1) 40* Do?u boylam?nda güne? 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?"

Transkript

1 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) B) C) D) E) ) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat iken yerel saati olan bir A) 96* bat? B) 24* bat? C) 24* do?u D) 96* do?u E) 60* do?u 3) Yeryüzü?ekillerini gösteren bir haritadan a?a??dakiler- den hangisi için yararlan?lamaz? A) Profil ç?karma B) Konum belirleme C) Yön bulma D) Alan hesaplama E)Nüfusun da??l?m? 4) Ekvator üzerindeki a noktas?nda saat ve meridyeni de 7* do?u oldu?una göre 2442 km daha bat?daki B noktas?n?n saati ve meridyeni nedir? A) 15* bat? B) 15* bat? C) 29* do?u D) 29* bat? E) 15* do?u ) A?a??dakilerden hangisi e?yükselti e?risinin nokta halinde gösterildi?i yerlerden biridir? A) Vadi tabanlar? B) Da? doruklar? C) Deniz k?y?lar? D) Göl yüzeyleri E) Dik yamaçlar 6) Ülkemizin en bat?s?ndaki meridyen üzerinde saat ve günlerden Pazartesi ise 26* bat? meridyeni üzerinde yerel saat kaçt?r ve gün nedir? A) Pazar B) Pazartesi C) Sal? D) Pazartesi E) Pazartesi 7) Haritalar yer?ekillerinin biçimini gerçe?e tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görünen gerçe?in az yada çok benzeridir.bu durumun temel nedeni a?a??dakiler- den hangisidir? A) Yer?ekillerinin karma??k olmas? B) Ku?bak??? bak?? sa?lanmamas? C) Ölçe?in küçük tutulmas? D) Yerkürenin kutuplardan bas?k olmas? E) Küresel yüzeyin düzleme aktar?lm?? olmas? 8) 1/ ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç dam dir? A) 25 B) 125 C) D) E) ) 256 km lik alana sahip olan bir köyün 16 cm ile gösterildi?i haritan?n ölçe?i nedir? A) 1/ B) 1/ C) 1/ D) 1/ E) 1/ ) A?a??dakilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait bir özelliktir? A) Gösterdikleri alan küçüktür. B) Küçültme oranlar? azd?r. C) Ayr?nt?lar? gösterme gücü fazlad?r. D) Duvarda kaplad?klar? alan azd?r. E) Paydadaki rakamlar? küçüktür. 1 / 5

2 11) Bir bölgenin haritas? çizilirken öncelikle a?a??dakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? A) Haritan?n kullanma amac?n?n B) Haritan?n çizim yönteminin C) Yararlan?lacak i?aretlerin D) Bölgenin enlem ve boylam?n?n E) Bölgenin yükseltisinin 13) 40* Do?u boylam?nda güne? 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) B) C) D) E) ) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat iken yerel saati olan bir A) 96* bat? B) 24* bat? C) 24* do?u D) 96* do?u E) 60* do?u 15) 23 eylülde 10* do?u boylam? üzerindeki Hamburg'da güne? saat 7.30 da do?arken 21* do?u boylam?ndaki Var?ova'da kaçta batar? A) B) C) D) E) ) 150* do?u boylam?nda tarih 28 ekim Çar?amba saat iken 150* bat? boylam?nda tarih ve saat a?a??da- kilerden hangisidir? A) 27 Ekim Sal?, B) 27 Ekim Sal?, C) 29 Ekim Per?embe, D) 28 Ekim Çar?amba,09.30 E) 29 Ekim Per?embe,17,30 17) Türkiyenin en bat? ucundan 42* daha bat?da, en do?u ucundan 36* daha do?uda bulunan bir bölgeden kaç meridyen geçer? A) 6 B) 78 C) 86 D) 97 E) ) A?a??dakilerden hangisi Fiziki Co?rafyan?n bölümlerinden biri de?ildir? A) Biyoco?rafya B) Klimatoloji C) Jeoloji D) Kartografya E) Hidrografya 19)?ki kutuptan e?it uzakl?ktaki en uzun paralel a?a??dakilerden hangisidir? A) 23* 27' B) 66* 33' C) 90* D) 0* E) 10* 20) Uzunlu?u km olan paralel dairesi üzerindeki A ve B noktalar? aras?ndaki uzakl?k 1400 km'dir. Buna göre A ve B noktalar? aras?nda ne kadar zaman fark? vard?r? A) 2 saat 40 dakika B) 1 saat 12 dakika C) 3 saat 20 dakika D) 1 saat 20 dakika E) 2 saat 30 dakika 21) Dünya üzerinde 360 ayr? yerel saat olmas?n?n nedeni a?a??dakilerden hangisidir? A) Meridyen say?s?n?n B) Paralel say?s?n?n C) Bölge say?s?n?n D) Dünyan?n?eklinin E) 2 / 5

3 Dünyan?n geni?li?inin 22) Yerel saati 18* do?u meridyeninden 3 saat geride olan meridyen a?a??dakilerden hangisidir? A) 24* Do?u B) 63* Do?u C) 27* Bat? D) 63* Bat? E) 18* Bat? 23) Yerel saati 55* bat? meridyeninden 3 saat ileri olan bir yer hangi meridyen üzerindedir? A) 0* Ba?lang?ç meridyeni B) 45* do?u C) 90* bat? D) 30* do?u E) 10* bat? 24) Uzunlu?u km olan paralel dairesi üzerindeki A ve B noktalar? aras?ndaki uzakl?k 1400 km dir. Buna göre A ve B noktalar? aras?nda ne kadar zaman fark? vard?r? A) 2 saat 40 dakika B)1 saat 12 dakika C) 3 saat 20 dakika D) 1 saat 20 dakika E) 2 saat 30 dakika 25) Ba?lang?ç meridyeninin 2 saat 20 dakika bat?s?ndaki bir kent ile, 1 saat 40 dakika do?usundaki ba?ka bir kent aras?nda kaç derece meridyen fark? vard?r? A) 60* B) 90* C) 120* D) 180* E) 240* 26) A?a??da verilen paralel dairelerinden hangisinin uzunlu?u daha fazlad?r? A) 15* B) 23* C) 45* D) 66* E) 90* 27) 65* bat? boylam?nda, yerel saat 20.30, tarih 14 Mart iken 30* do?u boylam?nda saat ve tarih nedir? A) Mart B) Mart C) Mart D) Mart E) Mart 28) 85* bat? meridyeninde güne? de do?uyorsa 37* bat? meridyeninde kaçta do?ar? A) B) C) D) E) ) 21 Mart tarihinde 40* do?u boylam?nda güne? 'de do?arsa 27* do?u boylam?nda kaçta batar? A) B) C) D) E) ) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat iken yerel saati olan bir A) 96* bat? B) 24* bat? C) 24* do?u D) 96* do?u E) 60* do?u 31) Bir ülkenin yerel saati, ba?lang?ç meridyeninin yerel saatinden 72 dakika daha geridir. Bu ülke ile Türkiye'nin en do?usu aras?nda kaç dakika l?k zaman fark? vard?r? 3 / 5

4 A) 72 B) 124 C) 176 D) 252 E) ) 14* Kuzey paralelinde bulunan bir kent ile 4* Kuzey paralelinde bulunan ba?ka bir kent aras? ku? uçu?u uzakl?k kaç km dir? A) 111 B) 444 C) 1110 D) 1554 E) ) Türkiye nin en bat? ucundan 42* daha bat?da, en do?u ucundan 36* daha do?uda bulunan bir bölgeden kaç meridyen geçer? A) 6 B) 78 C) 86 D) 97 E) ) 26* do?u meridyeninde yerel saat iken yerel saatin oldu?u yerin boylam? a?a??dakilerden hangisidir? A) 121* do?u B) 95* do?u C) 79* do?u D) 79* bat? E) 95* bat? 35) 55* do?u meridyeni ile 65* do?u meridyeni aras?nda bulunan bir ülke hangi saat dilimi içindedir? A) 5. Do?u B) 4. Do?u C) 3. Do?u D) 2. Do?u E) 1.Do?u 36) 10 * bat? meridyeni üzerinde yerel saat 7.40 iken 15* do?u meridyeninde yerel saat kaçt?r? A) 9.20 B) 9.00 C) 6.00 D) 5.44 E) ) 75* bat? boylam?nda yerel saat iken yerel saatin oldu?u meridyen a?a??dakilerden hangisidir? A) 180* bat? B) 95* bat? C) 20* bat? D) 20* do?u E) 95* do?u 38) E?yükselti e?rileri ( izohips) yöntemiyle çizilmi? bir yer-?ekli haritas?nda s?f?r metre e?risinin geçti?i yerlerden biri a?a??dakilerden hangisidir? A) K?y? çizgisi B) Doruk noktas? C) Etek düzlü?ü D) Boyun noktas? E) Deniz dibi 39) 21 Mart tarihinde 45* Do?u boylam?nda da batan güne? hangi boylamda saat da batar? A) 30* do?u B) 45* do?u C) 50* do?u D) 55* do?u E) 60* do?u 40) 150* do?u boylam?nda tarih 28 ekim Çar?amba saat iken 150* bat? boylam?nda tarih ve saat a?a??da- kilerden hangisidir? A) 27 Ekim Sal?, B) 27 Ekim Sal?, C) 29 Ekim Per?embe, D) 28 Ekim Çar?amba,09.30 E) 29 Ekim Per?embe,17,30 41) Küçük ölçekli haritalarla büyük ölçekli haritalar hangi bak?mdan birbirinden farkl?d?r? A) Yer?ekillerini gösterme biçimi B) Ayr?nt?lar? gösterme gücü C) Çizim yöntemi D) Profil ç?karma yöntemi E) Uzunluk hesaplama yöntemi 42) Bir fiziki haritada a?a??dakilerden hangisinin belirlenme- sinde ye?il renk kullan?l?r? 4 / 5

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ders Notlar? A) Deniz k?y?lar?n?n B) Yükseltisi az düzlüklerin C) Platolar?n D) Da?lar?n doruklar?n?n E) Ovalar?n 43) Bir?ehrin gerçek alan? 900 km dir. Bu?ehir bir haritada 25 cm ile gösterildi?ine göre haritan?n ölçe?i a?a??dakilerden hangisidir? A) 1/ B) 1/ C) 1/ D) 1/ E) 1/ ) A?a??daki ölçeklerden hangisi ile çizilmi? bir Türkiye haritas?nda Marmara Denizi daha büyük gösterilir? A) 1/ B) 1/ C) 1/ D) 1/ E) 1/ ) 4800 km lik gerçek alana sahip bir L?ehri haritada 12 cm gösterilmi?tir. Ayn? haritada L?ehri ile H?ehri aras?ndaki uzakl?k 6 cm olarak gösterilmi?tir. Buna göre bu iki?ehir aras?ndaki gerçek uzakl?k kaç km dir? A) 60 B) 80 C) 120 D) 160 E) ) 1/ ölçekli bir haritada Tarsus-Mersin aras? 10cm olarak gösterilmi?se gerçekte bu mesafe kaç km dir. A) 10 B) 15 C) 30 D) 45 E) ) 1/ ölçekli bir haritada 2 cm olarak gösterilen bir arazinin gerçek alan? kaç m dir? A) B) C) D) E) ) 20* güney paralelinden kuzeye do?ru 3219 km giden bir araç hangi paralele ula??r? A) 10* kuzey B) 49* güney C) 9* kuzey D) 4* kuzey E) 2* güney 49) 1/ ölçekli bir haritada bir adan?n alan? 20 cm lik yer kaplamaktad?r. 1/ ölçekli bir ba?ka haritada bu adan?n alan? kaç cm dir? A) 12.8 B) 26 C) 128 D) 254 E) 286 Test Sorular?n?n Cevaplar??çin A?a??daki Linkimize T?klay?n. 5 / 5

Coğrafya ve Doğa FİZİKİ COĞRAFYA. Jeomorfoloji

Coğrafya ve Doğa FİZİKİ COĞRAFYA. Jeomorfoloji Coğrafya ve Doğa A) İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA COĞRAFYA COĞRAFYA: Yeryüzünü meydana getiren.. ortamlarn oluşumunu, özelliklerini, dağlşlarn ve.. hayatna olan etkilerini ve sonuçlarn ortaya koyan bir bilimdir.

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

Hava Seyrüseferi. Ders Notları

Hava Seyrüseferi. Ders Notları Hava Seyrüseferi Ders Notları ÖNSÖZ Bu doküman Hava Liman/Meydanlarımızda görev yapan Hava Trafik Personelinin; hava seyrüseferinin gelişim süreci, temel hava seyrüsefer yöntemleri, hava seyrüseferine

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Konuları_Ders# 5 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ JEODEZİ Yeryuvarının şekil,

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine

Detaylı

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI JEODEZİ DATUM KOORDİAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYOLARI Yer yüzeyi eredeyim? Deniz Elipsoid Geoid BÜ KRDAE JEODEZİ AABİLİM DALI Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

AST412 AY ve GÜNEŞ TUTULMALARI

AST412 AY ve GÜNEŞ TUTULMALARI Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü AST412 AY ve GÜNEŞ TUTULMALARI DERS NOTU Hazırlayan: Doç. Dr. Selim O. SELAM Ankara, 2007 2 3 AYDINLANMA ve GÖLGE Şekil 1 de görüldüğü

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.1 Ödev # 1 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dave Pooley - dave@mit.edu Problem 1.1, (Tahminler ve Belirsizlikler Ohanian Soru 1.1) İlk iki cisim için, hatayı benim

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar

Gerçek Anlamda Olmayan Projeksiyonlar Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2013 (29-49) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (29-49) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM

ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM ÇNDEKLER A. CORAF KAPSAM A.1. Giri...12 A.2. l ve lçe Snrlar...13 A.3. lin Corafi Durumu...14 A.4. lin Toporafyas ve Jeolojik Durumu...14 A.5. Jeolojik Yap ve Stratigrafisi...17 A.5.1. Metamorfizma ve

Detaylı

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

T.C. BALIKESR VALL L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜÜ BALIKESR L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. BALIKESR VALL L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜÜ BALIKESR L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BALIKESR VALL L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜÜ BALIKESR L ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 Ç NDEK LER ( A ). CORAF KAPSAM A.1. Giri...12 A.2. l ve lçe Snrlar...13 A.3. lin Corafi Durumu...14 A.4. lin Toporafyas ve

Detaylı

BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI

BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 00 : 10 : : 169-177

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ROUTE 66 MAXI http://tr.yourpdfguides.com/dref/2323077

Kullanım kılavuzunuz ROUTE 66 MAXI http://tr.yourpdfguides.com/dref/2323077 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ROUTE 66 MAXI için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ROUTE 66 MAXI tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ARDER EĞİTİM DANIŞMANLIK & ÖNDER DANIŞMANLIK

ARDER EĞİTİM DANIŞMANLIK & ÖNDER DANIŞMANLIK 1. Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur? A. 10.00 B. 10.50 C. 11.00 D. 11.50 2. Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır? A. Tahriksiz dingildeki lastiklere B. Tahrikli dingildeki

Detaylı