişkin malın hangi dönemde hangi yardımcı maddeler kullanılarak imal edildiği gibi bir sürü saçma sapan hesaplamalarla uğraşacaktır. 8

9 Yukarıdaki mükellefin Mayıs ayındaki satışlarına ilave olarak aktifine kayıtlı kamyonunu da sattığını ve bu satıştan dolayı da TL KDV tahsil ettiğini varsaydığımızda mükellefin iade durumu aşağıdaki gibi olacaktır. 1)Mayıs 2013 Dönemi Satın Alınan Ticari Mal Bedeli : Tl İndirilecek Kdv ( %18) : Tl Bu Dönem İhraç Edilen Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Malın Maliyeti Stokta Kalan Malın Maliyet Bedeli Yurt İçinde Satılan Mal Hasılatı : :-Tl : Tl : Tl : Tl Önceki Dönemden Devreden Kdv : 0.- Bu Dönem İndirilecek Kdv Toplam İndirilecek Kdv : Tl : Tl Tahsil Edilen Kdv (70.000*%18) : Tl Kamyon satışı nedeniyle hesaplanan KDV Toplam Hesaplanan KDV Devretmesi Gereken Kdv İhraç Edilen Mal Yük. Kdv İade Edilebilecek KDV : TL : TL : Tl : Tl : TL Haziran Ayına Devreden KDV : 0.-TL 2)Haziran 2013 Dönemi Bu Dönem Satın Alınan Mal Bedeli Bu Dönem İndirilecek Kdv İhraç Edilen Malın Maliyeti : Tl : Tl : Tl (Mayıs Ayından Devredilen Mal) Önceki Dönemden Devreden Kdv : 0.-Tl Bu Dönem İndirilecek Kdv Toplam İndirilecek Kdv : Tl : Tl Hesaplanan Kdv : 0.-TL 9

10 İhraç Edilen Mal Nedeniyle Yüklenilen : Tl Kanuna Göre İade Edilmesi Gereken KDV : Tl Kanuna Göre Devretmesi Gereken KDV : Tl Tebliğ Taslağına Göre İadesi Gereken Kdv : 0.-Tl Tebliğ Taslağına Göre Devretmesi Gereken Kdv : Tl Tebliğ Taslağına göre mükellef Mayıs ayında satın aldığı malı Haziran ayında ihraç etmiş olmakla birlikte, Haziran ayında devreden KDV yeterli olduğu halde, satılan mala ait KDV Mayıs ayında diğer satışlardan tahsil edilen KDV ile telafi edildiğinden mükellefe Haziran ayında iade yapılamayacaktır. Maliye Bakanlığının Tebliğ Taslağında önerdiği yöntem, ancak pek çok AB ülkesinde olduğu gibi, iade hakkı olup olmadığına bakılmaksızın mükelleflere devreden KDV nin aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak iade edilmesi halinde kabul edilebilir. Şu durum unutulmamalıdır ki, devlet mükelleflere KDV beyannamelerinde görünen devreden KDV tutarı kadar borçludur. Bu borç beyannameli mükelleflerden faizsiz olarak sağlanan bir kredidir. Bu kredinin daha da artırılması çabası başta ihracatçılar olmak üzere bütün KDV iadesi almakta olan mükellefleri yakından ilgilendirmektedir. 2-Aynı Mükelleften Yapılan Alım ve Satımların İndirilecek KDV ve Yüklenilen KDV Listelerine Alınması Doğru Değildir Tebliğ Taslağının (Sy. 125) III/B bölümünün 1.5.b ve 1.5.c İndirilecek KDV ve Yüklenilen KDV alt başlıkları altında aynı mükelleften yapılan alımlar ile aynı mükellefe yapılan satışlar da bu listeye belge bazında ayrı ayrı girilir. İfadelerine yer verilmiştir. İndirilecek KDV listesinde veya Yüklenilen KDV Listelerinde aynı mükelleften yapılan alım ve satımların aynı listede yer alması doğru değildir. Aynı mükelleften alınan fatura ve benzeri belgeler, belgenin tarih ve sayısı itibarıyla ayrı ayrı indirilecek KDV Listesinde, ve Yüklenilen KDV Listesinde yer almalıdır. Satış faturasının indirilecek veya yüklenilen KDV listesinde yer alması mükellefin KDV beyannamesinde gösterilen bu dönem indirilecek KDV tutarı ile uyum sağlamayacağı gibi, mükellefin yüklendiği iade tutarının doğru şekilde hesaplanmasına engeldir. Kaldı ki, aynı mükelleften yapılan alım ile aynı mükellefe yapılan satımın mahiyeti farklı olabilir. Örneğin, ihracatçı firma ihraç ettiği malı satın aldığı firmaya ihracatla ilgisi bulunmayan bir işlem nedeniyle satış faturası düzenleyebilir. 3-İncelemesiz Nakit İade Sınırı Artırılmalıdır Tebliğ Taslağında Türkiye de ikamet etmeyen taşımacılar, petrol arama faaliyetleri, yabancı sinema yapımcıları gibi bazı iade işlemleri hariç, vergi inceleme ve YMM tasdik raporu aranmaksızın yapılacak bütün nakden iade işlemlerinde iade tutarı TL ye yükseltilmektedir. Bu tutarlar yetersiz olup, özellikle ihracat işlemlerinde nakit iade tutarı daha da yükseltilmelidir. 12 yıl önce yürürlüğe giren 84 nolu KDV Genel Tebliği ile vergi inceleme ve YMM raporsuz nakit iade için getirilen TL nin cari fiyatlarla bu günkü karşılığı yaklaşık TL ye karşılık gelmektedir. YMM için düşük tutardaki iade işlemlerinin rapora bağlanması ekonomik değildir. GİB nın elektronik bilgi sistemindeki gelişmeler de dikkate alındığında bu tutarın daha da yükseltilebileceği düşünülmektedir. 4-Bağlı Ortaklıkların Vergi Borçlarına da Mahsup Yapılabilmelidir Tebliğ Taslağının III/B bölümünde (Sy.117) mükelleflerin KDV iade alacaklarının, kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit 10

11 şirketlerde komandite ortakların vergi dairelerince takip edilen kamu borçları ve sigorta prim borçlarına mahsup edilebileceği belirtilmiştir. Hukuki açıdan ve KDV mükellefiyeti yönünden adi ortaklıktan farkı olmayan iş ortaklıklarının da kapsama alınması gerekir. Ayrıca, mükelleflerin iade alacaklarının bağlı ortaklıklarının borçlarına da mahsup imkanı tanınmalıdır. Keza, ana şirket bağlı ortaklığın borçlarından sorumludur.( 6183 kanunun 35 ve mük 35. Mad.) 5- Geçici İhraç Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Makine Kiralanması İşlemi Hizmet İhracı Olarak Değerlendirilmelidir Tebliğ Taslağının II/A-2.1 nci bölümünde (Sy:10) verilen 8 nolu örnek aşağıdaki gibidir. Örnek 8: Türkiye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şti., Özbekistan da yerleşik (X) firması ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Özbekistan da inşa edilecek bir fabrikanın inşasında kullanılmak üzere gerek kendi mülkiyetinde bulunan gerekse kiralama yoluyla temin ettiği iş makinelerini kiralamıştır. Bu kiraya verme hizmeti, Türkiye de yapılan ve faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığından KDV nin konusuna girmemektedir. KDV nin konusuna girmeyen bu işlemin istisna kapsamında değerlendirilmesi de mümkün değildir. GİB Türkiye de tam mükellefiyete tabi bir mükellefin Türkiye deki bir firmadan katma değer vergisi ödeyerek kiraladığı veya aktifine kayıtlı iş makinelerini, geçici ihracat rejimi kapsamında ikametgahı ve kanuni iş merkezi yurt dışında bulunan yabancı bir şirkete kiralaması işlemini, hizmet ihracatı saymamaktadır. Kiralama işlemleri hizmet olarak sayılmıştır. Yurt dışındaki bir firmaya geri getirmek amacıyla kiralama sözleşmesi kapsamında gönderilen makineler taşınır mal olması ve geçici bir süre için yurt dışına götürülmüş olması, Türk firmanın elde ettiği kira geliri Türkiye de vergilendirilmesi gereken bir gelir olması ve makinenin kiracı firma tarafından yurt dışından kiralanması durumunda ülkeye döviz girişi olmayacak olması nedeniyle hizmet ihracatı kapsamında değerlendirilmeli ve hizmet ihracatçısı firmanın yüklendiği KDV nin KDV Kanunun 11. maddesi çerçevesinde mükellefe iade edilmelidir. Danıştay 4. Dairesinin tarih ve E:2009/1003;K:2012/1024 sayılı kararı da bu yöndedir. 6-Vergi Borçlarına Mahsuplarda Ayrıca Dilekçe Aranmamalıdır Tebliğ Taslağının muhtelif yerinde iade alacağının vergi borcuna mahsup talebinin geçerlilik kazanabilmesi için talebin ve dayanağa ilişkin bilgilerin bir dilekçeyle yapılmasının şart olduğu belirtilmiştir sayılı Kanunun 23. maddesine göre mükelleflerin vergi dairesinden olan alacakları vergi borçlarına resen mahsup edilir. Dn.4. Dairesinin E:1999/5040 K:2001/1184 sayılı kararına göre, mükellefin alacağı varsa mahsup dilekçesi sonra verilse dahi gecikme zammı uygulanmamalıdır. Mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden olan alacaklarının vergi borçları için dilekçe verilmese dahi, mahsup işleminin alacağın doğduğu tarih itibarıyla yapılması yasa gereğidir. Alacaklı ve borçlu vergi dairesi farklı ise bu takdirde her iki vergi dairesine dilekçe verilmesi gerekir. 11

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama

C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi Örnek: Örnek: 2.İndirilemeyecek KDV 2.1. Genel Açıklama Sayfa 1 / 92 C. İNDİRİM 1. Vergi İndirimi 3065 sayılı Kanunun (29/1) inci maddesine göre mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, faaliyetlerine ilişkin olarak, kendilerine

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İADE UYGULAMALARI PLAN Yeni KUGT Genel Açıklama İade Uygulamaları İade Sisteminde Yapılan Değişiklikler İade Hakkı Doğuran İşlemler Tevkifat Uygulamaları Tam İstisnalar İndirimli

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ MUĞLA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KEMAL OKTAR 17 Mayıs 2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER KDV iadelerine ilişkin alt limitler KDV İadelerinin

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN

Yeminli Mali Müşavir ERTUĞRUL TUNCER. Yeminli Mali Müşavir NURSEL AYKAN 1 İade hakkı olan mükellef iade alacağını indirim yoluyla kullanabilir. Bu takdirde «Yük. KDV» satırı doldurulmaz İade için gerekli belgeler dışındaki belgeler vergi dairesine ibraz edilir İade talebinin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası MADDE 14 : TRANSİT TAŞIMACILIK MADDE METNİ : "Transit Taşımacılık : Madde 14-1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2012-032 Tarih : 24.04.2012 Konu : Tevkifat Uygulaması Hakkında Yayımlanan 117 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 117 seri numaralı KDV Genel

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ

MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ Sakıp ŞEKER* I MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI A MÜTESELSİL SORUMLULUK KAVRAMI Müteselsil (dayanışmalı) sorumluluk, borçlulardan her birinin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM Dr. Nedim TÜRKMEN Yeminli Mali Müşavir nturkmen@turkmenymm.com Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Türker YILDIRIM Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015

GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI ÇORLU 19.02.2015 1 GÜNCEL VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI GÜNCEL MUHASEBE KASA Kasa mevcutları İTİBARİ kıymetleri ile değerlenir.

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri

Tevkifat Uygulaması Mahsuben İade Talepleri ESKİ TEBLİĞ 1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan (7/10) ibareleri (5/10) olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29286 İÇİNDEKİLER I- MÜKELLEFİYET... 6 A. VERGİNİN KONUSU... 6 1. (I) Sayılı Listedeki

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular www.pwc.com.tr KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Ciro primleri 2. Etken madde incelemeleri 3. KDV iade risk analiz projesi 4. Credit note KDV düzeltmesi

Detaylı

İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir

İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ. Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir İNŞAAT İŞLEMLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Zihni KARTAL Yeminli Mali Müşavir İNŞAAT SEKTÖRÜ İnşaat sektörü Türkiye ekonomisinde çok büyük paya sahiptir. Sektör doğrudan ve dolaylı yoldan hemen hemen tüm sektörleri

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR

MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR MUKTEZALAR VE YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÜNCEL VERGİSEL KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir muratyildiz@yildizymm.com.tr 12 MART 2015 1 1- YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE YAPILAN SÖZLEŞMELERDE DEĞERLEME

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı