ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI"

Transkript

1 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Editör Ramazan TAŞ Yazarlar Prof. Dr. M. Kayhan MUTLU Doç. Dr. Ahmet BEŞKAYA Yrd. Doç. Dr. Ramazan TAŞ Yrd. Doç. Dr. Lamiha GÜN Yrd. Doç. Dr. Lütfü ŞAĞBANŞUA Yrd. Doç. Dr. Nurettin CAN Osman YILMAZ Enes USLU Ömer AKKAYA Ahmet ÖZKARDAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları Ankara 2012

2 Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 006 ISBN: Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Tüm hakları saklıdır. I zinsiz kopyalanamaz, akatarılamaz, c oğaltılamaz. Copyright Turgut Özal Üniversitesi Tasarım Baskı : Veysel Cebe : Afşar Matbaacılık I vedik OSB 21. Cad Sok. No: 29 Yenimahalle/ANKARA Tel: Baskı Tarihi : Baskı Adedi : 1000

3 ÖNSÖZ Bu kitabın genel amacı yoksulluğun küresel, ulusal, bölgesel ve kentsel düzeydeki farklı görünümlerini ortaya koymaktır. Özel amacı ise Ankara kentsel alanında yapılan anket c alışmasından elde edilen veriler yardımıyla Türkiye nin uluslararası standartlarda ilk kentsel yoksulluk haritasını c ıkarmak, Ankara nın kentsel alanına özgün yerel yoksulluk veri tabanı oluşturmaktır. Ankara Kalkınma Ajansı nın doğrudan faaliyet desteği ile yürütülen Ankara Kentsel Yoksulluk Haritası Projesi ile elde edilen veriler ekonomik, sosyolojik ve istatistiksel analize tabi tutularak ve önceden bu alanda yapılmış olan diğer c alışmalarla zenginleştirilerek bu eser üretilmiştir. Kitap altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kitabın analitik c erc evesini oluşturmaktadır. Bu bölümde yoksulluk ile ilgili temel tanımlar ve kavramlar verilmiştir. Türkiye de yoksulluk ve yoksulluk haritası konusunda bugüne kadar yapılmış olan c alışmaların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın metodolojisi anlatılmıştır. I kinci bölümde dünyada yoksulluğun görünümü ele alınmış, küresel düzeyde göreli yoksulluk oranları verilmiş, dünyanın göreli yoksulluk haritası incelenmiştir. Üc üncü bölümde Türkiye genelinde ve ulusal düzeyde mutlak ve göreli yoksulluğun görünümü TÜI K Yoksulluk Çalışması esas alınarak analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde TÜI K Yoksulluk Çalışması esas alınarak Türkiye de bölgesel düzeyde 12 I statistiki Bölge Biriminde göreli yoksulluğun görünümü ve karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Beşinci bölümde Ankara nın kentsel alanında göreli yoksulluğun görünümü ele alınmıştır. Ankara kentsel alanı kapsamında olan 20,001+ nüfusa sahip 16 yerleşim yerinde (Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Polatlı, Şereflikoc hisar, Yenimahalle, Gölbaşı, Kec iören, Mamak, Sincan, Kazan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar) gerc ekleştirilen hanehalkı yoksulluk anketi verileri STATA programına girilerek Ankara nın ilk kentsel yoksulluk haritası c ıkarılmıştır. Böylece Ankara kentsel alanı ic in güncel, fonksiyonel ve güvenilir nitelikte yerel yoksulluk veri tabanı oluşturulmuştur. Altıncı bölümde Ankara kentsel alanındaki göreli yoksulluğun il ve ilc e bazlı ekonomik ve sosyolojik analizi yapılmıştır. Bu kapsamda göreli yoksullukla gelir düzeyi, harcama düzeyi, gec inme düzeyi, sosyal yardımlara erişim düzeyi, mutluluk düzeyi, gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizleri yardımıyla irdelenmiştir. Yedinci bölümde hanehalkı yoksulluk anketi yoluyla toplanan verilerin istatistiksel analizi yapılmıştır. Bu kapsamda anket ile kapsanan kitle, tahmin boyutu, anketin örnekleme yöntemi, örneklem birimi ac ıklanmıştır. Anket katılımcılarının mekânsal dağılımı, cinsiyet dağılımı, eğitim düzeyi dağılımı, istihdam durumu incelenmiştir. Anket katılımcılarına göre yoksul olmanın ve varlıklı olmanın nedenleri araştırılmıştır. Yoksullukla eğitim düzeyi, yoksullukla memnuniyet düzeyi, yoksullukla kırmızı et tüketimi, yoksullukla istihdam alanı, yoksullukla göc, yoksullukla oturulan konut tipi, yoksullukla ev sahipliği, yoksullukla konutun ısınma bic imi arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Bu c alışmanın giderek önem kazanan yoksulluk literatürüne mikro düzeyde amprik bir katkı sağlaması temennisiyle

4

5 I ÇI NDEKI LER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM ANALI TI K ÇERÇEVE 1/15 2. BÖLÜM DÜNYADA YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜMÜ... 17/19 3. BÖLÜM TÜRKI YE DE YOKSULLUĞUN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 21/27 4. BÖLÜM TÜRKI YE DE YOKSULLUĞUN BÖLGESEL GÖRÜNÜMÜ. 29/32 5. BÖLÜM ANKARA DA KENTSEL YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜMÜ... 33/50 6. BÖLÜM ANKARA DA KENTSEL YOKSULLUĞUN EKONOMI K VE SOSYOLOJI K ANALI ZI / BÖLÜM ANKARA KENTSEL YOKSULLUK VERI LERI NI N I STATI STI KSEL ANALI ZI /131 SONSÖZ /134 KAYNAKÇA /144

6 YOKSUL OLMAMAK BİR İNSAN HAKKI VE SORUMLULUĞUDUR. KÖLELİK MESELESİNİ ÇÖZMEYİ BAŞARAN İNSANOĞLU SIFIR YOKSULLUK VİZYONU İLE YOKSULLUK MESELESİNİ ÇÖZMEYİ DE BAŞARACAKTIR.

7 TEŞEKKÜR İnsanüstü gayret göstererek 10 gün içinde 1 milyon 631 bin 988 hücresel veri girişi yapan ve böylece bu çalışmanın zamanında tamalanmasını sağlayan aşağıda isimleri yazılı olan Turgut Özal Üniversitesi nin çok değerli gönüllü öğrencilerine ve ekibin liderleri Arş. Gör. Ömer Akkaya ve Arş. Gör. Ahmet Özkardaş a sonsuz teşekkürler... Fevziye Dörtkol, Songül Çubukçu, Ömer Bilgi, Şakir Özdem, Aslıhan Tanrıverdi, Merve Selvioğlu, Fatmanur Ünal, Merve Demir, Merve Şahin, Furkan Paksoy, Dilber Durna, Hilalcan Avşar, M. Hande Löklü, F. Şule Uslu, F. Betül Doğan, Esra Akbayrak, Yunus Zencirkıran, Abdullah Burak Saltan, Tuğba Bozkurt, Hande Özipek, Şeyda Özdemir, Melih Aytaç, K. Eda Demirbaş, Gizem Karaman, Esra Türker, Büşra Demirtaş, Büşra Irkıçatal, Fatih Tahancı.

8

9 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI BÖLÜM 1 ANALİTİK ÇERÇEVE 1) TANIMLAR VE KAVRAMLAR Yoksulluk haritası (Poverty map): Belli bir coğrafi alan bazında toplanmış olan yoksullukla ilgili verilerin STATA, (POVMAP 2.0) gibi yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında dijital haritalara dönüştürülmesidir. Yoksulluk haritaları, yoksulluğun mekânsal dağılımını tespit etmek, yoksulluğun yerel bazda ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal nedenlerini belirlemek, yerel ve bölgesel hizmetlerin sunumunda öncelikli hizmetleri ve öncelikli bölgeleri ortaya koymak, yenilikc i yoksullukla mücadele stratejileri geliştirmek ve yoksullukla mücadele işbirliği ağları oluşturmak ic in kullanılır. Yoksulluk (Poverty): I nsanların temel ihtiyac larını karşılayamama durumudur. Yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki türlü tanımlamak mümkündür. Dar anlamda yoksulluk, ac lıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumu iken, geniş anlamda yoksulluk, gıda, giyim, sağlık, barınma gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmayı ifade eder (TÜI K). Mutlak yoksulluk (Absolute poverty): Mutlak yoksulluk, bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumudur. Bu nedenle, mutlak yoksulluğun ortaya c ıkarılması, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri ic in gerekli olan minimum tüketim ihtiyac larının belirlenmesini gerektirir. Mutlak yoksul oranı, bu asgari refah düzeyini yakalayamayanların sayısının toplam nüfusa oranıdır (TÜI K). Mutlak yoksulluk bir insanın günlük asgari kalori gereksinimine göre hesaplanır. Kişi başına günlük kalori ihtiyacı gelişmiş ülkelerde 3390 cal, gelişmekte olan ülkelerde 2480 cal ve gelişmemiş ülkelerde 2070 cal dir (UNDP, Human Development Report 1990). Bu kalori miktarları bir kişinin bir gün ic inde yapacağı asgari üretim (bedenin yeniden üretimi) ic in gereken, asgari fizyolojik enerji miktarının ülke ortalamasıdır. Bir başka deyişle, kişinin bedenini yeniden üretmek ic in, yapacağı işte ona gereken asgari enerji toplamıdır. Bu enerji toplamı kişinin yaşadığı iklimin, yaptığı işin niteliği, bu iş ic in gereken eğitim, günlük c alışma süresi, bir yıl ic indeki c alışma süresi, istenen verimlilik düzeyi, üretimin teknolojik seviyesi gibi emeğin yeniden üretimini sağlayacak bütün koşulları ic erir (Dansuk, 1997). Göreli yoksulluk (Relative poverty) : Bireylerin refah düzeyinin vatandaşı olduğu veya yaşamını sürdürdüğü toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. Buna göre toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır. Refah ölc üsü olarak amaca göre tüketim veya gelir düzeyi sec ilebilir (TÜI K). Yapısal yoksulluk (Structural poverty): Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve politik yapısından ve kurumlarından kaynaklanan uzun dönemli ve kalıcı yoksulluktur (UNDP). 1

10 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Geçici yoksulluk (Transitional poverty): Mevsimlik işsizlik, enflasyon gibi dönemsel faktörlerden kaynaklanan ve kısa dönemde ortaya c ıkan yoksulluktur (UNDP). Yoksulluk sınırı (Poverty line): Bir toplumun kalori cinsinden en düşük ortalama üretim düzeyini gösterir. Yoksulluk sınırı kalori olarak ne kadar düşükse, toplumun o kadar yoksul olduğunu gösterir. Yoksulluk sınırı bireylerin yaptıkları iş (ürettikleri şeyin doğası) ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin kaynakc ılık ve c iftc ilik arasında enerji tüketimi farklılığı vardır. Çiftc i yılda ortalama iki ay c alışır, kaynakc ı ise her ay c alışır. I kinci bir farklılık ise kaynakc ı veya c iftc i olmak ic in gereken eğitim süreleri ve nitelikleri farklıdır. Çiftc i veya kaynakc ının kişisel beslenme ihtiyacı değil, kaynakc ılık veya c iftc ilik ic in gereken enerji miktarı veya maliyetidir. Bu miktar ve maliyet ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre veya ülke ic indeki bölgesel gelişmişlik farklarına göre değişmektedir. Kişiye gereken enerji miktarı emeğin toplumsal maliyetince belirlenir. Bu maliyet ic inde eğitim, sağlık gibi bütün sosyal maliyet unsurları vardır (UNDP, Dansuk, 1997). Ulusal yoksulluk sınırı: Ülkelerin üretim kapasitesi ve üretkenliğine bağlı olarak belirlenen yoksulluk sınırıdır. Yoksulluk sınırındaki kalori ihtiyacının gelire dönüştürülmesi ise, bu sınırın parasal ifadesidir. Bu anlamda yoksulluk, o toplumun yapısal bir sorunudur ve toplumun her kesimini ilgilendirir. Yoksulluk sınırı, ulusal gelir gibi o ülkenin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir (UNDP, Dansuk, 1997). Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan yoksulluk sınırları: Dünya Bankası nın en son 2008 yılında yaptığı yoksulluk sınırı göstergesi değişikliğinden sonra uluslararası yoksulluk karşılaştırmalarında satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1,25 $, 2.15 $ ve 4.30 $ değerleri yoksulluk sınırları olarak kabul edilmektedir (Dünya Bankası, UNDP, TÜI K). Gelire dayalı ulusal yoksulluk sınırı: Ülke geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 40, yüzde 50 veya yüzde 60 ı esas alınıır (TÜI K). Bu c alışmada ülke geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si gelire dayalı ulusal yoksulluk sınırı olarak esas alınmıştır. Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı: Türkiye geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si esas alınmıştır. TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı 3,689 TL dir. Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı: Ankara kentsel alanı yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si esas alınmıştır. Bu c alışma ic in yapılan anket c alışmasından elde edilen verilere göre Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı 4,254 TL dir. İlçe bazlı gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı: I lc enin yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirinin medyan değerinin yüzde 50 si esas alınmıştır. Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksulluk oranı: Ülke geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si olan 3,689 TL den 2

11 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI daha az yıllık gelir elde edenlerin sayısının Türkiye nüfusuna oranıdır. TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk oranı yüzde 16,6 dır. Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk oranı: Ankara kentsel alanı yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si olan 8,508 TL den daha az yıllık gelir elde edenlerin sayısının Ankara kentsel alan nüfusuna (4,568,755 ) oranıdır. Bu c alışma ic in yapılan anket c alışmasından elde edilen verilere göre Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk oranı yüzde 7,3 tür. İlçe bazlı gelire dayalı göreli yoksulluk oranı: Ankara kentsel alanındaki her bir ilc enin yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirinin medyan değerinin yüzde 50 sinden daha az yıllık gelir elde edenlerin sayısının ilc e nüfusuna oranıdır. Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksul sayısı: Türkiye geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si olan 3,689 TL den daha az yıllık gelir elde edenlerin toplam sayısıdır. TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksul sayısı dir. Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksul sayısı: Ankara kentsel alanı yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si olan 8,508 TL den daha az yıllık gelir elde edenlerin sayısıdır. Bu c alışma ic in yapılan anket c alışmasından elde edilen verilere göre Ankara kentsel alanında yaşayan gelire dayalı göreli yoksul sayısı 342,485 dir. İlçe bazlı gelire dayalı göreli yoksul sayısı: Ankara kentsel alanındaki her bir ilc enin yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirinin medyan değerinin yüzde 50 sinden daha az yıllık gelir elde edenlerin sayısıdır. Yoksulluk açığı (Poverty gap): Yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Yoksulluk ac ığının 100 e yaklaşması, yoksulluğun derecesinin c ok fazla olduğunu, küc ülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az olduğunu ifade etmektedir. Yoksulluk açığı = ((Yoksulluk sınırı-yoksulların EFB medyan geliri)/yoksulluk sınırı)*100 formülüne göre hesaplanmaktadır (TÜI K). Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksulluk açığı: TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk ac ığı 26,9 dur. 26,9, 100 den c ok düşük olduğu ic in Türkiye geneli ic in yoksulluk riski derecesinin düşük olduğu söylenebilir. Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk açığı: Bu c alışma ic in yapılan anket c alışmasından elde edilen verilere göre Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk ac ığı 22 dir. Ve Türkiye geneli yoksulluk ac ığı olan 26,9 un altındadır. 20, 100 den c ok düşük olduğu ic in Ankara kentsel alanında yoksulluk riski derecesinin düşük olduğu söylenebilir. 3

12 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Hanehalkı (Household) : Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya konutlarda, aynı konutun bir bölümünde yaşayan, kazanc ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur (TÜI K). Hanehalkı ferdi: Hanehalkını meydana getiren topluluğun her bir üyesidir. Bununla birlikte askerde, hapiste olanlar ve huzurevlerinde kalan yaşlılar ve yurtta kalan öğrenciler, hanede bir yıldan az kalan misafirler ve hanehalkından evlenme, askere gitme, c alışmaya gitme gibi sebeplerle kesin olarak ayrılanlar hanehalkı ferdi olarak kapsanmamaktadır (TÜI K). Eşdeğer (Head count) hanehalkı ferdi: Her ilave hanehalkı üyesinin aileye getirdiği ek harcamanın öncekiler kadar olmadığı ve yaş-cinsiyet farklılıkları nedeniyle hanedeki fertlerin tüketimlerinin birbirinden farklı olduğu varsayımları altında her bir hanehalkı büyüklüğünün kac yetişkine denk olduğunu ortaya koyan katsayılardır (TÜI K). Bu katsayılar kullanılarak hanehalklarının gerc ek büyüklükleri hesaplanmış, hanelerin kac eşdeğer fertten meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca eşdeğerlik ölc eği, Ankara kentsel alanındaki ve 16 kentsel ilc e düzeyindeki ortalama hanehalkı büyüklüğü dikkate alınarak iki yetişkin ve iki c ocuktan oluşan dört kişilik hanenin eşdeğer büyüklüğüne göre düzeltilmiştir. Böylece farklı büyüklük ve bileşimlerdeki (yetişkin ve c ocuk sayısı itibariyle) hanehalkları arasında karşılaştırmalar yapmak mümkün hale gelmiştir. Tüketim: Mal ve hizmetlerin insan ihtiyac larını ve arzularını karşılamak üzere kullanılmasıdır (TÜI K). Tüketim harcaması: Hanehalkının anket ayı ic inde tüketim amacıyla (yatırım ve iş amac lı harcamalar haric ) satın aldığı, kendi üretiminden tükettiği, c alışan hanehalkı fertlerinin işyerinde üretilen ya da satışa sunulan maddelerden hanehalkında tükettiği, hanehalkının başka hane ya da kurumlara hediye vermek/yardımda bulunmak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir. Tüketim harcamaları; Gıda ve Alkolsüz I c ecekler, Alkollü I c ecekler, Sigara ve Tütün, Giyim ve Ayakkabı, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar, Ev Eşyası, Sağlık, Ulaştırma, Haberleşme, Eğlence, Eğitim Hizmetleri, Lokanta ve Oteller ile Çeşitli Mal ve Hizmetler olmak üzere 12 ana grupta sınıflandırılmaktadır (TÜI K). Harcama: Bir mal veya hizmet satın almak ic in yapılan parasal ödeme veya fedakarlıkların tümüdür (TÜI K). Satınalma gücü paritesi: Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, ülkelerin ürettikleri Gayrisafi Yurtic i Hasılanın reel anlamda karşılaştırılmasına imkân sağlayan, farklı para birimlerini birbirine dönüştürme oranıdır. Bu bağlamda, satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2.15 $ ve 4.30 $ değerleri yoksulluk sınırları olarak tanımlanmıştır. Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, satınalma gücü paritesine göre günlük kişi başına 1 $, 2,15 $ ve 4,30 $ ın altında kalanlar yoksul olarak belirlenmiştir. 1 $ ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2002 yılı ic in TL; 2003 yılı ic in TL; 2004 yılı ic in TL; 2005 yılı ic in 0,830 4

13 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI YTL, 2006 yılı ic in 0,921 YTL, 2007 yılı ic in 0,926 YTL, 2008 yılı ic in 0,983 YTL, 2009 yılı ic in 0,917 TL ve 2010 yılı ic in ise 0,990 TL kullanılmıştır (TÜI K). Çalışmanın coğrafi kapsamı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları ic inde bulunan tüm yerleşim yerleri kapsama dâhil edilmiştir. Bu yerleşim yerleri, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenen ve TÜI K anket c alışmalarında kullanılmakta olan kent-kır tanımı dikkate alınarak iki tabakaya ayrılmıştır. Buna göre; i. Kentsel Yerler: Nüfusu ve daha fazla olan yerleşim yerleri, ii. Kırsal Yerler: Nüfusu ve daha az olan yerleşim yerleri olarak tanımlanmıştır. iii. Ankara Kentsel Alanı: Ankara kentsel alanı kapsamında olan 20,001+ nüfusa sahip 16 yerleşim yeridir (Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Polatlı, Şereflikoc hisar, Yenimahalle, Gölbaşı, Kec iören, Mamak, Sincan, Kazan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar). TÜI K Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre 2011 Aralık ayı itibarı ile Ankara kentsel alanını oluşturan 16 ilc ede toplam 1,372,155 dolu konutta 4,568,755 insan yaşamaktadır. Çalışmanın kapsadığı kitle: Ankara kentsel yoksulluk anketi c alışmasında Ankara kentsel alanı ic inde yaşayan tüm hanehalkı fertleri kapsama alınmıştır. Ancak c alışmada kurumsal nüfus olarak tanımlanan yaşlılar evi, huzur evleri, yurt, hapishane, askeri kışla, hastane, otel, c ocuk yuvalarında bulunan nüfus ise pratik nedenlerden dolayı kapsam dışı tutulmuştur. Çalışmanın anket örnek hacmi: Proje ekibimizde yer alan iktisatc ıların, sosyologların ve istatistikc ilerin TÜI K Örnekleme Birimi ile ortaklaşa gerc ekleştirdiği görüşme ve araştırmalardan hareketle uluslararası standartlarda ve bilimsel yetkinlikte bir kentsel yoksulluk haritası c ıkarabilmek ic in örnek evreninden en az binde 2 lik bir örneklem c ekilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre bilimsel bir anket c alışması ic in Ankara nın 16 ilc esindeki mevcut 1,372,255 dolu konutun binde ikisine karşılık gelen 2,744 dolu hane üzerinde anket c alışması yapılması gerektiği saptanmıştır. Proje kapsamındaki 1,372,255 hane arasından TÜI K örnekleme biriminden c ekilen 3000 örnek dolu haneye anket uygulanmıştır. Cevap vermeme, hanede bulunmama, tutarsız ve yetersiz bilgi verme gibi nedenlerle Anketi gec erli olan hanehalkı sayısı 2591 olmuştur. Anket uygulama dönemi: Anket, Nisan 2012 Haziran 2012 tarihleri arasında gerc ekleştirilmiştir. 5

14 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2) TÜRKİYE DE YAPILAN YOKSULLUK VE YOKSULLUK HARİTALARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR 1. TÜRKIYE DE YAPILAN YOKSULLUK ÇALIŞMALARI Türkiye de bugüne kadar yapılan yoksullukla ilgili araştırmaları değişik ac ılardan sınıflandırabiliriz. Türkiye de yapılan yoksulluk araştırmalarından bir kısmı tüketim ve gelir ölc ütleri üzerinden yoksulluk ölc ümüne odaklanmıştır (Dumanlı, 996), Erdoğan, 1996), Dumanlı ve Bulutay, 2000), Alıcı, 2000), Oğuzlar, 2006) gibi. Diğer yandan 2000 yılı öncesinde yapılan yoksulluk araştırmalarında ekseriyetle refah göstergesi olarak gelir kullanılmışken 2000 yılı sonrasındaki yoksulluk araştırmalarında refah göstergesi olarak ekseriyetle tüketim harcamaları kullanılmıştır (Aran, Demir, Sarıca ve Yazıcı, 2010). Türkiye deki bazı yoksulluk araştırmaları ise insani gelişim yaklaşımını benimseyerek toplumsal altyapı ve doğal donanımlar üzerinde yoğunlaşmıştır (Akder, 1999 ve 2000) Yılında TESEV in AB Türkiye Temsilciliği katkılarıyla gerc ekleştirdiği Yoksulluk Konferansı Türkiye de yoksulluk sorununun gündeme gelmesine yol ac mıştır Ekonomik Krizi sonrasında yapılan yoksulluk araştırmaları ise yoksulluk bic imleri (Buğra ve Keyder, 2003, 2006; Keyder ve Üstündağ, 2006) ile kırsal-kentsel düzeyde yoksulluğun nedenleri (Atahan 2006, Pamuk 2002) üzerinde yoğunlaşmıştır. Buğra ve Keyder (2003, 2006), göc ün değişen yapısına ve son dönemde kentlere göc edenlerin, kendilerinden önce göc edenlerin aksine, toplumsal ağlarla neden eklemlenemediklerine odaklanmış, bu olguyu gecekondulaşmanın sonu olarak adlandırmışlardır. Bu araştırmacılara göre, kentlere yeni gelenler artık yeni oluşturulmuş gecekondu mahallelerine yerleşememekte ve bağlantısız, izole apartman dairelerini kiralamak zorunda kalmaktadır. Bu da sözkonusu göc menlerin kentteki enformel sosyal güvenlik ağlarına (safety nets) erişim olanaklarını azaltmaktadır. Adaman ve Keyder (2005) ise sosyal olarak dışlanmış olan ve en kırılgan konumdaki yoksul ve marjinalleştirilmiş insanlar (engelliler, yaşlılar, işportacı c ocuklar, Romanlar ve ülke ic inde yerinden edilmişler) üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışma, yoksulları merkeze alsa da yukarıda sayılan marjinalleştirilmiş gruplar da dikkate alınmaktadır. Elde edilen bulgular, araştırma ic in sec ilmiş şehirlerin gecekondu mahallelerindeki toplumsal olarak dışlanmış gruplarla yapılan birc ok görüşme ve toplantılara dayanmaktadır. Sosyal dışlanmışlığın artması, işsizlik ve kayıt dışı istihdamla da ilişkilidir. Marjinalize edilen bu grupların hic bir sosyal güvencesi ve sağlık sigortası bulunmamaktadır. Çalışmada ayrıca, enformel sosyal ağların zayıfladığı ve şehirlerde yaşayan marjinalleştirilmiş yoksullar ic in, risklere karşı kullanılabilecek geleneksel işbirliği ve sigorta mekanizmalarının (aile ve diğer sosyal ağlar gibi) giderek etkisini yitirdiği ileri sürülmektedir. 6

15 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Türkiye deki kırsal bölgelerde yoksulluk üzerine yapılan araştırmalar, bu bölgelerdeki yoksulluğun boyutlarını ve özelliklerindeki değişimleri incelemiştir. Yalman (2006), en yüksek yoksulluk riskinin c oğunlukla hane reisinin mevsimlik ve gec ici işlerde c alıştığı hanelerde görüldüğüne dikkat c ekmiştir. Yalman ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki sec ili alanlarda yürüttüğü araştırmanın sonuc larına göre, bölge nüfusunun yaş ortalaması Türkiye yaş ortalamasının altındadır ve bölgede işsizlik aşırı boyutlara ulaşmıştır. Yoksulluğun en c ok vurduğu kesimi ise kadınlar ve c ocuklar oluşturmaktadır. Yalman (2006) c alışmasında, Güneydoğu daki yoksul ailelerle ilgili c arpıcı bir durumu ortaya koymuştur: bu ailelerin pek c oğu evin gec imini sağlayan hanereisi erkek figüründen yoksundur. Ayrıca bazı evlerde bir baba ya da koca bulunmamakta, diğer bazılarında ise koca/baba, sağlıklarının kötü olması yada c alışma koşulları gibi nedenlerle c alışamamaktadır yılı kırsal hanehalkı araştırması ve 2005 te derlenen finansal veriler esas alınarak hazırlanan Dünya Bankası nın Türkiye Kırsal Finans Çalışması (RFS), kırsal kesimdeki finans pazarlarının kötü işlediğini, bölge halkının c ok az bir bölümünün finansal hizmetleri kullandığını, kırsal sektörün %70 ten fazlasının ise kredi sıkıntısı ic erisinde olduğunu göstermektedir. Performansın böylesine düşük olmasının arkasında yatan dinamikler ise, yüksek faiz oranları, tarım sektöründe fiyat ve üretimdeki önemli değişkenlikler, potansiyel hükümet müdahaleleri ve politikalarına bağlı belirsizliklerden kaynaklanan düşük kredi arzı ve işlem maliyetlerinin yüksekliği olarak sıralanmaktadır (RFS 2006:5). Aran, Demir, Sarıca ve Yazıcı (2010), yaptıkları c alışmada Türkiye de, arası dönemde yoksulluğun kentlerde hızla azaldığını, genel yoksulluk seviyesinin önemli oranda düştüğünü, kırsal kesim yoksulluk oranının ise ya hic değişmediğini ya da oldukc a az miktarda azaldığını ortaya koymuşlardır döneminde tarım sektöründe c alışanlar, kırsalda ve kalabalık hanelerde yaşayanlar ve c ocuklar ic in nispi yoksulluk riskinin arttığını tespit etmişlerdir. Kentli yoksulların tüketim düzeylerindeki artış oranının, varlıklı kesimin tüketim düzeylerindeki artıştan daha yüksek olması neticesinde kentsel alanlarda eşitsizliğin azaldığını ancak kırsal alan eşitsizlik ölc ümlerinde göze c arpan bir değişimin gerc ekleşmediğini belirlemişlerdir yılları arasında ülke kırsalındaki en fakir kesimlerin tüketim düzeylerinin düştüğünü, c ocuk yoksulluğunun süreklilik kazandığını, c ocukların (0 19 yaş arası) nispi yoksulluk riskinin arttığını göstermişlerdir. Türkiye de yoksulluk konusunda yapılan yukarıda değindiğimiz özel araştırmaların dışında, Türkiye I statistik Kurumu ve Dünya Bankası uzmanlarınca 1987 ve 1994 Yıllarında yapılan Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketlerinden elde edilen veriler analiz edilerek Dünya Bankası tarafından Türkiye: Ekonomik Reformlar, Yaşam Standartları ve Sosyal Refah Araştırması adıyla 1999 yılında yayımlanmıştır. Dünya Bankası dan sağlanan kredi desteği ile 2001 yılından itibaren yürütülen Sosyal Riskin Azaltılması Projesi kapsamında, hanehalkı bütc e anketi sonuc larına dayalı olarak yoksulluk analizlerinin yapılması da yer almıştır. Bu bağlamda, 2002 yılında uygulanan 7

16 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Hanehalkı Bütc e Anketi nden elde edilen veriler esas alınarak Türkiye de yoksulluğun profili, nedenleri ve sonuc ları üzerine Türkiye I statistik Kurumu ile Dünya Bankası ortaklaşa bir rapor hazırlamıştır. Dünya Bankası ile ortaklaşa hazırlanan bu raporun temelini oluşturan sonuc lar, Türkiye I statistik Kurumu tarafından 14 Nisan 2004 tarihli 2002 Yoksulluk Çalışması adlı haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Daha sonra TÜI K yoksullukla ilgili c alışmalarına devam etmiş; dönemine ilişkin olarak her yıl uygulanan Hanehalkı Bütc e Anketlerinden elde edilen verilere dayalı olarak gerc ekleştirdiği Yoksulluk Çalışması sonuc larını haber bültenleri ile kamuoyuna duyurmuştur. 2. TÜRKIYE DE YAPILAN YOKSULLUK HARITASI ÇALIŞMALARI Türkiye de yoksulluk haritasının c ıkarılması konusunda bugüne kadar üc önemli c alışma yapılmıştır. 1. Ankara da TESEV in 2006 yılında yayımladığı Ankara I l Yoksulluk/Gelişmişlik Haritaları Yol Haritası ve Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu El Kitabı, 2. Elazığ da Mamüret ül Aziz Vakfının 2007 yılında uyguladığı ve AB tarafından desteklenen Elâzığ Yoksulluk Haritası, 3. Diyarbakır da Sarmaşık Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği nin yılında yayımladığı Diyarbakır Kentsel Yoksulluk Haritası. Ancak yoksulluk haritası konusunda Türkiye de bugüne kadar yapılmış olan bu üc öncü c alışmanın hic birisi yoksulluk verilerini yoksulluk haritasına dönüştürmemiştir. Bu c alışmalarda sadece anket c alışmalarıyla veriler toplanarak bir envanter c alışması yapılmış, veri tabanı oluşturulmuş ve veri analiziyle yetinilmiştir. Dolayısıyla bu değerli c alışmaların hic birisi teknik anlamda ve uluslararası standartlarda bir yoksulluk haritası değildir. Bu nedenle elinizdeki bu c alışmada c ıkarılmış olan yoksulluk haritaları, Türkiye de kentsel alan ölc eğinde c ıkarılmış olan ilc e ve il bazlı ilk yoksulluk haritası olma özelliğini taşımaktadır. 3. ÇALIŞMANIN METODOLOJİ Bu c alışmada yer alan Türkiye genelinde yoksulluğun görünümü ve Türkiye istatistiki bölgelerinde yoksulluğun görünümü ile ilgili bütün veriler, TÜI K tarafından tarihinde yayımlanan Yoksulluk Çalışması 2010 dökümanından alınmıştır. Bu c alışmadaki Ankara kentsel alanına giren 16 kentsel ilc ede yoksulluğun görünümü ile ilgili bütün veriler ise Ankara kentsel alanında uygulanan anket c alışmasından elde edilmiştir. Yine bu c alışmadaki Ankara kentsel alanının yoksulluk haritaları da Ankara kentsel alanında uygulanan anket c alışmasından elde edilen veriler esas alınarak ve STATA programı kullanılarak c izilmiştir. 8

17 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Ankara kentsel yoksulluk haritası projesi kapsamında Ankara kentsel alanına dâhil olan, nüfusu 20,000 den büyük 16 ilc emizde örneklemi TÜI K örnekleme biriminden alınan 3000 hanehalkı üzerinde 7452 bireye anket uygulanmış, toplamda 1 milyon 631 bin 988 hücresel veri STATA ya girilerek 16 kentsel ilc eyi kapsayan yoksulluk haritası c ıkarılmıştır. 1. Hane halkı yoksulluk araştırması anketinin hazırlanması TÜI K Hanehalkı Bütc e Anketi ve TÜI K Hanehalkı Gelir ve Yaşam Anketi ile uyumlu bic imde ancak bu anketlerin yoksulluk ölc ümüne yönelik olarak daha da zenginleştirilmiş olarak kitap ekindeki hanehalkı yoksulluk anketi hazırlanmıştır. Yapılan anket c alışması baz alınarak c ıkarılan kentsel yoksulluk haritasının Ankara nın kentsel alanındaki yoksulluk olgusuyla ilgili gerc ekc i, güvenilir, nitelikli bir veri seti üretilebilmesi ic in hazırlanan ankette sorulacak sorular büyük önem taşımaktadır. Proje ekibimizdeki yoksulluk konusunda uzman iktisatc ı ve sosyologların bilgi ve uygulama deneyimi ile proje ortağımız olan Kimse Yok Mu Derneği nin yoksulluk olgusuyla ilgili yerel, bölgesel ve uluslararası deneyimi birleştirilerek yoksulluk olgusunu bütün boyutlarıyla ölc me amac lı bir hanehalkı yoksulluk anketi hazırlanmıştır. 2. Üniversitemizdeki istekli öğrencilere anketörlük eğitimi verilmesi Yoksulluk olgusunu ve yoksulların durumunu en iyi anlayabilecek ve en iyi anlatabilecek kişilerin yoksullar olduğu bilincinden hareketle yoksulluk anketi esas itibarıyla Üniversitemizde öğrenim gören yoksul ve istekli öğrenciler ile yapılmıştır. Yoksul ve istekli öğrencilere proje ekibimizdeki istatistik uzmanları iki günlük sertifikalı veri operatörlüğü eğitimi vermiştir. Kursiyerler ic inden başarılı olan 15 kız ve 15 erkek öğrenci anket c alışmamızda veri operatörü olarak c alıştırılmıştır. Böylece üniversitemizdeki yoksul ve istekli öğrenciler de projeye dâhil edilerek onların hayat tecrübeleri, yoksullukla ilgili görüşleri, c özüm önerileri değerlendirilmiştir haneyi kapsayan bir Hanehalkı Yoksulluk Anketinin Uygulanması Proje ekibimizde yer alan iktisatc ıların, sosyologların ve istatistikc ilerin TÜI K Örnekleme Birimi ile ortaklaşa gerc ekleştirdiği görüşme ve araştırmalardan hareketle uluslararası standartlarda ve bilimsel yetkinlikte bir kentsel yoksulluk haritası c ıkarabilmek ic in örnek evreninden en az binde 2 lik bir örneklem c ekilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre bilimsel bir anket c alışması ic in Ankara nın 16 ilc esindeki mevcut dolu konutun binde ikisine karşılık gelen dolu hane üzerinde c alışma ekindeki anket uygulanmıştır. Hazırlanan anketin uygulanmasında ortaya c ıkabilecek sorunları önceden tespit anlamında yaklaşık 200 kişiye pilot uygulama yapılmış ve anket sorularının bireyler tarafından daha kolay anlaşılabilirliği sağlanmıştır. 9

18 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Proje anketimizin uygulama alanı, Ankara kentsel alanı kapsamında olan 20,001+ nüfusa sahip 16 yerleşim yeridir (Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Polatlı, Şereflikoc hisar, Yenimahalle, Gölbaşı, Kec iören, Mamak, Sincan, Kazan, Akyurt, Etimesgut, Pursaklar). Hanehalkı yoksulluk anketi c alışması yaptığımız bu bölgede TÜI K Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ne göre toplam nüfus ve dolu konut bulunmaktadır. Proje kapsamında bu haneler arasından TÜI K örnekleme biriminden c ekilen örnek dolu hanelere anket formu uygulanmıştır. Toplanacak verilerin istatistiksel olarak yüksek güvenilirlikli ve üstün nitelikli olması ic in Binde 2 nin üzerinde örnek haneye karşılık gelen 3000 hanede anket yapılmıştır. Proje ortağımız olan Kimse Yok Mu Derneği gönüllüleri de anket c alışmasına katılarak proje ekibimize destek olmuştur. 4. Sahadan toplanan verilerin analizi Yaklaşık 30 anketör ile birlikte proje uzmanlarımızın ve proje ortağımızın gönüllülerinin ortak c alışmasıyla sahadan toplanan ham bilgiler belirlenen kodlama anahtarı ic inde bilgisayar ortamında STATA ve EVIEW programları kullanılarak istenilen ekonomik, sosyolojik ve istatistiksel analizlerin yapılması sağlanmıştır. Proje ekibimizdeki ekonomistler anket c alışmasıyla toplanan verilerin iktisadi analizini yaparak Ankara daki kentsel yoksulluğun ekonomik kaynaklarını, ekonomik görünümünü ve ekonomik sonuc larını derinlemesine değerlendirmişlerdir. Proje ekibimizdeki sosyoloğumuz toplanan verilerin sosyolojik analizini yaparak Ankara daki kentsel yoksulluğun sosyal nedenlerini ve sosyolojik görünümünü ortaya koymuştur. Proje ekibimizdeki istatistik uzmanlarımız ise toplanan verilerin istatistiksel c özümlemesini yaparak yüksek güvenilirlikli ve üstün nitelikli veri tabanı oluşturulmasını sağlamışlardır. 5. Yoksulluk haritasının çıkarılması Proje ekibimizdeki bütün uzmanlarımızın ortak c alışmasıyla Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Çin, Ekvator, Endonezya, Fas, Kamboc ya, Meksika, Sri Lanka, Tayland, Vietnam gibi ülkelerin gerc ekleştirdiği yoksulluk haritası c alışmalarından dersler c ıkarılarak Dünya Bankası nın geliştirdiği (PovMap 2.0) yazılımından ve STATA programından yararlanılarak uluslararası standartlarda Ankara nın ilk yoksulluk haritası c ıkarılmıştır. Ankara nın ilk kentsel yoksulluk haritası, TÜI K in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 nüfus sayımı sonuc ları ile kendimizin Ankara nın 16 ilc esindeki 3000 hanede gerc ekleştirdiği Hanehalkı Yoksulluk Anketi sonuc ları coğrafi bilgi sistemi ile entegre edilerek elde edilmiştir. 10

19 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 6. Raporlama Ankara nın kentsel yoksulluk haritası c ıkarıldıktan sonra bilim dünyasının ve toplumun bütün kesimlerinin yoksulluk olgusunu bir haritaya bakma kolaylığında görebilmesi, yoksulluk olgusunu bütün boyutlarıyla anlaması ic in gerekli bilgileri ic eren elinizdeki Ankara nın Kentsel Yoksulluk Haritası Raporu hazırlanmıştır. 7. Yaygınlaştırma Proje kapsamında gerc ekleştirilen Ankara Kentsel Yoksulluk Haritasını ve Ankara Kentsel Yoksulluk Durumu Raporu nu bilim dünyasına, kamuoyuna ve yoksullukla mücadele işbirliği ağı kapsamına giren bütün potansiyel paydaşlara duyurabilmek ve hepsinin dikkatini yoksulluk sorununa c ekebilmek ic in Ankara nın Kentsel Yoksulluk Haritası Yaygınlaştırma Paneli düzenlenmiştir. Yaygınlaştırma panelinde Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür düzeyinde, Ankara Valiliği Vali Yardımcısı düzeyinde, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter düzeyinde, Üniversitemiz Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan düzeyinde, paydaş ilc eler kaymakam, belediye başkanı ve sosyal yardım müdürü düzeyinde temsil edilmiştir. Üniversitemizin ve proje ortağımızın işbirliği ile Üniversitemizde gerc ekleştirilen Panele katılan bütün paydaşlara sürdürülebilir bir işbirliği ağı kurulması ve kendilerinin kurulacak olan Yoksullukla Mücadele I şbirliği Ağı na dahil olmaları teklifi yapılmıştır. Proje sonuc larını duyurmak, benzer projelerin Türkiye nin diğer yerel birimlerinde de yapılmasına öncülük etmek, kurulacak yoksullukla mücadele işbirliği ağını genişletmek üzere isimli web siteleri kurulmuştur. 4) GENEL AMAÇLAR 1. TÜI K in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 nüfus sayımı sonuc ları ile kendimizin 2012 yılı Ocak-Şubat ayında Ankara nın 16 ilc esinde 3000 hanede gerc ekleştireceği Yoksulluk Anketi ile sahadan toplayacağı verileri coğrafi bilgi sistemi ile entegre ederek Ankara nın ilk kentsel yoksulluk haritasını c ıkarmak. 2. Ankara nın kentsel bölgelerindeki yoksulluğu kısa vadede gündeme taşımak, orta vadede sistematik olarak azaltmak ve uzun vadede ortadan kaldırmak üzere yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve yerel iş dünyası arasında paylaşılabilecek ortak bir vizyon geliştirilmesine katkıda bulunmak. 3. Sağlıklı, güvenilir, güncel, kapsamlı, fonksiyonel nitelikte sahadan toplanan veri setini ekonomik, sosyolojik ve istatistiksel ac ıdan c özümleyerek Ankara nın kentsel 11

20 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ koşullarına özgün yenilikc i yoksullukla mücadele politikaları geliştirilmesine destek olmak. 5) ÖZEL AMAÇLAR 1. Ankara da kentsel yoksulluk olgusunu derinlemesine anlamaya ve c özümlemeye imkan veren nitelikli bir veri seti elde etmek. 2. Ankara nın kentsel kesiminde yoksulluk düzeyini, yoksulluğun dağılımını ve yoksulluğun ekonomik ve sosyal nedenlerini ayrıntılarıyla ortaya koymak, kentsel yoksulluğun gerc ek durumunu tespit etmek. 3. Ankara da kentsel yoksulluğu uzun vadede sona erdirme ortak vizyonunu gerc ekleştirmek üzere bütün yerel paydaşlar arasında sürdürülebilir bir işbirliği ağı kurulmasına katkıda bulunmak. 4. Özelde proje ortağımız olan Kimse Yok Mu Derneği nin, genelde bütün yardım kuruluşlarının yapacağı yardımlarda hakkaniyeti ve etkinliği artırmak ic in gerekli veri tabanını elde etmek ve bu veri tabanından hareketle yerele özgün yardım stratejisi belirlemek. 5. Yoksul olmamanın bir insan hakkı olduğu algısını topluma kazandıracak ve yoksullarda yoksulluktan kurtulma arzu ve heyecanını uyandıracak kalıcı, sürdürülebilir, yenilikc i c alışmalar yapmak. 6) KISA DÖNEMDE BEKLENEN SONUÇLAR 1. Ankara nın kentsel yoksulluk olgusu harita şeklinde somutlaştırılacağı ve toplumdaki herkes tarafından ac ık bir şekilde görünür hale geleceği ic in yoksulluk sorununa karşı daha yüksek bir toplumsal ve siyasal duyarlılık oluşması 2. Merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının eşgüdüm sağlamadan yoksullara sunduğu sosyal yardımlardan yaralanmada haksız uygulamaları önleyecek, yardımların hak edene hak ettiği ölc üde ve bic imde dağıtımını sağlayacak, ekonomik ve sosyal verimliliği artıracak nitelikte bir veri tabanının olmaması sorununun c özülmesi. 3. Yoksulluğun yerel düzeydeki ekonomik, sosyolojik kaynaklarının ortaya c ıkarılması. 7) ORTA DÖNEMDE BEKLENEN SONUÇLAR 1. Yoksulluk sorununa karşı uyarılmış olan toplumsal ve siyasal duyarlılığın sürekli artırılması ve yenilikc i uygulamalarla bu duyarlılığın harekete gec irilmesi. 2. Standart yoksullukla mücadele stratejileri yerine c özüm odaklı, kişiye ve yerele özgün yenilikc i stratejiler geliştirilmesinin desteklenmesi. 12

21 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 8) UZUN DÖNEMDE BEKLENEN SONUÇLAR 1. Ankara Kalkınma Ajansının paydaşlarla birlikte katılımcı bir şekilde belirlediği Yaşam ve mekan kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara vizyonuna ulaşmanın önündeki yoksulluk engelinin aşılması. 2. Ankara Kalkınma Ajansı nın gerc ekleştireceği Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunan, katılımcı ve sosyal bağları güc lü, beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan Ankara amacına yönelik faaliyetlere üniversite-sivil toplum ortaklığı desteği vererek amaca erişimin hızlandırılması. 9) HEDEF GRUPLAR Ankara nın kentsel bölgesindeki 16 ilc ede yaşayan tahmini 342 bin 485 göreli yoksul, Turgut Özal Üniversitesi, Kimse Yok Mu Derneği, yerel yardım kuruluşları, Ankara daki yerel yönetim birimleri, Ankara Kalkınma Ajansı. 10) NİHAİ YARARLANICILAR Yoksulluk sorununun c özülmesiyle birlikte yaşam kalitesi artan, sosyal bağları güc lenen, fırsat eşitliğine kavuşan Ankara nın kentsel alanında yaşayan tahmini 4,568, 755 milyon insan. 11) ÇALIŞMANIN ORTAYA ÇIKMASINA YOL AÇAN TEMEL GEREKÇE Yaptığımız araştırmalara göre şimdiye kadar hic bir kurum şimdiye kadar genel nüfus taramasından elde edilen veriler ile yerel hane halkı anketinden elde edilen verileri entegre edip coğrafi bilgi sistemi ile Ankara nın kentsel yoksulluk haritasını c ıkarmamıştır. Sadece TESEV in 2006 yılında yapılmış kısmi ve yetersiz bir c alışması vardır. TÜI K in 2002 yılından itibaren düzenli olarak her yıl yaptığı Yoksulluk Çalışması Türkiye genelinde kırsal ve kentsel yoksulluğu ve 12 bölge bazında kırsal ve kentsel yoksulluğu kapsamaktadır, kent ve ilc e bazında yoksulluğu ölc memektedir. TÜI K, Ankara kentsel ve kırsal bölgesi ic in özel bir yoksulluk c alışması henüz yayınlamamıştır. Yoksullukla mücadelede en önemli sorunlardan birinin yoksulluğa ve yoksulluk bic imlerine ilişkin veri ve analiz eksikliği olduğu Ankara Bölge Planında ac ıkc a vurgulanmaktadır. Çünkü mevcut yoksulluk verileri sunulan hizmetlere yapılan başvurulardan derlendiği ic in bu hizmetlere erişimi olmayan ve değişik nedenlerle başvuramayan yoksul kitlelerin durumu bilinmemektedir. Ankara da mücavir alanın sürekli genişlemesi sonucu büyükşehir kapsamında mahalle statüsü kazanmış olan köyler artık kentsel alanın ic ine girdiği ic in Ankara nın kentsel yoksulluk haritası değişmiş, muhtemelen kentsel yoksulluk oranı büyük ölc üde artmıştır. Proje kapsamında bu yeni olgu titizlikle incelenerek kentsel yoksulluğun güncel, gerc ekc i haritası c ıkarılmıştır. 13

22 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ I nsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. Maddesi yer yüzündeki bütün insanlara yoksul olmama hakkını vermektedir yılına kadar yeryüzünden aşırı yoksulluğu ve ac lığı ortadan kaldırmak binyıl hedefi olarak belirlenmiştir. Bize göre bölgesel kalkınma programlarının nihai hedefi yoksulluğu azaltan ve uzun dönemde yoksulluğu yok edecek bir zenginleşme olmalıdır. Türkiye I statistik Kurumu (TÜI K) in Ocak tarihli Yoksulluk Çalışması sonuc larına göre 2010 yılı itibarıyla Türkiye de göreli yoksulluk oranı % 16,6 olup Ankara nın da ic inde yer aldığı Batı Anadolu (TR5) I BBS Düzey-1 Bölgesinde bu oran yüzde 14,5 dir. Ankara, Düzey 2 bölgeleri arasında I stanbul dan sonra en c ok göc hareketinin olduğu ikinci bölgedir. Kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşmasının ve köylerin kentsel alana dahil edilmesinin yol ac tığı yeni kentsel yoksulluk olgusu Ankara nın yaşam kalitesini, sosyal barışını ve huzurunu tehdit etmemesi ic in yerel araştırmalarla yeni sorunların gecikmeden tespit edilip proaktif politikalarla ve yenilikc i uygulamalarla c özülmesi gerekmektedir. 12) ÇALIŞMANIN ÖZGÜN DEĞERİ Ankara da yoksulluğa ilişkin derinlemesine araştırmalar yapılması ve Ankara yoksulluk haritasının c ıkarılması, Ankara Kalkınma Ajansının 2011 Yılı Doğrudan Destek Programının öncelikli faaliyet konuları arasındadır. Dolayısıyla Ankara nın Kentsel Yoksulluk Haritası projesi desteklenecek faaliyet alanıyla bire bir ilgilidir. Kalkınma Ajanslarının Doğrudan Destek Programlarının hedefi, Bölge Planında belirlenen vizyonun, ana temaların ve bunlara ilişkin temel amac ların optimum zamanda ve düzeyde gerc ekleşmesini sağlamaktır. Proje teklifimiz Bölge Planında belirlenen vizyon, ana temalar ve temel amac ların gerc ekleştirilebilmesinde birincil öneme ve aciliyete sahiptir. Ankara Kalkınma Ajansının paydaşlarla birlikte katılımcı bir şekilde belirlediği Yaşam ve mekan kalitesi yüksek Ankara vizyonuna ulaşabilmek ic in her şeyden önce yoksulluk sorununun c özülmesi gerekir. Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkanı sunan, katılımcı ve sosyal bağları güc lü, beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan Ankara amacını gerc ekleştirebilmek ic in yoksulluk üreten bütün yerel kaynakların belirlenmesi ve ortadan kaldırılması gerekir Ankara Bölge Planının Göc ü iyi yönetmek, yoksullukla mücadele etmek, dezavantajlı kesimleri desteklemek olarak belirlenen 1.2 nolu stratejik amacı ancak yerel yoksulluk haritaları c ıkarılarak gerc ekleştirilebilir Ankara Bölge Planının amacı olarak belirlenen Yoksullukla mücadele ederek bireyler arasında fırsat eşitliği sağlamak ic in ön koşul, Ankara kentsel alanındaki yoksulluğa yönelik güncel, güvenilir, ayrıntılı, işlevsel bir harita c ıkarmak ve zengin bir veri tabanı oluşturmaktır. 14

23 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 13) ÇALIŞMANIN İÇERDİĞİ KATMA DEĞER OLUŞTURACAK UNSURLAR Yerel düzeyde yoksulluk sorununu c özebilecek politikalar geliştirebilmenin ön şartı yerel yoksulluk düzeyinin, yoksulluğun yerel dağılımının ve yoksulluğun yerel kaynaklarının doğru tespitidir. Yerel yoksulluk haritalarının c ıkarılması bize bu fırsatı vermektedir. TÜI K in Hanehalkı Bütc e Anketi ve Hanehalkı Gelir ve Yaşam Anketindeki makro düzeydeki verilerle bizim gerc ekleştirdiğimiz Hanehalkı Yoksulluk Anketinden elde ettiğimiz mikro düzeydeki veriler entegre edilerek erek yoksulluğun Ankara kentsel alanındaki dağılımını belirleyen yerel ekonomik ve sosyal faktörler tek tek ortaya c ıkarılacaktır. Üniversitemizin teorik bilgi birikimi ile ortağımız olan Kimse Yok Mu Derneği nin uygulama birikimi sinerji oluşturacak şekilde entegre edilerek yoksulluk üreten yerel faktörleri ortadan kaldırmaya yönelik yenilikc i yerel politikalar dizayn edilecektir. 14) PROJENİN MALİ VE KURUMSAL AÇILARDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Proje yürütücüsü olan Turgut Özal Üniversitesi ve proje ortağımız olan Kimse Yok Mu Derneği, üniversite-sivil toplum işbirliğinde örnek alınabilecek bir yoksullukla mücadele modeli geliştirmek istediği ic in her iki kurum da bu projeyi başlatmaya ve sürdürmeye büyük önem vermiştir. Her iki kurum da projeden beklenen sonuc ları sürdürebilecek kurumsal ve mali kapasiteye sahiptir. Özgürlükc ü, girişimci, insan odaklı bir dünya üniversitesi vizyonu, inovatif girişimcilik ve proje kültürü, transdisipliner c alışma metodu, millet-devlet bütünleşmesi felsefesi ve sosyal sorumluluk bilinciyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlara yüksek duyarlılık gösteren Turgut Özal Üniversitesi bu projeyi yerel sorunlara yerel ve yenilikc i c özümler üretme fırsatı olarak değerlendirmektedir. Proje ortağımız olan Kimse Yok Mu Derneği de yerel, bölgesel ve küresel düzeyde uyguladığı yenilikc i yoksullukla mücadele politikalarıyla öne c ıkmış bir sivil toplum kuruluşudur. Proje ortağımız bundan sonra Ankara kentsel alanında dağıtacağı sosyal yardımlarda ve uygulayacağı yeni projelerde ürettiğimiz veri tabanını kullanacaktır. 15

24

25 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI BÖLÜM 2 DÜNYA DA YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜMÜ Yoksulluk, 21. Yüzyılda bütün insanlığın elbirliği ve güc birliği yaparak c özmesi gereken en temel küresel nitelikteki sosyal sorunlardan birisidir. Yoksulluk sorununun küresel bir sorun olması nedeniyle Birleşmiş Milletler Teşkilatı nın Eylül 2000 tarihinde gerc ekleştirdiği Binyıl Zirvesi nde 2015 yılına kadar Aşırı yoksulluğu ve ac lığı ortadan kaldırmak birinci binyıl hedefi olarak belirlenmiştir (UNDP, Gerc ekten de mutlak yoksulluğu ve ac lığı azaltma konusunda Çin, Hindistan, Brezilya gibi büyük nüfuslu ve düşük gelirli ülkelerin uygulamış olduğu yoksullukla mücadele politikaları büyük ölc üde başarılı olmuş, son yıl ic inde yüzmilyonlarca insan ac lık tehlikesinden kurtarılmıştır. Ancak göreli yoksulluk hala en büyük sosyal ve insani sorun olmaya devam etmektedir. Ülke ekonomilerinin hızlı büyümesi ve milli gelirin hızlı artması, gelir dağılımının bozuk olması nedeniyle tek başına göreli yoksulluk sorununu c özememekte, hatta zenginleri daha zengin, yoksulları daha yoksul yaparak göreli yoksulluğun artmasına bile yol ac abilmektedir. Dünyanın gelire dayalı göreli yoksulluk haritasına bakıldığında az c ok bütün ülkelerde göreli yoksulluğun mevcut olduğu görülmektedir (Bakınız Harita-1). Harita rengi maviye doğru koyulaştıkc a göreli yoksulluk oranı artmakta, harita rengi beyaza doğru ac ıldıkc a göreli yoksulluk oranı azalmaktadır. Ulusal yoksulluk sınırı esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranıyla ilgili en son istatistiklere baktığımızda dünyada göreli yoksulluk sorununu c özmede en başarılı olan ülkeler sırasıyla Tayvan (%1.16), Çin (%2.8), Malezya (%3.6), Tunus (%3,8), Litvanya (%4), I rlanda (%5.5), Avusturya (%6), Fransa (%6.2), I svic re (%6.9), Kazakistan (%8.2), Sırbistan (8.8), Kanada (%9.4) ve Tayland (%9.6) dır. (Bakınız, Tablo-1). Çünkü bu ülkeler göreli yoksulluk oranını yüzde 10 un altına düşürebilmişlerdir. Özellikle Çin, 1.3 milyarlık nüfusuyla ve kişi başına gelir düzeyi c ok düşük olmasına rağmen göreli yoksulluk oranını yüzde 2,8 e düşürerek dikkat c ekmektedir. Yine ulusal yoksulluk sınırı esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranıyla ilgili en son istatistiklere baktığımızda dünyada göreli yoksulluk sorununu c özmede en başarısız olan ülkeler sırasıyla Çad (% 80), Haiti (%80), Liberya (%80), Kongo (%71), Nijerya (%70), Zimbabwe (%68), Nijer (%63), Senegal (%54), Kenya (%50), Güney Afrika (%50), Eritre (%50) dir. (Bakınız, Tablo). Çünkü bu ülkelerde göreli yoksulluk oranı yüzde 50 ve üzerindedir. Göreli yoksulluk oranının ABD de % 12, Rusya da % 13,1, I ngiltere de %14, Güney Kore de %15, Japonya da %15,7, Almanya da %15.5, Türkiye de %17.11, I spanya da yüzde 19.8, I srail de %23.6, Arjantin de %30 olduğu dikkate alındığında yoksulluğun sadece gelişmekte olan ülkeler ic in değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler ic in de önemli 17

26 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ bir sorun olduğu, ekonomik gelişmenin tek başına yoksulluk sorununu c özemediği anlaşılmaktadır. Yeryüzünde göreli yoksulluk, Afrika ve Latin Amerika kıtalarında yoğunlaşmış olmakla birlikte, en gelişmiş ülkeler dâhil kıtasal ve ülkesel ölc ekte mekânsal olarak c ok yaygındır. Bu nedenle hem genel olarak yeryüzü ölc eğinde hem de özel olarak ülke, bölge, kent, ilc e, köy ölc eğinde göreli yoksul sayısını azaltıp yoksulluk oranını sistematik olarak düşürebilmek ic in yenilikc i yoksullukla mücadele programlarına ihtiyac vardır. Sivil toplum kuruluşları, devlet, iş dünyası ve üniversite elbirliği ile yoksulluk sorununa ciddi bic imde eğilerek yoksulluğun ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, siyasal, coğrafi nedenlerini tespit ederek ortak c özüm yöntemleri geliştirmeleri gerekmektedir. Sonuc olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu olan yoksulluk sorununu topyekün ortadan kaldırabilmek ic in yeryüzünde mutlak yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak, göreli yoksulluğu ise sıfıra yaklaştırmak insanlığın ortak nihai hedefi Harita-1: DÜNYANIN GÖRELĠ YOKSULLUK HARĠTASI (2011) 1 olmalıdır. Harita-1: DÜNYANIN GÖRELİ YOKSULLUK HARİTASI (2011) 1 Harita Kaynağı: Veri Kaynağı: UN, CIA World Factbook Harita Kaynağı: Veri Kaynağı: UN, CIA World Factbook 1- Kullanılan veriler, her ülke ic in mevcut olan en güncel yılın verisidir. 18

27 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-1: DÜNYA ÜLKELERĠNĠN YOKSULLUK ORANLARI (2011) 2 Tablo-1: DÜNYA ÜLKELERİNİN YOKSULLUK ORANLARI (2011) 2 Ülke Ulusal Yoksulluk Sınırı altında kalan Nüfus (%) 1 Chad 80 2 Haiti 80 3 Liberia 80 4 Congo, Democratic Republic of the 71 7 Nigeria Zimbabwe Niger Kenya South Africa Eritrea Argentina Israel Greece Spain Turkey Japan Germany Korea, South United Kingdom Russia United States Thailand Canada Serbia Kazakhstan Switzerland France Austria Ireland Lithuania Tunisia Malaysia China Taiwan 1.16 Kaynak: UN, CIA World Factbook Kaynak: UN, CIA World Factbook 2 Kullanılan veriler, her ülke için mevcut olan en güncel yılın verisidir Kullanılan veriler, her ülke ic in mevcut olan en güncel yılın verisidir. 19

28

29 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI BÖLÜM 3 TÜRKİYE DE YOKSULLUĞUN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. TÜI K in Yoksulluk Çalışması-2010 verilerine göre Türkiye genelinde satın alma gücü paritesine göre kişi başı dolar cinsinden yoksulluk sınırlarına göre yoksulluk oranları giderek düşmektedir. Türkiye de kişi başı günlük harcaması satınalma gücü paritesine göre 1,25 doların altında kalan fert sayısı istatistiklere girmeyecek kadar azalarak neredeyse sıfırlandığı ic in TÜI K Yoksulluk Çalışması-2010 bülteninde bununla ilgili herhangi bir veri yoktur (Tablo-2). Türkiye de kişi başı günlük harcaması satınalma gücü paritesine göre 2,15 doların altında kalan fert sayısı ise yine c ok azalmış olup bu kritere göre fert yoksulluk oranı 2009 yılında % 0,22, 2010 yılında ise % 0,21 olarak tahmin edilmiştir (Tablo-2).. Türkiye de kişi başı günlük harcaması satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sınırına göre ise 2009 yılında % 4,35 olan fert yoksulluk oranı 2010 yılında önemli ölc üde azalarak % 3,66 ya düşmüştür (Tablo-2). Tablo-2 Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları, Yöntemler Fert yoksulluk oranı (%) (*) TÜRKİYE Kişi başı günlük 2,15 $ ın altı (*) 3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 Kişi başı günlük 4,3 $ ın altı (*) 30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 KENT Kişi başı günlük 2,15 $ ın altı (*) 2,37 1,54 1,23 0,97 0,42 0,09 0,19 0,04 0,04 Kişi başı günlük 4,3 $ ın altı (*) 24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96 0,97 KIR Kişi başı günlük 2,15 $ ın altı (*) 4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 Kişi başı günlük 4,3 $ ın altı (*) 38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 (1) Satınalma gücü paritesine (SGP) göre hesaplama yapılmıştır yılı için 1 $ ın SGP ne göre karşılığı olarak 0,990 TL kullanılmıştır. (*) 2007 yılından itibaren yeni nüfus projeksiyonları kullanılmaktadır. 2. TÜI K in Yoksulluk Çalışması-2010 verilerine göre kırsal yerlerde yaşayanların yoksulluk riski kentsel yerlerde yaşayanlardan daha fazladır. 21

30 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sınırı esas alındığında, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda 2009 yılında % 11,92 olan fert yoksulluk oranı 2010 yılında % 9,61 e düşerken, kentsel yerlerde yaşayanların yoksulluk oranı % 0,96 dan % 0,97 ye yükselmiştir (Tablo-2). Bu veriler, 2010 yılı itibarıyla kırsal kesimdeki yoksulluğun kısmen azalıken kentsel kesimdeki yoksulluğun atalet kazanıp sabit kaldığını, aynı zamanda kırsal kesimdeki yoksulluğun kentsel kesimdeki yoksulluktan yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Yani, Türkiye de kırsal yoksulluğun görünümü kentsel yoksulluğun görünümünden 10 kat daha vahimdir Bu veriler ışığında, kırsal kesimin kentsel kesime göre sosyal yardımlardan ve ekonomik büyümeden daha az pay aldığı, sosyal yardımlara erişimin kırsal kesimde daha az olduğu, kırsal yoksulluğun kentsel yoksulluğa göre daha kronik olduğu, dolayısıyla geliştirilecek yoksullukla mücadele stratejilerinin ağırlık merkezinin kırsal kesim olması gerektiği söylenebilir. 3. TÜI K in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, verilerine göre Türkiye ic in hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranı giderek düşmektedir (Tablo-3). Gelire dayalı göreli yoksulluğun ölc üsü olarak eşdeğer hanehalkı kişibaşına medyan gelirin yüzde 50 si esas alındığında göreli yoksulluk oranı 2006 yılında yüzde 18,4, 2007 yılında yüzde 15,4, 2008 yılında yüzde 16,1, 2009 yılında yüzde 16,9, 2010 yılında ise yüzde 16,6 olarak gerc ekleşmiştir. Bu veriler, 2008 ve 2009 yıllarında dünya ekonomik krizinin de etkisiyle Türkiye genelinde göreli yoksulluk oranının arttığını, 2010 yılında ise az da olsa azaldığını göstermektedir. 22

31 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-3: Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına (Türkiye için hesaplanan) göre yoksul sayıları, yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı (Türkiye) Yoksulluk riski Yoksulluk sınırı (TL) Yoksul sayısı (Bin kişi) Yoksulların oranı (%) Yoksulluk açığı(*) 2006 % 40-40% ,5 28,6 % 50-50% ,4 31,1 % 60-60% ,0 33,4 % 70-70% ,1 34, % 40-40% ,3 23,7 % 50-50% ,4 25,7 % 60-60% ,8 27,2 % 70-70% ,7 29, % 40-40% ,6 22,8 % 50-50% ,1 25,3 % 60-60% ,7 27,1 % 70-70% ,6 30, % 40-40% ,3 24,3 % 50-50% ,9 26,9 % 60-60% ,8 28,6 % 70-70% ,8 31, % 40-40% ,0 24,0 % 50-50% ,6 26,9 % 60-60% ,5 28,7 % 70-70% ,4 31,5 Not: 1) Gelir referans dönemleri bir önceki takvim yılıdır. 2) Yoksulluk hesaplamasında eşdeğer hanehalkı gelirleri, Düzey 2 bazında TÜFE ile düzeltilmiştir. Kaynak: TÜI K, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması,

32 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 4. TÜI K in Yoksulluk Çalışması-2010 verilerine göre Türkiye genelinde hanehalkı büyüklüğü 1 olan aileler ic in 2010 yılı ac lık sınırı 141 TL, hanehalkı büyüklüğü 2 olan aileler ic in ac lık sınırı 213 TL, hanehalkı büyüklüğü 3 olan aileler ic in ac lık sınırı 174 TL, hanehalkı büyüklüğü 4 olan aileler ic in ac lık sınırı ise 205 TL olarak hesaplanmıştır (Tablo-4). Bu verilere göre 2010 yılında dört kişilik bir ailenin sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmesi, yani ac lık sorununu c özebilmesi ic in minimum 205 TL gıda harcaması yapması gerekmektedir. Tablo-4: Hanehalkı büyüklüğüne göre açlık sınırları, Türkiye (1) Gıda harcamalarından oluşan yoksulluk sınırıdır (2) Gıda ve gıda dışı harcamalardan oluşan yoksulluk sınırıdır (3) Gıda yoksulluk sınırı, 2003 temel yıllı Tüketici Fiyat Endeksi nin gıda ana grup indeksi ile; gıda ve gıda dışı bileşenlerden oluşan yoksulluk sınırı ise genel indeks ile genişletilerek 2010 yılına inflate edilmiştir Kaynak: TÜI K, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması,

33 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 5. TÜI K in Yoksulluk Çalışması-2010 verilerine göre Türkiye genelinde hanehalkı büyüklüğü 1 olan aileler ic in 2010 yılı gıda ve gıda dışı harcamalardan oluşan yoksulluk sınırı 396 TL, hanehalkı büyüklüğü 2 olan aileler ic in yoksulluk sınırı 599 TL, hanehalkı büyüklüğü 3 olan aileler ic in yoksulluk sınırı 759 TL, hanehalkı büyüklüğü 4 olan aileler ic in yoksulluk sınırı ise 896 TL olarak hesaplanmıştır (Tablo-4). Bu verilere göre 2010 yılında dört kişilik bir ailenin gıda ve gıda dışı temel ihtiyac larını karşılayabilmesi, yani yoksulluk sorununu c özebilmesi ic in minimum 896 TL gıda ve gıda dışı harcama yapması gerekmektedir. 6. TÜI K in Yoksulluk Çalışması verileri göre, Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk ölc ütü olarak medyan gelirin yüzde 50 si esas alındığında, -Gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı 3 Bin 689 TL, -Gelire dayalı göreli yoksulluk oranı yüzde 16,6, -Toplam yoksul sayısı 11 Milyon 817 Bin, -Yoksulluk ac ığı ise 26,9 c ıkmaktadır (Harita-2). Bu verilere göre Türkiye de c ok büyük kısmı kırsal kesimde yaşamakta olan 11 Milyon 817 Bin göreli yoksul insanımız vardır. Türkiye yi herkes ic in yaşanabilir bir ülke haline getirebilmemiz ic in 11 Milyon 817 bin insanın yoksulluk cenderesinden kurtarılması gerekmektedir. Bu, hepimiz ic in en büyük sosyal sorumluluktur. 25

34 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Harita-2: Türkiye nin Yoksulluk Görünümü TÜRKİYE NİN YOKSULLUK GÖRÜNÜMÜ (TÜİK ) (Medyan Gelirin %50 si Esas Alınmıştır.) YOKSULLUK SINIRI : 3 BİN 689 TL YOKSULLUK ORANI : % 16,6 YOKSULLUK SAYISI : 11 MİLYON 817 BİN İNSAN YOKSULLUK AÇIĞI : 26,9 Veri Kaynağı: TÜI K Yoksulluk Çalışması, i. Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı: Türkiye geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si esas alınmıştır. TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk sınırı 3,689 TL dir. ii. Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksulluk oranı: Ülke geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si olan 3,689 TL den daha az yıllık gelir elde edenlerin sayısının Türkiye nüfusuna oranıdır. TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk oranı yüzde 16,6 dır. iii. Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksul sayısı: Türkiye geneli yıllık eşdeğer hanehalkı kişi başı kullanılabilir gelirin medyan değerinin yüzde 50 si olan 3,689 TL den daha az yıllık gelir elde edenlerin toplam sayısıdır. TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksul sayısı 11,817,000 dir. iv. Türkiye geneli gelire dayalı göreli yoksulluk açığı: TÜI K Yoksulluk Çalışması 2010 Bültenine göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk ac ığı 26,9 dur. 26,9, 100 den c ok düşük olduğu ic in Türkiye geneli ic in yoksulluk riski derecesinin düşük olduğu söylenebilir. 26

35 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 5. TÜI K in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, verilerine bakıldığında dünya ekonomik krizinin de etkisiyle 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye genelinde yoksul sayısının 2007 yılında 1 Milyon 887 Bin azaldığı, ancak 2008 dünya krizinin de negatif yan etkisiyle 2008 yılında yoksul sayısının 598 bin arttığını, 2009 yılında ilaveten 768 bin arttığını görüyoruz. Yani dünya ekonomik krizi yıllarında Türkiye de 1 Milyon 366 Bin kişiyi göreli yoksulluk sınırının altına c ekerek göreli yoksulluğun artmasına yol ac mıştır yılında ise 74 Bin kişi göreli yoksulluk sınırının üzerine c ıkmıştır (Harita-3). Harita-3: Küresel Krizinin Türkiye de Yoksulluğa Etkisi DÜNYA EKONOMİK KRİZİN TÜRKİYE DE YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ (TÜİK-2010) (Medyan Gelirin %50 si Esas Alınmıştır.) 2006 : 12 Milyon 412 Bin İNSAN 2007 : 10 Milyon 525 Bin İNSAN ( - 1 Milyon 887 Bin Azalış) 2008 : 11 Milyon 123 Bin İNSAN ( Bin Artış) 2009 : 11 Milyon 891 Bin İNSAN ( Bin Artış) 2010 : 11 Milyon 817 Bin İNSAN ( - 74 Bin Azalış) Veri Kaynağı: TÜI K Yoksulluk Çalışması,

36

37 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI BÖLÜM 4 TÜRKİYE DE YOKSULLUĞUN BÖLGESEL GÖRÜNÜMÜ TÜI K in 2010 Yoksulluk Çalışması, sadece Türkiye nin genel yoksulluk görünümünü, kentsel ve kırasal yoksulluk görünümünü değil aynı zamanda, Kalkınma Bakanlığı nın tespit ettiği 12 I statistiki Bölge Birimi (I BB) düzeyinde yoksulluğun bölgesel görünümünü de vermektedir (Tablo-5). Aşağıdaki haritada Kalkınma Bakanlığı nın tespit ettiği 1. Düzeydeki 12 I statistiki Bölge Birimi kodlarıyla birlikte gösterilmiştir (Harita-4). Haritadan görüleceği üzere Ankara ve Konya TR5 kodlu istatistiki bölge ic inde yer almaktadır (Bakınız: kalkinma.gov.tr/portaldesign/portalcontrols/webicerikgosterim.aspx?enc=83d5a6f F03C7B4FCC26F B0B). Bu bölümde, TÜI K in 2010 Yoksulluk Çalışmasından elde edilen bölgesel yoksulluk verileri Türkiye haritasına yerleştirilerek, - Bölgesel yoksulluk gözle görülür hale getirilmeye c alışılmış ve - Bölgesel yoksulluk karşılaştırmaları kolaylaştırılmıştır. Harita-4: Türkiye nin 12 İstatistiki Bölge Birimi (Düzey 1) Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı Resim Kaynağı: nin_%c4%b0bbs si 29

38 2. Türkiye de Göreli Yoksulluk Oranının Bölgesel Görünümü TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 1. Türkiye de Göreli Yoksulluk Sınırının Bölgesel Görünümü Bölgelerin medyan gelirinin yüzde 50 si esas alınarak bölgesel göreli yoksulluk sınırları karşılaştırıldığında, Türkiye nin 12 istatistiki bölge birimi ic erisinde, - Göreli yoksulluk sınırının en yüksek olduğu bölge 5161 TL ile TR1 Kodlu I stanbul Alt Bölgesidir. - Göreli yoksulluk sınırının en düşük olduğu bölge 1817 TL ile TRC Kodlu Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. - Ankara nın ic inde bulunduğu TR5 Kodlu Batı Anadolu bölgesi ise 4387 TL ile göreli yoksulluk sınırının ikinci en yüksek olduğu bölgedir (Harita-5). Bu verilere göre, - TR1 I stanbul alt bölgesinde yaşayan bir insanın yıllık harcanabilir geliri 5161 TL nin altına -Ankara nın indiğinde içinde göreli bulunduğu yoksul durumuna TR5 bölgesinde düşmektedir. yaģayan bir insanın yıllık harcanabilir geliri 4387 TL nin altına indiğinde göreli yoksul durumuna düģmektedir. - Ankara nın ic inde bulunduğu TR5 bölgesinde yaşayan bir insanın yıllık harcanabilir geliri TRC 4387 Güneydoğu TL nin altına Anadolu indiğinde Bölgesinde göreli yaģayan yoksul bir insanın durumuna yıllık düşmektedir. harcanabilir geliri ise 1817 TRC TL nin Güneydoğu altına indiğinde Anadolu göreli yoksul Bölgesinde durumuna yaşayan düģmektedir. bir insanın yıllık harcanabilir geliri ise 1817 TL nin altına indiğinde göreli yoksul durumuna düşmektedir. Bu verilere göre yıllık harcanabilir geliri 5000 TL olan bir insan Ġstanbul da yaģıyor ise göreli Bu yoksuldur, verilere Ankara göre yıllık veya Diyarbakır da harcanabilir yaģıyor geliri ise 5000 göreli TL yoksul olan değildir. bir insan Benzer I stanbul da Ģekilde yıllık yaşıyor ise göreli harcanabilir yoksuldur, geliri Ankara 2000 TL veya olan bir Diyarbakır da insan Diyarbakır da yaşıyor yaģıyor ise göreli ise göreli yoksul yoksul değildir. değildir, Benzer şekilde Ġstanbul yıllık veya harcanabilir Ankara da geliri yaģıyor 2000 ise göreli TL olan yoksuldur. bir insan Bu Diyarbakır da durum, insanın yaģadığı yaşıyor yerel, ise göreli yoksul mekânsal, değildir, coğrafi I stanbul koģulların veya Ankara da ve yerel yoksulluk yaşıyor ise verilerinin göreli yoksuldur. yoksulluğun Bu tespitinde durum, ve insanın yaşadığı yerel, mekânsal, coğrafi koşulların ve yerel yoksulluk verilerinin yoksulluğun önlenmesinde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. tespitinde ve önlenmesinde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Harita-5: Bölgelerin Göreli Yoksulluk Sınırları Harita-5: Bölgelerin Göreli Yoksulluk Sınırları BÖLGELERİN YOKSULLUK SINIRLARI (TUİK -2010) (Medyan Gelirin %50 si Esas Alınmıştır.) Veri Kaynağı: TÜI K Yoksulluk Çalışması, Veri Kaynağı: TÜĠK Yoksulluk ÇalıĢması, 2010.

39 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 2. Türkiye de Göreli Yoksulluk Oranının Bölgesel Görünümü Bölgelerin medyan gelirinin yüzde 50 si esas alınarak bölgesel göreli yoksulluk oranları karşılaştırıldığında, -Göreli yoksulluk Türkiye nin oranının en yüksek 12 istatistiki olduğu bölge birimi %15.3 ic erisinde, ile TRA Kodlu Kuzeydoğu Anadolu - Göreli Bölgesidir. yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge %15.3 ile TRA Kodlu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesidir. -Göreli yoksulluk oranının en düģük olduğu bölge %9.9 ile TR4 Kodlu Doğu Marmara Bölgesidir. - Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge %9.9 ile TR4 Kodlu Doğu Marmara Bölgesidir. -Ankara nın içinde bulunduğu TR5 Kodlu Batı Anadolu bölgesi ise %14.5 ile Kuzeydoğu - Ankara nın ic inde bulunduğu TR5 Kodlu Batı Anadolu bölgesi ise %14.5 ile Kuzeydoğu Anadolu ve Anadolu Batı Marmara ve Batı Bölgelerinin Marmara ardından Bölgelerinin göreli yoksulluk ardından oranının göreli yoksulluk üçüncü en yüksek oranının üc üncü olduğu en bölgedir yüksek (Harita-6). olduğu bölgedir (Harita-6). Harita-6: Bölgelerin Göreli Yoksulluk Oranları Harita-6: Bölgelerin Göreli Yoksulluk Oranları BÖLGELERİN YOKSULLUK ORANLARI (TUİK ) (Medyan Gelirin %50 si Esas Alınmıştır.) Veri Kaynağı: TÜI K Yoksulluk Çalışması, Veri Kaynağı: TÜĠK Yoksulluk ÇalıĢması, Türkiye de 3. Türkiye de Göreli Göreli Yoksul Yoksul Sayılarının Sayılarının Bölgesel Bölgesel Görünümü Görünümü Bölgelerin medyan gelirinin yüzde 50 si esas alınarak göreli yoksul sayıları Bölgelerin medyan gelirinin yüzde 50 si esas alınarak göreli yoksul sayıları karşılaştırıldığında, Türkiye nin 12 istatistiki bölge birimi ic erisinde, karģılaģtırıldığında, Türkiye nin 12 istatistiki bölge birimi içerisinde, - Göreli yoksul sayısının en fazla olduğu bölge 1 Milyon 454 Bin yoksul insanı ile TR1 -Göreli Kodlu yoksul I stanbul sayısının alt bölgesidir. en fazla olduğu bölge 1 Milyon 454 Bin yoksul insanı ile TR1 Kodlu Ġstanbul - Göreli alt yoksul bölgesidir. sayısının en az olduğu bölge 323 Bin yoksul insanı ile TRA Kodlu Kuzeydoğu Anadolu bölgesidir

40 -Göreli yoksul sayısının en az olduğu bölge 323 Bin yoksul insanı ile TRA Kodlu Kuzeydoğu Anadolu bölgesidir. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -Ankara nın içinde bulunduğu TR5 Kodlu Batı Anadolu bölgesi ise 973 bin yoksul insanı ile göreli - Ankara nın yoksul sayısının ic inde dördüncü bulunduğu en yüksek TR5 Kodlu olduğu Batı bölgedir Anadolu (Harita-7). bölgesi ise 973 bin yoksul insanı ile göreli yoksul sayısının dördüncü en yüksek olduğu bölgedir (Harita-7). Yukarıdaki verilere göre, 12 istatistiki bölge içinde TRA Kodlu Kuzeydoğu Anadolu bölgesi Yukarıdaki verilere göre, 12 istatistiki bölge ic inde TRA Kodlu Kuzeydoğu Anadolu hem göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu, hem de göreli yoksul sayısının en düģük bölgesi hem göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu, hem de göreli yoksul sayısının en olduğu düşük bölgedir. olduğu Bu bölgedir. durum sözkonusu Bu durum bölgenin sözkonusu Türkiye nin bölgenin nüfus Türkiye nin yoğunluğu nüfus en az olan yoğunluğu en bölgesi az olan olması bölgesi ile açıklanabilir olması ile (Bakınız: ac ıklanabilir (Bakınız: do?id=10736). Harita-7: Bölgelerin Göreli Yoksul Sayıları Harita-7: Bölgelerin Göreli Yoksul Sayıları BÖLGELERİN YOKSUL SAYILARI (Bin Kişi, TÜİK ) (Medyan Gelirin %50 si Esas Alınmıştır.) Veri Kaynağı: TÜI K Yoksulluk Çalışması, Veri Kaynağı: TÜĠK Yoksulluk ÇalıĢması,

41 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI BÖLÜM 5 ANKARA KENTSEL ALANINDA YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜMÜ Daha önce birinci bölümde de belirtildiği üzere TESEV in 2006 yılında yayımladığı Ankara I l Yoksulluk/Gelişmişlik Haritaları Yol Haritası ve Yoksulluk/Gelişmişlik Haritası Çalışma Grubu El Kitabı literatüre önemli katkıda bulunmuştur. Ancak bu c alışmalarda, alandan toplanan yoksulluk verileri yoksulluk haritasına dönüştürülmemiştir. Dolayısıyla bu değerli c alışmalar teknik anlamda ve uluslararası standartlarda bir yoksulluk haritası değildir. Bu nedenle bu bölümde ele alacağımız Ankara kentsel yoksulluk haritası, Türkiye de kentsel alan ölc eğinde c ıkarılmış olan ilc e ve il bazlı ilk yoksulluk haritası olma özelliğini taşımaktadır. Bu bölümün konusu olan Ankara kentsel alanına giren 16 kentsel ilc ede yoksulluğun görünümü ile ilgili bütün veriler, Nisan 2012-Haziran 2012 döneminde Ankara kentsel alanında uygulanan anket c alışmasından elde edilmiştir. Yine bu c alışmadaki Ankara kentsel alanının yoksulluk haritaları da Ankara kentsel alanında uygulanan anket c alışmasından elde edilen veriler esas alınarak ve STATA programı kullanılarak c izilmiştir. Ankara kentsel yoksulluk haritası projesi kapsamında Ankara kentsel alanına dâhil olan, nüfusu 20,000 den büyük 16 ilc emizde örneklemi TÜI K örnekleme biriminden alınan 3000 hanehalkı üzerinde 7452 bireye anket uygulanmış, toplamda 1 milyon 631 bin 988 hücresel veri STATA ya girilerek 16 kentsel ilc eyi kapsayan yoksulluk haritası c ıkarılmıştır. Ankara nın ilk kentsel yoksulluk haritası, TÜI K in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 nüfus sayımı sonuc ları ile kendimizin Ankara nın 16 ilc esindeki 3000 hanede gerc ekleştirdiği Hanehalkı Yoksulluk Anketi sonuc ları coğrafi bilgi sistemi ile entegre edilerek elde edilmiştir. 1. ANKARA KENTSEL ALANINDA YOKSULLUĞUN GENEL GÖRÜNÜMÜ Nisan 2012-Haziran 2012 döneminde Ankara nın kentsel alanında yapılan anket c alışmasından elde ettiğimiz verilere göre, - Ankara kentsel alanında yıllık kişi başına medyan gelir düzeyi TL dir. - Ankara kentsel alanında yıllık kişi başına medyan gelir düzeyinin %50 si esas alınarak belirlenen göreli yoksulluk sınırı TL dir. - Ankara kentsel alanında yıllık geliri göreli yoksulluk sınırının altında kalan yoksul sayısı dir. 33

42 - Ankara kentsel alanında yıllık geliri göreli yoksulluk sınırının altında kalan yoksul sayısı dir. - TURGUT Ankara kentsel ÖZAL ÜNİVERSİTESİ alanında yıllık kiģi baģına medyan gelir düzeyinin %50 si esas alınarak belirlenen göreli yoksulluk oranı %7.3 tür. - Ankara kentsel alanında yıllık kişi başına medyan gelir düzeyinin %50 si esas - alınarak Ankara kentsel belirlenen alanında göreli yoksulluk açığı oranı 22.5 dir %7.3 tür. (Harita-8). - Ankara kentsel alanında yoksulluk ac ığı 22.5 dir (Harita-8). Harita-8: Ankara Kentsel Alanında Yoksulluğun Genel Görünümü Harita-8: Ankara Kentsel Alanında Yoksulluğun Genel Görünümü 2. ANKARA KENTSEL ALANINDA MUTLAK YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜMÜ Birinci bölümde değinildiği üzere uluslararası 39 mutlak yoksulluk sınırları üc kademeli olarak ölc ülmektedir. Satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 1 ABD Doları nın (0.99 TL) altında harcama yapanlar, kişi başı günlük 2.15 ABD Doları nın (2.13 TL) altında harcama yapanlar ve kişi başı günlük 4.3 ABD Doları nın (4.25 TL) altında harcama yapanlar. Ankara Kentsel alanında yapılan anket sonucunda elde edilen verilere göre, - Satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 1 ABD Doları nın (0.99 TL), yıllık TL nin altında harcama yapanların kentsel nüfusa oranı sıfırdır. Yani Ankara kentsel alanında kişi başı günlük harcaması 1 ABD Doları nın altında olan kişi yoktur. - Satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2.15 ABD Doları nın (0.99 TL), yıllık 777 TL nin altında harcama yapanların kentsel nüfusa oranı On binde 5 tir. - Satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 4.30 ABD Doları nın (0.99 TL), yıllık 1554 TL nin altında harcama yapanların kentsel nüfusa oranı ise Binde 3.60 dır. 34

43 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Yukarıdaki verilerden hareketle Ankara kentsel alanında mutlak yoksulluğun sıfıra yakın olduğu sonucuna varılabilir. 3. ANKARA KENTSEL ALANININ KENTSEL ALAN BAZLI GÖRELİ YOKSULLUK HARİTASI Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanında, kentsel alanın yıllık eşdeğer hanehalkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranına göre göreli yoksulluk haritası c ıkarılmıştır (Harita-9). Bu harita ilc elerin kendi medyan geliri değil, ankara kentsel alanının medyan geliri esas alınarak c ıkarıldığı ic in yoksulluğun kentsel alan bazlı ekonomik ve sosyal nedenlerini göstermede ve il bazlı yoksullukla mücadele stratejisinin belirlenmesinde daha kullanışlıdır. Ankara kentsel alanının kentsel alan bazlı göreli yoksulluk haritasına bakıldığında, - Kentsel alan bazlı göreli yoksulluğun en yüksek olduğu ilc eler, haritada en koyu renkle gösterilmiş olan Akyurt, Elmadağ ve Kazan dır. Bu veriler, Akyurt, Elmadağ ve Kazan ilc elerindeki medyan gelir düzeyinin kentsel alan medyan gelir düzeyinin altında olduğunu göstermektedir. - Kentsel alan bazlı göreli yoksulluğun en düşük olduğu ilc eler, haritada en ac ık renkle gösterilmiş olan Etimesgut, Çankaya, Yenimahalle, Çubuk ve Polatlı ilc eleridir. - Haritada beyaz renkle gösterilmiş olan 9 ilc e ( Nallıhan, Kızılcahamam, Ayaş, Haymana, Bala, Evren, Kalecik, Güdül, Çamlıdere) nüfusu den az olan kırsal ilc eler olduğu ve dolayısıyla kentsel alana dahil olmadığı ic in araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. - Pursaklar ilc esinin haritası STATA programında tanımlanmadığı ic in Pursaklar ilc esinin yoksulluk haritası da c ıkarılamamıştır. 35

44 -Pursaklar ilçesinin haritası STATA programında tanımlanmadığı için Pursaklar ilçesinin yoksulluk haritası da çıkarılamamıģtır. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Harita-9: Ankara Ġlçeleri Kentsel Alan Bazlı Göreli Yoksulluk Haritası Harita-9: Ankara İlçeleri Kentsel Alan Bazlı Göreli Yoksulluk Haritası 4. ANKARA KENTSEL ALANINDAKĠ ĠLÇELERĠN KENTSEL ALAN BAZLI GÖRELĠ YOKSULLUK ORANLARI Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eģdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranına bakıldığında, -Ankara kentsel alanı için göreli yoksulluk oranı %7,3 tür. 4. ANKARA KENTSEL ALANINDAKİ İLÇELERI N KENTSEL ALAN BAZLI GÖRELİ YOKSULLUK ORANLARI -Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu ilçe %36,5 ile Akyurt ilçesidir. Akyurt u yüzde 32,9 ile Elmadağ, yüzde 30 ile Kazan izlemektedir. Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranına bakıldığında, -Göreli yoksulluk oranının en düģük olduğu ilçe %04 ile Etimesgut ilçesidir. Etimesgut u % 2 - Ankara ile Çankaya, kentsel %4 alanı ile Yenimahalle ic in göreli izlemektedir yoksulluk (Tablo-6). oranı %7,3 tür Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu ilc e %36,5 ile Akyurt ilc esidir. Akyurt u yüzde 32,9 ile Elmadağ, yüzde 30 ile Kazan izlemektedir. - Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu ilc e %04 ile Etimesgut ilc esidir. Etimesgut u % 2 ile Çankaya, %4 ile Yenimahalle izlemektedir (Tablo-6). Tablo-6: Tablo-6: Ankara Ankara İlçeleri Ġlçeleri Kentsel Alan Bazlı Göreli Göreli Yoksulluk Yoksulluk Oranları Oranları 36 42

45 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 4. ANKARA KENTSEL ALANININ İLÇE BAZLI GÖRELİ YOKSULLUK HARİTASI VE ORANLARI Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanında, ilc elerin kendi yıllık eşdeğer hanehalkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranına göre göreli yoksulluk haritası c ıkarılmıştır (Harita-10). Bu harita ilc elerin kendi medyan gelir düzeyleri esas alınarak c ıkarıldığı ic in yoksulluğun ilc e bazlı ekonomik ve sosyal nedenlerini göstermede ve ilc e bazlı yoksullukla mücadele stratejisinin belirlenmesinde daha kullanışlıdır. Ankara kentsel alanının ilc e bazlı göreli yoksulluk haritasına bakıldığında, - I lc e bazlı göreli yoksulluğun en yüksek olduğu ilc e, haritada en koyu renkle gösterilmiş olan Sincan ilc esidir. Sincan ilc esinden sonra ilc e bazlı göreli yoksulluğun ikinci en yüksek olduğu ilc e Çankaya ilc esidir. Çankaya ilc esinin medyan gelir düzeyi Ankara kentsel alanının medyan gelir düzeyinin iki katından daha fazla olduğu ic in doğal olarak Çankaya nın kentsel alan bazlı göreli yoksulluk oranı yukarıda değindiğimiz gibi c ok düşük c ıkmıştı. Ancak Çankaya ilc esi bazlı göreli yoksulluk oranı hesaplandığında, Çankaya da göreli yoksulluk oranı diğer ilc elerin ilc e bazlı göreli yoksulluk oranları ic inde ikinci en yüksek oran c ıkmaktadır. Bu durum Çankaya ilc esindeki gelir dağılımı bozukluğunun diğer ilc elere göre daha yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir. - I lc e bazlı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu ilc eler ise Kec iören, Akyurt, Beypazarı ve Gölbaşı ilc eleridir. - I lc e bazlı göreli yoksulluğun en düşük olduğu ilc eler, haritada en ac ık renkle gösterilmiş olan Kazan, Çubuk, Elmadağ, Mamak, Altındağ, Yenimahalle, Polatlı ve Şereflikoc hisar ilc eleridir (Tablo-7). 37

46 Harita-10: Ankara Ġlçeleri Ġlçe Bazlı Göreli Yoksulluk Haritası TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Harita-10: Ankara Ġlçeleri Ġlçe Bazlı Göreli Yoksulluk Haritası Harita-10: Ankara İlçeleri İlçe Bazlı Göreli Yoksulluk Haritası Tablo-7: Ankara Ġlçeleri Ġlçe Bazlı Göreli Yoksulluk Oranları Tablo-7: Ankara İlçeleri İlçe Bazlı Göreli Yoksulluk Oranları Tablo-7: Ankara Ġlçeleri Ġlçe Bazlı Göreli Yoksulluk Oranları

47 Yoksulluk açığı =((Yoksulluk sınırı-yoksulların EFB medyan geliri)/yoksulluk sınırı)*100 formülüne göre hesaplanmaktadır. Anket bulgularına göre ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 5. ANKARA KENTSEL İLÇELERİNDE YOKSULLUK AÇIĞI DÜZEYLERİ Birinci bölümde ac ıklandığı gibi yoksulluk ac ığı, yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Yoksulluk ac ığının 100 e yaklaşması, yoksulluğun derecesinin c ok fazla olduğunu, küc ülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az olduğunu ifade etmektedir. - Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk açığı 22 dir (Tablo-8). 20, 100 den çok düģük olduğu için Ankara kentsel alanında yoksulluk riski derecesinin düģük olduğu Yoksulluk ac ığı =((Yoksulluk sınırı-yoksulların EFB medyan geliri)/yoksulluk sınırı)*100 formülüne göre hesaplanmaktadır. söylenebilir. Aynı zamanda bu rakam TÜĠK in hesapladığı Türkiye geneli yoksulluk açığı olan 26,9 un altında olduğu için Ankara kentsel alanının yoksulluk riskinin Türkiye genelinin Anket bulgularına göre yoksulluk riskinden düģük olduğunu göstermektedir. - Ankara kentsel alanı gelire dayalı göreli yoksulluk ac ığı 22 dir (Tablo-8). 20, 100 den c ok düşük olduğu ic in Ankara kentsel alanında yoksulluk riski derecesinin düşük olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu rakam TÜI K in hesapladığı Türkiye geneli yoksulluk ac ığı olan 26,9 un altında olduğu ic in Ankara kentsel alanının yoksulluk riskinin Türkiye genelinin yoksulluk riskinden düşük olduğunu göstermektedir. -Ankara da yoksulluk riskinin en az olduğu ilçeler sırasıyla Kazan, Pursaklar, Çankaya, Mamak ve Etimesgut ilçeleridir. - Ankara da yoksulluk riskinin en az olduğu ilc eler sırasıyla Kazan, Pursaklar, Çankaya, Mamak ve Etimesgut ilc eleridir. -Ankara da yoksulluk açığının ve dolayısıyla yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ilçeler - Ankara da yoksulluk ac ığının ve dolayısıyla yoksulluk riskinin en yüksek olduğu ilc eler sırasıyla Gölbaşı, Elmadağ, Akyurt ve Yenimahalle ilc eleridir (Tablo-8). sırasıyla GölbaĢı, Elmadağ, Akyurt ve Yenimahalle ilçeleridir (Tablo-8). Tablo-8: Ankara Ġlçeleri Yoksulluk Açığı Düzeyleri Tablo-8: Ankara İlçeleri Yoksulluk Açığı Düzeyleri 6. ANKARA KENTSEL İLÇELERİNDE EŞDEĞER KİŞİ BAŞI YILLIK GELİR HARİTASI Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanındaki ilc elerin eşdeğer kişibaşı yıllık kullanılabilir gelir düzeyleri esas alınarak eşdeğer kişibaşı gelir haritası c ıkarılmıştır (Harita-11)

48 kiģibaģı gelir haritası çıkarılmıģtır (Harita-11). Çıkarılan eģdeğer kiģi baģı gelir haritasına göre, TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -EĢdeğer kiģibaģı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin en yüksek olduğu ilçeler, haritada en Çıkarılan koyu renkle eşdeğer gösterilmiģ kişi başı olan gelir Çankaya haritasına ve Beypazarı göre, ilçeleridir. - - EĢdeğer Eşdeğer kiģibaģı kişibaşı yıllık yıllık kullanılabilir kullanılabilir gelir düzeyinin gelir düzeyinin en düģük olduğu en yüksek ilçeler, olduğu haritada ilc eler, en açık haritada en koyu renkle gösterilmiş olan Çankaya ve Beypazarı ilc eleridir renkle gösterilmiģ olan Akyurt, Keçiören, Sincan ve Altındağ ilçeleridir. - Eşdeğer kişibaşı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin en düşük olduğu ilc eler, haritada en ac ık renkle gösterilmiş olan Akyurt, Kec iören, Sincan ve Altındağ ilc eleridir. Harita-11: Ankara Kentsel Ġlçeleri EĢdeğer KiĢi BaĢı Gelir Haritası Harita-11: Ankara Kentsel İlçeleri Eşdeğer Kişi Başı Gelir Haritası 7. ANKARA KENTSEL İLÇELERİNDE EŞDEĞER KİŞİ BAŞI YILLIK GELİR DÜZEYİ Anket verilerine göre, ilc elerin eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyleri karşılaştırıldığında, - Ankara geneli ic in eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi TL dir. - Ankara kentsel alanı ic inde en yüksek yıllık gelire sahip olanlar Çankaya ilc esinde oturmaktadır. Çankaya ilc esinde yaşayanlar TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının 2 katından daha fazla yıllık gelire sahiptir. - Beypazarı ve Mamak ilc elerinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi Ankara kentsel alan ortalamasının üzerindedir. - Akyurt, Kec iören, Sincan, Altındağ, Şereflikoc hisar, Gölbaşı, Çubuk, Elmadağ, Yenimahalle, Kazan, Etimesgut ve Polatlı ilc elerinde ise eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi Ankara kentsel alan ortalamasının altındadır. - Eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin en yüksek olduğu ilc e TL ile Çankaya ilc esidir. Eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin ikinci enyüksek olduğu ilc e TL ile Beypazarı ilc esidir. 40

49 Çankaya ilçesidir. EĢdeğer kiģi baģı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin ikinci enyüksek olduğu ilçe TL ile Beypazarı ilçesidir. ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI - EĢdeğer kiģi baģı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin en düģük olduğu ilçe 5773 TL ile Akyurt - ilçesidir Eşdeğer (Tablo-9). kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin en düşük olduğu ilc e 5773 TL ile Akyurt ilc esidir (Tablo-9). Tablo-9: Ankara Kentsel Ġlçelerinde EĢdeğer KiĢibaĢı Gelir Düzeyleri Tablo-9: Ankara Kentsel I lc elerinde Eşdeğer Kişibaşı Gelir Düzeyleri 8. ANKARA KENTSEL ALAN HANEHALKI 47 HARCAMA HARİTASI Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanındaki ilc elerin ortalama aylık hanehalkı harcamaları esas alınarak Ankara kentsel alan harcama haritası c ıkarılmıştır (Harita-12). Ankara kentsel alan harcama haritasına bakıldığında, - Ortalama aylık harcama düzeyinin en yüksek olduğu ilc eler, haritada en koyu renkle boyanmış olan Çankaya ve Etimesgut ilc eleridir. - Ortalama aylık harcama düzeyinin en düşük olduğu ilc eler, haritada en ac ık renkle boyanmış olan Şereflikoc hisar, Kazan, Elmadağ, Mamak, Altındağ ve Akyurt ilc eleridir (Harita-12). 41

50 olan ġereflikoçhisar, Kazan, Elmadağ, Mamak, Altındağ ve Akyurt ilçeleridir (Harita-12). TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Harita-12: Ankara Kentsel Ġlçeleri Hanehalkı Aylık Harcama Haritası Harita-12: Ankara Kentsel İlçeleri Hanehalkı Aylık Harcama Haritası 9. ANKARA KENTSEL İLÇELERİN AYLIK HANEHALKI HARCAMA DÜZEYLERİ Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanındaki ilc elerin ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyleri karşılaştırıldığında, - Ankara kentsel alanında ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi 1924 TL dir. Çankaya ve Etimesgut ilc elerindeki hanelerin aylık harcama düzeyi Ankara ortalamasının 48 üzerindedir. Diğer ilc elerdeki hanelerin aylık harcama düzeyi Ankara ortalamasının altındadır. - Ortalama aylık harcama düzeyinin en yüksek olduğu ilc e 3378 TL ile Çankaya ilc esidir, ortalama aylık harcama düzeyinin ikinci en yüksek olduğu ilc e ise 2903 TL ile Etimesgut ilc esidir. - Ortalama aylık harcama düzeyinin en düşük olduğu ilc e 933 TL ile Şereflikoc hisar ilc esidir (Tablo-10). 42

51 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-10: Ankara Kentsel Ġlçeleri Hanehalkı Aylık Harcama Düzeyleri Tablo-10: Ankara Kentsel İlçeleri Hanehalkı Aylık Harcama Düzeyleri 10. ANKARA KENTSEL ALANI HANEHALKI TASARRUF HARİTASI Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanındaki ilc elerin ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranı esas alınarak Ankara kentsel alan tasarruf haritası c ıkarılmıştır (Harita-13). 49 Ankara kentsel alan tasarruf haritasına bakıldığında, - Ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranının en yüksek olduğu ilc eler, haritada en koyu renkle boyanmış olan Sincan, Yenimahalle, Mamak, Polatlı, Elmadağ ve Kec iören, Altındağ, Etimesgut, Beypazarı ilc eleridir. - Ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranının en düşük olduğu ilc eler, haritada en ac ık renkle boyanmış olan Şereflikoc hisar, Kazan, Çankaya ve Akyurt ilc eleridir (Harita-13). 43

52 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Harita-13: Ankara Kentsel Ġlçeleri Hanehalkı Tasarruf Oranları Haritası Harita-13: Ankara Kentsel İlçeleri Hanehalkı Tasarruf Oranları Haritası 11. ANKARA KENTSEL İLÇELERİNİN AYLIK HANEHALKI TASARRUF ORANLARI Anket bulgularına göre Ankara nın nüfusu 20,000 den 50 büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanındaki ilc elerin ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranları karşılaştırıldığında, - Ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranının en yüksek olduğu ilc e yüzde 12 oranı ile Sincan ilc esidir. - Ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranının en düşük olduğu ilc e (-) binde 6 ile Kazan ilc esidir. - Ankara kentsel alanında ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranı yüzde 7 dir. Kazan, Çankaya ve Akyurt ilc elerinde hanehalkının ortalama tasarruf oranı Ankara ortalamasının altındadır. Pursaklar, Şereflikoc hisar, Çubuk ve Beypazarı ilc elerinin ortalama aylık hanehalkı tasarruf oranı Ankara ortalaması ile aynıdır. Sincan, Yenimahalle, Mamak, Polatlı, Elmadağ, Kec iören, Altındağ, Etimesgut ilc elerinde hanehalkı ortalama tasarruf oranı ise Ankara ortalamasının üzerindedir. (Tablo-11). 44

53 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-11: Ankara Kentsel İlçeleri Hanehalkı Tasarruf Oranları 12. ANKARA KENTSEL ALAN HANEHALKI GIDA HARCAMA HARİTASI Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanındaki ilc elerin ortalama aylık hanehalkı gıda harcamsı esas alınarak Ankara kentsel alan gıda harcama haritası c ıkarılmıştır (Harita-14). Ankara kentsel alan gıda harcama haritasına bakıldığında, - Ortalama aylık hanehalkı gıda harcama düzeyinin en yüksek olduğu ilc e, haritada en koyu renkle boyanmış olan Çankaya ilc esidir. Çankaya dan sonra Yenimahalle ve Kec iören ilc eleri gelmektedir. - Ortalama aylık hanehalkı gıda harcama düzeyinin en düşük olduğu ilc eler, haritada en ac ık renkle boyanmış olan Elmadağ, Polatlı, Beypazarı, Sincan, Pursaklar, Etimesgut, Çubuk, Gölbaşı, Mamak ilc eleridir (Harita-14). 45

54 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Harita-14: Ankara Kentsel İlçeleri Hanehalkı Aylık Gıda Harcamaları 13. ANKARA KENTSEL İLÇELERİNDE AYLIK HANEHALKI GIDA HARCAMA DÜZEYİ Anket bulgularına göre Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanındaki ilc elerin ortalama aylık hanehalkı gıda harcama düzeyleri karşılaştırıldığında, - Ortalama aylık hanehalkı gıda harcama düzeyinin en yüksek olduğu ilc e 604 TL ile Çankaya ilc esidir. Çankaya dan sonra 449 TL ile Yenimahalle, 377 TL ile Kec iören ilc esi gelmektedir. - Ankara kentsel alanındaki haneler gıda satınalmak ic in aylık ortalama 374 TL harcamaktadırlar. Sadece Çankaya ve Yenimahalle ilc esindeki haneler Ankara kentsel alan ortalama aylık gıda harcamasının üzerinde gıda harcaması yapmaktadırlar. Diğer ilc elerdeki haneler ise Ankara kentsel alan ortalama aylık gıda harcamasının altında gıda harcaması yapmaktadırlar. - Ortalama aylık hanehalkı gıda harcama düzeyinin en düşük olduğu ilc e ise 230 TL ile Elmadağ, 234 TL ile Polatlı ilc esidir (Tablo-12). 46

55 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-12: Ankara Kentsel İlçeleri Hanehalkı Aylık Gıda Harcamaları Düzeyleri 14. ANKARA KENTSEL İLÇELERİNDE SOSYAL YARDIMLARA ERİŞİM ORANI Anket verilerine göre, Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanında, ilc elerin sosyal yardımlara erişim oranı karşılaştırıldığında, - Sosyal yardımlara erişim oranının en yüksek olduğu ilc e yüzde 30.6 ile Elmadağ ilc esidir. - Sosyal yardımlara erişim oranının en düşük olduğu ilc e yüzde 2.3 ile Etimesgut ilc esidir. - Ankara kentsel alanında sosyal yardımlara erişim oranı yüzde 8.12 dir. - Elmadağ, Akyurt, Altındağ, Gölbaşı, Mamak ve Kec iören ilc elerinde hanelerin sosyal yardımlara erişim oranı Ankara ortalamasının üzerindedir. - Etimesgut, Pursaklar, Çubuk, Kazan, Yenimahalle, Çankaya, Polatlı, Beypazarı, Şereflikoc hisar ve Sincan ilc elerinde ise hanelerin sosyal yardımlara erişim oranı Ankara ortalamasının altındadır (Tablo-13). 47

56 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-13: Ankara Kentsel İlçeleri Sosyal Yardımlara Erişim Oranları 15. ANKARA KENTSEL İLÇELERİ MEMNUNİYET GÖSTERGESİ Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanında, ilc elerde ankete katılan hanelere hayatınızdan memnunmusunuz? sorusu sorulmuştur. Ankete katılanların verdiği cevaplara göre hayattan memnuniyet durumları karşılaştırıldığında, - En mutlu insanlar Çankaya ve Pursaklar ilc elerinde yaşamaktadır. Çankaya ve Pursaklarda ankete katılanların yüzde 84 ü hayatından memnun olduğunu ifade etmiştir. Çankaya ilc esinde ankete katılanların sadece yüzde 2 si, Pursaklar ilc esinde ankete katılanların sadece yüzde 7 si hayatından memnun olmadığını belirtmiştir. - Kazan, Altındağ ve Gölbaşı ilc elerinde yaşayanların memnuniyet oranı yüzde 50 nin altında iken, bu üc ilc e dışındaki diğer bütün kentsel ilc elerde akete katılanların yüzde 50 den fazlası hayatından memnun olduğunu söylemiştir. - En mutsuz insanlar Kazan ilc esinde yaşamaktadır. Kazan ilc esinde ankete katılanların ancak yüzde 21 i hayatından memnun olduğunu ifade etmiştir (Tablo-14). 48

57 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-14: Ankara Kentsel İlçeleri Memnuniyet Göstergesi 16. ANKARA KENTSEL İLÇELERİ GEÇİNME GÖSTERGESİ Ankara nın nüfusu 20,000 den büyük olan 16 kentsel ilc esini kapsayan Ankara kentsel alanında, ilc elerde ankete katılan hanelere hanelere Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca gec inebiliyormusunu? sorusu sorulmuştur. Ankete katılanların verdiği cevaplara göre hanelerin mevcut geliriyle gec inme durumu karşılaştırıldığında, - Çankaya ilc esinde ankete katılanların yüzde 85 i mevcut geliriyle gec inebildiğini söylemiştir. - Elmadağ ilc esinde ise ankete katılanların yüzde 94 ü mevcut geliriyle gec inemediğini ifade etmiştir. - Elmadağ, Kazan, Gölbaşı, Şereflikoc hisar, Altındağ ve Akyurt ilc elerinde ankete katılanların yüzde50 den fazlası mevcut geliriyle gec inemediğini ifade etmiştir. - Çankaya, Pursaklar, Etimesgut, Polatlı, Yenimahalle, Mamak, Beypazarı ve Çubuk ilc elerinde katılımcıların yüzde 50 den fazlası mevcut geliriyle gec inebildiğini ifade etmiştir. - Ankara kentsel alanı geneli esas alındığında ise, toplam ankete katılanların yüzde 37 si mevcut geliriyle gec inmenin zor olduğunu, yüzde 49 u mevcut geliriyle orta düzeyde gec inebildiğini, yüzde 14 ü ise mevcut geliriyle rahatc a gec indiğini söylemiştir (Tablo-15). 49

58 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-15: Ankara Kentsel İlçeleri Geçinme Göstergesi 50

59 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI BÖLÜM 6 ANKARA DA KENTSEL YOKSULLUĞUN EKONOMİK VE SOSYOLOJİK ANALİZİ I. YOKSULLUK İLE YEREL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna verilen cevaplar iktisadi analize tabi tutularak hem Ankara kentsel alanında hem de tek tek 16 kentsel ilc e bazında yoksullukla yerel gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki irdelenmiştir. A. ANKARA KENTSEL ALANINDA YOKSULLUKLA YEREL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Ankara kentsel alanında ankete katılanların, -Yüzde si gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde si gelişmiş c evre olarak, -Yüzde i gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde 0.98 i ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-16). - Ankara genelinde ankete cevap verenler ic inde yaşadıkları yerleşim yerinin gelişmiş ve gelişmemiş olduğunu düşünenlerin oranı ise yaklaşık olarak birbirine eşit (gelişmiş cevabını verenlerin oranı %24.5, gelişmemiş cevabını verenlerin oranı %24.45) c ıkmaktadır. - Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranı %7.30 dur. TÜI K 2010 Yoksulluk c alışmasına göre Türkiye geneli ic in gelire dayalı göreli yoksulluk oranı nın yüzde 16,6 olduğu düşünüldüğünde Ankara kentsel alanında göreli yoksulluk riskinin Türkiye geneline göre 2.3 kat daha az olduğu söylenebilir. TÜI K 2010 Yoksulluk c alışmasına göre Ankara nın ic inde bulunduğu TR5 Kodlu Batı Anadolu bölgesinde gelire dayalı göreli yoksulluk oranının %14.5 olduğu dikkate alındığında Ankara kentsel alanında göreli yoksulluk riskinin TR5 Kodlu Batı Anadolu bölgesine göre 2 kat daha az olduğu söylenebilir. - Ankara kentsel alanında yıllık kişi başına medyan gelir düzeyi TL dir. - Ankara kentsel alanında eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi TL dir. 51

60 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ankara kentsel alanında ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi TL dir. - Ankara kentsel alanında yaşayan ailelerin aylık ortalama gıda harcaması 374 TL dir. Ankara kentsel alanında yaşayan aileler gelirlerinin yaklaşık olarak yüzde 20 sini gıda harcaması ic in kullanmaktadırlar. - Ankara kentsel alanında yaşayan insanların yarısı (%50.07) oturduğu c evreyi gelişmekte olan bir c evre olarak, dörtte biri ise gelişmemiş bir c evre olarak görmektedir. Bu durumda Ankara kentsel alanında yaşayanların yüzde 75 i oturduğu c evreyi gelişmiş bir c evre olarak değerlendirmemektedir. Ankara daki yerel yönetimlerin halkta gelişmiş bir c evre algısı oluşturabilmek ic in c ok büyük yatırım yapması gerektiği ac ıktır. Tablo-16: Ankara Geneli Gelişmişlik Algısı B. ANKARA KENTSEL ALANINDAKİ İLÇELERDE YOKSULLUKLA YEREL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Anket sonuc larına göre Ankara kentsel alanı ic inde yaşadıkları yerleşim yerinin c ok gelişmiş olduğu cevabını verenlerin oranı oldukc a düşük c ıkmaktadır. Ankara kentsel ilc elerinde arasında yaşadıkları yerleşim yerinin c ok gelişmiş olduğu cevabını verenlerin en yüksek oranda olduğu ilc e %2.56 ile Polatlı c ıkmaktadır. Yaşadıkları yerin gelişmekte olduğunu düşünen ilc eler arasında en yüksek oran %88.7 ile Kazan c ıkmaktadır. Bu ilc eyi sırasıyla Beypazarı (%75) ve Çubuk (%65.7) takip etmektedir. 52

61 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Yaşadıkları yerleşim yerinin gelişmiş olduğunu düşünenlerin en c ok olduğu ilc e %63.2 ile Çankaya c ıkmaktadır. Etimesgut ve Yenimahalle de yaşayanların ise sırasıyla %54.5 ve %46.7 si yaşadıkları yerleşim yerinin gelişmiş olduğunu düşünmektedir. Ankete oturduğu yerleşim yerinin gelişmemiş olduğu cevabını verenlerin en c ok olduğu ilk üc ilc e sırasıyla Şereflikoc hisar (%88.3), Elmadağ (%57.1) ve Akyurt (%43.4) tur. 1. AKYURT İLÇESİNDE YOKSULLUK- YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Akyurt ilc esinde ankete katılanların - Yüzde si gelişmekte olan c evre olarak, - Yüzde ı gelişmemiş c evre olarak, - Yüzde 7.55 i gelişmiş c evre olarak, - Yüzde 1.89 u c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-17). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında 16 kentsel ilc e arasında %36,5 ile Akyurt ilc esi birinci sıradadır. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Akyurt ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 5 kat daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Akyurt ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu bir ilc edir. - Akyurt ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi (5.773 TL) Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) neredeyse yarısı (%56) kadardır. - Akyurt ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi ise 1147 TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) yaklaşık %60 ı kadardır. - Akyurt ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması 328 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin biraz altında kalmaktadır. - Hem kentsel alan bazlı hem de ilc e bazlı gelire ve harcamaya dayalı göreli yoksulluğun yaygın olduğu Akyurt ilc esinde yaşayanların yarıya yakını (%47.17) oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan bir c evre olarak, diğer yarıya yakını (%43.40) ise gelişmemiş c evre olarak görmektedir. Ankara kentsel alanı ic inde göreli yoksulluğun en yaygın, göreli yoksulluk riskinin 5 kat daha fazla olduğu Akyurt ilc esinde yaşayanların yüzde 91 i yaşadığı c evrenin gelişmiş olduğunu düşünmemektedir. 53

62 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-17: Akyurt İlçesi Gelişmişlik Algısı 2. ALTINDAĞ İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Altındağ ilc esinde ankete katılanların -Yüzde si gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde i gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde si gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir. -Altındağ ilc esinde ankete katılanların hic birici oturduğu c evrenin c ok gelişmiş olduğunu düşünmemektedir (Tablo-18). -Anket bulgularına göre Altındağ ilc esi, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında 16 kentsel ilc e arasında %17.9 ile beşinci en yüksek ilc edir. -Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Altındağ ilc esinde yaşayanların yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 2.5 kat daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. -Altındağ ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun düşük düzeyde olduğu bir ilc edir. 54

63 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI -Altındağ ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi (6.949 TL ) Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) c ok altında olup ancak %67 si kadardır. - Altındağ ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi ise 1169 TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) yaklaşık %61 i kadardır. -Kentsel alan bazlı gelire ve harcamaya dayalı göreli yoksulluğun yaygın olması nedeniyle Altındağ ilc esinde yaşayanların yarıya yakını (%45.42) oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan bir c evre olarak, diğer yarıya yakını (%42.08) ise gelişmemiş c evre olarak görmektedir. Göreli yoksulluğun Ankara kentsel alanı ortalamasına göre 2.5 kat daha fazla olduğu Altındağ ilc esinde yaşayanların yüzde 87.5 i yaşadığı c evrenin gelişmiş olduğunu düşünmemektedir. Tablo-18: Altındağ İlçesi Gelişmişlik Algısı 3. BEYPAZARI İLÇESİNDE YOKSULLUK- YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Beypazarı ilc esinde ankete katılanların -Yüzde 75 i gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde i gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde 6.25 i gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-19). 55

64 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Beypazarı ilc esi 16 kentsel ilc e arasında %17 ile yedinci en yüksek ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Beypazarı ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 2.3 kat daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Beypazarı ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu bir ilc edir. - Beypazarı ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) %55 üzerindedir. - Beypazarı ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi ise 1468 TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) %76 sı kadardır. - Beypazarı ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması 240 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 64 üne karşılık gelmektedir. - Hem kentsel alan bazlı hem de ilc e bazlı gelire ve harcamaya dayalı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu Beypazarı ilc esinde yaşayanların yüzde 75 i oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan bir c evre olarak görmektedir. - Beypazarı ilc esinde orta düzeyde göreli yoksullukla gelişmekte olan c evre ilişkisi gayet net olarak ortaya c ıkmaktadır. Beypazarı ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının (10.322) %55 üzerindedir. Muhtemelen bu kişilerden oluşan yüzde 6.25 lik bir kesim gelişmiş bir c evrede oturmakta ve oturduğu yerleşim yerini gelişmiş bir c evre olarak görmektedir. Tablo-19: Beypazarı İlçesi Gelişmişlik Algısı 56

65 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 4. ÇANKAYA İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Çankaya ilc esinde ankete katılanların -Yüzde si gelişmiş c evre olarak, -Yüzde ı gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde 4.00 ı gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde 2.40 ı ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-20). -Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Çankaya ilc esi 16 kentsel ilc e arasında yüzde 2 ile Etimesgut tan sonra en düşük ikinci ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Çankaya ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 3.6 kat daha az olduğu söylenebilir. - Çankaya ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluk oranı sıralamasında 16 kentsel ilc e arasında Sican dan sonra ikinci sıradadır. Yani Çankaya kentsel alan bazlı göreli yoksulluk sıralamasında ikinci endüşük ilc e iken ilc e bazlı göreli yoksulluk sıralamasında ikinci en yüksek ilc edir. Bu durum daha önce de değinildiği gibi ilc eler arasında en yüksek medyan gelire sahip olan Çankaya ilc esindeki gelir dağılımı bozukluğunun diğer ilc elere göre daha yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir. Diğer yandan bu veri ilc e bazında yoksullukla mücadele programının en yüksek gelir düzeyine sahip en gelişmiş ilc elerde bile ne kadar gerekli olduğunun bir göstergesi sayılabilir. - Çankaya ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alanının en yükseğidir ve Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) iki kat üzerindedir. - Çankaya ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi 3378 TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1.924 TL) % 75 üzerindedir. - Çankaya ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 604 TL ile Ankara kentsel alanının en yükseğidir ve Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin 1.6 kat üzerindedir. - Hem kentsel alan bazlı en yüksek gelir ve harcamaya düzeyine hem de kentsel alan bazlı ikinci en düşük göreli yoksulluğa sahip Çankaya ilc esinde yaşayanların yüzde 63 ü oturduğu yerleşim yerini gelişmiş bir c evre olarak görmektedir. - I lc e bazlı göreli yoksulluğun ikinci en yüksek olduğu ilc e olarak Çankaya da yaşayanların yüzde 30 u oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan, yüzde 4 ü ise gelişmemiş bir c evre olarak değerlendirmektedir. 57

66 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-20: Çankaya İlçesi Gelişmişlik Algısı 5. ÇUBUK İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Çubuk ilc esinde ankete katılanların -Yüzde ü gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde i gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde 7,41 i gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-21). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Çubuk ilc esi 16 kentsel ilc e arasında %6.5 ile beşinci en düşük ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Çubuk ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre daha az olduğu söylenebilir. - Çubuk ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun en düşük olduğu ilc eler arasındadır. - Çubuk ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) altında olup %73 üne karşılık gelmektedir. - Çubuk ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi 1608 TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) % 84 ü kadardır. 58

67 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI - Çubuk ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 293 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 78 ine karşılık gelmektedir. - Hem kentsel alan bazlı hem de ilc e bazlı gelire dayalı göreli yoksulluğun düşük düzeyde olduğu ancak aynı zamanda kişilerin gelir ve harcanma düzeyinin Ankara kentsel alan ortalamasının altında olduğu Çubuk ilc esinde yaşayanların % 66 sı oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan bir c evre olarak görmektedir. - Çubuk ilc esinde de orta düzeyde göreli yoksullukla gelişmekte olan c evre ilişkisi gayet net olarak ortaya c ıkmaktadır. Çubuk ilc esinde yaşayanların sadece %7 si oturduğu yerleşim yerini gelişmiş bir c evre olarak görmektedir. Tablo-21: Çubuk İlçesi Gelişmişlik Algısı 6. ELMADAĞ İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Elmadağ ilc esinde ankete katılanların -Yüzde ü gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde sı gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde 3.90 ı ise gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-22). 59

68 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Elmadağ ilc esi 16 kentsel ilc e arasında %32.90 ile Akyurt tan sonra ikinci en yüksek ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Elmadağ ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 4.5 kat daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Elmadağ ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu bir ilc edir. - Elmadağ ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi (9.104 TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) biraz altında olup yüzde 88 ine karşılık gelmektedir. - Elmadağ ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi ise 1135 TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) ancak %59 u kadardır. Elmadağ, 16 kentsel ilc e arasında Şereflikoc hisar ve Kazan ilc elerinin ardından üc üncü en düşük hanehalkı harcama düzeyine sahiptir. -Elmadağ ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması 230 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 61. ine karşılık gelmektedir. Elmadağ, 16 kentsel ilc e arasında en düşük hanehalkı gıda harcama düzeyine sahip olan ilc edir. -16 kentsel ilc e arasında en düşük hanehalkı gıda harcama düzeyine ve ikinci en yüksek kentsel alan bazlı gelire dayalı göreli yoksulluk oranına sahip olan Elmadağ ilc esinde yaşayanların yüzde 57 si oturduğu yerleşim yerini gelişmemiş bir c evre olarak görmektedir. - Elmadağ ilc esinde yüksek düzeyde göreli yoksullukla gelişmemiş c evre ilişkisi gayet net olarak ortaya c ıkmaktadır. Tablo-22: Elmadağ İlçesi Gelişmişlik Algısı 60

69 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 7. ETİMESGUT İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Etimesgut ilc esinde ankete katılanların - Yüzde i gelişmiş c evre olarak, - Yüzde sı gelişmekte olan c evre olarak, - Binde 8 i gelişmemiş c evre olarak, - Binde 4 ü ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-23). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Etimesgut ilc esi 16 kentsel ilc e arasında binde 4 ile en geride olan ilc edir. Yani Etimesgut ilc esi Ankara da göreli yoksulluğun en düşük olduğu ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Etimesgut ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 18 kat daha düşük olduğu söylenebilir. - Etimesgut ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu bir ilc edir. - Etimesgut ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) biraz altında olup yüzde 93 üne karşılık gelmektedir. - Etimesgut ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi, TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) % 66 üzerindedir. - Etimesgut ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması 271 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 72 sine karşılık gelmektedir. - Kentsel alan bazlı gelire dayalı göreli yoksulluğun en az düzeyde olduğu Etimesgut ilc esinde yaşayanların yüzde 54 5 i oturduğu yerleşim yerini gelişmiş bir c evre olarak görmektedir. - Etimesgut ilc esinde düşük düzeyde göreli yoksullukla gelişmiş c evre ilişkisi gayet net olarak ortaya c ıkmaktadır. 61

70 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-23: Etimesgut İlçesi Gelişmişlik Algısı 8. GÖLBAŞI İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Gölbaşı ilc esinde ankete katılanların - Yüzde i gelişmekte olan c evre olarak, - Yüzde i gelişmiş c evre olarak, - Yüzde 9.92 si ise gelişmemiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-24). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Gölbaşı ilc esi 16 kentsel ilc e arasında yüzde 17.1 ile altıncı en yüksek ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Gölbaşı ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 2.3 kat daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Gölbaşı ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu bir ilc edir. - Gölbaşı ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi (7.360 TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) altında olup ancak yüzde 72 ine karşılık gelmektedir. - Gölbaşı ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi 1345TL ile Ankara 62

71 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI kentsel alan ortalamasının (1924 TL) altında olup ancak % 70 i kadardır. - Gölbaşı ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 295 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin altında olup yüzde 79 una karşılık gelmektedir. - Kentsel alan bazlı gelire dayalı göreli yoksulluk oranının kentsel ortalamadan 2.3 kat daha yüksek, gelir ve harcama düzeyinin ise kentsel ortalamanın yüzde 70 ine ulaşabildiği Gölbaşı ilc esinde yaşayanların yüzde 57 si oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan bir c evre olarak, yüzde 10 u ise gelişmemiş c evre olarak görmektedir. - Gölbaşı ilc esinde yüksek düzeyde göreli yoksullukla gelişmekte olan ve gelişmemiş c evre ilişkisi gayet net olarak ortaya c ıkmaktadır. Tablo-24: Gölbaşı İlçesi Gelişmişlik Algısı 9. KAZAN İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Kazan ilc esinde ankete katılanların - Yüzde i gelişmekte olan c evre olarak, - Yüzde 8.06 sı gelişmemiş c evre olarak, - Yüzde 3.23 ü ise gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-25). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan 63

72 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Kazan ilc esi 16 kentsel ilc e arasında %30.0 ile Akyurt ve Elmadağ dan sonra üc üncü en yüksek ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Kazan lc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 4.3 kat daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Kazan ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun düşük düzeyde olduğu bir ilc edir. I lc e bazlı göreli yoksulluğun c ok düşük, kent bazlı göreli yoksulluğun ise c ok yüksek c ıkmasının nedeni ilc e ortalama gelir düzeyinin kent ortalama gelir düzeyinden düşük olmasına rağmen ilc e bazında gelir dağılımının diğer ilc elere göre daha iyi olması olabilir. - Kazan ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) biraz altında olup yüzde 92 sine karşılık gelmektedir. - Kazan ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi 1104 TL ile Şereflikoc hisar ilc esinden sonra ikinci en düşük düzey olup Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) neredeyse yarısı (%57) kadardır. - Kazan ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması 293 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 78 ine karşılık gelmektedir. - Kazan ilc esinde kentsel alan bazlı gelire dayalı göreli yoksulluk oranı c ok yüksek olmasına rağmen harcamaya dayalı göreli yoksulluk gelire dayalı göreli yoksulluktan daha vahimdir. Bu nedenle Kazan da göreli yoksulluk daha c ok hissedilmektedir. - Kazan ilc esinde yaşayanların yüzde 89 u oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan bir c evre olarak, yüzde 8 i ise gelişmemiş c evre olarak değerlendirmektedir. Yüksek düzeyde göreli yoksullukla gelişmekte olan ve gelişmemiş c evre ilişkisi ortaya c ıkmaktadır. 64

73 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-25: Kazan İlçesi Gelişmişlik Algısı 10. KEÇİÖREN İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Kec iören ilc esinde ankete katılanların -Yüzde i gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde ü gelişmiş c evre olarak, -Yüzde 9.73 ü gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde 2.19 u ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-26). -Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Kec iören ilc esi 16 kentsel ilc e arasında yüzde 6.7 ile altıncı en düşük ilc esidir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Kec iören ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin kentsel ortalama risk düzeyinin %8 altında olduğu söylenebilir. - Kec iören ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun orta düzeyde olduğu bir ilc edir. - Kec iören ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) c ok altında olup ancak yüzde 58 ine karşılık gelmektedir. 65

74 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Kec iören ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi TL ile Ankara kentsel alan ortalamasına (1924 TL) c ok yakındır (% 96). - Kec iören ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 377 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin biraz üzerindedir. - Kentsel alan bazlı gelire dayalı göreli yoksulluk oranının Ankara kentsel alan ortalamsının altında olduğu Kec iören ilc esinde yaşayanların yüzde i oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan, yüzde ü ise gelişmiş bir c evre olarak görmektedir. Kec iören ilc esinde düşük düzeyde göreli yoksullukla gelişmiş ve gelişmekte olan c evre ilişkisi ortaya c ıkmaktadır. Tablo-26: Keçiören İlçesi Gelişmişlik Algısı 11. MAMAK İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Mamak ilc esinde ankete katılanların - Yüzde i gelişmekte olan c evre olarak, - Yüzde i gelişmemiş c evre olarak, - Yüzde ü ise gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-27). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Mamak 66

75 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI ilc esi 16 kentsel ilc e arasında %10.3 sekizinci en yüksek ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Mamak ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre yüzde 41 daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Mamak ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun düşük düzeyde olduğu bir ilc edir. - Mamak ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) yüzde 14 üzerindedir. Çankaya ve Beypazarı ilc elerinin ardından eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyinin en yüksek olduğu üc üncü ilc edir. - Mamak ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi 1168 TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) ancak yüzde 61 i kadardır. - Mamak ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 299 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 80 ine karşılık gelmektedir. - Mamak ilc esinde harcamaya dayalı göreli yoksulluk gelire dayalı göreli yoksulluktan daha yüksektir. Çünkü Mamak ilc esinde ortalama gelir düzeyi Ankara kentsel alan ortalamasının %14 üzerinde iken ortalama harcama düzeyi kentsel alan ortalamasının yüzde 61 i kadardır. - Mamak ilc esinde yaşayanların yüzde i oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan, yüzde i ise gelişmemiş bir c evre olarak görmektedir. Mamak ilc esinde orta düzeyde göreli yoksullukla gelişmekte olan c evre ilişkisi ortaya c ıkmaktadır. Tablo-27: Mamak İlçesi Gelişmişlik Algısı 67

76 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 12. POLATLI İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Polatlı ilc esinde ankete katılanların -Yüzde i gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde si gelişmiş c evre olarak, -Yüzde u gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde 2.56 sı ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-28). -Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Polatlı ilc esi 16 kentsel ilc e arasında yüzde 9.6 ile 10. en yüksek ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Polatlı ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre yüzde 31 daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. -Polatlı ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun düşük düzeyde olduğu bir ilc edir. -Polatlı ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) biraz altında olup yüzde 93 üne karşılık gelmektedir. - Polatlı ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) dörtte bir altında olup yüzde 74 ü kadardır. -Polatlı ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 234 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin c ok altında olup ancak yüzde 63 üne karşılık gelmektedir. -Polatlı ilc esinde harcamaya dayalı göreli yoksulluk gelire dayalı göreli yoksulluktan daha yüksek olmakla birlikte her ikisi de orta düzeydedir. Çünkü Polatlı ilc esinde ortalama gelir düzeyi Ankara kentsel alan ortalamasının %93 ü iken ortalama harcama düzeyi kentsel alan ortalamasının yüzde 74 ü kadardır. -Polatlı ilc esinde yaşayanların yüzde i oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan, yüzde i ise gelişmiş bir c evre olarak görmektedir. Polatlı ilc esinde orta düzeyde göreli yoksullukla gelişmekte olan ve gelişmiş c evre ilişkisi ortaya c ıkmaktadır. 68

77 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-28: Polatlı İlçesi Gelişmişlik Algısı 13. PURSAKLAR İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Pursaklar ilc esinde ankete katılanların - Yüzde i gelişmekte olan c evre olarak, - Yüzde i gelişmiş c evre olarak, - Yüzde ü gelişmemiş c evre olarak, - Yüzde 1.95 i ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-29). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Pursaklar ilc esi 16 kentsel ilc e arasında yüzde 9.7 ile 9. en yüksek ilc esidir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Pursaklar ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre yüzde 33 daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Pursaklar ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) c ok altında olup ancak % 62 si kadardır. - Pursaklar ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması 265 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin c ok altında olup %71 ine karşılık gelmektedir. - Pursaklar ilc esinde harcamaya dayalı göreli yoksulluk gelire dayalı göreli 69

78 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ yoksulluktan biraz daha yüksek olmakla birlikte her ikisi de orta düzeydedir. Pursaklar ilc esinde yaşayanların yüzde i oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan, yüzde i ise gelişmiş bir c evre olarak görmektedir. Pursaklar ilc esinde orta düzeyde göreli yoksullukla gelişmekte olan ve gelişmiş c evre ilişkisi ortaya c ıkmaktadır. Tablo-29: Pursaklar İlçesi Gelişmişlik Algısı 14. SİNCAN İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Sincan ilc esinde ankete katılanların -Yüzde ü gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde u gelişmiş c evre olarak, -Yüzde sı gelişmemiş c evre olarak, Yüzde 2.42 si ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-30). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Sincan ilc esi 16 kentsel ilc e arasında %5.9 ile dördüncü en düşük ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Sincan ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre yaklaşık olarak yüzde 20 daha düşük olduğu söylenebilir. 70

79 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI - Diğer yandan Sincan, ilc e bazlı göreli yoksulluğun en yüksek olduğu ilc edir. - Sincan ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( 6086 TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) c ok altında olup ancak yüzde 59 una karşılık gelmektedir. - Sincan ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi TL ile Ankara kentsel alan ortalamasının (1924 TL) altında olup % 79 u kadardır. - Sincan ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 247 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin c ok altında olup yüzde 66 sına karşılık gelmektedir. - Sincan da kent bazlı göreli yoksulluk oranı düşük iken ilc e bazlı göreli yoksulluk oranı c ok yüksektir. - Sincan ilc esinde yaşayanların yüzde 56 sı oturduğu yerleşim yerini gelişmekte olan, yüzde 23 ü gelişmiş, yüzde 18 i ise gelişmemiş bir c evre olarak görmektedir. Tablo-30: Sincan İlçesi Gelişmişlik Algısı 15. ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, 71

80 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Şereflikoc hisar ilc esinde ankete katılanların -Yüzde ü gelişmemiş c evre olarak, -Yüzde u gelişmekte olan c evre olarak, -Yüzde 6.67 si ise gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-31). -Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Şereflikoc hisar ilc esi 16 kentsel ilc e arasında yüzde 25.9 ile dördüncü en yüksek ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Şereflikoc hisar ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre 3.5 kat daha yüksek ve yaygın olduğu söylenebilir. - Şereflikoc hisar ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun düşük düzeyde olduğu bir ilc edir. - Şereflikoc hisar ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) c ok altında olup ancak yüzde 69 u kadardır. - Şereflikoc hisar ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi 933 TL ile Ankara kentsel ilc eleri arasında en düşük düzey olup kentsel alan ortalamsının (1924 TL) ancak % 48 ine karşılık gelmektedir. - Şereflikoc hisar ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 324 TL ile Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 87 sine karşılık gelmektedir. - Şereflikoc hisar ilc esinde hem harcamaya dayalı göreli yoksulluk, hem de gelire dayalı göreli yoksulluk c ok yüksektir. - Şereflikoc hisar ilc esinde yaşayanların yüzde 83 ü oturduğu yerleşim yerini gelişmemiş, yüzde 10 u ise gelişmekte olan bir c evre olarak görmektedir. Şereflikoc hisar ilc esinde yüksek düzeyde göreli yoksullukla gelişmemiş ve gelişmekte olan c evre ilişkisi vardır. 72

81 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 31: Şereflikoçhisar İlçesi Gelişmişlik Algısı 16. YENİMAHALLE İLÇESİNDE YOKSULLUK-YEREL GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ Ankette bulunan Oturduğunuz yerleşim yerini gelişmişlik düzeyine göre 4 kategoriye (gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş, çok gelişmiş) ayırırsanız sizin oturduğunuz çevreyi hangi kategoride değerlendirirsiniz? sorusuna, Yenimahalle ilc esinde ankete katılanların - Yüzde i gelişmiş c evre olarak, - Yüzde ü gelişmekte olan c evre olarak, - Yüzde i gelişmemiş c evre olarak, - Yüzde 1.64 ü ise c ok gelişmiş c evre olarak cevap vermiştir (Tablo-32). - Anket bulgularına göre, Ankara kentsel alanının yıllık eşdeğer hane halkı medyan gelirinin %50 si esas alınarak hesaplanan göreli yoksulluk oranı sıralamasında Yenimahalle ilc esi 16 kentsel ilc e arasında %4.0 ile üc üncü en düşük ilc edir. Ankara kentsel alanı ic in göreli yoksulluk oranının %7.3 olduğu düşünüldüğünde Yenimahalle ilc esinde yaşayanların göreli yoksulluk riskinin Ankara nın diğer kentsel alanında yaşayanlara göre %55 daha az olduğu söylenebilir. - Yenimahalle ilc esi aynı zamanda ilc e bazlı göreli yoksulluğun düşük düzeyde olduğu bir ilc edir. 73

82 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Yenimahalle ilc esinde eşdeğer kişi başı yıllık kullanılabilir gelir düzeyi ( TL) ile Ankara kentsel alan ortalamasının ( TL) biraz altında olup %89 u kadardır. - Yenimahalle ilc esinde ortalama aylık hanehalkı harcama düzeyi TL ile Ankara kentsel alan ortalamasına (1924 TL) c ok yakın olup % 97 si kadardır. - Yenimahalle ilc esindeki ailelerin aylık ortalama gıda harcaması ise 449 TL ile Çankaya dan sonra ikinci en yüksek ilc e olup Ankara kentsel alan ortalaması olan 374 TL nin yüzde 20 üzerindedir. -Yenimahalle, hem kentsel alan bazlı hem de ilc e bazlı gelire ve harcamaya dayalı göreli yoksulluğun c ok düşük düzeyde olduğu bir ilc edir. - Yenimahalle ilc esinde yaşayanların yüzde 47 si oturduğu yerleşim yerini gelişmiş, yüzde 40 ı ise gelişmekte olan bir c evre olarak görmektedir. - Yenimahalle ilc esinde düşük düzeyde göreli yoksullukla gelişmiş ve gelişmekte olan c evre ilişkisi gayet net olarak ortaya c ıkmaktadır. Tablo-32: Yenimahalle İlçesi Gelişmişlik Algısı 2. HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna ankete katılın katılımcıların c ok zor, zor, normal, rahat ve c ok rahat cevaplarından birisiyle cevap vermeleri istenmiştir. Ankete verilen cevaplar iktisadi analize tabi tutularak hem Ankara kentsel alanında hem de tek tek 16 kentsel ilc e bazında hanehalkı gelir düzeyi ile gec inme düzeyi arasındaki ilişki irdelenmiştir. 74

83 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI A. ANKARA KENTSEL ALANINDA HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Ankara kentsel alanında ankete katılan katılımcıların - Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde sı zor gec inebiliyorum - Yüzde si c ok zor gec inebiliyorum - Yüzde si rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 2.74 ü ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir (Tablo-33). Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Ankara genelinde hanelerin yüzde 44 5 ine karşılık gelen neredeyse yarısının gec inme zorluğu yaşadığı sonucuna ulaşılmaktadır Tablo-33: Ankara Geneli Geçinme Düzeyi B. ANKARA KENTSEL ALANINDAKİ İLÇELERDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ - Ankara kentsel alanında ilc e bazında mevcut hanehalkı gelir düzeyi ile c ok zor ve zor gec inenlerin toplamının oransal olarak en c ok olduğu ilc eler %72.73 ile Elmadağ ve %72.58 gibi c ok yakın bir oranla Kazan dır. Gec inme zorluğu yaşayan üc üncü ilc e Gölbaşı (%57.25) dır. Dolayısıyla mevcut gelir düzeyi ile en c ok gec im sıkıntısı c eken haneler Elmadağ, Kazan ve Gölbaşı ilc elerinde yaşamaktadır. - Mevcut gelir düzeyi ile rahat ve c ok rahat gec inebildiğini, dolayısıyla gec inme zorluğu yaşamadığını belirtenlerin oransal olarak en c ok olduğu ilk üc ilc e ise sırasıyla c ok rahat cevabı veren hic c ıkmamasına rağmen %30.07 sinin rahat cevabını verdiği Pursaklar, Çankaya (%22.48) ve Yenimahalle (%17.64) dir. - Mevcut hane gelir düzeyi ile Normal gec indiğini belirten ilc eler arasında en yüksek 75

84 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ orana sahip olan ilc e %71.31 ile Etimesgut tur. Bu ilc eyi sırasıyla Çankaya (%64.80) ve Polatlı (%60.26) ilc eleri takip etmektedir. 1. AKYURT İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Akyurt ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde sı normal gec inebiliyorum, - Yüzde i zor gec inebiliyorum, - Yüzde si c ok zor gec inebiliyorum, - Yüzde si rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 3.77 si c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Akyurt ilc esindeki hanelerin yüzde 51 ine karşılık gelen yarıdan fazlasının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 49 unun ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-34). Tablo-34: Akyurt İlçesi Geçinme Düzeyi 2. ALTINDAĞ İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Altındağ ilc esinde ankete katılan katılımcıların 76

85 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI --Yüzde ü normal gec inebiliyorum, - Yüzde u zor gec inebiliyorum, -Yüzde si c ok zor gec inebiliyorum, -Yüzde 8.33 ü rahat gec inebiliyorum, - Binde 8 i ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Altındağ ilc esindeki hanelerin yüzde sine karşılık gelen yarıdan fazlasının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde sinin ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-35). Tablo-35: Altındağ İlçesi Geçinme Düzeyi 3. BEYPAZARI İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Beypazarı ilc esinde ankete katılan katılımcıların -- Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde si zor gec inebiliyorum, 77

86 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Yüzde i c ok zor gec inebiliyorum, - Yüzde 4.17 si rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 4.17 si ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Beypazarı ilc esindeki hanelerin yüzde 48 ine karşılık gelen neredeyse yarısının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 62 sinin ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-36). Tablo-36: Beypazarı İlçesi Geçinme Düzeyi 4. ÇANKAYA İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Çankaya ilc esinde ankete katılan katılımcıların - Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde i rahat gec inebiliyorum, - Yüzde ı zor gec inebiliyorum, - Yüzde 2.40 ı c ok rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 1.60 ı ise c ok zor gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Çankaya ilc esindeki hanelerin sadece yüzde 12 sinin gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 88 inin ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-37). 78

87 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-37: Çankaya İlçesi Geçinme Düzeyi 5. ÇUBUK İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Çubuk ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde u normal gec inebiliyorum, - Yüzde i zor gec inebiliyorum, - Yüzde i c ok zor gec inebiliyorum, - Yüzde 8.33 c ok rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 5.56 sı ise rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Çubuk ilc esindeki hanelerin yüzde 47 ine karşılık gelen neredeyse yarısının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 53 ünün ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-38). 79

88 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-38: Çubuk İlçesi Geçinme Düzeyi 6. ELMADAĞ İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Elmadağ ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde sı c ok zor gec inebiliyorum, - Yüzde si zor gec inebiliyorum, - Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde 3.90 ı rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 2.60 ı ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Elmadağ ilc esindeki hanelerin yüzde 73 üne karşılık gelen neredeyse dörtte üc ünün gec inme zorluğu yaşadığı, yüzde 40 ının şiddetli gec im sıkıntısı c ektiği, sadece yüzde 27 sinin gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-39). - Elmadağ ilc esinde sosyal yardımlara erişim oranı c ok yüksek olduğu halde şiddetli gec im sıkıntısı yaşanması, yoksulluk sorununun sadece sosyal yardım politikasıyla c özülemeyeceğini, sosyal yardımları istihdam ve eğitim politikalarıyla bütünleştiren yenilikc i yoksullukla mücadele stratejilerinin geliştirilmesi zaruriyetini ortaya koymaktadır. 80

89 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-39: Elmadağ İlçesi Geçinme Düzeyi 7. ETİMESGUT İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Etimesgut ilc esinde ankete katılan katılımcıların - Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde ü zor gec inebiliyorum, - Yüzde 6.97 si rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 2.87 si c ok zor gec inebiliyorum, - Binde 4 ü ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Etimesgut ilc esindeki hanelerin sadece yüzde 21 inin gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 79 unun ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-40). 81

90 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-40: Etimesgut İlçesi Geçinme Düzeyi 8. GÖLBAŞI İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Gölbaşı ilc esinde ankete katılan katılımcıların - Yüzde i zor gec inebiliyorum, - Yüzde sı normal gec inebiliyorum, -Yüzde si c ok zor gec inebiliyorum, -Yüzde 8.40 ı rahat gec inebiliyorum, -Yüzde 2.29 u ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Gölbaşı ilc esindeki hanelerin yüzde 57 ine karşılık gelen yarıdan fazlasının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 43 ünün ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-41). Tablo-41: Gölbaşı İlçesi Geçinme Düzeyi 82

91 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 9. KAZAN İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Kazan ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i c ok zor gec inebiliyorum, - Yüzde si zor gec inebiliyorum, -Yüzde i normal gec inebiliyorum, -Yüzde 4.84 ü ise rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Kazan ilc esindeki hanelerin yüzde 73 üne karşılık gelen neredeyse dörtte üc ünün gec inme zorluğu yaşadığı, yüzde 39 unun şiddetli gec im sıkıntısı ic inde olduğu, ancak yüzde 27 sinin gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-42). Tablo-42: Kazan İlçesi Geçinme Düzeyi 10. KEÇİÖREN İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Kec iören ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde si zor gec inebiliyorum, - Yüzde i rahat gec inebiliyorum, - Yüzde 9 u c ok zor gec inebiliyorum, 83

92 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Yüzde 3.41 i ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Kec iören ilc esindeki hanelerin yüzde 44 üne karşılık gelen neredeyse yarısının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 66 sının ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-43). Tablo-43: Keçiören İlçesi Geçinme Düzeyi 11. MAMAK İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Mamak ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde si normal gec inebiliyorum, - Yüzde i c ok zor gec inebiliyorum, -Yüzde ü zor gec inebiliyorum, -Yüzde 5.08 i rahat gec inebiliyorum, -Yüzde 2.26 sı ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. -Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Mamak ilc esindeki hanelerin yüzde 49 una karşılık gelen neredeyse yarısının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 51 inin ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-44). 84

93 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-44: Mamak İlçesi Geçinme Düzeyi 12. POLATLI İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Polatlı ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde sı normal gec inebiliyorum, - Yüzde sı zor gec inebiliyorum, -Yüzde sı rahat gec inebiliyorum, -Yüzde 3.85 i c ok zor gec inebiliyorum, -Yüzde 1.28 i ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. -Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Polatlı ilc esindeki hanelerin yüzde 44 üne karşılık gelen neredeyse yarısının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 66 sının ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-45). 85

94 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-45: Polatlı İlçesi Geçinme Düzeyi 13. PURSAKLAR İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Pursaklar ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde ü normal gec inebiliyorum, - Yüzde si rahat gec inebiliyorum, -Yüzde u zor gec inebiliyorum, -Yüzde si ise c ok zor gec inebiliyorum cevabını vermiştir. - Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Pursaklar ilc esindeki hanelerin yüzde 20 sine karşılık gelen sadece beşte birinin gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 80 inin ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-46). Tablo-46: Pursaklar İlçesi Geçinme Düzeyi 86

95 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 14. SİNCAN İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Sincan ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde ü zor gec inebiliyorum, -Yüzde sı c ok zor gec inebiliyorum, -Yüzde 9.66 sı rahat gec inebiliyorum, -Binde 1 i ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Sincan ilc esindeki hanelerin yüzde 46 sına karşılık gelen neredeyse yarısının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 54 ünün ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-47). Tablo-47: Sincan İlçesi Geçinme Düzeyi 15. ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Şereflikoc hisar ilc esinde ankete katılan katılımcıların -Yüzde ü zor gec inebiliyorum, - Yüzde si normal gec inebiliyorum, 87

96 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -Yüzde si c ok zor gec inebiliyorum, -Yüzde 8.33 ü c ok rahat gec inebiliyorum, -Yüzde 5.00 i ise rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Şereflikoc hisar ilc esindeki hanelerin yüzde 55 ine karşılık gelen yarıdan fazlasının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 45 inin ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-48). Tablo-48: Şereflikoçhisar İlçesi Geçinme Düzeyi 16. YENİMAHALLE İLÇESİNDE HANEHALKI GELİR DÜZEYİ İLE GEÇİNME DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ankette bulunan Toplam aylık hane gelirinizle bir ay boyunca geçinebiliyor musunuz? Sorusuna Yenimahalle ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i normal gec inebiliyorum, - Yüzde ü zor gec inebiliyorum, -Yüzde ü rahat gec inebiliyorum, -Yüzde ü c ok zor gec inebiliyorum, -Yüzde 2.61 i ise c ok rahat gec inebiliyorum cevabını vermiştir. Çok zor ve zor gec inenler bir arada değerlendirildiğinde Yenimahalle ilc esindeki hanelerin yüzde 36 sına karşılık gelen yaklaşık üc tebirlik kısmının gec inme zorluğu yaşadığı, geri kalan yüzde 64 ünün ise gec inme sorunu olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Tablo-49). 88

97 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-49: Yenimahalle İlçesi Geçinme Düzeyi 3. ANKARA KENTSEL ALANINDA YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna ankete katılın katılımcıların hic memnun değilim, memnun değilim, az memnunum, memnunum ve c ok memnunum cevaplarından birisiyle cevap vermeleri istenmiştir. Ankete verilen cevaplar analize tabi tutularak hem Ankara kentsel alanın geneli düzeyinde hem de tek tek 16 kentsel ilc e düzeyinde memnuniyet analizi yapılmıştır. A. ANKARA KENTSEL ALANINDA YAŞAYAN İNSANLARIN İL BAZLI MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Ankara kentsel alanında ankete katılan katılımcıların --Yüzde ü hayatımdan memnunum, - Yüzde ü hayatımdan az memnunum, -Yüzde si hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 9.80 i hayatımdan memnun değilim, -Yüzde 9.30 u ise hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-50). -Ankara kentsel alanında ankete katılanların %58.76 sı Hayatınızdan memnun musunuz? sorusuna c ok memnunum veya memnunum cevabını vermiştir. Bu durumda Ankara kentsel alanında yaşayanların yarıdan fazlasının (%58.8) hayatından memnun ve mutlu olduğu söylenebilir. 89

98 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ankara kentsel alanında ankete katılanların %22.1 i Hayatınızdan memnun musunuz? sorusuna Az memnunum cevabını vermiştir. Bu veriye göre Ankara kentsel alanında yaşayanların yaklaşık beşte birinin ne mutlu ne mutsuz bir bic imde arafta yaşadığı söylenebilir. -Eğer hayatından az memnun olanlar da memnun kategorisinde değerlendirilecek olursa Ankara kentsel alanında ankete katılanların %80 den fazlasının hayatından memnun olduğu sonucu ortaya c ıkmaktadır. - Ankara kentsel alanında ankete katılanların %19.1 i ise Hayatınızdan memnun musunuz? sorusuna hic memnun değilim veya memnun değilim cevabını vermiştir. Bu durumda Ankara kentsel alanında yaşayanların yaklaşık bir diğer beşte birinin gayri memnun ve mutsuz olduğu söylenebilir (Tablo-50). Tablo-50: Ankara Kentsel Alan Geneli Memnuniyet Oranları B. ANKARA KENTSEL ALANINDAKİ İLÇELERDE YAŞAYAN İNSANLARIN İLÇE BAZLI MEMNUNİYET ANALİZİ - Ankara kentsel ilc eleri ic erisinde en gayri memnun ve mutsuz ilc enin Kazan olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Kazan ilc esinde hayatından hic memnun olmayanlar ile memnun olmayanlar ın toplamı %35.48 ile en yüksek orana c ıkmaktadır. Gayri memnun ve mutsuz ilc eler sıralamasında Kazan ı %27.2 ve %23 ile sırasıyla Elmadağ ve Gölbaşı takip etmektedir. - Ankara kentsel ilc eleri ic erisinde hayatından az memnun olanların en c ok olduğu ilc eler ise sırasıyla, Kazan (%43.5), Gölbaşı (%29.2) ve Altındağ (%28.03) dır. - Ankara kentsel ilc eleri ic erisinde hayatından memnun ve c ok memnun olduğunu belirtenlerin toplamının oransal olarak en c ok olduğu ilc e %84.3 ile Çankaya dır. 90

99 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Memnun ve mutlu ilc eler sıralamasında Çankaya ilc esini sırasıyla Pursaklar (%83.6) ve Beypazarı (%71.2) ilc esi izlemektedir. 1. AKYURT İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Akyurt ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde si hayatımdan memnunum, - Yüzde si hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde u hayatımdan az memnunum, -Yüzde i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde 5.66 sı ise hayatımdan memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-51). -Akyurt ilc esinde hayatımdan c ok memnunum ve memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 66 etmektedir. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade den mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 19 dur. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 15 dir. Tablo-51: Akyurt İlçesi Memnuniyet Oranları 2. ALTINDAĞ İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Altındağ ilc esinde ankete katılan katılımcıların 91

100 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ --Yüzde u hayatımdan memnunum, - Yüzde ü hayatımdan az memnunum, -Yüzde ü hayatımdan memnun değilim, -Yüzde ü hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-52). -Altındağ ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyen hic kimse olmamıştır. Dolayısıyla memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde etmektedir. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin oranı aynı olup her ikisi de yüzde 14 dür. Dolayısıyla ikisinin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 28 i bulmaktadır. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 28 ile mutsuz insanların oranına eşittir. Tablo-52: Altındağ İlçesi Memnuniyet Oranları 3. BEYPAZARI İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Beypazarı ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde ü hayatımdan memnunum, - Yüzde si hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 8.33 ü hayatımdan az memnunum, -Yüzde 6.25 i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde 4.17 si ise hayatımdan memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-53). 92

101 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI -Beypazarı ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 81 e c ıkmaktadır. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 10 da kalmaktadır. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 8 dir. Tablo-53: Beypazarı İlçesi Memnuniyet Oranları 4. ÇANKAYA İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Çankaya ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde ü hayatımdan memnunum, - Yüzde i hayatımdan az memnunum, -Yüzde 4.96 sı hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 1.65 i hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-54). -Çankaya ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyen kimse c ıkmamıştır. Dolayısıyla hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 79 a c ıkmaktadır. -Hayatımdan hic memnun değilim diyenleri ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı sadece yüzde 1.65 tir. 93

102 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde dir. Tablo-54: Çankaya İlçesi Memnuniyet Oranları 5. ÇUBUK İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Çubuk ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i hayatımdan memnunum, - Yüzde u hayatımdan az memnunum, -Yüzde i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde sı hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 2.78 i ise hayatımdan memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-55). -Çubuk ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 65 dir. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 18 dir. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yine yüzde 18 dir. 94

103 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-55: Çubuk İlçesi Memnuniyet Oranları 6. ELMADAĞ İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Elmadağ ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde sı hayatımdan memnunum, - Yüzde i hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde u hayatımdan az memnunum, -Yüzde u ise hayatımdan memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-56). -Elmadağ ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 61 dir. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 27 dir. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 12 dir. 95

104 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-56: Elmadağ İlçesi Memnuniyet Oranları 7. ETİMESGUT İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Etimesgut ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde u hayatımdan memnunum, - Yüzde si hayatımdan az memnunum, -Yüzde 5.76 sı hayatımdan memnun değilim, -Yüzde 5.76 sı hayatımdan c ok memnunum, -Binde 8 i ise hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-57). -Etimesgut ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 70 i bulmaktadır. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 6 da kalmaktadır. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 24 dür. - Hayatından c ok memnun olanlar ile memnun olamayanlar ın oranı aynıdır (%576). 96

105 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-57: Etimesgut İlçesi Memnuniyet Oranları 8. GÖLBAŞI İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Gölbaşı ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i hayatımdan memnunum, - Yüzde ü hayatımdan az memnunum, -Yüzde i hayatımdan memnun değilim, -Yüzde 6.92 i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde 3.85 i ise hayatımdan c ok memnunum cevabını vermiştir (Tablo-58). -Gölbaşı ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 48 dir. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 23 tür. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 29 dur. 97

106 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-58: Gölbaşı İlçesi Memnuniyet Oranları 9. KAZAN İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Kazan ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i hayatımdan az memnunum, - Yüzde si hayatımdan memnunum, -Yüzde i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde ü hayatımdan memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-59). -Kazan ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyen c ıkmamıştır. Dolayısıyla hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı sadece yüzde 21 dir. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 35 olup hayatından memnun olanların oranını (%21) gec mektedir. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzlar ise yüzde 44 ile en büyük kitleyi oluşturmaktadır. 98

107 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI Tablo-59: Kazan İlçesi Memnuniyet Oranları 10. KEÇİÖREN İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Kec iören ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde ü hayatımdan memnunum, - Yüzde ü hayatımdan az memnunum, -Yüzde 8.03 ü hayatımdan memnun değilim, -Yüzde 6.57 si hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 5.84 ü ise hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-60). -Kec iören ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 62 dir. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 14 tür. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 24 tür. 99

108 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-60: Keçiören İlçesi Memnuniyet Oranları 11. MAMAK İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Mamak ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde ü hayatımdan memnunum, - Yüzde i hayatımdan az memnunum, - Yüzde ü hayatımdan hic memnun değilim, - Yüzde ü hayatımdan memnun değilim, - Yüzde 8.43 ü ise hayatımdan c ok memnunum cevabını vermiştir (Tablo-61). - Mamak ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 53 tür. - Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 25 tir. - Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 21 dir. Tablo-61: Mamak İlçesi Memnuniyet Oranları 100

109 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI 12. POLATLI İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Polatlı ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde sı hayatımdan memnunum, - Yüzde ü hayatımdan az memnunum, -Yüzde ü hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 3.95 i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde 2.63 ü ise hayatımdan memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-62). -Polatlı ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 74 tür. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı sadece yüzde 6.6 dır. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 20 dir. Tablo-62: Polatlı İlçesi Memnuniyet Oranları 13. PURSAKLAR İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Pursaklar ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde ü hayatımdan memnunum, - Yüzde 9.80 i hayatımdan az memnunum, -Yüzde 5.23 ü hayatımdan c ok memnunum, 101

110 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -Yüzde 3.92 si hayatımdan memnun değilim, -Yüzde 2.61 i ise hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-63). -Pursaklar ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 84 ile Ankara kentsel ilc eleri arasında en yüksek orana c ıkmaktadır. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı sadece yüzde 6.50 dir. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 9.80 dir. Tablo-63: Pursaklar İlçesi Memnuniyet Oranları 14. SİNCAN İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Sincan ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde i hayatımdan memnunum, - Yüzde ü hayatımdan az memnunum, -Yüzde 9.61 i hayatımdan memnun değilim, -Yüzde 8.25 i hayatımdan hic memnun değilim, -Yüzde 6.31 i ise hayatımdan c ok memnunum cevabını vermiştir (Tablo-64). -Sincan ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 60 tır. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 18 dir. 102

111 ANKARA NIN KENTSEL YOKSULLUK HARİTASI -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 22 dir. Tablo-64: Sincan İlçesi Memnuniyet Oranları 15. ŞEREFLİKOÇHİSAR İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Şereflikoc hisar ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde ı hayatımdan memnunum, - Yüzde si hayatımdan az memnunum, -Yüzde i hayatımdan memnun değilim, -Yüzde ü hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 5.00 i ise hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-65). -Şereflikoc hisar ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 53 tür. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 20 dir. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 27 dir. 103

112 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tablo-65: Şereflikoçhisar İlçesi Memnuniyet Oranları 16. YENİMAHALLE İLÇESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN MEMNUNİYET ANALİZİ Ankette bulunan Hayatınızdan memnun musunuz? Sorusuna Yenimahalle ilc esinde ankete katılan katılımcıların --Yüzde si hayatımdan memnunum, - Yüzde i hayatımdan az memnunum, -Yüzde u hayatımdan memnun değilim, -Yüzde 8.31 i hayatımdan c ok memnunum, -Yüzde 4.98 i ise hayatımdan hic memnun değilim cevabını vermiştir (Tablo-66). -Yenimahalle ilc esinde hayatımdan c ok memnunum diyenler ile hayatımdan memnunum diyenlerin toplamını ifade eden mutlu insanların oranı yüzde 69 dur. -Hayatımdan memnun değilim ve hic memnun değilim diyenlerin toplamını ifade eden mutsuz ve gayri memnunların oranı yüzde 16 dır. -Hayatımdan az memnunum diyen yarı mutlu-yarı mutsuzların oranı ise yüzde 15 dir. 104

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Hanehalkı Tüketim Harcaması: 77/1 18 Kasım 2005 2003-2004 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI DİE nin yayınladığı 2003-2004

Detaylı

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları

Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 02/10/2014 Türkiye de Katastrofik Sağlık Harcamaları 1. Giriş Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre; hanehalklarının yaptığı sağlık harcaması, hanelerin finansal korumadan yoksun kalarak zorunlu ihtiyaçlarından

Detaylı

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? B i r l i k t e Ö ğ r e n e l i m Yoksulluk Sınırı Nasıl Hesaplanır? Mahmut S. YARDIM 1 Yoksulluğun çok boyutlu bir olgu olması, tanımlanmasında ve ölçülmesinde farklı yaklaşımların kullanılmasına yol

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır

2008 yılında gıdaya ayrılan payda 1998 e göre düşüş gözlenirken ulaştırma harcamalarına ayrılan pay artmıştır Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni 2008 HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi

Detaylı

Yoksulluk Analizi: Türkiye, Kent ve Kır

Yoksulluk Analizi: Türkiye, Kent ve Kır Yoksulluk Analizi: Türkiye, Kent ve Kır Mehmet Arif ŞAHINLI1 arif.sahinli@tuik.gov.tr Ahmet ÖZÇELIK2 aozcelik@agri.ankara.edu.tr 1Dr., Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2Prof.

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI... 2 TURİZM GELİRİ

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti

YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/39 24.06.2009 YEŞİL KART: TÜRKİYE NİN EN MALİYETLİ SOSYAL POLİTİKASININ GÜÇLÜ ve ZAYIF YANLARI Seyfettin Gürsel, Burak Darbaz, Ulaş Karakoç Yönetici Özeti Yeşil Kart uygulaması, herhangi

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015

Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi. Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015 Devlet Planlama Örgütü 21 Aralık 2016 İstatistik ve Araştırma Dairesi Haber Bülteni HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Araştırma Notu #002 HER HARCAMA DÜZEYİ İÇİN FARKLI ENFLASYON. Seyfettin Gürsel ve Nazan Şak. Yönetici Özeti

Araştırma Notu #002 HER HARCAMA DÜZEYİ İÇİN FARKLI ENFLASYON. Seyfettin Gürsel ve Nazan Şak. Yönetici Özeti Araştırma Notu #002 14 Nisan 2008 HER HARCAMA DÜZEYİ İÇİN FARKLI ENFLASYON Seyfettin Gürsel ve Nazan Şak Yönetici Özeti İstatistik kurumları tüketici enflasyonunu ortalama tüketicinin tüketim sepetini

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü

Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü Sosyal Değişim ve Dönüşümlerin Yönetimi (MOST) Programı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın Komite Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN Komite Üyeleri (2010-2014) Başkan Vekili

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Dünya Nüfus Günü, 2013

Dünya Nüfus Günü, 2013 Sayı: 13663 Dünya Nüfus Günü, 2013 11 Temmuz 2013 Saat: 10:00 Dünya Nüfus Günü nün bu yılki teması Ergen Gebeliği olarak belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde (8 Mart

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

EYLÜL 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

EYLÜL 2015. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa EYLÜL 1 www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 1 PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRA ANALİZ 2O1 Perspektif Strateji Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011

2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER. Eğitici Eğitimi. Ankara Eylül 2011 2011 NÜFUS VE KONUT ARAŞTIRMASI GENEL SÜREÇLER Eğitici Eğitimi Ankara Eylül 2011 1 İÇERİK 2011 NKA Amaç, Yasal Dayanak, Kapsam, Yöntem Alanda Kullanılacak Formlar Alan Uygulama Aşamaları 2 AMAÇ ADNKS,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG 2 = Çifte hesaplama sorunu NİHAÎ mal ve hizmetlerin fiyatlarının toplamı. Hammadde, ara ve yatırım mallarının fiyatları

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ TL OLARAK BELİRLENDİ

İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ TL OLARAK BELİRLENDİ İGİAD Türkiye de insani bir yaşam sürdürmenin maliyetini araştırdı İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ 1.950 TL OLARAK BELİRLENDİ Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), asgari

Detaylı

ENFLASYON YOKSULU VURUYOR. Yönetici özeti

ENFLASYON YOKSULU VURUYOR. Yönetici özeti Araştırma Notu 10/68 26 Mart 2010 ENFLASYON YOKSULU VURUYOR Seyfettin Gürsel * ve Onur Altındağ ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal Sayman, Direktör - REC Türkiye 5 Aralık 2016, Sabancı Center, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı