17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m"

Transkript

1 17. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritalar n yap m, 5 y ll k imar program n n ilgili di er Müdürlüklerle birlikte haz rlanmas, mar planlar na uygun olarak imar program içinde bulunan yap yerleri için gerekli arsa üretimi ile kamusal alanlar n belirlenmesine esas düzenleme sahalar n n seçilmesi, Seçilen düzenleme sahalar n n yasa ve yönetmelikler do rultusunda imar uygulamalar n n yap lmas, Ta nmazlar n yola terki, birle tirilmesi ve ayr lmas ile ilgili tescile esas i lemlerinin yürütülmesi, Yeni yap lacak yap lar n müellifince haz rlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yap yeri uygulama ve yap yeri kot krokileri ile projesine göre subasman seviyesine gelen yap lar n kontrol i lemlerinin yürütülmesi, lçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile an lan yerler üzerinde bulunan binalara kap numaras verilmesi, bu numara ve isim yaz l levhalar n temini ile mahalline as lmas i lemlerinin sa lanmas Düzenleme Sahas Seçimi : Uygulama imar plan olan yerlerde, imar kanununun 18. maddesi ve imar kanununun 18. maddesi uyar nca yap lacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakk nda yönetmelik hükümlerine uygun olarak Teknik Komisyon taraf ndan tespit edilir. ; Dilekçe Tapu Belgesinin Asl mar Durumu Belgesinin Asl Düzenleme Sahas Harc Vekaletname (gerekirse) Parselasyon Plan : Mevzuata, uygulama imar plan ve plan notlar na uygun yap la maya temel olu turmak ve kamu hizmet ve tesis alanlar n n kamu eline geçi ini sa lamak amac ile haz rlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil i lemlerinde esas al nan arazi ve arsa düzenleme i lemini gösteren pland r. Dilekçe Serbest Harita Mühendisi'nce Yasa Ve Yönetmeliklere lgili lemli Dosya lemli Dosya çinde Bulunmas Gerekli Belgeler De i iklik Haritalar Yap m Ve Kontrol Bilgileri Tescile Konu Harita Ve Planlar n Kontrol Formu 1

2 Teknik Rapor Düzenleme Sahas Encümen Karar Düzenleme Sahas Gösterir Onayl Pafta Sureti Durum Haritas Düzenleme Ortakl k Pay Oran Hesap Cetveli Ada Ve Pafta Bölüm Krokisi Da t m Cetveli Özet Cetveli Tahsis Cetveli Yeni mar Ada Alanlar Hesab Cetveli Ada Ölçü Krokileri Koordine Özet Ve Alan Hesab Cetvelleri Aplikasyon Hesap Çizelgeleri Onayl Tapu Kay tlar Örnekleri Say salla t r lm Kadastro Parsellerinin Ölçü Ve Alan Hesaplar Ay rma Çap Ve hdas Hesap Ve Krokileri (Varsa) Nirengi, Poligon Ve Rs. Noktalar Ölçü Cetveli Hesap Cetveli Koordine Özet Cetveli Kanava Röper Krokileri Yola terk, yoldan ihdas, ay rma ve birle tirme i lemleri (3194 say l mar Kanunu nun 16. maddesine tabi i lemler): Uygulama imar plan na göre imar hatt te ekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdas bulunan parsellere uygulanan i lem ile bu kapsamda birle tirme veya ay rma i lemi yap larak olu an parsellere uygulanan i lemdir 2

3 - mar Durumu Belgesi - Serbest Harita Mühendisi nce Haz rlanm lem Dosyas lem Dosyas çinde Bulunmas Gerekli Belgeler - De i iklik Haritalar Yap m ve Kontrol Bilgileri - Tescile Konu Harita ve Planlar n Kontrol Formu - Teknik Rapor - Aplikasyon Krokisi Asl ( Kadastro Müdürlü ünden) - mar Durumu Belgesi Asl ( mar ve ehircilik Müdürlü ünden) - Tapu Senedi Asl - Durum Haritas - Tescil Bildirimi (Beyanname) - Ölçü Krokisi - Koordine Özet ve Alan Hesab - Aplikasyon Hesab - Nokta Dönü üm Koordine Hesab - Röper Krokileri - Ay rma veya birle tirme i leminde birden fazla malik varsa maliklerin noterden konuyla ilgili muvafakatlar Teknik Uygulama Sorumlulu u (TUS): Üzerine bina yap lacak parsellerin imar durumu belgesine göre mimari projelerin haz rlanmas na altl k te kil eden ve serbest çal an Harita Mühendisi nce haz rlanan, yeni yap lacak binalar n kitle ebatlar n, çekme mesafelerini, kotlar n ve yol geni li ini belirten yap yeri uygulama ve kot krokilerinden olu an i lemli dosyad r. 3

4 stenilen belgeler - Harita Mühendisince haz rlanan i lemli dosya lem Dosyas çinde Bulunmas Gerekli Belgeler - Tapu Senedi - Aplikasyon Krokisi Asl ( Kadastro Müdürlü ünden) - mar Durumu Belgesi Asl ( mar ve ehircilik Müdürlü ünden) - Yap Uygulama Sorumlulu u Yap m ve Kontrol Belgesi (HKMO Onayl ) - TUS Belgesi (HKMO Taraf ndan verilen Tip mar Yönetmeli i artnamesine ili kin SHKMMO Bürolar Oda Sicil Kay t Belgesi) - Sözle me - Taahhütname (Teknik Uygulama Sorumlusunun imzalad ) - Yap Yeri Uygulama Krokisi (Say salla t r lm parsel ve kitle kö e noktalar na ba l olarak haz rlanan parsel ve kitle ölçülerini belirten kroki) - Yap Yeri Kot Krokisi (Parsel ve Kitle kö eleri ile kitle istikametine gelen yol ve kald r m noktalar n n Ülke Nivelman a na dayal olarak kotland r l p sabit bir noktaya kot Röperi yap larak haz rlanan kroki) - Nivelman Ölçüsü ve Hesab n Gösteren Çizelge - Yap Yeri Röleve Krokisi - Parsel ve Kitlenin Kö e Noktalar n n Koordinat ve Kotu ile Alan Hesap Çizelgesi - Kutupsal Aplikasyon Ölçüleri - Nokta Dönü üm Koordine Hesab - Subasman Kotu Tutana - Rs. Ve Poligon Röperleri - Teknik Rapor 4

5 K rm z Kot (Yol Profili): Henüz aç lmam veya asfaltlanmam imar yollar n n aç lmas halinde asfalt üst kotlar n gösterir yol krokisidir. - Harita Mühendisince Haz rlanan Yol Projesi RUHSAT SONRASI Z NLER Aplikasyon Vizesi: Belediyemizce onaylanan TUS i lemli dosyas na göre parselin üzerine yap lacak yap n n veya yap lar n aplikasyon i leminin do ru yap l p yap lmad n n kontrolü sonras yap lan vizedir. - Yap Ruhsat Asl - lemin Proje ve Eklerine Uygun Oldu unu; Vizenin Yap lmas nda Mahsur Olmad n Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yaz s Temel Vizesi Belediyemizce onaylanan TUS i lemli dosyas na göre ruhsat alm binalar n temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montaj ile kitle ölçümlerinin uygunlu u durumunda yap lan vizedir. - Yap Ruhsat Asl - lemin Proje ve Eklerine Uygun Oldu unu; Vizenin Yap lmas nda Mahsur Olmad n Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yaz s Subasman Vizesi Belediyemizce onaylanan TUS i lemli dosyas na göre ruhsat al nm bina veya binalar n subasman seviyesine geldikten sonra bina ebatlar n n, çekmelerinin ve subasman yüksekli inin proje ve eklerine uygunlu unun tespiti halinde yap lan vizedir. 5

6 - Yap Ruhsat Asl - lemin Proje ve Eklerine Uygun Oldu unu; Vizenin Yap lmas nda Mahsur Olmad n Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yaz s NUMARATAJ LEM Numarataj Belgesi: 31/07/2006 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay nlanarak yürürlü e giren Adres ve Numaralamaya li kin Yönetmeli e göre Konak Belediyesi s n rlar içerisinde bulunan meydan,bulvar,cadde ve sokaklara cephesi olan yap lara verilen belgedir. - Tapu Fotokopisi - Yap Kullanma izin belgesi fotokopisi - Kirac ise Kira kontrat fotokopisi - Tüzel Ki ilikler için irket imza sirküleri fotokopisi - lemin Takibi halinde Vekaletname fotokopisi - lgilisinin T.C Kimlik Numaras ve Vergi Numaras - Tüzel Ki ilikler çin sadece Vergi Numaras (Gerekli duyulmas halinde tüm belgelerin as llar istenmektedir.) Numarataj krokisi: Numarataj belgesi ekinde verilen yap n n cephesinin bulundu u meydan, bulvar, cadde ve soka a göre kat adedini, ba ms z bölümlerin kap numaralar n ve kullan m amaçlar n gösterir kroki - Tapu Fotokopisi - Yap Kullanma izin belgesi fotokopisi - Kirac ise Kira kontrat fotokopisi - Tüzel Ki ilikler için irket imza sirküleri fotokopisi 6

7 - lemin Takibi halinde Vekaletname fotokopisi - lgilisinin T.C Kimlik Numaras ve Vergi Numaras - Tüzel Ki ilikler çin sadece Vergi Numaras (Gerekli duyulmas halinde tüm belgelerin as llar istenmektedir.) PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR DARE PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜ Ü 2008 YILI HEDEF 2008 YILI GERÇEKLE ME HEDEFTEN SAPMA ( % ) STRATEJ K AMAÇ I : Hizmet üretimi için ileti im ve bilgilendirmenin yeterli düzeye ç kar lmas ve beklentilere uygun hizmet politikalar n n gerçekle tirilmesi STRATEJ K HEDEF I.I : zmir B.B.B. ile koordineli co rafi bilgi sistemlerinin olu turulmas PERFORMANS HEDEF Co rafi bilgi sisteminin olu turulmas sa lamak PERFORMANS GÖSTERGELER Faaliyet 1 mar planlar n n say sal hale getirilmesi %30 Tamam Faaliyet 2 Faaliyet 3 Halihaz r, mevcut kadastro ve uygulama haritalar n n say sal hale getirilmesi Numarataj bilgilerinin güncelle tirilerek di er verilerle e le tirilmesi %30 Tamam %40 Tamam TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI Faaliyet 1 mar planlar n n say sal hale getirilmesi Müdürlük Bütçesi Faaliyet 2 Faaliyet 3 Halihaz r, mevcut kadastro ve uygulama haritalar n n say sal hale getirilmesi Numarataj bilgilerinin güncelle tirilerek di er verilerle e le tirilmesi Müdürlük Bütçesi Müdürlük Bütçesi DE ERLEND RME Faaliyet 1 Faaliyet 2 Belediyemiz s n rlar içinde haz rlanan revizyon imar planlar ile imar plan tadilatlar say salla t r larak bilgisayar ortam na aktar lm t r. lçemizin muhtelif bölgelerinde yap lan imar uygulamalar kapsam ndaki 48 hektarl k alan n halihaz r kontrolü sa lanm ve say sal halihaz r verileri standartla t r larak bilgisayar ortam na aktar lm t r. 7

8 Faaliyet 3 Müdürlü ümüze Numarataj belge ve krokisi almak amac yla yap lan ba vurular do rultusunda 6899 adet Numarataj belge ve krokisi düzenlenmi olup,söz konusu belgelerdeki adres verileri bilgisayar ortam na aktar lm t r STRATEJ K HEDEF I.II : PERFORMANS HEDEF Kentin de i ik bölgelerinde imar uygulamalar n n yap lmas mar uygulamas h zland r lacakt r. %30 Tamam PERFORMANS GÖSTERGELER Faaliyet 1 lçenin de i ik bölgelerinde yakla k 150 hektar alanda imar uygulamas yapmak (Uzundere, Ball kuyu vb. ) 45 (hektar) 48 (hektar) 7 TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI Faaliyet 1 lçenin de i ik bölgelerinde yakla k 150 hektar alanda imar uygulamas yapmak ( Uzundere Ball kuyu vb. ) ,00 - %100 DE ERLEND RME Faaliyet 1 Muhtelif Mahallelerde haz rlanan imar uygulamalar ndan 25,4 hektarl k alan n tescili sa lanm ; 3,3 hektarl k alan tescili sa lanmak üzere Konak Kadastro Müdürlü üne gönderilmi ; 15,8 hektarl k alan teknik i lemleri tamamlanarak encümenimizce onanm ve yakla k 3,5 hektarl k alan da 3194 say l mar Kanununun 16. Maddesine göre parsel baz nda i lem görmü tür. 8

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

Güneş Enerji Santrali (GES) Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Güne Enerji Santrali (GES) Önlisans Ba vurusunda Sunulmas Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi 1) Önlisans Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i (Yönetmelik) Ek-2 deki örne e uygun

Detaylı

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi

Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi Güne Enerjisine Dayal Lisans Ba vurular nda stenecek Bilgi Ve Belgeler Listesi 1) Ba vuru Dilekçesi (Ek-1) (Elektrik Piyasas Lisans Yönetmeli i Ek-1 deki örne e uygun olarak haz rlan p imzalan r. Yetkinin

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ TEKN K B R MLER EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 y l nda uygulad m z program n bir dökümünü içeren faaliyet raporu, performans sonuçlar n da içeren bir biçimde düzenlenmi

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU

BELEDİYEMİZ TAŞIT FİLOSU 5. ULA IM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Belediyemiz birimlerinin günlü ve saatli araç ihtiyaçlar n n kar lanmas, hizmette kullan lan araçlar n Trafik Tescil i lerinin takip edilmesi, bu araçlar ve i makinelerinin

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534

Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İletişim Teknolojileri Tamim No: 6534 03.Aralık 2007 İ D A R İ V E M A L İ İ Ş L E R D A İ R E S İ B A Ş K A N L I Ğ I B İ L G İ İ Ş L E M Ş U

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı