band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : YTL. MERKEZ : STANBUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL"

Transkript

1 band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : YTL. ÖDENM SERMAYE : YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNULAN 2006 YILI - DARE MECL S RAPORU - DENETÇ LER RAPORU - B LANÇOLAR, GEL R TABLOLARI, AÇIKLAMALARI - KURUMSAL YÖNET M UYUM RAPORU 2

2 GÜNDEM: 1. Aç l ve divan te ekkülü, 2. Divana toplant tutana n imzalama yetkisi verilmesi karar al nmas, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murak plar Raporu ile Ba ms z Denetleme Kurulu u Raporlar n n ayr ayr okunmas ve müzakeresi, y l bilanço ve kâr - zarar hesaplar n n okunmas ve müzakeresi, tasdiki ile kâr da t m hakk nda karar al nmas, ve izleyen y llara ili kin irketimiz kâr da t m politikalar hakk nda bilgi verilmesi, 6. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayr ayr ibra edilmeleri, 7. Murak plar n ayr ayr ibra edilmeleri, 8. Murak plar n seçimi, 9. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak plar n ücretlerinin tespiti, 10. Ba ms z Denetleme Kurulu u hakk nda karar al nmas, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 12. Dilek ve Temenniler. 3

3 Giri 2006 Y l Çal malar 1- Raporun Dönemi : Ortakl n Ünvan : BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : 20 Nisan 2006 tarihli Genel Kurul da 3 y l için seçilmi lerdir. Y. Kemal GENÇER : Yönetim Kurulu Ba kan ve Murahhas Üye Buket GENÇER AH N : Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi A. Rona YIRCALI : Yönetim Kurulu Üyesi Hayati B LTEN : Yönetim Kurulu Üyesi Talat LEVENT : Yönetim Kurulu Üyesi Hasan KINAY : Yönetim Kurulu Üyesi Yetki S n rlar : Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. ve irket Esas Mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir. 4- Denetim Kurulu Üyeleri : 20 Nisan 2006 tarihli Genel Kurul da 1 y l için seçilmi lerdir Osman BUB K : Denetçi Hasan TOZUN : Denetçi Mahmut FIRAT : Denetçi Yetki S n rlar : Denetim Kurulu Üyeleri T.T.K. ve irket Esas Mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir. 5- Kay tl Sermaye : ,-YTL. 6- Nominal ve Ödenmi Sermaye : ,-YTL. 7- Dönem Kar : ,-YTL. 8- Sermaye Yap s : irketimizin yakla k 5000 orta olup sermayesi 0,001.- YTL nominal de erde 3 Milyar adet hisseye bölünmü tür. Sermayenin %10 undan fazlas na sahip orta m z sadece RECEP GENÇER dir, pay n n sermayeye oran % 40,44 dir. irketin A grubu hisse senetlerinin adedi nama yaz l olup, di er senetler hamilinedir. 9- Kar Pay Oranlar : Son üç y lda da t lan kar pay oranlar 2003: : % : %175 4

4 10- Hisse Senedi Fiyatlar : irketimizin hisse senetleri MKB na kay tl d r. Hisse senetlerinin MKB de 29 Aral k 2006 tarihinde i lem gördü ü, A rl kl Ortalama Fiyat 28,15YTL. s d r. 11- tiraklerimiz : Badeta Band rma Deniz Ta. A.. Sermayesi : YTL. Konusu : Deniz ta mac l, romörkaj hizmetleri tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 46,70 Bagasan Bagfa Ambalaj San. A.. Sermayesi : YTL. Konusu : A r hizmet torbalar üretimi tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 3,33 T. Gübre Fabrikalar A.. Sermayesi : YTL. Konusu : Kimyevi gübre üretimi tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 0,05 Bagfa Servis Pazarlama Ltd. ti. Sermayesi : YTL. Konusu : Pazarlama, nakliye ve sair hizmetler tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 55 Bagfa Antrepoculuk Ltd. ti. (Tasfiye halindedir): Sermayesi : YTL. Konusu : Tahmil, tahliye, torbalama, antrepoculuk tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 40,00 Bagfa Teknik Müteahhitlik Ltd. ti. Sermayesi : YTL. Konusu : Teknik bak m hizmetleri tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 40,00 5

5 Pazar Durumu irketimiz 2006 y l nda da sektör pazar nda Bagfa ismi ile özde le mi Türk çiftçisine en kaliteli gübreyi, en uygun fiyatla sunma prensibinden hiçbir taviz vermeksizin stratejileri do rultusunda sat program n yaparak say lar 600 ü bulan bayileriyle yine ülke çap nda fiyat belirleyicisi olmu, bunun yan nda da özel imalatlar ile ihracat faaliyetlerine devam etmi tir. Mal ve Hizmetlere li kin Bilgiler 1- Üretimler A) Asit Tesislerimizde: ton %100 lük Sülfürik Asit üretilmi olup, kapasite oran takribi % 80, ton Fosforik Asit üretilmi olup, kapasite oran takribi % 87,00 dir. B) Kimyevi Gübre Tesislerimizde: ton AS gübresi ton DAP gübresi ton NP ( ) gübresi ton NPZn ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPKZn ( ) gübresi ton NP ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre üretimi gerçekle tirilerek DAP/NP-NPK tesislerimizde takriben % 86,00 kapasite oran yla ton e de er üretim, AS tesisimizde ise takriben % 53,50 kapasite oran yla ton üretim yap lm t r. C) Enerji Üretim Tesislerimizde : Kw h Elektrik Enerjisi üretilmi tir. 6

6 2- Sat lar 2.1 Yurt çi Sat lar ton AN gübresi ton AS gübresi ton DAP gübresi ton NP ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPZn ( ) gübresi ton NPKZn ( ) gübresi ton ÜRE gübresi ton NPK ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre sat gerçekle tirilmi tir. Yurt içi gübre sat lar m z n tonu bayiler, tonu toplu sat eklinde gerçekle mi tir. Yurt içi kimya sanayiine ton Sülfürik Asit ile, gerek kimya gerekse gübre sanayiine de ton Fosforik Asit sat yap lm t r. 2.2 hracat ton DAP gübresi ton AS gübresi ton NP ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre ihracat gerçekle mi tir Toplam Sat lar ton AN gübresi ton AS gübresi ton DAP gübresi ton NP ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPzn ( ) gübresi ton NPKzn ( ) gübresi ton ÜRE gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre sat gerçekle tirilmi tir. Bu sat lar n tonu üretimden, tonu ise tedarikten kar lanm t r. 7

7 3- Yat r mlar 2006 y l içinde yeni veya ilave yat r m yap lmam,gerekli bak m ve revizyon çal malar na a rl k verilmi tir. Bu arada Sülfürik asit tesisimiz iyile tirme ve kapasite art r m i ini yüklenen Outokumpu irketi, eksikliklerini gidermeye çal m sa da, anla ma de erlerine ula amam t r. Firma hakem ba vurusu yaparken irketimizde gerekli hukuki giri imlerde bulunmu tur. 4- Y l sonuçlar n n de erlendirilmesi 2006 y l nda irketimiz toplam ton kimyevi gübre ile ton Sülfürik Asit ve ton ticari Fosforik Asit üreterek bu üretimler için toplam YTL. üretim masraf yapm t r. Bunun yan nda 2005 y l ndan devreden ve y l içinde kullan lan YTL kredi, YTL yat r m kredisi olmak üzere toplam YTL anapara, YTL faiz olmak üzere toplam YTL. geri ödenirken, YTL i çilik ve personel giderleri, YTL bak m ve onar m giderleri ve YTL vergi olmak üzere irketimiz kasas ndan takriben YTL y ll k ortalama $ kuru ile $ bir ödemede bulunulmu tur. Dünyan n ve ülkemizin içinde bulundu u çok a r artlara ra men bir y l içinde Yüzellimilyon YTL n /yüzmilyon $ a an bir ödemede bulunulmas ve bunun 14 y l a an bir sürede oldu u gibi geçen y lda nakdi sermaye artt r lmadan yap lmas irketimiz yönetiminin dolay s yla irketimizin finans kurum ve kurulu lar ile d dünyadaki di er kurulu lar nezdindeki güç ve itibar n sergilemektedir. Netice itibariyle sat a sunulan ton 10 cins kimyevi gübre ve ton Sülfürik Asit ve ton Fosforik Asitten toplam YTL l k sat geliri elde edilirken, maliyet de eri üzerinden YTL. l k kimyevi gübre y l sonu sto u olarak 2007 y l na devretmi tir. zah edilen bu üretim ve pazarlama faaliyetleri neticesinde Bagfa n 2006 y l cirosu KDV hariç ,- YTL s olarak gerçekle mi tir. Sat gelirlerimiz YTL dan, üretim, tedarik ve pazarlamas yap lan kimyevi gübre ve asitlerin sat a arz maliyeti olan YTL. n n ç kar lmas neticesi YTL. gayri safi bir sat kâr m z olu mu tur. Bu kâr m za i tiraklerimiz geliri YTL ile muhtelif gelirlerimiz YTL. n n ilavesi neticesi YTL. toplam gelirimiz meydana gelmi ve gelirimizden irketimiz genel giderleri YTL. n n tenzili neticesinde bugün da t m karar n verece imiz YTL. l k bir ticari kâr sa lanm t r. Ana Sözle memizin 34.maddesi ve SPK nun koymu oldu u esaslar dahilinde tanzim edilen kar da t m görü ümüz, faaliyet raporumuz ekinde bilgilerinize arz edilmi bulunmaktad r. Bagfa, Türk çiftçisinin daha ucuz fiyatlarla en kaliteli kimyevi gübreyi kullanmas n sa larken, sürekli kâr da tma ba ar s ve tesislerini devaml yenilemenin yan nda 2006 y l nda da devletimiz hazinesine YTL ye varan vergi ödemi tir. Say n Ortaklar m z, irketimiz otuzikinci üretim y l nda faaliyetleri neticesi bu döneme ait bilançosuna göre YTL l k bir sat cirosuna ula arak, YTL brüt yüzde 6,13 oran nda bir gelir sa larken bu y l 8

8 da ton kimyevi gübre ihraç ederek, ülkemize $ döviz kazand rm t r.daha da a rla an ekonomik artlara ve de i en sektör uygulamalar na ra men uyumlu bir dare Meclisinin yönlendirdi i Bagfa ülke ç karlar na ve gerçeklerine milli bir yakla mla; Genel Müdürlü ünün programl, planl, titiz, takipçi ve inançl uygulamalar neticesinde 2006 y l n da tüm olumsuz geli melere ra men verimli bir çal ma ve kârl bir bilanço ile kapatm t r. Türkiye mizde ayn alan üzerinde ilk ve tek entegre tesislere sahip irketimiz Dünya kimyevi gübre piyasalar nda örnek bir müessese olmaya devam ederken, ülkemizde de Memleketin efendisi Türk Çiftçisine kalite ve fiyat güvencesi olmu, binlerce aile efrad na geçim temin etmi, enflasyonun çok üstünde yüksek oranda kar da tma imkan sa larken,teknolojik geli meleri de gerçekle tirme çabalar na devam etmi tir. Burada gösterilen bu çabalar n taktiri aç s ndan dahi olsa bilhassa son y llarda global denen piyasa ekonomisi artlar nda bölgemize ani giri ve ç k yapan s cak paran n, sektörümüz gibi yat r m ve i letmede a r bir ekilde $ a ba l bir sanayi ve ticaret kolunda yaratt zorluklara ve a rla t rd artlara siz tüm ortaklar m z n özellikle dikkatini çekmeyi de bir görev sayar z. Netice olarak, bu faaliyetlerin gerçekle mesinde eme i geçen çisinden, Genel Müdürüne tüm çal - anlar m za te ekkürler ederken, gündemimize geçilip, öngörülen kararlar n al nmas n bilançomuzun tasvip ve tasdiki suretiyle Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak plar m z n 2006 y l hesaplar ndan dolay ibralar na karar verilmesini teklif eder, yüksek görü ve mütalaalar n z n alt nda Cenab- Allah dan Bagfa m z n gelecek y llarda daha ba ar l çal malarla siz Ortaklar m za dolay s yla Türk ekonomisine hizmetler vermesi temennisi ve itimat ve deste inizin devam dile i ile sayg lar sunar z. YÖNET M KURULU 9

9 Kâr Da t m Önerisi irketimizin Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:XI ve 25no.lu tebli ine uygun olarak haz rlanan mali tablolar nda görüldü ü ekilde 2006 Y l brüt kâr YTL ve net kâr ,-YTL s d r. Buna göre a) Net Kâr m z olan ,-YTL s ndan Sermaye Piyasas Kurulu nun 2006 y l için aç klam oldu u %20 oran nda I.Temettü ayr larak, b) Türk Ticaret Kanunu 298. Maddesi ve Ana Sözle memiz uyar nca kurucu senetlerine % 10 kâr pay ayr larak, c) Da t lmas na karar verilen temettü toplam ndan, ödenmi sermayenin %5 i dü ülerek bulunan mebla n %10 una tekabül eden miktarda Türk Ticaret Kanunu 466/3 maddesi uyar nca 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayr l p, d) Bakiye kalan kâr n fevkalade ihtiyat olarak ayr larak, e) Ortaklar m za tevdi edilmi YTL l k sermayemizi te kil eden A ve B grubu 3. Tertip, B grubu 4.ve 5.Tertip, her biri 1.-YTL l k nominal de erli hisse senetlerimize 1.25YTL brüt kâr da t lmas n ve da t m i lemine tarihi itibariyle ba lanarak gerçekle tirilmesini arz ve teklif ederiz. Yönetim Kurulu 10

10 FAAL YETLER 1- irket Üst Yönetimi Yönetim Kurulu Ba kan ve : Y. Kemal GENÇER Murahhas Aza, Genel Müdür : Kimya Yüksek Mühendisi Genel Müdür Muavini : H. Elâ YÖNEL (Ticari ) Ekonomist Genel Müdür Muavini : Feyzullah ACAR (Üretim ) Kimya Yüksek Mühendisi 2- Personel ve i çi hareketleri : Ortalama 328 personel istihdam edilmi tir. 3- Toplu sözle me uygulamas : Petrol- sendikas ile tarihinde yap lan toplu sözle me tarihinde sona ermi, sendika yetkisiz duruma gelmi tir. 4- K dem tazminat yükümlülük durumu : irketimizin tarihi itibar yla k dem tazminat yükümlülü ü YTL. d r. 11

11 KURUMSAL YÖNET M UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bagfas Band rma Gübre Fabrikalar A.. ( irket) döneminde Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan tarih ve 35/835 say l Kurumsal Yönetim lkeleri nin uygulanmas ve hayata geçirilmesi karar na önemli ölçüde uymakta olup, uygulanamayan konularda çal malar devam etmektedir. BÖLÜM I PAY SAH PLER 2. PAY SAH PLER LE L K LER B R M irket de pay sahipleri ile ili kiler konusunda Günseli A a (Muhasebe ve Mali ler Müdürü) yönetiminde bir birim olu turulmu tur, birimde görevli di er ki iler ve ünvanlar u ekildedir; Nejat Kozluo lu (Finansve stihbarat Müdürü) , ve smail Kaynar (Ortakl k Servisi) Pay sahipleri ile ili kiler birimi, pay sahiplerinin sermaye art r m, kâr pay ödemeleri, hisse senedi de i im i lemlerinin yürütülmesi, özel durum aç klamalar n n kamuyu ayd nlatma projesi kapsam nda yerine getirilmesi i lemlerini gerçekle tirmi tir. Y l içerisinde birime yap lan 32 adet telefon ve 3 adet yaz l soruya birim taraf ndan cevap verilmi tir. 3. PAY SAH PLER N N B LG ED NME HAKLARININ KULLANIMI irket faaliyetleri Genel Kurulda tespit edilen Ba ms z D Denetim firmas (Rasyonel Yeminli Mali Mü avirlik A..) ve Genel Kurul da her y l seçilen üç denetçi taraf ndan periyodik olarak denetlenmektedir. Ana sözle mede özel denetçi atanmas na ili kin bir hüküm bulunmamaktad r. 4. GENEL KURUL B LG LER 2006 y l içinde sadece Ola an Genel Kurul yap lm t r. Genel Kurul da ço unlu un kat l m sa lanm t r. Genel Kurul toplant s na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas Kanunu ve irket ana sözle me hükümlerine göre, Yönetim Kurulu nca yap lmaktad r. Genel Kurul için yönetim kurulu karar al nd nda özel durum aç klamas ile MKB ve SPK ya aç klamalar yap larak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kuruldan en az 20 gün önce Genel Kurulun toplanaca yer, gündem, varsa ana sözle me de i iklik taslaklar ve vekaletname örne i, yüksek tirajl bir günlük gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesi nde yay mlan r. Genel Kurulda söz alan her hissedar irket faaliyetleri hakk nda görü lerini aç klay p, soru sorarak, bilgi talep edebilmekte ve kendilerine Yönetim Kurulu Ba kan taraf ndan detayl yan t verilmektedir. Genel kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanl Hükümet Komiseri gözetiminde yap lmaktad r. 12

12 5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Genel Kurul toplant lar nda oy kullanma prosedürü toplant ba lang c nda pay sahiplerine duyurulur. Ana sözle me ile A Grubu nama yaz l hisse senedi sahiplerine imtiyazl oy hakk tan nm t r. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemi tir. 6. KÂR DA ITIM POL T KASI VE KÂR DA ITIM ZAMANI Kâr da t m Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasas Kanunu (SPK) ve irket ana statüsü hükümlerine uygun olarak ve yasal süresi içerisinde yap lmaktad r. 7. PAYLARIN DEVR irket in ana sözle mesine hamiline yaz l (B) grubu hisse senetlerinin al n p sat lmas hiçbir kay t alt nda de ildir. Ada yaz l hisse senetleri ile kurucu hisse senetlerinin ba kas na devir ve fera Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yap l r. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 8. RKET B LG LEND RME POL T KASI irkette SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nde belirtildi i ekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i 2006 y l nda ba ms z d denetimden geçen 3, 6,9 ve 12. ay mali tablolar belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurulmu tur. irket bilgilendirme politikas ndan Yönetim Kurulu Ba kan sorumludur. 9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Y l içinde irketimizce 19 adet özel durum aç klamas yap lm t r. irketimiz yurt d borsalara kote olmad ndan SPK ve MKB d nda özel durum aç klamas yap lmas gerekmemektedir. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm olup, SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam t r. 10. RKET NTERNET S TES VE ÇER irket in internet sitesi olu um a amas nda olup, çok k sa bir sürede tamamlanmas planlanmaktad r. 11. GERÇEK K N HA HÂK M PAY SAH B /SAH PLER N N AÇIKLANMASI irketin gerçek ki i %10 dan fazla hisse oran na sahip orta Recep Gençer olup, bu durum faaliyet raporunda belirtilerek kamuya duyurulmu tur. 12. ÇER DEN Ö RENEB LECEK DURUMDA OLAN K LER N KAMUYA DUYURULMASI çeriden bilgi ö renebilecek ki iler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim olarak faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmu tur. BÖLÜM III MENFAAT SAH PLER 13. MENFAAT SAH PLER N N B LG LEND R LMES 13

13 irket, stanbul Menkul K ymetler Borsas tebli leri ve Ticaret Kanunu hükümleri gere i menfaat sahiplerine genel kurul ve ola anüstü genel kurul toplant lar, sermaye art r m, kâr da t m gibi hususlar yasal süreleri içerisinde Ticaret Sicil Gazetesi nde ve yüksek tirajl bir gazetede duyurmaktad r. 14. MENFAAT SAH PLER N N YÖNET ME KATILIMI Menfaat sahiplerinin yönetime kat l m konusunda özel bir model olu turulmam olup, kat l mlar Genel Kurul toplant lar vas tas yla olmaktad r. 15. NSAN KAYNAKLARI POL T KASI irket, personel al m yaparken, Personel Müdürlü ü taraf ndan yaz l hale getirilen kriterleri uygulamaktad r. Çal anlara verilen ücret ve di er menfaatlerin belirlenmesinde verimlili e ve di er önemli görülen faktörlere dikkat edilir. Çal anlar için güvenli çal ma ortamlar sa lan r ve bu ortam ve ko ullar sürekli iyile tirilir. Çal anlar ile ili kiler dari ve Mali lerden sorumlu Genel Müdür Muavini ne ba l olarak, Personel den sorumlu müdürlükçe yürütülür. 16. MÜ TER VE TEDAR KÇ LERLE L K LER HAKKINDA B LG LER irket, sektörünün en büyük üretici ve tedarikçilerinden biri olup, gübre da t m amaçl olarak, Pazarlama Müdürlü üne ba l, yurt genelinde 4 ana bölgede müdürlük olu turmu tur. Bu bölgeler; Trakya, Marmara-Ege, ç Anadolu ve Çukurova-GAP tan olu maktad r. Gübre sat ve da t m bu bölgeler üzerinden 617 bayii arac l ile yap lmaktad r. Bayilerden ve mü terilerden gelen soru ve problemlerle öncelikle ilgili bölge müdürlükleri ilgilenmekte, çözüm sa lanamamas halinde merkezde Pazarlama Müdürlü ü bünyesinde ileti ime geçilmektedir. Tedarikçiler ile ili kiler D Ticaret, Materyal ve Sat n Alma Müdürlükleri bünyesinde yürütülmekte olup, uluslar aras piyasa hareketleri takip edilerek spot ve/veya sözle meli al mlar yap lmaktad r. 17. SOSYAL SORUMLULUK irket, Çevre Bakanl Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü ü ne ba vuruda bulunarak Hava Kalitesinin Korunmas, Su Kirlili inin Kontrolü, Kat At klar n Kontrolü, Gürültü Kontrolü, ve Çevresel Etki De erlendirmesi yönetmeliklerine uygun faaliyette bulunmas nedeniyle, Fosfojips depolama tesisi ile ilgili olarak say l Çevresel Etki De erlendirmesi Olumlu Raporu sahibidir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolay irket aleyhine aç lan dava bulunmamaktad r. BÖLÜM IV YÖNET M KURULU 18. YÖNET M KURULUNUN YAPISI, OLU UMU VE BA IMSIZ ÜYELER Yönetim Kurulu bir ba kan, bir ba kan vekili ve be adet üye olmak üzere toplam 7 ki iden olu maktad r. Yönetim Kurulunda icrac olan tek ki i ana sözle mede belirtildi i ekilde Murahhas üyedir. Yönetim Kurulu nun görev da l m u ekildedir: 14

14 Yönetim Kurulu Ba kan ve Murahhas Üye Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Y. Kemal GENÇER Buket GENÇER AH N Ahmet GENÇER A. Rona YIRCALI Hayati B LTEN Talat LEVENT Hasan KINAY Yönetim Kurulunda ihtiyaç olunmamas nedeniyle ba ms z üye bulunmamaktad r. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin yap lmas için yetki Genel Kurul da verilir. 19. YÖNET M KURULU ÜYELER N N N TEL KLER irketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olmas gereken özellikleri Sermaye Piyasas Kanunu Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan 3.1.1, ve maddeleri ile örtü mektedir. 20. RKET N M SYON VE V ZYONU LE STRATEJ K HEDEFLER irketimizin en önemli misyonu en kaliteli gübreyi en uygun (ucuz) fiyatla sunabilmektir. 21. R SK YÖNET M VE Ç KONTROL MEKAN ZMASI irketimizin kar kar ya kalabilece i muhtemel bütün risklerin tan mlanmas ve izlenmesi risk yönetiminin temelini olu turmaktad r. Her türlü mali risk, kredibilite, irketin mali durumunu etkileyebilecek olan faktörler ve do al afetler riskini minimize etmek için tedbirler al nmaktad r. Mali risklere kar irketimizin Finansman Müdürlü ü, D Ticaret ve Pazarlama Müdürlü ü bünyesinde gerekli raporlamalar ve risk analiz çal malar yap lmakta, özellikle bayilerle yap lan ticari i lemler için teminat mektubu talep edilmektedir. irket tüm aktifleri için sigorta yapt rm ve olas do al afet riskini en aza indirmi tir. irket in iç denetim departman henüz bulunmamaktad r. 22. YÖNET M KURULU ÜYELER LE YÖNET C LER N YETK VE SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu Ba kan Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar ana sözle mede belirtilmi olup, yine ana sözle meye göre yöneticilerin yetki ve sorumluluklar ayr ca Yönetim Kurulu taraf ndan da belirlenir. 23. YÖNET M KURULUNUN FAAL YET ESASLARI irket Yönetim Kurulunda görü ülmesi istenen konular, dari ve Mali ler Genel Müdür Muavinli i nde toplanmakta, Murahhas Aza (Yönetim Kurulu Ba kan ) taraf ndan gündem olu turulmaktad r. Toplant ya ça r süreçleri Genel Müdür Sekreterli i taraf ndan gerçekle tirilmektedir. irket 2006 y l içerisinde 16 adet toplant yapm ve 41 adet karar alm t r. Sermaye Piyasas Kanunu Kurumsal Yönetim lkeleri IV.Bölüm maddesinde yer alan konular karara ba lan rken mazeret kullanan üye olmam t r. Yönetim Kurulu Üyelerine a rl kl oy hakk /veya olumsuz veto hakk tan nmam t r. Toplant larda farkl görü aç klamas ve soru sorulmad için zapta geçirilmemi tir. 24. RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA I 15

15 Yönetim Kurulu Üyelerinin irketle i lem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir k s tlama bulunmamaktad r. 25. ET K KURALLAR irket sektöründe isim yapm ve kaliteli üretimini TSE belgesiyle tescillemi tir, buna paralel olarak, kalitesinden ödün vermeden, uygun fiyatla, Türk çiftçisinin en büyük destekçisi olarak faaliyetine devam etmektedir. irketimiz, kâr marj ndan önce ürün kalitesini ve mü teri memnuniyetini yükseltmeye çal maktad r. 26. YÖNET M KURULUNDA OLU TURULAN KOM TELER N SAYI, YAPI VE BA IMSIZLI I Yönetim Kuruluna ba l olarak iki ki iden olu an Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesinde bulunan üye yap lar ndan dolay 2006 y l içinde hiçbir ç kar çat mas meydana gelmemi tir. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmas planlanmaktad r. 27. YÖNET M KURULUNA SA LANAN MAL HAKLAR Yönetim Kurulu Üyelerine sa lanan haklar Genel Kurulda kararla t r lmaktad r. 20 Nisan 2006 tarihinde yap lan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Üyelerine ayl k ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmü tür. Yönetim Kurulu üyelerine ücret d nda borç para verilmemekte, kredi kulland r lmamakta ve bu ki iler lehine kefalet veya teminat verilmemektedir. 16

16 DENETLEME KURULU RAPORU BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. Genel Kurul una Ortakl n Ünvan Ortakl n Merkezi Ortakl n Kay tl Sermaye Tavan Ortakl n Ç kar lm Sermayesi Ortakl n Faaliyet Konusu Denetçilerin Ad -Soyad ve Görev Süreleri, Ortak olup olmad klar Kat l nan Yönetim Kurulu ve Yap lan Denetleme toplant lar say s :BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. :Susam Sokak No:26 Cihangir / STANBUL : YTL kay tl sermaye : : YTL :Kimyevi Gübre ve Asit Üretimi, hammaddeleri ve gübre ithalat, dahili ve harici sat. :Osman Bubik, Hasan Tozun, Mahmut F rat Denetçiler müteakip Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere tarihli Genel Kurul' da bir y l için seçilmi lerdir. Denetçiler irket orta d r. :Yönetim Kurulunun i bu raporun tanzim tarihine kadar yap lan 12 toplant s na Denetleme Kurulu olarak tirak olunmu tur. Ortakl k Hesaplar, Defter ve Belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç :Ortakl k hesaplar defter ve belgeleri üzerinde , , , , , , , , ve tarihlerinde incelemede bulunulmu, irketimiz Esas Sözle mesi ve yasalara ayk r bir durum tespit edilmemi tir. Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1.inci f kras n n 3 numaral bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1.inci f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan i lemler : irket veznesi gayri muayyen zamanlarda olmak üzere toplam 7 defa say lm ve kay tlara uygun oldu u görülmü tür. :Gayri muayyen zamanlarda yap lan inceleme ve tetkik sonunda k ymetli evrak n mevcut oldu u tespit edilmi tir. :Denetçilik görevimiz s ras nda Kurulumuza hiçbir ikayet ve yolsuzluk ihbar intikal etmemi tir. BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. nin dönemi hesap ve i lemlerini Türk Ticaret Kanunu, irketimizin Esas Sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemi bulunuyoruz. Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmi Bilanço, irketin an lan tarihteki gerçek mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu da an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta ve kâr n da t m önerisi yasalara ve irketimiz Esas Sözle mesine uygun bulunmaktad r. Bilanço ile Gelir Tablosunun onaylamas n, Yönetim Kurulu ve Murahhas Üye nin aklanmas n oylar n za arz ederiz. DENETLEME KURULU Osman BUB K Hasan TOZUN Mahmut FIRAT 17

17 Bagfa Band rma Gübre Fabrikalar Anonim irketi 31 Aral k 2006 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli e göre haz rlanm B LANÇO (Para Birimi-Yeni Türk Liras (YT VARLIKLAR Dipnot Referanslar 31 Aral k Aral k 2005 Cari/Dönen varl klar Haz r De erler Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) li kili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden n aat Sözle melerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari/Dönen Varl klar Cari Olmayan/Duran varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) li kili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Pozitif/Negatif erefiye (net) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar Toplam Varl klar

18 Bagfa Band rma Gübre Fabrikalar Anonim rketi Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No :25 say l «Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli»e göre haz rlanm B LANÇO (Para Birimi-Yeni Türk Liras (YTL)) Dipnot Referanslar 31 Aral k Aral k 2005 K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) li kili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Kar l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) li kili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Kar l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Kar l kl tirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri 0 0 Hisse Senedi ptal Karlar 0 0 Yeniden De erleme Fonu 0 0 Finansal Varl klar De er Art Fonu 0 0 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri 0 0 Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat Kazançlar 0 0 Yabanc Para Çevrim Farklar 0 0 Net Dönem Kar /Zarar Geçmi Y l Karlar Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

19 Bagfa Band rma Gübre Fabrikalar Anonim irketi 31 Aral k 2006 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli e göre haz rlanm GEL R TABLOSU Dipnot Referanslar 01 Ocak- 31 Aral k Ocak- 31 Aral k 2005 Esas Faaliyet Gelirleri Sat Gelirleri (net) Sat lar n Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler/faiz+temettü+kira (net) Brüt Esas Faaliyet Kar /Zarar Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) Net Esas Faaliyet Kar /Zarar Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) ( ) Finansman Gelirleri veya Giderleri 39 ( ) ( ) Faaliyet Kar /Zarar Net Parasal Pozisyon Kar Ana Ortakl k D Kar Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergiler 41 ( ) ( ) Net Dönem Kar /Zarar Hisse Ba na Kazanç (0,001 YTL nominal bedelli hisse için) 42 0, ,0048

20 Bagfa Band rma Gübre Fabrikalar Anonim irketi 31 Aral k 2006 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli e göre haz rlanm ÖZ SERMAYE DE M TABLOSU (Para Birimi Yeni Türk Liras (YTL)) Ödenmi Sermaye Yasal Yedekler Statü Yedek Ola anüstü Yedekler Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklar Net Dönem Kar Geçmi Y l Karlar Toplam Özsermaye 31 Aral k 2005 Bakiyesi Geçmi Y l Karlar na Transferler ( ) Yasal Yedeklere Transferler ( ) Ola anüstü Yedeklere Transferler ( ) Geçici Transfer Net Dönem Kar Di er Kazanç ve Kay plar ( ) ( ) Da t lan Temettü ( ) ( ) 31 Aral k 2006 Bakiyesi Ödenmi Sermaye Yasal Yedekler Statü Yedek Ola anüstü Yedekler Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklar Net Dönem Kar Geçmi Y l Karlar Toplam Özsermaye 31 Aral k 2004 Bakiyesi Geçmi Y l Karlar na Transferler ( ) Yasal Yedeklere Transferler ( ) Ola anüstü Yedeklere Transferler ( ) Geçici Transfer Net Dönem Kar Di er Kazanç ve Kay plar ( ) ( ) Da t lan Temettü ( ) ( ) 31 Aral k 2005 Bakiyesi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Giriş 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.03.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : Murahhas Üye dahil 26 Mart 2009 tarihli Genel Kurul

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Giriş 2010 Yılı Çalışmaları 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : Murahhas Üye dahil 26 Mart 2009

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (Şirket) 01.01.2009-31.12.2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 04.07.2003

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Mart 2004 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İÇİNDEKİLER

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1. Ak

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Yeni

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A..

TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. TESCO K PA K TLE PAZARLAMA T CARET VE GIDA SANAY A.. 1 OCAK - 30 HAZ RAN 2005 ARA HESAP DÖNEM NE A T MAL TABLOLAR VE BA IMSIZ DENETÇ SINIRLI NCELEME RAPORU Ba aran Nas Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER

EGE GÜBRE SANAYĐĐ A.Ş. 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER 31 Mart 2012 tarihinde sona eren döneme ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 31 Mart 2012 ve 2011 tarihlerindeki Finansal Durum Tabloları 1-2 Kapsamlı Gelir Tabloları 3 Özkaynak Değişim

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU REYSAŞ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 31.12.2011 DÖNEMĐ MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU BĐLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELĐR TABLOLARI... 3

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş BİLANÇO () Referansları 30.06. 31.12. VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 724.868.723 802.295.332 Hazır Değerler 4 222.751.052 275.887.452 Menkul Kıymetler

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2011 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tabloları Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARI UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 31.12.2007 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 31 ARALIK VE TARİHLERİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu na DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu nun ("Kurum") Türk

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları 31.12.2004 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 16,661,428 11,298,038 Hazır Değerler 4 247,994 126,495 Menkul

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 31 MART 2006 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR 1-2 GELĠR TABLOLARI 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI 4 MALĠ TABLOLARA AĠT

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 88 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardan oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu ING Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 25 Şubat 2016 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ile 32 sayfa finansal

Detaylı

1 OCAK 2015 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2015 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I - Genel Bilgiler Raporun Dönemi : 01.01.2015 31.12.2015 Ortaklığın Ünvanı Ticaret Sicil No : 34539 Merkez Adresi Fabrika Adresi İnternet Sitesi Yönetim Kurulu ve Komiteler : : EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK- 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4-5 NAKĠT

Detaylı

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2007 Tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2007 Tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralık 2007 Tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2007 TARİHLİ ( Seri : XI, No : 25 ) MALİ

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 31 MART 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

ZURICH S GORTA A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇMEM

ZURICH S GORTA A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇMEM 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇMEM NANSAL TABLO VE D PNOTLAR 30 EYLÜL 2010 TAR BAR YLE DÜZENLENEN F NANSAL TABLOLARA N RKET BEYANI li ikte sunulan 30 EYLÜL 2010 tarihi

Detaylı