Çevre ve Orman Bakanlığından: Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre ve Orman Bakanlığından: Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği"

Transkript

1 Çevre ve Orman Bakanlığından: Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi) nin uygulanmasına yönelik, uluslararası öneme sahip olsun veya olmasın tüm sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde uluslararası öneme sahip olsun veya olmasın tüm sulak alanlar ile bu alanlarla ilişkili habitatların korunması ve akılcı kullanımı, sulak alanların yönetimi ile Ulusal ve Yerel Sulak Alan Komisyonlarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunun 9 uncu maddesi, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak; 3958 sayılı Kanunla uygun bulunan 17/5/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme hükümlerine paralel olarak; hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen, Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü, Sözleşme: 3958 sayılı Kanunla uygun bulunup 17/5/1994 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)"yi, Sulak Alan: Sözleşmenin amacı bakımından, alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayır ve turbalıkları, Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan: Sözleşmenin Taraflar Toplantısında kabul edilen "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan Kriterleri"nden en az birine sahip olan alanları, Ramsar Alanı; Sözleşmenin 2 nci maddesi gereğince,"uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi"ne dahil edilen sulak alanları, Yapay Sulak Alan: İçme, kullanma ve sulama suyu temini ile elektrik üretimi amacıyla yapılan baraj ve gölet gibi su yapılarını, Komisyon: Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile teşkil edilen Ulusal Sulak Alan Komisyonunu, Ekolojik Karakter: Bir sulak alanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenlerinin yapısı ile bunların karşılıklı ilişkilerinden doğan özelliklerini, Akılcı Kullanım: Sulak alanların ekolojik karakteri korunarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayabilecek tarzda kullanılmasını, Sulak Alan Yönetim Planı: Sulak alanların akılcı kullanımını sağlamak üzere koruma, kullanım, araştırma, izleme ve denetim gibi etkinliklerin ve tedbirlerin tümünü bütüncül bir yaklaşımla tanımlayan planları, Yabancı Tür: Bir sulak alan ekosisteminde doğal olarak bulunmayan türü, Turba: Oksijensiz ve suya doygun ortamlarda çökelerek birikmiş ve kısmen ayrışmış organik ve inorganik materyallerden oluşan karışımı, Proses Artığı Çamur: Evsel ve endüstriyel atık su arıtma işlemleri sonucu tesislerden atık veya artık çamur olarak bırakılan malzemeyi, Başvuru Formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün iznine tabi faaliyetler için Bakanlık tarafından geliştirilecek formlar ile bu Yönetmelik ekinde yer alan formları,

2 İzin Formu: Bakanlığın veya Genel Müdürlüğün iznine tabi faaliyetler için Bakanlık tarafından geliştirilecek formlar ile bu Yönetmelik ekinde yer alan formları, Koruma Bölgeleri: Mutlak Koruma Bölgesi, Sulak Alan Bölgesi, Ekolojik Etkilenme Bölgesi ve Tampon Bölgenin kapsadığı alanı, Mutlak Koruma Bölgesi: Koruma Bölgeleri içerisinde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka yaptığı ve gecelediği alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri ile nesli tehlikede veya dar yayılışlı sulak alana bağımlı doğal bitki türlerinin bulunduğu alanları, Sulak Alan Bölgesi: Açık su yüzeyleri, lagünler, nehir ağızları, tuzlalar, geçici ve sürekli tatlı ve tuzlu su bataklıkları, sulak çayırlar, sazlıklar ve turbalıklar gibi habitatların oluşturduğu bölgeyi, Ekolojik Etkilenme Bölgesi: Sulak alan ekosistemi ile ilişkili ve sistemi destekleyen deniz, kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır, mera ve çeltik alanları gibi habitatların oluşturduğu bölgeyi, Tampon Bölge: Sulak alan havzasının coğrafi durumu, topografik özellikleri ve arazinin mevcut kullanım durumuna göre; sulak alan ekosistemini korumak maksadı ile ayrılan ve su toplama havza sınırını geçmemek ve sınırları varsa ekolojik etkilenme bölgesinden yoksa sulak alan bölgesinden itibaren 2500 metreden az olmamak üzere ayrılan bölgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Koruma, Kullanım İlkeleri ve Yasaklar Koruma ilkeleri Madde 5 Sulak alanların korunmasında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur. a) Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması zorunludur. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması esastır. b) Sulak alanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirler alınır. c) Sulak alanların akılcı kullanımı ile uyumlu, korunmalarına ve geliştirilmelerine katkı sağlayacak faaliyetler desteklenir ve teşvik edilir. d) Ekolojik karakteri bozulmuş sulak alanların rehabilitasyonu sağlanır. e) Kurutulmuş sulak alanların teknik ve ekonomik olarak uygun olanlarının geri kazanımı için gerekli tedbirler alınır. f) Ramsar Listesinde yer alsın veya almasın uygun sulak alanlarda su kuşları populasyonlarının arttırılması sağlanır. Kurutma ve doldurma Madde 6 Sekiz hektardan daha büyük doğal sulak alanlar doldurulamaz ve kurutulamaz. Sekiz hektardan daha küçük doğal sulak alanların kurutulması ve doldurulması Bakanlığın iznine tabidir. Su alımı Madde 7 Koruma bölgeleri içerisinden doğal sulak alanların ekolojik karakterini ve fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde yerüstü ve yeraltı suyu alınamaz, sistemi besleyen akarsular ile diğer yüzey suların yönleri değiştirilemez veya sistemde su depolanamaz. Sulak alanlardaki su rejimini etkileyebilecek her türlü faaliyet için planlama aşamasında Bakanlığın uygun görüşü alınır. Kum alımı Madde 8 Koruma bölgelerinden Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kum ve çakıl alınamaz. Kumulların doğal yapıları bozulamaz. Turba çıkarılması Madde 9 Koruma bölgelerinde turba çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler verilen "Başvuru Formu" ile Bakanlığa başvurur (Ek-3). Bakanlığın uygun görmesi halinde "Turba Çıkarımı İzin Belgesi" düzenlenerek (Ek-4) izin verilir. Saz kesimi Madde 10 Koruma bölgelerinde, kuşların kuluçka alanlarını bozmamak kaydıyla, her yıl Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde, kara tarafından su kesimine doğru ve bütün saz alanının %30 unu geçmeyecek şekilde saz kesimi yapılabilir. Koruma bölgelerinde saz ve diğer bitki türlerinin yakılması, sazların sökülmesi ve tahrip edilmesi yasaktır.

3 Saz kesmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler; Bakanlığa başvurur. Saz kesimi başvuru formunu doldurur (Ek-5). Bakanlığın uygun görmesi halinde her bir sulak alan için, saz kesilecek alanlara ve kesilecek saz miktarına, yukarıda belirtilen esaslara uyulması kaydıyla "Saz Kesimi İzin Belgesi" ile (Ek-6) izin verilir. Kesilen sazları alandan çıkarmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlığa başvurur. "Saz Nakil Formu"nu doldurur (Ek-7). Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda başvuru sahibine "Saz Nakil İzin Belgesi" (Ek-8) verilir. Saz kesim ve nakil belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişiler saz kesimi ve naklini yapamazlar. Yabani bitki ve hayvan türlerinin toplanması Madde 11 Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlarda Bakanlığın uygun görüşü alınmadan; nadir, endemik, nesli tehlikede veya tehlikeye düşebilecek doğal bitki türleri kesilemez ve sökülemez, yabani hayvanlar, yumurtaları ve yavruları toplanamaz, yuvaları bozulamaz. Yabancıların yapacağı her türlü inceleme ve araştırmalar Bakanlığın iznine tabidir. Yerli araştırmacılar Bakanlığa bilgi vermek kaydıyla araştırma yapabilirler. Yabancı türler Madde 12 Doğal sulak alanlara, hangi amaçla olursa olsun, bilimsel araştırma yapılmadan ve Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yabancı türler atılamaz, bırakılamaz. Geçmişte atılmış ve bilimsel araştırmalar sonucunda sulak alan ekosisteminde ciddi olumsuzluklar yarattığı tespit edilen yabancı türlerin alandan uzaklaştırılması, bu mümkün olmuyorsa populasyonlarının kontrol edilmesi ilgili Bakanlıklarca sağlanır. Ağaçlandırma Madde 13 Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlarda, kuşların barınması ve üremesi için yeni habitatlar oluşturmak ve erozyonu önlemek gibi amaçlarla yapılabilecek ağaçlandırmalar Genel Müdürlük iznine tabidir. Atık su deşarjı Madde 14 Sulak alanlara ve sulak alanları besleyen tüm sulara veya sisteme bağlantılı kuru derelere hiçbir surette arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular verilemez. Atık su deşarjı ile ilgili olarak, 31/12/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği", su ürünleri istihsal sahalarında ise 10/3/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Su Ürünleri Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Çöp, moloz, hafriyat, dip tarama ve proses atığı çamurları Madde 15 Bu Yönetmelik kapsamına giren alanlara çöp, moloz, hafriyat, dip tarama ve proses artığı çamurları dökülemez. Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmadan dip taraması yapılamaz ve dip çamuru çıkarılamaz. Yapay sulak alanların kullanımı Madde 16 Uluslararası öneme sahip yapay sulak alanlar, yaban hayatı varlığına özen gösterilerek yapım amacına uygun olarak kullanılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Koruma Bölgelerinin Tespiti ve Uygulama Esasları Koruma bölgelerinin tespiti ve ilanı Madde 17 Sulak Alanlara ait mutlak koruma bölgeleri, sulak alan bölgeleri, ekolojik etkilenme bölgeleri ve tampon bölgeler Bakanlığın koordinasyonunda Komisyon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların uzmanlarınca arazide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle tespit edilir. Koruma bölgeleri sınırları 1/ ölçekli topoğrafik haritalar üzerinde gösterilir ve Komisyonun görüşüne sunulur. Komisyonun uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça onaylanır, ilgili bakanlık ve valiliklere bildirilir. Mutlak koruma bölgesinde uygulama esasları Madde 18 Bu bölgede; a) Bilimsel ve koruma amaçlı faaliyetler ile kuşların üreme döneminde kuş gözlemi ve görüntü alınması Bakanlığın iznine tabidir. b) Kuşların üreme döneminde alanda su ürünleri istihsali yapılamaz, hayvan otlatılamaz. c) Bakanlıkça gerekli görüldüğünde alan çitle çevrilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir faaliyete izin verilemez. Sulak alan bölgesinde uygulama esasları Madde 19 Bu bölgede;

4 a) Mevcut arazi kullanımı dışında yeni tarımsal alanlar açılamaz, mevcut tarım arazilerinde suni gübre ve tarım ilaçları kullanılamaz. b) Ağaç kesimi yapılamaz. c) Kuş gözlem kuleleri, gözlemevleri, seyir amaçlı yaya yolları, Genel Müdürlük izni ile yapılır. d) İçme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait zorunlu tesisler, Genel Müdürlük izni ile yapılır. e) Madensel tuzların çıkarılması, su ürünleri istihsali ve bunlara ait zorunlu tesisler Genel Müdürlük izni ile yapılır. f) Bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde tanımlanan usul ve esaslar çerçevesinde turba çıkarımı ve saz kesimi yapılır. g) Hayvan otlatılmasına izin verilebilir. Yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir faaliyete ve yapılaşmaya izin verilmez. Ekolojik etkilenme bölgesinde uygulama esasları Madde 20 Bu bölgede; a) Alanın ekolojik karakterinin korunması esastır. b) Mevcut arazi kullanımı dışında yeni tarımsal alanlar açılması yasaktır. c) 19 uncu maddede belirtilen faaliyetlere ilave olarak, günü birlik kullanım amacıyla lokanta, büfe, çay bahçesi, plaj kabini, gezi parkurları, kuş gözlem kuleleri, balıkçı tekneleri için iskele, yürüyüş yolları inşa edilebilir. Bu madde kapsamında planlanan projelere, alanların ekolojik yapılarına göre Genel Müdürlükçe izin verilir. d) Bu alanda ekolojik karakteri bozacak şekilde ağaç kesimi yapılamaz. Yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir faaliyete ve yapılaşmaya izin verilmez. Tampon bölgede uygulama esasları Madde 21 Bu bölgede; a) Katı atık düzenli depolama alanına, katı atık bertaraf tesislerine, bu Yönetmelikle izin verilenlerin dışında maden ocaklarının açılmasına ve işletilmesine, endüstri bölgesi ilan edilmesine, organize sanayi bölgesi ve serbest bölge sanayi alanı kurulmasına ve Ek-1 de belirtilen faaliyetlerin yapılmasına izin verilemez. b) Ek-2 de belirtilen faaliyetlerin yapımı Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Bu listede yer alan faaliyetler için Bakanlıkça belirlenecek başvuru formu çerçevesinde, Bakanlığa müracaat edilir, müracaatın uygun görülmesi halinde başvuru sahibine izin belgesi verilir. c) Coğrafik, topoğrafik ve zemin koşulları nedeniyle yerleşim ve kentsel gelişimi zorunlu olarak bu bölgede kalan ve Ulusal Sulak Alan Komisyonunca uygun görülen il merkezlerinin sınırları içerisindeki sulak alanlar için 26 ncı maddede belirtilen yönetim planları ile özel hükümler getirilebilir. Koruma bölgeleri uyum esasları Madde 22 Yönetim planı tamamlanan sulak alanın bulunduğu bölgede çevre düzeni planı olmaması halinde, çevre düzeni planları yönetim planlarına uygun olarak yapılır. Mevcut olan çevre düzeni planları yönetim planına uygun olarak revize edilir. Yönetim planları yapılmayan sulak alanlarda ise 17 nci maddede belirtilen koruma bölgeleri sınırları, çevre düzeni planlarına işlenir. İçme ve kullanma suyu rezervuarları Madde 23 İçme ve kullanma suyu rezervuarlarında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ramsar Alanlarının İlanı ve Yönetim Planları Ramsar alanlarının belirlenmesi Madde 24 Uluslararası öneme sahip Sulak Alanlardan Ramsar Listesine dahil edilecek alanlar Komisyon tarafından belirlenir. Ramsar alanlarının sınırlarının tespiti ve ilanı Madde 25 Ramsar alanlarının sınırları Komisyon tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşların uzmanlarınca arazide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle tespit edilir. Ramsar sınırları 1/ ölçekli haritalar üzerinde gösterilir ve Komisyonun görüşüne sunulur. Komisyonun uygun görüş alındıktan sonra Bakanlıkça onaylanır ve Resmî Gazete de yayımlanır. Yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması

5 Madde 26 Bakanlıkça, "Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi" esas alınarak, uluslararası öneme sahip her bir sulak alan için yönetim planı yapılır veya yaptırılır. Yönetim planlarının hazırlanması sürecine, ilgili bakanlıkların, valiliklerin, yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşların ve bilim adamlarının katılımı sağlanır. Yönetim planları ile kara avcılığı ve su ürünleri avcılığına ilişkin özel düzenlemeler yapılabilir. Yönetim planları, Komisyonun görüşü alınarak Bakanlığın onayını takiben yürürlüğe girer. Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler bu plan hükümlerine uygun işlem yapmakla yükümlüdürler. Valilikler; mahalli çevre kurulları ve yerel sulak alan komisyonları vasıtasıyla yönetim planlarının uygulanmasını, sürekli ve etkin bir izlemenin yapılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. BEŞİNCİ BÖLÜM Ulusal Sulak Alan Komisyonu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Ulusal sulak alan komisyonun oluşumu Madde 27 Komisyon, Bakanlık Müşteşarının ve/veya Müşteşar Yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, yüksek öğretim kurumlarının biyoloji ve ziraat bilim dallarından, aynı daldan olmamak koşuluyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından iki olmak üzere toplam 10 kişiden oluşur. Komisyonda yer alacak yüksek öğretim kurum ve sivil toplum kuruluş üyeleri Bakanlıkça belirlenir ve 3 (üç) yılda bir yenilenir. Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. Komisyonun görevleri Madde 28 Komisyonun görevleri şunlardır: a) Ulusal Sulak Alan politika ve stratejilerini belirlemek, b) Sözleşmenin taraflar konferansında alınan kararların ve önerilerin uygulanmasını sağlamak, c) Sulak alanlarla ilgili sorunların çözümüne yönelik kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak, d) Uzmanlarca tespit edilen sulak alan koruma bölgeleri ve Ramsar alanları hakkında Bakanlığa görüş vermek, e) Sulak alan yönetim planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için kararlar almak, f) Sulak alanlara bağımlı nadir ve nesli tehlikede olan türlerin korunması ve geliştirilmesi için hazırlanan eylem planlarının uygulanmasından doğan sorunların çözümü için karar almak, g) Sulak alanların yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek, h) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak. Komisyonun çalışma usul ve esasları Madde 29 Komisyon yılda en az iki defa toplanır. Komisyon başkanı gerekli gördüğünde veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyonda oy çokluğu ile karar alınır. Komisyon Başkanı uygun gördüğü kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının yetkili temsilcilerini, gündemle ilgili görüşlerini almak üzere gözlemci olarak Komisyon toplantısına davet edebilir. Komisyona gözlemci olarak davet edilecek temsilciler davet edildikleri gündem maddesine ilişkin oylamaya katılırlar. Komisyon, gündemindeki konularda hazırlık yapmak amacıyla ilgili kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubu teşkil edebilir. Toplantı gündemi Madde 30 Komisyonun toplantı gündemi sekreterya tarafından hazırlanır. Komisyon üyeleri komisyon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündemi ile ilgili teklifte bulunabilir. Gündem konuları toplantı tarihinden en az on beş gün önce üyelere gönderilir. ALTINCI BÖLÜM Yerel Sulak Alan Komisyonu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yerel sulak alan komisyonunun oluşumu Madde 31 Yönetim Planı hazırlanan ve hazırlanma sürecinde olan uluslararası öneme sahip sulak alanların bulunduğu illerde "Yerel Sulak Alan Komisyonu" kurulur.

6 Komisyon il valisi veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, Ulusal Sulak Alan Komisyonunun üyesi kurumların bölge veya il müdürleri, sulak alanın bulunduğu ilçenin kaymakamı, il ziraat odası başkanı varsa su ürünleri kooperatiflerinden bir, avcılık ve atıcılık derneklerinden bir, yerel üniversitenin biyoloji ve ziraat bilim dallarından, aynı daldan olmamak koşuluyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarından bir temsilcinin katılımı ile oluşur. Komisyonun sekreterya hizmetleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yürütülür. Yerel sulak alan komisyonunun görevleri Madde 32 Komisyon bulunduğu il dahilinde aşağıda belirtilen işleri yapar. a) Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak. b) Ulusal Sulak Alan politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlamak. c) Sulak Alan Koruma Bölgeleri esaslarının uygulanmasını sağlamak. d) Yönetim planının hazırlanma sürecinde gerekli destek ve katkıyı vermek. e) Sulak Alan yönetim planlarının uygulanmasını sağlamak. f) Sulak alanlara bağımlı nadir ve nesli tehlikede olan türlerin korunması ve geliştirilmesi için hazırlanan eylem planlarının uygulanmasını sağlamak. g) Sulak alanların yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik faaliyetleri desteklemek. h) Bulunduğu il sınırları içerisindeki diğer sulak alanların korunması ile ilgili çalışmalara destek vermek. ı) Toplantı kararlarını Ulusal Sulak Alan Komisyonuna sunulmak üzere Bakanlığa bildirmek. Komisyon başkanı, gerekli gördüğünde veya Komisyon üyelerinin talebi üzerine diğer kamu kurumlarının, meslek odalarının yetkili temsilcilerini veya ilgili görülen kişileri gündemle ilgili görüşlerini almak üzere Komisyon toplantısına davet edebilir. Yerel sulak alan komisyonunun çalışma usul ve esasları Madde 33 Yerel Sulak Alan Komisyonu yılda en az üç defa toplanır. Komisyon başkanı gerekli gördüğünde veya Komisyon üyelerinin talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyona üye olarak katılan üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri birer oy hakkına sahiptir. Ayrıca, komisyona gözlemci davet edilecek kurum veya kuruluşlar davet edildikleri gündem maddesine ilişkin oylamaya katılırlar. Komisyon, gündemindeki konularda hazırlık yapmak amacıyla ilgili kuruluşlardan oluşan bir çalışma grubu teşkil edebilir. Toplantı gündemi Madde 34 Komisyonun toplantı gündemi sekreterya tarafından hazırlanır. Komisyon üyeleri Komisyon toplantısından en az 20 gün önce toplantı gündemi ile ilgili teklifte bulunabilir. Gündem konuları toplantı tarihinden en az on beş gün önce üyelere gönderilir. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İdari yaptırımlar Madde 35 Uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler, sulak alanların korunmasında bu Yönetmelik ve Yönetmelik uyarınca hazırlanan yönetim planları ile belirlenen esaslara uygun işlem yapmakla yükümlüdürler. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uygulanır. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller Madde 36 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Madde 37 30/1/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyete geçmiş olan işletmeler, 31/12/2006 tarihine kadar Bakanlıkça istenilen şartları yerine getirmeleri kaydıyla faaliyetlerine devam ederler. Yürürlük

7 Madde 38 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 39 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür Ek-1 TAMPON BÖLGEDE YAPILMASI YASAK OLAN FAALİYETLER 1- Çimento, klinker üretim, öğütme ve paketleme tesisleri, 2- Seramik ve porselen fabrikaları, 3- Kireç ve alçı fabrikaları, 4- Blok mermer işleme yerleri ve mermerin ikinci işleme yerleri, 5- Galeri veya kuyu açarak veya patlayıcı madde kullanarak işletilen her türlü taş ve maden ocakları, 6- Maden cevheri zenginleştirme tesisleri, 7- Tuğla ve kiremit fabrikaları, kireç ocağı, 8- Maden cevheri depolama yerleri, 9- Kurşun, kalay ve benzeri maddelerden tüp, klişe ve harf gibi malzemelerin imal edildiği yerler, 10- Prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim yerleri, volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme yapı fabrikaları, 11- Her nevi maden döküm atölyeleri, haddehaneler ve çelik fabrikaları, HB ve üzeri motor gücü kullanan her nevi elektro mekanik, elektromanyetik, yöntemle madeni eşya imal, işleme montaj, tamir, emayeleme, plastik veya diğer maddelerle kaplama yerleri,

8 13- Gemi inşa, tamir ve söküm yerleri, liman, konteyner terminali gibi gemi bekletme yerlerinin yapımı, 14- Alkol istihsal ve tasfiye yerleri, 15- Selüloz, selüloit fabrikaları, 16- Kömür yıkama, eleme, briketleme yerleri, 17- Parlayıcı madde üreten işyerleri ve depoları, 18- Kereste ve benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretim tesisleri ve her çeşit kağıt fabrikaları, HP ve üzeri motor gücü kullanan kauçuk ve lastik eşya imal yerleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri, kablo fabrikaları, 20- Plastik hammaddesi üreten tesisler, 21- Patlayıcı maddeler sanayi, motor fitili, maytap üretim yerleri, karpit, sıvı asetilen, sentetik benzin, azotperoksit, imal ve dolum tesisleri, patlayıcı madde depoları, 22- Azot, oksijen, karbondioksit, flor, amonyak gibi gazların veya bileşiklerinin üretim, dolum ve depolama tesisleri, 23- Günlük üretimi 500 kg dan fazla olan her türlü sabun fabrikası, 24- Sülfonlama yapılan deterjan imal yerleri, 25- Gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve gübre fabrikaları, 26- Sentetik ve selülozik esaslı boya, cila, vernik üretim yerleri, 27- Cam ve cam elyafı üretim tesisleri, 28- Plaksiglas, poliester üretim yerleri, 29- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisik, mollusisit, ve benzeri üretim yerleri, 30- Deri yakma ekstrakları (zırnık) üretim yerleri, 31- Eter ve benzeri maddelerin üretim yerleri, 32- Nükleer,termik ve jeotermal enerji santralleri, 33- Hava gazı ve kok fabrikaları, 34- Petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri, 35- LPG dolum tesisleri ile 30 ton ve üzeri kapasiteye sahip dökme LPG, LPG ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri, 36- Akaryakıt dolum ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m3 ve üzeri kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m3 ve üzeri kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, 37- Asfalt ve zift üretme, işleme, kaynatma ve eritme yerleri ile depoları, 38- Katran ve katrandan gaz üretim yerleri, 39- Pil, batarya ve akü imal yerleri, 40- Her türlü gaz imal ve dolum tesisleri, 41- Kaşar (hasıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ) veya boyama işlemleri yapan iplik, kumaş veya halı yıkama fabrikaları, 42- Suni halı ve benzeri yer döşemeleri fabrikaları, 43- Günlük kapasitesi 20 Ton üzerinde olan her çeşit karton ve mukavva üretim tesisleri, 44- Ağaç damıtım ürünleri tesisleri, 45- Solvent kullanmak suretiyle eksraksiyon yapan bütün nebati ve hayvani ham yağ veya rafine yağ elde edilen tesisler veya entegre yağ tesisleri, 46- Şeker fabrikaları, 47- Tereyağı, peynir, yoğurt, ayran, kefir, peynir altı suyu ve laktoz üretimi yapan mandıralar ve süt fabrikaları, 48- Süttozu ve pastörize ve sterilize süt işleyen tesisler, 49- Gıda ışınlama yerleri, 50- Maya üretim tesisleri, 51- Yumurta paketleme yerleri, yumurtanın konserve edildiği yerler ve Pastörize yumurta tesisleri, 52- Ham deri işleme yerleri, 53- Rendering tesisleri, 54- Kullanılmayan et ve hayvan cesetlerinin izalesi için yakma tesisleri,

9 55- Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik preparat tutkal ve benzeri maddelerin imal edildiği yerler, 56- Su ürünleri işleme tesisleri (salyangoz, kurbağa ve benzeri ) 57- İlaç ve hammaddesini üreten fabrikalar ve laboratuvarlar, 58- Asbest katkılı yapı ve mamullerinin üretimi yapan fabrikalar, 59- Ağır metal tuzlarının üretimini yapan tesisler, 60- Her türlü organik nitelikte maddeleri üreten fabrikalar, 61- Kimyasal madde, asit ve baz depoları, 62- İnorganik nitelikteki maddeleri üreten fabrikalar, 63- Tehlikeli atık yakma tesisleri, 64- Katı atık depolama tesisleri, 65- Kara, hava araçları ile iş makineleri üreten fabrikalar, 66- Geri kazanım tesisleri, 67- Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde elde edilen tesisler, 68- Sentetik elyaf ve iplik fabrikaları, 69- Yangın söndürme tüplerinde kullanılan kimyasal maddelerin üretildiği yerler, 70- Fermente ürünler ve fermantasyon ile alkollü içki üreten fabrikalar veya malt tesisleri, 71- Alkolsüz içecek üreten tesisler, 72- Entegre et tesisleri, 73- Nişadır, çamaşır sodası ve çivit imal yerleri, 74- Çocuk mamaları ve ek besin üretim yerleri, 75- İçecek tozu üreten yerlere hammadde sağlayan yerler, 76- Toz şekerden küp şeker ve pudra şekeri üreten yerler, 77- Tahin helva, pekmez ve çikolata üreten yerler, 78- Kanatlı hayvan kesim yerleri, 79- Büyük ve küçükbaş hayvan kesim yerleri. 80- Yün, kıl, tiftik, kuş tüyü ve benzerleri yıkama ve işleme tesisleri. Ek-2 TAMPON BÖLGEDE YAPILMASI BAKANLIK İZNİNE TABİ OLAN FAALİYETLER 1- Değirmen taşı ve bileği taşı atölyeleri, 2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri, 3- Çakıl, kum, curuf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı, yalıtım döşeme vs. malzemeleri imal yerleri, 4- Blok mermer çıkarımı, 5- Mozaik imal yeri, 6- Patlayıcı madde kullanılmayan ve açık sistemle işletilen taş ve maden ocakları, HP arasında motor gücü kullanan her nevi elektromekanik, elektromanyetik yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik veya diğer maddelerle kaplama yerleri, 8- Plastik, plaksiglas, polyester gibi maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları, izolasyon malzemeleri ve benzeri yapan yerler, 9- Çamaşır suyu, sülfonlama yapılmayan deterjan ve temizlik tozu üretim yerleri, 10- Zirai mücadele ilaçları, insektisit, rodentisit, mollusisit ve benzeri maddelerin depolama, ambalajlama ve toptan satış yerleri, 11- Camdan süs eşyası, ayna ve benzeri madde imal yerleri, 12- Tıbbi müstahzarat laboratuarları, 13- Akaryakıt satış yerleri ve içerisinde sınıf 1 ve sınıf 2 sıvılarının depolandığı 150 m 3 ün altındaki kapasitede, sınıf 2 ve sınıf 3-A sıvılarının depolandığı 300 m 3 ün altındaki kapasitedeki akaryakıt depolama tesisleri, 14- LPG perakende satış yerleri, tondan az kapasiteye sahip dökme LPG, LPG ikmal istasyonları ve tüp depolama tesisleri,

10 16- Torba yakıt üretim yerleri, 17- Halı ve kilim yıkama, temizleme ve dokuma atölyeleri, 18- Isıtıcı minder üretim yerleri, 19- Pamuk ihzar fabrika ve atölyeleri (Çırçırlar), 20- Linterks, hidrofil pamuk üretim yerleri, 21- Yün, pamuk ve ipek iplik atölyeleri, HP motor gücü kullanan dokuma ve konfeksiyon atölyeleri, 23- Her nevi fırça, tarak imal yerleri, 24- Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal yerleri, 25-5 HPden fazla motor gücü kullanan her nevi ağaç eşya imal işleme ve tamir yerleri, 26- Tomruk ve kereste depoları, 27- Yenecek mantar üreten yerler, HPden az motor gücü kullanan soğuk hava depoları, 29- Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten yerler, 30- Çay fabrikaları, 31- Meyve ve sebze işleme yerleri ile konserve ve çeltik fabrikaları, 32- Ciklet fabrikaları, 33- Ham tuz üretme, işleme yerleri ve tuz fabrikaları, 34- Dışarıya servis yaparak günde 500 adet/kişi ve üzerinde yemek üretimi yapan yerler, 35- Kibrit ve kurşun kalem fabrikaları, 36- Gaz maske fabrikaları, 37- Kurşun kalem fabrikaları, 38- Tütün işleme yerleri ve sigara fabrikaları, 39- Yangın söndürme tüplerinin dolumunun yapıldığı yerler, 40- Steril katküt imalathanesi, HP arasında motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler, 42- Herhangi bir işlem yapılmayan ham deri depoları, 43- Bağırsak temizleme ve işleme yerleri ile işlenmiş bağırsaktan eşya imal yerleri, 44- Bitkisel yemleri ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten tesisler, 45- Nakliyat, ticaret, komisyon, ithalat ve ihracat işleriyle ilgili depolar, 46- Her nevi hurda depoları, 47- Zati ihtiyaçlar haricinde kurulan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı, deve kuşu, domuz çiftlikleri ile sokak hayvanı barınakları ve hayvanat bahçeleri, 48- Mürekkep üretim yerleri, 49- Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır ve benzeri üretim yerleri, 50- Buz üretim yerleri, 51- Suni inci, boncuk ve benzeri üretim yerleri, 52- Boya, cila ve polyester işlemi yapılan yerler, 53- Balata imal yerleri, 54- Oto bakım ve servis istasyonları, 55- Düğme, fermuar, şemsiye ve benzeri imal yerleri, 56- Tuz ruhu, çamaşır suyu ve benzeri malzemeyi mamul maddelerden sulandırarak ve ambalajlayarak satışa sunan yerler, HPden az motor gücü kullanan kauçuk ve lastik eşya imal yerleri, lastik imalat ve kaplama tesisleri, kablo fabrikaları, 58- Fabrikasyon olarak çerez üreten tesisler, 59- İçme amaçlı doğal bitkilerin işlendiği ve paketlendiği tesisler 60- Bal dolum ve depolama yerleri, 61- Meyve sebze, bakliyat ve hububat kurutma, mumlama ve ambalajlama tesisleri, 62- Hazır gıdaların ambalajlandığı yerler, 63- Gıda katkı maddesi üreten yerler, 64- Mayonez, ketçap ve salata sosu üretim yerleri, 65- Meyve ve sebzelerin çeşitli yöntemlerle olgunlaştırıldığı yerler, 66- Her türlü meyve suyu paketleme yerleri, 67- Dondurulmuş gıda üretim yerleri,

11 68- Fındık, fıstık, badem, ceviz kırma ve kavurma tesisleri, 69- Kum ocakları, kum yıkama ve kum eleme tesisleri, 70- Hazır beton tesisleri, 71- Zımpara fabrikaları, 72- Odun kömürü imal yerleri, tondan fazla odun, kömür bulunduran veya 5 HP gücünden fazla muharrik kuvvet kullanan odun ve kömür depoları, 74- Harf dökümü yapmayan ve 50 HP den az motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri, 75- Günlük üretimi 500 kg ın altında olan her türlü sabun üretim yerleri, 76- Madeni ve nebati boya, cila, vernik atölyeleri ile dolum ve paketleme yerleri, 77- Melamin eşya imal yerleri, 78- Her türlü film ve film banyosunda kullanılan kimyasal maddelerin üretim yerleri, 79- Harf dökümü yapan yerler ile 50 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ve baskı yerleri, 80- Suni deri, kürk ve muşamba imalat yerleri, 81- Ağacın kimyasal prosese tabi tutulduğu sanayiler, kontrplak, ağaç kaplama, reçine ve suni tahta yapan yerler, HP den fazla motor gücü kullanan ve işlenmiş deriden eşya imal eden yerler. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ek-3 TURBA ÇIKARIMI BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı

12 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil No 2.6 Vergi Dairesi 3. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler: 3.1 İl Adı 3.2 İlçe Adı 3.3 Faaliyet Alanının Adı (mevkii) Büyüklüğü(ha) 3.4 Alanın Florası 3.5 Alanın Faunası 3.6 Faaliyette bulunulacak alanın koordinatları (Koordinatlar UTM cinsinden verilecektir.) X Y X Y -1-

13 (Faaliyet alanı 1/ ölçekli topografik haritada gösterilecek ve bu form ekinde verilecektir) Faaliyetten elde edilecek ürünlerin genel özellikleri: Çıkarılacak Turbanın Genel Özellikleri Turba Çıkarılacak Derinlik Ayrışma Derecesi Organik Madde (%) Organik Karbon (%) Toplam Azot (%) C/N PH Elektriksel İletkenliği Turba çıkarma yöntemi ve çıkarıldıktan sonra hangi amaçla kullanılacağı Üretim Teknolojisi Ürünün kullanım amacı Süresi Torf Miktarı Ruhsat bilgileri İş için alınan ruhsat türü Ruhsat No Ruhsat Tarihi Ruhsat Süresi Faaliyet Formu teslim alan Sahibi imza AÇIKLAYICI i BİLGİLER Başvuru sahibine ilişkin bilgiler. 1.1 Başvuru yapan kişinin adı ve soyadı eksiksiz ve tam olarak büyük ve okunaklı harfler ile yazılacaktır.

14 1.2 Bu bölüme başvuruyu yapan kişinin devamlı oturduğu yerin adresi eksiksiz olarak yazılacaktır. (Posta Kodu mutlaka yazılmalıdır) 1.3 T.C. Kimlik No su yazılacaktır. 1.4 Başvuru sahibine istenildiğinde ulaşılmasını sağlayacak telefon, varsa cep telefon numarası yazılacaktır. 1.5 Eğer varsa başvuru sahibine elektronik ortamda ulaşılabilecek adres yazılacaktır. (Örn. 2. Firmaya ilişkin bilgiler. 2.1 Firma adı tam ve büyük harflerle okunaklı olarak yazılacaktır. 2.2 Firma merkezinin adresi tam olarak yazılacaktır. 2.3 Firmaya tahsis edilmiş tüm telefon numaraları yazılacaktır. 2.4 Faks numarası yazılacaktır. 2.5 Firma sicil no yazılacaktır. 2.6 Bağlı olduğu vergi dairesinin ismi ve numarası yazılacaktır. 3. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler. 3.1 Faaliyette bulunulacak alanın bağlı olduğu il veya iller yazılacaktır. 3.2 Alanın bulunduğu ilçe yazılacaktır. 3.3 Faaliyet alanının bilinen en yaygın ismi yazılacaktır. Eğer alan bir göl veya bataklık gibi bir ekosistemin bir parçası ise, bahse konu göl veya bataklığın ismi mutlaka yazılacaktır. Faaliyet alanının büyüklüğü ise hektar cinsinden yazılacaktır. 3.4 Faaliyet alanı veya yakınında bulunan bitki örtüsü hakkında kısa bilgi verilecek ve önemli endemik tehdit altındaki bitki türlerine mutlaka değinilecektir. 3.5 Faaliyet alanı veya yakınında bulunan memeli, balık ve kuş türleri hakkında bilgi verilecek ve eğer varsa tehdit altında ve endemik türlere mutlaka değinilecektir. 3.6 Faaliyet alanına ait koordinatlar UTM cinsinden verilecektir. 4. Faaliyetten elde edilecek ürünlerin genel özellikleri 4.1 Turba Çıkarılacak Turbanın Genel Özellikleri Alandan alınacak numune, Bakanlıkça onay verilmiş yetkili araştırma laboratuarlarında formda belirtilen parametreler dikkate alınarak incelenerek elde edilen sonuçlar yazılacaktır Turba çıkarma yöntemi ve turba çıkarıldıktan sonra hangi amaçla kullanılacağı - Turba çıkarımında kullanılacak yöntem ve araçlar hakkında kısaca bilgi verilecektir. - Elde edilen ürünün hangi alanda kullanılacağı hakkında bilgi verilecektir. - Faaliyetin öngörülen ekonomik ömrü yazılacaktır. - Yılda çıkarılması planlanan turba miktarı m 3 cinsinden yazılacaktır Ruhsat bilgileri - Faaliyet için alınan ruhsat türü nedir? (arama ruhsatı, ön işletme ruhsatı, işletme ruhsatı) - Ruhsat numarası ve ruhsatın alındığı tarih tam olarak yazılacaktır. - Ruhsatın geçerlilik süresi muhtemel uzatmalar dahil olmak üzere yazılacaktır. GENEL SORUMLULUKLAR

15 1. Formda yazılan bilgilerin doğru olduğunu onaylar, eksik ya da yanlış bilgilerden tamamen sorumlu olacağımı, 2. Formda belirttiğim koordinatlar dışına çıkmayacağımı, 3. İşletmeden önce alan üzerindeki bitki örtüsünü kurallara uygun bir şekilde sıyırıp, faaliyet sonrası tekrar yerine sererek değerlendireceğimi (turba çıkarımı için) 4. Öngörülen kottan daha fazla turba çıkarmayacağımı (turba çıkarımı için) 5. Faaliyet alanında avcılık yapmayacağım ve çevredeki hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi, 6. Faaliyet alanında ateş yakmayacağımı, 7. İşletme sırasında patlayıcı parlayıcı madde kullanmayacağımı, 8. Bölgedeki su rejimine her ne amaçla olursa olsun kesinlikle müdahil olunmayacağımı, 9. Sulak alana veya etrafına hiçbir şekilde atık bırakmayacağımı, Faaliyette çalıştıracağım alet ve ekipman bakımlarını hiçbir şekilde faaliyet alanında yapmayacağımı, 12. Faaliyet alanında olabilecek her türlü iş kazasından sorumlu olacağımı, 13. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine uyacağımı taahhüt eder, aksi halde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezalandırılacağımı kabul ederim..../.../... Faaliyet Sahibinin Adı Soyadı imza -4- Ek-5 5. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi SAZ KESİMİ BAŞVURU FORMU 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 6. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı

16 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil No 2.6 Vergi Dairesi 7. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler: 3.1 İl Adı 3.2 İlçe Adı 3.3 Faaliyet Alanının Adı (mevkii) Büyüklüğü(ha) 4. Saz Kesimi: 4.1 Kesimi yapılacak sazın Cinsi 4.2 Sazlıkların kesim yöntemi ve kesildikten sonra hangi amaçla kullanılacağı Kesim Teknolojisi Ürünün kullanım amacı Miktar Faaliyet Sahibi İmza Formu teslim alan İmza AÇIKLAYICI BİLGİLER 5. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler. 5.1 Başvuru yapan kişinin adı ve soyadı eksiksiz ve tam olarak büyük ve okunaklı harfler ile yazılacaktır. 5.2 Bu bölüme başvuruyu yapan kişinin devamlı oturduğu yerin adresi eksiksiz olarak yazılacaktır. (Posta Kodu mutlaka yazılmalıdır) 5.3 T.C. Kimlik No su yazılacaktır. 5.4 Başvuru sahibine istenildiğinde ulaşılmasını sağlayacak telefon, varsa cep telefon numarası yazılacaktır. 5.5 Eğer varsa başvuru sahibine elektronik ortamda ulaşılabilecek adres yazılacaktır. (Örn. 6. Firmaya ilişkin bilgiler. 6.1 Firma adı tam ve büyük harflerle okunaklı olarak yazılacaktır. 6.2 Firma merkezinin adresi tam olarak yazılacaktır. 6.3 Firmaya tahsis edilmiş tüm telefon numaraları yazılacaktır. 6.4 Faks numarası yazılacaktır. 6.5 Firma sicil no yazılacaktır.

17 6.6 Bağlı olduğu vergi dairesinin ismi ve numarası yazılacaktır. 7. Faaliyette bulunulacak alana ilişkin bilgiler. 7.1 Faaliyette bulunulacak alanın bağlı olduğu il veya iller yazılacaktır. 7.2 Alanın bulunduğu ilçe yazılacaktır. Faaliyet alanının bilinen en yaygın ismi yazılacaktır. Eğer alan bir göl veya bataklık gibi bir ekosistemin bir parçası ise, bahse konu göl veya bataklığın ismi mutlaka yazılacaktır. Faaliyet alanının büyüklüğü ise hektar cinsinden yazılacaktır. 8. Saz Kesimi 4.1 Kesimi Yapılacak Saz Bitkisinin türü 4.2 Sazlıkların kesim yöntemi ve kesildikten sonra hangi amaçla kullanılacağı - Saz kesiminde kullanılacak yöntem (makine ile veya el ile) ve araçlar hakkında kısaca bilgi verilecektir. - Elde edilen ürünün hangi alanda (ihraç mı edilecek, el sanatlarında mı kullanılacak, vs.) kullanılacağı hakkında bilgi verilecektir. - Saz kesimi sonrasında toplam kaç bağ saz elde edilecek? GENEL SORUMLULUKLAR 14. Formda yazılan bilgilerin doğru olduğunu onaylar, eksik ya da yanlış bilgilerden tamamen sorumlu olacağımı, 15. Öngörülen dönemler dışında kesim yapmayacağımı, 16. Belirlenen alan dışında kesim yapmayacağımı, 17. Faaliyet alanında avcılık yapmayacağım ve çevredeki hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimi, 18. Faaliyet alanında ateş yakmayacağımı, 19. Bölgedeki su rejimine her ne amaçla olursa olsun kesinlikle müdahil olunmayacağımı, 20. Sulak alana veya etrafına hiçbir şekilde atık bırakmayacağımı, 21. Faaliyette çalıştıracağım alet ve ekipman bakımlarını hiçbir şekilde faaliyet alanında yapmayacağımı, 22. Faaliyet alanında olabilecek her türlü iş kazasından sorumlu olacağımı, 23. Saz kesme ve toplama işiyle ilgili olarak ilgili idarece görevli memurların verecekleri direktiflere uyacağımı, aksi halde hakkımda yapılacak kanuni işlemi kabul edeceğimi, 24. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği hükümlerine uyacağımı taahhüt eder, aksi halde ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezalandırılacağımı kabul ederim..../.../... Faaliyet Sahibinin Adı Soyadı imza Ek-7 SAZ NAKİL İZİN FORMU 8. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 9. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı

18 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil No 2.6 Vergi Dairesi 10. Nakli ya da ihracı yapılacak ürün hakkında Ürünün Cinsi Ürünün elde edildiği alan Ürün Miktarı (bağ, ton, vs.) Ürün başına üreticiye ödenen birim fiyat (bağ başına / ton başına) Ürünün pazarlanacağı yer Başvuru Sahibi Adı Soyadı Formu Teslim Alan Adı Soyadı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar

Detaylı

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 17.05.2005 Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 17.05.2005

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete : 17 Mayıs 2005 SALI - Sayı : 25818. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete : 17 Mayıs 2005 SALI - Sayı : 25818. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete : 17 Mayıs 2005 SALI - Sayı : 25818 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ ( Ek I. Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1-a) Kimyasalların üretimi, petrolden

Detaylı

YÖNETMELİK SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için gerekli bilgi ve belgeler:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için gerekli bilgi ve belgeler: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Hukuki Dayanak Madde 1 : Bu yönetmelik 3030 sayılı kanun ve bu kanuna dayalı olarak 12 Aralık 1984 tarih

Detaylı

B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 1-ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji

B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 1-ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji B) İKİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER 1-ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 MW altında kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri, 1.2- Torba yakıt üretim 1.3- Odun kömürü imal

Detaylı

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK

16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK 16.12.2003 TARİHLİ YÖNETMELİK Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ

TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ SIHHİ MÜESSESELER ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25208 Sağlık Bakanlığından: Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 26/9/1995 tarihli ve 22416 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492

13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492 13 Nisan 2007 Resmî Gazete Sayı : 26492 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi :

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi : KIYI KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495 Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Madde 16 - Organik su ürünleri yetiştiriciliği projeleri ile ilgili işlemler bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ EK 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler: a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

31 Mart 2013 PAZAR. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 31 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7-

Proje başvurusunda dikkat edilmesi gereken hususlar MADDE 6- Proje Komisyonu ve Görevleri MADDE 7- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR KAPSAMINDAKİ BİYOTEKNOLOJİK İLAÇ, ONKOLOJİ İLAÇLARI VE KAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ PROJE ONAYLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yatırımlarda

Detaylı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIM SÜRECİ 1 YATIRIMIN YAPILACAĞI YER İTİBARİ İLE YETKİLİ İDARENİN BELİRLENMESİ 2 3 4 YATIRIMIN KONUSUNUN ÇED YÖNETMELİĞİNDEKİ YERİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI

ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ÇİMENTO FABRİKALARINDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILACAK ATIK KODLARI ATIK KODU ATIK AÇIKLAMASI 16 01 03 Ömrünü tamamlamış lastikler 08 03 19* Dağıtıcı yağ 08 04 17* Reçine yağı KULLANILMIŞ LASTİKLER

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alan Koruma Bölgelerinde Yapılması Bakanlık İznine Tabi Olan Faaliyetlerin (EK-2 Listesi) 2015 Yılı Ücretlendirilmesi Faaliyet Ücret (KDV Dâhil) 1. Ham Petrol ve Madencilik 1.1. Ham Petrol çıkarılması.

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞYERİ SINIFLARI. Invest in. 1) Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi. A) Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 1- ENERJİ SANAYİİ

İŞYERİ SINIFLARI. Invest in. 1) Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi. A) Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 1- ENERJİ SANAYİİ Invest in İŞYERİ SINIFLARI 1) Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi A) Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 1- ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Sağlık Bakanlığı GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ R.G.: 26.09.1995/216 (R.G.: 23.08.2003/25208'de yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklikler işlenmiştir) AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmen Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Madde - 2 Şirket Tanıtımı Çevre İzin ve Lisans İşlemleri Çevre Danışmanlık Hizmeti Çevre Mevzuatı Uygulamaları

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: 1.değişiklik26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı resmi gazete Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığından: 1.değişiklik26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı resmi gazete Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Tarih: 17.05.2005 Sayı:25818 1.değişiklik26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı resmi gazete Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR GAYRİ SIHHİ MÜESSELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Tarih ve 22416 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)Bu Yönetmelikle belirlenen gıda işletmelerinin onay ve kayıt işlemleri ile onaylı işletmeler tarafından üretilen gıdaların onayına

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar HAYVAN IRKLARININ TESCİLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25141 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi

Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Gökhan ÖKTEM Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Mühendisi Yasal Gerekliliklere Uygunluk! Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlar amurlarının n Toprakta Kullanılmas lmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010 tarihli

Detaylı

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİ Sibirya Federal Bölgesine Dahildir Batı Sibirya Ovası'nın güneyinde bulunmaktadır. Güneyinde - Kazakistan Cumhuriyeti, batı ve kuzeyde Tyumen bölgesi ve doğuda

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2016 373.710.524 1.700.146.727 127.426.906 582.798.285 2017 494.686.922 2.365.734.606 138.576.184 646.668.021 132

Detaylı