AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz tedarikçisi BOTAÞ, konutlarda kullanýlan doðalgaz fiyatýný yüzde 7,4, sanayide kullanýlan doðalgaz fiyatýný da yüzde 6,5 oranýnda artýrdý. Elektriðe yapýlacaðý açýklanan ve geçtiðimiz günlerde Bakanlar Kurulu onayýndan sonra Resmi Gazete'da yayýmlanan zam da dünden itibaren iþleme konuldu. Buna göre ise, konutta kullanýlan elektriðe yüzde 15, sanayide kullanýlan elektriðe de yüzde 10 zam geldi. Yeni yýlýn ilk zamlarýndan biri de akaryakýta yapýldý. Daðýtým þirketleri, petrol ürünlerinde yapýlan fiyat ayarlamalarý gerekçesiyle 95 oktan kurþunsuz benzine yüzde 1,94 zam yaptýlar. 3 DE Türk nüfusu 2050 de 100 milyonu geçecek Motorlu Taþýtlar Vergisi de zamlandý, ilk taksit ocakta Yeni yýlla birlikte Motorlu Taþýtlar Vergisi de yüzde 7.2 oranýnda zamlandý. Söz konusu verginin ilk taksidi 31 Ocak Perþembe günü mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. Motorlu taþýt sahipleri, bu süre içinde, verginin ilk taksitini vergi tahsil etme yetkisi bulunan banka þubeleri ile motorlu taþýdar vergi dairelerine yatýracak. Yeni tarifeye göre, 1-3 yaþ grubunda otomobili bulunanlar bu ay içinde ilk taksit olarak 175,5 YTL ile 6 bin 348,5 YTL arasýnda taþýt vergisi ödeyecek. Motor silindir hacmi cni3'ün altýndaki otomobillerde 175,5 YTL lan vergi tutarý, motor hacmi ile cm3 arasýndaki otomobillerde 280,5 YTL, ile arasýndaki otomobillerde de 775 YTL olacak. Gizlenen bir þey yokmuþ Sekiz ay boyunca havanda su dövdüler Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu, Dink suikastý dosyasýný eksiksiz buldu. Dink ailesi avukatlarýndan Erdal Doðan "Hukukla ve bizlerle alay etmek için 8 ay uðraþmalarý gerekmezdi" dedi... Araþtýrma Sekiz Ay Sürdü Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu'ndan üç müfettiþin Ýçiþleri Bakanlýðý soruþturmasýný 3 OCAK 2008 PERÞEMBE AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' Kamil Öntaþ Varoþlar ( Yollar 2 ) Böyle Bir Yol Görmedim! Yollar ile ilgili önceki çýkan yazýmdan bu güne kadar çok az deðiþiklik gördüm, ama turizm þehri Hacýbektaþ ta çukur yýðýnýndan oluþan yollarýmýzýn ve özellikle fotoðrafladýðým yol ile ilgili kumlama çalýþmasý yapýlmýþ, sonuç yine ortada. Rezalet. Unutturulanlar 35 YKR >7 DE da kapsayacak þekilde 8 ay yürüttüðü araþtýrmada istihbarat bilgileri, telefon konuþmalarý ve resmi yazýþmalar da incelendi ve þu sonuç alýndý: "Soruþturmaya girmeyen, saklanan ya da gizlenen herhangi bir bilgi ve belge bulunmuyor." Rapora göre Dink koruma talebinde de bulunmamýþ. Belgeler Çokaçýk Dink ailesinin avukatlarýndan Erdal Doðan, "Müfettiþler 8 ay mesai yapýp, halkýn vergisini boþuna harcadýlar" diye konuþurken, avukat Fethiye Çetin "Ýncelemenin 8 ay sürmesine gerek yoktu. Bazý belgeler çok açýk. Hrant Dink, devletin tüm istihbarat birimlerinin bilgisi olmasýna raðmen öldürüldü" dedi. Yazým aþamasýndaki rapor hazýr olunca Baþbakan'ýn onayýna gidecek.»devamý>2 DE Kar Yaðýþlý En Yüksek C 1 o En Düþük C -4 AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Sobadan sýzan gazdan zehirlendi o Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yapýlan hesaplamalara göre, halen Türkiye nüfusundan az bir nüfusa sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Ýran, nüfusta Türkiye'yi geçerken, Almanya geride kalacak döneminde Hindistan 457.1, Pakistan 140.1, Nijerya 120.9, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milyon artarken, Çin'deki artýþ 60.9 milyonda kalacak. 8 DE Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. Þimdiye kadar yalan bir yakýn tarih kurgulandý bizim için. Devrimci ablalar abilerden "Ay bizi çok fena kandýrdýlar, hayatý yaþayamadýk bir türlü" diyenlerin sesleri dinletildi, gazetelerde, televizyonlarda. Sevimli "darbe dede" Kenan Evren ve daha birçoklarýna yýllar sonra televizyonlarda "bilirkiþi" olarak söz verildi, ellerindeki kanýn hesabý sorulacak yere. Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. 4 DE 6 DA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 3 Ocak 2008 Perþembe Gizlenen bir þey yokmuþ Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitirmesinin ardýndan eþi Rakel Dink'in Nisan ayýnda Baþbakan Erdoðan'a bir mektup göndererek, cinayetin aydýnlanmasý için devreye girmesi yönündeki çaðrýsýnýn üzerine görevlendirilen Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu araþtýrmasýný tamamladý. Kuruldan üç müfettiþin Ýçiþleri Bakanhðý'nýn yaptýðý soruþturmayý da kapsayacak þekilde 8 aydýr yürüttüðü araþtýrmada istihbarat bilgileri, telefon konuþmalarý ve resmi yazýþmalar baþta olmak üzere Trabzon -Ýstanbul hattýnda yaþanan geliþmelerle ilgili akýllarda kalan tüm soru iþaretlerine yanýt aradý. Yazým aþamasýna gelen raporda, soruþturmaya girmeyen, saklanan ya da gizlenen herhangi bir bilgi ve belge olmadýðýnýn belirtildiði ifade edildi. Yine raporda Hrant Dink'in herhangi bir koruma talebinin de bulunmadýðý kaydedildi. Raporun tamamlanmasýnýn ardýndan Baþbakan Erdoðan'ýn onayýna sunulacaðý, gerekli görülürse incelemenin soruþturmaya dönüþtürülebileceði belirtilirken Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun cinayetle ilgili incelemesi ise sürüyor. 