Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'"

Transkript

1 Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik eðitimde geliþen teknolojiyi takip etmeleri ve eðitim süreçlerine katký saðlamalarý amacýyla Toyota Türkiye Sakarya Üretim Tesislerinde düzenlenen araç hibe töreninde... SAYFA 5 TE Sinan Zehir Organlarý üç hastaya umut oldu 17 NÝSAN 2015 CUMA 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþtirilen bir hastanýn organlarý üç hastaya nakledildi. Hastane Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir konu hakkýnda yapýðý yazýlý açýklamada, "31 Mart 2015 tarihinde beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anestezi Yoðun Bakým Ünitesi'ne yatýrýlan... SAYFA 3 TE Çerkesler'den iki alfabe tepkisi! Çorum Kafkas Derneði yaptýðý basýn açýklamasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý müfredatýnda yer alan Adýge alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat yenisinin eklenmesine tepki gösterildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Kafkas Derneði adýna konuþan dernek üyesi Mustafa Aziz Özbek,... SAYFA 3 TE Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi olaðan genel kurulu, 11 Nisan 2015 tarihinde kooperatif merkezinde gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Çetin Baþaranhýncal yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. SAYFA 3 TE Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' SP ve BBP Ýttifakýnýn Çorum temsilcilerinden ve ayný zamanda SP Çorum Milletvekili adayý Ahmet Bölükbaþ, BBP belediye baþkan adayý ve Ýl yöneticilerinden Mustafa Ümit Kaleli, BBP Merkez Ýlçe baþkaný Aziz Döngel ve SP Yönetim kurulu üyesi Mustafa Ulus, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. SP ve BBP olarak Genel merkez görüþleri neticesinde SP çatýsý altýnda ayný fikirlere ve dünya görüþlerine sahip iki kardeþ partinin 2015 seçimleri adýna ittifak yaptýklarýný vurgulayan Ahmet Bölükbaþ," Her Müzede, Kutlu Doðum coþkusu SP&BBP Ýttifak adayý Ahmet Bölükbaþ: iki partimizin Merhum Genel baþkanlarýmýzýn siyasi hayatlarýndaki ilkeleri vatan ve millet adýna fikirleri, görüþleri ve söylemleri halkýmýz tarafýndan bugün çok daha iyi anlaþýlmaktadýr. O kýymeti ve deðerleri bugün çok daha iyi anlaþýlan o gerçek liderler Manevi ve milli söylemleri sadece konuþmadýlar. Ölümüne savundular ve yaþadýlar. Bugün birileri çýkýp birgün baþka yarýn baþka konuþarak samimi dava insanlarý olmadýklarýný çoktan ortaya koymuþlardýr. Bugünki mevcut Ýktidar Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklarý kasýt ederek 3Y ile mücadele etmek adýna yola çýktýklarýný deklare etmiþlerdi. 13 yýl sonunda baktýðýmýzda ise Yoksulluk artmýþ, Yolsuzluk iddialarý tavan yapmýþ ve yasaklar adeta 28 Þubatý aratýr olmuþtur. Kel düþmüþ takke görünmüþtür. Halkýmýz 7 Haziran seçimlerinde hakedenlere hakettiklerini sandýkta verecektir. Bizlerin derdi koltuk makam deðil, hocamýzýn öncelikli vazgeçilmez ilkesi Siyonizmle mücadele ve yine diðer liderimizin dediði gibi Vatanamýzýn bölünmezliði ilkelerine sahip çýkmak adýna yola çýktýk. Gücümüzü de önce Allah dan sonra milletimizden alýyoruz" þeklinde konuþtu. Seçim güvenliðini konuþtular Vali Ahmet Kara yaklaþan 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerle deðerlendirme toplantý yaptý. SAYFA 4 TE Baþkan Külcü'den Kutlu Doðum mesajý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. SAYFA 7 DE "Beyaz Mikrofon"un konuðu Nebih Nafile oldu "Birbirimizi ötekileþtirmemeliyiz" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, beraber ve birlikte yaþama ahlakýnýn çok önemli olduðunu belirterek, insanlarýn aralarýndaki farklýlýklarý kabul etmesi gerektiðini söyledi. SAYFA 7 DE Mehmet Aþýk "Hurdaya ayrýlma zamaný gelmiþ araçlara dijital takoðraf takýlmasý ekonomik deðildir" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na intikal eden 1996 model ve sonrasý kamyon ve otobüslerin araç muayenelerinde mevcut takograflarýn...sayfa 4 TE Çorum Müze Müdürlüðü "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle program düzenledi. Programa Ýl Müftü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Fevzi Apaydýn SAYFA 11 DE Ahmet Saatcý "Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kurulu hakkýnda yaptýðý açýklamada,... SAYFA 2 DE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi eðitimci- þair Nebih Nafile önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna stüdyo konuðu oldu. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: SAYFA 6 DA SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:21 05:54 12:47 16:28 19:28 20:53 Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn vefâtý (1993) Prof. Dr. Ali Fuat Baþgil'in vefâtý (1967) Sabýrlý kimseler, sýkýntýlara katlanmayý huy edinenlerdir. Ebû Osman Hîrî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK HAVA DURUMU "Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Memur- Sen 5. Olaðan Genel Kurulu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kuruluna tek liste ile gitme kararý alýndý. Milletin, kamu görevlilerinin deðerlerini, beklentilerini ve hayallerini bilen, tüm sorunlara çözüm üretebilecek bir kadro ile yola çýkýyoruz. Yalnýzca üyenin, çalýþanýn, ülkenin deðil, ayný zamanda tüm insanlýðýn dertlerine de çözüm arayacak bir liste oluþturduk. Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük. Hedefimiz, Türkiye'yi kadim medeniyetiyle birlikte yeniden inþa etmektir" "Memur Sen camiasý olarak, 800 bin üyemizle ve hizmet kollarýnda yetkili 11 sendikamýzla Türkiye'nin en büyük emek hareketiyiz" ifadelerini kullanan Saatcý, "Memur-Sen camiasý olarak, 20 yýllýk hak ve özgürlük mücadelemizde, sadece sendikalarýmýzýn ve konfederasyonumuzun büyümesiyle yetinen pragmatist sendikacýlýk yapmadýk; 'Ortak Akýl' mitingleriyle darbeseverlere dur demek için alanlara çýktýk, inancýyla eðitim hakký arasýnda tercih yapmaya zorlanan öðrenciler için 'el ele' tutuþarak özgürlüklerin turnikelere sýkýþtýrýlmasýna karþý çýktýk, kadýnlar arasý ayrýmcýlýða ve baþörtülü kadýnlarýn çalýþma hayatýnda karþýlaþtýklarý engellere son vermek için 'kamuda kýyafet özgürlüðü için 10 milyon imza' kampanyasýyla bu adaletsizliðe son verdik. Daha demokratik, sivil ve özgürlükçü bir Türkiye için elimizi taþýn altýna koyduk ve onlarca kazanýmýn altýna imza attýk. Ülkemizin kanayan yarasý haline gelen sorunlarýn çözümü için baþlatýlan çalýþmalara katkýda bulunduk, yasaklarýn, darbelerin izlerinin silinmesi için öncülük ettik ve bunu büyük oranda baþardýk, bundan sonra da ayný kararlýlýkla mücadelemizi sürdürmeye gayret edeceðiz" þeklinde kaydetti. "Kararlý adýmlarla güvenli yarýnlar için çýktýðýmýz yolculukta, emeðimize, ekmeðimize, haklarýmýza, özgürlüklerimize, onurumuza, medeniyet davamýza sahip çýkmaya devam edeceðiz" diyen belirten Saatcý, "Mescid-i Aksa Þairi, medeniyet davasýnýn aksiyoneri Mehmet Akif Ýnan'ýn açtýðý yolda konfederasyonumuzu zirveye taþýyan Ahmet Gündoðdu'nun teslim ettiði emaneti yeni hedeflere taþýyacak kadroyla durmadan yola devam edeceðiz. Bizim sendikal kiþiliðimiz, tarihe yön vermiþ bir millete aidiyettir. Memur-Sen, insan, emek, demokrasi, medeniyet, adalet ve merhamet eksenli sorumlu sendikacýlýðýn adresidir ve öyle de kalacaktýr" þeklinde kaydetti. Gönül günüle, omuz omuza verip her türlü olumsuz þartlara raðmen gece gündüz demeden, kimi zaman eþinden, çocuðundan, sevdiklerinden uzak, adanmýþlýk ruhuyla erdemli mücadelesini sürdüren sendikalarýmýzla yaptýðýmýz istiþareler sonucunda 5. Olaðan Genel Kuruluna tek liste ile gitme kararýnýn alýndýðýný ifade eden Saatcý, "Milletin, kamu görevlilerinin deðerlerini, beklentilerini ve hayallerini bilen, tüm sorunlara çözüm üretebilecek bir kadro ile yola çýkýyoruz. Yalnýzca üyenin, çalýþanýn, ülkenin deðil, ayný zamanda tüm insanlýðýn dertlerine de çözüm arayacak bir liste oluþturduk. Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük. Hedefimiz, Türkiye'yi kadim medeniyetiyle birlikte yeniden inþa etmektir. Kararlý adýmlarla güvenli yarýnlarý birlikte oluþturacaðýz. Bizim sendikal duruþumuz, emek ve özgürlük önceliklidir; sendikal kimliðimiz, kadim medeniyet deðerlerine mensubiyettir. Davamýzýn temelinde hak, adalet ve doðruluk var. 20 yýldýr yaptýðýmýz gibi, emeðin, ekmeðin, hakkýn, özgürlüðün, barýþýn, kardeþliðin ve milli iradenin mücadelesini vermeyi sürdürecek, vesayetlere direneceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Genel kurulda seçime girecek liste ise þöyle: "Ali Yalçýn Genel Baþkan, Metin Memiþ Genel Baþkan Vekili, Günay Kaya Genel Baþkan Yardýmcýsý, Mehmet Bayraktutar Genel Baþkan Yardýmcýsý, Mehmet Emin Esen Genel Baþkan Yardýmcýsý, Hacý Bayram Tonbul Genel Baþkan Yardýmcýsý, Levent Uslu Genel Baþkan Yardýmcýsý." Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6941 2,6953 EUR 2,8885 2,8900 STERLiN 4,0176 4,0201 2,2605 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'den Kutlu Doðum sergileri Kutlu Doðum Haftasý sebebiyle Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan, Ýslam Tarihi Kutsal Mekanlar Sergisi ile Resim Sergisi düzenlendi. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre serginin açýlýþ töreninde konuþan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, "Peygamber Efendimizin örnek ahlaký ve üstün yönlerini, Ýki cihan sultaný sevgili peygamberimizin, sevgisini gönüllerimize nakþetmemiz gerekir. Ancak onun sevgisiyle örnek yaþamýyla, huzura hidayete erebiliriz" Gençlere tarih öðrenme, anlama ve en güzel þekilde yorumlama bilincinin verilmesini söyleyen Mehmet Týðlý, müslümanlarýn kutsal mekan ve coðrafyalarýný iyi bilmeleri gerektiðini belirtti. Týðlý sözlerine þöyle devam etti: "81 il nasýl þehirlerse, Mekke, Medine, Kudüs, Þam, Baðdat vb. diðer müslümanlarýn yaþadýðý þehirlerin, kasaba ve köylerimizle kardeþ þehir ve beldeler olduðu çocuklarýmýza, gençlerimize öðretmeni büyük bir görev olduðunu belirtmeliyiz. Bu anlamda Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem)'in doðumunun 1443 yýlýnda bu kardeþliðimizi pekiþtirmenin önemi altýnda, bugün her ne kadar bizlerden çok uzaklarda olan bu þehir ve tarihi mekanlarýmýzýn, kutsal beldelerimizi resimle olsa da gençlerimize bir nebze olsun hatýrlatalým, gösterelim diyerek Mahmut Atalay Gençlik Merkezimizde bu sergiyi düzenledik. Bu günü kurtuluþ günümüz kabul edelim, insanlýðýn kurtuluþu günü diyelim, yeniden diriliþimizi hazýrlayalým, gün batýdan doðmadan geleceðimizi hazýrlayalým." YÝTÝK Aydýn Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Þahabettin kýzý Yaðmur Aybala Kahraman AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Çerkesler'den iki alfabe tepkisi! Saðlýklý beslen kalbini koru Tüm dünyada ölüm nedenleri arasýnda birinci sýrada yer alan Kalp ve Damar Hastalýklarýný önlemek, risk faktörlerini kontrol altýna almak ve kamuoyunun dikkatini bu önemli saðlýk sorununa çekmek amacýyla her yýl Nisan tarihlerinde kutlanan Kalp Saðlýðý Haftasý nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Türkiye'de can kaybý ve ekonomik kayýplara sebep olan Kalp ve Damar Hastalýklarý ile mücadelenin en etkili, en kestirme ve en ekonomik yolunun, halkýmýzý bu hastalýða karþý uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etmekten geçtiði inancýndayýz.sigarayý býrakmak, aþýrý kilolarýmýzdan kurtulmak, spora baþlamak, tansiyon ve þekeri düzenleyerek daha saðlýklý bir hayat sürmek, kalp saðlýðýný bozacak zararlý alýþkanlýklardan uzak durmak için "Kalp Saðlýðý Haftasý" bir fýrsat olmasýný diliyoruz" Genel olarak kalp hastalarýnda görülen en sýk þikayetlerin göðüs aðrýsý, nefes darlýðý, çabuk yorulma, çarpýntý, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baþ ve ense aðrýlarý, baþ dönmesi, bayýlma, ayaklarda ve karýnda þiþme, halsizlik, eklem aðrýlarý olduðunu kaydeden Yücel, "Bu þikâyetleri olan kiþi en kýsa zamanda bir hekime baþvurup gerekli kontrolleri yaptýrmalýdýr. -KALP HASTALIKLARI NIN SEBEPLERÝ VE KORUNMA YOLLARI- Özellikle; 5-15 yaþ grubu çocukluk döneminde, sýklýkla görülen bademcik iltihaplarý gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý tedavi edilmediði takdirde Mustafa Aziz Özbek Dr. Ýsmail Yücel "Romatizmal Kalp Hastalýklarýna" neden olmaktadýr. Bu nedenle, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn, erken taný ve yeterli tedavisiyle, ileride çocuklarýmýzý kalp hastalýklarýndan korumak mümkün olacaktýr. Sigara, kalp hastalýklarýna yol açan en önemli faktörlerden biridir. Uzun süre sigara kullanýmý, kalp ve dolaþým sistemi hastalýklarýna ve kanserlere neden olabilmektedir. Önceleri sigara içmiþ ve daha sonra býrakmýþ kiþilerde kalp krizi ihtimali azalmakta olduðundan, sigara kullanýmýndan mutlaka uzak durulmalýdýr. Aþýrý yaðlý besinler, hayvansal gýdalar ve tabii ki obezite kalp hastalýklarýna sebep olmaktadýr. Bu nedenle, saðlýklý ve yeterli beslenmeye dikkat edilmeli ve bu tür besinlerin tüketiminden uzak durulmalýdýr. Yüksek tansiyon kalp hastalýklarýnýn önemli bir nedenidir. Yüksek tansiyon tespit edildiði takdirde, mutlaka hekim kontrolünde tedaviye baþlanmalýdýr. Stresli bir yaþam da kalp hastalýklarýna zemin hazýrlar. Bu nedenle; yaþantýmýzda stresten olabildiðince uzak durulmalýdýr. Hareketsiz yaþam tarzý da, kalp hastalýklarýna zemin hazýrladýðýndan, fiziksel aktivite yapmayý alýþkanlýk haline getirmek, kalp saðlýðý için çok önemlidir diyor ve kalp saðlýðý için aþaðýdaki sloganlarý vurgu yapýyoruz: "Saðlýklý beslen kalbini koru. Kalp saðlýðý insan saðlýðýnýn temelidir. Ýnsan saðlýðý demek kalp saðlýðý demektir. Spor kalbin en iyi dostudur. Kalp saðlýðý saðlýklý beslenmenin anahtarýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Çorum Kafkas Derneði yaptýðý basýn açýklamasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý müfredatýnda yer alan Adýge alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat yenisinin eklenmesine tepki gösterildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Kafkas Derneði adýna konuþan dernek üyesi Mustafa Aziz Özbek, "MEB Ortaokul ve Ýmam Hatip Ortaokullarýnda Adýge dili seçmeli ders eðitiminde uygulanmakta olan müfredat, anavatanýmýz Kafkasya'da 80 yýldýr kullanýlan resmi Adige Alfabesi ile hazýrlanmýþtýr. Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan hazýrlanan bu müfredat, 7 Eylül 2012 tarihinde 153 sayýyla Talim Terbiye Kurulu tarafýndan kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir. Bu uygulama baþarýyla devam ederken Adige Dil Derneði tarafýndan latin harflerle hazýrlanmýþ farklý bir müfredat, 27 Þubat 2015 tarihinde Bakan tarafýndan imzalanarak ve Tebliðler Dergisinin Nisan sayýsýnda yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý müfredat uygulamalarýnda her dersin tek müfredatý ve tek alfabesi vardýr. Deðil bir dil dersi, nakýþ dersinin bile tek bir müfredatý vardýr. Ancak bugün Milli Eðitim tarihinde bir ilk yaþanmýþ ve ortaokullardaki Adýge dili seçmeli dersinin iki ayrý müfredatý ve iki ayrý alfabesi olmuþtur. Bu durum Milli Eðitim Bakanlýðýnýn "eðitim programý tekniklerine" aykýrýdýr. Bu durum þimdiye dek özenle korunan "müfredatta birlik ilkesine" aykýrýdýr. Bu durumu yaratanlar yasalara aykýrý davranmaktadýr. Hem yasal açýdan hem de dil bilimsel açýdan suç iþlenmektedir" þeklinde kaydetti. Özbek sözlerine þöyle devam etti: "Dünya üzerinde konuþulan her bir dilin farklý harf ve sembollerle hazýrlanmýþ resmi alfabeleri vardýr. Bir milletin resmi dili, gerek yasal açýdan gerekse dilbilimsel açýdan kendi resmi alfabesi ile öðretilmelidir. Biz Çerkeslerin anavatanýnda kullanýlan resmi alfabe, kiril temelli Adige Alfabesidir. Ancak Bakanlýk tarafýndan yeni kabul edilen müfredat ise latin harflerle hazýrlanmýþtýr. Mecbur býrakýldýðýmýz durum; Bulgaristan veya Yunanistan'da yaþayan Türkleri Türkçeyi resmi latin alfabesi yerine, kiril alfabesi veya Yunan alfabesi ile öðrenmeye zorlamak ile benzer bir durumdur. Ýçine düþürüldüðümüz durum; Osmanlýcayý latin harflerle öðretmeye benzer bir durumdur. Buradan Milli Eðitim Bakanýna soruyoruz; Sadece belki daha kolay öðretilir diye, Osmanlýca dersi için latin harflerle hazýrlanmýþ müfredatý kabul eder misiniz? Sadece öðrencilerin bildiði harflerdir diyerek, Çince öðretiminde Latin harflerle hazýrlanmýþ bir müfredatý kabul eder misiniz? Resmi alfabesinden farklý olan bir alfabe ile dili öðretmeye çalýþmak, o dile dolayýsýyla o dilin sahibi millete yapýlan bir saygýsýzlýk deðil midir? Seçmeli Adýge Dili derslerinde Latin Alfabe müfredatý uygulanmaya baþlarsa; Yeni müfredat ve kitaplarýn basýmý ve daðýtýmý için fazladan emek, zaman ve maddi kaynak harcanacaktýr. Okul idareleri, iki ayrý müfredat ve kitap için iki ayrý öðretmen ve sýnýf temin etmek zorunda kalacaktýr. Dersi seçmek konusunda binbir çekincesi olan veli ve öðrencilerin önüne "iki ayrý alfabeden birini seçmek" gibi yeni bir çekince konulmuþ olacaktýr. Anadilimizin resmi alfabesinden farklý bir alfabeyle öðretilmesi, öðrencileri anadillerini doðru öðrenme hakkýndan mahrum býrakacaktýr. Ve yine bu öðrencileri, bugüne kadar anavatanýmýzda resmi alfabeyle üretilmiþ zengin edebiyat ve eðitim materyallerini kullanmaktan mahrum býrakacaktýr. Latin harflerle müfredat seçmeli Adýge dili eðitimine vurulmuþ bir darbedir. Latin harflerle müfredat seçmeli Adýge dili eðitimine yapýlmýþ bir sabotajdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerini kararlarýný geri çekmeye ve müfredatýn uygulamasýný iptal etmeye çaðýrýyoruz. Aksi taktirde, Türkiye'de yaþayan Çerkeslerin en örgütlü kuruluþu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), üyelerimiz arasýnda adeta infial uyandýran söz konusu müfredatýn yürütmesinin durdurulmasý ve idari iþlemin iptal edilmesi için her türlü hukuksal yola baþvuracaktýr." Yýlmaz MERT Organlarý üç hastaya umut oldu Sinan Zehir Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþtirilen bir hastanýn organlarý üç hastaya nakledildi. Hastane Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir konu hakkýnda yapýðý yazýlý açýklamada, "31 Mart 2015 tarihinde beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anestezi Yoðun Bakým Ünitesi'ne yatýrýlan 62 yaþýndaki erkek hastaya 8 Nisan 2015 tarihinde beyin ölümü tanýsý konuldu. Beyin ölümü gerçekleþen hastanýn ailesi ile görüþen hastanemiz organ nakli yetkilileri ailenin organ baðýþýna onay vermesi sonrasý Saðlýk Bakanlýðý ile iletiþime geçerek nakil sürecini baþlattý. Yaklaþýk 4 saat süren baþarýlý bir ameliyat sonrasýnda hastanýn karaciðeri ve iki böbreði alýndý. Karaciðeri bir hastaya böbrekleri ise iki hastaya umut verdi" Türkiye'de böbrek 22 bin 215, Kalp 551, Karaciðer 2 bin 181, Akciðer 36, Ýnce Baðýrsak 1, Kalp Kapaðý 4, Pankreas 246 ve kornea 3 bin 209 kiþinin organ nakli beklediðini dile getiren Zehir, "Toplamda nakil sayýlarýnýn artýrýlmasý, bir hayat kurtarma ve her organýn bir yaþama eþit olduðu inancý ile tüm imkânlarý yeterli olan hastanemizce baðýþ yapýlan her bireyde desteðimiz sürecektir" ifadelerini kullandý. Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi olaðan genel kurulu, 11 Nisan 2015 tarihinde kooperatif merkezinde gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Çetin Baþaranhýncal yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. Baþaranhýncal baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulunda; Baþkan Yardýmcýlýðý görevine Murat Beyaz ve Orhan Özsaraçoðlu, Muhasip Üyeliðe Sedat Biþiren ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Ýsmail Önder Kartal, Kenan Arslan Güllü ve Yusuf Býyýkoðlu getirildi. Konu hakkýnda Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nden yapýlan açýklamaya göre yeni yönetim kurulu, görev daðýlýmý yapmasýnýn ardýndan ilk projesini hayata geçirdi. Proje ile "Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmeliði" hakkýnda kamu kurum ve kuruluþlarýna, yerel yönetimlere ve yapý denetim firmalarýna bilgilendirme yapýlacak. Bilgilendirme faaliyetlerinde konunun muhataplarýna; çatýlarda rüzgar güvenliði, binalarda ýsý yalýtýmý, yapýlarda CE iþareti olmayan ve yangýna dayanýmý olmayan (broof olmayan) gibi ürünlerin mevzuatlara aykýrý kullanýmý hakkýnda bilgiler verilecek. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen proje ile doðal, kaliteli, saðlýklý ve tüm imar mevzuatlarýna uygun kil tuðla-kiremit ürünlerin kullanýmý ve uygulamalarý yönünde bilgilendirme yapýlarak, mevzuata uygun olmayan ve gerekli kalite þartlarýný taþýmayan ürünlerin kullanýmý ile yapýlan hatanýn önüne geçilmesi amaçlanmakta. Kamu yararý gözetilerek sürdürülecek olan projede halkýn kaliteli ve saðlýklý yapýlara kavuþmasý hedefleniyor.

4 HABER 4 Turizm Haftasý için yürüdüler Seçim güvenliðini konuþtular Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara yaklaþan 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerle deðerlendirme toplantý yaptý. 'Güvenli Seçim' toplantýsýna siyasi partilerin il baþkanlarý ile Ýl Jandarma Komutaný Jn. Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'da katýldý. 7 Haziran'da yapýlan olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi yaptýklarý bu toplantýda partilerin seçim bürolarý, emniyet güçleri ile iliþkileri ve propaganda dönemi hakkýnda görüþ alýþveriþi yapacaklarýný dile getiren Vali Kara, emniyetin seçim güvenliði hakkýnda sunum yapacaðýný da kaydetti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Fatih AKBAÞ Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Hattuþa Turizm günleri yapýlýyor. Etkinlikler kapsamýnda doða yürüyüþü yapýldý. Yürüyüþe Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan çok sayýda vatandaþ katýldý. 22 km'lik Hitit Yürüyüþ Yolunun 6 km'lik bölümünde yapýlan yürüyüþ sonunda Ýbikçam Göleti Japon Bahçesinde kaynaþma pikniði gerçekleþtirildi. Haber Servisi Sungurlu'da okullarda inceleme Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu Sungurlu'daki bazý okullarda incelemelerde bulundu. Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu, Ýmam Hatip Ortaokulu, Yavuz Selim ilkokulu ve Ýsmetpaþa Ýlkokulunu ziyaret eden Kuþçu, okul müdürlerinden yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu ziyaretlerde yaptýðý deðerlendirmelerde, "Velilerimiz bu mekânlarda çocuklarýmýza yönelik bizlerden iyi bir eðitim istiyor. Hepimizin isteði çocuklarýmýzýn topluma yararlý, devletini ve milletini seven birer yurttaþ olarak yetiþmesidir" Özcan Kuþçu daha sonra Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu ve Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý ve Yýlmaz Karaalp ile deðerlendirme toplantýsý yaptý. Haber Servisi Muzaffer Gündoðar "Kültür Sohbetleri"ne konuk olacak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Kültür Sohbetleri" devam ediyor. Sohbetlerin bugün saat 19.00'da yapýlacak olan bölümünde "Çorum Halk Evi ve Çorumlu Dergisi" konusunda Eðitimci-Yazar Muzaffer Gündoðar konuþacak. Sohbet programý, Ulucamii yanýnda bulunan Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleþtirilecek. "Hurdaya ayrýlma zamaný gelmiþ araçlara dijital takoðraf takýlmasý ekonomik deðildir" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na intikal eden 1996 model ve sonrasý kamyon ve otobüslerin araç muayenelerinde mevcut takograflarýn dijital takograflarla deðiþtirilmediði için muayenelerini yaptýramadýklarýný belirten Fevzi Apaydýn, "Konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'na resmi yazý ile iletildi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Takograf Cihazlarý Muayene ve Damgalama Yönetmeliðinin mevcut haliyle sektöre vereceði yüksek maliyetin yarý sýra ülkemiz ekonomik gerçekleriyle de örtüþmediðini deðerlendiren bir yazýyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'na bildirdi. Bu durumun bir an evvel çözüme kavuþturulmasýný bekliyoruz. Çünkü hurdaya ayrýlma yaþýna gelen araçlara dijital takograf takmak hem ekonomiye hem de þoför esnafýna büyük zarar verecektir" -"79 BÝN 535 ARAÇ SAHÝBÝ SORUN YAÞAYACAK" Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Türkiye genelinde model 21 bin 989 otobüs ve 57 bin 546 kamyon olmak üzere toplamda 79 bin 535 araca ait takograflarýn dijital takograflarla deðiþtirilme sorunu yaþanacaðýný kaydeden TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, "Araç muayenelerinin görev ve sorumluluðu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna aittir. Ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nca 12 Ocak 2012 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Takograf Cihazlarý Muayene ve Damgalama Yönetmeliði gereðince iþlem yapýlýyor. Yönetmelikte dijital takograf cihazlarýnýn kullanýmý 20'nci maddeyle ilk defa takograf takýlacaklarla yeni üretilen araçlar için zorunlu olmasýna raðmen geçici 3'üncü maddesinde kýsýtlama getirilerek model araçlar için birinci yýl içinde olmak üzere diðer model araçlara da kademeli olarak geçiþ süresi içinde mevcut takograflarý yok sayýlarak, dijital takograf kullanmalarý zorunlu hale getirildi" diye konuþtu. Peyderpey uygulanacak olan bu uygulamadan 121 bin 605 otobüs, 456 bin 078 kamyon olmak üzere toplam 577 bin 683 aracýn etkileneceðini anlatan Apaydýn, "Ekonomik sýkýntý içerisinde ayakta kalmaya çalýþan þoför esnafýnýn getirilen bu yükle iyice ezileceði kesin. Bu araçlarýn çoðunluðu kýsa bir süre sonra hurdaya ayrýlacak. Belki de 31 Aralýk 2014 tarihinde sona eren hurda teþvikinin yenilenmesiyle dijital takograf takýlmasý istenen bu araçlarýn çoðunluðu hurdaya ayrýlacak. Konuyu inceleyen Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý yaptýðýmýz itirazýmýzý haklý bulundu. Yönetmelik hükümlerinin mevcut haliyle sektöre vereceði yüksek maliyetin yaný sýra ülkemiz ekonomik gerçekleriyle de örtüþmediði deðerlendirilerek federasyon olarak ilettiðimiz görüþlerimizi desteklemiþlerdir. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn bu kararýnýn ardýndan þimdi Federasyon olarak gözümüz, kulaðýmýz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn vereceði kararda" þeklinde konuþtu.

5 HABER 5 Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik eðitimde geliþen teknolojiyi takip etmeleri ve eðitim süreçlerine katký saðlamalarý amacýyla Toyota Türkiye Sakarya Üretim Tesislerinde düzenlenen araç hibe töreninde, 20 araç teslim edildi. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AÞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, mesleki teknik eðitim kalitesinin geliþtirilmesi amacýyla araç ve ekipman desteðini ulusal çapta yapýlan bir faaliyete dönüþtürdüklerini belirtti. Ana sorumluluk alaný üretim olan bir þirket olarak, bu konuda mesleki teknik eðitimlere her zaman destek verdiklerini ifade eden Özer, "Mesleki teknik eðitim kalitesini artýrmaya ve öðrencilerimizin yeni teknolojiyi tanýyýp, daha iyi þartlarda uygulamalý eðitim almalarý için verdiðimiz destek bundan sonra da devam edecek" deðerlendirmesinde bulundu. Konu hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya göre törende, üniversiteyi hibe edilen otomobilin anahtarý Toyota CEO'su Orhan Özer tarafýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teslim edildi. Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk ile Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr.Gör. Derviþ Erol ve Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Özgür Özdilli'nin de katýldýklarý tören kapsamýnda, Toyota Türkiye fabrikasý gezildi. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresinin 3.sü yapýlacak Bu sene Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde 3. sü düzenlenecek olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne büyük destek geldi. Daha önceki yýllarda ulusal olarak yapýlan kongre bu sene uluslararasý düzeye çýkarýlarak, kongreye farklý bir ivme kazandýrýlmýþ oldu. Her geçen yýl katlanarak büyüyen ve Türkiye çapýnda adýndan sýkça söz ettiren kongreye bu sene toplam 3 bin 179 baþvuru alýndý. Ülke çapýnda birçok üniversiteden katýlýmýn olacaðý kongreye Ýtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden de katýlýmlar olacak. Ayrýca bu seneki kongrenin Akademik Kurulu'na Hitit Üniversitesi Akademisyenlerinin yanýsýra, Doç.Dr. Ýsmail Akbal, Doç. Dr. Ýpek Özkal Sayan,Yard.Doç. Dr. Funda Çoban ve Yard.Doç Dr.Mehmet Faruk Özçýnar gibi farklý üniversitelerdeki önemli akademisyenlerde dahil oldu. Konu hakkýnda açýklama yapan organizasyon komitesi yaptýðý açýklamada, "Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve Gönüllü Genç Giriþimciler Derneðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre "Elimizden gelen tüm gayreti bu kongrenin en iyi þekilde sonuçlanmasý gösteriyoruz. 3 bin 179 rekor baþvuru sayýsý ile çalýþmalarýmýzýn ne kadar etkili olduðunu hep birlikte gördük. Teveccühlerinden dolayý baþvuru yapan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz olduðu için, ne yazýk ki hepsine olumlu dönüþ yapamadýk. Akademik Kurulumuz tarafýndan seçilen sunumlar ve sunum sahipleri hünerlerini Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da gösterecekler. Çorum'da düzenlenen en çok ses getiren ve Türkiye'deki önemli etkinliklerden birisi olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne destek veren tüm firmalara teþekkür ederiz" denildi. Üniversite personeline hizmetiçi eðitim "Beyaz Mikrofon"un konuðu Nebih Nafile oldu Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi eðitimci- þair Nebih Nafile önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna stüdyo konuðu oldu.uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide Nebih Nafile, farklý din ve kültürlerin binlerce yýldýr bir arada yaþadýðý Antakya'dan Hititlere baþkentlik yapmýþ medeniyetler beþiði Çorum'a gelmenin heyecan verici olduðunu söyledi.bir eðitim sendikasýnýn düzenlediði programa türkü ve þiirleriyle misafir olarak katýlan þair Nebih Nafile, uygarlýklar tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Hititlerin yaþadýðý hüküm sürdüðü yerler kadar onlarýn insanlýða býraktýðý mirasýnda paha biçilmez olduðunu kaydetti. Hak ve adalet konusunda bugün bile hayranlýk uyandýran Hititlerde, aile, veraset, ceza, ticaret ve devlet hukukunun gerçekten çok iyi kavrandýðýna dikkat çeken þair Nebih Nafile, "Hititler erken zamanlarda adalet ve hak kavramlarýnýn bilincine ermiþler ve bu deðerleri güneþ ile sembolleþtirmiþler. Bugün iþte o güneþ, bilincimizi aydýnlatmaya devam etmektedir" Uður ÇINAR Hitit Üniversitesi kurumsallaþma kapsamýnda nitelikli ve etkin çalýþma gücü saðlamak amacýyla tüm idari personeline hizmetiçi eðitim programý düzenlendi. Eðitim programý hakkýnda üniversiten yapýlan açýklamaya göre Rektörlük Konferans Salonu'nda 8-15 Nisan 2015 tarihlerinde 09:00-17:30 saatleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programlarý çerçevesinde "Protokol Kurallarý, Takým Çalýþmasý ve Problem Çözme Teknikleri, Kriz ve Stres Yönetimi, Ýletiþim, Örgütsel Davranýþ ve Resmi Yazýþma Kurallarý" konularý ele alýndý. Ýdari personelin iki grup halinde katýlýmýyla gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak, Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý Öðr.Gör. Zeynep Ýlleez, Öðr. Gör. Havva Tarakcý ve Öðr. Gör. Esma Ebru Þentürk katýldý. Vali Kara'dan YEDAÞ'a ziyaret Vali Ahmet Kara, YE- DAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'u ziyaret etti. Akyol ziyarette kurum çalýþmalarý hakkýnda Vali Ahmet Kara'ya bilgi verdi. Akyol, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Kara'ya teþekkür etti. Haber Servisi DÜZELTME Gazetemizin dünki sayýsýnda yer alan "Ýçeride adaletsizlik dýþarýda beceriksizlik" baþlýklý haberde Merkez Partisi Milletvekili adayý olarak Þerafettin Koç yerine yanlýþlýkla Erol Gürbüz yazýlmýþtýr düzeltir özür dileriz.

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Saðlýkta þiddete tepki Merter Kocatüfek SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek Dr. Ersin Arslan'ýn öldürülmesinin yýl dönümü nedeniyle basýn açýlamasý yayýnladý. "Her ölüm erkendir ama Ersin'inki çok erken oldu! Yaþamýnýn baharýnda 30 yaþýnda, umutlarý, gelecek hayalleri olan bir hekim iken, bir hasta yakýný tarafýndan, hastane içinde býçaklanarak katledildi" diyerek açýklamasýna baþlayan Kocatüfek, "Saðlýk örgütlerinin yýllardýr haykýrdýðý þiddeti Saðlýk Bakanlýðý da nihayet gördü ve 113 þiddet bildirim sistemini kurdu. Saðlýk Bakanlýðý 113 Beyaz Kod kayýtlarýna göre, 14 Mayýs 2012'den 2015 Mart ayýna kadar 31 bin 767 saðlýk çalýþaný þiddete uðramýþtýr. Bunlarýn 18 bini hekim 13 bini ise diðer saðlýk çalýþanlarýdýr. Saldýrýlarýn üçte biri fiziki saldýrýdýr. Yani Bakanlýða her ay 1000'e yakýn, her gün 30'dan fazla saðlýkta þiddet olgusu bildirilmiþtir. Bu rakamlar hastanelerde, polikliniklerde aile saðlýðý merkezlerinde yaþanan kavgalarýn, itiþ kakýþýn sadece bildirilen bölümüne aittir. Saðlýk Bakanlýðý Ersin'in ölümünden bu yana saðlýkta þiddeti önlemeye katkýsý olabilecek hiçbir gerçek tedbir almamýþtýr. Þiddet, politikacýlar tarafýndan yýllarca dönüþüm tramvayýnýn güçlü bir motoru olarak kullanýlmýþtýr" "Saðlýkta dönüþüm tramvayý bizi saðlýkta kaos duraðýna getirmiþtir. Her saat baþý en az bir çalýþanýn saldýrýya uðradýðý bir saðlýk ortamý" þeklinde kaydeden Kocatüfek, "Ne kadar övünseniz azdýr. Tekrarlayalým Bugün Türkiye'de saðlýkta kaos vardýr. Böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda, iyi hekimlik, diþ hekimliði, hemþirelik, teknisyenlik yapýlmaz. Nitelikli saðlýk hizmeti verilmez. Bizler bugün Türkiye'nin her yerinde, tüm hastanelerde, saðlýk alanýnda yaþadýðýmýz þiddeti, bu þiddetin nedenlerini, çözüm önerilerini tartýþacaðýz. Bugün Oslo'da Dünya Tabipler Birliði Toplantýsý'nda Türkiye'nin önergesi olan 17 Nisan Saðlýkta Þiddeti Önleme Günü de tartýþýlacaktýr. Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacýmýz; saðlýk sistemindeki yanlýþlýklara dur demek ve saðlýk emekçilerinin sorunlarýna dikkat çekmektir. Mücadelemiz þiddeti doðuran ve besleyen bu sisteme karþýdýr. Halkýmýza daha iyi bir saðlýk hizmeti sunabilmek için, halkýmýzý verdiðimiz bu mücadelede yanýmýzda olmaya, hükümeti, þiddeti doðuran, emekçileri ve halký maðdur eden bu sistemi ortadan kaldýrmaya, iþkolundaki saðlýk emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve daha kararlý bir þekilde mücadelemizi sürdüreceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý. "Bizum Hoca"yý yorumladýlar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Bizum Hoca adlý filmi okudu. Film Okuma Programý'nýn yöneticiliðini filmin proje koordinatörlüðünü yapan ayný zamanda filmde rol alan gazeteci yazar Harun Çelik yaptý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre programa Tekkeköy Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Merzifon Kaymakamý Mehmet Fatih Geyim, Samsun Bilge Kral Derneði Baþkaný Hüseyin Dereli, Mülkiye Müfettiþi Ýbrahim Avcý, Hak-Ýþ Sendikasý avukatlarýndan Mustafa Avcý ve kalabalýk bir topluluk katýldý. Hes Projelerinin yoðun bir þekilde konuþulduðu programda Harun Çelik esas olarak adalet ve doðruluk konusunda da iyi düþünmemiz gerektiði üzerinde durdu. Çelik, "Ýnsan yaptýðý iþte adaletten ayrýlmamalýdýr. Bugün adalet konusunda sýkýntýlarýmýz olduðu için yeryüzünde kargaþýlýklar hakimdir. Yine insan doðruluktan hiçbir þekilde ayrýlmamalýdýr. Çeþitli çýkarlarýmýz için doðruluktan ayrýldýðýmýzda belki insanlar bunu görmeyecektir. Fakat bizi gözetleyen Allah'ýn olduðunu aklýmýzdan çýkarmamalýyýz" diye konuþtu. Daha sonra imam figürü üzerinde konuþuldu. Filmde resmi imamýn menfaatini ön planda tutan biri olarak yansýtýldýðý konuþuldu. Bu eleþtiriye Harun Çelik, burada iki tane imam figürü var. Bizim Hoca gibi bir hocayý kim istemez ki. Ýmamlar toplumun önderidirler dinle birlikte sosyal adaleti de kendi üzerinde bulundurmak zorundadýr. Bu nedenle biz bunu önemsediðimiz için bunu herhangi bir meslek dalýna deðil de imama yaptýrdýk. Yalnýz hayatýmýzda olumluluklarýn yanýnda olumsuzluklar da vardýr. Sadece bunu yansýtmaya çalýktýk" diye konuþtu. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kargý Saraçlar Köyü Harrmancý Mahallesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kargý Akkaya Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kargý Çalköyü Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kargý Yayla Gölet Köyü,Göletdere Köyü,Cihadiye Köyü ve Çetmi Köyleri tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Hacýhamza Köyü, Güney Köyü ve Seki köyüne ve Bahcivanlar Çeltik, Turkcell, Avea, Vodofone tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Çukuralýç Köyü,Akkise Köyü,Halýlar Köyü,Çakýrlar Köyü,Yeþilköy Köyü,Dereköy Köyü,Beygircioðlu Köyü,Çeltiközü Köyü,Avþar Köyü,Kavakçayý Köyü,Seki Köyü,Güney Köyü,Arýk Köyü,Kabakcý Köyü,Günyazý Köyü,Pelitcik Köyü,Bademce Köyü,Oðuz Köyü,Hacýveli Köyü,Saraçlar Köyü,Baþköy Köyü,Gökbudak Köyü,Gümüþoluðu Köyü,Tepelice Köyü,Akcataþ Köyü,Bozarmut Köyü,Yaðcýlar Köyü,Çobanlar Köyü,Koyunkýran Köyü,Alioðlu Köyü,Karaosmanlý Köyü,Çal Köyü,Çobankaya ve Hacýhamza Köylerine ve Kýzýlýrmak Çeltik, Belediye, Sefer kapý, Çiçek Petrol, Mahmut Karaduman, Kütük Mermer, Tuðrel Otomativ, Özeller Çeltik, Bahcivanlar Çeltik, Karsu Su ürünleri, Avea, Turkcell, Vodofone tarihlerinde saatleri arasýnda: Ýnönü Caddesi Nolu Adresler." Eren Er Dershanesinin Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlý etkinlikleri çerçevesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Þehitlerin anýsýna düzenlediði kitap okuma yarýþmasý sonuçlandý. Çanakkale Zaferini anlatan yirmi kitap arasýndan özenle seçilen Sara Gürbüz Özeren'in kaleminden Çanakkale Destanýný bilgi ve duygu olarak sade bir dille anlattýðý savaþýn bütün detayýný okuyucuyla buluþturan Harita ve Fotoðraflarla destekli Vatanýn Kilidi Çanakkale kitabýndan 4 ve 5. sýnýflar için minikler, 6 ve 7. sýnýflar için yýldýzlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarýþmada öðrencilere seviyelerine göre 25 soru yöneltildi. Sýnavda minikler kategorisinde Ziya Gökalp Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencisi Erdem Özdemir 100 puanla birinci olurken. Yýldýzlar kategorisinde Yýldýrým Beyazýt Orta Okulu 6. sýnýf öðrencisi Tuna Saylan 95 puanla birinci oldu. Her iki kategorinin birincilerine altýn ve Türk Bayraðýndan oluþan hediyelerini Eren Er Dersanesi Müdürü Menderes Yýlmaz verdi. Ýlk 20'ye giren öðrencilere de taraftar formasý, Eren Er Dershanesi Çanakkale Zaferi yarýþmasý sonuçlandý birbirinden þýk kol saatleri ve kalem setleri, ajanda, kitap setleri hediye edildi. Eren Er Dersanesi Müdürü Menderes Yýlmaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Çanakkale'de zor þartlar içerisinde nasýl zafer kazandýklarýný, etten ve kemikten Kale kurarak "Çanakkale geçilmez" sözünün nasýl geçerli olduðunu ispatlamýþ olduklarýný söyledi. Yýlmaz, "Bugün bizler bir nebzede olsa O günleri tekrar yaþayabilmek ve Öðrencilerimize bu þuuru kazandýrmak için kitap okuma yarýþmasýný Çanakkale'nin 100. yýl anýsýna düzenledik. Çanakkale Zaferi bizim ve milletimizin tarihinde önemli bir yere sahiptir yýlýnda onu bir daha düþünmeli hatýrasýný canlý tutmalýyýz. Ne için zafer yapmýþýz nüfusumuza oranla ne kadar þehit vermiþiz. Düþman ne kadar güçlü ve ne kadar büyük olursa inancýn ve azmin karþýsýnda nasýl onca insanla baþa çýkmýþýz o þühedayý hayatlarýnýn baharýnda kan vererek can vererek etten ve kemikten kale kurarak bize vatan býrakan þeref býrakan þan býrakan o insanlarý minnetle anmaya ihtiyacýmýz vardýr'' Yýlmaz, ''Kitap okuma yarýþmasýyla; bugünlere ulaþmamýzý saðlayan, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü ve milletimizin huzuru ve güvenliði için canlarýný feda etmekten çekinmeyen aziz þehitlerimizi Çanakkale Zaferi'nin 100.yýlýnda Eren Er Dersanesi olarak "Vatanýn Kilidi Çanakkale" yarýþmasýyla yad ettik. Çanakkale Savaþý'nda vataný uðruna canýný hiçe sayarak savaþan Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Þehitlerimizi minnetle anýyoruz, ruhlarý þad olsun" ifadelerini kullandý.

7 HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Baþkan Külcü'den Kutlu Doðum mesajý TDED Musiki Topluluðu Samsun Türk Müziði Korosu'nun konuðu oldu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi Türk Musikisi Topluluðu üyeleri Samsun Devlet Klasik Türk Müziði Korosu'nun daveti ile Samsun'u gezdi. Topluluk üyeleri, Koro þefi Nihat Gönül'ün davetlisi olarak Samsun Devlet Klasik Türk Müziði Korosu'nun "Kutlu Doðum Haftasý Özel Konseri"ni de izleme imkâný buldu. TDED Çorum Þubesi'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 10 Nisan 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde TRT'nin Karadeniz Bölgesi Ses Yarýþmasý'nda derece alan TDED Musiki Topluluðu Halk Eðitim Merkezinden veda yemeði üyesi Gamze Apraþ da konuk sanatçý olarak bir eser seslendirdi. Genç yetenek olarak nitelendirilen Apraþ, güçlü sesi ve yorumu ile Samsunlu izleyicilerden tam not aldý. TDED Çorum Þubesi Musiki Topluluðu üyelerinin Samsun gezisi hakkýnda açýklama yapan topluluk þefi Aliye Helvacý, Samsun gezisinin, TDED musiki topluluðunun 22 Mayýs'ta vereceði konser öncesi topluluk üyelerinin motivasyonunu artýrmaya yönelik olduðunu söyledi. Helvacý, "Nazik davetleri için Samsun Devlet Klasik Türk Müziði Koro þefi Nihat Gönül olmak üzere tüm koro üyelerine teþekkür ediyorum. Bizlere her türlü deþtiði veren, her daim bizlerin yanýnda olan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan beye de þükranlarýmý sunuyorum " diye konuþtu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "Bu yýl, âlemlere rahmet olan gönderilen Peygamber Efendimizin, dünyaya teþriflerinin yýl dönümü. Böyle günlere ulaþmanýn mutluluðunu milletçe yaþýyoruz" diyerek mesajýna baþlayan Muzaffer Külcü, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Ýslam âlemi için olduðu gibi bütün insanlýk için adaletin, ahlakýn, sabrýn, merhametin, eþsiz bir örneðidir. O'nun adý, O'nun mirasý, O'nun insanlýða öðrettiði ne varsa milletimiz tarafýndan bir mizaç haline getirilmiþtir. O'nun býraktýðý miras bizler için daima yol gösterici olmuþtur. Bu yüzden Efendimiz (s.a.v) kalplerimizi, gönüllerimizi ve hayatýmýzý þekillendirmeye devam edecektir. Hiçbir beþere nasip olmayacak ölçüde sevilen ve yaþadýðý dönemi asr-ý saadete çeviren Efendimizin anýlmasý ve anlaþýlmasý hayatýmýzdaki bereketi her anlamda artýracaktýr. Asr-ý Saadette yakalanan huzur ve hoþgörüyü bütün millet olarak yeniden yakalayabilmemizin yegâne yolu O'nun getirdiði mesajlara baðlý olmaktýr" Külcü mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz 2015 yýlý Kutlu Doðum Haftasý'nýn konusunu, "Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaþama Hukuku" olarak belirledi. Bu hafta Efendimizi anmanýn yanýnda, O'nun ahlakýný öðrenme ve rehberliðini kavrama için bir vesiledir. Efendimiz, Hz. Muhammed (sav)'in kardeþlik, barýþ, huzur ve mutluluk dolu mesajlarý, günümüzde çok daha önemli ve anlamlý hale gelmiþtir. Bu bakýmdan Kutlu Doðum Haftasý, Peygamberimizin hayatýný, hadis-i þeriflerini, mesajlarýný yeniden hatýrlamak, yeniden düþünmek ve layýkýyla anlamak için iyi bir fýrsattýr. "Hazreti Peygamber, Birlikte Yaþama Ahlaký ve Hukuku" konulu kutlu doðum etkinliklerinin ülkemize milletimize, Ýslam âlemine ve tüm insanlýða hayýrlar getirmesini temenni ediyorum. Ýnþallah, O'na sunulan rahmet, milletimizi ve ülkemizi fert fert, adým adým kuþatacaktýr. Yine, Efendimizin bizlere müjdelediði gibi bundan da umutluyuz, bu umudumuzu hem Türkiye olarak hem bütün Ýslam Âlemi olarak her zaman koruyacaðýz." Çorum Halk Eðitim Merkezi çalýþanlarý tarafýndan kurumdan emekli olan ve baþka kurumlara atanan mesai arkadaþlarýna veda yemeði düzenledi. Çorum Halk Eðitim Merkezinden yapýlan açýklamaya göre veda yemeðine Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Yasin Yetim ile kurum çalýþanlarý katýldý. Kurum Müdürü Yasin Yetim programda yaptýðý konuþmada kurumdan emekli olan Nihat Kümbül, Mustafa Taþkýn'a þimdiye kadar yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür ederek bundan sonra ki hayatlarýnda baþatýlar diledi. Yetim, baþka kurumlara atanan Hayrullah Tekin ve Ýsmail Karademir'de Çorum Halk Eðitim Merkezi olarak bundan sonraki yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Boðazkale'de Siyer-i Nebi bilgi yarýþmasý Boðazkale Ýlçe Müftülüðü tarafýndan yürütülen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Boðazkale Ýlçe Müftülüðü ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ilçe genelinde Siyer-i Nebi Bilgi Yarýþmasý düzenlendi. Öðrencilere 25 sorunun sorulduðu yarýþmada cevaplar yazýlý olarak istendi. Öðrencilerin ve seyircilerin büyük heyecan yaþadýðý yarýþmada birinciliði Boðazkale Ortaokulu elde etti. Boðazkale Ortaokulu öðrencileri Nisanur Þahin, Sümeyye Özüdoðru ve Ecenur Kevser Seçkin'in hediyeleri Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Garnizon Komutaný Yakup Akmeþe ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu tarafýndan verildi. Yarýþmada birinci olan öðrenciler için ayrýca Kapadokya gezisi yapýlacaðýný açýklayan Boðazkale Müftüsü Yüksel Çelik'e ve Boðazkale Milli Eðitim Müdürü Selahaddin Sütbaþ'a böyle bir yarýþma düzenlediði ve öðrencilere fýrsat tanýdýðý için teþekkürlerini ileten Boðazkale Ortaokulu Müdürü Fikret Gündoðdu, öðrencilerini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi.

8 YAÞAM 8 Mevsimsel alerjik nezle dünya nüfusunun yüzde 40 ýný etkiliyor Ýlkokul öðretmeni sýnýfta Cennet'e gitmek isteyenlerin ellerini kaldýrmalarýný ister. Yalnýz Temel'cik elini kaldýrmayýnca Kelime Avý merak eder ve sorar, - Sen gitmek istemiyor musun? - Ýster idum ama anacýðým okuldan sonra hemen eve gel dedü... Dizi 20:00 Milat Göz alýcý aksiyonlarý, þaþýrtýcý akýl oyunlarý, komplo ve entrikalarý, dillere destan aþklarý, sert gerçeklerle harmanlanmýþ içi içe hikâyesiyle, aksiyon-macera türünde yeni bir çýðýr açacak.saat : 20:00-22:45 (165 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon, Dram) Oyuncular : Burcu Kara, Ufuk Bayraktar, Mustafa Uðurlu, Ýlhan Þeþen, Baþak Sayan Yönetmen : Hakan Kurþun Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Türk Toraks Derneði, bahar aylarýnda saman nezlesi veya bahar nezlesini olarak bilinen mevsimsel alerjik nezlenin en üst seviyeye çýktýðýný, allerjik nezlenin dünyada toplumun yaklaþýk yüzde 20-40'ýný etkilediðini bildirdi. Türkiye'de ise yýl boyu nezle türünün yaklaþýk yüzde 20 civarýndayken, mevsimsel alerjik nezle sýklýðýnýn yaklaþýk yüzde 10 olduðu kaydedildi.bahar aylarýnýn gelmesiyle, mevsimsel alerjik nezlenin görülme sýklýðý en üst seviyelere çýkýyor. Bu durum toplumun yüzde 20-40'ýný etkiliyor. Türkiye'de durum dünya ortalamalarýnýn altýnda olmakla birlikte yýl boyu nezle türü yaklaþýk yüzde 20, mevsimsel alerjik nezle sýklýðý yüzde 10 civarýnda seyrediyor. Küresel ýsýnma, kýþ aylarýnýn daha yumuþak geçmesi, baharýn daha erken gelmesi gibi etkenler bahar alerjenlerine maruziyet süresini uzatýyor. Aðaç veya otlarda polen sezonunu daha erken baþlatýp ve daha uzun sürmesine neden oluyor. YAKINMALARI KÝÞÝDEN KÝÞÝYE FARKLILIK GÖSTEREBÝLÝR Bahar alerjisine baðlý yakýnmalar kiþiden kiþiye farklýlýklar gösterebiliyor ama genel olarak belirtilerin çoðu benzer oluyor. Bu belirtiler burun akýntýsý, týkanýklýðý, burun içinde kaþýntý; arka arkaya hapþýrýklar, geniz akýntýsý, gözlerde kaþýnma, kýzarma, batma; gözaltlarýnda torbalanma ve morarma, boðazda aðrý, kaþýntý ve ses kýsýklýðý, kulaklarda doluluk ve kaþýntý olarak sýralanýyor. Geniz akýntýsý nedeniyle tekrarlayan sýk boðaz temizlenmesi balgamsýz, kesik kesik bir öksürüðe yol açabileceði, bazen polenlerin çok yoðun olduðu sezonlarda kuru öksürüðe ek olarak, nefes darlýðý ve göðüste hýrýltýnýn da görüldüðü 'polen astýmý' dediðimiz durumu ortaya çýkardýðý ifade ediliyor. Burunun týkalý olduðu için uykuda sürekli aðýz solunumu yapmak, boðazda kuruma ve sýk uyanmaya neden olacaðý, sonuçta uyku kalitesi bozulacaðý için gün içinde yorgunluk, halsizlik de olabileceði ve sonuçta kiþinin okul/iþ baþarýsýnýn etkileneceði belirtiliyor. Bahar alerjisinin bu etkilerinden dolayý, bireyin yaþamýný tehdit eden bir hastalýk olmamakla birlikte yaþam kalitesini önemli ölçüde bozduðuna dikkat çekiliyor. Dizi 20:00 Güldür Güldür Güldür Güldür Show'a bu hafta Çelik ve Özge Ulusoy konuk oluyor. Programda yer alan bazý skeçler þöyle: Survivor adasýnda neler oluyor? Güldür Güldür ün fenomen karakterleri adada ne yapacak? Türkücü Ýsmail Abi, Rütütüler Ýbo ve Bilal'den oluþan ünlüler adasý ile Burcu Aga, Dilek ve Turbo Fikri'den oluþan gönüllüler arasýndaki yarýþlarý kim kazanacak? Havaalanýnda güvenlik görevlisi olan Þevket, kendisiyle ilkokulda dalga geçen Bilal ile karþýlaþýrsa aralarýnda neler yaþanýr? Taþýyýcý 19:50 Sinema Eski özel kuvvetler görevlisi Frank Martin, Fransa da sakin bir hayat sürmektedir. Geçimini ise taþýyýcýlýk yaparak saðlamaktadýr. Taþýdýðý bazen bir insan, bazense basit bir pakettir. Her ne taþýrsa taþýsýn, asla soru sormamaktadýr. Bir gün Amerikalý bir suçlu olan Wall Street tarafýndan bir paket taþýmasý istenir. Ýlk kez kurallara uymaz ve meraký galip gelir. Taþýdýðý þey bu kez Lai adýnda Çinli bir kadýndýr. Kurallarý çiðnediðini duyan Wall Street, bu iþin peþini býrakmaz. Ýlk iþi, Martin i öldürmek üzere bir suikast ekibi yollamak olur. Yönetmen : Corey Yuen, Louis Leterrier Mimar Sinan 1538 yýlýnda Hassa baþmimarý olan Sinan, baþ mimarlýk görevini I. Süleyman,II. Selim ve III. Murat zamanýnda 49 yýl süre ile yapmýþtýr. Mimar Sinan ýn, Mimarbaþýlýða getirilmeden evvel yaptýðý üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep te Husreviye Külliyesi, Gebze de Çoban Mustafa Külliyesi ve Ýstanbul da Hürrem Sultan için yapýlan Haseki Külliyesidir. Halep teki Hüsreviye Külliyesinde, tek kubbeli cami tarzý ile, bu kubbenin köþelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekânlý cami tarzý birleþtirilmiþ ve böylece Osmanlý mimarlarýnýn Ýznik ve Bursa daki eserlerine uyulmuþtur. Külliyede ayrýca, avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi kýsýmlar bulunmaktadýr. Gebze deki Çoban Mustafa Paþa Külliyesinde renkli taþ kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diðer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleþtirilmiþtir. Mimar Sinan ýn Ýstanbul daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurlarý taþýmaktadýr. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüþþifa ve çeþmeden oluþan külliyede cami, diðer kýsýmlardan tamamen ayrýdýr.mimar Sinan ýn Mimarbaþý olduktan sonra verdiði üç büyük eser, onun sanatýnýn geliþmesini gösteren basamaklardýr. Bunlarýn ilki Ýstanbul'daki Þehzade Camii ve külliyesidir. Dört yarým kubbenin ortasýnda merkezi bir kubbe tarzýnda inþa edilen Þehzade Camii, daha sonra yapýlan bütün camilere örnek teþkil etmiþtir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan ýn Ýstanbul daki en muhteþem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalýk döneminde, yýllarý arasýnda yapýlmýþtýr. Mimar Sinan ýn en büyük eseri ise, 86 yaþýnda yaptýðý ve "ustalýk eserim" diye takdim ettiði, Edirne deki Selimiye Camiidir (1575). MAYONEZLÝ TAVUKLU EKMEK Malzemeler 1 adet esmer ekmek 1 adet portakal 2 adet tavuk göðüs fileto 1 çay kaþýðý kiþniþ 1 çay bardaðý tat mayonez 1 tatlý kaþýðý köri 3 sap nane Yemeðin Tarifi Ekmeðin üzerini keserek kapak þeklinde çýkartýn. Ýçini boþaltýn.tavuk göðsünü haþlayýp, soðuduktan sonra iri parçalara ayýrýn. Portakalýn kabuðunu beyaz kýsmýyla birlikte keserek soyun. Dilimledikten sonra zarlarýný çýkarýn. Mayonez, köri, kiþniþ ve tavuk parçalarýný karýþtýrýn. Hazýrladýðýnýz tavuklu karýþýmý ekmeðin içine doldurduktan sonra, portakal dilimleri ve taze nane yapraklarýyla süsleyin.üzerini kapak gibi çýkardýðýnýz ekmekle kapatýn, alüminyum folyoya sarýn. Buzdolabýnda 2 saat beklettikten sonra servis yapýn. Hasetçinin huzuru, çabuk darýlanýn dostluðu, yalancýnýn yiðitliði olmaz. Hz. Ali 07:00 Gagguk 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Suç Krallarý 19:30 Spor Bülteni 19:50 Taþýyýcý 22:10 Ölümcül Deney 4 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Yeraltý Canavarý 22:30 Türk Filmi 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Piramit 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:45 Heredot Cevdet Saati 20:00 Milat 22:45 Sýra Sende En Ýyiler 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Ben Dört Numara 23:00Davetsiz Misafir

9 Ey iman edenler! Mallarýnýzý aranýzda batýl yollarla yemeyin. Ancak karþýlýklý rýza ile yapýlan ticaretle olursa baþka. Kendinizi helak etmeyin. Þüphesiz Allah size karþý çok merhametlidir.nisâ, 4/29 HABER Cumanýz Mübarek Olsun... DUA 9 Allah'ým sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Tirmizî, "Deavât", 89 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÞÜKÜR Ýslâm ahlâkýnda þükür, Allah (c.c.)'ýn nimetlerinin etkisinin kulun dilinde 'itiraf ve övgü' olarak, kalbinde 'tanýklýk ve sevgi' olarak, organlarýnda da 'itaat ve boyun eðme' olarak ortaya çýkmasýdýr. Kur'an-ý Kerim, insana sayýsýz nimetler verildiðini, insanýn bunlarý veren Allah (c.c.)'ý bilip, hizmetine sunulan bu nimetlerden dolayý nimetleri verene minnet duymasýný ve bu duyguyu çeþitli þekillerde ortaya koymasýný bildirmektedir. Türkçe'de kullandýðýmýz 'teþekkür etmek, þükran duymak, þükran sunmak, minnettar olmak, teþekkürü borç bilmek' kavramlarý da ayný kökten gelmekte ve yaklaþýk ayný anlamý ifade etmektedir. Þükür ve Ýman Ýliþkisi Þükür, nimet vereni bilip açýða vurmak olduðu gibi, bunun tam zýddý olan 'küfür' ise, nimet vereni inkâr edip onu gizlemek, yok saymaktýr. Küfür kelimesi, iman etmemeyi, insanlara sonsuz nimetler veren rýzýk sahibi Allah (c.c.)'ý inkâr etmeyi anlattýðý gibi, þükür kelimesi de iman etmeyi, verilen nimetlerin sahibi olan Allah (c.c.)'ý tanýmayý ve O'na minnettarlýk duymayý ifade eder. Þükür, hamd etmeyi ve tevhid'e inanmayý bir araya toplar. Her þükrün baþý kesinlikle Allah (c.c.)'a hamd olmalýdýr. Nitekim Fatiha sûresini okurken 'Allah'a hamd' ile baþlar, tevhid dinine baðlýlýkla bitiririz. Fatiha sûresinde, Allah (c.c.) tarafýndan bize "Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet" dememiz emredildi. Bu ayette 'kendilerine nimet verilenler' diye bildirilenler ise, peygamberler (a.s.), sýddýklar, þehitler ve salih (iyi) insanlardýr. Kendilerine gazap edilenler ile sapýtmýþlar, nimet verilenler arasýna sokulmamýþtýr. Bunun için küfredenler, inkârcýlar; þükredenler ise iman edenlerdir, diyebiliriz. Þükür, iman etmenin çeþitli organlarla ve bu organlarýn faaliyetleriyle ortaya konulmasýdýr. Þükür ayný zamanda nimeti bilmenin de ismidir. Çünkü nimeti bilmek, nimeti vereni bilmenin yoludur. Ýþte bunun için Allah (c.c.), Kur'an-ý Kerim'de, Ýslâm ve Ýman'a 'þükür' diye de isim vermektedir. [1] Þükrün Önemi Kur'an-ý Kerim, sürekli olarak Allah (c.c.)'ýn insanlara verdiði nimetlere, yaptýðý baðýþ ve ihsanlara dikkat çekmekte ve insanýn yararlandýðý bütün bu nimetler karþýsýnda minnet duymasýný, þükran duygularý içerisinde olmasýný istemektedir. Çünkü nimete kavuþmanýn, iyilik görmenin karþýlýðý budur. Ýnsan, Allah (c.c.)'ýn insanlara verdiði can ve organlar karþýlýðýnda, yaðmur vermesinin, gece ile gündüzü var etmesinin, dað gibi gemileri yüzdürmesinin, eti yenen hayvanlarý ve daha nice nimetler vermesinin karþýlýðý olarak þükretmelidir. Bütün bu nimetleri vereni tanýmalý ve O'nun huzurunda boyun bükmelidir. Allah (c.c.)'ýn insanlara; "Verdiðim nimetlere þükredin" demesi de ayrýca insan için bir nimet ve iyiliktir. Çükü þükrün yararý dünya ve ahirette Allah (c.c.)'a deðil kullara dönüktür. Yerine getirdiði þükür ile yarar gören kulun kendisidir. Kul þükrederek Rabbine bir karþýlýk veya mükâfat vermemektedir. Zaten buna da hiçbir varlýðýn gücü yetmez. Kim þükrederse kendi nefsi için þükretmiþ olur. [2] Yoksa Allah (c.c.)'ýn böyle þeylere zaten ihtiyacý yoktur. Ancak Allah (c.c.) kullarýna karþý bu kadar cömert, bu kadar lütuf sahibi olduðu halde, kullarýnýn bir kýsmý nankördür, çok þükretmekten uzaktýrlar. [3] Þükretmek, müminlerin en önemli özelliklerinden biridir. Allah (c.c.) müminlere verilenleri zaman zaman hatýrlatýyor ve bu hatýrlatmanýn da onlarý þükretmeye teþvik olduðunu hissettiriyor. Örneðin, 'Allah müminleri affeder, bundan dolayý Allah (c.c.) onlara nimetlerini tamamlamak ve onlarý temizlemek istiyor, onlara zafer veriyor ve güzel rýzýklarla rýzýklandýrýyor, dinlenmek için geceyi ve gündüzü var ediyor' mealindeki ayetler bunun içindir. Bütün nimetlerin sahibi olan Allah (c.c.) insanlara; "Bana þükredin, nankörlük etmeyin." [4] "Eðer Allah'a tapýyorsanýz, O'na þükredin." [5] diye emretmekte ve "O (Nuh), çok þükreden bir kul idi."[6] "Ýbrahim Allah'ý birleyerek O'na itaat eden bir lider idi, (Allah'a) ortak koþanlardan deðildi." [7] peygamberlerin þükredenlerden olduðu övülmektedir. Þükür, Kulu Bir Deneme Aracýdýr Ýnsana sayýsýz nimetler verilmesinin nedeni, onun þükreden bir kul mu yoksa nankörlük eden bir kul mu olduðunu denemek içindir. Kur'an-ý Kerim bunu Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili bir olayda þöyle haber veriyor: "Yanýnda kitaptan bir ilim olan biri, dedi ki; 'Ben (gözünü açýp kapamadan) onu (kraliçenin tahtýný) sana getirebilirim. Derken (Süleyman) onu (tahtý) kendi yanýnda durur halde görünce dedi ki: 'Bu Rabbimin fazlýndandýr. O'na þükür mü edeceðim, yoksa nankörlük mü edeceðim diye beni denemektedir " [8] "Ey Rabbim! Gizlide ve açýkda senden haþyetini istiyorum. Rýzâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayýrmamaný istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayýrmamaný istiyorum." Amin Allah'ýn arþýnýn gölgesinden baþka hiçbir gölgenin olmadýðý hesap gününde Rabbine ibadetle yetiþen gençler, Allah'ýn gölgesinde gölgelenmek, rahmetine eriþmekle müjdelenmekteydi Peygamberimiz tarafýndan. Sevgili Gençler! Geçtiðimiz Ekim ayý ortalarýnda Mekke'deyiz. Yatsý namazýný cemaatle kýlýp, tavafýmýzý yaptýktan sonra otele dönmek için Harem-i Þeriften ayrýlýyoruz. Kaldýrýmýn kýyýsýna oturarak, Mekke'nin bunaltan trafiðinde servisimizin gelmesini bekliyoruz. Yanýmýza birkaç genç daha gelip oturuyor. Selamlaþýp sohbete koyuluyoruz Arap gençleriyle yaþlarýnda olan bu gençler hac ibadetini yerine getirmek için Taif þehrinden gelmiþler. Taif'li olduklarýný öðrenince þaka yollu takýlýyorum adýnýn Yusuf olduðunu öðrendiðim gence: "Efendimizi niye taþladýnýz? Niçin þehre koymadýnýz?" O da tebessümle cevap veriyor: "Vallahi ben taþlamadým!" Ve on dört asýr öncesine dönüyoruz zaman tünelinden geçerek. Müþriklerin gittikçe dozu artan þiddet ve baskýlarý, amansýz muhalefetleri sonunda þartlarýn Mekke'de yaþamayý neredeyse imkânsýz hâle getirdiði günlerdeydi. Sevgili Peygamberimiz ashabýyla birlikte huzur içinde yaþayacaðý, Ýslam'ýn daha geniþ kitlelere ulaþtýrýlabileceði yeni bir yurt arayýþýyla Taif'e doðru yola çýkmýþtý. Ancak Taif halký ayaklarýna kadar gelen bu büyük lütfa minnettar olmak yerine bu kutlu misafirin þehre girmesine izin vermiyor, üstelik taþ yaðmuruna tutarak yaralanmasýna sebep oluyordu. Bu küstahça tavýr gayretullaha dokunmuþ, vahiy meleði Cebrail (a.s.) Efendimize gelerek, dilediði takdirde Allah Teala'nýn Taif halkýný helâk edebileceðini haber veriyordu. Âlemlere rahmet yüce Nebi bu teklifi; "(Hayýr), Bilakis ben Allah'ýn, onlarýn soyundan yalnýz Allah'a kulluk eden ve O'na hiçbir þeyi ortak koþmayan kimseler çýkarmasýný dilerim." buyurarak geri çeviriyordu. Bu çarpýcý ve düþündürücü cevabý pek çok yönden okumak mümkündür þüphesiz. Bu nebevi duruþun içerdiði en önemli mesajlardan biri de, Resulullah Efendimizin gençliðe bakýþým ve yaklaþýmýný asýrlardýr mümin gönüllere taþýyor olmasýdýr. Efendimiz, Rabbimizin; "Ey örtüsüne bürünen! Kalk da uyar" hitabýyla Ýslam'a davet görevini alýp, tebliðe koyulduðunda kendisine ilk iman edenlerin büyük çoðunluðunu gençler oluþturuyordu. Hz. Ali, Zeyd b. Harise, Sa'd b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Mes'ud, Esma, Ubeyde, Talha, Zübeyr, Muaz, Mus'ab, Cabir ve diðer sahabi gençler. Kimi henüz 10, kimi 13, 14, 15, kimi de 16, 17, 18 yaþlarýnda idi Müslüman olduklarýnda. Onlar Ýslam ile þereflendikleri gibi, Ýslam da onlarýn gayret ve hizmetleriyle Mekke'den Medine'ye, Medine'den dünyanýn dört bir yanma yayýlýyordu. ESMAÜL HÜSNA EL-VAHÝD "Benzeri olmayan tek" anlamýna gelen "el-vahid" ismi þerifi Kur'aný Kerim'de 21 defa tekrarlanmýþtýr. "Ehad" ismi ise ihlas suresinde bir defa geçmiþtir. Dünya yaratýldýðý günden beri geceyle gündüzün 365 günde saniye ve salise þaþmadan ardarda gelmeleri gülün gül vermesi, arýnýn bal vermesi Allahýn tek olduðunu gösterir. "Eðer göklerde ve yerde Allah'dan baþka ilahlar olsaydý ikisinin de düzeni bozulurdu."(enbiya 22) "Sizin ilahýnýz bir tektir O Rahman ve Rahimden baþka ilah yoktur." (Bakara 163) Yaratanýmýz bir, yaþatanýmýz da bir. Vücudumuz üzerinde Allah dan baþka birininde etkisi olsaydý halimiz ne olurdu? Kanýmýzýn akýþý, kalbimizin atýþý, bizi yönetenin bir olduðunu bize gösteriyor. Köylerin, þehirlerin, milletlerin yönetiminde de muhtar, vali, baþkan gibi bir yönetici sistemi kabul ediliyor. Rabbimiz bir, kitabýmýz bir kýblemiz bir olunca birlik saðlanýr. Birlikten de dirlik doðar. GENÇLERLE BAÞBAÞA Efendimiz gençlerin yetiþmesine özel önem veriyor, onlara duyduðu güveni ve inancý her vesile ile izhar etmekten çekinmiyordu. Akabe'de Resulullah'a biat ederek Müslüman olmanýn sonsuz huzuruna eriþen ve yeni benimsedikleri bu dini öðrenip, uygulamada kendilerine rehberlik yapmak üzere bir öðretmen tayin edilmesini talep eden Medine'lilere genç sahabi Mus'ab b. Umeyr'i gönderiyordu. Medine'de kýsa bir süre içinde pek çok kimsenin Müslümanlýðý kabul etmesi, bu seçimin ne derece isabetli ve bu gencin ne kadar liyakatli olduðunu göstermektedir. Rahmet elçisinin gençlere duyduðu güvenin bir diðer unutulmaz örneði de kölelikten azad edip evladý gibi baðrýna bastýðý Zeyd'in oðlu Üsame'yi, pek çok tecrübeli ve yaþlý sahabinin de içinde bulunduðu orduya komutan tayin etmesidir. Bu görevlendirmeye sahabenin hiç birisinden herhangi bir itirazýn gelmemiþ olmasý, Efendimizin tasarruflarýna teslimiyetin yaný sýra Üsame'nin toplum nezdindeki itibarýný da ortaya koymaktadýr. Mekke'de olduðu gibi Medine'ye hicretten sonra da Resulullah'ýn gençlerle münasebeti sýký bir þekilde devam etmiþtir. Efendimiz Mescid-i Nebevinin bir bölümünü gençlere tahsis ederek onlarýn eðitim ve öðretimleriyle yakinen ilgilenmiþtir. Ashab-ý suffa diye anýlan bu gençler zaman içinde tefsir, hadis, fýkýh gibi Ýslami ilimlerin her birinde bir otorite hâline gelmiþlerdir. Gelin Efendimizin ve onun yetiþtirdiði bu sahabilerin izini adým adým takip edelim. Örneðimiz, modelimiz bu deðerli þahsiyetler olsun. Sarsýlmaz bir iman ve güzel ahlakýmýzla Rabbimizin rýzasýný ve Resulümüzün muhabbetini kazanmayý þiar edinelim. Bilgi ve hikmetle donanýmlý, mütefekkir, ufku geniþ, ideal sahibi olmaya azmedelim. Nefsi duygularýn aðýr bastýðý, dünyevi arzu ve heveslerin doludizgin girdabýna çektiði bir dönemde, nefsini dizginleyebilmek, harama meyletmemek ve gönülden Allah'a yönelebilmek her türlü takdirin ötesindedir. Allah'ýn arþýnýn gölgesinden baþka hiçbir gölgenin olmadýðý hesap gününde Rabbine ibadetle yetiþen gençler, Allah'ýn gölgesinde gölgelenmek, rahmetine eriþmekle müjdelenmekteydi Peygamberimiz tarafýndan. Efendimizin mübarek lisanýndan dökülen bu müjdenin muhatabý olan siz gençleri can u gönülden tebrik ediyor, hayat boyu mutluluk ve baþarýlar diliyorum. Bu vesile ile bir merakýmý sizinle paylaþmak istiyorum. Harem-i Þerifte tanýþtýðýmýz Yusuf, imanlý bir genç olarak bugün hac yapmak üzere Kâbe'ye geliþini Efendimizin o günkü sabýr, hoþgörü ve engin rahmetine borçlu olduðunu hiç düþünmüþ müdür acaba? Muhabbetle. Dr. Ülfet Görgülü Din Ýþleri Yüksek Kurulu Uzmaný Ýmam-ý Azam Ebu Hanife Hazretleri r.a., hac için yola çýkýp Medine'ye ulaþtýðýnda karþýlaþtýðý Seyyid Muhammed Bâkýr Hazretleriyle arasýnda þöyle bir konuþma geçer. Seyyid Muhammed Bâkýr: -Sen kendi aklýnca kýyas yaparak, Peygamber dedemin dinini ve hadislerini deðiþtiriyorsun, der. -Böyle bir þey yapmaktan Allah'a sýðýnýrým efendim. Lütfen oturunuz. Rasulullah'a olduðu gibi benim size de hürmetim var, der Ýmam-ý Azam. Seyyid Muhammed Bâkýr'a yer gösterir. Her ikisi de yerini aldýktan sonra Ebu Hanife Hazretleri söze baþlar: -Üç mesele soracaðým. Birincisi þu: Erkek mi daha güçsüz kadýn mý? -Kadýn erkekten güçsüzdür. -Mirasta adamýn payý kaç, kadýnýn kaçtýr? -Erkeðin mirastaki payý iki, kadýnýn birdir. -Ýþte bu ceddin Peygamber s.a.v.'in sözüdür. Eðer onun dinini deðiþtirmiþ olsam, benim Üç Mesele akýl ve kýyas yoluyla, kadýn daha zayýf olduðu için ona iki pay, erkeðe bir pay düþer derdim. Ebu Hanife Hazretleri tekrar sorar: -Namaz mý daha üstün, oruç mu? -Namaz oruçtan üstündür. -Ýþte bu da deden Rasulullah'ýn sözüdür. Eðer ceddinin dinini akýl ve kýyasla deðiþtirmiþ olsaydým, âdet halindeki kadýnýn kýlamadýðý namazlarý kaza et mesini, orucu kaza etmemesini emrederdim. Ebu Hanife Hazretleri üçüncü soruyu sorar: -Sidik mi daha pis, meni mi? -Sidik meniden pistir. -Eðer deden Peygamber s.a.v.'in dinini kýyasla deðiþtirmiþ olsaydým, sidikten dolayý gusletmek gerektiðini ve meniden dolayý da sadece abdest almak gerektiðini söylerdim. Fakat akýl ve kýyasla bu dini deðiþtirmekten Allah'a sýðýnýrým. Seyyid Muhammed Bâkýr Hazretleri yerinden kalkar ve Ebu Hanife'yi kucaklar. Tebrik edip ona ikramda bulunur. SAHABE HAYATI HZ. EBU ZERR el GIFARÝ (r.anh) Ýlk müslümanlardan, sahâbî Ebû Zerr, Benû Gýfâr kabilesine mensub olup doðum tarihi bilinmemektedir. H. 31 (M. 651/652) yýlýnda Mekke ile Medine arasýnda bir yer olan er-rebeze'de vefât etmiþtir.ebû Zerr (r.a)'in ismi ve babasýnýn adý hakkýnda kaynaklarda çeþitli isimler zikredilmektedir. Bazý eserlerde isminin Cündüb b. Cenâde b. Seken, bazý eserlerde Seken b. Cenâde b. Kavs b. Bevaz b. Ömer olarak zikredilmektedir. Bazý eserlerde ise Cündüb b. Cenâde b. Kays b. Beyaz b. Amr olarak zikredilmektedir. Bu sonuncusunun daha doðru olmasý muhtemeldir. Zira annesinin künyesi Ümmü Cündüb'dür (Ýbnü'l-Esir, Üsdül-Gâbe, Vl, ). Hz. Cündüb b. Cenâde'nin künyesi Ebu Zerr'dir. Ýslâm tarihinde isminden ziyade bu künyesi ile meþhur olup bununla anýlmaktadýr. Lâkabý ise Mesîhu'l-Ýslâm'dýr. Bu lâkabý ona Hz. Muhammed (s.a.s) bizzat vermiþtir. Ebû Zerr el- Gifârî'nin kabilesi ve ailesi genellikle câhiliye devrinde yol kesmek, kervanlarý soymak ve eþkýyalýk yapmakla tanýnýrdý. Ebû Zerr, cesareti ve atýlganlýðý ile o kadar büyük bir þöhret yapmýþtý ki, ismini duyan, olduðu yerde korkudan titrerdi. Genç yaþtaki Ebû Zerr hazretleri bir gün, birdenbire deðiþerek mesleðini býrakýp haniflerden oldu. Ýslâm'ýn henüz zuhur etmediði bir zamanda Allah yolunu tuttu. Öyle ki, etrafýndakilere, "Allah'tan baþkasýna ibadet edilmez. Putlara tapmayýnýz, onlardan hiçbir þey istemeyiniz!" demeye baþladý. Böylece hak yolunu bulmuþ ve lebbeyk demiþti. Bu husustaki ifadesine göre, müslüman olmadan üç yýl evveline kadar kendine mahsus bir þekilde Allah'a ibadet ettiðini ifade etmiþtir. Ebû Zerr (r.a.), Ýslâm daha duyulmadan hakkýn dâvetine cevap veren ve ruhen iman eden büyük sahâbîlerden biridir.ebû Zerr hazretlerinin Ýslâm ile müþerref olmasý baþlý baþýna bir olaydýr. Þöyle ki: -Bir gün, Gýfâroðullarý kabilesine mensub bir kiþi, Mekke'den kendi kabilesine döndüðünde doðru Ebû Zerr'e gitti ve Mekke'de bir zatýn zuhur edip kendisinin peygamber olduðunu iddia ederek insanlarý yeni bir dine dâvet ettiðini ve Cenâb-ý Hakkýn vahdâniyeti hakkýnda halka talimatta bulunduðunu haber verdi. Ve bu iþi tahkik etmesini ilâve etti. Kabiledaþýnýn vermiþ olduðu bilgileri dikkatle dinleyen Hz. Ebû Zerr, karþýsýndakinin sözleri bittikten sonra:"cenâb-ý Hakka yemin ederim ki, bu zat, iyilikleri öðrenmeleri ve kötülüklerden sakýnmalarý için halka nasihatler yapmaktadýr" Bu konuþmadan kýsa bir süre sonra Ebû Zerr Mekke'ye gitti. Bu sýrada Hz. Muhammed'in Mekke'deki durumu çok kritik olduðundan, ashabý onu büyük bir titizlikle koruyor ve bulunduðu yeri hiç kimseye açýklamýyorlardý. Ebû Zerr Hz. Peygamber'i kime sorduysa bir cevap alamadý. Çaresiz Kâbe'ye gitti. Zemzem suyundan içerek biraz rahatladý. Tekrar Hz. Peygamber'i aramaya çýktý. Yine kimseden bir cevap alamadý. Bu arada tesadüfen karþýsýna çýkan Hz. Ali'ye sordu ise de yine bir cevap alamadý. Birkaç gün böyle geçti.nihâyet kendisinin Rasûlullah'ýn nübüvvetini ve onu aradýðý hususu Rasûlullah'a bildirilince önce þekli þemâili ve durumu tetkik edildi. Sonra zararsýz bir kimse olduðu anlaþýlýnca Hz. Ali vasýtasýyla Hz. Peygamber'e götürüldü. Rasûlullah ile yaptýðý kýsa bir konuþma ve görüþmeden sonra kelime-i þehâdet getirerek Ýslâm'a girdi. Artýk bu günden itibaren bütün kuvvet ve kudretiyle bütün aþk ve þevkiyle, bütün cesaret ve þecâatiyle Ýslâm'ý yaymaya ve öðretmeye baþladý. Ebû Zerr (r.a.) kardeþi Uneys (veya Enis'in) de Ýslâm'a girmesini saðladý. Kabilesinde de Ýslâm'a dâvet faâliyetlerine giriþti ve birçoðu onun eliyle müslüman oldu. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra meydana gelen Bedir, Uhud, Hendek ve diðer gazvelere katýldý. Tebük gazvesinde Ýslâm ordusu hazýrlandýðý zaman Ebû Zerr gecikmiþ; devesinin bitkinliðine raðmen Rasûlullah'ýn ardýndan yürüyerek Tebük seferine katýlmýþtý. Mekke fethi sýrasýnda kendi kabilesinin sancaktarlýðýný yapmýþtýr. Ebû Zerr (r.a.) tabiaten fakir, zâhid ve inzivâyý seven bir sahâbî idi. Dünyaya hiç deðer vermezdi. Bundan dolayý Hz. Peygamber (s.a.s.) kendisine Mesîhu'l-Ýslâm lâkabýný takmýþtý. Nitekim Ebû Zerr (r.a.), Rasûlullah'ýn irtihâlinden sonra bu lâkaba uygun olarak dünya ile alâkasýný tamamen keserek inzivâya çekildi. Medine'nin baðý bahçesi onun için bir harabeden baþka birþey deðildi. Hele Hz. Ebû Bekir (r.a.) de vefât edince Ebû Zerr (r.a.) tamamen içine kapandý. Yüreðindeki acýlara tahammül edemez hale geldi. Medine'den ayrýlýp Þam'a yerleþti.

10 HABER Sosyal paylaþým sitelerinde üyeliðim yok Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan bazý sosyal paylaþým sitelerinde adýna hesaplar açýldýðýný ifade ederek kendisinin böyle hesaplarý olmadýðýný belirtti. Rektör Alkan açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Herhangi bir sosyal paylaþým sitesinde üyeliðim ya da hesabým bulunmamasýna karþýn zaman zaman çeþitli sosyal paylaþým sitelerinde adýma hesap açýldýðýna þahit olunmaktadýr. Bu tür giriþimlere karþý tarafýmdan yasal yollara baþvurulmakta ise de sürecin zaman almasý dolayýsýyla kötü niyetli kiþilerin davranýþlarýndan doðacak her türlü maðduriyetin önüne geçmek bakýmýndan konu hakkýnda kamuoyunun bilgilendirilmesinin gerekli olduðu sonucuna varmýþ bulunmaktayým." Model Okul Ýzleme Grubu deðerlendirme yaptý 39. Turizm Haftasý nedeniyle Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen etkinliklerin bir ayaðý da Ýskilip'te gerçekleþtirildi. Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Ýskilip Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðý iþbirliðiyle gerçekleþtirilen etkinlik Ýskilip þehir parkýnda yapýldý. Etkinliðe Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, kurum amirleri ve vatandaþlar katýldý. Etkinlik kapsamýnda Ýskilip'te üretilen süs eþyasý ve hediyelik eþyalar ile Ýskilip Halk Eðitim Merkezi, ve Ýskilip Meslek Yüksek Okulu tarafýndan üretilen ürünler sergilenerek halkýn beðenisine sunuldu. Etkinlikte konuþan Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Çorum'da turizm denince akla gelen bir kaç ilçeden birinin Ýskilip olduðunu söyledi. Ýskiliplilerin de bu turizm potansiyeline sahip çýkmadý gerektiðini kaydeden Gürsoy, "Ýskilip tarih, kültür ve turizm bakýmýndan büyük bir potansiyele sahip. Fakat biz Ýskilip olarak bunu fazla kullanamýyoruz. Bu turizm konusu sadece kaymakamlýk ve belediyeye býrakýlacak bir iþ deðil. Ýskilip bir çok ilçenin sahip olmadýðý güzelliklere sahip. bunlarý en iyi þekilde deðerlendirmek zorundayýz. Son bir yýlda Malezya'dan dünyanýn diðer ucundan insanlar geldi Ýskilip'e. Ýskilip'in deðerlerine sahip çýkmak ve bunlarý insanlara iyi tanýtmak zorundayýz" diye konuþtu. Ýskilip'te alt yapý çalýþmalarýný büyük bir hýzla gerçekleþtirdiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Recep Çatma ise sosyal kültürel çalýþmalarý sürdürdüklerini söyledi. Ýskilip'in 5 bin yýllýk bir geçmiþse Avrupa Birliði Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi Kapsamýnda 10 Pilot Ýlde uygulanan Model Okul çalýþmalarýný deðerlendirmek üzere Çorum Ýzleme Grubu Anitta Otelde toplantý yaptý. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Ali Rýza Ekmekyapar,Sinan Güngör, Model Okul Uygulamalarý Eðitmeni Deniz Özdikmenli, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Yöneticileri Tahir Demir, Musa Akýþ, Model Okul Uygulamalarý Ýl Formatörleri Burhan Þenol, Dinçer Öbekçi, Model Okul Uygulamalarý Uygulayýcýlarý; Fadime Özdemir,Fahrettin Çelik, Kenan Öztürk, Ramazan Yýlmaz, Nurdan Ergün,Hayrettin Aykurt, Sinan Ýluk, Gözde Olukçu, Mesut Þirin ve Aydýn Altýntaþ katýldý. Model Okul Uygulamalarý Eðitmeni Deniz Özdikmenli Model Okul Uygulamalarýnýn amacýnýn fiziksel, sözel ve psikolojik þiddetten uzak kendine güveni olan yaþam becerileri geliþmiþ öðrencilerden oluþan bir okulun geliþtirilmesi için pilot okullarda uygulanmasýnýn hedeflendiðini belirtti.ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza Ekmekyapar ise projenin çok deðerli olduðunu dile getirerek, sürdürülebilir ve iþlevsel kýlmak için Milli Eðitim Müdürlüðü olarak her zaman destekleyeceklerini dile getirerek herkese teþekkür etti. Ýskilip'te Turizm Haftasý etkinlikleri sahip olduðunu kaydeden Çatma, "Ahþap evleri, bozulmamýþ mahalle kültürü ve bir çok deðeriyle turistik gezilere açýktýr" Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk oyunlarý ekibi tarafýndan halk oyunlarý gösterisi sunuldu. Etkinliðe Bakanlýk Uzmaný Yýlmaz Sarýoðlu ise Turiste nasýl davranýlmasý gerektiði, iletiþim ve hijyen kurallarý hakkýnda bir seminer verdi. Etkinlikte Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn konuþmalarýnýn ardýndan Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý Arama ve Kurtarma Derneði'nin (ÝSDAK) turizm ve doða sporlarýna yönelik çalýþmalarý dernek baþkaný Hasan Güçlü tarafýndan açýklandý. ÝS- DAK tarafýndan etkinlik alanýna bir de örnek mini kamp alaný kurularak vatandaþlar doða sporlarý konusunda bilgilendirildi. Konuþmalarýn ardýndan Turizm Haftasý nedeniyle düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik ürünlerin sergilendiði stantlarýnýn gezilmesinin ardýndan sona erdi. 10 ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI DAHÝLÝNDE 5 ADET JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIKLARINA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ YAPIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Dahilinde 5 adet Jandarma Karakol Komutanlýklarýna Güvenlik Kamera Sistemi Yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý :2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 5 adet kamera sistemi yapýmý iþi (Kamil-Karakaya-Hacý hamza-emirbað-cemilbey Karakollarý.) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulu nan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Cemilbey, Osmancýk Ýlçesi Kamil, Kargý Ýlçe si Hacýhamza, Mecitözü ilçesi Emirbað ve Sungurlu ilçesi Ka rakaya Karakollarý. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝN- DE YER ALAN E IV.GRUP ÝÞLER KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum il Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 150 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbankasý Çorum Þb.TR ÝBAN nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný satýn alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr, ihale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO:167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn: Resmi ilanlar de ÝSDAK aracýlýðýyla Ýskilip'e 2 bin 294 turist geldi Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý Arama ve Kurtarma Derneði (ÝS- DAK) Baþkaný Hasan Güçlü, derneðin 2014 yýlý faaliyetleri ve 2015 yýlý hedeflerini açýkladý.çorum Valiliði'nin 39. Turizm Haftasý etkinliðinin Ýskilip programýnda konuþan ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü, geçtiðimiz yýlýn Haziran ayýnda faaliyete baþlayan ÝSDAK'ýn kýsa sürede büyük iþler baþardýðýný söyledi. Yaklaþýk 10 ay önce kurulan ÝSDAK'ýn bu süre zarfýnda onlarca doða yürüyüþü ve sosyal, kültürel faaliyet gerçekleþtirdiðini kaydeden Güçlü, "2014 yýlýnýn son altý ayýnda 944'ü yabancý 1350'si yerli toplam 2294 turist derneðimiz aracýlýðýyla Ýskilip'e geldi. Gelen bu turistlerin bir kýsmý doða yürüyüþü bir kýsmý sosyal faaliyetlere katýlmak üzere geldi. Gelen bu turistlerin Ýskilip'e saðladýðý maddi katký oldukça büyüktür" Güçlü 2015 yýlý için hedeflerini ise þöyle açýkladý: "2015 yýlýnda öncelikli hedefimiz doða yürüyüþlerimizi arttýrmaktýr yýlýnda ayrýca tiyatro kulübü kurma, Oryantiring spor dalýnda çalýþmalarý ve 2500 yabancý, 3000 yerli katýlýmcý ile yürüyüþler düzenlemek hedeflerimizdendir."

11 2 AÐUS- 17 NÝSAN 2015 CUMA HABER 11 Müzede, Kutlu Doðum coþkusu Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk 7 Haziran seçimleri demokrasi þöleni olmalý Kahramanmaraþ Milletvekili, Türk Parlamenterler Birliði Baþkaný Nevzat Pakdil, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Kahramanmaraþ Milletvekili, Türk Parlamenterler Birliði Baþkaný Nevzat Pakdil ile Çorum Milletvekili ve CHP Milletvekili Adayý Tufan Köse, Uslu'ya adaylýðý için hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Ziyarette Uslu ve Köse Çorum'a yapýlan ve yapýlacak hizmetlerle ilgili istiþarede bulunarak, 7 Haziran seçimlerinin demokrasi þöleni þeklinde geçmesi, Çorum'un demokratik terbiye ve sorumluluðuna uygun olarak örnek, öncü bir barýþ þehri anýlmasý konusunda duyarlýlýk göstereceklerini söylediler. Atatürk Anadolu'da Kutlu Doðum yarýþmasý Çorum Müze Müdürlüðü "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle program düzenledi. Programa Ýl Müftü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Müze bahçesinde yapýlan etkinlik Belediye'nin Mehteran Takýmý'nýn konseri ile baþladý. Konserin ardýndan Müze Konferans Salonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk "Birlikte Yaþam Ahlaký ve Hukuku" konulu konferans verdi. Konferansýn ardýndan Müze Arkeoloðu Mürsel Bardak "Ýslam'ýn Sanat Eserleri Üzerindeki Etkisine Çorum Müzesinden Örnekler" ve Müze Arkeoloðu Metin Çakar "Çorum'un Manevi Hayatýna Yön Veren Sahabeler" konulu sunumlarýný yaptýlar sunumlarýn ardýndan Milli Eðitim Müdürlüðü'nün düzenlediði 'Müze ve Ören yerleri' konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren 80.Yýl Cumhuriyet Ortaokulu öðrencilerinden Seçil Keser, Sýla Gür ve Nisanur Kürtoðlu ile Mimar Sinan Ortaokulu öðrencisi Zehra Öncülü ve Bilim Sanat Merkezi öðrencisi Yiðit Kiltan'a ödüllerini Müftü Mehmet Aþýk ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özdoðru taktým etti. Ödül töreninin ardýndan Hasan Çakmak Ýlahi Grubu bir birinden güzel ilahiler söylediler. Program son olarak "Ýslam'ýn Sanat Eserleri Üzerindeki Etkisine Çorum Müzesi'nden Örnekler" konulu serginin gezilmesiyle son buldu. Yýlmaz MERT MHP Ýl Kadýn Kollarý'ndan Yaðmur Damlasýna yardým MHP Ýl Kadýn Kollarý Yaðmur Damlasý Derneði'ne yardým yaptý. MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ülkü Kýr ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ahmet Sözüdoðru'yu dernekte ziyaret ederek giyecek, ayakkabý, oyuncak ve elektronik eþyalardan oluþan 300 parça yardým desteðinde bulundular. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr, Yaðmur Damlasý Derneði'ne birçok hayýrseverin yardýmda bulunmak istediðini bugün getirdikleri 300 parça yardým malzemesini 1 haftalýk kýsa bir sürede edindiklerini söyleyerek Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðine desteklerinin her geçen gün artarak devam edeceðini kaydetti. Derneðe yapýlan yardýmlardan dolayý memnuniyetini dile getiren Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ahmet Sözüdoðru ise, MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, yapýlan yardýmlarýn artarak devam etmesi temennisinde bulundu ve MHP Kadýn Kollarý tarafýndan yapýlan yardýmlarýn tüm hayýrseverlere örnek olmasý gerektiðini dile getirdi. "Birbirimizi ötekileþtirmemeliyiz" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, beraber ve birlikte yaþama ahlakýnýn çok önemli olduðunu belirterek, insanlarýn aralarýndaki farklýlýklarý kabul etmesi gerektiðini söyledi. Müze Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen "Kutlu Doðum Haftasý" programýnda konuþan Aþýk, insanlarýn birbirlerini ötekileþtirmemesi ve reddetmemesi gerektiðinin altýný çizdi. "Birlikte Yaþama Ahlaký ve Hukuk" konulu konuþma yapan Müftü Aþýk, "Aile iþ ve toplum hayatýnda Müslümanlarýn birlik ve beraberlik barýþ güven ve huzur içerisinde yaþayabilmeleri için karþýlýklý görev ve sorumluluklarýný yerine getirmeleri ahlak ve hukuk kurallarýna uymalarý gerekmektedir. Bu baðlamda mümin kendisi için sevip arzu ettiðini mümin kardeþi içinde sevip arzu etmelidir" Müftü Aþýk, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Aramýzdaki farklýlýklarý kabul etmemiz lazým. Ötekileþtirme reddetme gibi düþüncelere yer vermemeliyiz. Farklý anlayýþlarý reddetmemeliyiz. Beraber birlikte yaþama ahlaký sergilenmelidir. Allah insanlarýn barýþ ve huzur içinde yaþamalarýný emretmiþtir. Kur'an-ý ve peygamberimizi tanýmadan birlikte yaþama gibi bir olanaðýmýz yoktur. Özümüze dönmek, kendimize sahip çýkmak zorundayýz. Kur'an-ý mutlaka öðrenmek zorundayýz. Peygamberimizin hayatýný öðrenmeliyiz. Bunu baþaramazsak birlikte yaþamamýz mümkün deðildir. Aile iþ ve toplum hayatýnda Müslümanlarýn birlik ve beraberlik barýþ güven ve huzur içerisinde yaþayabilmeleri için karþýlýklý görev ve sorumluluklarýný yerine getirmeleri ahlak ve hukuk kurallarýna uymalarý gerekmektedir. Bu baðlamda mümin kendisi için sevip arzu ettiðini mümin kardeþi içinde sevip arzu etmelidir. Mümin müminle karþýlaþtýðý zaman selam vermek verilen selamý almak tokalaþmak zorundadýr. Müminlerin ihtiyaçlarýný gidermek, ayýplarýný, kusurlarýný ve hatalarýný örtmek ve gizlemek gerekir. Müminlerle iyi geçinmek, güvenmek ve güven vermek, iyi ve kötü günlerde yanlarýnda olmak, davetine katýlmak, hastalandýðýnda ziyaretine gitmek, öldüðünde cenazesine gitmek, gýyabýnda müminleri savunmak, bir kusurunu görürse düzeltmek, saygýlý ve merhametli olmak, iyiliklerine teþekkür etmek, güler yüzlü olmak, yol göstermek, iyiliðini emredip kötülükten men etmek gerekir. Ortak kullanýlan mekanlar sokak cadde parklar ve piknik alanlarý ve çevre temiz tutulmalýdýr. Trafikte sürücülere ve yayalara saygý göstermek, sýra ile anýlan ve yapýlan iþlerde sýraya riayet etmek, engelli yaþlý hamile ve hasta gibi ilgili ve yardýma muhtaç insanlara yardým etmek otobüs ve benzeri yerlerde onlara öncelik vermek gerekmektedir. Yapýlmamasý gerekenler ise müminlere zulmetmemek, eli ve dili ile müminlerin canýna, malýna, onuruna, iþine ve çocuklarýna zarar vermemek. Müminleri aldatmamak, müminlere hile yapmamak, hainlik etmemek, hakir görmemek, sýrt çevirmemek, dargýn durmamak, kin tutmamak, yalanlamamak, özel hayatýný araþtýrmamak, eksikliðini ve kusurunu araþtýrmamak, sokak, cadde ve parklarda çöp ve benzeri þeyleri yere atmamak, sokaklara tükürmemek, trafik kurallarýný ihlal etmemek, piknik alanlarýný pisletmemek, komþularý rahatsýz edecek düzeyde gürültü yapmamak, kamu mallarýna okul hastane tren uçak vapur ve otobüs gibi ortak kullanýlan mekan ve araçlara zarar vermemek gerekir." Yýlmaz MERT Havalar düzeldi Dodurga Belediyesi çalýþmalara baþladý Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Çorum Atatürk Anadolu Lisesinde 9. sýnýflararasý, 'Hz. Muhammed' konulu bilgi yarýþmasý yapýldý. Okuldan yarýþma hakkýnda yapýlan açýklamaya göre sekiz sýnýfýn katýldýðý yarýþmada çekiþmeli ve heyecanlý bir atmosfer vardý. Yarýþmaya katýlan sýnýflarýn öðrencileri tarafýndan yarýþmanýn izlenmesi de salondaki heyecaný artýrdý. Yarýþma 9-A sýnýfýnýn birinci, 9-C sýnýfýnýn ikinci, 9-D sýnýfýnýn üçüncü olmasýyla sonuçlandý. Birincinin yirmi soru sonunda belirlenmesine raðmen ikinci ve üçüncüyü belirlemek için yedek sorular kullanýldý. Yarýþmada Atatürk Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak bilgisi Öðretmenleri Sami Erbaþ, Hakan Aykaç ve Yücel Aslan juri üyesi olarak görev yaptýlar. Okul Müdürü Halit Güneþ de yarýþma sonunda baþta yarýþmaya katýlan öðrenciler olmak üzere tüm öðretmenlere teþekkür etti. Dodurga Belediyesi hava þartlarýnýn düzelmesi ile birlikte üst yapý çalýþmalarýna hýz verdi. Belediye Yeni Mahalle Yüzevler ve Altmýþevler'de kaldýrým çalýþmasýna baþlandý. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, "Adý geçen mahallelerimizdeki sokak ve caddelere kaldýrým çalýþmasý devam ediyor. Bazý kesimleri kilit parke iken kaldýrýmlarý betonarme yaparak hem görsel hem de yayalarýmýzýn kullanýmýnda güzel bir çalýþma ortaya çýkýyor. Þehircilik anlamýnda geliþim üzerinde çalýþma çaba sarf ediyoruz. Yaklaþýk 200 bin TL'lik bir çalýþmaya imza atýyoruz. Bu çalýþmalarýmýz halkýmýzýn temiz kaliteli ve güvenli ortamda bulunmalarýný saðlamaktýr" Öðrencilerden Turizm Haftasýna özel konser Turizm Haftasý kapsamýnda Çorum Park'ta konser düzenlendi. Hafta kapsamýnda gerçekleþtirilen programda ilk olarak Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mehteran Takýmý konser verdi.arsýndan ise Güzel Sanatlar Lisesi öðrencileri farklý tarzlarda müziklerin yer aldýðý mini konseri ile vatandaþlara güzel bir gün yaþattýlar. Kubilay Kaan YÜCEL

12 17 NÝSAN 2015 CUMA Baraj maçý 26 Nisan da 1 nolu sentetik çim sahada yapýlacak Türkiye Futbol Federasyonu 13 Nisan 2015 tarihinde Futbol Ýl Temsilciliðine gönderdiði yazýda Sezonunda Bölgesel Amatör Ligde Çorum Ýlini Kimin Temsil edeceðinin belirlenmesi için yapýlacak Baraj maçý müsabakasý için Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ve ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran'nýnda içende bulunacaðý bir Komite Oluþturuldu. Bu Komite 15 Nisan 2015 Çarþamba günü saat de ASKF Toplantý Salonunda Ulukavakspor Kulübü Yöneticileri ve Osmancýkspor Kulübü yöneticileri ile bir araya geldi. Çarþamba günü saat 17:00 da yapýlan toplantýda Çorum amatör lig þampiyonu olan Osmancýkcýkspor ile bölgesele amatör ligde mücadele eden Ulukavakspor, 26 Nisan tarihinde çorum'u bölgesel amatör lig (BAL) da mücadele etmek için baraj maçý yapacaklar. 26 Nisan Pazar günü 1 nolu sentetik çim sahada karþý karþýya gelecekler. Maçý yönetecek hakemler ise, MHK tarafýndan atanacak. (Yasin Yücel) Belediyespor da planlar galibiyet üzerine Taraftarlar'dan tam destek Darýca G.B taraftar grubu Çýnaraltý, Pazar günü oynanacak olan G.Osmanpaþa maçýna çýkarma yapmaya hazýrlanýyor. Sezon boyunca takýmlarýna verdikleri destekle Darýca G.B'nin zirveye oynamasýnda önemli bir rol oynayans arý yeþilli taraftarlar, ligde kalan 4 maçýn 3'ünün Darýca'da oynanacak olmasý sebebiyle seferberlik ilan etti. Bu 3 maçta üzerilerine düþen görevi yerine getirmek için kararlý olan Çýnaraltýlýlar, tezahüratlarla ve görsel þovlarla takýmlarýna itici güç olmayý hedefliyorlar. Darýca'yý bayraklarla süsleyen ve her iç saha maçý öncesinde Darýcalýlarý maça davet eden pankartlar hazýrlayan Çýnaraltý, G.Osmanpaþa maçýnda tirbünleri hýnca hýnç doldurarak Darýca G.B'ye destek verecek. Kasap PFDK,lýk Son oynanan Manavgatspor maçýnda, mücadelenin son dakikasýnda dördüncü hakem tarafýndan tribüne gönderilen Kasap, 1 hafta aranýn aranýn ardýndan bir kez daha PFDK'ya sevk edildi. Kýrýkhanspor maçýnýn ardýndan 10 gün hak mahrumiyeti cezasý alan Ýlter Kasap, bu sezon 3'ncü kez PFDK'ya sevk edilmiþ oldu. Kasap PFDK'ya sevk edilmesinin ardýndan yaptýðý açýklamada, ''Maçýn son dakikalarýnda yerde yatan futbolcumuza az bir süre kalmasý nedeniyle yerden kalkarak devam etmesi þeklinde uyardýðým esnada maçýn dördüncü hakemi beni tribüne gönderdi. Gerçekten akýl alýr gibi deðil. Taktiri kamuoyuna býrakýyorum'' (Spor servisi) Çorum Belediyespor Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenman ile sürdürdü. Çorum Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün öðleden sonra yaptýðý antrenmanla devam etti. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmana hasta olan Samet, sol arka adalesinde çekme olan Oðuzhan Yalçýn, sakatlýðý devam eden Sefa Akýn ile önceki dün yapýlan antrenmanda kalçasýnýn üstüne düþen ve aðrýlarý devam eden Furkan katýlmadý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal nezaretinde yapýlan antrenman ýsýnma hareketleri ve 5-'e 2 sonrasý yapýlan kanat ve þut çalýþmasýnýn ardýndan sona erdi. Çorum Belediyespor, Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün de öðleden sonra yapacaðý antrenmanla devam edecek. (Yasin Yücel) G.Osmanpaþa, Darýca'ya karþý üstün Zirvenin 5 puan gerisine düþen Darýca Gençlerbirliði'nin pes etmeye niyeti yok. Lider Tuzlaspor'un BAY geçeceði kritik haftada puan kaybýna tahammülü olmayan sarý yeþilliler, G.Osmanpaþa'yý yenerek olasý bir Play-Off yarýþýnda 2'ncilik için avantajý cebine koymak istiyor. Spor Toto 3.lig 1.grupta zirve takibini sürdüren Darýca Gençlerbirliði, ligin 31'nci haftasýnda sahasýnda konuk edeceði G.Osmanpaþa maçýyla birlikte galibiyet serisine baþlamayý hedefliyor. Son 2 deplasmanda 5 puan kaybederek þampiyonluk yolunda aðýr bir darbe alan sarý yeþilliler, ligde iddiasý kalmayan G.Osmanpaþaspor'u yenerek taraftarlarýna 3 puan hediye etmek istiyor. Kalan 4 maçtan 12 puan çýkararak Tuzlaspor'un puan kaybýný bekleyecek olan Özgür Vurur'un öðrencileri, olasý Play-Off yarýþýný da þampiyonluk fýrsatý olarak görüyor. Bu manada ligi 2'nci sýrada bitirecek olan takýmýn saha avantajýný eline geçirecek olmasý sebebiyle, G.Osmanpaþa maçýnýn önemi artýyor. Ýstanbul temsilcisi karþýsýnda alýnacak 3 puan sonrasýnda, matematiksel olarak olmasa da bir futbol mucizesi olmazsa Darýca G.B ligi 2'nci bitirecek ve Play-Off'larda saha avantajýný eline geçirecek. G.OSMANPAÞA ÜSTÜN Darýca G.B ve G.Osmanpaþa takýmlarý tarihlerinde 9'ncu kez karþý karþýya gelecekler. Geride kalan 8 müsabakada Ýstanbul temsilcisinin galibiyet sayýlarýnda üstünlüðü bulunuyor. G.Osmanpaþa takýmý 4 galibiyet alýrken, Darýca G.B rakibine 3 kez üstünlük kurdu. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandý. Oynanan 8 karþýlaþmada Darýca G.B rakip aðlara 6 gol býrakýrken, G.Osmanpaþaspor 9 gol atmayý baþardý. Ýki takým arasýnda ligin ilk yarýsýnda Ýstanbul'da oynanan karþýlaþmayý Darýca G.B, Gökhan Öztürk'ün son dakika golüyle 1-0 kazanmayý baþarmýþtý. (Yasin Yücel) Badminton da Türkiye ikincisi oldular Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Osmancýk Lisesi) 8-12 Nisan 2015 tarihleri arasýnda Erzincan Ýlinde düzenlenen genç kýzlar ve genç erkekler Türkiye badminton þampiyonasý müsabakalarýnda kýz ve erkeklerde ayrý ayrý Türkiye ikincisi olarak çok önemli bir baþarýya imza attý ve Çorum'a iki kupa ile döndü. Þampiyona boyunca takýmýný yalnýz býrakmayan okul müdürü Salih TUNCAY ilçemizde ve okulumuzda böyle bir tarihi baþarýnýn yakalanmasýnýn gurur verici olduðunu öðrencilerini kutladýðýný belirtti. Tuncay; Öðrencilerimizin ve bütün gençliðimizin sosyalleþmesi kötü alýþkanlýklara meyil etmemesi için sportif faaliyetlerin çok önemli olduðunu bu konuda bütün kamu ve özel kuruluþlarýn desteklerini beklediklerini ifade etti. Ayrýca desteklerinden dolayý Çorum Valiliðine, Çorum Ýl Özel Ýdare müdürlüðüne, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne, Çorum Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðüne, Osmancýk Kaymakamlýðýna,Ýl genel meclis üyemiz Mehmet YÜCEL'e Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne, Ýbd Spor kulübüne,sporcularýmýza destek olan ailelerine Badminton antrenörü ve beden eðitimi öðretmeni milli badmintoncu Barýþ BOYAR'a teþekkür etti. (Spor servisi) Çatalca yenilecek baþka yolu yok Cahit Terzi Çatalcaspor karþýsýnda son 3 maçtýr galibiyet yüzü göremeyen Lacivert-Kýrmýzýlý takým üç puana þartlandý. Teknik direktör Cahit Terzi, "Rakibimizi bu kez yeneceðiz. Futbolcularýma inanýyorum. Zaten galibiyet sözü verdiler" Hedef 3 puan Niðde Belediyespor'u geçen hafta 2-0 yenerek Play-Off'u büyük ölçüde garantileyen Zonguldak Kömürspor, Pazar günü Çatalcaspor maçýndan da zaferle ayrýlmanýn hesaplarýný yapýyor. Lacivert-Kýrmýzýlý takým, 2'si sezonunda Bölgesel Amatör Lig, 1'i bu sezon 3. Lig'de olmak üzere 3 maçtýr yenme baþarýsý gösteremediði Çatalcaspor'u devirip, rakibi karþýsýnda þeytanýn bacaðýný kýrmayý hedefliyor "Tek düþüncemiz galibiyet" Teknik direktör Cahit Terzi, Çatalcaspor maçýna galibiyet hesaplarýyla hazýrlandýklarýný, zaten takým halinde tek düþüncelerinin galibiyet olduðunu söyledi. Çatalcaspor'a fobi gözüyle bakýlmamasýný, rakipleri karþýsýnda 3 maçtýr devam eden þansýzlýklarýný Pazar günü yeneceklerini kaydeden Kömürspor'un teknik patronu, "Çatalcaspor'u fobi olarak görmüyoruz. Buna inanmak istemiyorum. Çatalcaspor karþýsýnda iyi oynarsak, kazanacaðýmýzý düþünüyorum. Zaten galibiyet halinde Play-Off'u kesin garantileyeceðiz. Futbolcularým da bu iþin ciddiyetindeler. Kazanan taraf olacaðýz" Çatalcaspor'dan Tekirdað'a "3. Lige hoþ geldiniz" Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden ve bu lige Tekirdað Stadýnda oynadýðý maçta rakipleri Edirnespor'u maðlup ederek çýkan Çatalcaspor'da Yöneticiler o önemli maçta Çatalcaspor'u destekleyen Tekirdaðspor Camiasýný bir yýl aradan sonra Spor Toto 3. Lige çýkmalarýndan dolayý tebrik ettiklerini dile getiren bir açýklama yaptý. "Geçtiðimiz sezon Tekirdað Stadýnda Spor toto 3. Lige çýkan takým Çatalcaspor'da ve bu sezon da ayný mutluluðu yaþayan takým ev sahibi Tekirdaðspor oldu. Bizim 3. Lige çýktýðýmýzda camiamýza tribünleri týka basa dolduran Tekirdaðspor taraftarlarý ve camiasý, büyük destek verdi. Bu desteðin karþýlýðý olan iyi dilet temennilerimizi sarý-siyahlý kulübe iletiyor, Spor Toto 3. Lige hoþ geldiniz diliyoruz. Ýnþallah bu ligde kalýcý olurlar ve Tekirdað iline yakýþýr þekilde mücadelelerini gösterirler. Yeni sezonda Çatalcaspor camiasý olarak Tekirdaðspor'a 3. Ligde b.aþarýlar diliyoruz" denildi. Diðer taraftan Spor toto 3. Lige yükselme baþarýsý gösteren Cizrespor, Yomraspor, Dersimspor, Kozan Belediyespor, Kastamonuspor 1966, Zara Belediyespor, Bordum Belediyesi Bodrumspor, Manisa Büyükþehir Belediyespor, Sultanbeyli Belediyespor, Düzcespor Kulüplerini de ayrýca kutladýklarýný söyleyen Çatalcaspor yönetimi, bu takýmlara da yeni sezonda baþarý dileklerini ilettiler. (Spor servisi)

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý. Hýfzýsýhha suya dikkat çekti Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 26 Mart Perþembe günü Valilik Toplantý Dr. Ahmet Barýþ Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar "Üniversiteyle yakýn diyalog halindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti. 10 DA Zirvem Gýda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 'Obeziteyle Mücadele' işbirliği protokolü İzmir

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret

Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Turizm Fakültesi Dekanı ndan ziyaret Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Bahar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı