Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar"

Transkript

1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 147 Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar Uighurs in The Latin Sources Relating to Mongol History Altay Tayfun ÖZCAN * ÖZET Moğolların Naymanları mağlup etmeleri ve Altay dağları civarına egemen olmalarından sonra Uygurlar Moğol hâkimiyetini kabul ettiler. Bu tarihten sonra Uygurlar, Moğol Hanlığı siyasi tarihinde önemli bir yere sahip oldular. Moğol yayılmasına verdikleri askerî destek bir yana bırakılacak olunursa Uygurlar kendilerini özellikle bürokrasi alanındaki becerileriyle gösterdiler. Moğol tarihi ile alakalı Arapça, Farsça ve Çince olarak kaleme alınan eserlerde Uygurlardan sıklıkla bahsedilmesinin nedeni Uygurların Moğol Hanlığı üzerindeki derin tesirinden ileri gelmektedir. Moğol hâkimiyeti altında Uygurlardan bahseden bir diğer kaynak dilini Latince oluşturur. Plano Carpinili Johannes, Rubruklu Willem gibi seyyahların yanında Parisli Matthew ve Korykoslu Hetum un kroniklerinde de onlardan bahsedilir. Bu çalışmamızda Latince eserlerde Uygurlara dair verilen bilgileri inceleyeceğiz. ANAHTAR KELİMELER Uygur, Moğol, Budizm, Çinkay ABSTRACT After the Mongols defeated Naymans and established their sovereignty on the vicinity of the Altay mountains, Uighurs accepted Mongol hegomony. From that time onward, Uighurs had played an important role in the Mongol Khanate s political history. In addition to their military support for the expanse of Mongols, Uighurs showed themselves, especially, by their skills in the field of bureaucracy. Their profound impact on the Mongol Khanate became one of the reasons for mentioning about Uighurs in the literature handled in Persian, Arabic and Chinese related to Mongol History. Latin is another main language used in writing of historical works regarding Uighurs under the sovereignty of the Mongol Khanate. Both the globetrotters such as Johannes of Plano Carpini, Willem of Rubruk and Matthew of Paris, Hetum of Korykhos mentioned about Uighurs in their choronicles. In this study, tle Latin Works related to the Uighurs will be examined. KEY WORDS Uighur, Mongol, Budism, Chinqay. * Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Tarih Bölümü Ortaçağ ABD Öğretim Üyesi,

2 148 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Giriş Göktürklerin ardından kurulan Uygur Kağanlığı, 100 yıllık bir idarenin ardından 844 te Kırgızlar tarafından yıkıldıktan sonra siyasi varlığını Moğolistan dışında kurulan devletlerle devam ettirdi. Bunlardan Beşbalık merkezli olarak kurulan siyasi teşkilat XII. yüzyılda Karahıtay hâkimiyetine girene kadar bağımsız bir idare sürmeye muvaffak oldu. Bu yeni gücün çatısı altında Uygurlar etkinliklerini ve saygınlıklarını korumakla birlikte 1 artık neredeyse Hıtay valileri tarafından yönetilen bir halk haline geldiler. Bu süreç, Moğolların Naymanları yenilgiye uğrattıktan sonra sınırlarını Beşbalık a genişletmelerine kadar devam etti. Bu sırada Uygurların başında bulunan İdikut Baraçuk, sınırlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri fark ederek Karahıtaylara başkaldırdı ve ülkedeki valiyi bertaraf etmek ve hemen ardından Moğollara elçi göndermek suretiyle Moğollara bağlandı. Bunu Uygurların, Moğolların Küçlük ile mücadeleleri ile Harezm ve Çin seferlerine askerî destek vermeleri takip etti. Moğollara bağlanmaları ve Moğol harekâtlarına destek vermelerinin yanında Uygurlar, Moğol Hanlığında bürokrasi, kültür ve medeniyet hayatı üzerinde ehemmiyetli bir mevkî işgal etmişlerdir. Nitekim Nayman seferi sırasında esir edilen Uygur asıllı Tatatonga ya ilişkin bilgiler Moğol devlet teşkilatının nüvesinin bir Uygur tarafından atıldığına işaret eder. 2 Bu katkı ilerleyen yıllarda bürokraside kendini gösterecek daha pek çok devlet adamıyla devam etmiştir. 3 Uygurların işte bu şekilde gerek harekâtlara, gerekse bürokrasiye katkıları neticesinde Moğollarla Uygurlar arasındaki iyi ilişkiler o kadar yüksek bir seviyeye çıktı ki hanedanlar arasında evlilik ilişkisi tesis edildi. Nitekim Cengiz Han ın kızlarından Alacay, Uygur İdikut u Baraçuk un halefi Kişmayin in eşi olmuştur. 4 Bu evlilik ilişkisi, 1 Mesela Karahıtaylar eskiden taabiyetleri altında bulundukları Uygurlar ın yeniden Moğolistan a dönmeleri için bile epey gayret sarf ettikleri ancak bunun Uygurlar tarafından kabul edilmediği görülüyor. Uygur-Karahıtay ilişkileri için bk. G. Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri (9-11. Asırlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2004, s ; D. Sinor, The Kitan and Kara Khitay, History of Civilizations of Central Asia, Vol. IV/Part I, ed. M.S. Asimov, Unesco Publishing, 1998, s.231, Tatatonga ya ilişkin bk. Moğolların Gizli Tarihçesi, çev. M.L. Kaya, Kabalcı yay, İstanbul 2011, s. 155, 156; B. Ögel, Sino Turcica: Çingiz Han ın Türk Müşavirleri, IQ yay, İstanbul 2002, s Bu konuda en temel eser hiç kuşku yok ki Yüan şı da Uygur devlet adamlarına ilişkin biyografilerdir. Bunlar B. Ögel tarafından incelenmiştir. bk. B. Ögel, age. Bazı kimseler Ch i Tang tarafından da tetkik edilmiştir. Bk. Ch i Tang, Moğol Sülalesi Devrinde Türk ve İslam Dünyası ile Temasda Bulunan Şahsiyetler, İstanbul 1970, s Ata Melik Cuveyni, Tarih-i Cihangüşa, çev. M. Öztürk, Kültür Bakanlığı Yay, Ankara 1998, s. 97, 98; Reşidüddin, Sbornik Letopisey, Tom. I/I, per. L.A. Hetagurova, Moskva-Leningrad 1952, s.

3 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 149 Latin kaynaklarına da girmiştir: Onlar (=Uygurlar) kentlerde yaşayanlar arasında Cengiz Han a ilk biat edenler olmuş ve bundan ötürü de o (=Cengiz Han), kızını onların hükümdarına vermiştir 5. Böylesi detay sayılabilecek bir bilginin verilmesi şaşırtıcı olarak addedilebilecekse de Latin kaynaklarında Uygurlara dair daha pek çok bilginin korunduğu dikkati çekmektedir. Latin kaynaklarında Uygurlarla ilgili ilk bilgiler Plano Carpinili Johannes in kayıtlarında karşımıza çıkar. Papa IV. Innocentus un talimatıyla Moğollarla görüşmek üzere Moğol hâkimiyetindeki topraklara gönderilen bu elçi, 1243 ile 1245 arasındaki yolculuk raporunu barındırdığı eserinde Moğol ülkesinin doğusunda Çin ve Kore nin, güneyinde İslam diyarlarının, batısında Nayman topraklarının ve güney batısında da Huio yani Uygur ülkesinin bulunduğunu ifade eder. 6 Yazarın bahsini ettiği ülke, daha önce C. Dowson un da belirttiği üzere 7, Tarım ırmağının kuzeyi ile Turfan vadisi olmalıdır. Uygur ülkesinden geçmeyen Johannes in Uygurları Huio olarak adlandırması 8, bu ülkeyle ilgili bilgilerini Çin coğrafyacılık geleneğine bağlı bir kişiden duyduğu şeklinde değerlendirilebilir. 9 Zira Tang hanedanı kayıtlarında da Uygurlar aynı şekilde Huio olarak geçmektedir. 10 Bunun yanında yazar Sariemiur olarak adlandırdığı Sarı Uygurlardan da bahsediyorsa da, Uygurlar gibi Cengiz Han tarafından hâkimiyet altına alınmasına değinmekle yetinmiştir. 11 Bir başka kısımda ise Moğol hâkimiyetindeki ülkeleri sayarken Sarı Uygur diyarını Sarihuiur adı altında zikreder ; Reşidüddin, Sbornik Letopisey, Tom.I/II, per. O.İ. Smirnova, Moskva-Leningrad 1952, s A. van den Wyngaert, Sinica Franciscana, Vol.I, Quaracchi-Firenze 1929, s Krş. Ruysbroeckli Willem, Mengü Han ın Sarayına Yolculuk , ed. P. Jackson, D. Morgan, çev. Z. Kılıç, Kitap yay, İstanbul 2010, s. 168; Wilhelm von Rubruk, Moğolların Büyük Hanına Seyahat, çev. E. Ayan, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, s A. van den Wyngaert, age., s. 29; C. Dowson, Mongol Mission, New York 1955, s C. Dowson, age., s. 5/1dp. 8 Inter occidentem et meridiem terra est posita Huiorum. 9 Nitekim yazarın Uygurların tarihine dair verdiği bilgilerde Uygurlar Uyr adı ile ifade edilirken bir diğer kısımda da onlardan Huyur adı ile bahsedilir. Bk. A. van den Wyngaert, age., s. 55, 88. Kullanımdaki bu farklılık, bir yandan bilgilerin farklı kaynaklardan alındığına, bir yandan da Johannes in Huio ile Uyr ve Huyur adlarının aynı halkı ifade ettiğini fark etmediğine işaret etmektedir. 10 Söz konusu kullanım için bk. E. Bretschneider, Medieval Researches, Vol. I, London 1910, s. 238 vd. 11 A. van den Wyngaert, age., s. 56; C. Dowson, age., s A. van den Wyngaert, age., s. 88.

4 150 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Johannes e göre Uygurlar Hıristiyandılar ve Cengiz Han tarafından zorla hâkimiyet altına alınmışlardı. 13 Cengiz Han ın Uygurları hâkimiyet altına alma usulüne dair verilen bilgi tamamıyla hatalıysa da Uygurların Hıristiyanlığı mevzunda bir ölçüde haklılık payı vardır. Zira Uygurlar arasında sayıları kalabalık olmasa da bir Hıristiyan cemaatinin varlığını gösteren deliller vardır. 14 Johannes yukarıda ifade ettiğimiz kaydından sonra ilgi çekici bir ifadede bulunur: et illorum litteram acceperunt, nam prius scripturam non habebant, nunc autem eamdem appellant litteram Mongalorum 15. Ve onların alfabelerini aldılar. Daha önceki zamanlarda yazıya sahip değillerse de şimdi bunu Moğol alfabesi olarak anıyorlar. 16 Moğolların Uygur alfabesini kabul etmeleri 1253 ile 1255 arasında Fransa Kralı IX. Louis tarafından Moğollara gönderilen Rubruklu Willem tarafından da gözlemlenmiştir. Uygur yazısını hem Moğol fermanlarında hem de tapınaklarında gören seyyah bunun bir tasvirini de sunar: Tatarlar onların (=Uygurların) alfabesini benimsemişlerdir. Yazmaya yukardan başlar, satırı aşağıya doğru çeker ve bunu yukarıdan aşağıya doğru okurlar. Satırları soldan sağa doğru sıralarlar. Bu kâğıt ve yazılı malzeme falcılık için kullanılır ki tapınakları asılmış küçük notlarla doludur. Manguchan (=Mengü Han-Möngke Han) size Moal (=Moğol) dilinde, onların alfabesinde yazılmış mektubunu göndermiştir 17. Bir sonraki kısımda ise şunu ifade eder: O zamandan beri Moğollar onların alfabelerini edinmiş ve onlar (=Uygurlar) onların (=Moğolların) başkâtipleri (magni scriptores) olmuşlardır. Nesturilerin neredeyse tamamı onların alfabelerini bilirler 18. Moğolların Uygur yazısını almaları haberlerinin sadece Türkistan da kalmadığı, Orta Avrupa ve İngiltere gibi çok daha uzak diyarlara kadar yayıldığı 13 A. van den Wyngaert, age. s. 55; C. Dowson, age., s Arkeolojik veriler bir yana Hıristiyanlığı kabul etmiş Uygurların şahıs isimlerinin de filolojik kaynaklara yansıdığı O.F. Sertkaya tarafından ortaya konmuştur. Bu çalışmadan Uygur Hıristiyan cemaatine dair genel bir bibliyografya edinmek de mümkündür. Bk. O.F. Sertkaya, II. Dünya Savaşı Esnasında Berlin Koleksiyonu ndan Kaybolan Eski Uygur Belgelerindeki Hıristiyan Uygur Türklerinin İsimleri Üzerine, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 43/43, 2010, s Bu konuda ayrıca bk. G. Shimin, The Uighur Kingdom of Kocho, History of Civilizations of Central Asia, Vol. IV/I, ed. M.S. Asimov, Unesco Publishing 1998, s.204. Nasturi Hıristiyanlığını kabul etmiş Uygurların son yıllara kadar varlıklarını devam ettirdikleri de görülüyor. Bu konuda bk. B. Abudukelimı, Uygur Türklerinin Dini İnanışları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006, s. 56. Bu cemaatin varlığı, aşağıda ayrıca değineceğimiz üzere, Hetum un eserinde de karşımıza çıkar. 15 A. van den Wyngaert, age., s krş. C. Dowson, age., s A. van den Wyngaert, age., s Krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 165; Wilhelm von Rubruk, age., s A. van den Wyngaert, age., s Krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 168; Wilhelm von Rubruk, age., s. 75.

5 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 151 görülüyor. Moğolların Batı seferine ilişkin ilk Latince bilgileri veren Julian in Moğol raporunda Batu nun Macar Kralı IV. Bela ya gönderdiğini ifade ettiği mektubu pagan harfleriyle Tatarca olarak tasvir eder ve Kralın olduğu yerde pek çok okuyucu vardı, fakat (mektubu anlayan olmadı diyerek 19 tanımlanamayan bir alfabe olduğuna işaret eder. Julian sonunda bu mektubu Kumanya da etnik kimliğini ifade etmediği paganum quedam yani paganlardan birine tercüme ettirebilmiştir. 20 Bu ifadeler bize söz konusu mektubun bir Kıpçak tarafından çevrilmiş olduğunu göstermektedir. Söz konusu dönemde Kıpçaklar arasında Uygurcanın varlığını gösterebilecek bir delil olmamakla birlikte Macar sarayında tanımlanamamış bu mektubun, Macarların bildiklerini hesap ettiğimiz Arap, Kiril ve varyantları ile Ermeni alfabeleri olmadığını düşünüyoruz. Daha önce bu konuya eğilmiş olan meşhur Fransız tarihçi J. Richard mektubun Uygur alfabesiyle yazıldığını ileri sürmüştür. 21 Biz de kendisine iştirak ediyoruz. Uygur alfabesi daha kat i bir şekilde Parisli Matthew tarafından 1259 da tamamlanan Chronica Maiora adlı kronikte, Orta Avrupa da ele geçirilmiş bir Moğol esirinin sorgulanması raporunu içeren mektuba da girmiştir. Buradaki bilgilere göre Moğollar: Yahudilerin alfabelerine sahiptirler, çünkü bir zamanlar kendi alfabeleri yoktu. Bu harfleri kimlerden öğrendiklerini sordum ve soluk benizli insanlardan öğrendiklerini söylediler ki onlar uzun kıyafetler taşır ve hiçbir kimseye saldırmazlar(mış) 22. Daha önce F. Schmieder tarafından da ifade edildiği gibi 23 yazarın ifade etmek istediği esasen Uygur alfabesidir. Soluk benizli, uzun kıyafetlere sahip ve kimseye saldırmayan insanlar da hiç kuşku yok ki, aşağıda ayrıca değinecek olduğumuz, Rubruklu Willem in etraflıca tarif ettiği Uygur din adamlarından başkası değildi. Söz konusu mektup yazarının alfabeyi Yahudi alfabesi olarak tanımlaması ise, Moğollarla Yahudiler arasında akrabalık ilişkisi kurmak maksadından ileri geliyordu. 24 Ancak burada ilgi çekici olan husus, Gizli Tarih yazarı ile çağdaşı üç Avrupalı yazarın Moğolların Uygur alfabesini benimsediklerini ifade etmeleridir. Moğol idaresi altında Uygur alfabesinin bu 19 Söz konusu mektup metni için bk. A.T. Özcan, Macar Papaz Julian ın 1237 Tarihli Moğol Raporu, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. XXIX/S. 48, 2010, s a.y. 21 J. Richard, La Limite Occidentale de l expansion de l alphabet Ouigour, Les Relations entre l orient et l occident au Moyen Age, Ashgate Variorum 1999, s Matthaei Parisiensis, Chronica Majora, Vol. VI, ed. H.R. Luard, London 1882, s F. Schmeider, Christians, Jews, Muslims-and Mongols: Fitting a Foreign People into the Western Christian Apocalyptic Scenario, Medieval Encounters, Vol. 12/2, 2006, s Ortaçağ yazınında Moğollarla Yahudiler arasında akrabalık ilişkisi kurgulanmasına dair bk. A.T. Özcan, Chronica Maiora da Moğol İmajı, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXVII, S. 2/2012, 442, 443.

6 152 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ kadar geniş bir kullanım görmesi, Uygur Kağanlığından bu yana gelişmiş bir Uygur edebiyatının varlığı ile alakalıdır. Bu edebiyatın büyük oranda dini metinlerin çevirileriyle geliştiği muhakkaksa da zaman içinde bağımsız bir hale gelmiştir. İşte arkasında böyle bir geçmiş bulunan Uygur yazını, Moğollar zamanına gelindiğinde Moğolların hâkim oldukları toprakların tamamında en geçerli edebiyatı haline gelmiştir. 25 Bu alfabenin yaygınlığını Vittorialı Pascal adlı bir adamının mektubunda da görebilmek mümkündür. Altın Orda Hanlığı topraklarında bulunduğu bir sırada kaleme aldığı bir mektubunda yazar, Tanrının inayetiyle Kuman dilini ve Uygur alfabesini öğrendim diyerek övünmektedir. 26 Johannes ten sonra Moğol hâkimiyetindeki topraklara gelen Rubruklu Willem de Uygurlara temas etmiştir. Ancak, Uygurların yaşadığı yerleşim birimlerinden geçtiğinden Uygurlara dair verdiği bilgiler Johannes in kayıtlarına göre daha üstündür. Yazar Uygurların Organum ülkesine komşu olduklarını dile getirdikten sonra kentlerinde Müslümanlarla (Nesturi) Hıristiyanlarının iç içe yaşadıklarını ve Uygurların İran a kadar yayılmış durumda olduklarını ifade eder. 27 Ancak yazara göre onların ana vatanı Karakorum dan güneye doğru uzanan geniş bir ülkeyi içine alıyordu: Et ipsa Caracarum est quasi in territorio eorum, et tota terra Regis sive Presbiteri Iohannis et Unc fratris eius est circa teras eorum. Sed isti in pascuis ad aquilonem, illi Iugures inter montes ad meridiem 28 : Karakorum hemen hemen onların sınırlarında yer alır ve Rahip ya da kral Johannes ile kardeşi Unc un topraklarının tamamı onların memleketlerinin yakınındadır. Ancak burası kuzeye doğru çayırlık iken Uygurlarınki güneyde yer alan dağlar arasındadır 29. Rubruklu Willem, Möngke Han ın yanına giderken, kendilerine katılmak üzere sonradan yola çıkan Batu Han ın kâtibini beklemek üzere Karluk topraklarında yer alan Kayalık ta on iki gün geçirmiştir. Bu zaman zarfında seyyah buradaki Budist manastırlarını ziyaret etmiş ve halkın dini inanışlarına dair bazı bilgiler elde etmiştir. Willem Budizme dair bilgiler vermeden önce şöyle der: Primo ergo describo vobis ritus comunes omnium ydolatrarum et postea istorum Iugurum qui sunt quasi secta divisa ab aliis 30, Size öncelikle idollere tapanla- 25 Uygur kültür mirasının neticesi açısından bk. G. Shimin, agm, s Lavrentii Mohemii, Historia Tartarorum Ecclesiastica, Helmstadi 1791, s A. van den Wyngaert, age., s. 227; Ruysbroeckli Willem, age., s. 161; Wilhelm von Rubruk, age., s. 71. Organum ülkesi, Willem in metnini çeviren P. Jackson a göre Ürgenç adının bozulmuş halidir. age., s. 159/24dp. 28 A. van den Wyngaert, age., s krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 168; Wilhelm von Rubruk, age., s A. van den Wyngaert, age., s. 228.

7 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 153 rın tamamının iştirak ettiği ibadetlerini, ardından da diğerlerinden sanki farklı bir ekol oluşturan Uygurlarınkini tasvir edeceğim 31. Bundan sonra yazar Uygur din adamlarının giyimlerini tarif etmeye girişir: Daha önce bahsini ettiğim idollere tapanların tapınağına girdiğimde din adamlarını dış kapının altında otururlarken buldum. Traşlı sakalları ve kafalarının üstündeki başlıktan, gördüğümde bana Franklarmış gibi geldiler. Uygurların bu papazları şu şekilde kuşanır: her nereye giderlerse gitsinler safran renginde, Frank usulünde oldukça sıkı üstten kemerlenmiş kıyafetli haldedirler ve bir papazın büyük perhizde taşıdığı kıyafete benzer şekilde sol omuzlarının üzerinden sağ tarafın aşağısına doğru inip göğüslerini örten bir pelerine sahiplerdir 32 Buraya kadar verdiği bilgiler ışığında bahsini ettiği rahiplerin Budist din adamları olduklarına şüphe yoktur. Buna mukabil Rubruklu Willem in burada bulunan bir din adamı ile yaptığı tartışmayı aktardığı satırlar bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu tartışma şu şekilde cereyan etmiştir. Tapınağa girip de bahsini ettiğim din adamlarının yanına oturduğumda onların çok sayıda irili ufaklı idollere sahip olduklarını gördüm 33 ve onlara Tanrı ya nasıl inandıklarını sordum. Tek bir Tanrıdan başka bir şeye inanmıyoruz diye cevap verdiler. Ben de sordum: Onun bir ruh mu yoksa bir beden mi olduğuna inanıyorsunuz? Dediler ki: Onun bir ruh olduğuna inanıyoruz. Ben de: Onun bazen bir insan bedeni şeklini aldığına inanıyor musunuz? (diye sordum). Dediler ki: Kesinlikle hayır. Bunun üzerine ben de: Onun tekliği ve ruh olmasından başka bir şeye inanmadığınıza göre nasıl olur da bu kadar çok sayıda heykelini yapıyorsunuz? Bunun yanında onun bir insan olarak var olmadığına inanmadığınız halde nasıl olur da bunu bir hayvan yerine insan şeklinde yapıyorsunuz? Bunun üzerine cevap verdiler: Bizler bunları Tanrının görüntüsü olarak şekillendirmiyoruz. Zira zenginlerimizden birisi veya onun oğlu veya karısı veya sevdiklerinden birisi öldüğünde ölen insanın görüntüsünü yapar ve biz de bunlara, (ölenlerin) hatıralarına binaen hürmet gösteririz Sonrasında ben de: O halde sizin yaptığınız insanlara dalkavukluktan başka bir şey değil. Aksine dediler anısı için. Ardından sanki bir şaka gibi bana sordular: Tanrı nerede? Bunun üzerine ben de: Ruhunuz nerede? (dedim). Dediler ki: Vücudumuzda. Ben de: Bedeninizde ve 31 krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 162; Wilhelm von Rubruk, age., s A. van den Wyngaert, age., s. 230, 231. krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 165; Wilhelm von Rubruk, age., s Yazar burada idola kelimesini kullanıyor, ancak bunun neyden yapılmış olduğunu ifade etmiyor. Bununla birlikte metnin aşağı kısımlarında Moğolların da Uygurlar gibi tek Tanrı ya inandıklarını ifade ederken tamen faciunt de filtro imagines defunctorum suorum diyerek Moğol putlarının keçeden olduğunu ifade eder. Bk. A. van den Wyngaert, age., s Bu durumda yazarın Uygur tapınağında gördüğü heykellerin taş veya metalden imal edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

8 154 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ onu tamamen idare ediyor değil mi, ama yine de görülmüyor. Aynı şekilde Tanrı da, görülmez olsa da her yerdedir. Zira o, akıl ve bilgeliktir. (dedim) 34. Willem ile Uygur din adamı arasındaki tartışma, metni inceleyen bilim adamlarının dikkatinden kaçmıştır. Sadece W.W. Rockhill, tartışmanın Tanrı ve ruh kavramının bulunmadığı Budizm ile bağdaşmadığına dikkati çekmiş 35, bununla birlikte bunun nedenine ilişkin her hangi bir görüş belirtmemiştir. Gerçekten de giyilen kıyafet ile idollerin varlığı Budizme işaret ediyorsa da Uygur din adamlarının tek Tanrı ya ve onun bir ruh olduğuna inanmaları, ölen insanları anmak için yapılan idollere saygı göstermeleri ve ruhun vücutta yer aldığını düşünmeleri gibi hususlar Tanrı ve ruh kavramının olmadığı 36 Budizm ile temelden çelişir. Bu farklılığın Uygurların diğer Budistlerden farklı bir dini anlayışa sahip olmalarından ileri geldiği anlaşılıyor. Willem yukarda da ifade ettiğimiz gibi Uygurları, dini anlayışlarından bahsettiği Budistlerden ayırarak şöyle demiştir: Size öncelikle idollere tapanların tamamının iştirak ettiği ibadetlerini, ardından da diğerlerinden sanki farklı bir ekol oluşturan Uygurlarınkini tasvir edeceğim. İkinci olarak ise şöyle bir ifade kullanır: Predicti ergo Iugures qui sunt mixti cum christianis et sarracenis per frequentes disputaciones ut credo pervenerunt ad hoc quod non credunt nisi unum Deum 37, Daha önce bahsettiğim Uygurlar karıştıkları Hıristiyan ve Müslümanlarla yaptıkları sık tartışmalar neticesinde tek Tanrı dan başka bir şeye inanmaz hale geldiklerine inanıyorum 38. Seyahatnamesinin sonlarında ise şöyle der: Erat ibi quidam senex sacerdos de secta Iugurum, qui dicunt unum Deum, tamen faciunt ydola : Orada tek bir Tanrıya inanan, ancak idollere tapınan Uygurların ekolünden yaşlı bir adam vardı 39. Willem açık bir şekilde ifade etmemekle birlikte esasında, bu sözlerle Uygurların diğer Budistlerden farklı bir dini inanışa sahip olduklarını fark ettiği izlenimini verir. 40 Willem in tartıştığı din adamlarının, kıyafet ve dini ritüeller açısın- 34 A. van den Wyngaert, age., s. 231, 232. krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 166; Wilhelm von Rubruk, age., s. 73, W.W. Rockhill, The Journey of William of Rubruck to Eastern Parts of the World , London 1900, s. 147/1dp. 36 a.y. 37 A. van den Wyngaert, age., s Krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 168; Wilhelm von Rubruk, age., s A. van den Wyngaert, a.g.e., s.297. krş. Ruysbroeckli Willem, age., s. 245; Wilhelm von Rubruk, age., s Benzer husus Cengiz Han ile görüşmek üzere Harezm e giden ve bu sırada Uygur ülkesinden geçen Çang Ch un un seyahatnamesinde de karşımıza çıkar. Ona göre karşılaştığı kimseler ne Budist ne de Teoist olup Batıya tapıyorlardı. Metni çeviren E. Bretschneider batıya tapınmakla Müslümanlığa işaret edildiğini varsaymışsa da (E. Bretschneider, age., s. 68), sadece tek bir ka-

9 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 155 dan Budizm in tesirinde kaldıkları, ancak dini görüşler açısından eski Türk dininin özelliklerini devam ettirdikleri anlaşılıyor. Bu din adamlarının diğer Uygur din adamları içerisinde farklı bir dini kesimi oluşturdukları düşünülebilecekse bile Willem, yukarda ifade ettiğimiz gibi Uygurların tamamının diğer idollere tapar lardan farklı olduğunu ifade ettiği gibi, Möngke Han ın otağında yapılan tartışmayı aktardığı satırlarında tartışma sırasında huzurda bulunan Uygur din adamının da diğer idollere taparlardan farklı olduğunu dile getirir. 41 Bu konuda daha kesin konuşabilmek için hiç kuşku yok ki Willem in çağdaşı Uygur Budist sutralarını incelemek gerekiyorsa da böylesi bir inceleme bu çalışmanın kapsamını aştığı gibi nüfuz alanımızın da dışında kalmaktadır. Ancak temel meselenin Uygurların bağlı bulundukları Budizmin Mahayana koluyla 42 ilgili olduğu anlaşılıyor. Nitekim D.İ. Tihonov un ifade ettiği üzere bu kol, farklı kültürlerle uzlaşmakta diğer ekollere göre daha başarılıydı ve dini muvaffakiyetini de bu özelliğinden alıyordu. 43 Kimi Mayahana metinlerinde Uygurların eskiden bağlı oldukları Maniheizmin etkilerinin görülmesi 44 de bununla ilgili olsa gerektir. Muhtemelen Willem in konuştuğu rahipler bu ekole bağlıydılar ve, dini literatürde Maniheizmin etkisi görülmesine benzer bir şekilde, henüz eski dinlerinin özelliklerini kaybetmemişlerdi. Eğer Willem in gözlemlediği farklılıklar, sutralar üzerinde yapılacak tetkiklerle desteklenebilirse, karşımıza diğer ekollerden farklı bir Uygur Budizminin çıkması mümkün olabilecektir. 45 Uygurlarla ilgili Latince kaynaklardaki bir diğer kayıt ise Hayton un Flos Historiarum Terre Orientis adlı eserinde karşımıza çıkar de Fransa da kayıttan hareketle böyle bir sonuca ulaşmak mümkün görünmüyor. Nitekim Çang Ch un, seyahatinin ilerleyen kısımlarında karşılaşacağı Müslümanlarla ilgili tasvirlerinde, benzer ifadeler kullanmayarak daha kat i tasvirler verir. Buna karşın Uygur ülkesinde İslamın, Moğol idaresi sırasında belirli oranda yükselişe geçtiğini gösteren deliller vardır. Mesela hem Cuveyni hem de Reşidüddin tarafından ifade edilen Uygur İdikut unun Müslümanları öldürme planı hiç kuşku yok ki Uygur ülkesindeki Müslümanların yükselişinden kaynaklanmıştı. Söz konusu kayıtlar için bk. Cuveyni, age., s. 473; Reşidüddin, II, s.138, 139. Ayrıca bk. B. Ögel, age., s. 91. Uygurlar arasında İslam ile ilgili olarak bk. D. Pozdneyev, Istoriçeskiy Oçerk Uygurov, Sanktpeterburg 1899, s. 131, 132. Yine Moğol devlet teşkilatında görev alan pek çok Müslüman Uygur da kayıtlara geçmiştir. bk. B. Ögel, age., s. 131 vd, 194 vd. 41 A. van den Wyngaert, age., s. 297; Ruysbroeckli Willem, age., s. 245; Wilhelm von Rubruk, age., s Ö. İzgi, Çin Elçisi Wang Yen-Te nin Uygur Seyahatnamesi, TTK Yay, Ankara 2000, s D.İ. Tihonov, Hozyaiystvo i Obşçestvennıy Stroy Uygurskogo Gosudarstva X- XIV vv., Moskva- Leningrad 1966, s G. Shimin, agm, s.205, 206. Bu konuda daha detaylı bir çalışma için bk. H. Tokyürek, Eski Uygurca Metinlere Göre Budizmin Maniheizme Etkisi, Turkish Studies, Vol.7/4, 2012, s Kimi çalışmalarda bazı farklılıklara işaret edilmiştir. bk. H.J. Klimkeit, Türk Orta Asyasında Budizm, çev. M.T. Berbercan, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 26/2009, s. 95, 104.

10 156 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ leme alınan eserin ilk kısmında yazar, Doğu ülkelerine temas ederken Tarse adlı bir ülkeyi ele alır. Bu adın kullanılmasına dair değişik görüşler varsa da 46, kelimenin Taraz kelimesinin bozulmuş bir hali olduğu anlaşılıyor 47. Kelime ile ilgili sorunlar bir tarafa Hetum un bahsettiği Tarse ülkesi Uygurların yaşadığı topraklardı. Nitekim yazar Tarse ahalisini Uygur manasında Yogor olarak adlandırır. Hetum, Tarse nin üç kısma ayrıldığını ve bu kısımların her birisinin başında bulunanların kendini hükümdar olarak anıldığını ifade eder. Yazar bu bölgelerin isimlerini zikretmiyorsa da buralar muhtemelen zamanın önemli Uygur kentleri Karakoço, Turfan ve Hami kentlerinin merkezlik ettiği yerlerdi. Yazarın ülkenin üç hükümdarından bahsetmesi, aşağıda onların Tatarların yanında yer almalarına ilişkin kayda karşın, Uygur siyasi varlığının devam ettiğine işaret eder. Bu husus diğer kaynaklarla da desteklenebilmektedir 48. Korykos hâkimi Hetum, anlatısını şu şekilde devam ettirir: (Bu ülkenin) Ahalisi Uygur olarak adlandırılır. Eski dönemlerde idollere inanmış ve bunu günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Bununla birlikte bu üç hükümdarın aileleri yıldızların işareti sayesinde İsa ya inanmışlardır 49. Şu ana kadar Hıristiyanlığa kalpten bağlı olan bu 46 H. Yule, Cathay and the Way Thither, Vol. III, London 1914, s. 53/2dp; E. Bretschneider, age., s Taraz ın Uygur hâkimiyetindeki toprakların dışında kalmasının, bölge adının Uygur ülkesini ifade etmek üzere kullanılmasına mani olmayacağını düşünüyoruz. Zira bahsi geçen dönemin, Orta Asya nın Avrupalılarca yeni yeni keşfedildiği ve pek çok coğrafi karışıklığın bulunduğu bir dönem olduğu unutulmamalıdır. Dahası Uygurların yaşadığı coğrafya ile Taraz arasındaki mesafenin pek de uzak olmadığı görülüyor. Nitekim Willem in, Uygurların İran a kadar geniş bir coğrafyaya yayıldıklarına dair ifadesini yukarda görmüştük. bk. 27.dp. Daha kat i bir şekilde Willem in Uygur rahipleriyle konuştuğu Kayalık kenti ile Taraz arasındaki mesafenin de pek uzak olmadığı dikkati çekiyor. Nitekim adı geçen seyyah, Talas vadisinde olduğu anlaşılan (ayrıca bk. W.W. Rockhill, age, s. 135) Kinchat kentiyle Kayalık arasındaki mesafeyi bir yazmadaki tarihlemeye göre 7, bir diğer yazmaya göre ise 10 günde almıştır. bk. A. van den Wyngaert, age. 223, 226, 238. Bu çok açık bir şekilde Uygurların nüfuz alanlarını, Talas bölgesinin birkaç günlük uzağına kadar yaydıklarını göstermektedir. Buna karşın çalışmalarda Kayalık, Taraz dan yaklaşık 500 kilometre uzaktaki Kopal e lokalize edildiğinden (bk. J.A. Boyle, Kayalık, Encyclopedia of Islam 2, Vol. IV, 808.) W.W. Rockhill, seyyahın bu kadar kısa zamanda böylesi uzun bir yolu kat etmesinden tereddüde düşmüştü. bk. W.W. Rockhill, age., s. 140/3dp. Oysaki Willem in açık kaydı Kayalık ın, Taraz ın 500 kilometre uzağında bulunan Kopal e lokalize edilemeyeceğini göstermektedir. Bu konuda yapılacak yeni araştırmaların da bu şekilde bir netice vereceğini düşünüyoruz. 48 XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Uygurların Moğol hâkimiyetindeki altındaki durumlarına ilişkin bk. M. Kutlukov, Mongol skoye Gospodstvo v Vostoçnom Turkestane, Tataro Mongolı v Azii i Evrope, red. C.L. Tihvinskiy, Moskva 1977, s. 91, 97; G. Shimin, agm., s Qui per demonstrationem stelle venerunt adorare Dominum Jhesum Christum.

11 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 157 aileden gelen önemli kimseler Tatarlar arasında yer almışlardır 50. Hayton un, Uygurların idollere tapar olduklarına ilişkin kaydı açık bir şekilde Rubruklu Willem in ifadesi doğrultusundadır ve Uygurların Budistliği kabul ettiklerine işaret eder. Ancak yazar, onların dini anlayışlarına dair Willem gibi bir tasvirde bulunmaz. Buna mukabil bu hususun Hetum dan 50 yıl önce Willem in gözlemlediğinden pek de bir farkı olmadığı kabul edilebilir. Zira aşağıdaki bir kaydında Hayton: Bu ülkedeki kentler hoştur ve içinde devasa idoller bulunan tapınakları büyüktür diyerek 51 Uygur ülkesindeki Budizm den bahseder ve açık bir şekilde Willem in gözlemini devam ettirir. Ancak burada dikkati çeken asıl husus, Hayton un halk ile hanedanın, Budizm ve Hıristiyanlığa inananlar olarak bölündüklerine işaret eden ifadeleridir. Diğer hiçbir kaynaktan bu ayrımı takip edebilmek mümkün değildir. Mesela gerek Cuveyni, gerekse Reşidüddin, Uygurların başında bulunan İdikut u putperestlerin reisi olarak tanımlar ve Hıristiyan olup olmadığına ilişkin bilgi vermez 52. Diğer kaynaklarda da Uygurlardaki Nasturi Hıristiyanlığının daha çok hanedan arasında kabul edildiğini gösteren bir delil bulunmaz 53. Hetum un Uygur hanedanlığına bağlı kimselerin Tatarlar arasında yer almasıyla ilgili kaydının ise Uygurların Moğol hâkimiyetine boyun eğmiş olmaları ilgili olduğu anlaşılıyor. Hetum anlatısını Uygurların sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin bilgilerle devam ettirir: Ülkenin ahalisi savaş konusunda yetenekli değildir. Buna mukabil sanat ve bilimde oldukça beceriklidirler. Kendi alfabelerine sahiplerdir. Et yemekten ve şarap içmekten sakınır, hiçbir canlıyı öldürmezler. Bu ülkedeki kentler hoştur ve içinde devasa idoller bulunan tapınakları büyüktür. Buğday ve diğer çeşit tahılı bolca yetiştirir, ancak şarap üretmez ve bunu içmeyi günah sayarlar. Tarse doğuda Cathay 54, 50 Recueil des Historiens des Chroisades, Document Ermeniens, Tom.II, Paris 1906, s. 262 (Bundan sonra RHC). 51 a.y. 52 Cuveyni, age., s. 473; Reşidüddin, Sbornik Letopisey, Tom. II, per. Yu.P. Verhovskiy, Moskva- Leningrad 1960, s. 138, Sadece 781 yılında Uygur Kağanı Alp Kutluk Bilge Kağan ın Nasturi Patriği I. Timotheus a ( ) bir mektup yazarak ondan din adamlarını ülkesine göndermesini istediği bilinmektedir. Ancak hanedanın bunu devam ettirip ettirmediği konusunda bir detay bulunmamaktadır. Bu mektuplaşma ile ilgili olarak bk. Ş. Tekin, Mani Dininin Uygurlar Tarafından Devlet Dini Olarak Kabul Edilişinin Yıldönümü Dolayısıyla Birkaç Not, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, S. 217/1962, s Bu kelime Çin manasında kullanılan bir kelimedir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53, 1 (2013) 63-84 XUAN ZANG IN ORTA ASYA ĐZLENĐMLERĐ.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53, 1 (2013) 63-84 XUAN ZANG IN ORTA ASYA ĐZLENĐMLERĐ. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53, 1 (2013) 63-84 XUAN ZANG IN ORTA ASYA ĐZLENĐMLERĐ Öz Gürhan KIRĐLEN * Budist rahip Xuan Zang (596?-664)uzun yıllar süren Hindistan yolculuğundan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE; İDİL-URAL BÖLGESİNDE ORTODOKS MİSYONER FAALİYETLERİ VE TÜRKLER

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı sgunduz@omu.edu.tr Misyon ve

Detaylı

SİYASÎ İKTİDARIN MEŞRÛİYET GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK KÖKEN MİTİ VE EFSÂNEVÎ SOYLAR *

SİYASÎ İKTİDARIN MEŞRÛİYET GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK KÖKEN MİTİ VE EFSÂNEVÎ SOYLAR * SİYASÎ İKTİDARIN MEŞRÛİYET GEREKÇELERİNDEN BİRİ OLARAK KÖKEN MİTİ VE EFSÂNEVÎ SOYLAR * Gökhan YILMAZ ÖZET Bu çalışma, erken dönem Türk düşüncesindeki devlet yapılanmasında mitolojinin sağladığı katkı üzerinedir.

Detaylı

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Özet Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Konu alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 371-390, 2008 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK SANATI NDA ŞAMANİZM İN ETKİSİ Ahmet Dalkıran Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Özgün Adı A History of Arakan Past & Present Kitabın Adı Dünden Bugüne Arakan Yazar Dr. Muhammed Yunus Çeviren Hatice Uğur Yayına Hazırlık Aslıhan Akman ISBN: 975-00610-1-2

Detaylı

FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM

FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ ÖZ: Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türkçülük ve Turancılık görüşleriyle öne çıkan yazarlardandır. Onun Gönül Hanım adlı romanı sadece ele aldığı

Detaylı

BİZANS İKONOKLAZMININ NEDENLERİ VE İSLAM ETKİSİ TARTIŞMASI Bekir Zakir ÇOBAN *

BİZANS İKONOKLAZMININ NEDENLERİ VE İSLAM ETKİSİ TARTIŞMASI Bekir Zakir ÇOBAN * BİZANS İKONOKLAZMININ NEDENLERİ VE İSLAM ETKİSİ TARTIŞMASI Bekir Zakir ÇOBAN * ÖZET Bizans ta ikonalarla ilgili sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yaşanan çatışma araştırmacılar için her zaman ilgi çekici

Detaylı

EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER. Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI

EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER. Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI . En Güçlü Çağında Türk Dili: Genel Değerlendirme ve Beklentiler Prof. Dr. Nurettin DEMİR* / Dr.

Detaylı

KARAKURUM BÖLGESİ NDEKİ ARAP HARFLİ YAZITLAR

KARAKURUM BÖLGESİ NDEKİ ARAP HARFLİ YAZITLAR A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 54, ERZURUM 2015, 1-29 KARAKURUM BÖLGESİ NDEKİ ARAP HARFLİ YAZITLAR Öz Hangaí Sıradağlarının ormanla kaplı güney yamaçları ve Karakurum iklim özellikleri;

Detaylı

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ

BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BOGOMİLİZM VE BOSNA- HERSEK BOGOMİLLERİ Hazırlayan İsmajil Hodziç Danışman Doç. Dr. Mahmut Aydın Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER

TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER TÜRKLERDE İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ - ÖĞRETİLER-DİNLER Prof. Dr. Erman Artun Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farklı birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi altında kalmıştır. Orta Asya'daki

Detaylı

ÇAĞATAY HANLIĞI. Prof. Dr. Mustafa Kafalı ( 1227-1345) BERİKAN ELEKTRONİK BASIM YAYIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ÇAĞATAY HANLIĞI. Prof. Dr. Mustafa Kafalı ( 1227-1345) BERİKAN ELEKTRONİK BASIM YAYIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇAĞATAY HANLIĞI ( 1227-1345) Prof. Dr. Mustafa Kafalı BERİKAN ELEKTRONİK BASIM YAYIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0312.232 62 18 /19 Fax: 0312.232 14 99 GMKBulvan 80/1 Maltepe-ANKARA Berikan Yayınevi 1.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MARUNİ PATRİĞİ VE TARİHÇİSİ İSTEFAN ED-DUVEYHİ (1629-1704) NİN HAYATI ve ESERLERİ

MARUNİ PATRİĞİ VE TARİHÇİSİ İSTEFAN ED-DUVEYHİ (1629-1704) NİN HAYATI ve ESERLERİ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt IX / 1 s. 219-229 HAZİRAN 2005. SİVAS MARUNİ PATRİĞİ VE TARİHÇİSİ İSTEFAN ED-DUVEYHİ (1629-1704) NİN HAYATI ve ESERLERİ Özet Dr. Ramazan Işık * Orta

Detaylı

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 587-614 OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ Özgür Yılmaz Özet Osmanlı şehir tarihi yazımı sırasında başvurulabilecek kaynaklardan

Detaylı

Türk ve Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri

Türk ve Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri 83-114 Türk ve Moğol Kavimleri Arasında Kırgızların Demografik-Etnik Erime Seyirleri Mustafa Kalkan Özet Kırgızlar, uzun yüzyıllar Yenisey ve Tanrıdağları (Tiyenşan) bölgesinde yakın coğrafî çevrede iki

Detaylı

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER Gous Mashkoor KHAN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1

için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. 1 GİRİŞ Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de 19. yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Çünkü bu konuda yapılan bütün tanımlamalara bakıldığında, üzerinde tam olarak uzlaşılan

Detaylı

PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ

PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ 3091 PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ TEZCAN, Mehmet * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ABSTRACT Motifs of Moon and Star/Sun Among the

Detaylı

TÜRK MOĞOL ŞAMANİZMİNİN TASAVVUFÎ İSLÂM TARİKATLARI ÜZERİNDEKİ TESİRİ (*)

TÜRK MOĞOL ŞAMANİZMİNİN TASAVVUFÎ İSLÂM TARİKATLARI ÜZERİNDEKİ TESİRİ (*) 1 TÜRK MOĞOL ŞAMANİZMİNİN TASAVVUFÎ İSLÂM TARİKATLARI ÜZERİNDEKİ TESİRİ (*) Köprülüzade M.FUAD Çev. Y.Doç.Dr. Ferhat TAMİR İslâm Tasavvufunun gelişmesine tesir eden çeşitli yabancı tesirler - Hindûculuğun,

Detaylı

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J HIRİSTİYAN MİSYONERLİGİNE GENEL BİR BAKlŞ AliERBAŞ'* i\bstrl\ct The history of Christian rnissionary goes back to Jesus. All the rnissionary groups

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ULUSAL SEMPOZYUM 01 NİSAN 2010 TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

Detaylı

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları

T A R İ H N O T L A R I. - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - Arkadaş Yayınları T A R İ H N O T L A R I - Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları - BERNARD LEWİS Çeviri: Çağdaş Sümer Arkadaş Yayınları Kafamda bir beyaz saç teli belirdi, Tutup kopardım elimle; Peki, dedi, beni tek başıma

Detaylı

DOĞU ARAŞTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 7, 2011/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

DOĞU ARAŞTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 7, 2011/1. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi DOĞU ARAŞTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue: 7, 2011/1 İstanbul 2011 DOĞU ARAŞTIRMALARI A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue:

Detaylı

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi DOĞU HIRİSTİYANLIĞI ISSN: 1304-5482

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi DOĞU HIRİSTİYANLIĞI ISSN: 1304-5482 inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 DOĞU HIRİSTİYANLIĞI Cilt/Volume: 10 Sayı/Number: 2 Mayıs Ağustos / May August 2013 inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi Cilt/Volume:

Detaylı

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde

Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde 21 Yusuf Has Hacip in, ünlü eseri Kutadgu Bilig neredeyse bin yıldır insanlara yol göstermeyi sürdürüyor Kutadgu Bilig, Avusturya Ulusal Kütüphanesi"nde Türk Dil Kurumu nun sözlüğünde atasözünün tanımı

Detaylı

Günümüz Ortadoğu Coğrafyasında Süryaniler

Günümüz Ortadoğu Coğrafyasında Süryaniler Günümüz Ortadoğu Coğrafyasında Süryaniler Kadir Albayrak [Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı] Özet Süryaniler Ortadoğu nun en eski topluluklarından biridir.

Detaylı