UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR VE LAMBERT'in AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR VE LAMBERT'in AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME"

Transkript

1 MTA Dergisi, 134, 41-58, 2007 UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR VE LAMBERT'in AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME Cemal GÖÇMEN * ÖZ.- Bu yazý; harita projeksiyonlarý hakkýnda bilgi vermek, bu projeksiyonlarý kullanýrken nelere dikkat etmemiz gerektiðini göstermek için hazýrlanmýþtýr. Yazýda harita projeksiyonlarýnýn tümü anlatýlmamýþ, çalýþmalarýmýzda en çok kullandýðýmýz iki projeksiyon sistemi olan; Universal Transverse Mercator ve Lambert'in açý koruyan (Konform) projeksiyonlarýndan bahsedilmiþtir. Yazýda derece-utm dönüþüm programlarýnda dönüþümün yapýlmasý için gereken, dilim orta meridyeni belirlenmesinin önemi vurgulanarak, komþu ülkelerin Lambert Projeksiyonunda çizilmiþ haritalarýnýn, neden bizim Lambert Projeksiyon Sisteminde çizilmiþ haritalarýmýzla çakýþmadýðý incelenmiþtir. Makalede ayrýca harita projeksiyonlarýnda kullanýlan matematiksel modellerden söz edilmiþ ve insanlarýn eski çaðlarda dünyanýn þekli ve boyutlarý ile ilgili meraklarý ve neler yaptýklarý, tarihsel geliþim baþlýðý altýnda anlatýlmýþtýr. Anahtar kelimeler: Dünyanýn þekli, UTM projeksiyonu, Lambert projeksiyonu. GÝRÝÞ Haritalar, yer bilimcilerin aldýklarý ölçüleri, örnekleri, yer ile ilgili yaptýklarý her türlü çalýþmalarý düzlem üzerinde gösterebilmek için kullandýklarý bir metottur. Bu yazýnýn amacý sürekli kullandýðýmýz haritalar hakkýnda detay bilgi vermek ve komþu ülkelerde Lambert projeksiyonunda çizilmiþ haritalarýn ülkemiz Lambert projeksiyonunda çizilmiþ haritalarla çakýþmama nedenlerini irdelemektedir. Bu konu uzun mesafeli jeofizik araþtýrmalar için önem taþýmaktadýr. Eratosthenes ölçme iþlemini, Asuvan (Syene) ile Ýskenderiye kentleri arasýnda yapmýþtýr. Asuvan kentinin yengeç dönencesine yakýn olmasý nedeniyle, 21 Haziranda güneþ ýþýnlarý buraya dik gelmektedir. Eratosthenes'e göre güneþ, öðle vakti ýþýnlarýn tam dik olduðu durumda, Ýskenderiye'de çekül doðrultusu ile 7 12' lýk bir açý yapmaktadýr (Þekil 1). Tarihsel geliþim Dünyanýn þekli ve boyutlarý ilk kez Eski Yunan'da gündeme gelmiþ ve sferoidal (küreye benzer) dünya kavramý yine ilk kez Pythagoras (M.Ö ) tarafýndan ortaya atýlmýþtýr. Dünyayý dikdörtgen, düzlem, silindir þeklinde tarif e- den çað dýþý diðer görüþler karþýsýnda, Pythagoras'ýn Sferoidal dünya kavramý o dönem Yunan' da en çok desteklenen kavram olmuþtur. Dünyanýn boyutlarýnýn ölçülmesi ve hesaplanmasý ilk kez Eratosthenes (M.Ö ) tarafýndan yapýlmýþtýr. Þekil 1- Eratosthenes'e göre güneþ, öðle vakti ýþýnlarýn tam dik olduðu durumda, Ýskenderiye'de çekül doðrultusu ile 7 12' lýk bir açý yapmaktadýr. * Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü, Jeofizik Etütleri Dairesi, Ankara

2 42 Cemal GÖÇMEN Bu 7 12' lýk açý, 360 olan tam daireye oranlýðýnda, Ýskenderiye ile Asuvan kentleri arasýndaki dairenin yay parçasý, bir tam dairenin 1/50 si kadar olur. Asuvan ile Ýskenderiye arasý zamanýn ölçü birimi olan "stadya" cinsinden ölçülmüþ ve 5000 stadya bulunmuþtur. (Asuvan ve Ýskenderiye kentleri arasýnda 3 lik boylam farký olmasýna karþýn bu iki kent o dönem ayný meridyen üzerinde biliniyordu) Dünyanýn çevresi: X 50= stadya olarak hesaplanmýþtýr. 1 stadya 185 metre olduðuna göre, Eratosthenes dünya çevresini metre hesaplamýþtýr. Birçok hataya raðmen, dünyanýn çevresinin hesaplanmasýnýn þaþýrtýcý þekilde doðruya yakýn olduðu görülmektedir (örneðin bu iki kent arasý 4530 stadya, iki kentin boylam farký 3, hata oraný %14) (Bilgin 1974, Köktürk, 2004 a b). Jeodezi 15. ve 16. yüzyýllarda Galileo'nun (M.S ) sferoidal dünya kavramýný desteklemesine ve Christopher Columbus'un (M.S ) bunu kanýtlamaya çalýþmasýna kadar, Hýristiyanlýðýn koyu tutuculuðu altýnda dünyanýn düz olduðu teorilerinin desteklenmesi ile oldukça geriye gitmiþtir. Bu sýralarda, Arap, Türk ve Ýranlý alim ve seyyahlar tarafýndan Doðu Aleminde çalýþmalar yapýlmýþ ve bu birikim Rönesans' la birlikte batýya aktarýlmýþtýr. Ýslam Aleminde ibadet için kýbleye dönülmesi, namaz vakti ve dini günlerin saptanmasý, deðiþik yer ve konumlarda coðrafi enlem ve boylamýn bilinmesini gerektirdiðinden, matematiksel coðrafya ve astronomi geliþme olanaðý bulmuþtur. Araplar Eratosthenes'in yapmýþ olduðu meridyen ölçümünün doðruluðunu kontrol etmek için, M.S. 832 yýlýnda Abbasi Halifesi Me'mun döneminde Sincan Ovasýnda, kutup yýldýzýnýn ufuk üzerindeki yükseliminin 1 fark ettiði iki noktayý tespit ederek, aralarýndaki mesafeyi ölçüp, yerküre hesabý yapmýþlar, 1 lik yayýn uzunluðunu 67.7 mil ölçerek buradan da meridyen yayýnýn km. yi bulduðunu hesaplamýþlardýr. Bu arada Piri Reis ( ) Akdeniz'e ait en kapsamlý ve iyi bir deniz kýlavuzu olan "Kitabül Bahriye" adlý kitabýný yayýnlamýþtýr yýlýnda tamamladýðý haritasýný da zamanýn hükümdarý olan Yavuz Sultan Selim'e 1517 yýlýnda Mýsýr'da kendisi sunmuþtur. Piri Reisin önemi deðiþik ölçeklerde yapýlmýþ haritalarý ayný ölçeðe getirmesidir (Köktürk, 2004 a b). 17. yüzyýlda teknolojik geliþmelerle birlikte yapýlan ölçümler sonucu dünyanýn þeklinin temelde küre olduðu, kutupsal yarýçapýn, ekvatoral yarýçapa göre çok az kýsa veya uzun olduðu kabul edildi, fakat hangi yarýçapýn daha uzun olduðu tartýþmalara neden oldu ( Bilgin, 1974). Cassini (M.S ) adýndaki Fransýz, kuzey-güney yayýný ölçmeyi baþardý ve dünyanýn þeklinin "oval dönel elipsoit" (kutupsal yarýçapýn büyük olduðu elipsoit) olduðu tezini savundu. Ýngiltere tarafýnda ise; Channel, Newton (M.S ) ve Huygens (M.S ) teorik çalýþmalar yaptýlar ve dünyanýn þeklinin "basýk dönel elipsoit" (ekvatoral yarýçapýn büyük olduðu elipsoit) olduðunu iddia ettiler yýlýnda Fransýz Bilimler Akademisi Peru ve Lapland'a giderek, meridyen boyunca, yayýn bir derecelik uzunluðunu ölçtü ve bu uzunluðu kutba yakýn bir yerde ölçülen bir derecelik yayýn uzunluðu ile karþýlaþtýrarak dünyanýn þeklinin yaklaþýk olarak "basýk dönel elipsoit" olduðunu ispatladý. (Hoar, 1982) DÜNYANIN ÞEKLÝ Dünyanýn boyutlarý, þekli ve üzerindeki konum gündeme geldiðinde; þu yüzey modellerinden söz edilir: 1. Fiziksel Yeryüzü 2. Elipsoit (Sferoit) 3. Geoid 4. Küre 5. Düzlem

3 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 43 Fiziksel yeryüzü Topoðrafya da denilen, arazi engebeleridir. Yeryüzünün gerçek fiziksel modelidir. Elipsoit Elips küçük ekseni etrafýnda döndürülürse, meydana gelen þekle dönel elipsoit denir. Elipsoit ve Sferoit ayni anlama gelen ve birbirlerinin yerine kullanýlabilen sözcüklerdir. Elips çok çeþitli þekilde tarif edilebilir fakat genelde jeodezik anlamda yarý büyük ekseni ve basýklýðý ile tanýmlanýr. Basýklýk (f), büyük yarý eksen (a) ve küçük yarý eksen (b) ile hesaplanýr (Hoar, 1982). Þekil 2- Bakýþ çizgisi (eþit yükseklikteki noktalar) düz bir çizgi þeklinde olacaktýr. Geoid Bilindiði gibi fiziksel yeryüzü okyanuslarda düzgün bir yüzey, (kabul edilebilir düzlükte) karada ise daðlar ile vadiler ile arasýnda büyük yükseklik farklarý olan bir þekildir. Bu nedenle dünyanýn þekline bir isim vermek mümkün deðildir, bu þekil ancak matematiksel bir modelle tanýmlanabilir. Ortalama deniz yüzeyinin üstündeki topoðrafyayý kaldýrýrsak, herhangi bir noktadan bütün yönlere baktýðýmýzda, kýsa mesafede bakýþ çizgisi (eþit yükseklikteki noktalar) düz bir çizgi þeklinde olacaktýr. Uzak mesafelere baktýðýmýzda ise; bakýþ çizgisi, eþit yükseklikteki noktalardan meydana geldiði için eðri olacaktýr (Þekil 2). Yeryüzünü kenarlarý olmayan, kapalý bir þekil olarak düþünürsek; bakýþ çizgileri, her bakýþ noktasýnda deðiþik yönlere doðru olacaktýr (Þekil 3). Bakýþ noktalarýný sonsuz sayýya çýkartýrsak elde edilecek þekil, bize dünyanýn þeklini verecektir. Bu þekle GEOID denir. Bakýþ çizgisi, gözlem noktalarýnda, yer çekimi ivmesi yönüne (çekül doðrultusu) diktir. Geoid yer çekimi ivmesine baðlýdýr ve ortalama deniz yüzeyinin yerini tutan, eþ potansiyel bir yüzey olarak tarif edilir. Þekil 3- Bakýþ noktalarýný sonsuz sayýya çýkartýrsak elde edilecek þekil, bize dünyanýn þeklini verecektir. Geoid okyanus yüzeyine tam olarak uymaz, çünkü dalgalar, met-cezir ve suyun bir yerden baþka bir yere akmasý gözlem noktalarýnýn deðiþik seviyelerde olmasýna neden olacaktýr. Geoid eþ potansiyel bir yüzey olduðundan, geoid üzerindeki herhangi bir noktada, gravite potansiyeli ayný ve gravite yönü, geoide diktir (Þekil 4). Dünya yüzeyinin kanal þebekesi ile kaplý olduðunu düþünelim. Bu kanallarda okyanuslardaki suyun, dünyanýn çekiminden etkilenmediðini, herhangi bir akýntý etkisi veya met-cezir kuvvetinin olmadýðýný, suyun kanallarda serbestçe dolaþtýðýný varsayalým. Bu su yüzeyinin kanallarda meydana getirdiði þekil, Geoidin þeklini verecektir.

4 44 Cemal GÖÇMEN Referans sistem Dünya yüzeyindeki mesafe, yön gibi parametrelerin hesaplanmasý için, matematiksel bir referansa ihtiyacýmýz vardýr. Seçilecek en uygun referans ise; dönel (oblate) elipsoit tir, bu da bize göreceli olarak ilk aþamada geoide uygunluðu saðlar. Þekil 4- Geoid eþ potansiyel bir yüzey olarak tanýmlandýðý için, deðiþik gravite potansiyeline sahip çeþitli eþ potansiyel yüzeyler elde edilebilir. Jeodezik hesaplamalardan önce, mutlaka referans elipsoidi ile geoid arasýndaki farklýlýðýn bilinmesi ve düzeltilmesi gerekir (Þekil 6). Geoid eþ potansiyel bir yüzey olarak tanýmlandýðý için, deðiþik gravite potansiyeline sahip çeþitli eþ potansiyel yüzeyler elde edilebilir. Bu nedenle geoid, ortalama deniz yüzeyinden geçen eþ potansiyel yüzey olarak tanýmlanýr. Eðer dünya ayný yoðunluktaki kütlelerden meydana gelmiþ olsaydý ve topoðrafya olmasaydý, geoid; dönel (oblate) elipsoit olacaktý ve dünyanýn merkezi ile elipsoidin merkezi çakýþacaktý. Fakat bu böyle deðildir. (Þekil 5) Geoid kütle yoðunluk azalýmý olduðu yerlerde çukur, artýmý olduðu yerlerde tümsektir. Bu etki, elipsoitte ortalama ± 100 metrelik bir ondülasyona neden olur ki; buna da "geoid yüksekliðindeki geoid ondülasyonu" denir (Hoar, 1982). Þekil 6- Referans Elipsoidi ile Geoid arasýndaki farklýlýk Eðer referans elipsoidi mümkün olduðunca geoide uygun seçilirse, bu düzeltmeler ya çok küçük olur veya ihmal edilebilir düzeye iner. Bu nedenle bazý ülkeler veya ülkeler grubu kendilerine uygun deðiþik referans elipsoidi seçerler (Þekil 7). Þekil 5- Geoid kütle yoðunluk azalýmý olduðu yerlerde çukur, artýmý olduðu yerlerde tümsektir. Þekil 7- Bazý ülkeler veya ülkeler grubu kendilerine uygun deðiþik referans elipsoidi seçerler.

5 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 45 Topoðrafya, Geoid ve Elipsoit arasýndaki iliþki þekil 8 de gösterilmektedir Hayford Elipsoidi, 7 Ekim 1924 yýlýnda Madrit'te toplanan Uluslararasý Jeodezi ve Jeofizik Birliði (IUGG) kongresinde Uluslararasý Elipsoit olarak kabul edilmiþtir (Bilgin, 1974). Türkiye ve birçok batý ülkesi Hayford Elipsoidini ulusal haritalar için kullanmaktadýrlar. Çizelge 1 de çeþitli elipsoit boyutlarý verilmiþtir (Koçak, 1999). DÜNYA ÝÇÝN YAKLAÞIK YÜZEYLER Dünyanýn tamamýnýn veya bir kýsmýnýn haritasýnýn yapýmý amacýyla seçilen referans yüzeyinin elipsoit alýnmasý, elipsoit geometrisinden kaynaklanan karmaþýk hesaplamalarý gerektirir. Þekil 8- Topoðrafya, Geoid ve Elipsoit arasýndaki iliþki

6 46 Cemal GÖÇMEN Çizelge 1- Çeþitli elipsoit boyutlarý Bir ülkenin haritasýnýn yapýmýnda bu tür hesaplamalarýn yapýlmasý zorunludur, ancak küçük ölçekli harita yapýmý veya dünya üzerinde küçük alanlarýn haritalarýnýn yapýmýnda, iþlemin basitleþtirilmesi için referans yüzeyi elipsoit yerine küre alýnabilir. Seçilecek kürenin yarýçapý çeþitli varsayýmlara göre dünya için önceden belirlenmiþ elipsoidin boyutlarýna baðlý olarak hesaplanýr. Yani: V e : Referans Elipsoidinin Hacmi V k : Seçilen Kürenin Hacmi hacimleri eþlenir ve gereken iþlemler yapýlýrsa: 1) Kürenin yarýçapý; referans elipsoidinin yarýçaplarý kullanýlarak aþaðýdaki formülle hesaplanýr. olarak elde edilir. a b : büyük yarý eksen : küçük yarý eksen Enternasyonal elipsoit için r 1 = m olarak hesaplanýr. 2) Seçilen kürenin hacmi referans elipsoidinin hacmine eþit olduðu kabul edilir. Enternasyonal elipsoit için r 2 = m. olarak hesaplanýr. 3) Referans elipsoidinin alaný, seçilecek kürenin alanýna denk olmasý koþulu kabul edilerek, kürenin yarýçapý hesaplanabilir. Diðer bir deyiþle, elipsoidin küre üzerine alan koruyan projeksiyonu yapýldýðý varsayýmý ile küre için bir yarýçap hesaplanabilir.

7 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 47 : ise; eðrilik yarýçapýnýn hesaplandýðý elipsoit noktasýnýn enlemidir. olduðuna göre e : birinci eksantrisite adýný alýr ve baðýntýsý elde edilir. Enternasyonal elipsoit için r 3 = m. olarak hesaplanýr. 4) Referans elipsoidinin küre üzerine konform projeksiyonu yapýlarak bir küre elde edilir. Böyle bir kürenin yarýçapý; baðýntýsý ile hesaplanýr. formülü ile hesaplanýr. Enternasyonal elipsoit için e 2 = 0, dir. Enternasyonal elipsoit boyutlarý kullanýlarak Türkiye enlemleri için hesaplanan Gauss Küresi yarýçaplarý çizelge-2 de verilmiþtir (Koçak,1999). Çizelge 2- Türkiye enlemleri için hesaplanan Gauss Küresi yarýçaplarý Bu þekilde hesaplanan küreye "GAUSS KÜ- RESÝ" denir. Gauss Küresinin yarýçapý ilgili noktanýn enlem deðerine baðlýdýr. Bir bölgenin haritasýnýn yapýmýnda bölgenin ortasýndan geçen enlem deðeri kullanýlarak yarýçapýn hesaplanmasý gerekir. Elipsoit her noktasýnda, doðrultuya da baðlý olarak farklý eðriliðe sahip bir yüzeydir. Bu eðriliklerin ikisi jeodezik çalýþmalarda temel eðrilik olarak kullanýlýr. Bunlardan bir tanesi meridyen yönündeki eðrilik yarýçapý olup, M ile gösterilir, diðeri ise; meridyene dik yöndeki eðrilik yarýçapý olup bu da N ile gösterilir. M ve N eðrilik yarýçaplarý: formülleri ile hesaplanýr. KONUM (PARALEL, MERÝDYEN, ENLEM VE BOYLAM) Bir noktanýn yeryüzü üzerindeki konumunu belirlemek amacýyla dünya yüzeyini kaplayan bir koordinat aðý oluþturulmuþtur. Coðrafi koordinat sistemi denilen bu AÐ, paralel ve meridyen çizgilerinden oluþur. Paralel ve meridyenler kesiþtikleri noktalarda birbirine diktir. Bu að sistemine "Coðrafi Koordinat Aðý" denir (Þekil 9). Bir noktadan geçen, paralel dairenin ekvatora olan açýsal uzaklýðýna o noktanýn enlemi ( ), meridyen düzlemi ile baþlangýç meridyen düzlemi arasýnda kalan açýya ise o noktanýn boylamý ( ) denir (Þekil 10).

8 48 Cemal GÖÇMEN Þekil 9- Coðrafi koordinat aðý Þekil 10-Açýsal uzaklýklar Elipsoit veya Küre üzerindeki P noktasýnýn enlemi ( ), P deki normalin ekvator düzlemi ile yaptýðý açýdýr. P noktasýndan geçen meridyen ile baþlangýç meridyeni arasýndaki ( ) açýsý da, P noktasýnýn boylamýdýr (Þekil 11). Enlem ( ), ekvatorda sýfýrdýr ( =0 ) kutuplara doðru artar ve kutuplarda maksimum deðerine ulaþýr ( =90 ). 90 ý kuzeyde, 90 ý da güneyde olmak üzere 180 tanedir. Boylam ( ), Greenwich de ( =0 ) dýr ve 180 i batýda 180 i de doðuda olmak üzere 360 tanedir. Þekil 11- Elipsoit veya küre üzerindeki P noktasýnýn enlem ve boylamý HARÝTA PROJEKSÝYONLARI Küre veya elipsoit yüzeyini düz bir yüzey üzerine sistematik bir þekilde aktarma metotlarýna Harita Projeksiyonu denir. Yeryuvarýnýn topografik yüzeyindeki doðal ve yapay her türlü özelliklerinin bir haritaya aktarýlabilmesi için yeryüzü bilgileri önce yeryüzü için kabul edilmiþ olan elipsoit veya küre gibi bir referans yüzeyine indirgenir, daha sonra bu bilgiler bir harita düzlemine taþýnýr. Elipsoit veya küre gibi yüzeyler doðrudan doðruya düzleme açýlamazlar. Bu nedenle referans yüzeyine indirgenmiþ yeryüzü bilgileri matematiksel ya da geometrik metotlarla ya doðrudan

9 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 49 doðruya, ya da düzleme açýlabilen silindir ve koni gibi ara yüzeylere aktarýlýrlar. Bu iþleme matematik kartografyada harita projeksiyonu denir. Harita projeksiyonunda yaratýlan düzlem ya da düzleme dönüþtürülebilen koni, silindir gibi yardýmcý yüzeylere projeksiyon yüzeyi denir (Koçak, 1999) Elipsoit veya küre yüzeyinin yýrtýlmadan ya da gerilip buruþmadan, dolayýsý ile üzerindeki þekillerin özellikleri bozulmadan düz bir yüzey (düzlem) haline getirilmesi olanaksýzdýr. Bu nedenle yer yüzünün bir düzlemde gösterilmesi halinde, olacak olan bozulmalarýn bilinmesi ve en aza indirilmesi gerekir. Ýþte projeksiyonlar da bu nedenle ortaya çýkmýþtýr. PROJEKSÝYONLARDAKÝ BOZULMALAR Yer yüzünün bir düzleme aktarýlmasýnda, yani haritasýnýn yapýlmasýnda, yeryüzü üzerinde bulunan noktalarýn birbirlerine göre konumlarý deðiþtiði gibi, uzunluklar, yüzeyler ve açýlar da genel olarak bozulmaya (deformasyona) uðrarlar. Projeksiyon denklemleri kurulurken, açý koruma, alan koruma ya da belirli yöndeki uzunluklarýn korunmasý saðlanabilse de, bu korumalarýn tek bir projeksiyonda bir araya getirilmesi olanaklý deðildir. Bu nedenle projeksiyonlarda, hangi bozulmanýn olduðu belirtilmelidir. Eðer bu eðriler paralel ve meridyen yaylarýysa; k paralel daire yönündeki, h meridyen yönündeki deformasyonlarý gösterir. oraný da referans yüzeyindeki ds 1 parametre eðrisi ile herhangi bir açý yapan ds kenarýnýn u- zunluk deformasyonunu gösterir (Koçak, 1999). Çeþitli projeksiyonlarýn bazý unsurlarýný anlatabilmek için alýþýk olunmayan terimlerin kullanýlmasý zorunlu olmuþtur. Projeksiyon iþleminin iki aþamalý olduðu düþünülürse terimlerin anlaþýlmasý daha kolay olur. 1. Yer yuvarýnýn verilen bir ölçü veya ölçek teki küre veya elipsoide küçültülmesi, 2. Projeksiyon sisteminin bu küre veya elip soide uygulanmasý Bu þekilde haritanýn ölçekleri ile kürenin ölçekleri arasýnda bir karþýlaþtýrma mümkün olur. Projeksiyonlarý açýklamak için bazý terimler kullanýlmaktadýr. Aþaðýda bu terimler ve açýklamalarý verilmiþtir. Referans yüzeyindeki ds kenarý, df alaný ve açýsý projeksiyon yüzeyine aktarýldýklarýnda, ds, df ve deðerlerini almýþlarsa; bunlarýn referans yüzeyindeki deðerleriyle karþýlaþtýrýlmalarý sýrasýyla, uzunluk, alan ve açý deformasyonlarýný tanýmlar (Þekil 12) Aþaðýdaki oranlar parametre eðrilerinin uzunluk deformasyonlarýný gösterir. Þekil 12-Projeksiyonlardaki bozulmalar

10 50 Cemal GÖÇMEN Projeksiyonlarýn açýklamasýnda kullanýlan bazý terimler 1) Uzunluk koruma (Equivalence).- Bu ö- zelliði taþýyan projeksiyonlarda uzunluklar projeksiyonun her tarafýnda eþittir. Bu durumda ne boyutta olursa olsun, projeksiyon üzerinde bütün alanlar orantýlý olarak görünür. 2) Açý Koruma (Conformality).- Bu özelliði taþýyan projeksiyonlarda uzunluklar projeksiyonun her tarafýnda eþittir, fakat noktalar arasýnda deðiþir. Böylece noktalar arasýndaki açýlar doðru olarak gösterilmiþ olur. 3) Düzlük (Azimuthality).- Bu özelliði taþýyan projeksiyonlarda, yeryüzünde A dan B ye uzanan herhangi bir düz çizgi ile A daki meridyen arasýndaki açý, küre üstünde A daki bir meridyenle A noktasý ile B noktasý arasýndaki açýnýn ayný olarak gösterilir. 4) Ölçek.- Harita üstünde herhangi bir yöndeki mesafenin, küre üstünde ayný yöndeki mesafeye oranýdýr. Bunlar ayný olduðu zaman, ölçeðin doðru veya gerçeðe uygun olduðu söylenir. Ayný olmadýðý takdirde deðiþiklik, 1.0 rakamý birim olarak alýnýr ve 1.0 dan büyük veya küçük olduðu þeklinde ifade edilir. 7) Orta meridyeni.- Haritayý veya projeksiyonu eþit parçalara ayýran meridyendir. Birçok projeksiyonda bu düz bir çizgi olup bu çizginin iki tarafýnda kalan parçalar birbirine simetriktir (Mersinlioðlu, 1973). Projeksiyonlar genel olarak iki ana grupta toplanabilir 1. Geometrik projeksiyonlar 2. Matematiksel projeksiyonlar Geometrik projeksiyonlar.- Bu tip projeksiyonlarda perspektif esaslar göz önünde tutulur. Bir bakýþ noktasýna göre yeryüzü üzerindeki noktalar projeksiyon yüzeyi üzerine iz düþürülür. Matematiksel Projeksiyonlar.- Bu projeksiyonlarda bir takým matematiksel iþlemlerle, yer yüzünün þekli düzleme aktarýlýr. Bugün haritacýlýkta bu tür projeksiyonlar kullanýlmaktadýr. Projeksiyon yüzeyinin koni, silindir ya da düzlem olarak alýnmasýna göre; projeksiyonlar da; Silindirik, Konik ya da Düzlemsel (Azimütal) Projeksiyonlar adýný alýrlar (Þekil 13). 5) Alan koruma.- Harita üstündeki alanlarýn, küre üstündeki alanlara oranýdýr. Çeþitli yerler arasýndaki alan oraný, gerçeðe uygun veya doðru alan ölçeði, yine bir birim olarak kabul edilir ve 1.0 dýr. 6) Standart paraleller.- Projeksiyon üstündeki büyük veya küçük daireler olup, bunlarýn etrafýnda, düzenli bir alan ölçeði vardýr. Projeksiyonlarýn sýnýflandýrýlmasýnda, kürenin yüzeyi dikkate alýnarak tam ölçeði gösteren çizgiler, yer yüzü koordinat sisteminin paralel veya meridyenleri ile gösterilir. Bunun için bunlara standart paraleller veya standart meridyenler denir. Bununla beraber, standart çizgilerin yeryüzü koordinat sistemine uymasý þart deðildir. Þekil 13- Silindirik, konik ve düzlemsel projeksiyonlarýn gösterimi Yer yüzü ekseni ile projeksiyon yüzeyine ait eksenin üst üste çakýþmasý halinde, projeksiyona; "Normal (Kutupsal) Konumlu Projeksiyon", projeksiyon yüzeyine ait eksenin yeryüzü ekseni

11 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 51 ile herhangi bir açý yapmasý haline; "Eðik Konumlu Projeksiyon" ve projeksiyon yüzeyine ait eksenin ekvator düzlemi içinde kalmasý haline ise; "Ekvatoral (Transversal) Konumlu Projeksiyon" denir (Þekil 14) (Erden, 1982). UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM) PROJEKSÝYONU UTM Projeksiyonu, Gauss-Krüger projeksiyonuna dayanan, silindire uyarlanmýþ ekvatoral konumlu elipsoit formda bir haritalama referans sistemidir. Bu projeksiyon Gauss Krüger Projeksiyonu esas alýnarak geliþtirilmiþtir. Elipsoidal formda ilk olarak ünlü matematikçi Carl Friedrich Gauss ( ) tarafýndan 1822 yýlýnda analiz edilmiþtir ve daha sonra L. Krüger tarafýndan 1912 ve 1919 yýllarýndaki çalýþmalarýnda elipsoit üzerinde hesaplama olanaðý veren formülleri yayýnlanmýþtýr (Bilgin, 1974). Bu nedenle özellikle Avrupa'da, Gauss konform projeksiyonu veya Gauss-Krüger projeksiyonu olarak da anýlýr. UTM sistemi ise bu projeksiyon temeline dayanan özel coðrafi pafta aðý ile tüm dünyanýn büyük ölçekli askeri haritalarýnýn yapýmý için 1947 yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri silahlý kuvvetleri tarafýndan tasarýmlanmýþtýr. Þekil 14- Normal, eðik ve ekvatoral konumlu projeksiyonlar

12 52 Cemal GÖÇMEN Bu projeksiyonda ana daire, meridyen ile üst üste çakýþýr. Silindir, dünyadan belli belirsiz daha küçüktür. Orta Meridyene eþit uzaklýkta ve paralel iki boylam, silindiri keser (Þekil 15). Þekil 16- UTM projeksiyonunda dilimler Þekil 15- UTM projeksiyonunun gösterimi Universal Transverse Mercator Projeksiyonunda (UTM), boylamlar arasý 6 olan dilimler kullanýr. (3 lik dilimler kullanýlsa da çok yaygýn deðidir) Dilimlerin baþlangýç boylamý; 180 batý boylamýdýr. Dilimler 1 den baþlayarak numaralandýrýlýr ve doðuya doðru artarak gider. Silindir orta meridyen boyunca dünyaya teðettir. Böylece her dilimin 3 saðý ve 3 solu ayný dilim içinde yer alýr. Projeksiyonun dilim numarasý (DN) biliniyorsa o dilimin orta meridyeni (DOM), orta meridyen biliniyorsa da dilim numarasý hesaplanabilir (Þekil 16) (Erden, 1982). Yukarýdaki formülü kullanýrsak; Türkiye topraklarý 27, 33, 39 ve 45 dilim orta meridyenleri ile tanýmlý, 35, 36, 37 ve 38 numaralý dilimlerde yer almaktadýr. Orta meridyenden uzaklaþtýkça, boylamlar arasýndaki mesafe artar ve yeryüzü þeklinde bozulma baþlar. Þekil bozulmasýný önlemek için, doðu-batý doðrultusundaki bozulma oraný, kuzeygüney yönüne de uygulanýr ve bu þekilde yer yüzü þekli korunmuþ olur. Projeksiyonda seçilen silindirin yarýçapý, þekildeki bozulmayý minimuma indirecek þekilde seçilir. UTM projeksiyonunda uzunluk deformasyonunu dengeli küçük deðerler arasýnda tutmak amacý ile koordinat deðerleri bir m "ölçek faktörü" ile çarpýlarak kullanýlýr. Eðer silindiri düzleme aktarýrsak; grid ve gratiküller arasýndaki iliþki, þekil 17 deki gibi olur, boylamlar ve enlemler birbirlerini dik açý ile keser. Orta Meridyen, düz bir çizgi halinde, ona yakýn meridyenler, düz bir çizgiye yakýn fakat hafifçe Orta meridyene doðru konkav, paraleller ise en yakýn kutba doðru konkav bir þekilde olacaktýr (Hoar, 1982). UTM projeksiyon dik koordinatlarý, dilim orta meridyeni ile ekvatorun kesim noktasýný orijin kabul eden eksen sisteminde doðuya doðru artacak þekilde y, kuzey yönünde artacak þekilde x deðerleri ile tanýmlanýr. Projeksiyon dik koordinatlarý: olmak üzere ( dilim orta meridyeni)

13 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 53 þeklinde tanýmlanýr (Uçar ve diðerleri, 2004). UTM projeksiyonunda deðerler Orta Meridyene göre hesaplandýðýndan, dönüþüm yapýlýrken DOM' in doðru verilmesi gerekir. Enlem ekvatordan olan uzaklýðý, boylam ise DOM den olan u- zaklýðý verir. DOM' in batýsýnda kalan deðerler eksi olacaðýndan, bundan kurtulmak için y deðerlerine kuzey yarý küre için m. eklenir ve SAÐA (False Easting) adýný alýr. x deðeri kuzey yarý elipsoitte aynen alýnýr ve YUKARI (Northing) deðer ismi ile tanýmlanýr. Güney yarý küre için ise x deðerlerine m eklenir. Aþaðýda çizelge-3 de enlem sabit tutulmuþ sadece boylamlar deðiþtirilmiþ ve her boylamýn kendi diliminde hesaplanmýþ deðerleri, çizelge-4 de ise; yine enlem sabit tutulmuþ fakat 27 orta meridyenine göre hesaplanmýþ deðerler görülmektedir. Çizelge 3- Kendi diliminde hesaplanmýþ deðerler Þekil 17- UTM projeksiyonunda grid ve gratiküller Çizelge 4-27 Orta Meridyene göre hesaplanmýþ deðerler þeklinde verilmektedir. Formüllerde geçen deðiþkenler, referans elipsoidine baðlý olarak hesaplanacak jeodezik büyüklüklerdir. Bu büyüklükler

14 54 Cemal GÖÇMEN UTM projeksiyonu, doðu-batý doðrultusunda kabul edilebilir bozulma limitleri içerisinde yani kuzey yarýkürede 84, güney yarýkürede 80 enlemleri arasýnda kullanýlabilir. Kutup bölgelerinde, "Polar Stereographic Projection" kullanýlýr. Þekil 18 de bozulmayý göstermek için deðiþik orta meridyenlere göre çizilmiþ Türkiye Haritalarý verilmiþtir. Universal Transverse Mercator Projeksiyonunda o Dilim geniþliði 6 dir (3 dilimlerde kullanýlabilir). o Boylamlarýn hesaplanmasýnda baþlangýç orta meridyendir. o False Easting kuzey yarý küre için m dir. o False Northing güney yarý küre için m dir. o Enlemlerin hesaplanmasýnda baþlangýç ekvatordur. o Birim metredir. o Ölçek faktörü = dýr (3 lik dilim kullanýlýrsa 1 dir). o Dilimlerin baþlangýcý 180 W W meridyenleridir. o Dilim numaralarý 1 den baþlar o Dilimler 174 E-180 E meridyenlerinde biter. o Son dilim numarasý 60 dýr. o 84 N ve 80 S enlemleri arasýnda kullanýlýr. LAMBERT KONFORMAL KONÝK (LCC) PROJEKSÝYONU Konformal konik projeksiyonlar, ilk defa Johann Heinrich Lambert ( ) tarafýndan 1772 yýlýnda ortaya atýldý ve Lambert Konformal Konik Projeksiyonu adýný aldý. Lambert, hiperbolik fonksiyonlarý bulan ve bilimsel olarak harita projeksiyonlarýna uygulayan ilk kiþidir. Þekil 18- Bozulmayý göstermek için deðiþik orta meridyenlere göre çizilmiþ Türkiye Haritalarý

15 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 55 Genel olarak konik projeksiyonlar, þekil 19 daki gibi gösterilir. Koninin ekseni enlemlere diktir. Koni düzleme açýlýrsa daire parçasý þeklinde olur. Þekil 21- Ýki standart paralelli konik projeksiyon Þekil 19- Koninin düzleme açýlýmý Lambert Projeksiyonunda meridyenler O noktasýnda birleþen düz çizgiler Enlemler ise; ortak merkezli daireler þeklindedir. Harita, Orta meridyen ve iki standart paralel ile gösterilir (Þekil 20). KL mesafesi: formülü ile bulunur. d : Standart paraleller arasýnda kalan enlem farkýnýn bütün bir daireye (360 ) olan oraný olarak ifade edilir. R : Kürenin yarý çapý Daha sonra K ve L noktalarýndan, AB ye dik olarak KK' ve LL' doðrularý çizilir. Çizilen bu doðrularýn uzunluklarý: Þekil 20- Lambert Projeksiyonunda enlem ve boylamlarýn gösterimi Ýki standart paralelli olan bu konik projeksiyon, trigonometrik metotla çizilir. Önce dikey bir doðrultu alýnýr. Bundan sonra, küre üzerinde bu iki standart paralel arasýndaki mesafeyi veren ve bu paraleller arasýnda kalan yaya karþýlýk gelen açýklýkta K ve L noktalarý tespit edilir (Þekil 21). formülleri ile bulunur. Daha sonra L' ve K' noktalarý birleþtirilir ve bu doðru AB yi kesecek þekilde uzatýlýr. Bu þekilde kesim noktasý O bulunur. Böylece, ve standart paralellerinin çizilecekleri OK ve OL yarýçaplarý bulunmuþ olur. Diðer paraleller ise seçilen standart paraleller arasýndaki farka bölünerek bulunur.

16 56 Cemal GÖÇMEN Meridyenlerin çiziminde ise alt paralel üzerinde, merkezi meridyenden itibaren kiriþ mesafesi tespit edilir ve buna göre de meridyenler çizilir (Þekil 22). R = Dünyanýn yarýçapý Þekil 22- Lambert Projeksiyonunda Meridyenler Bunun için: Burada: r = formülü kullanýlýr. kiriþin çizildiði paralelin yarý çapýdýr. n = olup sabit bir sayýdýr. = merkezi meridyenden itibaren boylam derecesidir. Lambert projeksiyonunda, haritasý yapýlacak bölgenin yaklaþýk olarak ortasýndan geçen, Orta Paralel (OP) ve Orta (veya Referans) Meridyen (OM) kullanýlarak koordinat deðerleri bulunur. Þeklinde formüle edilmektedir (Synder, 1987). Lambert Konformal Konik Projeksiyonun çiziminde paraleller ve meridyenler arasýndaki mesafelerin tayini için ya hesap yapýlýr veya hazýr tablolardan yararlanýlýr. Koniyi düzleme aktarýrsak; grid ve gratiküller arasýndaki iliþki, þekil 23 de gösterildiði gibi olacaktýr. Lambert Konformal Konik Projeksiyonunda, kuzey-güney yönünde kabul edilebilir bozulma limitli, doðu-batý yönünde limitsizdir. Çizelge-5 de Lambert Projeksiyonuna dönüþtürülmüþ deðerler, þekil 24 de ise Orta Meridyen = 35 ve Orta Enlem = 39 alýnarak çizilmiþ Türkiye Haritasý görülmektedir. Lambert konformal konik projeksiyonunda: Burada: o DOM ve iki standart paralel ile tanýmlanýr. o Birim metredir. o Enlem ve boylamlar merkezi enlem ve boylama göre hesaplanýr. o E - W Yönünde bozulma oraný yoktur.

17 AÇI KORUYAN (KONFORM) PROJEKSÝYONU HAKKINDA ELEÞTÝREL BÝR DERLEME 57 Þekil 23- Lambert Projeksiyonunda grid ve gratiküller arasýndaki iliþki o Paraleller eþit olmayan aralýklarla konsantrik daireler þeklindedir. o Meridyenler eþit aralýklý daireler þeklindedir. o Paralel ve meridyenler birbirlerini dik keser Çizelge 5- Lambert Projeksiyonuna dönüþtürülmüþ deðerler Þekil 24- OP=35 ve OE=39 alýnarak çizilmiþ Türkiye haritasý SONUÇLAR VE ÖNERÝLER Harita çalýþmalarýmýzda en çok kullandýðýmýz iki projeksiyon sisteminden söz edilirken, bu iki projeksiyonun sisteminin farklýlýklarýnýn gösterilmesi amaçlanmýþtýr. Kapalý bir geometrik þekil olan dünyamýzý düzleme aktarýrken, bozulma kaçýnýlmaz olduðundan, harita çizimlerimizde kullanma amacýmýza göre projeksiyon seçmemiz gerektiði vurgulanmaya çalýþýlmýþtýr. Türkiye gibi doðu-batý doðrultusunda uzanan ülkelerde, ülkenin haritasýnýn bir bütün olarak çizilmesinde UTM projeksiyonu kullanýldýðýnda þeklin nasýl bozulduðu ve ayrýca UTM projeksiyonunda, farklý dilimlerde, farklý enlem ve boylam deðerlerinin ayný olduðu gösterilerek haritalamada DOM' nin veya DN' nýn belirtilmesinin gerekliliði vurgulanmaktadýr. Lambert Projeksiyonunda ise deðerler merkezi enlem ve boylama göre hesaplandýðýndan çizilen haritalarda merkezi enlem ve boylamýn belirtilmesi gerekmektedir. Komþu ülkelerin

18 58 Cemal GÖÇMEN Lambert Projeksiyonunda çizilmiþ haritalarýnýn bizim ayný projeksiyonda çizilmiþ haritalarýmýzla arasýnda uyumsuzluk varsa bu merkezi enlem ve boylam farklýlýklarýndan kaynaklanmaktadýr. KATKI BELÝRTME Þekillerin bir kýsmýnýn JPEG formatýna dönüþtürülmesinde yardým eden; Zuhal Aslantürk'e, Nisa Ensari'ye yine þekil çiziminde yardýmcý olan Aytekin Ayva'ya, her zaman desteðini gördüðüm Doç Dr. M. Emin Ayhan'a teþekkür ederim. DEÐÝNÝLEN BELGELER Yayýna verildiði tarih, 5 Haziran 2006 Bilgin, T., Genel Kartografya. Ýstanbul Üniver sitesi Yayýn No: 1898, Ýstanbul Erden, F., Jeofizik uygulamalarda topoðrafik ölçmeler ve harita projeksiyonlarý. Maden Tetkik Arama Enst. Jeofizik Dairesi hizmet içi eðitim kurs notlarý, Ankara Hoar, G. J., Satellite Surveying: theary, geodesy, map projection, applications, equipment, operations. Torrance, Calif.: Magnavox Advanced Products and Systems Co. Koçak, E., Harita Projeksiyonlarý. Zonguldak Karaelmes Üniversitesi Basýmevi, Zonguldak. Köktürk, E., 2004 a. Haritacýlýðýn 5000 yýllýk yürüyüþü, I. Böl. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 90,32-45.,2004 b. Haritacýlýðýn 5000 yýllýk yürüyüþü, II. Böl. HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 91, Synder, P. J., Map Projections: A Working Manual. U.S. Geological Survey, Professional Paper Uçar, D., Ýpbüker, C. ve Bildirici, Ý.Ö., Matematiksel Kartografya: Harita Projeksiyonlarý Teorisi ve Uygulama. Atlas Yayýn, Ýstanbul.

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/1 Sayý 98 www.hkmo.org.tr Yersel Lazer Tarayýcý Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarýnýn Birleþtirilmesi Cihan ALTUNTAÞ 1, Ferruh YILDIZ 2 Özet

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Konuları_Ders# 5 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ JEODEZİ Yeryuvarının şekil,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/1 Sayý 96 www.hkmo.org.tr Ülkemiz Kadastrosunda Yenileme Olgusu ve Öneriler Nevzat Ýhsan SARI 1, Zerrin DEMÝREL 2 Özet Dünyadaki kadastral reform

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý katýlmayan firma ya da kurumumuz oldu. Benim kayýtlarýma göre teknik toplantý 14 defa yapýldý. Rasim Hocam 19 dedi, zannediyorum, bizim dýþýmýzda da deðerlendirme toplantýlarý yapýldý, ben onlarý kayýtlarýma

Detaylı

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI JEODEZİ DATUM KOORDİAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYOLARI Yer yüzeyi eredeyim? Deniz Elipsoid Geoid BÜ KRDAE JEODEZİ AABİLİM DALI Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin

Detaylı

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ

KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ Doç. Dr. A. Sami DERMAN TPAO Genel Müdürlüðü Ankara KIRINTILI KAYAÇLAR SEDÝMANTOLOJÝSÝ TPAO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 22-26 Nisan, 2004 ANKARA ÖNSÖZ Her meslek kolunda olduðu gibi

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2007/2 Sayý 97 www.hkmo.org.tr Büyük Ölçekli Verilerde Yol Eksenlerinin Üçgenleme Yöntemiyle Otomatik Olarak Oluþturulmasý Hüseyin Zahit SELVÝ 1, Öztuð

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý7 Kasým 2005 Limit Neresi? Hisse senedi endekslerine dayalý vadeli iþlem sözleþmeleri Geliþmekte olan piyasalarda türev sözleþmeleri Vadeli iþlemler

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli,

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli, Sunuþ Sevgili ÝDOL okurlarý, Sisli bir Ankara gününde perdeyi araladýðýmýzda dýþarýnýn hiç te iç açýcý olmayan görünümüyle karþýlaþýyoruz. Bir türlü düþmeyen enflasyon, batan bankalar, inip çýkan borsa,

Detaylı

TEMEL KLÝMA EÐÝTÝMÝ 1

TEMEL KLÝMA EÐÝTÝMÝ 1 TEMEL KLÝMA EÐÝTÝMÝ 1 Genel Eðitim Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, genel eðitim dizisinde yayýmlanan General Training - Air Conditioning kitabýndan yararlanýlarak Sayýn Nezih

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý

1.1 Dillerin Benzerlikleri ve Farklýlýklarý - 1 11 Bilgisayarlý Çeviri Doðal dil iþlemenin en ilgi çekici alanlarýndan biri diller arasý çeviridir. Diller arasý çeviri denildiðinde, insanýn aklýna, farklý dillerde konuþan iki insanýn, arada çevirmen

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (29-49) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (29-49) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý ARAZÝ YÖNETÝMÝ TERÝMLERÝ SÖZLÜÐÜ ANKARA 2010 Yayýn Adý : Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüðü Hazýrlayanlar : Hüseyin ERKAN, S. Gökþin SEYLAM, Ahmet YAÞAYAN ISBN

Detaylı