'Alay Etmek Ýçin 8 Aya Gerek Yoktu' Henüz kamuoyuna açýklanmayan raporun basýna yansýyan kýsýmlarýný deðerlendiren Dink davasýnýn takipçisi olan avukatlar ise rapora tepki gösterdi. Avukat Erdal Doðan, 8 aylýk bir Anayasa Mahkemesi Baþkaný Kýlýç: Ne olduðunu bilmiyoruz. Yeni anayasayla ilgili görüþümüz sorulursa söylemek isteriz Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn geçen yýl Murat Yetkin ortaya attýðý yeni anayasa yazýmý, toplumun deðiþik kesimlerinden deðiþik tepkiler aldý. Erdoðan Anayasa'nýn deðiþtirilmesi gerekçeleri arasýnda daha insan merkezli ve daha az yasakçý bir metnin üretilmesini öne çýkarýyor. Ancak konuþulmayan, öne çýkarýlmayan gerekçeler arasýnda, hükümet icraatýnýn Anayasa Mahkemesi'ne yapýlan baþvurular sonucu engellendiði, geciktirildiðinden þikâyet olduðu da biliniyor. Hükümet üyelerinin 'piyasa odaklý bir Anayasa' derken, askeri dönemde devletçi ekonomi bakýþýyla yazýlmýþ 1982 Anayasasý'nýn özelleþtirme ya da 2B yasasý örneðindeki gibi kamu alanlarýnýn niteliðinin deðiþtirilmesi gibi konulardaki katýlýðýný kastettikleri anlaþýlýyor. Anayasa'nýn deðiþitirlmesi, kurallarýn deðiþtirilmesi anlamýna geleceði için, kurallara uygunluk gözeten Anayasa Mahkemesi'nin manevra alaný da deðiþmiþ olacak. Bu tartýþmalarýn odaðýnda Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin yeni anayasa konusundaki düþünceleri, dün mahkeme baþkaný Haþim Kýlýç'la yaptýðýmýz görüþmede çalýþmanýn ardýndan bu noktaya varýlmýþ olmasýnýn düþündürücü olduðunu belirterek, "Eðer rapor bu yönde çýkmýþsa çok zahmet ettiler. 8 ay boyunca mesai yapýp halkýn vergisini boþuna harcadýlar. Hukukla ve bizlerle alay etmek için 8 ay uðraþmaya gerek yoktu" dedi. 'Cinayeti Önleyebilirlerdi' Avukat Fethiye Çetin ise, raporu henüz görmediklerini belirterek, "Ýncelemenin 8 ay sürmesine gerek yok. Bazý belgeler çok açýk. Þu kadarýný söyleyebilirim ki, Hrant Dink, devletin tüm istihbarat birimlerinin bilgisi olmasýna raðmen, hiçbir önlem alýnmayarak öldürüldü. Bir kere bu çok açýk. Koruma yönetmeliðine göre hayatlarý ciddi tehlike altýnda olan kiþileri, talepleri olmaksýzýn korumak gerekir. Hrant Dink cinayetinden sonra pekçok aydýn, gazeteci ve yazara talepleri olmaksýzýn koruma verildi. Bu nedenle görevlilere iliþkin, 'Hiç bir kusuru bulunamamýþtýr ya da araþtýrýlacak bir þey yoktur' kýsmýna katýlamýyorum. Ýkincisi, eðer öyleyse bizzat Ýstanbul Cumhuriyet Savcýhðý'nýn tespitleri ile ortaya çýkmýþtýr ki, savcýlardan delil gizlenmiþtir. O nedenle raporu bir görelim, daha ayrýntýlý deðerlendirme yapacaðýz" diye konuþtu. Avukat Ergin Cinmen de Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Raporu'nun son derece önemli bir belge olduðunu ve yargýlamaya ýþýk tutabileceðini ifade ederek, "Bu raporda ne tür olaylar deðerlendirilmiþtir bunu görmek gerekir. Örneðin Emniyet Genel Müdürlüðü ile Trabzon ve Ýstanbul emniyetindeki görevlilerin olaydaki sorumluluklarý hakkýnda bir deðerlendirmede bulunulmuþ mudur? Bunlarý deðerlendirebilmek için raporu görmemiz gerekiyor" açýklamasýný yaptý. Reþet Altay Koltuðuna Oturdu Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra ihmali olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý için merkeze çekilen Trabzon eski Emniyet Müdürü Reþat Altay, yýlýn son gününde atandýðý Burdur Emniyet Müdürlüðü koltuðuna oturdu. Daha önce Ýstanbul'da emniyet müdür yardýmcýlýðý, Niðde, Tokat, Gaziantep, Bursa, Kýrklareli ve Trabzon'da ise emniyet müdürlüðü yapan Altay Mahkeme söz istiyor gördük ki, kapsamlý ve ilginç. Ancak hükümetin çalýþmasýyla tamamen ayrý bir kulvarda yürüyor ve öyle anlaþýlýyor ki, çalýþmalarýn dýþýnda kalmak mahkeme bünyesinde belli bir asabiyet oluþturmaya baþlamýþ. Bu durumu Kýlýç'ýn þu sözlerinden çýkarmak mümkün: "Anayasa deðiþikliði çalýþmalarý duyulduðundan itibaren, bizim de görüþümüz sorulabilir düþüncesiyle kendi çalýþmalarýmýzý yapmaya baþladýk. Önceliðimiz de yeni anayasada mahkemeye nasýl bir rol ve iþlev verilirse daha iyi olur konusuna verdik. Avrupa ülkelerindeki uygulamalarý yakýndan inceledik. Örneðin, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru konusunda örnek aldýðýmýz Almanya'ya bir raportör arkadaþý gönderdik. Çok güzel dokümanlarla döndü; raporunu yazýyor. "Bize sorarlarsa Anayasa ile ilgili günün birinde, kendi önerilerimizi sunmak iteriz. Þüphesiz Anayasa'da deðiþikliklere gidilmesi gerekiyor; bu þahsi görüþüm. Ancak öncelikle hükümet taslaðýnýn ortaya çýkmasýný bekliyoruz. Neyin ne olduðunu bilmiyoruz. Ortaya çýkarsa, kendi ifadeleri sivil toplumdan, deðiþik kesimlerden görüþ alýnacaðý yönünde olduðuna göre, bize de gelip sorarlarsa eksik gördüðümüz yerleri, görüþümüzü söylemek isteriz." 'Hükümete, Yargýtay ve Danýþtay baskýsý mý?' hakkýndaki müfettiþ raporunda, Dink cinayetinde 'ihbarý deðerlendirmeme' sorumluluðunun Altay'da deðil, Ýstanbul Ýstihbarat Dairesi ve Trabzon eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'te olduðu belirtilmiþti. Hrant Dink gibi hukuk da katledildi Ýdare mahkemesi izin vermedi Dink cinayetinin önceden bilindiði ama önlem alýnmadýðý gerekçesiyle sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmasý talebinde bulunarak Trabzon Emniyeti ile ilgili 37 sayfalýk bir itiraz dilekçesi kaleme alan ve bölge idare mahkemesine sunan avukatlarýn bu talebi reddedildi. Avukatlar dilekçelerinin reddedilmesiyle devlet görevlilerinin yargý önüne çýkarýlmasýnýn önünün týkandýðýný söyledi. 'Ya Sev Ya Terket' de unutuldu Adalet Bakanlýðý'ndan Dink cinayeti duruþmasý için O.S'yi Ýstanbul Adliyesi'ne götüren cezaevi aracýndaki, "Ya sev ya terk et" yazýsýyla ilgili yapýlan soruþturmanýn seyri hakkýnda bilgi isteyen Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun bu talebi cevapsýz kaldý. Gündemden düþen yazýnýn oraya nasýl ve kimler tarafýndan yapýþtýrýldýðý esrarýný koruyor. Dink cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan muhbir Erhan Tuncel ile cinayetten birkaç saat sonra telefon görüþen ve "ge-bermiþse Kýlýç'ýn ifadeleri, mahkemenin rolü ve çalýþmalarýný ilgilendiren bazý konularda hükümetin açýklanmýþ taslaðý ile Anayasa Mahkemesi'nde oluþan görüþ arasýnda farklýlýk olduðu yönünde. Kýlýç bu durumda Yargýtay ve Danýþtay'ýn hükümet üzerinde baský kurmuþ olmasýnýn mý etkili olduðunu sorguluyor: "Hariçten (Kýlýç, gayriresmi kanallardan anlamýna kullanýyor-my) aldýðýmýz bilgilere göre, hükümet Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru olayýna sýcak bakmýyor. Oysa biz bunu yararlý görüyoruz. Ýki sebeple... Birincisi, özgürlüklerin, hak ihlallerinin takipsiz kalmayacaðý hissinin yaygýnlaþtýrarak, vatandaþýn hak arama güvenini yükseltir. Ýkincisi, yargý ve yargý dýþýndaki idari kuruluþlarý hak ihlallerinin daha sýký takip edildiði bilinciyle daha dikkatli davranmaya teþvik eder." "Bunun sonucunda Türkiye'den Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne giden ve mahkûm olunan davalar da azalýr. Almanya'da insan haklarý ihlalleri Türkiye'den daha az, ama AÝHM'ye gitme oraný çok daha az. Türkiye'de Yargýtay ve Danýþtay buna karþý çýkýyor. Bu kurumlarýn hükümet üzerinde baskýsý olup olmadýðýný bilmiyoruz. Taslakta yer almamasý acaba bu yüzden mi? Diðer yargý organlarý bireysel baþvuruyu kendi kararlarýnýn temyiz mercii olarak görüyor olabilir. Oysa biz bunu temyiz gebermiþ" diyen istihbaratçý Muhittin Zenit hakkýndaki idari soruþturmada da geçen zamana raðmen bir netice alýnamadý. Zenit'in cinayet konusunda, cinayet olmadan önce çok ayrýntýlý bilgi sahibi olduðu ortaya çýkarken, istihbaratçý polisin Tun-cel'e, "Ne oðlum direkt kafaya sýkmýþlar... Tek farklýlýk. Kaçmayacaktý ama bu kaçtý" dediði belirtilmiþti. Tuncel'in muhbir yapýlmasý karþýlýðýnda, 24 Ekim 2004'te Mc Donalds'a bombalý saldýrý düzenlerken yaralanan Dink davasýnýn diðer azmettiricisi Yasin Hayal'e ait kanlý pantolonu gizlediði gerekçesiyle Trabzon Emniyeti görevlileri hakkýnda açýlan idari soruþturma da yarýda kesilmiþti. Koruma Verilmedi Koruma yönetmeliðine göre hayatlarý ciddi tehlike altýnda olan kiþilerin talepleri olmazsa bile polis tarafýndan korunmasý gerekiyor. Hrant Dink'in katledilmesinin ardýndan da baþta Orhan Pamuk olmaz üzere pekçok aydýn, gazeteci ve yazara talepleri olmadan koruma polisi tahsis edildi. Oysa Hrant Dink için bu prosedür iþletilmedi. Davayý takip eden avukatlar, sadece bu konu göz önüne alýndýðýnda bile görevliler hakkýnda, "Hiç bir kusuru bulunamamýþtýr ya da araþtýrýlacak bir þey yoktur" denilemeyeceðini belirtiyor. ( BirGün ) mercii deðil, yeni bir hak arama yolu olarak görüyoruz." Siyasi partiler ve seçim yasalarý "Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kýsmýnýn Meclis tarafýndan seçilmesi doðru. Zaten örnek aldýðýmýz ülkeler arasýnda tamamý ya da bir kýsmý Meclis tarafýndan seçilmeyen ülke bildiðim kadarýyla yok Anayasasý'nda bizde de böyleydi, ama 1982'de kaldýrýlarak Meclis devre dýþý býrakýldý. Biz, makul sayýda Meclis katkýsýnýn meþruiyet açýsýndan da faydalý olacaðýný düþünüyoruz. "Mahkeme asýl üye sayýsýnýn 11'den 17'ye artýrýlmasý da doðru. Ancak, yine hariçten aldýðýmýz bilgiye göre, hükümet mahkemeyi tek kurul olarak öngörüyor. Oysa biz, ikiye bölünüp bir kurulun bireysel baþvuruya, bir kurulun Anayasa ihlallerine bakmasýný uygun buluruz." "Sorulursa söyleyeceðimiz baþka görüþlerimiz de olabilir. Örneðin siyasi partilerle ilgili yapýlmasý gereken çok deðiþiklik var. Siyasi partilerin mali denetimi eskiden kapatma nedeniydi. Oysa þimdi siyasi sonucu olmayan bu konuya bizim bakmamýz doðru deðil; mesela Sayýþtay bakabilir. Bu mali denetim bize önemli yük getiriyor. Keza seçim sistemi konusunda da yeni düzenlemelere gerek duyulduðuna inanýyorum. Ancak dediðim gibi, önce taslaðý görmeliyiz ki görüþ üretebilelim."

3 3 Ocak 2008 Perþembe Yollar ile ilgili önceki çýkan yazýmdan bu güne kadar çok az deðiþiklik gördüm, ama turizm þehri Hacýbektaþ ta çukur yýðýnýndan oluþan yollarýmýzýn ve özellikle fotoðrafladýðým yol ile ilgili kumlama çalýþmasý yapýlmýþ, sonuç yine ortada. Rezalet. Benim sistemimde, genel politika ile ekonomik yasa biçimleri arasýndaki iliþki öyle kesin bir biçimde ve ayný zamanda da öyle Kamil Öntaþ Varoþlar ( Yollar 2 ) Böyle Bir Yol Görmedim! kafasýnda gizli bir gericilik dozu saklýyor demektir. Yol yapma eylemini kendi baþýma gerçekleþtireceðim ama bu politikacýlarýn iþi. Bunlarý yazarken ekonomik baðýmsýzlýkla ekonomik baðýmlýlýk kavramlarýný da ayýrt etmek gerekir. Zor üzerine kurulmuþ koltuk mülkiyetinin hazmý ve bundan uzaklaþarak, o koltukta nelerin karar verilmesine iliþkin kiþisel tezat sürdüðü üzgün bir biçimde belirlenmiþtir ki, incelemek görüntüleri yalnýzca sonuçlardýr. Fotoðrafa bir benzeri ortada. sürece bu yol un hikayesi açýkça devam eder. yersiz olmayacaktýr. Politik iliþkilerin aldýðým görüntüler özel durumlardýr ve Bu yol hakkýnda ve diðer yollar hakkýnda o halde, tüm ekonomik görgünün politik seri kitap yazmama gerek býrakýlýyorum. Bu nedenlerle, yani zorla açýklanmasý gerektiði yolu çiðneyip gelirken, bu yollarýn güzelliklerini ortadadýr. anlatmakla bitiremeyeceðim anlaþýlan... Þaþaalý politik yaþantýnýn içindeyken halini Ve bu ikinci dereceden etkilerin, ikinci dereceden etkilerin kabulüdür. Ben kabul etmiyorum. Ýlicek Köyü Muhtarý ile yaptýðým röportajda da göreceksiniz ( tarihinde yayýnlanmýþtýr) merkeze baðlý köy yolu merkezden iyi. Bu konuda muhtarý eleþtirdiðimiz gibi yollarý düzenleyenleri yerinde eleþtirmek daha doðru, Belediyesi, Özel idaresi... aksetmeyen, koltuk, ne koltuðu ise, ne büyülü Asýl olaný, dolaysýz politikacý aramak koltuk ise, oturaný yutan nasýl bir koltuk ise gerekir, zordaki politikacýyý aramak yersiz. cevap verir umarým. Bu durumda yolu Çözüm; herhangi bir dolaylý ekonomik düzenlemeyen yetkililer yerine (o koltuða biçimlenmesi, tarihsel olarak, temeldir, ve ekonomik baðýmlýlýk kertelerin þu anki dolayýsýyla her zaman ikinci dereceden olgulardýr. Politik görgünün ekonomik görgünün koþullarýna baðlý olduðu açýklamalarý ortalýðý sustursa da benim gibi kendini bilmez yazanlar bu konularý irdelerler, deþerler, nedense. Yasalar da bu iki konu taraftarýdýr nedense: Politik güçte deðil, politik koþullarýn ekonomik durumun belirleyici nedeni olduðu ve tersi iliþkinin yalnýzca ikinci dereceden bir tepkiyi temsil ettiði ilkesinden yola çýkarsak bu yollar adam gibi yapýlýr. Oturarak, masa baþýnda tesbih sallayarak yollar hakkýnda ben gibi kötü yazanlarý nasýl alt ederim düþüncesiyle hedefe ulaþýlmaz. oturanlarý deðil)politik koltuðu eleþtirmek belki de en iyisi, gerçekten de ileriye doðru evrimine iliþkin bize kadar ulaþan malzemenin bu kadar az olmasýnýn da ana nedenidir Bir önceki yazýmda bahsettiðim yolda ördeklerin yüzdüðünden de bahsetmiþtim. Kýþ günü ama ördeklerin bir kýsmý kesildi, görgü ve ekonomik koþullar.... Politik gruplaþma, kendi baþýna, hareket bir kýsmý da kayýp. Cücüðe yattý herhalde. Bu YOLLAR hakkýnda ikinci yazým noktasý olarak alýnmayýp, salt bir mide doldurma Ýlçemizdeki bozuk yollarda biriken sularda olta olmasýna karþýlýk yönlendirici ilke olarak aracý olarak ele alýndýkça, kiþi ne kadar radikal atmak üzere cücük çýkartmýþta olabilirler. tamamen ters bir iliþkinin çok göze batan salt bir sosyalist ve devrimci görünürse görünsün, Eðitimden Sonra Þimdi de Saðlýk Sisteminde Fetva Makamý Oluþturuluyor Alevi Bektaþi Federasyonu Turan Eser, Genel Baþkan Saðlýk Bakanlýðý, AB mevzuatýna uyum saðlamak adýna, 2000 yýlýnda yürürlüðe giren "Etik Kurul Yönetmeliði"nde deðiþiklik yaparak, bu bilimsel kurulda, bir din görevlisi bulundurmak suretiyle imamlara yeni istihdam alaný yaratmayý hedeflemektedir. Bu tasarý yasalaþtýðýnda bilimsel olanla dinsel olaný çatýþtýrmanýn yaný sýra anti laik bir uygulamaya da zemin oluþturacaktýr. Bilimsel bir kurumda ulemalardan Fetva makamý oluþturmak, çaðdaþlýðýn ruhuna aykýrýdýr. Bu durum ayný zamanda bir inançlar mozaiði olan ülkemizde devletin bu kurulda hangi inancýn temsilcisinin görevlendirilmesinin gerektiðini sorununu da ortaya çýkaracaktýr. Böylelikle toplumsal barýþ ve kardeþliðin de sekteye uðratýlacaðý yeni bir çatýþma alaný oluþturulmaktadýr. "BÝLÝMSELLÝKTEN UZAKLAÞ, FETVALARA YAKLAÞ!" MODELÝ Mevcut Etik Kurul Yönetmeliði, konularýný týbbi etik, yasalar ve modern týbbýn ilkelerinden bakarak deðerlendiren bir uzmanlar kurulunu öngörür. Böylesine bilimsel ölçülerde çalýþan bir kurulda iþlevi bir tür "Fetva Makamý" olan bir din görevlisine yer yoktur. AB Mevzuatý'ný gerekçe gösteren Saðlýk Bakanlýðý, ya mevzuatý anlamamýþtýr yada iþine geldiði gibi anlamak istemektedir. Çünkü AB Mevzuatýnda Etik Kurul "týp uzmanlarý" ve "týp dýþý uzmanlar" ayrýmý yapmaktadýr. Burada üzerine vurgu yapýlan "týp dýþý uzmanlar", hasta haklarýný koruma dernekleri, tüketici haklarýný koruma dernekleri gibi alanýnda uzmanlaþmýþ kurum veya kiþilerdir. Ama saðlýk bakanlýðý bu "uzmanlar" ifadesinden din görevlisini anlamaktadýr. Bakanlýk bu tavrý ile dinsel bilgi ile bilimsel bilgi çatýþmasýný saðlýk alanýna taþýmak istemektedir. ETÝK KURUL AKP ARACILIÐIYLA ÝSLAMCI KADROLAÞMAYI HEDEFLÝYOR ABF, AKP hükümetinin kamusal ve özel hizmet alanlar üzerinden yaþamýn tamamýný dinselleþtirmek gibi bilimsellikten uzak, çaðdýþý uygulama ve politikalarýný asla kabul etmeyecektir. Hükümet toplumsal yaþamýn birçok alanýnda olduðu gibi saðlýk alanýný da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi anti laik bir kurumun etkinliði altýna almak istemektedir. Bunu da Etik Kurul gibi bilimsel ilkelerle çalýþan bir kurumda istihdam edeceði imamlar aracýlýðýyla yapacaktýr. Toplumsal yaþamý, fetvalara göre inþa etmeye çalýþan AKP hükümeti, þimdi de bu kurumun fetvalarýný kadrolu imamlarý ile saðlýk sistemi üzerinde etkin kýlmaya çalýþmaktadýr. Eðitim ve bilim kurumlarý gibi saðlýk kurumlarý da ulemalar aracýlýðýyla siyasal Ýslam'ýn arka bahçesi haline getirilmektedir. Dini ve inancý siyasete alet ederek iktidarlarýný korumaya çalýþanlarýn bu manevralarý karþýsýnda herkesin uyanýk olmasý gerekmektedir, Saygýlarýmýzla KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðünden Aldýðým Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Naki KIZILTEPE Karaburna Kasabasý KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðünden Aldýðým Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Emin ARI Kýzýlaðýl Kasabasý

4 3 Ocak 2008 Perþembe Unutturulanlar Ece Temelkuran Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. Þimdiye kadar yalan bir yakýn tarih kurgulandý bizim için. Devrimci ablalar abilerden "Ay bizi çok fena kandýrdýlar, hayatý yaþayamadýk bir türlü" diyenlerin sesleri dinletildi, gazetelerde, televizyonlarda. Sevimli "darbe dede" Kenan Evren ve daha birçoklarýna yýllar sonra televizyonlarda "bilirkiþi" olarak söz verildi, ellerindeki kanýn hesabý sorulacak yere. Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. Bir sürü genç insan, "sivil anayasa" çalýþmalarý yapýlýrken þimdi, niye þu darbecilerin yargýlanmasýný engelleyen 15 madde hâlâ deðiþemiyor diye sormayý akýl bile edemez hale getirildi. Açýkça kandýrýlýyoruz, hem de hiç durmadan. Çünkü bize unutturulan þeyler var. Þimdi iþte, aradan yaklaþýk otuz yýl geçtikten sonra, "unutturulanlarýn" zamaný geliyor yavaþ yavaþ... Reytingi yüksek hakikat 24 Aralýk'ta Ankara'da Büyülü Fener Sinemasý'nda bir belgeselin galasý yapýldý. 200 kiþilik salonda insanlar merdivenleri de doldurarak izlediler perdede anlatýlanlarý. Çünkü perdede konuþan insanlar hakikatten söz ediyorlardý. Her seferinde umulduðundan daha çok "reyting" yapan hakikatten. Maraþ Katliamý tanýklarý ve maðdurlarý konuþuyordu. Bu belgesel, Dostluk ve Yardýmlaþma Vakfý'nýn baþlattýðý Özgür Açýlým adlý bir oluþum tarafýndan kolektif olarak yapýldý. Bu kolektif, Maraþ Katliamý dýþýnda Fatsa Gerçeði, Yeraltý Maden-Ýþ Yeni Çeltek Direniþi, Tariþ Direniþi adlý belgeselleri de yaptý Nisan ayýnda da Gültepe Direniþi ve Çimentepe Direniþi adlý iki yeni belgesel daha ortaya koyacaklar. Gülecek, aðlayacaksýnýz. Öðrenecek ve hatýrlayacaðýz. Bir güzel hatýra Halkla birlikte Fatsa çamurunu 5 günde kurutan Terzi Fikri adlý belediye baþkaný nasýl bir adammýþ ve bir zamanlar Karadeniz daðlarý kadýnlar ve çocuklarýyla nasýl bir cennetmiþ? Tefeciler, tüccarlara karþý bütün Karadeniz bölgesinin devrimci gençleri nasýl köylüyle birlikte mücadele vermiþ ve hep birlikte nasýl halk þenliði düzenlemiþ? Yeniçeltek'te sendikacý Çetin Uygur ve arkadaþlarý sýrf iþçilerin haklarýný savundular, iþçilerle birlikte yeni, adil ve mutlu bir hayat kurdular diye çoluk çocuk nasýl iþkenceden geçirilmiþ? O gün iþkence görmüþ ihtiyar kadýnlar da dahil nasýl þu anda hiç de piþman deðiller yaptýklarýndan? O günlerde kurduklarý komün hayatýný nasýl kendi dillerinde anlatýyor köylüler? Maraþ katliamýnýn sorumlularý nasýl bugün bize insanlýk dersi verebiliyorlar? Fatsa'da kurulan mahalle komitelerinde nasýl dönemin saðcýlarý, dincileri de yer aldý ve bu büyük dönüþüme katýldýlar? O günlerde devrimcileri yakalamakla sorumlu ve ülkücü olan emniyetçiler bile þimdi nasýl aðlayarak hatýrlýyorlar hep beraber, kazma kürek insanlar için çalýþan o devrimci gençleri? Mutlaka edininiz Olaðanüstü kýymetli bilgiler ve tanýklýklar bunlar. Her bir belgesel Türkiye tarihini anlamak için inanýlmaz kýymette. Bu gençler, kadýnlar ve erkekler, sadece iþkence görmediler, sadece öldürülmediler. Bir hayat kurdular. Yoksullar için, yoksullarla birlikte. Ýnsaným diyen aðlar onlarýn yaptýklarýný ve onlarla birlikte yýkýlaný izledikçe... Hazýrlayan: Sertaç Danacý

5 3 Ocak 2008 Perþembe Veysel Kaymak:SANATÇI DUYARLILIÐI VE BÝR GARÝP ÜLKE görüþme talebimiz bile geri çevrilmiþti. Daha önceleri, Kütüphaneler Genel Müdürlüðünce belli sayýda alýnan, Kültür Sanat dergimizin alýnmasýna da son verildi. Bakanlýk yetkilisi ile yapýlan görüþme sýrasýnda yönetimden bir arkadaþýmýzýn; -Sizler bu kültüre, kültürümüze böyle yaklaþýyorsunuz ama, bu kültür, Anadolu Halk Kültürüdür. Halk Kültürünü açýklamalarýyla tam da bunlarýn bam teline görmezden, bilmezden gelirseniz, geriye basmýþ olmalý ki böyle ses getirdi. Doðal sadece Arap kültürü kalýr, Bu da bizim olarak burada, sanatçýmýzýn sanatsal ünü kültürümüz olmaz, benzeri bir açýklamada de etkili oldu. Sayýn Fazýl Say ýn sanatçý bulunmuþtu. duyarlýlýðý ile baþlattýðý bu hareket, ülkenin geleceðinden endiþe duyan herkesçe devam Ne yazýk ki bu gün gelinen nokta da ettirilmeli ayný.ýlahiyatçý öðretim üyelerinden birileri bile ülkenin giderek Araplaþtýðýndan söz BÝR GARÝP ÜLKE etmektedir. Saðcýlaþtýk Oysa burada adýný minnetle anacaðýmýz, Kültür Bakanlarýmýz da oldu. Gericileþtik Ünlü Sanatçý Fazýl Say ýn açýklamalarý Bakanýmýz, AKP düþüncesine çoktan adapte Bunlardan biri Sayýn Ýstemihan Talay idi. kamuoyunda bir hayli etkili oldu. olmuþ. Ya da önceden de benzer düþüncede Ýstemihan Talay, bir dönem baþkanlýðýný Araplaþtýk Konuþuldu, tartýþýldý. Daha çok da AKP liler imiþ de bizler anlayamamýþýz. yaptýðým Aþýk Veysel Kültür Derneðinin arasýnda yanký buldu. Gazeteci Sayýn Bekir bir etkinliðine maddi ve manevi katkýlarda Coþkun a; alýþamýyorsa gitsin diyen Bu saðcý, gerici anlayýþta olanlara bulunmuþ, etkinliðimizde yaptýðý Sanata, bilime baþbakan, bu kez, Fazýl Say ýn ülkeyi terk göre halk, sadece kendilerine oy veren, konuþmada; etmesine karþý çýktý. Ne diyelim bu da bir kendi düþüncelerine yakýn olanlar olmalý. Yüz çevirdik geliþmedir. Yardýmcýsý, Dengir Mir Mehmet Diðer görüþler de olanlarý ise -Asýl bizlerin sizlere teþekkür etmesi Fýrat ise, AKP nin yaklaþýmýný koydu umursamadýklarý ortada. Devletin tüm gerek. Nedeni de bizim yapacaðýmýz Hacýlara, hocalara kaldýk ortaya. olanaklarýný kendi yandaþlarý için kültürel etkinlikleri sizler yapýyorsunuz, kullanmalarý, bunun bir göstergesidir. benzeri konuþmayla bizlere teþekkür etmiþ, Hele Sosyal Demokrat Turizm ve hatta plaketle ödüllendirmiþti. Bir bu Ey mübarek! Kültür Bakanýmýz, Sayýn Ertuðrul Günay; AKP nin iktidara geldiði ilk dönem, anlayýþa bir de bu gün ki iktidardakilerin Sanatçý halka yabancý olmamalý benzeri derneðin yapacaðý kültürel etkinliðe katký anlayýþlarýna bakýn. Bu çaðda bu zeka! açýklamasýyla yüreklere su serpti! Görünen saðlanmasý için bakanlýða o ki Sosyal Demokrat Turizm ve Kültür baþvurduðumuzda, katký saðlamak bir yana, Bu anlayýþta olanlarýn kültüre, sanata Hepsini birden kaptýk! nasýl baktýklarý, neler düþündükleri ise belli. Bunun sayýsýz örnekleri var. Ben burada ayrýntýya girmek istemiyorum. Nedeni de Sonunda çaðdaþlýðý da herkesçe bilinmesi. Heykele tükürmeler, resim konusundaki anlayýþlar vs. Kendi deðerlerimizi de unuttuk Durum böyle olunca da doðaldýr ki Bir garip ülke olduk. Fazýl Say a karþý olurlar. Sivas ta canlarýmýz katledilir. Metin Altýok için yazýlan oratoryo Veysel Kaymak yasaklanýr. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Saðcý basýn, çoðu zaman yaptýðý gibi karalama, hedef gösterme taktiklerine Genel Merkez Yöneticisi baþvursa da, Ünlü Piyanistimiz Fazýl Say,

6 Sobadan sýzan gazdan zehirlendi Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir'de bir çocuk sobadabn sýzan Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, bugüne kadar tükenmez olarak bilinen tüm enerji kaynaklarýnýn hoyrat bir þekilde kullanýldýðýný belirterek "Artýk yaþlý dünyamýz, bu hoyratlýða fazla dayanamýyor" dedi. Nevþehir Lisesi öðrencileri, hazýrladýklarý "Ýhtiyacýmýzdan Fazla Su Tüketimini Önleme Projesi" için Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver' den destek istedi. Belediye Baþkaný Hasan Ünver, proje koordinatörü Nevþehir Lisesi Biyoloji Öðretmeni Hülya Þenses baþkanlýðýndaki 7 kiþilik öðrenci grubunu makamýnda kabul ederek, öðrencilere Nevþehir Belediyesi olarak her türlü desteðin verileceðini söyledi. karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek tedavi altýna alýndý. Nevþehir'in Kýratlýoðlu Mahallesi'nde 6 yaþýndaki kýz çocuðu H.N.A., sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Anne M.A., zehirlendiðini farkettiði kýzýný Nevþehir Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altýna alýnan H.N.A. hayati tehlikeyi henüz atlatamadý. Çevreci projelerine destek istediler Merkezi Ýstanbul'da bulunan Kalite Okullarý Merkezi (KOMER) tarafýndan Boðaziçi Üniversitesi ile iþbirliði halinde ülke çapýnda yürütülen "KOMER Biliþimci Martý Projeler" çerçevesinde Nevþehir Lisesi öðrencileri "Ýhtiyacýmýzdan Fazla Su Tüketimini Önleme Projesi" hazýrladý. KOMER tarafýndan da kabul edilen ve Türkiye genelinde hazýrlanan projeler içerisinde de yarýþmaya deðer bulunan proje konusunda Ünver'e bilgiler aktaran Þenses, öðrencilerin ve ailelerin hayat kaynaðý da olan içme ve kullanma sularýnýn tüketiminde daha bilinçli davranýlmasý gerektiði düþüncesi ile bu projenin hazýrlandýðýný söyledi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver'de yaþadýðýmýz yüzyýlýn en önemli sorunu olan petrol ve diðer enerji kaynaklarý arasýnda ilk sýrayý alan suyun tüm insanlýk için vazgeçilmez bir önem taþýdýðýný söyledi. 'Enerji Kaynaklarýmýzý Hoyratça Kullandýk' Bugüne kadar içme ve kullanma sularýnýn insanlar tarafýndan tüm dünya genelinde hoyrat bir þekilde kullanýldýðýný vurgulayan Ünver, "Bizler zannettik ki yeraltýndan çýkan su, baraj, göl ve akarsularýmýzdaki su kesinlikle bitmez. Küresel ýsýnma ile birlikte Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü nün geçen yýl içerisinde gerçekleþtirdiði denetimler ve sorumluluk alanlarýndaki bir dizi uygulamalarý ile Kabahatler Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunlarý ve belediye tarafýndan belirlenen kurallara uymayan 107 kiþiye YTL arasýnda deðiþen oranlarda ceza uygulandý. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü geçen yýl içerisinde periyodik olarak yaptýðý denetimler sonucunda denetleme yaptý. Bu denetimlerin de arasýnda bulunduðu uygulamalarda, iþyeri kapanýþ saatine ve temizlik kurallarýna uymayan, portör muayenesini gününde yaptýrmayan,park o erimez denilen Aysbergler birer ikiþer erimeye baþlayýnca nasýl bir büyük sorunun içerisinde olduðumuz gözler önüne serildi. Ayný þekilde oksijeni de hoyrat bir þekilde kullandýk. Sanayileþelim derken, fabrika bacalarýndan çýkan zehirli gazlar konusunda gerekli duyarlýlýðý göstermediðimiz için ozon tabakasý incelmeye baþladý. Artýk iklim deðiþikliklerini gözlemliyoruz. Yaþlý dünyamýz biz insanlarýn hoyratlýðýna dayanamaz hale geldi" dedi. 'Kaynaklarýmýzý Etkin Ve Verimli Kullanmak Zorundayýz' Ünver, toplumun tüm bireylerinin tüm enerji kaynaklarýnýn etkin ve verimli bir þekilde kullanýlmasý yönünde azami gayreti göstermesi gerektiðini ifade ederek, Nevþehir Lisesi öðrencilerinin en önemli hayat kaynaðýmýz suyun tasarruflu bir þekilde kullanýlmasý yönünde hazýrladýklarý projeye Nevþehir Belediyesi olarak her türlü desteðin verileceðini söyledi. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ satýlýktýr. 3 Ocak 2008 Perþembe Nevþehir de 107 Kiþiye Ceza Uygulandý yapmasý yasak alanlara park yapan, geliþ ve geçiþ yolunu iþgal eden,dilencilik yapan,terminal harici yolcu alan,meskun mahalde hayvan besleyen,zamansýz çöp çýkartan ve ruhsatsýz olarak faaliyet gösteren toplam 107 kiþiye,kabahatler Kanunun 32. ve Polis ve Vazife Selahiyet Kanunu nun 6. maddesinin b bendi gereðince YTL arasýnda deðiþen oranlarda ceza kesildi.ayrýca 11 iþyerine de 7-15 gün arasýnda kapatma cezasý uygulandý. Bu arada 13 Nisan 2007 tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren ruhsat yönetmeliði gereðince, kent merkezinde faaliyet gösteren bütün umuma açýk iþyerleri ile sýhhi ve gayrisýhhi müesseselerin ruhsatlandýrýlmasý çalýþmalarýnýn Nevþehir Belediye Zabýtasý Müdürlüðü tarafýndan yapýlabileceði hükmü çerçevesinde 2007 yýlý içerisinde 263 adet iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý verildi. Ayrýca Nevþehir Zabýta Müdürlüðü tarafýndan 23 iþyerine Gýda Sicil Belgesi verildi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 2 Ocak 2008 Çarþamba 7 AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç geçerli olmak üzere konutlarda kullanýlan Vergisi'nde ikinci taksit 1 Temmuz ile 31 temel ihtiyaç maddesi elektriðin daha da maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. doðalgaz fiyatýnýn yüzde 7,4, sanayide Temmuz tarihleri arasýnda ödenecek. pahahlaþtýðý yönünde eleþtirilirken, tüketici Konutlarda ve sanayide kullanýlan do- kullanýlan doðalgaz fiyatýnýn da yüzde 6,5 Birgün Ankara dernekleri de zammýn yürürlüðe konduðu ðalgaza yapýlan zam dünden itibaren oranýnda artýrýldýðý kaydedildi. Birgün yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz tedarikçisi BOTAÞ, konutlarda kullanýlan doðalgaz fiyatýný yüzde 7,4, sanayide kullanýlan doðalgaz fiyatýný da yüzde 6,5 oranýnda artýrdý. Elektriðe yapýlacaðý açýklanan ve geçtiðimiz günlerde Bakanlar Kurulu onayýndan sonra Resmi Gazete'da yayýmlanan zam da dünden itibaren iþleme konuldu. Buna göre ise, konutta kullanýlan elektriðe yüzde 15, sanayide kullanýlan elektriðe de yüzde 10 zam geldi. Yeni yýlýn ilk zamlarýndan biri de akaryakýta yapýldý. Daðýtým þirketleri, petrol Ekonomi Ankaralýlara toplu ulaþým þoku Çalýþana enflasyon oraný kadar, elektriðe onun 5 katý zam SEÇÝM propagandasýný "4 yýl boyunca elektriðe zam yapmadýk" söylemi üzerinden gerçekleþtiren AKP, seçimlerden hemen sonra baþlayan Enerji Zirveleri'nde masaya yatýrdýðý elektrik zammýný IMF Heyeti'nin 7. Gözden Geçirme için geldiði dönemde açýkladý. 1 Ocak 2008'den itibaren geçerli olan konut abonelerine yüzde 15, sanayi abonelerine yüzde 10 zam büyük eleþtirilere neden oldu. gün iptali için yargýya gideceklerini açýkladý. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Baþkaný Ali Çetin, zamlarla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleyerek, doðalgaz ve elektrik zamlarý için yargýya baþvuracaklarýný açýkladý. Birgün Ekonomi ürünlerinde yapýlan fiyat ayarlamalarý gerekçesiyle 95 oktan kurþunsuz benzine yüzde 1,94 zam yaptýlar. Yeni ayarlamayla Ankara ve Ýzmir'de 95 oktan kurþunsuz benzinin litre fiyatý 3,09 YTL'den 3,15 YTL'ye, Ýstanbul'da ise 3,10 YTL'den 3,16 YTL'ye yükseldi. Petrol gerekçeli gaz zammý SEÇÝM süreci boyunca "seçim harcamasý yapmýyoruz, mali disipline sýký sýkýya baðlýyýz" diyen hükümet, seçim harcamalarý nedeniyle olduðu ortaya çýkan bozulan bütçe dengesini saðlamak için yürürlüðe koyduðu zam paketinin ikincisini de yürürlüðe koydu. Böylece seçimin faturasýný yine halkýn sýrtýna yükleyen AKP hükümetinin ikinci zam paketinden kýþ vakti yoksullarýn daha da belini bükecek elektrik ve doðalgaz zammý çýktý. Doðalgaza yapýlan zammýn ardýndan bir açýklama yayýmlayan BOTAÞ, uluslararasý ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlarýndaki artýþlara baðlý olarak doðalgaz satýþ fiyadarýnda düzenleme yapýlmasýnýn zorunlu hale geldiðini savundu. BOTAÞ Genel Müdürü BAÞKENTTE toplu ulaþým ücretierine yapýlan zam da dün yürürlüðe girdi. EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tek biniþlik kartiar 1.30 YTL'den 1.50 YTL'ye, çok biniþli kardarda tek biniþ 1 YTL'den 1.20 YTL'ye yükseldi. Tek biniþlik indirimli (öðrenci) kardar 90 YKr'den 1.15 YTL'ye çýkarýlýrken, çok biniþli indirimli kardarda tek biniþ ý.ýo YTL oldu. Özel Halk Otobüsleri ve minibüsler ise kýsa mesafede 1.5 YTL'den yolcu taþýmaya baþladý. Yeni tarifeyle, kýsa mesafeli minibüs dolmuþ fiyadarý 1.50 YTL, uzun mesafeli minibüs dolmuþ fiyadarý da 1.80 YTL'ye çýktý. Birgün Ankara Motorlu Taþýtlar Vergisi de zamlandý, ilk taksit ocakta Yeni yýlla birlikte Motorlu Taþýtlar Vergisi de yüzde 7.2 oranýnda zamlandý. Söz konusu verginin ilk taksidi 31 Ocak Perþembe günü mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. Motorlu taþýt sahipleri, bu süre içinde, verginin ilk taksitini vergi tahsil etme yetkisi bulunan banka þubeleri ile motorlu taþýdar vergi dairelerine yatýracak. Yeni tarifeye göre, 1-3 yaþ grubunda otomobili bulunanlar bu ay içinde ilk taksit olarak 175,5 YTL ile 6 bin 348,5 YTL arasýnda taþýt vergisi ödeyecek. Motor silindir hacmi cni3'ün altýndaki otomobillerde 175,5 YTL lan vergi tutarý, motor hacmi ile cm3 arasýndaki otomobillerde 280,5 YTL, ile arasýndaki otomobillerde de 775 YTL olacak. Motor silindir hacmi 4 bin cm3'ün Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Yönetim Kurulu, bu zammýn AKP hükümetinin yurttaþlara yýlbaþý "armaðaný" olduðunu bildirirken, konutta açýklanan yüzde 15'lik zam oranýnýn faturalara yüzde 17.4 olarak yansýyacaðýný vurguladý. Açýklamada, "Böylece seçim öncesinde elektriðe zam yapmamak için IMF'ye 'kamunu enerjiye yatýrým yapmamasý' sözü veren AKP hükümeti, daðýtým bölgelerinin özelleþtirilmesi öncesinde elektriðe zam yaparak özel þirketierin talebini yerine getirmiþ oldu" denildi. EMO, ortalama bir ailenin asgari yaþam standardýna göre aylýk elektrik tüketiminin 230 kilovatsaat olduðu dikkate alýndýðýnda, mevcut durumda diðer bedeller, fon ve vergiler dahil olmak üzere aylýk YTL fatura ödenirken, elektrik tutarýna yapýlan zamla diðer bedeller, fon ve vergilerin de artmasýyla fatura 45.9 YTL'ye yükseleceðini zammýn yüzde 17.4 olacaðýný açýkladý. Muhalefet kanadýndan MHP'li milletvekili Hasan Çalýþ da, Maliye Bakaný Kemal Unaký-tan'ýn cevaplamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesinde, "Yüzde 15 oranýnda konutlara yapýlan elektrik zammý, 2007 enflasyon oranýnýn kaç puan üzerindedir? Memur maaþ zammýnda baz alýnan enflasyon oraný niçin elektrik zammýnda baz alýnmamýþtýr" diye sordu. Tüketiciler yargýya gidiyor HÜKÜMET, sanayiciler ve halk Kamuda lojman kiralarý yüzde 5 arttý Kamuya ait lojmanlarýn kira bedelleri, 15 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere yüzde 5 oranýnda artýrýldý. Maliye Bakanlýðý'nýn konuya iliþkin Milli Emlak Genel Teb-liði'ne göre, kira tutarý, kaloriferli konudarda metre kare baþýna 1,66 YTL, kalorifersiz konudarda 1,26 YTL, kerpiç, ahþap, baðdadi ve benzeri konudarda da 0,81 YTL oldu. Kira bedeline yapýlacak ilaveleri de yeniden belirleyen Teblið uyarýnca, kaloriferci, kapýcý ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluþlarýnca karþýlandýðý konutlarda, yine metre kare baþýna 0,16 YTL kapýcý parasý alýnacak. Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapýlan gerçek giderler dikkate alýnarak, elektrik sayacýnýn ayrýlmadýðý konudardan metre kare baþýna 0,37 YTL, su sayacýnýn ayrýlmadýðý konutlardan da yine metre kare baþýna 0,37 YTL tahsil edilecek. Elektrik ve su sayacýnýn her ikisinin de ayrýlmasýnýn mümkün olmamasý durumunda ise elektrik ve su parasý 0,74 YTL olarak uygulanacak. Tebliðe göre, yakýt maliyederindeki artýþlar dikkate alýnarak, Kamu Konudan Kanunu kapsamýndaki kurum ve kuruluþlarýn yurt içindeki kaloriferli konudarýndan, yakýtý kurum tarafýndan tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metre kare için 0,74 YTL yakýt bedeli tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluþlar, yakýt maliyetine göre gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde de yakýt parasý belirleyebilecek. Hüseyin Saltuk Düzyol imzasýyla yapýlan üzerindeki otomobiller için de 6 bin 348,5 arasýnda Türkiye'nin zaten en pahalý elektrik Birgün yazýlý açýklamada, 1 Ocak 2008 tarihinden YTL vergi verilecek. Motorlu Taþýtlar kullanan ülkelerden biri olduðu ve bu zamla 01/01/2008

8 '2008 umudun ve direncin yýlý olsun' onun ardýndan 'Hepimiz Hrantýz' diye yaþanacak. Bir tarafta iyiler, bir tarafta yürüyen yüz binlerin, karanlýða karþý kötüler bulunacak. Zenginler bir tarafta, yarattýðý umutla. yoksullar diðer tarafta kendi hak ve 2007'de de zengini daha zengin yoksulu çýkarlarýný korumaya çalýþacak. Bir yanda daha yoksul hale getiren politikalar uygulanmaya devam edildi. AKP, bu politikalarýn sonuncusu olarak da saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýný paralý hale getirecek yasayý önümüze koyuyor. AKP bu yasayla 'ya paranýz ya canýnýz' diyor. 'Ayakkabýsýnýn altý yýrtýk olanlar', ýrkçý milliyetçi kýþkýrtmalar, savaþ ve þiddet politikalarý ile birbirine düþman edilmeye, bir arada yaþam zeminleri tahrip edilmeye savaþ çýðýrtkanlarý, savaþ kýþkýrtýcýlarý olacak diðer yanda barýþ isteyenler yeni bir yýl olarak, bir önceki yýlýn emek, demokrasi, baðýmsýzlýk yolundaki kazanýmlarý geleceðe taþýmakla kalmayacak, kendinden önceki yýldan çýkartýlmasý gereken derslerin, yerine getirilmesi gereken ödevler hanesine yazýlmasýný saðlayacak. çalýþýlýyor. Özgürlük ve Dayanýþma Partisi, 2008'in Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) Genel Baþkaný Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras yayýnladýðý yeni yýl mesajýnda; "2007 yýlýný her zaman, kardeþimiz Hrant Dink'in acýsýyla hatýrlayacaðýz. Ve elbette onun ardýndan 'Hepimiz Hrantýz' diye yürüyen yüz binlerin, karanlýða karþý yarattýðý umutla" dedi. Ufuk Uras'ýn mesajý þöyle: "Karanlýk ve acý dolu ayný zamanda umutlarýmýzý biriktirdiðimiz bir yýlý geride býrakýyoruz yýlýný her zaman, kardeþimiz Hrant Dink'in acýsýyla hatýrlayacaðýz. Ve elbette Türkiye yeni yýla, ABD emperyalizminin belirlediði koordinatlarda hýzla ilerleyerek giriyor bizim için de emperyalizmin oyunun bozmak, Türkiye'yi barýþýn, kardeþliðin ve adaletin koordinatlarýna sokmak için umudun ve direncin yýlý olacaktýr. Biliyoruz ki 2008'de de çirkinlikler ve güzellikler ayný zaman diliminde solun, sosyalistlerin, devrimcilerin kabuðunu yýrttýðý, bir yýl olmasý için mücadele etme kararlýlýðýný kamuoyuyla paylaþmaktadýr. Bu duygularla, daha güzel bir Türkiye ve dünya için direnenlerin, yeni yýla fabrika kapýlarýnda grev nöbetinde giren iþçilerin, emekçilerin ve yoksullarýn yeni yýlýný kutlarýz..." Sesonline 01/01/2008 Türk nüfusu 2050 de 100 milyonu geçecek Bu dönemde, büyük nüfuslu ülkelerden Rusya'da 30.1, Japonya'da 16.1, Almanya'da 3.9 milyonluk nüfus azalmasý olacak. Yeni asgari ücret yürürlüðe girdi yýlýn ilk yarýsýnda 16 yaþýndan büyükler için net 481,55 YTL, 16 Hindistan'daki nüfus artýþý tam gaz yaþýndan küçükler için 407,95 YTL'ye Türkiye nüfusu 2050 yýlýnda, 2007 yýlýna göre 26 milyonluk artýþla milyona ulaþacak. Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yapýlan hesaplamalara göre, halen Türkiye nüfusundan az bir nüfusa sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Ýran, nüfusta Türkiye'yi geçerken, Almanya geride kalacak döneminde Hindistan 457.1, Pakistan 140.1, Nijerya 120.9, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milyon artarken, Çin'deki artýþ 60.9 milyonda kalacak. Çin, nüfus artýþýnda ABD (91.1 milyon), Brezilya (61.8 milyon), Bangladeþ (95.8 milyon), Etiyopya (89 milyon) Uganda (96 milyon), Afganistan'ýn (65 milyon) bile gerisinde kalacak. Hindistan, 457,1 milyonluk nüfus artýþýnýn ardýndan 1 milyar milyona ulaþacak ve þu anda milyon daha fazla nüfusa sahip Çin'in milyon önüne geçecek. ABD, geliþmiþ ülkeler içindeki en yüksek nüfus artýþlarýndan birini gerçekleþtirerek nüfusunu milyondan 395 milyona çýkaracak ve üçüncülükteki yerini koruyacak. Halen altýncý sýrada yer alan Pakistan, milyonluk nüfusla dördüncü sýraya yükselirken, dördüncü sýradaki Endonezya beþinci, beþinci sýradaki Brezilya yedinci sýraya gerileyecek. Halen 17'nci sýrada yer alan Türkiye, 26 milyonluk nüfus artýþýna raðmen, sadece Almanya'yý geride býrakacak ama Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Ýran'a geçilmekten kurtulamayacak ve 19'uncu sýraya inecek. 2 Temmuz TÜRK-ÝÞ'in hükümetle tam mutabakat içinde açlýk sýnýrýnýn altýnda belirlediði ve bu nedenle büyük tartýþmalara yol açan yeni asgari ücret yürürlüðe girdi. Yeni asgari ücret geçtiðimiz günlerde yüzde 4'lük artýþla, 16 yaþýndan büyükler için net YTL olarak belirlenmiþti. Asgari geçim indirimiyle birlikte bekar bir asgari ücretlinin eline geçecek para, çýkacak. Asgari geçim indirimi uygulamasý dolayýsýyla iþçinin eline geçen para, eþinin çalýþmamasý ve çocuk sayýsýna baðlý olarak artacak. Eþi çalýþmayan, 4 çocuklu bir iþçinin eline geçen para 513,49 YTL'yi bulacak. Yeni asgari ücret ile prime esas kazancýn alt ve üst sýnýrlarý, 1 Ocak-30 Haziran 2008 tarihleri arasýnda geçerli olacak. Asgari ücret, 1 Temmuzda da yüzde 5 artýrýlacak. Birgün Ankara 01/01/2008

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı