ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim) TEMA Deyimler...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler..."

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi Atasözleri, Karakter (Kiþilik) Özellikleri Konu, Ana Düþünce (Ana Fikir) Paragrafta Yardýmcý Düþünceler Kiþi Adlarýnýn Yazýlýþý, Nokta TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim) Öznellik-Nesnellik, Gerçek-Hayal Ürünü, Cümlede Ýþi Yapaný Bulma, Cümlede Anlamý Farklýlaþtýran Kelimeler, Özdeyiþ Paragrafta Giriþ-Geliþme-Sonuç, Cümlelerden Anlamlý Paragraf Yapma, Hikâye Haritasý Virgül, Kesme Ýþareti, Not Alma, Kurum-Kuruluþ-Kurul Adlarýnýn Yazýlýþý, Savaþ-Devir-Çað Adlarýnýn Yazýlýþý TEMA Deyimler Varlýðý Niteleyen Kelimeler, Yüzler ve Ýfade Ettikleri Kiþileþtirme, Betimleme, Duygusal ve Abartý Cümleleri, Destekleme ve Açýklama Bildiren Ýfadeler N 1K, Tablo Okuma Þiirde Ana Duygu, Þiirde Anlatýlaný Bulma ve Baþlýk, Parçadaki Kiþi Özellikleri Resimlerden Hikâye Oluþturma, Hayvan ve Dil Adlarýnýn Yazýlýþý, Adres Yazma, Ýmza Atma, Kýsa Çizgi TEMA Ýsmin Yerini Tutan Kelimeler, Tahmin (Olasýlýk, Ýhtimal) Cümlesi, Birbiriyle Anlamca Çeliþen Cümleler Paragraf Bölme, Gazete Haber Baþlýklarý, Grafik Okuma Anlatým Bozukluklarý Ekler Büyük Harflerin Kullanýldýðý Yerler, Günlük Yazma, Soru Ýþareti TEMA Kelimeleri ve Cümleleri Birbirine Baðlayan Sözcükler, Benzerlik, Farklýlýk, Karþýlaþtýrma Cümleleri Ön Yargý (Peþin Hüküm) Cümleleri, Anlatýmýn Akýþýný Bozan Cümleler Cümle Anlamý, Cümle Tamamlama mi nin Yazýlýþý, Gezegen Adlarýnýn Yazýlýþý, Ýki Nokta, Týrnak Ýþareti TEMA Fiil (Eylem), Cümle Ögeleri Taným Cümlesi, Soru Cümlesi, Önemli Olaný Belirtirken Kullandýðýmýz Kelimeler de nin Yazýlýþý Ünlem Ýþareti, Sýra Sayýlarýnýn Yazýlýþý ve Okunuþu, Tebrik Kartý ve Davetiye Yazma, Görgü Kurallarý

2 7. TEMA Cümledeki Görevli Sözcükler, Ýki Cümleyi Tek Cümle Yapma Eylemde Zaman, Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeler Levhalar, ki nin Yazýlýþý, Mektup Yazma, Yay Ayraç, Konuþma Çizgisi (Uzun Çizgi) TEMA Eylemi Niteleyen Kelimeler, Telefonda Konuþma Kurallarý Genelden Özele - Özelden Genele, Eleþtiri - Þikâyet - Uyarý - Endiþe Cümleleri, Kavram Haritasý Genel Tekrar Testi MATEMATÝK 1. ÜNÝTE GEOMETRÝYE YOLCULUK Açýlar Üçgen Çeþitleri Kare - Dikdörtgen Örüntü ve Süsleme - Simetri Ünite Testi ÜNÝTE GRAFÝKLER ve SAYILARLA ÝÞLEMLER Grafikler Yýl - Ay - Hafta - Gün Doðal Sayýlar Doðal Sayýlarla Toplama Doðal Sayýlarla Çýkarma Doðal Sayýlarla Çarpma Doðal Sayýlarla Bölme Ünite Testi ÜNÝTE ÖLÇÜP TARTALIM, GERÇEKLERE ULAÞALIM Sývý Ölçme Nesneleri Tartma (kg, g ve mg) Kýsa Yoldan Toplama, Toplama Ýþleminde Verilmeyeni Bulma Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulma, Sayý Örüntüleri Zihinden Ýþlem - Yuvarlama - Tahmin - Olasýlýk Ünite Testi ÜNÝTE KESÝRLERDEN ALANLARA Kesirler Kesirleri Karþýlaþtýrma - Bir Çokluðun Kaçta Kaçý Alan Hesaplama Kesirlerle Toplama - Çýkarma Kesir Problemleri Ünite Testi ÜNÝTE HAYATIMIZDAKÝ ONDALIK KESÝRLER Ondalýk Kesirler Uzunluklarý Ölçme Çevre Uzunluðu Ünite Testi

3 6. ÜNÝTE ZÝHÝNDEN ÝÞLEMLER TON VE SAAT FEN VE TEKNOLOJÝ Zihinden Ýþlemler Tartma - Ýki Adýmlý Ýþlemler Sayý Örüntüleri - Eþ Küpler Saat - Dakika - Saniye Doðal Sayý Problemleri Ünite Testi Genel Tekrar Testi ÜNÝTE VÜCUDUMUZ BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Destek ve Hareket Soluk Alýp Verme Kanýn Vücutta Dolaþýmý Egzersiz Yapalým Ünite Testi ÜNÝTE MADDEYÝ TANIYALIM Çevremizde Sayýsýz Madde Vardýr Maddenin Hâlleri - Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Maddenin Deðiþimi - Maddenin Isý Etkisiyle Deðiþimi Maddeler Doðada Karýþýk Hâlde Bulunur - Karýþýmlar Ayrýlabilir mi? Ünite Testi ÜNÝTE KUVVET VE HAREKET 4. ÜNÝTE IÞIK VE SES Kuvvet ve Hareket Kuvvet ve Hareket Ünite Testi Iþýk Ses Ünite Testi ÜNÝTE GEZEGENÝMÝZ DÜNYA Dünya mýzýn Yapýsýný Ýnceleyelim Yer Kabuðunda Neler var? Neler Yaþanýyor? Ünite Testi ÜNÝTE CANLILAR DÜNYASINI GEZELÝM, TANIYALIM Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým Çevremizdeki Varlýklarý Tanýyalým Yaþadýðýmýz Çevre Ünite Testi ÜNÝTE YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK Yaþamýmýzdaki Elektrik Ünite Testi

4 SOSYAL BÝLGÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM Bireysel Farklýlýklarýmýz Duygularýmýz ve Düþüncelerimiz Hayatýmýz ve Kimliðimiz Ünite Testi ÜNÝTE GEÇMÝÞÝMÝ ÖÐRENÝYORUM Ailemizin Tarihi Kültürel Ögelerimiz Milli Mücadele ve Atatürk Ünite Testi ÜNÝTE YAÞADIÐIMIZ YER Hangi Yönde? Çevremizde Gördüklerimiz Doðal Afetlere Hazýr mýyýz? Ünite Testi ÜNÝTE ÜRETÝMDEN TÜKETÝME 5. ÜNÝTE ÝYÝKÝ VAR Önce Ýhtiyaçlarýmýz Bilinçli Tüketici Bir Ürünün Yolculuðu Ünite Testi Teknolojinin Dünü Bugünü Teknolojiyi Doðru Kullanalým Ünite Testi ÜNÝTE HEP BÝRLÝKTE Çevremizdeki Sosyal Gruplar Okulumdaki Sosyal Etkinlikler Ünite Testi ÜNÝTE ÝNSANLAR VE YÖNETÝM Yerel Yönetimler Egemenlik Ulusundur Ünite Testi ÜNÝTE UZAKTAKÝ ARKADAÞLARIM Dünya Çocuklarý Birlikte Kutluyoruz Ünite Testi CEVAP ANAHTARI

5

6

7

8 1. TEMA EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK Test G Ü L M E K 2 G Ü Z 3 G Ý T M E K 4 S U L U 1. AÐLAMAK 2. BAHAR 3. GELMEK 4. KURU Bulmacada kaç numaralý kelimenin zýt anlamlýsý yanlýþ verilmiþtir? BB-5101 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 4. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi anlamca en dar kapsamlýdýr? BBB A) cümle B) harf BB Mehmet'in ifadelerinde geçen anahtar kelimeler, hangi seçenekte tam ve doðru olarak verilmiþtir? A) bazý öfke derin nefes B) öfke davranýþ sakin piþmanlýk Coþku Yayýnlarý 5. C) hece D) kelime C) karar dönüþ ortam kadar D) piþman doðru yer sessiz 2. Aþaðýdaki sözcüklerin hangisinde sorun mesele sözcükleri arasýndaki anlam iliþkisine benzer bir iliþki söz konusu deðildir? AA A) soru yanýt B) savaþ barýþ C) karþýn raðmen D) ama fakat CC Yukarýdaki altý çizili sözcüklerin yerine hangi eþ anlamlýlarý getirilebilir? A) yavrucuðum ödül B) kuzum kutu C) yavrum armaðan D) caným paket 13

9 Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik 1 Test 6. Pasif kelimesinin zýt anlamlýsý hangi cümlede kullanýlmýþtýr? BB / 4101 A) Köpek, durmadan havlýyordu. B) Tiyatroda en aktif rolü Ahmet almýþtý. C) Ziyaretimiz, amacýna ulaþmýþtý. D) Palyaço, çocuklarý epey güldürdü Ýnsana... olmak yakýþýr. Aldý kalemi eline, yazmaya baþladý. Hikâyenin kötü bir sonla bitmesini beklemiyordum. Bu cümlede boþ býrakýlan yere getirilecek kelimenin yazýlý olduðu kamyonun þoförlüðünü yapýyorum. Buradan en kýsa sürede uzaklaþmalýsýn. Dediklerim bir kulaðýndan girdi, ötekinden çýktý. okumak cimri sadýk paracý Coþku Yayýnlarý DD Buna göre Keloðlan, hangi elmayý satýn almýþtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 CC Buna göre þoför, hangi kamyonu sürmektedir? A) 1 B) 2 C) 3 D) Aþaðýdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam iliþkisi yününden diðerlerinden farklýdýr? aaa A) sessiz sakin B) çevik uyuþuk C) yüksek alçak D) yaz kýþ 8. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili kelimelerin hangisi eþ seslidir? AA-5101 A) Bu kalece sadece benden beþ gol yer. B) Öðrenciler, öðretmenlerine armaðan almýþ. C) Klimalý ortamlar havanýn kurumasýna sebep olur. D) Küçük çaycý, bir koþu iki çay kapýp geldi. 11. Aþaðýdaki cümlelerdeki altý çizili kelime gruplarýndan hangisi karþýt anlamlý iki sözcükten oluþmaktadýr? DD A) Öðrenciler güle oynaya karnelerini aldýlar. B) Bu görevi seve seve yaparým. C) Bu iþi çoluk çocuða býrakamayýz. D) Dediklerini iyi kötü yerine getirdi. 14

10 EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK TEST 2 1. evren kâinat Üzerinde eþ anlamlý kelimelerin yazýlý olduðu taþý kenara çekiyorum. cesaret kuvvet 3. Ýki afacan kardeþin yaptýklarýndan tüm mahalleli býkmýþtý. Yukarýdaki cümlede iþaretli kelimenin yerine aþaðýdaki kelimelerden hangisi getirilebilir? BB / 5101 A) nazik B) yaramaz C) utanmaz D) hýzlý adalet sevgi güzellik iyilik Buna göre köylü, hangi taþý kenara çekmektedir? AA 4101 A) yeþil B) mavi C) sarý D) turuncu Coþku Yayýnlarý 4. Aþaðýdaki bilmecelerde, altý çizili kelimelerden eþ sesli olanýn bulunduðu kâðýda 100 puan verdim. 2. Yolcu, üzerinde eþ sesli kelimenin bulunduðu cümleyi takip ederse evine ulaþacak. Adamýn saçlarý kýrdý. Þeker halýya döküldü. Pazardan aldým Bir tane. Eve geldim Bin tane. Sýcak evin direði Týp týp eder yüreði. Çiçekleri lütfen koparmayýn. Uzun zaman sonra karþýlaþtýlar. Gece içindeyiz, Gündüz dýþýnda. Pencereli, kapýlý Þirin bir yuva. Allah yapar yapýsýný, Býçak açar kapýsýný. Buna göre, yolcu hangi yolu takip etmelidir? AA / 4101 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Buna göre öðretmen, hangi kâðýda 100 puan vermiþtir? AAA / 4101 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 15

11 Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik 2 Test 5. Hatýralar insaný geçmiþe götürür. Her sene biraz daha yaþlanýyoruz. Her akþam eve yorgun dönüyordu. Yukarýdaki cümlelerdeki altý çizili sözcüklerin eþ anlamlýlarý hangi seçenekte sýrasýyla doðru olarak verilmiþtir? AAA-5101 A) aný yýl bitkin B) aný asýr bitkin C) olay yýl halsiz D) günlük asýr bitkin 8. Arýlarýn balözlerinden faydalandýklarý bitkileri keþfetmek ve bunlarýn lezzetleri hakkýnda bir fikir sahibi olabilmek için bütün bir ömrü bu iþe harcamak gerekir. Paragrafta altý çizili kelimelerin yerine sýrasýyla aþaðýdaki kelimelerden hangisi getirilebilir? AA / 5101 A) Ortaya çýkarmak tat B) Ýcat etmek tat almak C) Ortaya koymak yaþam D) Bilmek þeker 6. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi farklý bir anlam iliþkisine sahiptir? BB A) anlam - mana B) tasa - merak 9. Yiyecek artýklarýmýzý, özellikle ekmeði,... atacaðýmýza yakýnýmýzda bulunan hayvan besleyicilerine verelim. 7. C) yüz - çehre D) dize - mýsra Yengeç, yan yan gidiyordu. Cep telefonu nihayet görüntülü oldu. Coþku Yayýnlarý DD Bu cümledeki boþluða getirilebilecek en uygun sözcük aþaðýdakilerden hangisidir? A) dolaba B) kuþlara C) yola D) çöpe Ahmet emmi, kara topraklarý aðaçlandýrdý. Bulurum tabi. Vapurlar, sabaha kadar çalýþtý. Üzerinde eþ sesli kelimenin iþaretli olduðu ev bize ait. Krokide bizim evi bulabilir misin? 10. Aþaðýdakilerden hangisi kullanýlýþ amacýna göre ötekilerden farklýdýr? CCC4120 Çocuk kaç numaralý evi iþaretlerse öðretmenin evini bulmuþ olur? AA / 5101 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 16

12 KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE OLUÞTURMA, NEDEN - SONUÇ CÜMLESÝ TEST 3 1. da - aç kalacaðýz - bu - yýl - yaðmazsa - yaðmur. kelimelerinden oluþturulacak kurallý ve anlamlý cümle aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak belirtilmiþtir? BBB / 4106 A) Bu yýl da aç kalacaðýz, yaðmazsa yaðmur. B) Yaðmur bu yýl da yaðmazsa aç kalacaðýz. C) Aç kalacaðýz, bu yýl da yaðmur yaðmazsa. D) Bu yýl da yaðmazsa aç kalacaðýz, yaðmur. 3. Aþaðýdakilerden hangisi bir cümle deðildir? BB A) Okulun duvarýndaki yazýlar silinmiþti B) Yemyeþil yaylanýn daracýk yollarý C) Orman dün ne kadar serindi D) Daracýk yollardan korkmadýn mý 2. Coþku Yayýnlarý 4. I. andýk II. kurtaran III. þükranla IV. Türkiye yi V. kahramanlarý Yukarýdaki kelimeler, nasýl sýralanýrsa kurallý ve anlamlý bir cümle elde edilir? AA A) IV II V III I B) III II I IV V C) II V I III IV D) I IV III V II 5. Yukarýdaki çocuklarýn ellerindeki yapbozlar birbirine karýþmýþ ve cümle anlamlý olmaktan çýkmýþ. Aþaðýda diziliþlerden hangisi bu kelimeleri anlamlý ve kurallý cümle yapar? AA / 5106 A) B) C) D) Numaralanmýþ vagonlardaki kelimelerle anlamlý ve kurallý bir cümle oluþturulmak istense sýralama nasýl olur? BB / 5106 A) B) C) D) 17

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 5. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Örnek cümlede A, B ve C seçeneklerinde koþmak sözcüðü; adým atýþlarýný artýrarak ileri doðru hýzla gitmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ Bilgisi2 Hayat KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM VE KÜLTÜR BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝYE DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKOKUL (TEMEL EÐÝTÝM I. KADEME) HAYAT BÝLGÝSÝ ÖÐRETÝM PROGRAMI TASLAÐI (2. SINIFLAR) Danýþmanlar:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı