Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda"

Transkript

1 "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan MHP'li Meclis üyesi Ali Beyaz, sözlerine son günlerde meydana gelen terör olaylarýnda þehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet ailelerine baþsaðlýðý yaralýlara ise acil þifalar dileyerek baþladý. 04 AÐUSTOS 2015 SALI 40 KURUÞ 5 5 de Hitit Üniversitesi'nden Dünya Arkeolojinde bir ilkaz Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin ortaklarýndan biri olduðu Boðazköy Yaz Okulu Projesi ile dünyada bir ilke imza atýldý. Kültür Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü izniyle Çorum ili Boðazkale sýnýrlarý içerisinde bulunan Boðazköy/Hattuþa Ören Yeri Kazý Çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Müzesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi, Ýstanbul Üniversitesi... 5 DE Ülkü Ocaklarý Baþkaný evleniyor Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda Ülkü Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, 16 Aðustos pazar günü yapýlacak düðün töreniyle dünya evine giriyor.ülkü Ocaðý Baþkaný Ýmal bekarlýða veda ediyor. Ýmal, Büþra Anaç ile hayatýný birleþtiriyor. 9 DA PTT'de unutulan valiz polisi alarma geçirdi Çorum'da merkez PTT binasýnda bulunan siyah renkli bir valiz polisi alarma geçirdi. Þüpheli valiz nedeniyle PTT binasý boþaltýldý. Çevrede geniþ güvenlik önlemleri alýnýrken, valizin üniversite kaydý içinde þehre gelen bir öðrenciye ait olduðu ortaya çýktý. 9 DA "Bu necip millete kimse diz çöktüremeyecektir" Nurettin Karaca AK Parti Çorum Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca, son dönemde artan terör olaylarýna dikkat çekerek, birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Hükümetin birlik, beraberlik ve kardeþlik içerisinde bu topraklarda yaþanmasý adýna... 5 DE Þahin Özbüðrü oðlu Rýdvan'ý evlendiriyor Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Orman ve Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý (ORKÖY) projesi kapsamýnda Sungurlu Tatlý Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý ve Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü oðlu Rýdvan'ý evlendiriyor. Köyünde sel felaketine uðrayan 11 maðdur aileye 203 bin TL Süt Sýðýrcýlýðý Kredisi verildi. 6 DA Karaca'dan Baðcý'ya hayýrlý olsun Vali Ahmet Kara Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi'ne iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk ve BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen de hazýr bulundu.çorum yerel basýnýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir seviyede olduðunu belirten Ahmet Kara, "Basýn Ýlan Kurumu'nun desteðiyle yerel medyanýn daha ileri bir düzeye eriþeceðinden þüphem yok" dedi.gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma özgürlüðü açýsýndan taþýdýðý öneme dikkat çeken Vali Kara, kamu hizmeti veren basýn mensuplarýnzý mesai arkadaþý olarak gördüðünü vurguladý. 6 DA Çiftçilere 740 bin TL ORKÖY desteði 9 DA "Belirsizlikten iþ dünyasý rahatsýz" Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam yaptýðý açýklamada yaklaþan toplu sözleþme sürecini deðerlendirdi. Açýklamasýna, "Öncelikle son süreçte ülkemizde meydana gelen, alçakça yapýlan terör olaylarýný þiddetle... 2 DE TOKÝ Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Türkçe öðrenen Bosnalýlara kýrtasiye yardýmýný CHP istemedi Çorum Belediyesi Bosna Hersek'te okullarda Türkçe kursu alan öðrencilere kýrtasiye malzemesi ve okul çantasý yardýmýnda bulunacak.. 6 DE Sünnet kýyafetleri daðýtýldý 6 Aðustos Perþembe günü yapýlacak olan Çorum Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak çocuklar için sünnet kýyafetleri daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý törenle daðýtýlan sünnet kýyafetlerini... 6 DA Bölgenin doðaltaþ rezervi belirlenecek Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu temmuz ayý toplantýsýnda Amasya Yatýrým Destek Ofisi uzmaný Murat Þimþek TR83 Bölgesi Doðaltaþ Sektörü ile ilgili bir sunum yaptý.sektörün dünyadaki ve ülkemizdeki yeri... 4 DE 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:48 05:32 12:53 16:45 20:03 21:38 Enver Paþanýn Tacikistan'da öldürülmesi (1922) - Türkiye'de, ölçülen en sýcak günler (2010) Bedbaht kiþi, unutulmuþ günahlarýný açýða vuran kimsedir.ebû Ali Cürcânî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7762 2,7772 EUR 3,0466 3,0478 STERLiN 4,3312 4,3328 2,2371 2, JPY YENi Günün Þiiri Yaðmur Güzeli Yaðmurlar yaðmýyor mu inceden ince Rüzgarlar esmiyor mu serince Bir sigara yakýyorum efkarlanarak Çýkýp karþýma sen geliyorsun Saçlarýn ýslanmýþ oluyor Gel diyorum duymuyorsun beni bir türlü Seni böyle hayal meyal yaþamak çok zor Uzanýp tutsam diyorum incecik ellerinden Ellerim boþlukta kalýyor. Bir gün çýkýp gideceksin Sonra arkandan yine ince bir yaðmur yaðacak Cadde cadde,sokak sokak Sayýklar gibi dolaþýp seni arayacaðým Beni bir köþe baþýnda aðlýyor bulacaklar. Saklamak zor olacak,çaresiz kalacaðým Seni sevdiðimi anlayacaklar. Üstüme yaðmurlar yaðacak Ýnce bir dal gibi birden kopup kýrýlacaðým Kaldýrým taþlarýnda sýcaklýðým kalacak Kahrolacaðým. Bu þiiri yaðmur yaðarken yazdým Ezanlar okunuyordu minarelerden Seni düþünmeseydim yaðmurlu havalarda Sokaklara çýkmayý göze almazdým. Melul mahzun dolaþmazdým akþam karanlýðýnda, Duraklarda yapayalnýz kalmazdým. Yaðmurlar yaðmýyor mu inceden ince Rüzgarlar esmiyor mu serince Bir sigara yakýyorum efkarlanarak Çýkýp karþýma sen geliyorsun Saçlarýn ýslanmýþ oluyor Gel diyorum duymuyorsun beni bir türlü Seni böyle hayal meyal yaþamak çok zor Uzanýp tutsam diyorum incecik ellerinden Ellerim boþlukta kalýyor. Yavuz Bülent Bakiler HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER "Toplu sözleþme görüþmelerinde memurlarýn sorunlarý yok sayýlmamalý" Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam yaptýðý açýklamada yaklaþan toplu sözleþme sürecini deðerlendirdi. Açýklamasýna, "Öncelikle son süreçte ülkemizde meydana gelen, alçakça yapýlan terör olaylarýný þiddetle, nefretle kýnýyoruz. Þehitlerimize Cenab-ý Allahtan rahmet diliyor, Yüce Türk Milletine bir kez daha baþsaðlýðý diliyoruz" diyerek baþlayan Sami Çam, "4688 sayýlý kanunun toplu sözleþme görüþmeleri malumunuz üzere 2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2016 ve 2017 yýllarý ücret ve sosyal haklarýnýn belirleneceði Toplu Sözleþme görüþmeleri bugün itibariyle baþlamýþtýr. Görüþmelere en çok üyeye sahip 3 büyük memur Konfederasyonu katýlacaktýr. Ancak, imza yetkisi en çok üyeye sahip Konfederasyonun elindedir" þeklinde kaydetti. Türk Büro Sen olarak bu toplu sözleþme sürecini sadece mali ve sosyal haklarla sýnýrlanarak memurlarýn yer deðiþtirme, atama, yükselme, disiplin, unvan deðiþikliði gibi sorunlarýnýn yok sayýldýðýný dile getiren Çam, "Memurlarýn sorunlarý adeta masadan kaçýrýlmaktadýr. Bu haliyle 2012 yýlýnda 4688 sayýlý Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleþme Kanununda yapýlan deðiþiklikler aþamasýnda da dile getirdiðimiz eksiklikler nedeniyle bugün yapýlacak olan toplu sözleþme sürecinde memurlar tam anlamýyla temsil edilememektedir. 2.6 milyon memur ve 1.9 milyon emeklinin kaderi bir tek kiþinin iradesine teslim edilmektedir. Bu nedenle 4688 sayýlý kanunda acil deðiþiklik yapýlarak memurlarýn toplu sözleþme masasýnda tam olarak temsil edilmesi saðlanmalýdýr. Bu Yasa memurlarýn yasasý deðil, siyasi iktidarýn ve onun yol arkadaþý sözde sendikanýn yasasýdýr. Bu yasa acilen deðiþtirilmelidir. 2 yýl önce yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen ile yapýlan toplu sözleþmede memurlar önemli kayýplara uðramýþtýr. Özellikle 2014 yýlýnda yapýlan seyyanen 123 TL'lik zam, yýllýk enflasyonun altýnda kalmýþ, her memur ve emekli aylýk ortalama olarak 75 TL kayba uðramýþtýr. Ayrýca, toplu sözleþmelerde yüksek vergi dilimleri sebebiyle memurlarýn yaþayacaðý kayýplar dikkate alýnmadýðý için, 2015 yýlý ücret artýþlarý da vergiye gitmiþtir. Bilindiði gibi Gelir Vergisi dilimlerinde yýllýk 12 bin TL'ye kadar olan gelirlerden %15, yýllýk 12 bin TL'yi geçen gelirlerden ise %20 oranýnda vergi alýnmaktadýr yýlýnda memurlarýmýzýn bir bölümü 4. (Nisan) aydan, bir bölümü ise 6. (Haziran) aydan itibaren %20'lik vergi dilimi kapsamýna girmeleri nedeniyle aylýk %5 vergi kaybýna uðramaktadýr. Bu nedenle 2015 yýlý için öngörülen %3+3 ücret artýþý vergiye gitmektedir" dedi. Geçmiþ dönemi hesaplaþmadan yeni dönemin hesabýna bakýlmamasý gerektiðini belirten Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Masada geçtiðimiz dönemde iki günde yangýndan mal kaçýrýr gibi 2 toplantý sonrasýnda imzalanan toplu sözleþmenin memur ve emeklilerimizin bütçesinde yarattýðý tahribatýn tazminini talep etmeden, 2016 ve 2017 yýllarýnýn zamlarýný görüþmeye geçecek sendika ve konfederasyonlarýn, daha ilk günden memurlarý yine satacaðýný þimdiden ilan ediyoruz. Bu nedenle 2016 ve 2017 yýllarýnýn maaþ zammý belirlenmeden önce, 2013 yýlýnda gerçekleþtirilen toplu sözleþme fiyaskosunun yaralarýnýn sarýlmasýnýn zorunluluðunu ýsrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yýllarýný geri istiyoruz. Biz bu zararý, 2014 ve 2015 yýllarý için toplam 2 bin lira olarak hesapladýk ve bunun da 2016 yýlý içerisinde 4 eþit taksit halinde ödenmesini talep ediyoruz yýlýnda Memur-Sen tarafýndan imzalanan Toplu sözleþme felaketinin yol açtýðý zararlarýn 2016 ve sonrasýnda da telafi edilmesi için tarihinden geçerli olmak üzere % 10 telafi zammý istiyoruz. Mali olarak, 2016 yýlýnda toplam: %16 +6 ve taban aylýðýna yansýtýlmak üzere seyyanen net 100 TL zam talebimiz var yýlý için: %10+%10 ve taban aylýðýna yansýtýlmak üzere seyyanen net 150 TL zam talebimiz var. Mali taleplerimizin yanýnda ayrýca, 11 hizmet koluna yönelik taleplerimiz de bulunmaktadýr. Mali taleplerimiz; 2016 yýlý için en düþük dereceli memur maaþýna telafi zammý, refah payý gibi ödemeler dahil olmak üzere 583,43 TL; ortalama memur maaþýna ise 680,77 TL zam içermektedir. Toplamda 4,5 milyon çalýþan ve emekli 2016 ve 2017 yýllarýnda enflasyon ve vergi yükünün altýnda ezilecekleri korkusu içinde toplu sözleþme sonuçlarýný beklemektedir. Bugün baþlayacak olan Toplu Sözleþme görüþmelerinde mutabakata imza atacak olan Konfederasyonun, 2 yýl önce yapýlan Toplu Sözleþme mutabakatýnýn altýnda imzasý olan Memur-Sen olmasý memur ve memur emeklilerini endiþe ve ümitsizliðe sevk etmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak bizde, siyasi iktidara yakýnlýðý ile bilinen Memur- Sen'in 2016 ve 2017 yýllarý için geçerli olacak Toplu Sözleþmede, yine Hükümet yanlýsý bir anlayýþla memurlarý maðdur edeceði endiþesi içindeyiz. Bu nedenle memurlarýn ne ekonomik, ne de sosyal haklarýnda önemli bir iyileþtirme olmasýný beklemiyoruz. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, Memur ve memur emeklilerinin 2014 ve 2015 yýllarýnda olduðu gibi, 2016 ve 2017 yýllarýnda da haklarýnýn hükümete peþkeþ çekilmemesi için þimdiden uyarýyoruz. Baþta geçmiþ yýllardaki kayýplarýmýzýn telafisi olmak üzere, memur ve memur emeklilerimizin insanca bir yaþama kavuþacaðý sonucun çýkmamasý halinde, hem yetkili Konfederasyonu ve hem de Hükümeti her platformda protesto edeceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz." ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS SALI Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Karaca'dan Baðcý'ya hayýrlý olsun TOKÝ Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Karaca ziyarette Baðcý'ya "25. Dönemde yeniden Milletvekili seçilmiþ olmanýzdan dolayý kutluyor, size ailenize ilimize ve ülkemize hayýrlý olmasýný ve baþarýlý hizmetlere vesile olmasýný diliyorum" dedi. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Karaca'ya teþekkür etti ve "Ankara bürokrasisinde görev yapan baþarýlý ve deðerli bir hemþerimizsiniz. Sizin yürütmekte olduðunuz göreviniz hem ülkemiz açýsýndan hem de ilimiz açýsýndan, Hükümetlerimizin sosyal devlet uygulamasýnýn en baþarýlý projesidir. Katkýnýz büyük. Özel ilgi ve takibinizle Çorum Toplu Konut Projelerinde daha hýzlý mesafe almaktayýz" ifadelerini kullandý. Ziyarette halihazýrda üzerinde çalýþýlan Kargý, Osmancýk 2. Etap, Dodurga, Ýskilip, Bayat, Uðurludað ve Sungurlu 3. Etap projeleri ile ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Projelerin bir kýsmýnýn iþlemlerinin Milli Emlak Genel Müdürlüðü'nde, bir kýsmýnýn talep örgütlemesi aþamasýnda, bir kýsmýnýn ise imar düzenlemeleri için Belediyelerde olduðu, iþlemleri tamamlananlarýn ise TOKÝ tarafýndan hýzla ihaleye taþýnmasý gerektiði konusunda fikir birliðine varýldý. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Yurt dýþýndaki üniversiteler iþbirliði için Hitit'i tercih ediyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý Ömer Derindere'yi ziyaret etti. Üniversitede hayata geçirilen çalýþmalar ile ilgili Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz seneden verdiði burslardan dolayý Ömer Derindere'ye teþekkür etti. Üniversitenin Çorum gönüldaþlarýnýn maddi ve gönül destekleriyle çok kýsa sürede büyük mesafeler kat ederek sadece bölgede deðil ülkede de farkýndalýk oluþturduðunu, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye baþlandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Ömer Derindere'ye Çorum'a ve üniversiteye desteklerinin devamý dileðiyle teþekkür etti. Hitit Üniversitesi'nde yapýlan çalýþmalardan ve Çorum'a kattýðý dinamizmden büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Ömer Derindere de üniversitenin geliþmesi için hep birlikte gayret edilmesi gerektiðini ifade ederek þu ana kadar yapýlan baþarýlý çalýþmalardaki emeklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. Rektör Alkan'dan Avni Çelik'e teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik'i ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi Senatosunun teklifi sonucunda, Alaca Meslek Yüksekokulu adýnýn Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu olarak deðiþtirilmesinin Yükseköðretim Genel Kurulunca uygun görüldüðünü belirterek, üniversiteye verdiði bu örnek olacak büyük destekten dolayý teþekkür etti. Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik'in de bulunduðu görüþmede Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin kampüsleri için gerekli olan arazi sorununu çözüp, artýk yoðun inþaat faaliyetlerinde bulunmaya baþladýklarýný ve bu kapsamda çok ciddi mesafeler katedildiðini belirterek, alt yapý anlamýnda daha yapýlacak pek çok proje olduðunu, iþ adamlarýnýn verdiði ve vereceði bu tür büyük desteklerin üniversitenin hýzlý geliþimine büyük katký saðlayacaðýný ve dolayýsýyla da büyük önem arz ettiðini söyledi. Sinpaþ GYO'nun üniversiteye vermiþ olduðu destekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, ülkemizde 40 yýllýk deneyimiyle konut sektöründe en büyük firmalardan biri olan Sinpaþ GYO'nun destekleri sayesinde sadece 2 yýl öncesinde öðrenci alýmýna baþlayan Alaca MYO'nun oldukça modern bir kampüse kavuþmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný ifade ederek yapýlan bu çalýþmanýn önemli bir örnek olduðunun altýný çizdi. "Alaca Avni Çelik MYO'da Eðitim-Öðretim yýlýnda, 3 mevcut programýmýza ek olarak yeni açýlan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programýný %100 tercih edildi. Öðrencilerimizin tümünün kayýt yaptýrmasý ile birlikte yaklaþýk 260 öðrencimiz öðrenim görecek olup, yeni binamýzla birlikte fiziki alt yapý eksikliði de giderilmiþ olacaktýr. Þu anda açýk bulunan ancak henüz öðrenci almayan istihdam odaklý 8 programýmýza da akademik personel alýnmasý ile birlikte Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda birkaç yýl içerisinde 1000'in üzerinde bir öðrenci mevcuduna ulaþýlmasý hedeflenmektedir" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, Alaca Avni Çelik MYO'ya desteðini esirgemeyen Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez'e, Alaca eski Kaymakamý Ayhan Yazgan'a, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'a, Alaca Eðitim Vakfýna ve tüm Alacalýlara katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik de, MYO'na isminin verilmesinin kendi arzusu dýþýnda olduðunu, ancak böylesine anlamlý bir yatýrýmý yapmanýn da büyük mutluluðunu yaþadýklarýný ifade ederek, Alaca MYO'nun tamamlanan altyapýsý ile birlikte bölgedeki önemli mesleki eðitim kurumlarýndan birisi olacaðýna inandýðýný söyledi. Hitit Üniversitesinin önemli bir zaman kaybý yaþadýðýný, rektörlük görevine Prof. Dr. Alkan'ýn gelmesiyle, tüm akademik ve idari kadrosunun büyük çabalarý sonucunda büyümeye ve geliþmeye baþladýðýný belirten Çelik, üniversitenin merkezdekiler baþta olmak üzere ilçelerde de yapýlan çalýþmalardan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a ve tüm Hitit Üniversitesi ailesine teþekkür ederek baþarýlar diledi. OKA Kalkýnma Kurulu yeni divaný seçti Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu'nun 2015 yýlý ikinci toplantýsýamasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýda Dönemi Kalkýnma Kurulu için (2 yýllýðýna) yeni Baþkan ve Baþkan Vekili seçimi ile iki asil ve iki yedek kâtip üyenin seçimi yapýldý. Baþkanlýða Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin seçilirken baþkan vekilliðine Ondokuzmayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan seçildi. Silverline firmasýnýn gerçekleþtirdiði enerji verimliliði uygulamalarý hakkýnda firma Ar- Ge Mühendisi Oktay Hançerli tarafýndan sunum yapýlýrken bir sonraki toplantýnýn 3 ay sonra Çorum'da yapýlmasýna karar verildi.

4 2 03 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ "Arpa rekoltesinde hedef 8 milyon ton" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, buðdayýn ardýndan ülkemizin en fazla ürettiði tahýl olan arpada, bu yýl rekolte artýþýnýn üreticiyi sevindirse de fiyatýn üzdüðünü bildirdi. Bayraktar, dünyada tahýl üretimi içinde dördüncü olan arpanýn, Türkiye'de buðdaydan sonra ikinci sýrayý aldýðýný kaydetti. Arpanýn, dünya ve Türkiye için önemli bir tahýl niteliði taþýdýðýný vurgulayan Bayraktar, arpanýn özellikle hayvansal üretimde temel yemlerden biri olduðunu belirtti. Þemsi Bayraktar, sezonunda yurtiçinde tüketilen 7,4 milyon ton arpanýn, 6,3 milyon tonunun yemlik olarak, 544 bin tonunun tohumluk olarak, 242 bin tonunun endüstriyel, 74 bin tonunun gýda olarak insan beslenmesinde kullanýldýðýný bildirdi. Geçen yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle arpa üretiminin 6,3 milyon tona indiðini, bu yýl iklim þartlarýnýn iyi gitmesiyle rekoltenin, yüzde 27 artýþla 8 milyon tona çýkmasýnýn beklendiðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dünyada 140 milyon ton dolaylarýnda arpa üretiliyor. Bu sene 138,5 milyon ton arpa üretimi bekleniyor. Dünyada üretilecek 138,5 milyon ton arpanýn 58,5 milyon tonunu Avrupa Birliði (AB) ülkeleri karþýlayacak gibi görünüyor. Tahminlere göre, Rusya, 16,5, Avustralya 8,6, Kanada 7,7, Ukrayna 6, ABD 4,3, Arjantin 3,4 milyon ton arpa üretecek. Türkiye, arpa rekoltesinde 8 milyon tonu yakalarsa, dünya üretimindeki payý yüzde 5,8'e çýkacak. -Belçika kadar alana arpa ekiliyor- Ülkemizde her bölgede üretimi yapýlan arpa, tarla ürünleri içinde ekim alaný ve üretim miktarý bakýmýndan ikinci sýradadýr. Özellikle Ýç Anadolu ve Güneydoðu Anadolu Bölgeleri, arpa üretiminde öne çýkmaktadýr. Son 5 yýla bakýldýðýnda arpa ekim alanlarýnýn ortalamasý 2,83 milyon hektardýr. Bu alan, Belçika'nýn, Ermenistan'ýn, Arnavutluk'un yüzölçümüne yakýn bir rakamdýr. Son 5 yýllýk ortalama üretimimiz 7,2 milyon ton civarýndadýr. Üretim artýrýlmalýdýr." -"Üreticimiz arpayý TMO fiyatýnýn altýnda bir fiyatla satýyor"- Arpa üretiminin tüketimi ancak karþýladýðýný, bazý yýllarda yaþanan kuraklýk yüzünden üretim düþüþünün ithalatla kapatýldýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi:"hasadýn baþlangýcýndan bu yana gerçekleþen aþýrý yaðýþlar nedeniyle arpada bazý bölgelerde sararmalar görüldü. Bu durum kalitede düþüklüðe yol açmýþtýr. Odalarýmýzdan alýnan bilgilere göre, kalitenin düþük olmasý ve bu sene rekoltenin yüksek olacaðý beklentisi, serbest piyasada fiyatýn gerilemesine neden olmuþtur.toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alým fiyatýný açýklamasý, üreticiyi tüccarýn eline býrakmamasý sevindiricidir. Fakat kalite düþüklüðü ve ürün fazlalýðý nedeniyle üreticimiz arpayý TMO fiyatýnýn altýnda bir fiyatla satmaktadýr. TMO, bu sene arpa alým fiyatýný kilogramda 64,5 kuruþ olarak açýklamýþtýr. Arpa fiyatý, son bir yýlda yüzde 13,2 azalarak kilogramý 69,4 kuruþtan 60,2 kuruþa indi. Ticaret borsalarýnda da durum aynýdýr. Konya, Polatlý ve Eskiþehir ticaret borsalarýnda yüzde 9,5 ile yüzde 13 arasýnda gerilemiþtir. Arpa en son Konya'da kilogramý 62,8, Polatlý'da 60,7, Eskiþehir'de 61,6 kuruþtan iþlem görmektedir. Odalarýmýzdan aldýðýmýz bilgilere göre,üreticimiz,arpayý, Konya bölgesinde kilogram baþýna 55 kuruþ ile 62 kuruþ, Polatlý'da kuruþ, Eskiþehir'de kuruþ arasýnda peþin fiyata tüccara satmaktadýr. Arpada hasat yüzde 81, buðdayda yüzde 68 oranýnda bitti. TMO, alým merkezlerini, kapasitesini ve mesai saatlerini artýrýr, pazar günleri de alým yaparsa çiftçimiz tüccara yönelmek zorunda kalmaz. Ürününü TMO'ya verir. Çiftçimiz, ürününü bir an önce elden çýkarmak ve paraya dönüþtürmek, üretim sezonu boyunca yaptýðý harcamalarýn ve emeðinin karþýlýðýný almak, borçlarýndan kurtulmak istiyor." Sarýkavaklýlar þenlikte buluþacak Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði asýl amacýn köylerini yaylalarýný tanýtmak ve turizme açmak maksadýyla baþlattýklarý yayla þenlikleri hazýrlýklarý için geçtiðimiz günlerde toplandý. Aðustos ayýnýn ilk haftasý 8 Aðustos Cumartesi günü yapýlacak Yayla þenliklerine katýlýmýn yoðun olmasý bekleniyor. Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkaný Lütfi Karaca yaptýðý açýklamada merkezi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu temmuz ayý toplantýsýnda Amasya Yatýrým Destek Ofisi uzmaný Murat Þimþek TR83 Bölgesi Doðaltaþ Sektörü ile ilgili bir Ýstanbul da bulunan derneðin amaçlarýndan bir tanesinin de memleketin güzelliklerini havasýný ormanýný suyunu kültürünü yaylanýn doðal güzelliðini bir günde olsa bir araya gelerek birlikte tanýtmak olduðunu söyledi. Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkan Yardýmcýsý Murat Karaca ve Köy Muhtarý Ýskilip ve Çorum da bir dizi görüþme yaparak 8 Aðustos ta yapýlacak þenliklerin davetiyesini bürokrat ve siyasilere verdiler. Bölgenin doðaltaþ rezervi belirlenecek Baþkan Çatma altyapý çalýþmalarýný inceledi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ilçede yoðun bir tempoda devam eden içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarýný inceledi. Kazanlý mevkiinde incelemelerde bulunan Baþkan Çatma çalýþmanýn her aþamasý hakkýnda detaylý bilgiler aldý. Ýskilip Belediyesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada iþçilerle ve yüklenici firma yetkilileri ile görüþ alýþveriþinde bulunan Baþkan Çatma zemin çalýþmasýnýn ve iþlerin hýzlý yürümesinin önemine vurgu yaptý. Ýçme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý Ýskilip'te þu anda Kazanlý mevkii ve þehir merkezi olmak üzere iki bölgede devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ekip sayýsý artýrýlacak. Belediye Baþkaný Recep Çatma çalýþmanýn mümkün olan en kýsa zamanda bitirileceðini, bunun için tüm imkânlarý seferber ettiklerini, kýþ mevsiminden önce anayollarý sýcak asfalt yapmayý hedeflediklerini ifade etti. sunum yaptý.sektörün dünyadaki ve ülkemizdeki yeri, sektörel sorunlar ve fýrsatlarýn ele alýndýðý sunumda rezerv çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý baþta olmak üzere sektörün sorunlarýnýn çözümüne yönelik bir eylem planýnýn devreye alýnmasý konusunda karar alýndý. Sunum sonrasý valilere ildeki ocaklardan çýkartýlan mermer ve granit levhalar hediye edildi. 4 AMAN BOÐULMA-YALIM Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Can'lar gidiyor, Canan'lar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekun teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði Uzmaný olan öðretmenimiz: 'Hollanda Kurtarma ekibi ile ortaklaþa yapýlan bir tatbikata katýldýk. Senaryo gereði yanmakta olan bir yolcu otobüsünde bulunan çocuklar kurtarýlacaktý. Biz Türkler içerdeki çocuklarý zaman kaybetmeden kurtarabilmek için hemen otobüse daldýk. Ama onlar önce her türlü güvenlik önlemini aldýktan sonra, otobüse daldýlar. Sonra tatbikat sonuç deðerlendirilmesi yapýlýrken, sizin yaptýðýnýz yanlýþ çünkü kendi güvenlinizi düþünmeden içeri daldýnýz dediler. Bizlerde yanlýþ olduðunu bizde biliyoruz ama BÝZ TÜRKLER karþýdaki caný bir an önce kurtarabilmek için, kendimizin görebileceði zararý asla düþünmeyiz' dedik diye anlatmýþtý. ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KURTULAMA- DIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere Ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekûn olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Ve son bir not ekleyeyim. Ben bu makalemi geçen sene kaleme alýrken televizyon haber kanallarý Siirt'te, Amasya'da, Adana'da, Ýstanbul'da, Urfa'da, Tekirdað'ýnda, Çanakkale'de boðulma haberlerini vermeye devam ediyor Siirt'te baraj kapaklarýnýn açýlmasý öncesinde alarmlar çaldýydý çalmadýydý, duyulduydu duyulmadýðý yorumlarý yapýlýyor. Hele siz boþ verin haberleri benim yazýyý okuyun. Olmadý bir daha bir daha okuyun ama gerekli dersi almak þartýyla. Rabbim kimseye sevdiklerinin acýsýný göstermesin ( tel: )

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Adliye Sarayý ihtiyaca cevap veremiyor Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Adliye Sarayý'nýn artýk talebi karþýlamadýðýný belirterek, ek binanýn 2016 yatýrým programýna alýnmasý için deðerlendirmeler

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı