AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKP'nin ikinci 'zam dalgasý'"

Transkript

1 YIL:3 SAYI:552 Türkiye yeni yýla da temel ihtiyaç maddelerine yapýlan büyük zamlarla girdi. Konutlarda ve sanayide kullanýlan doðalgaza yapýlan zam dünden itibaren yürürlüðe konuldu. Buna göre doðalgaz tedarikçisi BOTAÞ, konutlarda kullanýlan doðalgaz fiyatýný yüzde 7,4, sanayide kullanýlan doðalgaz fiyatýný da yüzde 6,5 oranýnda artýrdý. Elektriðe yapýlacaðý açýklanan ve geçtiðimiz günlerde Bakanlar Kurulu onayýndan sonra Resmi Gazete'da yayýmlanan zam da dünden itibaren iþleme konuldu. Buna göre ise, konutta kullanýlan elektriðe yüzde 15, sanayide kullanýlan elektriðe de yüzde 10 zam geldi. Yeni yýlýn ilk zamlarýndan biri de akaryakýta yapýldý. Daðýtým þirketleri, petrol ürünlerinde yapýlan fiyat ayarlamalarý gerekçesiyle 95 oktan kurþunsuz benzine yüzde 1,94 zam yaptýlar. 3 DE Türk nüfusu 2050 de 100 milyonu geçecek Motorlu Taþýtlar Vergisi de zamlandý, ilk taksit ocakta Yeni yýlla birlikte Motorlu Taþýtlar Vergisi de yüzde 7.2 oranýnda zamlandý. Söz konusu verginin ilk taksidi 31 Ocak Perþembe günü mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. Motorlu taþýt sahipleri, bu süre içinde, verginin ilk taksitini vergi tahsil etme yetkisi bulunan banka þubeleri ile motorlu taþýdar vergi dairelerine yatýracak. Yeni tarifeye göre, 1-3 yaþ grubunda otomobili bulunanlar bu ay içinde ilk taksit olarak 175,5 YTL ile 6 bin 348,5 YTL arasýnda taþýt vergisi ödeyecek. Motor silindir hacmi cni3'ün altýndaki otomobillerde 175,5 YTL lan vergi tutarý, motor hacmi ile cm3 arasýndaki otomobillerde 280,5 YTL, ile arasýndaki otomobillerde de 775 YTL olacak. Gizlenen bir þey yokmuþ Sekiz ay boyunca havanda su dövdüler Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu, Dink suikastý dosyasýný eksiksiz buldu. Dink ailesi avukatlarýndan Erdal Doðan "Hukukla ve bizlerle alay etmek için 8 ay uðraþmalarý gerekmezdi" dedi... Araþtýrma Sekiz Ay Sürdü Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu'ndan üç müfettiþin Ýçiþleri Bakanlýðý soruþturmasýný 3 OCAK 2008 PERÞEMBE AKP'nin ikinci 'zam dalgasý' Kamil Öntaþ Varoþlar ( Yollar 2 ) Böyle Bir Yol Görmedim! Yollar ile ilgili önceki çýkan yazýmdan bu güne kadar çok az deðiþiklik gördüm, ama turizm þehri Hacýbektaþ ta çukur yýðýnýndan oluþan yollarýmýzýn ve özellikle fotoðrafladýðým yol ile ilgili kumlama çalýþmasý yapýlmýþ, sonuç yine ortada. Rezalet. Unutturulanlar 35 YKR >7 DE da kapsayacak þekilde 8 ay yürüttüðü araþtýrmada istihbarat bilgileri, telefon konuþmalarý ve resmi yazýþmalar da incelendi ve þu sonuç alýndý: "Soruþturmaya girmeyen, saklanan ya da gizlenen herhangi bir bilgi ve belge bulunmuyor." Rapora göre Dink koruma talebinde de bulunmamýþ. Belgeler Çokaçýk Dink ailesinin avukatlarýndan Erdal Doðan, "Müfettiþler 8 ay mesai yapýp, halkýn vergisini boþuna harcadýlar" diye konuþurken, avukat Fethiye Çetin "Ýncelemenin 8 ay sürmesine gerek yoktu. Bazý belgeler çok açýk. Hrant Dink, devletin tüm istihbarat birimlerinin bilgisi olmasýna raðmen öldürüldü" dedi. Yazým aþamasýndaki rapor hazýr olunca Baþbakan'ýn onayýna gidecek.»devamý>2 DE Kar Yaðýþlý En Yüksek C 1 o En Düþük C -4 AÇIK BÝR DEMOKRASÝ VE HOÞGÖRÜ PLATFORMU SULUCAKARAHÖYÜK GAZETESÝ NE ULAÞMAK ÝÇÝN: www. hacibektaslilar.com www. hacibektasgazetesi.de GAZETEMÝZE ABONE OLMAK ÝÇÝN TEL: Abone bedelleri: Þehir dýþý için: 3 aylýk 35 YTL 6 aylýk 70 YTL Yýllýk 140 YTL Þehir dýþý abone ödemeleri Posta Çek Hacibektaþlýlar A.Þ adýna Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Sobadan sýzan gazdan zehirlendi o Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yapýlan hesaplamalara göre, halen Türkiye nüfusundan az bir nüfusa sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Ýran, nüfusta Türkiye'yi geçerken, Almanya geride kalacak döneminde Hindistan 457.1, Pakistan 140.1, Nijerya 120.9, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milyon artarken, Çin'deki artýþ 60.9 milyonda kalacak. 8 DE Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. Þimdiye kadar yalan bir yakýn tarih kurgulandý bizim için. Devrimci ablalar abilerden "Ay bizi çok fena kandýrdýlar, hayatý yaþayamadýk bir türlü" diyenlerin sesleri dinletildi, gazetelerde, televizyonlarda. Sevimli "darbe dede" Kenan Evren ve daha birçoklarýna yýllar sonra televizyonlarda "bilirkiþi" olarak söz verildi, ellerindeki kanýn hesabý sorulacak yere. Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. 4 DE 6 DA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 3 Ocak 2008 Perþembe Gizlenen bir þey yokmuþ Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitirmesinin ardýndan eþi Rakel Dink'in Nisan ayýnda Baþbakan Erdoðan'a bir mektup göndererek, cinayetin aydýnlanmasý için devreye girmesi yönündeki çaðrýsýnýn üzerine görevlendirilen Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu araþtýrmasýný tamamladý. Kuruldan üç müfettiþin Ýçiþleri Bakanhðý'nýn yaptýðý soruþturmayý da kapsayacak þekilde 8 aydýr yürüttüðü araþtýrmada istihbarat bilgileri, telefon konuþmalarý ve resmi yazýþmalar baþta olmak üzere Trabzon -Ýstanbul hattýnda yaþanan geliþmelerle ilgili akýllarda kalan tüm soru iþaretlerine yanýt aradý. Yazým aþamasýna gelen raporda, soruþturmaya girmeyen, saklanan ya da gizlenen herhangi bir bilgi ve belge olmadýðýnýn belirtildiði ifade edildi. Yine raporda Hrant Dink'in herhangi bir koruma talebinin de bulunmadýðý kaydedildi. Raporun tamamlanmasýnýn ardýndan Baþbakan Erdoðan'ýn onayýna sunulacaðý, gerekli görülürse incelemenin soruþturmaya dönüþtürülebileceði belirtilirken Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun cinayetle ilgili incelemesi ise sürüyor. 'Alay Etmek Ýçin 8 Aya Gerek Yoktu' Henüz kamuoyuna açýklanmayan raporun basýna yansýyan kýsýmlarýný deðerlendiren Dink davasýnýn takipçisi olan avukatlar ise rapora tepki gösterdi. Avukat Erdal Doðan, 8 aylýk bir Anayasa Mahkemesi Baþkaný Kýlýç: Ne olduðunu bilmiyoruz. Yeni anayasayla ilgili görüþümüz sorulursa söylemek isteriz Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn geçen yýl Murat Yetkin ortaya attýðý yeni anayasa yazýmý, toplumun deðiþik kesimlerinden deðiþik tepkiler aldý. Erdoðan Anayasa'nýn deðiþtirilmesi gerekçeleri arasýnda daha insan merkezli ve daha az yasakçý bir metnin üretilmesini öne çýkarýyor. Ancak konuþulmayan, öne çýkarýlmayan gerekçeler arasýnda, hükümet icraatýnýn Anayasa Mahkemesi'ne yapýlan baþvurular sonucu engellendiði, geciktirildiðinden þikâyet olduðu da biliniyor. Hükümet üyelerinin 'piyasa odaklý bir Anayasa' derken, askeri dönemde devletçi ekonomi bakýþýyla yazýlmýþ 1982 Anayasasý'nýn özelleþtirme ya da 2B yasasý örneðindeki gibi kamu alanlarýnýn niteliðinin deðiþtirilmesi gibi konulardaki katýlýðýný kastettikleri anlaþýlýyor. Anayasa'nýn deðiþitirlmesi, kurallarýn deðiþtirilmesi anlamýna geleceði için, kurallara uygunluk gözeten Anayasa Mahkemesi'nin manevra alaný da deðiþmiþ olacak. Bu tartýþmalarýn odaðýnda Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'nin yeni anayasa konusundaki düþünceleri, dün mahkeme baþkaný Haþim Kýlýç'la yaptýðýmýz görüþmede çalýþmanýn ardýndan bu noktaya varýlmýþ olmasýnýn düþündürücü olduðunu belirterek, "Eðer rapor bu yönde çýkmýþsa çok zahmet ettiler. 8 ay boyunca mesai yapýp halkýn vergisini boþuna harcadýlar. Hukukla ve bizlerle alay etmek için 8 ay uðraþmaya gerek yoktu" dedi. 'Cinayeti Önleyebilirlerdi' Avukat Fethiye Çetin ise, raporu henüz görmediklerini belirterek, "Ýncelemenin 8 ay sürmesine gerek yok. Bazý belgeler çok açýk. Þu kadarýný söyleyebilirim ki, Hrant Dink, devletin tüm istihbarat birimlerinin bilgisi olmasýna raðmen, hiçbir önlem alýnmayarak öldürüldü. Bir kere bu çok açýk. Koruma yönetmeliðine göre hayatlarý ciddi tehlike altýnda olan kiþileri, talepleri olmaksýzýn korumak gerekir. Hrant Dink cinayetinden sonra pekçok aydýn, gazeteci ve yazara talepleri olmaksýzýn koruma verildi. Bu nedenle görevlilere iliþkin, 'Hiç bir kusuru bulunamamýþtýr ya da araþtýrýlacak bir þey yoktur' kýsmýna katýlamýyorum. Ýkincisi, eðer öyleyse bizzat Ýstanbul Cumhuriyet Savcýhðý'nýn tespitleri ile ortaya çýkmýþtýr ki, savcýlardan delil gizlenmiþtir. O nedenle raporu bir görelim, daha ayrýntýlý deðerlendirme yapacaðýz" diye konuþtu. Avukat Ergin Cinmen de Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Raporu'nun son derece önemli bir belge olduðunu ve yargýlamaya ýþýk tutabileceðini ifade ederek, "Bu raporda ne tür olaylar deðerlendirilmiþtir bunu görmek gerekir. Örneðin Emniyet Genel Müdürlüðü ile Trabzon ve Ýstanbul emniyetindeki görevlilerin olaydaki sorumluluklarý hakkýnda bir deðerlendirmede bulunulmuþ mudur? Bunlarý deðerlendirebilmek için raporu görmemiz gerekiyor" açýklamasýný yaptý. Reþet Altay Koltuðuna Oturdu Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra ihmali olup olmadýðýnýn araþtýrýlmasý için merkeze çekilen Trabzon eski Emniyet Müdürü Reþat Altay, yýlýn son gününde atandýðý Burdur Emniyet Müdürlüðü koltuðuna oturdu. Daha önce Ýstanbul'da emniyet müdür yardýmcýlýðý, Niðde, Tokat, Gaziantep, Bursa, Kýrklareli ve Trabzon'da ise emniyet müdürlüðü yapan Altay Mahkeme söz istiyor gördük ki, kapsamlý ve ilginç. Ancak hükümetin çalýþmasýyla tamamen ayrý bir kulvarda yürüyor ve öyle anlaþýlýyor ki, çalýþmalarýn dýþýnda kalmak mahkeme bünyesinde belli bir asabiyet oluþturmaya baþlamýþ. Bu durumu Kýlýç'ýn þu sözlerinden çýkarmak mümkün: "Anayasa deðiþikliði çalýþmalarý duyulduðundan itibaren, bizim de görüþümüz sorulabilir düþüncesiyle kendi çalýþmalarýmýzý yapmaya baþladýk. Önceliðimiz de yeni anayasada mahkemeye nasýl bir rol ve iþlev verilirse daha iyi olur konusuna verdik. Avrupa ülkelerindeki uygulamalarý yakýndan inceledik. Örneðin, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru konusunda örnek aldýðýmýz Almanya'ya bir raportör arkadaþý gönderdik. Çok güzel dokümanlarla döndü; raporunu yazýyor. "Bize sorarlarsa Anayasa ile ilgili günün birinde, kendi önerilerimizi sunmak iteriz. Þüphesiz Anayasa'da deðiþikliklere gidilmesi gerekiyor; bu þahsi görüþüm. Ancak öncelikle hükümet taslaðýnýn ortaya çýkmasýný bekliyoruz. Neyin ne olduðunu bilmiyoruz. Ortaya çýkarsa, kendi ifadeleri sivil toplumdan, deðiþik kesimlerden görüþ alýnacaðý yönünde olduðuna göre, bize de gelip sorarlarsa eksik gördüðümüz yerleri, görüþümüzü söylemek isteriz." 'Hükümete, Yargýtay ve Danýþtay baskýsý mý?' hakkýndaki müfettiþ raporunda, Dink cinayetinde 'ihbarý deðerlendirmeme' sorumluluðunun Altay'da deðil, Ýstanbul Ýstihbarat Dairesi ve Trabzon eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek'te olduðu belirtilmiþti. Hrant Dink gibi hukuk da katledildi Ýdare mahkemesi izin vermedi Dink cinayetinin önceden bilindiði ama önlem alýnmadýðý gerekçesiyle sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmasý talebinde bulunarak Trabzon Emniyeti ile ilgili 37 sayfalýk bir itiraz dilekçesi kaleme alan ve bölge idare mahkemesine sunan avukatlarýn bu talebi reddedildi. Avukatlar dilekçelerinin reddedilmesiyle devlet görevlilerinin yargý önüne çýkarýlmasýnýn önünün týkandýðýný söyledi. 'Ya Sev Ya Terket' de unutuldu Adalet Bakanlýðý'ndan Dink cinayeti duruþmasý için O.S'yi Ýstanbul Adliyesi'ne götüren cezaevi aracýndaki, "Ya sev ya terk et" yazýsýyla ilgili yapýlan soruþturmanýn seyri hakkýnda bilgi isteyen Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun bu talebi cevapsýz kaldý. Gündemden düþen yazýnýn oraya nasýl ve kimler tarafýndan yapýþtýrýldýðý esrarýný koruyor. Dink cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan muhbir Erhan Tuncel ile cinayetten birkaç saat sonra telefon görüþen ve "ge-bermiþse Kýlýç'ýn ifadeleri, mahkemenin rolü ve çalýþmalarýný ilgilendiren bazý konularda hükümetin açýklanmýþ taslaðý ile Anayasa Mahkemesi'nde oluþan görüþ arasýnda farklýlýk olduðu yönünde. Kýlýç bu durumda Yargýtay ve Danýþtay'ýn hükümet üzerinde baský kurmuþ olmasýnýn mý etkili olduðunu sorguluyor: "Hariçten (Kýlýç, gayriresmi kanallardan anlamýna kullanýyor-my) aldýðýmýz bilgilere göre, hükümet Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru olayýna sýcak bakmýyor. Oysa biz bunu yararlý görüyoruz. Ýki sebeple... Birincisi, özgürlüklerin, hak ihlallerinin takipsiz kalmayacaðý hissinin yaygýnlaþtýrarak, vatandaþýn hak arama güvenini yükseltir. Ýkincisi, yargý ve yargý dýþýndaki idari kuruluþlarý hak ihlallerinin daha sýký takip edildiði bilinciyle daha dikkatli davranmaya teþvik eder." "Bunun sonucunda Türkiye'den Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne giden ve mahkûm olunan davalar da azalýr. Almanya'da insan haklarý ihlalleri Türkiye'den daha az, ama AÝHM'ye gitme oraný çok daha az. Türkiye'de Yargýtay ve Danýþtay buna karþý çýkýyor. Bu kurumlarýn hükümet üzerinde baskýsý olup olmadýðýný bilmiyoruz. Taslakta yer almamasý acaba bu yüzden mi? Diðer yargý organlarý bireysel baþvuruyu kendi kararlarýnýn temyiz mercii olarak görüyor olabilir. Oysa biz bunu temyiz gebermiþ" diyen istihbaratçý Muhittin Zenit hakkýndaki idari soruþturmada da geçen zamana raðmen bir netice alýnamadý. Zenit'in cinayet konusunda, cinayet olmadan önce çok ayrýntýlý bilgi sahibi olduðu ortaya çýkarken, istihbaratçý polisin Tun-cel'e, "Ne oðlum direkt kafaya sýkmýþlar... Tek farklýlýk. Kaçmayacaktý ama bu kaçtý" dediði belirtilmiþti. Tuncel'in muhbir yapýlmasý karþýlýðýnda, 24 Ekim 2004'te Mc Donalds'a bombalý saldýrý düzenlerken yaralanan Dink davasýnýn diðer azmettiricisi Yasin Hayal'e ait kanlý pantolonu gizlediði gerekçesiyle Trabzon Emniyeti görevlileri hakkýnda açýlan idari soruþturma da yarýda kesilmiþti. Koruma Verilmedi Koruma yönetmeliðine göre hayatlarý ciddi tehlike altýnda olan kiþilerin talepleri olmazsa bile polis tarafýndan korunmasý gerekiyor. Hrant Dink'in katledilmesinin ardýndan da baþta Orhan Pamuk olmaz üzere pekçok aydýn, gazeteci ve yazara talepleri olmadan koruma polisi tahsis edildi. Oysa Hrant Dink için bu prosedür iþletilmedi. Davayý takip eden avukatlar, sadece bu konu göz önüne alýndýðýnda bile görevliler hakkýnda, "Hiç bir kusuru bulunamamýþtýr ya da araþtýrýlacak bir þey yoktur" denilemeyeceðini belirtiyor. ( BirGün ) mercii deðil, yeni bir hak arama yolu olarak görüyoruz." Siyasi partiler ve seçim yasalarý "Anayasa Mahkemesi üyelerinin bir kýsmýnýn Meclis tarafýndan seçilmesi doðru. Zaten örnek aldýðýmýz ülkeler arasýnda tamamý ya da bir kýsmý Meclis tarafýndan seçilmeyen ülke bildiðim kadarýyla yok Anayasasý'nda bizde de böyleydi, ama 1982'de kaldýrýlarak Meclis devre dýþý býrakýldý. Biz, makul sayýda Meclis katkýsýnýn meþruiyet açýsýndan da faydalý olacaðýný düþünüyoruz. "Mahkeme asýl üye sayýsýnýn 11'den 17'ye artýrýlmasý da doðru. Ancak, yine hariçten aldýðýmýz bilgiye göre, hükümet mahkemeyi tek kurul olarak öngörüyor. Oysa biz, ikiye bölünüp bir kurulun bireysel baþvuruya, bir kurulun Anayasa ihlallerine bakmasýný uygun buluruz." "Sorulursa söyleyeceðimiz baþka görüþlerimiz de olabilir. Örneðin siyasi partilerle ilgili yapýlmasý gereken çok deðiþiklik var. Siyasi partilerin mali denetimi eskiden kapatma nedeniydi. Oysa þimdi siyasi sonucu olmayan bu konuya bizim bakmamýz doðru deðil; mesela Sayýþtay bakabilir. Bu mali denetim bize önemli yük getiriyor. Keza seçim sistemi konusunda da yeni düzenlemelere gerek duyulduðuna inanýyorum. Ancak dediðim gibi, önce taslaðý görmeliyiz ki görüþ üretebilelim."

3 3 Ocak 2008 Perþembe Yollar ile ilgili önceki çýkan yazýmdan bu güne kadar çok az deðiþiklik gördüm, ama turizm þehri Hacýbektaþ ta çukur yýðýnýndan oluþan yollarýmýzýn ve özellikle fotoðrafladýðým yol ile ilgili kumlama çalýþmasý yapýlmýþ, sonuç yine ortada. Rezalet. Benim sistemimde, genel politika ile ekonomik yasa biçimleri arasýndaki iliþki öyle kesin bir biçimde ve ayný zamanda da öyle Kamil Öntaþ Varoþlar ( Yollar 2 ) Böyle Bir Yol Görmedim! kafasýnda gizli bir gericilik dozu saklýyor demektir. Yol yapma eylemini kendi baþýma gerçekleþtireceðim ama bu politikacýlarýn iþi. Bunlarý yazarken ekonomik baðýmsýzlýkla ekonomik baðýmlýlýk kavramlarýný da ayýrt etmek gerekir. Zor üzerine kurulmuþ koltuk mülkiyetinin hazmý ve bundan uzaklaþarak, o koltukta nelerin karar verilmesine iliþkin kiþisel tezat sürdüðü üzgün bir biçimde belirlenmiþtir ki, incelemek görüntüleri yalnýzca sonuçlardýr. Fotoðrafa bir benzeri ortada. sürece bu yol un hikayesi açýkça devam eder. yersiz olmayacaktýr. Politik iliþkilerin aldýðým görüntüler özel durumlardýr ve Bu yol hakkýnda ve diðer yollar hakkýnda o halde, tüm ekonomik görgünün politik seri kitap yazmama gerek býrakýlýyorum. Bu nedenlerle, yani zorla açýklanmasý gerektiði yolu çiðneyip gelirken, bu yollarýn güzelliklerini ortadadýr. anlatmakla bitiremeyeceðim anlaþýlan... Þaþaalý politik yaþantýnýn içindeyken halini Ve bu ikinci dereceden etkilerin, ikinci dereceden etkilerin kabulüdür. Ben kabul etmiyorum. Ýlicek Köyü Muhtarý ile yaptýðým röportajda da göreceksiniz ( tarihinde yayýnlanmýþtýr) merkeze baðlý köy yolu merkezden iyi. Bu konuda muhtarý eleþtirdiðimiz gibi yollarý düzenleyenleri yerinde eleþtirmek daha doðru, Belediyesi, Özel idaresi... aksetmeyen, koltuk, ne koltuðu ise, ne büyülü Asýl olaný, dolaysýz politikacý aramak koltuk ise, oturaný yutan nasýl bir koltuk ise gerekir, zordaki politikacýyý aramak yersiz. cevap verir umarým. Bu durumda yolu Çözüm; herhangi bir dolaylý ekonomik düzenlemeyen yetkililer yerine (o koltuða biçimlenmesi, tarihsel olarak, temeldir, ve ekonomik baðýmlýlýk kertelerin þu anki dolayýsýyla her zaman ikinci dereceden olgulardýr. Politik görgünün ekonomik görgünün koþullarýna baðlý olduðu açýklamalarý ortalýðý sustursa da benim gibi kendini bilmez yazanlar bu konularý irdelerler, deþerler, nedense. Yasalar da bu iki konu taraftarýdýr nedense: Politik güçte deðil, politik koþullarýn ekonomik durumun belirleyici nedeni olduðu ve tersi iliþkinin yalnýzca ikinci dereceden bir tepkiyi temsil ettiði ilkesinden yola çýkarsak bu yollar adam gibi yapýlýr. Oturarak, masa baþýnda tesbih sallayarak yollar hakkýnda ben gibi kötü yazanlarý nasýl alt ederim düþüncesiyle hedefe ulaþýlmaz. oturanlarý deðil)politik koltuðu eleþtirmek belki de en iyisi, gerçekten de ileriye doðru evrimine iliþkin bize kadar ulaþan malzemenin bu kadar az olmasýnýn da ana nedenidir Bir önceki yazýmda bahsettiðim yolda ördeklerin yüzdüðünden de bahsetmiþtim. Kýþ günü ama ördeklerin bir kýsmý kesildi, görgü ve ekonomik koþullar.... Politik gruplaþma, kendi baþýna, hareket bir kýsmý da kayýp. Cücüðe yattý herhalde. Bu YOLLAR hakkýnda ikinci yazým noktasý olarak alýnmayýp, salt bir mide doldurma Ýlçemizdeki bozuk yollarda biriken sularda olta olmasýna karþýlýk yönlendirici ilke olarak aracý olarak ele alýndýkça, kiþi ne kadar radikal atmak üzere cücük çýkartmýþta olabilirler. tamamen ters bir iliþkinin çok göze batan salt bir sosyalist ve devrimci görünürse görünsün, Eðitimden Sonra Þimdi de Saðlýk Sisteminde Fetva Makamý Oluþturuluyor Alevi Bektaþi Federasyonu Turan Eser, Genel Baþkan Saðlýk Bakanlýðý, AB mevzuatýna uyum saðlamak adýna, 2000 yýlýnda yürürlüðe giren "Etik Kurul Yönetmeliði"nde deðiþiklik yaparak, bu bilimsel kurulda, bir din görevlisi bulundurmak suretiyle imamlara yeni istihdam alaný yaratmayý hedeflemektedir. Bu tasarý yasalaþtýðýnda bilimsel olanla dinsel olaný çatýþtýrmanýn yaný sýra anti laik bir uygulamaya da zemin oluþturacaktýr. Bilimsel bir kurumda ulemalardan Fetva makamý oluþturmak, çaðdaþlýðýn ruhuna aykýrýdýr. Bu durum ayný zamanda bir inançlar mozaiði olan ülkemizde devletin bu kurulda hangi inancýn temsilcisinin görevlendirilmesinin gerektiðini sorununu da ortaya çýkaracaktýr. Böylelikle toplumsal barýþ ve kardeþliðin de sekteye uðratýlacaðý yeni bir çatýþma alaný oluþturulmaktadýr. "BÝLÝMSELLÝKTEN UZAKLAÞ, FETVALARA YAKLAÞ!" MODELÝ Mevcut Etik Kurul Yönetmeliði, konularýný týbbi etik, yasalar ve modern týbbýn ilkelerinden bakarak deðerlendiren bir uzmanlar kurulunu öngörür. Böylesine bilimsel ölçülerde çalýþan bir kurulda iþlevi bir tür "Fetva Makamý" olan bir din görevlisine yer yoktur. AB Mevzuatý'ný gerekçe gösteren Saðlýk Bakanlýðý, ya mevzuatý anlamamýþtýr yada iþine geldiði gibi anlamak istemektedir. Çünkü AB Mevzuatýnda Etik Kurul "týp uzmanlarý" ve "týp dýþý uzmanlar" ayrýmý yapmaktadýr. Burada üzerine vurgu yapýlan "týp dýþý uzmanlar", hasta haklarýný koruma dernekleri, tüketici haklarýný koruma dernekleri gibi alanýnda uzmanlaþmýþ kurum veya kiþilerdir. Ama saðlýk bakanlýðý bu "uzmanlar" ifadesinden din görevlisini anlamaktadýr. Bakanlýk bu tavrý ile dinsel bilgi ile bilimsel bilgi çatýþmasýný saðlýk alanýna taþýmak istemektedir. ETÝK KURUL AKP ARACILIÐIYLA ÝSLAMCI KADROLAÞMAYI HEDEFLÝYOR ABF, AKP hükümetinin kamusal ve özel hizmet alanlar üzerinden yaþamýn tamamýný dinselleþtirmek gibi bilimsellikten uzak, çaðdýþý uygulama ve politikalarýný asla kabul etmeyecektir. Hükümet toplumsal yaþamýn birçok alanýnda olduðu gibi saðlýk alanýný da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi anti laik bir kurumun etkinliði altýna almak istemektedir. Bunu da Etik Kurul gibi bilimsel ilkelerle çalýþan bir kurumda istihdam edeceði imamlar aracýlýðýyla yapacaktýr. Toplumsal yaþamý, fetvalara göre inþa etmeye çalýþan AKP hükümeti, þimdi de bu kurumun fetvalarýný kadrolu imamlarý ile saðlýk sistemi üzerinde etkin kýlmaya çalýþmaktadýr. Eðitim ve bilim kurumlarý gibi saðlýk kurumlarý da ulemalar aracýlýðýyla siyasal Ýslam'ýn arka bahçesi haline getirilmektedir. Dini ve inancý siyasete alet ederek iktidarlarýný korumaya çalýþanlarýn bu manevralarý karþýsýnda herkesin uyanýk olmasý gerekmektedir, Saygýlarýmýzla KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðünden Aldýðým Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Naki KIZILTEPE Karaburna Kasabasý KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðünden Aldýðým Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Emin ARI Kýzýlaðýl Kasabasý

4 3 Ocak 2008 Perþembe Unutturulanlar Ece Temelkuran Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. Þimdiye kadar yalan bir yakýn tarih kurgulandý bizim için. Devrimci ablalar abilerden "Ay bizi çok fena kandýrdýlar, hayatý yaþayamadýk bir türlü" diyenlerin sesleri dinletildi, gazetelerde, televizyonlarda. Sevimli "darbe dede" Kenan Evren ve daha birçoklarýna yýllar sonra televizyonlarda "bilirkiþi" olarak söz verildi, ellerindeki kanýn hesabý sorulacak yere. Vaktiyle Ülkü Ocaklarý örgütlenmesine baþkanlýk edip Maraþ'ta, Çorum'da, Fatsa'da çoluk çocuk halký katledenler "En sivil, en ýlýmlý, en uzlaþmacý biziz" diye þimdi demokrasi dersi veriyorlar gazete köþelerinde. Bir sürü genç insan, "sivil anayasa" çalýþmalarý yapýlýrken þimdi, niye þu darbecilerin yargýlanmasýný engelleyen 15 madde hâlâ deðiþemiyor diye sormayý akýl bile edemez hale getirildi. Açýkça kandýrýlýyoruz, hem de hiç durmadan. Çünkü bize unutturulan þeyler var. Þimdi iþte, aradan yaklaþýk otuz yýl geçtikten sonra, "unutturulanlarýn" zamaný geliyor yavaþ yavaþ... Reytingi yüksek hakikat 24 Aralýk'ta Ankara'da Büyülü Fener Sinemasý'nda bir belgeselin galasý yapýldý. 200 kiþilik salonda insanlar merdivenleri de doldurarak izlediler perdede anlatýlanlarý. Çünkü perdede konuþan insanlar hakikatten söz ediyorlardý. Her seferinde umulduðundan daha çok "reyting" yapan hakikatten. Maraþ Katliamý tanýklarý ve maðdurlarý konuþuyordu. Bu belgesel, Dostluk ve Yardýmlaþma Vakfý'nýn baþlattýðý Özgür Açýlým adlý bir oluþum tarafýndan kolektif olarak yapýldý. Bu kolektif, Maraþ Katliamý dýþýnda Fatsa Gerçeði, Yeraltý Maden-Ýþ Yeni Çeltek Direniþi, Tariþ Direniþi adlý belgeselleri de yaptý Nisan ayýnda da Gültepe Direniþi ve Çimentepe Direniþi adlý iki yeni belgesel daha ortaya koyacaklar. Gülecek, aðlayacaksýnýz. Öðrenecek ve hatýrlayacaðýz. Bir güzel hatýra Halkla birlikte Fatsa çamurunu 5 günde kurutan Terzi Fikri adlý belediye baþkaný nasýl bir adammýþ ve bir zamanlar Karadeniz daðlarý kadýnlar ve çocuklarýyla nasýl bir cennetmiþ? Tefeciler, tüccarlara karþý bütün Karadeniz bölgesinin devrimci gençleri nasýl köylüyle birlikte mücadele vermiþ ve hep birlikte nasýl halk þenliði düzenlemiþ? Yeniçeltek'te sendikacý Çetin Uygur ve arkadaþlarý sýrf iþçilerin haklarýný savundular, iþçilerle birlikte yeni, adil ve mutlu bir hayat kurdular diye çoluk çocuk nasýl iþkenceden geçirilmiþ? O gün iþkence görmüþ ihtiyar kadýnlar da dahil nasýl þu anda hiç de piþman deðiller yaptýklarýndan? O günlerde kurduklarý komün hayatýný nasýl kendi dillerinde anlatýyor köylüler? Maraþ katliamýnýn sorumlularý nasýl bugün bize insanlýk dersi verebiliyorlar? Fatsa'da kurulan mahalle komitelerinde nasýl dönemin saðcýlarý, dincileri de yer aldý ve bu büyük dönüþüme katýldýlar? O günlerde devrimcileri yakalamakla sorumlu ve ülkücü olan emniyetçiler bile þimdi nasýl aðlayarak hatýrlýyorlar hep beraber, kazma kürek insanlar için çalýþan o devrimci gençleri? Mutlaka edininiz Olaðanüstü kýymetli bilgiler ve tanýklýklar bunlar. Her bir belgesel Türkiye tarihini anlamak için inanýlmaz kýymette. Bu gençler, kadýnlar ve erkekler, sadece iþkence görmediler, sadece öldürülmediler. Bir hayat kurdular. Yoksullar için, yoksullarla birlikte. Ýnsaným diyen aðlar onlarýn yaptýklarýný ve onlarla birlikte yýkýlaný izledikçe... Hazýrlayan: Sertaç Danacý

5 3 Ocak 2008 Perþembe Veysel Kaymak:SANATÇI DUYARLILIÐI VE BÝR GARÝP ÜLKE görüþme talebimiz bile geri çevrilmiþti. Daha önceleri, Kütüphaneler Genel Müdürlüðünce belli sayýda alýnan, Kültür Sanat dergimizin alýnmasýna da son verildi. Bakanlýk yetkilisi ile yapýlan görüþme sýrasýnda yönetimden bir arkadaþýmýzýn; -Sizler bu kültüre, kültürümüze böyle yaklaþýyorsunuz ama, bu kültür, Anadolu Halk Kültürüdür. Halk Kültürünü açýklamalarýyla tam da bunlarýn bam teline görmezden, bilmezden gelirseniz, geriye basmýþ olmalý ki böyle ses getirdi. Doðal sadece Arap kültürü kalýr, Bu da bizim olarak burada, sanatçýmýzýn sanatsal ünü kültürümüz olmaz, benzeri bir açýklamada de etkili oldu. Sayýn Fazýl Say ýn sanatçý bulunmuþtu. duyarlýlýðý ile baþlattýðý bu hareket, ülkenin geleceðinden endiþe duyan herkesçe devam Ne yazýk ki bu gün gelinen nokta da ettirilmeli ayný.ýlahiyatçý öðretim üyelerinden birileri bile ülkenin giderek Araplaþtýðýndan söz BÝR GARÝP ÜLKE etmektedir. Saðcýlaþtýk Oysa burada adýný minnetle anacaðýmýz, Kültür Bakanlarýmýz da oldu. Gericileþtik Ünlü Sanatçý Fazýl Say ýn açýklamalarý Bakanýmýz, AKP düþüncesine çoktan adapte Bunlardan biri Sayýn Ýstemihan Talay idi. kamuoyunda bir hayli etkili oldu. olmuþ. Ya da önceden de benzer düþüncede Ýstemihan Talay, bir dönem baþkanlýðýný Araplaþtýk Konuþuldu, tartýþýldý. Daha çok da AKP liler imiþ de bizler anlayamamýþýz. yaptýðým Aþýk Veysel Kültür Derneðinin arasýnda yanký buldu. Gazeteci Sayýn Bekir bir etkinliðine maddi ve manevi katkýlarda Coþkun a; alýþamýyorsa gitsin diyen Bu saðcý, gerici anlayýþta olanlara bulunmuþ, etkinliðimizde yaptýðý Sanata, bilime baþbakan, bu kez, Fazýl Say ýn ülkeyi terk göre halk, sadece kendilerine oy veren, konuþmada; etmesine karþý çýktý. Ne diyelim bu da bir kendi düþüncelerine yakýn olanlar olmalý. Yüz çevirdik geliþmedir. Yardýmcýsý, Dengir Mir Mehmet Diðer görüþler de olanlarý ise -Asýl bizlerin sizlere teþekkür etmesi Fýrat ise, AKP nin yaklaþýmýný koydu umursamadýklarý ortada. Devletin tüm gerek. Nedeni de bizim yapacaðýmýz Hacýlara, hocalara kaldýk ortaya. olanaklarýný kendi yandaþlarý için kültürel etkinlikleri sizler yapýyorsunuz, kullanmalarý, bunun bir göstergesidir. benzeri konuþmayla bizlere teþekkür etmiþ, Hele Sosyal Demokrat Turizm ve hatta plaketle ödüllendirmiþti. Bir bu Ey mübarek! Kültür Bakanýmýz, Sayýn Ertuðrul Günay; AKP nin iktidara geldiði ilk dönem, anlayýþa bir de bu gün ki iktidardakilerin Sanatçý halka yabancý olmamalý benzeri derneðin yapacaðý kültürel etkinliðe katký anlayýþlarýna bakýn. Bu çaðda bu zeka! açýklamasýyla yüreklere su serpti! Görünen saðlanmasý için bakanlýða o ki Sosyal Demokrat Turizm ve Kültür baþvurduðumuzda, katký saðlamak bir yana, Bu anlayýþta olanlarýn kültüre, sanata Hepsini birden kaptýk! nasýl baktýklarý, neler düþündükleri ise belli. Bunun sayýsýz örnekleri var. Ben burada ayrýntýya girmek istemiyorum. Nedeni de Sonunda çaðdaþlýðý da herkesçe bilinmesi. Heykele tükürmeler, resim konusundaki anlayýþlar vs. Kendi deðerlerimizi de unuttuk Durum böyle olunca da doðaldýr ki Bir garip ülke olduk. Fazýl Say a karþý olurlar. Sivas ta canlarýmýz katledilir. Metin Altýok için yazýlan oratoryo Veysel Kaymak yasaklanýr. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Saðcý basýn, çoðu zaman yaptýðý gibi karalama, hedef gösterme taktiklerine Genel Merkez Yöneticisi baþvursa da, Ünlü Piyanistimiz Fazýl Say,

6 Sobadan sýzan gazdan zehirlendi Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir'de bir çocuk sobadabn sýzan Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, bugüne kadar tükenmez olarak bilinen tüm enerji kaynaklarýnýn hoyrat bir þekilde kullanýldýðýný belirterek "Artýk yaþlý dünyamýz, bu hoyratlýða fazla dayanamýyor" dedi. Nevþehir Lisesi öðrencileri, hazýrladýklarý "Ýhtiyacýmýzdan Fazla Su Tüketimini Önleme Projesi" için Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver' den destek istedi. Belediye Baþkaný Hasan Ünver, proje koordinatörü Nevþehir Lisesi Biyoloji Öðretmeni Hülya Þenses baþkanlýðýndaki 7 kiþilik öðrenci grubunu makamýnda kabul ederek, öðrencilere Nevþehir Belediyesi olarak her türlü desteðin verileceðini söyledi. karbonmonoksit gazýndan zehirlenerek tedavi altýna alýndý. Nevþehir'in Kýratlýoðlu Mahallesi'nde 6 yaþýndaki kýz çocuðu H.N.A., sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Anne M.A., zehirlendiðini farkettiði kýzýný Nevþehir Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altýna alýnan H.N.A. hayati tehlikeyi henüz atlatamadý. Çevreci projelerine destek istediler Merkezi Ýstanbul'da bulunan Kalite Okullarý Merkezi (KOMER) tarafýndan Boðaziçi Üniversitesi ile iþbirliði halinde ülke çapýnda yürütülen "KOMER Biliþimci Martý Projeler" çerçevesinde Nevþehir Lisesi öðrencileri "Ýhtiyacýmýzdan Fazla Su Tüketimini Önleme Projesi" hazýrladý. KOMER tarafýndan da kabul edilen ve Türkiye genelinde hazýrlanan projeler içerisinde de yarýþmaya deðer bulunan proje konusunda Ünver'e bilgiler aktaran Þenses, öðrencilerin ve ailelerin hayat kaynaðý da olan içme ve kullanma sularýnýn tüketiminde daha bilinçli davranýlmasý gerektiði düþüncesi ile bu projenin hazýrlandýðýný söyledi. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver'de yaþadýðýmýz yüzyýlýn en önemli sorunu olan petrol ve diðer enerji kaynaklarý arasýnda ilk sýrayý alan suyun tüm insanlýk için vazgeçilmez bir önem taþýdýðýný söyledi. 'Enerji Kaynaklarýmýzý Hoyratça Kullandýk' Bugüne kadar içme ve kullanma sularýnýn insanlar tarafýndan tüm dünya genelinde hoyrat bir þekilde kullanýldýðýný vurgulayan Ünver, "Bizler zannettik ki yeraltýndan çýkan su, baraj, göl ve akarsularýmýzdaki su kesinlikle bitmez. Küresel ýsýnma ile birlikte Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü nün geçen yýl içerisinde gerçekleþtirdiði denetimler ve sorumluluk alanlarýndaki bir dizi uygulamalarý ile Kabahatler Kanunu ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunlarý ve belediye tarafýndan belirlenen kurallara uymayan 107 kiþiye YTL arasýnda deðiþen oranlarda ceza uygulandý. Nevþehir Belediyesi Zabýta Müdürlüðü geçen yýl içerisinde periyodik olarak yaptýðý denetimler sonucunda denetleme yaptý. Bu denetimlerin de arasýnda bulunduðu uygulamalarda, iþyeri kapanýþ saatine ve temizlik kurallarýna uymayan, portör muayenesini gününde yaptýrmayan,park o erimez denilen Aysbergler birer ikiþer erimeye baþlayýnca nasýl bir büyük sorunun içerisinde olduðumuz gözler önüne serildi. Ayný þekilde oksijeni de hoyrat bir þekilde kullandýk. Sanayileþelim derken, fabrika bacalarýndan çýkan zehirli gazlar konusunda gerekli duyarlýlýðý göstermediðimiz için ozon tabakasý incelmeye baþladý. Artýk iklim deðiþikliklerini gözlemliyoruz. Yaþlý dünyamýz biz insanlarýn hoyratlýðýna dayanamaz hale geldi" dedi. 'Kaynaklarýmýzý Etkin Ve Verimli Kullanmak Zorundayýz' Ünver, toplumun tüm bireylerinin tüm enerji kaynaklarýnýn etkin ve verimli bir þekilde kullanýlmasý yönünde azami gayreti göstermesi gerektiðini ifade ederek, Nevþehir Lisesi öðrencilerinin en önemli hayat kaynaðýmýz suyun tasarruflu bir þekilde kullanýlmasý yönünde hazýrladýklarý projeye Nevþehir Belediyesi olarak her türlü desteðin verileceðini söyledi. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ satýlýktýr. 3 Ocak 2008 Perþembe Nevþehir de 107 Kiþiye Ceza Uygulandý yapmasý yasak alanlara park yapan, geliþ ve geçiþ yolunu iþgal eden,dilencilik yapan,terminal harici yolcu alan,meskun mahalde hayvan besleyen,zamansýz çöp çýkartan ve ruhsatsýz olarak faaliyet gösteren toplam 107 kiþiye,kabahatler Kanunun 32. ve Polis ve Vazife Selahiyet Kanunu nun 6. maddesinin b bendi gereðince YTL arasýnda deðiþen oranlarda ceza kesildi.ayrýca 11 iþyerine de 7-15 gün arasýnda kapatma cezasý uygulandý. Bu arada 13 Nisan 2007 tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren ruhsat yönetmeliði gereðince, kent merkezinde faaliyet gösteren bütün umuma açýk iþyerleri ile sýhhi ve gayrisýhhi müesseselerin ruhsatlandýrýlmasý çalýþmalarýnýn Nevþehir Belediye Zabýtasý Müdürlüðü tarafýndan yapýlabileceði hükmü çerçevesinde 2007 yýlý içerisinde 263 adet iþyeri açma ve çalýþtýrma ruhsatý verildi. Ayrýca Nevþehir Zabýta Müdürlüðü tarafýndan 23 iþyerine Gýda Sicil Belgesi verildi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

Günay: Madýmak müze olamaz

Günay: Madýmak müze olamaz 8 Nisan 2008 Salý TEKERLEME (1) Bir teker, Ýki teker, Üç teker, Ýki ayakla nasýl gider? Kolay deðil abi. Ýyi sürücü olmak yetmez, Trafik kurallarýnýda bilmeli. Çarpmadan, Ezmeden hep saðdan, Hep dikkatli

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı