ARTIKLARIN ve ATIKLARIN EKONOMĠYE KAZANDIRILMASI ĠÇĠN GEREKLĠ YASAL DÜZENLEMELER. Y.Müh.Haşim ACAR. Mühendislik A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTIKLARIN ve ATIKLARIN EKONOMĠYE KAZANDIRILMASI ĠÇĠN GEREKLĠ YASAL DÜZENLEMELER. Y.Müh.Haşim ACAR. Mühendislik A.Ş."

Transkript

1 ARTIKLARIN ve ATIKLARIN EKONOMĠYE KAZANDIRILMASI ĠÇĠN GEREKLĠ YASAL DÜZENLEMELER Y.Müh.Haşim ACAR Mühendislik A.Ş.

2 Türkiye de konuyla ilgili olarak tespit edebildiğim 100 civarında BİLİMSEL ARAŞTIRMA yapılmış olmasına rağmen, yapılan araştırmalar niçin uygulamaya dönüģtürülemiyor, hayata geçirilemiyor?

3 Çünkü; 1) Bilinçlendirme ve bilinçlenme eksikliği var; 2) Zorlayıcı ve yönlendirici tedbirler yok, 3) Teşvik ve motive edici düzenlemeler yok

4 10 milyon ton ocak artığı 1,5 milyon ton sayalama, düzeltme artığı 2,5 milyon ton blok ihracatı 1,5 milyon ton toz atık 20 milyon ton kaya 9 milyon ton ham blok 7 milyon ton düzeltilmiş blok 1 milyon ton kesilmiş artık 1 milyon ton toz atık 0,5 milyon ton toz atık 4,5 milyon ton iç pazar 2 milyon ton ebatlı ürün 0,1 milyon ton paledyen / yer karosu vs 1,7 milyon ton döşenmiş ürün 0,2 milyon ton döşeme artıkları 0,1 milyon ton toz atık 0,1 milyon ton toz atık 0,1 milyon ton mozaik 0,7 milyon ton kesilmiş atık

5 NE KADAR ATIK ve ARTIK OLUġUYOR? Türkiye deki mermer ve diğer doğal taşların blok, işlenmiş taş üretiminde, 2007 üretim verileri ile takriben aşağıdaki artıklar ortaya çıkmaktadır: Ocak artıkları 10,0 milyon ton/yıl 3,70 milyon metreküp Toz atık 3,2 milyon ton/yıl 1,54 milyon metreküp Kesilmiş/kırılmış parça atık 3,4 milyon ton/yıl 1,26 milyon metreküp TOPLAM 16,6 milyon ton/yıl 6,5 milyon metreküp

6 BĠRĠKMĠġ ARTIK ve ATIKLAR NE KADAR? Üretimdeki artık ve atık oranlarını geriye doğru yıllara taşıyıp, ortadan kaldırılan ya da değerlendirilebilen kısmı düşersek, Türkiye de toplam taş artık ve atıklarının toplamını aşağıdaki gibi yaklaşık olarak buluyoruz: Ocak artıkları 75,0 milyon ton/yıl 27,8 milyon metreküp Toz atık 15,0 milyon ton/yıl 4,7 milyon metreküp Kesilmiş/kırılmış parça atık 10,0 milyon ton/yıl 3,7 milyon metreküp TOPLAM 100,0 milyon ton/yıl 36,2 milyon metreküp

7 ARTIKLARIN KOLAY ve YAYGIN OLARAK KULLANILABĠLECEĞĠ ALANLAR - Alt yapı ve üst yapı inģaatlarında dolgu malzemesi olarak, - Hazır beton ve prekast beton tesislerinde agrega ve taģ tozu olarak, - Zirai kireçleme malzemesi olarak

8 SEKTÖR İnşaat dolgu malzemesi SEKTÖREL ÜRETİM 15 milyon metreküp Teknik olarak mermer ve diğer doğal taş katılabilme oranı ve şekli Mevcut durumda kullanılan oran Mevcut durumda kullanılan miktar (TON) Katkı oranı teknik olarak mümkün olana çıkartılırsa kullanılacak miktar (TON) %50 % Hazır beton ve Prekast beton üretimi 75 milyon metreküp %10 öğütülmüş temiz artık ve %5 pres keki olmak üzere toplam %15 kullanılabilir. % 0, Zirai kireç olarak kullanımı 5 milyon ton (İHTİYAÇ) %100 (öğütülmüş temiz taş ya da pres keki olabilir. Kalsiyum karbonat oranı yüksek taşlar tercih edilir) % TOPLAM:

9 TAġ ARTIK ve ATIKLARININ GERĠ KAZANILABĠLEN KISMI - Mevcut durumda taş artık /atıklarının inşaat sektöründe kullanım oranı:.. % 10 - Zorlayıcı ve teşvik edici tedbirler ile erişilebilecek kullanım oranı:... % 330 İlave olarak; Böylece yıllık tüketim, yıllık atık/artık miktarının 3,3 katı olacağından, yıllardır birikmiş artık ve atıklar da zamanla eritilmiş olur - Zirai kireç (ph yükseltici asit giderici) olarak kullanım oranı: %? - Tahmini ihtiyaç, 5 milyon metreküp:. % 30 - Sadece toz atıkları dikkate alırsak 5,0 milyon ton / 3,2 milyon ton = % Zirai kireç olarak kullanımda öncelik:...mevcut zeytinlikler - Zeytin yetişmeyen bölgelerde:....kireçli toprakta yetişen bitkilerin teşviki

10 TÜRKĠYE ĠNġAAT SEKTÖRÜ BÜYÜKLÜĞÜ Türkiye de inşaat sektörü, 2007 yılında, arsa değeri hariç, toplam İNŞAAT CİNSİ 276 milyar USD Değerinde konut, konut dışı yapı, yol ve altyapı üretimi yapmıştır. TOPLAM BÜYÜKLÜK (Milyar USD) Arsa Payı (milyar USD) Kar Payı (milyar USD) İnşaat Maliyet (milyar USD) Konut Konut dışı yapı (iş merkezi vs) Kamu binaları, yol ve alt yapı TOPLAM

11 ATIK ve ARTIKLARIN ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMINI ZORLAYICI GEREKLĠ TEDBĠR: ĠnĢaat izni ve iskan almak üzere, arsa hariç; inģaat maliyet değerleri üzerinden, KONUTLAR ĠÇĠN %5 KONUT DIġI BĠNALAR ĠÇĠN %10 ALT YAPI ve KAMU ĠNġAATLARI ĠÇĠN %15 geri dönüģümlü malzeme kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.

12 2011 Yılından BaĢlayarak, 2015 Yılına Kadar Kademeli ArtıĢlar Ġle % 5 - % 10 - % 15 Kullanım Oranlarına Nasıl EriĢilebilir? KONUT ĠNġAATI % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 KONUT DIġI % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 ALT YAPI ve KAMU % 3 % 6 % 9 % 12 % 15

13 Yıllardır BirikmiĢlerle Birlikte, Her Yıl Ortaya Çıkan Artık ve Atıklar Ne Zaman Tamamen Ortadan Kalkar? yıllarında yasa taslağı hazırlanır ve 2011 yılından itibaren kademeli olarak artık ve atıkların inşaat sektöründe kullanımı için zorlayıcı düzenlemeler yapılırsa, 2017 yılında birikmişler dahil, artık ve atıklar tamamen ortadan kaldırılmış olur. Yasa yürürlülükte kalmaya devam ederse, 2017 yılından sonra, değerlendirmek üzere artık ve atık bulmak sorun (!) olmaya başlayabilir.

14 GERĠ KAZANILMIġ MALZEME ÜRETĠM ve KULLANIMI ĠÇĠN MEVCUT YASAL DÜZENLEMELER 14 Mart 1991 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Katı Atıklardan Geri Kazanılmış Malzeme Üretenlerin Özendirilmesi maddesi: Bakanlık, mahallin en büyük mülki amiri ve belediyeler; geri kazanılabilen veya insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi mümkün olan maddelerin kullanılmasını, geri kazanılmıģ maddelerden imal edilen malzeme ve ürünlerin kullanımının tercih edilmesini, teģvik ederler. Katı atıkları geri kazanma amacıyla tesislerinde iģleyen kiģi ve kuruluģlara, bu faaliyetlerinden dolayı Çevre Bakanlığı tarafından Çevre Kirliliğini Önleme Fonu'ndan karģılanmak üzere uygun görülmesi halinde maddi destek sağlanabilir.

15 %5 -%10 - %15 Zorunlu Kullanım Düzenlemesi Ġle Geri KazanılmıĢ Malzemeler Ġçin OluĢabilecek Pazar Büyüklüğü İNŞAAT CİNSİ İnşaat Maliyet (milyar USD) Tavsiye edilen geri kazanılmış malzeme kullanım oranı Tavsiye edilen geri kazanılmış malzeme kullanım değeri (Milyar USD) Konut 139 % 5 6,95 Konut dışı yapı (iş merkezi vs) 39 % 10 3,90 Kamu binaları, yol ve alt yapı 98 % 15 14,70 TOPLAM 276 % 9,26 (ağırlıklı ortalama) 25,55

16 Dolgu malzemesi olarak ve hazır beton üretiminde taş artık ve atıkları kullanımı zorlanır ve teşvik edilirse, yıllık 50 milyon tonluk bir pazar oluşmaktadır. Oluşan 50 milyon tonluk pazar (talep); yıllık 16,6 milyon tonluk miktarının 3 katı olacaktır. artık ve atık Bu sebeple,sadece yıllık artık ve atık miktarı değil, yıllarca birikmiş artık ve atıklar da hızla tüketilir. %5 - %10 - %15 yasası ile oluşmak zorunda olan 25 milyar USD hacimli geri kazanımlı malzeme pazarının içinde, taş artık ve atıklarının oranı %1-2 yi geçmez. Geri kalan % 7 8 lik geri kazanılmış inşaat malzemesi pazarı, demir, alüminyum, cam, plastik gibi diğer sektörlerin artık ve atıklarının değerlendirilmesi için fırsat yaratır.

17 GEREKLİ TEŞVİKLER Artık veya atıklardan geri kazanılmıģ malzeme üretimiyle ilgili olarak; 1) Yatırımlar için bedelsiz arsa tahsisi, 2) Yatırımlar için 5 yıl vadeli faizsiz kredi sağlanması, 3) Yatırım girdilerinde KDV muafiyeti, 4) Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirimli tarife, 5) Akaryakıtta ÖTV muafiyeti, 6) Üretim hedeflerini yakalamak kaydı ile, 5 yıl süre ile vergi muafiyeti, 7) Geri kazanılmış ürünlerin satışında KDV muafiyeti.

18 SONUÇ % 5 - % 10 - % 15 İMAR İSKAN YASASI TALEP ve PAZAR OLUŞTURUR TEŞVİK ve MADDİ DESTEKLER ÜRETİM ve ARZ SAĞLAR ARTIK ve ATIKLAR İÇİN PAZAR OLUŞUR, OLUŞAN PAZARA UYGUN FİYAT ve MİKTARDA ÜRÜN SAĞLANIR. ARTIK ve ATIKLAR TÜKETİLİR

19 Beni dinleme zahmetine katlandıkları için, Oturum Başkan ve Üyeleri ne ve tüm katılımcılara; araştırmalarımı ve görüşlerimi burada paylaşma imkanı sağlayanlara ve Sempozyuma emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili sorularınızı Ģimdi sorabileceğiniz gibi, aģağıdaki iletiģim bilgileri kanalı ile daha sonra da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Haşim ACAR - İNKA Mühendislik A.Ş. - Tel: Fax:

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI Bir inşaat projesinde ilk kazmanın vurulması ile beraber hafriyat toprağı, inşaat molozu gibi bertarafı gereken atıklar oluşmaya başlamaktadır. 12 İnşaat, yıkıntı atıklarının

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1. GİRİŞ 2 2. TARİFE HESAPLAMA İLKELERİ 3 3. MALİYETLER 5 3.1. Hizmet

Detaylı

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU

YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU 2012 YAPI VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR RAPORU Bu rapor, EEN/SPA/10/SMESENV/283469 sayılı PRISM Sözleşmesi kapsamında, proje ortağı Doğu Marmara ABİGEM tarafından hazırlanmıştır. ĠÇĠNDEKĠLER 1. TÜRKĠYE DE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI

KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI KARAMAN İLİNDE ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK FAYDALARI Fatih YILDIZBAŞ Özet Karaman ili 2007 yılı hesaplarına göre 151.313 nüfusa sahip orta büyüklükte bir kenttir. Türk dilinin başkenti olduğu için sosyal

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

BIODIESEL, BİYOLOJİK DİZEL MOTOR YAKITI

BIODIESEL, BİYOLOJİK DİZEL MOTOR YAKITI BIODIESEL, BİYOLOJİK DİZEL MOTOR YAKITI Necdet ELMAS AYT, Alternatif Yakıt Teknolojileri ltd. şirketi. Hüdavendigar mah. Hayran cad. No: 50 Osmangazi Bursa. Tel ve faks: 0224-239 90 49 E posta: necdetelmas@hotmail.com

Detaylı

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI

TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ALTERNATİF YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE KULLANIMI YAKLAŞIMI Kasım 2014 Çimento Üretimi Çimento yarı mamulü olan klinker; kireçtaşı, marn ve kil gibi hammaddelerin öğütülüp homojenize

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

ısı yalıtım sektör araştırması

ısı yalıtım sektör araştırması ısı yalıtım sektör araştırması Zeynep Kulaksızoğlu İstatistik Şubesi Eylül 2006 İÇİNDEKİLER I - SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI... 1 II - ISI YALITIM ÇEŞİTLERİ.... 6 SICAK İZOLASYON.. 6 SOĞUK İZOLASYON. 6 BİNALARDA

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 1 / 47 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ VE TÜRKİYE DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ ATIKLARININ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Şubat 2012 Giriş Endüstriyel Simbiyoz kavramı

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı