Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'"

Transkript

1 Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik eðitimde geliþen teknolojiyi takip etmeleri ve eðitim süreçlerine katký saðlamalarý amacýyla Toyota Türkiye Sakarya Üretim Tesislerinde düzenlenen araç hibe töreninde... SAYFA 5 TE Sinan Zehir Organlarý üç hastaya umut oldu 17 NÝSAN 2015 CUMA 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþtirilen bir hastanýn organlarý üç hastaya nakledildi. Hastane Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir konu hakkýnda yapýðý yazýlý açýklamada, "31 Mart 2015 tarihinde beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anestezi Yoðun Bakým Ünitesi'ne yatýrýlan... SAYFA 3 TE Çerkesler'den iki alfabe tepkisi! Çorum Kafkas Derneði yaptýðý basýn açýklamasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý müfredatýnda yer alan Adýge alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat yenisinin eklenmesine tepki gösterildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Kafkas Derneði adýna konuþan dernek üyesi Mustafa Aziz Özbek,... SAYFA 3 TE Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi olaðan genel kurulu, 11 Nisan 2015 tarihinde kooperatif merkezinde gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Çetin Baþaranhýncal yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. SAYFA 3 TE Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' SP ve BBP Ýttifakýnýn Çorum temsilcilerinden ve ayný zamanda SP Çorum Milletvekili adayý Ahmet Bölükbaþ, BBP belediye baþkan adayý ve Ýl yöneticilerinden Mustafa Ümit Kaleli, BBP Merkez Ýlçe baþkaný Aziz Döngel ve SP Yönetim kurulu üyesi Mustafa Ulus, gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. SP ve BBP olarak Genel merkez görüþleri neticesinde SP çatýsý altýnda ayný fikirlere ve dünya görüþlerine sahip iki kardeþ partinin 2015 seçimleri adýna ittifak yaptýklarýný vurgulayan Ahmet Bölükbaþ," Her Müzede, Kutlu Doðum coþkusu SP&BBP Ýttifak adayý Ahmet Bölükbaþ: iki partimizin Merhum Genel baþkanlarýmýzýn siyasi hayatlarýndaki ilkeleri vatan ve millet adýna fikirleri, görüþleri ve söylemleri halkýmýz tarafýndan bugün çok daha iyi anlaþýlmaktadýr. O kýymeti ve deðerleri bugün çok daha iyi anlaþýlan o gerçek liderler Manevi ve milli söylemleri sadece konuþmadýlar. Ölümüne savundular ve yaþadýlar. Bugün birileri çýkýp birgün baþka yarýn baþka konuþarak samimi dava insanlarý olmadýklarýný çoktan ortaya koymuþlardýr. Bugünki mevcut Ýktidar Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklarý kasýt ederek 3Y ile mücadele etmek adýna yola çýktýklarýný deklare etmiþlerdi. 13 yýl sonunda baktýðýmýzda ise Yoksulluk artmýþ, Yolsuzluk iddialarý tavan yapmýþ ve yasaklar adeta 28 Þubatý aratýr olmuþtur. Kel düþmüþ takke görünmüþtür. Halkýmýz 7 Haziran seçimlerinde hakedenlere hakettiklerini sandýkta verecektir. Bizlerin derdi koltuk makam deðil, hocamýzýn öncelikli vazgeçilmez ilkesi Siyonizmle mücadele ve yine diðer liderimizin dediði gibi Vatanamýzýn bölünmezliði ilkelerine sahip çýkmak adýna yola çýktýk. Gücümüzü de önce Allah dan sonra milletimizden alýyoruz" þeklinde konuþtu. Seçim güvenliðini konuþtular Vali Ahmet Kara yaklaþan 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerle deðerlendirme toplantý yaptý. SAYFA 4 TE Baþkan Külcü'den Kutlu Doðum mesajý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. SAYFA 7 DE "Beyaz Mikrofon"un konuðu Nebih Nafile oldu "Birbirimizi ötekileþtirmemeliyiz" Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, beraber ve birlikte yaþama ahlakýnýn çok önemli olduðunu belirterek, insanlarýn aralarýndaki farklýlýklarý kabul etmesi gerektiðini söyledi. SAYFA 7 DE Mehmet Aþýk "Hurdaya ayrýlma zamaný gelmiþ araçlara dijital takoðraf takýlmasý ekonomik deðildir" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na intikal eden 1996 model ve sonrasý kamyon ve otobüslerin araç muayenelerinde mevcut takograflarýn...sayfa 4 TE Çorum Müze Müdürlüðü "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle program düzenledi. Programa Ýl Müftü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. Fevzi Apaydýn SAYFA 11 DE Ahmet Saatcý "Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kurulu hakkýnda yaptýðý açýklamada,... SAYFA 2 DE YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi eðitimci- þair Nebih Nafile önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna stüdyo konuðu oldu. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: SAYFA 6 DA SAYFA 5 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 04:21 05:54 12:47 16:28 19:28 20:53 Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn vefâtý (1993) Prof. Dr. Ali Fuat Baþgil'in vefâtý (1967) Sabýrlý kimseler, sýkýntýlara katlanmayý huy edinenlerdir. Ebû Osman Hîrî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK HAVA DURUMU "Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Memur- Sen 5. Olaðan Genel Kurulu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kuruluna tek liste ile gitme kararý alýndý. Milletin, kamu görevlilerinin deðerlerini, beklentilerini ve hayallerini bilen, tüm sorunlara çözüm üretebilecek bir kadro ile yola çýkýyoruz. Yalnýzca üyenin, çalýþanýn, ülkenin deðil, ayný zamanda tüm insanlýðýn dertlerine de çözüm arayacak bir liste oluþturduk. Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük. Hedefimiz, Türkiye'yi kadim medeniyetiyle birlikte yeniden inþa etmektir" "Memur Sen camiasý olarak, 800 bin üyemizle ve hizmet kollarýnda yetkili 11 sendikamýzla Türkiye'nin en büyük emek hareketiyiz" ifadelerini kullanan Saatcý, "Memur-Sen camiasý olarak, 20 yýllýk hak ve özgürlük mücadelemizde, sadece sendikalarýmýzýn ve konfederasyonumuzun büyümesiyle yetinen pragmatist sendikacýlýk yapmadýk; 'Ortak Akýl' mitingleriyle darbeseverlere dur demek için alanlara çýktýk, inancýyla eðitim hakký arasýnda tercih yapmaya zorlanan öðrenciler için 'el ele' tutuþarak özgürlüklerin turnikelere sýkýþtýrýlmasýna karþý çýktýk, kadýnlar arasý ayrýmcýlýða ve baþörtülü kadýnlarýn çalýþma hayatýnda karþýlaþtýklarý engellere son vermek için 'kamuda kýyafet özgürlüðü için 10 milyon imza' kampanyasýyla bu adaletsizliðe son verdik. Daha demokratik, sivil ve özgürlükçü bir Türkiye için elimizi taþýn altýna koyduk ve onlarca kazanýmýn altýna imza attýk. Ülkemizin kanayan yarasý haline gelen sorunlarýn çözümü için baþlatýlan çalýþmalara katkýda bulunduk, yasaklarýn, darbelerin izlerinin silinmesi için öncülük ettik ve bunu büyük oranda baþardýk, bundan sonra da ayný kararlýlýkla mücadelemizi sürdürmeye gayret edeceðiz" þeklinde kaydetti. "Kararlý adýmlarla güvenli yarýnlar için çýktýðýmýz yolculukta, emeðimize, ekmeðimize, haklarýmýza, özgürlüklerimize, onurumuza, medeniyet davamýza sahip çýkmaya devam edeceðiz" diyen belirten Saatcý, "Mescid-i Aksa Þairi, medeniyet davasýnýn aksiyoneri Mehmet Akif Ýnan'ýn açtýðý yolda konfederasyonumuzu zirveye taþýyan Ahmet Gündoðdu'nun teslim ettiði emaneti yeni hedeflere taþýyacak kadroyla durmadan yola devam edeceðiz. Bizim sendikal kiþiliðimiz, tarihe yön vermiþ bir millete aidiyettir. Memur-Sen, insan, emek, demokrasi, medeniyet, adalet ve merhamet eksenli sorumlu sendikacýlýðýn adresidir ve öyle de kalacaktýr" þeklinde kaydetti. Gönül günüle, omuz omuza verip her türlü olumsuz þartlara raðmen gece gündüz demeden, kimi zaman eþinden, çocuðundan, sevdiklerinden uzak, adanmýþlýk ruhuyla erdemli mücadelesini sürdüren sendikalarýmýzla yaptýðýmýz istiþareler sonucunda 5. Olaðan Genel Kuruluna tek liste ile gitme kararýnýn alýndýðýný ifade eden Saatcý, "Milletin, kamu görevlilerinin deðerlerini, beklentilerini ve hayallerini bilen, tüm sorunlara çözüm üretebilecek bir kadro ile yola çýkýyoruz. Yalnýzca üyenin, çalýþanýn, ülkenin deðil, ayný zamanda tüm insanlýðýn dertlerine de çözüm arayacak bir liste oluþturduk. Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük. Hedefimiz, Türkiye'yi kadim medeniyetiyle birlikte yeniden inþa etmektir. Kararlý adýmlarla güvenli yarýnlarý birlikte oluþturacaðýz. Bizim sendikal duruþumuz, emek ve özgürlük önceliklidir; sendikal kimliðimiz, kadim medeniyet deðerlerine mensubiyettir. Davamýzýn temelinde hak, adalet ve doðruluk var. 20 yýldýr yaptýðýmýz gibi, emeðin, ekmeðin, hakkýn, özgürlüðün, barýþýn, kardeþliðin ve milli iradenin mücadelesini vermeyi sürdürecek, vesayetlere direneceðiz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Genel kurulda seçime girecek liste ise þöyle: "Ali Yalçýn Genel Baþkan, Metin Memiþ Genel Baþkan Vekili, Günay Kaya Genel Baþkan Yardýmcýsý, Mehmet Bayraktutar Genel Baþkan Yardýmcýsý, Mehmet Emin Esen Genel Baþkan Yardýmcýsý, Hacý Bayram Tonbul Genel Baþkan Yardýmcýsý, Levent Uslu Genel Baþkan Yardýmcýsý." Karakaþ Auto Mesai arkadaþlarý arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere Aktif satýþ yapabilecek 35 Yaþýný aþmamýþ Üniversite mezunu Diyalog kabiliyeti güçlü Ýkna kabiliyeti yüksek Bay satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Ve ayrýca; 4 Yýllýk Ýþletme mezunu Askerliðini yapmýþ ön muhasebe tecrübesi bulunan Bay Muhasebe elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Oto galericiler sitesi No:15 ve 16 adresinde bulunan iþ yerimize veya mail ile ( adresimize baþvurabilirler. Telefon: Devren Satýlýk Spor Salonu Halen faal durumda olan Can Dostu Spor Merkezi iþ yoðunluðundan dolayý devren satýlýktýr. Ýrtibat: Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6941 2,6953 EUR 2,8885 2,8900 STERLiN 4,0176 4,0201 2,2605 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'den Kutlu Doðum sergileri Kutlu Doðum Haftasý sebebiyle Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan, Ýslam Tarihi Kutsal Mekanlar Sergisi ile Resim Sergisi düzenlendi. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'den konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre serginin açýlýþ töreninde konuþan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, "Peygamber Efendimizin örnek ahlaký ve üstün yönlerini, Ýki cihan sultaný sevgili peygamberimizin, sevgisini gönüllerimize nakþetmemiz gerekir. Ancak onun sevgisiyle örnek yaþamýyla, huzura hidayete erebiliriz" Gençlere tarih öðrenme, anlama ve en güzel þekilde yorumlama bilincinin verilmesini söyleyen Mehmet Týðlý, müslümanlarýn kutsal mekan ve coðrafyalarýný iyi bilmeleri gerektiðini belirtti. Týðlý sözlerine þöyle devam etti: "81 il nasýl þehirlerse, Mekke, Medine, Kudüs, Þam, Baðdat vb. diðer müslümanlarýn yaþadýðý þehirlerin, kasaba ve köylerimizle kardeþ þehir ve beldeler olduðu çocuklarýmýza, gençlerimize öðretmeni büyük bir görev olduðunu belirtmeliyiz. Bu anlamda Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem)'in doðumunun 1443 yýlýnda bu kardeþliðimizi pekiþtirmenin önemi altýnda, bugün her ne kadar bizlerden çok uzaklarda olan bu þehir ve tarihi mekanlarýmýzýn, kutsal beldelerimizi resimle olsa da gençlerimize bir nebze olsun hatýrlatalým, gösterelim diyerek Mahmut Atalay Gençlik Merkezimizde bu sergiyi düzenledik. Bu günü kurtuluþ günümüz kabul edelim, insanlýðýn kurtuluþu günü diyelim, yeniden diriliþimizi hazýrlayalým, gün batýdan doðmadan geleceðimizi hazýrlayalým." YÝTÝK Aydýn Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Þahabettin kýzý Yaðmur Aybala Kahraman AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No 77 Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel Yýl: 11 Sayý: NÝSAN CUMA 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Çerkesler'den iki alfabe tepkisi! Saðlýklý beslen kalbini koru Tüm dünyada ölüm nedenleri arasýnda birinci sýrada yer alan Kalp ve Damar Hastalýklarýný önlemek, risk faktörlerini kontrol altýna almak ve kamuoyunun dikkatini bu önemli saðlýk sorununa çekmek amacýyla her yýl Nisan tarihlerinde kutlanan Kalp Saðlýðý Haftasý nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Türkiye'de can kaybý ve ekonomik kayýplara sebep olan Kalp ve Damar Hastalýklarý ile mücadelenin en etkili, en kestirme ve en ekonomik yolunun, halkýmýzý bu hastalýða karþý uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etmekten geçtiði inancýndayýz.sigarayý býrakmak, aþýrý kilolarýmýzdan kurtulmak, spora baþlamak, tansiyon ve þekeri düzenleyerek daha saðlýklý bir hayat sürmek, kalp saðlýðýný bozacak zararlý alýþkanlýklardan uzak durmak için "Kalp Saðlýðý Haftasý" bir fýrsat olmasýný diliyoruz" Genel olarak kalp hastalarýnda görülen en sýk þikayetlerin göðüs aðrýsý, nefes darlýðý, çabuk yorulma, çarpýntý, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baþ ve ense aðrýlarý, baþ dönmesi, bayýlma, ayaklarda ve karýnda þiþme, halsizlik, eklem aðrýlarý olduðunu kaydeden Yücel, "Bu þikâyetleri olan kiþi en kýsa zamanda bir hekime baþvurup gerekli kontrolleri yaptýrmalýdýr. -KALP HASTALIKLARI NIN SEBEPLERÝ VE KORUNMA YOLLARI- Özellikle; 5-15 yaþ grubu çocukluk döneminde, sýklýkla görülen bademcik iltihaplarý gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý tedavi edilmediði takdirde Mustafa Aziz Özbek Dr. Ýsmail Yücel "Romatizmal Kalp Hastalýklarýna" neden olmaktadýr. Bu nedenle, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn, erken taný ve yeterli tedavisiyle, ileride çocuklarýmýzý kalp hastalýklarýndan korumak mümkün olacaktýr. Sigara, kalp hastalýklarýna yol açan en önemli faktörlerden biridir. Uzun süre sigara kullanýmý, kalp ve dolaþým sistemi hastalýklarýna ve kanserlere neden olabilmektedir. Önceleri sigara içmiþ ve daha sonra býrakmýþ kiþilerde kalp krizi ihtimali azalmakta olduðundan, sigara kullanýmýndan mutlaka uzak durulmalýdýr. Aþýrý yaðlý besinler, hayvansal gýdalar ve tabii ki obezite kalp hastalýklarýna sebep olmaktadýr. Bu nedenle, saðlýklý ve yeterli beslenmeye dikkat edilmeli ve bu tür besinlerin tüketiminden uzak durulmalýdýr. Yüksek tansiyon kalp hastalýklarýnýn önemli bir nedenidir. Yüksek tansiyon tespit edildiði takdirde, mutlaka hekim kontrolünde tedaviye baþlanmalýdýr. Stresli bir yaþam da kalp hastalýklarýna zemin hazýrlar. Bu nedenle; yaþantýmýzda stresten olabildiðince uzak durulmalýdýr. Hareketsiz yaþam tarzý da, kalp hastalýklarýna zemin hazýrladýðýndan, fiziksel aktivite yapmayý alýþkanlýk haline getirmek, kalp saðlýðý için çok önemlidir diyor ve kalp saðlýðý için aþaðýdaki sloganlarý vurgu yapýyoruz: "Saðlýklý beslen kalbini koru. Kalp saðlýðý insan saðlýðýnýn temelidir. Ýnsan saðlýðý demek kalp saðlýðý demektir. Spor kalbin en iyi dostudur. Kalp saðlýðý saðlýklý beslenmenin anahtarýdýr" diyerek açýklamasýný tamamladý. Çorum Kafkas Derneði yaptýðý basýn açýklamasýnda Milli Eðitim Bakanlýðý müfredatýnda yer alan Adýge alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat yenisinin eklenmesine tepki gösterildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda Kafkas Derneði adýna konuþan dernek üyesi Mustafa Aziz Özbek, "MEB Ortaokul ve Ýmam Hatip Ortaokullarýnda Adýge dili seçmeli ders eðitiminde uygulanmakta olan müfredat, anavatanýmýz Kafkasya'da 80 yýldýr kullanýlan resmi Adige Alfabesi ile hazýrlanmýþtýr. Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan hazýrlanan bu müfredat, 7 Eylül 2012 tarihinde 153 sayýyla Talim Terbiye Kurulu tarafýndan kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir. Bu uygulama baþarýyla devam ederken Adige Dil Derneði tarafýndan latin harflerle hazýrlanmýþ farklý bir müfredat, 27 Þubat 2015 tarihinde Bakan tarafýndan imzalanarak ve Tebliðler Dergisinin Nisan sayýsýnda yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý müfredat uygulamalarýnda her dersin tek müfredatý ve tek alfabesi vardýr. Deðil bir dil dersi, nakýþ dersinin bile tek bir müfredatý vardýr. Ancak bugün Milli Eðitim tarihinde bir ilk yaþanmýþ ve ortaokullardaki Adýge dili seçmeli dersinin iki ayrý müfredatý ve iki ayrý alfabesi olmuþtur. Bu durum Milli Eðitim Bakanlýðýnýn "eðitim programý tekniklerine" aykýrýdýr. Bu durum þimdiye dek özenle korunan "müfredatta birlik ilkesine" aykýrýdýr. Bu durumu yaratanlar yasalara aykýrý davranmaktadýr. Hem yasal açýdan hem de dil bilimsel açýdan suç iþlenmektedir" þeklinde kaydetti. Özbek sözlerine þöyle devam etti: "Dünya üzerinde konuþulan her bir dilin farklý harf ve sembollerle hazýrlanmýþ resmi alfabeleri vardýr. Bir milletin resmi dili, gerek yasal açýdan gerekse dilbilimsel açýdan kendi resmi alfabesi ile öðretilmelidir. Biz Çerkeslerin anavatanýnda kullanýlan resmi alfabe, kiril temelli Adige Alfabesidir. Ancak Bakanlýk tarafýndan yeni kabul edilen müfredat ise latin harflerle hazýrlanmýþtýr. Mecbur býrakýldýðýmýz durum; Bulgaristan veya Yunanistan'da yaþayan Türkleri Türkçeyi resmi latin alfabesi yerine, kiril alfabesi veya Yunan alfabesi ile öðrenmeye zorlamak ile benzer bir durumdur. Ýçine düþürüldüðümüz durum; Osmanlýcayý latin harflerle öðretmeye benzer bir durumdur. Buradan Milli Eðitim Bakanýna soruyoruz; Sadece belki daha kolay öðretilir diye, Osmanlýca dersi için latin harflerle hazýrlanmýþ müfredatý kabul eder misiniz? Sadece öðrencilerin bildiði harflerdir diyerek, Çince öðretiminde Latin harflerle hazýrlanmýþ bir müfredatý kabul eder misiniz? Resmi alfabesinden farklý olan bir alfabe ile dili öðretmeye çalýþmak, o dile dolayýsýyla o dilin sahibi millete yapýlan bir saygýsýzlýk deðil midir? Seçmeli Adýge Dili derslerinde Latin Alfabe müfredatý uygulanmaya baþlarsa; Yeni müfredat ve kitaplarýn basýmý ve daðýtýmý için fazladan emek, zaman ve maddi kaynak harcanacaktýr. Okul idareleri, iki ayrý müfredat ve kitap için iki ayrý öðretmen ve sýnýf temin etmek zorunda kalacaktýr. Dersi seçmek konusunda binbir çekincesi olan veli ve öðrencilerin önüne "iki ayrý alfabeden birini seçmek" gibi yeni bir çekince konulmuþ olacaktýr. Anadilimizin resmi alfabesinden farklý bir alfabeyle öðretilmesi, öðrencileri anadillerini doðru öðrenme hakkýndan mahrum býrakacaktýr. Ve yine bu öðrencileri, bugüne kadar anavatanýmýzda resmi alfabeyle üretilmiþ zengin edebiyat ve eðitim materyallerini kullanmaktan mahrum býrakacaktýr. Latin harflerle müfredat seçmeli Adýge dili eðitimine vurulmuþ bir darbedir. Latin harflerle müfredat seçmeli Adýge dili eðitimine yapýlmýþ bir sabotajdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý yetkililerini kararlarýný geri çekmeye ve müfredatýn uygulamasýný iptal etmeye çaðýrýyoruz. Aksi taktirde, Türkiye'de yaþayan Çerkeslerin en örgütlü kuruluþu olan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), üyelerimiz arasýnda adeta infial uyandýran söz konusu müfredatýn yürütmesinin durdurulmasý ve idari iþlemin iptal edilmesi için her türlü hukuksal yola baþvuracaktýr." Yýlmaz MERT Organlarý üç hastaya umut oldu Sinan Zehir Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleþtirilen bir hastanýn organlarý üç hastaya nakledildi. Hastane Baþhekimi Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir konu hakkýnda yapýðý yazýlý açýklamada, "31 Mart 2015 tarihinde beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anestezi Yoðun Bakým Ünitesi'ne yatýrýlan 62 yaþýndaki erkek hastaya 8 Nisan 2015 tarihinde beyin ölümü tanýsý konuldu. Beyin ölümü gerçekleþen hastanýn ailesi ile görüþen hastanemiz organ nakli yetkilileri ailenin organ baðýþýna onay vermesi sonrasý Saðlýk Bakanlýðý ile iletiþime geçerek nakil sürecini baþlattý. Yaklaþýk 4 saat süren baþarýlý bir ameliyat sonrasýnda hastanýn karaciðeri ve iki böbreði alýndý. Karaciðeri bir hastaya böbrekleri ise iki hastaya umut verdi" Türkiye'de böbrek 22 bin 215, Kalp 551, Karaciðer 2 bin 181, Akciðer 36, Ýnce Baðýrsak 1, Kalp Kapaðý 4, Pankreas 246 ve kornea 3 bin 209 kiþinin organ nakli beklediðini dile getiren Zehir, "Toplamda nakil sayýlarýnýn artýrýlmasý, bir hayat kurtarma ve her organýn bir yaþama eþit olduðu inancý ile tüm imkânlarý yeterli olan hastanemizce baðýþ yapýlan her bireyde desteðimiz sürecektir" ifadelerini kullandý. Çetin Baþaranhýncal güven tazeledi Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi olaðan genel kurulu, 11 Nisan 2015 tarihinde kooperatif merkezinde gerçekleþtirildi. Genel Kurulda Çetin Baþaranhýncal yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. Baþaranhýncal baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulunda; Baþkan Yardýmcýlýðý görevine Murat Beyaz ve Orhan Özsaraçoðlu, Muhasip Üyeliðe Sedat Biþiren ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Ýsmail Önder Kartal, Kenan Arslan Güllü ve Yusuf Býyýkoðlu getirildi. Konu hakkýnda Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nden yapýlan açýklamaya göre yeni yönetim kurulu, görev daðýlýmý yapmasýnýn ardýndan ilk projesini hayata geçirdi. Proje ile "Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmeliði" hakkýnda kamu kurum ve kuruluþlarýna, yerel yönetimlere ve yapý denetim firmalarýna bilgilendirme yapýlacak. Bilgilendirme faaliyetlerinde konunun muhataplarýna; çatýlarda rüzgar güvenliði, binalarda ýsý yalýtýmý, yapýlarda CE iþareti olmayan ve yangýna dayanýmý olmayan (broof olmayan) gibi ürünlerin mevzuatlara aykýrý kullanýmý hakkýnda bilgiler verilecek. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen proje ile doðal, kaliteli, saðlýklý ve tüm imar mevzuatlarýna uygun kil tuðla-kiremit ürünlerin kullanýmý ve uygulamalarý yönünde bilgilendirme yapýlarak, mevzuata uygun olmayan ve gerekli kalite þartlarýný taþýmayan ürünlerin kullanýmý ile yapýlan hatanýn önüne geçilmesi amaçlanmakta. Kamu yararý gözetilerek sürdürülecek olan projede halkýn kaliteli ve saðlýklý yapýlara kavuþmasý hedefleniyor.

4 HABER 4 Turizm Haftasý için yürüdüler Seçim güvenliðini konuþtular Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara yaklaþan 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerle deðerlendirme toplantý yaptý. 'Güvenli Seçim' toplantýsýna siyasi partilerin il baþkanlarý ile Ýl Jandarma Komutaný Jn. Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'da katýldý. 7 Haziran'da yapýlan olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi yaptýklarý bu toplantýda partilerin seçim bürolarý, emniyet güçleri ile iliþkileri ve propaganda dönemi hakkýnda görüþ alýþveriþi yapacaklarýný dile getiren Vali Kara, emniyetin seçim güvenliði hakkýnda sunum yapacaðýný da kaydetti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti. Fatih AKBAÞ Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Hattuþa Turizm günleri yapýlýyor. Etkinlikler kapsamýnda doða yürüyüþü yapýldý. Yürüyüþe Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan çok sayýda vatandaþ katýldý. 22 km'lik Hitit Yürüyüþ Yolunun 6 km'lik bölümünde yapýlan yürüyüþ sonunda Ýbikçam Göleti Japon Bahçesinde kaynaþma pikniði gerçekleþtirildi. Haber Servisi Sungurlu'da okullarda inceleme Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu Sungurlu'daki bazý okullarda incelemelerde bulundu. Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu, Ýmam Hatip Ortaokulu, Yavuz Selim ilkokulu ve Ýsmetpaþa Ýlkokulunu ziyaret eden Kuþçu, okul müdürlerinden yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu ziyaretlerde yaptýðý deðerlendirmelerde, "Velilerimiz bu mekânlarda çocuklarýmýza yönelik bizlerden iyi bir eðitim istiyor. Hepimizin isteði çocuklarýmýzýn topluma yararlý, devletini ve milletini seven birer yurttaþ olarak yetiþmesidir" Özcan Kuþçu daha sonra Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu ve Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý ve Yýlmaz Karaalp ile deðerlendirme toplantýsý yaptý. Haber Servisi Muzaffer Gündoðar "Kültür Sohbetleri"ne konuk olacak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen "Kültür Sohbetleri" devam ediyor. Sohbetlerin bugün saat 19.00'da yapýlacak olan bölümünde "Çorum Halk Evi ve Çorumlu Dergisi" konusunda Eðitimci-Yazar Muzaffer Gündoðar konuþacak. Sohbet programý, Ulucamii yanýnda bulunan Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleþtirilecek. "Hurdaya ayrýlma zamaný gelmiþ araçlara dijital takoðraf takýlmasý ekonomik deðildir" Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na intikal eden 1996 model ve sonrasý kamyon ve otobüslerin araç muayenelerinde mevcut takograflarýn dijital takograflarla deðiþtirilmediði için muayenelerini yaptýramadýklarýný belirten Fevzi Apaydýn, "Konu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ile Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'na resmi yazý ile iletildi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Takograf Cihazlarý Muayene ve Damgalama Yönetmeliðinin mevcut haliyle sektöre vereceði yüksek maliyetin yarý sýra ülkemiz ekonomik gerçekleriyle de örtüþmediðini deðerlendiren bir yazýyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'na bildirdi. Bu durumun bir an evvel çözüme kavuþturulmasýný bekliyoruz. Çünkü hurdaya ayrýlma yaþýna gelen araçlara dijital takograf takmak hem ekonomiye hem de þoför esnafýna büyük zarar verecektir" -"79 BÝN 535 ARAÇ SAHÝBÝ SORUN YAÞAYACAK" Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada Türkiye genelinde model 21 bin 989 otobüs ve 57 bin 546 kamyon olmak üzere toplamda 79 bin 535 araca ait takograflarýn dijital takograflarla deðiþtirilme sorunu yaþanacaðýný kaydeden TÞOF Baþkaný Fevzi Apaydýn, "Araç muayenelerinin görev ve sorumluluðu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna aittir. Ancak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nca 12 Ocak 2012 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Takograf Cihazlarý Muayene ve Damgalama Yönetmeliði gereðince iþlem yapýlýyor. Yönetmelikte dijital takograf cihazlarýnýn kullanýmý 20'nci maddeyle ilk defa takograf takýlacaklarla yeni üretilen araçlar için zorunlu olmasýna raðmen geçici 3'üncü maddesinde kýsýtlama getirilerek model araçlar için birinci yýl içinde olmak üzere diðer model araçlara da kademeli olarak geçiþ süresi içinde mevcut takograflarý yok sayýlarak, dijital takograf kullanmalarý zorunlu hale getirildi" diye konuþtu. Peyderpey uygulanacak olan bu uygulamadan 121 bin 605 otobüs, 456 bin 078 kamyon olmak üzere toplam 577 bin 683 aracýn etkileneceðini anlatan Apaydýn, "Ekonomik sýkýntý içerisinde ayakta kalmaya çalýþan þoför esnafýnýn getirilen bu yükle iyice ezileceði kesin. Bu araçlarýn çoðunluðu kýsa bir süre sonra hurdaya ayrýlacak. Belki de 31 Aralýk 2014 tarihinde sona eren hurda teþvikinin yenilenmesiyle dijital takograf takýlmasý istenen bu araçlarýn çoðunluðu hurdaya ayrýlacak. Konuyu inceleyen Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý yaptýðýmýz itirazýmýzý haklý bulundu. Yönetmelik hükümlerinin mevcut haliyle sektöre vereceði yüksek maliyetin yaný sýra ülkemiz ekonomik gerçekleriyle de örtüþmediði deðerlendirilerek federasyon olarak ilettiðimiz görüþlerimizi desteklemiþlerdir. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn bu kararýnýn ardýndan þimdi Federasyon olarak gözümüz, kulaðýmýz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn vereceði kararda" þeklinde konuþtu.

5 HABER 5 Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik eðitimde geliþen teknolojiyi takip etmeleri ve eðitim süreçlerine katký saðlamalarý amacýyla Toyota Türkiye Sakarya Üretim Tesislerinde düzenlenen araç hibe töreninde, 20 araç teslim edildi. Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AÞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, mesleki teknik eðitim kalitesinin geliþtirilmesi amacýyla araç ve ekipman desteðini ulusal çapta yapýlan bir faaliyete dönüþtürdüklerini belirtti. Ana sorumluluk alaný üretim olan bir þirket olarak, bu konuda mesleki teknik eðitimlere her zaman destek verdiklerini ifade eden Özer, "Mesleki teknik eðitim kalitesini artýrmaya ve öðrencilerimizin yeni teknolojiyi tanýyýp, daha iyi þartlarda uygulamalý eðitim almalarý için verdiðimiz destek bundan sonra da devam edecek" deðerlendirmesinde bulundu. Konu hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya göre törende, üniversiteyi hibe edilen otomobilin anahtarý Toyota CEO'su Orhan Özer tarafýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teslim edildi. Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk ile Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr.Gör. Derviþ Erol ve Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Özgür Özdilli'nin de katýldýklarý tören kapsamýnda, Toyota Türkiye fabrikasý gezildi. Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresinin 3.sü yapýlacak Bu sene Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde 3. sü düzenlenecek olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne büyük destek geldi. Daha önceki yýllarda ulusal olarak yapýlan kongre bu sene uluslararasý düzeye çýkarýlarak, kongreye farklý bir ivme kazandýrýlmýþ oldu. Her geçen yýl katlanarak büyüyen ve Türkiye çapýnda adýndan sýkça söz ettiren kongreye bu sene toplam 3 bin 179 baþvuru alýndý. Ülke çapýnda birçok üniversiteden katýlýmýn olacaðý kongreye Ýtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden de katýlýmlar olacak. Ayrýca bu seneki kongrenin Akademik Kurulu'na Hitit Üniversitesi Akademisyenlerinin yanýsýra, Doç.Dr. Ýsmail Akbal, Doç. Dr. Ýpek Özkal Sayan,Yard.Doç. Dr. Funda Çoban ve Yard.Doç Dr.Mehmet Faruk Özçýnar gibi farklý üniversitelerdeki önemli akademisyenlerde dahil oldu. Konu hakkýnda açýklama yapan organizasyon komitesi yaptýðý açýklamada, "Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve Gönüllü Genç Giriþimciler Derneðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre "Elimizden gelen tüm gayreti bu kongrenin en iyi þekilde sonuçlanmasý gösteriyoruz. 3 bin 179 rekor baþvuru sayýsý ile çalýþmalarýmýzýn ne kadar etkili olduðunu hep birlikte gördük. Teveccühlerinden dolayý baþvuru yapan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz olduðu için, ne yazýk ki hepsine olumlu dönüþ yapamadýk. Akademik Kurulumuz tarafýndan seçilen sunumlar ve sunum sahipleri hünerlerini Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da gösterecekler. Çorum'da düzenlenen en çok ses getiren ve Türkiye'deki önemli etkinliklerden birisi olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne destek veren tüm firmalara teþekkür ederiz" denildi. Üniversite personeline hizmetiçi eðitim "Beyaz Mikrofon"un konuðu Nebih Nafile oldu Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi eðitimci- þair Nebih Nafile önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan "Beyaz Mikrofon" programýna stüdyo konuðu oldu.uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide Nebih Nafile, farklý din ve kültürlerin binlerce yýldýr bir arada yaþadýðý Antakya'dan Hititlere baþkentlik yapmýþ medeniyetler beþiði Çorum'a gelmenin heyecan verici olduðunu söyledi.bir eðitim sendikasýnýn düzenlediði programa türkü ve þiirleriyle misafir olarak katýlan þair Nebih Nafile, uygarlýklar tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Hititlerin yaþadýðý hüküm sürdüðü yerler kadar onlarýn insanlýða býraktýðý mirasýnda paha biçilmez olduðunu kaydetti. Hak ve adalet konusunda bugün bile hayranlýk uyandýran Hititlerde, aile, veraset, ceza, ticaret ve devlet hukukunun gerçekten çok iyi kavrandýðýna dikkat çeken þair Nebih Nafile, "Hititler erken zamanlarda adalet ve hak kavramlarýnýn bilincine ermiþler ve bu deðerleri güneþ ile sembolleþtirmiþler. Bugün iþte o güneþ, bilincimizi aydýnlatmaya devam etmektedir" Uður ÇINAR Hitit Üniversitesi kurumsallaþma kapsamýnda nitelikli ve etkin çalýþma gücü saðlamak amacýyla tüm idari personeline hizmetiçi eðitim programý düzenlendi. Eðitim programý hakkýnda üniversiten yapýlan açýklamaya göre Rektörlük Konferans Salonu'nda 8-15 Nisan 2015 tarihlerinde 09:00-17:30 saatleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programlarý çerçevesinde "Protokol Kurallarý, Takým Çalýþmasý ve Problem Çözme Teknikleri, Kriz ve Stres Yönetimi, Ýletiþim, Örgütsel Davranýþ ve Resmi Yazýþma Kurallarý" konularý ele alýndý. Ýdari personelin iki grup halinde katýlýmýyla gerçekleþtirilen seminere konuþmacý olarak, Hitit Üniversitesi öðretim elemanlarý Öðr.Gör. Zeynep Ýlleez, Öðr. Gör. Havva Tarakcý ve Öðr. Gör. Esma Ebru Þentürk katýldý. Vali Kara'dan YEDAÞ'a ziyaret Vali Ahmet Kara, YE- DAÞ Çorum Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'u ziyaret etti. Akyol ziyarette kurum çalýþmalarý hakkýnda Vali Ahmet Kara'ya bilgi verdi. Akyol, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Vali Kara'ya teþekkür etti. Haber Servisi DÜZELTME Gazetemizin dünki sayýsýnda yer alan "Ýçeride adaletsizlik dýþarýda beceriksizlik" baþlýklý haberde Merkez Partisi Milletvekili adayý olarak Þerafettin Koç yerine yanlýþlýkla Erol Gürbüz yazýlmýþtýr düzeltir özür dileriz.

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı