Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye"

Transkript

1 Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

2 novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA

3 Tanm Ticari Getirisi Olan Yenilikçilik Yönetim Döngüsünde Yeni Fikirleri Uygulamaya Almak +, Modeli Mü,terilerin Seçimi Mü,teriye Sunulan De.erler Ürün/Hizmet Sat1, Modeli Kâr Modeli Süreçler Organizasyon Pazarlama Rekabet Gücünü Artt1rmak Kârl1l1.1 Artt1rmak Ciro Artt1rmak Masraflar1 Azaltmak page 3

4 Temel Yönetim Döngüsü Planlama Hayata Geçirme Kontrol Piza Bça page 4

5 Temel Yönetim Döngüsü Deiim Deiim Deiim Fonksiyonlarn (IK, Finans, Pazarlama, Legal, Ops) Yönetimi Bilgi Toplama ve Analiz PESTEL Analizi Sektör Yap1s1 Sektör Rekabetçi Yap1s1 SWOT vs. Modeli ve Strateji Belirlemek Misyon, Vizyon ve Firma Deerleri Belirlemek, Strateji Haritalar, Dengeli Karne Sistemi Paydalarn kna Edilmesi Çal1,anlar Sermayedarlar Mü,teriler Toplum Seçilen Modeli ve Stratejiye göre Organize Olmak, Operasyon Plan Yaplmas, BT Sistemlerinin Kurulmas Bilgi Toplamak Hzl Analiz Yapmak Yönetim Kontrol Hzl Taktik Kararlar Vermek Hzla Aksiyona Geçmek Durum Gerektirdiinde Deiim De.i,im Deiim Amaç De.er Sunmak page 5

6 Müteriye Sunulan Deerler page 6

7 Müteri Sadakati Müteri Sadakat Seviyesi % 100 Taraftar, Katlmc % 75 % 50 Çk Engeli Olan Müteri Çk Engeli Olmayan Müteri % 25 Terörist Aikayetçi, Aksiyon Alm1, Aikayetçi Nötr Memnun Co,kulu Müteri Memnuniyet Seviyesi page 7

8 Müteri likileri Döngüsü D Müteri Sadakati Hissedarlara Sunulan Deerler Pazarlama Yönetimi D Müteri Memnuniyeti Müteriye Sunulan Deerler Ciro ve Kârllk Art ç Kalite Finansman Yönetimi K Yönetimi Çalan/ O Verimlilii Çalan/ O Memnuniyeti Çalan/ O Sadakati page 8

9 htiyaçlar Piramidi* Gelime Ait Olma Gelir Seviyesi Artyor Beenilme Güvenlik Fiziksel * Abraham Maslow page 9

10 Müteriye Sunulabilecek Deerler Çevre Kalitesi maj Alaka Tannma Verimlilik Aidiyet Güzellik Bilgi Kiisel Geliim Statü Tutarllk Kendine Sayg atafat Performans Tasarruf Yaratclk Özgürlük Güven Uyum Kontrol Saygnlk Huzur Denge Rahatlk Zevk Kalite Hz Kolaylk Dürüstlük Seçenek Yalnlk Gelir Seviyesi Artyor Güvenlik page 10

11 Müteriye Sunulan Birincil Deerler Verimlilik +li,ki Kalitesi +maj E.lence Geli,im Kolayl1k Güvenlik Finansal Fiziksel Mahremiyet Basitlik Çevre Kalitesi page 11

12 Kiisel Bilgisayar Müteri Döngüsü Son Kullanc Ara,t1rma Satnalma Öncesi Kullan1lm1, Ürünün Elden Ç1kart1lmas1 Elden Çkarma Satnalma Sipari, Bellek Disk Kapasitesi Yaz1l1m +,lemci vs. Yükseltme Tamirat Temizlik Bakm ve Onarm Teslimat Ödeme Eitim Kullanm Gerçek Ortamda Önceden belirlenmi, yere page 12

13 D Kaynak Kullanm Müteri Döngüsü +htiyac ve Faydalar1n Belirlenmesi (Maliyet, Servis Seviyesi) Kayg1lar1n Ortadan Kald1r1lmas1 Referans Kontrolu Kavramsal +spat Çal1,mas1 Alm öncesi Kontrat Yenileme/Çk RFP Hazrlanmas Genilemeler Yeni Alanlar Yeni Co.rafyalar Kullanm Ara Dönem Gerçek Kullan1m Dönemi Dönüüm Yeni Donan1m ve Yaz1l1m Kurulumu Hizmet Salaycnn Seçimi Detayl Gözden Geçirme Kontrat Geçi +nsan Kaynaklar1 Transferi page 13

14 Turistik Konaklama Tesisi Müteri Döngüsü Satnalma Öncesi Eve Var Ara,t1rma Referans Kontrol Satnalma Rezervasyon Dönü Seyahati Tesisten Çk Genel Döngü Ön Ödeme Var Seyahati Son Ödeme Tesise Var Akam Aktivitesi Odaya Giri Kahvalt Akam Yemei Günlük Döngü Sabah Aktivitesi Ölen Aktivitesi Ölen Yemei page 14

15 Banka Müteri Döngüsü Aratrma/Buluma Hesap Kapatma/ liki Kesme Hesap Açma Temas Temas Uurlanma htiyacn Giderilmesi Temas Uurlanma htiyacn Giderilmesi Uurlanma htiyacn Giderilmesi page 15

16 ç Müteri Döngüsü Aratrma Bavuru ten Ayrlma Seçim e Balama Çalma Yükselme Eitim ve Geri Besleme Ödüllendirme page 16

17 Müteri Deer Alanlar Banka Müterileri Aratrma/ Buluma Hesap Açma Temas htiyacn Giderilmesi Uurlanma Hesap Kapama/ liki Kesme Verimlilik Ucuz Fiyat liki Kalitesi maj Elence Geliim Kolaylk Güvenlik Basitlik Çevre Kalitesi page 17

18 Müteri Deer Alanlar ç Müteriler Aratrma Bavuru Seçim e Balama Çalma Eitim/Geri Besleme Ödüllendirme Yükselme ten Ayrlma Verimlilik liki Kalitesi maj Elence Geliim Kolaylk Güvenlik Basitlik Çevre Kalitesi page 18

19 novasyon Örnekleri Modeli Sunulan Deerler Norwich Insurance, Oto Kullan1m Süresine Göre Ücret Kullan1m A,amas1nda Tasarruf Progressive Insurance, Rakiplerin Fiyatlar1n1 da Sunmak Sat1nalma Öncesi A,amas1nda Verimlilik Cappy Sun, Üçgen Piramit Kutu Elden Ç1kartma A,amas1nda E.lence Starbucks, Rahat Ortamda Kahve Kullanma A,amas1nda Zevk ve E.lence ile Imaj DHL, Paketinizin Internet Üzerinden Takibi Takip A,amas1nda Kolayl1k ve Güvenlik HP, Çizicide Mürekkep Bitece.ini Önceden Haber Verme Sistemi Kullan1m A,amas1nda Verimlilik National Semiconductor, Mühendislik Hesaplamalar1 Sat1nalma Öncesi A,amas1nda Verimlilik page 19

20 novasyon Örnekleri Modeli - Ürün Örnekler Yeni Ürün Cep Telefonu MP3 Çalar Püskürtmeli Yaz1c1 RFID Etiketler Var Olan Üründe Geli,tirmeler Deodorantl1 Kuma, Ta,lanm1, Blue Jean T-Box Dijital Foto.raf Makinas1 page 20

21 Süreçler page 21

22 Süreçler Tan1m1 Temel Girdileri +,leyerek Daha De.erli Ç1kt1lara Dönü,türmek +çin Yap1lan Katma De.erli Faaliyetler Tipleri I Temel Süreçler: Ç1kt1lar1 Do.rudan Mü,terileri Etkileyenler Örnekler: Sat1,, Pazarlama, Hizmetler Destek Süreçleri: Temel Süreçleri Destekleyenler Tipleri II Yönetim Süreçleri Operasyon Süreçleri Yönetim Alternatifleri Bireysel, Yang1n Söndürmek, Tekrarlanan Problemler, Hatalar1 +nsanlarda Aramak, Dü,ük Moral Seviyesi Süreç Odakl1, Yap1sal, Hatalar1 Süreçlerde Aramak, Daha Kat1l1mc1, Yüksek Moral Seviyesi page 22

23 Süreç yiletirme Örnei Telefonla Pizza Siparii Almak Eski Süreç 1. Sipari, Hatt1 Telefonu Cevaplan1yor 2. Sipari, Veren Mü,teriden Bilgiler Al1n1yor Ad1, Soyad1 Adresi Sipari,i Telefon Numaras1 3. Sipari,e +laveler +çin Önerilerde Bulunuluyor (Ne Sat1lmak +steniyorsa) 4. Mü,teri Sipari, Teyidi +çin Telefonla Aran1yor 5. Sipari, Gerçekse, +malata Geçiliyor Yenilenmi Süreç Sipari, Hatt1 Telefonu Cevaplan1yor. Mü,teri Bilgileri Ekranda Belirmi,. Mü,teriye +smen Hitap Edilerek Sadece Sipari,i Al1n1yor Geçmi,te Yapt1.1 Sipari,ler Temel Al1narak Önerilerde Bulunuluyor Sipari, +malata Geçiliyor page 23

24 novasyon Örnekleri Süreçler Gerçek Zamanl1 Sat1, Takibi D1, Kaynak Kullan1m1 (Outsourcing/Insourcing) Aç1k Kaynak Yaz1l1m Geli,tirmek Telefonla Sipari, Alma Stoklar1 Tedarikçi Firmalara Yönettirmek JIT +malat Çapraz Depolama Seri +malat Kit Konfeksiyon Tedarikçilerden Gelen Kamyonlar Çapraz Depolama Son Dikimi Mü,teriye Yak1n Yerde Yapt1rmak Internet Üzerinden Sipari, Alma Maazalara Giden Kamyonlar page 24

25 Teekkür Ederim! page 25

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

irketlerde Kriz Yönetimi

irketlerde Kriz Yönetimi thinking growth * connected with client issues irketlerde Kriz Yönetimi Hüsnü Can Dinçsoy PricewaterhouseCoopers Dan manlk Hizmetleri, Ortak 18 Nisan 2007 *connectedthinking çindekiler PwC Kriz Yönetimi

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR

AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR AFRKADA HER GÜN BR ÇTA UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AÇ KALACAINI BLR AFRKADA HER GÜN BR ANTLOP UYANIR O, HIZLI KO MADII TAKDRDE AV OLACAINI BLR Bu nedenle

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR www.itadvisor.com.tr TEMMUZ 2010 SAYI 8 İş akışının ve kağıtsız ofis felsefesinin her geçen gün önem kazandığı kurumsal ölçekte, bu iki kavram ile yakından ilgili olan

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

KISIM 1. Ça da letme Ortam 1. Ça da letmelerde Güncel Konular 2. Bölüm 1. Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34.

KISIM 1. Ça da letme Ortam 1. Ça da letmelerde Güncel Konular 2. Bölüm 1. Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34. Çeviri Editörünün Ön Sözü xix KISIM 1 Ça da letme Ortam 1 Bölüm 1 Snuggie: Rekor ampiyonu Battaniyenin Yükseli i Video Oyunu Sava lar n n Galibi Nintendo Sosyal A Google Buzz Bir Fiyasko mu? Exelon, Nükleer

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Türkiye deki KOBİ lere Finansal Olmayan Kapsamlı Hizmetler Sağlama: Banka ve Müşterileri İçin Başarı Öyküsü Türk Ekonomi Bankası (TEB) VAKA ÇALIŞMASI IFC nin güvenilir olduğunu düşündüğü kaynaklara dayanan

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İstanbul Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi 2010 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi nde faaliyete geçen

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı