LINGUA LATINAE : LATİN DİLİ LATİNCE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LINGUA LATINAE : LATİN DİLİ LATİNCE"

Transkript

1 LINGUA LATINAE : LATİN DİLİ LATİNCE Latince adından da anlaşılacağı gibi Latin denilen bir ulusun dilidir. Çağlar boyunca bilim dili olarak kullanılagelmiş ve hala bugün de kullanılmaktadır. Latince, İtalya nın kuzeyinde Latium denilen bölgenin halkının diliydi. Bugün saf Latince yalnız Vatikan da Papalık ta kullanılmakta ve konuşulmaktadır. Buna karşın Latin kökenli ulusların dilleri ki bunlara örnek İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Romence, Latince kökenli dillerdir ve bu dillerin bir çok kelimeleri Latincedir ve bu diller Latince nin izlerini taşırlar. Latince, Tıp ın uluslararası dilidir. Denilebilirki Latincesiz Tıp olmaz, Tıpsız da Latince olmaz. Latince Tıp terimlerini gereği gibi anlayıp kavrayabilmek için hiç kuşkusuz ki genel bir Latince dilbilgisine gereksinim vardır. Bu konuyu göz önüne alarak biz burada daha çok Tıpta kullanılan Latince terimlerin okunup Türkçe karşılıklarının öğrenilebilmesi, anlaşılabilmesi için Latince dilbilgisi bakımından gerekli gördüğümüz konular üzerinde durmak istiyoruz. LATİNCE ALFABE : Latin alfabesi, 24 harften oluşur. Bunlar ; a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, q, s, t, u, v, x, y, z harfleridir. Latin alfabesinde görüldüğü gibi Türk alfabesini oluşturan alfabeden çok az değişiklik vardır. 24 harften oluşan Latin alfabesinde bulunmayan j harfi sonradan Latincede kullanılan bu kelimelerdeki i harfi yerine girmiş olup, Türkçedeki y harfi gibi okunur. Örneğin: Jejenum ( yeyunum ) : Boş barsak Latin alfabesinin okunuşu Türkçe gibidir ancak Türk alfabesinde bulunmayan q : ku ve x : iks gibi okunurlar.

2 Latince kelimeler Türkçede olduğu gibi genellikle yazıldıkları gibi okunurlar ancak vurgular iki heceli kelimelerden ilk hecede örneğin bulla : kabarcık, caput : baş, üç heceli kelimelerde orta hecede örneğin ; thalamus : tepe, habena : dizgin, kayış ve çok heceli kelimelerde ise sondan bir önceki hece üzerindedir. Örneğin ; latissimus : en geniş, longissimus : en uzun gibi. Latince alfabedeki harfler de Türkçe alfabede olduğu gibi sesli ve sessiz harfler olmak üzere 2 grupta toplanırlar. 1 Sesli Harfler : a, e, i, o, u, y harfleri olup hemen hepsi de Türkçedeki gibi okunurlar. Yalnız y harfi i gibi u harfi de ng ve q harflerinden sonra gelirse v gibi okunurlar. Bunlardan başka sesli harflerin ikisi yan yana gelerek oluşturdukları sesli harfler vardır ; ae e gibi okunur. Örnek : Caecum : Çekum au av gibi okunur. Örnek : Auricula :Avrikula oe ö gibi okunur. Örnek : Coeliacus :Çöliyakus eu ö gibi okunur. Örnek : Neuron : Nöron :Nöyron 1- v harfi ile u harfi arsında bir durum söz konusudur. 2- Tam ö gibi değilde biraz da y harfi gibi okunur. 2 Sessiz Harfler : b, c, d, f, g, h, k, l, m, n,p, q, r, s, t, v, x, y, z harflerinden oluşur. Okunuşları Türkçedeki gibidir. Ancak : c genellikle k gibi okunur. Yalnız kendisinden sonra e, ae, i, oe ve y gibi harfler gelirse o zaman da s harfi gibi okunur. Yalnız başka bir durum vardır ki bu Latincenin kendine

3 özgü kuralsız bir kuralıdır. Bazı kelimeler bu s gibi okunmaları gerekmelerine karşın ç gibi okunurlar. Bu Latincenin kendine özgü bir kuralıdır ve kulağa hoş da gelir. Örnek : 1- caput: kaput k okunur. calcar : kalkar k okunur. canis : kanis k okunur. 2 - centrum : sentrum s okunur. cervix : serviks s okunur. cilium : silium s okunur. 3 caecum : çekum ç okunur. coeliacus : çöliyakus ç okunur. Bundan başka aşağıda gösterildiği gibi 2 sessiz harf de yan yana gelerek Türkçedeki tek sessiz harf gibi okunurlar. ch harfleri k gibi okunur. Örnek : choana koana chole kole chorda korda bronchus bronkus ph harfleri f gibi okunur. Örnek : pharynx - farinks phallus-fallus phalanx-falanks philtrum-filtrum th harfleri t gibi okunur. Örnek : thalamus-talamus thenar-tenar theca teka thorax-toraks

4 rh harfleri r gibi okunur. Örnek : rhomboidea romboidea rhesus-resus rhino rino rhomboncephalon - rombonsefalon Dilbilgisi bakımından Latince kelimeler Türkçede olduğu gibi isim, sıfat, zamir, fiil ( yüklem ), zarf vb. sınıflara ayrılırlar. Biz burada bunları ayrı ayrı ele alarak derinliğine görmek yetkisini kendimizde görmediğimiz gibi konu bizim konumuz dışındadır. Ancak hemen çoğunu isim ve sıfattan oluştuğu Latince Tıp terimlerinin anlamı ve kavranmasını kolaylaştırmak için gerekli gördüğümüz isim ve sıfatlar hakkında kısaca bir bilgi vermeyi yararlı buluyoruz. İSİMLER : NOMİNA Latincede İsimlerin ; 1- Genus : Cins 2- Numerus : Sayı 3- Casus : Durum olmak üzere 3 şekli vardır. 1-Genus (Cins ) : Latincede isimler Türkçeden farklı olarak cinsiyete sahiptirler ki Şöyle ki ; genus masculinus : erkek cinsi genus femininus : dişi cinsi genus neutrum : nötr cins

5 Örneğin erkekler,nehirler ve uluslar erkek cinsine, kadınlar,ağaçlar da dişi cinsine aittirler. 2-Numerus (sayı ) : Türkçede olduğu gibi Latincede de Singular (Tekil ) ve Plural(Çoğul ) olmak üzere 2 ayrı sayı niteliğine sahiptirler. 3-Casus ( Durum ) : İsimlerin 6 durumu vardır. 1- nominativ (us) : yalın hali 2- genitiv (us) : in hali 3- dativ (us) : e hali 4- akkusativ (us) : i hali 5-ablativ (us ) : den hali 6- vokatif (us) : hitap, söylev hali Tıp terimlerinde kullanılan ve isim olan Latince terimler genellikle nominativ (us) =yalın ve genetiv (us) =in halinde olup Singular (tekil ) ve Plural (çoğul ) olarak geçerler. Bu nedenle bu isimlerin yalnız nominativ ve genetiv hallerinin tekil ve çoğullarının cinsine göre nasıl şekil değiştirdiklerini vebunların nasıl yapıldıklarını anlatmaya çalışacağız. Latincede her ismin bir kökü olup, buna eklenen bir veya birden fazla hecelerede de o kelimenin açıklamak istediği asıl kelime türer. Öreneğin : Lup- köküne a eklenirse Lupa =dişi kurt anlamına gelen kelime, -us eklenirse Lupus = erkek kurt anlamına gelen gelen asıl kelime oluşmuş olur. Bu kelimelerin de sonlarına isimlerin çoğul ve durum durumunu gösteren sonek lerini getirmek suretiyle isimlerin çeşitli durumları olan çekimleri yapılır. Örneğin : Lupa (dişi kurt) kelimesin ele alırsak - TEKİL - : lupus : kurt

6 : lupae :kurdun - ÇOĞUL : lupae : kurtlar : lporum : kurtların Gösterilen şekilde e ve rum sonekleri eklenerek tekil ve çoğulların yalın ve in hallerine ilişkin çekimleri yapılır. Bu ilk açıklama ve örnekten sonra isimlerin çekimleri aşağıdaki asıl prensiplere uyularak yapılabilir. Kelimelerin her ne kadar istisnaları varsa da genellikle son heceleri a, us, um, is, in, r, t veya x gibi hece veya sessiz harflerle yapılır. Böyle olunca bu şekilde sonlanış gösteren kelimelerin çekimleri için bazı genel kurallar ortaya konulabilir.her şeyden önce isimlerin cinslerini tanımak gerekir,bunun içinde genel olarak kelimenin son hecesine bakılır. Şöyleki ; 1- Sonu r ile biten bazı kelimelerle sonu a ve e ile biten kelimeler femininum =dişi (f) dirler. Ancak Ulus ve nehir adları masculinus =erkek (m) olup bu kuralın dışında kalırlar. 2- Sonu us ile biten kelimelerle sonu r ile biten bazı kelimeler masculinus=erkek (m) dirler.ancak ülke,kent ve ağaç gibi kelimeler ise femininum =dişi (f) olup istisna oluştururlar. 3- Sonu um ve u ile biten isimlerde genellikle neutre = nötr = cinssiz (n ) dirler. Kelimelerin cinslerini de tanımladıktan sonra bunların çekimlerine geçelim. Bu çekimleri gruplar halinde yaparsak daha didaktik (öğretici) olacağı kanısındayız. 1.GRUP Sonu a ile biten bir isim bu haliyle tekil yalın = singular nominativ olup bunun tekil in durumu = singular genitiv kelimenin sonuna e getirmek,çoğul, yalın = plural nominativ ise aynı şekilde e harfi eklenerek, çoğul in durumu = plural genitiv de rum soneki eklenmesiyle oluşturulur.

7 ÖRNEKLER : TEKİL =SİNGULAR sutura : diki ş suturae :dikişin suturae : dikişler suturarum :dikişlerin arteria : atardamar arteriae :atardamarın arteriae : atardamarlar arteriarum :atardamarların vena : toplardamar venae : toplardamarın venae : toplardamarlar venorum : toplardamarların II.GRUP : Sonu us ile biten erkek ve dişi isimlerin çekimlerinde, tekil in hali =singular genitiv yapmak için us yerine i harfi getirerek, çoğul

8 yalın =plural nominativ de ise us yerine i koymak ve sonunda çoul in hali =plural genitiv halinin de us yerine arum soneki konulmak suretiyle yapılır. ÖRNEKLER : nervus :sinir nervi : sinirin nervi : sinirler nervorum : sinirlerin sulcus : oluk sulci : oluğun sulci : oluklar sulcorum : olukların caecus : kör caeci : körün caeci :körler caecorum : körlerin III.GRUP :

9 Sonu er ile biten erkek (m ) isimlerin çekimleri singular genitiv = tekil in hali yapmak için er yerine i harfi konarak plural genitiv = çoğul in hali yapmak için de i harfi yerine orum soneki getirilerek yapılır. ÖRNEKLER: liver : kitap livri : kitabın livri :kitaplar livrorum :kitapların lacer : yırtık laceri :yırtığın laceri : yırtıklar lacerum : yırtıkların puer : oğlan pueri :oğlanın pueri :oğlanlar puerorum : oğlanların

10 NOT : Sonu r ile biten isimlerin çekimleri de tekil in hali = singular genitiv yapmak için r harfi yerine ris çoğul yalın halinde = plural nominativ de ise r harfi yerine res ve çoğul in halinde =plural genitiv ise r harfi yerine rum soneki getirilerek yapılır. IV.GRUP : Sonu um ile biten nötr = cinsisiz ( n ) isimlerin çekimlerini yapmak içinde singular genitiv halinde = tekil yalın halinde um yerine i plural nöminativ = çoğul yalın halinde um yerine a ve plural genitiv halinde = çoğul in halinde um yerine arum soneki getirilir. ÖRNEKLER : : ligamentum = bağ : ligamenti = bağın : ligamenta = bağlar : ligamentorum = bağların : tuberculum = tümsekcik : tuberculi = tümsekciğin : tubercula = tümsekcikler : tubercularum = tümsekciklerin : jugulum = boyunduruk

11 : juguli = boyunduruğun : jugula = boyunduruklar : jugularum = boyundurukların V. GRUP : Sonu us la biten ve istisna = ayrıcalık gösteren bazı isimler vardır ki, bunların çekimlerinde ise sadece plural genitiv halinde = çoğul in halinde değişiklik olup us yerine uum soneki getirilir. Diğer halleri ise hiç değişmez aynı kalır. ÖRNEKLER: : ductus = kanal : ductus = kanalın : ductus = kanallar : ductuum = kanalların : manus = el : manus = elin : manus = eller : manuum = ellerin

12 : sinus = boşluk : sinus = boşluğun : sinus = boşluklar : sinuum = boşlukların VI. GRUP : Sonu u ile biten isimlerin çekimlerinde ise singular genitiv halinde = tekil in halinde u yerine us, plural nominativ halinde = çoğul yalın halinde u yerine ua ve plural genitiv hali = çoğul, in halinde uum soneki getirilerek yapılır. ÖRNEKLER : : cornu = boynuz : cornus = boynuzun : cornua = boynuzlar : cornuum = boynuzların : geni = diz : genu = dizin : genua = dizler

13 : genuum = dizlerin VII. GRUP : Sonu es ile biten isimlerin çekiminde singular genitiv halinde = tekil in halinde es yerine ei getirilir ; plural nominativ halinde = çoğul yalın halinde değişmez ve plural genitiv = çoğul in halinde es yerine erum soneki getirilmek suretiyle yapılır. ÖRNEK : : facies = yüz : faciei = yüzün : facies = yüzler : facierum = yüzlerin VIII. GRUP : Sonu is le biten sözcükler tekil yalın = singular nominativ ve tekil in halleri = singular genitiv halleri ayrı olup, çoğul yalın = plural nominativ halinde is yerine es veya ia al ır. Çoğul in halinde = plural genitiv halinde ise is yerine ium soneki alır. ÖRNEKLER: : auris = kulak : auris = kulağın

14 : aures = kulaklar : aurium = kulakların : muris = fare : muris = farenin : mures = fareler : murium = farelerin IX. GRUP : Sonları g, c, d, l, n, r, t ve s gibi sessiz harflerle biten isimlerin çekimlerinde şöyle yapılır. Genellikle bu sessiz harflerin sonuna masculin = erkek ( m ) ve femininum = dişi ( f ) sözcüklerin çekimleri için tekil için halinde = singular genitiv de is, çoğul yalın da = plural nominativ de es çoğul in halinde = plural genitiv halinde de um soneki getirilmek suretiyle yapılır. Cinssiz = neutre ( n ) sözcüklerin çekimleri ise sözcüğün sonuna tekil in hali için = singular genitiv hali için is, çoğul yalın = plural nominativ hali için a ve çoğul in hali = plural genitiv hali için de um soneki getirilir. ÖRNEKLER: (m) : venter = karın : venteris = karnın

15 (m) : dolor = ağrı : doloris = ağrının : dolores = ağrılar : dolorum = ağrıların (n) : caput = baş : capitis = başın : capita = başlar : capitum = başların (n) : tuber = tümsek : tuberis = tümseğin : tubera = tümsekler : tuberum = tümseklerin (m) : vomer = saban : vomeris = sabanın : vomeres = sabanlar

16 : vomerum = sabanların (n) : abdomen = karın : abdominis = karnın : abdomina = karınlar : abdominum = karınların (n) : foramen = delik : foraminis = deliğin : foramina = delikler : foraminum = deliklerin (f) : regio = bölge : regionis = bölgenin : regiones = bölgeler : regionum = bölgelerin (f) : sanguis = kan

17 : sanguinis = kanın : sanguines = kanlar : sanguinum = kanların : corpus = cisim : corporis = cismin : corpora = cisimler : corporus = cisimlerin Bu genel kurallara uymayan bazı sözcükler de vardır fakat bunların Tıp terimlerinde kullanılanların sayısı pek az olduğundan bizim için büyük bir önem taşımazlar. Onun için burada bunlardan söz edilmeyecektir. Ancak bunlardan bazıları Tıp Terimlerinde sadece TEKİL, YALIN = SİNGULAR NOMİNATİV ve TEKİL, İN DURUMU = SİNGULAR GENİTİV hallerinde kullanılırlar ki bunlardan bazıları şunlardır : : apex = uç : apicis = ucun : mater = ana

18 : matris = ananın : femur = uyluk : femoris = uyluğun : os = ağız : oris = ağzın : origo = çıkak, başlangıç : originis = başlangıcın : mons = tepe : montis = tepenin : pes = ayak : pedis = ayağın : atlas = ilk boyun omuru,atlas : atlantis = ilk boyun omurunun,atlasın : larynx = gırtlak : laryngis = gırtlağın

19 X. GRUP : Tıp Terimlerinde bazen özel adlarda terim olarak kullanılabilirler. Örneğin : Meckel, Corti, Sylvius, Galenos birer özel isimdir. Bunların genitiv hali = in hali kullanılarak sıra ile ansa Galeni = Galenos kangalı, organon Corti = Corti organı, aquaductus Sylvii : Sylvius un su kanalı, diverticulum Meckeli = Meckel çıkmazı terimleri yapılmıştır. Bunun gibi daha bir çok örnek vardır. Bununla birlikte özel isimlerden anatomik terimler oluşturma eğilimi gittikçe zayıflamaktadır ; hatta bugün tamamen terk edilmiş gibidir. Fakat biz yine de Literatürsel bir bilgi taşıması açısından bu ünlü kişilerin adlarını vermeyi uygun gördük. Achilles : Mitolojik kişi adı Tendo Achilles : Aşil kirişi, Aşil tendonu Alcock : ( ) Londralı ( İngiliz) Cerrahı. Canalis Alkocki : canalis pudendalis Ammon : Eski Mısır Tanrısı cornu Ammonis : Ammon boynuzu Angström : ( ) :Upsalalı Fizikçi Ölçü birimi : A o = 10 üzeri -7 Arantius, J.c. ( ) : İtalyan Anatomist ductus Arantii : Aranti kanalı Aschoff : ( ) : Freiburglu Patalog Tawara ( ? ) : Fukuoka lı ( Japon ) Patalog Auerbach, P ( ) : Breslau lu Anatomist plexus Auerbachi : Auerbach ağı : plexus myentericus Bartholin G. ( ) : Kopenhagl ı ( Danimarkalı ) Anatomist ductus Bartholini : Bartolin kanalı glandulae Bartholini : glandulae vestibularis majores : Bartholin bezleri : Vagina büyük dudağı bezleri

20 Bechterew W. ( ) : St.Petersburg lu (Rus) Anatomist nuncleus Bechterewii : nucleus vestibulavis superior : Bechterew çekirdeği Bertin, e.j. ( ) : Parisli (Frans ız ) Anatomist columna Bertini : columna renalis : Bertin uzantıları Bochdalek, V.A. ( ) : Praglı ( Çek ) Anatomist Trigonum Bochdaleki : trigonum lumbocostale : Bochdalek üçgeni Botallo, L : ( ) İtalyan Hekimi lig. arteriosum Botalli : atardamarın Botallo bağı Bowman W. ( ) : İngiliz Hekimi capsulae Bowmani : Bowman kapsülü Broca, P. ( ) : Parisli ( Fransız ) Cerrah ve Antropolog. Centrum Brocae : Broca merkezi : motor konuşma merkezi Brunner, J.C. ( ) : Alman Anatomist gil, Brunneri : gll. düodenalis : Brunner bezleri. Buradach, K.F. ( ) : Doğu Prusyalı Anatomist fasciculus buradachi : fasciculus cuneatus : Burdach demeti Cajal, Y. ( ) : 1906 Nobel Ödülünü kazanmış İspanyol Anatomist Camper, P. ( ) : Amsterdamlı ( Hollandalı ) Anatomist fascia Camperi : Camper fasiyası Clark J.A.L. ( ) Londralı ( İngiliz ) Anatomist Stilling Clark sütunu Cooper A.P. ( ) : İngiliz Hekimi fascia Cooperi : fascia cremasterca : Cooper fasiyası Corti A. ( ) : Hekim organon Cortii : Corti organı Douglas J. ( ) : İskoçyalı Anatomist Excavatio Douglasi : excavatio rectouterina : Douglas çıkmazı Linea semicircularis : linea Douglasi : Douglas çıkmazı

21 Ebner V. ( ) : Viyanalı ( Avusturyalı ) Anatomist gll. Enberi : gll. linguales : Ebner bezleri Eustachio, B. ( ) : İtalyan hekimi tuba Eustachio : tuba anditiva ossea : Eustachio borusu Falloppio, G. ( ) : İtalyan Cerrahı canalis Fallopi :canalis n. facialis : Fallopia kanal ı tuba uterina : ductus Fallopia : Fallopia tübü Glisson, F. ( ) : Londralı ( İngiliz ) Hekim capsulea Glissoni : capsula hepatis : Glisson kapsülü Golgi C. ( ) : İtalyan Anatomist apparatus Golgi : Golgi cihazı Goll F. ( ) : İsveçli Anatomist fasciculus Golli :Goll demeti : fasciculus lateralis posterior. Graaf R. ( ) : Fransız Anatomist Graff follikülü ( yumurtada ) Gratiolet L. ( ) : Parisli ( Frans ız ) Anatomist. Haller A. ( ) : İsviçreli Bilim Adamı diverticulum Halleri : Haller çıkmazı : sinus obliquus pericardii Circulus arteriosus Halleri : Hallerin atardamar dönencesi lamina vasculosa chorioidea Halleri : Hallerin zarsı damar yaprağı rete testis Halleri : Hallerin testis ağı Harder J. J. ( ) : Basel li ( İsviçreli ) Anatomist glandulae Harderi : Harder bezleri Hasner, J. ( ) : Praglı ( Çek ) Bilim Adamı Hasner kapağı : plica ductus nasolacrimalis Hassal, A.H. ( ) : Londralı (İngiliz ) Hekim corpusculus Hassali : Hassal cisimcikleri Havers C. ( ) : Londralı ( İngiliz ) Anatomist canalis Haveri : Havers kanalları Helleweg H.C. ( ) : Vedinburglu Psikiyatrist,ruh hekimi Henle F. ( ) : Göttingenli Anatomist

22 Henle kulpu = Henle kangalı = Henle kavsi = Henle kanalcığı Hesselbach, F.K : ( ) : Alman Cerrahı lig.hessalbachi : Hesselbach bağı : lig. interfoveolare Hessl, R. ( ) : Avusturyalı Patalog ve Anatomist gyrus Hessli : Hessl kıvrımı : gyri temporales transversi : kabuksal işitme merkezi Higmore, N. ( ) : İngiliz Cerrahı sinus ( cavum ) Higmori : Higmore boşluğu ( : sinus maxillaris ) His W. ( ) : Alman hekimi His demeti. Hortega, del R.H.P. ( ) : Arjantinli Histolog. Houston J. ( ) : Dublinli ( İrlandalı ) Hekim. Houston kapakları : plicae transversales recti Hunter, John ( ) : İngiliz Hekim, Anatomist ve Cerrah. canalis Hunteri : Hunter kanalı : canalis adductorius Jakobson. L.L. ( ) : Kopenhaglı ( Danimarkalı ) Anatomist organon Jakobsoni : Jakobson organı : organon vomeronasale Keith J.A. ( ) Flack, M.F.( ) Keith Flack düğümü : nodus sinoatrialis ( : auricularis ) Kohlrausch O.I.B. ( ) : Alman hekimi plica Kohlrauschi : Kohlrausch kapağı : plica transversa recti dexter Labbe. L. ( ) : Fransız Cerrahı trigonum Labbe : Labbe üçgeni : midenin karın ön duvarına değen kısmı Langerhans. P. ( ) : Freiburglu Anatomist insula Langerhansi : Langerhans adacıkları ( pankreas dokusundaki insulin salgılayan hücre odacıkları ) Lieberkühn, J.N. ( ) : Alman hekimi gll. Lieberkühni : Lieberkühn bezleri : ince barsak (onikiparmak barsağındaki özel bezler ) Lietaud.J. ( ) Fransız Hekimi

23 trigonum Lietaudi : Lietaud üçgeni : trigonum vesica Littre.A. ( ) : Parisli (Fransız) Anatomist ve Cerrah gll.littrei : Litre bezleri : gll.urethralis Malpighi. Marcello ( ) İtalyan Anatomist corpusculus Malphighi :Malphigi cisimciği : glomerulus pyramides Malphighi : Malphighi piramidleri : pyramydes renales Meckel.J.F. ( ) : Alman Anatomist diverticulum Meckeli : Meckel diveriticulumu : diverticulum ilei ganglionum Meckeli : meckel ganglionu : ganglion pterygopalatinum : ganglion submandibulare Meibom. Lt.( ) :Alman Anatomist gll.meibomi :Meibom bezleri : gll.tarsales Morgagni.Giovanni Batista ( ) : Padual ı (İtalyan ) Anatomist ve Patolog appendix testis Morgagni sinus rectales Morgagni bulbus olfactorius Morgagni locunde urethrales Morgagni foramen caecum linguae Morgagni concha nasalis suprema Morgagni columnae anales Morgagni ventriculus laryngis Morgagni Oddi.R. (?-1887 ) : İtalyan Anatomist sphichter Oddi : Oddi sifinkteri Pacchioni.A. ( ) : İtalyan Anatomist granulationes Pacchionini : Pacchioni taneciklenmesi Passavant Ph.G. ( ) : Alman Cerrahı papillae pharyngeus Passavanti : yutaktaki Passavant kabartısı Pecquet.J.( ) : Fransız Anatomist ve Cerrah cisterna Pecqueti : Pecquet sarnıcı : cisterna chyli ductus Pecqueti : Pecquet in lenf kanalı : ductus thoracicus Pertik.O.( ) : Budapeşteli (Macar ) Anatomist

24 diverticulum Pertiki : Pertik çıkmazı : processus pharyngeus Petit. F.P. ( ) : Fransız cerrahı canalis Petiti : Petit kanalı : spatium apparatus suspensorii lentis Petit.J.K.( ) : Parisli (Fransız ) cerrah trigonum Petiti : Petit üçgeni : trigonum lumbale Peyer.J.K. ( ) : İsvçreli Anatomist nodi lympatici Peyeri : Peyer lenf düğümleri : nodi lympathici solitarii Pirogoff.N.İ. ( ) : St.Petersburglu (Rus ) Anatomist angulsu Pirogoffi :Pirogoff açısı : angulus venosus Poupart.F.( ) : Parisli (Fransız) Anatomist ve Cerrah lig.pouparti : Poupart bağı : lig. inguinale Ranvier.L.A.( ) : Fransız Anatomist plexus Ranvieri : Ranvier ağı Remak.R.( ) : Alman Nörolog plexus Remaki : Remek ağı : plexus submucosus Meisneri Retzius.M.G.( ) : İsveçli Histolog spatium Retziusu :Retzius aralığı : spatium praevesicale Riolan.J. ( ) : Fransız Fizyolog Riolan demeti : ( m.styloglossus, m.stylohyoideus,m.stylopharyngeus,lig.stylomandibulare,lig.stylohyoideum dan oluşan demet ) Rivinus.A.Q. ( : Bachmann E. ) ( ) : Alman Anatomist ve Fizyolog ductus Rivini : Rivinus kanalı : ductus sublinguales minores incisura Rivini : Rivini kertiği : incisura tympanica Rolando.L.( ) : İtalyan Anatomist substantia Rolandi : Rolando maddesi : substantia gelatinosa sulcus Rolandi : Rolando oluğu : sulcus centralis Rosenmüller.J.C.( ) : Alman Anatomist

25 nodi lympo Rosenmülleri : Rosenmüller lenf düğümü recessus Rosenmülleri : Rosenmüller çıkmazı : recessus pharyngeus Sondström.İ.V.( ) : Upsalalı Histolog gll.sondstömi : Sondström bezleri : glandulae parathyreoidea Sartorini.G.D. ( ) : Venedikli (İtalyan ) Anatomist cartilago Sartorini : Sartorini kıkırdağı : cartilago corniculatio concha Sartorini : Sartorini konkası : concha nasalis suprema ductus Sartorini : Sartorini kanalı : ductus pancreaticus accessorius incisura Sartorini : Sartorini kertiği : incisura cartilaginis meatus acustici Scarpa.A. ( ) : İtalyan Anatomist nervus Scarpa : Scarpa siniri : nervus nasopalotinus trigonum Scarpa : Scarpa üçgeni : trigonum femorale Schlemm.F. ( ) : Alman Anatomist canalis Schlemmi : Schlemm kanalı : sinus venosus sclerae Sertoli. ( ) : Mailand lı Fizyolog cellulae Sertoli : Sertoli hücreleri Sibson.F.( ) : İngiliz Anatomist apaneurosium Sibsoni : Sibson akzarı Stenon.(Stensen veya Stenosis ) N. ( ) : Kopenhag lı (Danimarka lı ) Anatomist ductus Stenosis : Stenon kanalı : canalis parotideus canalis Stenosis : Stenon kanalı : canalis incisivus Sylvius.F. ( ). Amsterdem lı (Hollanda lı ) Hekim aquaeductus Sylvii :Sylvius sukanalı : aquaeductus mesencephali cisterna Sylvii:Sylvius sarnıcı : cisterna valeculae lateralis cerebri cerebri fissura Sylvii :Sylvius çatlağı : fosso Sylvii : fissura cerebri lateralis

26 Tarinus (Tarin) P. ( ) : Fransız Anatomist fossa Tarini :Tarinus çukuru : fossa intercruralis hiatus Tarini :Tarinus gireği,açıklığı :hiatus Fallopia velum Tarini : Tarinus yumuşakçası :velum medullare posterior Tenon.J.R. ( ) : Fransız Hekimi fascia Tenoni : Tenon akzarı : capsula bulbi spatium Tenoni : Tenon aralığı : spatium circumbulbare Thebesius.A.C. ( ) : Hirschberg li Hekim valvula Thebesii :Thebesius kapakçığı :valvula sinus coronarii vena Thebesi : Thebesius toplardamarı : venae cordis minima Thomson.F.H. ( ) : İngiliz Hekimi fascia Thomsonii :Thomson akzarı Tiedemann.F. ( ) : Alman Anatomist gll. Tiedamanni : Tiedemann bezleri : glandulae Bartholini Treitz.W. ( ) : Prag lı (Çek) Anatomist musculus Treitzi :Treitz kası : m.suspensorius duodeni Tyson.E. ( ) : İngiliz Anatomist gll.tysoni :Tyson bezleri : glandulae preaputii Valsalva.A.M. ( ) : Bologna lı (İtalyan ) Anatomist sinus Valsalvae :Valsalva boşluğu : sinus aortae Waldeyer-Hartz.W. ( ) : Alman Anatomist anulus lynphaticus Waldeyeri: Waldeyerin lenfatik halkası Walther.A.F. ( ) : Alman Anatomist ductus Waltheri ganglion cocygeum : Walther kanalı : ductus sublinguales minores Weber. M.I. ( ) : Alman Anatomist organon Weberi : Weber organı : utriculus prostaticus Wharton.T.H. ( ) : İngiliz Anatomist ductus Whartoni : Wharton kanalı : ductus submandibularis gll. Whartoni : Wharton bezleri : glandulae vestibulares majores Willis.T.H. ( ) : İngiliz Cerrahı ve Anatomist poligonum Willisi : Willis poligonu : circulus arteriosus cerebri

27 nervus Willisi :Willis siniri : nervus accessorius Winslow. J.B. ( ) : Fransız Anatomist foramen Winslowi : Winslow deliği : foramen epiploicum : foramen bursa omentalis Wrisberg. H.A. ( ) : Alman Anatomist cartilago Wrisberge : Wirsberg kıkırdağı :cartilago cuneiformis ganglionum Wrisbergi :Wrisberg ganglionu :ggl.cardiacum Zinn.J.G. ( ) : Alman Anatomist arteria Zinni : Zinn atardamarı : arteria centralis retinae SIFATLAR : ADJECTİVA İsimlerin vasıf ve karakterlerini tanımlayan kelimeler olan Sıfatları, NİTELEME SIFATLARI SAYI SIFATLARI İŞARET SIFATLARI SORU SIFATLARI MÜLKİYET SIFATLARI na ayırabildiğimiz gibi TEKİL SIFATLAR ve ÇOĞUL SIFATLAR olarak da ayırabiliriz. Yine isimlerde olduğu gibi masculin : erkek (m ), femininus : dişi (f) ve cinsiz : nötr (n) ye sahip olan sıfatlarında değişik durumları mevcuttur ve bu üç cinsinde isimlerde olduğu gibi çekimleri yapılır. Örneğin : Longus : uzun sıfatının üç cinsine ait tekil ve çoğulları aşağıdaki gibi çekilir. TEKİL : SİNGULAR Masculinus (m ) longus ( : uzun ) Yalın Femininus (f ) longa Neutre ( n ) lonum

28 ÇOĞUL :PLURAL Masculinus (m ) longi ( : uzunlar ) Yalın Femininus (f ) longae Neutre ( n ) longa magnus : büyük sıfatının üç cinsine ait tekil ve çoğulları ise ; TEKİL : SİNGULAR Masculinus ( m ) magnus : büyük Yalın Femininus (f ) magna Neutre ( n ) magnum ÇOĞUL : PLURAL Masculinus (m ) magni Yalın Femininus (f ) magnae Neutre (n ) magna lateralis : yan, yanda sıfatının üç cinsine göre tekil ve çoğulları, TEKİL : SİNGULAR Masculinus (m ) lateralis Yalın Femininus (f ) lateralis Neutre (n ) laterale ÇOĞUL : PLURAL Masculinus (m ) laterales Yalın Femininus (f ) laterales Neutre (n ) lateralis

29 alveolaris : boşluklu sıfatının üç cinsine göre çekimleri ise, TEKİL : SİNGULAR Masculinus (m ) alveolaris Yalın Femininus (f ) alveolaris Neutre ( n ) alveolare ÇOĞUL : PLURAL Masculinus ( m ) alveolares Yalın Femininus ( f ) alveolares Neutre ( n ) alveolaria şeklinde yapılır. Sıfatlar, vasıf ve karakterlerlerini tanımladıkları isimlerin cinslerine uyarlar.yani bir tamlamada isim hangi cinste ise onu tanımlayan sıfat da o cinstendir. Örneğin : Caput longum :uzun baş Latince Tıp Terimleri arasında kullanılan sıfatların hemen çoğunlukla Niteleme ve Sayı Sıfatları olması nedeniyle bizde yalnız bu 2 çeşit sıfat ; 1- NİTELEME SIFATLARI (QUALİFİCATİF ) 2- SAYI SIFATLARI ( NUMERAL ) sıfatlar üzerinde duracağız. 1- NİTELEME SIFATLARI (QUALİCİFATİF ) Niteleme sıfatlarının bilinen 3 derecesi vardır. Bunlar, a- POZİTİF : Normal durumu niteleyen b- KOMPERATİF : Karşılaştırmalı durumu niteleyen c- SUPERLATİF : Mübalağalı, abartmalı durumu niteleyen sıfatlardır. ÖRNEKLER : 1. Longus : uzun sıfatını ele alırsak,

30 Pozitif : Normal Longus : uzun Comperativa :Karşılaştırmalı Longior : daha uzun Superlativ :Abartmalı Longissimus : en uzun 2. Superius : üst sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal Superus : üst Comperativa :Karşılaştırmalı Superior : daha üst Superlativ : Abartmalı Supremus : en üst 3.Magnus : büyük sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal Comperativa :Karşılaştırmalı Superlativ :Abartmalı Magnus : büyük Major : daha büyük Maximus : en büyük 4.Parvus : küçük sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal parvus : küçük Comperativa : Karşılaştırmalı minor : daha küçük Superlativ : Abartmalı minimus : en küçük 5.inferus : alt sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal inferus : alt Comperativa : Karşılaştırmalı inferior : daha alt Superlativ :Abartmalı infimus : en alt Bu sıfatların üç niteleme derecesinden ( 1- Normal:pozitiv, 2- Karşılaştırmalı :comperativa, 3- Abartmalı : superlativ ) başka bir de yukarıda işaret edildiği gibi cinslerini de unutmamak gerekir. ÖRNEKLER : 1- Superior :üst sıfatı, Masculinus ( m ) erkek superior Femininus ( f ) dişi superior Neutre ( n ) cinssiz superius 2- Longus : uzun

31 Masculinus ( m ) erkek longus Femininus ( f ) dişi longa Neutre ( n ) cinssiz longum 3- anterior : ön Masculinus ( m ) erkek anterior Femininus ( f ) dişi anterior Neutre ( n ) cinssiz anterius 4- magnus : büyük Masculinus ( m ) erkek magnus Femininus ( f ) dişi magna Neutre ( n ) cinssiz magnum 5- major : büyük Masculinus ( m ) erkek major Femininus ( f ) dişi major Neutre ( n ) cinssiz majus 6- minor : küçük Masculinus ( m ) erkek minor Femininus ( f ) dişi minor Neutre ( n ) cinssiz minus Böylece üç ayrı cins gösteren niteleme sıfatlarının (Qualificativ ) çekimi de her üç cins için ayrı ayrı ve isimlerde olduğu gibi yapılır. Tıp terimleri arasında yer alan bu tür sıfatlar yalnız tekil ve çoğul yalın halleri ile geinitiv ( - in halinde ) halinde olduğundan burada yalnız bununla ilgili örnekler vereceğiz. Longus Longa Longum un çekimi şöyledir. 1- TEKİL : SİNGULAR longus longi ÇOĞUL : PLURAL longi

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ İstanbul 2005 1 Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL TANIMLAR İNSAN ANATOMİSİ (anatomia humana) ana : artı,

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı giris Temel Anatomi Terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması Tekil çoğul yapısı Kısaltmalar Tıp terminolojisinde sık kullanılan

Detaylı

Kalp ve Pericardium un Anatomisi

Kalp ve Pericardium un Anatomisi Kalp ve Pericardium un Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Cenk Kılıç Şekil 1. Göğüs boşluğunda kalbin yerleşimi Kalp Mediastinum medium tadır (Şekil 1).

Detaylı

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron)

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron) KRANİAL SİNİRLER Sinir adı Lif özelliği Çekirdek sahası / beyin sapında ilişkili çekirdekler Craniumdan giriş veya çıkış yeri İlgili ganglionlar inervasyon sonlanması Duyu inervasyon sonlanması Korteks

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

Medulla SpinalisÆin Arterleri

Medulla SpinalisÆin Arterleri Santral Sinir Sisteminin Damarlar Prof. Dr. M³rvet Tuncel Medulla SpinalisÆin Arterleri ò A. vertebralis û A. spinalis anterior û A. spinalis posterior ò Rr. radiculares ò A. vertebralis Rr. radiculares

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği)

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği) iskelet sistemi 1 KAFATASI Ossa cranii (kranyum kemikleri) Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Os frontale komşuluk Arcus superciliaris (kaş arkı) Os frontale önden görünüm Os ethmoidale ve ilgili yapılar

Detaylı

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT NASUS Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Nasus-Burun Solunum ve koku alma organı Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü Havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, süzülmesi Kokunun alınması Sesin amplifikasyonu

Detaylı

KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI

KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI Doç. Dr.Vatan KAVAK ANATOMİ Kalbin İskeleti Anulus fibrosus Kalp deliklerinin etrafında yer alırlar. Trigonum fibrosum dexter Trigonum fibrosum

Detaylı

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar sindirim sistemi 1 CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar 2 CAVITAS ORIS (AĞIZ BOŞLUĞU) Vestibulum oris Labia

Detaylı

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler N.facialis Somatomotor, duyusal ve parasimpatik For.stylomastoideum Somatomotor lifleri: Nuc.nervi facialis Yüzün mimik kasları, M.buccinator, platysma M.stapedius,M.stylohyoideus M.digastrcus un arka

Detaylı

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Kulak yaşadığımız ortamdan ses dalgalarını toplayıp, bu dalgaların meydana getirdiği uyartıları işitme merkezine

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER SİNDİRİM SİSTEMİ Giriş Sindirim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Sindirim Sistemi Organları Sindirim Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Sindirim Sistemi ile İlgili Klinik Terimler

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus CRANİUM (kafatası) Cranium - kafatası Aksial iskeletin en önünde yeralan bölümüdür. İçinde ve üzerinde barındırdığı beyin, duyu organları, sindirim ve solunum sistemlerinin başlangıç bölümlerinin öneminden

Detaylı

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp

Detaylı

Organa genitalia feminina. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

Organa genitalia feminina. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Organa genitalia feminina Organa genitalia feminina externa Mons pubis Labium majus pudendi Labium minus pudendi Clitoris Bulbus

Detaylı

7 Sindirim Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

7 Sindirim Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 7 Sindirim Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Ağız boşluğunu, Yutak ve yemek borusunu, Mideyi, İnce ve kalın barsağı, Karaciğer ve pankreası, Karın boşluğu ve periton'u öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 13 ÜNİTE 13 DUYU ORGANLARI (GÖZ ve KULAK) Göz Anatomisi Göz küresi (bulbus oculi) ve gözün yardımcı oluşumları cavitas orbitalis denilen boşluk içinde yer alır. Cavitas orbita

Detaylı

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 6 Solunum Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Üst solunum yollarını, Alt solunum yollarını, Akciğerleri, Gögüs boşluğunu öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Üst Solunum Yolları: Burun Yutak

Detaylı

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi içindekiler Bölüm 1 - ANATOMİYE GİRİŞ 1.1. GENEL BİLGİLER...3 1.1.1. Anatominin Tanımı...3 1.1.2. Anatominin Kısımları...3 1.2. ANATOMİK TERİMLER VE AÇIKLAMALARI...4 1.2.1. Anatomik Pozisyon...4 1.2.2.

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Merkezi Sinir Sistemi Encephalon Medulla spinalis PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Spinal sinirler (31 çift) Kraniyal sinirler (12 çift) Toplam 43 çift periferik sinir Nöron Sinir sisteminin

Detaylı

SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ

SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ Sevda CANBAY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANATOMĠ (TIP) ANABĠLĠM

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ

MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ Çağdaş OTO ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

Detaylı

indekiler Gm ve genel anatom Veteriner anatomi tarihi..

indekiler Gm ve genel anatom Veteriner anatomi tarihi.. indekiler Gm ve genel anatom Veteriner anatomi tarihi.. Hayvan vücudunun yönlü terimleri ve düzlemleri...6 O rganlarda ve organsistemlerinde hayvan vücudunun bölünmesi... 6 Hareket aygıtları (apparatus

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik.

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik. HEDEFLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER İnsan vücudu bölgeleri Karın boşluğunun anatomik bölgeleri Karın boşluğu kadranları ve bu kadranlarda bulunan organlar Anatomik yönler ve taraflar Vücudun ön tarafında

Detaylı

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins Baş & Boyun Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Eray Tüccar Cilt 3 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ Wolter Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Baş ve Boyun

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi HEDEFLER İÇİNDEKİLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Spinal sinirleri tanımlayabilecek,

Detaylı

Pars parasympathica (Parasempatik Sinir Sistemi) Doç.Dr.M.Cudi TUNCER

Pars parasympathica (Parasempatik Sinir Sistemi) Doç.Dr.M.Cudi TUNCER Pars parasympathica (Parasempatik Sinir Sistemi) Doç.Dr.M.Cudi TUNCER Pars parasympathica Çıkış merkezlerine göre pars cranialis pars pelvica olarak iki parçada incelenir. A-Pars cranialis mesencephalon,

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) Kulak Anatomisi Hakkında Genel Bilgiler İşitme Yolları Anatomisi Kulak ile İlgili Terimler TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ Bu üniteyi

Detaylı

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ. Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ

MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ. Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Gövde İskeleti Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Columna vertebralis omurga-omur direği Columna vertebralis, vertebra- omur denilen kısa kemiklerin ard arda dizilmesi

Detaylı

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU Cortex cerebri Duyu bölgeleri ;duyuların alındığı bölgeler Motor bölgeler ; hareketlerin istek doğrultusunda başlatıldığı veya sonlandırıldığı bölgeler

Detaylı

İNSAN VUCUDUNA GENEL YAKLAŞIM (Bir Bütün Olarak İnsan Vucudu)

İNSAN VUCUDUNA GENEL YAKLAŞIM (Bir Bütün Olarak İnsan Vucudu) İNSAN VUCUDUNA GENEL YAKLAŞIM (Bir Bütün Olarak İnsan Vucudu) İnsan anatomisinin konusu insan organizmasıdır İnsan BİYO-PSİKO-SOSYAL bir varlıktır Biyolojik açıdan insan Psikolojik açıdan insan Sosyal

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER SİNİR SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER SİNİR SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER İÇİNDEKİLER SİNİR SİSTEMİ Giriş Sinir Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Sinir Sistemi Organları Sinir Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Sinir Sistemi ile İlgili Klinik Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ

Detaylı

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir.

ÜNLÜLER BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU. Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesine büyük ünlü uyumu denir. ÜNLÜLER 1 Türkçe de sekiz ünlü harf vardır: A, E, I, Í, O, Ö, U, Ü DÜZ GENÍŞ Geniş dar geniş dar KALIN A I O U ÍNCE E Í Ö Ü BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden

Detaylı

Vücut kısımlarının yönlerini ve yerlerini gösteren terimler Abdominalis: Karına ait. Analis: Anüse ait, anüsle ilgili. Anterior: Önde olan, öndeki,

Vücut kısımlarının yönlerini ve yerlerini gösteren terimler Abdominalis: Karına ait. Analis: Anüse ait, anüsle ilgili. Anterior: Önde olan, öndeki, A. : Arteria Aa. : Arteriae (çoğul) Aq. : Acueductus Art. : Articulalatio Artt. : Articulationes- çoğul B. : Bursa Bb. : Bursae-çoğul Dext. : Dextra For. Foramen Forr. : Foraminae-çoğul Ggl. : Ganglion

Detaylı

Sindirim Kanalı Organları

Sindirim Kanalı Organları SİNDİRİM SİSTEMİ GİRİŞ Bütün canlılarda olduğu gibi insan organizmasının da canlılığını devam ettirmesi için enerji maddelerine ihtiyaç vardır. Dışarıdan alınan bu maddelere besin maddeleri denir. Sindirim

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14 TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14 TIBBİ TERMİNOLOJİ DERSİ ÜNİTE 1: TERMİNOLOJİYE GİRİŞ A- Anatominin Tanımı İnsan vücudunun genel yapısı ve şeklini, vücudu oluşturan organların yerini, yapısını, şeklini,

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URINARIUM)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Prof. Dr. Samih DİYARBAKIR İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URINARIUM) HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜRİNER SİSTEM (SYSTEMA URINARIUM) Üriner Sistem Hakkında Genel Bilgiler Üriner Sistem Organları Böbrekler Ureter Vesica urinaria (mesane) Urethra Üriner Sistemle İlgili Terimler TEMEL

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

8 Urogenital Sistem. Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız.

8 Urogenital Sistem. Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız. ÜNİTE 8 Urogenital Sistem Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler

Detaylı

giris Temel anatomi terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması

giris Temel anatomi terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması giris Temel anatomi terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması Tekil çoğul yapısı Kısaltmalar Tıp terminolojisinde sık kullanılan

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

SİNDİRİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1-Sindirim nedir? tanımlayınız. 1 SİNDİRİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI Besin maddelerinin vücuda alınması, gerekli organlara ulaştırılması, bölünerek yapı taşlarına ayrılması, tüm hücrelere ulaşması,

Detaylı

Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere

Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere É Harfinin Kullanımı Üzerine Açıklayıcı Bilgiler Zazaca nın sekizinci ünlüsü é (kapalı e), tarihsel ve sesbilimsel olarak Zaza dilinde önemli bir yere sahiptir. Onun içinde yazılı metinlerde bu harfi doğru

Detaylı

Netter in BA VE BOYUN NEIL S. NORTON. Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER

Netter in BA VE BOYUN NEIL S. NORTON. Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER Netter in D HEK MLER Ç N BA VE BOYUN ANATOM S NEIL S. NORTON Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER Önsöz Netter in Difl Hekimleri çin Bafl ve Boyun Anatomisi, difl hekimli i fakültesi ö rencileri

Detaylı

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI

DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II HAFTALIK DERS PROGRAMI DÖNEM II. DERS KURULU Eylül 0 Kasım 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Karın duvarı fıtıkları

Karın duvarı fıtıkları Karın duvarı fıtıkları Prof. Dr. Metin Ertem İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ A.B.D. Fıtıklar Karın duvarı fıtıkları genellikle karın içi doku ve organların karın duvarındaki

Detaylı

Thorax, Abdomen ve Pelvis

Thorax, Abdomen ve Pelvis Thorax, Abdomen ve Pelvis Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Alaittin Elhan Cilt 2 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Thorax, Abdomen ve Pelvis GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI)

ÜNİTE ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI) HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI) Pelvis İskeleti Perineum Erkek Genital Organları İç Genital Organlar Dış Genital Organlar Kadın Genital Organları

Detaylı

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER

YÜZEYEL VENLER SAFEN VENLER .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 9-17 Alt Ekstremite Venöz Sistem Klinik Anatomisi Prof. Dr. Mehmet Y ld r

Detaylı

Ankara Universilesi Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Sabri Doğuer

Ankara Universilesi Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Sabri Doğuer Ankara Universilesi Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Prof Dr. Sabri Doğuer ŞtNŞtLLA (CHİNCHİLLA CHİNCHİLLA BOLİVİANA) BEYNt ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR * Metin Taşbaş** Giriş Rodentia sınıfına

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI (Zooloji) 1. Laboratuvar: Hayvan Sistematiği, Simetriler, Vücut Yönleri, Kesitler

GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI (Zooloji) 1. Laboratuvar: Hayvan Sistematiği, Simetriler, Vücut Yönleri, Kesitler B i y o 1 0 3. 0 1 G e n. B i y o. L a b. ( Z o o l o j i ) 1 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI (Zooloji) 1. Laboratuvar: Hayvan Sistematiği, Simetriler, Vücut Yönleri, Kesitler Sistematik ve taksonomi nedir?...

Detaylı

Göğüs Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi

Göğüs Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Cem Kopuz Thorax (Göğüs ) Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi Thorax duvarı önden arkaya basık şekilde olup, içinde kalp ve kalbe giren çıkan damarlar, akciğerler

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANARAK FOSSA PTERYGOPALATİNA, FİSSURA PTERYGOMAXİLLARİS, NASOPALATİN (İNSİSİV) KANAL VE ÇEVRESİNDEKİ YAPILARIN

Detaylı

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Myologia Kas Bilimi Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Genel Bilgi Kaslar, kasılıp gevşeme yeteneğine sahip yapılardır. Bir etkinin tesiriyle kısalabilir ve tekrar uzayabilirler. Bu önemli özellikleri nedeniyle

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) Merkezî Sinir Sistemi Merkezî Sinir Sisteminin Bölümleri Medulla Spinalis Bulbus Pons Mesencephalon cerebellum Diencephalon Telencephalon

Detaylı

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin İSKELET KEMİKLERİ İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun

Detaylı

Karar No : 1001 Karar Tarihi : 23/05/2015

Karar No : 1001 Karar Tarihi : 23/05/2015 Karar No : 1001 Karar Tarihi : 23/05/2015 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, radyo ve televizyonda propaganda konuşması ve görüntülü propaganda yapacak siyasi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzma nlık Ö ğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

Tıbbi Terminoloji (Giriş-Genel Bilgiler- Yapılar)

Tıbbi Terminoloji (Giriş-Genel Bilgiler- Yapılar) Tıbbi Terminoloji (Giriş-Genel Bilgiler- Yapılar) Öğr. Gör. Emin KAYA Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı TERMİNOLOJİYE GİRİŞ Sağlık alanında kullanılan, özgün ve özel sözcükler

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ ( SYSTEMA CARDİOVASCULARE ) KALP ( COR )

DOLAŞIM SİSTEMİ ( SYSTEMA CARDİOVASCULARE ) KALP ( COR ) DOLAŞIM SİSTEMİ ( SYSTEMA CARDİOVASCULARE ) Dr. E.Savaş HATİPOĞLU Organların fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmeleri için yeterli ölçüde kan almaları gerekir. Kanın hücrelere kadar taşınabilmesi

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Maket İhtiyaç Listesi Maketin adı Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Maket İhtiyaç Listesi Maketin adı Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Maket İhtiyaç Listesi Maketin adı Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1. Kaslı İnsan vücudu maketi 2 adet 2. Kaslı üst ekstremite maketi 2 adet 3.

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ. Prof.Dr. Murat AKKUŞ

SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ. Prof.Dr. Murat AKKUŞ SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ Prof.Dr. Murat AKKUŞ 4.haftadan itibaren kıvrılmaya başlayan embriyonun, bu kıvrılmasının sonuçlarından birisi de primitif barsak oluluşumudur. Primitif barsak kraniyalde orofaringeal

Detaylı

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI

EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI EKLER VE SÖZCÜĞÜN YAPISI *KÖK * YAPIM EKLERİ * ÇEKİM EKLERİ * YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER K Ö K Sözcüğü oluşturan en küçük anlamlı dil birimine kök denir. Kök halinde bulunan sözcükler yapım eki almamıştır

Detaylı

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. Scapula, os coracoideus ve clavicula olmak üzere üç kemiten oluşan bu

Detaylı

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Genel Histoloji Laboratuvar Ders Programı

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Genel Histoloji Laboratuvar Ders Programı Tıp Fakültesi 1. Sınıf Genel Histoloji Laboratuvar Ders Programı Hücre kurulu laboratuvar programı Laboratuar: Mikroskobik inceleme için dokuların hazırlanması- Preparasyon- Boyama Laboratuar: Işık ve

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GENEL AMAÇ İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin yapı ve işlevleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak. AMAÇLAR 1.

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com

TÜRKÇE BİÇİM KISA ÖZET. www.kolayaof.com DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ KISA ÖZET www.kolayaof.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK DOLAŞIM SİSTEMİ 720S00024

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK DOLAŞIM SİSTEMİ 720S00024 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK DOLAŞIM SİSTEMİ 720S00024 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Hareket Sistemi Kemikler

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU SİNİR SİSTEMİ (GİRİŞ) Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU UYARILAR (Kimyasal,Fiziksel, görsel veya işitsel) ALMA (Reseptörler) İLETME DEĞERLENDİRME YANIT VERME (Effektör organlar) SİNİR SİSTEMİ ETKİLEDİĞİ ORGAN

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP 221 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE ÜROGENİTAL SİSTEM

Detaylı

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar meydana getirirler. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne osteologia-osteoloji

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOLUNUM SİSTEMİ. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER SOLUNUM SİSTEMİ. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER SOLUNUM SİSTEMİ Giriş Solunum Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Solunum Sistemi İle İlgili Anatomik Terimler Solunum Sistemi ile İlgili Semptom ve Klinik Terimler Solunum Sistemi ile

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜREME SİSTEMİ Giriş Üreme Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Üreme Sistemi Organları Üreme Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Üreme Sistemi ile İlgili Klinik Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

Santral (merkezi) sinir sistemi

Santral (merkezi) sinir sistemi Santral (merkezi) sinir sistemi 1 2 Beyin birçok dokunun kontrollerini üstlenmiştir. Çalışması hakkında hala yeterli veri edinemediğimiz beyin, hafıza ve karar verme organı olarak kabul edilir. Sadece

Detaylı

ANATOMİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

ANATOMİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1 ANATOMİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Erkek urethrasının en geniş yeri, pars prostatica urethradır... 14. A. gastroomentalis dextra., a. gastroduodenalis in dalıdır. Erkek urethrasının

Detaylı

değildir ve her bakımdan çok değişiktir ve dünyaya geldikten sonra da çok değişik gelişme safhaları gösterir. Ekstruterin hayatta insanın gelişmesi

değildir ve her bakımdan çok değişiktir ve dünyaya geldikten sonra da çok değişik gelişme safhaları gösterir. Ekstruterin hayatta insanın gelişmesi SAĞLIK YÜKSEK OKULLARI İÇİN HUMAN ANATOMİ (DERS NOTLARI ) Prof. Dr. Mehmet ÇAKIR 2007 1 GİRİŞ Anatomi insan vücudunun normal şekil, yapı ve vücudu oluşturan çeşitli organları ve bu organların arasındaki

Detaylı