Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 1

3 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda faaliyet göstermektedir. Sakarya da yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan firma, Türkiye nin en geliþmiþ Ar-Ge sine ve dünya standartlarýnda üretim tesislerine sahiptir. Bu gün Türkiye nin 45 den fazla ülkeye ürün ve teknoloji ihraç eden pazar lideri konumundadýr. Dünya yý günü gününe takip eden ve Ar-Ge ye büyük yatýrým yapan grubun 100 e yakýn üründe Türkiye de ve Dünya da endüstriyel tasarým ve patent tescilleri bulunmaktadýr yýlýnda kendi ERP programýný yazmaya baþlayan firma, üretimin baþlangýç noktasýndan sonuna kadar ki tüm süreçleri bu program vasýtasýyla izlemektedir. Eleman alýmlarý; Ýþe uygun eleman prensibini benimseyen firma 360 yetkinlik bazlý performans deðerlendirme sistemi tüm çalýþanlarýna uygulanmaktadýr. Bunun neticesinde, çalýþanlarýn becerileri tespit edilerek, sürekli geliþimleri için gerekli eðitim programlarý oluþturulmaktadýr. 2

4 3

5 4

6 TARÝHÇE A.G. Sersinde çeþit ürüne ulaþýldý Firma bünyesinde tasarýmý yapýlan G4 tipi doðalgaz sayacýnýn seri imalatýna baþlandý Dünya'da tanýnmýþ marka olarak kabul edildi. Grup genelinde 1100 kiþi istihdam edildi A.G. Ürün Serisinin %95'i Federal AR-GE ekibi tarafýndan tamamlandý Federal Group, anahtar priz, elektronik balast, otomotiv ve süs bitkileri sektöründe yatýrýmlar yaptý "Federal Electric Egypt" fabrikasý Mýsýr'da üretime baþladý Ýstanbul satýþ ofisi açýldý Sakarya 1. OSB.'de ikinci fabrika kuruldu ( kapalý alan) Uluslar arasý A.G. Kýsa devre test laboratuarý kuruldu Mermer fabrikasý kuruldu Unigraphics 3D katý modelleme ürün tasarým ve kalýp imalatýnda kullanýlmaya baþlandý Federal IT departmanýnda ERP yazýlmaya baþlandý Ýlk ihracat yapýldý Federal Elektrik Türkiye'de ISO 9000 kalite sertifikasýný alan 70. kuruluþ oldu Ýlk fabrikada seri imalata baþlandý Ýlk yerli dizayn kompakt tip devre kesici üretildi Federal Elektrik Yatýrým Ticaret A.Þ. kuruldu 5

7 Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini alan Federal Elektrik, m 2 si kapalý alan olmak üzere toplam m 2 üzerinde yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuþtur. Tesislerde 3250 çeþit ürün üretilmekte, 4 kýtada 45ülkeye ihracat yapýlmaktadýr. Yurt içinde ve yurt dýþýnda 100'e yakýn marka, 10'a yakýn patent ve 200'e yakýn tasarým tesciline sahiptir. Federal Elektrik'te, 16A'den 2500A'e kadar kompakt tip devre kesiciler, 630A' den 6300A'e kadar açýk tip þalterler, kaçak akým korumalý þalterler, 2A'den 125A'e kadar otomatik sigortalar, paket þalterler, sigortalý- sigortasýz yük kesiciler, dikey yük ayýrýcýlar, NH býçaklý sigortalar, kaçak akým koruma þalterleri, kontaktörler, kompanzasyon kontaktörleri, yüksek akým kontaktörleri, yarý iletken kontaktörler, tesisat kontaktörleri, termik röleler, kondansatörler, motor koruma þalterleri, ölçü aletleri, muhtelif ölçü ve kumanda röleleri ve reaktif güç kontrol röleleri, akým trafolarý, güç analizörleri, aþýrý akým röleleri, daðýtým panolarý, bara sistemleri, çok tarifeli elektronik elektrik sayaçlarý, kombi sayaçlar, gaz ve su sayaçlarý üretilmektedir. Bu ürünlere ek olarak aydýnlatma sektörünün gereksinim duyduðu elektronik balast üretimi de yapmaktadýr. Federal elektronik balastlar, %35 lere varan enerji tasarrufu saðlamakta ve ampul ömrünü %50 arttýrmaktadýr. Kurulu üretim kapasitesi adet elektronik balast/ay olan makine parkýnda müþterilerin talepleri karþýlanmaktadýr. 6

8 7

9 Araþtýrma-geliþtirme faaliyetlerine büyük önem veren firma, sektöründe Türkiye'nin bu kapsamda en geliþmiþ, en fazla bilgi birikimine sahip, Ar-Ge birimine sahiptir. Sadece tüketen deðil, ayný zamanda üreten bir toplum olabilmek ve bu anlamda farklýlaþabilmek için bünyesinde Mekanik, Elektronik ve Elektrik Ar- Ge birimlerini kurmuþtur yýlýndan beri Dünyanýn en geliþmiþ bilgisayar sistemleri ve CAD-CAM yazýlýmlarýndan olan Silicon Graphics ve Uni Graphics'in kullanýldýðý Ar-Ge bölümünde üstün kaliteli ürünler konularýnda uzman ve deneyimli mühendisler ve tasarýmcýlar tarafýndan bugünün ve yarýnýn ihtiyaçlarýna, geleceðin teknolojisiyle yanýt verecek þekilde tasarlanmakta ve üretime hazýrlanmaktadýr. Uluslararasý standartlara uygun olarak üretilen ürünler ayný þekilde ilgili standartlara uygun olarak tip deneyi olarak tanýmlanan kýsa devre testleri de dahil olarak çaðdaþ test sistemleri ile donatýlmýþ laboratuarlarda modern test cihazlarý ile test edilmektedir. Bilgisayar ortamýnda hazýrlanan ve ark, kontak basýncý, 3 boyutlu mekanik tasarým ve tolerans simülasyonlarý yapýlarak kontrol edilen ürünlerin önce prototipleri hazýrlanmakta, gözle de bire bir kontrolleri yapýldýktan sonra tasarýmlar network vasýtasýyla kalýp hanede bulunan Charmilles tel erezyon ve CNC tezgahlarýna aktarýlmakta ve kalýplarý hazýrlanmaktadýr. Kalýplar hazýrlandýktan sonra ilk ürünler üretilmektedir. Bu parçalardan üretilen numuneler mekanik (çekme, kopma, sertlik, sürtünme v.s.) ve elektriksel (kýsa devre, termik ve manyetik açma v.s.) testlere tabi tutulmaktadýr. Testleri baþarýyla tamamlanan ürünler seri üretime hazýr hale gelmektedir. 8

10 Kalite Birimi; müþteri beklentilerini karþýlamanýn yaný sýra, firma beklentilerini de aþan ürün veya hizmeti en ekonomik þekilde eksiksiz olarak ulaþtýrmayý hedeflemiþtir. Federal Elektrik sistemli bir þekilde geliþimini 1994 yýlýnda Uluslararasý Standartlara taþýyarak, Türkiye'de ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer almýþtýr. Federal Elektrik, I. Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemleri kongresinde TS-EN 9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firma olarak Kalite Ödülü'ne layýk görülmüþtür. Ayrýca, tesislerinde üretilen tüm ürünler, ulusal ISO 9001:2008 kalite güvence sisteminin yaný sýra, uluslararasý Amerikan NSF kalite güvence sistemine de uygun olarak üretilmektedir. Federal Elektrik sürdürülebilir kalkýnmanýn yanýnda, doðaya olan yükümlülüklerinin bilincinde olup gelecek nesillere yaþanabilir bir dünya býrakmak için, atýk yönetimi konusundaki çalýþmalarýný ISO standartlarýna göre yapmaktadýr. 9

11 Federal Elektrik, hep ilklerin oncusu olmuþ bir firmadýr. Alçak gerilim þalt sektörünün ilk yerli üreticisidir. Alçak gerilim þalt malzemelerinin %95 ini üreten tek yerli firmadýr. ISO 9000 belgesini alan ilk 70 kuruluþ içinde yer aldý. Türkiye nin ilk kýsa devre test laboratuarýný kurdu. Türkiye nin ilk Kalýpçýlýk Meslek Yüksekokulunun açýlmasýný saðladý. 1.Uluslararasý Teknoloji-Kalite ve Üretim Sistemleri Kongresi nde TS-EN-9000 kalite güvence sistemini en iyi uygulayan firmalardan biri olarak Kalite Ödülü aldý. UNI Graphic 3 boyutlu tasarým programýný Türkiye de ozel sektorde kullanan ilk firma oldu. Vagon sanayiine özel tasarým ve donaným ýsýtma sistemi üreten ilk ve tek firmadýr. Müþteri memnuniyetinde maliyetine en seri ve en hýzlý servis sunan tek firmadýr. 10

12 11

13 Federal Pazarlama, Federal Elektrik ürünlerinin yurt içi satýþ ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye'nin coðrafi ve ekonomik yapýsý gereði dört bölge müdürlüðü ile faaliyetlerini sürdüren firmanýn Türkiye genelinde 100'ü aþkýn bayisi bulunmaktadýr. Türkiye'deki 81 ilin tamamýnda en az bir Yetkili Satýcý ile satýþ ve satýþ sonrasý hizmet alanýnda sektörün en yaygýn ve etkili hizmet aðýna sahiptir. Daðýtým aðý sürekli denetlenmekte, hizmet kalitesini ve performansýný artýrýcý eðitimlerle de geliþtirilmektedir. Þirket tarafýndan satýlan tüm ürünler, Federal markasý ile pazara sunulmaktadýr. Ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliði, tüketicilerin geliþen ve deðiþen gereksinimlerine göre, firmalara özel çözümler sunabilmesi, fiyatlarýnýn rasyonelliði ve satýþ sonrasý hizmetlerinin kalitesi ve yaygýnlýðý sektöründeki baþarýsýnýn ve rekabet gücünün temel nedenleri olmuþtur. Federal Pazarlama' nýn, ana amacý, sadece ürün satmak deðil, tüketicinin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayarak sektörde kalýcý olmak. Satýþ felsefesinden pazarlama felsefesine geçmesi sebebiyle Türkiye' de Pazar lideri konumuna yerleþmiþtir. ÜCRETSÝZ MÜÞTERÝ DANIÞMA HATTI Firma, giderek artan rekabet doðrultusunda mutlu ve sadýk müþteriler yaratma, müþteri ihtiyaçlarýný önceden belirleme ve doðru hedef kitleye doðru pazarlamayý yapma vb. ihtiyaçlara çözüm saðlamak amacýyla, Federal Elektrik' in yine kendi yazýlýmý olan CRM müþteri iliþkileri yönetimi programýný kullanmaktadýr. CRM uygulamalarý ile müþterilere verilmiþ sipariþler, teklifler, satýþ süreçleri, ekip üyelerinin müþteri ile yapmýþ olduklarý etkileþimler belgelenmekte, sadýk müþteri yaratmaya olanak saðlanmaktadýr. 12

14 13

15 Federal Elektrik ürünlerinin Dünya pazarýndaki payýný artýrmaya yönelik çalýþmalarýný gerek direkt yatýrýmlar, gerek temsilcilikler ve gerekse bayiler vasýtasý ile sürekli geliþtirmektedir yýlýnda ihracata baþlayan firma, üretiminin %50' sinden fazlasýný ihraç etmektedir. Her geçen sene bayi aðýný geniþleterek Dünya' da aranan marka haline gelmiþtir. Bunda, istikrarlý marka performansýný benimsenmesi etkili olmuþtur. IEC standartlarýn üzerinde üretilen ürünleri Dünya pazarýna sunan Federal Dýþ Ticaret, ürüne duyduðu güven ve müþteriye verdiði deðer sayesinde Pazar payýný her geçen gün artýrmaya devam etmektedir. AVRUPA ASYA UZAK DOÐU AFRÝKA ORTA DOÐU 14

16 17

17 1998 yýlýnda kurulan Federal Mermer, kýsa sürede büyüyerek 21. yy teknolojisi ile doðaltaþ sektöründe aranan bir firma olmuþtur m2 kapalý alan olmak üzere toplam m2 alanda üretim yapmaktadýr. Bilecik' in Beyceköy ve Vezirhan beldesinde bulunan 2 fabrika ve mevcut ocaklarý ile hizmet vermektedir. Bu ocaklardan çýkartýlan mermerler, Bilecik'teki fabrikada, istenilen her ebada uygun ya da blok olarak Asya, Orta Doðu, Avrupa ve Uzak Doðu ülkelerine sunulmaktadýr. Ana politikasýný müþteri memnuniyeti üzerine kuran Federal Mermer, bu politikayý sahip olduðu en son teknolojiyle birleþtirerek, kýsa sürede mermer sektörünün önde gelen firmalarý arasýna girmiþtir. Lotus Beige, Lotus Cream, Lotus Rosalia, Golden Rose ve Maya Cream taþlarý ile dünya pazarýna giren Federal Mermer, bu taþlarý blok, fayans, ebatlý ürün ve plaka olarak iþleyip, müþterilerine cilalý/cilasýz/ honlu ve eskitme seçenekleriyle sunmaktadýr. ISO 9001:2008 ve TSE TSE belgesine sahip olan firmamýz üretiminin %90' ýný ihraç etmektedir. 18

18

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

TEDAÞ Röle Ýhalesi sonuçlandý AKTÝF MÜHENDÝSLÝK. Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. nin 11.10.2005 tarihli "530 ADET TEKRAR KAPAMASIZ 2 FAZ AÞIR1 AKIM VE 1 TOPRAK AÞlRI AKIM RÖLESÝ' ihalesini, yerli yabancý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

www.aksa.com.tr þirketler grubu Jeneratör üretimi ve enerji santralleri kurulumiþletim faaliyetleri ile sektörün lider firmalarýndan biri olan Kazancý Holding, enerji sektöründeki çalýþmalarýný 1984 yýlýndan

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Yýllýk Faaliyet Raporu

Yýllýk Faaliyet Raporu Yýllýk Faaliyet Raporu 2006 1 M Ý S Y O N U M U Z Yaþam kalitesinin ve ülkemizin rekabet gücünün artmasýna katkýda bulunmak amacýyla ölçüm birliði ve güvenilirliðini saðlamak, bu doðrultuda uluslararasý

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 8 ERGONÝK SÝSTEM ÝLE TÜM BÝLGÝLER KUMANDADA Ýçindekiler 1 Baþyazý - Önceliklerimiz ve beklentilerimizle 2011 3 Þimdi ergonik zamaný 4 - Kusursuz çalýþmanýn

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı