FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI. FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI. FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ."

Transkript

1 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLARI 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 3 KAPSAMLI KAR ZARAR TABLOLARI... 4 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 5 NAKĠT AKIM TABLOLARI

3 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARĠHLERĠNDEKĠ BĠLANÇOLARI VARLIKLAR Dipnot Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Borç KarĢılıkları ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Karı/Zararı (-) ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı (-) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

4 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 01 OCAK - 31 MART 2013 VE 01 0CAK - 31 MART 2012 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL) Dipnot SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar (-) ( ) ( ) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / Zarar (-) BRÜT KAR / ZARAR (-) ( ) ( ) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (46.796) (38.270) Diğer Faaliyet Gelirleri 31 2 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 (130) (1.726) FAALĠYET KARI / ZARARI (-) ( ) ( ) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) - SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI / ZARARI (-) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir / Gideri (-) 35 - ErtelenmiĢ Vergi Geliri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) ( ) DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-) DÖNEM KARI / ZARARI (-) ( ) ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı Diğer kapsamlı gelir DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) - TOPLAM KAPSAMLI GELĠR/(GĠDER) ( ) ( ) - Hisse BaĢına Kazanç / Zarar (-) (TL) 36 (0,00071) (0,00035) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 4

5 FAVORĠ DĠNLENME YERLERĠ A.ġ. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARĠHLERĠNDEKĠ ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU 31 MART 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN (Tutarlar HESAP aksi DÖNEMĠNE belirtilmedikçe AĠT Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.) ((Seri : XI No: 29 Konsolide olmayan) Dipnot Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kardan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıl Kar / Zararları (-) Dönem Kar / Zararı (-) Toplam 01 Ocak 2011 Bakiyesi ( ) ( ) ( ) Sermaye ArtıĢı Sermaye AzalıĢı ( ) Transferler ( ) Net Dönem Zararı Aralık 2011 Bakiyesi ( ) Ocak 2012 Bakiyesi ( ) Silinen Banka Kredi Borcu Vergi KarĢılığı (-) 27 ( ) ( ) Transferler ( ) - Net Dönem K/Z Aralık 2012 Bakiyesi ( ) Net Dönem K/Z ( ) ( ) 31 Mart 2013 Bakiyesi ( ) ( ) Ekteki dipnotlar mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 5

6 NAKİT AKIM TABLOSU (TL) Dipnot İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Vergi öncesi net kar/ zarar (-) Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler : Amortisman ve İtfa Payları (+) Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (+) Hareket Görmeyen Alacak ve Borçların Gelir (-) / Gideri (+) Konusu Kalmayan Karşılıklar (-) Ödenmemiş Kredi Faiz ve Kur Gelirleri (-) Giderleri (+) Diğer Düzeltmeler İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) Ticari ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) Stoklardaki Artış (-) / Azalış (+) 13-0 Ticari Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) (87.210) Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) (12.294) 0 Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Artış (-) / Azalış (+) Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış (+) / Azalış (-) 26 (7.231) 0 Esas Faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+) (10.679) Vergi Ödemeleri (-) 0 0 Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (10.679) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net (-) (1.880) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 0 (1.880) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit Sermaye Artırımı (+) Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) 8 0 Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 0 0 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış (12.559) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

7 1. ġġrket'ġn ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU a) Genel Bilgi Favori Dinlenme Yerleri A.ġ. (ġirket), 2 Aralık 1987 tarihinde kurulmuģtur. ġirket merkez adresi Büklüm Sok. No:48/13 Kavaklıdere-ANKARA dır. Dokap Topluluğu Holding A.ġ. ġirket'in büyük ortağıdır. ġirket'in ana faaliyet konusu turizm yatırımlarını yapmak ve iģletmektir. ġirket ilk yatırımını 1989 yılında Antalya-Kemer'de Turizm Bakanlığı'nca 49 yıllık süre için tahsis edilmiģ AquaResort Oteli ile gerçekleģtirmiģtir. Daha sonra Naturland konsepti geliģtirilerek Aqua Resort otelinin arka cephesinde bulunan parsel Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllık süre ile tahsisli olarak alınmıģtır. Bu projenin yatırımına 1994 yılında baģlanmıģtır. Bünyesinde 3 adet Resort Otel, 89 üniteli devre tatil planı ile 3 adet temalı park vardır. Naturland tesisi 1 Mayıs 2006 tarihinden baģlamak üzere iģletmeci olarak Tentur Turizm A.ġ.'ye verilmiģtir. Tentur Turizm A.ġ. 15 Kasım 2008 tarihinde iģletmeciliğini sona erdirmiģtir. ġirket Ek Finansal Yeniden Yapılandırma SözleĢmesi'ne uygun olarak 2009 Mayıs ayı baģında tesisi iģletmeye baģlamıģtır. (Dipnot 41) ġirket; otel faaliyetlerini bir yönetim anlaģması ile EKO Ekolojik Yatırımlar Turizm ve Seyahat Acenteliği A.ġ. üzerinden yürütmektedir. Bu Ģirkette değiģik faaliyetleri değiģik taģeronlar vasıtası ile yerine getirmektedir. Bu faaliyeti içinde gelirler üzerinden belirli bir komisyon (% 5) almaktadır. Ancak devre tatil ünitelerinin satıģı EKO Ekolojik Yatırımlar Turizm ve Seyahat Acenteliği A.ġ. tarafından komisyon karģılığında (% 60) yerine getirilmektedir. b) Sermaye ġirketin kayıtlı sermayesi TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1KrĢ (Bir KuruĢ) nominal değerde (Otuz Milyar) adet paya bölünmüģtür yılında ġirket'in çıkarılmıģ sermayesi tamamı ödenmiģ ,70-TL (EllibeĢ Milyon Üçyüzbir Bin Üçyüzdoksan Türk Lirası YetmiĢ KuruĢ) olup, her biri 1 KuruĢ (Bir kuruģ) itibari değerde, ,5 adet A grubu nama yazılı ve ,5 adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmüģtür. ġirket 2010 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun tarih, sayılı izni ile TL bedelsiz sermaye artıģı yapmıģ ve tarihinde sermaye artıģı tescil edilmiģtir. ġirket, Türkiye Halk Bankası Liderliğindeki alacaklı Bankalar Konsorsiyumu (ABK) ile imzaladığı IV ve V No'lu Ek Finansal Yeniden Yapılandırma sözleģmeleri (FYYS) imzalanmıģtır. Söz konusu anlaģmaya göre sermaye artıģı yolu ile bankaya olan borçlarının karģılığı ,00 TL tutarı defaten öderse, tarihli bilançosunda görülen TL olarak ifade edilen finansal borç iskonto edilerek tamamen sona erecektir. SPK bu amaçla yapılacak sermaye artırımına Tarihli Haftalık Bülteninde yayınlanan 2011/28 Sayılı Kararıyla izin vermiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/28 Sayılı Kararıyla izin vermiģ olduğu Favori Dinlenme Yerleri A.ġ.'nin, TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,70 TL'lik çıkarılmıģ sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli ve 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ĠĢlemlerinde Uyulacak Ġlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında ,90 TL'ye azaltılması ve eģanlı olarak tamamı nakden karģılanmak suretiyle ,41 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz iģlemleri baģlatılmıģtır. 7

8 Bu kapsamda 300 Milyon TL'lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ,70 TL'lık ġirket sermayesi "eģ anlı sermaye azaltımı ve artırımı" yapılarak önce geçmiģ yıl zararlarından mahsup edilmek sureti ile TL azaltılmıģ ve akabinde gerçekleģen halka arz ve ortaklara borçlar hesabından sermaye artıģı yolu ile TL artırılmıģtır. ġirket'in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle çıkarılmıģ sermayesi tamamı ödenmiģ ,70 TL'den sermaye azaltımına iliģkin mevzuat kapsamında ve T.C. Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/289 Esas sayılı dosyası ve tarihli BilirkiĢi Raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle , TL'ye düģürülmüģtür yılı Ekim ayında gerçekleģen halka arz neticesinde Ģirket sermayesi TL ve ortaklara borçlar hesabından TL'nin sermayeye eklenmesi neticesinde TL olarak tescil edilmiģtir. ÇıkarılmıĢ sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiģ olup, her biri 1 KuruĢ (Bir kuruģ) itibari değerde, adet A grubu nama yazılı ve adet B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam adet paya bölünmüģtür. 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle ġirket'in hissedarları ve hisse dağılımı nominal değerlerine göre aģağıdaki gibidir: Oranı % 31 Mart 2013 Oranı % 31 Aralık 2012 Dokap Topluluğu Holding A.ġ. 20, , Dokap Gıda San.ve Tic. A.ġ.(*) Cemil Çakmaklı 18, , Diğer ve halka açık kısım 60, , Toplam 100, , (*) Dokap Gıda San.veTic.A.ġ' nin 31 Mart 2012 tarihi itibariyle ortaklık oranı ve karģılığı TL tutarı "Diğer ve halka açık kısım" içerisinde yer almaktadır. ġirket'in Ġmtiyazlı A grubu paylara sahip Ortağı, yalnızca DOKAP TOPLULUĞU HOLDĠNG A.ġ.'dir. ġirket ortaklarından Dokap Topluluğu Holding A.ġ. ve Cemil Çakmaklı'ya ait hisse senetlerinin tamamı kredi alacaklısı bankalar tarafından rehinlidir. Türkiye Halk Bankası A.ġ.'nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle elinde bulunan fiziki teslim ve geçici ilmühaber karģılığı rehinli hisse senetlerinin tutarı ,97 TL'dir. c) ĠĢletmenin Bağlı Ortaklıkları, ĠĢtirakleri ve MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsleri 31 Mart Aralık 2012 Altyapı Turizm A.ġ Altyapı Turizm A.ġ. iģtirak değer düģüklüğü karģılığı (1.713) (1.713) Toplam (Dipnot 7) - - 8

9 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1. Temel Esaslar Uygulanan finansal raporlama standartları ġirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ancak iliģik mali tablolar aģağıda belirtilen paragraflara uyum sağlamak amacıyla, vergi yasalarına uygun Ģekilde elde edilmiģ mali tablolara UFRS/UMS lerin gerektirdiği ilave ve indirimler yapılarak elde edilmiģtir. Sermaye Piyasası Kurumu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ ( Seri: XI, No:29 sayılı Tebliğ ) ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No:25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıģtır. Bu tebliğe istinaden, iģletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Kullanılan Para Birimi ġirket'in mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuģtur. ġirket'in geçerli para birimi olan ve mali tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiģtir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi SPK'nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları'na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiģtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren IASB tarafından yayımlanmıģ 29 No'lu "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı ("UMS 29") uygulanmamıģtır Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Nitekim Not 8 de belirtildiği gibi, Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan Finansal Yeniden Yapılanma SözleĢmesi gereğince, daha önceki yıllarda doğan faiz ve kur farklarından doğan önemli ölçüde finansman yükü (banka kredi borcu) dönem kar zararı yerine önceki dönem zararları ile mahsup edilerek raporlanmıģtır. 9

10 2.3. Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır Önceki Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi ġirket'in SPK'nın Seri: XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca düzenlenecek finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiģ döneme ait finansal tablolarında yapılan gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. ġirket tarihli finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihli yazısına istinaden yeniden düzeltilmiģtir. Dolayısıyla tarihli mali tabloların açılıģ rakamları bu düzeltilmiģ finansal tabloların taģınan rakamlarından oluģmaktadır Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - Yeni standartlar ve Yorumlar ġirket tabi olduğu mevzuat gereği uygulamak zorunda olduğu tüm yayınlanmıģ ve tarihi itibariyle yürürlükte olan Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını ve bunların Yorumlarını uygulamıģtır. Ancak Finansal Raporlama Standartları Kurulu tarafından bazı yeni standartlar yayınlanmakta, bazılarında da değiģiklikler yapılmaktadır. Yapılan bu değiģikliklerin uygulanmaya baģlanması için ileri tarihler öngörülmektedir. Bunların önemli bir kısmında (hemen hemen tamamında) Ģirketlere erken uygulama opsiyonu vermektedir. Bu standart ve yorumların Ģirketimizde kullanım durumu aģağıda özetlenmektedir. Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģ ve ġirket tarafından erken uygulanmaya baģlanmamıģ yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler aģağıdaki gibidir. ġirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiģiklikleri yapacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar - Safha 1 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına iliģkin yeni hükümler getirmektedir. Ekim 2010 da UFRS 9 a yapılan değiģiklikler gerçeğe uygun değer opsiyon yükümlülüklerin ölçümünü etkilemektedir ve gerçeğe uygun değer opsiyon yükümlülüğünün kredi riskine iliģkin olan gerçeğe uygun değer değiģimlerinin diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıģtır. ġirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 10

11 UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler ve UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona iliģkin kısmının yerini almıģtır. Hangi Ģirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir "kontrol" tanımı yapılmıģtır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Söz konusu standardın ġirket'in finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 12 Diğer ĠĢletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. MüĢterek yönetilen iģ ortaklıklarının ve müģterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleģtirileceği düzenlenmiģtir. Yeni standart kapsamında, artık iģ ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. Söz konusu standardın ġirket'in finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemleri için geçerlidir ve değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 MüĢterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması Ģartı ile erken uygulamaya izin verilmiģtir ve uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide finansal tablolara iliģkin tüm açıklamaları ve daha önce UMS 31 ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar da yer alan iģtirakler, iģ ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal iģletmelere iliģkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Yeni standart kapsamında diğer iģletmelerdeki yatırımlara iliģkin daha fazla dipnot açıklaması verileceği beklenmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değiģiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Ek açıklamaların sadece UFRS 13 un uygulamaya baģlandığı 11

12 dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir - yani önceki dönemlerle karģılaģtırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. ġirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) UFRS 10 un yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27 de de değiģiklikler yapmıģtır. Yapılan değiģiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müģtereken kontrol edilen iģletmeler, ve iģtiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleģtirilmesi konularını içermektedir. Bu değiģikliklerin geçiģ hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik) UFRS 11 un yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28 de de değiģiklikler yapmıģ ve standardın ismini UMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiģtirmiģtir. Yapılan değiģiklikler ile iģtiraklerin yanı sıra, iģ ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleģtirme getirilmiģtir. Bu değiģikliklerin geçiģ hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiģtir. UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik) Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında baģlayan hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiģtir. Bazı istisnalar dıģında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. Standartta yapılan değiģiklik kapsamında birçok alanda açıklık getirilmiģtir veya uygulamada değiģiklik yapılmıģtır. Yapılan birçok değiģiklikten en önemlileri koridor mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu değiģikliğin Ģirket üzerinde bir etkisi beklenmemektedir. Çünkü Ģirketin uygulamaları zaten bu yöndedir Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Nakit ve Nakit Benzerleri Nakit, iģletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı; nakit benzeri ise, tutarı belirli bir nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiģim riski önemsiz olan yatırımları ifade etmektedir Finansal yatırımlar Yatırım amacıyla tutulan finansal varlıklar bu kalemde gösterilir. Bunlar, UFRS 32 ve 39'da tanımlanan finansal varlıklardan, nakit ve nakit benzerleri, kredi ve alacaklar ile özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleģtirilen iģtirak ve iģ ortaklıkları dıģındakileri kapsamaktadır. ĠĢletmenin kısa vadeli nakit yükümlülüklerini yerine getirme amacı dıģında, atıl fonlarını değerlendirme, doğrudan faiz, temettü geliri, alım-satım karı vs elde etme veya bir zarardan korunma amacıyla elinde bulundurduğu finansal varlıklardır. Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkları kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, alım-satım amaçlı menkul kıymetler, satılmaya hazır finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklardır. 12

13 Finansal Borçlar UMS 32'de tanımlanan finansal yükümlülüklerden, borçlanma niteliğine sahip olanlar, diğer bir ifadeyle ilk muhasebeleģtirmeden sonra, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiģ maliyetinden ölçülenler bu kalemde gösterilir. ġirket finansal borçları içinde yer alan banka kredilerine iliģkin olarak bankadan mutabakat temin etmektedir. Söz konusu mutabakat mektubunda banka tarafından ilgili kredinin anapara borçları toplam tutar olarak yer almaktadır. Bu sebeple Ģirket Finansal tablolarında finansal borçları için etkin faiz metodunu uygulayamamaktadır Diğer Finansal Yükümlülükler Diğer finansal yükümlülükleri yoktur Ticari Alacaklar / Borçlar ve Diğer Alacak / Borçlar Sabit ya da belirlenebilir ödemeleri olan türev olmayan finansal varlıklardır. Ticari alacaklar, ticari borçlar ve diğer alacaklar, diğer borçlar ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleģtirilmektedirler. Ticari alacaklar, fatura değeri ile kayda alınmakta, belirlenmiģ faiz oranı olmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmektedir. Faiz tahakkuk etkisinin büyük olması durumunda, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiģ net gerçekleģebilir değerlerinden olası Ģüpheli alacak karģılıkları düģülmek suretiyle gösterilmektedir. Hesaplanan finansman maliyeti tutarları satıģ gelirlerini azaltıcı bir iģlem olarak muhasebeleģtirilir. Vadesi gelmiģ alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa Ģüpheli alacak karģılığı ayrılır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen silinirler. Vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği finansman maliyeti ilgili sözleģmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunması halinde bu oran kullanılarak, olmaması halinde ise sektörde kullanılan ve borçlunun kredibilitesine uygun faiz oranları ile net değerlerine indirgenirler. Ticari borçlar fatura değeri ile kayıtlara yansıtılmakta belirlenmiģ faiz oranı olmayan kısa vadeli ticari borçlar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük olmaması durumunda, orijinal fatura değerleri üzerinden gösterilmektedir. Faiz tahakkuk etkisinin büyük olması durumunda, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiģ net gerçekleģebilir değeri ile taģınmaktadır. TL haricindeki para birimlerinden oluģan senetsiz ticari borçlar, indirgenmiģ net değerinin maddi tutarlarda olduğu durumlarda ilgili sözleģmelerde belirlenen faiz oranları kullanılarak eğer bu oranlar bilinmiyorsa ilgili oldukları Libor ve Euribor oranları kullanılarak reeskont iģlemine tabi tutulmaktadır. Vadeli çek ve senet rakamlarının içerdiği finansman maliyeti ilgili sözleģmelerde belirlenen bir faiz oranı bulunması halinde bu oran kullanılarak, olmaması halinde ise Ģirketin kullandığı kredi faiz oranından netleģtirilirler. Ancak Ģirketin içinde bulunduğu finansal sıkıntı nedeniyle bazı borç ve alacakların vadelerine iliģkin bir kestirimde bulunulamamaktadır. Bu nedenle net gerçeğe uygun değerleri ile değil kayıtlı (mukayyet) değerleri ile değerlenmektedirler Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar (Finansal Kiralama) ġirket'in finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçları bulunmamaktadır. 13

14 Stoklar Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleģebilir değerin düģük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değiģken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre değerlenir. Net gerçekleģebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde olusan tahmini satıģ fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satısı gerçekleģtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. Stokların net gerçekleģebilir değeri maliyetinin altına düģtüğünde, stoklar net gerçekleģebilir değerine indirgenir ve değer düģüklüğünün oluģtuğu yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleģebilir değere indirgenmesine neden olan koģulların geçerliliğini kaybetmesi veya değiģen ekonomik koģullar nedeniyle net gerçekleģebilir değerde artıģ olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düģüklüğü karģılığı iptal edilir. Ġptal edilen tutar önceden ayrılan değer düģüklüğü tutarı ile sınırlıdır. ĠĢletme Malzemesi stokları, maliyet değeri ile izlenmiģtir. Devre Tatil Stokları aģağıdaki gibi muhasebeleģtirilmektedir. D.BaĢı Devre Tatil Hafta Sayısı - D.içi satılan Devre Tatil Hafta Sayısı = D.Sonu D.Tatil Hafta Sayısı D.BaĢı Devre Tatil Hafta Stok Bedeli-D.Ġçi satılan D.Tatil Hafta Mly.Bedeli= D.Sonu D.Tatil Hafta Bedeli ġirket sahibi bulunduğu otel iģletmesini bir baģka iģletme aracılığıyla iģlettiği için bu bilanço döneminde malzeme stokları bulunmamaktadır Canlı Varlıklar ġirket'in canlı varlıkları bulunmamaktadır Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmelerine ĠliĢkin Varlıklar ġirket'in devam eden inģaat sözleģmelerine iliģkin varlıkları bulunmamaktadır Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar ġirket'in özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları bulunmamaktadır Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ġirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Varlıkların taģınan değerlerinin gerçekleģemeyeceğine yönelik olay veya değiģikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir değer düģüklüğünün olup olmadığı incelenmektedir. Söz konusu uyarıların olması veya taģınan değerlerin gerçekleģebilir değeri aģması durumunda varlıklar gerçekleģebilir değerlerine indirgenmektedir. Varlıkların taģıdıkları değer, gerçekleģebilir değeri aģtığında değer düģüklüğü karģılık gideri gelir tablosuna yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlığın net satıģ fiyatı ve kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımı 14

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR DOĞAN GAZETECĠLĠK A.ġ. 1 OCAK-31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ

KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE MALĠ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU KOZA ANADOLU METAL MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi

Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim ġirketi 2010 Tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotları ve Bağımsız Denetim KuruluĢu Ġnceleme Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġU ĠNCELEME RAPORU KONSOLĠDE

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR TACĠRLER YATIRIM HOLDĠN A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 AĞUSTOS 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMEMĠġTĠR GEÇMĠġTĠR Dipnot 31 Ağustos

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 2011 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMĠ FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile. Konsolide Finansal Tablolar ve. Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibari ile Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu ĠÇĠNDEKĠLER GÖRÜġ... 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER Ara

Detaylı

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BEġĠKTAġ FUTBOL YATIRIMLARI

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE

GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İÇİNDEKİLER Konsolide Finansal Durum

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri

31 Mart 2012 (%) 31 Aralık 2011 (%) Dagi Giyim Sanayi A.Ş. 1.581.844 43,94 - - Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş-Geri Alım İşlemleri 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Taç Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 22 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul da kurulmuştur. Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 31.03.2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Özet Dipnotları İÇİNDEKİLER Sayfa No. ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) 1 ARA DÖNEM KAPSAMLI

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member

Detaylı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço.. 1-2 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Nakit Akım Tablosu..... 4 Özkaynak

Detaylı