band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : YTL. MERKEZ : STANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL"

Transkript

1 band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : YTL. ÖDENM SERMAYE : YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNULAN 2006 YILI - DARE MECL S RAPORU - DENETÇ LER RAPORU - B LANÇOLAR, GEL R TABLOLARI, AÇIKLAMALARI - KURUMSAL YÖNET M UYUM RAPORU 2

2 GÜNDEM: 1. Aç l ve divan te ekkülü, 2. Divana toplant tutana n imzalama yetkisi verilmesi karar al nmas, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murak plar Raporu ile Ba ms z Denetleme Kurulu u Raporlar n n ayr ayr okunmas ve müzakeresi, y l bilanço ve kâr - zarar hesaplar n n okunmas ve müzakeresi, tasdiki ile kâr da t m hakk nda karar al nmas, ve izleyen y llara ili kin irketimiz kâr da t m politikalar hakk nda bilgi verilmesi, 6. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayr ayr ibra edilmeleri, 7. Murak plar n ayr ayr ibra edilmeleri, 8. Murak plar n seçimi, 9. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak plar n ücretlerinin tespiti, 10. Ba ms z Denetleme Kurulu u hakk nda karar al nmas, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 12. Dilek ve Temenniler. 3

3 Giri 2006 Y l Çal malar 1- Raporun Dönemi : Ortakl n Ünvan : BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. 3- Yönetim Kurulu Üyeleri : 20 Nisan 2006 tarihli Genel Kurul da 3 y l için seçilmi lerdir. Y. Kemal GENÇER : Yönetim Kurulu Ba kan ve Murahhas Üye Buket GENÇER AH N : Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Ahmet GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi A. Rona YIRCALI : Yönetim Kurulu Üyesi Hayati B LTEN : Yönetim Kurulu Üyesi Talat LEVENT : Yönetim Kurulu Üyesi Hasan KINAY : Yönetim Kurulu Üyesi Yetki S n rlar : Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. ve irket Esas Mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir. 4- Denetim Kurulu Üyeleri : 20 Nisan 2006 tarihli Genel Kurul da 1 y l için seçilmi lerdir Osman BUB K : Denetçi Hasan TOZUN : Denetçi Mahmut FIRAT : Denetçi Yetki S n rlar : Denetim Kurulu Üyeleri T.T.K. ve irket Esas Mukavelesinin ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir. 5- Kay tl Sermaye : ,-YTL. 6- Nominal ve Ödenmi Sermaye : ,-YTL. 7- Dönem Kar : ,-YTL. 8- Sermaye Yap s : irketimizin yakla k 5000 orta olup sermayesi 0,001.- YTL nominal de erde 3 Milyar adet hisseye bölünmü tür. Sermayenin %10 undan fazlas na sahip orta m z sadece RECEP GENÇER dir, pay n n sermayeye oran % 40,44 dir. irketin A grubu hisse senetlerinin adedi nama yaz l olup, di er senetler hamilinedir. 9- Kar Pay Oranlar : Son üç y lda da t lan kar pay oranlar 2003: : % : %175 4

4 10- Hisse Senedi Fiyatlar : irketimizin hisse senetleri MKB na kay tl d r. Hisse senetlerinin MKB de 29 Aral k 2006 tarihinde i lem gördü ü, A rl kl Ortalama Fiyat 28,15YTL. s d r. 11- tiraklerimiz : Badeta Band rma Deniz Ta. A.. Sermayesi : YTL. Konusu : Deniz ta mac l, romörkaj hizmetleri tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 46,70 Bagasan Bagfa Ambalaj San. A.. Sermayesi : YTL. Konusu : A r hizmet torbalar üretimi tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 3,33 T. Gübre Fabrikalar A.. Sermayesi : YTL. Konusu : Kimyevi gübre üretimi tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 0,05 Bagfa Servis Pazarlama Ltd. ti. Sermayesi : YTL. Konusu : Pazarlama, nakliye ve sair hizmetler tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 55 Bagfa Antrepoculuk Ltd. ti. (Tasfiye halindedir): Sermayesi : YTL. Konusu : Tahmil, tahliye, torbalama, antrepoculuk tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 40,00 Bagfa Teknik Müteahhitlik Ltd. ti. Sermayesi : YTL. Konusu : Teknik bak m hizmetleri tirak Pay : YTL. tirak Taahhüt Borcu : - tirak Oran : % 40,00 5

5 Pazar Durumu irketimiz 2006 y l nda da sektör pazar nda Bagfa ismi ile özde le mi Türk çiftçisine en kaliteli gübreyi, en uygun fiyatla sunma prensibinden hiçbir taviz vermeksizin stratejileri do rultusunda sat program n yaparak say lar 600 ü bulan bayileriyle yine ülke çap nda fiyat belirleyicisi olmu, bunun yan nda da özel imalatlar ile ihracat faaliyetlerine devam etmi tir. Mal ve Hizmetlere li kin Bilgiler 1- Üretimler A) Asit Tesislerimizde: ton %100 lük Sülfürik Asit üretilmi olup, kapasite oran takribi % 80, ton Fosforik Asit üretilmi olup, kapasite oran takribi % 87,00 dir. B) Kimyevi Gübre Tesislerimizde: ton AS gübresi ton DAP gübresi ton NP ( ) gübresi ton NPZn ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPKZn ( ) gübresi ton NP ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre üretimi gerçekle tirilerek DAP/NP-NPK tesislerimizde takriben % 86,00 kapasite oran yla ton e de er üretim, AS tesisimizde ise takriben % 53,50 kapasite oran yla ton üretim yap lm t r. C) Enerji Üretim Tesislerimizde : Kw h Elektrik Enerjisi üretilmi tir. 6

6 2- Sat lar 2.1 Yurt çi Sat lar ton AN gübresi ton AS gübresi ton DAP gübresi ton NP ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPZn ( ) gübresi ton NPKZn ( ) gübresi ton ÜRE gübresi ton NPK ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre sat gerçekle tirilmi tir. Yurt içi gübre sat lar m z n tonu bayiler, tonu toplu sat eklinde gerçekle mi tir. Yurt içi kimya sanayiine ton Sülfürik Asit ile, gerek kimya gerekse gübre sanayiine de ton Fosforik Asit sat yap lm t r. 2.2 hracat ton DAP gübresi ton AS gübresi ton NP ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre ihracat gerçekle mi tir Toplam Sat lar ton AN gübresi ton AS gübresi ton DAP gübresi ton NP ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPzn ( ) gübresi ton NPKzn ( ) gübresi ton ÜRE gübresi ton NPK ( ) gübresi ton NPK ( ) gübresi olmak üzere toplam ton gübre sat gerçekle tirilmi tir. Bu sat lar n tonu üretimden, tonu ise tedarikten kar lanm t r. 7

7 3- Yat r mlar 2006 y l içinde yeni veya ilave yat r m yap lmam,gerekli bak m ve revizyon çal malar na a rl k verilmi tir. Bu arada Sülfürik asit tesisimiz iyile tirme ve kapasite art r m i ini yüklenen Outokumpu irketi, eksikliklerini gidermeye çal m sa da, anla ma de erlerine ula amam t r. Firma hakem ba vurusu yaparken irketimizde gerekli hukuki giri imlerde bulunmu tur. 4- Y l sonuçlar n n de erlendirilmesi 2006 y l nda irketimiz toplam ton kimyevi gübre ile ton Sülfürik Asit ve ton ticari Fosforik Asit üreterek bu üretimler için toplam YTL. üretim masraf yapm t r. Bunun yan nda 2005 y l ndan devreden ve y l içinde kullan lan YTL kredi, YTL yat r m kredisi olmak üzere toplam YTL anapara, YTL faiz olmak üzere toplam YTL. geri ödenirken, YTL i çilik ve personel giderleri, YTL bak m ve onar m giderleri ve YTL vergi olmak üzere irketimiz kasas ndan takriben YTL y ll k ortalama $ kuru ile $ bir ödemede bulunulmu tur. Dünyan n ve ülkemizin içinde bulundu u çok a r artlara ra men bir y l içinde Yüzellimilyon YTL n /yüzmilyon $ a an bir ödemede bulunulmas ve bunun 14 y l a an bir sürede oldu u gibi geçen y lda nakdi sermaye artt r lmadan yap lmas irketimiz yönetiminin dolay s yla irketimizin finans kurum ve kurulu lar ile d dünyadaki di er kurulu lar nezdindeki güç ve itibar n sergilemektedir. Netice itibariyle sat a sunulan ton 10 cins kimyevi gübre ve ton Sülfürik Asit ve ton Fosforik Asitten toplam YTL l k sat geliri elde edilirken, maliyet de eri üzerinden YTL. l k kimyevi gübre y l sonu sto u olarak 2007 y l na devretmi tir. zah edilen bu üretim ve pazarlama faaliyetleri neticesinde Bagfa n 2006 y l cirosu KDV hariç ,- YTL s olarak gerçekle mi tir. Sat gelirlerimiz YTL dan, üretim, tedarik ve pazarlamas yap lan kimyevi gübre ve asitlerin sat a arz maliyeti olan YTL. n n ç kar lmas neticesi YTL. gayri safi bir sat kâr m z olu mu tur. Bu kâr m za i tiraklerimiz geliri YTL ile muhtelif gelirlerimiz YTL. n n ilavesi neticesi YTL. toplam gelirimiz meydana gelmi ve gelirimizden irketimiz genel giderleri YTL. n n tenzili neticesinde bugün da t m karar n verece imiz YTL. l k bir ticari kâr sa lanm t r. Ana Sözle memizin 34.maddesi ve SPK nun koymu oldu u esaslar dahilinde tanzim edilen kar da t m görü ümüz, faaliyet raporumuz ekinde bilgilerinize arz edilmi bulunmaktad r. Bagfa, Türk çiftçisinin daha ucuz fiyatlarla en kaliteli kimyevi gübreyi kullanmas n sa larken, sürekli kâr da tma ba ar s ve tesislerini devaml yenilemenin yan nda 2006 y l nda da devletimiz hazinesine YTL ye varan vergi ödemi tir. Say n Ortaklar m z, irketimiz otuzikinci üretim y l nda faaliyetleri neticesi bu döneme ait bilançosuna göre YTL l k bir sat cirosuna ula arak, YTL brüt yüzde 6,13 oran nda bir gelir sa larken bu y l 8

8 da ton kimyevi gübre ihraç ederek, ülkemize $ döviz kazand rm t r.daha da a rla an ekonomik artlara ve de i en sektör uygulamalar na ra men uyumlu bir dare Meclisinin yönlendirdi i Bagfa ülke ç karlar na ve gerçeklerine milli bir yakla mla; Genel Müdürlü ünün programl, planl, titiz, takipçi ve inançl uygulamalar neticesinde 2006 y l n da tüm olumsuz geli melere ra men verimli bir çal ma ve kârl bir bilanço ile kapatm t r. Türkiye mizde ayn alan üzerinde ilk ve tek entegre tesislere sahip irketimiz Dünya kimyevi gübre piyasalar nda örnek bir müessese olmaya devam ederken, ülkemizde de Memleketin efendisi Türk Çiftçisine kalite ve fiyat güvencesi olmu, binlerce aile efrad na geçim temin etmi, enflasyonun çok üstünde yüksek oranda kar da tma imkan sa larken,teknolojik geli meleri de gerçekle tirme çabalar na devam etmi tir. Burada gösterilen bu çabalar n taktiri aç s ndan dahi olsa bilhassa son y llarda global denen piyasa ekonomisi artlar nda bölgemize ani giri ve ç k yapan s cak paran n, sektörümüz gibi yat r m ve i letmede a r bir ekilde $ a ba l bir sanayi ve ticaret kolunda yaratt zorluklara ve a rla t rd artlara siz tüm ortaklar m z n özellikle dikkatini çekmeyi de bir görev sayar z. Netice olarak, bu faaliyetlerin gerçekle mesinde eme i geçen çisinden, Genel Müdürüne tüm çal - anlar m za te ekkürler ederken, gündemimize geçilip, öngörülen kararlar n al nmas n bilançomuzun tasvip ve tasdiki suretiyle Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murak plar m z n 2006 y l hesaplar ndan dolay ibralar na karar verilmesini teklif eder, yüksek görü ve mütalaalar n z n alt nda Cenab- Allah dan Bagfa m z n gelecek y llarda daha ba ar l çal malarla siz Ortaklar m za dolay s yla Türk ekonomisine hizmetler vermesi temennisi ve itimat ve deste inizin devam dile i ile sayg lar sunar z. YÖNET M KURULU 9

9 Kâr Da t m Önerisi irketimizin Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri:XI ve 25no.lu tebli ine uygun olarak haz rlanan mali tablolar nda görüldü ü ekilde 2006 Y l brüt kâr YTL ve net kâr ,-YTL s d r. Buna göre a) Net Kâr m z olan ,-YTL s ndan Sermaye Piyasas Kurulu nun 2006 y l için aç klam oldu u %20 oran nda I.Temettü ayr larak, b) Türk Ticaret Kanunu 298. Maddesi ve Ana Sözle memiz uyar nca kurucu senetlerine % 10 kâr pay ayr larak, c) Da t lmas na karar verilen temettü toplam ndan, ödenmi sermayenin %5 i dü ülerek bulunan mebla n %10 una tekabül eden miktarda Türk Ticaret Kanunu 466/3 maddesi uyar nca 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayr l p, d) Bakiye kalan kâr n fevkalade ihtiyat olarak ayr larak, e) Ortaklar m za tevdi edilmi YTL l k sermayemizi te kil eden A ve B grubu 3. Tertip, B grubu 4.ve 5.Tertip, her biri 1.-YTL l k nominal de erli hisse senetlerimize 1.25YTL brüt kâr da t lmas n ve da t m i lemine tarihi itibariyle ba lanarak gerçekle tirilmesini arz ve teklif ederiz. Yönetim Kurulu 10

10 FAAL YETLER 1- irket Üst Yönetimi Yönetim Kurulu Ba kan ve : Y. Kemal GENÇER Murahhas Aza, Genel Müdür : Kimya Yüksek Mühendisi Genel Müdür Muavini : H. Elâ YÖNEL (Ticari ) Ekonomist Genel Müdür Muavini : Feyzullah ACAR (Üretim ) Kimya Yüksek Mühendisi 2- Personel ve i çi hareketleri : Ortalama 328 personel istihdam edilmi tir. 3- Toplu sözle me uygulamas : Petrol- sendikas ile tarihinde yap lan toplu sözle me tarihinde sona ermi, sendika yetkisiz duruma gelmi tir. 4- K dem tazminat yükümlülük durumu : irketimizin tarihi itibar yla k dem tazminat yükümlülü ü YTL. d r. 11

11 KURUMSAL YÖNET M UYUM RAPORU 1.KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bagfas Band rma Gübre Fabrikalar A.. ( irket) döneminde Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay nlanan tarih ve 35/835 say l Kurumsal Yönetim lkeleri nin uygulanmas ve hayata geçirilmesi karar na önemli ölçüde uymakta olup, uygulanamayan konularda çal malar devam etmektedir. BÖLÜM I PAY SAH PLER 2. PAY SAH PLER LE L K LER B R M irket de pay sahipleri ile ili kiler konusunda Günseli A a (Muhasebe ve Mali ler Müdürü) yönetiminde bir birim olu turulmu tur, birimde görevli di er ki iler ve ünvanlar u ekildedir; Nejat Kozluo lu (Finansve stihbarat Müdürü) , ve smail Kaynar (Ortakl k Servisi) Pay sahipleri ile ili kiler birimi, pay sahiplerinin sermaye art r m, kâr pay ödemeleri, hisse senedi de i im i lemlerinin yürütülmesi, özel durum aç klamalar n n kamuyu ayd nlatma projesi kapsam nda yerine getirilmesi i lemlerini gerçekle tirmi tir. Y l içerisinde birime yap lan 32 adet telefon ve 3 adet yaz l soruya birim taraf ndan cevap verilmi tir. 3. PAY SAH PLER N N B LG ED NME HAKLARININ KULLANIMI irket faaliyetleri Genel Kurulda tespit edilen Ba ms z D Denetim firmas (Rasyonel Yeminli Mali Mü avirlik A..) ve Genel Kurul da her y l seçilen üç denetçi taraf ndan periyodik olarak denetlenmektedir. Ana sözle mede özel denetçi atanmas na ili kin bir hüküm bulunmamaktad r. 4. GENEL KURUL B LG LER 2006 y l içinde sadece Ola an Genel Kurul yap lm t r. Genel Kurul da ço unlu un kat l m sa lanm t r. Genel Kurul toplant s na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas Kanunu ve irket ana sözle me hükümlerine göre, Yönetim Kurulu nca yap lmaktad r. Genel Kurul için yönetim kurulu karar al nd nda özel durum aç klamas ile MKB ve SPK ya aç klamalar yap larak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kuruldan en az 20 gün önce Genel Kurulun toplanaca yer, gündem, varsa ana sözle me de i iklik taslaklar ve vekaletname örne i, yüksek tirajl bir günlük gazetede ve Ticaret Sicil Gazetesi nde yay mlan r. Genel Kurulda söz alan her hissedar irket faaliyetleri hakk nda görü lerini aç klay p, soru sorarak, bilgi talep edebilmekte ve kendilerine Yönetim Kurulu Ba kan taraf ndan detayl yan t verilmektedir. Genel kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanl Hükümet Komiseri gözetiminde yap lmaktad r. 12

12 5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI Genel Kurul toplant lar nda oy kullanma prosedürü toplant ba lang c nda pay sahiplerine duyurulur. Ana sözle me ile A Grubu nama yaz l hisse senedi sahiplerine imtiyazl oy hakk tan nm t r. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemi tir. 6. KÂR DA ITIM POL T KASI VE KÂR DA ITIM ZAMANI Kâr da t m Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasas Kanunu (SPK) ve irket ana statüsü hükümlerine uygun olarak ve yasal süresi içerisinde yap lmaktad r. 7. PAYLARIN DEVR irket in ana sözle mesine hamiline yaz l (B) grubu hisse senetlerinin al n p sat lmas hiçbir kay t alt nda de ildir. Ada yaz l hisse senetleri ile kurucu hisse senetlerinin ba kas na devir ve fera Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yap l r. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 8. RKET B LG LEND RME POL T KASI irkette SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nde belirtildi i ekli ile bilgilendirme politikas yer almaktad r. Bu politika gere i 2006 y l nda ba ms z d denetimden geçen 3, 6,9 ve 12. ay mali tablolar belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurulmu tur. irket bilgilendirme politikas ndan Yönetim Kurulu Ba kan sorumludur. 9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Y l içinde irketimizce 19 adet özel durum aç klamas yap lm t r. irketimiz yurt d borsalara kote olmad ndan SPK ve MKB d nda özel durum aç klamas yap lmas gerekmemektedir. Söz konusu aç klamalar zaman nda yap lm olup, SPK veya MKB taraf ndan yapt r m uygulanmam t r. 10. RKET NTERNET S TES VE ÇER irket in internet sitesi olu um a amas nda olup, çok k sa bir sürede tamamlanmas planlanmaktad r. 11. GERÇEK K N HA HÂK M PAY SAH B /SAH PLER N N AÇIKLANMASI irketin gerçek ki i %10 dan fazla hisse oran na sahip orta Recep Gençer olup, bu durum faaliyet raporunda belirtilerek kamuya duyurulmu tur. 12. ÇER DEN Ö RENEB LECEK DURUMDA OLAN K LER N KAMUYA DUYURULMASI çeriden bilgi ö renebilecek ki iler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim olarak faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmu tur. BÖLÜM III MENFAAT SAH PLER 13. MENFAAT SAH PLER N N B LG LEND R LMES 13

13 irket, stanbul Menkul K ymetler Borsas tebli leri ve Ticaret Kanunu hükümleri gere i menfaat sahiplerine genel kurul ve ola anüstü genel kurul toplant lar, sermaye art r m, kâr da t m gibi hususlar yasal süreleri içerisinde Ticaret Sicil Gazetesi nde ve yüksek tirajl bir gazetede duyurmaktad r. 14. MENFAAT SAH PLER N N YÖNET ME KATILIMI Menfaat sahiplerinin yönetime kat l m konusunda özel bir model olu turulmam olup, kat l mlar Genel Kurul toplant lar vas tas yla olmaktad r. 15. NSAN KAYNAKLARI POL T KASI irket, personel al m yaparken, Personel Müdürlü ü taraf ndan yaz l hale getirilen kriterleri uygulamaktad r. Çal anlara verilen ücret ve di er menfaatlerin belirlenmesinde verimlili e ve di er önemli görülen faktörlere dikkat edilir. Çal anlar için güvenli çal ma ortamlar sa lan r ve bu ortam ve ko ullar sürekli iyile tirilir. Çal anlar ile ili kiler dari ve Mali lerden sorumlu Genel Müdür Muavini ne ba l olarak, Personel den sorumlu müdürlükçe yürütülür. 16. MÜ TER VE TEDAR KÇ LERLE L K LER HAKKINDA B LG LER irket, sektörünün en büyük üretici ve tedarikçilerinden biri olup, gübre da t m amaçl olarak, Pazarlama Müdürlü üne ba l, yurt genelinde 4 ana bölgede müdürlük olu turmu tur. Bu bölgeler; Trakya, Marmara-Ege, ç Anadolu ve Çukurova-GAP tan olu maktad r. Gübre sat ve da t m bu bölgeler üzerinden 617 bayii arac l ile yap lmaktad r. Bayilerden ve mü terilerden gelen soru ve problemlerle öncelikle ilgili bölge müdürlükleri ilgilenmekte, çözüm sa lanamamas halinde merkezde Pazarlama Müdürlü ü bünyesinde ileti ime geçilmektedir. Tedarikçiler ile ili kiler D Ticaret, Materyal ve Sat n Alma Müdürlükleri bünyesinde yürütülmekte olup, uluslar aras piyasa hareketleri takip edilerek spot ve/veya sözle meli al mlar yap lmaktad r. 17. SOSYAL SORUMLULUK irket, Çevre Bakanl Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü ü ne ba vuruda bulunarak Hava Kalitesinin Korunmas, Su Kirlili inin Kontrolü, Kat At klar n Kontrolü, Gürültü Kontrolü, ve Çevresel Etki De erlendirmesi yönetmeliklerine uygun faaliyette bulunmas nedeniyle, Fosfojips depolama tesisi ile ilgili olarak say l Çevresel Etki De erlendirmesi Olumlu Raporu sahibidir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolay irket aleyhine aç lan dava bulunmamaktad r. BÖLÜM IV YÖNET M KURULU 18. YÖNET M KURULUNUN YAPISI, OLU UMU VE BA IMSIZ ÜYELER Yönetim Kurulu bir ba kan, bir ba kan vekili ve be adet üye olmak üzere toplam 7 ki iden olu maktad r. Yönetim Kurulunda icrac olan tek ki i ana sözle mede belirtildi i ekilde Murahhas üyedir. Yönetim Kurulu nun görev da l m u ekildedir: 14

14 Yönetim Kurulu Ba kan ve Murahhas Üye Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Y. Kemal GENÇER Buket GENÇER AH N Ahmet GENÇER A. Rona YIRCALI Hayati B LTEN Talat LEVENT Hasan KINAY Yönetim Kurulunda ihtiyaç olunmamas nedeniyle ba ms z üye bulunmamaktad r. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muamelelerin yap lmas için yetki Genel Kurul da verilir. 19. YÖNET M KURULU ÜYELER N N N TEL KLER irketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olmas gereken özellikleri Sermaye Piyasas Kanunu Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan 3.1.1, ve maddeleri ile örtü mektedir. 20. RKET N M SYON VE V ZYONU LE STRATEJ K HEDEFLER irketimizin en önemli misyonu en kaliteli gübreyi en uygun (ucuz) fiyatla sunabilmektir. 21. R SK YÖNET M VE Ç KONTROL MEKAN ZMASI irketimizin kar kar ya kalabilece i muhtemel bütün risklerin tan mlanmas ve izlenmesi risk yönetiminin temelini olu turmaktad r. Her türlü mali risk, kredibilite, irketin mali durumunu etkileyebilecek olan faktörler ve do al afetler riskini minimize etmek için tedbirler al nmaktad r. Mali risklere kar irketimizin Finansman Müdürlü ü, D Ticaret ve Pazarlama Müdürlü ü bünyesinde gerekli raporlamalar ve risk analiz çal malar yap lmakta, özellikle bayilerle yap lan ticari i lemler için teminat mektubu talep edilmektedir. irket tüm aktifleri için sigorta yapt rm ve olas do al afet riskini en aza indirmi tir. irket in iç denetim departman henüz bulunmamaktad r. 22. YÖNET M KURULU ÜYELER LE YÖNET C LER N YETK VE SORUMLULUKLARI Yönetim Kurulu Ba kan Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklar ana sözle mede belirtilmi olup, yine ana sözle meye göre yöneticilerin yetki ve sorumluluklar ayr ca Yönetim Kurulu taraf ndan da belirlenir. 23. YÖNET M KURULUNUN FAAL YET ESASLARI irket Yönetim Kurulunda görü ülmesi istenen konular, dari ve Mali ler Genel Müdür Muavinli i nde toplanmakta, Murahhas Aza (Yönetim Kurulu Ba kan ) taraf ndan gündem olu turulmaktad r. Toplant ya ça r süreçleri Genel Müdür Sekreterli i taraf ndan gerçekle tirilmektedir. irket 2006 y l içerisinde 16 adet toplant yapm ve 41 adet karar alm t r. Sermaye Piyasas Kanunu Kurumsal Yönetim lkeleri IV.Bölüm maddesinde yer alan konular karara ba lan rken mazeret kullanan üye olmam t r. Yönetim Kurulu Üyelerine a rl kl oy hakk /veya olumsuz veto hakk tan nmam t r. Toplant larda farkl görü aç klamas ve soru sorulmad için zapta geçirilmemi tir. 24. RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA I 15

15 Yönetim Kurulu Üyelerinin irketle i lem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir k s tlama bulunmamaktad r. 25. ET K KURALLAR irket sektöründe isim yapm ve kaliteli üretimini TSE belgesiyle tescillemi tir, buna paralel olarak, kalitesinden ödün vermeden, uygun fiyatla, Türk çiftçisinin en büyük destekçisi olarak faaliyetine devam etmektedir. irketimiz, kâr marj ndan önce ürün kalitesini ve mü teri memnuniyetini yükseltmeye çal maktad r. 26. YÖNET M KURULUNDA OLU TURULAN KOM TELER N SAYI, YAPI VE BA IMSIZLI I Yönetim Kuruluna ba l olarak iki ki iden olu an Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesinde bulunan üye yap lar ndan dolay 2006 y l içinde hiçbir ç kar çat mas meydana gelmemi tir. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmas planlanmaktad r. 27. YÖNET M KURULUNA SA LANAN MAL HAKLAR Yönetim Kurulu Üyelerine sa lanan haklar Genel Kurulda kararla t r lmaktad r. 20 Nisan 2006 tarihinde yap lan Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Üyelerine ayl k ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmü tür. Yönetim Kurulu üyelerine ücret d nda borç para verilmemekte, kredi kulland r lmamakta ve bu ki iler lehine kefalet veya teminat verilmemektedir. 16

16 DENETLEME KURULU RAPORU BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. Genel Kurul una Ortakl n Ünvan Ortakl n Merkezi Ortakl n Kay tl Sermaye Tavan Ortakl n Ç kar lm Sermayesi Ortakl n Faaliyet Konusu Denetçilerin Ad -Soyad ve Görev Süreleri, Ortak olup olmad klar Kat l nan Yönetim Kurulu ve Yap lan Denetleme toplant lar say s :BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. :Susam Sokak No:26 Cihangir / STANBUL : YTL kay tl sermaye : : YTL :Kimyevi Gübre ve Asit Üretimi, hammaddeleri ve gübre ithalat, dahili ve harici sat. :Osman Bubik, Hasan Tozun, Mahmut F rat Denetçiler müteakip Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere tarihli Genel Kurul' da bir y l için seçilmi lerdir. Denetçiler irket orta d r. :Yönetim Kurulunun i bu raporun tanzim tarihine kadar yap lan 12 toplant s na Denetleme Kurulu olarak tirak olunmu tur. Ortakl k Hesaplar, Defter ve Belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç :Ortakl k hesaplar defter ve belgeleri üzerinde , , , , , , , , ve tarihlerinde incelemede bulunulmu, irketimiz Esas Sözle mesi ve yasalara ayk r bir durum tespit edilmemi tir. Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1.inci f kras n n 3 numaral bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinin 1.inci f kras n n 4 numaral bendi gere ince yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan i lemler : irket veznesi gayri muayyen zamanlarda olmak üzere toplam 7 defa say lm ve kay tlara uygun oldu u görülmü tür. :Gayri muayyen zamanlarda yap lan inceleme ve tetkik sonunda k ymetli evrak n mevcut oldu u tespit edilmi tir. :Denetçilik görevimiz s ras nda Kurulumuza hiçbir ikayet ve yolsuzluk ihbar intikal etmemi tir. BAGFA Band rma Gübre Fabrikalar A.. nin dönemi hesap ve i lemlerini Türk Ticaret Kanunu, irketimizin Esas Sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemi bulunuyoruz. Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmi Bilanço, irketin an lan tarihteki gerçek mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu da an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmakta ve kâr n da t m önerisi yasalara ve irketimiz Esas Sözle mesine uygun bulunmaktad r. Bilanço ile Gelir Tablosunun onaylamas n, Yönetim Kurulu ve Murahhas Üye nin aklanmas n oylar n za arz ederiz. DENETLEME KURULU Osman BUB K Hasan TOZUN Mahmut FIRAT 17

17 Bagfa Band rma Gübre Fabrikalar Anonim irketi 31 Aral k 2006 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli e göre haz rlanm B LANÇO (Para Birimi-Yeni Türk Liras (YT VARLIKLAR Dipnot Referanslar 31 Aral k Aral k 2005 Cari/Dönen varl klar Haz r De erler Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) li kili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden n aat Sözle melerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari/Dönen Varl klar Cari Olmayan/Duran varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) li kili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Pozitif/Negatif erefiye (net) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar Toplam Varl klar

18 Bagfa Band rma Gübre Fabrikalar Anonim rketi Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No :25 say l «Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli»e göre haz rlanm B LANÇO (Para Birimi-Yeni Türk Liras (YTL)) Dipnot Referanslar 31 Aral k Aral k 2005 K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) li kili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Kar l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) li kili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Kar l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Kar l kl tirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri 0 0 Hisse Senedi ptal Karlar 0 0 Yeniden De erleme Fonu 0 0 Finansal Varl klar De er Art Fonu 0 0 Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri 0 0 Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat Kazançlar 0 0 Yabanc Para Çevrim Farklar 0 0 Net Dönem Kar /Zarar Geçmi Y l Karlar Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

19 Bagfa Band rma Gübre Fabrikalar Anonim irketi 31 Aral k 2006 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli e göre haz rlanm GEL R TABLOSU Dipnot Referanslar 01 Ocak- 31 Aral k Ocak- 31 Aral k 2005 Esas Faaliyet Gelirleri Sat Gelirleri (net) Sat lar n Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Di er Gelirler/faiz+temettü+kira (net) Brüt Esas Faaliyet Kar /Zarar Faaliyet Giderleri (-) 37 ( ) ( ) Net Esas Faaliyet Kar /Zarar Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 ( ) ( ) Finansman Gelirleri veya Giderleri 39 ( ) ( ) Faaliyet Kar /Zarar Net Parasal Pozisyon Kar Ana Ortakl k D Kar Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergiler 41 ( ) ( ) Net Dönem Kar /Zarar Hisse Ba na Kazanç (0,001 YTL nominal bedelli hisse için) 42 0, ,0048

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

bandırma gübre fabrikaları a.ş.

bandırma gübre fabrikaları a.ş. bandırma gübre fabrikaları a.ş. KAYITLI SERMAYE ÖDENMİŞ SERMAYE MERKEZ : 10.000.000.- YTL. : 3.000.000.- YTL. : İSTANBUL 39. YIL 26 MART 2009 PERŞEMBE SAAT: 11.00' DE TOPLANAN HİSSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ANKARA SERBEST MUHASEBEC MAL MÜfiAV RLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) VERGİSEL İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Hasan ALTUNCU İç Denetçi - E. Vergi Denetmeni Zafer KÜTÜK Vergi

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 26 YÖNET M KURULU (BOARD OF DIRECTORS) Okan Balc Yönetim Kurulu Baflkan Chairman Klaus Wilhelm Allerdissen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ViceChairman Josef Kreiterling Üye

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

ÇELEB HAVA SERV S A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

ÇELEB HAVA SERV S A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 60 Çelebi Hava Servisi A.fi. 2008 Faaliyet Raporu (Ek I) Ç NDEK LER 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bölüm I Pay Sahipleri 2. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı