ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL 01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01"

Transkript

1 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerin - deki olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir yolu ulaşı - mının gelişmemiş olması B) Kutuplara yakın yerlerde nüfusun seyrek olması 5. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda hata oranı daha azdır? A) km B) km C) Yaz yağışlarının görüldüğü kıyı bölgelerinde deniz turiz minin gelişmemiş olması D) Sanayi bölgelerinde hava kirliliğinin fazla olma sı E) Çöl bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin yapılamaması 2. I. Atmosfer Hava küre II. Biyosfer Su küre III. Litosfer Taş küre IV. Hidrosfer Canlı küre Yukarıda verilen doğal ortam ve tanımı karşılaştırma - la rından han gileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) II ve IV 3. Aşağıda verilen kavramlardan hangileri arasında bağ - lantı kurulamaz? A) İklim Doğal bitki örtüsü B) Güneş ışınlarının düşme açısı Sıcaklık dağılışı C) Yükselti Sıcaklık D) Yer altı kaynakları Yükselti E) Basınç Yükselti C) km D) km E) km 6. Renklendirme yöntemiyle çizilen Türkiye fiziki harita - sında, sırasıyla hangi bölgede kahverengi, hangi bölge de yeşil renk daha fazladır? A) Karadeniz - Marmara B) Doğu Anadolu - Marmara C) Ege - Doğu Anadolu D) Güneydoğu Anadolu - Doğu Anadolu E) Marmara - Ege 7. 1/ ölçekli bir haritada 8 cm gösterilen bir uzunluk, ikinci haritada 4 cm gösterilmiştir. Buna göre, ikinci haritanın ölçeği nedir? A) 1/ B) 1/ C) 1/ D) 1/ E) 1/ Aşağıdakilerden hangisinde, coğrafyanın nedensellik ilke si kullanılmıştır? A) Muz ve çayın Türkkiye de yetişme alanı en dardır. B) Ayçiçeği en fazla Marmara Bölgesi nde yetiştirilir. C) Yaz yağışlarından dolayı Karadeniz kıyılarında pa muk yetiştirilmez. D) Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu da, yeşil mercimek İç Anadolu da yoğun olarak yetiştirilir. E) Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan Doğu Ana - dolu da tarım da yapılmaktadır. 8. Aşağıdakilerden hangisi, tüm haritalardan yararlanılarak elde edilecek bilgilerden biri değildir? A) Yön bulma B) Alan hesaplamaları C) Uzunluk hesaplamaları D) Coğrafi koordinatları belirleme E) İki nokta arasında profil çıkarma

2 Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi Boylam Aşağıda tabloda, beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri yaklaşık olarak verilmiştir. IV III II I V E n l e m I. II. III. IV. V. ÜLKELER Mýsýr Þili Türkiye G.Afrika Cumhuriyeti Meksika Enlem dereceleri K G K K K Boylam dereceleri D B D D B Eşit büyüklükteki kağıtlara kağıtların tamamı kulla nı - larak yukarıda gösterilen taralı alanların haritaları çizil - diğinde hangi haritaların ölçekleri daha küçük olur? Buna göre, bu ülkelerin yerel saat farkı en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi dir? A) I ve III B) I ve V C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V 10. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada, yeşil renk ile gösterilen bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 11. A) Nüfusu fazladır. B) Platoluk bir arazidir. C) Tahıl üretimi fazladır. D) Ormanlar geniş yer kaplar. E) Yükseltisi 500 metreden azdır. Deniz Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekille - rinden hangisi yoktur? Körfez Yayınları 14. A) II, I, IV, III, V B) II, I, III, IV, V C) V, III, IV, I, II D) II, V, IV, I, III Batý G K M E) III, I, IV, V, II Batý Batý G Doðu Doðu G R Yukarıda Güneş in konumları gösterilen merkezler aynı enlem üzerinde yer aldığına göre, hangi ikisi arasındaki boylam farkı en fazladır? A) K ve L B) K ve T C) L ve M Batý D) M ve T E) T ve R G Batý Doðu L T G Doðu Doðu A) Kıyı çizgisi B) Vadi C) Tepe D) Yamaç E) Kapalı çukur 12. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile çizilmiş fiziki haritalar yer şekillerini gerçeğe en yakın şekliyle gösterir? A) Kabartma B) Tarama C) İzohips D) Gölgelendirme E) Reklendirme 15. M noktası 26 doğu meridyeni ile 42 kuzey paraleli, T nokta sı ise 45 doğu meridyeni ile 36 kuzey paraleli üze rin - de dir. Buna göre, M noktası T noktasına göre hangi yönde bulun maktadır? A) Kuzeybatı B) Doğu C) Kuzeydoğu D) Güneybatı E) Güneydoğu Cevap Anahtarı Bu testin cevapları 2. testin arkasındadır.

3 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL Aşağıda üç farklı haritanın gösterdiği konular verilmiştir. Dağlar, ovalar ve platolar 5. X Ülke ve il sınırları K Nüfusun dağılışı Bu haritalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğ - ru olarak verilmiştir? A) Siyasi, Fiziki, Beşerî B) Beşerî, Siyasi, Fiziki C) Fiziki, İdari, Beşerî D) Fiziki, Beşerî, Siyasi E) Siyasi, Beşerî, Fiziki 2. 1/50 ölçekli bir planda 48 cm 2 gelen bir odanın gerçek ala nı kaç m 2 dir? A) 10 B) 12 C) 24 D) 48 E) Küçük ve büyük ölçekli fiziki haritalar aşağıdakilerden hangisi açısından benzerlik göstermez? A) Profil çıkarma yöntemi B) Alan hesaplama yöntemi C) Eğim hesaplama yöntemi D) Uzunluk hesaplama yöntemi E) Gerçek alanların haritadaki boyutları Yukarıdaki izohips haritasıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yöredeki en yüksek yer Y dir. B) Yöredeki akarsuların akış hızları farklıdır. C) Yörede bir tane kapalı çukur bulunmaktadır. D) X in yükseltisi 1600 metreden fazladır. E) Y tepesinin doğu yamacı batı yamacından daha diktir. 6. Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir Deniz K 1400 Haritadaki L noktasının yükseltisi 200 metre olduğuna göre, K noktasının yükseltisi kaç metredir? A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 125 Y L 7. Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 100 er metrelik ara - lıklarla çizilmiştir. 4. Bir akarsu yatağı boyunca eş yükselti eğrilerinin sık oldu ğu bölgeden seyrek olduğu bölgeye geçildiğinde, aşa ğıdaki değişikliklerden hangisi ger çek leşir? A) Akarsu havzası genişler. Deniz x B) Akarsuyun akış hızı azalır. C) Akarsu denge profiline ulaşır. D) Akarsu üzerinde ulaşım yapılır. E) Akarsuyun enerji potansiyeli yükselir. Buna göre, X noktası hangi yükselti aralığında bulu - nur? A) B) C) D) E)

4 Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi D e n i z 250 Y X 10. Aşağıda bir tepeye çıkan beş yolun ortalama eğimleri verilmiştir. 1. yol % yol % yol %15 4. yol % 20 Yukarıdaki izohips haritası renklendirme metodu ile çizilmiş olsaydı X ve Y noktaları hangi renk ile gösteri - lirdi? X Y 5. yol % 7 Buna göre, hangi yoldan tepeye çıkan dağcılar daha uzun mesafe yol alır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) A) Yeşil Sarı B) Yeşil Koyu kahverengi C) Turuncu Sarı D) Sarı Koyu kahverengi E) Açık kahverengi Yeşil Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen X - Y kesitinin profili aşağıdakilerden hangisidir? metre X metre 400 X 100 A) Deniz Y metre C) metre D) 400 X Y B) Y Körfez Yayınları Yandaki şekilde baş langıç 50 I meridyeni üzerinde yer alan 25 II beş merkezden hangi sinde 50 meridyen do ğuya doğru 0 40 III IV gidilirse daha az yol alınmış olur? 70 V A) I B) II C) III D) IV E) V 12. Meridyenlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Dünya nın şekline bağlı olarak ortaya çıkmamıştır? A) 360 tane olması B) İki meridyen arası mesafenin aynı olmaması C) Meridyenlerin birbirlerine paralel uzanmamaları D) İki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olması E) İki meridyen arası mesafenin Ekvator da en fazla olma - sı X Y X Y metre E) 13. Türkiye de ileri saat uygulamasının olduğu bir günde, aşağıda verilen illerden hangisinin yerel saati ile ortak saati arasındaki zaman farkı daha azdır? A) Edirne B) İzmir C) Antalya X Y D) Sivas E) Iğdır Test 01 CA 1.D 2.C 3.D 4.C 5.A 6.B 7.D 8.E 9.E 10.E 11.E 12.A 13.A 14.B 15.A

5 COĞRAFYA Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 9.SINIF GENEL Aşağıdaki şekilde, Kuzey Yarım Küre de yer alan bir mer - kezde belirli tarihlerde Güneş in ufuk hattındaki yolu gösterilmiştir. 4. Aşağıdaki şekillerde aydınlanma çizgisinin Güney Kutup Noktası ndaki konumları gösterilmiştir. 21 Aralık ta aydınlanma çemberinin konumu aşağıdakilerden hangisidir? Güneş in ufuk hattındaki yolunun yıl içinde bu şekilde değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya nın geoid şekli B) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Dünya nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü E) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemin çakışmaması 2. İtalya ve Şili de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer şekillerinin farklı olması B) Bitki örtüsünün farklı olması C) Toprak türlerinin farklı olması D) Yarım kürelerinin farklı olması E) Ortalama yükseltilerinin farklı olması A) B) 5. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi ne dik geldiği bir gün de, yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenir? C) Ekvator Oðlak D. G G Ekvator Oðlak D. E) G Ekvator Oðlak D. A) Kuzey Yarım Küre de en uzun gündüz yaşanması B) Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçmesi C) Güney Kutup Dairesi nde gece süresinin 24 saat olması D) Ekvator da gündüz süresinin gece süresinden uzun olması E) Güney Yarım Küre de yaz gündönümü yaşanması D) Oðlak D. Ekvator Oðlak D. Ekvator G G 3. Aşağıdakilerden hangisi, ekinoks tarihlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Güneş ışınları tüm enlemlere aynı açıyla gelir. B) Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer. C) Dünya nın her yerinde gece - gündüz eşitliği yaşanır. D) Aynı boylam üzerindeki merkezlerde güneşin doğuş vakti aynıdır. E) Güneş ışınları Ekvator üzerindeki noktalara tam öğle vaktinde dik açıyla düşer. 6. Kuzey Yarım Küre de yer alan bir merkezde, aşağıda verilen tarihlerden hangileri arasında gündüz süresi sürekli uzamaktadır? A) 21 Aralık - 21 Haziran B) 21 Haziran - 21 Aralık C) 21 Mart - 23 Eylül D) 23 Eylül - 21 Mart E) 3 Ocak - 4 Temmuz

6 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri IV I 90 II III Aşağıdaki şekillerde, bir cismin dört farklı tarihteki gölge boyları ve gölge yönleri gösterilmiştir. Gölge Gölge Gölge Kuzey 90 V Yukarıdaki şekilde verilen noktaların hangisinde, Dünya nın çizgisel hızı en fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V Aralýk 21 Mart Buna göre, bu cisim aşağıda verilen yerlerden hangi - sin de yer alır? A) Yengeç Dönencesi nde Gölge 21 Haziran 23 Eylül 8. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın yıllık ve günlük hare keti ile şekline bağlı olarak oluşmaktadır? A) Muson rüzgârlarının oluşması B) Gece ve gündüzün ardalanması C) Haritalarda bozulmaların olması D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması E) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi 9. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın yıllık hareketinin bir sonucu değildir? A) Dünya nın Güneş e yaklaşıp uzaklaşması B) Güneş in doğuş ve batış saatinin değişmesi C) Aydınlanma dairesinin yer değiştirmesi D) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi E) Dinamik basınç merkezlerinin oluşması Körfez Yayınları B) Ekvator da C) Oğlak Dönecesi nde D) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında E) Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında 12. Orta Kuşak ta dört mevsimin belirgin olarak yaşanabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması B) Dünya ekseninin ekliptik düzleme dik olmaması C) Tüm meridyen yaylarının kutup noktalarında birleşmesi D) Dünya nın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru olması E) Sıcaklıkların Ekvator dan kutuplara doğru azalması 13. Dünya nın ekseni etrafındaki dönüş yönü doğudan batı ya doğru olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Haziran tarihinde, aşağıdaki merkezlerden hangisinde gündüz süresi en kısadır? A) Yengeç Dönencesi üzerinde B) 50 güney enleminde C) Kuzey Kutup Dairesi üzerinde D) 40 kuzey enleminde E) Oğlak Dönencesi üzerinde A) Güneş, Kars ta tepe noktasına ulaştığında Edirne de he nüz öğle vaktinin yaşanmamış olması B) Bursa da yerel saatin Malatya dan ileri olması C) Kuzey Yarım Küre deki sürekli rüzgârların esme yönle - rinde sapmanın olması D) Türkiye de ortak saatin İngiltere nin ortak saatinden ge - ri olması E) İzmir de Güneş in Konya dan daha erken doğması Test 02 CA 1.C 2.B 3.E 4.B 5.C 6.D 7.C 8.D 9.A 10.E 11.E 12.D 13.E

7 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde iklimin etkisi yoktur? A) Ekonomik faaliyetler B) Ulaşım faaliyetleri C) Sanayi faaliyetleri 5. Atmosferle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan lıştır? A) İçinde en fazla bulunan gaz oksijendir. B) İklim olaylarının oluşumuna neden olur. C) Gündüz cisimlerin gölgesi tam karanlık olmaz. D) Tarımsal faaliyetler E) Dağların uzanış doğrultusu 2. Aşağıdakilerden hangisi, Güneş i doğrudan görmeyen yer lerin de aydınlık olmasına neden olmaktadır? A) Bitkilerin fotosentez yapması B) Okyanusların geniş alan kaplaması C) Atmosferde % 78 oranında azot bulunması D) Güneş ışınlarının atmosferde dağılmaya uğraması E) Amosferde gaz yoğunluğunun yükseklere çıkıldıkça azalması 3. Aşağıdakilerden hangisi, troposferin özelliklerinden biri değildir? A) Farklı gazlardan oluşması B) Meteorolojik olaylara neden olması C) Yerden yükseldikçe yoğunluğunun azalması D) Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Yalnızca yatay yönlü hava hareketlerinin görülmesi D) Yeryüzünün aşırı soğumasını ve ısınmasını engeller. E) Atmosfer içinde sıcaklık ve basınç sabit değildir. 6. Aşağıdakilerden hangisi, enlem ile sıcaklık arasındaki ilişkiye örnek olarak gösterilemez? A) Finlandiya nın sıcaklık ortalamasının Türkiye den dü - şük olması B) Kanada da ormanların iğne yapraklı ağaçlardan, Endonezya da ise geniş yapraklı ağaçlardan oluşması C) Türkiye de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür - ken güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması D) En yüksek sıcaklıkların dönenceler çevresinde olması E) Brezilya da kalıcı karlar 5000 metreden başlarken, Antarktika da deniz seviyesinden başlaması 7. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Enlem B) Bitki örtüsü C) Basınç D) Rüzgâr E) Sıcaklık 4. Yazın denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir. Gündüz, denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir. Yukarıda verilen sonuçların ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Yükselti C) Rüzgârlar D) Enlem E) Karasallık-denizellik 8. Kuzey Yarım Küre de bulunan bir kişi bulunduğu yerden kuzeye doğru 500 km gittiğinde, ulaştığı yerin sıcaklık orta lamasının, geldiği yerdekinden daha yüksek olduğunu söylemiştir. Bu kişinin ulaştığı yer, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Bir dağın zirvesi B) Deniz kıyısı C) Sürekli rüzgâr kuşağı D) Orman üst sınırı alçak olan bir yer E) Güneşlenme süresi yetersiz bir yer

8 İklim Bilgisi Aşağıdakilerden hangisi üzerinde atmosferin bir etkisi yoktur? A) Isı, ışık ve sesin dağılmasında B) Sıcaklık farkının azalmasında C) Yazların sıcak, kışların soğuk olmasında 12. K M L N P D) Dünya ya gelen meteorların yeryüzüne tek parça ola - rak düşmesinin engellenmesinde E) Güneş i doğrudan görmeyen yerlerin de aydınlık olma - sında Ocak ayında yukarıdaki haritada taranmış olarak göste rilen bölgelerin hangileri arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni okyanus akıntılarıdır? A) K ve L B) P ve M C) N ve P D) K ve M E) N ve L 10. Yandaki şekilde 40 enlemi üzerindeki bir dağa tam öğle vaktindeki gü - neş ışınlarının düşme açısı gösterilmiştir. 13. Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesine bağlı olarak sıcaklıklar da azalır. Kuzey Güney Buna göre, bu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güney Yarım Küre de yer alır. B) Kuzey yamacında karlar daha geç erir. C) Sıcaklık değerleri güney yamacında daha fazladır. D) Güney yamacında güneşlenme süresi daha fazladır. E) Tarım ürünleri güney yamacında daha erken olgunla - şır. 11. Aşağıdaki şekildeki K noktasından hareket eden bir kişi ön - ce M ye, sonra T ye gidiyor. M noktasında sıcaklık 8 C ola - rak öl çül müştür. M (8 C) 4000 metre Körfez Yayınları Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile çelişir? A) Kuzey Yarım Küre de kuzeyden esen rüzgârların sıcak lığı azaltması B) Güney Yarım Küre de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı arttırması C) Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak ol ması D) Güney Avrupa kıyılarının Kuzey Avrupa kıyılarından daha sıcak olması E) Kanada nın doğu kıyılarının aynı enlemde yer alan Batı Avrupa kıyılarından daha soğuk olması 14. Aşağıdakilerden hangisi, Ekvatoral bölgede kalıcı kar görülmesi ile aynı nedene bağlıdır? A) Gündüz denizden karaya doğru rüzgâr esmesi B) Ovada yağmur yağarken dağda kar yağması T 2000 metre K 1000 metre Buna göre, K ve T noktalarında sıcaklık kaç C dir? C) Akdeniz kıyılarında bazı tropikal bitkilerin yetişmesi D) Kuzey Yarım Küre de sıcak kuşağın daha geniş olması E) Batı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa ya göre daha ılıman olması K T A) 7 2 B) C) D) E) Aşağıda verilen okyanus akıntılarından hangisi etkili olduğu yerlerde sıcaklığı artırır? A) Labrador B) Kanarya C) Benguela D) Gulf stream E) Oyaşivo Test 03 CA 1.E 2.D 3.A 4.C 5.E 6.A 7.C 8.E 9.E 10.B 11.D 12.B 13.A

9 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncını etkileyen faktörlerden biri değildir? 5. KB K A) Enlem B) Boylam C) Sıcaklık D) Yükselti E) Yoğunluk B KD D GB G GD Yandaki küre üzerinde verilen I 60 daimi basınç merkezle- II 30 rinden hangisinin oluşum ne deni farklıdır? III 0 3. IV V A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V Yukarıda verilen basınç merkezlerinin hangilerinde alçalıcı hava hareketi görülür? 4 Yukarıda bir merkezin rüzgâr gülü gösterilmiştir. Bu mer - kezde hâkim rüzgârın sıcaklığı azalttığı bilinmektedir. Buna göre, Bu merkez için aşağıdakilerden hangisi ke - sinlikle doğ ru dur? A) Orta kuşakta yer alır. B) Deniz kıyısında yer alır. C) Kuzey Yarım Küre de yer alır. D) Ortalama yükseltisi fazladır. E) Yer şekilleri az engebelidir. 6. Aşağıdaki haritada yeryüzündeki bazı çöl alanları gösterilmiştir. Ekvator Atakama çölü B.Sahra çölü Kalahari çölü Aşağıdakilerden hangisi, bu çöllerin oluşumunun te - mel ne denidir? A) Sıcaklık farkının fazla olması Viktorya çölü A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 1 ve 4 D) 2 ve 3 E) 2 ve 4 B) Güneş ışınlarını büyük açı ile alması C) Yükselici hava hareketlerinin görülmesi D) Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi, sürekli rüzgârlar için doğru bir bilgi değildir? A) İklim özelliklerini etkiler. B) Geniş alanlarda etkili olurlar. C) Yıl içinde esiş yönleri değişmez. D) Daimi basınç merkezleri arasında eserler. E) Yıllık hareket ve eksen eğikliğinin etkisiyle oluşurlar. 7. Aşağıdakilerden hangisinde, Güneydoğu Asya da etki - li olan mevsimlik rüzgârdır? A) Meltemler B) Alizeler C) Musonlar D) Batı rüzgârları E) Kutup rüzgârlar

10 İklim Bilgisi Alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yerlerde, aşağıda kilerden hangisinde bir azalma olmaz? 12. A) Bulutluluk oranında B) Yağış miktarında C) Nem açığında I II D) Nem oranında E) Yoğunlaşma miktarında Yukarıdaki basınç merkezlerinin bulunduğu yerler için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. merkez alçak basınç alanıdır. B) II. merkezde hava genelde açıktır. 9. Aşağıda bir yerin beş farklı zamanda basınç değerleri izobar eğrileriyle gösterilmiştir I Bu mer kez lerden hangisinde rüzgâr hızı daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V 10. Aşağıdakilerden hangisi, dönenceler çevresinde çöllerin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir? A) Nem açığının fazla olması B) Çöl bitkilerinin yaygın olması C) Nemin az, sıcaklığın fazla olması IV D) Havanın nem taşıma kapasitesinin yüksek olması E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması II V III Körfez Yayınları C) I. merkezde bağıl nem daha fazladır. D) II. merkezde bitki örtüsü daha gürdür. E) I. merkezde hava yağış oluşumuna yakındır. 13. Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgârlarının genel özelliklerinden biri değildir? A) İklim üzerinde etkili değillerdir. B) Dar alanlarda etkilidirler. C) Esiş süreleri kısadır. D) Gün içide yön değiştirirler. E) Daimi basınç merkezleri arasında oluşurlar. 14. Yandaki şekilde yeryüzünde daimi basınç merkezleri ile bu merkezler arasında etkili olan rüzgârlar gösterilmiştir. Buna göre, Alizeler hangi enlemler arasında yer alır? A) 0 ve 30 B) 0 ve 60 C) 30 ve I. Gün içinde yön değiştiren yerel rüzgârlardır. D) 30 ve 90 E) 60 ve 90 II. Ilıman okyanus ikliminin oluşmasını sağlarlar. Yukarıda özellikleri verilen rüzgârlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? I A) Alize Batı II B) Meltem Muson C) Meltem Batı D) Muson Batı E) Alize Muson 15. I. Mistral II. Sirokko III. Krivetz Yukarıda verilen yerel rüzgârlardan hangileri sıcaklığı artırır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Test 04 CA 1.E 2.D 3.E 4.E 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.D 12.A 13.E 14.B 15.D

11 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi nem ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Sıcaklık arttıkça, havanın nem taşıma kapasitesi de ar - tar. B) Yükseklere doğru çıkıldıkça nem miktarı azalır. C) Havadaki nem oranına mutlak nem denir. D) Havadaki nem doyma noktasına ulaşırsa yağış oluşur. E) Atmosferdeki nem yere ve zamana göre deği şir. 2. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi ya - ğış oluşumuna neden olur? A) Mutlak nemin azalması B) Nem açığının artması C) Buharlaşmanın artması D) Hava sıcaklığının azalması E) Maksimumun nemin artması 3. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da ar - tar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanamaz? A) Kutuplarda yağışın az olması B) Föhn rüzgârının havayı kurutması C) Sıcak çöllerde bağıl nemin düşük olması D) Gece oluşan sisin öğleye doğru kaybolması E) Karasal iklimlerde sıcaklık farkının fazla olması Yukarıdaki yağış ve sıcaklık grafiği incelendiğinde, bu iklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yıllık sıcaklık farkı fazladır. B) Kuzey Yarım Küre de yer alır. C) Kışlar erken gelir ve soğuk geçer. D) En fazla yağışlar kış aylarında görülür. E) Doğal bitki örtüsü soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı ağaç lardan oluşur. I Yaðýþlar (mm) IV Yanda verilen yağış oluşum şekli yukarıdaki harita üzerinde belirlenmiş alanlardan hangisinde daha sık görülür? V Sýcaklýk ( C) O Þ M N M H T A E E K A A) I B) II C) III D) IV E) V II III Aşağıdakilerden hangisi muson ile savan ikliminin ben zer özelliklerinden birisi değildir? A) Don olayları görülmez. B) Sıcaklığın arttığı dönemde yağışlar da artar. C) Yıllık sıcaklık ortalamaları 15 C nin üzerindedir. D) Doğal bitki örtüleri iğne yapraklı ormanlardır. E) Yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm nin üzerindedir. 7. Yıl içinde erimeden kalan karın başladığı sınıra kalıcı kar sınırı denir. Buna göre, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde kalıcı kar sınırı daha yüksektir? A) Ekvatoral B) Savan C) Akdeniz D) Tundra E) Karasal

12 İklim Bilgisi Maksimum nem ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? A) Maksimum nem B) Maksimum nem Sýcaklýk Sýcaklýk Yukarıdaki haritada, aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisinin yeryüzündeki dağılış alanları gösterilmiştir? C) Maksimum nem D) Maksimum nem A) Maki B) Step C) Savan D) Orman E) Kaktüs 9. Fransa ve İspanya nın güney kıyılarına uyum sağlamış bir bitki, Türkiye nin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde yetişmez? A) Adana B) Antalya C) Orta Fırat D) Yukarı Fırat E) Kıyı Ege 10. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangilerinde, yıllık yağış miktarı en az ve en fazladır? En az En fazla A) Çöl Muson B) Akdeniz Karasal C) Savan Kutup D) Kutup Akdeniz E) Step Tundra Körfez Yayınları 13. Aşağıda verilen şekillerin hangisinde havanın nem taşı ma kapasitesi artar? A) B) C) Sýcaklýk Dað E) E) Maksimum nem D) Sýcaklýk Dað Sýcaklýk 14. I. Batı rüzgârları 11. Bir bölgenin sıcaklık ve yağış grafiğine bakılarak, aşağıdakilerden hangisi hakkında birşey söylenemez? A) Yıllık sıcaklık farkı B) Kar yağışının olup olmadığı C) Ortalama yükseltisi D) Hangi yarım kürede yer aldığı E) İklim ve doğal bitki örtüsü II. Doğal bitki örtüsü III. Sıcak okyanus akıntıları IV. Yükseltinin fazla olması Yukarıda verilenlerden hangileri ılıman okyanusal iklimin oluşmasının nedenleridir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Test 05 CA 1.B 2.B 3.B 4.E 5.C 6.E 7.C 8.C 9.E 10.B 11.C 12.D 13.E 14.A 15.B

13 9.SINIF COĞRAFYA Yer in Şekillenmesi - 1 GENEL Magmanın yer kabuğuna doğru sokulmasına volkanizma denir. Volkanizma yüzey ve derinlik volkanizması olarak ikiye ayrılır Aşağıdakilerden hangisinin yüzey volkanizması sıra - sında oluşan yer şekillerinden biri değildir? A) Krater B) Batolit 5 C) Kaldera D) Maar E) Tüf konisi 2. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik çözülme de fazladır. C Gece Gündüz Buna göre,yukarıdaki grafikte verilen beş merkezden hangisinde mekanik çözülme daha etkilidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. Kaynağını yerin derinliklerinden alan iç kuvvetler bazı yer şekillerini meydana getirmektedir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, iç kuvvet ve olaylar sonucunda oluşmamıştır? A) Gediz Grabeni B) Erciyes Dağı C) İnsuyu Mağarası D) Marmara Depremi E) Toros Dağları Yukarıdaki haritada numaralandırılan hevhalardan han - gi sinin yeri yanlış verilmiştir? A) 1- Avrasya Levhası B) 2- Arap Levhası C) 3- Nazka Levhası D) 4- Afrika Levhası E) 5- Avustralya Levhası 6. Aşağıdakilerden hangisi, deprem dalgalarının genel özelliklerinden biri değildir? A) P dalgaları yüzeye ilk ulaşan dalgalardır. B) S dalgaları L dalgalarından daha hızlıdır. C) L dalgalarının yıkıcı etkisi daha fazladır. D) S dalgaları yüzeyi aşağı-yukarı ve sağa-sola doğru sallar. E) L dalgaları P dalgalarından daha hızlıdır. 7. Tehlikeli olmasına rağmen, volkanik alanlarda görülen nüfus ve yerleşmelerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklim koşullarının elverişli olması B) Su kaynaklarının fazla olması C) Bitki çeşidinin fazla olması D) Toprakların tarımsal açıdan verimli olması E) Zengin petrol yataklarının olması 4. Kurak ve yarıkurak bölgelerde en etkili dış kuvvet rüzgârlardır. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde rüzgârlar daha etkilidir? A) Çöllerde B) Kıyılarda C) Ovalarda D) Kutuplarda E) Dağlarda 8. Aşağıdakilerden hangisi, kıyı tiplerinin oluşma sın da etkili değildir? A) Gelgit B) Akarsular C) Dağların uzanışı D) Boylam farkı E) Buzullar

14 Yer in Şekillenmesi Üzerinde yıl boyunca ulaşım yapılabilen bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızı azdır. B) Yatak eğimi azdır. 13. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, oluşumuna neden olan dış kuvvet yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Delta B) Devkazanı C) Falez D) Menderes E) Birikinti konisi C) Rejimi düzenlidir. D) Denge profiline ulaşmıştır. E) Enerji potansiyeli fazladır. 10. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsu aşındırması ve biriktirmesi beraber etkili olmuş tur? A) Menderes B) Çentik vadi C) Peribacası D) Plato E) Kırgıbayır 11. Denge profiline ulaşmış bir akarsu için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızı yavaştır. B) Aşındırma gücü azdır. C) Menderesler oluşturur. D) Enerji potansiyeli azdır. E) Yıl boyunca taşımacılıkta ve ulaşımda kullanılır. Körfez Yayınları 14. Aşağıdakilerden hangisi depremin şiddetini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Zeminin yapısı B) Depremin süresi C) Dış merkezin yakınlığı D) Binaların dayanıklılığı E) İklim özellikleri 15. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile levha sınırları arasında parelellik yoktur? A) Tarım alanları B Fay (kırık) hatları C) Deprem alanları D) Sıcak su kaynakları E) Volkanik alanlar 12. Rüzgârlar yer şekillerinin oluşumunda direkt etkili olabildiği gibi, bazen dolaylı, bazen de ikincil etkiye sahiptirler. Rüzgârlar, aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin olu - şumunda sırasıyla dolaylı ve ikincil etkendir? A) Lapya - moren B) Kumul - lös C) Falez - peribacaları D) Dev kazanı - kırgıbayır E) Mantar kaya - hörgüç kaya 16. Bir araştırmacı kıyı şeridindeki plajlar haricinde daha yüksek kesimlerde de kıyı kumsallarına rastlamıştır. Araştırma yapılan bu bölgeyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Akarsu aşındırması fazladır. B) Volkanik olaylar yaygındır. C) Dalga aşındırması fazladır. D) Dağlar denize paralel uzanırlar. E) Deniz seviyesinde değişmeler olmuştur. Test 06 CA 1.C 2.D 3.E 4.D 5.D 6.E 7.A 8.A 9.D 10.A 11.C 12.D 13.D 14.B

15 COĞRAFYA Yer in Şekillenmesi SINIF GENEL Aşağıdaki şekiller peribacalarının oluşum aşamalarını gös - termektedir. I II III 5. Jeolojik yapıları göz önüne alındığında, aşağıdaki ül - kelerin hangisinde şiddetli deprem ve volkanik olaylar görülmez? A) Filipinler B) Endonezya C) Hindistan D) İzlanda E) Hollanda Tüf Buna göre, aşağıdakilerden hangisi peribacalarının olu şumunda etkili değildir? A) Erozyonun şiddetli olması B) Karstik arazinin yaygın olması C) Arazinin kolay aşınabilir olması D) Volkanik olayların yaşanmış olması E) Arazinin bitki örtüsünden yoksun olması 2. Yer kabuğu farklı büyüklüklerdeki parçalardan oluşmuştur. Bu parçalara levha adı verilir. Levhalar mantodaki konveksiyonel hareketlere bağlı olarak hareket ederler. Aşağıdakilerden hangisi, levhaların birbirine temas ettiği bölgelerin bir özelliği değildir? A) Volkanik faaliyetlerin oluşması B) Aktif deprem bölgeleri olması C) Genç kuşak sıradağlar olması D) Kıta sahanlığının geniş olduğu bölgeler olması E) Sıcak su kaynakları bakımından zengin yerler olması 6. İç kuvvetlerden biri olan epirojenez (kıta oluşumu) sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine..., geri - lemesine ise... adı verilir. Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) transgresyon - regresyon B) horst - graben C) antiklinal - senklinal D) jeoantiklinal - jeosenklinal E) krater - maar Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşumunda buzullar etkili olmuştur? A) Şahit kaya B) Barkan C) Tafoni Yukarıdaki haritada verilen alanların hangisinde eroz - yon daha fazladır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 D) Lapya E) Hörgüç kaya 4. Aşağıdakilerden hangisi, heyelan oluşumuna neden olan faktörlerden biri değildir? A) Eğim B) Yerçekimi C) Ormanlar D) Toprağın cinsi E) Yağış miktarı 8. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya da deprem riskinin az olduğu yerlerden biri değildir? A) Kanada B) Kuzey Avrupa C) Sibirya D) Arabistan E) Güney Avrupa

16 Yer in Şekillenmesi Karaları meydana getiren ve aynı zamanda okyanusların altında devam eden yer kabuğu levha adı verilen parçalar bütünüdür. Türkiye nin büyük bir bölümü aşağıdaki levhalardan hangisi üzerinde bulunmaktadır? A) Nazka B) Arabistan C) Pasifik D) Afrika E) Avrasya 13. Aşağıdakilerden hangisi, III. zamanda (Senozoik) oluşma mıştır? A) İlk insan ortaya çıkmıştır. B) Alp kıvrımları oluşmuştur. C) Ege Denizi meydana gelmiştir. D) Dinozorlar ortaya çıkmıştır. E) İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. 10. Aşağıdakilerden hangisi, heyelanı etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Eğim koşulları B) Yağış miktarı veyağış rejimi C) Kar erimeleri D) Dağların uzanış doğrultusu E) Yol ve tünel çalışmaları 11. Aşağıda bir akarsuyun yatağı boyunca oluşturduğu bazı yer şekilleri kaynağından ağzına doğru sırasıyla gösteril - miştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu akarsu için kesin olarak söylenemez? A) Düzenli rejime sahiptir. B) Açık havza özelliğindedir. C) Denge profiline ulaşmamıştır. Delta ovasý D) Önce aşındırma, sonra biriktirme yapmıştır. Deniz E) Eğim kaynağa yakın yerlerde fazla, ağza yakın kesimlerde azdır. Körfez Yayınları 14. Aşağıda bazı dış kuvvetler ve en çok etkili oldukları yerler verilmiştir. Bu dış kuvvetlerden hangisi, verildiği bölgede en çok et kili değildir? A) Buzullar - Kutup bölgelerinde B) Rüzgârlar - Çöllerde C) Akarsular - Nemli ve yarı nemli iklim bölgelerinde D) Fiziksel çözülme - Ekvatoral bölgede E) Dalga ve akıntılar - Deniz ve okyanus kıyılarında 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin kıyılarında gelgit olayının güçlü olduğunun en önemli kanıtıdır? A) Delta ovalarının bulunması B) Denizlerin sığ olması C) Kumsalların dar olması D) Haliçlerin bulunması E) Fiyort tipi kıyıların bulunması 12. Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların fiziksel aşındır - masını etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Su miktarı B) Su sıcaklığı C) Yatağındaki kayaların cinsi D) Akarsuyun taşıdığı yük miktarı E) Akarsu havzasının engebeliliği 16. Tombolo, aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin taşı - dı ğı malzemeyi biriktirmesiyle oluşmuş bir yeryüzü şekli dir? A) Rüzgârlar B) Gelgit C) Dalga ve akıntılar D) Yer altı suları E) Akarsular Test 07 CA 1.B 2.B 3.C 4.A 5.C 6.E 7.D 8.D 9.E 10.A 11.E 12.C 13.C 14.E 15.A 16.E

17 COĞRAFYA Beşerî Yapı 9.SINIF GENEL Köyden küçük olan, idari ve ekonomik olarak köye bağlı da ha küçük yerleşmelere köyaltı yerleşmeleri denir. 5. Aşağıdakilerden hangisi, beşerî faaliyetlerden biri de - ğil dir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de köyaltı yerleş me - leri nin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? A) Arazinin engebeli olması B) Yağış dağılışının farklılık göstermesi C) Hayvanlar için otlak ve barınak temini D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması E) Ormanların, arazisi olmayan insanlar tarafından kulla - nılması 2. İlk yerleşim yerleri su kenarları ve verimli tarım alanlarının çevreleri olmuştur. Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen noktalardan hangisi ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu alanlardan biri değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Yerleşim alanlarının gruplandırılmasında, aşağıdaki - lerden hangisi dikkate alınmaz? A) Nüfus sayısı B) İdari yapı I C) Alansal büyüklük D) İş bölümünün belirginliği E) Ekonomik faaliyet türleri II III IV V A) Selim Dayı nın tarlasını sürmesi B) Tarık Bey in hastayı ameliyat etmesi C) Esra Teyze nin ineklerini sağması D) Yiğit Amca nın evinin depremde yıkılması E) Osman Bey in İzmir e göç etmesi 6. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra yaşadıkları yerlere göre farklı barınaklar yapmışlardır. Ormanlık alanlarda ah - şap yapılar, kurak ve yarı kurak alanlarda kerpiç ve toprak evler yapmışlardır. Yeryüzünün değişik coğrafi alanlanlarında farklı konutların yapılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dini inanışlar B) Gelenek ve görenekler C) Toprak ve taşların değişmesi D) Çevre koşullarının değişmesi E) Ekonomik özelliklerin bölgelere göre değişmesi 7. Şehirler farklı faaliyet ve hizmetleriyle gelişmelerini sağlar - ken önemli bir cazibe merkezi olarak çevrelerindeki nüfusu kendilerine doğru çekmektedir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, yukarıdaki açıklamaya en az uyar? A) İngiltere nin Manchester kentinin sanayi merkezi olması B) Güney Afrika nın Johanesburg şehrinin maden işleme ve ticaret merkezi olması 4. Aşağıda verilen köyaltı yerleşmelerinden hangisi, geçi - ci köyaltı yerleşmesi değildir? A) Mahalle B) Yayla C) Oba D) Bağevi E) Dalyan C) ABD nin New York şehrinin ticaret ve finans merkezi ol ması D) Fransa nın Paris şehrinin ticaret yolu üzerinde olması E) Giresun ve Ordu şehirlerinin fındık üretim mer kezi olma sı

18 Beşerî Yapı Konutların şekli ve konut yapımında kullanılan malzemeler farklılık gösterir. 12. I Bu farklılıkta aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? IV II A) Kültürel özellikler Ekvator III 0 B) Yer şekillerinin uzanışı C) Arazinin jeolojik yapısı D) İklim koşulları E) Gelir seviyesi V Yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanların hangisinde yerleşme alt sınırı en yüksektir? A) I B) II C) III D) IV E) V 9. Dünya da insanların ilk yerleşim yerlerinin genelde orta kuşaktaki akarsu kenarlarında olması, aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? A) Savunmanın kolay olmasıyla B) Sulanabilen verimli tarım alanlarıyla C) Yer şekillerinin elverişli olmasıyla D) Deprem riskinin az olmasıyla E) Balık avcılığınını kolay olmasıyla 10. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, insanların ilk yerleşim alanlarından biri değildir? A) Akdeniz çevresi B) İndus ve Ganj havzaları C) Nil Nehri nin aşağı kesimi D) Fırat ve Dicle havzaları E) Obi ve Volga havzaları Körfez Yayınları 13. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biri de bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü, aşağıdaki bölgelerden hangisinde yerleşmeyi daha fazla sınırlandırmıştır? A) Orta Asya B) Amazon Havzası C) Güneydoğu Asya D) Kuzeybatı Avrupa E) ABD nin doğu kıyıları 14. İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmamıştır? A) İklim B) Bitki örtüsü C) Toprak özellikleri D) Su kaynakları E) Ekvator a yakınlık 11. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran bir faktör değildir? A) Bataklıklar B) Çöller C) Deprem bölgeleri D) Sık ormanlar E) Deniz ve okyanuslar 15. İnsanların yerleşim alanı olarak tropikal kuşakta yüksek alanları, orta kuşakta ise alçak alanları seçmesi aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? A) Yağış çeşidinin yerleşim alanına etkisi B) Sıcaklığın yerleşime etkisi C) Yer şekillerinin yerleşim alanına etkisi D) Yükseltinin yerleşim alanına etkisi E) Yer yüzeyinde her yerin yerleşmeye uygun olduğunu Test 08 CA 1.B 2.D 3.E 4.C 5.E 6.A 7.C 8.E 9.E 10.D 11.A 12.B 13.D 14.D 15.D 16.C

19 COĞRAFYA Bölgeler ve Ülkeler - İnsan ve Çevre 9.SINIF GENEL AFET TÜRÜ Deprem Çýð Yüzey þekilleri Genç araziler Yukarıdaki tabloya göre X ve Y ile gösterilen boşlukla - ra gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğ - ru verilmiştir? X A) Fay hatları boyunca Orman ve bitki örtüsünden yoksun yerler B) Deniz kıyıları boyunca Orman ve bitki örtüsünden zengin yerler C) III. Zaman arazisi Otsu bitkilerin olduğu yerler D) I. Zaman arazisi Geniş yapraklı ağaçların olduğu yerler E) Antiklinal sahalarında Dağ çayırları 2. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçları ara sında gösterilemez? A) Deprem sıklığının artması Türkiye nin Coðrafi Özellikleri Ýklim Kar Daðlýk yaðýþýnýn ve engebeli arazi olduðu yoðun yerler. Bitki örtüsü B) Deniz seviyelerinin yükselmesi C) Bazı canlı türlerinin tükenmesi D) Atmosferdeki gaz dengesinin değişmesi E) İklimlerde değişmelerin meydana gelmesi Y Jeolojik yapý X Y Arazi kullanýmý Þehirleþmenin fazla olduðu yerler. Titreþim yapan faaliyetler 4. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin insana verdiği zararlardan biri değildir? A) İşsizlik B) Çevre sorunlarının artması C) Doğal kaynakların tükenmesi D) Sosyal ve psikolojik sorunlar E) Mal ve hizmetlerin üretiminin artması 5. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin sağladığı yararlar arasında gösterilmez? A) Yeni iş sahaları oluşturması B) Doğal kaynakların tüketimini hızlandırması C) Daha yüksek bir hayat standardı sağlanması D) Mal ve hizmetlerin üretimini artırması E) Mal ve hizmet üretiminin hızlanması 6. Tarlalarda hasat sonrası kalan bitki kalıntılarının yakılma - sına anız yakılması denir. Aşağıdakilerden hangisi anız yakılmasının sonuçlarından biri değildir? A) Erozyonu artırır. B) Orman yangınlarına yol açar. C) Toprak verimliliğini artırır. D) Doğal dengeyi bozar. E) Topraktaki organik maddeler yok olur. 3. Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun geleceğini teh - dit eden küresel çevre sorunlarından biri değildir? A) Atmosfere salınan zararlı gazların giderek artması B) Erozyon nedeniyle toprakların verimsizleşmesi C) Katı veya sıvı atıkların toprağı ve suyu kirletmesi D) Akarsu ağızlarında geniş delta ovaları oluşması E) Orman alanlarının ve doğal bitki örtüsünün azalması 7. Aşağıdakilerden hangisi, çevre sorunlarını artıran etkenlerden biri değildir? A) Sanayileşme B) Hızlı nüfus artışı C) Bitki örtüsünün tahribi D) Eğitim ve öğretimin gelişmesi E) Doğal kaynak kullanımının artması

20 Bölgeler ve Ülkeler - İnsan ve Çevre Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin sanayi bölgeleri içinde yer almaz? A) İzmit B) Zonguldak C) Muğla D) İzmir E) Kayseri 12. Madenlerin çıkarılması ve işlenmesi sırasında bazı çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi olamaz? A) Toplu göçlerin olması B) Toprakta zehirli madde birikimi C) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi 9. Coğrafi şartların yetersiz olduğu yerlerde yaşam zorlaşmak tadır. Bazı ülkeler bu zorlukların getirdiği sıkıntıları farklı yollarla olumlu olarak kullanabilmişlerdir. D) Yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi E) Toprağın verimli üst kısmının tahrip edilmesi Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz? A) Kışların sert geçtiği ve dağlık yapıda olan İsviçre de bü - yükbaş hayvancılığın gelişmesi B) Deniz seviyesinin altında kalan Hollanda nın kıyı koruma sistemlerini geliştirmesi C) Su sıkıntısı yaşayan Libya nın yapay nehir projesi ile yer altı sularını kullanmaya başlaması D) Fransa ve İngiltere nin Manş Tüneli ile denizin altından bağ lanması E) Ovalık alanlarda sanayi faaliyetlerine bağlı olarak çevre kirliliğinin fazla olması 10. Bir yörenin, yer şekilleri engebeli, ulaşımı zor ve sanayisi gelişmemiştir. Buna göre, bu yöre için aşağıdakilerden hangisi söyle - nemez? A) Tarım alanı azdır. B) Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. C) Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. D) Akarsular denge profiline ulaşmamıştır. E) Akarsuların enerji potansiyeli fazladır. Körfez Yayınları 13. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizin hangisinde yerleşme üst sınırı daha yüksektir? 14. A) Marmara B) Ege C) İç Anadolu D) Akdeniz E) Karadeniz Zonguldak Samsun Rize Trabzon Karadeniz Çorum Amasya Ýç Anadolu Tokat Doðu Anadolu Yukarıdaki Karadeniz Bölgesi haritasında Orta Karadeniz in İç Anadolu ya doğru girinti yapması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Enlemin etkisiyle B) Hâkim rüzgâr yönüyle C) Bölümün yükseltisinin az olmasıyla D) Dağların denize paralel olmamasıyla E) Bölgenin doğu-batı yönünde çok geniş olmasıyla 11. K bölgesinden M bölgesine giden bir kişi doğal bitki örtü - sünün değişmediğini görmüştür. Bu durum, K ve M bölgelerinin aşağıdakilerden hangisi ba kımından aynı olmasına bağlanabilir? A) Toprak türü B) İklim tipi C) Yapılan hayvancılık türü D) Uygulanan tarım yöntemi E) Düzlük alanların oranı 15. Aşağıdaki bölümlerden hangisinin aritmetik nüfus yoğunluğu en fazladır? A) Doğu Karadeniz B) Çatalca - Kocaeli C) Kıyı Ege D) Yukarı Sakarya E) Adana Test 09 CA 1.B 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.E 8.B 9.B 10.E 11.C 12.C 13.B 14.E 15.B

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 1 2 1. Bölüm. YERĠN ġeklġ, BOYUTLARI VE TÜRKĠYE'NĠN DÜNYA ÜZERĠNDEKĠ KONUMU YERĠN ġeklġ VE BOYUTLARI Dünyamız ekvatorda şişkin, kutuplarda basıktır. Dünya'nın bu

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

Coğrafya Terimler Sözlüğü

Coğrafya Terimler Sözlüğü Coğrafya Terimler Sözlüğü A Açık Havza: Sularını denize ulaştırabilen havzalara açık havza denir Açısal Hız: Dairesel hareket yapan Dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda oluşturduğu dönüş açısıdır.

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik

3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik 1. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması; I. I. Jeolojik Zaman'dan kalma arazinin olduğunu II. Zonguldak çevresinde geçmiş dönemlerde zengin bitki örtüsünün bulunduğu III. Zonguldak'ta deprem riskinin

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com

Ülkeler Konu Özetleri Eyüp VURANEL www.cografyabilgini.com AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ kayalık dağlar kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştur? 1-Başkentini yazınız. -Washington D.C İTALYA 2-ABD de görülen iklimleri yazınız. 1-İtalya haritalardaki şekliyle neye benzetilmektedir?

Detaylı

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR COĞRAFYA Dünya Bölgeleri: Güney Amerika Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR T.C. STANBUL ÜN VERS TES 2010 T M FAKÜLTES AÇIK VE UZAKTAN E 1.Bölüm e-ders Kitap Bölümü ÖZET Birinci hafta dersinde ilk olarak Güney Amerika

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI GÜNEŞ ENERJİSİ TEKSTİL DEMİR ÇELİK SANAYİ SINIR KAPILARI GÜNEŞ ENERJİSİ MADENCİLİK MADENCİLİK MİKRO HES SERACILIK L E R Ö T K SE LİZ A N U A R O P RA DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI B İ T L İ S - M U Ş -

Detaylı

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık

SUNU. Değerli Memur Adayları, Pegem Akademi Yayıncılık SUNU Değerli Memur Adayları, Kamu Kurum ve Kuruluş Sınavları na hazırlık sektöründe, yayıncılık ve eğitim kalitesi açısından tüm adayların beğenisini kazanan, Kamu Kurumlarına binlerce öğrenciyi yerleştiren

Detaylı

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM

2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM 2.ÜNĠTE: YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları

Detaylı

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız.

SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. 11. SINIFLAR SAYFA 31 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI SORU-1- Bazı ülkelerde nüfus artış hızını azaltmak için bazılarında arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır.sebeblerini tartışınız. Ülkelerin gelişmişlik yapılarına

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa)

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 353-400 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DEPREMLER VE TSUNAMİ Hazırlayan FATMA KARABULUT 030557019 Ders Öğretim Görevlisi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı SU KAYNAKLARININ AKILCI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ C100 M57 Y0 K2 Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı Suyun

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun

Detaylı