KOORDİNATLANDIRİLMSŞ MODELDE VEYA ALANDA ENTERPOLASYON, EKSTRAPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI VE NETİCELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOORDİNATLANDIRİLMSŞ MODELDE VEYA ALANDA ENTERPOLASYON, EKSTRAPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI VE NETİCELERİ"

Transkript

1 KOORDİNATLANDIRİLMSŞ MODELDE VEYA ALANDA ENTERPOLASYON, EKSTRAPOLASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI VE NETİCELERİ Dr. Yılmaz ERKANLI Batı Almanya 1. GENEL BAKIŞ Koordinatlandırılmış f otogrametrik modelden hacim hesaplama konusundaki yazıda (Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi 1984 sayı 50-51) hacim hesaplanırken enterpolasyon yönteminin tatbik edildiğini yazmıştık. Bu yazıda ise Enterpolasyon yöntemlerinden iki dereceli polinom yönteminin tatbikini ve enterpolasyon yöntemlerinin kısaca mukayeselerini yapmağa çalışacağım. Genellikle enterpolasyon ve ekstrapolasyon yöntemleri, koordinatlarla belirlenmiş arazide veya modelde 'koordinatları bilinen noktalar yardımıyla kotu aranan noktaların /kotlarının hesaplanması anlamını taşır. Enterpolasyon için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Örneğin:, 1 Üçgenler teşkil edilerek düzlemsel enterpolasyon yöntemi 2 Korelasyon yöntemi ile enterpolasyon 3 Birinci derece polinom yöntemi ile enterpolasyon 4 İkinci derece polinom yöntemi ile enterpolasyon 5 İki boyutlu spline-enterpolasyonu 6.1 En küçük kareler yöntemi ile enterpolasyon (Kovaryans fonksiyonu bölgesel enterpolasyon alanı için aynı Gauss -Fonksiyonu) 6.2 En ıküçüık kareler yöntemi ile enterpolasyon (Kovaryans fonksiyonu enterpole edilecek her nokta için ayrıca hesaplanarak) 15

2 7 Multikuadratik enterpolasyon yöntemi 8 Sonlu elemanlarla yapılan enterpolasyon Yukarıda adı geçen enterpolasyon yöntemleri konusunda çeşitli kaynaklar mevcuttur. Bunların bazıları kaynakça kısmında verilmiştir. Ayrıca sayısal yükseklik modelinin teşkili ve eşyükseklils eğrilerinin çiziminde de enterpolasyon yöntemlerinden yararlanıldığını da bu vesile ile belirtmek isterim. 2 MİSAL YÖNTEM Yukarıda adı geçen enterpolasyon yöntemlerinden örnek yöntem olarak ikinci derece polinom yönteminin tatbikatını kısaca ifade etmeye çalışacağım. Araziden, Modelden veya Plandan koordinelendirilmiş mevcut noktalardan istifade ederek konumu ıbilinmiyen noıktaların kotlarını hesaphyabilmek için arazi yüzeyinin matematiksel ifade edilmesi gerekir. Genelde x, y, z koordinatlarıyla koordinatlandırılmış bir yüzeyin matematiksel ifadesi (i üs olarak kullanıldığından, nokta adını belirtmek için I kullanıldı.) Ay : Polinomun bilinmiyen katsayıları n : Yüzeyin derecesini ifade eder xl, yi, Tİ : Yüzeyi teşkil eden koordinatlar Misaldeki ikinci derece bir Polinomla arazi yüzeyi ifade edilirse / noktası için Yukarıda Aı den AÖ kadar olan bilinmiyen katsayılar (xl, yi, zt) koordinatları bilmen 6 noktanın değerleri yerlerine konarak hesaplanır. Genellikle hesaplanması gereken.bilinmiyen katsayı sayısından fazla bilinen nokta koordinatları kullanılarak dengeleme yöntemi ile katsayılar hesaplanır. Buna göre hata (veya daha doğru olarak «düzeltme») denklemleri : 16

3 İkinci derece polinomun hata denklemleri ise, v L = VV L * A 3V\{* A 5V\W z ı b1 ' 2 ' 3 '- m 1 Hata denklemleri için ağırlık P/ = alınır. SI s/ : Koordinatları bilinen nokta ile kotu hesaplanacak nokta arasındaki mesafe. VI: Matematiksıel ifade edilen dengelenmiş yüzey ile koordinatları bilinen noktaların bu yüzeyden olan mesafeleridir. Dengelemenin DPVV] minimum şartından istifade edilerek hata denklemlerinin çözümü ile misaldeki Aı den A$ ya kadar olan katsayılar dengelenmiş olarak hesaplanır. x : o : koordinatları bilinen noktalar kotları hesaplanacak noıktalar 17

4 2-2 Enterpolasyon noktası ve.bu noktanın ıkotunun hesaplanmasında istifade edilen çevre düzleminin teşkiline iştirak eden koordinatları bilinen noktalar. Bir bölgedeki yüzeyi teşkil eden Polinomların katsayıları belirlendikten sonra aynı bölgedeki istenilen herhangi bir noktanın x, y değerleri yerlerine konarak o noktaya ait kot değeri hesaplanır. 3. Test modeli yardımı ile enterpolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması. Test modeli Almanya'da 1:5000 ölçekli topoğrafik haritanın eşdeğer yükseklik eğrilerinin teşkilini sağlıyacak incelikte ve nokta sıklığında ölçülmüştür. Buna göre : Arazide koordinatlandırılmış nokta sayısı 640 Arazide koordinatlandırılmış nokta sıklığı 160 nokta/km 2 Enterpole edilen nokta sayısı 29 x Enterpolasyon hesapları Darmstadt Teknik Üniversitesinin IBM' 370/168 bilgisayarında ve fortran IV programlama dili ile yazılmış programla yapılmıştır. 18

5 Çizelgedeki doğruluk derecesi neticeleri Multikuadratik yöntem mukayese yöntemi olarak esas alınmak sureti ile hesaplanmıştır. Almanya'da 1/5000 ölçeğindeki topoğrafik haritaların eşdeğer eşyükseklik eğrilerinin incelik derecesi için esas olan formül: m h=r(0,4+5tanc<) Misaldeki arazi eğimi ortalama 25 olduğundan IIİİ = 2.7 m Bu neticeye göre kullanılan enterpolasyon yöntemlerinin hepsinin gerekli inceliği sağladığı belirlenmiş oluyor. Çizelgedeki sayısal karşılaştırmanın neticelerini ıkısaca özetlersek : Üçgenler teşkil ederek düzlemsel enterpolasyon yönteminde, en terpolasyon sahası büyüdükçe daha doğrusu enterpolasyona iş tirak eden nokta sayısı arttıkça bilgisayarda geniş çapta bellek kapasitesine ihtiyaç hasıl olup, hesaplamada fazla zamanı ge rektirir. Buna sebep olan faktör enterpolasyon üçgenlerinin teş kil edilmesidir. Korelasyon yöntemi ile enterpolasyonda programlama kolay olup, ölçülen noktaların araziyi en iyi bir şekilde kapsamaması halinde enterpolasyonun neticesi hatalı olmaktadır. Birinci derece polinom yöntemi ile yapılan enterpolasyonda or ta derecede hesaplama zamanına ihtiyaç olup, doğruluk derece si yukarıda adı geçen ikinci yöntemden daha iyidir. İkinci derece polinom yöntemi ile enterpolasyonda doğruluk derecesi iyi olup, orta derecede hesaplama süresine ihtiyaç var dır. İki boyutlu Spline-Enterpolasyonu çok teferruatlı programla mayı gerektirip, geniş kapasitede belleğe ihtiyaç duyulur. Buna bağlı olarak hesaplama zamanı uzun sürelidir. En küçük kareler yöntemi ile enterpolasyonda (Bölgesel enter polasyon sahası için bir kez Kovaryans Fonksiyonu hesaplanır. Bu fonksiyon GaussnKovaryans veya Hirvonen-Fonksiyonu ola bilir) doğruluk derecesi çok iyi olup, orta derecede hesaplama zamanına ihtiyaç vardır. En küçük kareler yöntemi (Kovaryans-Fonıksiyonu enterpole edilecek her nokta için ayrıca hesaplanarak) yalnız belirli arazi tipi 19

6 için doğruluk derecesi iyi olup, orta derecede hesaplama zamanına ihtiyaç vardır. Multikuadratik enterpolasyon yöntemi programlanması kolay olup hesaplama süresi diğer yöntemlerden daha kısadır. Doğru luk derecesi iyidir. Sonlu elemanlarla {Finite elements) yapılan enterpolasyonda ge niş çapta ıbilgisayar belleğine ihtiyaç vardır. Hesaplama zamanı orta olup doğruluk derecesi iyidir. Sonlu elemanlar yönteminin enterpolasyondaki uygulaması yeni olduğundan sayısal netice lerle mukayese çizelgesinde yer verilmemiştir. 4. NETİCE Enterpolasyonda neticesinin doğruluk derecesi birinci derecede arazide ölçülen noktaların araziyi en iyi şekilde kapsama özelliğine bağlıdır. Enterpolasyon yöntemlerinin tatbiki karşılaştırılmalarında alman neticelere göre sırası ile Multikuadratik, en küçük kareler (»Bölgesel Kovaryans Fonksiyonu ile) ve ikinci derece polinom yöntemlerinin gerek hesaplama zamanı bakımından ve gerekse doğruluk dereceleri bakımından en iyi yöntemler oldukları anlaşılmaktadır. KAYNAKÇA Bauer, H. : Dezimeter genau Höhen durch Aerotriangulation BuL 3/73, S Brunkln, G. : Automatische Zeichnung von Höhenlinienplaenen DGK G/73 Ebner, H. : Erfahrungen mit dem Programmpaket Hifi Portrag Photogrammetrische Woche, Üniversitaet Stuttgart, Göpfert, W. 5. bis ; İnterpolationsergebnisse mit ner multiquadratisclıen Methode. Z. f. Vennessungswesen 102, , 1977 Hein, G. W. und Lenze, K. : Zur Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit verschiedener İnterpolations-und Praediktionsmethoden Z. f. Vermessungswesen , 1979 Kraus, K. : Unternuchung zur Genauikeit der İnterpolation nach kleinsten Quadraten Z. f. Vermessungswesen , 1973 Torlegard, K. 20 : Photogrammetrie und digitale Höhenmodelle Gegen- Waertiger Stand der Entwendung , 1983

7 MADENCİLİK ÖLÇMECİLİĞİ VE EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Şenol KUŞÇU Hacettepe Üniversitesi ÖZET Yazıda, Madencilik Ölçmeciliğinin, Madencilik Endüstrisindeki ve Mevzuatındaki yeri ve Maden Ölçmecilerinin üslenebileceği görevler anlatılıyor. Maden Ölçmecilerinin bazı ülkelerdeki eğitimöğretimleri ve durumları inceleniyor. Yazıda ayrıca, bu meslek da j İmin Ülkemizdeki durumu ve bu konuda, Madencilikle ilgili 12 kamu kurumu ile yapılan yazışmalardan elde edilen bilgilere yer veriliyor. SUMMARY in this paper, the situation of Mining Surveying and the c ties of Mining Surveyors in Mining Industry and Mining Legislation, is presented. The education and training of Mining Surveyors in some countries and their positions are also examined. The results of corresponding with the 12 state Mining companies about the subject are presented. 1. MADEN MEVZUATIMIZDA VE MADENCİLİKTE TOPOĞ* RAFİK ÖLÇME VE İŞLEMLERLE İLGİLİ KONULAR Maden mevzuatımızın esasını Maden Kanunu ve bu kanun ile ilgili yönetmelikler oluşturmaktadır. Bu kanun ve diğer ilgili düzenlemeler incelendiğinde, topoğrafik ölçme ve işlemleri gerektiren hususların geniş yer aldığı görülmektedir sayılı ve onun bazı maddelerini değiştiren 271 sayılı Maden Kanununun «Arama Ruhsatnamesi Talebi» ile ilgili 17. Maddesi, arama başvurusunda, arama yapılacak sahanın sınır noktalarının ve sınırlarının, hektar olarak yüz ölçümünün belirtilmesini ve sahayı gösterir bir planın bulunmasını öngörmektedir. Bu 21

8 belgelerin nasıl hazırlanacağı ve neleri ihtiva edeceği de «Maden Arama Hakkı Talebi Yönetmeliği» ve «Keşif ve Tahkikat Yönetmeliği» ile düzenlenmektedir. İşletme başvurusu evrakları ile ilgili 44, Maddede ise işletme başvurusunun, sahanm detaylı bir smır ve topoğrafik haritasını ocakların son durumunu gösteren plân, kesit ve projeksiyonlarını ihtiva etmesi öngörülmüştür. Bu belgelerin nasıl düzenleneceği ve neleri ihtiva edeceği ise «İşletme Talebi Hakkı Yönetmeliği» ile düzenlenmiştir. Kanunun 48. Maddesinde haritaların, fen raporunun yerinde kontrolü gerekli görülmüş ve bu kontrolün nasıl yapılacağı «Arazi Tatbik Yönetmeliği»nde gösterilmiştir. Aynı kanunun «İmâlat Haritası ve Defteri» başlıklı 84. Maddesinde ise, «Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi, işletmede, bir imalât defteri tutar ve bir imalât haritası tanzim eder. Tanzim olunan imalât haritasının bir nüshasını esbabı mucibe raporu eklemek suretiyle her yılın ocak ayında Sanayi Bakanlığına tevdi eder...» ifadelerine yer verilmiştir. Bu Maddede öngörülen işlemlerin ne şekilde hazırlanacağı ve neleri ihtiva edeceği «İmalât Haritası ve Defteri Yönetmeliği» ile düzenlenmektedir. Kanunun «Muvakkat İşgal ve İstimlâk» ile ilgili maddelerinde ve yönetmeliklerinde, diğer bazı maddelerinde de topoğrafik ölçme ve işlemleri gerektiren hususlar yer almaktadır. Ayrıca, İmparatorluk döneminden kalan ve halen yürürlükte bulunan, genellikle endüstriyel hammaddeler olarak bilinen maddeleri kapsayan 1901 tarihli «Taşocakları Nizamnamesi» inde ve «Maden, Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Yönetmelik» te de Ölçmecilik ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Madencilikte olduğu gibi İnşaat, jeoloji, Mimarlık, Ulaştırma ve diğer bir çok mühendislik dallarında da ölçmecilik ile ilgili işlemlere ve bilgilere ihtiyaç duyulur. Ancak Madencilik çalışmalarında, zeminin biçimi sürekli değiştiği ve çoğunlukla yeraltında da çalışmalar yapıldığı için bu alandaki görevlere duyulan ihtiyaç daha fazla olmaktadır. Çalışma bölgelerinin yerüstü plânlarından ayrı olarak, yeraltında veya açık ocaklarda sürdürülen hazırlık ve üretim çalışmalarının özel plânlarda gösterilmesi zorunlu olmak- 22

9 tadır. Bu plânlarda, çalışmaların zamana bağlı olarak yansıtılması yanında.zeminin jeolojik ve tektonik özellikleri, üretim tesisleri ve güvenlik önlemleri gibi konulardaki bilgilere de yer verilmesi gerekir. Elde, işletme alanlarının sınırlarını yerüstü, yeraltı özelliklerini, üretim ve işgavenliği ile ilgili bilgileri ve üretim tesislerini gösteren yeterli doğrulukta haritalar olmadıkça bir ocağın emniyetli ve ekonomik olarak çalıştırılması mümkün değildir. Açık işletmecilikte, büyük miktarlarda örtü ve cevher kazılarının yapılması, taşınması, depolanması gibi işlemler gerekli olmaktadır. Genellikle bir ödemeye de konu olan bu işlere ait miktarların yeterli ve güvenilir doğrulukta ölçülmesi, belirlenmesi şarttır. Yine, mülkiyet ve arazi kullanım hakları, gayrimenkul değerlendirmesi, arazi plânlaması, madencilik zararları gibi konular da bu alana giren görevlerdendir. 2. MADEN ÖLÇMECİSÎNİN YÜKLENEBİLECEĞİ GÖREVLER Bir maden ölçmecisinin, Madencilik Endüstrisinde üslenebileceği görevler ülkeden ülkeye değiştiği gibi; kurumdan kuruma, kurum içindeki görev yerine, eğitim-öğretim düzeyine, yeteneğine, deneyimine göre de değişmektedir. Çeşitli ülkelerdeki genel uygulamalar, kurumların ihtiyaçları ve bu elemanları yetiştiren öğretim kurumlarının öğretim programları gözönünde bulundurularak, bu görevleri aşağıdaki ana başlıklarla sıralamak mümkündür : İşletme için gerekli olan her türlü topoğrafik ölçmelerin, hesaplamaların yapılması, yerüstü ve yeraltı ile ilgili haritaların ve ocak plânlarının hazırlanması, arazideki ölçme tesislerinin yaşatıl ması, her türlü bilgi ve belgelerin korunması ile ilgili görevler, Taşınmaz mallarla ilgili mülkiyet ve yararlanma haklarının elde edilmesi, korunması ve bu konulardaki sorunların çözümüne yarayan ölçmelerin yapılması, yürütülmesi ile ilgili görevler. Maden işletmeciliğinin neden olduğu zararların ve çevre sel sorunların belirlenmesine, azaltılmasına yarayacak ölçmelerin yapılması, önlemlerin alınması ile ilgili görevler, 23

10 Madencilik ve tektonik kaynaklı zemin deformasyoniarı ile ilgili özel amaçlı ölçme ve gözlemlerin yapılması, değerlendirilmesi ile ilgili görevler, Mesleki alet, araç ve gereçlerin temini kullanımı ve korun maları ile ilgili görevler, Ocak emniyeti ile ilgili görevler, Maden arama, araştırma, rezerv tesbiti ve işletmesi ile ilgili görevler. Yönetim görevleri, Eğitim ve öğretim, araştırma görevleri, Maden bölgelerindeki belediyelerin ve diğer dairelerin teknik kadrolarında verilebilecek görevler, genellikle Maden Ölçmecisi olarak yetiştirilmiş bir elemanın görev alanına girebilecek konulardır. Bu sıralama genel bir değerlendirme ile yapılmıştır. İşletmelerde, çoğu kez, bir maden mühendisinin, bir maden jeologunun ve bir maden ölçmecisinin görevleri arasında tam olarak sınırlamalar yapmak zor olmaktadır. 3. MADEN ÖLÇMECİLİĞt EĞİTİMİ Maden Ölçmeciliği, Metal Madenciliği ile ortaya çıkmış ve Kömür Madenciliği ile gelişmiş bir meslek dalıdır. Alman3 r a'da 12. ve 13. y.y.larda hazırlanan madencilik ile ilgili ilk düzenlemelerde konuya yer verildiği, 1880 lerde de öğretimine başlandığı görülmektedir. İngiltere'de ise Kömür Madeni ÖlçmeciMğindeki ilk yasal düzenleme 1850 tarihli Maden Teftiş Kanunu ile olmuştur. Bu görevi yapan meslek elemanları, İngilizcede «Mining Surveyor», Amrancada «Markscheider», ve Fransızcada da «Jeometer» adı ile anılırlar. Özellikle Kömür Madenciliğinin yaygın olduğu ülkelerde, bu meslek dalı için, teknisyen, tekniker, mühendis veya bu sınıflandırmaya benzer niteliklerde eleman yetiştiren farklı düzeylerde eğitim kurumları bulunmaktadır. Bu kurumların yüksek öğretim düzeyinde eğitim yapanları, genellikle.madencilik, Jeodezi ve Jeoloji ile ilgili fakülte, akademi ve yüksek okulların bir bölümünü, enstitü veya anabilim daimi oluşturmaktadır. 24

11 Bu ülkelerde, bu öğretim kuramlarından mezun olan Maden Ölçme Mühendislerinin kurdukları meslek odalarının Milletler arası kuruluşu «Dünya Maden Ölçmecileri Federasyonu {International Society For Mining Surveyors-I.S.M.)»dur. Bu Federasyonun her üç yılda bir yapılan genel kongrelerinden 5. si 1982 yılında Bulgaristan'da yapılmış ve 40'a yakın ülkeden 1000 dolayında Maden Ölçmecisi katılmıştır. Tablo 1 de, akademik düzeyde maden ölçmecisi yetiştiren bazı öğretim kurumlarının adları, öğretim süreleri ve öğretim programları ile ilgili bilgiler verilmektedir. İngiltere'de de örgün Maden Ölçmeciliği Eğitimi, dört kolejde yapılmaktadır. Sunalarda eğitim-öğretim, 4 yıllık genel orta öğretimden sonra 4 yıl sürelidir. Her öğretim yılının 6 ayı endüstride geçmektedir saatlik 2 yıllık ilk bölüm sonunda başarılı olanlara teknisyenlik diploması verilmektedir saatlik son iki yıl 25

12 sonunda başarılı olanlara ise yüksek dereceli diploma verilmektedir. Bu son iki yılda okutulan dersler : 1. Yıl Madencilik Ölçmeciliği : 150 Saat Ölçme Projesi (yıllık ölçme kampı) ; 75» Jeoloji : 75 Saat Madencilik Mevzuatı : 75» Matematik : 105» Mühendislik Bilgileri : 75» Genel Konular (ulaştırma, yönetim tekniği v.s.) : 60» Toplam : 615 Saat 2. Yıl Madencilik Ölçmeciliği : 150 Saat Ölçme Projesi (yıllık kamp) : 75» Jeoloji : 75» Madencilik Mevzuatı : 75» Madencilik Teknolojisi : 75» Maden Projeciliği : 75» Genel konular (merkezi ve yerel yönetim, : 60» çevre hukuku v.s.) Toplam : 585 Saat dir. Ancak bu mezunların ocaklarda sorumlu ölçmeci olabilmeleri için, ayrıca «Devlet Madencilik Ehliyet Kurulu»nun uygulama sınavını da başarmaları ve sertifika almaları gerekmektedir. Bu eğitimin devamı olarak, ayrıca Kraliyet Ölçme Enstitüsü (RİCS)'in Mineraller Bölümü tarafından ileri düzeyde 3 yıl süreli meslek içi eğitim kursları düzenlenmektedir. Düzenlenen bu kursların sınavları iki bölümde yapılmaktadır. Konuları ise : 26

13 1. Bölümde, Madencilik ve Mühendislik Ölçmeciliği Değerlendirme Yöntemleri Uygulamalı Jeoloji Tıaşınmazmal Hukuku Yapı Teknolojisi 2. Bölümde (Bitirmede), İleri Madencilik ve Mühendislik Ölçmeciliği (12 makale) Mineral 'Değerlendirmesi Maden ve Mineral Kanunu Madencilik Zararları (Subsidans) Mühendisliği ve Hukuku İdare Hukuku Maden Arazisinin Yönetimi dir. Halen uygulanmakta olan bu eğitim-öğretimin bütün aşamaları şekil 1 de şematize edilerek gösterilmektedir. Kara Avrupasında bulunan ve Maden Ölçmeciliği Eğitim-Öğretîmi yapılan kurumların öğretim programlarında da Ölçme, Maden, Jeoloji ve Hukuk ile ilgili derslere değişen oranlarda ağırlık verildiği, ayrıca Jeodezi, Fotogrametri, Dengeleme, Madencilik Kartoğrafyası gibi meslek derslerinin de yer aldığı görülmektedir. 4. TÜRKİYE'DE DURUM Ülkemizde Maden Ölçmecisi yetiştiren bir öğretim kurumu bulunmamaktadır. Maden Ölçmeciliği, genellikle, Maden Mühendisleri için, birer Topoğraflık veya Harita Mühendisliği; Harita Mühendisleri için ise az ilgi duyulan bir görev alanı olarak görülmektedir. Yerüstü ölçmeleri ve genel amaçlar için yetiştirilmiş teknisyen ve mühendislere, karşılaşacakları görevlerin gerektirdiği bilgiler ve beceriler yeterince kazandırılamadığı için, bu alanda başarılı olmaları zor ve zdiayam. alıcı olmaktadır. Maden Mühendisliği Öğretimi içinde ise, konuların yeterince ve gerektiği gibi işlenmek mümkün olamamaktadır. 27

14 28

15 Günümüzde, ölçme alet, araç ve yöntemleri çok gelişmiş olmasına rağmen 1900'lerde veya 1943 yıllarında, Zonguldak Kömü: Havzasında geçerli olan «E.K.İ. Plân ve Harita Fenni Talimatnamesi» ve «Jeometer İş Talimatnamesi» gibi düzenlemelerde öngörülen disiplin ile gerçekleştirilen hizmet düzeyinin bugünkü çoğu kurumlardakinden daha nitelikli olduğu söylenebilir. Bu konuda, işletmelerimizdeki durum hakkında bilgiler alabilmek ve Meslek Yüksek Okulları bünyesinde «Maden Ölçme Teknikeri» olarak yetiştirilmesi düşünülen bir ara eleman için görüşlerini öğrenebilmek amacı ile 1984 yılı içinde, Madencilik ile ilgili 20 kadar kamu kuruluşuna birer yazı gönderilmiştir. Bu yazıda : Yeterince Madencilik ve Jeoloji bilgisine de sahip, Teknis yenlik (Topoğraflık) ve onun üzerindeki ocak içi ve ocak dışı gö revlerde çalıştırılabilecek nitelikte bir ara elemana ihtiyaç duyulup duyulmadığı, duyuluyor ise verilebilecek görevlerin neler ola bileceği, Böylece bir elemanın eğitim ve öğretiminde, Ölçme-Plârı Madencilik, Jeoloji ve Temel Bilimler konularına ne oranlarda ağır lık verilmesi gerektiği, Halen Ölçmecilik alanında görev yapan mühendis, teknis yen, topoğraf ve diğer personellerin sayıları ile hangi kaynaklar dan yetiştikleri, İşletmelerin işletme ve imtiyaz alanlarının miktarları ile yerüstü ve yeraltı ile ilgili pafta sayıları, Sınırlarının ve taşınmaz mallarının diğer kişi ve kuruluş lara karşı korunmasında sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadıkları, Çalışmalarının, madencilik zararlarına, çevresel ve sosyal sorunlara neden olup olmadığı, Yukarıdakiler dışında, gerek Maden Ölçme Teknikerliği ge rekse Maden Mühendisliği eğitim öğretimi konularında önerileri nin olup olmadığı hususlarına yer verilmiş ve görüşleri sorul muştur. Kurumlardan 12.si yazımızı cevaplandırmış olup, alman bilgiler tablo 2 de özetlenerek verilmiştir. 29

16 12 kurumdan 10'unun Maden Ölçme Teknikeri olarak y< tiştirilecek böyle bir elemana ihtiyaç duyduğu, 2'sinin ise bu ama< la özel kurslar düzenlediği, Tanımlanan nitelikteki bu ölçme elemanının, öncelikle, b linen klasik topoğrafik Ölçme ve İşlemlerle ilgili görevlerde çalı: tırılacakları, Eğitim-öğretimlerinde, Ölçmecilik ile ilgili konulara % 4î 80, Madencilik konularına % 10-30, Jeoloji konularına % 5-20,ar; smda değişen oranlarda ağırlık verilmesi gerektiği, Bütün kurumların sınırlarını ve taşınmaz malları ile ilgi

17 haklarını kişilere ve kurumlara karşı korumada sorunlarla karş laştıkl'arı, Tamamının az veya çok çevresel sorunlara ve zararlara m den oldukları, Gerek Maden Mühendisliği, gerekse Maden Ölçme Tekn kerliği eğitim öğretiminde, açık ocak işletmeciliği ile ilgili kom lara daha çok yer verilmesi, staja uygulamaya önem verilmesi, gibi hususlarda bilgiler ve öneriler alınmıştır. 5. SONUÇ Ülkemizde, maden bölgelerinin çoğunda, doğal şartların, diğf ülkelerden daha zor işletmecilik sorunlarına neden olduğu biliı mektedir. Bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi için çalışmal; rın daha nitelikli kişilerle ve daha üstün teknik ve teknoloji i yürütülmesi gerekir. Bugün Ülkemizde Zonguldak Kömür Havz; smda veya diğer bir çok işletmelerimizde yapılan Madencilik, ba ka ülkelerdekinden genellikle daha zor olduğu için, ölçmecilik kaj samına giren görevlerin yerine getirilmesi de zor olmaktadır. Hs ritalar, plânlar ve ölçmeciler tarafından üretilen diğer bilgile güçlüklerin azaltılmasında, sorunların çözümünde en güvenilir ya dımcılar olduğundan bu konuya gerek eğitim^öğretimde gerek; uygulama alanında önem verilmesi gerekmektedir. Günümüzde daha yaygın olarak uygulanmakta olan açık işle mecilik sırasında, özellikle, şartname, yönetmelik gibi düzenlem lere göre ihtiyaç duyulan miktar belirlemelerinde çeşitli unsurlar; göz önünde bulundurulması gerekir. Bu unsurlar çalışılan bölg 32

18 nin topoğrafik yapısı, örtü durumu, yapılan ölçme ve hesaplamanın kesin veya -ara ölçme oluşu, eldeki eleman, alet, araç imkânları, zaman, istenen doğruluk derecesi ve ölçmeye ıkonu nesnenin işçilik veya zati değeri gibi hususlardır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak amaca uygun ölçmeler, hesaplamalar yapılmakta, plânlar düzenlenmektedir. Bu işlemlerle elde edilen sonuçların isabetli olabilmesi ise hizmeti yapan kişinin bilgisine, beceri ve yetkisine bağlı olacağı açıktır. Gerek, başlangıçtan beii sözü edilen ve gerekse yeni ihtiyaçlarla ortaya çıkacak görevlerin, gelişen modern alet, araç ve yöntemlerden yararlanılarak doğru ve ekonomik olarak yürütülebilmesi için, ölçerek, hesaplayarak, çizerek bilgiler ve hizmetler üretebilen, bilgi ve belgeleri değerlendirebilen, yorumlayabilen nitelikli ölçmelere ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenlerle ülkemizde de bu konuya önem verilmeli, teknisyenlik ve onun üzerinde meslek elemanı eğitimine bir an önce başlanmalıdır. Aksi durumda, bu alandaki hizmetlerin gereğince yürütülmesi mümkün olmayacak ve eksikliklerin birikimi sonucu ortaya çıkacak sorunlar, zararlar artarak devam edecektir. KAYNAKLAR : 1. D. Baxendale, Education of the Minerals Surveyor in the United Kingdom - IV. ISM/AACHEN, D. Baştanlar. Maden Kanunu, ANKARA, E. Levitt, Education and Training of Coal Mining Surveyors in Great Britain - IV. ISM/AACHEN, E. Ludvigsen, Mine Surveying in Norway-IV. ISM/AACHEN, M. Milewski, Polnishes Modeli der Markscheider - Ausbüdung. -IV. ISM/AACHEN, 1979, 6. R.J Orchard. The Surveyor and the Coal Mining Industry. Delivered to South Wales Monmouth - Shire Branch RİCS, on 15 March, A.Sturgess, The role of the Mining Surveyors in the United Kingdom-IV. ISM/AACHEN,

19 SAYSSAL YÜKSEKLİK MODELLERİ İLE AÇ5K MADEN OCAKLARINDA HACİM HESABI Yrd. Doç. Dr. Atilla GÜLER Karadeniz Üniversitesi 1. GİRİŞ Kazı ve dolgu işleri ile ilgili geleneksel hacim hesaplan çoğunlukla iotogrametriık veya yersel yöntemlerle ölçülmüş kot noktalarına doğrudan doğruya veya bu noktalardan yararlanarak çizilen kotlu planlara dayandırılır. Hacim hesapları ölçülen bu kot noktalarına göre yapıldığından, özellikle yersel ölçmelerde, hesaplama yönteminin gerektirdiği nokta dağılım biçimlerinin (sampling patterns) sağlanması arazi çalışmalarını güçleştirir ve hatta noktaların sabit belirli kesitler biçiminde ölçülmesi durumunda, kesitlerin aralarında :kalan karakteristik noktaların belirlenememesi hacım hesaplarında bilinmeyen hatalara neden olur. Arazinin karakteristik noktalarında yapılan yersel ölçmelerle hesaplanan noıkta koordinatlanyla oluşturulan prizmalarla belirli bir başlangıç düzlemine göre hacım hesabı yapılması durumunda baş ka bir güçlük vardır. Bu yöntemde kazı veya dolgu hacmi, kazı ve ya dolgu öncesi yapılan ölçmelerle hesaplanan prizma hacınılarının toplamı ile kazı veya dolgu sonrası yapılan ölçmelerle hesaplanan prizma hacımları toplamı arasındaki fark olarak elde edilmekte dir. Kazı veya dolgu alanı dış çerçevesi arazide işaretli olamayaca ğından, kazı veya dolgudan sonra yapılan alımın çerçevesi ile kazı veya dolgudan önce yapılan alımın çerçevesi farklı olabilmektedir. Böyle bir durum ise ölçülerden elde edilen koordinatlarla hemen hacım hesabı yapılmasına engeldir. Kazı veya dolgudan önce ve sonra yapılan ölçülerin çizilmesi ve hesap çerçevesinin burada ta nımlanması ve bu çerçeve üzerinde yeni noktaların enterpolasyonla elde edilmesi gerekir. Bu ise oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir iştir. i 34

20 Hacım hesaplan için arazi çalışmalarının güçlüklerini ve büro çalışmalarım azaltmak ve hesapların doğruluğunu arttırmak için sayısal yükseklik modellerinden yararlanmak en akılcı yol olarak görünmektedir. Bu yazıda hacım hesaplan için sayısal yükseklik modellerine dayalı, özellikle açık maden ocaklarında kullanılmaya uygun bir sistem açıklanmaya çalışılacaktır. 2. SİSTEM VE BİLEŞENLERİ Tasarlanan sistem otomatik kayıt ortamlı elektronik takeometrelerle yapılan yersel ölçmelere dayalıdır. Hacım hesapları, elektronik takeometrenin kayıt ortamında veya bir manyetik kaset bandda kayıtlı olan ölçüler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra multikuadrik enterpolasyon yöntemine göre ince bir kare grid ağında sayısal yükseklik modeli oluşturularak yapılmaktadır. Sistem donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşene ayrılabilir. Düşünülen sistemde arazi donanımı şöyledir : 1)Elektronik takeometre, 2)Otomatik kayıt ortamı, 3)Reflektörler, 4)Manyetik kaset teyp kaydedici, 5)Nirengi gerekli ise 2 CC teodoliti, 6)Nivo. Kayıt ortamı olarak genellikle EPROM, PROM veya ROM'larda bulunan programların denetimindeki bir mikroişlemcimn kuliand?ğı düşük güçle beslenen rasgele erişimi! bellekler (RAM) kullanılır. Bunlara kaydedilebilecek en yüksek nokta sayısı yapımcı firmalara göre 227 ilâ 1100 arasında değişmektedir. Arazi çalışması sırasında sıası dolan kayıt ortamındaki bilgiler manyetik bir kaset band kaydedici yardımı ile kaset banda kaydedilir. Bu amaç için değişik firmalarca yapılmış değişik bağlantı düzenleri bulunmaktadır. 35

21 Büro donamım olarak en az 256 Kb ana bellek sıalı en az 16 bitlik tıir mikrobilgisayar ve çevre birimleri düşünülmektedir. Çevre birimleri ise, 1) Mb sıalı disk, 2)Kaset teyp sriicü, 3)ıKartriç teyp sürücü, " 4)Yazıcı 'dan oluşur. Disk birimi sayısal yükseklik modelini oluştururken veri yönetimi sırasında gereklidir. Kaset teyp sürücü araziden gelen manyetik kaset bandlarındaki bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak amacı ile ıkullanılır. Kartriç teyp sürücü ise diskte daha ileride kullanılacak bilgileri kartriç band ortamına aktararak diskin boşaltılması amacına yöneliktir. Yazılımlar mikrobilgisayarın işletim sistemi, sistem yazılımları ile uygulama programlarından oluşur. Uygulama yazılımları, 1)Nirengi ağı dengelemesi, 2)Kestirme hesabı, 3)Poligon hesabı, 4)Nivelman hesabı ve dengelemesi, 5)Ölçülen kot noktalarının koordinatlarının hesabı, 6)Ölçülerde kot boşluklarının olup olmadığının deneti- - '. '.. ' 'İDÎ, ' '. i ; i i j I; 7) Sayısal yükseklik modelinin elde edilmesi için gerek- - li multikuadniik enterpolasyon ve hacım hesabı, 8) Veri yönetimi, olarak sayılabilir.., " ""' Sayısal yükseklik modelinin elde edildiği îmultikuadrik enterpolasyon hakkında bilgi çeşitli kaynaklarda bulunmaktadır (Hardy, 1977; Güler, 1978; Güler, 1983). "36

Madencilik Faaliyetlerindeki Mühendislik Ölçmelerinin ve Haritalama Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Önemi

Madencilik Faaliyetlerindeki Mühendislik Ölçmelerinin ve Haritalama Hizmetlerinin Temel Nitelikleri ve Önemi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (7-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (7-15) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR B. AN 1, H. ERKAYA 2 1 T.K.İ. Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, burakan2002@hotmail.com 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE *

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK EĞİTİMİ ÜZERİNE * HalilERKAYA** ÖZET Teknolojik gelişmesine paralel olarak yükseköğretime bakış açısı ve beklentiler değişmekte; öğretimin kalitesinin arttırılmasına, akreditasyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAM VE YÖNETMELİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Tahsin Yomralıoğlu 1, Recep Nişancı 2, Mehmet Çete 3, Ezgi Candaş 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul, tahsin@itu.edu.tr,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR YAPI İŞLERİNDE; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ KAZALARI VE İSTATİSTİKLERİ YENİ YAKLAŞIMLAR VE DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, BÖLÜM:I GİRİŞ Yapı işleri, çalışma şartları bakımından, en riskli sektör

Detaylı

KOCAELİ İLİ SANAYİ KURULUŞLARININ İŞ SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULARINI KURMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KOCAELİ İLİ SANAYİ KURULUŞLARININ İŞ SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULARINI KURMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLÜ BİLDİRİLER IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ / İSG - 01-2007 BU BİR MMO YAYINIDIR MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011) Erdem CAM * Özet: Türkiye de İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika eğitimleri 2004 yılında çıkartılmış yönetmelik çerçevesinde başlamış ve 2004-2010

Detaylı

Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi

Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi 38 ~... ~ ~ ~ ~ : L : ~ ~... -... *» " - Dış Ülkelerde ve Yurdumuzda Fotogrametri Öğretim ve Eğitimi --"^^ Yazan : Ahmet YAŞAYAN Y. Müh. Harita yapımında incelik ve hızı arttırmak, ekonomiyi sağlamak maksadıyla

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988

The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988 Elementary Education Online, 10(3), 1010-1027, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 1010-1027, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Study of Developments in Computer Education in Turkey between1960-1988

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

İs Bağlığı İs Güvenliği

İs Bağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Bağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 2001 İŞ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ / İSİG - 01

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı