MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 31 ARALIK 2006 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ BİLANÇO GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK HAREKET TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU MALİ TABLO DİPNOTLARI

3 31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, 1 Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançolarını, aynı tarihlerde sona eren yıllara ait gelir tablolarını, öz sermaye değişim tablolarını ve nakit akım tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 2 İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 3 Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 4 Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 5 Şirket tarafından düzenlenen çorap satış faturalarında çorapların normal çorap veya defolu çorap olup olmadığı konusunda bir ayrım yapılmamıştır. Bu sebepten ilgili satış faturalarındaki çorapların satış fiyatları ile maliyetleri karşılaştırılamamış bu çorapların satış fiyatlarında olabilecek değer düşüklükleri tespit edilememiştir. Bu hususun ilişikteki mali tablolar üzerindeki olabilecek etkileri belirlenememiştir.

4 -2-6 Görüşümüze göre, yukarıda açıklanan 5. paragrafın etkisi hariç olmak üzere, ilişikteki finansal tablolar, Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihlerde sona eren yıllara ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Kreston International Dr. Ali YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Baş Denetçi İstanbul, 16 Mart 2007

5 BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 5,727,862 5,637,454 Hazır Değerler 4 47,028 1,160,467 Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) 7 3,049,123 2,241,263 Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 12,237 0 Diğer Alacaklar (net) 10 72, Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) 12 1,964,036 1,607,507 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar , ,429 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 9,265,900 8,594,162 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) 19 7,768,977 7,721,092 Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 2,405 6,330 Ertelenen Vergi Varlıkları 14 1,494, ,740 Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 14,993,762 14,231,616 MRTGG YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,630,953 2,145,711 Finansal Boçlar (net) 6 1,232,073 37,622 Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) 7 1,649,099 1,603,756 İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 225, ,686 Alınan Avanslar ,638 6,364 Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) , ,283 Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,684,442 3,225,160 Finansal Borçlar (net) 6 3,327,195 2,956,400 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları 23 53,727 28,336 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü , ,424 Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE 7,678,367 8,860,745 Sermaye 25 8,408,944 5,000,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri 26 1,189,911 4,598,855 Hisse Senetleri İhraç Primleri 0 2,500,000 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Yeniden Değerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 1,189,911 2,098,855 Kar Yedekleri 27 23,669 23,669 Yasal Yedekler 23,669 23,669 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 0 0 Özel Yedekler 0 0 Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı (1,187,674) 46,490 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 28 (756,483) (808,269) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 14,993,762 14,231,616

6 Bağımsız Denetim'den MRTGG Geçmiş Geçmiş GELİR TABLOSU (YTL) ESAS FAALİYET GELİRLERİ Dipnot Referansları Satış Gelirleri (net) 36 17,749,152 19,585,764 Satışların Maliyeti (-) 36 (16,303,637) (17,836,862) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1,445,515 1,748,902 Faaliyet Giderleri (-) 37 (2,748,431) (2,354,351) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (1,302,916) (605,449) Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ,364 83,843 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (21,600) (5,245) Finansman Giderleri (-) 39 (739,204) (114,381) FAALİYET KARI/ZARARI (1,752,356) (641,232) Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR (1,752,356) (641,232) Vergiler , ,722 NET DÖNEM KARI/ZARARI (1,187,674) 46,490 HİSSE BAŞINA KAZANÇ 42 (0.14) 0.01

7 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakında Tebliğ'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak hazırlanmıştır. (Tutarlar Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.) Sermaye Enflasyon Düzeltme Emisyon Yasal Geçmiş Yıl Net Dönem Sermaye Farkları Primi Yedekler Karı/(Zararı) Karı Toplam 31 Aralık ,750,000 2,098, ,306 (991,133) 191,227 5,064,255 Sermaye Artışı Nakit 1,250, ,250,000 Emisyon Primi ,500, ,500,000 Yasal Yedekler , (8,363) -- Birikmiş Karlar ,864 (182,864) -- Net Dönem Karı ,490 46, Aralık ,000,000 2,098,855 2,500,000 23,669 (808,269) 46,490 8,860,745 Sermaye Artışı Emisyon Primi 2,500, (2,500,000) Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 908,944 (908,944) Denetim raporu sonrası yapılan düzeltme , ,296 Birikmiş Karlar ,490 (46,490) -- Net Dönem Karı / (Zararı) (1,187,674) (1,187,674) 31 Aralık ,408,944 1,189, ,669 (756,483) (1,187,674) 7,678,367 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

8 NAKİT AKIM TABLOLARI Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakında Tebliğ'e (Seri: XI, No:25) uygun olarak hazırlanmıştır. Tutarlar Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Net Dönem Karı/ (Zararı) (1,187,674) 46,490 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin net dönem kârı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler Amortisman ve itfa payları 695, ,606 Kıdem tazminatı karşılığı 25,391 15,322 Gelir tahakkukları (28,954) (18,073) Şüpheli alacak karşılığı 133, ,172 Stoklar değer düşüş karşılık giderleri 9,697 42,363 Dava karşılık giderleri 57,661 0 Ertelenmiş vergi (564,682) (687,722) Alacak reeskontları (138,393) (54,158) Borç reeskontları 83,351 50,340 Kurumlar vergisi 0 (95,080) Denetim raporu sonrası yapılan düzeltme 5,296 0 İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı (910,034) (199,740) Ticari alacaklardaki değişim (803,722) (134,491) İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim (11,245) 161 Stoklardaki değişim (366,226) (282,835) Diğer varlıklardaki değişim 1,733 (228,343) Ticari borçlardaki değişim (28,328) 998,951 İlişkili taraflara borçlardaki değişim 38,069 (1,495,757) Diğer yükümlülüklerdeki değişim 140, ,138 İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit (1,939,715) (1,043,916) Yatırım faaliyetleri Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları, net (738,970) (4,685,207) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (738,970) (4,685,207) Finansal faaliyetler Banka kredilerindeki değişim 1,565,246 2,968,184 Menkul kıymetlerdeki değişim Sermaye artışı 0 1,250,000 Emisyon primi 0 2,500,000 Finansal faaliyetlerinde kullanılan net nakit 1,565,246 6,718,799 Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış (1,113,439) 989,676 Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 1,160, ,791 Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 47,028 1,160,467 Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

9 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Mert Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( Şirket ) 2000 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket, 22 Mart 2004 tarih ve 47 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile şirket ana sözleşmesinin 2 numaralı maddesinde tadil yaparak Şirket ünvanını Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Şirket ana sözleşmesindeki 3 ve 6 numaralı maddelerinde tadil yaparak Şirket faaliyet konusuna ilavelerde bulunmuştur. Yapılan bu ilavelerle, Şirket çeşitli gıda ve giyim maddelerinin üretimi, satışı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunabilme kararı almıştır. Söz konusu ana sözleşme değişiklikleri 3 Mayıs 2004 tarihinde tescil olmuştur. Şirket in merkez ofisi İstanbul da olup üretim faaliyetini Eskişehir deki 13,138 m² açık ve 5,400 m² kapalı alan üzerinde sürdürmektedir. Şirket in faaliyet konusu kesme şeker ve sarma şeker üretimi ve toz şeker paketlemesi üzerine olup ayrıca Malatya Organize Sanayi Bölgesi nde giyim (çorap üretimi) sektöründe de yatırımları bulunmaktadır. Şirket giyim sektöründe yapılan yatırımları tamamlamış olup üretime başlamıştır. Şirket, Malatya Organize Sanayi Bölgesi nde 17,841 m² açık, 10,000 m² kapalı alana sahiptir. Şirket in Malatya Organize Sanayi Bölgesi ndeki binasının 1,500 m² lik kapalı alanında küp şeker ve 8,500 m² lik kapalı alanında çorap imalatı yapılmaktadır. Şirket in dönemine ait ortalama personel sayısı 203 ( :137), tarihi itibariyle personel sayısı ise 230 ( :176) dur. Kapasite (Gıda - Eskişehir) tarih, 2007/3 rapor no lu ve geçerlilik süresi olan Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre Şirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıştır, şirket günde 2 vardiya çalışmaktadır): - İki tekli sarma makinası ile 74 ton/yıl tek sargılı beyaz kesme şeker gr lık çift sargılı kahverengi şeker kapasitesi 100 ton/yıl gr lık çift sargılı beyaz kesme şeker kapasitesi ton/yıl - Düşük kalorili toz şeker 450 ton/yıl - Diabetik toz şeker 450 ton/yıl - İki toz şeker doldurma makinası ile 13,970.9 ton 1-5 kg lık paketlenmiş toz şeker - Altı üretim hattı ile 5,852.4 ton 750-1,000 gr lık paketlenmiş kesme şeker Kapasite (Gıda - Malatya) tarih, 1335 rapor no lu ve geçerlilik süresi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre Şirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıştır, şirket günde 2 vardiya çalışmaktadır): - Üç sarma makinası ile 451,200 kg sarma kesme şeker - Üç üretim hattı ile 5,164.8 ton 750-1,000 gr lık paketlenmiş kesme şeker

10 2 Kapasite (Giyim - Malatya) tarih, 1376 rapor no lu ve 22 Nisan 2008 geçerlilik süresi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ndan alınan kapasite raporuna göre Şirket in yıllık üretim kapasite bilgileri aşağıdaki gibidir (kapasite, günde 8 saat yılda 300 gün üzerinden hesaplanmıştır, şirket günde 3 vardiya çalışmaktadır): Birim Miktar Çorap (95 adet çorap örme makinesi) Düzine (12 çift adet) 324, MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Uygulanan muhasebe standartları Şirket in mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı ile Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Şirket, Yeni Türk Lirası cinsinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni mali tablolarının hazırlanmasında Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından çıkarılan prensipler ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Mali tablolar, kanuni kayıtlara Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan Seri:XI, No:25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliğine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesi: SPK, Uygulanan Muhasebe Standartları açıklamasında da belirtildiği üzere Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Bu sebeple, Şirket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamamıştır. Konsolidasyon esasları Şirket solo mali tablo hazırlamaktadır. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem mali tablolarının düzeltilmesi Mali tablolar ve ilgili dipnotlar bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Seri XI, No:25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliği kapsamında önceki dönemlerle ilişkili olarak yapılan düzeltmeler ve sınıflamalar ilişikteki mali tablolara yansıtılmıştır.

11 3 Para ölçüm birimi ve raporlama birimi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki 5083 sayılı Kanun a göre, tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirası, Yeni Türk Lirası nın alt birimi Yeni Kuruş olmuş ve bir Yeni Türk Lirası (YTL) yüz Yeni Kuruş a (YKr) eşitlenmiştir. Bir milyon Türk Lirası (1,000,000 TL) bir Yeni Türk Lirası na (1 YTL) eşit olacak şekilde Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirası na dönüştürülmüştür. Türk Lirası banknotlar ile madeni paralar tarihleri arasında Yeni Türk Lirası banknotlarla ve yeni çıkarılan madeni paralarla birlikte tedavül edilmiştir. Buna bağlı olarak ilişikteki mali tablolar ve dipnotlar YTL cinsinden sunulmuştur. Netleştirme/Mahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiştir. 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI Mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: Satışlar Satışlar, sevkiyatın yapıldığı veya kabulün gerçekleştiği tarihlerde faturalanmış değerler üzerinden tahakkuk esasına göre kaydedilir. Net satışlar, malların fatura edilmiş bedelinin iskonto ve satış iadelerinden arındırılmış halidir. Satış işlemi bir finansman işlemini içeriyorsa, satış bedelinin makul değeri, alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarların etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplanır. Satış bedelinin nominal değeri ile makul değer arasındaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemlere kaydedilir. Hazır değerler Nakit ve nakit benzeri değerler kasadaki nakdi ve bankalardaki mevduatı içermektedir. Nakit ve nakit eşdeğeri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiş faizlerinin toplamı ile gösterilmiştir. Stoklar Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da elde etme maliyetinin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Maliyet (ticari mallar hariç) FIFO ile hesaplanmaktadır. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.

12 4 Maddi duran varlıklar ve ilgili amortismanlar Maddi duran varlıklar, tarihindeki elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyet tutarları üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortisman yöntemine göre aktife girdikleri tarih dikkate alınarak kıst amortismana tabi tutulmaktadır. Arsa, faydalı ömrünün sınırsız kabul edilmesinden dolayı amortismana tabi tutulmamaktadır. Maddi duran varlıkların amortisman dönemleri, tahmin edilen faydalı ömürleri esas alınarak, aşağıda belirtilmiştir: Binalar Makine, tesis ve cihazlar Taşıt araçları Döşeme ve demirbaşlar 50 yıl 10 yıl 5 yıl 10 yıl Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar elde etme maliyetlerinden normal amortisman yöntemine göre ayrılan itfa payları düşüldükten sonra net olarak gösterilmektedir ve beş yılda kıst amortisman usulü ile itfa edilmektedir. Varlıklarda değer düşüklüğü Çeşitli olay ve durumlar karşısında duran varlıkların taşınan değerleri gerçekleşebilir/gelecekte o aktiften elde edilebilecek değerlerinin altına düştüğü tespit edilmesi halinde maddi ve gayrı maddi sabit kıymetler değer kaybı açısından teste tabi tutulmaktadır. Maddi ve gayri maddi sabit kıymetin defter değerinin gerçekleşebilir veya o varlığın iktisabından ileride elde edilebilecek değerinin üstünde kalması halinde duran varlık değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Borçlanma maliyeti Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem giderleri çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Krediler, müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanmış iskonto edilmiş değerleri ile mali tablolarda takip edilirler. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir. Şirket, faiz hadlerindeki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz haddi riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Ticari borçların kayıtlı değerlerinin, makul değerlerini yansıttığı öngörülmektedir. Krediler ve diğer parasal borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerinin kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Yabancı para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile Yeni Türk Lirası nın çevrilmiş olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaşmaktadır.

13 5 Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan kur farkları kambiyo karı veya zararı olarak gelir tablosuna yansıtılmaktadır. USD, EURO ve SDR (İslam Dinarı) için dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir: USD EURO SDR (İslam Dinarı) Hisse başına kazanç / (zarar) Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç / (zarar), net karın / (zararın), dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Türkiye de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. Hisse başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır. Alacaklar ve borçlar Şirket tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması sonucunda oluşan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiş finansman gelirlerden ve giderlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Ertelenmiş finansman gelirlerinin ve giderlerinin netleştirilmesi sonrası ticari alacaklar ve ticari borçlar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların ve borçların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, fatura değerleri üzerinden gösterilmiştir. Şüpheli alacaklar karşılığı Şirket, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer gelirlere kaydedilir.

14 6 İlişkili taraflar Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir. Bu işlemler genel olarak piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmiştir. Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip şirketlerin dökümü aşağıdaki gibidir: Mert İplik Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mert İplik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1994 yılında Malatya da kurulmuştur. Şirket in faaliyet konusu open end ve ring melanj iplik, karde iplik, penye iplik ve boyalı iplik ve çorap üretimi üzerinedir. Mert Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mert Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket, İpelboy Tekstil ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. olan ünvanını tarihinde Mert Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve değişiklik 6077 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Faaliyet konusu, her türlü çorap ve giyim eşyası alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmaktır. İpelboy Tekstil ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. İpelboy Tekstil ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş yılında Malatya da kurulmuştur. Faaliyet konusu, her türlü tekstil ürünü üretimi, dikimi, ambalajlanması ve boyanması ile ithalat ve ihracatını yapmaktır. Mert İplik Pazarlama Ltd. Şti. Mert İplik Pazarlama Ltd. Şti yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket Mipaş İplik Pazarlama Ltd. Şti. olan ünvanını tarihinde Mert İplik Pazarlama Ltd. Şti. olarak değiştirmiş ve değişiklik 4999 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Faaliyet konusu, her türlü iplik üretimi ve pazarlanmasıdır tarihi itibariyle Şirket tasfiye halindedir. Sacrotex Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sacrotex Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş yılında Malatya da kurulmuştur. Şirket, Mert Enerji Üretim ve Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan ünvanını tarihinde Sacrotex Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve değişiklik 6146 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Faaliyet konusu, texturize flament, hava puntalı, lycralı texturize iplik üretimi, alımı ve satımıdır. Maksim Çorap Çamaşır Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Maksim Çorap Çamaşır Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş yılında İstanbul da kurulmuştur. Faaliyet konusu, her türlü ürünün alım ve satımını yapmak bayilikler ve temsilcilikler almak vermek ithalatını ve ihracatını yapmaktır.

15 7 Vergi İlişikteki mali tablolarda, vergi gideri dönem cari vergi karşılığı ve ertelenmiş vergiden oluşmaktadır. Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar, gelir vergisine ilişkin yükümlülükler için bilanço tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları çerçevesinde bir karşılık ayrılmıştır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri muhasebe ve vergilendirmenin farklı muamelesi sonucu önemli zamanlama farklarından (ileride vergilendirilebilir zamanlama farkları) kaynaklanmakta ve borçlanma metodu kullanılarak cari vergi oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Ertelenmiş vergi borçlanma metodu kullanılarak varlık ve yükümlülüklerin raporlanan mali tablolarda taşıdıkları değerler ile vergi amaçlı hazırlanan yasal mali tablolardaki değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri genellikle tüm vergilendirilebilir veya düşülebilir geçici farklar için mali tablolara alınmakta; ancak ertelenmiş vergi varlıkları indirilebilir geçici farkların mahsup edilebileceği vergilendirilebilir karların olmasının muhtemel olması durumunda muhasebeleştirilmektedir. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net ertelenmiş vergi varlıkları, eldeki veriler ışığında gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı durumlarda, vergi indirimleri nispetinde azaltılmaktadır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, tarihi itibariyle, azami 1,857 YTL ( : 1,727 YTL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak hesaplanmaktadır. Şirket, ilişikteki mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karşılığını Projeksiyon Metodu nu kullanarak ve Şirket in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır (Not 23).

16 8 Finansal Araçlar Kredi riski Şirket öncelikle tanınmış ve kredibilitesi yüksek üçüncü şahıslarla iş yapmaktadır. Şirket politikası doğrultusunda kredili çalışan bütün müşteriler kredi kontrol prosedüründen geçirilmektedir. Alacak bakiyeleri sürekli izlenerek tahsili şüpheli alacakların asgari seviyede kalmasına özen gösterilmektedir. Faiz oranı riski Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Likidite riski Likidite riski, Şirket in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Kur riski Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur kazancı veya zararları, kar/zarar tablosuna yansıtılmıştır.

17 9 Finansal araçların rayiç değeri Makul değer, zorunlu satış veya tasviye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir. Şirket in finansal araçların makul değerleri Türkiye deki finansal piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler edinilebileceği ölçüde, tahmin edilmiştir. Burada sunulan tahminler, Şirket in bir piyasa işleminde edinebileceği tutarları yansıtmayabilir. Şirket in finansal araçlarının makul değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır: Rayiç değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların rayiç değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır: Finansal Varlıklar Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal aktifler: -Yabancı para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir. -Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilen bazı finansal aktiflerin (kasa-banka) makul değerlerinin bilanço değerlerine yaklaşık oldukları varsayılmaktadır. -Ticari alacakların makul değerinin, karşılıklar ayrıldıktan ve etkin faiz yöntemi ile iskonto edildikten sonra, taşındıkları değere yakın olduğu tahmin edilmektedir. Finansal Yükümlülükler Makul değeri defter değerine yaklaşan parasal pasifler: -Kısa vadeli krediler ve diğer parasal pasiflerin makul değerlerinin, kısa dönemli olmaları dolayısıyla, defter değerlerinin yaklaşık olduğu varsayılmaktadır. -Yabancı para cinsinden olan ve dönem sonu kurları üzerinden çevrilen uzun vadeli borçlarının makul değerinin defter değerine eşit olduğu varsayılmaktadır. -Üçüncü şahıslara ödenecek tahmini tutarları temsil eden etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmiş ticari borçlar ile tahakkuk etmiş giderlerin bilançoda taşınan defter değerlerinin piyasa değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar Bilanço tarihi ile bilançonun yetkilendirme tarihi arasında mali tablolarda düzeltme gerektiren bir olayın ortaya çıkması durumunda mali tablolara gerekli düzeltmeler yapılmakta, düzeltme gerektirmeyen durumlarda ilgili olay bilanço dipnotlarında açıklanmaktadır. Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar Karşılıklar Karşılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalışın muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir. Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar Taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler Şirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel gözüken gelir ve karlar mali tablolarda yansıtılmaktadır.

18 10 4. HAZIR DEĞERLER Kasa 4,950 12,062 Bankalar Vadeli - 1,060,000 Vadesiz 15,723 55,884 Diğer hazır değerler 26,355 32,521 47,028 1,160,467 Diğer hazır değerler kredi kartı (POS hesapları) ile yapılan satışlar sonucu oluşan tutarlardan oluşmaktadır. 5. MENKUL KIYMETLER, net Yoktur ( Yoktur). 6. FİNANSAL BORÇLAR, net Kısa Vadeli Finansal Borçlar YTL Kısa vadeli rotatif krediler 799,917 - YTL Kredi kartları 2,011 - YTL Taşıt kredileri 74,935 37,622 Kalkınma Bankası kredisi (150,245 SDR) 319,150 - Kalkınma Bankası kredi komisyon gider tahakkuku 36,060 - Uzun Vadeli Finansal Borçlar 1,232,073 37,622 YTL Taşıt kredileri 13,602 - Kalkınma Bankası kredisi (1,559,925 SDR) 3,313,593 2,956,400 3,327,195 2,956,400 Toplam 4,559,268 2,994,022 Şirket in Malatya Organize Sanayi bölgesinde imalat-dokuma ve giyim (çorap-eldiven) sektöründe tarihi itibariyle tamamlamış olduğu komple yeni yatırımı için Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile 3,322,536 EURO karşılığı İslam Dinarı yatırım kredisi sözleşmesi imzalamıştır tarihi itibariyle toplam kredi tutarının (kapitalize edilen mark-up tutarları dahil) 1,710,170 İslam Dinarı kullanılmıştır ( ,534,039 SDR). Krediye %6 mark-up oranı uygulanmaktadır. Kredinin vadesi 2 yıl ödemesiz dönem dahil toplam 7 yıldır. İlk taksit ödemesi tarihinde ödemesiz dönem sonunda olup kapitalize edilen mark-up tutarıyla birlikte oluşan anapara üzerinden dönem sonu ödemeli altışar aylık taksitler halindedir. Şirket bu krediye karşılık olarak Eskişehir de bulunan fabrika binası ve arsasını 10,000,000 EURO tutarında ipotek ettirmiştir tarihi itibariyle Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ye krediye karşılık verilen 4,793,309 EUR tutarında teminat senedi bulunmaktadır tarihi itibariyle rotatif krediler için faiz oranı %23 dür.

19 11 7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR, net 7.1 Ticari Alacaklar, net Kısa Vadeli Ticari Alacaklar, net Alıcılar 1,824,602 1,673,381 Alacak çek ve senetleri 1,356, ,040 Alacak reeskontları (-) (137,401) (54,158) Verilen depozito ve teminatlar 5,600 - Şüpheli ticari alacaklar 235, ,139 Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (235,012) (218,139) Alacak çek ve senetlerinin vadesel bazda detayı aşağıdaki gibidir: 3,049,123 2,241, gün vadeli 601, , gün arası vadeli 270,101 90, gün arası vadeli 187,667 85, gün arası vadeli 120,181 57, gün arası vadeli 101,836 33, gün arası vadeli 55,200 6, gün arası vadeli 14, gün arası vadeli 5,330 - Alacak çek ve senetleri 1,356, ,040

20 Ticari Borçlar, net Satıcılar 1,595,164 1,466,333 Borç çek ve senetleri 127, ,458 Borç reeskontları (-) (73,671) (41,035) Borç çek ve senetlerinin vadesel bazda detayı aşağıdaki gibidir: 1,649,099 1,603, gün vadeli 81,676 87, gün arası vadeli 42,330 34, gün arası vadeli 3,600 9, gün arası vadeli - 9, gün arası vadeli - 19, gün arası vadeli - 19,050 Borç çek ve senetleri 127, , FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI, net Yoktur ( Yoktur).

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Net Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları birlikte Net Grubu olarak anılacaktır.

Net Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları birlikte Net Grubu olarak anılacaktır. 1 1. ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU Net Holding Anonim Şirketi (Ana Ortaklık Şirket) 5 Ocak 1981 tarihinde anonim şirket statüsünde, turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek,

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. SERİ:XI No:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1. SERİ:XI No:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR Sayfa No: 1 TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na İstanbul TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK-31 ARALIK 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TACİRLER YATIRIM

Detaylı

ARMA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ARMA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER GÖRÜŞ BİLANÇO GELİR TABLOSU KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAK HAREKET TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Tarihi İtibariyle Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1-2 Bilanço 3-4 Gelir Tablosu 5 Mali Tablolara

Detaylı

BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 20,327,469 7,929,024 Hazır Değerler 4 741,029

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006, HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNA; Kartonsan Karton Sanayi

Detaylı

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul

Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Metro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Sınırlı Denetim Raporu Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 1 Ocak-31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. nin Yönetim Kurulu

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

Sayfa No: 1 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Şubat 1998 tarihinde İstanbul da tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOLARI 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI 4 5-24 NOT 1 ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası )

TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) TACİRLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİYLE SERİ: XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ BİLANÇO (Yeni Türk Lirası ) Dipnot Cari Ara Dönem Önceki Dönem Referan sları 31/03/20 07 31/12/20

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba

Detaylı

EGELİ & CO. YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 11,746,024 7,929,024 Hazır Değerler 4 4,395,386 3,268,992 Menkul

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU PENGUEN GIDA SANAYĐ ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT KONSOLĐDE MALĐ TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 01.01.-31.12.2006 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETÇĐ RAPORU Penguen Gıda

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Ak Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 -

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 - VARLIKLAR AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.)

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 8 Mart 2007

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı