ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN HESAPLANAN ARIAS ŞİDDETİ HARİTALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN HESAPLANAN ARIAS ŞİDDETİ HARİTALARI"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, October 2007, Istanbul, Turkey ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN HESAPLANAN ARIAS ŞİDDETİ HARİTALARI ARIAS INTENSITY MAPS CALCULATED FOR TURKEY USING INSTRUMENTAL PERIOD EARTHQUAKE CATALOGUE Yusuf Bayrak 1, Hakan Çınar 2, Serkan Öztürk 3 ve Hakan Karslı 4 ÖZET Bu çalışmanı amacı, literatürde verilen deneysel Arias şiddeti-magnitüd-uzaklık ilişkileri kullanılarak Türkiye ve civarı için sismik tehlikeyi gösteren Arias şiddeti haritalarını oluşturmaktır. Bu amaçla yılları arasında tüm Türkiye yi kapsayan homojen bir deprem katalogu kullanılmıştır. Bu çalışmada; Arias şiddeti değerleri magnitüd ve uzaklığa bağlı olarak Tselentis vd. (2005) tarafından Yunanistan ve Ege Denizi için geliştirilen deneysel ilişki kullanılarak hesaplanmıştır. Türkiye ve civarı için Gumbel uç değerler yöntemiyle %90 olasılıkla 50, 100 ve 475 yıllık geri dönüş periyotları için Arias şiddeti haritaları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda 0.5 o lik grid aralığı kullanılmış, her bir grid aralığına düşen en büyük I a değerleri belirlenerek kontur haritaları hazırlanmıştır. Hesaplanan en büyük Arias şiddeti değerleri; 50 yıllık geri dönüşüm periyodu için 3.5 m/s, 100 yıl için 4.3 m/s ve 475 yıl için 5.9 m/s dir. Hesaplanan bu değerler Türkiye ve çevresinin tektoniği ile iyi uyum sağlamıştır. 100 yıllık geri dönüşüm periyodu için hesaplanan harita dikkate alındığında, gelecek yüzyıl içinde I a değeri 2.0 m/s den daha büyük olan yerlerde heyelanlar, akmalar ve blok düşmelerinin gözlenme riski oldukça yüksektir. Ayrıca, çok yüksek değerlerin gözlendiği bölgelerde bunlara ek olarak zemin sıvılaşması riski vardır. Geri dönüşüm periyodu arttıkça Arias şiddeti değerleri de artmaktadır. Bu olay tamamen zaman periyodu arttıkça beklenen en büyük deprem boyutunun artması ile ilişkilidir. Türkiye için magnitüd-uzaklık-arias şiddeti ilişkisi mevcut değildir. Böyle bir ilişkinin geliştirilmesi halinde hesaplanacak Arias şiddetine dayalı sismik tehlike haritaları daha duyarlı sonuçlar verecektir. Anahtar Kelimeler: Arias şiddeti, Sismik tehlike, Gumbel uç değerler yöntemi ABSTRACT Main goal of this study is to prepare probabilistic seismic hazard maps of Turkey and its surrounding area in terms of empirical attenuation relationship for Arias intensity, given by Tselentis et al. (2005) for Greece and Aegean Sea, depending on earthquake magnitude and epicentral distance. A homogeneous earthquake catalogue of Turkey covering the years from 1900 to 2005 is used for calculations. Arias intensity maps of Turkey are calculated for the return periods of 50,100, and 475 years with the probability of 90% using Gumbel extreme values method. Arias contour maps are plotted using maximum I a (Arias intensity) values correspond to each grid intervals equally scaled as 0.5 o. Calculated maximum I a values are 3.5 m/s, 4.3 m/s, and 5.9 m/s for the return periods of 50, 100, and 475 years, respectively. These I a values show a good agreement with the tectonic features of Turkey. By considering the map calculated for 100 years return period, the regions of I a value greater than 2.0 m/s have a great risk in the next century. These regions can highly be subjected to landslides, flows, and rock falls. In addition to this, the regions of high I a values observed can strongly be affected by soil 1 Yrd. Doç. Dr., KTÜ, Trabzon, 2 Öğr. Gör. Dr., KTÜ, Trabzon, 3 Arş. Gör., KTÜ, Trabzon, 4 Yrd. Doç. Dr., KTÜ, Trabzon, 425

2 426 Aletsel Katalog Kullanılarak Türkiye için Arias Şiddeti Haritaları liquefaction. Arias intensity values increase with increasing return period due to the fact that expected earthquake magnitude values increase with increasing time period. There is no empirical attenuation relationship for Arias intensity depending on earthquake magnitude and epicentral distance for Turkey. In case of developing such a relationship for Turkey, probabilistic seismic hazard maps to be calculated in terms of Arias intensity will give more sensitive and detailed results. Keywords: Arias intensity, Seismic hazard, Gumbel extreme values method GİRİŞ Kuvvetli yer hareketi azalım ilişkileri sismik tehlike (seismic hazard) analizlerinin çekirdeğini oluşturur. Bu azalım ilişkileri bir bölge için çok sayıda ivme kaydının istatistik analizi sonucu elde edilir. Deneysel azalım ilişkileri geleneksel olarak pik ivme veya spektral ivme cinsinden ve veri bağımlı olarak hesaplanır. Yaygın olarak kullanılan bu yer hareketi parametreleri haricinde diğer yer hareketi parametreleri de yapıların performansı ve doğrusal olmayan davranışlarını etkileyebilir (Tselentis vd., 2005). Bu parametreler ise depremin yıkım potansiyelini tanımlayan; kuvvetli yer hareketi genlik, süre ve frekans içeriği parametreleridir. Bu parametrelerden biri de Arias (1970) tarafından tanımlanan Arias şiddetidir. Arias şiddeti, mühendislik yapılarının performansı, zemin sıvılaşması ve sismik yamaç duraylılığı (seismic slope stability) ile iyi korelasyon sağlar (Travasarou, vd., 2003). Son yıllarda bir çok araştırmacı tarafından (Keefer ve Wilson, 1989; Randall ve Keefer, 1993; Harp ve Wilson, 1995; Abdrakhmatov vd., 2003; Travasarou vd., 2003; Tselentis vd., 2005) Arias şiddeti deneysel azalım ilişkisi bağıntıları literatürde verilmiştir. Bu azalım ilişkilerinin birçoğu aynı biçimde olup depremin büyüklüğü, derinliği ve episantr uzaklığına bağlı olarak hesaplanmıştır. Türkiye aktif Alpin tektonik kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu bölgede yer alan Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı, Ege Yayı gibi tektonik birimler büyük ve yıkıcı depremler üretmiştir. Yakın zamanda oluşan büyük depremler; 1939 Erzincan (M=7.8), 1999 İzmit (M=7.8) ve 1999 Düzce (M=7.4) depremleridir. Bu çalışmada; Tselentis vd. (2005) tarafından Yunanistan ve civarı için verilen Arias şiddeti deneysel azalım ilişkisi ve aletsel dönem deprem katalogu kullanılarak Gumbel uç değer yöntemiyle %90 olasılıkla 50,100 ve 475 yıl geri dönüş periyotları için 0.5 o lik grid aralığıyla Türkiye ve civarının Arias şiddetine dayalı sismik tehlike haritaları hazırlanarak yorumlanmıştır. TÜRKİYE VE CİVARININ TEKTONİĞİ Sismik olarak aktif olan Alpin kuşağı üzerinde yer alan Türkiye ve civarında gözlenen tektonizma Afrika, Ege, Anadolu, Karadeniz ve Avrasya levhaları ile İran ve Hazar levhalarının birbirine göre göreceli hareketlerine bağlı olarak meydana gelmiştir. En önemli tektonik yapılar olan Ege Yayı, Batı Anadolu Graben Sistemi (BAGS), Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF), Bitlis- Zağros Bindirme Zonu (BZBZ) ve Kafkaslar Şekil 1 de gösterilmiştir (Şaroğlu vd., 1992; Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) dan değiştirilerek alınmıştır). Ege Yayı, Afrika Plakasının kuzeye doğru Ege levhasının altına dalmasıyla oluşmuştur (Papazachos vd., 1991). Batı Anadolu daki graben sistemleri kuzey-güney yönündeki genişlemeden dolayı doğu-batı yönünde oluşmuştur. Arap Plakası Avrupa Plakasına kıyasla kuzey-kuzeybatı yönünde hareket etmektedir. Bu hareket Bitlis-Zağros Bindirme Zonu ve ters faylar boyunca kıtasal çarpışmalarla sonuçlanmıştır. Bu durum, Türkiye nin doğusunda ve Kafkaslarda yüksek topografyaya neden olmuştur (McKenzie, 1970). Doğu Anadolu daki sıkıştırmanın bir sonucu olarak Anadolu Plakası batıya, Kuzey Anadolu plakası doğuya doğru hareket etmektedir. Geçiş sınırlarında yer alan KAF ve DAF sırasıyla sağ yönlü ve sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemleridir.

3 Y.Bayrak,H.Çınar,S.Öztürk ve H.Karslı 427

4 428 Aletsel Katalog Kullanılarak Türkiye için Arias Şiddeti Haritaları KULLANILAN VERİ ve YÖNTEM Bu çalışmada veri olarak yılları arasında tüm Türkiye yi kapsayan homojen bir deprem kataloğu kullanılmıştır yılları arasında Türkiye de meydana gelen depremler International Seismological Centre (ISC) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) kataloglarından, yılları arasındaki depremler ise (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) tarafından hazırlanarak internette kullanıcıların hizmetine sunulmuş olan kataloglardan derlenmiştir. Ayrıca, katalog içerisinde belirgin magnitüd değerleri olmayan depremler TURKNET, ISC, Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS) ve TUBİTAK kataloglarından tamamlanmıştır. Sonuçta, yılları arasında M S magnitüdüne göre homojen depremden oluşan bir katalog kullanılmıştır. Bu veri katalogunun ayrıntıları Öztürk vd. (2007) de verilmiştir. Arias şiddeti bir yer hareketi parametresi olup, ivme kaydından; I a = π 2g T d 0 [ a( t)] 2 dt (1) bağıntısı ile doğrudan hesaplanır (Arias, 1970). Burada I a ; Arias şiddeti, a; ivme, T d ; ivme kaydının toplam süresi ve g yer çekimi ivmesidir. Bu çalışmada Arias şiddeti değerleri magnitüd ve uzaklığa bağlı olarak Tselentis vd. (2005) tarafından Yunanistan ve Ege Denizi için geliştirilen; 2 2 LogI a = 0.74M 1.56Log R + h ε (2) eşitliği kullanılarak hesaplanmıştır. Bu ilişkide R (episantr uzaklığı) ve h (odak derinliği) değerlerinin birimi km ve I a nın birim m/s dir. Ayrıca ε ilişkinin standart hata terimi olup, olarak alınır. Türkiye ve civarı için Gumbel uç değerler yöntemi kullanılarak %90 olasılıkla 50, 100 ve 475 yıllık geri dönüş periyotları için Arias şiddeti haritaları hesaplanmıştır. Gumbel III ilişkisi, k ω M P( M ) = exp (3) ω u denklemi ile tanımlanır (Gumbel 1954). Burada M en büyük magnitüd değeri, w; M değerinin en üst değeri, k şekil parametresi ve u karekteristik değer olarak tanımlanır, P(u)=1/e ve P(ω)=1 şeklinde verilir. Bu çalışmada, (3) eşitliğinde verilen M magnitudü yerine I a Arias şiddeti değeri kullanılmıştır. Hesaplamalarda 0.5 o lik grid aralığı kullanılmış, her bir grid aralığına düşen en büyük I a değerleri Gumbel III eğrisinden belirlenerek gridin orta noktasına atanmış ve belirlenen bu değerler için kontur haritaları hazırlanmıştır.

5 Y.Bayrak,H.Çınar,S.Öztürk ve H.Karslı 429 SONUÇ ve TARTIŞMA Bu çalışmada, Türkiye ve civarı için Arias şiddeti (I a ) değerleri dikkate alınarak olasılığa dayalı sismik tehlike haritaları hazırlanmıştır. Farklı geri dönüşüm periyotları için hesaplamalar yapılmış ve 50 yıl geri dönüşümü için hesaplanan harita Şekil 2a, 100 yıl için Şekil 2b ve 475 yıl için Şekil 2c de gösterilmiştir. Geri dönüşüm periyodu artıkça hesaplanan maksimum değerlerde artmaktadır. 50 yıl için maksimum 3.5 m/s (Şekil 2a), 100 yıl için 4.3 m/s (Şekil 2b) ve 475 yıl için 5.9 m/s (Şekil 2c) I a değerleri hesaplanmıştır. Bu olay tamamen zaman periyodu arttıkça beklenen en büyük deprem boyutunun artması ile ilişkilidir. Bu üç harita da en büyük değerler Erzincan bölgesine karşılık gelmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde 1900 den günümüze kadar olan zaman periyodunda oluşan en büyük deprem 1939 Erzincan depremi (M=7.9) dir. Bu yüzden bu bölgede gözlenen en büyük değerler tamamen bu depremle ilişkilidir. Bu deprem sonucu; 350 km uzunluğunda bir kırık oluşmuş, Koyulhisar yakınında 500m yükseklikteki dağ yamacı kayarak Sivas-Koyulhisar karayolu üzerinde 3.5 km. uzunluktaki bölüm ulaşıma kapanmış, heyelana uğrayan bu bölümün arkasındaki alan küçük bir göle dönüşmüştür. Polat dağının zirvesinden, ağırlıkları binlerce ton olan büyük kaya blokları yuvarlanmıştır. Deprem bölgesindeki şiddetli zemin deformasyonları (zemin sıvılaşması, akmalar, kırıklar, arazi kabarmaları) nedeniyle caddeler ve köprüler ağır hasar görmüş ve biçim değiştirmiştir. Bu depremin etkilediği diğer illerde de (Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun) kaya düşmeleri, akmalar ve zemin sıvılaşmaları olmuştur (Eyidoğan vd., 1991). İkinci büyük değerler İzmit (1999 İzmit depremi, M=7.8), Çanakkale civarı (1912 Mürefte depremi, M=7.2), İzmir (1939 Dikili depremi, M=7.1), Muğla (1957 Fethiye-Rodos depremi, M=7.1) ve Düzce (1999 Düzce depremi, M=7.4) civarında gözlenmiştir. Bu depremler de Kuzey Anadolu Fay Zonunun Batı kısmında ve Ege yayının Kuzeyinde meydana gelmiştir İzmit ve Kocaeli depremleri Gölcük, Değirmendere, Derince, Adapazarı, Gölyaka, Düzce ve Kaynaşlı da büyük yapısal hasara yol açmıştır. Adapazarı ve İzmit de ciddi bir şekilde zemin sıvılaşmaları ve taşıma gücü kayıpları, yanal yayılmalar gibi geoteknik hasarlar oluşmuştur. Böylece binalarda; oturmalar, yan yatmalar ve devrilmeler meydana gelmiştir. Gölcük sahillerinde, İzmit körfezinde ve Sapanca Gölü kıyısında karadan denize doğru yitimler meydana gelmiştir. İzmit depreminde otoyolun Arifiye bölümü yıkılmıştır Düzce depreminde ise faydaki yer değiştirmeden dolayı Bolu viyadüğü ve tüneli hasar görmüştür. Bu bölgeleri Erzurum-Horasan, Bingöl-Karlıova, Tosya-Kargı, Ladik-Erbaa, Çaldıran-Muradiye ve Afyon ve civarı izlemektedir. Bu bölgelerin dışındaki tektonik kuşaklarda daha küçük değerler elde edilmiştir. Wilson ve Keefer (1985), Keefer ve Wilson (1989) yaptıkları çalışma sonucu geliştirdikleri Arias şiddeti azalım ilişkileriyle depremlerin neden olduğu heyelanları sınıflandırarak bunlar için Arias şiddeti başlangıç değerlerini vermişlerdir. Bu çalışmalara göre; düşmeler, parçalı heyelanlar ve çığ düşmeleri için I a 0.11 m/s, toprak kaymaları, blok kaymaları ve yer akmaları için I a 0.32 m/s, yanal yayılmalar ve akmalar için ise I a 0.54 m/s dir. Del Gaudio vd. (2003) Güney İtalya da (Daunia bölgesi) yaptıkları çalışmada tarihsel depremler için Arias şiddeti dağılımı haritası elde etmişlerdir. Bu araştırıcılar, I a 2 m/s olan bölgelerde depremlerin oluşturduğu zemin yenilmelerinin ve kitle hareketlerinin meydana geldiğini belirtmişlerdir. Buna göre; 100 yıllık geri dönüşüm periyodu için hesaplanan harita dikkate alındığında, gelecek yüzyıl içinde 2.0 m/s den daha büyük olan yerlerde heyelanlar, akmalar ve blok düşmelerinin gözlenme riski oldukça yüksektir. Ayrıca, çok yüksek değerlerin gözlendiği bölgelerde bunlara ek olarak zemin sıvılaşması riski vardır. Bu çalışmada elde edilen haritalara bakıldığında en büyük depremlerin oluştuğu yerlerde en büyük Arias şiddeti değerleri elde edilmiştir. Bu değerler literatürde verilen değerlerden büyüktür. Sismik sarsılabilirliğin bir ölçüsü olan Arias şiddeti (Arias, 1970) depremde yayılan enerjinin ivmesinin karesinin kayıt süresi boyunca toplamıdır. Büyük depremlerin kayıt süresi uzun ve açığa çıkan enerjide büyüktür. Dolayısıyla, büyük depremlerin oluştuğu yerlerde büyük Arias şiddeti değerlerinin elde edilmesi doğaldır.

6 430 Aletsel Katalog Kullanılarak Türkiye için Arias Şiddeti Haritaları

7 Y.Bayrak,H.Çınar,S.Öztürk ve H.Karslı 431

8 432 Aletsel Katalog Kullanılarak Türkiye için Arias Şiddeti Haritaları

9 Y.Bayrak,H.Çınar,S.Öztürk ve H.Karslı 433 Türkiye için magnitüd-uzaklık-arias şiddeti ilişkisi mevcut değildir. Böyle bir ilişkinin geliştirilmesi halinde hesaplanacak Arias şiddetine dayalı sismik tehlike haritaları daha duyarlı sonuçlar verecektir. Özellikle Arias şiddeti, depremlerin tetikleyebileceği heyelanların belirlenmesinde (Keefer ve Wilson, 1989, Pelaez vd. 2005) ve zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesinde (Kayen ve Mitchell,1997) önemli bir parametredir. Böylece, Türkiye nin her bir tektonik bölgesi için diğer yer hareketi parametrelerine (genlik, süre ve spektral parametreler) göre geliştirilecek ilişkilerin sismik tehlike çalışmalarında Arias şiddeti ilişkisiyle birlikte kullanımı deprem bölgelerindeki yapılaşmaya yönelik önemli temel bilgiler sağlayacaktır. Sonuç olarak elde edilen haritalar Türkiye nin tektonik yapısıyla uyumlu olup bundan sonra yapılacak çalışmada Türkiye için Arias şiddeti hareketi parametreleri azalım ilişkisi geliştirilerek olasılığa dayalı sismik tehlike çalışması yapılacaktır. KAYNAKLAR Abrakhmatov K, Havenith H.-B, Delvaux D, Jongmans D, Trefois P (2003) Probabilistic PGA and Arias Intensity Maps of Kyrgyzstan ( Central Asia) Journal of Seismology 7: Arias A (1970) A Measure of Earthquake Intensity, In: Hansen RJ. (ed.), Seismic Design for Nuclear powerplants, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pp Del Gaudio V, Pierri P, Wasowski W (2003) An Approach to Time-Probabilistic Evaluation of Seismically Induced Lanslide Hazard. Bull. Seis. Soc. Am. 93(2): Eyidoğan H, Güçlü U, Utku Z, Değirmenci E (1991) Türkiye Büyük Depremleri Makrosismik Rehberi ( ), Kurtiş Matbaası, İstanbul Gumbel EJ (1954) Statistical Theory of Extreme Values and Some Practical Applications, Natl. Bur. Stand. Ap. Math. Ser. 33 Harp EL, Wilson RC (1995) Shaking Intensity Tresholds for Rock Falls and Slides : Evidence from 1987 Whitter Narrows and Superstition Hills Earthquake Strong-Motion Records Bull. Seis. Soc. Am. 85(6): Kayen RE, Mitchell JK (1997) Assessment of Liquefaction Potential During Earthquakes by Arias Intensity Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE),123: Keefer DK, Wilson RC (1989) Predicting Earthquake Induced Lanslides with Emphasis on Arid or Semi-arid Environment, Inland Geological Society, 2: McKenzie DP (1970) Plate Tectonics of Mediterranean Region, Nature, 226: Öztürk S, Bayrak, Y, Karslı, H, Çınar, H (2007) Farklı Sismik Bölgeler Dikkate Alınarak Türkiye deki Deprem Tehlikesi Çalışmalarında Kullanılabilecek Homojen Deprem Kataloğunun Hazırlanması, Makale 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansında (İstanbul, Ekim 2007) sunulacaktır Papazachos B, Kiratzi A, Papadimimitriou E (1991) Regional Focal Mechanism for Earthquakes in the Aegean Area Pageoph, 136(4): Pelaez JA, Delgado J, Casado CL (2005) A Preliminary Probabilistic Seismic Hazard Assesment in terms of Arias Intensity in Southeastern Spain, Engineering Geology, 77: Randall WJ, Keefer DK (1993) Analysis of Seismic Origin of Landslides: Examples from the New Madrid Seismic Zone, Geological Society of America Bulletin, 105: Şaroğlu F, Emre O, Kuşçu, I (1992) Active Fault Map of Turkey, printed by General Directorate of Mineral Research and Exploration Travasorou T, Bray JD, Abrahamson NA (2003) Empirical Attenuation Relationship for Arias Intensity, Earthquake Engng Struct. Dyn., 32: Tselentis G-A, Danciu L, Gkika F (2005) Empirical Arias Intensity Attenuation Relationships for the Seismic Hazard Analysis of Greece. Earthquake Resistant Engineering Structures, 33: 33-42, ERES, Skiathos, Greece Wilson RC, Keefer DK (1985) Predicting the Areal Limits of Earthquake-Induced Landsliding, in: Evaluating Earthquake Hazars In The Los Angeles Region-An Earth Scıence Perspective, Ziony J I (Editor), U.S. Geol. Surv. Prfess. Pap. 1360,

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 54, Sayı 3, Aralık 2011 Volume 54, Number 3, December 2011 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin

Detaylı

Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme

Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme GÜFBED/GUSTIJ (2013) 3 (1): 1-15 Research/Araştırma Türkiye Depremleri için Fraktal Dağılım Dc-değeri ile Depremsellik Parametresi b-değeri Arasındaki İlişki Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme Serkan

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 1-17 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr KUZEY ANADOLU FAYI GÜNEY KOLU NUN SEGMENT YAPISI VE GEMLİK FAYININ PALEOSİSMİK DAVRANIŞI, KB ANADOLU Selim ÖZALP a, *,

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ

ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2003), 93-102, İzmir Aegean Geographical Journal, 12 (2003), 93-102, Izmir TURKEY ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ Seismic activity and risks in the

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2911 Number: 36, p. 179-201, Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Memet GÜZEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI (KUZEY ADANA ÖRNEĞİ) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği) Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:2, 2013 (50-60) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (50-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System

An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System An Innovative Approach for Seismic Zonation by Using Geographical Information System Coğrafi Bilgi Sistemi kullanarak sismik bölgeleme için yenilikçi yaklaşım 1 Ergin Ulutaş 1 Kocaeli University, Engineering

Detaylı

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMAYA VE FAYLANMAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİN YÖN VE BÜYÜKLÜKLERİNİN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Veysel Okan ATAK*, Oktay AKSU*, Mustafa ÖNDER*, Ömer AYDAN** ve Gönül TOZ***

Detaylı

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI i YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM SONUCU OLUŞAN SİSMİK KUVVETLERİN MEKANİK TESİSATLARA VE EKİPMANLARA OLAN ETKİSİ VE BU SİSTEMLERİN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI Makina Mühendisi

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ Mv > 5 75 00 ~ % 99 Bu proje 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (TRC1/13/DFD/3027) kapsamında desteklenmiştir.

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ALT YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM PERFORMANSININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk TOPRAK 1, Filiz TAŞKIN 2, A. C. KOÇ 1, Şule VARDAR 3 stoprak@pamukkale.edu.tr, ftaskin@student.pamukkale.edu.tr,

Detaylı

Types of Soil and Acceleration Response For Earthquake Resistant Building (Example Taiwan)

Types of Soil and Acceleration Response For Earthquake Resistant Building (Example Taiwan) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-3 (26),428-436 Depreme Dayanıklı Yapılaşma İçin Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan Örneği) Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU Süleyman Demirel

Detaylı

YERBİLİMLERİ. Bulletin for Earth Sciences

YERBİLİMLERİ. Bulletin for Earth Sciences YERBİLİMLERİ Bulletin for Earth Sciences Cilt / Volume 36 Sayı / No 1 Nisan / April 2015 Baş Editör (Editor-in-Chief) ELİF VAROL MURATÇAY Editör (Editor) ERMAN ÖZSAYIN Yardımcı Editör (Assistant Editor)

Detaylı

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU

UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU ÖZET UZUN PERİYOTLU YER HAREKETİNİN KARAKTERİZASYONU M.Erdik 1, E.Harmandar 1, K.Şeşetyan 1 ve M.B.Demircioğlu 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Email: erdik@boun.edu.tr Yüksek binaların, sismik taban

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı DEPREM TEHLİKE ANALİZİ (Deprem Riski, Deprem Tehlike Çalışmaları ve Deprem Tahmini)

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Jeofizik, 2013, 18, 59-66 doi: 13.b01 jeofizik-1301-14 SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Microgravity and GPS Studies in the south of Izmir-Karaburun,

Detaylı

Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği

Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği itüdergisi/d mühendislik Cilt:9, Sayı:3, 110-120 Haziran 2010 Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği Murat Ersen AKSOY *, Ziyadin ÇAKIR, Martin VALÉE, Mustapha MEGHRAOUİ

Detaylı

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0041 ENGINEERING SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 22-29, 2014 Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan

Detaylı

VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI BETONARME OFİS BİNALARININ DEPREM DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey VİSKOZ SÖNDÜRÜCÜ SİSTEMLERİN YÜKSEK KATLI

Detaylı

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN BOLU TÜNELLERİNE DEFORMASYON ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SİSMİK PROJELENDİRME

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN BOLU TÜNELLERİNE DEFORMASYON ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SİSMİK PROJELENDİRME Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİNİN BOLU TÜNELLERİNE

Detaylı