ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 9.SINIF GENEL 01"

Transkript

1 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerin - deki olumsuz etkisine örnek gösterilemez? A) Dağlık ve engebeli alanlarda kara ve demir yolu ulaşı - mının gelişmemiş olması B) Kutuplara yakın yerlerde nüfusun seyrek olması 5. Aşağıdaki çizik ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda hata oranı daha azdır? A) km B) km C) Yaz yağışlarının görüldüğü kıyı bölgelerinde deniz turiz minin gelişmemiş olması D) Sanayi bölgelerinde hava kirliliğinin fazla olma sı E) Çöl bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin yapılamaması 2. I. Atmosfer Hava küre II. Biyosfer Su küre III. Litosfer Taş küre IV. Hidrosfer Canlı küre Yukarıda verilen doğal ortam ve tanımı karşılaştırma - la rından han gileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) II ve IV 3. Aşağıda verilen kavramlardan hangileri arasında bağ - lantı kurulamaz? A) İklim Doğal bitki örtüsü B) Güneş ışınlarının düşme açısı Sıcaklık dağılışı C) Yükselti Sıcaklık D) Yer altı kaynakları Yükselti E) Basınç Yükselti C) km D) km E) km 6. Renklendirme yöntemiyle çizilen Türkiye fiziki harita - sında, sırasıyla hangi bölgede kahverengi, hangi bölge de yeşil renk daha fazladır? A) Karadeniz - Marmara B) Doğu Anadolu - Marmara C) Ege - Doğu Anadolu D) Güneydoğu Anadolu - Doğu Anadolu E) Marmara - Ege 7. 1/ ölçekli bir haritada 8 cm gösterilen bir uzunluk, ikinci haritada 4 cm gösterilmiştir. Buna göre, ikinci haritanın ölçeği nedir? A) 1/ B) 1/ C) 1/ D) 1/ E) 1/ Aşağıdakilerden hangisinde, coğrafyanın nedensellik ilke si kullanılmıştır? A) Muz ve çayın Türkkiye de yetişme alanı en dardır. B) Ayçiçeği en fazla Marmara Bölgesi nde yetiştirilir. C) Yaz yağışlarından dolayı Karadeniz kıyılarında pa muk yetiştirilmez. D) Kırmızı mercimek Güneydoğu Anadolu da, yeşil mercimek İç Anadolu da yoğun olarak yetiştirilir. E) Asıl ekonomik fonksiyonu hayvancılık olan Doğu Ana - dolu da tarım da yapılmaktadır. 8. Aşağıdakilerden hangisi, tüm haritalardan yararlanılarak elde edilecek bilgilerden biri değildir? A) Yön bulma B) Alan hesaplamaları C) Uzunluk hesaplamaları D) Coğrafi koordinatları belirleme E) İki nokta arasında profil çıkarma

2 Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi Boylam Aşağıda tabloda, beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri yaklaşık olarak verilmiştir. IV III II I V E n l e m I. II. III. IV. V. ÜLKELER Mýsýr Þili Türkiye G.Afrika Cumhuriyeti Meksika Enlem dereceleri K G K K K Boylam dereceleri D B D D B Eşit büyüklükteki kağıtlara kağıtların tamamı kulla nı - larak yukarıda gösterilen taralı alanların haritaları çizil - diğinde hangi haritaların ölçekleri daha küçük olur? Buna göre, bu ülkelerin yerel saat farkı en az olandan en fazla olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi dir? A) I ve III B) I ve V C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V 10. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş bir fiziki haritada, yeşil renk ile gösterilen bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 11. A) Nüfusu fazladır. B) Platoluk bir arazidir. C) Tahıl üretimi fazladır. D) Ormanlar geniş yer kaplar. E) Yükseltisi 500 metreden azdır. Deniz Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekille - rinden hangisi yoktur? Körfez Yayınları 14. A) II, I, IV, III, V B) II, I, III, IV, V C) V, III, IV, I, II D) II, V, IV, I, III Batý G K M E) III, I, IV, V, II Batý Batý G Doðu Doðu G R Yukarıda Güneş in konumları gösterilen merkezler aynı enlem üzerinde yer aldığına göre, hangi ikisi arasındaki boylam farkı en fazladır? A) K ve L B) K ve T C) L ve M Batý D) M ve T E) T ve R G Batý Doðu L T G Doðu Doðu A) Kıyı çizgisi B) Vadi C) Tepe D) Yamaç E) Kapalı çukur 12. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile çizilmiş fiziki haritalar yer şekillerini gerçeğe en yakın şekliyle gösterir? A) Kabartma B) Tarama C) İzohips D) Gölgelendirme E) Reklendirme 15. M noktası 26 doğu meridyeni ile 42 kuzey paraleli, T nokta sı ise 45 doğu meridyeni ile 36 kuzey paraleli üze rin - de dir. Buna göre, M noktası T noktasına göre hangi yönde bulun maktadır? A) Kuzeybatı B) Doğu C) Kuzeydoğu D) Güneybatı E) Güneydoğu Cevap Anahtarı Bu testin cevapları 2. testin arkasındadır.

3 COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi SINIF GENEL Aşağıda üç farklı haritanın gösterdiği konular verilmiştir. Dağlar, ovalar ve platolar 5. X Ülke ve il sınırları K Nüfusun dağılışı Bu haritalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğ - ru olarak verilmiştir? A) Siyasi, Fiziki, Beşerî B) Beşerî, Siyasi, Fiziki C) Fiziki, İdari, Beşerî D) Fiziki, Beşerî, Siyasi E) Siyasi, Beşerî, Fiziki 2. 1/50 ölçekli bir planda 48 cm 2 gelen bir odanın gerçek ala nı kaç m 2 dir? A) 10 B) 12 C) 24 D) 48 E) Küçük ve büyük ölçekli fiziki haritalar aşağıdakilerden hangisi açısından benzerlik göstermez? A) Profil çıkarma yöntemi B) Alan hesaplama yöntemi C) Eğim hesaplama yöntemi D) Uzunluk hesaplama yöntemi E) Gerçek alanların haritadaki boyutları Yukarıdaki izohips haritasıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yöredeki en yüksek yer Y dir. B) Yöredeki akarsuların akış hızları farklıdır. C) Yörede bir tane kapalı çukur bulunmaktadır. D) X in yükseltisi 1600 metreden fazladır. E) Y tepesinin doğu yamacı batı yamacından daha diktir. 6. Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir Deniz K 1400 Haritadaki L noktasının yükseltisi 200 metre olduğuna göre, K noktasının yükseltisi kaç metredir? A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 125 Y L 7. Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 100 er metrelik ara - lıklarla çizilmiştir. 4. Bir akarsu yatağı boyunca eş yükselti eğrilerinin sık oldu ğu bölgeden seyrek olduğu bölgeye geçildiğinde, aşa ğıdaki değişikliklerden hangisi ger çek leşir? A) Akarsu havzası genişler. Deniz x B) Akarsuyun akış hızı azalır. C) Akarsu denge profiline ulaşır. D) Akarsu üzerinde ulaşım yapılır. E) Akarsuyun enerji potansiyeli yükselir. Buna göre, X noktası hangi yükselti aralığında bulu - nur? A) B) C) D) E)

4 Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi D e n i z 250 Y X 10. Aşağıda bir tepeye çıkan beş yolun ortalama eğimleri verilmiştir. 1. yol % yol % yol %15 4. yol % 20 Yukarıdaki izohips haritası renklendirme metodu ile çizilmiş olsaydı X ve Y noktaları hangi renk ile gösteri - lirdi? X Y 5. yol % 7 Buna göre, hangi yoldan tepeye çıkan dağcılar daha uzun mesafe yol alır? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) A) Yeşil Sarı B) Yeşil Koyu kahverengi C) Turuncu Sarı D) Sarı Koyu kahverengi E) Açık kahverengi Yeşil Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen X - Y kesitinin profili aşağıdakilerden hangisidir? metre X metre 400 X 100 A) Deniz Y metre C) metre D) 400 X Y B) Y Körfez Yayınları Yandaki şekilde baş langıç 50 I meridyeni üzerinde yer alan 25 II beş merkezden hangi sinde 50 meridyen do ğuya doğru 0 40 III IV gidilirse daha az yol alınmış olur? 70 V A) I B) II C) III D) IV E) V 12. Meridyenlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Dünya nın şekline bağlı olarak ortaya çıkmamıştır? A) 360 tane olması B) İki meridyen arası mesafenin aynı olmaması C) Meridyenlerin birbirlerine paralel uzanmamaları D) İki meridyen arasındaki zaman farkının 4 dakika olması E) İki meridyen arası mesafenin Ekvator da en fazla olma - sı X Y X Y metre E) 13. Türkiye de ileri saat uygulamasının olduğu bir günde, aşağıda verilen illerden hangisinin yerel saati ile ortak saati arasındaki zaman farkı daha azdır? A) Edirne B) İzmir C) Antalya X Y D) Sivas E) Iğdır Test 01 CA 1.D 2.C 3.D 4.C 5.A 6.B 7.D 8.E 9.E 10.E 11.E 12.A 13.A 14.B 15.A

5 COĞRAFYA Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 9.SINIF GENEL Aşağıdaki şekilde, Kuzey Yarım Küre de yer alan bir mer - kezde belirli tarihlerde Güneş in ufuk hattındaki yolu gösterilmiştir. 4. Aşağıdaki şekillerde aydınlanma çizgisinin Güney Kutup Noktası ndaki konumları gösterilmiştir. 21 Aralık ta aydınlanma çemberinin konumu aşağıdakilerden hangisidir? Güneş in ufuk hattındaki yolunun yıl içinde bu şekilde değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya nın geoid şekli B) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Dünya nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü E) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemin çakışmaması 2. İtalya ve Şili de aynı tarım ürününün yılın farklı dönemlerinde olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yer şekillerinin farklı olması B) Bitki örtüsünün farklı olması C) Toprak türlerinin farklı olması D) Yarım kürelerinin farklı olması E) Ortalama yükseltilerinin farklı olması A) B) 5. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi ne dik geldiği bir gün de, yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenir? C) Ekvator Oðlak D. G G Ekvator Oðlak D. E) G Ekvator Oðlak D. A) Kuzey Yarım Küre de en uzun gündüz yaşanması B) Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından geçmesi C) Güney Kutup Dairesi nde gece süresinin 24 saat olması D) Ekvator da gündüz süresinin gece süresinden uzun olması E) Güney Yarım Küre de yaz gündönümü yaşanması D) Oðlak D. Ekvator Oðlak D. Ekvator G G 3. Aşağıdakilerden hangisi, ekinoks tarihlerinin özelliklerinden biri değildir? A) Güneş ışınları tüm enlemlere aynı açıyla gelir. B) Aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçer. C) Dünya nın her yerinde gece - gündüz eşitliği yaşanır. D) Aynı boylam üzerindeki merkezlerde güneşin doğuş vakti aynıdır. E) Güneş ışınları Ekvator üzerindeki noktalara tam öğle vaktinde dik açıyla düşer. 6. Kuzey Yarım Küre de yer alan bir merkezde, aşağıda verilen tarihlerden hangileri arasında gündüz süresi sürekli uzamaktadır? A) 21 Aralık - 21 Haziran B) 21 Haziran - 21 Aralık C) 21 Mart - 23 Eylül D) 23 Eylül - 21 Mart E) 3 Ocak - 4 Temmuz

6 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri IV I 90 II III Aşağıdaki şekillerde, bir cismin dört farklı tarihteki gölge boyları ve gölge yönleri gösterilmiştir. Gölge Gölge Gölge Kuzey 90 V Yukarıdaki şekilde verilen noktaların hangisinde, Dünya nın çizgisel hızı en fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V Aralýk 21 Mart Buna göre, bu cisim aşağıda verilen yerlerden hangi - sin de yer alır? A) Yengeç Dönencesi nde Gölge 21 Haziran 23 Eylül 8. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın yıllık ve günlük hare keti ile şekline bağlı olarak oluşmaktadır? A) Muson rüzgârlarının oluşması B) Gece ve gündüzün ardalanması C) Haritalarda bozulmaların olması D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması E) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi 9. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın yıllık hareketinin bir sonucu değildir? A) Dünya nın Güneş e yaklaşıp uzaklaşması B) Güneş in doğuş ve batış saatinin değişmesi C) Aydınlanma dairesinin yer değiştirmesi D) Güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi E) Dinamik basınç merkezlerinin oluşması Körfez Yayınları B) Ekvator da C) Oğlak Dönecesi nde D) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında E) Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasında 12. Orta Kuşak ta dört mevsimin belirgin olarak yaşanabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması B) Dünya ekseninin ekliptik düzleme dik olmaması C) Tüm meridyen yaylarının kutup noktalarında birleşmesi D) Dünya nın günlük hareketinin batıdan doğuya doğru olması E) Sıcaklıkların Ekvator dan kutuplara doğru azalması 13. Dünya nın ekseni etrafındaki dönüş yönü doğudan batı ya doğru olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? Haziran tarihinde, aşağıdaki merkezlerden hangisinde gündüz süresi en kısadır? A) Yengeç Dönencesi üzerinde B) 50 güney enleminde C) Kuzey Kutup Dairesi üzerinde D) 40 kuzey enleminde E) Oğlak Dönencesi üzerinde A) Güneş, Kars ta tepe noktasına ulaştığında Edirne de he nüz öğle vaktinin yaşanmamış olması B) Bursa da yerel saatin Malatya dan ileri olması C) Kuzey Yarım Küre deki sürekli rüzgârların esme yönle - rinde sapmanın olması D) Türkiye de ortak saatin İngiltere nin ortak saatinden ge - ri olması E) İzmir de Güneş in Konya dan daha erken doğması Test 02 CA 1.C 2.B 3.E 4.B 5.C 6.D 7.C 8.D 9.A 10.E 11.E 12.D 13.E

7 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde iklimin etkisi yoktur? A) Ekonomik faaliyetler B) Ulaşım faaliyetleri C) Sanayi faaliyetleri 5. Atmosferle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan lıştır? A) İçinde en fazla bulunan gaz oksijendir. B) İklim olaylarının oluşumuna neden olur. C) Gündüz cisimlerin gölgesi tam karanlık olmaz. D) Tarımsal faaliyetler E) Dağların uzanış doğrultusu 2. Aşağıdakilerden hangisi, Güneş i doğrudan görmeyen yer lerin de aydınlık olmasına neden olmaktadır? A) Bitkilerin fotosentez yapması B) Okyanusların geniş alan kaplaması C) Atmosferde % 78 oranında azot bulunması D) Güneş ışınlarının atmosferde dağılmaya uğraması E) Amosferde gaz yoğunluğunun yükseklere çıkıldıkça azalması 3. Aşağıdakilerden hangisi, troposferin özelliklerinden biri değildir? A) Farklı gazlardan oluşması B) Meteorolojik olaylara neden olması C) Yerden yükseldikçe yoğunluğunun azalması D) Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması E) Yalnızca yatay yönlü hava hareketlerinin görülmesi D) Yeryüzünün aşırı soğumasını ve ısınmasını engeller. E) Atmosfer içinde sıcaklık ve basınç sabit değildir. 6. Aşağıdakilerden hangisi, enlem ile sıcaklık arasındaki ilişkiye örnek olarak gösterilemez? A) Finlandiya nın sıcaklık ortalamasının Türkiye den dü - şük olması B) Kanada da ormanların iğne yapraklı ağaçlardan, Endonezya da ise geniş yapraklı ağaçlardan oluşması C) Türkiye de kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür - ken güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması D) En yüksek sıcaklıkların dönenceler çevresinde olması E) Brezilya da kalıcı karlar 5000 metreden başlarken, Antarktika da deniz seviyesinden başlaması 7. Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Enlem B) Bitki örtüsü C) Basınç D) Rüzgâr E) Sıcaklık 4. Yazın denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir. Gündüz, denizden karaya doğru esen rüzgârlar serinleticidir. Yukarıda verilen sonuçların ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Bakı B) Yükselti C) Rüzgârlar D) Enlem E) Karasallık-denizellik 8. Kuzey Yarım Küre de bulunan bir kişi bulunduğu yerden kuzeye doğru 500 km gittiğinde, ulaştığı yerin sıcaklık orta lamasının, geldiği yerdekinden daha yüksek olduğunu söylemiştir. Bu kişinin ulaştığı yer, aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Bir dağın zirvesi B) Deniz kıyısı C) Sürekli rüzgâr kuşağı D) Orman üst sınırı alçak olan bir yer E) Güneşlenme süresi yetersiz bir yer

8 İklim Bilgisi Aşağıdakilerden hangisi üzerinde atmosferin bir etkisi yoktur? A) Isı, ışık ve sesin dağılmasında B) Sıcaklık farkının azalmasında C) Yazların sıcak, kışların soğuk olmasında 12. K M L N P D) Dünya ya gelen meteorların yeryüzüne tek parça ola - rak düşmesinin engellenmesinde E) Güneş i doğrudan görmeyen yerlerin de aydınlık olma - sında Ocak ayında yukarıdaki haritada taranmış olarak göste rilen bölgelerin hangileri arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni okyanus akıntılarıdır? A) K ve L B) P ve M C) N ve P D) K ve M E) N ve L 10. Yandaki şekilde 40 enlemi üzerindeki bir dağa tam öğle vaktindeki gü - neş ışınlarının düşme açısı gösterilmiştir. 13. Ekvator dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesine bağlı olarak sıcaklıklar da azalır. Kuzey Güney Buna göre, bu yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Güney Yarım Küre de yer alır. B) Kuzey yamacında karlar daha geç erir. C) Sıcaklık değerleri güney yamacında daha fazladır. D) Güney yamacında güneşlenme süresi daha fazladır. E) Tarım ürünleri güney yamacında daha erken olgunla - şır. 11. Aşağıdaki şekildeki K noktasından hareket eden bir kişi ön - ce M ye, sonra T ye gidiyor. M noktasında sıcaklık 8 C ola - rak öl çül müştür. M (8 C) 4000 metre Körfez Yayınları Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile çelişir? A) Kuzey Yarım Küre de kuzeyden esen rüzgârların sıcak lığı azaltması B) Güney Yarım Küre de kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı arttırması C) Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak ol ması D) Güney Avrupa kıyılarının Kuzey Avrupa kıyılarından daha sıcak olması E) Kanada nın doğu kıyılarının aynı enlemde yer alan Batı Avrupa kıyılarından daha soğuk olması 14. Aşağıdakilerden hangisi, Ekvatoral bölgede kalıcı kar görülmesi ile aynı nedene bağlıdır? A) Gündüz denizden karaya doğru rüzgâr esmesi B) Ovada yağmur yağarken dağda kar yağması T 2000 metre K 1000 metre Buna göre, K ve T noktalarında sıcaklık kaç C dir? C) Akdeniz kıyılarında bazı tropikal bitkilerin yetişmesi D) Kuzey Yarım Küre de sıcak kuşağın daha geniş olması E) Batı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa ya göre daha ılıman olması K T A) 7 2 B) C) D) E) Aşağıda verilen okyanus akıntılarından hangisi etkili olduğu yerlerde sıcaklığı artırır? A) Labrador B) Kanarya C) Benguela D) Gulf stream E) Oyaşivo Test 03 CA 1.E 2.D 3.A 4.C 5.E 6.A 7.C 8.E 9.E 10.B 11.D 12.B 13.A

9 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi, atmosfer basıncını etkileyen faktörlerden biri değildir? 5. KB K A) Enlem B) Boylam C) Sıcaklık D) Yükselti E) Yoğunluk B KD D GB G GD Yandaki küre üzerinde verilen I 60 daimi basınç merkezle- II 30 rinden hangisinin oluşum ne deni farklıdır? III 0 3. IV V A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V Yukarıda verilen basınç merkezlerinin hangilerinde alçalıcı hava hareketi görülür? 4 Yukarıda bir merkezin rüzgâr gülü gösterilmiştir. Bu mer - kezde hâkim rüzgârın sıcaklığı azalttığı bilinmektedir. Buna göre, Bu merkez için aşağıdakilerden hangisi ke - sinlikle doğ ru dur? A) Orta kuşakta yer alır. B) Deniz kıyısında yer alır. C) Kuzey Yarım Küre de yer alır. D) Ortalama yükseltisi fazladır. E) Yer şekilleri az engebelidir. 6. Aşağıdaki haritada yeryüzündeki bazı çöl alanları gösterilmiştir. Ekvator Atakama çölü B.Sahra çölü Kalahari çölü Aşağıdakilerden hangisi, bu çöllerin oluşumunun te - mel ne denidir? A) Sıcaklık farkının fazla olması Viktorya çölü A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 1 ve 4 D) 2 ve 3 E) 2 ve 4 B) Güneş ışınlarını büyük açı ile alması C) Yükselici hava hareketlerinin görülmesi D) Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi 4. Aşağıdakilerden hangisi, sürekli rüzgârlar için doğru bir bilgi değildir? A) İklim özelliklerini etkiler. B) Geniş alanlarda etkili olurlar. C) Yıl içinde esiş yönleri değişmez. D) Daimi basınç merkezleri arasında eserler. E) Yıllık hareket ve eksen eğikliğinin etkisiyle oluşurlar. 7. Aşağıdakilerden hangisinde, Güneydoğu Asya da etki - li olan mevsimlik rüzgârdır? A) Meltemler B) Alizeler C) Musonlar D) Batı rüzgârları E) Kutup rüzgârlar

10 İklim Bilgisi Alçalıcı hava hareketlerinin görüldüğü yerlerde, aşağıda kilerden hangisinde bir azalma olmaz? 12. A) Bulutluluk oranında B) Yağış miktarında C) Nem açığında I II D) Nem oranında E) Yoğunlaşma miktarında Yukarıdaki basınç merkezlerinin bulunduğu yerler için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. merkez alçak basınç alanıdır. B) II. merkezde hava genelde açıktır. 9. Aşağıda bir yerin beş farklı zamanda basınç değerleri izobar eğrileriyle gösterilmiştir I Bu mer kez lerden hangisinde rüzgâr hızı daha fazladır? A) I B) II C) III D) IV E) V 10. Aşağıdakilerden hangisi, dönenceler çevresinde çöllerin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir? A) Nem açığının fazla olması B) Çöl bitkilerinin yaygın olması C) Nemin az, sıcaklığın fazla olması IV D) Havanın nem taşıma kapasitesinin yüksek olması E) Yıl boyunca alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması II V III Körfez Yayınları C) I. merkezde bağıl nem daha fazladır. D) II. merkezde bitki örtüsü daha gürdür. E) I. merkezde hava yağış oluşumuna yakındır. 13. Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgârlarının genel özelliklerinden biri değildir? A) İklim üzerinde etkili değillerdir. B) Dar alanlarda etkilidirler. C) Esiş süreleri kısadır. D) Gün içide yön değiştirirler. E) Daimi basınç merkezleri arasında oluşurlar. 14. Yandaki şekilde yeryüzünde daimi basınç merkezleri ile bu merkezler arasında etkili olan rüzgârlar gösterilmiştir. Buna göre, Alizeler hangi enlemler arasında yer alır? A) 0 ve 30 B) 0 ve 60 C) 30 ve I. Gün içinde yön değiştiren yerel rüzgârlardır. D) 30 ve 90 E) 60 ve 90 II. Ilıman okyanus ikliminin oluşmasını sağlarlar. Yukarıda özellikleri verilen rüzgârlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? I A) Alize Batı II B) Meltem Muson C) Meltem Batı D) Muson Batı E) Alize Muson 15. I. Mistral II. Sirokko III. Krivetz Yukarıda verilen yerel rüzgârlardan hangileri sıcaklığı artırır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Test 04 CA 1.E 2.D 3.E 4.E 5.A 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.D 12.A 13.E 14.B 15.D

11 COĞRAFYA İklim Bilgisi SINIF GENEL Aşağıdakilerden hangisi nem ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Sıcaklık arttıkça, havanın nem taşıma kapasitesi de ar - tar. B) Yükseklere doğru çıkıldıkça nem miktarı azalır. C) Havadaki nem oranına mutlak nem denir. D) Havadaki nem doyma noktasına ulaşırsa yağış oluşur. E) Atmosferdeki nem yere ve zamana göre deği şir. 2. Aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi ya - ğış oluşumuna neden olur? A) Mutlak nemin azalması B) Nem açığının artması C) Buharlaşmanın artması D) Hava sıcaklığının azalması E) Maksimumun nemin artması 3. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da ar - tar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanamaz? A) Kutuplarda yağışın az olması B) Föhn rüzgârının havayı kurutması C) Sıcak çöllerde bağıl nemin düşük olması D) Gece oluşan sisin öğleye doğru kaybolması E) Karasal iklimlerde sıcaklık farkının fazla olması Yukarıdaki yağış ve sıcaklık grafiği incelendiğinde, bu iklimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Yıllık sıcaklık farkı fazladır. B) Kuzey Yarım Küre de yer alır. C) Kışlar erken gelir ve soğuk geçer. D) En fazla yağışlar kış aylarında görülür. E) Doğal bitki örtüsü soğuğa dayanıklı ve iğne yapraklı ağaç lardan oluşur. I Yaðýþlar (mm) IV Yanda verilen yağış oluşum şekli yukarıdaki harita üzerinde belirlenmiş alanlardan hangisinde daha sık görülür? V Sýcaklýk ( C) O Þ M N M H T A E E K A A) I B) II C) III D) IV E) V II III Aşağıdakilerden hangisi muson ile savan ikliminin ben zer özelliklerinden birisi değildir? A) Don olayları görülmez. B) Sıcaklığın arttığı dönemde yağışlar da artar. C) Yıllık sıcaklık ortalamaları 15 C nin üzerindedir. D) Doğal bitki örtüleri iğne yapraklı ormanlardır. E) Yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm nin üzerindedir. 7. Yıl içinde erimeden kalan karın başladığı sınıra kalıcı kar sınırı denir. Buna göre, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde kalıcı kar sınırı daha yüksektir? A) Ekvatoral B) Savan C) Akdeniz D) Tundra E) Karasal

12 İklim Bilgisi Maksimum nem ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? A) Maksimum nem B) Maksimum nem Sýcaklýk Sýcaklýk Yukarıdaki haritada, aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisinin yeryüzündeki dağılış alanları gösterilmiştir? C) Maksimum nem D) Maksimum nem A) Maki B) Step C) Savan D) Orman E) Kaktüs 9. Fransa ve İspanya nın güney kıyılarına uyum sağlamış bir bitki, Türkiye nin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde yetişmez? A) Adana B) Antalya C) Orta Fırat D) Yukarı Fırat E) Kıyı Ege 10. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangilerinde, yıllık yağış miktarı en az ve en fazladır? En az En fazla A) Çöl Muson B) Akdeniz Karasal C) Savan Kutup D) Kutup Akdeniz E) Step Tundra Körfez Yayınları 13. Aşağıda verilen şekillerin hangisinde havanın nem taşı ma kapasitesi artar? A) B) C) Sýcaklýk Dað E) E) Maksimum nem D) Sýcaklýk Dað Sýcaklýk 14. I. Batı rüzgârları 11. Bir bölgenin sıcaklık ve yağış grafiğine bakılarak, aşağıdakilerden hangisi hakkında birşey söylenemez? A) Yıllık sıcaklık farkı B) Kar yağışının olup olmadığı C) Ortalama yükseltisi D) Hangi yarım kürede yer aldığı E) İklim ve doğal bitki örtüsü II. Doğal bitki örtüsü III. Sıcak okyanus akıntıları IV. Yükseltinin fazla olması Yukarıda verilenlerden hangileri ılıman okyanusal iklimin oluşmasının nedenleridir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Test 05 CA 1.B 2.B 3.B 4.E 5.C 6.E 7.C 8.C 9.E 10.B 11.C 12.D 13.E 14.A 15.B

13 9.SINIF COĞRAFYA Yer in Şekillenmesi - 1 GENEL Magmanın yer kabuğuna doğru sokulmasına volkanizma denir. Volkanizma yüzey ve derinlik volkanizması olarak ikiye ayrılır Aşağıdakilerden hangisinin yüzey volkanizması sıra - sında oluşan yer şekillerinden biri değildir? A) Krater B) Batolit 5 C) Kaldera D) Maar E) Tüf konisi 2. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde mekanik çözülme de fazladır. C Gece Gündüz Buna göre,yukarıdaki grafikte verilen beş merkezden hangisinde mekanik çözülme daha etkilidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. Kaynağını yerin derinliklerinden alan iç kuvvetler bazı yer şekillerini meydana getirmektedir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, iç kuvvet ve olaylar sonucunda oluşmamıştır? A) Gediz Grabeni B) Erciyes Dağı C) İnsuyu Mağarası D) Marmara Depremi E) Toros Dağları Yukarıdaki haritada numaralandırılan hevhalardan han - gi sinin yeri yanlış verilmiştir? A) 1- Avrasya Levhası B) 2- Arap Levhası C) 3- Nazka Levhası D) 4- Afrika Levhası E) 5- Avustralya Levhası 6. Aşağıdakilerden hangisi, deprem dalgalarının genel özelliklerinden biri değildir? A) P dalgaları yüzeye ilk ulaşan dalgalardır. B) S dalgaları L dalgalarından daha hızlıdır. C) L dalgalarının yıkıcı etkisi daha fazladır. D) S dalgaları yüzeyi aşağı-yukarı ve sağa-sola doğru sallar. E) L dalgaları P dalgalarından daha hızlıdır. 7. Tehlikeli olmasına rağmen, volkanik alanlarda görülen nüfus ve yerleşmelerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İklim koşullarının elverişli olması B) Su kaynaklarının fazla olması C) Bitki çeşidinin fazla olması D) Toprakların tarımsal açıdan verimli olması E) Zengin petrol yataklarının olması 4. Kurak ve yarıkurak bölgelerde en etkili dış kuvvet rüzgârlardır. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde rüzgârlar daha etkilidir? A) Çöllerde B) Kıyılarda C) Ovalarda D) Kutuplarda E) Dağlarda 8. Aşağıdakilerden hangisi, kıyı tiplerinin oluşma sın da etkili değildir? A) Gelgit B) Akarsular C) Dağların uzanışı D) Boylam farkı E) Buzullar

14 Yer in Şekillenmesi Üzerinde yıl boyunca ulaşım yapılabilen bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızı azdır. B) Yatak eğimi azdır. 13. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, oluşumuna neden olan dış kuvvet yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) Delta B) Devkazanı C) Falez D) Menderes E) Birikinti konisi C) Rejimi düzenlidir. D) Denge profiline ulaşmıştır. E) Enerji potansiyeli fazladır. 10. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsu aşındırması ve biriktirmesi beraber etkili olmuş tur? A) Menderes B) Çentik vadi C) Peribacası D) Plato E) Kırgıbayır 11. Denge profiline ulaşmış bir akarsu için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Akış hızı yavaştır. B) Aşındırma gücü azdır. C) Menderesler oluşturur. D) Enerji potansiyeli azdır. E) Yıl boyunca taşımacılıkta ve ulaşımda kullanılır. Körfez Yayınları 14. Aşağıdakilerden hangisi depremin şiddetini etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Zeminin yapısı B) Depremin süresi C) Dış merkezin yakınlığı D) Binaların dayanıklılığı E) İklim özellikleri 15. Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile levha sınırları arasında parelellik yoktur? A) Tarım alanları B Fay (kırık) hatları C) Deprem alanları D) Sıcak su kaynakları E) Volkanik alanlar 12. Rüzgârlar yer şekillerinin oluşumunda direkt etkili olabildiği gibi, bazen dolaylı, bazen de ikincil etkiye sahiptirler. Rüzgârlar, aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin olu - şumunda sırasıyla dolaylı ve ikincil etkendir? A) Lapya - moren B) Kumul - lös C) Falez - peribacaları D) Dev kazanı - kırgıbayır E) Mantar kaya - hörgüç kaya 16. Bir araştırmacı kıyı şeridindeki plajlar haricinde daha yüksek kesimlerde de kıyı kumsallarına rastlamıştır. Araştırma yapılan bu bölgeyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Akarsu aşındırması fazladır. B) Volkanik olaylar yaygındır. C) Dalga aşındırması fazladır. D) Dağlar denize paralel uzanırlar. E) Deniz seviyesinde değişmeler olmuştur. Test 06 CA 1.C 2.D 3.E 4.D 5.D 6.E 7.A 8.A 9.D 10.A 11.C 12.D 13.D 14.B

15 COĞRAFYA Yer in Şekillenmesi SINIF GENEL Aşağıdaki şekiller peribacalarının oluşum aşamalarını gös - termektedir. I II III 5. Jeolojik yapıları göz önüne alındığında, aşağıdaki ül - kelerin hangisinde şiddetli deprem ve volkanik olaylar görülmez? A) Filipinler B) Endonezya C) Hindistan D) İzlanda E) Hollanda Tüf Buna göre, aşağıdakilerden hangisi peribacalarının olu şumunda etkili değildir? A) Erozyonun şiddetli olması B) Karstik arazinin yaygın olması C) Arazinin kolay aşınabilir olması D) Volkanik olayların yaşanmış olması E) Arazinin bitki örtüsünden yoksun olması 2. Yer kabuğu farklı büyüklüklerdeki parçalardan oluşmuştur. Bu parçalara levha adı verilir. Levhalar mantodaki konveksiyonel hareketlere bağlı olarak hareket ederler. Aşağıdakilerden hangisi, levhaların birbirine temas ettiği bölgelerin bir özelliği değildir? A) Volkanik faaliyetlerin oluşması B) Aktif deprem bölgeleri olması C) Genç kuşak sıradağlar olması D) Kıta sahanlığının geniş olduğu bölgeler olması E) Sıcak su kaynakları bakımından zengin yerler olması 6. İç kuvvetlerden biri olan epirojenez (kıta oluşumu) sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine..., geri - lemesine ise... adı verilir. Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) transgresyon - regresyon B) horst - graben C) antiklinal - senklinal D) jeoantiklinal - jeosenklinal E) krater - maar Aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşumunda buzullar etkili olmuştur? A) Şahit kaya B) Barkan C) Tafoni Yukarıdaki haritada verilen alanların hangisinde eroz - yon daha fazladır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 D) Lapya E) Hörgüç kaya 4. Aşağıdakilerden hangisi, heyelan oluşumuna neden olan faktörlerden biri değildir? A) Eğim B) Yerçekimi C) Ormanlar D) Toprağın cinsi E) Yağış miktarı 8. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya da deprem riskinin az olduğu yerlerden biri değildir? A) Kanada B) Kuzey Avrupa C) Sibirya D) Arabistan E) Güney Avrupa

16 Yer in Şekillenmesi Karaları meydana getiren ve aynı zamanda okyanusların altında devam eden yer kabuğu levha adı verilen parçalar bütünüdür. Türkiye nin büyük bir bölümü aşağıdaki levhalardan hangisi üzerinde bulunmaktadır? A) Nazka B) Arabistan C) Pasifik D) Afrika E) Avrasya 13. Aşağıdakilerden hangisi, III. zamanda (Senozoik) oluşma mıştır? A) İlk insan ortaya çıkmıştır. B) Alp kıvrımları oluşmuştur. C) Ege Denizi meydana gelmiştir. D) Dinozorlar ortaya çıkmıştır. E) İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur. 10. Aşağıdakilerden hangisi, heyelanı etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Eğim koşulları B) Yağış miktarı veyağış rejimi C) Kar erimeleri D) Dağların uzanış doğrultusu E) Yol ve tünel çalışmaları 11. Aşağıda bir akarsuyun yatağı boyunca oluşturduğu bazı yer şekilleri kaynağından ağzına doğru sırasıyla gösteril - miştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu akarsu için kesin olarak söylenemez? A) Düzenli rejime sahiptir. B) Açık havza özelliğindedir. C) Denge profiline ulaşmamıştır. Delta ovasý D) Önce aşındırma, sonra biriktirme yapmıştır. Deniz E) Eğim kaynağa yakın yerlerde fazla, ağza yakın kesimlerde azdır. Körfez Yayınları 14. Aşağıda bazı dış kuvvetler ve en çok etkili oldukları yerler verilmiştir. Bu dış kuvvetlerden hangisi, verildiği bölgede en çok et kili değildir? A) Buzullar - Kutup bölgelerinde B) Rüzgârlar - Çöllerde C) Akarsular - Nemli ve yarı nemli iklim bölgelerinde D) Fiziksel çözülme - Ekvatoral bölgede E) Dalga ve akıntılar - Deniz ve okyanus kıyılarında 15. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin kıyılarında gelgit olayının güçlü olduğunun en önemli kanıtıdır? A) Delta ovalarının bulunması B) Denizlerin sığ olması C) Kumsalların dar olması D) Haliçlerin bulunması E) Fiyort tipi kıyıların bulunması 12. Aşağıdakilerden hangisi, akarsuların fiziksel aşındır - masını etkileyen faktörlerden biri değildir? A) Su miktarı B) Su sıcaklığı C) Yatağındaki kayaların cinsi D) Akarsuyun taşıdığı yük miktarı E) Akarsu havzasının engebeliliği 16. Tombolo, aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin taşı - dı ğı malzemeyi biriktirmesiyle oluşmuş bir yeryüzü şekli dir? A) Rüzgârlar B) Gelgit C) Dalga ve akıntılar D) Yer altı suları E) Akarsular Test 07 CA 1.B 2.B 3.C 4.A 5.C 6.E 7.D 8.D 9.E 10.A 11.E 12.C 13.C 14.E 15.A 16.E

17 COĞRAFYA Beşerî Yapı 9.SINIF GENEL Köyden küçük olan, idari ve ekonomik olarak köye bağlı da ha küçük yerleşmelere köyaltı yerleşmeleri denir. 5. Aşağıdakilerden hangisi, beşerî faaliyetlerden biri de - ğil dir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de köyaltı yerleş me - leri nin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır? A) Arazinin engebeli olması B) Yağış dağılışının farklılık göstermesi C) Hayvanlar için otlak ve barınak temini D) Tarım alanlarının birbirinden uzak olması E) Ormanların, arazisi olmayan insanlar tarafından kulla - nılması 2. İlk yerleşim yerleri su kenarları ve verimli tarım alanlarının çevreleri olmuştur. Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen noktalardan hangisi ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu alanlardan biri değildir? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Yerleşim alanlarının gruplandırılmasında, aşağıdaki - lerden hangisi dikkate alınmaz? A) Nüfus sayısı B) İdari yapı I C) Alansal büyüklük D) İş bölümünün belirginliği E) Ekonomik faaliyet türleri II III IV V A) Selim Dayı nın tarlasını sürmesi B) Tarık Bey in hastayı ameliyat etmesi C) Esra Teyze nin ineklerini sağması D) Yiğit Amca nın evinin depremde yıkılması E) Osman Bey in İzmir e göç etmesi 6. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra yaşadıkları yerlere göre farklı barınaklar yapmışlardır. Ormanlık alanlarda ah - şap yapılar, kurak ve yarı kurak alanlarda kerpiç ve toprak evler yapmışlardır. Yeryüzünün değişik coğrafi alanlanlarında farklı konutların yapılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dini inanışlar B) Gelenek ve görenekler C) Toprak ve taşların değişmesi D) Çevre koşullarının değişmesi E) Ekonomik özelliklerin bölgelere göre değişmesi 7. Şehirler farklı faaliyet ve hizmetleriyle gelişmelerini sağlar - ken önemli bir cazibe merkezi olarak çevrelerindeki nüfusu kendilerine doğru çekmektedir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, yukarıdaki açıklamaya en az uyar? A) İngiltere nin Manchester kentinin sanayi merkezi olması B) Güney Afrika nın Johanesburg şehrinin maden işleme ve ticaret merkezi olması 4. Aşağıda verilen köyaltı yerleşmelerinden hangisi, geçi - ci köyaltı yerleşmesi değildir? A) Mahalle B) Yayla C) Oba D) Bağevi E) Dalyan C) ABD nin New York şehrinin ticaret ve finans merkezi ol ması D) Fransa nın Paris şehrinin ticaret yolu üzerinde olması E) Giresun ve Ordu şehirlerinin fındık üretim mer kezi olma sı

18 Beşerî Yapı Konutların şekli ve konut yapımında kullanılan malzemeler farklılık gösterir. 12. I Bu farklılıkta aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? IV II A) Kültürel özellikler Ekvator III 0 B) Yer şekillerinin uzanışı C) Arazinin jeolojik yapısı D) İklim koşulları E) Gelir seviyesi V Yukarıdaki haritada gösterilen taralı alanların hangisinde yerleşme alt sınırı en yüksektir? A) I B) II C) III D) IV E) V 9. Dünya da insanların ilk yerleşim yerlerinin genelde orta kuşaktaki akarsu kenarlarında olması, aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? A) Savunmanın kolay olmasıyla B) Sulanabilen verimli tarım alanlarıyla C) Yer şekillerinin elverişli olmasıyla D) Deprem riskinin az olmasıyla E) Balık avcılığınını kolay olmasıyla 10. Aşağıda verilen yerlerden hangisi, insanların ilk yerleşim alanlarından biri değildir? A) Akdeniz çevresi B) İndus ve Ganj havzaları C) Nil Nehri nin aşağı kesimi D) Fırat ve Dicle havzaları E) Obi ve Volga havzaları Körfez Yayınları 13. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biri de bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü, aşağıdaki bölgelerden hangisinde yerleşmeyi daha fazla sınırlandırmıştır? A) Orta Asya B) Amazon Havzası C) Güneydoğu Asya D) Kuzeybatı Avrupa E) ABD nin doğu kıyıları 14. İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmamıştır? A) İklim B) Bitki örtüsü C) Toprak özellikleri D) Su kaynakları E) Ekvator a yakınlık 11. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran bir faktör değildir? A) Bataklıklar B) Çöller C) Deprem bölgeleri D) Sık ormanlar E) Deniz ve okyanuslar 15. İnsanların yerleşim alanı olarak tropikal kuşakta yüksek alanları, orta kuşakta ise alçak alanları seçmesi aşağıdakilerden hangisini örneklendirir? A) Yağış çeşidinin yerleşim alanına etkisi B) Sıcaklığın yerleşime etkisi C) Yer şekillerinin yerleşim alanına etkisi D) Yükseltinin yerleşim alanına etkisi E) Yer yüzeyinde her yerin yerleşmeye uygun olduğunu Test 08 CA 1.B 2.D 3.E 4.C 5.E 6.A 7.C 8.E 9.E 10.D 11.A 12.B 13.D 14.D 15.D 16.C

19 COĞRAFYA Bölgeler ve Ülkeler - İnsan ve Çevre 9.SINIF GENEL AFET TÜRÜ Deprem Çýð Yüzey þekilleri Genç araziler Yukarıdaki tabloya göre X ve Y ile gösterilen boşlukla - ra gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğ - ru verilmiştir? X A) Fay hatları boyunca Orman ve bitki örtüsünden yoksun yerler B) Deniz kıyıları boyunca Orman ve bitki örtüsünden zengin yerler C) III. Zaman arazisi Otsu bitkilerin olduğu yerler D) I. Zaman arazisi Geniş yapraklı ağaçların olduğu yerler E) Antiklinal sahalarında Dağ çayırları 2. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçları ara sında gösterilemez? A) Deprem sıklığının artması Türkiye nin Coðrafi Özellikleri Ýklim Kar Daðlýk yaðýþýnýn ve engebeli arazi olduðu yoðun yerler. Bitki örtüsü B) Deniz seviyelerinin yükselmesi C) Bazı canlı türlerinin tükenmesi D) Atmosferdeki gaz dengesinin değişmesi E) İklimlerde değişmelerin meydana gelmesi Y Jeolojik yapý X Y Arazi kullanýmý Þehirleþmenin fazla olduðu yerler. Titreþim yapan faaliyetler 4. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin insana verdiği zararlardan biri değildir? A) İşsizlik B) Çevre sorunlarının artması C) Doğal kaynakların tükenmesi D) Sosyal ve psikolojik sorunlar E) Mal ve hizmetlerin üretiminin artması 5. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin sağladığı yararlar arasında gösterilmez? A) Yeni iş sahaları oluşturması B) Doğal kaynakların tüketimini hızlandırması C) Daha yüksek bir hayat standardı sağlanması D) Mal ve hizmetlerin üretimini artırması E) Mal ve hizmet üretiminin hızlanması 6. Tarlalarda hasat sonrası kalan bitki kalıntılarının yakılma - sına anız yakılması denir. Aşağıdakilerden hangisi anız yakılmasının sonuçlarından biri değildir? A) Erozyonu artırır. B) Orman yangınlarına yol açar. C) Toprak verimliliğini artırır. D) Doğal dengeyi bozar. E) Topraktaki organik maddeler yok olur. 3. Aşağıdakilerden hangisi insanoğlunun geleceğini teh - dit eden küresel çevre sorunlarından biri değildir? A) Atmosfere salınan zararlı gazların giderek artması B) Erozyon nedeniyle toprakların verimsizleşmesi C) Katı veya sıvı atıkların toprağı ve suyu kirletmesi D) Akarsu ağızlarında geniş delta ovaları oluşması E) Orman alanlarının ve doğal bitki örtüsünün azalması 7. Aşağıdakilerden hangisi, çevre sorunlarını artıran etkenlerden biri değildir? A) Sanayileşme B) Hızlı nüfus artışı C) Bitki örtüsünün tahribi D) Eğitim ve öğretimin gelişmesi E) Doğal kaynak kullanımının artması

20 Bölgeler ve Ülkeler - İnsan ve Çevre Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin sanayi bölgeleri içinde yer almaz? A) İzmit B) Zonguldak C) Muğla D) İzmir E) Kayseri 12. Madenlerin çıkarılması ve işlenmesi sırasında bazı çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi olamaz? A) Toplu göçlerin olması B) Toprakta zehirli madde birikimi C) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi 9. Coğrafi şartların yetersiz olduğu yerlerde yaşam zorlaşmak tadır. Bazı ülkeler bu zorlukların getirdiği sıkıntıları farklı yollarla olumlu olarak kullanabilmişlerdir. D) Yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi E) Toprağın verimli üst kısmının tahrip edilmesi Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz? A) Kışların sert geçtiği ve dağlık yapıda olan İsviçre de bü - yükbaş hayvancılığın gelişmesi B) Deniz seviyesinin altında kalan Hollanda nın kıyı koruma sistemlerini geliştirmesi C) Su sıkıntısı yaşayan Libya nın yapay nehir projesi ile yer altı sularını kullanmaya başlaması D) Fransa ve İngiltere nin Manş Tüneli ile denizin altından bağ lanması E) Ovalık alanlarda sanayi faaliyetlerine bağlı olarak çevre kirliliğinin fazla olması 10. Bir yörenin, yer şekilleri engebeli, ulaşımı zor ve sanayisi gelişmemiştir. Buna göre, bu yöre için aşağıdakilerden hangisi söyle - nemez? A) Tarım alanı azdır. B) Tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. C) Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır. D) Akarsular denge profiline ulaşmamıştır. E) Akarsuların enerji potansiyeli fazladır. Körfez Yayınları 13. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizin hangisinde yerleşme üst sınırı daha yüksektir? 14. A) Marmara B) Ege C) İç Anadolu D) Akdeniz E) Karadeniz Zonguldak Samsun Rize Trabzon Karadeniz Çorum Amasya Ýç Anadolu Tokat Doðu Anadolu Yukarıdaki Karadeniz Bölgesi haritasında Orta Karadeniz in İç Anadolu ya doğru girinti yapması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Enlemin etkisiyle B) Hâkim rüzgâr yönüyle C) Bölümün yükseltisinin az olmasıyla D) Dağların denize paralel olmamasıyla E) Bölgenin doğu-batı yönünde çok geniş olmasıyla 11. K bölgesinden M bölgesine giden bir kişi doğal bitki örtü - sünün değişmediğini görmüştür. Bu durum, K ve M bölgelerinin aşağıdakilerden hangisi ba kımından aynı olmasına bağlanabilir? A) Toprak türü B) İklim tipi C) Yapılan hayvancılık türü D) Uygulanan tarım yöntemi E) Düzlük alanların oranı 15. Aşağıdaki bölümlerden hangisinin aritmetik nüfus yoğunluğu en fazladır? A) Doğu Karadeniz B) Çatalca - Kocaeli C) Kıyı Ege D) Yukarı Sakarya E) Adana Test 09 CA 1.B 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.E 8.B 9.B 10.E 11.C 12.C 13.B 14.E 15.B

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ

DOĞAL SİSTEMLER DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 102 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 2. BÖLÜM DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve HAREKETLERİ 1. Dünya'nın Şekli... 38 2. Dünya'nın Hareketleri... 40 3. Mevsimlerle İlgili Önemli Tarihler... 43 4. İklim Kuşakları... 45 5. Eksen

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

PARALEL VE MERİDYENLER

PARALEL VE MERİDYENLER PARALEL VE MERİDYENLER Nasıl ki şehirdeki bir evi bulabilmek için mahalle, cadde, sokak ve ev numarası gibi unsurlara ihtiyaç varsa Yerküre üzerindeki herhangi bir yeri bulabilmek için de hayalî çizgilere

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

MEVSİMLER VE OLUŞUMU

MEVSİMLER VE OLUŞUMU MEVSİMLER VE OLUŞUMU Mevsimler Güneş in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya nın Güneş çevresindeki

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Dünya nın Şekli ve Hareketleri

Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri YGS Coğrafya 1 Dünya nın Şekli ve Hareketleri Dünya nın Şekli ve Hareketleri başlıklı hazırladığımız bu yazıda, dünyanın şeklinin getirdiği sonuçları; enlem, boylam ve meridyenlerin

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Test. Atmosfer - Sıcaklık BÖLÜM Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? BÖLÜM 5 Atmosfer - Sıcaklık 1. Aşağıdaki tabloda gösterilen neden sonuç ilişkisi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Neden A) Yer çekimi B) Su buharı Sonuç Atmosferin yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır.

Detaylı

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir.

***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. HARİTA BİLGİSİ Harita Kuşbakışı görünümün Ölçekli Düzleme aktarılmasıdır. ***Yapılan bir çizimin harita özelliğini gösterebilmesi için çizimin belirli bir ölçek dahilinde yapılması gerekir. Kroki Kuşbakışı

Detaylı

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE

İKLİM BİLGİSİ - 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR - 1. cografya cepte 14 TON. Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler BASINÇ. cografya CEPTE cografya cepte BASINÇ İKLİM BİLGİSİ 5 BASINÇ VE RÜZGARLAR 1 Basınç Dağılışını Etkileyen Faktörler 14 TON Atmosfer basıncıyla, ortalama fiziğe sahip bir insanın üstüne 14 ton ağırlık yüklenmiş gibidir.

Detaylı

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1

Test. Doğa ve İnsan BÖLÜM 1 Doğa ve İnsan 1. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğrudan veya dolaylı etkisi ile oluşmamış doğal olaylardandır? A) Kuraklık B) Orman yangını C) Sel D) Erozyon E) Aşırı yağış Test 1 6. Coğrafi araştırmalarda

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Yavuz KAYMAKÇIOĞLU- Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yvzkymkc@gmail.com 2 Atmosferi hangi coğrafya dalı inceler? Klimatoloji 4 Asal Gazlar 0,96% Oksijen 20,95% Azot 78,07% ASAL GAZLAR

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya

5. Bir dağ yamacı boyunca yükselirken veya Ekvator a doğru. Palme Yayıncılık. 6. Atmosfer basıncının düştüğü yerlerde hava bulutlu veya ÖLÜM 5 asınç - Rüzgârlar 1. Atmosfer basıncı yere ve zamana bağlı olarak değişir. una göre, aşağıdakilerden hangisi atmosfer basıncının değişimi ve dağılışı üzerinde etkili değildir? A) Yer çekimi ) Sıcaklık

Detaylı

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları

YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları YGS Coğrafya Koordinat Sistemi Testi Soruları Koordinat Sistemi 1 Soru 01 Bir haritanın ölçeğinin küçültülmesi durumunda; I. hata payı, II. ayrıntıyı gösterme gücü, III. gerçek alan ile harita alanı arasındaki

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han -

5. Ha ri ta, plan ve kro ki aşa ğı da ve ri len özel lik ler den han - COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. İnsanların içinde yaşadığı doğal çevre koşulları bes lenme, gi yinme ve barınma gibi bir çok özelliği etkiler. 5. Ha ri ta, plan ve

Detaylı

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ

ÖABT. SORU BANKASI Tamamı Çözümlü. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖABT. YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ YER BİLİMİ - ASTRONOMİ ÇEVRE BİLİMİ ve ALAN EĞİTİMİ SORU BANKASI Tamamı

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. ÜN KONUSU TÜRKİYE NİN MATEMATİK KONUMU ÖZEL TARİHLER VE TÜRKİYE NİN ÖZEL KONUMU ÜN İÇERİĞİ SAYFA NO Coğrafi Konum 1 Türkiye nin Matematik Konumu ve Sonuçları 3 Günün Sorusu 8 Özel

Detaylı

KONU: HARİTA BİLGİSİ

KONU: HARİTA BİLGİSİ KONU: HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin

Detaylı

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2

Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak belli bir oranda küçülterek düzlem üzerinde gösterilmesine... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl

ezberbozan serisi COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS 2017 eğitimde tamamı çözümlü Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir 30.yıl ezberbozan serisi COĞRAFYA KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl Önder Cengiz Mustafa Mervan Demir KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN: 978-605-66845-4-8 Kitapta yer alan

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar.

5. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya nın iç kısmının sıcak. 6. Yer kabuğu mantoyu çevreleyen bir zar gibi olup kıtalar. BÖLÜM 6 Yerin Şekillenmesi (İç Kuvvetler) 1. Dünya nın iç yapısı hakkında en kapsamlı bilgileri... verir. Bu bilgilere göre, Dünya, iç içe bir kaç küreden oluşmuştur. Buna göre, yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI

COĞRAFYA SORU BANKASI ezberbozan kpss serisi 2016 COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN COĞRAFYA SORU BANKASI ISBN 978-605-318-361-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni DIŞ KUVVETLER Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri Akarsu aşınım şekilleri Akarsu birikim şekilleri Yer altı suları ve kaynaklar Karstik aşınım ve birikim şekilleri Buzul aşınım ve birikim şekilleri* Dalga

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR

HARİTA ve ÖLÇEK HARİTALAR Madde ve Özkütle 2 YGS Fizik 1 Bu yazıda ne anlatıyoruz? Coğrafyanın temel konularından biri olan, haritalarla ilgili hazırladığımız bu yazıda harita ve ölçek çeşitlerini basitleştirerek anlattık. Çok

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı

GENEL JEOLOJİ. y e r i n d ı ş o l a y l a r ı GENEL JEOLOJİ y e r i n d ı ş o l a y l a r ı D I Ş D İ N A M İ K y e r i n d ı ş o l a y l a r ı - Dış olayların genel değerlendirmesi - İklim - Ayrışma - Deniz ve okyanusların genel özellikleri - Dış

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI)

COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) COĞRAFYA DERSİ 9. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILISI SORULARI (1) (CEVAP ANAHTARLI) 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI.. OKULU 2.DÖNEM 9/ SINIFI COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILISI ADI SOYADI:...SINIF NO..PUAN 1. Yukarıdaki

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 12)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 12) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV (SAYFA 12) 1. Litosferi oluşturan doğal unsurlar; Taş, toprak, dağlar, ovalar, platolar, vadiler vs.'dir. 2. Türkiye: Konik projeksiyon yöntemiyle çizildiğinde hatası en az olur.

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM

2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 2. BÖLÜM COĞRAFİ KONUM 1. MATEMATİK KONUM A. Paraleller(Enlemler) 20 Kuzey Paraleli Paralellerin Özellikleri: 90 Ekvator 90 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Ekvator un 90 kuzeyinde, 90 da güneyinde olmak üzere,

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz

3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz 2 3. Hafta (12 16 Ekim) Hoş Geldiniz SU KAYNAKLARI A. Okyanuslar ve Denizler: Atmosferdeki su miktarında artış ya da azalış olmaz sadece yer değiştirme olur. Okyanuslar büyüklüğüne göre Pasifik, Atlas

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır.

SICAKLIK. 1. % 25 i atmosferin etkisiyle ve bulutlara çarparak uzaya geri yansır. SICAKLIK İklim elemanlarının en önemlisi olan sıcaklık, canlı hayatı, coğrafi olaylar ve diğer iklim elemanları temelden etkilemektedir. Örneğin yağışın oluşabilmesi için yeryüzündeki suların buharlaşıp

Detaylı

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir?

SINIF. İnsan, Doğa ve Çevre TEST. 4. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? SNF İnsan, Doğa ve Çevre 1. İklimi etkileyen faktörleri ve iklimin insan yaşamı üzerindeki etkilerini konu edinen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Jeomorfoloji B) Hidrografya ) Klimatoloji

Detaylı