Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda"

Transkript

1 "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan MHP'li Meclis üyesi Ali Beyaz, sözlerine son günlerde meydana gelen terör olaylarýnda þehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet ailelerine baþsaðlýðý yaralýlara ise acil þifalar dileyerek baþladý. 04 AÐUSTOS 2015 SALI 40 KURUÞ 5 5 de Hitit Üniversitesi'nden Dünya Arkeolojinde bir ilkaz Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin ortaklarýndan biri olduðu Boðazköy Yaz Okulu Projesi ile dünyada bir ilke imza atýldý. Kültür Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü izniyle Çorum ili Boðazkale sýnýrlarý içerisinde bulunan Boðazköy/Hattuþa Ören Yeri Kazý Çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Müzesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi, Ýstanbul Üniversitesi... 5 DE Ülkü Ocaklarý Baþkaný evleniyor Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda Ülkü Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, 16 Aðustos pazar günü yapýlacak düðün töreniyle dünya evine giriyor.ülkü Ocaðý Baþkaný Ýmal bekarlýða veda ediyor. Ýmal, Büþra Anaç ile hayatýný birleþtiriyor. 9 DA PTT'de unutulan valiz polisi alarma geçirdi Çorum'da merkez PTT binasýnda bulunan siyah renkli bir valiz polisi alarma geçirdi. Þüpheli valiz nedeniyle PTT binasý boþaltýldý. Çevrede geniþ güvenlik önlemleri alýnýrken, valizin üniversite kaydý içinde þehre gelen bir öðrenciye ait olduðu ortaya çýktý. 9 DA "Bu necip millete kimse diz çöktüremeyecektir" Nurettin Karaca AK Parti Çorum Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca, son dönemde artan terör olaylarýna dikkat çekerek, birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Hükümetin birlik, beraberlik ve kardeþlik içerisinde bu topraklarda yaþanmasý adýna... 5 DE Þahin Özbüðrü oðlu Rýdvan'ý evlendiriyor Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Orman ve Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý (ORKÖY) projesi kapsamýnda Sungurlu Tatlý Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý ve Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü oðlu Rýdvan'ý evlendiriyor. Köyünde sel felaketine uðrayan 11 maðdur aileye 203 bin TL Süt Sýðýrcýlýðý Kredisi verildi. 6 DA Karaca'dan Baðcý'ya hayýrlý olsun Vali Ahmet Kara Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi'ne iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk ve BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen de hazýr bulundu.çorum yerel basýnýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir seviyede olduðunu belirten Ahmet Kara, "Basýn Ýlan Kurumu'nun desteðiyle yerel medyanýn daha ileri bir düzeye eriþeceðinden þüphem yok" dedi.gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma özgürlüðü açýsýndan taþýdýðý öneme dikkat çeken Vali Kara, kamu hizmeti veren basýn mensuplarýnzý mesai arkadaþý olarak gördüðünü vurguladý. 6 DA Çiftçilere 740 bin TL ORKÖY desteði 9 DA "Belirsizlikten iþ dünyasý rahatsýz" Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam yaptýðý açýklamada yaklaþan toplu sözleþme sürecini deðerlendirdi. Açýklamasýna, "Öncelikle son süreçte ülkemizde meydana gelen, alçakça yapýlan terör olaylarýný þiddetle... 2 DE TOKÝ Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Türkçe öðrenen Bosnalýlara kýrtasiye yardýmýný CHP istemedi Çorum Belediyesi Bosna Hersek'te okullarda Türkçe kursu alan öðrencilere kýrtasiye malzemesi ve okul çantasý yardýmýnda bulunacak.. 6 DE Sünnet kýyafetleri daðýtýldý 6 Aðustos Perþembe günü yapýlacak olan Çorum Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak çocuklar için sünnet kýyafetleri daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý törenle daðýtýlan sünnet kýyafetlerini... 6 DA Bölgenin doðaltaþ rezervi belirlenecek Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu temmuz ayý toplantýsýnda Amasya Yatýrým Destek Ofisi uzmaný Murat Þimþek TR83 Bölgesi Doðaltaþ Sektörü ile ilgili bir sunum yaptý.sektörün dünyadaki ve ülkemizdeki yeri... 4 DE 2 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:48 05:32 12:53 16:45 20:03 21:38 Enver Paþanýn Tacikistan'da öldürülmesi (1922) - Türkiye'de, ölçülen en sýcak günler (2010) Bedbaht kiþi, unutulmuþ günahlarýný açýða vuran kimsedir.ebû Ali Cürcânî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7762 2,7772 EUR 3,0466 3,0478 STERLiN 4,3312 4,3328 2,2371 2, JPY YENi Günün Þiiri Yaðmur Güzeli Yaðmurlar yaðmýyor mu inceden ince Rüzgarlar esmiyor mu serince Bir sigara yakýyorum efkarlanarak Çýkýp karþýma sen geliyorsun Saçlarýn ýslanmýþ oluyor Gel diyorum duymuyorsun beni bir türlü Seni böyle hayal meyal yaþamak çok zor Uzanýp tutsam diyorum incecik ellerinden Ellerim boþlukta kalýyor. Bir gün çýkýp gideceksin Sonra arkandan yine ince bir yaðmur yaðacak Cadde cadde,sokak sokak Sayýklar gibi dolaþýp seni arayacaðým Beni bir köþe baþýnda aðlýyor bulacaklar. Saklamak zor olacak,çaresiz kalacaðým Seni sevdiðimi anlayacaklar. Üstüme yaðmurlar yaðacak Ýnce bir dal gibi birden kopup kýrýlacaðým Kaldýrým taþlarýnda sýcaklýðým kalacak Kahrolacaðým. Bu þiiri yaðmur yaðarken yazdým Ezanlar okunuyordu minarelerden Seni düþünmeseydim yaðmurlu havalarda Sokaklara çýkmayý göze almazdým. Melul mahzun dolaþmazdým akþam karanlýðýnda, Duraklarda yapayalnýz kalmazdým. Yaðmurlar yaðmýyor mu inceden ince Rüzgarlar esmiyor mu serince Bir sigara yakýyorum efkarlanarak Çýkýp karþýma sen geliyorsun Saçlarýn ýslanmýþ oluyor Gel diyorum duymuyorsun beni bir türlü Seni böyle hayal meyal yaþamak çok zor Uzanýp tutsam diyorum incecik ellerinden Ellerim boþlukta kalýyor. Yavuz Bülent Bakiler HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER "Toplu sözleþme görüþmelerinde memurlarýn sorunlarý yok sayýlmamalý" Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam yaptýðý açýklamada yaklaþan toplu sözleþme sürecini deðerlendirdi. Açýklamasýna, "Öncelikle son süreçte ülkemizde meydana gelen, alçakça yapýlan terör olaylarýný þiddetle, nefretle kýnýyoruz. Þehitlerimize Cenab-ý Allahtan rahmet diliyor, Yüce Türk Milletine bir kez daha baþsaðlýðý diliyoruz" diyerek baþlayan Sami Çam, "4688 sayýlý kanunun toplu sözleþme görüþmeleri malumunuz üzere 2 milyon 600 bin memur ve 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2016 ve 2017 yýllarý ücret ve sosyal haklarýnýn belirleneceði Toplu Sözleþme görüþmeleri bugün itibariyle baþlamýþtýr. Görüþmelere en çok üyeye sahip 3 büyük memur Konfederasyonu katýlacaktýr. Ancak, imza yetkisi en çok üyeye sahip Konfederasyonun elindedir" þeklinde kaydetti. Türk Büro Sen olarak bu toplu sözleþme sürecini sadece mali ve sosyal haklarla sýnýrlanarak memurlarýn yer deðiþtirme, atama, yükselme, disiplin, unvan deðiþikliði gibi sorunlarýnýn yok sayýldýðýný dile getiren Çam, "Memurlarýn sorunlarý adeta masadan kaçýrýlmaktadýr. Bu haliyle 2012 yýlýnda 4688 sayýlý Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleþme Kanununda yapýlan deðiþiklikler aþamasýnda da dile getirdiðimiz eksiklikler nedeniyle bugün yapýlacak olan toplu sözleþme sürecinde memurlar tam anlamýyla temsil edilememektedir. 2.6 milyon memur ve 1.9 milyon emeklinin kaderi bir tek kiþinin iradesine teslim edilmektedir. Bu nedenle 4688 sayýlý kanunda acil deðiþiklik yapýlarak memurlarýn toplu sözleþme masasýnda tam olarak temsil edilmesi saðlanmalýdýr. Bu Yasa memurlarýn yasasý deðil, siyasi iktidarýn ve onun yol arkadaþý sözde sendikanýn yasasýdýr. Bu yasa acilen deðiþtirilmelidir. 2 yýl önce yetkili Konfederasyon olarak Memur-Sen ile yapýlan toplu sözleþmede memurlar önemli kayýplara uðramýþtýr. Özellikle 2014 yýlýnda yapýlan seyyanen 123 TL'lik zam, yýllýk enflasyonun altýnda kalmýþ, her memur ve emekli aylýk ortalama olarak 75 TL kayba uðramýþtýr. Ayrýca, toplu sözleþmelerde yüksek vergi dilimleri sebebiyle memurlarýn yaþayacaðý kayýplar dikkate alýnmadýðý için, 2015 yýlý ücret artýþlarý da vergiye gitmiþtir. Bilindiði gibi Gelir Vergisi dilimlerinde yýllýk 12 bin TL'ye kadar olan gelirlerden %15, yýllýk 12 bin TL'yi geçen gelirlerden ise %20 oranýnda vergi alýnmaktadýr yýlýnda memurlarýmýzýn bir bölümü 4. (Nisan) aydan, bir bölümü ise 6. (Haziran) aydan itibaren %20'lik vergi dilimi kapsamýna girmeleri nedeniyle aylýk %5 vergi kaybýna uðramaktadýr. Bu nedenle 2015 yýlý için öngörülen %3+3 ücret artýþý vergiye gitmektedir" dedi. Geçmiþ dönemi hesaplaþmadan yeni dönemin hesabýna bakýlmamasý gerektiðini belirten Çam açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Masada geçtiðimiz dönemde iki günde yangýndan mal kaçýrýr gibi 2 toplantý sonrasýnda imzalanan toplu sözleþmenin memur ve emeklilerimizin bütçesinde yarattýðý tahribatýn tazminini talep etmeden, 2016 ve 2017 yýllarýnýn zamlarýný görüþmeye geçecek sendika ve konfederasyonlarýn, daha ilk günden memurlarý yine satacaðýný þimdiden ilan ediyoruz. Bu nedenle 2016 ve 2017 yýllarýnýn maaþ zammý belirlenmeden önce, 2013 yýlýnda gerçekleþtirilen toplu sözleþme fiyaskosunun yaralarýnýn sarýlmasýnýn zorunluluðunu ýsrarla vurguluyor, memur ve emeklilerin ekonomik olarak kaybolan yýllarýný geri istiyoruz. Biz bu zararý, 2014 ve 2015 yýllarý için toplam 2 bin lira olarak hesapladýk ve bunun da 2016 yýlý içerisinde 4 eþit taksit halinde ödenmesini talep ediyoruz yýlýnda Memur-Sen tarafýndan imzalanan Toplu sözleþme felaketinin yol açtýðý zararlarýn 2016 ve sonrasýnda da telafi edilmesi için tarihinden geçerli olmak üzere % 10 telafi zammý istiyoruz. Mali olarak, 2016 yýlýnda toplam: %16 +6 ve taban aylýðýna yansýtýlmak üzere seyyanen net 100 TL zam talebimiz var yýlý için: %10+%10 ve taban aylýðýna yansýtýlmak üzere seyyanen net 150 TL zam talebimiz var. Mali taleplerimizin yanýnda ayrýca, 11 hizmet koluna yönelik taleplerimiz de bulunmaktadýr. Mali taleplerimiz; 2016 yýlý için en düþük dereceli memur maaþýna telafi zammý, refah payý gibi ödemeler dahil olmak üzere 583,43 TL; ortalama memur maaþýna ise 680,77 TL zam içermektedir. Toplamda 4,5 milyon çalýþan ve emekli 2016 ve 2017 yýllarýnda enflasyon ve vergi yükünün altýnda ezilecekleri korkusu içinde toplu sözleþme sonuçlarýný beklemektedir. Bugün baþlayacak olan Toplu Sözleþme görüþmelerinde mutabakata imza atacak olan Konfederasyonun, 2 yýl önce yapýlan Toplu Sözleþme mutabakatýnýn altýnda imzasý olan Memur-Sen olmasý memur ve memur emeklilerini endiþe ve ümitsizliðe sevk etmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak bizde, siyasi iktidara yakýnlýðý ile bilinen Memur- Sen'in 2016 ve 2017 yýllarý için geçerli olacak Toplu Sözleþmede, yine Hükümet yanlýsý bir anlayýþla memurlarý maðdur edeceði endiþesi içindeyiz. Bu nedenle memurlarýn ne ekonomik, ne de sosyal haklarýnda önemli bir iyileþtirme olmasýný beklemiyoruz. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, Memur ve memur emeklilerinin 2014 ve 2015 yýllarýnda olduðu gibi, 2016 ve 2017 yýllarýnda da haklarýnýn hükümete peþkeþ çekilmemesi için þimdiden uyarýyoruz. Baþta geçmiþ yýllardaki kayýplarýmýzýn telafisi olmak üzere, memur ve memur emeklilerimizin insanca bir yaþama kavuþacaðý sonucun çýkmamasý halinde, hem yetkili Konfederasyonu ve hem de Hükümeti her platformda protesto edeceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz." ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS SALI Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Karaca'dan Baðcý'ya hayýrlý olsun TOKÝ Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Karaca ziyarette Baðcý'ya "25. Dönemde yeniden Milletvekili seçilmiþ olmanýzdan dolayý kutluyor, size ailenize ilimize ve ülkemize hayýrlý olmasýný ve baþarýlý hizmetlere vesile olmasýný diliyorum" dedi. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Karaca'ya teþekkür etti ve "Ankara bürokrasisinde görev yapan baþarýlý ve deðerli bir hemþerimizsiniz. Sizin yürütmekte olduðunuz göreviniz hem ülkemiz açýsýndan hem de ilimiz açýsýndan, Hükümetlerimizin sosyal devlet uygulamasýnýn en baþarýlý projesidir. Katkýnýz büyük. Özel ilgi ve takibinizle Çorum Toplu Konut Projelerinde daha hýzlý mesafe almaktayýz" ifadelerini kullandý. Ziyarette halihazýrda üzerinde çalýþýlan Kargý, Osmancýk 2. Etap, Dodurga, Ýskilip, Bayat, Uðurludað ve Sungurlu 3. Etap projeleri ile ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Projelerin bir kýsmýnýn iþlemlerinin Milli Emlak Genel Müdürlüðü'nde, bir kýsmýnýn talep örgütlemesi aþamasýnda, bir kýsmýnýn ise imar düzenlemeleri için Belediyelerde olduðu, iþlemleri tamamlananlarýn ise TOKÝ tarafýndan hýzla ihaleye taþýnmasý gerektiði konusunda fikir birliðine varýldý. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 "Yurt dýþýndaki üniversiteler iþbirliði için Hitit'i tercih ediyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hayýrsever iþadamý Ömer Derindere'yi ziyaret etti. Üniversitede hayata geçirilen çalýþmalar ile ilgili Derindere ile bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, geçtiðimiz seneden verdiði burslardan dolayý Ömer Derindere'ye teþekkür etti. Üniversitenin Çorum gönüldaþlarýnýn maddi ve gönül destekleriyle çok kýsa sürede büyük mesafeler kat ederek sadece bölgede deðil ülkede de farkýndalýk oluþturduðunu, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye baþlandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Ömer Derindere'ye Çorum'a ve üniversiteye desteklerinin devamý dileðiyle teþekkür etti. Hitit Üniversitesi'nde yapýlan çalýþmalardan ve Çorum'a kattýðý dinamizmden büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Ömer Derindere de üniversitenin geliþmesi için hep birlikte gayret edilmesi gerektiðini ifade ederek þu ana kadar yapýlan baþarýlý çalýþmalardaki emeklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a ve tüm üniversite personeline teþekkür etti. Rektör Alkan'dan Avni Çelik'e teþekkür Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik'i ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi Senatosunun teklifi sonucunda, Alaca Meslek Yüksekokulu adýnýn Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu olarak deðiþtirilmesinin Yükseköðretim Genel Kurulunca uygun görüldüðünü belirterek, üniversiteye verdiði bu örnek olacak büyük destekten dolayý teþekkür etti. Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik'in de bulunduðu görüþmede Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin kampüsleri için gerekli olan arazi sorununu çözüp, artýk yoðun inþaat faaliyetlerinde bulunmaya baþladýklarýný ve bu kapsamda çok ciddi mesafeler katedildiðini belirterek, alt yapý anlamýnda daha yapýlacak pek çok proje olduðunu, iþ adamlarýnýn verdiði ve vereceði bu tür büyük desteklerin üniversitenin hýzlý geliþimine büyük katký saðlayacaðýný ve dolayýsýyla da büyük önem arz ettiðini söyledi. Sinpaþ GYO'nun üniversiteye vermiþ olduðu destekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, ülkemizde 40 yýllýk deneyimiyle konut sektöründe en büyük firmalardan biri olan Sinpaþ GYO'nun destekleri sayesinde sadece 2 yýl öncesinde öðrenci alýmýna baþlayan Alaca MYO'nun oldukça modern bir kampüse kavuþmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný ifade ederek yapýlan bu çalýþmanýn önemli bir örnek olduðunun altýný çizdi. "Alaca Avni Çelik MYO'da Eðitim-Öðretim yýlýnda, 3 mevcut programýmýza ek olarak yeni açýlan Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programýný %100 tercih edildi. Öðrencilerimizin tümünün kayýt yaptýrmasý ile birlikte yaklaþýk 260 öðrencimiz öðrenim görecek olup, yeni binamýzla birlikte fiziki alt yapý eksikliði de giderilmiþ olacaktýr. Þu anda açýk bulunan ancak henüz öðrenci almayan istihdam odaklý 8 programýmýza da akademik personel alýnmasý ile birlikte Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulumuzda birkaç yýl içerisinde 1000'in üzerinde bir öðrenci mevcuduna ulaþýlmasý hedeflenmektedir" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, Alaca Avni Çelik MYO'ya desteðini esirgemeyen Çorum Milletvekili ve Meclis Ýdare Amiri Salim Uslu'ya, Alaca Kaymakamý Ramazan Kurtyemez'e, Alaca eski Kaymakamý Ayhan Yazgan'a, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz'a, Alaca Eðitim Vakfýna ve tüm Alacalýlara katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik de, MYO'na isminin verilmesinin kendi arzusu dýþýnda olduðunu, ancak böylesine anlamlý bir yatýrýmý yapmanýn da büyük mutluluðunu yaþadýklarýný ifade ederek, Alaca MYO'nun tamamlanan altyapýsý ile birlikte bölgedeki önemli mesleki eðitim kurumlarýndan birisi olacaðýna inandýðýný söyledi. Hitit Üniversitesinin önemli bir zaman kaybý yaþadýðýný, rektörlük görevine Prof. Dr. Alkan'ýn gelmesiyle, tüm akademik ve idari kadrosunun büyük çabalarý sonucunda büyümeye ve geliþmeye baþladýðýný belirten Çelik, üniversitenin merkezdekiler baþta olmak üzere ilçelerde de yapýlan çalýþmalardan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a ve tüm Hitit Üniversitesi ailesine teþekkür ederek baþarýlar diledi. OKA Kalkýnma Kurulu yeni divaný seçti Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Kalkýnma Kurulu'nun 2015 yýlý ikinci toplantýsýamasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýda Dönemi Kalkýnma Kurulu için (2 yýllýðýna) yeni Baþkan ve Baþkan Vekili seçimi ile iki asil ve iki yedek kâtip üyenin seçimi yapýldý. Baþkanlýða Gaziosmanpaþa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin seçilirken baþkan vekilliðine Ondokuzmayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan seçildi. Silverline firmasýnýn gerçekleþtirdiði enerji verimliliði uygulamalarý hakkýnda firma Ar- Ge Mühendisi Oktay Hançerli tarafýndan sunum yapýlýrken bir sonraki toplantýnýn 3 ay sonra Çorum'da yapýlmasýna karar verildi.

4 2 03 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ "Arpa rekoltesinde hedef 8 milyon ton" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, buðdayýn ardýndan ülkemizin en fazla ürettiði tahýl olan arpada, bu yýl rekolte artýþýnýn üreticiyi sevindirse de fiyatýn üzdüðünü bildirdi. Bayraktar, dünyada tahýl üretimi içinde dördüncü olan arpanýn, Türkiye'de buðdaydan sonra ikinci sýrayý aldýðýný kaydetti. Arpanýn, dünya ve Türkiye için önemli bir tahýl niteliði taþýdýðýný vurgulayan Bayraktar, arpanýn özellikle hayvansal üretimde temel yemlerden biri olduðunu belirtti. Þemsi Bayraktar, sezonunda yurtiçinde tüketilen 7,4 milyon ton arpanýn, 6,3 milyon tonunun yemlik olarak, 544 bin tonunun tohumluk olarak, 242 bin tonunun endüstriyel, 74 bin tonunun gýda olarak insan beslenmesinde kullanýldýðýný bildirdi. Geçen yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle arpa üretiminin 6,3 milyon tona indiðini, bu yýl iklim þartlarýnýn iyi gitmesiyle rekoltenin, yüzde 27 artýþla 8 milyon tona çýkmasýnýn beklendiðine dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Dünyada 140 milyon ton dolaylarýnda arpa üretiliyor. Bu sene 138,5 milyon ton arpa üretimi bekleniyor. Dünyada üretilecek 138,5 milyon ton arpanýn 58,5 milyon tonunu Avrupa Birliði (AB) ülkeleri karþýlayacak gibi görünüyor. Tahminlere göre, Rusya, 16,5, Avustralya 8,6, Kanada 7,7, Ukrayna 6, ABD 4,3, Arjantin 3,4 milyon ton arpa üretecek. Türkiye, arpa rekoltesinde 8 milyon tonu yakalarsa, dünya üretimindeki payý yüzde 5,8'e çýkacak. -Belçika kadar alana arpa ekiliyor- Ülkemizde her bölgede üretimi yapýlan arpa, tarla ürünleri içinde ekim alaný ve üretim miktarý bakýmýndan ikinci sýradadýr. Özellikle Ýç Anadolu ve Güneydoðu Anadolu Bölgeleri, arpa üretiminde öne çýkmaktadýr. Son 5 yýla bakýldýðýnda arpa ekim alanlarýnýn ortalamasý 2,83 milyon hektardýr. Bu alan, Belçika'nýn, Ermenistan'ýn, Arnavutluk'un yüzölçümüne yakýn bir rakamdýr. Son 5 yýllýk ortalama üretimimiz 7,2 milyon ton civarýndadýr. Üretim artýrýlmalýdýr." -"Üreticimiz arpayý TMO fiyatýnýn altýnda bir fiyatla satýyor"- Arpa üretiminin tüketimi ancak karþýladýðýný, bazý yýllarda yaþanan kuraklýk yüzünden üretim düþüþünün ithalatla kapatýldýðýný vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi:"hasadýn baþlangýcýndan bu yana gerçekleþen aþýrý yaðýþlar nedeniyle arpada bazý bölgelerde sararmalar görüldü. Bu durum kalitede düþüklüðe yol açmýþtýr. Odalarýmýzdan alýnan bilgilere göre, kalitenin düþük olmasý ve bu sene rekoltenin yüksek olacaðý beklentisi, serbest piyasada fiyatýn gerilemesine neden olmuþtur.toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alým fiyatýný açýklamasý, üreticiyi tüccarýn eline býrakmamasý sevindiricidir. Fakat kalite düþüklüðü ve ürün fazlalýðý nedeniyle üreticimiz arpayý TMO fiyatýnýn altýnda bir fiyatla satmaktadýr. TMO, bu sene arpa alým fiyatýný kilogramda 64,5 kuruþ olarak açýklamýþtýr. Arpa fiyatý, son bir yýlda yüzde 13,2 azalarak kilogramý 69,4 kuruþtan 60,2 kuruþa indi. Ticaret borsalarýnda da durum aynýdýr. Konya, Polatlý ve Eskiþehir ticaret borsalarýnda yüzde 9,5 ile yüzde 13 arasýnda gerilemiþtir. Arpa en son Konya'da kilogramý 62,8, Polatlý'da 60,7, Eskiþehir'de 61,6 kuruþtan iþlem görmektedir. Odalarýmýzdan aldýðýmýz bilgilere göre,üreticimiz,arpayý, Konya bölgesinde kilogram baþýna 55 kuruþ ile 62 kuruþ, Polatlý'da kuruþ, Eskiþehir'de kuruþ arasýnda peþin fiyata tüccara satmaktadýr. Arpada hasat yüzde 81, buðdayda yüzde 68 oranýnda bitti. TMO, alým merkezlerini, kapasitesini ve mesai saatlerini artýrýr, pazar günleri de alým yaparsa çiftçimiz tüccara yönelmek zorunda kalmaz. Ürününü TMO'ya verir. Çiftçimiz, ürününü bir an önce elden çýkarmak ve paraya dönüþtürmek, üretim sezonu boyunca yaptýðý harcamalarýn ve emeðinin karþýlýðýný almak, borçlarýndan kurtulmak istiyor." Sarýkavaklýlar þenlikte buluþacak Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði asýl amacýn köylerini yaylalarýný tanýtmak ve turizme açmak maksadýyla baþlattýklarý yayla þenlikleri hazýrlýklarý için geçtiðimiz günlerde toplandý. Aðustos ayýnýn ilk haftasý 8 Aðustos Cumartesi günü yapýlacak Yayla þenliklerine katýlýmýn yoðun olmasý bekleniyor. Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkaný Lütfi Karaca yaptýðý açýklamada merkezi Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu temmuz ayý toplantýsýnda Amasya Yatýrým Destek Ofisi uzmaný Murat Þimþek TR83 Bölgesi Doðaltaþ Sektörü ile ilgili bir Ýstanbul da bulunan derneðin amaçlarýndan bir tanesinin de memleketin güzelliklerini havasýný ormanýný suyunu kültürünü yaylanýn doðal güzelliðini bir günde olsa bir araya gelerek birlikte tanýtmak olduðunu söyledi. Ýskilip Sarýkavak Köyü Kuzu Ahlat Mahallesi Kültürel Yardýmlaþma ve Güzelleþtirme Derneði Baþkan Yardýmcýsý Murat Karaca ve Köy Muhtarý Ýskilip ve Çorum da bir dizi görüþme yaparak 8 Aðustos ta yapýlacak þenliklerin davetiyesini bürokrat ve siyasilere verdiler. Bölgenin doðaltaþ rezervi belirlenecek Baþkan Çatma altyapý çalýþmalarýný inceledi Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ilçede yoðun bir tempoda devam eden içme suyu altyapý yenileme çalýþmalarýný inceledi. Kazanlý mevkiinde incelemelerde bulunan Baþkan Çatma çalýþmanýn her aþamasý hakkýnda detaylý bilgiler aldý. Ýskilip Belediyesi basýn bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada iþçilerle ve yüklenici firma yetkilileri ile görüþ alýþveriþinde bulunan Baþkan Çatma zemin çalýþmasýnýn ve iþlerin hýzlý yürümesinin önemine vurgu yaptý. Ýçme suyu altyapý yenileme çalýþmalarý Ýskilip'te þu anda Kazanlý mevkii ve þehir merkezi olmak üzere iki bölgede devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ekip sayýsý artýrýlacak. Belediye Baþkaný Recep Çatma çalýþmanýn mümkün olan en kýsa zamanda bitirileceðini, bunun için tüm imkânlarý seferber ettiklerini, kýþ mevsiminden önce anayollarý sýcak asfalt yapmayý hedeflediklerini ifade etti. sunum yaptý.sektörün dünyadaki ve ülkemizdeki yeri, sektörel sorunlar ve fýrsatlarýn ele alýndýðý sunumda rezerv çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý baþta olmak üzere sektörün sorunlarýnýn çözümüne yönelik bir eylem planýnýn devreye alýnmasý konusunda karar alýndý. Sunum sonrasý valilere ildeki ocaklardan çýkartýlan mermer ve granit levhalar hediye edildi. 4 AMAN BOÐULMA-YALIM Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Can'lar gidiyor, Canan'lar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekun teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði Uzmaný olan öðretmenimiz: 'Hollanda Kurtarma ekibi ile ortaklaþa yapýlan bir tatbikata katýldýk. Senaryo gereði yanmakta olan bir yolcu otobüsünde bulunan çocuklar kurtarýlacaktý. Biz Türkler içerdeki çocuklarý zaman kaybetmeden kurtarabilmek için hemen otobüse daldýk. Ama onlar önce her türlü güvenlik önlemini aldýktan sonra, otobüse daldýlar. Sonra tatbikat sonuç deðerlendirilmesi yapýlýrken, sizin yaptýðýnýz yanlýþ çünkü kendi güvenlinizi düþünmeden içeri daldýnýz dediler. Bizlerde yanlýþ olduðunu bizde biliyoruz ama BÝZ TÜRKLER karþýdaki caný bir an önce kurtarabilmek için, kendimizin görebileceði zararý asla düþünmeyiz' dedik diye anlatmýþtý. ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KURTULAMA- DIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere Ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekûn olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Ve son bir not ekleyeyim. Ben bu makalemi geçen sene kaleme alýrken televizyon haber kanallarý Siirt'te, Amasya'da, Adana'da, Ýstanbul'da, Urfa'da, Tekirdað'ýnda, Çanakkale'de boðulma haberlerini vermeye devam ediyor Siirt'te baraj kapaklarýnýn açýlmasý öncesinde alarmlar çaldýydý çalmadýydý, duyulduydu duyulmadýðý yorumlarý yapýlýyor. Hele siz boþ verin haberleri benim yazýyý okuyun. Olmadý bir daha bir daha okuyun ama gerekli dersi almak þartýyla. Rabbim kimseye sevdiklerinin acýsýný göstermesin ( tel: )

5 5 "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Türkçe öðrenen Bosnalýlara kýrtasiye yardýmýný CHP istemedi Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþýnda konuþan MHP'li Meclis üyesi Ali Beyaz, sözlerine son günlerde meydana gelen terör olaylarýnda þehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet ailelerine baþsaðlýðý yaralýlara ise acil þifalar dileyerek baþladý. Vatandaþlarýn su parasý ve özellikle de atýk su bedellerinin yüksek olmasýndan þikayetçi olduklarýný kaydeden Ali Beyaz, bu konu da vatandaþýn lehine olacak bir düzenleme yapýlmasý gerektiðini söyledi. Yakýn zamanda yeniden ihalesi yapýlacak stadyum arazi ile ilgili de deðerlendirmede bulunan Beyaz, "Mevcut stadyumun ve diðer spor tesislerinin yenisinin yapýlmadan yýkýlacak olmasý Çorum sporunu askýya alacaktýr. Özellikle Çorum Belediyespor maç yapacak yer bulmakta sýkýntý yaþayacak. Yeni tesisler yapýlmadan eskileri yýkýlmamalýdýr. Ayrýca mevut spor tesislerinin bulunduðu alana binalar deðil de yeþil alan yapmak daha iyi olacaktýr. 5 bin konut fazlasý varken buraya yenilerinin yapýlmasýna gerek yok. Þehrimize ne kazancý olacak? Bölgede yeni konutlardan dolayý da trafik yoðunluðu artacaktýr" dedi. Ali Beyaz birde Düzenleme Ortaklýk Payý'ndan vatandaþlarýn rahatsýzlýk olduðunu ifade ederek, "Bu yüzden baþka illere yatýrým yapacaklarýný söyleyen müteahhitler var. Düzenleme Ortaklýk Payý'nda yeni bir düzenleme yapýlmasý lazým" diye belirtti. -"SU FÝYATLARI ÇEVRE ÝLLERE GÖRE NORMAL"- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise görev yaptýðý süre içerisinde 6 kez su konusunda düzenleme yaptýklarýný ifade ederek, her defasýnda çevredeki illeri baz aldýklarýný ve ortalamanýn üzerine çýkmadýklarýný dile getirdi. Külcü, su fiyatlarýnýn çevre illerden yüksek deðil düþük olduðunu da kaydetti. Düzenleme Ortaklýk Payý konusuna da açýklýk getiren Baþkan Külcü, "Düzenleme Ortaklýk Payý kapsamýnda ek imar düzenlenmesi karþýlýðýnda belirlenen bedelin yüzde 10'u belediyeye veriliyor. Bundan rahatsýz olan kimse bundan dolayý Çorum'da müteahhitlik yapmaktan vazgeçecekse yolu açýk olsun. Bu uygulama kanunun belediyeye ve meclise verdiði bir yetkidir. Bizde gereðini yapýyoruz" þeklinde belirtti. -STADYUM ARAZÝ ÝHALESÝ 12 AÐUSTOS'TA- Stadyum arazisinin satýþý konusuna da deðinen Baþkan Külcü, "O bölgeye yeþil alan mükemmel olur ama mükemmel de iyinin düþmanýdýr. Mükemmeli yapacaðýz diye bekleyecek vaktimiz yok. 12 Aðustos'ta satýþ ihalesi yapýlacak. Daha önce de ihaleler yaptýk ama teklif veren olmadý. Eskisini yýkmadan yenisini yapalým dedik yine ihaleye giren olmadý. Þimdi daha kolaylaþtýrýcý bir yönetimi tercih ettik. Bu seferki satýþta belediye satýþ payý alacak. Ortalama 1500 konut yapýlacak. Bu rakamda projeye göre küçük oynamalar olabilir" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan meclis gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Fatih AKBAÞ Çorum Belediyesi Bosna Hersek'te okullarda Türkçe kursu alan öðrencilere kýrtasiye malzemesi ve okul çantasý yardýmýnda bulunacak. Konu dün yapýlan Belediye Meclisinin aðustos ayý toplantýsýnda görüþülerek karar baðlandý. Bosna Hersek'te bulunan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'den kendilerine orta ilk orta ve liselerde eðitim görüþ Türkçe kursu alan öðrencilere kýrtasiye malzemesi verilmesi konusunda talep geldiðini kendilerinin de buna olumlu baktýklarýný ifade etti. Yapýlan oylamada gündem maddesi CHP'li meclis üyelerinin 'hayýr' oyuna karþýn oy çokluðu ile kabul edildi. CHP'li Meclis Üyesi Özgür Kýlýç belediyenin ülke dýþýnda bir kuruluþa yardýmda bulunmasýnýn yasal olarak sorunlar çýkarabileceðini söyledi. Çorum Belediyesinin kenette faaliyet gösteren stk'larý desteklemesi gerektiðini kaydeden Kýlýç, "150 milyon lira bütçesi 80 milyon lira borcu olan belediyenin kaynaklarýnýn bu þekilde heba edilmesini istemiyoruz. Ayrýca bu proje Cumhurbaþkanlýðý himayesinde yürütülüyor bütçesini de saðlayabilirler" dedi. Belediye Baþkan Muzaffer Külcü ise belediyenin daha önce buna benzer yardýmlar da bulunduðunu ve müfettiþ incelemesinde çýkan sorunlarýnda yasanýn farklý yorumlanmasýndan kaynaklandýðýný bunu da ilgililere ilettiklerini kaydetti. Kýlýç'ýn belediyenin borcu ile ilgili eleþtirisine de tepki gösteren Külcü, "Belediyenin þu an 50 milyon lira borcu var. Sadece terminal binamýzý satsak bunun yüzde 60'ýný karþýlýyoruz" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ Hitit Üniversitesi'nden Dünya Arkeolojinde bir ilk Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin ortaklarýndan biri olduðu Boðazköy Yaz Okulu Projesi ile dünyada bir ilke imza atýldý. Kültür Bakanlýðý Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü izniyle Çorum ili Boðazkale sýnýrlarý içerisinde bulunan Boðazköy/Hattuþa Ören Yeri Kazý Çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Müzesi, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi, Ýstanbul Üniversitesi ve Almanya'dan Würzburg Julius Maximilianus Üniversitesi (Altorientalistik Enstitüsü) iþ birliðiyle Temmuz 2015 tarihleri arasýnda Boðazköy Yaz Okulu Projesi gerçekleþtirildi. Proje kapsamýnda dünyada ilk kez orijinal belgelerden yararlanýlarak konunun uzmanlarý ve müze uzmanlarýyla beraber Türk ve yabancý uyruklu öðrencilerin bir Eskiçað dili olan "Hititçe" üzerinde bilimsel çalýþma yapmasýna olanak tanýndý. Söz konusu uluslararasý projeyle ayný zamanda Hititoloji sahasýnda çalýþacak nitelikli eleman ve uzman yetiþtirilmesi, istihdamýna katkýda bulunulmasý, kazýlarda eserleri yakýndan görme fýrsatý ve bulunuþundan depoya kaldýrýlýþýna kadar geçen sürede, eserlerin nasýl çalýþýldýðýný öðrenme þansýna sahip olan Arkeoloji öðrencileri gibi Hititoloji öðrencilerinin de çivi yazýlý tablet/tablet parçasý ya da yazýtlý bir mühür/mühür baskýsý/kaya anýtý gibi sýnýrlý sayýda bulunan eserleri çalýþma deneyimi elde etmesini saðlamak amaçlandý.

6 6 Ali Ýhsan Körpe'den Baþkan Çatma'ya ziyaret Çiftçilere 740 bin TL ORKÖY desteði Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Orman ve Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý (ORKÖY) projesi kapsamýnda Sungurlu Tatlý Köyünde sel felaketine uðrayan 11 maðdur aileye 203 bin TL Süt Sýðýrcýlýðý Kredisi verildi. Ayrýca Osmancýk Daniþment köyünde 18 aileye 333 bin TL Süt Sýðýrcýlýðý, Ortaköy Karahacip' te 11 aileye 203 bin TL Süt Sýðýrcýlýðý kredileri verildi Temmuz ayý itibariyle verilen kredi miktarý 740 bin TL oldu. Köy halkýna yapýlan yardýmlarýn %20'si hibe, %80'i ilk 1 yýl ödemesiz 5 yýl %1,5 faiz oraný ile geri ödemeli yýlýnda ORKÖY, Çorum Ýlçe ve köylerinde toplam 969 bin 974 bin TL süt sýðýrcýlýðý ve güneþ enerji sistemleri kredileri verildi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðüne baðlý olarak hizmet veren Ýskilip Sosyal Hizmet Müdürlüðü görevini yürüten Ali Ýhsan Körpe Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'e de þubesi açýlan Sosyal Hizmet Müdürlüðü görevini yürüten Ali Ýhsan Körpe'ye ziyaretinden duyduðu memnuniyeti belirterek baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi. Kýzýlpýnar'da Fasulye Þenliði coþkulu geçti Þahin Özbüðrü oðlu Rýdvan'ý evlendiriyor Oto Tamirciler Odasý Baþkan adayý ve Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü oðlu Rýdvan'ý evlendiriyor. Öznur-Þahin Özbüðrü çiftinin oðullarý Rýdvan ile Nurseven-Cemal Kaya çiftinin kýzlarý Gamze'nin düðün töreni 9 Aðustos Pazar günü saat 12.00'de Anvatar Otel'de gerçekleþtirilecek. Gelin alma içinse ayný gün saat 11.30'da Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Zafer Apartmaný'ndan hareket edilecek. Yahoo o siteyi almak için harekete geçti! Yahoo'dan geçen günlerde yapýlan açýklamada sosyal alýþveriþ sitesi Polyvore'un satýn alýnmasýyla ilgili anlaþmaya varýldýðý ifade edildi. Dünyanýn önde gelen internet þirketlerinden Yahoo, Polyvore'u bünyesine katarak e-ticaret potansiyelini yükseltmeyi hedefliyor. Özellikle dijital dergilerin satýþlarýný yükseltmeyi planlayan Yahoo, diðer online ürünlerinden gelen gelirlerin artmasýný bekliyor. Yahoo'nun yayýnlardan sorumlu kýdemli baþkan yardýmcýsý Simon Khalaf konuyla ilgili açýklamasýnda Polyvore'un mükemmel bir ekip kurduðunu, ürün kategorilerinde belirleyici Mahmut Temel Bölge Müdür Yardýmcýsý oldu Bir süredir Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü görevini yürüten Mahmut Temel bölge müdür yardýmcýsý oldu. Mahmut Temel'in Samsun 11. Bölge Müdürlüðüne bölge müdür yardýmcýsý olarak atamasýnýn yapýldýðý öðrenildi. olduðunu ve kuvvetli iþletme yapýsýyla toplum tarafýndan kabul gördüðünü belirtti. dijitalhayat.tv Çorum'da köy derneklerinin düzenliði büyük þenliklerden biri olan Kýzýlpýnar Köyü Geleneksel 8. Karagöl Fasulye Þenlikleri gerçekleþtirildi. Çok sayýda davetlinin katýldýðý þenlikte büyük bir coþku vardý. Çorum merkeze baðlý Kýzýlpýnar Köyü'nde yapýlan Fasulye Þenliðine; TBMM Ýdare Amiri ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz, Sebzeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Oto Tamircileri Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Dedesli Ovasý Dernek Baþkaný Mehmet Ali Yýldýrým, ÇORSÝAD Baþkaný Halis Durkaya, Sorkoðlan Dernek Baþkaný Güngör Atak, Dost Haber ve Aynan Turizm sahibi Volkan Sakallý, Yayla Haber sahibi Hacý Odabaþý, köy muhtarlarý ve çok sayýda davetli katýldý. FASÜLYE BÝRÝNCÝSÝ MERCAN OLDU Gazeteci Servet Seyfettin Mete'nin sunuculuðunu yaptýðý fasulye þenliði kapsamýnda düzenlenen fasulye yarýþmasý da çekiþmeli geçti. Yarýþmada Hüseyin Mercan'ýn yetiþtirdiði fasulye birinci olurken, ikinci üretici Ahmet Ünal, üçüncü ise Aslan Alýcý oldu. Dereceye giren fasulye üreticilerine çeþitli firmalarýn hediyeleri verildi. AÐALIK YARIÞI ÇEKÝÞMELÝ GEÇTÝ Fasülye þenliðinde aða deðiþmedi. Geçtiðimiz yýl þenliðin aðasý olan Sadýk Yosul bu yýlda aðalýðý kimseye býrakmadý. Pazar günü yapýlan þenlikte ortaya çýkartýlan koç için Sadýk Yosul, Ali Sayar ve Ýsmail Eker aðalýk için yarýþtý. Hayli çekiþmeli geçen yarýþmada ortaya konan koça 5 bin TL veren Sadýk Yosun, Kýzýlpýnar Köyü Geleneksel 8. Karagöl Fasulye Þenliklerinin aðasý oldu. Þenlikte sahne alan Çorumlu sanatçýlar Sevcan, Özdemir Öztürk, Gözde Özsoy ve Filiz, davetlilere doyumsuz bir gün yaþattýlar. Çeþitli firmalarýn verdikleri hediyelerin de daðýtýldýðý þenlik, akþam saatlerine kadar halaylarla devam etti.

7 7 "Bu necip millete kimse diz çöktüremeyecektir" Huzurevine ek ödenek Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan hazýrlanan Huzurevi Projesine 250 bin TL ilave ödenek aktarýldý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda, Huzurevi Projesine ilave ödenek aktarýlmasýyla ilgili olarak meclise havale edilen yazý görüþülerek karara baðlandý. Yapýlan görüþmede Çorum Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðünün 2015 bütçesinde Huzurevi Projesi ekonomik kodunda yer alan 250 bin TL'lik ödeneðin buradan alýnarak Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü bütçesinin Huzurevi Proje giderleri ekonomik koduna aktarýlmasýna oy birliðiyle karar verildi. Yýlmaz MERT 4 köyün yerleþik alan ve civar tespitine onay Ýl Genel Meclisinin Aðustos ayý ilk oturumunda Çorum merkeze baðlý 4 köye ait yerleþik alan ve civar tespitiyle ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor görüþülerek karara baðlandý. Toplantýda merkeze baðlý Kertme, Hýzýrdede, Kadýderesi ve Karagöz köylerine ait yerleþik alan ve civar tespitiyle ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, Komisyon Baþkaný Erhan Akar tarafýndan meclisin bilgisine sunuldu. Yapýlan görüþmenin ardýndan Kertme, Hýzýrdede, Kadýderesi ve Karagöz köylerine ait yerleþik alan ve civar tespitleri oy birliðiyle kabul edildi. Toplantýda ayrýca Çorum merkeze baðlý Küçükdüvenci, Mecidiyekavak, Mislerovacýðý ve Küçükgülücek köylerinde yerleþik alan ve civar tespiti yapýlmasýyla ilgili olarak meclis gündemine alýnan maddeler ise komisyon raporuna saðlanmak üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonuna havale edildi. Yýlmaz MERT AK Parti Çorum Ýl Genel Meclisi Grup Baþkaný Nurettin Karaca, son dönemde artan terör olaylarýna dikkat çekerek, birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Hükümetin birlik, beraberlik ve kardeþlik içerisinde bu topraklarda yaþanmasý adýna attýðý barýþ adýmlarýndan ciddi biçimde rahatsýz olan birilerinin düðmeye basarak terör olaylarýný yeniden baþlattýðýna dikkat çeken Karaca, "Þu bilinmelidir ki bu necip millete kimse diz çöktüremeyecektir. Ve bizi asla Suriye ve Irak'taki kaos ortamýna sürükleyemeyeceklerdir. Bunun en büyük teminatý tarihimizden aldýðýmýz Laz'ýyla, Çerkez'iyle, Kürt'üyle, Türk'üyle büyük bir millet olma mirasýmýzdýr" dedi. Ýl Genel Meclisi'nin Aðustos ayý ilk oturumunda gündem dýþý söz alarak, ülkede yeniden baþlatýlan terör olaylarýna deðinen Nurettin Karaca, yaþanan terör olaylarýný lanetledi. Nurettin Karaca konuþmasýnda þöyle dedi: "Son zamanlarda meydana gelen terör olaylarýnda askerlerimiz, polisimiz ve vatandaþlarýmýz þehit edilmiþtir. Öncelikle þehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hükümetimizin birlik, beraberlik ve kardeþçe bu topraklarda yaþamak adýna, kaynaklarýmýzýn heba olmamasý ve ülke olarak daha güçlü olmamýz adýna attýðý barýþ adýmlarý birilerini ciddi þekilde rahatsýz etmiþ ve terör eylemleri yeniden baþlatýlmýþtýr. Bu noktada ülkemizin güvenliði açýsýndan güvenlik güçlerimizce terör yuvalarýna gerekli cevap en þiddetli ve misliyle verilmiþ, inlerine kadar girilmiþ ve kamplarý yerle bir edilmiþtir. Ülke olarak milletçe el ele, beraberce tehdit nereden gelirse gelsin baþý dik durmalýyýz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Þu bilinmelidir ki bu necip millete kimse diz çöktüremeyecektir. Ve bizi asla Suriye ve Irak'taki kaos ortamýna sürükleyemeyeceklerdir. Bunun en büyük teminatý tarihimizden aldýðýmýz Laz'ýyla, Çerkez'iyle, Kürt'üyle, Türk'üyle büyük bir millet olma mirasýmýzdýr."yýlmaz MERT Sünnet kýyafetleri daðýtýldý Ýskilip TOKÝ konutlarýna son baþvuru tarihi uzadý Ýskilip Belediyesi ve Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) ile yapýlan görüþmeler sonucu TOKÝ'den ev sahibi olmak isteyen ilçe sakinleri için ek süre alýndý. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre hiçbir ön þart aranmaksýzýn, Ýskiliplilerin 3+1 büyüklüðünde kira öder gibi ev sahibi olma imkânýndan yararlanabilmeleri için son baþvuru tarihi 14 Aðustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatýldý. Belediye Baþkaný Recep Çatma ev sahibi olmak isteyenlerin bu tarihi fýrsatý kaçýrmamalarý adýna baþvuru yapmak ya da konu hakkýnda detaylý bilgi almak için Belediye Ýmar Ýþleri Müdürlüðüne baþvurmalarý gerektiðini söyledi. 6 Aðustos Perþembe günü yapýlacak olan Çorum Belediyesi Sünnet Þöleni'nde sünnet olacak çocuklar için sünnet kýyafetleri daðýtýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý törenle daðýtýlan sünnet kýyafetlerini alan çocuklarýn sevinci gözlerinden okunuyordu. Pantolon, gömlek, yelek, asa, pelerin ve þapkadan oluþan sünnet kýyafetlerinin daðýtýmý Veli Paþa Konaðýnda gerçekleþtirildi. Daðýtým töreninde konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, çocuklarý sünnet ettirmek üzere baþladýklarý kayýtlarýn halen devam ettiðini söyledi. Candan, "6 Aðustos Perþembe günü genel sünnet etkinliðimizi gerçekleþtirileceðiz. Baþvurusu aldýðýmýz çocuklarýmýza sünnet giysileri ve çeþitli hediyeler veriyoruz. Bize baþvuran ailelerimizi Devlet Hastanesine yönlendiriyoruz. Sünnet Devlet Hastanemizde gerçekleþtiriliyor. Ailelerimize ve çocuklarýmýzý hayýrlý olsun diyorum" þeklinde konuþtu. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Çocuklarýn psikolojik geliþiminde Yeri Ayrý Ankara daki Karadenizli bürokratlardan biri, köyde tek baþýna yaþayan yaþlý annesini yanýna almak için ýsrar etmektedir ama valide haným, köydeki ineðini býrakmak yanlýsý deðildir pek. Nihayet oðul hatýrýný kýramayýp Ankara ya gelir ama gözü ve gönlü hâlâ köyde. Ýkide bir, Kelime Avý Uþaðum gönder beni de gideyum köye diye oðluna baský yapmakta. Oðlu da biraz duygu sömürüsü yapayým, belki vazgeçer düþüncesiyle der ki: - Anne, sen köydeki ineði mi çok seveysun, beni mi? Cevap þöyledir: -E uþaðum, senin yerun ayri, sýðýrumun yeri ayri! hayvan sevgisine yer açýn 22:00 Baba Can'dýr Yufkacý Salih, tek baþýna büyüttüðü bütün çocuklarýný iþe gönderdikten sonra hüzünle doðum gününü unuttuklarýný fark eder. Doðum gününü hatýrlayan tek kiþi, kardeþi Nermin dir. Salih in küçük oðlu Emrecan ýn bugün ilk iþ günü olduðundan babasý aklýndan çýkmýþtýr. Emrecan iþe giderken yol sormak için Ceylan tarafýndan durdurulur. Ceylan yýllar önce buluþmak için sözleþtiði çocukluk aþkýný bulmak için Kapadokya daki evini býrakýp Ýstanbul a gelmiþtir. Emrecan ve Ceylan arasýnda bir yanlýþ anlaþýlma olur ve ikili kendilerini karakolda bulur. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Günümüzde yapýlan araþtýrmalar hayvan sevgisinin çocuklarda ince motor geliþimi, sorumluluk duygusu, zihinsel geliþim, özgüven, sosyal beceri ve empati geliþimine büyük oranda yardýmcý olduðu, diðer çocuklara göre psikolojik olarak daha güçlü olduklarýný ortaya koyuyor. Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, hayvan sevgisinin çocuðun geliþimini hýzlandýrdýðýný söyledi. Dr. Ejder, "Hayvanlarý seven çocuk, arkadaþlarýnýn ihtiyaçlarýna, duygularýna daha duyarlý olacak ve empati duygusu geliþtirecektir." dedi. Yaþamýmýzýn ayrýlmaz parçasý ve en yakýn dostlarýmýz olan hayvanlar, çocuklarýn geliþiminde de önemli rol oynuyor. Doðru iliþki kurulduðu takdirde, empati yeteneðinden ahlaki deðerlerin geliþimine kadar pek çok olumlu sonuç alýndýðýný anlatan Terapist Dr. Obengül Ejder, çocuðunun yoðun ýsrarlarýna dayanamayýp bir evcil hayvan alan ebeveynlerin, onu sadece mutlu etmekle kalmayýp duygusal geliþimi için de büyük bir adým attýðýný söyledi. "Hayvanlarý sevmesi, onlardan sevgi görmesi, onlarla ilgilenmesi, bakýmý için sorumluluk almasý çocuðun birçok alanýnda geliþimini destekler ve zayýf olduðu alanlarda beceri kazanmasýna destek olur." diyen Dr. Ejder, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "Hayvanlar hakkýnda konuþmak çocuklar için en eðlenceli konulardan biridir. Çocuklar hayvan hakkýnda konuþarak yaþýtlarýyla iletiþim kurma þansý yakalar. Evcil hayvan besleyen çocuklar, arkadaþlarýna ona nasýl baktýðýný, onunla neler yaptýðýný anlatarak konuþma becerisini ve kelime daðarcýðýný geliþtirirler. Çocuklar hayvanlarý taklit etmeyi çok severler ve onlarý taklit ederken zýplarlar, atlarlar. Bu büyük ve küçük kas geliþimine yardýmcý olur." Çocuðun bir evcil hayvan yoluyla insanlarla etkileþim kurma ve sosyalleþme denemelerini yapabileceðini aktaran Ejder, "Çocuk bu yolla mutluluðunu ya da üzüntüsünü paylaþabilir, öfkesini ona baðýrarak yansýtabilir. Soyut iþlem öncesi dönemde çocuklar doðum, ölüm, baþkalarýnýn duygularýný anlama, gibi soyut kavramlar hakkýnda zorlanýrlar, aileler için de bu kavramlarý yanýtlamak güçtür. Bu noktada soyut kavramlarý bir hayvanla öðrenmek, çocuðun bu farklý bilgilere uyumunu saðlayacaktýr. Örneðin, çocuðun balýðýnýn ölmesi ile balýk için düzenlenen bir tören onun bu ölüm kavramýna alýþmasýný saðlayacak ve yeni bir balýðýn alýnmasý ile yaþamýn sürdüðünü görmesine yardýmcý olacaktýr. Özellikle çocuðun sevdiði birini yitirme, ev veya okul deðiþikliði, anne baba ayrýlýðý gibi bir yoksunluk yaþadýðý durumlarda evcil hayvanlar, 'yerine koyma' ya da 'paylaþma' iþlevi de görebilmektedir. Hayvanlarýn da hasta olabildikleri ve zaman zaman aþý olmalarýnýn gerekmesi çocuðun yaþadýðý deneyimlerle ilgili olarak ona destek olacak ve bu tür durumlarla daha etkin baþa çýkmasýna yardýmcý olacaktýr." 'HAYVANLARI SEVEN ÇOCUÐUN EMPATÝ DUYGUSU GELÝÞÝR, DUYARLI- LIÐI ARTAR' Evcil hayvanlarýn beslenmesi, gezdirilmesi gibi bakýmla ilgili iþleri çocuklar üstlendiklerinde, karþýlýðýnda hayvanýn ilgi ve sevgisini alacaðýný aktaran Ejder, "Bu da çocukta sorumluluk bilincinin zevkle alýnmasýný saðlayacaktýr. Bir varlýðýn kendine gereksinimi olduðunu, bu bað ile yaþamýný sürdürebildiðini bilmesi, çocuðun kendine güvenini pekiþtirecektir. Ýnsan iliþkilerinin temelini oluþturan sevmeyi, vermeyi, korumayý ve kendine yeterek baðýmsýz bir kiþi olmayý öðrenecektir. Hayvanlarý seven çocuk, arkadaþlarýnýn ihtiyaçlarýna, duygularýna daha duyarlý olacak ve empati duygusu geliþtirecektir. Özellikle tek çocuklu ailelerin bir evcil hayvan beslemesi, çocuðun oyun oynayacaðý bir kardeþi olmadýðýndan yalnýz kalmasýný engelleyecek ve onun oyun arkadaþý olacaktýr. Bazen çocuklar ailede bulamadýðý sevgiyi bir hayvanda bulabilir. Ýlgisiz anne babaya sahipse veya ailesiyle yeterince zaman geçiremiyorsa bir evcil hayvaný olmasý çocuðun rahatlamasýný saðlar ve içine kapanmasýný önleyebilir. Çünkü çocuk sevgisini, ilgisini baktýðý bu hayvana verir, onla konuþur, sorunlarýný, mutluluðunu onla paylaþýr en önemlisi ondan sevgi görür ve kendini deðerli hisseder." ifadelerini kullandý. Sinema Ulak 23:45 Heybetli Zekeriya bir civanýn hikayesini anlatmaktadýr etrafýndaki çocuklara... Bu hikaye, baþýna ne hal geldiyse, aklý baþýndan alýnmýþ, aðzý dili lal olmuþ, baktýðýný baþka gören, duyduðunu baþka duyan Ulak Ýbrahim in hikayesidir. Zekeriya, köy köy dolaþýp Ulak Ýbrahim in hikayesini anlatan bir gezgindir. Anlatmalýdýr ki, baþka çocuklar da bilsin, bellesin Ulak Ýbrahim in hikayesini... Masalla gerçeðin buluþtuðu noktada cesaretin dilidir Ulak Ýbrahim... Ulak Ýbrahim anlatýlmalýdýr ki yaþasýn, yaþasýn ki Zekeriya nýn yüreðindeki acý soðusun. 19:45 Sinema Ýntikam Peþinde Thomas Craven, Boston Polis Departmaný nda tecrübeli bir cinayet masasý dedektifi ve kýzýný yalnýz büyüten bir babadýr. 24 yaþýndaki biricik kýzý Emma evinde vurulunca herkes asýl hedefin Craven olduðunu düþünür. Ancak kýsa zaman sonra Craven bu durumdan þüphelenmeye baþlar ve kýzýnýn ölümünü araþtýrmaya karar verir. Yaptýðý araþtýrma, onu kýzýnýn gizli yaþamýna, devletin gizli iþlerine ve kanýtlarý yok etmekle görevli devletin gizli adamý Darius Jedburgh e götürür. ÇAM KURABÝYESÝ James Hetfield Grup ilk yýllarýnda birkaç deðiþik vokal ve gitar kombinasyonu denedi, esasen Diamond Head grubununki gibi bir kombinasyon istiyorlardý. (Sonunda, Diamond Head'in "Am I Evil?" þarkýsýnýn farklý bir yorumunu bestelediler) Sonunda gruba bir tane daha gitarist almayý kararlaþtýrdýlar. Önce John Roads'a ana gitarist olmayý teklif ettiler, sonra Armored Saint grubundan John Bush'un vokalist olmasýný istediler (John Bush daha sonra Anthrax grubuna katýldý). Hetfield Spin dergisine 1989 yýlýnda yaptýðý röportajda; grup kurulurken, eski Misfits grubunun vokalisti Glenn Danzig'in Metallica'nýn vokalisti olmasýný istediklerini belirtti, [kaynak belirtilmeli] ancak Danzig'in Metallica'ya katýlmak için istek yollayýp yollamadýðý ayrý bir muammadýr. Son olarak Hetfield (Ritim gitar ve vokalist), Lars Ulrich (bateri), Dave Mustaine (ana gitarist) ve Ron McGovney (bas gitarist) ile Metallica grubu resmi olarak kuruldu yýllarý arasýnda Mustaine'in alkol problemleri Hetfield ile onun arasýnda bir tartýþmaya yol açtý.[5] Mustaine ayný zamanda Ron McGovney'nin bas gitarýna bira döktü[5] ve bu hareketi McGovney'ye elektrik çarpmasýna neden oldu. Mustaine, olayla ve McGovney'ye sataþmasý meselesi ile ilgili röportajlarda grubun erkeklerden oluþtuðunu ve grupta bebeklere yer olmadýðýný söylemiþtir. Dave Mustaine, James Hetfield'ýn alkolizm terapisi sýrasýndaki bir grup terapisinde yüzleþtiði Lars Ulrich'e, o zamanlardaki bir olay olarak Armored Saint'in üyesi Phil'in Lars'a sataþtýðý için bacaðýný kýrdýðýný hatýrlatmýþ ve bu davranýþ biçimini bir hastalýk ("disease") olarak tanýmlamýþtý. Malzemeler 125 gr Margarin 2/3 Su Bardaðý Pudra Þekeri 1 Adet Yumurta Sarýsý 1 Paket Vanilya 2 Su Bardaðý Un 1 Çorba Kaþýðý Kuþ Üzümü Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak fýrýný 160 derecede ýsýtýn.yað, þeker, yumurta sarýsý ve vanilyayý küçük bir kapta karýþtýrýn. Hafif bir krema kývamýna gelene dek mikserle çýrpýn. Unu eleyerek kaba alýn. Küþüzümlerini ilave edin. Yumuþak bir hamur haline gelene dek karýþtýrýn. Hafifçe unlanmýþ bir zeminde yumuþak hareketlerle Ya olduðun gibi görün, Ya da göründüðün gibi ol. Hz.Mevlana yoðurun.hamuru ikiye bölün. Hamurun yarýsýný iki yaprak yaðlý kaðýdýn arasýna koyun. Ýnce bir hamur haline gelene dek açýn. Ýkinci hamuru da ayný þekilde açýn. 20 dakika buzdolabýnda dinlendirin.þekilli kalýplar kullanarak hamuru kesin. Fýrýnýn en üst rafýnda 20 dakika piþirin. Çýkarttýktan sonra 5 dakika tepsinin içinde bekletin. Daha sonra tepsiden alýp, servis yapýn. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Ýntikam Peþinde 22:00 Sýra Dýþý 23:50 Hayatýn Rengi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Haber Saati 22:00 Hanzo 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Kapýþma 23:45 Ulak 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Oflu Hoca nýn Þifresi 22:30 Beþ Kardeþ Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Güle Güle 22:00 Baba Can dýr 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Maceracý

9 2 AÐUS- 04 AÐUSTOS 2015 SALI Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda 9 Vali Ahmet Kara Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi'ne iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk ve BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Þevket Erzen de hazýr bulundu. Çorum yerel basýnýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde bir seviyede olduðunu belirten Ahmet Kara, "Basýn Ýlan Kurumu'nun desteðiyle yerel medyanýn daha ileri bir düzeye eriþeceðinden þüphem yok" dedi. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma özgürlüðü açýsýndan taþýdýðý öneme dikkat çeken Vali Kara, kamu hizmeti veren basýn mensuplarýný mesai arkadaþý olarak gördüðünü vurguladý. Ýdareciler açýsýndan gazetecilerin en büyük destekçi konumunda olduðunu anlatan Kara, "Haberlerle ortaya konan bilgi ve geliþmeler, bazen idarecilerin dikkatinden kaçan bir meseleyi gündeme taþýyabiliyor. Yapýcý eleþtirilerle ifade edilen meseleler de gerçekten idarecilere yol gösteriyor" þeklinde kaydetti. Yerel basýn mensuplarýnýn taþýdýðý mesleki sorumluluða da iþaret eden Kara, "Bu mesleði yürütenler, 'Çorum'u nasýl daha ileri götürebiliriz' derdinde olmalý" diye konuþtu. Çorumlu basýn mensuplarýyla düzeyli bir iliþki içinde olduðunu ifade eden Kara, düzenlediði basýn toplantýlarýyla idari hizmetleri ve geliþmeleri kamuoyuyla paylaþtýðýný dile getirdi. Çorum basýnýn kalite açýsýndan iyi durumda olduðunu vurgulayan Vali Ahmet Kara, yerel gazeteciliðin þehirlerin geliþimi açýsýndan büyük önem taþýdýðýný kaydetti. "Sabahlarý gazete okumadan evden çýkmam" diyen Ahmet Kara, kahvaltýdan önce mutlaka yerel ve yaygýn basýnda yer alan haberleri okuduðunu söyledi. Kara, þöyle konuþtu: "Gazetecilik önemli bir meslek. Sadece kamu hizmeti yapmýyorsunuz, bu memleket için ciddi bir emek ortaya koyuyorsunuz. O nedenle belki de en güzel kamu hizmetini gazeteciler yapýyor. Bu mesleði yürütenler, 'Çorum'u nasýl daha ileri götürebiliriz' derdinde olmalý. Gazetecilik bu açýdan uzmanlýk gerektiren bir iþ. Eleþtirmek de elbette gazetecilerin hakký, zira bazen uyarmak hatýrlatmak gerekir. Hepimiz hizmet bohçasýnýn bir köþesinden tutacaðýz. Daha önceki mesajlarýmda da dile getirdiðim üzere bu görevde yanlýþýmýz ve eksiðimiz olabilir ama ihmalimiz asla olmaz. Yerel basýnýmýzla el ele Çorum'a hizmet etmeye devam edeceðiz." BOLLUK: "AMACIMIZ ÇORUM BASININI GÜÇLENDÝRMEK" Ziyaretinden dolayý Vali Kara'ya þükranlarýný ifade eden BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk, kurumsal hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Basýn Ýlan Kurumu'nun amacýnýn Anadolu basýnýnýn geliþimine katkýda bulunmak olduðunu belirten Osman Bolluk, Çorum yerel medyasýnýn bu açýdan iyi bir yerde olduðunu kaydetti. "Amacýmýz Çorum basýnýný güçlendirmek" diyen Bolluk, bu doðrultuda çeþitli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. ERZEN: "BÝK, YEREL BASININ STANDARTLARINI YÜKSELTÝYOR" BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen de, Basýn Ýlan Kurumu'nun sunduðu hizmetlerle yerel basýnýn standartlarýný yükseltmeyi gaye edindiðini söyledi. Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi olarak iki dönemdir BÝK Genel Kurulu'nda görev aldýðýný belirten Þevket Erzen, toplantýlarda gündeme taþýdýðý konularla yerel medyanýn geliþimi ve desteklenmesi için çalýþtýðýný kaydetti. Basýn camiasýnda birlik ve beraberliðin önemini de vurgulayan Erzen, "Basýn-yayýn alanýndaki sivil toplum kuruluþlarýnýn týpký Barolar gibi demokratik ve özerk meslek kuruluþlarýna dönüþmesi gerektiðine inanýyorum. Yerel basýnýn böyle bir yapýya kavuþmasý için de gerek BÝK gerekse diðer platformlarda temennilerimizi dile getiriyorum" diye konuþtu. Gazetecilik mesleði üzerine deðerlendirmelerin yapýldýðý ziyaret, günün anýsýna fotoðraf çektirilmesiyle sona erdi. PTT'de unutulan valiz polisi alarma geçirdi Çorum'da merkez PTT binasýnda bulunan siyah renkli bir valiz polisi alarma geçirdi. Þüpheli valiz nedeniyle PTT binasý boþaltýldý. Çevrede geniþ güvenlik önlemleri alýnýrken, valizin üniversite kaydý içinde þehre gelen bir öðrenciye ait olduðu ortaya çýktý.olay, dün saat sýralarýnda Çorum Saat Kulesi meydanýndaki merkez PTT'de meydana geldi. Ýçerisinde yüzlerce vatandaþýn bulunduðu PTT binasýnda siyah renkli büyük boy valiz korku dolu anlarýn yaþanmasýna neden oldu. Masaya iple baðlanmýþ halde duran valizin sahibinin bulunmasý için anons yapýldý. Sahibi bulunamayan valiz, güvenlik görevlisi tarafýndan alýnarak bina dýþýna götürüldü. POLÝS PTT'DEKÝ VATANDAÞLARI DIÞARI ÇIKAR- DI Valiz sahibinin bir süre daha gelmemesi üzerine PTT Prof.Dr. Mustafa Arslan'dan Kent Arþivi'ne katký Ýnönü Üniversitesi, Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öðretim üyesi hemþehrimiz Prof.Dr. Mustafa Arslan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Mustafa Arslan ziyaretin ardýndan Ýskilip Belediyesi bünyesinde oluþturulan ve kurumsal hale getirilen Araþtýrma Merkezi ve Kent Arþivinde incelemelerde bulundu. Arslan, ziyaretinde "Anadolu'nun Bir Taþra Ýlçesindeki Ýnsanlarýn Dindarlýk Boyutlarý Üzerine Sosyolojik Bir Araþtýrma" konulu 90 sayfalýk yüksek lisans tezini baðýþladý. Ýskilip'te yürütülen ve detaylý bir alan araþtýrmasý sonucu hazýrlanan yüksek lisans tezi kayýt altýna alýndý. Prof. Dr. Mustafa Arslan Ýskilip Belediyesinin Ýskilip'in hafýzasýný muhafaza edecek bu yapýlanma ile önemli bir adým attýðýný, bu oluþuma elinden gelen katkýyý görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayýda polis ekibi gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldý. PTT içindeki vatandaþlar ve görevliler binadan dýþarý çýkarýldý. Olayý izleyen meraklý vatandaþlar ise bölgeden uzaklaþtýrýldý. Valiz çevresinin güvenlik þeridine alýnmasýnýn ardýndan Çorum Emniyet Müdürlüðü'nde görevli bomba imha uzmaný olay yerine geldi. Bomba imha uzmanýnýn özel kýyafetini giydiði esnada valizin sahibi olduðunu söyleyen bir öðrenci PTT önüne geldi. TRABZON'DAN KAYIT ÝÇÝN GELMÝÞ Üniversite kaydý için Trabzon'dan geldiðini söyleyen Furkan A., bir arkadaþýnýn yanýna gitmek için çantayý PTT'ye býraktýðýný anlattý. Polis, Furkan A. ile birlikte valizin yanýna giderek içindeki eþyalarý inceledi. Güvenlik sorgusunda herhangi bir kaydý çýkmayan öðrenci, çantasýný alarak arkadaþýyla birlikte olay yerinden uzaklaþtý. sunacaðýný, bu kapsamda Yüksek Öðretim Kurumu bünyesinde Ýskiliple ilgili akademik yayýnlarý araþtýrarak bu birime kazandýrmaya çalýþacaðýný belirtti. Arslan böyle önemli bir birimin kurulmasýný saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Ülkü Ocaklarý Baþkaný evleniyor Ülkü Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, 16 Aðustos pazar günü yapýlacak düðün töreniyle dünya evine giriyor. Ülkü Ocaðý Baþkaný Ýmal bekarlýða veda ediyor. Ýmal, Büþra Anaç ile hayatýný birleþtiriyor. Genç çiftin düðünleri 11 Aðustos Salý günü saat 16.00?da gelin alma töreni ile baþlayacak. Gelin alma için Çorum Ülkü Ocaðý Ýl Baþkanlýðý önünden hareket edilecek. Ayný gün akþam Çorum Öðretmenevi'nde kýna gecesi yapýlacak. 16 Ocak Pazar günü ise saat 13.00?de Ýstanbul Kartal'da Manolya Düðün Salonu'nda düðün töreni yapýlacak. Ýþte hýzlý tren hattýnýn güzergahý Samsun-Ankara arasýnda yapýlmasý planlanan ve 10 milyarlýk bütçe ayrýlan hýzlý tren projesinin güzergahýnda bulunan arazilerin fiyatlarý ikiye katlandý. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn yatýrým programýnda yer alan Samsun'un-Ankara arasýnda yapýlmasý planlanan hýzlý tren projesi ile ilgili 4 yýl önce güzergah etüt çalýþmasý yapýldý. 2 milyon 591 bin liraya güzergah etüt ihalesini alan Yüksel Proje Uluslarasý A.Þ, hýzlý trenin geçeceði güzergahý belirledi. Güzergahýn açýklanmasýnýn ardýndan, hýzlý trenin geçeceði köy ve mahallelerdeki arazi fiyatlarý ikiye katlandý. Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat ve Kýrýkkale illlerini kapsayacak þekilde yapýlacak 450 km uzunluðunda olmasý planlanan Samsun-Kýrýkkale Demiryolu hattýnýn ana güzergahý 284 km uzunluðunda olacak. Bu ana hat güzergahýna Yozgat Yerköy ilçesi ile Çorum'un Sungurlu ilçesi arasýnda 67 km uzunluðunda baðlantý hattý inþa edilecek. Ayný zamanda Amasya'nýn Merzifon ve Tokat'ýn Turhal ilçeleri arasýnda 97 km uzunluðunda ikinci bir baðlantý hattý inþaa edilecek. 119 TÜNEL YAPILACAK Kýrýkkale-Samsun Demiryolu hattý, Kayaþ-Yerköy demiryolu hattýnýn yaklaþýk 112. km'sin den Kýrýkkale ili Delice ilçesinden baþlayarak sýrasý ile Çorum ili Sungurlu ilçesi, Çorum Merkez ilçe, Çorum Mecitözü ilçesi, Amasya Merzifon ilçesi, Samsun Havza Ýlçesi, Samsun'un Kavak Ýlçesinden geçerek Samsun'un merkezinde sonlanacak. HAT TOKAT'TA SONLANACAK Ayrýca Yozgat-Yerköy baðlantý hattýnda ise, Yerköy Sivas demiryolu hattýnýn 186.km'sinden baþlayarak Yozgat Merkez ilçe ve Çorum ili Boðazkale ilçesinden geçerek Çorum Sungurlu ilçesinden Kýrýkkale-Samsun hattýnýn yaklaþýk 68. km'sinden ana hatta baðlanacak. Amasya Turhal baðlantý hattýnda ise, Kýrýkkale Samsun hattýnýn 189 ile 191. km'- leri arasýnda yer alan Merzifon istasyonundan ayrýlarak, Amasya ili Suluova ilçesi ve Amasya merkez ilçelerinden geçerek Tokat'ýn Turhal ilçesinde sonlanacak. 5 ÝSTASYON ÝNÞAA EDÝLECEK 97 km uzunluðunda yapýlacak baðlantý hattýnýn 27.km'sine kadar kadar çift hat, ayrýca 27 km'sinde ise tek hat rehabilitasyonu olacak þekilde inþa edilecek.119 adet tünelin, 64 adet köprü ve viyadüðün ayrýca Çorum, Sungurlu, Merzifon, Havza ve Kavak olmak üzere toplamda 5 adet istasyonun olacaðý sistemin inþaatýnda, 38 milyon metreküplük yarma ve 19 milyon metreküplük dolgu iþleminin gerçekleþtirilmesi öngörülüyor. ÝÞTE HIZLI TREN GÜZERGAHI Ýþte hattýn geçeceði 450 km uzunluðunda olmasý planlanan güzergahý; Kýrýkkale ili Delice ilçesi Baraklý köyü, Amasya ili Merzifon ilçesi Balgöze, Çaybaþý, Kamýþlý, Saraycýk, Sarýbuðday, Yeþil ören, Orta ova köyleri, Kayadüzü beldesi, Amasya ili Suluova ilçesi Armutlu, Cürlü, Çayüstü, Kurnaz, Salucu, Uzunoba, Harmanaðýlý köyleri, Amasya Merkez köyleri Boðazköy, Fýndýklý, Ýpekköyü, Kapýkaya, Kayabaþý, Ovasaray, Aksalur, Damudere, Karaçavuþ, Kýzoðlu, Yeþildere köyleri, Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaahmetli, Hacýosmanlý köyleri, Yozgat Merkez Örencik, Söðütlüyayla, Aydoðan, Karalar köyleri, Çorum ili Sungurlu ilçesi Gafurlu, Beþdam, Karakaya, Kýrankýþla köyleri, Çorum Merkez, Narlýk Salman, Kalehisar, Kiranlýk, Sapa, Hamdi, Sazdeðirmeni, Sarýmbey, Çayhatap, Yenice, Bozboða, Ömerbey, Bayat, Ahmediye, Kuþsaray köyleri, Çorum Mecitözü ilçesi Çiftli, Gökçebel, Pýnarbaþý köyleri, Çorum Boðazkale Ýlçesi Örenkaya, Evci Beldesi, Tokat Turhal ilçesi Samurçay, Sütlüce köyleri ve Tokat Merkez, Samsun Havza ilçesi Merkez Çeltek, Paþapýnarý, Mýsmýlaðaç, Tuzla, Karageçmiþ, köyleri, Bekdeðin Beldesi, Samsun Kavak Ýlçesi, Çukurbük, Kayabaþý, Doruk, Karadað, Üçhanlar, Kuzulan, Muratbeyli, Dura, Yukarýçiriþli, Aþaðýçiriþli, Tatarmuslu, Tabaklý, Kurþunlu, Germiyan, Güneyce köyleri ve Samsun'un Canik Ýlçesi Kaleboðazý, Demirci köyü ve Merkez Derebahçe mahallesi son durak olacak.sungurlugündem.com

10 10 Çin'in ekonomiyi soðutmak istemesi Türkiye'nin mermer ihracatýný vurdu Kýbrýs'ta birleþme planý otomotivcinin takibinde Yaklaþýk 10 yýl önce Annan Planý referanduma sunulduðunda evet' diyen Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti kesiminde otomotiv pazarý ikiye katlanmýþtý. Görüþmelerin tekrar baþlamasý üzerine yýllýk 3 bin adet olan pazarýn tekrar 6 binlerin üzerine çýkma ihtimali otomotivcinin dikkatini çekti. Ada'da Range Rover markasýný satan Borusan Oto, þimdi de Jaguar'ýn satýþýna baþladý. 2004'te dönemin Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Kýbrýs'ýn birleþmesini öngören bir plan hazýrlamýþtý. Rum Kesimi'nin referandum ile planý reddetmesi üzerine sayfa kapandý. Bugün birleþme tekrar masaya gelince ekonomi hareketlendi. Otomotiv pazarý ekonominin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 2004'te bir önceki yýla göre 2 kat büyüyerek yýllýk 6 bin adetler seviyesine gelen pazar, son 5 yýldýr 3 bin 20 ila 3 bin 40 arasýnda gidip geliyor. Nüfusu Türk tarafý'nýn 4 katý olan 1 milyonluk Rum Kesimi'nde ise ortalama yýllýk pazar 8 bin 500 adet civarýnda. Siyasi geliþmelerin ýþýðýnda bugün özellikle lüks segment fýrsatlar barýndýrýyor. Daha önce Ada'da Range Rover markasýyla bulunan Borusan Otomotiv'in bayi zinciri Borusan Oto, þimdi de Jaguar markasýný satýþa sundu. Yýllýk 51 adetlik satýþla lüks pazarýnda yüzde 20 paya sahip Borusan Oto, 2015'te 20 Jaguar ve 60 Range Rover satýþýyla lider konumunu pekiþtirmek istiyor. Borusan Oto Genel Müdürü Uður Sakarya, yýllýk 80 adetlik satýþ rakamýnýn operasyonel maliyetleri ancak karþýladýðýný belirterek kâr elde etmek için 100 adetlerin üzerine çýkmak istediklerini kaydetti. Pazarýn 2007'den beri 3 bin adetler civarýnda olduðunu aktaran Sakarya, 2004'lerdeki seviyelere çýktýðýnda Kýbrýs'ýn kârlý bir teþebbüs olacaðýný dile getirdi. Jaguar'ýn yeni XE ve XF'le yýlýn son 6 ayýnda 500 adetlik satýþ hedefi bulunuyor. Bu rakamlarýn yüzde 60'ýný Borusan Oto gerçekleþtiriyor. Yaklaþýk 300 adetlik satýþýn 20 adedinin Kýbrýs'ta gerçekleþecek olmasýnýn dikkat çekici olduðunu belirten Uður Sakarya, KKTC pazarýný ciddiye alýyor ve müþterilerimizi memnun etmek için buraya da yatýrým yapýyoruz. açýklamasýnda bulundu. Borusan Oto Genel Müdürü, aslýnda Türkiye'nin binde 4'ü büyüklüðündeki Kýbrýs'taki satýþlarýn bir Kütahya pazarý kadar olsa da kârlý olduðunun altýný çizdi. Kýbrýs'ta aracýn aðýrlýðýna göre vergi alýnýyor. Bu ilave vergi ile de Rum Kesimi'nden daha pahalýya satýlýyor. Türklerin Rum tarafýndan araç alma haklarý var. Örnek olarak 56 bin Euro'ya satýlan bir Range Rover, Rum tarafýndan 45 bin Euro civarýnda alýnabiliyor. Ancak Türkler Rum plakasý taþýmak istemediðinden pek tercih etmiyor. Diðer taraftan Ada'da küçük otomobiller tercih ediliyor. Sakarya'nýn sýfýr araç satýþýnýn önündeki en ciddi engel olarak tanýmladýðý 5 yaþýna kadar otomobil ithalatýnda aslan payý Ada'da distribütörü olmamasýna raðmen Suzuki. SAMANDIRA'YA 50 MÝLYON LÝRALIK YATIRIM BMW, MINI, Land Rover ve Jaguar markalarýnýn Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv, araçlarý hem kendi bünyesindeki Borusan Oto hem de diðer bayi kanallarý ile satýyor. Markadan markaya deðiþmek üzere satýþlarýnýn ortalama yüzde 60'ýný Borusan Oto gerçekleþtiriyor. Borusan Oto'nun yýllýk satýþý ikinci el ile birlikte yýllýk 21 bin adet. Genel Müdür Uður Sakarya, Jaguar ve Range Rover markalarýný ayný showroomda satmaya baþladýklarýný hatýrlatarak bu kapsamda yatýrýmlarýný yoðunlaþtýrdýklarýný aktardý. Ýstanbul Avrupa yakasýndaki Ýstinye ve Avcýlar'dan sonra þimdi de Anadolu yakasýndaki Ataþehir'in yanýna 50 milyon lira yatýrýmla 55 bin metrekare kapalý alana sahip bir Borusan markalarý kampüsü kurduklarýný açýkladý. Tesiste showroomlar, 100 adetlik ikinci el satýþ merkezi, ayný anda 77 araca hizmet veren BMW servisi gibi hizmetler sunulacak. Borusan Oto'nun 2017 sonuna kadarki toplam yatýrýmý 100 milyon lirayý bulacak. Borusan Otomotiv'in markalarýný satan diðer bayilerden dönüþüm kapsamýnda yatýrým yapamayanlarýn ise bayilikten ayrýlmalarý bekleniyor. Temmuzda otomotiv rekor kýrdý Borusan Oto Genel Müdürü Uður Sakarya, sektördeki diðer satýcýlarla yakýn irtibatta olduðunun altýný çizerek Temmuz ayý satýþlarýnýn tarihi bir rekorla kapanmasýný bekliyoruz. dedi. Yaklaþýk 75 bin adetlik bir satýþ rakamý tahmininde bulunan Sakarya, rekoru mayýstaki iþçi eylemleri yüzünden ertelenen teslimatlarýn temmuza sarkmasýna baðladý. Çin hükümetinin inþaat sektörüne verdiði teþvikleri kýsmasý, Türkiye'nin mermer ihracatýný tutar bazýnda yüzde 25 düþürdü. Bir de Ýran'a ambargolarýn kalkmasýnýn sektörü zora sokacaðýna iþaret eden Temmer Mermer'in patronu ve Ýstanbul Maden Ýhracatçýlarý Birliði (ÝMÝB) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Rüstem Çetinkaya, Devlet mermer sektörüne enerji ve iþçilik maliyetlerinde destek olmalý. çaðrýsýnda bulundu.çin'in büyüme rakamýný yüzde 7'nin altýna çekmek için inþaat sektörüne verdiði teþvikleri azaltmasý Türkiye'nin mermer ihracatýný miktar bazýnda yüzde 27, tutar bazýnda yüzde 25 düþürdü. Bu durumu ünlü matematikçi Edward N.Lorenz, kelebek etkisi teorisi' ile açýklýyor. Ancak mermer sektörünün önemli oyuncularýndan Temmer Mermer'in patronu ve Ýstanbul Maden Ýhracatçýlarý Birliði (ÝMÝB) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Rüstem Çetinkaya, asýl kelebek etkisinin Batý'nýn Ýran'la yaptýðý nükleer anlaþmanýn sonucunda oluþabileceðine dikkat çekiyor. Nitekim, Amerika'nýn Dýþiþleri Bakaný John Kerry'nin Ýran ile yaptýklarý nükleer anlaþmanýn Ortadoðu'yu güvenli bölgeye dönüþtüreceði yönündeki söylemleri ve baþladýðý Ortadoðu seyahati, Türk iþ dünyasý tarafýndan endiþe ile izleniyor. Özellikle Türkiye ile ayný mermer sýnýfý üzerinde bulunmasý sebebiyle Ýran'a ambargolarýn kalkmasýný Ýran, ucuz enerji ve iþçilik ile pazarýmýzý elimizden alabilir.' uyarýsýnda bulunan Temmer Mermer Yönetim Kurulu Baþkaný Rüstem Çetinkaya, eðer sektör Ýran'daki geliþmelere paralel devlet tarafýndan desteklenmezse durumun Çin'in talep düþürmesinden daha etkili olacaðýný vurguluyor. Çin, halihazýrda Et fiyatlarý durdurulamýyor, kuþbaþý 40 lira Türk mermer sektörünün en büyük alýcýsý konumunda. Türkiye'nin 3 yýl önce uyguladýðý gibi ekonomiyi soðutmaya çalýþan Çin, inþaat sektörüne verdiði teþvikleri kýsýnca Türk mermer sektöründe kapasite kaybý yaþanmýþtý. Bu sebeple kimi ocaklar çalýþan sayýlarýný dahi yarý yarýya düþürmüþtü. Çin'in ekonomiyi soðutma çabalarýnýn olumsuz etkisinin Türkiye'de hâlâ devam ettiðini belirten Çetinkaya, Bu yýl ilk 8 ay itibarýyla maden sektörünün ihracatý geçen yýl ayný döneme kýyasla yüzde 8'e yakýn azalmýþ durumda. Çin'e yapýlan ihracatta ise kayýp daha büyük. Yüzde 25! ifadelerini kullandý. Nitekim Türkiye'deki mermer üreticileri geçen yýl ilk 6 ayda Çin'e yaklaþýk 435 milyon dolarlýk blok mermer, 1,5 milyon dolarlýk iþlenmiþ mermer ihraç etmiþti. Bu sene ise ayný dönemde 325 milyon dolarlýk blok mermer, 410 bin dolarlýk iþlenmiþ mermer ihracatý gerçekleþtiði bilgisini veren Çetinkaya, Çin'in aldýðý kararlara karþý Türk mermer sektörü oyuncularýnýn geleceði öngördükleri ölçüde üretim stratejisi' gütmeleri tavsiyesinde bulundu. Çetinkaya, Temmer'in hem inovasyon hem de vizyoner adýmlarý ile büyümesini sürdürdüðünü aktardý. Bu yýl hedefimiz 60 milyon TL ciro Temmer Mermer Yönetim Kurulu Baþkaný Rüstem Çetinkaya, Çin'in etkisiyle yaþanan bu daralmalara raðmen 2015'i küçülmeden geçirdiklerini anlatarak, cirolarýný bu yýl 60 milyon lira olarak belirlediklerini kaydetti. Þirket, cirosunun yüzde 80'ini ihracattan elde ediyor. Bu yýl ise iç piyasadaki pazar payýmýzý yüzde oranýnda artýrarak, topla Et fiyatlarý Kurban Bayramý öncesi artýþa geçti. Son bir ayda ete iki kez zam gelirken, karkasýn kilosu 26 lirayý buldu. Perakende fiyatlarý ise 40 lirayý geçti. Sektör temsilcileri, hayvan sayýsýnýn bayramdaki talebi karþýlamayacaðýný belirtirken, bakanlýk yetkilileri ise yeterli hayvan olduðu görüþünde. Ramazan Bayramý'ndan önce artýþa geçen et fiyatlarý durdurulamýyor. Besilik hayvan ithalatý devam etmesine raðmen fiyatlar yükseliþini sürdürüyor. Son bir ayda iki defa zam gelen kýrmýzý et, Kurban Bayramý öncesi yeniden týrmanýþa geçti. Karkasýn kilosu 26 lirayý bulurken, perakendede fiyatlar ortalama 40 liranýn üzerine çýktý. Kýyma 38, kuþbaþý 40 lira oldu. Son zamlarla beraber son bir yýlda karkastaki artýþ yüzde 35'i, perakendede yüzde 40'ý buldu. Karkasýn fiyatý bir yýlda 6,5 lira yükseldi. Ulusal Kýrmýzý Et Konseyi'nin rakamlarýna göre ülke genelindeki kesimhanelerde Temmuz 2014'te 19,26 olan yaðsýz dana kesim fiyatý, temmuz sonunda 25,85 liraya ulaþtý. Bazý bölgelerde karkas fiyatý 26 lirayý da aþtý. Sektör temsilcilerine göre fiyatlardaki artýþ, Ramazan ayý ve turizm sezonunda talebin artmasý ile Kurban Bayramý öncesi besicilerin hayvanlarýný elinde tutmayý tercih etmesinden kaynaklanýyor. Sektör temsilcileri, mevcut hayvan sayýsýnýn bayramda oluþacak talebi karþýlamayacaðýný belirtirken, bakanlýða göre yeterli sayýda hayvan var. Sektörde fiyatlarýn arz-talebe göre belirlendiðini ifade eden Türkiye Süt, Et, Gýda Sanayicileri ve Üreticileri Birliði (SETBÝR) Baþkaný Zeki Ilgaz, Þu anda arz, talebi karþýlamýyor. Son beþ altý yýla baktýðýmýzda benzer problemleri yaþadýk. Yaz aylarýnda et sektörü hareketli geçer. Ramazan, turizm sezonu, ardýndan Kurban Bayramý dolayýsýyla arz talep dengesi bozuluyor. Sektörün en büyük sorunu istikrarsýzlýk. dedi. Ilgaz, Türkiye'nin hayvancýlýk istatistiklerinde sýkýntý olduðunu, canlý hayvan envanterinin eksik olduðunu kaydetti. Kýrmýzý et konusunda proaktif davranýlmadýðýný savunan Ilgaz, þöyle konuþtu: Aslýnda 10 ay önce besilik dana açýðýný kapatmak için getirilen ithalat kararý, biraz daha rahat ve sektörün ihtiyacýna cevap verecek þekilde alýnmýþ olsaydý arz açýðýný kapatabilecektik. Þu anda kaygýlýyýz. Bunu daha önce bakanlýða yazmýþ olduðumuz yazýlarda dile getirdik ama bürokrat arkadaþlarýmýz, açýðýn ne boyutta olduðunu bilmediði için adým atmakta tereddütlü davrandý. Bir de spekülasyon olabileceðini düþündüler. Fiyatlar yükseliþe geçtiðinde, ithalat lobisi' denerek hedef saptýrýldýðýný ifade eden Ilgaz, piyasada hakim pozisyonunu korumak isteyenlerin bu bahaneye sarýldýðýný dile getirdi. Ýzmir Kýrmýzý Et Üreticileri Birliði Baþkaný Osman Civil ise yýlbaþýndan bu yana ithalat ile 150 bin canlý hayvan girdiðini, 40 bininin de yolda olduðunu belirterek, bunlarýn kesilmeye baþlamasýyla fiyat artýþýnýn duracaðýný söyledi. Civil, Karkas fiyatlarý, her yaz döneminde talebe baðlý olarak artar. Bu dönemde turizm sezonunun baþlamasý ve Ramazan ayý dolayýsýyla et tüketimi artýyor, buna baðlý olarak da fiyatlar yükseliyor. Kurban piyasasý henüz oluþmadý ama fiyatlara etkisi eylül sonunda net görülür. diye konuþtu. KURBAN ÖNCESÝ FÝYATLAR DAHA DA ARTA- CAK' Ýzmir Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman, her yýl iki bayram arasýnda talep artýþý sebebiyle fiyat baskýsý oluþtuðunu, besicinin kurbanlýk piyasasýný görmek için elindeki hayvaný tuttuðunu, bunun da fiyatlarý artýrdýðýný söyledi. Kesimhanelerdeki et fiyatlarýnýn Kurban Bayramý öncesi 30 lirayý bulacaðýný savunan Arman, perakendede 40 lirayý aþan fiyatlar sebebiyle talebin azaldýðýna dikkat çekti. Et ve Süt Kurumu nihayet piyasaya el attý Kýrmýzý et piyasasýný düzenlemekle görevli Et ve Süt Kurumu (ESK), nihayet piyasaya el attý. Kurum, uzun süre fiyatlarýn artýþýna seyirci kaldýktan sonra canlý hayvan için devreye girdi. Kurum, hem fiyat kontrolü hem de piyasa regülasyonu için oluþturduðu iki ekibi, araþtýrma yapmak üzere ithalat izni olan Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne gönderdi. Sektör temsilcileri, kurumu piyasaya gerekli müdahalede bulunmamakla eleþtiriyordu.

11 2 AÐUS- 04 AÐUSTOS 2015 SALI 11 MEB'den yönetmelikle dershaneleri yeniden kapatma planý Aþýrý sýcaklar, acil servisleri doldurdu Son bir haftada mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sýcaklýðý, hastanelerin acil servislerinin dolmasýna neden oldu. Baþvuru sayýsýnýn yüzde 30 ila 35 oranýnda arttýðýný belirten yetkililer, hastalarýn daha çok güneþ yanýðý ve güneþ çarpmasýndan kaynaklý baþ aðrýsý, mide bulantýsý, nefes darlýðý gibi þikâyetlerle kendilerine baþvurduðunu belirtiyor. Türkiye genelinde etkili olan aþýrý sýcaklar, hastanelerin acil servislerine baþvuru sayýsýný artýrdý. Hastanelerin kayýt bölümünde çalýþan saðlýk çalýþanlarý, acil bölümüne sýcak havalardan dolayý baþvuru sayýsýnýn diðer hastalara oranla yüzde 30 ile 35 oranýnda arttýðýný dile getirdi. Hastanelere baþvuran hastalarýn þikâyetlerinin daha çok güneþ çarpmasý, baþ aðrýsý, güneþ yanýðý, nefes darlýðý ve mide bulantýsý olduðu belirtildi. Özellikle çocuklarýn, 65 yaþ üzerindekilerin ve kronik hastalýðý bulunan kiþilerin sýcak havalardan kendilerini korumalarý gerektiðini belirten Uzm. Dr. Ahmet Engin, Herkes günde en az 2-3 litre sývý tüketmelidir. Normal sývý alýmýnýn dýþýnda da karpuz gibi meyvelerin de tüketilmesi gerekmektedir. dedi. Türkiye'nin en yoðun hastanelerinden biri olan Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi yetkilileri, aþýrý sýcaklardan kaynaklanan rahatsýzlýklardan dolayý özellikle son 3 gündür hastaneye baþvuranlarýn sayýsýnýn diðer hastalara oranla yüzde 20 arttýðýný söyledi. Hastalarýn ayakta tedavi edildiðini, bir bölümünün de serum takýlarak müþahede altýna alýndýðýný ifade etti. Hastane çalýþaný, yaþ arasýndaki gençlerde tansiyon düþüklüðü, 35 yaþ üstündekilerde ise yüksek tansiyon sorununun çok sýk görüldüðünü bildirdiler.sýcak ve nemli havalarda kalp hastalýklarý ortaya çýkýyor Sývý kaybýna baðlý olarak fenalaþan ve hastaneye kaldýrýlanlarýn sayýsýnda da büyük artýþ olduðunu söyleyen hastane çalýþanlarý, özellikle çocuklarda ishalin çok görüldüðünü belirttiler. Aþýrý sýcak ve nemli havalarda kalp hastalýklarýnýn da ortaya çýktýðýný vurgulayan Dr. Engin, Göðüste daralma, nefes alamama gibi þikâyetlerle baþvuran hastalar, serin yerlerde bulunmalarý gerekiyor. Güneþ maðduriyetinden uzak durmalýlar. ifadesini kullandý. Sýcak hava, sývý kaybýyla birlikte vücuttaki kanýn yoðunluðunun arttýðýný söyleyen Dr. Engin, Dolaþým hastalýðý, kalp hastalýðý ve damar týkanýklýðý olan hastalar için daha fazla risk artýþýna sebebiyet veriyor. Bunun haricinde böbrek hastalarý için de önemli bir risk. Nem oraný yüksek olduðu için de kronik astýmý olan için solunum güçlüðü olabiliyor. Hastalar daha çok serin yerlerde olmalýdýr. þeklinde konuþtu. Türk Lirasý en kötüler arasýnda Türk Lirasý dolar karþýsýnda yýl baþýndan bu yana en çok deðer kaybeden üçüncü para birimi oldu. Dolarýn, ABD ekonomisindeki iyileþmeden aldýðý destekle güçlenmesi, geliþen ülkelerin para birimlerinin bu yýl büyük deðer kayýplarý yaþamasýna neden oldu. Fortuneturkey'in haberine göre, dünyanýn en büyük sermaye yönetim þirketlerinden ABD'li þirket Blackrock'ýn son raporunda, Türk Lirasý'nýn dolar karþýsýnda yýl baþýndan bu yana en çok deðer kaybeden üçüncü para birimi olduðu görüldü. Türk Lirasý, yýlbaþýndan bu yana dolar karþýsýnda yüzde 13'ün üzerinde deðer kaybý yaþadý ve geliþen ülke para birimleri arasýnda en fazla deðer kaybý yaþayan üçüncü para birimi oldu. BlackRock'ýn Reuters verilerinden destek alarak hazýrladýðý tabloya göre, dolar karþýsýnda en fazla kaybý yüzde 16'nýn üzerinde düþüþ gören Brezilya reali yaþadý. En fazla deðer kaybý yaþayan ikinci para birimi ise yüzde 15'lik düþüþüyle Yeni Zelanda dolarý oldu. TÜRK LÝRASININ ARDINDAN Türk Lirasý'nýn ardýndan en çok deðer kaybeden para birimleri sýrasýyla Kanada dolarý, Danimarka Kronu ve Euro oldu. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hukuka aykýrý bularak iptal ettiði kanun kapatamadýðý dershanelerin peþini býrakmýyor. Hukuksuz her yol deneniyor. Bu kez, dershaneleri yönetmelikle kapatmak için hazýrlýk yapýldýðý ortaya çýktý. Ancak AYM'nin kararýyla dershanlerin eðitim-öðretim hakký, serbest çalýþma hürriyeti baþta olmak üzere temel insan hak ve özgürlükleri kapsamýnda faaliyet gösterdiði tescillendi. Anayasa'ya göre temel hak ve özgürlükler, ruhuna ve özüne dokunulmadan ancak kanunla sýnýrlandýrýlabiliyor. Bu da dershanelerin sadece kanunla deðil yönetmelikle de engellenmesinin mümkün olmadýðýný gösteriyor. MEB dershane olarak faaliyet gösteren kurumlara iliþkin þu anda Anayasa'nýn getirdiði denetim ve gözetim yükümlülüðü kapsamýnda bir yönetmelik düzenleyebilir. Yönetmeliðin de dershaneleri kapatma veya sýnýrlandýrma yönünde maddeler içermesi Anayasa ve mevcut MEB kanunlarýna aykýrý olacak. Dershaneleri kapatma yönünde yapýlacak her düzenleme bu defa Danýþtay tarafýndan iptal edilme müeyyidesiyle karþý karþýya kalacak.kamuoyuna yandaþ medya eliyle yansýyan planlara göre MEB, Anayasa'nýn dershaneleri kapatan kanunu iptal etmesinin ardýndan, dershaneleri yönetmelikle kapatmanýn yollarýný arýyor. Önümüzdeki hafta yürürlüðe gireceði açýklanan yönetmelikle mevcut dershanelere kurs olarak yeniden ruhsat verileceði ancak dershanelerin sadece 3 derse iliþkin kurs verebileceði öngörülüyor. Böylece kanunla kapatýlamayan dershanelerin fiilen ortadan kaldýrýlmasý amaçlanýyor. Ancak AYM'nin iptal ettiði kanun için yazdýðý 66 sayfalýk gerekçe, böyle bir düzenlemenin açýkça kanuna ve Anayasa'ya aykýrý olacaðýný ortaya koyuyor.dershanelerin Anayasa'nýn birçok maddesiyle garanti altýna alýnan teþebbüs hürriyeti ve eðitim alma gibi temel hak ve özgürlükler kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini vurgulayan AYM, kapatmanýn ölçüsüz olacaðýnýn altýný çizdi. MEB'in eðitim faaliyetleri üzerinde geniþ bir denetim ve gözetim hakký bulunduðuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, dershanelere sýnýrlamanýn ancak kanun yoluyla ve Anayasa'nýn özü ile ruhuna aykýrý olmayacak þekilde yapýlabileceðini belirtti. Bunun aksine yapýlacak düzenlemelerin iptal edileceðini de kanunu yürürlükten kaldýrarak gösterdi. AYM'nin dershanelerin kapatýlmasýný iptal eden kararýna raðmen bakanlýðýn yasaðý sürdüreceði iddialarý tazminat davalarýný gündeme taþýdý. Eðitimciler bu davalar sonucu bakanlýðýn devlet hazinesini milyonluk zarara uðratacaðýna dikkat çekiyor. Bugün'ün haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dershaneleri kapatan yasayý iptal etmesinin ardýndan Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn (MEB) yasaðý sürdüreceði iddialarý tazminat davalarýný gündeme getirdi. Eðitimciler, bakanlýðýn devletin hazinesini milyonluk zarara uðratacaðýna vurgu yaptý eðitim yýlýnda LYS ve TEOG sýnavlarýna dershaneyle hazýrlýk hakkýndan yararlanmasý engellenen öðrenciler önce AYM'ye, sonra da AÝHM'e eðitim hakkýnýn ihlali' gerekçesiyle baþvurabilecek. AYM kararýnýn uygulanmamasý halinde, Türkiye aleyhine yüzbinlerce ihlal davasý açýlabilecek. BELÝRSÝZLÝK KOLEJ TERCÝH ETTÝRDÝ Anadolu Eðitim Sendikasý Genel Baþkaný Cansel Güven:Bu iþi ticaret anlamda risk almýþ kuruluþlar dava süreçlerine baþlayacaktýr. Dosyalarý çok güçlü, davalar açacaklarýný duyuyorum. Bu tarz tazminatlar bizim vergimizle karþýlanacak. Hazineden milyonluk ödemeler yapýlacak. Bildiðin zarar. Zarara yol açan kiþiler tarafýndan bunlar ödensin. Bu kararýn altýna imza atanlar ödesin halk niye ödüyor? Vergilerimizle bu yapýlmasýn. Hukuk devletiysek DERSHANELERE KISITLAMA GETÝRÝLEMEZ Edinilen bilgilere göre MEB'in hazýrlamakta olduðu yönetmelik, dershanelere kanunda yer almayan birtakým sýnýrlamalar getiriyor. Yeni adý kurs olacak dershanelere 3 ders sýnýrlamasý getirilmesi ya da mezun öðrencilerle örgün eðitime devam eden öðrencilere ayný binada ders verilmesinin yasaklanmasý planlanýyor. Mevcut kanunda yer almayan bu yöndeki maddelerin Danýþtay tarafýndan kanuna ve Anayasa'ya aykýrý sýnýrlamalar olduðu gerekçesiyle iptal edileceðine kesin gözüyle bakýlýyor. Dershaneler arasýnda ayrýmcýlýk yapýlarak bazýlarýna ruhsat verilmesi bazýlarýna verilmemesi ya da ruhsatlarýn geciktirilmesi gibi durumlarda da hem Danýþtay'ýn hem de idare mahkemelerinin iptal kararlarý ve tazminata hükmetmesi söz konusu olacak. Bu konuda AYM'nin verdiði dershane kararý emsal teþkil edecek. Teþvik ayrýmcýlýðý konusunda Danýþtay'ýn verdiði yürütmenin durdurulmasý kararlarý da hukuki sürecin nasýl sonuçlanacaðýný ortaya koyuyor. MAHKEME KARARINI UYGULAMAYANLAR SUÇ ÝÞLER Öte yandan, Mahkeme kararlarýnýn uygulanmamasý durumunda da, uygulamayan kamu görevlileri açýsýndan cezai sorumluluklar gündeme gelecek. AKP hükümeti 2014 yýlýnda kamu görevlilerini cezadan kurtaracak düzenleme yapmýþ ancak AYM onu da Anayasa'ya aykýrý bularak iptal etmiþti. Bu bakýmdan AYM'nin kararýný uygulamamakta ýsrar eden kamu görevlileri suç iþlemiþ olacak. Devletin, dershanelerin kanuna aykýrý olarak kapatýlmasý veya faaliyetlerinin engellenmesinden doðan tazminat davalarý da devlete milyonlarca liralýk bir yük getirecek Bakanlýk hazineyi dershaneler konusunda milyonluk zarara uðratacak bunun sorumlusu olan bürokratlar ödemeli. Bakanlýk yasa taslaðý hazýrlamalý ve bu belirsizlik ortadan kalkmalý. Çocuðum da TEOG sýnavýna girdi. Yanlýþtan dönülmezse çocuðumu dershane eðitimi veren bir yere taþýmayý düþündüm. Yurtdýþýnda okutmak için B planý yapanlar oldu. Ýnsanlar panik halinde, okullara verilen teþviklerden kolejlere kayýt yaptýrdýlar. Bunlarýn zararlarý karþýlanmalý. MAHKEMEYE TAÞIYACAKLAR Aktif Eðitim-Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe:AYM dershanelerin kapatýlmasýný hukuksuz buldu, eðitim hakkýnýn engellenemeyeceðine vurgu yaparak kanunu iptal etti. MEB, AYM kararýný nasýl yok sayarým derdinde. Ýyi niyetli olmayan adýmlar atýlýyor. Öðrenci, iþletme, veli ve çalýþanlar maðdur olmaya devam edecek. Millet bedel ödeyecek. Bazý bürokratlarýn kiþisel hatalarýnýn bedelini koca bir geleceðe ödetmeye çalýþýyorlar. MEB'in hukuk tanýmaz bir hali var. Maðdur olan veliler olayý mahkemelere taþýyacak. Benim de çoðum TEOG'a hazýrlanacak. Mani olacak kiþilere karþý mahkemede hakkýmý

12 04 AÐUSTOS 2015 SALI Cevizci maðlubiyete raðmen ümitli Mavi Lodoslar göstermiþ olduklarý performansla teknik direktör Ferda Cevizci ve kurmaylarýný mutlu etti.bursa Nilüferspor, Nevþehir'de ilk hazýrlýk maçýný Nevþehirspor ile yaptý ve sahadan 1-0 maglup ayrýldý. Tknýk direktör Cevizci, mac sonu yapmýþ olduðu açýklamada Nevþehirspor karþýsýnda alýnan maðlubiyetin morallerini bozmadýðýný söyledi. Cevizci, "Yenildiðimiz her maç sonrasý eksiklerimizi görüyoruz. Ligimizin baþlamasýnda 1 aydan daha kýsa bir süre kaldý. tüm hazýrlýklarýmýzý tamamlayarak lige hazýr bir halde baþlamak istiyoruz" dedi. "Lige hazýr olacaðýz" Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya, Emre transferi ile transferi þimdilik tamamladýklarýný dile getirdi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýný yürüttüklerini kadrolarýna da bu rapor doðrultusunda takviye yaptýklarýný belirtti. Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya ihtiyaç duyulmasý halinde transfer yapabileceklerini belirtti. Oynadýklarý hazýrlýk maçlarýnda takýmý görme þansý yakaladýklarýný belirten Altunkaya, takýmýn her geçen gün hazýr hale geldiðini belirtti. Altunlkaya "Kýzýlcahamam'da oldukça verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yaptýðýmýz hazýrlýklarla sezona hazýr hale geliyoruz. En kýsa süre içerisinde hazýr olacaðýz. Oynadýðýmýz 2 hazýrlýk maçýnda da takýmý izleme þansý yakaladýk. Bu 2 maçta da tüm futbolcularýmýz forma þansý buldu. Tüm futbolcularý izledik. Mümin'in zorunlu ayrýlýðýnýn ardýndan kadromuza son olarak Emre'yi dahil ettik. Þu an için baþka transfer düþünmüyoruz. Ancak ilerleyen günlerde herhangi bir zorunluluk gerekirse yine transfer yapabiliriz. 23 Aðustos tarihinde baþlayacak olan lige hazýr hale geleceðiz" bundan kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. "Parayla deðil ruhla Belediyespor hafif çalýþtý Geçtiðimiz Pazar gününü hazýrlýk maçýyla tamamlayan Çorum Belediyespor dünü hafif antrenmanla tamamladý. 1 haftadýr hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam Patalya Otel'de sürdüren Çorum Belediyespor dünü çift antrenmanla tamamlarken Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, futbolcularý yormadý. Sabah gerçekleþtirilen antrenmanda futbolcular yenileme çalýþmasý yaparken, öðleden sonra ise taktik çalýþma yaptýlar. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ve yardýmcý antrenörler nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanda bütün futbolcular hazýr bulundular. Patalya Otel sahasýnda gerçekleþtirilen akþam antrenmaný öncesince futbolcularýyla kýsa süreli bir toplantý yapan Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, Gölbaþýspor ile oynanan hazýrlýk maçýnýn özellikle ilk yarýsýnda yapýlan bireysel hatalara deðindi. Ýkinci yarýda oynanan futbolun kendisini daha çok memnun ettiðini belirten Sayhan, futbolcularýndan daha dikkatli olmalarýný istedi. Futbolcularýn yorgun olduklarý gözlenen antrenmaný Teknik Direktör Fahrettin Sayhan, uzun tutmadý. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift antrenmanla devam edecek. takým kurduk" Darýca Gençlerbirliði Yönetimi Abant kampý öncesi basýn ile bir araya geldi. Darýca Gençler Birliði Baþkaný Abdullah Örs, parayla deðil ruhla takým kurduklarýný belirtip kongrede 2 milyon 500 bin TL olarak onanan tahmini bütçeyi arttýrmak için de çalýþmalarda bulunduklarýný belirtip harcamalarýnýn toplamýnýn 3'ncü Lig'de mücadele edecek bir takým hacminde olduðunu söyledi. Darýca Gençler Birliði'nde yönetim ve teknik heyet önümüzdeki pazartesi gününden itibaren baþlayacak Abant kampý öncesi basýnla Darýca Gençler Birliði tesislerinde düzenlenen basýn toplantýsýnda bir araya geldi. Sarý yeþilliler 12 gün sürecek kampta Von Clup Otel'de konaklayacak. Hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk verilecek kampta Darýca Gençler Birliði; Fethiyespor, Çatalcaspor, Ýnegölspor ve Afyonspor'un yaný sýra ayný grupta mücadele edeceði Van Belediyespor ile de hazýrlýk maçý oynayacak. Darýca Gençler Birliði Baþkaný Abdullah Örs sürece iliþkin yaptýðý deðerlendirmede 15 iç, 10 dýþ transfer ve altyapýdan gelen 5 futbolcuyla toplam 30 kiþilik bir kadroya ulaþtýklarýný, geçtiðimiz sezondan kalan maaþlarýn ve futbolcu alacaklarýnýn yaný sýra yeni sezon anlaþmalarýnýn peþinatlarýnýn da ödendiðini kaydetti. Baþkan Örs transfer için harcadýklarý toplam meblað üzerine ýsrarlara raðmen bilgilendirmede bulunmazken katkýlarýndan ötürü yönetim kurulu üyeleri ile kulübün onursal baþkanlýðýný yapan Darýca Belediye Baþkaný Þükrü Karabacak'a teþekkür etti. Kesin þampiyonluk parolasý ile yola çýkmadýklarýný ancak gönüllerinden geçenin Darýca Gençler Birliði'nin her zaman için hak ettiði en iyi yer olduðunu kaydeden Abdullah Örs yakýn zamanda Darýca Gençler Birliði forma ve aksesuarlarýnýn satýlacaðý bir satýþ standý kuracaklarýný da kaydetti. Örs söz konusu satýþ standýndan bir gelir hedeflemediklerini, taraftardan gelen 'hiçbir yerde forma bulunamadýðý' þeklindeki talep üzerine söz konusu kararý aldýklarýný kaydetti. Darýca Gençler Birliði'nin yer aldýðý gruba dair deðerlendirmesinde kolay grup olmadýðýný kaydeden Baþkan Abdullah Örs, "Rakiplerden ziyade bizim ne yapacaðýmýz daha önemli. Biz doðru þeyleri yaparsak sonuçta iyi olur" dedi. Altyapýdan takýma dahil olan 5 futbolcunun takýmda forma þansý bulma konumlarýnýn kendilerine endeksli olduðunu kaydeden Baþkan Örs altyapý takýmlarýnýn önümüzdeki sezon da Akademi Ligi'nde mücadele edeceðini kaydetti. Abdullah Örs parayla deðil ruhla takým kurduklarýný belirtip kongrede 2 milyon 500 bin TL olarak onanan tahmini bütçeyi arttýrmak için de çalýþmalarda bulunduklarýný belirtip harcamalarýnýn toplamýnýn 3'ncü Lig'de mücadele edecek bir takým hacminde olduðunu söyledi. Darýca Gençler Birliði Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal da Darýca Belediye Baþkaný Þükrü Karabacak ve kulüp yönetimiyle yaptýðý görüþmelerde hep doðrularý bulmaya çalýþtýklarýný, ivmeyi yükseltmek için görüþmeler yaptýklarýný dile getirdi. Basýnýn da kendilerine yol göstermesini isteyen Ýncedal, "Çýtamýzý kesinlikle yüksek tutarak geçmiþ yýllarýn üzerine çýkacaðýz" diye konuþtu. Takýmýn bugüne kadar sürdürdüðü çalýþmalarý üç etaplý gerçekleþtirdiklerini belirten Ýncedal geçen sezonki takýmýn ana kadrosundan 7-8 futbolcunun ayrýlmasýndan ötürü birinci etaba kiþi ile baþladýklarýný söyledi. Ýkinci etabý 30 kiþiyle tamamladýklarýný kaydeden Ýncedal, Abant'taki kampýn üçüncü etap olacaðýný belirtip kampýn takým içi kaynaþma ve uyum saðlamaya yönelik olacaðýný ve 12 günlük kampta 5 hazýrlýk maçý yapacaklarýný dile getirdi. Hazýrlýk maçý planladýklarý takýmlarýn arasýnda ligde de ayný grupta yer alacaklarý Van Büyükþehir Belediyespor ile oynamalarýnda bir tezatlýk görmediklerini kaydeden Ýncedal, "Sporumuzdaki anlayýþ artýk þehirlerin yarýþmasý deðil, sporun ön plana çýkmasý üzerine kurulu. Bu anlamda ayný grupta mücadele edeceðimiz takýmla hazýrlýk maçý oynamakta sorun yok" dedi. Ýncedal, Abant'ta kamp yapacak olmalarýndan ötürü hazýrlýk maçlarýnýn da ayný bölgede kamp yapacak takýmlarla sýnýrlý olduðunu kaydetti. Darýca Belediye Baþkaný ve Darýca Gençler Birliði Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak kulübün ilçenin bir markasý olduðuna iþaret edip markanýn deðerinin yükselmesi için hep birlikte uðraþ içinde olduklarýný, tüm bunlarý yaparken, 'Þampiyon olacaðýz' diye baðýrmanýn gereði olmadýðýný söyledi. Karabacak, "Esas olan söylem deðil eylemdir. Hedefimiz bellidir. Þayet uzun vadeli bir planlama yapmazsanýz günübirlik yaþarsýnýz. Onun için ekip çok önemli" dedi. Basýn toplantýsýna takým kaptanlarý Atilla Koca ve Ferhat Çoban da katýldý. Kaleci Atilla Koca, Darýca Gençler Birliði kurumsalýnda ilk defa 3'ncü Lig'de mücadele edeceðini belirtip transfer bedelinin gazetelerde yazýlanlar kadar olmadýðýný kaydedip, "Keþke o rakamlarda olsaydý" dedi. Darýca Gençler Birliði'nin teklifi sonrasý bir süre tereddüt yaþadýðýný kaydeden Koca zaman içinde tereddütlerinin gereksiz olduðunu anladýðýný söyledi. Geçen sezon sakatlýk geçiren Ferhat Çoban da tedavisinin sürdüðünü, Abant'taki kampta özel bir programa tabi olacaðýný belirtip ligin 7-8'nci haftasýndan itibaren takýma dahil olmayý hedeflediðini dile getirdi. Yusuf Atay: "Hedeflerimiz var" Çanakkale Dardanelspor'da yeni transfer Yusuf Atay takým olarak hedeflerinin olduðunu ifade etti. Kýrmýzý-Beyazlýlar Ankara Kýzýlcahamam kampýna devam ederken yeni transferlerin kýsa sürede takýma uyum saðlamasý teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Çanakkale Dardaanelspor'da yeni transferlerden Yusuf Atay yaptýðý açýklamalarda hedeflerinin olduðunu ifade etti. Atay açýklamalarýnýn devamýnda ise þunlarý söyledi. "Çanakkale Dardanelspor kadro olarak genç ve baþarýya aç futbolculardan kurulu bu sezon benim ile birlikte transfer edilen tecrübeli futbolcular genç kadroya mutlaka güç katacaktýr. Kýzýlcahamam kampýnda takým olarak iyi çalýþýyoruz. Yeni transferler olarak uyum sorununu kýsa sürede aþtýk takým arkadaþlarýmla birlikte sezona iyi baþlamak için var gücümüz ile çalýþýyoruz. Hepimizin hedefleri var, bunun yaný sýra kulüp ve kent olarak da hedeflerin büyük olduðunun farkýndayýz bunun içinde sonuna kadar mücadele edeceðiz" dedi. Gölcükspor komþuyu devirdi: 0-2 Gölcükspor sezon öncesi 3. hazýrlýk maçýnda dün Kartepe'de Sakaryaspor ile karþý karþýya geldi. Temsilcimiz maçýn ilk 15 dakikasýnda bulduðu gollerle sahadan 2-0 galip ayrýldý. 3. Lig temsilcimiz Gölcükspor dün Kartepe'de komþu Sakaryaspor ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya geldi. Gölcük Kaymakamý Adem Yazýcý, Gölcük Belediye Baþkaný Mehmet Ellibeþ, Gölcükspor Baþkaný Ahmet Þahin ve yönetim kurulu üyeleri Kartepe'de oynanan Gölcükspor, Sakaryaspor karþýlaþmasýný izlediler. Bu hazýrlýk karþýlaþmasýný izleyenler arasýnda ayrýca Sakaryaspor Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn da bulunuyordu. Hafif sakatlýklarý bulunan Ensar Çetinkaya, Emre Kürküt ve Aydýn Taþkýn bu maçta forma giymeyip karþýlaþmayý kenardan izlediler. Maça hýzlý baþlayan Gölcükspor ilk 15 dakikada Abuzer ve Ender'in attýðý gollerle sahadan 2-0 galip ayrýlýp göz doldurmaya devam ettibu sezon hedefini þampiyonluk olarak belirleyen Gölcükspor, kamp çalýþmalarýný bugün tamamladý. Kýrmýzý siyahlýlar son hazýrlýk maçýnda komþu Sakaryaspor ile Kartepe'de karþýlaþtý. Daha önce oynadýðý hazýrlýk karþýlaþmalarýný kazanan Gölcük temsilcisi, Sakaryaspor karþýsýnda iyi baþladýðý oyunda ilk dakikalarda bulduðu üstünlüðü korudu ve sahadan galip ayrýldý.

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma

* HABERÝ 8 DE. Hititce üzerinde bilimsel çalýþma Vali Kara dan BÝK e iade-i ziyaret Hedefimiz Çorum u daha ileri taþýmak Vali Ahmet Kara dün Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Çorum Þubesi ne iade-i ziyarette bulundu. Gazetecilik mesleðinin toplumun haber alma

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı