T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu"

Transkript

1 T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009

2 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi D- DĐĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A. ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ B. TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER C. DĐĞER HUSUSLAR III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALĐ BĐLGĐLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- PERFORMANS BĐLGĐLERĐ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- DEĞERLENDĐRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ FAALİYET RAPORU ÇIKTI LİSTESİ

3 Tablo listesi TABLO 1. EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER TABLO 2. ÖĞRENCİ YURTLARI TABLO 3. TOPLANTI VE KONFERANS SALONLARI TABLO 4 AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI TABLO 5 İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI TABLO 6 HASTANE ALANLARI TABLO 7 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ* TABLO 8 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU* TABLO 9 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU* TABLO 10. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ BİRİMLERİ* TABLO 11. DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR* TABLO 12. AKADEMİK PERSONEL TABLO 13. YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL TABLO 14. DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL TABLO 15. BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL TABLO 16. SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI TABLO 17. AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI TABLO 18. İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) TABLO 19. İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU TABLO 20. İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ TABLO 21. İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI TABLO 22. İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) TABLO 23. SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRESİ TABLO 24. SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI TABLO 25. ÖĞRENCİ SAYILARI TABLO 26. YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI TABLO 27. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI TABLO 28. ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/ TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI TABLO 29. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ TABLO 30. SAĞLIK HİZMETLERİ TABLO 31. AMAÇLAR VE HEDEFLER TABLO 32. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ TABLO 33. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 34 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GELİRLERİ TABLO 35 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI KURUM KESİN MİZANI TABLO 36 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ TABLO 37 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ TABLO 38. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI SAYIŞTAY SORGU VE SONUÇLARI TABLOSU TABLO 39. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET BİLGİLERİ TABLO 40. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLAR TABLO 41. ÜNİVERSİTELER ARASINDA YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR TABLO 42. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI TABLO 43 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU/ STRATEJİK PLANLAMA KURULU* TABLO 44 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA PROGRAMI TABLO 45 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME VE STRATEJİK PLANLAMA KURUL KOORDİNATÖRLERİ* TABLO 46. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİ FAALİYET RAPORU ÇIKTI LİSTESİ ( )

4 Sunuş Namık Kemal Üniversitesi, 2006 yılında Trakya Üniversitesi nden devir alınmış olan Çorlu Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve dokuz Meslek Yüksekokulu ile kurulmuştur. Bu arada verilmekte olan lisansüstü programlar yeni kurulan Fen Bilimleri Enstitüsü nde toplanmıştır. Kuruluş konumunda bulunan Fen- Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kurulması çalışmaları 2007 yılında sürdürülmüştür. Fen Edebiyat Fakültesi ile Tıp Fakültesi öğretim yılında öğrenci almıştır yılında da Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Namık Kemal Üniversitesi 2007 yılı Đdare Faaliyet Raporu nu geçen yıl hazırlamış olup, işbu 2008 yılı Đdare Faaliyet Raporu Üniversitemizin hazırlayıp sunmuş olduğu ikinci çalışması olacaktır. Namık Kemal Üniversitesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde hazırlamakla yükümlü olduğu yıllık idare faaliyet raporları, akademik yıl bazında eğitim öğretim faaliyet raporları, yıllık stratejik plan ile beş yıllık stratejik plan ve yıllık performans programı çalışmalarını tek bir örgütsel yapı içerisinde tüm üniversite birimlerinin hazırlamış oldukları birim rapor ve planlarına dayalı olarak sürdürmektedir. 4

5 Bu amaçla Rektörlüğe bağlı yeni bir birim oluşturulmuş olup bu birim tarafından üniversite genelinde koordinasyon hizmetleri ile birimlerimize bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin tek elden verilmesi planlanmıştır yılı Đdare Faaliyet Raporu ile eş zamanlı olarak birimlerimiz 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporlarını ilgili YÖDEK Rehberi ve DPT Planlama Kılavuzu ışığında özel olarak hazırlanmış olan birim kurumsal değerlendirme ve planlama rehberleri üzerinde çalışarak hazırlamışlardır. Birimlerimizin hazırlamış oldukları 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporları esas alınarak Üniversitemizin 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu hazırlanıp 2009 yılı Mart ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Raporun bir örneği ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince adresinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Web Sitesinde kamuoyunun bilgi ve görüşlerine sunulmuştur. Üniversitemizin 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu çalışmasına içerik ve format açısından büyük bir benzerlik taşıyan 2008 yılı Đdare Faaliyet Raporu, Birimlerimizin hazırlamış oldukları 2008 yılı birim idare faaliyet raporları esas alınarak Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi ışığında büyük bir itina ile hazırlanmıştır. Birimlerimizin Đdare Faaliyet Raporu çıktıları da aynı web sitesinde yayınlanarak kamuoyunun bilgi ve görüşüne sunulmuştur. Üniversitemizin kurumsal değerlendirme, faaliyet raporu ve stratejik planlama çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, hazırlanmış olup ta adresinde yayınlanmış olan işbu 2008 yılı Faaliyet Raporunun kamuoyunu bilgilendirme amacını en geniş ölçüde karşılamasını diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Nisan 2009, Tekirdağ 5

6 Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi 2008 yılı Đdare Faaliyet Raporu, Sürüm no. 1.1, 99 s., Nisan 2009 (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). I- GENEL BĐLGĐLER Namık Kemal Üniversitesi, 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde 2006 yılında kurulmuştur. Namık Kemal Üniversitesi yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü yanı sıra Trakya Üniversitesi nden devir alınmış olan Çorlu Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yüksekokulu na ek olarak Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu, Şarköy Meslek Yüksekokulu ve Tekirdağ da kurulu Meslek Yüksekokulu ndan oluşmaktadır. Meslek Yüksekokulu geçtiğimiz yıl içerisinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır öğretim yılında bu birimlerimizden Fen Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi kuruluş aşamasını tamamlayıp öğrenci almışlardır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ise henüz kuruluş aşamasını tamamlayıp eğitim öğretim faaliyetine geçmemişlerdir yılında da Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir yılında da Üniversitemizin akademik kadrosuna yönetim desteğini verecek şekilde Üniversitemizde merkez idari kadrosunu yapılandırma çalışmaları yıl içerisinde sürdürülmüştür. Üniversitemizde eğitim öğretim yılında 17 akademik birimde 7 lisans programı, 13 yüksek lisans, 9 doktora programı ve 74 önlisans programında eğitim ve öğretim verilmiştir. 2007/2008 eğitim öğretim yılında Üniversitemizde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan öğrenci sayıları sırası ile 8.347, 1.986, 382 ve 121 olmuştur. Toplam öğrenci sayısı olmuştur öğrenci programlarımızdan mezun olmuştur. 31/12/2008 tarihi itibarı ile Üniversitemizde 54 profesör, 19 doçent, 126 yardımcı doçent olmak üzere 199 öğretim üyesi görev almıştır. Buna ek olarak 126 öğretim görevlisi, 27 okutman, 6 uzman ve 73 araştırma görevlisi görev almış olup toplam öğretim elemanı sayısı 419 olmuştur. 15 i sözleşmeli (657/4B) ve 43 ü işçi olmak üzere toplam 257 idari personel görev almıştır. Đşçiler hizmet alınan firmalar tarafından çalıştırılmıştır yılı içerisinde ISI atıf dizinlerinde (SCI, SCIE ve SSCI) dizinlenmiş olan dergilerde 49, diğer dizinlerde dizinlenmiş dergilerde 37 ve ulusal dergilerde 27 makale 6

7 türü yayın yapılmıştır ( tarihi itibarı ile). Öğretim elemanlarımız yoğun olarak diğer bilimsel faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Namık Kemal Üniversitesi 2008 yılı kurumsal değerlendirme çalışmasını ve 2008 yılı faaliyet raporu çalışmalarını tüm üniversite düzeyinde göreceli olarak çok kısa bir sürede gerçekleştirme başarısını elde etmiştir. Bu başarı birim ve bölümlerde kurulmuş olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları ile Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun özverili çalışması ile elde edilmiştir. Bu süreçte koordinasyon hizmetleri ile bilgilendirme eğitim ve danışmanlık hizmetleri Proje Geliştirme Bürosu tarafından Üniversitemizin tüm birimlerinin ve Üniversitemiz Üst Yönetiminin yakın ve kararlı desteği ile sağlanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi zaman içerisinde kurumsal değerlendirme çalışmasını, faaliyet raporu çalışmaları ile bunun takip eden stratejik planlama ile performans programı çalışmalarını daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır. Namık Kemal Üniversitesi başta Ziraat Fakültesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesi ile Meslek Yüksekokullarımız olmak üzere devir almış olduğu köklü akademik birimlerinin varlığı nedeni ile kurum olarak gelişme ve kurumsallaşma süreçlerini diğer yeni kurulan üniversitelere göre daha düzenli bir şekilde yapma olanağına sahiptir. Yeni kurulmuş Tıp Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi de bu süreçte yer almaktadır. Hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme raporları ile faaliyet raporlarının bu süreç içerisinde değerlendirilmesi gelecekteki çalışmaların verimliğini ve yararlılığını artırması açısından daha yapıcı bir yaklaşım olacaktır. A. Misyon ve Vizyon Misyon ve Vizyon Namık Kemal Üniversitesi; eğitim ve öğretimde, bilim ve teknolojide ulusal ve uluslararası ölçekte ileri, ülke ekonomisine katkıda bulunan, araştırma ağırlıklı, halkla bütünleşen bir üniversite modelini benimsemektedir. Namık Kemal Üniversitesi; kendisini teknoloji, bilgi ve insan kaynakları yönetimi alanında sürekli yenileme ve geliştirme süreci içerisinde bulunmaya hazırlamak, dünya standartlarında, hem fiziki, hem de kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, ilim üreten, geleceği gören, kaliteye önem veren bir anlayışı benimsemektedir. Vizyonumuz kısaca, eğitimde, bilimde ve akademik yaşamda kalite ve çağdaşlıktır. Kaynak: Namık Kemal Üniversitesi yılları Stratejik Plan Taslağı. 7

8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Namık Kemal Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerince kurulmuş olan bir devlet üniversitesi olup, Üniversitemizin yetki görev ve sorumlulukları, diğer devlet üniversitelerinde olduğu üzere, bu Kanun un ilgili hükümleri ile verilmiştir sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri başlıklı Dördüncü bölümünde verilmiştir. Yükseköğretim Kurumlarının görevleri, 12. madde ile; üniversite organları Maddeler ile; Fakülte organları Madde ile; Enstitüler 19. Madde ile; Yüksekokullar Madde ile verilmiştir. Bir yükseköğretim kurumu olarak Namık Kemal Üniversitesi nin görevleri 12. Madde ile şöyle verilmiştir: a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 8

9 Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları 13. Madde b) fıkrası ile; Senato nun görev, yetki ve sorumlulukları 14. Madde b) fıkrası ile; Üniversite Yönetim Kurulu nun görev, yetki ve sorumlulukları 15. Madde b)fıkrası ile; Fakülte dekanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 16. Madde b) fıkrası ile; Fakülte kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 17. Madde b) fıkrası ile; Fakülte Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 18. Madde b) fıkrası ile; Enstitü müdürleri, Enstitü Kurulları ile Enstitü yönetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 19. Madde ile; Yüksekokul Müdürleri, Yüksekokul Kurulları ile Yüksekokul Yönetim Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları 20. Madde ile; ve en son olarak Bölüm Başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 21. Madde ile verilmiştir. 9

10 C. Đdareye Đlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Tablo 1. Eğitim alanları ve derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Lab Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 14 Adet Kantin Alanı: m2 Kafeterya Sayısı: 0 Adet Kafeterya Alanı: 0 m Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı: 11 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı: 2.182m2 Öğrenci Yemekhane Kapasitesi: Kişi Personel Yemekhane Sayısı: 4 Adet Personel Yemekhane Alanı: m2 Personel Yemekhane Kapasitesi: 250 Kişi Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: 1 Adet Misafirhane Kapasitesi: 27 Kişi 10

11 Tablo 2. Öğrenci yurtları Yatak Sayısı Öğrenci Yurtları 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri Oda Sayısı Alanı m Lojmanlar Lojman Sayısı: 22 Adet Lojman Bürüt Alanı: m2 Dolu Lojman Sayısı: 12 Adet Boş Lojman Sayısı: 10 Adet Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: 0 Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: 0 m2 Açık Spor Tesisleri Sayısı: 5 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m Toplantı Konferans Salonları Tablo 3. Toplantı ve konferans salonları Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: 2 Adet Sinema Salonu Alanı: 240 m2 Sinema Salonu Kapasitesi: 260 Kişi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 11

12 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: 0 Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: 0 Kişi Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: 20 Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: 290 m Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: 0 Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: 0 m Okul Öncesi ve Đlköğretim Okulu Alanları Anaokulu Sayısı: 0 Adet Anaokulu Alanı: 0 m2 Anaokulu Kapasitesi: 0 Kişi Đlköğretim okulu Sayısı: 0 Adet Đlköğretim okulu Alanı: 0 m2 Đlköğretim okulu Kapasitesi: 0 Kişi 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo 4 Akademik personel hizmet alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m2) Çalışma Odası Toplam Đdari Personel Hizmet Alanları Tablo 5 Đdari personel hizmet alanları Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Kişi) (Adet) (m2) Servis Çalışma Odası Toplam

13 1.4- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 19 Adet Ambar Alanı: m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 15 Adet Arşiv Alanı: 600 m Atölyeler Atölye Sayısı: 25 Adet Atölye Alanı: 7130 m Hastane Alanları Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un Ek 1. maddesi ile değişik Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Namık Kemal Üniversitesi nin bir birimi olarak 2008 yılında faaliyete başlamıştır. Halen beş yıl süre ile Sağlık Bakanlığından devir alınan Sağlık Bakanlığına ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Mevcut durumda poliklinik hizmetleri başlamış olup, servis, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis hizmetlerinin teknik altyapının oluşturulması sonrası faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Laboratuar ve Radyoloji Ünitesi hizmetleri hizmet alımı şeklinde yürütülmüştür. Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2008 yılında idari teşkilatını oluşturma çabasında olmuştur. Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2008 yılında 13 dalda poliklinik hizmeti vermiştir. Polikliniklere toplam 896 kişi başvurmuş, 1092 laboratuar tetkiki ve 316 radyolojik tetkik yapılmıştır. Đş yoğunluğu ve kuruluş çalışmaları nedeni ile Hastane alanlarına ilişkin verileri de içeren Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2008 yılı Faaliyet Raporu alınamamıştır. Talep üzerine alınmış olan veri tablosunda da yıl sonu itibarı ile hastane alanlarına ilişkin veri verilememiştir. 13

14 Tablo 6 Hastane alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis 0 0 Yoğun Bakım 0 0 Ameliyathane 0 0 Klinik 0 0 Laboratuar 0 0 Eczane 0 0 Radyoloji Alanı 0 0 Nükleer Tıp Alanı 0 0 Sterilizasyon Alanı 0 0 Mutfak 0 0 Çamaşırhane 0 0 Teknik Servis Hastane Toplam Kapalı Alanı

15 2- Örgüt Yapısı Namık Kemal Üniversitesi 2809 sayılı ve tarihli Yükseköğretim Teşkilatı Kanunu nun 5467 sayılı ve tarihli Kanun un ek 1. maddesi ile değişik Ek 62. maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulmuştur. Đlgili Kanun uyarınca Üniversitenin birimleri aşağıdaki gibi verilmiştir: a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Çorlu Mühendislik Fakültesinden, b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ile Şarköy Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Namık Kemal Üniversitesi, yapılanma sürecinin ilk çalışmalarını Trakya Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, daha sonra Tekirdağ daki Namık Kemal Üniversitesi Uygulama Oteli nde gerçekleştirmiştir. Rektörlük Kasım 2007 de Tekirdağ merkezinde eski belediye binasında hizmet vermiş ve halen Ocak 2008 den bu yana Değirmenaltı Yerleşkesinde Ziraat Fakültesi Dekanlık Binasında hizmete devam etmektedir. Meslek Yüksekokulu yıl içerisinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılmıştır yılında ayrıca Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Tablo 7 Namık Kemal Üniversitesi Birimleri* Kod Birim F Fakülteler F1 Çorlu Mühendislik Fakültesi F1.1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü F1.2 Çevre Mühendisliği Bölümü F1.3 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü F1.4 Đnşaat Mühendisliği Bölümü F1.5 Makine Mühendisliği Bölümü F1.6 Tekstil Mühendisliği Bölümü F2 Fen Edebiyat Fakültesi F2.1 Biyoloji Bölümü F2.2 Fizik Bölümü F2.3 Kimya Bölümü F2.4 Matematik Bölümü F3 Tıp Fakültesi 15

16 F3.1 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü F3.2 Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü F3.4 Temel Tıp Bilimleri Bölümü F4 Ziraat Fakültesi F4.1 Bahçe Bitkileri Bölümü F4.2 Bitki Koruma Bölümü F4.3 Gıda Mühendisliği Bölümü F4.4 Peyzaj Mimarlığı Bölümü F4.5 Tarla Bitkileri Bölümü F4.6 Tarım Ekonomisi Bölümü F4.7 Tarım Makinaları Bölümü F4.8 Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü F4.9 Toprak Bölümü F4.10 Zootekni Bölümü E Enstitüler E1 Fen Bilimleri Enstitüsü E1.1 Bahçe Bitkileri ABD E1.2 Bitki Koruma ABD E1.3 Çevre Mühendisliği ABD E1.4 Fizik ABD E1.5 Gıda Mühendisliği ABD E1.6 Đnşaat Mühendisliği ABD E1.7 Makine Mühendisliği ABD E1.8 Peyzaj Mimarlığı ABD E1.9 Tarım Ekonomisi ABD E1.10 Tarım Makineleri ABD E1.11 Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD E1.12 Tarla Bitkileri ABD E1.13 Tekstil ABD E1.14 Toprak ABD E1.15 Zootekni ABD E2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü E3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Y Y1 A A1 A2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Yüksekokullar Sağlık Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Merkezleri Meslek Yüksekokulları Hemşirelik Bölümü Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sürekli Eğitim Merkezi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Çorlu Meslek Yüksekokulu Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Malkara Meslek Yüksekokulu Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Muratlı Meslek Yüksekokulu 16

17 M7 M8 M9 M10 GS DB DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8 DB9 K K1 K2 K3 K4 K5 K6 B B1 B2 B3 B4 Merkezi Birimler Genel Sekreterlik Daire Başkanlıkları Koordinatörlükler Birimler Saray Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Şarköy Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı AB 7. Çerçeve Programı Koordinatörü ECTS Koordinatörlüğü Erasmus Koordinatörlüğü Leonardo Da Vinci Programları Koordinatörlüğü Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Üniversite-Sanayi Đşbirliği Koordinatörlüğü Basın ve Hakla Đlişkiler Birimi Dış Đlişkiler Birimi Döner Sermaye Đşletmesi Müdürlüğü Proje Geliştirme Bürosu * tarihi itibarı ile. Namık Kemal Üniversitesi nin 2008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. Yukarıdaki tabloda yer almış olan Rektörlük Birimleri ile Koordinatörlükler aşağıdaki şemada gösterilmemiştir. 17

18 Şekil 1 Namık Kemal Üniversitesi Organizasyon Şeması Şekil 1 : Namık Kemal Üniversitesi Organizasyon Şeması Çizim: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

19 Namık Kemal Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üye listeleri 31/12/2008 tarihi itibarı ile aşağıda verilmiştir. Tablo 8 Namık Kemal Üniversitesi Senatosu* Üye Görev Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Rektör Prof. Dr. Adnan Orak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Kayışoğlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Şimşek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Çiçekoğlu Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yıldız Yarar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çıtır Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Z. Kayıhan Korkut Ziraat Fakültesi Senatörü Yrd. Doç. Dr. Đ. Feda Aral Çorlu Mühendislik Fakültesi Senatörü Prof. Dr. Orhan Dağlıoğlu Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nedret Altıok Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Alpay Hekimler Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sultan Doğan Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Ziya Özek Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hatice Er Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rüya Yılmaz Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Azabağaoğlu M. Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Đlknur Kumkale Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Deveci Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aytekin Erdem Sosyal Bilimler Yüksekokul Müdür V. Yrd. Doç. Dr. Elman Bahar Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aytekin Erdem Teknik Bilimler Yüksekokul Müdürü Đsmail Kaynar Genel Sekreter, Raportör Ceyhun Selçuk Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı * tarihi itibarı ile.

20 Tablo 9 Namık Kemal Üniversitesi Yönetim Kurulu* Đsim Bölüm Görev Đdari 1 Şenköylü, Nizamettin Prof. Dr. Başkan Rektör 2 Çıtır, Ahmet Prof. Dr. Üye Ziraat Mühendislik Fakültesi Dekanı 3 Çiçekoğlu, Oğuzhan Prof. Dr. Üye Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı 4 Yıldız Yarar, Yasemin Prof. Dr. Üye Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 5 Keskinbora, H. Kadircan Prof. Dr. Üye Tıp Fakültesi Dekanı 6 Sağlam, M. Turgut Prof. Dr. Üye Ziraat Fakültesi 7 Đnan, Đ. Hakkı Prof. Dr. Üye Ziraat Fakültesi 8 Orta, A. Halim Prof. Dr. Üye Ziraat Fakültesi 9 Kaynar, Đsmail Raportör Genel Sekreter * tarihi itibarı ile. Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Daire Başkanlıkları ile Rektörlük Birimleri ve Koordinatörlükleri yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 10. Namık Kemal Üniversitesi Merkezi Birimleri* Soy isim, Đsim, Ünvan Görev Kaynar, Đsmail Genel Sekreter Kurt, Đsmail Genel Sekreter Yardımcısı Daire Başkanlıkları Özhan, Erkan, Öğr. Gör. Bilgi Đşlem Daire Başkanı Kaya, Fatih, Av. Hukuk Müşaviri Abacı, Arzu Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanı Gaytancıoğlu, Sevim Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Girgin, Muammer, Öğr. Gör. Öğrenci Đşler Daire Başkan V. Yazıcı, Sezai Personel Daire Başkanı Eroğlu, Mustafa Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Özbek, Haluk Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanı Koordinatörlükler Yılmaz, Rasim, Doç. Dr. AB 7. Çerçeve Programı Koordinatörü Eker, Bülent, Prof. Dr. ECTS Koordinatörlüğü Özer, Nuray, Prof. Dr. Erasmus Koordinatörlüğü Yılmaz, Rasim, Doç. Dr. Leonardo Da Vinci Programları Koordinatörlüğü Eker, Bülent, Prof. Dr. Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Üniversite-Sanayi Đşbirliği Koordinatörlüğü Birimler Özsayın, Alev, Öğr. Gör. Basın ve Hakla Đlişkiler Birimi Narin, Fidan, Okt. Dış Đlişkiler Birimi Yenigün, Tekin, Öğr. Gör. Döner Sermaye Đşletmesi Müdürlüğü Konur, Özcan, Öğr. Gör. Proje Geliştirme Bürosu * tarihi itibarı ile. 20

21 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz bilgi ve teknolojik kaynaklarına ilişkin tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiştir Yazılımlar Đdari ve akademik birimlerimiz tarafından kendi işlerinde kullanılan çok sayıda ofis yazılımları bulunmaktadır. Öğrenci işleri otomasyon programı, kütüphane otomasyon programı, Personel Programı, E-Bütçe, Say2000i bunlar arasında bulunmaktadır. Diğer yazılımlar şunlardır: Đhale Otomasyonu, Yaklaşık Maliyet Hesaplama Otomasyonu, Autocad Architecture 2009, Revit Architecture 2009, Evrak Kayıt Programı, Evrak Kayıt Programı, Akın Soft Đnternetcafe Đşletim Programı 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 838 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 288 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı: Adet Basılı Periyodik Yayın Sayısı: 258 Adet Elektronik Yayın Sayısı: 12 Adet 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 11. Diğer bilgi ve teknolojik kaynaklar* Cinsi Đdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Toplam (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi (yazıcı 8 dahil) Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Toplam *Faks, tarayıcı ve yazıcı cihazları kimi yerlerde tek bir makine olarak kullanılabilmektedir. 21

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2011 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Mayıs 2012 ii ii İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Tekirdağ-Nisan 2014 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir M.Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 1 2 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. 3 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A-ÖZGÖREV

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU

KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI FAALĐYET RAPORU Nisan 2008 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU 1 I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- Đdareye Đlişkin Bilgiler

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Nisan 2012 - KARAMAN KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 - KARAMAN Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2009 1 Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2008 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992 yılındaki kuruluşundan bu yana 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı