Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde;"

Transkript

1 12. YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ Bağcılar Belediyesi nin imar planları revizyonuna esas olmak üzere yapılan Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Etüt çalışmalar sonucunda, yerleşime uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu revizyon çalışmaları kapsamında, Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından incelenmesinde; İlk aşamada; arazinin ayrıntılı jeolojik yapısı, dolgu alanları, alüvyonel birimler ve topografik eğimlerin yapılaşmaya etkileri incelenmiştir. İkinci aşamada; ilçe alanında 2007 yılı itibariyle yapılan eski-yeni tüm mekanik sondajlarda geçilen formasyonların özellikleri, SPT-N 30 değerleri, yeraltısuyu seviyeleri ve sondajlardan alınan örneklerin laboratuvar deneyleri topluca irdelenmiştir. Üçüncü aşamada; yapı statik yüklerini destekleyecek olan zeminlerin yüzeyden itibaren m derinliğe kadar olan yanal ve düşey yöndeki değişimleri mekanik sondaj verilerine ilaveten sismik kırılma, Düşey Elektrik Sondajı (DES) ve mikrotremor yöntemleri ile incelenerek, değişik litolojilerin dinamik elastik özellikleri haritalanmıştır. Bağcılar İlçesi nin yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesinde özet olarak aşağıda verilen parametreler baz alınmıştır. Bunlar: - Zemin ve kayaların litolojik ve yapısal özellikleri - Doğal şevlerin stabilitesi - Heyelan (akma-kayma türü, sığ-derin) alanlarının varlığı - Yeraltısuyu durumu - Sismik S dalga hızı - Elektrik Özdirenç değerleri - Zemin Hakim Periyodu ve Büyütme değerleri - Sıvılaşma Durumu - Yapay dolgular ve bunların yapılaşmaya etkileri - Statik ve dinamik (deprem) şartlarda, zemin-temel etkileşimine bağlı olarak temel alanının genel stabilitesi, zeminlerin taşıma kapasiteleri ve oturmaların yapılaşma üzerindeki etkisi - İyileştirme gerektiren sorunlu zeminlerin varlığıdır. 12.1

2 Bağcılar İlçesi nde yukarıda verilen jeomorfolojik, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik kriterlere göre, ilçe imar planlarına esas yerleşime uygunluk haritası yeniden hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/5000 ölçekli yerleşime uygunluk haritası EK-3, haritanın 1/1000 ölçekli paftaları ise EK-4 de verilmiştir. Ayrıca Şekil 12.1 de İlçenin yerleşime uygunluk haritası model olarak gösterilmiştir. Bağcılar ilçe Belediyesinin revize İmar planlarına Esas Yerleşime Uygunluk değerlendirmesi, 4 kategoriye ayrılmıştır. 1. UYGUN ALANLAR (UA) 2. ÖNLEMLİ ALANLAR (ÖA) 3. AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜD GEREKTİREN ALANLAR 4. UYGUN OLMAYAN ALANLAR (UOA) Bu kategoriler ait ayrıntılı sınıflandırma Çizelge 12.1 de verilmektedir. Bu sınıflamada söz konusu alanlarda zemin ve temel mühendisliği açısından dikkate alınması gereken koşullar aşağıdaki alt başlıklarda sırayla anlatılmıştır. Bağcılar İlçe alanında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın tarih ve 6-5/373 sayılı Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda belirtilen yapı ve zemin koşullarının etüt kategorilerinde uygun olarak, parsel bazında etüd çalışmaları yapılacaktır. İlçe alanında yapılacak parsel bazındaki etütler kapsamında, mekanik sondaj çalışması ve ek olarak, jeofizik yöntemlerden Sismik Kırılma ile Düşey Elektrik Sondajı (DES) ölçümlerinden en az birinin uygulanması önerilmiştir. 12.2

3 Çizelge Bağcılar İlçesinin yerleşime uygunluk sınıflandırması. 1. UYGUN ALAN (UA); İlçenin kuzey kesiminde sağlam Trakya Formasyonu nun mostra verdiği bölgeler. 2. ÖNLEMLİ ALANLAR (ÖA) İlçe yerleşim alanında Önlem Alınmadan Yerleşime İzin verilmeyecek bölgeler, önlem derecelerine göre kendi içinde 3 gruba ayrılmıştır. Önlemli Alan1 Önlemli Alan 2 Önlemli Alan 3 (ÖA3); (ÖA1); (ÖA2); İlçe genelinde en yaygın litolojiyi Önlemli Alan 4 Hamamdere İlçenin batısında Güngören Formasyonu nun kum mercekli (ÖA4); Formasyonu nun yüzeyleyen killeri oluşturmaktadır. Bu istif ilçe İlçe alanında kil aratabakalı, Çukurçeşme alanında yapılan sondajlarda, formasyon mevcut karstik boşluklu Formasyonu nun içindeki kum merceklerinin yoğunluğu, derelerin kireçtaşları ile çakıl-kum taban kaya derinliği ve SPT-N 30 çevresinde Trakya karışımları ile değerlerine göre 2 gruba ayrılmıştır. gözlenen Formasyonu nun ileri derecede ayrışmış zonlarının kalın olduğu bölgeler. Bakırköy Formasyonu nun kil-marn-kireçtaşı ardışımının kalın olduğu bölgeler. Önlemli Alan ÖA3.1 Sahanın genelde kuzey ve doğu kesimlere yakın sınırlarda yüzeyleyen Güngören Formasyonu nun çok katı-sert zemin nitelikli killer, Önlemli Alan ÖA3.2 İlçe alanında sert zemin olarak tanımlanan killerin en az 6.5 m den daha derinde gözlendiği bölgeler yaygındır. Bu bölgeler ÖA3.2 alanlar olarak ayrılmıştır Bu alanlardaki killer, Alüvyonel zeminler, ÖA-4 alanlar olarak ayrışmıştır. ÖA3.1 olarak genelde suya doygun ayrılmıştır. ve yüksek plastisiteli zemin özelliği göstermektedir. Parsel bazında yapılacak etüdlerde sıvılaşma analizlerinin yapılması gerekir. 3. AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜD GEREKTİREN ALANLAR (AJE) İlçe alanında lokal iki bölgede, Trakya ve Bakırköy formasyonları üzerinde kalınlığı tam olarak tespit edilemeyen yapay dolgu alanları. 4. UYGUN OLMAYAN ALANLAR (UOA) Bağcılar ilçesinde stabilite bakımından duraysız kalın dolgu zeminlerin olduğu bölgeler, Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar olarak ayrılmıştır. 12.3

4 Şekil Bağcılar İlçesinin Yerleşime Uygunluk haritası 12.4

5 12.1. UYGUN ALANLAR (UA) Bağcılar Belediyesi nin imar planlarının revizyonuna esas olmak üzere hazırlanan Yerleşime Uygunluk Haritasında; UA sembolü ile gösterilen yerleşime uygun alanlar, km 2 lik alanı kaplamaktadır. İlçenin kuzey kesimindeki Yüzyıl ile Mahmutbey mahallelerinin kuzey kesimlerinde kalan alanlar, yapılaşma açısından Uygun Alan olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda Trakya Formasyonu nun kumtaşı aratabakalı şeylleri mostra vermektedir. Bu Uygun Alanlarda; Doğal şev eğimleri % 8'dir. Doğal şevler stabil olup aktif veya potansiyel heyelanlar tespit edilmemiştir. Yapıların inşa edileceği kesimlerde taşıma kapasitesi veya oturma sorunu yoktur. Yapı temellerinde zemin iyileştirme önlemleri gerekmemektedir. Ortalama S dalga hızları (h=30 m için) genelde 760 m/s den büyük, büyütme değerleri de <1.5 dur. Yerleşime Uygun Alanlarda (UA) yapılaşmaya ilişkin koşullar aşağıda sıralanmıştır. Sahanın kuzeydoğu kesiminde Trakya Formasyonu genelde yüzeyde mostra vermektedir. Ancak yer yer üst kesimlerinde kalınlığı m arasında değişen dolgu zeminler bulunabilir. Bu nedenle sahada parsel bazında yapılacak araştırma çukuru veya mekanik sondaj çalışmalarında üstteki dolgu tabakası kalınlığı tespit edilerek, temel altlarından hafredilmelidir. Bu bölgelerde Trakya Formasyonu nun genelde üst kesimlerinde kaya dokusunu koruyan, sık kırıklı-çatlaklı, ince bir ayrışma zonu bulunabilir. Etütlerde temel altındaki ayrışma zonunu kazılarak, yapı temellerinin sağlam kayaya taşıtılması önerilir. Trakya Formasyonu, genel kırıklı-çatlaklı yapısı nedeniyle, çatlak sistemlerinde düşük bir debide de olsa yeraltısuyu taşıyabilir. Bu nedenle, sahada drenaj önlemlerinin alınması gereklidir. Bu bölgelerde temelin genellikle, en az 1.5 m derine taşıtılması önerilir. 12.5

6 12.2. ÖNLEMLİ ALANLAR (ÖA) Bağcılar İlçe alanında yerleşime uygunluk kriterlerine göre, Önlemli Alanlar km 2 lik kesimini oluşturmaktadır. Bu alanlar, formasyonların genel jeolojik ve jeoteknik özelliklerine göre, kaynaklanabilecek olası riskler ve uygulanması planlanan önlemlerin derecelerine göre kendi içinde üç alt gruba ayrılmıştır (ÖA1, ÖA2, ÖA3 ) ÖNLEMLİ ALANLAR-1 (ÖA-1) Bağcılar İlçesinin kuzeyinden geçen TEM oto yolunun güney kesimde kalan Trakya Formasyonu nun ileri derecede ayrışmış kumtaşı aratabakalı şeylleri ile, İlçenin batı sırtlarında ve Tavukçudere nin kuzeyinde yer yer lokal bölgelerde gözlenen Hamamdere Formasyonu nun kil-marn aratabakalı kireçtaşları, Önlemli Alanlar-1 (ÖA-1) olarak değerlendirilmiştir. ÖA-1 alanları Bağcılar yerleşim alanı içinde km 2 lik kesimi oluşturmaktadır. ÖA-1 alanlara ait genel özellikler; Doğal şev eğimleri % 6'dır. Trakya Formasyonu nun üst kesimlerinde ileri derecede ayrışma etkisiyle zemin özelliği gösteren kalın ayrışma zonu bulunmaktadır. Hamamdere Formasyonu nun genelde yüksek mukavemet özelliği gösteren kireçtaşları içinde mikro-makro boyutlu, boşluklu veya kil dolgulu karstik boşluklar bulunmaktadır. S dalga hızları 6 m derinlik için >500 m/s, özdirenç değerleri de özellikle 10 m den sonra 35 ohm.m den yüksektir. 12.6

7 Bu ÖA-1 alanlarda yapılaşmaya ilişkin koşullar aşağıda sıralanmıştır. Önlemli alanlarda yapılacak sondajlı etüd sonrasında, Trakya Formasyonu üzerindeki ayrışma zonu derecesi ve kalınlığının tespit edilmesi gereklidir. Sağlam kayacın nispeten derin olması durumunda, bu bölgelerde yapıların tercihen bodrum katlı yapılması önerilir. Trakya Formasyonu nun üst kesimlerindeki ayrışma oranının yüksek olması muhtemelen atmosferik koşullardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Önlemli alanlarda (ÖA-1) temel altı ve çevresinde drenaj önlemlerinin mutlaka alınması gereklidir. Yerleşim alanında Hamamdere Formasyonu nun yüzeylediği bölgelerde, yapılacak sondajlı etüd raporlarında kireçtaşları üzerindeki ayrışma zonu tespit edilerek, yapıların sağlam kayaya oturtulması önerilir. Hamamdere Formasyonu nun yüzeylediği alanlarda kireçtaşlarını maksimum kalınlığı m aralığında değişmektedir. Bu bölgelerde yapılan bazı derin kazılarda, karstik boşluklu zonlar gözlenmiştir. Parsel bazında yapılacak sondajlarda kireçtaşı istifi içinde, makro boyutlu boşluk veya çok zayıf bir kil tabakası geçilmesi durumunda, bu boşlukların yanal yayılımının mekanik sondaj ve GPR (yeraltı radarı) yöntemler ile tespit edilmesi önerilir. Hamamdere Formasyonu nun kireçtaşlarının mukavemetini zaman içinde azaltan en büyük etken yeraltısuyudur. Bu nedenle, Haf ın yüzeylediği bölgelerde de drenaj önlemlerinin alınması gereklidir. Bu bölgelerde yapı temelinin, üstteki ayrışma zonu kalınlığı tespit edildikten sonra, sağlam kayaya taşıtılması önerilir. 12.7

8 ÖNLEMLİ ALANLAR 2 (ÖA-2) Bağcılar İlçe alanında Bakırköy ile Çukurçeşme formasyonlarının yüzeylediği bölgeler, Önlemli Alan (2) rapor eki paftalarında ÖA-2 alanlar olarak değerlendirilmiştir. Bu ÖA-2 alanlar, ilçe alanının km 2 lik kesimini oluşturmaktadır. ÖA-2 alanlara ait genel özellikler; Doğal şev eğimleri, ortalama % 4'dır. Bağcılar İlçesi nin güneybatısındaki Güneşli ve Hürriyet mahallerinin büyük bir bölümü, ilçenin güneydoğusundaki Çınar, Merkez ve Yenigün mahallelerinin yine büyük bir bölümü ve Göztepe Mahallesi nde lokal küçük bir alan, Bakırköy Formasyonu ile kaplıdır. Bakırköy Formasyonu genelde ilçe alanındaki tepe ve sırtlar üzerinde yeralmaktadır. Formasyonun sondajlardan tespit edilen kalınlığı ise m ler arasında değişmektedir. İlçe alanında yapılan mikrotremor ölçümlerinde Bakırköy Formasyonu nun kil-marn-kireçtaşı ardışımında, zemin hakim periyodu T= s aralığında gözlenmiştir. İlçenin batısında bir şerit halinde yüzeyleyen Çukurçeşme Formasyonu nun kum-çakıllardan oluşan istifi de, Önlemli Alanlar-2 olarak değerlendirilmiştir. Formasyonun sondajlardan tespit edilen kalınlığı, m ler arasında değişmektedir. Bu alanlarda ortalama S dalga hızları genelde m/s, S dalga hızlarından hesaplanan zemin büyütme değerleri de aralığında değişmektedir. Bu ÖA-2 alanlarda yapılaşmaya ilişkin koşullar aşağıda sıralanmıştır. Bakırköy Formasyonu kil-marn-kireçtaşı ardışımından oluşan istifi genelde kireçtaşlarının yoğun olduğu bölgelerde yüksek mukavemet özelliği göstermektedir. Ancak formasyonun yeraltı ve yüzey suları etkisiyle mukavemetinin önemli ölçüde azaldığı bilinmektedir. Özellikle istif içindeki kil aratabakaları, genelde çok yüksek plastisitelidir. ÖA-2 nolu alanlarda, genelde istif kalındır. Bu bölgelerde parsel bazında yapılacak sondajlarda kireçtaşı kalınlığı tespit edildikten sonra, özellikle 12.8

9 üst kesimlerdeki ayrışmış zonlar hafredilerek yapıların sağlam kireçtaşı tabakasına taşıtılması önerilir. Bakırköy Formasyonu nun yer yer üst kesimlerdeki kireçtaşı seviyeleri altında, 2-3 m kalınlığında çok zayıf kil zonları bulunmaktadır. Sahada 1 den fazla bodrum katlı yapı projelerinde, üst kesimlerdeki kireçtaşı tabakası hafredilme durumunda, temeller alttaki daha zayıf zona oturacaktır. Bu tür kireçtaşı tabakaları altındaki kil tabakları hem yüzey, hem de yeraltısuyu etkisiyle düşük mukavemetli sıkışabilir bir zon oluşturmaktadır. Bu tür kilerin, parsel bazında etütlerde, hem taşıma gücü, hemde yapı yüklerine göre oturma analizlerinin yapılması gereklidir. Genelde bu tür sıkışabilir zonun temel altından sıyrılması, kompaksiyon vb. yöntemler ile sıkıştırılması veya tabakalı taşıma gücü analizi yapılarak, alt limit taşıma gücü ve oturma analizlerine göre projelendirilmesi gereklidir. Sahada Çukurçeşme Formasyonu nun yüzeylediği bölgelerde, istif genelde orta-kaba tane boyutlu, yer yer çakıllı kumlardan oluşmaktadır. Kumlar genelde sıkı-çok sıkı zemin niteliklidir. Sahanın kuzeybatı kesimindeki kumlarda, yeraltısuyu seviyesi m den derinde, güneybatı kesiminde ise en az 5.0 m den derinde gözlenmiştir. Ancak bu birim içinde, bazı lokal alanlarda ince kum-kilsiltli seviyeler de bulunmaktadır. Bu nedenle parsel bazında yapılacak sondajlarda, temeli taşıyacak zeminin homojen bir zemin olması aranmalıdır. Bu tür granüler zeminler üzerindeki mevcut yapılarda, ömrü boyunca oluşacak oturmalarının üst yapıya etkisi beklenmemektedir. Yalnız, yeni yapılacak yapılara, temel altındaki kumların dane boyutu, sıkılık oranı (Dr) ve yeraltısuyu durumuna göre gelişebilecek ani oturmalar kritik edilmelidir. Çukurçeşme Formasyonu nun kumlarında, yeraltısuyunun yüzeye yakın olduğu lokal bölgelerde, sıvılaşma analizi yapılarak, sıvılaşma riskinin yüksek olduğu bölgelerde uzman mühendislerin önereceği uygun zemin iyileştirme önlemlerinin yaptırılması gereklidir. 12.9

10 ÖNLEMLİ ALANLAR 3 (ÖA3) Bağcılar İlçesi nde Güngören Formasyonu nun kum mercekli killerinin yüzeylediği bölgeler, Önlemli Alan 3 rapor eki paftalarda ÖA-3 olarak ayrılmıştır. Bu ÖA-3 nolu alanlar, ilçenin toplam km 2 lik kesimini oluşturmaktadır. ÖA3 alanlarda doğal şev eğimleri, ortalama % 8'dir. İlçe alanı içinde Güngören Formasyonu mostralarında plastik killerin atmosferik etkilere bağlı olarak yüzeysel olarak buruşması sonucu çok küçük ölçekli kütle hareketleri gelişmiştir. Bu alanlarda özdirenç değerleri genelde 10 ohm.m den düşüktür. Ayrıca h=30 m için hesaplanan S dalga hızları da yer yer 360 m/s nin altında düşük değerler vermektedir. Güngören Formasyonu genel litolojik özelliklerine, su durumu ve SPT-N 30 değerlerine göre, 2 gruba ayrılmıştır ÖNLEMLİ ALANLAR 3 (ÖA-3.1) Yerleşim alanında kuzey kesimindeki Mahmutbey ve Göztepe mahalleleri ile doğusundaki Kemalpaşa ve Fevziçakmak mahallelerinde Güngören Formasyonu nun SPT-N 30 değeri 30 darbeden büyük olan sert zemin nitelikli killeri yüzeyden itibaren minimum 2.0 m, maksimum 6.0 m derinde bulunmaktadır. Bağcılar yerleşim alanı içinde ÖA-3.1 nolu alanlar, toplam km 2 kesimini oluşturmaktadır. lik ÖA-3.1 nolu alanlarda genelde yüzeysel temeller ile yapılaşmaya gidilmesinde sakınca yoktur. Bu alanlarda temel altında mutlaka drenaj önlemlerinin alınması gereklidir. Yapı temellerinin homojen bir zemine taşıtılması önerilir

11 ÖNLEMLİ ALANLAR 3 (ÖA-3.2) Sahanın diğer kesimlerindeki Güngören Formasyonu nun kum mercekli killeri genelde suya doygun, orta katı-katı zemin nitelikli, plastik killerden oluşmaktadır. Bu birimlerde SPT-N 30 değerinin >30 darbeden büyük olduğu sert killere, minimum 6.0 m ile maksimum 12.0 m derinde girilmiştir. Bazı lokal alanlarda ise sert zeminlere ancak 18.0 m derinde ulaşılmıştır. Bağcılar yerleşim alanı içinde ÖA-3.2 nolu alanlar, toplam km 2 lik kesimini oluşturmaktadır. ÖA-3.2 rumuzlu bölgelerde, Güngören Formasyonu nda oluşacak oturmalar, kabul edilebilir limitler üzerinde oluşması beklenir. Bu alanlarda parsel bazında etütlerde taşıma gücü analizi dışında, mutlaka oturma analizlerinde yapılması gereklidir. Ayrıca bu bölgelerde yapılacak temel kazı şevlerinde stabilite analizi yapılarak iksa sistemleri uygulanmalıdır. Genelde doğal şev eğimlerinin %8 civarında olduğu bu bölgelerde, özellikle %15 civarındaki kazı şevlerinde, stabilite analizleri yapılarak, istinat duvarı veya iksa sistemleri vb. tedbirler alınması gereklidir. Ayrıca bu alanlarda yüksek katlı yapılar planlanması durumunda, derin temel (kazık) uygulamalarının yapılması gerekecektir. Formasyon içinde kalın su taşıyan kum merceklerinde ise, enjeksiyon, jet grouting vb. uygulamalar ile iyileştirme yapılması önerilir. Bu bölgelerde temel altında mutlaka drenaj önlemlerinin alınması gereklidir. Güngören Formasyonu nun kum mercekli killerinde, temel altında genelde homojen bir istif bulunması uygundur. Bu temel altındaki kum merceğinin yayılımının ortaya koyabilmek için, bina oturum alanı çevresinde mekanik sondajlar yapılması önerilir. Sahanın zemin profilinde iki farklı birim ile karşılaşılması durumunda ise, en zayıf olan birime göre taşıma gücü ve oturma analizlerinin yapılması, temellerin dilatasyon uygulanması veya zemin etüdüne göre mimari projede değişiklik yapılması gereklidir

12 Güngören Formasyonu nun yeraltısuyu taşıyan kumlu birimleri üzerindeki yapıların, deprem yükleri altında sıvılaşma sonucu hasar alabileceği bilinmektedir. Bu nedenle, depremde en çok hasar alması beklenen ÖA3-2 nolu bölgelerde, parsel bazında yapılacak etütlerde sıvılaşma analizlerinin yapılması gereklidir. Bu analizlerde sıvılaşma riski yüksek olan alanlarda, uzman mühendislerin önereceği uygun zemin iyileştirme önlemleri mutlak suretle yaptırılmalıdır. Ayrıca bu alan içinde kalınlığı 2-3 m arasında değişen Bakırköy Formasyonun çok ince kireçtaşı aratabakalı plastik killerden oluşan istif bulunmaktadır. Bu istif altında, genelde yumuşak-orta katı zemin nitelikli killer yeralmaktadır. Bu tür alanlarda, genelde üst zayıf zonun temel altından sıyrılması gerekecektir ÖNLEMLİ ALANLAR 4 (ÖA-4) Bağcılar İlçesi nin doğusunda K-G uzanımlı Tavukçu Dere ve yakın çevresi Alüvyonel çökeller ile kaplıdır. Bu alüvyon tabakası ilçenin güneyinde 2 kola ayrılıp, derenin getirdiği malzeme TEM-Aksaray bağlantı yolu yakınına kadar çıkmaktadır. Ayrıca, ilçenin batı sınırında ise, Hamamdere kireçtaşları ile güneybatı Çukurçeşme Formasyonu üzerinde, dereler ile taşınmış alüvyonel malzemeler bulunmaktadır. Bu alüvyonel zeminlerde ortalama S dalga hızları genelde 360 m/s nin altında olup, S dalga hızlarından hesaplanan büyütme değerleri de 2 den büyüktür. ÖA-4 nolu alanlar, Bağcılar yerleşim alanı içinde, toplam km 2 kesimini oluşturmaktadır. Bu alanlarda doğal şev eğimleri, ortalama % 3'dir. lik İlçe alanında Tavukçudere çevresindeki suya doygun, yer yer kum-çakıl seviyeli, genelde siltli killerden oluşan alüvyonel birimlerin kalınlığı, m lere kadar devam etmektedir. İlçenin batı sınırında, genelde siltli, killi ve çakıllı kumlardan oluşan alüvyonel birimlerin kalınlığı ise 4-16 m ler arasında değişmektedir

13 Bu tür alüvyonel zeminlerde, genelde en önemli zemin problemi yeraltısuyu durumudur. İstif içinde, yeraltısuyu etkisiyle daneler arası boşlukların artmasıyla killer, normal yüklenmiş zemin özelliği göstermektedir. Kumlu kesimlerinde, yeraltısuyunun yüzeyde olduğu bölgelerde deprem yükleri atında sıvılaşma ihtimali bulunmaktadır. Alüvyonel zeminler üzerinde yapılacak parsel bazında etütlerde yapı yükleri altında oluşacak oturmaları aşılmaması için genelde hafif yapılar yapılması önerilir. Yüksek katlı proje planlamalarında ise temelin, mutlaka alüvyon tabakası altındaki sert zemine derin temeller ile taşıtılması gereklidir. Alüvyonel zeminlerde yapılacak kazı şevlerinde, mutlaka istinat duvarı veya iksa sistemleri vb. tedbirler alınması gereklidir AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜT GEREKTİREN ALANLAR (AJE) İlçe alanının kuzey kesiminde, Tem bağlantı yolu ve Matbaacılar sitesi arasında kalan Dünya gazetesi önündeki yeşil alanda, taban kaya Trakya Formasyonu üzerinde kalınlığı tam olarak tespit edilmeyen yapay (güncel) dolgu zemin bulunmaktadır. İlçenin güneydoğusunda-bağcılar Devlet Hastanesi yanındaki, Bakırköy Formasyonu üzerinde kalınlığı tam olarak tespit edilemeyen hafriyat malzemesi ile kaplı Yapay Dolgu alanı bulunmaktadır. Bu dolgu alanları, yerleşime uygunluk haritasında Ayrıntılı Jeoteknik Etüd Gerektiren Alanlar (AJE) olarak ayrılmıştır. Bağcılar yerleşim alanı içinde, lokal bir bölge olarak ayrılan AJE alan, toplam km 2 lik kesimini oluşturmaktadır. Bu AJE alanda yapılacak sondajlı jeolojik-jeoteknik etüt çalışmalarında dolgu kalınlığı kesin olarak belirlenerek bu dolgu zeminin hafredilmesi durumunda arkasındaki binaya ait deformasyonların önlenmesi amacıyla, kazık, ankraj vb yöntemler ile mutlaka iksalama tedbirleri alınmalıdır. Ayrıca, yapılaşma sırasında hafriyat alınmaması durumunda ise, yapı temellerin derin (kazık) temeller ile alttaki taban kayaya oturtulması gereklidir

14 12.4. UYGUN OLMAYAN ALANLAR (UOA) Bağcılar İlçesi nde stabilite bakımından duraysız eski taş ocak alanları ile kalın dolguların bulunduğu hafriyat alanları, Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar olarak ayrılmıştır. Bu alanlar, rapor eki paftalarda UOA simgesi ile gösterilmiştir. Bu alanlar ilçe alanında toplam km 2 lik kesimini oluşturmaktadır. Bu alanlarda açılacak derin kazılarda stabilite problemi riski bulunmaktadır. Bağcılar İlçesindeki Yerleşim Uygun Olmayan Alanlar aşağıda sırayla anlatılmıştır; TEM Kuzeyi, Otocenter batısındaki alanda eski taş ocağı sahasının doldurulması ile oluşan çok kalın dolgulu sahada uygun olmayan alan özelliğindedir. Bağcılar İlçesinin Kuzeybatısında (İstoç batısında) yeralan Eski taş ocakları alanlarının hafriyat malzemesi ile doldurulmasından oluşan, kalınlıkları m arasında değişen Yapay dolgu alanıdır. Bağcılar İlçesi Yavuz Selim Mah., Hacı Mehmet Yasevi Cad. Subaylar Sitesi önünde, kalınlığı belirlenemeyen çok kalın yapay (güncel) dolgular mevcuttur. Bu dolgu malzemesinin kontrolsüz olarak hafredilmesi durumunda komşu parsellerden gelecek ek yüklerin stabiliteye olumsuz etkileri olacaktır

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP

KONUM. Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kocaali Mahallesi, 1110 ve 1111 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP KONUM Planlama alanı, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Kocaali Mahallesi 1111 (12.690 m 2 ) ve 1110 (59.036 m 2 ) numaralı parselleri kapsayan toplamda alanlardır. Planlama alanı Kocaali Mahallesi merkezine

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ

BURSA İLİ ( MERKEZ ) NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ BEŞEVLER MAHALLESİ 325 ADA 1 PARSEL, 326 ADA 9 PARSEL VE 815 ADA 1 PARSEL (UİP:256,41) 1/1000 ÖLÇEKLİ BEŞEVLER AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN: A.İsmet BETİN Pafta No: H21-C-05-C-4-B

Detaylı

13. SONUÇ VE ÖNERİLER

13. SONUÇ VE ÖNERİLER EDİRNE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KAVGAZ, KİMYALAR, ARNAVUTKÖY VE FIRINLARSIRTI MEVKİLERİ İLE ABDURRAHMAN VE TALATPAŞA MAHALLELERİNİN BİR KISMINDA KALAN ALANIN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, SINDIRGI İLÇESİ, ÇELEBİLER MAHALLESİ, ADA 108,PARSELLER 34-39-40-41 DE KAYITLI TAŞINMAZLAR İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2017 Balıkesir İli,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ,KARAOĞLANLI MAHALLESİ, İZMİR- ANKARA KARAYOLU İLE AKHİSAR-ALAŞEHİR YOLU ARASINDA KALAN TERMİNAL ALANINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Mithatpaşa Caddesi

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ VE DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay Ankara Tel: (0.312) 294 30 00 - Faks: 294 30 88 www.imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 1) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ BEŞEYLÜL MAHALLESİ 1203 ADA 13 PARSEL ve 1204 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, YOLÖREN MAHALLESİ, ADA 143, PARSEL 1 İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, YOLÖREN MAHALLESİ, ADA 143, PARSEL 1 İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, YOLÖREN MAHALLESİ, ADA 143, PARSEL 1 İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU NİSAN 2017 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Yolören Mahallesi,

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 135 PARSEL

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 135 PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 135 PARSEL 1/5000 H 20 A 22 D 2015 1 2 1. Planlama Alanı Balıkesir İli Bandırma İlçesi Akçapınar Mahallesi Bozburun mevkii sınırları içerisinde

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

İzmir İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışma Raporu

İzmir İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışma Raporu İzmirr İli, Bayraklı İlçesi Manavkuyu İlçesi 30J-3D Pafta, 8474 Ada, 1 Parsele ait Başarı23 Apartmanı Ait Mikrotremor Çalışmaa Raporu İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ, MANAV VKUYU MAHALLESİ, 30J-3D PAFTA, 8474

Detaylı

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ İNCELEMENİN AMACI, YERİ VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İnceleme alanı, Ankara ili Mamak İlçesi Cengizhan mahallesi 868. sokaktır (Şekil 1). Bu sokakta

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

KULA İLÇESİ, KENAN EVREN (BEY) MAHALLESİ, 162 ADA, 6 VE 8 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

KULA İLÇESİ, KENAN EVREN (BEY) MAHALLESİ, 162 ADA, 6 VE 8 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU KULA İLÇESİ, KENAN EVREN (BEY) MAHALLESİ, 162 ADA, 6 VE 8 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU DOSYA BİLGİLERİ İLÇE Kula MAHALLE PAFTA ADI K21D-23-B (NİP)

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU NİSAN 2017 Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Detaylı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı

K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı t.c. K f r ^ ı ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ / İmar ve Şehircilik D airesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube M üdürlüğü EXP02fli6 Sayı : 90852262-301.03- Q O 0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: D öşem ealtı

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ

İNM Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ İNM 424112 Ders 9.2 TÜRKİYE DEPREM YÖNETMELİĞİ Türkiye Deprem Yönetmelikleri Türkiye de deprem zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara; 32.962 kişinin ölümüne neden olan 26 Aralık 1939 Erzincan

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU (ACIBADEM) MAHALLESİ, 77 ADA 5 PARSEL, 1083 ADA 56 PARSEL VE BİR KISIM KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, BURHANİYE İLÇESİ, GERİŞ MAHALLESİ, ADA 419, PARSEL 305 TE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARALIK 2016 Balıkesir İli, Burhaniye

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

ZEMİN ETÜDÜ MEVZUATI

ZEMİN ETÜDÜ MEVZUATI ZEMİN ETÜDÜ MEVZUATI 13 Temmuz 1944 tarihinde çıkarılan, 4623 sayılı "Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler hakkında Kanun" ile imar planına esas jeolojik etüt çalışmaları yapılmaya başlanmıştır.

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL: /1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SINIR PLANLAMA LTD.ŞTİ MANİSA İLİ, ŞEHZADELER İLÇESİ, YUKARIÇOBANİSA MAHALLESİ, PARSEL:2677-2678 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Nisan-2017 Milli Kütüphane Caddesi No:31

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ BULGURLU (ACIBADEM) MAHALLESİ 77 ADA 11-12-15-79-80 PARSELLER VE 1083 ADA 73-76 PARSELLER (E:77/5 ve 1083/56 PARSELLER) İLE KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (-----------------)SAHASINDA YAPILACAK OLAN İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİK,

Detaylı

teframuhendislik @teframuh

teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr teframuhendislik @teframuh www.tefra.com.tr l info@tefra.com.tr İçindekiler Hakkımızda 5 Faaliyet Alanlarımız 6-7 Derin Temel Uygulamaları 9 Derin Temeller 9 Fore Kazık 9 Mini Kazık 9

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 9 KÜTLE HAREKETLERİ 5/29/2017 3 9.1.

Detaylı

KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİ ADA 2 PARSEL İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİ ADA 2 PARSEL İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU KAYSERİ İLİ MELİKGAZİ İLÇESİ YEŞİLYURT MAHALLESİ 12210 ADA 2 PARSEL 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER...1 EKLER...1 1 PLANLAMANIN GEREKÇESİ VE AMACI...1 2 PLANLAMA ALANININ KONUMU...1 3 JEOLOJİK

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM

SAĞLIKLI YAŞAM VE BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM SAĞLIKLI YAŞAM VE BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM Toplam gidilen hane sayısı: 26 379 Anket yapılan hane sayısı: 17 359 Tespit formlarında belirlenen nüfus: 62 516 Hastalık Dağılımı 4500 4000 3896 3500 3000 2500

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası Şirket Tanıtım Dosyası 2017 HAMA Mühendislik İnşaat Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında kurulmuş Ankara merkezli arge tabanlı bir mühendislik firmasıdır. Kuruluşunda T.C. Bilim,

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) VERİ RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No: 57 Kızılay /Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

BİNA ve BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU GENEL FORMATI

BİNA ve BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU GENEL FORMATI BİNA ve BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU GENEL FORMATI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜTLER, JEOFİZİK ETÜTLER, JEOTEKNİK HİZMETLER İLE ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT VE HİZMET İŞLERİ, JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ, ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Laboratuarlar Şubesi

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Laboratuarlar Şubesi Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi Laboratuarlar Şubesi AVCILAR MİKROBÖLGELENDİRME ÇALIŞMALARI Mustafa GÜRBÜZ, Uğur KURAN, Ergün TÜRKER AVCILAR NEDEN YIKILDI? 1999 Kocaeli depreminde

Detaylı

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü )

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Herhangi bir kuvvet etkisi altında kalarak, yenilme (defo rmasyon)

Detaylı

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1 İçindekiler 1. MEVCUT DURUM... 2 1.1. Genel Konum... 2 1.2. Ulaşım Yapısı...

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ

1. GİRİŞ 2. ETÜT ALANI JEOLOJİSİ 1. GİRİŞ 1.1 Raporun Amacı Bu rapor, Ödemiş-Aktaş Barajı Kat i Proje kapsamında yer alan baraj gövde dolgusunun oturacağı temel zeminini incelemek, zemin emniyet gerilmesi ve proje yükleri altında temelde

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ 1329 ADA 1 PARSEL 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 2017 MANİSA 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj. Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.com T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

T.C. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı. Afet Đşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.09.0.AĐŞ /12297

T.C. Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı. Afet Đşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.09.0.AĐŞ /12297 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı T.C. Afet Đşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.09.0.AĐŞ.0.00.00.00/12297 15/Ekim/1999 KONU : 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Sonrasında Planlama ve Yapılaşmalarla Đlgili Đşlemler

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ, BOYALIK MEVKİ DENİZE GİRME VE GÜNEŞLENME AMAÇLI İSKELE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ, BOYALIK MEVKİ DENİZE GİRME VE GÜNEŞLENME AMAÇLI İSKELE 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ÇEŞME İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ, BOYALIK MEVKİ DENİZE GİRME VE GÜNEŞLENME AMAÇLI İSKELE ŞEHİR PLANCISI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK 1 İÇİNDEKİLER 1. PLANLAMA ALANI... 3 1.1. Planlama Alanının Ülke ve Bölgesindeki

Detaylı

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ

Karabük ili Merkezinde yapılacak ojarr Orta Öğretim Hizmet Binası yaptım Zemin Etütü YAPILACAK İŞLER LİSTESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA M İS K İN TEKLİF VERMEYE DAVET MEKTUBU İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı,Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi Destek

Detaylı

Yamaç dengesinin bozulması kütle hareketlerinin oluşumunun en önemli nedenidir.

Yamaç dengesinin bozulması kütle hareketlerinin oluşumunun en önemli nedenidir. KÜTLE HAREKETLERİ Ayrışma ile oluşmuş malzemenin veya kaya kütlelerinin yerçekiminin etkisiyle yamaçlardan aşağıya doğru yavaş veya hızlı bir şekilde kütlesel olarak yer değiştirme olayına kütle hareketi

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR ODALARI BĠRLĠĞĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI BĠNA KAT YÜKSEKLĠĞĠNE ETKĠYEN DEPREM REZONANS BÖLGESĠ TESPĠT RAPOR FORMATI Haziran - 2016 Yönetim Kurulu nun 21/06/2016 tarih ve XVI/14

Detaylı