ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL 01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01"

Transkript

1 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerin - deki olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir yolu ulaşı - mının gelişmemiş olması B) Kutuplara yakın yerlerde nüfusun seyrek olması 5. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda hata oranı daha azdır? A) km B) km C) Yaz yağışlarının görüldüğü kıyı bölgelerinde deniz turiz minin gelişmemiş olması D) Sanayi bölgelerinde hava kirliliğinin fazla olma sı E) Çöl bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin yapılamaması 2. I. Atmosfer Hava küre II. Biyosfer Su küre III. Litosfer Taş küre IV. Hidrosfer Canlı küre Yukarıda verilen doğal ortam ve tanımı karşılaştırma - la rından han gileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) II ve IV 3. Aşağıda verilen kavramlardan hangileri arasında bağ - lantı kurulamaz? A) İklim Doğal bitki örtüsü B) Güneş ışınlarının düşme açısı Sıcaklık dağılışı C) Yükselti Sıcaklık D) Yer altı kaynakları Yükselti E) Basınç Yükselti C) km D) km E) km 6. Renklendirme yöntemiyle çizilen Türkiye fiziki harita - sında, sırasıyla hangi bölgede kahverengi, hangi bölge de yeşil renk daha fazladır? A) Karadeniz - Marmara B) Doğu Anadolu - Marmara C) Ege - Doğu Anadolu D) Güneydoğu Anadolu - Doğu Anadolu E) Marmara - Ege 7. 1/ ölçekli bir haritada 8 cm gösterilen bir uzunluk, ikinci haritada 4 cm gösterilmiştir. Buna göre, ikinci haritanın ölçeği nedir? A) 1/ B) 1/ C) 1/ D) 1/ E) 1/ Aşağıdakilerden hangisinde, coğrafyanın nedensellik ilke si kullanılmıştır? A) Muz ve çayın Türkkiye de yetişme alanı en dardır. B) Ayçiçeği en fazla Marmara Bölgesi nde yetiştirilir. C) Yaz yağışlarından dolayı Karadeniz kıyılarında pa muk yetiştirilmez. D) Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu da, yeşil mercimek İç Anadolu da yoğun olarak yetiştirilir. E) Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan Doğu Ana - dolu da tarım da yapılmaktadır. 8. Aşağıdakilerden hangisi, tüm haritalardan yararlanılarak elde edilecek bilgilerden biri değildir? A) Yön bulma B) Alan hesaplamaları C) Uzunluk hesaplamaları D) Coğrafi koordinatları belirleme E) İki nokta arasında profil çıkarma

2 Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi Boylam Aşağıda tabloda, beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri yaklaşık olarak verilmiştir. IV III II I V E n l e m I. II. III. IV. V. ÜLKELER Mýsýr Þili Türkiye G.Afrika Cumhuriyeti Meksika Enlem dereceleri K G K K K Boylam dereceleri D B D D B Eşit büyüklükteki kağıtlara kağıtların tamamı kulla nı - larak yukarıda gösterilen taralı alanların haritaları çizil - diğinde hangi haritaların ölçekleri daha küçük olur? Buna göre, bu ülkelerin yerel saat farkı en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi dir? A) I ve III B) I ve V C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V 10. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada, yeşil renk ile gösterilen bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 11. A) Nüfusu fazladır. B) Platoluk bir arazidir. C) Tahıl üretimi fazladır. D) Ormanlar geniş yer kaplar. E) Yükseltisi 500 metreden azdır. Deniz Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekille - rinden hangisi yoktur? Körfez Yayınları 14. A) II, I, IV, III, V B) II, I, III, IV, V C) V, III, IV, I, II D) II, V, IV, I, III Batý G K M E) III, I, IV, V, II Batý Batý G Doðu Doðu G R Yukarıda Güneş in konumları gösterilen merkezler aynı enlem üzerinde yer aldığına göre, hangi ikisi arasındaki boylam farkı en fazladır? A) K ve L B) K ve T C) L ve M Batý D) M ve T E) T ve R G Batý Doðu L T G Doðu Doðu A) Kıyı çizgisi B) Vadi C) Tepe D) Yamaç E) Kapalı çukur 12. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile çizilmiş fiziki haritalar yer şekillerini gerçeğe en yakın şekliyle gösterir? A) Kabartma B) Tarama C) İzohips D) Gölgelendirme E) Reklendirme 15. M noktası 26 doğu meridyeni ile 42 kuzey paraleli, T nokta sı ise 45 doğu meridyeni ile 36 kuzey paraleli üze rin - de dir. Buna göre, M noktası T noktasına göre hangi yönde bulun maktadır? A) Kuzeybatı B) Doğu C) Kuzeydoğu D) Güneybatı E) Güneydoğu Cevap Anahtarı Bu testin cevapları 2. testin arkasındadır.

3 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL Aşağıda üç farklı haritanın gösterdiği konular verilmiştir. Dağlar, ovalar ve platolar 5. X Ülke ve il sınırları K Nüfusun dağılışı Bu haritalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğ - ru olarak verilmiştir? A) Siyasi, Fiziki, Beşerî B) Beşerî, Siyasi, Fiziki C) Fiziki, İdari, Beşerî D) Fiziki, Beşerî, Siyasi E) Siyasi, Beşerî, Fiziki 2. 1/50 ölçekli bir planda 48 cm 2 gelen bir odanın gerçek ala nı kaç m 2 dir? A) 10 B) 12 C) 24 D) 48 E) Küçük ve büyük ölçekli fiziki haritalar aşağıdakilerden hangisi açısından benzerlik göstermez? A) Profil çıkarma yöntemi B) Alan hesaplama yöntemi C) Eğim hesaplama yöntemi D) Uzunluk hesaplama yöntemi E) Gerçek alanların haritadaki boyutları Yukarıdaki izohips haritasıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yöredeki en yüksek yer Y dir. B) Yöredeki akarsuların akış hızları farklıdır. C) Yörede bir tane kapalı çukur bulunmaktadır. D) X in yükseltisi 1600 metreden fazladır. E) Y tepesinin doğu yamacı batı yamacından daha diktir. 6. Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir Deniz K 1400 Haritadaki L noktasının yükseltisi 200 metre olduğuna göre, K noktasının yükseltisi kaç metredir? A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 125 Y L 7. Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 100 er metrelik ara - lıklarla çizilmiştir. 4. Bir akarsu yatağı boyunca eş yükselti eğrilerinin sık oldu ğu bölgeden seyrek olduğu bölgeye geçildiğinde, aşa ğıdaki değişikliklerden hangisi ger çek leşir? A) Akarsu havzası genişler. Deniz x B) Akarsuyun akış hızı azalır. C) Akarsu denge profiline ulaşır. D) Akarsu üzerinde ulaşım yapılır. E) Akarsuyun enerji potansiyeli yükselir. Buna göre, X noktası hangi yükselti aralığında bulu - nur? A) B) C) D) E)

4 Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi D e n i z 250 Y X 10. Aşağıda bir tepeye çıkan beş yolun ortalama eğimleri verilmiştir. 1. yol % yol % yol %15 4. yol % 20 Yukarıdaki izohips haritası renklendirme metodu ile çizilmiş olsaydı X ve Y noktaları hangi renk ile gösteri - lirdi? X Y 5. yol % 7 Buna göre, hangi yoldan tepeye çıkan dağcılar daha uzun mesafe yol alır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) A) Yeşil Sarı B) Yeşil Koyu kahverengi C) Turuncu Sarı D) Sarı Koyu kahverengi E) Açık kahverengi Yeşil Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen X - Y kesitinin profili aşağıdakilerden hangisidir? metre X metre 400 X 100 A) Deniz Y metre C) metre D) 400 X Y B) Y Körfez Yayınları Yandaki şekilde baş langıç 50 I meridyeni üzerinde yer alan 25 II beş merkezden hangi sinde 50 meridyen do ğuya doğru 0 40 III IV gidilirse daha az yol alınmış olur? 70 V A) I B) II C) III D) IV E) V 12. Meridyenlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Dünya nın şekline bağlı olarak ortaya çıkmamıştır? A) 360 tane olması B) İki meridyen arası mesafenin aynı olmaması C) Meridyenlerin birbirlerine paralel uzanmamaları D) İki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olması E) İki meridyen arası mesafenin Ekvator da en fazla olma - sı X Y X Y metre E) 13. Türkiye de ileri saat uygulamasının olduğu bir günde, aşağıda verilen illerden hangisinin yerel saati ile ortak saati arasındaki zaman farkı daha azdır? A) Edirne B) İzmir C) Antalya X Y D) Sivas E) Iğdır Test 01 CA 1.D 2.C 3.D 4.C 5.A 6.B 7.D 8.E 9.E 10.E 11.E 12.A 13.A 14.B 15.A

5 COĞRAFYA Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 9.SINIF GENEL Aşağıdaki şekilde, Kuzey Yarım Küre de yer alan bir mer - kezde belirli tarihlerde Güneş in ufuk hattındaki yolu gösterilmiştir. 4. Aşağıdaki şekillerde aydınlanma çizgisinin Güney Kutup Noktası ndaki konumları gösterilmiştir. 21 Aralık ta aydınlanma çemberinin konumu aşağıdakilerden hangisidir? Güneş in ufuk hattındaki yolunun yıl içinde bu şekilde değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya nın geoid şekli B) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Dünya nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü E) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemin çakışmaması 2. İtalya ve Şili de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer şekillerinin farklı olması B) Bitki örtüsünün farklı olması C) Toprak türlerinin farklı olması D) Yarım kürelerinin farklı olması E) Ortalama yükseltilerinin farklı olması A) B) 5. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi ne dik geldiği bir gün de, yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenir? C) Ekvator Oðlak D. G G Ekvator Oðlak D. E) G Ekvator Oðlak D. A) Kuzey Yarım Küre de en uzun gündüz yaşanması B) Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçmesi C) Güney Kutup Dairesi nde gece süresinin 24 saat olması D) Ekvator da gündüz süresinin gece süresinden uzun olması E) Güney Yarım Küre de yaz gündönümü yaşanması D) Oðlak D. Ekvator Oðlak D. Ekvator G G 3. Aşağıdakilerden hangisi, ekinoks tarihlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Güneş ışınları tüm enlemlere aynı açıyla gelir. B) Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer. C) Dünya nın her yerinde gece - gündüz eşitliği yaşanır. D) Aynı boylam üzerindeki merkezlerde güneşin doğuş vakti aynıdır. E) Güneş ışınları Ekvator üzerindeki noktalara tam öğle vaktinde dik açıyla düşer. 6. Kuzey Yarım Küre de yer alan bir merkezde, aşağıda verilen tarihlerden hangileri arasında gündüz süresi sürekli uzamaktadır? A) 21 Aralık - 21 Haziran B) 21 Haziran - 21 Aralık C) 21 Mart - 23 Eylül D) 23 Eylül - 21 Mart E) 3 Ocak - 4 Temmuz

6 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri IV I 90 II III Aşağıdaki şekillerde, bir cismin dört farklı tarihteki gölge boyları ve gölge yönleri gösterilmiştir. Gölge Gölge Gölge Kuzey 90 V Yukarıdaki şekilde verilen noktaların hangisinde, Dünya nın çizgisel hızı en fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V Aralýk 21 Mart Buna göre, bu cisim aşağıda verilen yerlerden hangi - sin de yer alır? A) Yengeç Dönencesi nde Gölge 21 Haziran 23 Eylül 8. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın yıllık ve günlük hare keti ile şekline bağlı olarak oluşmaktadır? A) Muson rüzgârlarının oluşması B) Gece ve gündüzün ardalanması C) Haritalarda bozulmaların olması D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması E) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi 9. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın yıllık hareketinin bir sonucu değildir? A) Dünya nın Güneş e yaklaşıp uzaklaşması B) Güneş in doğuş ve batış saatinin değişmesi C) Aydınlanma dairesinin yer değiştirmesi D) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi E) Dinamik basınç merkezlerinin oluşması Körfez Yayınları B) Ekvator da C) Oğlak Dönecesi nde D) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında E) Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında 12. Orta Kuşak ta dört mevsimin belirgin olarak yaşanabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması B) Dünya ekseninin ekliptik düzleme dik olmaması C) Tüm meridyen yaylarının kutup noktalarında birleşmesi D) Dünya nın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru olması E) Sıcaklıkların Ekvator dan kutuplara doğru azalması 13. Dünya nın ekseni etrafındaki dönüş yönü doğudan batı ya doğru olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Haziran tarihinde, aşağıdaki merkezlerden hangisinde gündüz süresi en kısadır? A) Yengeç Dönencesi üzerinde B) 50 güney enleminde C) Kuzey Kutup Dairesi üzerinde D) 40 kuzey enleminde E) Oğlak Dönencesi üzerinde A) Güneş, Kars ta tepe noktasına ulaştığında Edirne de he nüz öğle vaktinin yaşanmamış olması B) Bursa da yerel saatin Malatya dan ileri olması C) Kuzey Yarım Küre deki sürekli rüzgârların esme yönle - rinde sapmanın olması D) Türkiye de ortak saatin İngiltere nin ortak saatinden ge - ri olması E) İzmir de Güneş in Konya dan daha erken doğması Test 02 CA 1.C 2.B 3.E 4.B 5.C 6.D 7.C 8.D 9.A 10.E 11.E 12.D 13.E

7 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde iklimin etkisi yoktur? A) Ekonomik faaliyetler B) Ulaşım faaliyetleri C) Sanayi faaliyetleri 5. Atmosferle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan lıştır? A) İçinde en fazla bulunan gaz oksijendir. B) İklim olaylarının oluşumuna neden olur. C) Gündüz cisimlerin gölgesi tam karanlık olmaz. D) Tarımsal faaliyetler E) Dağların uzanış doğrultusu 2. Aşağıdakilerden hangisi, Güneş i doğrudan görmeyen yer lerin de aydınlık olmasına neden olmaktadır? A) Bitkilerin fotosentez yapması B) Okyanusların geniş alan kaplaması C) Atmosferde % 78 oranında azot bulunması D) Güneş ışınlarının atmosferde dağılmaya uğraması E) Amosferde gaz yoğunluğunun yükseklere çıkıldıkça azalması 3. Aşağıdakilerden hangisi, troposferin özelliklerinden biri değildir? A) Farklı gazlardan oluşması B) Meteorolojik olaylara neden olması C) Yerden yükseldikçe yoğunluğunun azalması D) Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Yalnızca yatay yönlü hava hareketlerinin görülmesi D) Yeryüzünün aşırı soğumasını ve ısınmasını engeller. E) Atmosfer içinde sıcaklık ve basınç sabit değildir. 6. Aşağıdakilerden hangisi, enlem ile sıcaklık arasındaki ilişkiye örnek olarak gösterilemez? A) Finlandiya nın sıcaklık ortalamasının Türkiye den dü - şük olması B) Kanada da ormanların iğne yapraklı ağaçlardan, Endonezya da ise geniş yapraklı ağaçlardan oluşması C) Türkiye de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür - ken güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması D) En yüksek sıcaklıkların dönenceler çevresinde olması E) Brezilya da kalıcı karlar 5000 metreden başlarken, Antarktika da deniz seviyesinden başlaması 7. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Enlem B) Bitki örtüsü C) Basınç D) Rüzgâr E) Sıcaklık 4. Yazın denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir. Gündüz, denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir. Yukarıda verilen sonuçların ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Yükselti C) Rüzgârlar D) Enlem E) Karasallık-denizellik 8. Kuzey Yarım Küre de bulunan bir kişi bulunduğu yerden kuzeye doğru 500 km gittiğinde, ulaştığı yerin sıcaklık orta lamasının, geldiği yerdekinden daha yüksek olduğunu söylemiştir. Bu kişinin ulaştığı yer, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Bir dağın zirvesi B) Deniz kıyısı C) Sürekli rüzgâr kuşağı D) Orman üst sınırı alçak olan bir yer E) Güneşlenme süresi yetersiz bir yer

8 İklim Bilgisi Aşağıdakilerden hangisi üzerinde atmosferin bir etkisi yoktur? A) Isı, ışık ve sesin dağılmasında B) Sıcaklık farkının azalmasında C) Yazların sıcak, kışların soğuk olmasında 12. K M L N P D) Dünya ya gelen meteorların yeryüzüne tek parça ola - rak düşmesinin engellenmesinde E) Güneş i doğrudan görmeyen yerlerin de aydınlık olma - sında Ocak ayında yukarıdaki haritada taranmış olarak göste rilen bölgelerin hangileri arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni okyanus akıntılarıdır? A) K ve L B) P ve M C) N ve P D) K ve M E) N ve L 10. Yandaki şekilde 40 enlemi üzerindeki bir dağa tam öğle vaktindeki gü - neş ışınlarının düşme açısı gösterilmiştir. 13. Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesine bağlı olarak sıcaklıklar da azalır. Kuzey Güney Buna göre, bu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güney Yarım Küre de yer alır. B) Kuzey yamacında karlar daha geç erir. C) Sıcaklık değerleri güney yamacında daha fazladır. D) Güney yamacında güneşlenme süresi daha fazladır. E) Tarım ürünleri güney yamacında daha erken olgunla - şır. 11. Aşağıdaki şekildeki K noktasından hareket eden bir kişi ön - ce M ye, sonra T ye gidiyor. M noktasında sıcaklık 8 C ola - rak öl çül müştür. M (8 C) 4000 metre Körfez Yayınları Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile çelişir? A) Kuzey Yarım Küre de kuzeyden esen rüzgârların sıcak lığı azaltması B) Güney Yarım Küre de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı arttırması C) Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak ol ması D) Güney Avrupa kıyılarının Kuzey Avrupa kıyılarından daha sıcak olması E) Kanada nın doğu kıyılarının aynı enlemde yer alan Batı Avrupa kıyılarından daha soğuk olması 14. Aşağıdakilerden hangisi, Ekvatoral bölgede kalıcı kar görülmesi ile aynı nedene bağlıdır? A) Gündüz denizden karaya doğru rüzgâr esmesi B) Ovada yağmur yağarken dağda kar yağması T 2000 metre K 1000 metre Buna göre, K ve T noktalarında sıcaklık kaç C dir? C) Akdeniz kıyılarında bazı tropikal bitkilerin yetişmesi D) Kuzey Yarım Küre de sıcak kuşağın daha geniş olması E) Batı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa ya göre daha ılıman olması K T A) 7 2 B) C) D) E) Aşağıda verilen okyanus akıntılarından hangisi etkili olduğu yerlerde sıcaklığı artırır? A) Labrador B) Kanarya C) Benguela D) Gulf stream E) Oyaşivo Test 03 CA 1.E 2.D 3.A 4.C 5.E 6.A 7.C 8.E 9.E 10.B 11.D 12.B 13.A

9 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncını etkileyen faktörlerden biri değildir? 5. KB K A) Enlem B) Boylam C) Sıcaklık D) Yükselti E) Yoğunluk B KD D GB G GD Yandaki küre üzerinde verilen I 60 daimi basınç merkezle- II 30 rinden hangisinin oluşum ne deni farklıdır? III 0 3. IV V A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V Yukarıda verilen basınç merkezlerinin hangilerinde alçalıcı hava hareketi görülür? 4 Yukarıda bir merkezin rüzgâr gülü gösterilmiştir. Bu mer - kezde hâkim rüzgârın sıcaklığı azalttığı bilinmektedir. Buna göre, Bu merkez için aşağıdakilerden hangisi ke - sinlikle doğ ru dur? A) Orta kuşakta yer alır. B) Deniz kıyısında yer alır. C) Kuzey Yarım Küre de yer alır. D) Ortalama yükseltisi fazladır. E) Yer şekilleri az engebelidir. 6. Aşağıdaki haritada yeryüzündeki bazı çöl alanları gösterilmiştir. Ekvator Atakama çölü B.Sahra çölü Kalahari çölü Aşağıdakilerden hangisi, bu çöllerin oluşumunun te - mel ne denidir? A) Sıcaklık farkının fazla olması Viktorya çölü A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 1 ve 4 D) 2 ve 3 E) 2 ve 4 B) Güneş ışınlarını büyük açı ile alması C) Yükselici hava hareketlerinin görülmesi D) Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi, sürekli rüzgârlar için doğru bir bilgi değildir? A) İklim özelliklerini etkiler. B) Geniş alanlarda etkili olurlar. C) Yıl içinde esiş yönleri değişmez. D) Daimi basınç merkezleri arasında eserler. E) Yıllık hareket ve eksen eğikliğinin etkisiyle oluşurlar. 7. Aşağıdakilerden hangisinde, Güneydoğu Asya da etki - li olan mevsimlik rüzgârdır? A) Meltemler B) Alizeler C) Musonlar D) Batı rüzgârları E) Kutup rüzgârlar

10 İklim Bilgisi Alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yerlerde, aşağıda kilerden hangisinde bir azalma olmaz? 12. A) Bulutluluk oranında B) Yağış miktarında C) Nem açığında I II D) Nem oranında E) Yoğunlaşma miktarında Yukarıdaki basınç merkezlerinin bulunduğu yerler için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. merkez alçak basınç alanıdır. B) II. merkezde hava genelde açıktır. 9. Aşağıda bir yerin beş farklı zamanda basınç değerleri izobar eğrileriyle gösterilmiştir I Bu mer kez lerden hangisinde rüzgâr hızı daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V 10. Aşağıdakilerden hangisi, dönenceler çevresinde çöllerin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir? A) Nem açığının fazla olması B) Çöl bitkilerinin yaygın olması C) Nemin az, sıcaklığın fazla olması IV D) Havanın nem taşıma kapasitesinin yüksek olması E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması II V III Körfez Yayınları C) I. merkezde bağıl nem daha fazladır. D) II. merkezde bitki örtüsü daha gürdür. E) I. merkezde hava yağış oluşumuna yakındır. 13. Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgârlarının genel özelliklerinden biri değildir? A) İklim üzerinde etkili değillerdir. B) Dar alanlarda etkilidirler. C) Esiş süreleri kısadır. D) Gün içide yön değiştirirler. E) Daimi basınç merkezleri arasında oluşurlar. 14. Yandaki şekilde yeryüzünde daimi basınç merkezleri ile bu merkezler arasında etkili olan rüzgârlar gösterilmiştir. Buna göre, Alizeler hangi enlemler arasında yer alır? A) 0 ve 30 B) 0 ve 60 C) 30 ve I. Gün içinde yön değiştiren yerel rüzgârlardır. D) 30 ve 90 E) 60 ve 90 II. Ilıman okyanus ikliminin oluşmasını sağlarlar. Yukarıda özellikleri verilen rüzgârlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? I A) Alize Batı II B) Meltem Muson C) Meltem Batı D) Muson Batı E) Alize Muson 15. I. Mistral II. Sirokko III. Krivetz Yukarıda verilen yerel rüzgârlardan hangileri sıcaklığı artırır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Test 04 CA 1.E 2.D 3.E 4.E 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.D 12.A 13.E 14.B 15.D

11 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi nem ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Sıcaklık arttıkça, havanın nem taşıma kapasitesi de ar - tar. B) Yükseklere doğru çıkıldıkça nem miktarı azalır. C) Havadaki nem oranına mutlak nem denir. D) Havadaki nem doyma noktasına ulaşırsa yağış oluşur. E) Atmosferdeki nem yere ve zamana göre deği şir. 2. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi ya - ğış oluşumuna neden olur? A) Mutlak nemin azalması B) Nem açığının artması C) Buharlaşmanın artması D) Hava sıcaklığının azalması E) Maksimumun nemin artması 3. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da ar - tar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanamaz? A) Kutuplarda yağışın az olması B) Föhn rüzgârının havayı kurutması C) Sıcak çöllerde bağıl nemin düşük olması D) Gece oluşan sisin öğleye doğru kaybolması E) Karasal iklimlerde sıcaklık farkının fazla olması Yukarıdaki yağış ve sıcaklık grafiği incelendiğinde, bu iklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yıllık sıcaklık farkı fazladır. B) Kuzey Yarım Küre de yer alır. C) Kışlar erken gelir ve soğuk geçer. D) En fazla yağışlar kış aylarında görülür. E) Doğal bitki örtüsü soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı ağaç lardan oluşur. I Yaðýþlar (mm) IV Yanda verilen yağış oluşum şekli yukarıdaki harita üzerinde belirlenmiş alanlardan hangisinde daha sık görülür? V Sýcaklýk ( C) O Þ M N M H T A E E K A A) I B) II C) III D) IV E) V II III Aşağıdakilerden hangisi muson ile savan ikliminin ben zer özelliklerinden birisi değildir? A) Don olayları görülmez. B) Sıcaklığın arttığı dönemde yağışlar da artar. C) Yıllık sıcaklık ortalamaları 15 C nin üzerindedir. D) Doğal bitki örtüleri iğne yapraklı ormanlardır. E) Yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm nin üzerindedir. 7. Yıl içinde erimeden kalan karın başladığı sınıra kalıcı kar sınırı denir. Buna göre, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde kalıcı kar sınırı daha yüksektir? A) Ekvatoral B) Savan C) Akdeniz D) Tundra E) Karasal

12 İklim Bilgisi Maksimum nem ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? A) Maksimum nem B) Maksimum nem Sýcaklýk Sýcaklýk Yukarıdaki haritada, aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisinin yeryüzündeki dağılış alanları gösterilmiştir? C) Maksimum nem D) Maksimum nem A) Maki B) Step C) Savan D) Orman E) Kaktüs 9. Fransa ve İspanya nın güney kıyılarına uyum sağlamış bir bitki, Türkiye nin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde yetişmez? A) Adana B) Antalya C) Orta Fırat D) Yukarı Fırat E) Kıyı Ege 10. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangilerinde, yıllık yağış miktarı en az ve en fazladır? En az En fazla A) Çöl Muson B) Akdeniz Karasal C) Savan Kutup D) Kutup Akdeniz E) Step Tundra Körfez Yayınları 13. Aşağıda verilen şekillerin hangisinde havanın nem taşı ma kapasitesi artar? A) B) C) Sýcaklýk Dað E) E) Maksimum nem D) Sýcaklýk Dað Sýcaklýk 14. I. Batı rüzgârları 11. Bir bölgenin sıcaklık ve yağış grafiğine bakılarak, aşağıdakilerden hangisi hakkında birşey söylenemez? A) Yıllık sıcaklık farkı B) Kar yağışının olup olmadığı C) Ortalama yükseltisi D) Hangi yarım kürede yer aldığı E) İklim ve doğal bitki örtüsü II. Doğal bitki örtüsü III. Sıcak okyanus akıntıları IV. Yükseltinin fazla olması Yukarıda verilenlerden hangileri ılıman okyanusal iklimin oluşmasının nedenleridir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Test 05 CA 1.B 2.B 3.B 4.E 5.C 6.E 7.C 8.C 9.E 10.B 11.C 12.D 13.E 14.A 15.B

13 9.SINIF COĞRAFYA Yer in Şekillenmesi - 1 GENEL Magmanın yer kabuğuna doğru sokulmasına volkanizma denir. Volkanizma yüzey ve derinlik volkanizması olarak ikiye ayrılır Aşağıdakilerden hangisinin yüzey volkanizması sıra - sında oluşan yer şekillerinden biri değildir? A) Krater B) Batolit 5 C) Kaldera D) Maar E) Tüf konisi 2. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik çözülme de fazladır. C Gece Gündüz Buna göre,yukarıdaki grafikte verilen beş merkezden hangisinde mekanik çözülme daha etkilidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. Kaynağını yerin derinliklerinden alan iç kuvvetler bazı yer şekillerini meydana getirmektedir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, iç kuvvet ve olaylar sonucunda oluşmamıştır? A) Gediz Grabeni B) Erciyes Dağı C) İnsuyu Mağarası D) Marmara Depremi E) Toros Dağları Yukarıdaki haritada numaralandırılan hevhalardan han - gi sinin yeri yanlış verilmiştir? A) 1- Avrasya Levhası B) 2- Arap Levhası C) 3- Nazka Levhası D) 4- Afrika Levhası E) 5- Avustralya Levhası 6. Aşağıdakilerden hangisi, deprem dalgalarının genel özelliklerinden biri değildir? A) P dalgaları yüzeye ilk ulaşan dalgalardır. B) S dalgaları L dalgalarından daha hızlıdır. C) L dalgalarının yıkıcı etkisi daha fazladır. D) S dalgaları yüzeyi aşağı-yukarı ve sağa-sola doğru sallar. E) L dalgaları P dalgalarından daha hızlıdır. 7. Tehlikeli olmasına rağmen, volkanik alanlarda görülen nüfus ve yerleşmelerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklim koşullarının elverişli olması B) Su kaynaklarının fazla olması C) Bitki çeşidinin fazla olması D) Toprakların tarımsal açıdan verimli olması E) Zengin petrol yataklarının olması 4. Kurak ve yarıkurak bölgelerde en etkili dış kuvvet rüzgârlardır. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde rüzgârlar daha etkilidir? A) Çöllerde B) Kıyılarda C) Ovalarda D) Kutuplarda E) Dağlarda 8. Aşağıdakilerden hangisi, kıyı tiplerinin oluşma sın da etkili değildir? A) Gelgit B) Akarsular C) Dağların uzanışı D) Boylam farkı E) Buzullar

14 Yer in Şekillenmesi Üzerinde yıl boyunca ulaşım yapılabilen bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızı azdır. B) Yatak eğimi azdır. 13. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, oluşumuna neden olan dış kuvvet yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Delta B) Devkazanı C) Falez D) Menderes E) Birikinti konisi C) Rejimi düzenlidir. D) Denge profiline ulaşmıştır. E) Enerji potansiyeli fazladır. 10. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsu aşındırması ve biriktirmesi beraber etkili olmuş tur? A) Menderes B) Çentik vadi C) Peribacası D) Plato E) Kırgıbayır 11. Denge profiline ulaşmış bir akarsu için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızı yavaştır. B) Aşındırma gücü azdır. C) Menderesler oluşturur. D) Enerji potansiyeli azdır. E) Yıl boyunca taşımacılıkta ve ulaşımda kullanılır. Körfez Yayınları 14. Aşağıdakilerden hangisi depremin şiddetini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Zeminin yapısı B) Depremin süresi C) Dış merkezin yakınlığı D) Binaların dayanıklılığı E) İklim özellikleri 15. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile levha sınırları arasında parelellik yoktur? A) Tarım alanları B Fay (kırık) hatları C) Deprem alanları D) Sıcak su kaynakları E) Volkanik alanlar 12. Rüzgârlar yer şekillerinin oluşumunda direkt etkili olabildiği gibi, bazen dolaylı, bazen de ikincil etkiye sahiptirler. Rüzgârlar, aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin olu - şumunda sırasıyla dolaylı ve ikincil etkendir? A) Lapya - moren B) Kumul - lös C) Falez - peribacaları D) Dev kazanı - kırgıbayır E) Mantar kaya - hörgüç kaya 16. Bir araştırmacı kıyı şeridindeki plajlar haricinde daha yüksek kesimlerde de kıyı kumsallarına rastlamıştır. Araştırma yapılan bu bölgeyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Akarsu aşındırması fazladır. B) Volkanik olaylar yaygındır. C) Dalga aşındırması fazladır. D) Dağlar denize paralel uzanırlar. E) Deniz seviyesinde değişmeler olmuştur. Test 06 CA 1.C 2.D 3.E 4.D 5.D 6.E 7.A 8.A 9.D 10.A 11.C 12.D 13.D 14.B

15 COĞRAFYA Yer in Şekillenmesi SINIF GENEL Aşağıdaki şekiller peribacalarının oluşum aşamalarını gös - termektedir. I II III 5. Jeolojik yapıları göz önüne alındığında, aşağıdaki ül - kelerin hangisinde şiddetli deprem ve volkanik olaylar görülmez? A) Filipinler B) Endonezya C) Hindistan D) İzlanda E) Hollanda Tüf Buna göre, aşağıdakilerden hangisi peribacalarının olu şumunda etkili değildir? A) Erozyonun şiddetli olması B) Karstik arazinin yaygın olması C) Arazinin kolay aşınabilir olması D) Volkanik olayların yaşanmış olması E) Arazinin bitki örtüsünden yoksun olması 2. Yer kabuğu farklı büyüklüklerdeki parçalardan oluşmuştur. Bu parçalara levha adı verilir. Levhalar mantodaki konveksiyonel hareketlere bağlı olarak hareket ederler. Aşağıdakilerden hangisi, levhaların birbirine temas ettiği bölgelerin bir özelliği değildir? A) Volkanik faaliyetlerin oluşması B) Aktif deprem bölgeleri olması C) Genç kuşak sıradağlar olması D) Kıta sahanlığının geniş olduğu bölgeler olması E) Sıcak su kaynakları bakımından zengin yerler olması 6. İç kuvvetlerden biri olan epirojenez (kıta oluşumu) sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine..., geri - lemesine ise... adı verilir. Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) transgresyon - regresyon B) horst - graben C) antiklinal - senklinal D) jeoantiklinal - jeosenklinal E) krater - maar Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşumunda buzullar etkili olmuştur? A) Şahit kaya B) Barkan C) Tafoni Yukarıdaki haritada verilen alanların hangisinde eroz - yon daha fazladır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 D) Lapya E) Hörgüç kaya 4. Aşağıdakilerden hangisi, heyelan oluşumuna neden olan faktörlerden biri değildir? A) Eğim B) Yerçekimi C) Ormanlar D) Toprağın cinsi E) Yağış miktarı 8. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya da deprem riskinin az olduğu yerlerden biri değildir? A) Kanada B) Kuzey Avrupa C) Sibirya D) Arabistan E) Güney Avrupa

16 Yer in Şekillenmesi Karaları meydana getiren ve aynı zamanda okyanusların altında devam eden yer kabuğu levha adı verilen parçalar bütünüdür. Türkiye nin büyük bir bölümü aşağıdaki levhalardan hangisi üzerinde bulunmaktadır? A) Nazka B) Arabistan C) Pasifik D) Afrika E) Avrasya 13. Aşağıdakilerden hangisi, III. zamanda (Senozoik) oluşma mıştır? A) İlk insan ortaya çıkmıştır. B) Alp kıvrımları oluşmuştur. C) Ege Denizi meydana gelmiştir. D) Dinozorlar ortaya çıkmıştır. E) İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. 10. Aşağıdakilerden hangisi, heyelanı etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Eğim koşulları B) Yağış miktarı veyağış rejimi C) Kar erimeleri D) Dağların uzanış doğrultusu E) Yol ve tünel çalışmaları 11. Aşağıda bir akarsuyun yatağı boyunca oluşturduğu bazı yer şekilleri kaynağından ağzına doğru sırasıyla gösteril - miştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu akarsu için kesin olarak söylenemez? A) Düzenli rejime sahiptir. B) Açık havza özelliğindedir. C) Denge profiline ulaşmamıştır. Delta ovasý D) Önce aşındırma, sonra biriktirme yapmıştır. Deniz E) Eğim kaynağa yakın yerlerde fazla, ağza yakın kesimlerde azdır. Körfez Yayınları 14. Aşağıda bazı dış kuvvetler ve en çok etkili oldukları yerler verilmiştir. Bu dış kuvvetlerden hangisi, verildiği bölgede en çok et kili değildir? A) Buzullar - Kutup bölgelerinde B) Rüzgârlar - Çöllerde C) Akarsular - Nemli ve yarı nemli iklim bölgelerinde D) Fiziksel çözülme - Ekvatoral bölgede E) Dalga ve akıntılar - Deniz ve okyanus kıyılarında 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin kıyılarında gelgit olayının güçlü olduğunun en önemli kanıtıdır? A) Delta ovalarının bulunması B) Denizlerin sığ olması C) Kumsalların dar olması D) Haliçlerin bulunması E) Fiyort tipi kıyıların bulunması 12. Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların fiziksel aşındır - masını etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Su miktarı B) Su sıcaklığı C) Yatağındaki kayaların cinsi D) Akarsuyun taşıdığı yük miktarı E) Akarsu havzasının engebeliliği 16. Tombolo, aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin taşı - dı ğı malzemeyi biriktirmesiyle oluşmuş bir yeryüzü şekli dir? A) Rüzgârlar B) Gelgit C) Dalga ve akıntılar D) Yer altı suları E) Akarsular Test 07 CA 1.B 2.B 3.C 4.A 5.C 6.E 7.D 8.D 9.E 10.A 11.E 12.C 13.C 14.E 15.A 16.E

17 COĞRAFYA Beşerî Yapı 9.SINIF GENEL Köyden küçük olan, idari ve ekonomik olarak köye bağlı da ha küçük yerleşmelere köyaltı yerleşmeleri denir. 5. Aşağıdakilerden hangisi, beşerî faaliyetlerden biri de - ğil dir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de köyaltı yerleş me - leri nin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? A) Arazinin engebeli olması B) Yağış dağılışının farklılık göstermesi C) Hayvanlar için otlak ve barınak temini D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması E) Ormanların, arazisi olmayan insanlar tarafından kulla - nılması 2. İlk yerleşim yerleri su kenarları ve verimli tarım alanlarının çevreleri olmuştur. Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen noktalardan hangisi ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu alanlardan biri değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Yerleşim alanlarının gruplandırılmasında, aşağıdaki - lerden hangisi dikkate alınmaz? A) Nüfus sayısı B) İdari yapı I C) Alansal büyüklük D) İş bölümünün belirginliği E) Ekonomik faaliyet türleri II III IV V A) Selim Dayı nın tarlasını sürmesi B) Tarık Bey in hastayı ameliyat etmesi C) Esra Teyze nin ineklerini sağması D) Yiğit Amca nın evinin depremde yıkılması E) Osman Bey in İzmir e göç etmesi 6. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra yaşadıkları yerlere göre farklı barınaklar yapmışlardır. Ormanlık alanlarda ah - şap yapılar, kurak ve yarı kurak alanlarda kerpiç ve toprak evler yapmışlardır. Yeryüzünün değişik coğrafi alanlanlarında farklı konutların yapılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dini inanışlar B) Gelenek ve görenekler C) Toprak ve taşların değişmesi D) Çevre koşullarının değişmesi E) Ekonomik özelliklerin bölgelere göre değişmesi 7. Şehirler farklı faaliyet ve hizmetleriyle gelişmelerini sağlar - ken önemli bir cazibe merkezi olarak çevrelerindeki nüfusu kendilerine doğru çekmektedir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, yukarıdaki açıklamaya en az uyar? A) İngiltere nin Manchester kentinin sanayi merkezi olması B) Güney Afrika nın Johanesburg şehrinin maden işleme ve ticaret merkezi olması 4. Aşağıda verilen köyaltı yerleşmelerinden hangisi, geçi - ci köyaltı yerleşmesi değildir? A) Mahalle B) Yayla C) Oba D) Bağevi E) Dalyan C) ABD nin New York şehrinin ticaret ve finans merkezi ol ması D) Fransa nın Paris şehrinin ticaret yolu üzerinde olması E) Giresun ve Ordu şehirlerinin fındık üretim mer kezi olma sı

18 Beşerî Yapı Konutların şekli ve konut yapımında kullanılan malzemeler farklılık gösterir. 12. I Bu farklılıkta aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? IV II A) Kültürel özellikler Ekvator III 0 B) Yer şekillerinin uzanışı C) Arazinin jeolojik yapısı D) İklim koşulları E) Gelir seviyesi V Yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanların hangisinde yerleşme alt sınırı en yüksektir? A) I B) II C) III D) IV E) V 9. Dünya da insanların ilk yerleşim yerlerinin genelde orta kuşaktaki akarsu kenarlarında olması, aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? A) Savunmanın kolay olmasıyla B) Sulanabilen verimli tarım alanlarıyla C) Yer şekillerinin elverişli olmasıyla D) Deprem riskinin az olmasıyla E) Balık avcılığınını kolay olmasıyla 10. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, insanların ilk yerleşim alanlarından biri değildir? A) Akdeniz çevresi B) İndus ve Ganj havzaları C) Nil Nehri nin aşağı kesimi D) Fırat ve Dicle havzaları E) Obi ve Volga havzaları Körfez Yayınları 13. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biri de bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü, aşağıdaki bölgelerden hangisinde yerleşmeyi daha fazla sınırlandırmıştır? A) Orta Asya B) Amazon Havzası C) Güneydoğu Asya D) Kuzeybatı Avrupa E) ABD nin doğu kıyıları 14. İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmamıştır? A) İklim B) Bitki örtüsü C) Toprak özellikleri D) Su kaynakları E) Ekvator a yakınlık 11. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran bir faktör değildir? A) Bataklıklar B) Çöller C) Deprem bölgeleri D) Sık ormanlar E) Deniz ve okyanuslar 15. İnsanların yerleşim alanı olarak tropikal kuşakta yüksek alanları, orta kuşakta ise alçak alanları seçmesi aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? A) Yağış çeşidinin yerleşim alanına etkisi B) Sıcaklığın yerleşime etkisi C) Yer şekillerinin yerleşim alanına etkisi D) Yükseltinin yerleşim alanına etkisi E) Yer yüzeyinde her yerin yerleşmeye uygun olduğunu Test 08 CA 1.B 2.D 3.E 4.C 5.E 6.A 7.C 8.E 9.E 10.D 11.A 12.B 13.D 14.D 15.D 16.C

19 COĞRAFYA Bölgeler ve Ülkeler - İnsan ve Çevre 9.SINIF GENEL AFET TÜRÜ Deprem Çýð Yüzey þekilleri Genç araziler Yukarıdaki tabloya göre X ve Y ile gösterilen boşlukla - ra gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğ - ru verilmiştir? X A) Fay hatları boyunca Orman ve bitki örtüsünden yoksun yerler B) Deniz kıyıları boyunca Orman ve bitki örtüsünden zengin yerler C) III. Zaman arazisi Otsu bitkilerin olduğu yerler D) I. Zaman arazisi Geniş yapraklı ağaçların olduğu yerler E) Antiklinal sahalarında Dağ çayırları 2. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçları ara sında gösterilemez? A) Deprem sıklığının artması Türkiye nin Coðrafi Özellikleri Ýklim Kar Daðlýk yaðýþýnýn ve engebeli arazi olduðu yoðun yerler. Bitki örtüsü B) Deniz seviyelerinin yükselmesi C) Bazı canlı türlerinin tükenmesi D) Atmosferdeki gaz dengesinin değişmesi E) İklimlerde değişmelerin meydana gelmesi Y Jeolojik yapý X Y Arazi kullanýmý Þehirleþmenin fazla olduðu yerler. Titreþim yapan faaliyetler 4. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin insana verdiği zararlardan biri değildir? A) İşsizlik B) Çevre sorunlarının artması C) Doğal kaynakların tükenmesi D) Sosyal ve psikolojik sorunlar E) Mal ve hizmetlerin üretiminin artması 5. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin sağladığı yararlar arasında gösterilmez? A) Yeni iş sahaları oluşturması B) Doğal kaynakların tüketimini hızlandırması C) Daha yüksek bir hayat standardı sağlanması D) Mal ve hizmetlerin üretimini artırması E) Mal ve hizmet üretiminin hızlanması 6. Tarlalarda hasat sonrası kalan bitki kalıntılarının yakılma - sına anız yakılması denir. Aşağıdakilerden hangisi anız yakılmasının sonuçlarından biri değildir? A) Erozyonu artırır. B) Orman yangınlarına yol açar. C) Toprak verimliliğini artırır. D) Doğal dengeyi bozar. E) Topraktaki organik maddeler yok olur. 3. Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun geleceğini teh - dit eden küresel çevre sorunlarından biri değildir? A) Atmosfere salınan zararlı gazların giderek artması B) Erozyon nedeniyle toprakların verimsizleşmesi C) Katı veya sıvı atıkların toprağı ve suyu kirletmesi D) Akarsu ağızlarında geniş delta ovaları oluşması E) Orman alanlarının ve doğal bitki örtüsünün azalması 7. Aşağıdakilerden hangisi, çevre sorunlarını artıran etkenlerden biri değildir? A) Sanayileşme B) Hızlı nüfus artışı C) Bitki örtüsünün tahribi D) Eğitim ve öğretimin gelişmesi E) Doğal kaynak kullanımının artması

20 Bölgeler ve Ülkeler - İnsan ve Çevre Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin sanayi bölgeleri içinde yer almaz? A) İzmit B) Zonguldak C) Muğla D) İzmir E) Kayseri 12. Madenlerin çıkarılması ve işlenmesi sırasında bazı çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi olamaz? A) Toplu göçlerin olması B) Toprakta zehirli madde birikimi C) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi 9. Coğrafi şartların yetersiz olduğu yerlerde yaşam zorlaşmak tadır. Bazı ülkeler bu zorlukların getirdiği sıkıntıları farklı yollarla olumlu olarak kullanabilmişlerdir. D) Yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi E) Toprağın verimli üst kısmının tahrip edilmesi Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz? A) Kışların sert geçtiği ve dağlık yapıda olan İsviçre de bü - yükbaş hayvancılığın gelişmesi B) Deniz seviyesinin altında kalan Hollanda nın kıyı koruma sistemlerini geliştirmesi C) Su sıkıntısı yaşayan Libya nın yapay nehir projesi ile yer altı sularını kullanmaya başlaması D) Fransa ve İngiltere nin Manş Tüneli ile denizin altından bağ lanması E) Ovalık alanlarda sanayi faaliyetlerine bağlı olarak çevre kirliliğinin fazla olması 10. Bir yörenin, yer şekilleri engebeli, ulaşımı zor ve sanayisi gelişmemiştir. Buna göre, bu yöre için aşağıdakilerden hangisi söyle - nemez? A) Tarım alanı azdır. B) Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. C) Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. D) Akarsular denge profiline ulaşmamıştır. E) Akarsuların enerji potansiyeli fazladır. Körfez Yayınları 13. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizin hangisinde yerleşme üst sınırı daha yüksektir? 14. A) Marmara B) Ege C) İç Anadolu D) Akdeniz E) Karadeniz Zonguldak Samsun Rize Trabzon Karadeniz Çorum Amasya Ýç Anadolu Tokat Doðu Anadolu Yukarıdaki Karadeniz Bölgesi haritasında Orta Karadeniz in İç Anadolu ya doğru girinti yapması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Enlemin etkisiyle B) Hâkim rüzgâr yönüyle C) Bölümün yükseltisinin az olmasıyla D) Dağların denize paralel olmamasıyla E) Bölgenin doğu-batı yönünde çok geniş olmasıyla 11. K bölgesinden M bölgesine giden bir kişi doğal bitki örtü - sünün değişmediğini görmüştür. Bu durum, K ve M bölgelerinin aşağıdakilerden hangisi ba kımından aynı olmasına bağlanabilir? A) Toprak türü B) İklim tipi C) Yapılan hayvancılık türü D) Uygulanan tarım yöntemi E) Düzlük alanların oranı 15. Aşağıdaki bölümlerden hangisinin aritmetik nüfus yoğunluğu en fazladır? A) Doğu Karadeniz B) Çatalca - Kocaeli C) Kıyı Ege D) Yukarı Sakarya E) Adana Test 09 CA 1.B 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.E 8.B 9.B 10.E 11.C 12.C 13.B 14.E 15.B

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han -

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han - COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. İnsanların içinde yaşadığı doğal çevre koşulları bes lenme, gi yinme ve barınma gibi bir çok özelliği etkiler. 5. Ha ri ta, plan ve

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni DIŞ KUVVETLER Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri Akarsu aşınım şekilleri Akarsu birikim şekilleri Yer altı suları ve kaynaklar Karstik aşınım ve birikim şekilleri Buzul aşınım ve birikim şekilleri* Dalga

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 -

UĞUR AYSUL COĞRAFYA ÖĞRETMENİ - 22 - İKLİM ELEMANLARI Kısa sürede hava durumunu, uzun sürede ise iklimi oluşturan elemanlara iklim elemanları denir. Bu iklim elemanları ise; Sıcaklık, Basınç, Rüzgar, Nem ve Yağıştır. ANTİBİYOTİK BİLGİ Bu

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.

Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. COĞRAFÎ KONUM Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir.

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri

Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Muson Yağmurlarını Atlatmak Kelsey, Dylan, and Trevor Bölüm 1 Fen Bilimleri Hedefimiz Arizona, Phoenix te yaşayan sizleri büyük Phoneix bölgesindeki musonların olası riskleri hakkında bilgilendirmek. Bir

Detaylı

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER

4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER 4.BÖLÜM: İKLİM BİLGİSİ A.9.8. ATMOSFER ve ÖZELLİKLERİ Dünyamızı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımından oluşan tabakaya atmosfer adı verilir. Atmosferin Katları Atmosfer, yerçekimi etkisiyle iç

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER Türkiye'nin Coğrafi Konumu... Türkiye'nin Yer Şekilleri... Türkiye'nin İklimi... Türkiye'de Toprak,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

coğrafya YGS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Erdem EREN Öğrenci Kitaplığı

coğrafya YGS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Erdem EREN Öğrenci Kitaplığı coğrafya SORU BANKASI Erdem EREN YGS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı coğrafya SORU BANKASI YGS EDAM Öğrenci Kitaplığı 32 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur.

BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. BÖLÜM: 1 DÜNYA Güneş sisteminin 9 gezegeninden biridir. Güneşe olan uzaklığı bakımından 3. sırada bulunur. Dünya'nın Şekli : Dünya Kutup noktaları'ndan basık.ekvator'da şişkindir.dünyanın kendisine Özgü

Detaylı

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM C o ğ r a f i K o n u m Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI

Büyük İklim Tipleri. Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI Büyük İklim Tipleri Başak Karakuş 9A COĞRAFYA PERFORMANS ÖDEVİ HİSAR OKULLARI İçindekiler BÜYÜK İKLİM TİPLERİ... 3 SICAK İKLİMLER... 4 1) Ekvatoral İklim... 4 Görüldüğü Yerler Bölgeler... 4 Endonezya...

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 YEREL RÜZGARLAR MELTEMLER Bu rüzgarlar güneşli bir günde veya açık bir gecede, Isınma farklılıklarından kaynaklanan

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap

Editörden... YGS COĞRAFYA Soru - Cevap II YGS COĞRAFYA Soru - Cevap EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Komisyon Katkıda Bulunanlar İnan AYDIN Adem GÜNEŞ Tüm hakları Editör Yayınevi'ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın, kitabın tümünün veya bir kısmının

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER

JEOLOJİ İÇ KUVVETLER JEOLOJİ İÇ KUVVETLER Enerjisini yerin içindeki mağmadan alan güçlere iç kuvvetler denir. İç kuvvetlerin etkisiyle orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremler meydana gelir. İç kuvvetlerin oluşturduğu

Detaylı

salınımlar yaparak akmasına. .denir.

salınımlar yaparak akmasına. .denir. ADI SOYADI: İÇ VE DIŞ KUVVETLER ÇALIŞMA KÂĞIDI 1. İç kuvvetler 4 gruba ayrılır. Bunlar.,.,. ve. 2. Esnek yapılı tabakalar yan basınçlara uğrayınca. sert yapılı tabakalar yan basınçlara uğrayınca. Olur.

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI AĢağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 5) Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir. 1) X noktası 20º Doğu meridyeni ile 40º Kuzey

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 Climate - İklim Geniş sahalarda uzun yıllar hava şartlarının ortalamalarıdır. Hava durumu, anlık hava şartlarını

Detaylı

Zeus tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık 2011 18:12 - Son Güncelleme Perşembe, 29 Aralık 2011 19:15

Zeus tarafından yazıldı. Perşembe, 29 Aralık 2011 18:12 - Son Güncelleme Perşembe, 29 Aralık 2011 19:15 Dış kuvvetler iç kuvvetler sonuşu oluşan yerşekillerinin son düzeltmelerinin yapıldığı kaynağını güneşten alan kuvvetlere denir. Dış kuvvetlerin etkisiyle yüksek yerler aşındırılmaktadır. Böylece yeryüzü

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya

ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya www.maximumbilgi.com ARAŞTIRMA SERİSİ No.94 Genel Coğrafya 1 DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ A. DÜNYA NIN ŞEKLİ Dünya, kutuplardan hafifçe basık, Ekvator dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir. Buna

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI 5.1 YERKABUĞU ÜZERİNDEKİ LEVHA SINIRLARI Levha tektoniğine göre dünyayı saran yerkabuğu üzerinde 8 büyük (Avrasya, Afrika, Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antartika, Avustralya)

Detaylı

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Önder Cengiz-Mesut Atalay KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ADI VE SOYADI: SINIFI: *****DÜNYANIN ŞEKLİ HAREKETLERİ*****

ADI VE SOYADI: SINIFI: *****DÜNYANIN ŞEKLİ HAREKETLERİ***** ADI VE SOYADI: SINIFI: *****DÜNYANIN ŞEKLİ HAREKETLERİ***** ***Dünyanın şeklinin geoit olmasının ispatı yerçekiminin kutuplarda fazla olması ve ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından daha büyük ***

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1...

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1... 01 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6 Konu Değerlendirme Testi - 1... 10 2. Harita Bilgisi... 12 3. Haritalarda Ölçek... 15 4. Kullanım

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

KÜRESEL ISINMA NEDİR? HAVA Hava, dışarıda kısa sürede meydana gelen olaylar bütünüdür. Soğur, yağmur yağar, ısınır. Basınç artar veya düşer, ısı yükselir veya düşer. Rüzgar oluşur. Meydana gelenler o güne ve kısa zamana aittir.

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı

Sera Etkisi. Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte. Cam tarafından tutulan ısı Sera Etkisi Bir miktarda ısı arz dan kaçmakta Gelen güneş ışınlarının bir kısmı bulutlar tarafında bloke edilmekte CO2 tarafından tutulan Isının bir kısmı tekrar atmosfere kaçabilir. Cam tarafından tutulan

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI olayının değerlendirmesi Kahraman OĞUZ, Meteoroloji Mühendisi Cihan DÜNDAR, Çevre Yük. Mühendisi Şubat 2015, Ankara 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı