DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 DOĞAN GAZETECĠLĠK ĠNTERNET HĠZMETLERĠ VE TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2014 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 5 FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 6 NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR NOT 3 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 5 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR NOT 6 MADDĠ DURAN VARLIKLAR NOT 7 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 8 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR NOT 9 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 10 PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER NOT 11 TAAHHÜTLER NOT 12 SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ NOT 13 HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NOT 14 GENEL YÖNETĠM VE PAZARLAMA GĠDERLERĠ NOT 15 ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER NOT 16 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ NOT 17 GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) NOT 18 RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR NOT 19 TMS YE ĠLK GEÇĠġ

3 31 ARALIK 2014 TARĠHLĠ FĠNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiģtir) Cari Dönem GeçmiĢ Dönem 31 Aralık 31 Aralık VARLIKLAR Dipnot Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Stoklar PeĢin ödenmiģ giderler Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar ErtelenmiĢ vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

4 31 ARALIK 2014 TARĠHLĠ FĠNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiģtir) Cari Dönem GeçmiĢ Dönem 31 Aralık 31 Aralık KAYNAKLAR Dipnot Kısa vadeli yükümlülükler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ErtelenmiĢ gelirler Kısa vadeli karģılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Uzun vadeli karģılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltme farkları Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gider ve gelirler Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar (23.478) Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar karları zararları ( ) Net dönem zararı ( ) ( ) Toplam kaynaklar Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

5 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMĠNE AĠT KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiģtir) Cari Dönem Dipnot 1 Ocak- Sürdürülen Faaliyetler Referansı 31 Aralık 2014 SatıĢ geliri SatıĢların maliyeti (-) 13 ( ) Brüt esas faaliyet karı Genel yönetim giderleri (-) 14 ( ) Pazarlama giderleri (-) 14 ( ) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 15 ( ) Esas faaliyet zararı ( ) Finansman giderleri (-) 16 ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zarar ( ) Sürdürülen faaliyetler vergi geliri ErtelenmiĢ vergi geliri Sürdürülen faaliyetler dönem zararı ( ) Dönem zararı ( ) Dönem zararı ( ) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gelir ve giderler TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar ertelenmiģ vergi etkisi 17 ( ) Diğer kapsamlı gider Toplam kapsamlı gider ( ) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

6 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMĠNE AĠT ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiģ diğer kapsamlı gelirler ve giderler BirikmiĢ kar/zararlar Dipnot ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltme farkları TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar Kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar zararı Net dönem karı / (zararı) Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler (23.478) ( ) ( ) GeçmiĢ yıl zararlarına transfer ( ) Sermaye artrımı Sermayenin ve diğer özkaynak kalemlerinin geçmiģ yıl zararları ile mahsup edilmesi 12 ( ) ( ) - ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) ( ) Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kayıplar Net dönem karı zararı ( ) ( ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler ( ) Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

7 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMĠNE AĠT NAKĠT AKIġ TABLOSU Cari Dönem ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen 1 Ocaknakit akımları Dipnot 31 Aralık 2014 Net dönem zararı ( ) - Duran varlıkların amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karģılığı Ġzin karģılığı Vergi geliri 17 ( ) - Faiz geliri ve gideri ile ilgili düzeltmeler ( ) ĠĢletme sermayesinde gerçekleģen değiģimler: - ĠliĢkili taraflardan alacaklardaki değiģim 3 (45.369) - Ticari alacaklardaki değiģim (96.459) - Stoklardaki değiģim ErtelenmiĢ gelirlerdeki değiģim Diğer alacaklar ve varlıklardaki değiģim ( ) - Ticari borçlardaki değiģim ĠliĢkili taraflara borçlardaki değiģim 3 ( ) - Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değiģim ( ) - Alınan faizler Ödenen faizler 16 ( ) - Ödenen kıdem tazminatı 8 (32.832) - Ödenen izin karģılığı 8 (5.865) Faaliyetlerde kullanılan nakit ( ) - Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 6 (11.851) - Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 7 ( ) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akıģları - Sermaye ödemesi Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit Nakit ve nakit benzerlerindeki net değiģim Dönem baģı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 5

8 1. ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU Doğan Gazetecilik Ġnternet Hizmetleri ve Ticaret A.ġ. ( ġirket ) 3 Temmuz 1987 de Ġstanbul, Türkiye de kurulmuģtur. ġirket in adresi KuĢtepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Trump Towers Kule 2 Kat:7 No: Mecidiyeköy / Ġstanbul dur. ġirket in faaliyet konusu, On-line sistemler içinde, bilgisayar ile telekomünikasyon yoluyla her türlü bilginin ve verinin dağıtım ve iletiģimini yapmak, iletiģim sistemleri kurmak ve tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer iģleri yapmaktır. ġirket bünyesinde bulunan Arabam.com internet sitesi, Türkiyede Ġnternet üzerinden ikinci el araç satıģına aracılık yapan reklam ve internet hizmeti veren önemli internet sitelerinden biridir. ġirket in 31 Aralık 2014 itibari ile çalıģan sayısı 45 kiģidir (2013: 44 kiģi). 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 2.2 TMS ye Uygunluk Beyanı ĠliĢikteki finansal tablolar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ile bunlara iliģkin ek ve yorumlarına uygun olarak hazırlanmıģtır. Finansal tablolar ve dipnotlar KGK tarafından 20 Mayıs 2013 tarihli ilke kararı ile açıklanan finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi ne uygun olarak sunulmuģtur. 2.3 Kullanılan Para Birimi ġirket in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan ve finansal tablo sunumu için kullanılan para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiģtir. 2.4 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket in finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 2.5 Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. ġirket in cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında önemli bir değiģikliği olmamıģtır. 6

9 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.6 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. ġirket in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde değiģikliği olmamıģtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 2.7 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları Cari dönemde, Grup un finansal performansı, bilançosu, sunum veya dipnot açıklamalarını etkileyen herhangi bir standart veya yorum bulunmamaktadır. Bununla birlikte aģağıda cari dönemde geçerli olup Grup un konsolide finansal tablolarına etkisi olmayan standartlar ile henüz yürürlüğe girmemiģ ve Grup tarafından da erken uygulanması benimsenmemiģ standartlar ve yorumlara iliģkin detaylara yer verilmiģtir. (a) 1 Ocak 2014 yılından itibaren geçerli olan ve Grup un finansal tablolarına etkisi olan standartlar Bulunmamaktadır. (b) 1 Ocak 2014 yılından itibaren geçerli olan ve Grup un finansal tablolarına etkisi olmayan standartlar TFRS 10, 12, TMS 27 (DeğiĢiklikler) Yatırım Şirketleri 1 TMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi 1 TMS 36 (DeğiĢiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları 1 TMS 39 (DeğiĢiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin Devamlılığı 1 TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler 1 TMS 21 (DeğiĢiklikler) Kur Değişiminin Etkileri Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında baģlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 2 DeğiĢikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. 7

10 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.7 Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) (c) Henüz yürürlüğe girmemiģ ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiģ standartlar ve yorumlar Grup henüz yürürlüğe girmemiģ aģağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aģağıdaki değiģiklik ve yorumları henüz uygulamamıģtır: TFRS 9 Finansal Araçlar TFRS 9 ve TFRS 7 (DeğiĢiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi TMS 19 (DeğiĢiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Dönemine ĠliĢkin Yıllık TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38, ĠyileĢtirmeler TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS Dönemine ĠliĢkin Yıllık ĠyileĢtirmeler TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1 TMS 16 ve TMS 38 (DeğiĢiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan Yöntemlerin Açıklanması 2 TMS 16 ve TMS 41 (DeğiĢiklikler) Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 2 ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (DeğiĢiklikler) TFRS 11 ve TFRS 1 (DeğiĢiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi Haziran 2014 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir Aralık 2015 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. Yukarıda belirtilen standartlar, 2015 ve takip eden yıllarda yürürlüğe girecek olup Grup, söz konusu standartların uygulanması sonucunda konsolide finansal tablolarında oluģabilecek etkileri henüz belirlememiģ olup sözkonusu farkların konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olmasını beklememektedir. 8

11 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Hasılat Gelirler, tahsil edilmiģ veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müģteri iadeleri, indirimler ve karģılıklar söz konusu tutardan düģülmektedir. Seri ilan Gelirleri Seri ilan gelirleri ilanların yayınlandığı tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına ve dönemsellik ilkesine göre kaydedilir. Yayınlanmayan kısmı ise ertelenmiģ gelir olarak finansal durum tablosunda muhasebeleģtirilir. Internet Reklam Gelirleri Internet reklam gelirleri reklamların yayınlandığı tarih dikkate alınarak tahakkuk esasına ve dönemsellik ilkesine göre kaydedilir. Yayınlanmayan kısmı ise ertelenmiģ gelir olarak finansal durum tablosunda muhasebeleģtirilir. ġirket, reklam gelirleri üzerinden ajanslara komisyon ödemektedir. ġirket in finansal tablolarında, reklam gelirleri, ajans komisyonları düģülmek suretiyle net olarak gösterilmiģtir. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar yazılımları hakları ve diğer maddi olmayan duran varlıklardan oluģmaktadır. Sınırlı faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetlerinden taģınır ve doğrusal olarak itfa edilir. Sınırlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar olası bir değer düģüklüğü göstergesi olup olmadığının tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi olmayan duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karģılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi olmayan duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satıģ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Değer düģüklüğü karģılığı aynı dönem içerisinde kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Web sayfası geliştirme maliyetleri Web sayfası geliģtirme safhasındaki tüm doğrudan giderler aktifleģtirilmektedir ve faydalı ömürleri süresince doğrusal olarak itfa edilirler. Planlama safhasındaki ve faaliyete geçtikten sonraki tüm harcamalar giderleģtirilmektedir. Web sayfalarının bakım ve onarımı ile ilgili giderler faaliyet giderleri altında muhasebeleģtirilir. 9

12 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Maddi Duran Varlıklar ve ġerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer DüĢüklüğü ġirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düģüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi olan ve olmayan duran varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düģüklüğü olması durumunda, değer düģüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda ġirket, varlıkla iliģkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarını ölçer. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düģük olduğu durumlarda, varlığın defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Ġlgili varlığın yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer düģüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleģtirilir. Bu durumda değer düģüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalıģı olarak dikkate alınır. Değer düģüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk gelecek Ģekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili varlık için önceki dönemlerde varlık için değer düģüklüğü zararının ayrılmamıģ olması durumunda ulaģacağı defter değeri aģmamalıdır. Varlık yeniden değerlenmiģ bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer düģüklüğü zararına iliģkin iptal iģlemi doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleģtirilir. Yeniden değerlenmiģ bir varlığın değer düģüklüğü zararının iptali, yeniden değerleme artıģı olarak dikkate alınır. Finansal Araçlar Finansal varlıklar Finansal yatırımların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak belirlenmektedir. ġirket yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte yapmakta ve bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir. ġirket, finansal yatırımlarını aģağıdaki gibi sınıflandırmıģtır: Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iģlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ maliyeti üzerinden değer düģüklüğü düģülerek gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanarak kayıtlara alınır. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiģikliği riski taģımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. ġirket in nakit ve nakit benzerleri Krediler ve Alacaklar kategorisinde sınıflandırılmaktadır. 10

13 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal varlıklar (devamı) Finansal varlıklarda değer düşüklüğü Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıģındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her finansal durum tablosu tarihinde değer düģüklüğüne uğradıklarına iliģkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleģtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düģüklüğüne uğradığına iliģkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düģüklüğü zararı oluģur. Ġtfa edilmiģ değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düģüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düģüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının benzer bir finansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür bir değer düģüklüğü sonraki dönemlerde iptal edilemez. Bir karģılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer düģüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düģülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karģılık hesabından düģülerek silinir. KarĢılık hesabındaki değiģimler gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Ġtfa edilmiģ değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düģüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıģ değer düģüklüğü zararının muhasebeleģtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliģkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleģtirilen değer düģüklüğü zararı, değer düģüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düģüklüğü hiçbir zaman muhasebeleģtirilmemiģ olması durumunda ulaģacağı itfa edilmiģ maliyet tutarını aģmayacak Ģekilde gelir tablosunda iptal edilir. 11

14 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Finansal Araçlar (devamı) Finansal varlıklar (devamı) Finansal varlıkların finansal durum tablo dışı bırakılması ġirket, finansal varlığa ait nakit akıģlarına iliģkin sözleģmeden doğan haklarının süresinin dolması veya ilgili finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları baģka bir tarafa devretmesi durumunda söz konusu varlığı finansal durum tablosu dıģı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin ve kazanımların baģka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün ġirket tarafından elde bulundurulduğu durumlarda, ġirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri muhasebeleģtirmeye devam eder. ġirket in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleģtirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer edilen finansal varlık karģısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleģtirilir. Finansal yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer borçlar dahil, baģlangıçta iģlem maliyetlerinden arındırılmıģ gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleģtirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiģ maliyet bedelinden muhasebeleģtirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiģ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin iliģkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. ĠliĢkili Taraf Açıklamaları Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. ( Doğan Holding ) nin, müģterek yönetime tabi iģ ortaklıkları dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak iģtirak ettiği tüzel kiģiler; ġirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek baģına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kiģi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek baģına veya birlikte kontrol edilen tüzel kiģiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kiģiler; ġirket in bağlı ortaklık ve iģtirakleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek baģına veya birlikte kontrol edilen tüzel kiģiler, iliģkili taraflar olarak kabul edilmiģtir. 12

15 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Kur DeğiĢiminin Etkileri Finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dıģındaki para birimleri) gerçekleģen iģlemler, iģlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiģ olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylar; kar dağıtımına iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar bile, finansal durum tablosu tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. ġirket in, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Yükümlülükler GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karģılık ayrılır. KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliģkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir Ģekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karģılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karģılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eģittir. KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karģılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleģtirilir. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiģ vergi giderinin toplamından oluģur. Cari vergi Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. ġirket in cari vergi yükümlülüğü finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yasallaģmıģ ya da önemli ölçüde yasallaģmıģ vergi oranı kullanılarak hesaplanmıģtır. 13

16 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 2.8 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) Ertelenmiş vergi ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların finansal durum tablosu yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaģmıģ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluģan ertelenmiģ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iģleme iliģkin geçici fark, Ģerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından kaynaklanıyorsa muhasebeleģtirilmez. ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, ġirket in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düģük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iģtiraklerdeki yatırımlar ve iģ ortaklıklarındaki paylar ile iliģkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile iliģkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiģ vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması Ģartlarıyla hesaplanmaktadır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleģeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve finansal durum tablosu tarihi itibarıyla yasallaģmıģ veya önemli ölçüde yasallaģmıģ vergi oranları üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket in finansal durum tablosu tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle iliģkilendirilmesi ya da ġirket in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleģtirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. Dönem cari ve ertelenmiş vergisi Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleģtirilen bir iģlemle ilgili olmaması koģuluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili iģlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleģtirilir. ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Kıdem tazminatları: Türkiye de mevcut kanunlar ve toplu iģ sözleģmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iģten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı ( TMS 19 ) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıģ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Finansal durum tablosunda muhasebeleģtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıģanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının aktüeryal varsayımlar uyarınca bugüne indirgenmiģ değerini ifade eder. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleģtirilmiģtir 14

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

- - <% 0,01 Osman Önder Ulukartal - - <% 0,01 1 Kamile Oya Ulukartal - - <% 0,01 1 Toplam %100 10.500.000 %100 2.100.000

- - <% 0,01 Osman Önder Ulukartal - - <% 0,01 1 Kamile Oya Ulukartal - - <% 0,01 1 Toplam %100 10.500.000 %100 2.100.000 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SINIRLI

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı