MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mart 2010

2 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU BĠLANÇO... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... 6 FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR

3 BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2008 TARĠHLĠ KONSOLĠDE OLMAYAN BĠLANÇO Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç KarĢılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar ĠliĢkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Borç KarĢılıkları Kıdem Tazminatı KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi Ġhraç Primleri Değer ArtıĢ Fonları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı TOPLAM KAYNAKLAR ĠliĢikteki Dipnotlar Finansal Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır 3

4 BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2008 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEME AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN KAPSAMLI GELĠR TABLOSU SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) FAALĠYET KARI/ZARARI (Esas faaliyet dıģı) finansal gelirler (Esas faaliyet dıģı) finansal giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI /ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri ErtelenmiĢ vergi gideri/geliri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI /ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI DĠĞER KAPSAMLI GELĠR Kapsamlı gelirler 0 0 Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliģkin vergi gelir / giderleri 0 0 DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Hisse baģına kazanç 36 0,25 0,36 Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç 36 0,25 0,36 ĠliĢikteki Dipnotlar Finansal Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır 4

5 BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2008 TARĠHLĠ KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIM TABLOSU Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları Vergi Öncesi Kar Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 18, Kıdem Tazminatı KarĢılığı Yenileme Fonu Gider Tahakkukları Reeskont Gelirleri Reeskont Giderleri ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢikliklerden Önceki Faaliyet Karı Ticari Alacaklardaki ArtıĢ Diğer Alacaklardaki ArtıĢ Stoklardaki ArtıĢ Diğer Dönen Varlıklardaki ArtıĢ /AzalıĢ Diğer Duran Varlıklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Ticari Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢ Diğer Borçlardaki ArtıĢ/AzalıĢ Diğer Yükümlülüklerdeki AzalıĢ Vergi Ödemeleri Esas Faaliyet Ġle Ġlgili Olarak OluĢan Nakit Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Finasal Varlıklardaki ArtıĢ/AzalıĢ Maddi Varlık Satın Alımları (-) Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-) Maddi Varlık SatıĢı (Net) (+) Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Finansal Borçlardaki AzalıĢ(-)/ArtıĢ Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net ArtıĢ Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu ĠliĢikteki Dipnotlar Finansal Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır 5

6 BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ 31 ARALIK 2008 TARĠHLĠ KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU Dipnot Sermaye Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıl Net Dönem Referansları Sermaye Düzeltme Farkları KısıtlanmıĢ Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı TOPLAM 1 Ocak 2007 Bakiyeleri GeçmiĢ Yıl Kar/Zararlarına Transfer Yenileme fonundan çıkış Net Dönem Karı Aralık 2007 Bakiyeleri Dipnot Sermaye Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıl Net Dönem Referansları Sermaye Düzeltme Farkları KısıtlanmıĢ Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı TOPLAM 1 Ocak 2008 Bakiyeleri GeçmiĢ Yıl Kar/Zararlarına Transfer Yenileme fonundan çıkış Net Dönem Karı Aralık 2008 Bakiyeleri ĠliĢikteki Dipnotlar Finansal Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır 6

7 1 ġġrketġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Şirket, Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla tarihinde Ġstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuģtur. ġirket, tarihinde tescil ve ilan olunduğu üzere Limited Ģirket nevinden anonim Ģirket nevine dönüģmüģ olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. olarak tescillenmiģtir. ġirketin amaç ve konusu Ģunlardır: Her türlü gıda maddelerinin imalatı, alım satımı, ithal ve ihracını yapmak, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Soğan, patates, kavun, karpuz gibi her türlü meyve ve sebzelerin toptan ve perakende ticaretini yapmak. Bilumum et ve et ürünlerinin alım, satımı ve imalatını yapmak, bunlarla ilgili olarak gerekli tesisleri kurmak, iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek, kiralamak. Her türlü büfe ve lokanta iģletmek, bu nevi iģletmeleri devir almak, kiralama, kiraya vermek, gerektiğinde satma, yurt içinde ve yurt dıģında büfe ve lokanta zincirlerinden oluģan her türlü iģletme, tesis ve iģyerini açmak, iģletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak veya satmak. ġirketin hakim ortakları Mehmet Yayla ve Ayhan Karak tır. ġirketin merkez adresi rapor tarihi itibariyle: AtaĢehir Küçükbakkalköy Kadıköy Hali No:74 Ġstanbul - Türkiye dir. ġirkette, bilanço tarihi itibariyle çalıģan personel sayısı 52 kiģidir. ( : 55 kiģi) ġirketin, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ortakları, pay tutarları ve pay oranları hakkında not 27 de bilgi verilmiģtir. 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Finansal tablolar, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) na göre hazırlanmıģtır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınmıģtır. 7

8 Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, iliģikteki finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmıģ olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. ġirket, defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli Finansal tablolar, yukarıda bahsedilen mevzuatlar açısından yapılan hataların düzeltme kayıtları ve kanuni kayıtlara, UMS/UFRS na uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak düzenlenmiģtir. Finansal tablolar, makul değerlerinden gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģtır. UMS/UFRS ye uygunluk haricindeki düzeltmeler, Banka hesapları, senetler, krediler ve cari hesaplardaki mutabık olmayan bakiyelerin düzeltmeleri olup detaylı bilgi 41. dipnotta verilmiģtir. Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını; ve ilgili dönem içerisinde oluģtuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına iliģkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, iliģikteki finansal tablolar, enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmamıģtır. Kullanılan Para Birimi 31 Aralık 2008 tarihli finansal tablolar ve karģılaģtırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere iliģikteki finansal tablolar Türk Lirası TL cinsinden hazırlanmıģtır. KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans değerlendirmelerinin tespitine imkan vermek üzere Ģirketin finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. ġirket, 31 Aralık 2008 tarihli bilançosunu 31 Aralık 2007 tarihli bilançosu ile; 01 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Özsermaye DeğiĢim Tablosunu ise 01 Ocak 31 Aralık 2007 dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. Önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir düzeltme ve sınıflandırma bulunmamaktadır. 8

9 NetleĢtirme / Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Cari dönemde muhasebe politikalarında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Bir iģletmenin, tahminlerinin yanlıģ olduğuna iliģkin tarafsız bir kanıt bulunmadıkça, UFRS ye geçiģ tarihi itibariyle yapılan tahminler UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri (muhasebe politikalarındaki her türlü değiģiklikleri yansıtan düzeltmeler sonrası) çerçevesinde söz konusu tarih itibariyle yapılan tahminlerle uyumlu bir Ģekilde gerçekleģtirilir. UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapılan hatalar, iģletmenin UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapmıģ olduğu hataların farkına varması durumunda, özkaynak ve kar veya zarar mutabakatları uyarınca yapılan düzeltmelerde, söz konusu hataların muhasebe politikalarındaki değiģikliklerden ayrıģtırılması gerekir. Cari dönemde muhasebe tahminlerinde bir değiģiklik olmamıģtır. 2.4 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Raporlama tarihinde yürürlükte olan tüm Standartlarla uyumluluk Ekli finansal tablolar, raporlama tarihinde yürürlükte olan tüm UFRS ler ile uyumlu olarak hazırlanmıģtır. Daha önceki tarihlerde yürürlükte olan UFRS lerin farklı düzenlemeleri uygulanmayacaktır. Bu itibarla, tarihi baz alınarak yürürlükte olan standartlar baz alınmıģtır. ġirket, cari dönemde UMSK ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi ( UFRYK ) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiģ standartlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıģtır. Revize UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu diğer UFRS ler tarafından öngörülen muhasebeleģtirme kıstaslarına ya da iģlem açıklamalarına değiģiklik getirmemekte özsermaye değiģim tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan gelir gider iģlemlerini içermesini öngörmektedir. Hissedarlar dıģındakilerle yapılan gelir gider iģlemlerinin ise ayrı olarak kapsamlı gelir tablosu nda gösterilmesi gerekmektedir. Özsermaye altında takip edilenler de dahil olmak üzere, tüm gelir gider kalemleri tek bir tabloda ( Kapsamlı Gelir Tablosu ) veya iki ayrı tablo olarak ( Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ) gösterilebilmektedir. ġirket gelir ve giderlerini tek tabloda ( Kapsamlı Gelir Tablosu ) göstermeyi seçmiģ ve finansal tablolar ve dipnotlar değiģikliklere göre hazırlanmıģtır. 9

10 Revize UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar standardının baģlığı UMS 1 uyarınca UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar olarak değiģtirilmiģtir. Bu baslık 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir ve dipnotlarda bu standart değiģiklik yapılan baģlığa göre sunulmuģtur. Revize UFRS 7 Finansal Araçlar standardında dipnotlarda meydana gelen değiģiklikler, gerçeğe uygun değer ölçümü ve likidite riskine iliģkin ek açıklamaları gerekli kılmaktadır. Gerçeğe uygun değer ölçümleri, söz konusu ölçümler yapılırken kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra halinde sınıflandırılır. ġirket, sözkonusu değiģiklikleri finansal araçlar ve finansal risk yönetimi dipnotunda açıklamıģtır yılında yürürlüğe giren ancak 2009 yılı finansal tablolarına etkisi olmayan standartlar, değiģiklikler ve yorumlar AĢağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değiģiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2009 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra baģlayan hesap dönemleri için zorunlu olduğu halde ġirket in finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. UFRS 1, (Revize), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Kez Uygulanması UFRS lerin ilk kez uygulanmasında yatırım maliyetlerine iliģkin değiģiklikler UFRS 2, (Revize), Hisse Bazlı Ödemeler hak ediģ koģulları ve iptallerine iliģkin değiģiklik UFRS 7, (Revize), Finansal Araçlar standardında dipnotlarda meydana gelen değiģiklikler. UFRS 8, (Revize), Faaliyet Bölümleri UMS 23, (Revize), Borçlanma Maliyetleri UMS 27, (Revize), Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar UMS 31, (Revize), ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar UMS 32, (Revize), Finansal Araçlar :Sunum geri satın alma opsiyonlu finansal araçlar ve nakde çevrilmelerinde doğacak yükümlülüklerin açıklanması hakkında değiģiklik UMS 38, (Revize), Maddi Olmayan Duran Varlıklar ĠĢletme birleģmesinde edinilen maddi olmayan duran varlıklarda yapılan değiģiklik UMS 39, (Revize), Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme UFRYK 9,(Revize) Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi ve UMS 39 Finansal Araçlar:MuhasebeleĢtirme ve Ölçme -Saklı türev ürünler UFRYK 13 MüĢteri Bağlılık Programları UFRYK 15 Gayrimenkul ĠnĢaat AnlaĢmaları UFRYK 16 Yurt dıģındaki iģletmede bulunan net yatırım riskinden korunma UFRYK 18 MüĢterilerden Varlık Transferleri 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle geçerli olmayan ve ġirket tarafından geçerlilik tarihinden önce uygulanmamıģ mevcut standartlarla ilgili değiģiklikler ve yorumlar AĢağıda yer alan standartlardaki değiģiklikler erken uygulama opsiyonları ile birlikte 1 Ocak 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra baģlayan hesap dönemleri için zorunlu olduğu halde, erken uygulama opsiyonundan faydalanılmamıģtır. 10

11 UFRS 1, (Revize) Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Kez Uygulanması standardında petrol ve gaz varlıkları için tahmini maliyetin kullanımı ile ilgili yapılan değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 2, (Revize) Hisse Bazlı Ödemeler standardında grup iģletmeleri arasında gerçekleģtirilen hisse bazlı ödeme iģlemleri ile ilgili ve UFRS 2 deki tanımlamalara bazı değiģiklikler getirilmiģtir. Yapılan değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 01 Ocak 2010 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 3, (Revize), ĠĢletme BirleĢmeleri standardında iģletme birleģmelerinin muhasebeleģtirilmesi, Ģerefiyenin kayıtlara alınması ile birleģmenin olduğu dönemin finansal sonuçlarının raporlanması konularında çeģitli değiģiklikler yapılmıģtır. Bu değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte 30 Haziran 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulanması durumunda UMS 27 (2008 yılında yayımlanan) de aynı dönemlere iliģkin olarak uygulanır. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 5, (Revize) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında satıģ amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan duran varlıklar (veya elden çıkarılacak varlık grupları) veya durdurulan faaliyetlere iliģkin ilave açıklamaların yapılması gereklilikleri ile ilgili değiģiklikler yapılmıģtır. Bu değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için ileriye doğru uygulanmak üzere geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 8, (Revize) Faaliyet Bölümleri standardında bir idarenin kontrolü altında raporlayan bir iģletme olarak bilinen söz konusu idare (devlet kuruluģları ve yerel, ulusal veya uluslararası benzer kuruluģlar dahil olmak üzere) ve iģletmeleri tek bir müģteri olarak değerlendirmek konusunda yapılan değiģiklik 31 Aralık 2010 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geçerli olacaktır. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 1, (Revize) Finansal Tabloların Sunumu standardında borcun, karģı tarafın seçimine bağlı olarak özkaynağa dayalı finansal araç ihraç edilmesi suretiyle ödenmesine yönelik hükümlerin sınıflandırılmasını etkilemeyeceği ile ilgili değiģiklik yapılmıģtır. Bu değiģiklik dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 7, (Revize) Nakit AkıĢ Tabloları standardında yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akıģlarının ayrı gösterilmesi ve sınıflandırılmasında değiģiklikler yapılmıģtır. Bu değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. 11

12 UMS 17, (Revize) Kiralama ĠĢlemleri standardında arazi ve bina unsurunu birlikte içeren kiralama iģlemleri ile ilgili değiģiklikler yapılmıģtır. Bu değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 24, (Revize) ĠliĢkili Taraf Açıklamaları standardında yapılan kamu iģtirakleri için iliģkili taraf açıklamalarını kolaylaģtırmak ve iliģkili taraf tanımına açıklık getirmek için yapılan değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla 31 Aralık 2010 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geçerli olacaktır. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 32, (Revize) Finansal Araçlar :Sunum standardında iģletmenin özkaynağına dayalı finansal araçları ve tasfiyeden kaynaklanan finansal araçlar ve yükümlülüklerin sınıflandırılması ile ilgili değiģiklikler yapılmıģtır. Bu değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 01 ġubat 2010 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 36, (Revize) Varlıklarda Değer DüĢüklüğü standardında birleģtirilen faaliyet bölümleri ile ilgili yapılan değiģiklik dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 31 Aralık 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için ileriye doğru uygulanmak üzere geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 38, (Revize) Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında iģletme birleģmesinde edinilen maddi olmayan duran varlıklarda ve gerçeğe uygun değerin dolaylı olarak tahmin edilmesinde kullanılan yöntemlerle ilgili değiģiklikler yapılmıģtır. Bu değiģiklikler 30 Haziran 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UMS 39, (Revize) Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme standardının finansal riskten korunma muhasebesi ile ilgili çeģitli maddelerinde değiģikler yapılmıģtır. Bu değiģiklikler dipnotlarda belirtilmek koģuluyla erken uygulama opsiyonu ile birlikte 31 Aralık 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemler için geçerlidir. Bu revize standardın ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRYK 9,(Revize) Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri Standardında (2008 yılında yayımlanan) tanımlanan türdeki iģletme birleģmeleri çerçevesinde,ufrs 3 ün (2008 yılında yayımlanan) tanımlanan ortak kontrole tabi iģletme veya teģebbüslerin birleģme iģlemleri sırasında veya UMS 31 ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar Standardında tanımlanan iģ ortaklıklarının kurulması sırasında edinilen sözleģmelerdeki saklı türev ürünlere ya da söz konusu ürünlere iliģkin olarak edinim tarihi itibariyle yapılacak yeniden değerlendirme iģlemlerine uygulanmaz. Bu değiģiklikler 30 Haziran 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 3 ün (2008 yılında yayımlanan) 01 Temmuz 2009 öncesinde baģlayan hesap dönemlerinde uygulanması durumunda, söz konusu önceki dönemler için de bu yorum uygulanır. 12

13 UFRYK 17 Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı hissedarların teslim alacağı parasal veya parasal olmayan varlıkları seçme hakkına sahip olmaları durumu da dahil olmak üzere, karģılıklı olan tüm parasal olmayan varlıkların dağıtımı için uygulanacak bu yorum, 30 Haziran 2009 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemleri için geçerli olup, ġirket in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olması beklenmemektedir. 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan temel muhasebe ilkeleri aģağıda açıklanmıģtır. a. Hasılat Gelirler, mallar üzerindeki yönetim etkinliğinin sona ermesi, teslimatın gerçekleģmesi, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iģlemle ilgili ekonomik yararların ġirket e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satıģlar, mal satıģlarından iade ve satıģ iskontolarının düģülmesi suretiyle bulunmuģtur. Kira gelirleri, ilgili anlaģmalar göz önüne alınarak tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilmektedir. ġirketin hasılatları, stok satıģları, hallerde yapılan aracılıklardan elde edilen komisyonlar ve kira gelirlerinden oluģmaktadır. b. Stoklar Stoklar elde etme maliyetinin veya net gerçekleģebilir değerin (piyasa değerinden satıģ giderlerinin düģülmesi yoluyla hesaplanan değer) düģük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet, hammadde, iģçilik ve ilgili üretim safhasına uygun genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Stoklar; ĠĢin normal akıģı içinde satılmak için elde tutulan, satılmak üzere üretilmekte olan ya da tarımsal ürün hasadı ile elde edilen varlıklardır. TMS 41- Tarımsal Faaliyetler standardında belirtildiği üzere, iģletmenin canlı varlıklarının hasatıyla elde etmiģ olduğu tarımsal ürünler, hasat yerindeki gerçeğe uygun değerinden satıģ maliyetleri düģüldükten sonra bulunan net gerçeğe uygun değeriyle değerlenir. Bu Standardın uygulanması açısından stokların maliyeti bu değerdir. c. Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetlerinden birikmiģ amortismanlar ve varsa kalıcı değer kayıpları düģülerek kalan net değerleri üzerinden gösterilmektedir. Maddi duran varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduyla kıst bazında kullanılabilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuģtur.(not: 18) 13

14 Maddi duran varlıklar için tahmin edilen kullanılabilir ekonomik ömürler aģağıdaki gibidir: Duran Varlık Cinsi Makine Tesis ve Cihazlar Yıl Yıl TaĢıtlar 5 Yıl 5 Yıl DemirbaĢlar Yıl Yıl Bir varlığın taģıdığı değer, varlığın gerçekleģebilir değerinden daha fazla ise, karģılık ayrılarak defter değeri gerçekleģebilir değerine indirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkartılmasında elde edilen kar ya da zarar, maddi varlığın taģıdığı değere göre belirlenir ve ilgili gelir ve gider hesaplarına kaydedilir. d. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Finansal tablolara ilk alınma sonrasında, maddi olmayan bir varlık, finansal tablolarda maliyetinden birikmiģ itfa payları ve varsa birikmiģ değer düģüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri üzerinden gösterilir. Maddi olmayan varlıklar, tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman metoduyla kıst bazında kullanılabilir ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuģtur. (Not: 19) Maddi olmayan duran varlıklar için tahmin edilen kullanılabilir ekonomik ömürler aģağıdaki gibidir: Duran Varlık Cinsi Patent 15 Yıl 15 Yıl Özel Maliyetler Yıl Yıl Finansal Kiralamalar 5 Yıl 5 Yıl Bilgisayar yazılımları 3 Yıl 3 Yıl e. Varlıklarda Değer DüĢüklüğü ġirket in varlıklarının bilanço değerleri, her bilanço döneminde gözden geçirilerek, herhangi bir kalıcı değer kaybı göstergesi olup olmadığı kontrol edilir. Böyle bir göstergeye rastlanırsa, varlığın gerçekleģebilir değeri hesaplanır. Bir varlığın bilanço değeri veya onun nakit yaratma gücü kendi gerçekleģebilir değerini aģarsa, kalıcı değer kaybı oluģmuģ demektir. Kalıcı değer kaybı zararları gelir tablosunda gösterilir. Bir varlıkta oluģan değer düģüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıģın, değer düģüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla iliģkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düģüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri çevrilir. ġirket stoklarının kolay ve çabuk çürümeye müsait olması, değer düģüklüğü kontrollerinin de sıkça yapılmasını gerektirmektedir. Ekli finansal tablolarda herhangi bir değer düģüklüğü yer almamaktadır. 14

15 f. Borçlanma Maliyetleri Kullanıma ve satıģa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile direkt iliģki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varlık kullanıma veya satıģa hazır hale getirilene kadar maliyetine dahil edilir. Diğer tüm finansman giderleri, oluģtukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kredi veya finsansal kiralama yolu ile alınan araçların maliyetlerine dahil edilen finansman maliyetleri ekli finansal tablolarda maliyetlerden çıkarılarak gelir tablosuna kaydedilmiģtir. g. Finansal Araçlar Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların bir araya geldiği piyasalarda bir aktifin baģka bir varlıkla değiģtirilebileceği veya bir taahhüdün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıģtan elde edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eģittir. Finansal enstrümanların makul değeri ġirket tarafından piyasalara iliģkin bilgiler ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiģtir. Ancak, makul değerin belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler ġirket in varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koģullarında elde edebileceği değerler olmayabilir. Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eģit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eģit olduğu varsayılmaktadır. AĢağıda her mali enstrümanın makul değerini belirlemede kullanılan yöntemler ve varsayımlar belirtilmiģtir. Nakit ve nakit benzerleri: Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiģikliği riski taģımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. ġirketin nakit ve nakit benzerleri kasadaki nakit ile bankadaki vadesiz mevduatlardan oluģmaktadır. Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri bilanço tarihinde geçerli olan kurlardan değerlenmektedir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların makul değerleridir. Finansal varlıklar: Finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değeri üzerinden muhasebeleģtirilir. Varlıklar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı yapılmak suretiyle iģlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır. 15

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 31.03.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mayıs 2015 01.01. 31.03.2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Haziran 2014 01.01. 30.06.2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, Mart 2009 İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU... 1-2 31.12.2008

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2009 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İstanbul, 2009 01 OCAK - 31.12.2008 HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı