FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI. FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI. FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ."

Transkript

1 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 3 KAPSAMLI KAR ZARAR TABLOLARI... 4 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 5 NAKĠT AKIM TABLOLARI

3 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARĠHLERĠNDEKĠ BĠLANÇOLARI VARLIKLAR Dipnot Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Karı/Zararı (-) ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı (-) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

4 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2013 VE 01 0CAK - 31 MART 2012 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL) Dipnot SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar (-) ( ) ( ) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / Zarar (-) BRÜT KAR / ZARAR (-) ( ) ( ) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (46.796) (38.270) Diğer Faaliyet Gelirleri 31 2 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (130) (1.726) FAALĠYET KARI / ZARARI (-) ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) - SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / ZARARI (-) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir / Gideri (-) 35 - ErtelenmiĢ Vergi Geliri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) ( ) DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı Diğer kapsamlı gelir DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) - TOPLAM KAPSAMLI GELĠR/(GĠDER) ( ) ( ) - Hisse BaĢına Kazanç / Zarar (-) (TL) 36 (0,00071) (0,00035) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 4

5 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARĠHLERĠNDEKĠ ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU 31 MART 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN (Tutarlar HESAP aksi DÖNEMĠNE belirtilmedikçe AĠT Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) ((Seri : XI No: 29 Konsolide olmayan) Dipnot Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kardan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıl Kar / Zararları (-) Dönem Kar / Zararı (-) Toplam 01 Ocak 2011 Bakiyesi ( ) ( ) ( ) Sermaye ArtıĢı Sermaye AzalıĢı ( ) Transferler ( ) Net Dönem Zararı Aralık 2011 Bakiyesi ( ) Ocak 2012 Bakiyesi ( ) Silinen Banka Kredi Borcu Vergi KarĢılığı (-) 27 ( ) ( ) Transferler ( ) - Net Dönem K/Z Aralık 2012 Bakiyesi ( ) Net Dönem K/Z ( ) ( ) 31 Mart 2013 Bakiyesi ( ) ( ) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 5

6 NAKİT AKIM TABLOSU (TL) Dipnot İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Vergi öncesi net kar/ zarar (-) Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler : Amortisman ve İtfa Payları (+) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (+) Hareket Görmeyen Alacak ve Borçların Gelir (-) / Gideri (+) Konusu Kalmayan Karşılıklar (-) Ödenmemiş Kredi Faiz ve Kur Gelirleri (-) Giderleri (+) Diğer Düzeltmeler İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) Ticari ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) Stoklardaki Artış (-) / Azalış (+) 13-0 Ticari Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) (87.210) Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) (12.294) 0 Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış (-) / Azalış (+) Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış (+) / Azalış (-) 26 (7.231) 0 Esas Faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+) (10.679) Vergi Ödemeleri (-) 0 0 Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (10.679) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net (-) (1.880) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 0 (1.880) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit Sermaye Artırımı (+) Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) 8 0 Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 0 0 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış (12.559) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

7 1. ġġrket'ġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU a) Genel Bilgi Favori Dinlenme Yerleri A.ġ. (ġirket), 2 Aralık 1987 tarihinde kurulmuģtur. ġirket merkez adresi Büklüm Sok. No:48/13 Kavaklıdere-ANKARA dır. Dokap Topluluğu Holding A.ġ. ġirket'in büyük ortağıdır. ġirket'in ana faaliyet konusu turizm yatırımlarını yapmak ve iģletmektir. ġirket ilk yatırımını 1989 yılında Antalya-Kemer'de Turizm Bakanlığı'nca 49 yıllık süre için tahsis edilmiģ AquaResort Oteli ile gerçekleģtirmiģtir. Daha sonra Naturland konsepti geliģtirilerek Aqua Resort otelinin arka cephesinde bulunan parsel Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllık süre ile tahsisli olarak alınmıģtır. Bu projenin yatırımına 1994 yılında baģlanmıģtır. Bünyesinde 3 adet Resort Otel, 89 üniteli devre tatil planı ile 3 adet temalı park vardır. Naturland tesisi 1 Mayıs 2006 tarihinden baģlamak üzere iģletmeci olarak Tentur Turizm A.ġ.'ye verilmiģtir. Tentur Turizm A.ġ. 15 Kasım 2008 tarihinde iģletmeciliğini sona erdirmiģtir. ġirket Ek Finansal Yeniden Yapılandırma SözleĢmesi'ne uygun olarak 2009 Mayıs ayı baģında tesisi iģletmeye baģlamıģtır. (Dipnot 41) ġirket; otel faaliyetlerini bir yönetim anlaģması ile EKO Ekolojik Yatırımlar Turizm ve Seyahat Acenteliği A.ġ. üzerinden yürütmektedir. Bu Ģirkette değiģik faaliyetleri değiģik taģeronlar vasıtası ile yerine getirmektedir. Bu faaliyeti içinde gelirler üzerinden belirli bir komisyon (% 5) almaktadır. Ancak devre tatil ünitelerinin satıģı EKO Ekolojik Yatırımlar Turizm ve Seyahat Acenteliği A.ġ. tarafından komisyon karģılığında (% 60) yerine getirilmektedir. b) Sermaye ġirketin kayıtlı sermayesi TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1KrĢ (Bir KuruĢ) nominal değerde (Otuz Milyar) adet paya bölünmüģtür yılında ġirket'in çıkarılmıģ sermayesi tamamı ödenmiģ ,70-TL (EllibeĢ Milyon Üçyüzbir Bin Üçyüzdoksan Türk Lirası YetmiĢ KuruĢ) olup, her biri 1 KuruĢ (Bir kuruģ) itibari değerde, ,5 adet A grubu nama yazılı ve ,5 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmüģtür. ġirket 2010 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun tarih, sayılı izni ile TL bedelsiz sermaye artıģı yapmıģ ve tarihinde sermaye artıģı tescil edilmiģtir. ġirket, Türkiye Halk Bankası Liderliğindeki alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (ABK) ile imzaladığı IV ve V No'lu Ek Finansal Yeniden Yapılandırma sözleģmeleri (FYYS) imzalanmıģtır. Söz konusu anlaģmaya göre sermaye artıģı yolu ile bankaya olan borçlarının karģılığı ,00 TL tutarı defaten öderse, tarihli bilançosunda görülen TL olarak ifade edilen finansal borç iskonto edilerek tamamen sona erecektir. SPK bu amaçla yapılacak sermaye artırımına Tarihli Haftalık Bülteninde yayınlanan 2011/28 Sayılı Kararıyla izin vermiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/28 Sayılı Kararıyla izin vermiģ olduğu Favori Dinlenme Yerleri A.ġ.'nin, TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,70 TL'lik çıkarılmıģ sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında ,90 TL'ye azaltılması ve eģanlı olarak tamamı nakden karģılanmak suretiyle ,41 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz iģlemleri baģlatılmıģtır. 7

8 Bu kapsamda 300 Milyon TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,70 TL'lık ġirket sermayesi "eģ anlı sermaye azaltımı ve artırımı" yapılarak önce geçmiģ yıl zararlarından mahsup edilmek sureti ile TL azaltılmıģ ve akabinde gerçekleģen halka arz ve ortaklara borçlar hesabından sermaye artıģı yolu ile TL artırılmıģtır. ġirket'in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayesi tamamı ödenmiģ ,70 TL'den sermaye azaltımına iliģkin mevzuat kapsamında ve T.C. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/289 Esas sayılı dosyası ve tarihli BilirkiĢi Raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle , TL'ye düģürülmüģtür yılı Ekim ayında gerçekleģen halka arz neticesinde Ģirket sermayesi TL ve ortaklara borçlar hesabından TL'nin sermayeye eklenmesi neticesinde TL olarak tescil edilmiģtir. ÇıkarılmıĢ sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiģ olup, her biri 1 KuruĢ (Bir kuruģ) itibari değerde, adet A grubu nama yazılı ve adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmüģtür. 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ġirket'in hissedarları ve hisse dağılımı nominal değerlerine göre aģağıdaki gibidir: Oranı % 31 Mart 2013 Oranı % 31 Aralık 2012 Dokap Topluluğu Holding A.ġ. 20, , Dokap Gıda San.ve Tic. A.ġ.(*) Cemil Çakmaklı 18, , Diğer ve halka açık kısım 60, , Toplam 100, , (*) Dokap Gıda San.veTic.A.ġ' nin 31 Mart 2012 tarihi itibariyle ortaklık oranı ve karģılığı TL tutarı "Diğer ve halka açık kısım" içerisinde yer almaktadır. ġirket'in Ġmtiyazlı A grubu paylara sahip Ortağı, yalnızca DOKAP TOPLULUĞU HOLDĠNG A.ġ.'dir. ġirket ortaklarından Dokap Topluluğu Holding A.ġ. ve Cemil Çakmaklı'ya ait hisse senetlerinin tamamı kredi alacaklısı bankalar tarafından rehinlidir. Türkiye Halk Bankası A.ġ.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle elinde bulunan fiziki teslim ve geçici ilmühaber karģılığı rehinli hisse senetlerinin tutarı ,97 TL'dir. c) ĠĢletmenin Bağlı Ortaklıkları, ĠĢtirakleri ve MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsleri 31 Mart Aralık 2012 Altyapı Turizm A.ġ Altyapı Turizm A.ġ. iģtirak değer düģüklüğü karģılığı (1.713) (1.713) Toplam (Dipnot 7) - - 8

9 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1. Temel Esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları ġirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ancak iliģik mali tablolar aģağıda belirtilen paragraflara uyum sağlamak amacıyla, vergi yasalarına uygun Ģekilde elde edilmiģ mali tablolara UFRS/UMS lerin gerektirdiği ilave ve indirimler yapılarak elde edilmiģtir. Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ ( Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ ) ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No:25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıģtır. Bu tebliğe istinaden, iģletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Kullanılan Para Birimi ġirket'in mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuģtur. ġirket'in geçerli para birimi olan ve mali tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiģtir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK'nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiģtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren IASB tarafından yayımlanmıģ 29 No'lu "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı ("UMS 29") uygulanmamıģtır Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Nitekim Not 8 de belirtildiği gibi, Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan Finansal Yeniden Yapılanma SözleĢmesi gereğince, daha önceki yıllarda doğan faiz ve kur farklarından doğan önemli ölçüde finansman yükü (banka kredi borcu) dönem kar zararı yerine önceki dönem zararları ile mahsup edilerek raporlanmıģtır. 9

10 2.3. Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır Önceki Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi ġirket'in SPK'nın Seri: XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca düzenlenecek finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiģ döneme ait finansal tablolarında yapılan gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. ġirket tarihli finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli yazısına istinaden yeniden düzeltilmiģtir. Dolayısıyla tarihli mali tabloların açılıģ rakamları bu düzeltilmiģ finansal tabloların taģınan rakamlarından oluģmaktadır Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Yeni standartlar ve Yorumlar ġirket tabi olduğu mevzuat gereği uygulamak zorunda olduğu tüm yayınlanmıģ ve tarihi itibariyle yürürlükte olan Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını ve bunların Yorumlarını uygulamıģtır. Ancak Finansal Raporlama Standartları Kurulu tarafından bazı yeni standartlar yayınlanmakta, bazılarında da değiģiklikler yapılmaktadır. Yapılan bu değiģikliklerin uygulanmaya baģlanması için ileri tarihler öngörülmektedir. Bunların önemli bir kısmında (hemen hemen tamamında) Ģirketlere erken uygulama opsiyonu vermektedir. Bu standart ve yorumların Ģirketimizde kullanım durumu aģağıda özetlenmektedir. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģ ve ġirket tarafından erken uygulanmaya baģlanmamıģ yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler aģağıdaki gibidir. ġirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiģiklikleri yapacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar - Safha 1 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına iliģkin yeni hükümler getirmektedir. Ekim 2010 da UFRS 9 a yapılan değiģiklikler gerçeğe uygun değer opsiyon yükümlülüklerin ölçümünü etkilemektedir ve gerçeğe uygun değer opsiyon yükümlülüğünün kredi riskine iliģkin olan gerçeğe uygun değer değiģimlerinin diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıģtır. ġirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 10

11 UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona iliģkin kısmının yerini almıģtır. Hangi Ģirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir "kontrol" tanımı yapılmıģtır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Söz konusu standardın ġirket'in finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. MüĢterek yönetilen iģ ortaklıklarının ve müģterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleģtirileceği düzenlenmiģtir. Yeni standart kapsamında, artık iģ ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Söz konusu standardın ġirket'in finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide finansal tablolara iliģkin tüm açıklamaları ve daha önce UMS 31 ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar da yer alan iģtirakler, iģ ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal iģletmelere iliģkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Yeni standart kapsamında diğer iģletmelerdeki yatırımlara iliģkin daha fazla dipnot açıklaması verileceği beklenmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değiģiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların sadece UFRS 13 un uygulamaya baģlandığı 11

12 dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir - yani önceki dönemlerle karģılaģtırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. ġirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) UFRS 10 un yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27 de de değiģiklikler yapmıģtır. Yapılan değiģiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müģtereken kontrol edilen iģletmeler, ve iģtiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleģtirilmesi konularını içermektedir. Bu değiģikliklerin geçiģ hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik) UFRS 11 un yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28 de de değiģiklikler yapmıģ ve standardın ismini UMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiģtirmiģtir. Yapılan değiģiklikler ile iģtiraklerin yanı sıra, iģ ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleģtirme getirilmiģtir. Bu değiģikliklerin geçiģ hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik) Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiģtir. Bazı istisnalar dıģında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değiģiklik kapsamında birçok alanda açıklık getirilmiģtir veya uygulamada değiģiklik yapılmıģtır. Yapılan birçok değiģiklikten en önemlileri koridor mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu değiģikliğin Ģirket üzerinde bir etkisi beklenmemektedir. Çünkü Ģirketin uygulamaları zaten bu yöndedir Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit, iģletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı; nakit benzeri ise, tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiģim riski önemsiz olan yatırımları ifade etmektedir Finansal yatırımlar Yatırım amacıyla tutulan finansal varlıklar bu kalemde gösterilir. Bunlar, UFRS 32 ve 39'da tanımlanan finansal varlıklardan, nakit ve nakit benzerleri, kredi ve alacaklar ile özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleģtirilen iģtirak ve iģ ortaklıkları dıģındakileri kapsamaktadır. ĠĢletmenin kısa vadeli nakit yükümlülüklerini yerine getirme amacı dıģında, atıl fonlarını değerlendirme, doğrudan faiz, temettü geliri, alım-satım karı vs elde etme veya bir zarardan korunma amacıyla elinde bulundurduğu finansal varlıklardır. Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, alım-satım amaçlı menkul kıymetler, satılmaya hazır finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardır. 12

13 Finansal Borçlar UMS 32'de tanımlanan finansal yükümlülüklerden, borçlanma niteliğine sahip olanlar, diğer bir ifadeyle ilk muhasebeleģtirmeden sonra, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiģ maliyetinden ölçülenler bu kalemde gösterilir. ġirket finansal borçları içinde yer alan banka kredilerine iliģkin olarak bankadan mutabakat temin etmektedir. Söz konusu mutabakat mektubunda banka tarafından ilgili kredinin anapara borçları toplam tutar olarak yer almaktadır. Bu sebeple Ģirket Finansal tablolarında finansal borçları için etkin faiz metodunu uygulayamamaktadır Diğer Finansal Yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükleri yoktur Ticari Alacaklar / Borçlar ve Diğer Alacak / Borçlar Sabit ya da belirlenebilir ödemeleri olan türev olmayan finansal varlıklardır. Ticari alacaklar, ticari borçlar ve diğer alacaklar, diğer borçlar ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleģtirilmektedirler. Ticari alacaklar, fatura değeri ile kayda alınmakta, belirlenmiģ faiz oranı olmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmektedir. Faiz tahakkuk etkisinin büyük olması durumunda, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiģ net gerçekleģebilir değerlerinden olası Ģüpheli alacak karģılıkları düģülmek suretiyle gösterilmektedir. Hesaplanan finansman maliyeti tutarları satıģ gelirlerini azaltıcı bir iģlem olarak muhasebeleģtirilir. Vadesi gelmiģ alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa Ģüpheli alacak karģılığı ayrılır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen silinirler. Vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği finansman maliyeti ilgili sözleģmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunması halinde bu oran kullanılarak, olmaması halinde ise sektörde kullanılan ve borçlunun kredibilitesine uygun faiz oranları ile net değerlerine indirgenirler. Ticari borçlar fatura değeri ile kayıtlara yansıtılmakta belirlenmiģ faiz oranı olmayan kısa vadeli ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmektedir. Faiz tahakkuk etkisinin büyük olması durumunda, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiģ net gerçekleģebilir değeri ile taģınmaktadır. TL haricindeki para birimlerinden oluģan senetsiz ticari borçlar, indirgenmiģ net değerinin maddi tutarlarda olduğu durumlarda ilgili sözleģmelerde belirlenen faiz oranları kullanılarak eğer bu oranlar bilinmiyorsa ilgili oldukları Libor ve Euribor oranları kullanılarak reeskont iģlemine tabi tutulmaktadır. Vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği finansman maliyeti ilgili sözleģmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunması halinde bu oran kullanılarak, olmaması halinde ise Ģirketin kullandığı kredi faiz oranından netleģtirilirler. Ancak Ģirketin içinde bulunduğu finansal sıkıntı nedeniyle bazı borç ve alacakların vadelerine iliģkin bir kestirimde bulunulamamaktadır. Bu nedenle net gerçeğe uygun değerleri ile değil kayıtlı (mukayyet) değerleri ile değerlenmektedirler Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar (Finansal Kiralama) ġirket'in finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçları bulunmamaktadır. 13

14 Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değiģken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre değerlenir. Net gerçekleģebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde olusan tahmini satıģ fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satısı gerçekleģtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleģebilir değeri maliyetinin altına düģtüğünde, stoklar net gerçekleģebilir değerine indirgenir ve değer düģüklüğünün oluģtuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleģebilir değere indirgenmesine neden olan koģulların geçerliliğini kaybetmesi veya değiģen ekonomik koģullar nedeniyle net gerçekleģebilir değerde artıģ olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düģüklüğü karģılığı iptal edilir. Ġptal edilen tutar önceden ayrılan değer düģüklüğü tutarı ile sınırlıdır. ĠĢletme Malzemesi stokları, maliyet değeri ile izlenmiģtir. Devre Tatil Stokları aģağıdaki gibi muhasebeleģtirilmektedir. D.BaĢı Devre Tatil Hafta Sayısı - D.içi satılan Devre Tatil Hafta Sayısı = D.Sonu D.Tatil Hafta Sayısı D.BaĢı Devre Tatil Hafta Stok Bedeli-D.Ġçi satılan D.Tatil Hafta Mly.Bedeli= D.Sonu D.Tatil Hafta Bedeli ġirket sahibi bulunduğu otel iģletmesini bir baģka iģletme aracılığıyla iģlettiği için bu bilanço döneminde malzeme stokları bulunmamaktadır Canlı Varlıklar ġirket'in canlı varlıkları bulunmamaktadır Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmelerine ĠliĢkin Varlıklar ġirket'in devam eden inģaat sözleģmelerine iliģkin varlıkları bulunmamaktadır Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar ġirket'in özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları bulunmamaktadır Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ġirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Varlıkların taģınan değerlerinin gerçekleģemeyeceğine yönelik olay veya değiģikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düģüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu uyarıların olması veya taģınan değerlerin gerçekleģebilir değeri aģması durumunda varlıklar gerçekleģebilir değerlerine indirgenmektedir. Varlıkların taģıdıkları değer, gerçekleģebilir değeri aģtığında değer düģüklüğü karģılık gideri gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satıģ fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımı 14

15 sağlayan ġirket için tahmin edilir. Ancak, değer düģüklüğü karģılığının ters çevrilmesi sonucu varlığın taģınan değerinde meydana gelen artıģ, bu varlığa geçmiģ yıllarda hiç değer düģüklüğü ayrılmamıģ olması halinde belirlenecek değerini aģmaması koģuluyla kayda alınmaktadır. ġirket finansal tablolarında yer alan maddi varlıklar Tarihinde ABC Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından değer düģüklüğü bulunup bulunmadığa iliģkin değerleme raporu hazırlatmıģtır. Ġlgili raporda maddi varlıklar için değer düģüklüğü olmadığı ifade edilmiģtir Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar, tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL'nin tarihindeki satın alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiģ elde etme maliyetleri üzerinden, tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiģ amortisman ve varsa kalıcı değer düģüklüğünün indirilmesi sonrasında oluģan net değeri ile konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Diğer maddi duran varlıklar, ilk kayda alındıkları anda önemli bölümlere dağıtılır ve her bir bölüm ilgili faydalı ömürleri göz önünde bulundurularak amortismana tabi tutulur. Amortisman, maddi duran varlıkların yaklaģık ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. Arsaların, ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildiğinden amortismana tabi tutulmamıģlardır. Öte yandan, binaların, makine, tesis ve cihazların faydalı ömürleri ilgili madenlerin ömrü ile sınırlıdır. Binalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis ve cihazlar, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının belirlenen üretim kapasitesini karģılayacağı durumlarda aktifleģtirilir ve amortismana tabi tutulmaya baģlanırlar. Maddi duran varlıkların hurda değerinin önemli tutarda olmadığı tahmin edilmektedir. Maddi duran varlık alımları için verilmiģ olan avanslar, ilgili varlık aktifleģtirilene kadar diğer duran varlıklar kalemi altında takip edilmektedir. ġirket maddi varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde ġirket yönetimi tarafından belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir. ġirket, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, ġirket'in benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine dayanır. Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, ġirket ayrıca piyasadaki değiģimler veya geliģmeler sonucu varlıkların teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi durumu da dikkate alınır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürlerine göre belirlenmiģ amortisman ömürleri aģağıda belirtilmiģtir: Maddi Duran Varlıklar Faydalı ömür - Yeraltı ve yerüstü düzenleri 10 - Binalar 50 - Tesis, makine ve cihazlar TaĢıtlar 10 - DemirbaĢlar 10 ġirket'in maddi duran varlıkları Naturland tesisinde yer alan varlıkları kapsamakta olup sahip olduğu Daimi ve Müstakil Ġrtifak hakları kapsamında Turizm ve Orman Bakanlıklarından 49 yıllığına Daimi ve Müstakil Ġrtifak Hakkı tapusu ile elde edilmiģ arsa üzerine kurulu bulunmaktadır. ġirketin sahip olduğu "Daimi ve Müstakil Ġrtifak hakları" finansal tablolarda muhasebeleģtirilmemiģtir. Ġrtifak hakkı kapsamında sahip olunan haklar ve yükümlülükler aģağıdaki gibidir. 15

16 1968 Parsel Ġle Ġlgili Açıklamalar: Büyüklük: m2'dir. Bedel: Resmi Senedin 6. Maddesinde ki irtifak hakkı ile Ticari Kardan Pay ödenecek bedellerdir. Ġrtifak Hakkı: BaĢlangıç yılında irtifak hakkı 1 yıl için TL (Ġlgili yıl TL değeri üzerinden) olarak tespit edilmiģtir. 2. ve 3. Yıllarda Devlet Ġhale Genelgesindeki artıģ oranları bir önceki yıl irtifak hakkı bedeline eklenmesi suretiyle saptanır. Bilahare her 3 yılda irtifak hakkı bedeli yeniden takdir edilir. Ticari Kardan Pay: Her yıl ticari kardan % 5 oranında pay ödenir. Daimi ve Müstakil Ġrtifak Hakkı Müddeti: 01 Ocak Ocak 2038 (49 yıl) 1970 Parsel Ġle Ġlgili Açıklamalar: (1970 Parsel daha sonra 128 Ada 1 Parsel numarasını almıģtır.) Büyüklük: m2 dir. Bedel: Resmi Senedin 2. Maddesinde belirlenmiģtir. Ġrtifak Hakkı Bedeli: Devlet Ġhale Genelgesindeki gayrimenkul artıģ oranları emsal kabul edilerek bu oranların önceki yıla ait bedele ilavesi suretiyle tespit edilir. Hâsılattan Pay Alınması: gayri safi yıllık gelirin % 2'si ödenir. Daimi ve Müstakil Ġrtifak Hakkı Müddeti: 09 Kasım 1993'de baģlamıģtır ve 49 yıldır. (49 yıl) 2 Ada 3 Parsel Ġle Ġlgili Açıklamalar: Büyüklük: m2'dir. Bedel: Resmi Senedin 7. Maddesinde belirlenmiģtir. Ġrtifak Hakkı Bedeli: Ġrtifak hakkı bedeli her yıl Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca Aralık ayında açıklanan yeniden değerleme oranından az olmamak üzere günün koģullarına göre yeniden artırılarak tahsil edilir. Bu bedel irtifak hakkına konu tesisin o yıldaki Kalkınma Bankasınca belirlenen birim fiyatlara göre hesaplanan proje bedelinin % 0,5'inden az olamaz. Hâsılattan Pay Alınması: Toplam yıllık hâsılattan % 0,1 oranında pay ödenir. Daimi ve Müstakil Ġrtifak Hakkı Müddeti: 26 Nisan Nisan 2043 (45 yıl) 121 Ada 2 Parselle Ġlgili Açıklamalar; Tesiste çalıģan personelin iskanına imkan tanımak üzere, mülkiyeti Hazineye ait, Kemer-Çamyuva 121 ada 2 parsel numaralı, m2 yüzölçümlü taģınmaz üzerinde personel lojmanı tesisi gerçekleģtirilmek üzere firma adına tarihinde ( tarihinden itibaren 49 yıl süre ile) kesin tahsis yapılmıģtır. Bakım ve onarım giderleri oluģtukları dönemin konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilirler. AktifleĢtirmeden sonraki harcamalar, gelecekte yenilemeden önceki durumdan daha iyi 16

17 bir performans ile ekonomik fayda sağlanmasının kuvvetle muhtemel olması ve ilgili harcamanın maliyetinin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi durumunda ilgili varlığın maliyetine eklenirler. Grup, aktifleģtirmeden sonraki harcamalar kapsamındaki değiģtirilen parçaların diğer bölümlerden bağımsız bir Ģeklide amortismana tabi tutulup tutulmadığına bakmaksızın taģınan değerlerini bilançodan çıkarır. Varlığın maliyetine eklenen söz konusu aktifleģtirme sonrası harcamalar, ekonomik ömürleri çerçevesinde amortismana tabi tutulurlar. Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satıģ fiyatı ya da kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satıģ fiyatı, varlığın makul değerinden satıģı gerçekleģtirmek için katlanılacak maliyetlerin düģülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit akımlarının bilanço tarihi itibariyle indirgenmiģ tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar satın alınan bilgisayar yazılımlarından oluģmakta olup iģletme içerisinde oluģturulan herhangi bir maddi olmayan duran varlık bulunmamaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiģ maliyetlerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiģ itfa payları ve mevcutsa kalıcı değer düģüklüğünün indirilmesi sonrasında oluģan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ġtfa payları alıģ yılından itibaren olarak beģ yıllık ekonomik ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemiyle hesaplanmıģtır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 38 Nolu Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardının 9. ve 10 maddelerinde anlatılan maddi olmayan duran varlıklar irtifak ve üst haklarını kapsamamaktadır ġerefiye Yoktur Devlet TeĢvik ve Yardımları ġirket'in yararlandığı devlet teģvik ve yardımları bulunmamaktadır KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Yükümlülükler UMS 37 kapsamında ayrılan karģılıklarla, çalıģanlara sağlanan faydalara iliģkin olanlar dıģındaki diğer karģılıklar bu kalemde gösterilir. (Garanti maliyetleri, ödeme talepleri, cezalar, olası zararlar, yeniden yapılandırma karģılıkları, ekonomik açıdan dezavantajlı sözleģmeler için ayrılan karģılıklar, sigorta teknik karģılıkları, genel karģılıklar gibi finans sektörü faaliyetlerinde ayrılan karģılıklar, vs). ġirket'in, geçmiģteki iģlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dıģa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karģılıklar oluģturulur. GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iģletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleģip gerçekleģmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve koģullu varlıklar ve yükümlülükler olarak değerlendirilmektedir Taahhütler ġirket'in finansal varlıkları ve finansal borçlarında değiģikliğe yol açabilecek taahhütleri bulunmamaktadır. 17

18 ĠliĢkili taraflar Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iģtirak ve ortaklıklar ĠliĢkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiģlerdir. ġirket'in ticari ve ticari olmayan iģlemler nedeniyle iliģkide bulunduğu iliģkili firmaları aģağıdadır. - Dokap Topluluğu Holding A.ġ. - Dokap Gıda San.veTic.A.ġ. - Dokap Alt Yapı Elemanları San.A.ġ. - Dokap Yapı Elemanları San.veTic.A.ġ. - Favori Doğal YaĢam Yatırımları A.ġ. - Eko Ekolojik Yatırımları Turizm ve Seyahat Acentalığı A.ġ ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar UMS 19 ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında finansal tablolarda gösterilmesi gereken borç tahakkuklarına (veya karģılıklara) bu kalemde yer verilir. Türkiye'de mevcut kanunlar ve toplu iģ sözleģmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iģten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Standardı ("UMS 19") uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıģ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Türkiye'de mevcut kanunlar çerçevesinde, bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın iģine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaģına gelmiģ personeline kıdem tazminatı ödemesi yapmak zorundadır. Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaģ üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplamada reel iskonto oranı ile gelecekte ödenecek kıdem tazminatının bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerleri bulunmaktadır Emeklilik planları ġirket'in emeklilik fayda planları bulunmamaktadır Diğer Varlık ve Yükümlülükler Yukarıda belirtilenlerin dıģındaki hesaplar burada gösterilmektedir Özkaynaklar ÖdenmiĢ sermaye, hisse senedi ihraç primleri, değer artıģ fonları, kardan kısıtlanmıģ yedekler, geçmiģ yıl kar ve zararları ile dönem kar zararı bu hesap grubunda gösterilir. - Değer ArtıĢ Fonları ġirket'in değer artıģ fonları bulunmamaktadır. 18

19 - Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler (Kar dağıtım amacı dıģında ayrılmıģ yedekler) Önceki dönemlerin karından, kanun veya sözleģme kaynaklı zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dıģındaki belli amaçlar (örneğin iģtirak satıģ kazançlarından vergi avantajı elde edebilmek) için ayrılmıģ yedeklerdir. - GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları Net dönem karı dıģındaki birikmiģ kar/zararlar bu kalemde netleģtirilerek gösterilir. Özleri itibariyle birikmiģ kar/zarar niteliğindeki kısıtlanmamıģ olan olağanüstü yedekler de birikmiģ kar sayılır ve bu kalemde gösterilir SatıĢlar ve SatıĢların Maliyeti Gelir, hizmet satıģlarının faturalanmıģ değerlerini içerir. ġirket'in Antalya Kemer Çamyuva mevkiinde Maliye Hazinesinden Daimi ve Müstakil Hak tapusu ile edindiği arsalar Naturland tatil tesisi bulunmaktadır. ġirket tesis içinde yer alan 3 adet otelden ve devre tatil evlerinden gelir elde etmektedir. Ancak Ģirket bu faaliyetlerini Eko Ekolojik Yatırımlar Turizm ve Seyahat Acenteliği A.ġ. aracılığıyla sürdürmektedir. ġirket; acentelere olan satıģlar dâhil her türlü iliģkinin yürütülmesi, kapıdan satıģ iģlemleri, tesislerin belirli alanlarının kiralanması dâhil tüm iģletmecilik hizmetlerinde yetkilidir. ġirket aynı zamanda tüm iģlemlerini baģka firmalar marifetiyle yerine getirebilir. Bu kapsamda bu Ģirket iģlemlerini bir alt taģeron tarafından yerine getirmektedir. Dolayısıyla Ģirket gelirlerini bu Eko Ekolojik Yatırımlar üzerinden tahsil etmekte, maliyetleri için ise bu Ģirkete borçlanmaktadır. Yılsonlarında hesap görülmektedir. ġirket'in devre tatil aidat tahsilâtları iliģkili firma Favori Doğal YaĢam Yatırımları A.ġ. tarafından yürütülmektedir. Devre tatil satıģı ve upgrade (hafta değiģimi) Eko Ekolojik Yatırımlar Turizm ve Seyahat Acenteliği A.ġ. tarafından yıl içinde yapılmaktadır. Her iki firma da verdikleri hizmeti komisyon karģılığı yapmaktadır. Ancak 2012 yılı içinde devre tatil satıģı ve upgrade hizmetlerinin verilmesi Devre-Devre Tatil Pazarlama ve ĠĢletme Ltd. ġti.'ne verilmiģtir Niteliklerine Göre Giderler Giderler, yoğunluk, kar veya zarar yaratma potansiyeli ve tahmin edilebilirlik açılarından farklı olabilen finansal performansın kısımlarını ortaya koymak için, alt gruplara ayrılır. Bu analiz iki biçimden birine göre yapılır. ġirket giderlerin fonksiyonu yöntemine göre sınıflandırmaktadır. ġirket giderlerin iģletme içindeki niteliklerine veya iģlevlerine dayalı olarak hangisi güvenilir ve tutarlı bilgi sağlıyorsa, ona dayalı bir gruplamayla analizini sunmaktadır Finansal Gelirler Faiz içeren bir menkul kıymetin ediniminden önce ödenmemiģ faizin tahakkuku durumunda; sonradan tahsil edilen faiz, edinim öncesi ve edinim sonrası dönemlere ayrılır ve yalnızca edinim sonrasına ait kısım olarak finansal tablolara yansıtılır Finansal Giderler Kredili mevduat hesabı ile kısa ve uzun vadeli borçlanmalara uygulanan faizler, yabancı para ile borçlanmalarda, faiz maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları finansal giderlerde gösterilmektedir. 19

20 SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler ġirket'in satıģ amacıyla elde tutulan duran varlıkları ve durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır Vergi Varlık ve Yükümlülükleri -Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı hesap dönemi için % 20'dir. ( % 20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iģtirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde baģka bir vergi ödenmemektedir. ġirket üçer aylık mali karları üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 gününe kadar beyan edip 17'inci günü akģamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aģmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. -Ertelenen Varlık ve Ertelenen Yükümlülükleri Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır. BaĢlıca geçici farklar, maddi varlık kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki farktan, hali hazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karģılıklarından, kıdem tazminatı karģılığından ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından doğmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluģan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri, karģılıklı olarak birbirinden mahsup edilir Hisse BaĢına Kazanç Gelir tablosunda belirtilen hisse basına kazanç/ kayıp, net karın/zararın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuģtur. Türkiye'de Ģirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiģ yıl karlarından dağıttıkları "bedelsiz hisse" yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip "bedelsiz hisse" dağıtımları, hisse basına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiģ hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmiģe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuģtur Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliģkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiģ finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıģ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. ġirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. 20

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġ 31 MART 2010 TARĠHLĠ

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR 31 ARALIK 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem Referansları 31.12.2010 Dönen Varlıklar 1.547.974 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.533.881 Finansal Yatırımlar 7 - Ticari Alacaklar 10 - Diğer Alacaklar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 GELĠR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 5

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ

ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 1 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR... 2 3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ... 14 4. Ġġ ORTAKLIKLARI... 14 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı