YUNANCA'NIN TURKÇEHARFLERLE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNANCA'NIN TURKÇEHARFLERLE"

Transkript

1 YUNANCA'NIN TURKÇEHARFLERLE YAZILIŞI H. MıLLAS. Ankara Ünverstes Dl-Tarh ve Coğrafya Fakültes a) Yunan Dl ve Edebyatı Anablm Dalı le b) Çağdaş Yunan Dl ve Edebyatı Anablm Dalı, "Yunanca'nın Türkçe Harflerle Yazılışı" konusunda Türkye'de kurum ve kşlern farklı uygulamaıara gttklern göz önüne alarak, bu konuda br tutarlılığın sağlanması amacıyla bu çalışmayı yapmıştır. Bu yazıda önce uygulanmakta olan km yöntemlere değnlecek ve Translterasyon (çevrharf) le Transkrpsyon (çevryazı) farkları belrtlp standart br uygulama önerlecektr. Yunanca'nın Türkçe harflerle yazılışı, güdülen amaca göre k farklı anlayış ve yöntemle gerçekleşeblr. A- "Translterasyon", yabancı dlde yazılanın (genellkle her harf, ayrı ayrı belrtlerek ve gene özgün metne dönüştürülmesn sağlıyacak bçmde) Türkçe harflerle yazılmasıdır. Bu yöntem genellkle kütüphanelerde ktap başlıklarının yazılmasında yada blmsel ktapların smler yazıldığında kullanılır. B- "Transkrpsyon" se yabancı dln Türkçe harflerle okunduğu gb yazılmasıdır. Bu yöntemn kullanılması km edebyat metnlerndek yada'günlk konuşmalardak seslern aktarılması amaçlandığında yararlı olmaktadır. Önce "Translterasyon" sonra "Transkrpsyon" ele alınacaktır. (*) D.T.C.F. ça~daş Yunan Dl ve Edebyatı Anablm Dalı Ögretm Görevls (1) Bu Çalışma, Ankara ünverstes Dl ve Tarh-Cografya Fakültes Yunan Dl ve Edebyatı Anadblm Dalı Başkanı Prof. Dr. Candan Şentuna ve Çagdaş Yunan Dl ve Edebyatı Anablm Dalı Başkanı Prof. Dr. Melek Dellbaşı'nın ortak mutabakatı le hazırlanmıştır.

2 190 HERKÜL MLLAS A- TRANSLİTERASYON Türkye'de Km Uygulamalar Türk Dl Kurumu'nun ma Kılavuzu (Ankara 1988, S. 26), bu konuda "Yunan Harf/ernn ses değerlern karşılayan Türk harfler kullanılır" demeki<: ancak bu "karşılıkların" hangler olduğu belrtlmemektedr. Ana Yazım Klavuzu da (Adam 1989, s. 51) bu konuda yardımcı olma makuldır: "Yabancı sözcükler Türkçe' de söylendkler gb yazılır" kuralı, özellkle ölü dller çn okuma kuralları belrtlmedğnde, geçerszdr.

3 , YUNANCA'NN TÜRKÇE HARFLERLE YAZILIŞI 191 E~ ks x,ks x x ks x x ks 00 o o o o o o o o Il7t P P P P P P P P Pp r r r"rh r r r r r ı:g s ~ s s s s s s T, t t t t t t t t Yu y y y,u u y,u y y y,u <>~ ph ph plı f ph f ph ph XX kh kh ch h kb ch ch kh 'P'~ ps ps ps ps ps ps ps ps ncı) o o o o o o o ö 1- Yunan klaskler (YK): Maarf Vekalet tarafından "Yunan Klaskler" ser~nde yıllarında verlen tablo. 2- Suat Snanoğlu (SS): "Yunan Dl Gramer, Kısım", Çtur Braderler, Tarh Kurumu (TK): Şubat 992 tarhnde uygulanan yöntem. 4- A.Ü.D.T.C. Fakültes Kütüphanes'nde (DT): Şubat 1992 tarhnde kullanılan yöntem. 5- Mll Kütüphane (MK): Şubat 1992'de kullanılan yöntem. 6- Yunanstan Standartlar Ensttüsü (YS). 7- A.B.D. Yale ve Congress Kütlphanes (KK). 8- Bu yazı le önerlen standart yöntem (ST). Notlar: (4) no. lu yöntemde "KG" harflernn ayrı yazıldıkları şaret edlmektedr -yan "k. s" olarak (E>(G't'IXGLÇ - ek. stass). (7) no. lu yöntemde "Y" durumunda genelde "y" kullanılmakta ama "ıxu","e:u" "OU"durumlarında "au", "eu", "ou" kullanılmaktadır (e:u&uç- euthys). Ayrıca «') şaret de "h" harf le gösterlmektedr (uye:(ıx- hygea). Uygulamaların Yorumu En başta, göze çarpan, yed harfte görülen uyumsuzluktur. Bu harfler şunlardır: H (e, e,2), E (ks, x)" P (r; rh), Y (u, y), <> (f, ph), X (kh, ch, lı), n (o, l). Bunlardan '1" ve "rlı" genel olarak kullanılan yöntemlere çok ters düştüklernden göz önüne almmasa da, gerye gene alrı harfte uyumsuzluk sürmektedr. "

4 ! ' , HERKÜL MİLLAS Ama asıl sorun km,türkçe yazılışlar ve kullanılan harfler "translterasyon"un temel anla.yışı olan "Türkçe yazılışa bakıp yenden Yunanca'yı yazablme" lkesn.karşılamadıklarıdır. Bu durumlar şun- ~~ır:. 1- Hem "E" hem de "H" çn "e" kullanıldığı durumlarda (e:ql'1lfle:plç - efemers) "e" nn ney karşıladığı anlaşılmamaktadır. Bu durumda "H" çn "e" ("'E" çn se "e" e:ıp7)fle:plç - efemers) kullanmak uygun görülmektedr. 2- "S" çn "ks" kullanıldığı durumlarda "ks" karşılığı - aks belrtlmezse - her zaman "S" olarak anlaşılacaktır. Dolayısıyla özgün metnde "ka" olan curumlar, da Türkçe'den Yunanca'ya çevrldğınde "S" olarak yazılacaktır. Örneğn " xa't'~:<jlç" "ekstass" olarak yazılacak ve yenden Yunanca'ya çevrldğnde "e~~lxalç"olacaktır. Bunun önlenmes çn üç' farklı yöntem kullanılablr.: a- "S", "k,s" olarak, "ka" se "ks" olarak yazılablr. b- "S", "ks" olarak, "ka" se "k. s" olarak yazılablr. c- "S", "x".olarak, "ka" se "ks" olarak yazılablr. Yukarıda (4-DT) tarafından da kullanılan "b" çözümü bugüne dek ve genş br bçmde kullanılruş olan yöntem olup en,az değşklğe neden olacağından en uygun yaklaşım olarak önerlmektedr (e:~l- eks, e:mxıxepe:uç -- ek.skafeus). 3 - Y durumunda genel de "y" kull~nılması ve "cxu","e:u" "au" durumlarında "au", "e1j", "ou" kullanılması "Congress" standard~ ları le uyum sağlayacaktır ('t'u7toç - typos, cxu't'oç - autos). 4- "<I>"durumunda "ph" yerne "f" nn kullanımı hem bastlk hem de 'daha kısa olduğundan daha akla yakın görünmektedr. Ancak genel uyum sağlama aı;mndan "ph" kullanmak daha uygun olacaktır. 5- "X" harf durumunda "x" Türkçe olmadığından uygun görülmemektedr. "kh" yada "ch" den br kullanılablr. "H" harfnn (') nn yune de kullanıldığı göz önüne alınsa da "tek başına "H" her zaman kelme başında olacağından çatışma ve karışıklık be1irmemektedr. 6- "n" harfnn "ö" le yazılması en uygun yöntem gb görünmek- ~~.

5 YUNANCA'NİN TÜ.RKÇE HARFLERLE YAZıLı ŞI 193 Ayrıca (') şaret çn "(~lxadıx - Dasea" yada "sprtus asper" denr) ekte br lste verlmektedr. Translterasyon şlemne grşen, bu lsteye başvurarak "h" harfnn hang durumlarda kullanılacağını bulablecektr. (Antk Yunanca ve Çağdaş Yunanca büyük harflerle yazıldığında (') şaret kullanılmaz. Ayrıca Çağdaş Yunanca'da, 1976 yılındakbr kararla artık (') şaret kullanılmamaktadır). Yunanca'da (') şaret alan (yada yen kurallara göre (') almasa da 'gelenekselolarak bu şaret almaları gereken) kelmeler şunlardır. a) Y, u harf le başlayan büütn kelmeler (uydıx yada uydıx, Y~pO! yada 'Y~FIX gb). b) o, 'YI, OL, OCLartkler c) x, e, 1j, O, UL,cı>harf(ler) le başlayan ve aşağıda alfabetk sırayla verlen kelmeler 2 d) Bu kelmelern türevier (örneğn uylelvoç, OCfLıXÇL, ıxflocçoc, OCfLocçoaToLXLIX, OCLfLOCTW~'1jÇ, e~80flıxç,eamç, E).).OC~LXOÇ gb kelmeler). e) Bu kelmelern çekm sonucu yada Antk / Çağdaş Yunanca farkından ortaya çıkmış farklı bçmler (örneğn u'ydocv,uydocç, EAAıX~oÇ, E).).ıX~ocç,gb). 2 Lste çn bak: "Ne:oeA).1jvLX~rpocfLfLOCTLX~ "OJç Sy)fLOTLX~Ç", Ap La't"oTeAeLorrcVe7tLaT~fLLO0eaerIXAovLx1jÇ,!verTLToıho Neoe:A)'1jVLXWV ~7tOU~WV,I~pufLIXMOCVOh1J Tp Locv't'ocıpu).).L81j, 0eererocAovLX1j Kelmeler Çağdaş Yunanca gramere göre yazılmış olduklanndan km du-. rumiarda esk ve yen dl arasında farklar görüleblr. Omeğn EAA1JVIXÇ ve OCLpe:a1j, Antk Yunanca bçmyle yazıldığında EAA1jVve IXLpe:LÇ olmaktadır.

6 194 HERKÜL MİLLA! TAFıLô? o13ç-c.ç aıı>. ı:6,: Aı.6",,'1<'c,: CW~~l ap1l6r; C<'.(etX; a:\&.ı:ı.ı;nr'ıp"~; o~apı:6\)'.' - ctyn6çü> ayv6ç A :ı.lctqj.."'.'e'ç a:ı.u~rı c'ij.l:ı.:ı.a otprı e.rıç a"e la a"l'c"tö':'( a~t;t>ı!'oç o4löc< ac.pô~ A::u:apv((C'cı6ç a).wvı an~ôç çı''[8 ' )1l0<; alfj.cı a),.ncleıı:.:> a::l","''1 öpfj.o a'vlkopoç Alı.ı.oç o:ı.ln ôo 6fJ.o 6pfJ.1'l c lp cırı,.::lij.o AfJ.a~,pL":(~;t<; "'pfj.oç", ouı:6ç.lplj.ôç ~"ı<oç te;e onepl 6<; e13ôofj.0ç E,,613'l.?ı"üw epfj.oeo eaı:.t"" E13potoç E~6ı:'1 E::I"rı pij.o<ppcöe ı:oç aı:ıoı:6plo E13p~ç Eıı:cı::ı~ E""rı"oç Pırıv w,e;ı;al'poç ~e.pa EIC't.o:>ctı; "oç Epııfıç Z~OlJ.J.9c; et"",ı:oç E"t 'l t.vaç Epf-LLO"rı IEUP&ı:fıPLO 2 LlJ.0plJ.ll:vrı f::ı. tk aç Vı: KC1 ıl:pnc.> Ecpı:~ ElpKı:fı EALKt:ı"OÇ :"ı:,."", &"}16C; ~13rı ıı"lı<ta' ll~el- Hpa~"r'ıç r'ıaı..'x~ IlY \16,,0<;; rı". C-C; Il" (oxe<;: Hp6ôoı:cç H'.pa l aı:0<; ly O':'fJ.Ev o,. Ilı.ı,ı:pa ı'ı,noı:a r;p,,:aç 'lao"ı'ı fıfj.i~poc; Hp':' Hcıto6oç LlSpı;,<.> IEPO()c'!:l;lfıfJ. ""01"6'; LlJ.aı:ıc> t.o"'t6ç.cplt>ı:a~ LKı:ıt"''''':. t.a&:>:>ç Ln"ı1CÔ."POt; lk: ~;tı..:ır~ (;"ep"l Lcıı:Öp[a. 6o!>"y6ç Ôj.1rıf'Oç OfJ.wç onw<; 6poç(0) 0~6ç C\.ı.'1POC; on"r'ı 6pocırı 6CıoÇ 6"fJ.oç oıl e::,to 6n"0 opcç", 600., o"ok"llpo<; Ôj.1e::,o<; 6nceoç Opıo 6ı;0" 6"0<; Oj.L(x"rı onoc.o.; 6p~oç oı;. ~ae.<ı 0fJ.0 - ônoı:c QplJ.oç 6.ı:L OfJ.a"6ç 6f-L0'.0,> 6noU QpfJ.ı:l ci'pc2 c.ıs:ıa'toc; <Jı:oııı.oc; "">

7 YUNANCA'NİN TÜRKÇE HARFLERLE YAZILIŞI 195 B- TRANSKRIPSYON Çağdaş Yunanca Çağdaş Yunanca'nın km zaman okunduğu gb yazılması gerekeblr. Amaç yada öncelk br yazının nasıl duyulduğu, kulağa Dasıl çalındığının belrtlmesolduğu durumlarda: Türk okuyucusuna "translterasyon" yeterl olmayablr. Aşağıda Çağdaş Yunanca'nm Türkçe olarak (ve Translterasyon'dan farklı br yöntemle de) nasıl yazılableceğ ve Yunanca'ya en yakın br bçmde nasıl okunacağı göfterlmektedr.. " Yunanca harfler oc IXL, IXL oc" IXU IXU r; y y yy yy. yx. " y~ rx, ~ Türkçe yazılış Notlar ve okunuş a e a a av (), y, 8, ~, A,!L, v, 8, p ve seslle"r önünde af.&, Y., ~. 1t", 11, 'r, <p,x, ~ önünde ve kelme sonunda v y ğ ng ng g nks nh dh e e e ev ef Le ve sesnden önce. sesszlerden ve / el, den başka sesllerleen önce kelmenn ortasında kelmenn başında, sesszlerden sonra ve hece tekrarlandığında İnglzce'dek (th)e gb ~, y, ~, ~, A,!L, v, p. ve sesllern önünde.&, Y., ç,1t", 11, 'r, <p,x, ~ önünde ve kelme sonunda TABLO 3

8 - - ị, 196 BEtKÜL MİLLAS Z v ıv th ~,r, 8, g, A, Il, v, P ve sesllern önünde.&, x, ~, n, 0', T, ıp, X, jı önünde ve kelme sonunda İnglzce'dek (th)eater gb tix X ya k / e I, / önünde e(k) gb; ötek durumlarda e(k)te gb Iln v VT VT o Ot Ot ô Ol) n p O',ç o' T TO' T~ u Ut ıp X m b mp n d nd ks o ol o u p r s z t. ç, ts c, dı f h ps o kelmenn başında; sesszden sonra, hece tekrarlandığında ve km yabancı kelmelerde kelmenn ortasında kelmenn başında.. sesszden sonra, hece tekrarlandığında ve km yabancı kelmelerde kelmenn ortasında [),r, 8, g, A, Il, ", p den önce / e /, / / önünde (h)ç gb; ötek durumlarda ta(h)t gb

9 YUNANCA'NİN TÜRKÇE HARFLERLE YAZILIŞI 197 Ayrıca. 1- kelme sonundak v harf, sonrak kelme 7t,., x le başlıyorsa (ks br arada) mb I, nd I, ng okunur (6e:u 7t(XCU, <1'OjVT~vo~ vocvxoccpe:). ' 2- kelme sonundak v harf, sonrak kelme ~, ~ le başlıyorsa (ks br arada) ngz I, nbz okunur ('rov ~e:pe:~ç,t1)v~ocxve:~)..3- r harf, X önünde n okunur (<1UYXOCP1)T1)P~OC). 4- çft sesszler (<1<1, XX, v.b) tek sesl gb okunur ve yazılırlar (&OCAM<1OC). 5- htendğ durumlarda; vurgulanan hecenn belrtlmes çn, sesl harfn altına - şaret getrleblr. Örnek' "Ath!na" gb. UYGULAMA REHBERİ Yunanca br kelme, br başlık yada br metn Türkçe harflerle yazılması gerektğnde şu pratk adımlarıp atılması gerekmektedr: 1- önce "Translterasyon" yada "Transkrpsyon" yöntemlernden hangsnn uygulanacağı saptanır. (Bunun çn "Önsöz" bölümünün "A" ve :'B" paragrafına bakın:) 2- "Transkrpsyon" gerektğnde Tablo 3 kullanılır. Yunanca harflern okunuşları bu tablodan seçlr. Tablo sonundak dört nottan gerekl düze-ltme1er yapılır. (Örnek: H I<1ToptocTOUEAA1)V~XOU E&vouç: İstora tu Elnku Ethnus) 3- Translterasyon gerektğnde Tablo kullanılır. Türkçe harfler sütun 8'e göre (Sr) seçlr. Ayrıca şu kontroller yapılır: a) Yunanca'da "X<1" çeren kelmelern Türkçe's "1.s" olarak ("ks" olarak değl) yazılacaktır. b) "Y - u" harf "ocu", "e:u" "ou" bçmndeyse "eu", "au", "ou" olarak yazılacak; aks halde "y" kul~anılacak. c) Ayrıca (') şaretnn (sprtus asper) varlığı kontrol edlr. Bunun çn (kelmenn başında yazılmış yada yazılmamış olsun): c-i: "Y" başlayan bütün kelmelern başına "h" eklenr., c-2: o, 1) o~, a~ artkler saptanır (ho, he hoı, ha dye yazılır) c-3; oc, e:, 1), o, U~, cu le başlayan kelmeler Tablo 2'den kontrol edlr ve eğer bu kelmelern kendler, türever yada çeklmş haller var se "h" eklenr. (Örnek: H I(JTop~oc'wu EIJ"1)v~xouE&vouç: He Hstora tou Hellenkou Ethnous.)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ:

Tercüme Makinaları UDK: 621.389:681.142. Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Tercüme Maknaları UDK: 621.389:681.142 Mümtaz ZEY TİNOĞLU Y. Müh. GİRİŞ: Çağımızın en öneml özellklernden br haberleşmenn hızı ve yaygınlığıdır. Çeştl konulardak olayları, dünyanın çeştl yerlernde oturan

Detaylı

ÖĞRETİCİLER İÇİN KABARTMA YAZI (BRAILLE) ÖĞRETİM KLAVUZU

ÖĞRETİCİLER İÇİN KABARTMA YAZI (BRAILLE) ÖĞRETİM KLAVUZU ÖĞRETİCİLER İÇİN KABARTMA YAZI (BRAILLE) ÖĞRETİM KLAVUZU HAZIRLAYAN AHMET ÜNÜVAR (İstanbul Emirgan Körler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü) İSTANBUL-2013 İÇİNDEKİLER: KONU 1-Altı noktanın tanıtılması KONU

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BA OKUR TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM YAYINLARI NO: 5 ISBN 978-9944-89-969-7 Mll Müdafaa Cad. N: /7 Kızılay/ANKARA Tel: 3 48 4

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ Yazarlar Prof.Dr. Nurettin DEMİR (Ünite 1-8) Prof.Dr. Emine YILMAZ (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Hülya PİLANCI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

PROJE YÖNETiMi. * Dr., TODAtE. 1 Meral Tecer, İşletme Ekonomisi. Ankara, Ekonomist Yayınevi, 1982, s, 195. Meral TECER *

PROJE YÖNETiMi. * Dr., TODAtE. 1 Meral Tecer, İşletme Ekonomisi. Ankara, Ekonomist Yayınevi, 1982, s, 195. Meral TECER * PROJE YÖNETM Meral TECER * Proje, br mal ya da hzmet üretmek, gelr sağlamak ve sthdam yaratmak amacıyla kaynakların nerede ve nasıl kullanılacağını gösteren br yatırım planı olarak tanımlanablr. Kıt kaynakların

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dl değştrme ekranı 9 1.4

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÖZGÜN MATBAACILIK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI Müzeyyen ÖZKARA Ahmet AKTAŞ Ercüment DEMİ R Sebahat BOZBEY Münevver OĞ AN Yrd.Doç.Dr. Kemal KÖKSAL 1 Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : 74-81 {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ*

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Uluslararası Aratırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Sprng 2011 TÜRKYE DE LSANSÜSTÜ DÜZEYDE YAPILAN DSPLNLER ARASI MÜZK ARATIRMALARI

Detaylı

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI Hakan Haberdar A Thess n Compuer Engneerng Submed n Paral Fulfllmen of he Requremens for he Degree of Maser of

Detaylı

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı *

Çelik Yapıların Öngörülen Göreli Kat Ötelemesi Oranına Göre Enerji Esaslı Tasarımı * İO Teknk Derg, 01 5777-5798, Yazı 369 Çelk Yaıların Öngörülen Görel Kat Ötelemes Oranına Göre Enerj Esaslı Tasarımı * Onur ERTER* Özgür BOZDAĞ** ustafa DÜZGÜ*** ÖZ Günümüz yönetmelklernde yer alan ve yaıların

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı