Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'"

Transkript

1 Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik eðitimde geliþen teknolojiyi takip etmeleri ve eðitim süreçlerine katký saðlamalarý amacýyla Toyota Türkiye Sakarya Üretim Tesislerinde düzenlenen araç hibe töreninde... SAYFA 5 TE Sinan Zehir Organlarý üç hastaya umut oldu 17 NÝSAN 2015 CUMA 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþtirilen bir hastanýn organlarý üç hastaya nakledildi. Hastane Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir konu hakkýnda yapýðý yazýlý açýklamada, "31 Mart 2015 tarihinde beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anestezi Yoðun Bakým Ünitesi'ne yatýrýlan... SAYFA 3 TE Çerkesler'den iki alfabe tepkisi! Çorum Kafkas Derneði yaptýðý basýn açýklamasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý müfredatýnda yer alan Adýge alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat yenisinin eklenmesine tepki gösterildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Kafkas Derneði adýna konuþan dernek üyesi Mustafa Aziz Özbek,... SAYFA 3 TE Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi olaðan genel kurulu, 11 Nisan 2015 tarihinde kooperatif merkezinde gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Çetin Baþaranhýncal yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. SAYFA 3 TE Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' SP ve BBP Ýttifakýnýn Çorum temsilcilerinden ve ayný zamanda SP Çorum Milletvekili adayý Ahmet Bölükbaþ, BBP belediye baþkan adayý ve Ýl yöneticilerinden Mustafa Ümit Kaleli, BBP Merkez Ýlçe baþkaný Aziz Döngel ve SP Yönetim kurulu üyesi Mustafa Ulus, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. SP ve BBP olarak Genel merkez görüþleri neticesinde SP çatýsý altýnda ayný fikirlere ve dünya görüþlerine sahip iki kardeþ partinin 2015 seçimleri adýna ittifak yaptýklarýný vurgulayan Ahmet Bölükbaþ," Her Müzede, Kutlu Doðum coþkusu SP&BBP Ýttifak adayý Ahmet Bölükbaþ: iki partimizin Merhum Genel baþkanlarýmýzýn siyasi hayatlarýndaki ilkeleri vatan ve millet adýna fikirleri, görüþleri ve söylemleri halkýmýz tarafýndan bugün çok daha iyi anlaþýlmaktadýr. O kýymeti ve deðerleri bugün çok daha iyi anlaþýlan o gerçek liderler Manevi ve milli söylemleri sadece konuþmadýlar. Ölümüne savundular ve yaþadýlar. Bugün birileri çýkýp birgün baþka yarýn baþka konuþarak samimi dava insanlarý olmadýklarýný çoktan ortaya koymuþlardýr. Bugünki mevcut Ýktidar Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklarý kasýt ederek 3Y ile mücadele etmek adýna yola çýktýklarýný deklare etmiþlerdi. 13 yýl sonunda baktýðýmýzda ise Yoksulluk artmýþ, Yolsuzluk iddialarý tavan yapmýþ ve yasaklar adeta 28 Þubatý aratýr olmuþtur. Kel düþmüþ takke görünmüþtür. Halkýmýz 7 Haziran seçimlerinde hakedenlere hakettiklerini sandýkta verecektir. Bizlerin derdi koltuk makam deðil, hocamýzýn öncelikli vazgeçilmez ilkesi Siyonizmle mücadele ve yine diðer liderimizin dediði gibi Vatanamýzýn bölünmezliði ilkelerine sahip çýkmak adýna yola çýktýk. Gücümüzü de önce Allah dan sonra milletimizden alýyoruz" þeklinde konuþtu. Seçim güvenliðini konuþtular Vali Ahmet Kara yaklaþan 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerle deðerlendirme toplantý yaptý. SAYFA 4 TE Baþkan Külcü'den Kutlu Doðum mesajý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. SAYFA 7 DE "Beyaz Mikrofon"un konuðu Nebih Nafile oldu "Birbirimizi ötekileþtirmemeliyiz" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, beraber ve birlikte yaþama ahlakýnýn çok önemli olduðunu belirterek, insanlarýn aralarýndaki farklýlýklarý kabul etmesi gerektiðini söyledi. SAYFA 7 DE Mehmet Aþýk "Hurdaya ayrýlma zamaný gelmiþ araçlara dijital takoðraf takýlmasý ekonomik deðildir" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na intikal eden 1996 model ve sonrasý kamyon ve otobüslerin araç muayenelerinde mevcut takograflarýn...sayfa 4 TE Çorum Müze Müdürlüðü "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle program düzenledi. Programa Ýl Müftü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Fevzi Apaydýn SAYFA 11 DE Ahmet Saatcý "Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kurulu hakkýnda yaptýðý açýklamada,... SAYFA 2 DE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi eðitimci- þair Nebih Nafile önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna stüdyo konuðu oldu. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: SAYFA 6 DA SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:21 05:54 12:47 16:28 19:28 20:53 Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn vefâtý (1993) Prof. Dr. Ali Fuat Baþgil'in vefâtý (1967) Sabýrlý kimseler, sýkýntýlara katlanmayý huy edinenlerdir. Ebû Osman Hîrî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK HAVA DURUMU "Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Memur- Sen 5. Olaðan Genel Kurulu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kuruluna tek liste ile gitme kararý alýndý. Milletin, kamu görevlilerinin deðerlerini, beklentilerini ve hayallerini bilen, tüm sorunlara çözüm üretebilecek bir kadro ile yola çýkýyoruz. Yalnýzca üyenin, çalýþanýn, ülkenin deðil, ayný zamanda tüm insanlýðýn dertlerine de çözüm arayacak bir liste oluþturduk. Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük. Hedefimiz, Türkiye'yi kadim medeniyetiyle birlikte yeniden inþa etmektir" "Memur Sen camiasý olarak, 800 bin üyemizle ve hizmet kollarýnda yetkili 11 sendikamýzla Türkiye'nin en büyük emek hareketiyiz" ifadelerini kullanan Saatcý, "Memur-Sen camiasý olarak, 20 yýllýk hak ve özgürlük mücadelemizde, sadece sendikalarýmýzýn ve konfederasyonumuzun büyümesiyle yetinen pragmatist sendikacýlýk yapmadýk; 'Ortak Akýl' mitingleriyle darbeseverlere dur demek için alanlara çýktýk, inancýyla eðitim hakký arasýnda tercih yapmaya zorlanan öðrenciler için 'el ele' tutuþarak özgürlüklerin turnikelere sýkýþtýrýlmasýna karþý çýktýk, kadýnlar arasý ayrýmcýlýða ve baþörtülü kadýnlarýn çalýþma hayatýnda karþýlaþtýklarý engellere son vermek için 'kamuda kýyafet özgürlüðü için 10 milyon imza' kampanyasýyla bu adaletsizliðe son verdik. Daha demokratik, sivil ve özgürlükçü bir Türkiye için elimizi taþýn altýna koyduk ve onlarca kazanýmýn altýna imza attýk. Ülkemizin kanayan yarasý haline gelen sorunlarýn çözümü için baþlatýlan çalýþmalara katkýda bulunduk, yasaklarýn, darbelerin izlerinin silinmesi için öncülük ettik ve bunu büyük oranda baþardýk, bundan sonra da ayný kararlýlýkla mücadelemizi sürdürmeye gayret edeceðiz" þeklinde kaydetti. "Kararlý adýmlarla güvenli yarýnlar için çýktýðýmýz yolculukta, emeðimize, ekmeðimize, haklarýmýza, özgürlüklerimize, onurumuza, medeniyet davamýza sahip çýkmaya devam edeceðiz" diyen belirten Saatcý, "Mescid-i Aksa Þairi, medeniyet davasýnýn aksiyoneri Mehmet Akif Ýnan'ýn açtýðý yolda konfederasyonumuzu zirveye taþýyan Ahmet Gündoðdu'nun teslim ettiði emaneti yeni hedeflere taþýyacak kadroyla durmadan yola devam edeceðiz. Bizim sendikal kiþiliðimiz, tarihe yön vermiþ bir millete aidiyettir. Memur-Sen, insan, emek, demokrasi, medeniyet, adalet ve merhamet eksenli sorumlu sendikacýlýðýn adresidir ve öyle de kalacaktýr" þeklinde kaydetti. Gönül günüle, omuz omuza verip her türlü olumsuz þartlara raðmen gece gündüz demeden, kimi zaman eþinden, çocuðundan, sevdiklerinden uzak, adanmýþlýk ruhuyla erdemli mücadelesini sürdüren sendikalarýmýzla yaptýðýmýz istiþareler sonucunda 5. Olaðan Genel Kuruluna tek liste ile gitme kararýnýn alýndýðýný ifade eden Saatcý, "Milletin, kamu görevlilerinin deðerlerini, beklentilerini ve hayallerini bilen, tüm sorunlara çözüm üretebilecek bir kadro ile yola çýkýyoruz. Yalnýzca üyenin, çalýþanýn, ülkenin deðil, ayný zamanda tüm insanlýðýn dertlerine de çözüm arayacak bir liste oluþturduk. Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük. Hedefimiz, Türkiye'yi kadim medeniyetiyle birlikte yeniden inþa etmektir. Kararlý adýmlarla güvenli yarýnlarý birlikte oluþturacaðýz. Bizim sendikal duruþumuz, emek ve özgürlük önceliklidir; sendikal kimliðimiz, kadim medeniyet deðerlerine mensubiyettir. Davamýzýn temelinde hak, adalet ve doðruluk var. 20 yýldýr yaptýðýmýz gibi, emeðin, ekmeðin, hakkýn, özgürlüðün, barýþýn, kardeþliðin ve milli iradenin mücadelesini vermeyi sürdürecek, vesayetlere direneceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Genel kurulda seçime girecek liste ise þöyle: "Ali Yalçýn Genel Baþkan, Metin Memiþ Genel Baþkan Vekili, Günay Kaya Genel Baþkan Yardýmcýsý, Mehmet Bayraktutar Genel Baþkan Yardýmcýsý, Mehmet Emin Esen Genel Baþkan Yardýmcýsý, Hacý Bayram Tonbul Genel Baþkan Yardýmcýsý, Levent Uslu Genel Baþkan Yardýmcýsý." Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6941 2,6953 EUR 2,8885 2,8900 STERLiN 4,0176 4,0201 2,2605 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'den Kutlu Doðum sergileri Kutlu Doðum Haftasý sebebiyle Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan, Ýslam Tarihi Kutsal Mekanlar Sergisi ile Resim Sergisi düzenlendi. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre serginin açýlýþ töreninde konuþan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, "Peygamber Efendimizin örnek ahlaký ve üstün yönlerini, Ýki cihan sultaný sevgili peygamberimizin, sevgisini gönüllerimize nakþetmemiz gerekir. Ancak onun sevgisiyle örnek yaþamýyla, huzura hidayete erebiliriz" Gençlere tarih öðrenme, anlama ve en güzel þekilde yorumlama bilincinin verilmesini söyleyen Mehmet Týðlý, müslümanlarýn kutsal mekan ve coðrafyalarýný iyi bilmeleri gerektiðini belirtti. Týðlý sözlerine þöyle devam etti: "81 il nasýl þehirlerse, Mekke, Medine, Kudüs, Þam, Baðdat vb. diðer müslümanlarýn yaþadýðý þehirlerin, kasaba ve köylerimizle kardeþ þehir ve beldeler olduðu çocuklarýmýza, gençlerimize öðretmeni büyük bir görev olduðunu belirtmeliyiz. Bu anlamda Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem)'in doðumunun 1443 yýlýnda bu kardeþliðimizi pekiþtirmenin önemi altýnda, bugün her ne kadar bizlerden çok uzaklarda olan bu þehir ve tarihi mekanlarýmýzýn, kutsal beldelerimizi resimle olsa da gençlerimize bir nebze olsun hatýrlatalým, gösterelim diyerek Mahmut Atalay Gençlik Merkezimizde bu sergiyi düzenledik. Bu günü kurtuluþ günümüz kabul edelim, insanlýðýn kurtuluþu günü diyelim, yeniden diriliþimizi hazýrlayalým, gün batýdan doðmadan geleceðimizi hazýrlayalým." YÝTÝK Aydýn Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Þahabettin kýzý Yaðmur Aybala Kahraman AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Çerkesler'den iki alfabe tepkisi! Saðlýklý beslen kalbini koru Tüm dünyada ölüm nedenleri arasýnda birinci sýrada yer alan Kalp ve Damar Hastalýklarýný önlemek, risk faktörlerini kontrol altýna almak ve kamuoyunun dikkatini bu önemli saðlýk sorununa çekmek amacýyla her yýl Nisan tarihlerinde kutlanan Kalp Saðlýðý Haftasý nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Türkiye'de can kaybý ve ekonomik kayýplara sebep olan Kalp ve Damar Hastalýklarý ile mücadelenin en etkili, en kestirme ve en ekonomik yolunun, halkýmýzý bu hastalýða karþý uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etmekten geçtiði inancýndayýz.sigarayý býrakmak, aþýrý kilolarýmýzdan kurtulmak, spora baþlamak, tansiyon ve þekeri düzenleyerek daha saðlýklý bir hayat sürmek, kalp saðlýðýný bozacak zararlý alýþkanlýklardan uzak durmak için "Kalp Saðlýðý Haftasý" bir fýrsat olmasýný diliyoruz" Genel olarak kalp hastalarýnda görülen en sýk þikayetlerin göðüs aðrýsý, nefes darlýðý, çabuk yorulma, çarpýntý, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baþ ve ense aðrýlarý, baþ dönmesi, bayýlma, ayaklarda ve karýnda þiþme, halsizlik, eklem aðrýlarý olduðunu kaydeden Yücel, "Bu þikâyetleri olan kiþi en kýsa zamanda bir hekime baþvurup gerekli kontrolleri yaptýrmalýdýr. -KALP HASTALIKLARI NIN SEBEPLERÝ VE KORUNMA YOLLARI- Özellikle; 5-15 yaþ grubu çocukluk döneminde, sýklýkla görülen bademcik iltihaplarý gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý tedavi edilmediði takdirde Mustafa Aziz Özbek Dr. Ýsmail Yücel "Romatizmal Kalp Hastalýklarýna" neden olmaktadýr. Bu nedenle, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn, erken taný ve yeterli tedavisiyle, ileride çocuklarýmýzý kalp hastalýklarýndan korumak mümkün olacaktýr. Sigara, kalp hastalýklarýna yol açan en önemli faktörlerden biridir. Uzun süre sigara kullanýmý, kalp ve dolaþým sistemi hastalýklarýna ve kanserlere neden olabilmektedir. Önceleri sigara içmiþ ve daha sonra býrakmýþ kiþilerde kalp krizi ihtimali azalmakta olduðundan, sigara kullanýmýndan mutlaka uzak durulmalýdýr. Aþýrý yaðlý besinler, hayvansal gýdalar ve tabii ki obezite kalp hastalýklarýna sebep olmaktadýr. Bu nedenle, saðlýklý ve yeterli beslenmeye dikkat edilmeli ve bu tür besinlerin tüketiminden uzak durulmalýdýr. Yüksek tansiyon kalp hastalýklarýnýn önemli bir nedenidir. Yüksek tansiyon tespit edildiði takdirde, mutlaka hekim kontrolünde tedaviye baþlanmalýdýr. Stresli bir yaþam da kalp hastalýklarýna zemin hazýrlar. Bu nedenle; yaþantýmýzda stresten olabildiðince uzak durulmalýdýr. Hareketsiz yaþam tarzý da, kalp hastalýklarýna zemin hazýrladýðýndan, fiziksel aktivite yapmayý alýþkanlýk haline getirmek, kalp saðlýðý için çok önemlidir diyor ve kalp saðlýðý için aþaðýdaki sloganlarý vurgu yapýyoruz: "Saðlýklý beslen kalbini koru. Kalp saðlýðý insan saðlýðýnýn temelidir. Ýnsan saðlýðý demek kalp saðlýðý demektir. Spor kalbin en iyi dostudur. Kalp saðlýðý saðlýklý beslenmenin anahtarýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Çorum Kafkas Derneði yaptýðý basýn açýklamasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý müfredatýnda yer alan Adýge alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat yenisinin eklenmesine tepki gösterildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Kafkas Derneði adýna konuþan dernek üyesi Mustafa Aziz Özbek, "MEB Ortaokul ve Ýmam Hatip Ortaokullarýnda Adýge dili seçmeli ders eðitiminde uygulanmakta olan müfredat, anavatanýmýz Kafkasya'da 80 yýldýr kullanýlan resmi Adige Alfabesi ile hazýrlanmýþtýr. Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan hazýrlanan bu müfredat, 7 Eylül 2012 tarihinde 153 sayýyla Talim Terbiye Kurulu tarafýndan kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir. Bu uygulama baþarýyla devam ederken Adige Dil Derneði tarafýndan latin harflerle hazýrlanmýþ farklý bir müfredat, 27 Þubat 2015 tarihinde Bakan tarafýndan imzalanarak ve Tebliðler Dergisinin Nisan sayýsýnda yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý müfredat uygulamalarýnda her dersin tek müfredatý ve tek alfabesi vardýr. Deðil bir dil dersi, nakýþ dersinin bile tek bir müfredatý vardýr. Ancak bugün Milli Eðitim tarihinde bir ilk yaþanmýþ ve ortaokullardaki Adýge dili seçmeli dersinin iki ayrý müfredatý ve iki ayrý alfabesi olmuþtur. Bu durum Milli Eðitim Bakanlýðýnýn "eðitim programý tekniklerine" aykýrýdýr. Bu durum þimdiye dek özenle korunan "müfredatta birlik ilkesine" aykýrýdýr. Bu durumu yaratanlar yasalara aykýrý davranmaktadýr. Hem yasal açýdan hem de dil bilimsel açýdan suç iþlenmektedir" þeklinde kaydetti. Özbek sözlerine þöyle devam etti: "Dünya üzerinde konuþulan her bir dilin farklý harf ve sembollerle hazýrlanmýþ resmi alfabeleri vardýr. Bir milletin resmi dili, gerek yasal açýdan gerekse dilbilimsel açýdan kendi resmi alfabesi ile öðretilmelidir. Biz Çerkeslerin anavatanýnda kullanýlan resmi alfabe, kiril temelli Adige Alfabesidir. Ancak Bakanlýk tarafýndan yeni kabul edilen müfredat ise latin harflerle hazýrlanmýþtýr. Mecbur býrakýldýðýmýz durum; Bulgaristan veya Yunanistan'da yaþayan Türkleri Türkçeyi resmi latin alfabesi yerine, kiril alfabesi veya Yunan alfabesi ile öðrenmeye zorlamak ile benzer bir durumdur. Ýçine düþürüldüðümüz durum; Osmanlýcayý latin harflerle öðretmeye benzer bir durumdur. Buradan Milli Eðitim Bakanýna soruyoruz; Sadece belki daha kolay öðretilir diye, Osmanlýca dersi için latin harflerle hazýrlanmýþ müfredatý kabul eder misiniz? Sadece öðrencilerin bildiði harflerdir diyerek, Çince öðretiminde Latin harflerle hazýrlanmýþ bir müfredatý kabul eder misiniz? Resmi alfabesinden farklý olan bir alfabe ile dili öðretmeye çalýþmak, o dile dolayýsýyla o dilin sahibi millete yapýlan bir saygýsýzlýk deðil midir? Seçmeli Adýge Dili derslerinde Latin Alfabe müfredatý uygulanmaya baþlarsa; Yeni müfredat ve kitaplarýn basýmý ve daðýtýmý için fazladan emek, zaman ve maddi kaynak harcanacaktýr. Okul idareleri, iki ayrý müfredat ve kitap için iki ayrý öðretmen ve sýnýf temin etmek zorunda kalacaktýr. Dersi seçmek konusunda binbir çekincesi olan veli ve öðrencilerin önüne "iki ayrý alfabeden birini seçmek" gibi yeni bir çekince konulmuþ olacaktýr. Anadilimizin resmi alfabesinden farklý bir alfabeyle öðretilmesi, öðrencileri anadillerini doðru öðrenme hakkýndan mahrum býrakacaktýr. Ve yine bu öðrencileri, bugüne kadar anavatanýmýzda resmi alfabeyle üretilmiþ zengin edebiyat ve eðitim materyallerini kullanmaktan mahrum býrakacaktýr. Latin harflerle müfredat seçmeli Adýge dili eðitimine vurulmuþ bir darbedir. Latin harflerle müfredat seçmeli Adýge dili eðitimine yapýlmýþ bir sabotajdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerini kararlarýný geri çekmeye ve müfredatýn uygulamasýný iptal etmeye çaðýrýyoruz. Aksi taktirde, Türkiye'de yaþayan Çerkeslerin en örgütlü kuruluþu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), üyelerimiz arasýnda adeta infial uyandýran söz konusu müfredatýn yürütmesinin durdurulmasý ve idari iþlemin iptal edilmesi için her türlü hukuksal yola baþvuracaktýr." Yýlmaz MERT Organlarý üç hastaya umut oldu Sinan Zehir Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþtirilen bir hastanýn organlarý üç hastaya nakledildi. Hastane Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir konu hakkýnda yapýðý yazýlý açýklamada, "31 Mart 2015 tarihinde beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anestezi Yoðun Bakým Ünitesi'ne yatýrýlan 62 yaþýndaki erkek hastaya 8 Nisan 2015 tarihinde beyin ölümü tanýsý konuldu. Beyin ölümü gerçekleþen hastanýn ailesi ile görüþen hastanemiz organ nakli yetkilileri ailenin organ baðýþýna onay vermesi sonrasý Saðlýk Bakanlýðý ile iletiþime geçerek nakil sürecini baþlattý. Yaklaþýk 4 saat süren baþarýlý bir ameliyat sonrasýnda hastanýn karaciðeri ve iki böbreði alýndý. Karaciðeri bir hastaya böbrekleri ise iki hastaya umut verdi" Türkiye'de böbrek 22 bin 215, Kalp 551, Karaciðer 2 bin 181, Akciðer 36, Ýnce Baðýrsak 1, Kalp Kapaðý 4, Pankreas 246 ve kornea 3 bin 209 kiþinin organ nakli beklediðini dile getiren Zehir, "Toplamda nakil sayýlarýnýn artýrýlmasý, bir hayat kurtarma ve her organýn bir yaþama eþit olduðu inancý ile tüm imkânlarý yeterli olan hastanemizce baðýþ yapýlan her bireyde desteðimiz sürecektir" ifadelerini kullandý. Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi olaðan genel kurulu, 11 Nisan 2015 tarihinde kooperatif merkezinde gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Çetin Baþaranhýncal yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. Baþaranhýncal baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulunda; Baþkan Yardýmcýlýðý görevine Murat Beyaz ve Orhan Özsaraçoðlu, Muhasip Üyeliðe Sedat Biþiren ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Ýsmail Önder Kartal, Kenan Arslan Güllü ve Yusuf Býyýkoðlu getirildi. Konu hakkýnda Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nden yapýlan açýklamaya göre yeni yönetim kurulu, görev daðýlýmý yapmasýnýn ardýndan ilk projesini hayata geçirdi. Proje ile "Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmeliði" hakkýnda kamu kurum ve kuruluþlarýna, yerel yönetimlere ve yapý denetim firmalarýna bilgilendirme yapýlacak. Bilgilendirme faaliyetlerinde konunun muhataplarýna; çatýlarda rüzgar güvenliði, binalarda ýsý yalýtýmý, yapýlarda CE iþareti olmayan ve yangýna dayanýmý olmayan (broof olmayan) gibi ürünlerin mevzuatlara aykýrý kullanýmý hakkýnda bilgiler verilecek. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen proje ile doðal, kaliteli, saðlýklý ve tüm imar mevzuatlarýna uygun kil tuðla-kiremit ürünlerin kullanýmý ve uygulamalarý yönünde bilgilendirme yapýlarak, mevzuata uygun olmayan ve gerekli kalite þartlarýný taþýmayan ürünlerin kullanýmý ile yapýlan hatanýn önüne geçilmesi amaçlanmakta. Kamu yararý gözetilerek sürdürülecek olan projede halkýn kaliteli ve saðlýklý yapýlara kavuþmasý hedefleniyor.

4 HABER 4 Turizm Haftasý için yürüdüler Seçim güvenliðini konuþtular Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara yaklaþan 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerle deðerlendirme toplantý yaptý. 'Güvenli Seçim' toplantýsýna siyasi partilerin il baþkanlarý ile Ýl Jandarma Komutaný Jn. Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'da katýldý. 7 Haziran'da yapýlan olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi yaptýklarý bu toplantýda partilerin seçim bürolarý, emniyet güçleri ile iliþkileri ve propaganda dönemi hakkýnda görüþ alýþveriþi yapacaklarýný dile getiren Vali Kara, emniyetin seçim güvenliði hakkýnda sunum yapacaðýný da kaydetti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Fatih AKBAÞ Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Hattuþa Turizm günleri yapýlýyor. Etkinlikler kapsamýnda doða yürüyüþü yapýldý. Yürüyüþe Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan çok sayýda vatandaþ katýldý. 22 km'lik Hitit Yürüyüþ Yolunun 6 km'lik bölümünde yapýlan yürüyüþ sonunda Ýbikçam Göleti Japon Bahçesinde kaynaþma pikniði gerçekleþtirildi. Haber Servisi Sungurlu'da okullarda inceleme Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu Sungurlu'daki bazý okullarda incelemelerde bulundu. Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu, Ýmam Hatip Ortaokulu, Yavuz Selim ilkokulu ve Ýsmetpaþa Ýlkokulunu ziyaret eden Kuþçu, okul müdürlerinden yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu ziyaretlerde yaptýðý deðerlendirmelerde, "Velilerimiz bu mekânlarda çocuklarýmýza yönelik bizlerden iyi bir eðitim istiyor. Hepimizin isteði çocuklarýmýzýn topluma yararlý, devletini ve milletini seven birer yurttaþ olarak yetiþmesidir" Özcan Kuþçu daha sonra Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu ve Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý ve Yýlmaz Karaalp ile deðerlendirme toplantýsý yaptý. Haber Servisi Muzaffer Gündoðar "Kültür Sohbetleri"ne konuk olacak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Kültür Sohbetleri" devam ediyor. Sohbetlerin bugün saat 19.00'da yapýlacak olan bölümünde "Çorum Halk Evi ve Çorumlu Dergisi" konusunda Eðitimci-Yazar Muzaffer Gündoðar konuþacak. Sohbet programý, Ulucamii yanýnda bulunan Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleþtirilecek. "Hurdaya ayrýlma zamaný gelmiþ araçlara dijital takoðraf takýlmasý ekonomik deðildir" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na intikal eden 1996 model ve sonrasý kamyon ve otobüslerin araç muayenelerinde mevcut takograflarýn dijital takograflarla deðiþtirilmediði için muayenelerini yaptýramadýklarýný belirten Fevzi Apaydýn, "Konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'na resmi yazý ile iletildi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Takograf Cihazlarý Muayene ve Damgalama Yönetmeliðinin mevcut haliyle sektöre vereceði yüksek maliyetin yarý sýra ülkemiz ekonomik gerçekleriyle de örtüþmediðini deðerlendiren bir yazýyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'na bildirdi. Bu durumun bir an evvel çözüme kavuþturulmasýný bekliyoruz. Çünkü hurdaya ayrýlma yaþýna gelen araçlara dijital takograf takmak hem ekonomiye hem de þoför esnafýna büyük zarar verecektir" -"79 BÝN 535 ARAÇ SAHÝBÝ SORUN YAÞAYACAK" Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Türkiye genelinde model 21 bin 989 otobüs ve 57 bin 546 kamyon olmak üzere toplamda 79 bin 535 araca ait takograflarýn dijital takograflarla deðiþtirilme sorunu yaþanacaðýný kaydeden TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, "Araç muayenelerinin görev ve sorumluluðu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna aittir. Ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nca 12 Ocak 2012 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Takograf Cihazlarý Muayene ve Damgalama Yönetmeliði gereðince iþlem yapýlýyor. Yönetmelikte dijital takograf cihazlarýnýn kullanýmý 20'nci maddeyle ilk defa takograf takýlacaklarla yeni üretilen araçlar için zorunlu olmasýna raðmen geçici 3'üncü maddesinde kýsýtlama getirilerek model araçlar için birinci yýl içinde olmak üzere diðer model araçlara da kademeli olarak geçiþ süresi içinde mevcut takograflarý yok sayýlarak, dijital takograf kullanmalarý zorunlu hale getirildi" diye konuþtu. Peyderpey uygulanacak olan bu uygulamadan 121 bin 605 otobüs, 456 bin 078 kamyon olmak üzere toplam 577 bin 683 aracýn etkileneceðini anlatan Apaydýn, "Ekonomik sýkýntý içerisinde ayakta kalmaya çalýþan þoför esnafýnýn getirilen bu yükle iyice ezileceði kesin. Bu araçlarýn çoðunluðu kýsa bir süre sonra hurdaya ayrýlacak. Belki de 31 Aralýk 2014 tarihinde sona eren hurda teþvikinin yenilenmesiyle dijital takograf takýlmasý istenen bu araçlarýn çoðunluðu hurdaya ayrýlacak. Konuyu inceleyen Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý yaptýðýmýz itirazýmýzý haklý bulundu. Yönetmelik hükümlerinin mevcut haliyle sektöre vereceði yüksek maliyetin yaný sýra ülkemiz ekonomik gerçekleriyle de örtüþmediði deðerlendirilerek federasyon olarak ilettiðimiz görüþlerimizi desteklemiþlerdir. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn bu kararýnýn ardýndan þimdi Federasyon olarak gözümüz, kulaðýmýz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn vereceði kararda" þeklinde konuþtu.

5 HABER 5 Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik eðitimde geliþen teknolojiyi takip etmeleri ve eðitim süreçlerine katký saðlamalarý amacýyla Toyota Türkiye Sakarya Üretim Tesislerinde düzenlenen araç hibe töreninde, 20 araç teslim edildi. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AÞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, mesleki teknik eðitim kalitesinin geliþtirilmesi amacýyla araç ve ekipman desteðini ulusal çapta yapýlan bir faaliyete dönüþtürdüklerini belirtti. Ana sorumluluk alaný üretim olan bir þirket olarak, bu konuda mesleki teknik eðitimlere her zaman destek verdiklerini ifade eden Özer, "Mesleki teknik eðitim kalitesini artýrmaya ve öðrencilerimizin yeni teknolojiyi tanýyýp, daha iyi þartlarda uygulamalý eðitim almalarý için verdiðimiz destek bundan sonra da devam edecek" deðerlendirmesinde bulundu. Konu hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya göre törende, üniversiteyi hibe edilen otomobilin anahtarý Toyota CEO'su Orhan Özer tarafýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teslim edildi. Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk ile Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr.Gör. Derviþ Erol ve Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Özgür Özdilli'nin de katýldýklarý tören kapsamýnda, Toyota Türkiye fabrikasý gezildi. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresinin 3.sü yapýlacak Bu sene Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde 3. sü düzenlenecek olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne büyük destek geldi. Daha önceki yýllarda ulusal olarak yapýlan kongre bu sene uluslararasý düzeye çýkarýlarak, kongreye farklý bir ivme kazandýrýlmýþ oldu. Her geçen yýl katlanarak büyüyen ve Türkiye çapýnda adýndan sýkça söz ettiren kongreye bu sene toplam 3 bin 179 baþvuru alýndý. Ülke çapýnda birçok üniversiteden katýlýmýn olacaðý kongreye Ýtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden de katýlýmlar olacak. Ayrýca bu seneki kongrenin Akademik Kurulu'na Hitit Üniversitesi Akademisyenlerinin yanýsýra, Doç.Dr. Ýsmail Akbal, Doç. Dr. Ýpek Özkal Sayan,Yard.Doç. Dr. Funda Çoban ve Yard.Doç Dr.Mehmet Faruk Özçýnar gibi farklý üniversitelerdeki önemli akademisyenlerde dahil oldu. Konu hakkýnda açýklama yapan organizasyon komitesi yaptýðý açýklamada, "Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve Gönüllü Genç Giriþimciler Derneðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre "Elimizden gelen tüm gayreti bu kongrenin en iyi þekilde sonuçlanmasý gösteriyoruz. 3 bin 179 rekor baþvuru sayýsý ile çalýþmalarýmýzýn ne kadar etkili olduðunu hep birlikte gördük. Teveccühlerinden dolayý baþvuru yapan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz olduðu için, ne yazýk ki hepsine olumlu dönüþ yapamadýk. Akademik Kurulumuz tarafýndan seçilen sunumlar ve sunum sahipleri hünerlerini Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da gösterecekler. Çorum'da düzenlenen en çok ses getiren ve Türkiye'deki önemli etkinliklerden birisi olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne destek veren tüm firmalara teþekkür ederiz" denildi. Üniversite personeline hizmetiçi eðitim "Beyaz Mikrofon"un konuðu Nebih Nafile oldu Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi eðitimci- þair Nebih Nafile önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna stüdyo konuðu oldu.uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide Nebih Nafile, farklý din ve kültürlerin binlerce yýldýr bir arada yaþadýðý Antakya'dan Hititlere baþkentlik yapmýþ medeniyetler beþiði Çorum'a gelmenin heyecan verici olduðunu söyledi.bir eðitim sendikasýnýn düzenlediði programa türkü ve þiirleriyle misafir olarak katýlan þair Nebih Nafile, uygarlýklar tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Hititlerin yaþadýðý hüküm sürdüðü yerler kadar onlarýn insanlýða býraktýðý mirasýnda paha biçilmez olduðunu kaydetti. Hak ve adalet konusunda bugün bile hayranlýk uyandýran Hititlerde, aile, veraset, ceza, ticaret ve devlet hukukunun gerçekten çok iyi kavrandýðýna dikkat çeken þair Nebih Nafile, "Hititler erken zamanlarda adalet ve hak kavramlarýnýn bilincine ermiþler ve bu deðerleri güneþ ile sembolleþtirmiþler. Bugün iþte o güneþ, bilincimizi aydýnlatmaya devam etmektedir" Uður ÇINAR Hitit Üniversitesi kurumsallaþma kapsamýnda nitelikli ve etkin çalýþma gücü saðlamak amacýyla tüm idari personeline hizmetiçi eðitim programý düzenlendi. Eðitim programý hakkýnda üniversiten yapýlan açýklamaya göre Rektörlük Konferans Salonu'nda 8-15 Nisan 2015 tarihlerinde 09:00-17:30 saatleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programlarý çerçevesinde "Protokol Kurallarý, Takým Çalýþmasý ve Problem Çözme Teknikleri, Kriz ve Stres Yönetimi, Ýletiþim, Örgütsel Davranýþ ve Resmi Yazýþma Kurallarý" konularý ele alýndý. Ýdari personelin iki grup halinde katýlýmýyla gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak, Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý Öðr.Gör. Zeynep Ýlleez, Öðr. Gör. Havva Tarakcý ve Öðr. Gör. Esma Ebru Þentürk katýldý. Vali Kara'dan YEDAÞ'a ziyaret Vali Ahmet Kara, YE- DAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'u ziyaret etti. Akyol ziyarette kurum çalýþmalarý hakkýnda Vali Ahmet Kara'ya bilgi verdi. Akyol, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Kara'ya teþekkür etti. Haber Servisi DÜZELTME Gazetemizin dünki sayýsýnda yer alan "Ýçeride adaletsizlik dýþarýda beceriksizlik" baþlýklý haberde Merkez Partisi Milletvekili adayý olarak Þerafettin Koç yerine yanlýþlýkla Erol Gürbüz yazýlmýþtýr düzeltir özür dileriz.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý. Hýfzýsýhha suya dikkat çekti Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 26 Mart Perþembe günü Valilik Toplantý Dr. Ahmet Barýþ Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar

Çorum tavukçuluðu için tarihi kararlar "Üniversiteyle yakýn diyalog halindeyiz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti. 10 DA Zirvem Gýda

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 10.04.2013 ÇARŞAMBA İZMİR GÜNDEMİ- -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 'Obeziteyle Mücadele' işbirliği protokolü İzmir

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

AB'den umutluyuz "Allah'a, Kitabýna ve Hz. Peygambere karþý samimi olalým"

AB'den umutluyuz Allah'a, Kitabýna ve Hz. Peygambere karþý samimi olalým Üniversitede BAP destekleri meyvelerini vermeye baþladý Hitit Üniversitesinde akademisyenlere yönelik Bilimsel Araþtýrma Projesi (BAP) destekleri her yýl biraz daha artýyor. Bilimsel projelere saðlanan

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı