KlSITLAMALAR YONETMELiciNE EKLENECEK OLAN KiMYASAL MADDE VE MADDE GRUPLARI ile BUNLARIN KlSITLAMA ~ARTLARINI i<;erir LisTE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KlSITLAMALAR YONETMELiciNE EKLENECEK OLAN KiMYASAL MADDE VE MADDE GRUPLARI ile BUNLARIN KlSITLAMA ~ARTLARINI i<;erir LisTE"

Transkript

1 KlSITLAMALAR YONETMELiciNE EKLENECEK OLAN KiMYASAL MADDE VE MADDE GRUPLARI ile BUNLARIN KlSITLAMA ~ARTLARINI i<;erir LisTE Maddenin, madde grubunun veya kanfmm adt Clv a bilqikleri K,s,tlama ko~u{[art Maddenin veya kart~lmln a~agldaki kullanlmlan soz konusu oldugunda, tek ba~jna madde olarak veya kan ~ lm iyerisinde piyasaya arz edilemez ya da kullandamaz: - tekne govdelerinin, - kafes, duba, ag ve baltk veya kabuklu deni z hayvaill yeti~t irieiji gi nde kullandan diger her turlu aray veya ek ipmanln, - her turlli tam veya yan batik alet veya ekipmanln mikroorganizma, bitki veya hayvanlarla kirlenmesini onlemekte; (b) a h ~ab ln korunmaslnda; (e) dayanlkh sanayi dokumalarlnln ve bunlartn imalatlnda ipliklerin emprenye edij mesi nde; kulianjian (d) ne ~eki ld e kullanddlklanna baktimakslzlil, sanayi sulannlil antllmaslnda. Clva CAS No EC No A~agldaki kullanlmlar piyasaya arz ed ilemez: tlbbi termometreler; (b) halka sa tl~ iyin tasarlanml~ diger olyum eihazlan (ornegin manometre, barometre, tansiyon aleti, tlbbi termometrelerin haricindeki termometreler). Kadmi yum CAS No ECNo23 I-IS2-8 ve bilqikleri Bu Yonetmelik yeryevesind e, kare parantez iyinde belinilen bollimler glimrli k ta rife istatistik pozisyon (G.T.i.P.) kodlartdlr. I. A ~ag lda li stesi verilen madde ve kan~ lml ardan liretilmi ~ e ~ya la ra renk vermek amaclyla ku llanji amaz: polivinil klorlir (PYC) [390410][390421]( J poliliretan (PU R) [3909 SOJ renkli masterbateh iiretimi iyin kullanilan dli~lik yogun luklu polietil en hariy olmak uzere dli ~lik yogunluklu polietilen (ld PEl, [ J selliloz asetat (CA) [3912 IIJ [ J seliilozasetatblitirat(cab)[391211j [391212J yapay reyine [ J melamin - forma ld ehit (MF) reyineleri [390920] lire - formald ehit (UF) reyineleri [ J doymaml~ polyesterler (UP) [390791] polietilen terefi talat (PET) [390760] poliblitilen terefita lat (PBT) saydamfgenel amayh polistiren[ ][ ] akr il onitril metilmetakrilat (AMMA) r;:apraz bagll polietilen (YPE) yliksek darbeye dayaillkli polistiren polipropilen (PP) [ J (b) boyalar [3208] [3209] Bununla birlikte, eger boya lar yliksek r;:inko ir;:eri gin e sa hipse bunlartn kahntl kadmiyum konsantrasyonlan mlimklin oldugunca dli~lik olacak ve hir;:bir $ekilde aglrlikr;:a % 0.1 ' i ger;:meyeeektir.

2 Her durumda, kujianlm amaci veya nihai amaci her ne olursa olsun, yukanda listesi verilen madde ve kan~lmlardan liretilen ve kadmiyumla renklendirilen e~yalar veya e~ya bilqenleri, kadmiyum i<;:erikleri (Cd metali olarak ifade edilmektedir) aglrlikya plastik malzemenin % 0.0 I' ini a~tlgl takdirde piyasaya arz edilemez. 2. Bununla birlikte, birinci flkra, glivenlik gerek<;:esiyle renklendirilen qyalar i<;:in geyerli degildir. 3. Vinil klorlir polimerlerinden veya kopo limerlerinden liretilen ve listesi a~ag!da verijen tamamlanml~ e~yalann stabi lize edilmesinde kulianiiamaz: ambalaj malzemeleri (po~etler, konteynlrlar, ~i~eler, kapaklar) [ ], okul veya bliro malzemeleri [ ], mobilya, karoser ya da benzerleri iyin tasarlanml~ baglantl malzemeleri [392630], giyim qyalan ve giysi aksesuarlafl (eldivenler dahil) [392620], duvar ve yer kaplamalan [ ], emprenye edilmi~, kaplanml~, ortlilmli~ ya da lamine ed ilmi~ tekstil kuma~lan [ ], taklit deri [4202], gramofon plak lan, tupler, borular ve bunlann baglantl malzemeleri [391723], doner kapilar, karayolu ta~lmacliigl iyin tasarianan ara<;:lar (i<;:, dl~, govde altl), in~aat veya endlistride kulianilan <;:elik levha kaplamalar, elektrik kablolannda kullanilan yalitim malzemeleri. Her durumda, ku\lal1lm amaci veya nihai amaci her ne olursa olsun, yukanda li stesi verilen kan~lmlann, vinil klorlir polimerlerinden veya kopolimerjerinden liretilen ve kadmiyum iyeren maddelerle stabi lize edilen qya ve e~ya bile~enleri kadmiyum i<;:erikleri (Cd metali olarak ifade edilmektedir) agirlikya polimerin % 0.01 'ini ~ligl takdirde piyasaya arz edilemez. 4. Bununla birlikte li<;:lincli flkra glivenlik gerek<;:esiyle kadmiyum bazh stabil izatdr kullanllarak liretijmi~ e~yala r ve kan~lmlar i<;:in ge<;:erli degildir. 5. Bu yonelmelik yer<;:evesinde 'kadmiyum kaplama', metalik ylizey lizerindeki her tlirlli metalik kadmiyum katmal1l veya kaplamasl anlamma gelmekledir.a~aglda Iistesi verilen sekwrlerde/uygulamalarda kulianilan melal e~ya veya qya bilqenlerinde kadmiylim kaplama kullanilmayacaktlr: a~ag lda veri len alanlarda kllilanilan ekipman ve makineler: glda liretimi [82 J0] [841720] [841981] [842 I II] [842 I 22J [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 II] taflm [841931] [842481] [8432] [8433] [8434] [8436] sogutma ve dondurma [8418] baskl ve kitap ciltleme [8440] [8442] [8443J (b) a~agldakilerin liretiminde kulianilan ekipman ve makineler: ev e~yalarl [7321 J [ J [8450] [8509J [8516] mobilya [8465] [8466] [940 1] [9402] [9403] [9404] slhh i tesisat gere<;:leri [7324J merkezi!sltma ve iklimlendirme tesisatl [7322J [8403] [8404] [8415] Her durumda, kullal1lm amaci veya nihai amaci her ne olursa olsun, yukand a madde ve (b)'de listesi veri len sektorlerde/uygulamalarda kliliandan kadmiyllm kaph qyalann veya bu tlir e~ya bile~enlerinin ve madde (b)'de listesi verilen seklorlerde liretilen qyalar piyasaya arz ed ij emez. 6. Be~inci flkrada atlfta blijunulan hliklimler, ~agldaki madde ve (b)'de listesi verilen sektorlerde/llygulamalarda kullamldlklan takdirde kadmiyum kapl! qyalar veya bu e~yalann bilesenleri ve a~aglda madde (b) 'de listesi

3 verilen o,>'''''rlp"'",,, olacaktlr: Uretiminde kullanilan ve makineler: [8449J 1 J (b) tiretiminde kullamlan ve makineler: [8426] ve alimci f1krada yer alan klsltlamalar ve uzay karayolu, tanm, amayl! kullamlan qya ve e~ya monte edildikleri cihazm (l'l'r,'kllnl standartlan havacdlk CAS 1'\ EC No ve nike! salmma hrzlflm 0.2 daha du~uk olmamasl hajinde, veya insan bedeninin delik klslmlanna takllan her turlu tak! e~yalan; (b) ve uzun surel! lemas edecek eden klslmlanndan nikel (c) en az temas ~~I~~ ~ (b) bendinde atlfta bulunulan ve nikel dl~mdaki Dian Birinci flkranm konusu Dian uygun olmadlklan takdirde maddelerde belirtilen kuru fazla 90zUlebilir Krom VI iyeriyorlarsa, kullantlam~ ya da arz edilemez. madde kullantlml~sa, madde ve smltlandmlmasl, ve etiketlenmesine ili~kin 26 Malik 2008 tarihli ve "Tehlikeli Maddelerin ve MUslahzarlarm Smrfiandmlmasl. ve Etiketlenmesi Hakkmda Yonetmelik" sakh kalmak vcya tizerinde ambalajlama tarihi, saklama madde aktivitesinin sormesi i9in uygun saklama stirest ve birinci belirtilen yozunebilir krom VI gozle okunakll ve

4 3. Muhafiyet yoluyla, c,:imento ve c,:imento ic,:eren kan~lmlann yalnlzca makinelerle muamele edildigi ve deriyle hic,:bir tern as olasillginin bulunmadlgl kontrollu kapaii ve tam otomatik proseslere ybnelik olarak piyasaya arz edilme ve bu surec,:lerde kullamm ic,:in birinci ve ikinci flkralar gec,:erli degildir. Kur~un karbonatlan: Notr susuz karbonat (PbCO)) CAS No EC No (b) Trikur~un-bis(karbonat) dihidroksit 2 PbCO r Pb(OH)2 CAS No EC No Kur~un sulfatlan PbS0 4 CAS No EC No (b) Pb,S04 CAS No EC No Arsenik bilqikleri Maddenin veya kan~lmli1 boya ol arak kullamml soz konusu ojdugunda, tek b a~ina madde ojarak veya kan~lm ic,:erisinde piyasaya arz edilemez veya kulianiiamaz. Muhafiyet yo luyla, beyaz kur~un ve kur~un su lfatlarinin boyad a kullanlml ile kuqun karbonat ve kur~lln karbonat ic,:eren kan~lmlann san at eserlerinin, tarihi binalann ve onl ann ic,: kl slmlannli1 restorasyonu ve bakiml ic,:in kullanlmlan soz konu su oldugunda birinci f\kra gec,:erli degildir. Maddenin veya kan~lmin boya olarak kullanjml soz konusu oldugunda, tek ba~ina madde olarak veya kan ~ lm ic,:eri sinde piyasaya arz edilemez veya ku lianiiamaz. Muhafiyet yoluyla, beyaz kuqun ve kur~un sulfatlan nl n boyada kujiamml ile kuqun karbonat ve kur~un karbonat ic,:eren kan~lmlann sanat eserlerinin, tarihi binalann ve onlann ic,: klslmlannli1 resto rasyonu ve bakiml ic,:in kullammlan soz konusu oldugunda birinci flkra gec,:erli degildir. I. Maddenin veya kan~lmin a~ag ldaki kullanlml an soz konusu oldugunda, tek ba~ina madde olarak veya kan ~ lm ic,:erisinde piyasaya arz edilemez ya da kulianiiamaz: - tekne govd elerinin, - kafes, duba, ag ve ballk veya kabuklu den iz hayvanl yet i ~ tiriciligind e kullanllan diger her turlu arac,: veya ekipmanli1, - her turlu tam veya yan batik alet veya ekipmanln mikroorgani zma, bitki veya hayvanlarla kirlenmesini onlemekte. 2. Ne ~ ekilde kullanildlklanna bakilmakslzll1, sanayi sulannin antilmasli1da kullanilmak Uzere ta sa rlanml~ madde ve k an~ lml a r kullamlamaz veya piyasaya arz edilemez. 3. Ah~abIn korunmasinda kulianiiamaz. Aynca, boyle bir i ~ l eme tabi tutulan ah~ap piyasaya arz edilemez. 4. Oc,:UncU flkrad an muhafiyet yoluyla: ah~abli1 korunmasli1da kullanilan madde ve kan~jml arla il gi li olarak: bunlar ancak C!ipi inorganik bakir, krom, ve arsenik (CCA) bilqik solusyon lan halinde ise ve eger bu madd elere 31 Aralik 2009 tarihli ve sayili "Biyosidal OrUnler Yonetmeligi" uyannca izin verilmi~se sanayi tesislerinde vakum veya basinc,: kuli aniiarak ah ~a bli1 emprenye edilmesinde kullamlabilirler. Bu ~e kilde i~l eme tab i lutulan a h~aplar koruyucunun baglanmasl tamamlanmad an piyasaya arz edilemez. (b) bendine gore, ah~abli1 yapi sal butunlugu insan veya hayvan guvenligi ic,:in gerekliyse ve kullamm suresi boyunca halkin deriyle temasl ihtimali yoksa sanayi tesislerinde CCA solusyonlanyla i~leme tabi lutulmu ~ ah~ap, profesyonel ve endustriyel kullanlm amaclyla piyasaya arz ed il ebilir: kamu ve zirai amac,:11 in~a edilmi~ binalarda, i~ yerlerinde ve endustl'i tesislerinde yapl iskeleti olarak kullanilmasl halinde, kopru ve kopru i~jerind e, tatii su alanlarmda ve tuzlu sularda iskele ve kopru gibi yap iiarda in~aat iskeleti olara k, gurultu duvan olarak,

5 heyelan kontrollinde, otoyollarda govenlik <yiti ve bariyeri olarak, hayvan yeti~t iriciliginde kullantlan aga<ytan yapdml~ <yit direklerinde, toprak koruma yapilannda, elektrik go<y i1etim ve te lefon diregi olarak, metroda travers olarak. (c) 26 Aralik 2008 tarihli ve sayill "Tehlikeli Maddelerin ve Mlistahzarlann Smd'1andmlmasl, Arnbalajlanmasl ve Etiketlenmesi Hakkmda Yonetmelik" hoklimleriyle ilgili uygu lamalar saki! kalmak kaydlyla, tedarik<yiler piyasaya moz etmeden once i~lem e tabi tutulmu~ tum ah~ap lann tek tek 'Ya lnt zca end listri tesislerinde ve profesyonel kullantm ama<ylidu, arsenik i<yeri r' ibaresini i<yeren bir etiket ta$lmalarll1l saglamahdlr. Aynca, paket halinde piyasaya arz edilen tum ah ~apl ar, 'Bu ah$abl kullanlrken eldiven takllliz. Bu a h ~a bl keserken veya ba~ka $ek ilde el i$ine tabi tutarken toz maskesi ve gozllik takmlz. Bu ah ~ab lll atlklan yetkili bir i~letme tarafllldan teh likeli madde i~lemine tabi tutulacaktlr' ibaresi ni i<yeren bir etiket ta~lmalidlr. (d) bendi kapsamlllda atlfta bulunulan i~lenmi$ ah~ap a~agldaki ~ekilde kuljanilamaz: ne ama<yla olursa olsun, konut veya ev in~aatlarlllda, deriyle temaslll tekrarlanma riskinin bulundugu herhangi bir uygulamada, deniz sularll1da, hayvan yet i ~t iriciliginde kullanilan <yit direkleri ve (b) bendi uyannca yapl iskeletleri hari<y olmak lizere zirai ama<ylarla, i~jeme tabi lutulmu$ ah~abm insan ve/veya hay van tliketimine yone lik ara veya nihai e~yalarla temas edebilecegi herhangi bir uygulam ada Temmuz 20 II* tarihinden once arsenik bil e~ik Jeri ile i~1em g6rmu~ veya dordlincu flk.raya uygun ojarak piyasaya arz ed ilmi ~ ah~ap omrli sona erinceye kadar kullantlabil ir Temmu z 20 II * tarihinden once kullantmda olan CCA C tipi il e i$lem g6rmli~ ya da dorduncli flkraya uygun olarak piyasaya arz ed ilmi~ olan i$lem g6rmli~ ah$ap: - kullanilabilir ya da tekrar kullandabilir. Bu durum dordlincli filaanlll (b), (c) ve (d) bentlerinde bel irtij en ~artlara baglldlr. - piyasaya arz edilebilir. Bu durum dordoncu flkranlll (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen $artla ra bagljdlr. Qrganoslanik Bilqikler I. Serbest boyalarda madde olarak veya biyosit olarak kullanilan kan ~ lmlarda madde veya kan~lm olarak piyasaya arz ed ilemez ve kullandamaz. 2. A~agldakilerin mikro organizma, bitki ve hayvanlar tarafllldan kirlenmesini onlemek i<yin, madde olarak veya biyosit olarak kullanilan kan ~ linl arda madde veya kan~lm olarak piyasaya arz edilemez ve kullanllamaz: uzunluklanna bak ilmakslzln, deniz, kiyi, nehir ve i<y su yollannda ve gollerde kullantlan her turlu su t a~lt l ; (b) (c) kafes, duba, ag ve bahk veya kabuklu deniz hayvant yeti~tiriciliginde kullanilan diger her tlirlu ara<y veya ekipman; her lurlu tam veya yan batik alet veya ekipman. 3. Sanayi sularllllll antdmas ma yonelik kullal1lmlarda madde olarak veya biyosit olarak kullanilan kan ~ lmlarda madde veya kan ~lm olarak piyasaya arz edilemez ve kullanilamaz. 4. O<y grup bagli organostannik bile~ikler:

6 li~ grup bagli organostanik bilqikler ornegin tributiltin (TBT) ve trifen iltin(tft) bile~ikl eri, kalay i~erigi aglrllkc;a % 0.1 'den fazla olan qyalarda veya qya par~al annd a kullal11lamaz. (b) bendine uymayan qyalar, 31 Temmuz 20 II * tarihinden once kullal11mda olanlar haric;, bu tarihten soma piyasaya arz edi lemez. 5. Dibutiltin(DBT) bilqikl eri: halka satiian, kalay i~ erig i aglriik~a % 0.1 'den fazla olan kan~lm ve e~yalarda veya bunlann par~al arin da Dibutiltin bile ~ikle ri kulianilamaz. (b) bendine uymayan e~yalar, 31 Temmllz 2011 * tarihi nden once kullammda olanlar hari y, bu tarihten soma piyasaya arz edilemez. (c) muhafi yet yo luyla ve (b) bendi, halka satilan a~agldaki e~ya ve kan ~ lmlar i<;:in I Ocak 2015 * tarihine kadar ge~e rl i olmayacaktlr: - tek bilqenli ve ~ ift bile~ enli oda slcakllgl vulkanizasyon slzd lrmaziik malzemeleri (RTV-I ve RTV -2 slzd lrmazhk mal zemeleri ) ve yapl~tirlcilar, - qyalara liygulandlgtnda katali zatbr olarak kullandan DBT iyeren boya ve kaplamalar, - yumu~ak polivinil klorlir (PVC) profillerinin ken di si veya sert PVC ile beraber kaliptan ge<;:irilmi~ profiller, - dl ~ mekan uygu lamalan i<;:in tasarlanml~ sta bil izat6r olarak DBT i<;:eren PVC ile kaplanml$ kllma~lar, - dl~ mekanda kull an dan yagmur borlilan, olllklar ve baglantl p ar~a l an nlll yam slra ~atl ve cephe kaplama malzemeleri, (d) muhatiyet yo luyla ve (b) bendi, 2002/32 sayiii "Glda Maddeleri il e Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Teblig " alttnda dlizenlenmi ~ malzem e ve e~ya l ar i<;:in geyerli olmayacaktlr. 6. Dioktiltin (DOT) bil e~ i g i : halka satj lan, kalay i<;:eri gi aglrlik<;:a % 0.1 'den fazla olan kari~lm ve qyalarda veya bunlann paryalannda Dioktiltin bil qikjeri kullandamaz: - deri ile temas halindeki tekstil qyalannda, - eldivenler, - deri ile temas eden ayak giyimi veya ayak giy imi klslmlan, - duvar ve yer kapjamal an, - <;:ocuk baklm qyalan, - bayan hij yen urunleri, - yocuk bezleri, - iki bilqenli oda slcakiigtnda vu lkanize kaliplama kitleri (RTV-2 kaliplama kitleri). (b) bendine uymayan qyalar, 31 Temmuz 2011 * tar ihi nden once kullanlmda olanlar hari~, bu tarihten soma pi yasaya arz edil emez. Pentaklorofenol CAS No EC No ve tuzlan ve esterleri A ~ag ldaki durumlarda piyasaya arz edilemez veya kulianil amaz, - tek ba~lila madde olarak, - diger maddelerin bile~eni olarak ya da kan~lm i<;:eri sinde aglrlik<;:a % 0.1 'e qit veya daha yliksek konsantrasyonjarda.

7 Perfiol"Ooktan sulfonat (Perfluorooctane su lfona tes (PFOS) C8F1 7S02X (X = OH, Metal tu zu (O-M+), halojen, ami t ve polimerlerde dahil diger llirevleri) I. Madd e veya kan~ lm i<;:erisinde aglt iik<;:a 50 mglkg(% 0.005)'den da ha yuksek konsantrasyonlarda piyasaya arz edi lemez veya kullandamaz. 2. PFOS i<;: eren farkll paryalarm yaplsal ve mikro yaplsal kislmlannm aglrliklan referans almarak yapiian hesaplamalara go re aglrlik<;:a %0.1 ve daha yuksek konsantrasyonlarda PFOS i<;: eren yan bitmi~ iiriinler, e~yalar veya bunlann par<;:alan, tekstil veya diger kaplanml~ materyallerde I J.l glm 2 'ye e~ it veya daha yuksek konsantrasyonlarda PFOS i<;:eren UrUnler pi yasaya arz edi lemez. 3. Muhafiyet yo lu yla, birinei ve ikinei flkra a~ag ld a belirtilenler ve onlan uretmek i<;:in kulianiian madde ve kan~lmlar i<;:in ge<;:e rli olmayaeaktlr: fotolitografi prosesleri i<;:in kuli an Ii an fotoresist ve yans lma onleyiei kaplamalar; (b) film, kag lt veya baskl plakalanna uy gul anan fotografik kaplamalar; (c) (d) dekoratif olmayan sert krom(vi) kaplama i<;: in kulianiian bugu onleyiei ve <;:evreye yay dan PFOS miktarmln en iyi uygulama teknikl er i kujianiiarak en aza indirilen kontroliu elektro kaplama sistemlerinde kulianiian lslat lel maddeler; havaeiilkta kullal1llan hidrojik slvll ar. Nonilfenol C 6 HiOH)C9HI9 CAS No 25 I EC No (b) Nonilfenol etoksilat (C2H40)nC l5h240 A~agldaki ama<;: lar i<;: in aglrllk<;:a % 0. 1 veya daha yuksek konsantrasyonlarda madde veya kan51m i<;:e rsinde piyasaya arz ed il emez veya kulianiiamaz: (1) a~agjdakiler har i<;: olmak Uzere, endustri ve kurumsal temizlik: - Ylkama SIVJ SJ nm geri donu~to ruldugu ya da yakildlgl kon tro li U kapalt kuru temizleme sistemleri, - Ylkama SlVl smm geri d on U ~turu l dug u ya da yak Iidl gl ozel i~lemli temi zleme sistemleri. (2) ev temizligi ; (3) a~agldak il er hari<;: olmak Uzere, tekstil ve deri i~lemeeiligi: suya herhangi bir salmlm yapdmadan i~leme, i~lem suyunun, biyolojik atlk su an tmasl yapiimadan once on antma go rdugu ozel antmali sistem ler (koyun derisinin yagmm alin mas l) ; (4) tanmsal meme ue u daldlrma i~leminde emulgator; (5) a~ag ld aki l e r hari<;: olmak Uze re metal i~<;:iligi: - Ylkama SlVl smm geri d o nu ~ti.iru ldu gu ya da yakjidl gl kontroliu kapali sistemlerdeki kullanlmlar; (6) kagit hamu ru ve kaglt imal atr; (7) kozm etik iirunler; (8) a~ag l dak i madde hari<;: olmak uze re, diger ki~isel bakim UrUnleri: - spermisitler; (9) biyosidl erdek i ve zirai il a<;: lardaki koformlilantlar. *Yonetmelik degi~iklig inin yururliige giri~ tarihi ne go re degi~ebilir.

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu

LABORATUVARLARININ. Akreditasyonu EA 4/10 M KROB YOLOJ LABORATUVARLARININ Akreditasyonu 1. Giri ve belgenin uygulama alanı 1.1 Akreditasyon genel artları,deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterlili i için genel artlar olarak uluslararası

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı