LINGUA LATINAE : LATİN DİLİ LATİNCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LINGUA LATINAE : LATİN DİLİ LATİNCE"

Transkript

1 LINGUA LATINAE : LATİN DİLİ LATİNCE Latince adından da anlaşılacağı gibi Latin denilen bir ulusun dilidir. Çağlar boyunca bilim dili olarak kullanılagelmiş ve hala bugün de kullanılmaktadır. Latince, İtalya nın kuzeyinde Latium denilen bölgenin halkının diliydi. Bugün saf Latince yalnız Vatikan da Papalık ta kullanılmakta ve konuşulmaktadır. Buna karşın Latin kökenli ulusların dilleri ki bunlara örnek İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Romence, Latince kökenli dillerdir ve bu dillerin bir çok kelimeleri Latincedir ve bu diller Latince nin izlerini taşırlar. Latince, Tıp ın uluslararası dilidir. Denilebilirki Latincesiz Tıp olmaz, Tıpsız da Latince olmaz. Latince Tıp terimlerini gereği gibi anlayıp kavrayabilmek için hiç kuşkusuz ki genel bir Latince dilbilgisine gereksinim vardır. Bu konuyu göz önüne alarak biz burada daha çok Tıpta kullanılan Latince terimlerin okunup Türkçe karşılıklarının öğrenilebilmesi, anlaşılabilmesi için Latince dilbilgisi bakımından gerekli gördüğümüz konular üzerinde durmak istiyoruz. LATİNCE ALFABE : Latin alfabesi, 24 harften oluşur. Bunlar ; a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, r, q, s, t, u, v, x, y, z harfleridir. Latin alfabesinde görüldüğü gibi Türk alfabesini oluşturan alfabeden çok az değişiklik vardır. 24 harften oluşan Latin alfabesinde bulunmayan j harfi sonradan Latincede kullanılan bu kelimelerdeki i harfi yerine girmiş olup, Türkçedeki y harfi gibi okunur. Örneğin: Jejenum ( yeyunum ) : Boş barsak Latin alfabesinin okunuşu Türkçe gibidir ancak Türk alfabesinde bulunmayan q : ku ve x : iks gibi okunurlar.

2 Latince kelimeler Türkçede olduğu gibi genellikle yazıldıkları gibi okunurlar ancak vurgular iki heceli kelimelerden ilk hecede örneğin bulla : kabarcık, caput : baş, üç heceli kelimelerde orta hecede örneğin ; thalamus : tepe, habena : dizgin, kayış ve çok heceli kelimelerde ise sondan bir önceki hece üzerindedir. Örneğin ; latissimus : en geniş, longissimus : en uzun gibi. Latince alfabedeki harfler de Türkçe alfabede olduğu gibi sesli ve sessiz harfler olmak üzere 2 grupta toplanırlar. 1 Sesli Harfler : a, e, i, o, u, y harfleri olup hemen hepsi de Türkçedeki gibi okunurlar. Yalnız y harfi i gibi u harfi de ng ve q harflerinden sonra gelirse v gibi okunurlar. Bunlardan başka sesli harflerin ikisi yan yana gelerek oluşturdukları sesli harfler vardır ; ae e gibi okunur. Örnek : Caecum : Çekum au av gibi okunur. Örnek : Auricula :Avrikula oe ö gibi okunur. Örnek : Coeliacus :Çöliyakus eu ö gibi okunur. Örnek : Neuron : Nöron :Nöyron 1- v harfi ile u harfi arsında bir durum söz konusudur. 2- Tam ö gibi değilde biraz da y harfi gibi okunur. 2 Sessiz Harfler : b, c, d, f, g, h, k, l, m, n,p, q, r, s, t, v, x, y, z harflerinden oluşur. Okunuşları Türkçedeki gibidir. Ancak : c genellikle k gibi okunur. Yalnız kendisinden sonra e, ae, i, oe ve y gibi harfler gelirse o zaman da s harfi gibi okunur. Yalnız başka bir durum vardır ki bu Latincenin kendine

3 özgü kuralsız bir kuralıdır. Bazı kelimeler bu s gibi okunmaları gerekmelerine karşın ç gibi okunurlar. Bu Latincenin kendine özgü bir kuralıdır ve kulağa hoş da gelir. Örnek : 1- caput: kaput k okunur. calcar : kalkar k okunur. canis : kanis k okunur. 2 - centrum : sentrum s okunur. cervix : serviks s okunur. cilium : silium s okunur. 3 caecum : çekum ç okunur. coeliacus : çöliyakus ç okunur. Bundan başka aşağıda gösterildiği gibi 2 sessiz harf de yan yana gelerek Türkçedeki tek sessiz harf gibi okunurlar. ch harfleri k gibi okunur. Örnek : choana koana chole kole chorda korda bronchus bronkus ph harfleri f gibi okunur. Örnek : pharynx - farinks phallus-fallus phalanx-falanks philtrum-filtrum th harfleri t gibi okunur. Örnek : thalamus-talamus thenar-tenar theca teka thorax-toraks

4 rh harfleri r gibi okunur. Örnek : rhomboidea romboidea rhesus-resus rhino rino rhomboncephalon - rombonsefalon Dilbilgisi bakımından Latince kelimeler Türkçede olduğu gibi isim, sıfat, zamir, fiil ( yüklem ), zarf vb. sınıflara ayrılırlar. Biz burada bunları ayrı ayrı ele alarak derinliğine görmek yetkisini kendimizde görmediğimiz gibi konu bizim konumuz dışındadır. Ancak hemen çoğunu isim ve sıfattan oluştuğu Latince Tıp terimlerinin anlamı ve kavranmasını kolaylaştırmak için gerekli gördüğümüz isim ve sıfatlar hakkında kısaca bir bilgi vermeyi yararlı buluyoruz. İSİMLER : NOMİNA Latincede İsimlerin ; 1- Genus : Cins 2- Numerus : Sayı 3- Casus : Durum olmak üzere 3 şekli vardır. 1-Genus (Cins ) : Latincede isimler Türkçeden farklı olarak cinsiyete sahiptirler ki Şöyle ki ; genus masculinus : erkek cinsi genus femininus : dişi cinsi genus neutrum : nötr cins

5 Örneğin erkekler,nehirler ve uluslar erkek cinsine, kadınlar,ağaçlar da dişi cinsine aittirler. 2-Numerus (sayı ) : Türkçede olduğu gibi Latincede de Singular (Tekil ) ve Plural(Çoğul ) olmak üzere 2 ayrı sayı niteliğine sahiptirler. 3-Casus ( Durum ) : İsimlerin 6 durumu vardır. 1- nominativ (us) : yalın hali 2- genitiv (us) : in hali 3- dativ (us) : e hali 4- akkusativ (us) : i hali 5-ablativ (us ) : den hali 6- vokatif (us) : hitap, söylev hali Tıp terimlerinde kullanılan ve isim olan Latince terimler genellikle nominativ (us) =yalın ve genetiv (us) =in halinde olup Singular (tekil ) ve Plural (çoğul ) olarak geçerler. Bu nedenle bu isimlerin yalnız nominativ ve genetiv hallerinin tekil ve çoğullarının cinsine göre nasıl şekil değiştirdiklerini vebunların nasıl yapıldıklarını anlatmaya çalışacağız. Latincede her ismin bir kökü olup, buna eklenen bir veya birden fazla hecelerede de o kelimenin açıklamak istediği asıl kelime türer. Öreneğin : Lup- köküne a eklenirse Lupa =dişi kurt anlamına gelen kelime, -us eklenirse Lupus = erkek kurt anlamına gelen gelen asıl kelime oluşmuş olur. Bu kelimelerin de sonlarına isimlerin çoğul ve durum durumunu gösteren sonek lerini getirmek suretiyle isimlerin çeşitli durumları olan çekimleri yapılır. Örneğin : Lupa (dişi kurt) kelimesin ele alırsak - TEKİL - : lupus : kurt

6 : lupae :kurdun - ÇOĞUL : lupae : kurtlar : lporum : kurtların Gösterilen şekilde e ve rum sonekleri eklenerek tekil ve çoğulların yalın ve in hallerine ilişkin çekimleri yapılır. Bu ilk açıklama ve örnekten sonra isimlerin çekimleri aşağıdaki asıl prensiplere uyularak yapılabilir. Kelimelerin her ne kadar istisnaları varsa da genellikle son heceleri a, us, um, is, in, r, t veya x gibi hece veya sessiz harflerle yapılır. Böyle olunca bu şekilde sonlanış gösteren kelimelerin çekimleri için bazı genel kurallar ortaya konulabilir.her şeyden önce isimlerin cinslerini tanımak gerekir,bunun içinde genel olarak kelimenin son hecesine bakılır. Şöyleki ; 1- Sonu r ile biten bazı kelimelerle sonu a ve e ile biten kelimeler femininum =dişi (f) dirler. Ancak Ulus ve nehir adları masculinus =erkek (m) olup bu kuralın dışında kalırlar. 2- Sonu us ile biten kelimelerle sonu r ile biten bazı kelimeler masculinus=erkek (m) dirler.ancak ülke,kent ve ağaç gibi kelimeler ise femininum =dişi (f) olup istisna oluştururlar. 3- Sonu um ve u ile biten isimlerde genellikle neutre = nötr = cinssiz (n ) dirler. Kelimelerin cinslerini de tanımladıktan sonra bunların çekimlerine geçelim. Bu çekimleri gruplar halinde yaparsak daha didaktik (öğretici) olacağı kanısındayız. 1.GRUP Sonu a ile biten bir isim bu haliyle tekil yalın = singular nominativ olup bunun tekil in durumu = singular genitiv kelimenin sonuna e getirmek,çoğul, yalın = plural nominativ ise aynı şekilde e harfi eklenerek, çoğul in durumu = plural genitiv de rum soneki eklenmesiyle oluşturulur.

7 ÖRNEKLER : TEKİL =SİNGULAR sutura : diki ş suturae :dikişin suturae : dikişler suturarum :dikişlerin arteria : atardamar arteriae :atardamarın arteriae : atardamarlar arteriarum :atardamarların vena : toplardamar venae : toplardamarın venae : toplardamarlar venorum : toplardamarların II.GRUP : Sonu us ile biten erkek ve dişi isimlerin çekimlerinde, tekil in hali =singular genitiv yapmak için us yerine i harfi getirerek, çoğul

8 yalın =plural nominativ de ise us yerine i koymak ve sonunda çoul in hali =plural genitiv halinin de us yerine arum soneki konulmak suretiyle yapılır. ÖRNEKLER : nervus :sinir nervi : sinirin nervi : sinirler nervorum : sinirlerin sulcus : oluk sulci : oluğun sulci : oluklar sulcorum : olukların caecus : kör caeci : körün caeci :körler caecorum : körlerin III.GRUP :

9 Sonu er ile biten erkek (m ) isimlerin çekimleri singular genitiv = tekil in hali yapmak için er yerine i harfi konarak plural genitiv = çoğul in hali yapmak için de i harfi yerine orum soneki getirilerek yapılır. ÖRNEKLER: liver : kitap livri : kitabın livri :kitaplar livrorum :kitapların lacer : yırtık laceri :yırtığın laceri : yırtıklar lacerum : yırtıkların puer : oğlan pueri :oğlanın pueri :oğlanlar puerorum : oğlanların

10 NOT : Sonu r ile biten isimlerin çekimleri de tekil in hali = singular genitiv yapmak için r harfi yerine ris çoğul yalın halinde = plural nominativ de ise r harfi yerine res ve çoğul in halinde =plural genitiv ise r harfi yerine rum soneki getirilerek yapılır. IV.GRUP : Sonu um ile biten nötr = cinsisiz ( n ) isimlerin çekimlerini yapmak içinde singular genitiv halinde = tekil yalın halinde um yerine i plural nöminativ = çoğul yalın halinde um yerine a ve plural genitiv halinde = çoğul in halinde um yerine arum soneki getirilir. ÖRNEKLER : : ligamentum = bağ : ligamenti = bağın : ligamenta = bağlar : ligamentorum = bağların : tuberculum = tümsekcik : tuberculi = tümsekciğin : tubercula = tümsekcikler : tubercularum = tümsekciklerin : jugulum = boyunduruk

11 : juguli = boyunduruğun : jugula = boyunduruklar : jugularum = boyundurukların V. GRUP : Sonu us la biten ve istisna = ayrıcalık gösteren bazı isimler vardır ki, bunların çekimlerinde ise sadece plural genitiv halinde = çoğul in halinde değişiklik olup us yerine uum soneki getirilir. Diğer halleri ise hiç değişmez aynı kalır. ÖRNEKLER: : ductus = kanal : ductus = kanalın : ductus = kanallar : ductuum = kanalların : manus = el : manus = elin : manus = eller : manuum = ellerin

12 : sinus = boşluk : sinus = boşluğun : sinus = boşluklar : sinuum = boşlukların VI. GRUP : Sonu u ile biten isimlerin çekimlerinde ise singular genitiv halinde = tekil in halinde u yerine us, plural nominativ halinde = çoğul yalın halinde u yerine ua ve plural genitiv hali = çoğul, in halinde uum soneki getirilerek yapılır. ÖRNEKLER : : cornu = boynuz : cornus = boynuzun : cornua = boynuzlar : cornuum = boynuzların : geni = diz : genu = dizin : genua = dizler

13 : genuum = dizlerin VII. GRUP : Sonu es ile biten isimlerin çekiminde singular genitiv halinde = tekil in halinde es yerine ei getirilir ; plural nominativ halinde = çoğul yalın halinde değişmez ve plural genitiv = çoğul in halinde es yerine erum soneki getirilmek suretiyle yapılır. ÖRNEK : : facies = yüz : faciei = yüzün : facies = yüzler : facierum = yüzlerin VIII. GRUP : Sonu is le biten sözcükler tekil yalın = singular nominativ ve tekil in halleri = singular genitiv halleri ayrı olup, çoğul yalın = plural nominativ halinde is yerine es veya ia al ır. Çoğul in halinde = plural genitiv halinde ise is yerine ium soneki alır. ÖRNEKLER: : auris = kulak : auris = kulağın

14 : aures = kulaklar : aurium = kulakların : muris = fare : muris = farenin : mures = fareler : murium = farelerin IX. GRUP : Sonları g, c, d, l, n, r, t ve s gibi sessiz harflerle biten isimlerin çekimlerinde şöyle yapılır. Genellikle bu sessiz harflerin sonuna masculin = erkek ( m ) ve femininum = dişi ( f ) sözcüklerin çekimleri için tekil için halinde = singular genitiv de is, çoğul yalın da = plural nominativ de es çoğul in halinde = plural genitiv halinde de um soneki getirilmek suretiyle yapılır. Cinssiz = neutre ( n ) sözcüklerin çekimleri ise sözcüğün sonuna tekil in hali için = singular genitiv hali için is, çoğul yalın = plural nominativ hali için a ve çoğul in hali = plural genitiv hali için de um soneki getirilir. ÖRNEKLER: (m) : venter = karın : venteris = karnın

15 (m) : dolor = ağrı : doloris = ağrının : dolores = ağrılar : dolorum = ağrıların (n) : caput = baş : capitis = başın : capita = başlar : capitum = başların (n) : tuber = tümsek : tuberis = tümseğin : tubera = tümsekler : tuberum = tümseklerin (m) : vomer = saban : vomeris = sabanın : vomeres = sabanlar

16 : vomerum = sabanların (n) : abdomen = karın : abdominis = karnın : abdomina = karınlar : abdominum = karınların (n) : foramen = delik : foraminis = deliğin : foramina = delikler : foraminum = deliklerin (f) : regio = bölge : regionis = bölgenin : regiones = bölgeler : regionum = bölgelerin (f) : sanguis = kan

17 : sanguinis = kanın : sanguines = kanlar : sanguinum = kanların : corpus = cisim : corporis = cismin : corpora = cisimler : corporus = cisimlerin Bu genel kurallara uymayan bazı sözcükler de vardır fakat bunların Tıp terimlerinde kullanılanların sayısı pek az olduğundan bizim için büyük bir önem taşımazlar. Onun için burada bunlardan söz edilmeyecektir. Ancak bunlardan bazıları Tıp Terimlerinde sadece TEKİL, YALIN = SİNGULAR NOMİNATİV ve TEKİL, İN DURUMU = SİNGULAR GENİTİV hallerinde kullanılırlar ki bunlardan bazıları şunlardır : : apex = uç : apicis = ucun : mater = ana

18 : matris = ananın : femur = uyluk : femoris = uyluğun : os = ağız : oris = ağzın : origo = çıkak, başlangıç : originis = başlangıcın : mons = tepe : montis = tepenin : pes = ayak : pedis = ayağın : atlas = ilk boyun omuru,atlas : atlantis = ilk boyun omurunun,atlasın : larynx = gırtlak : laryngis = gırtlağın

19 X. GRUP : Tıp Terimlerinde bazen özel adlarda terim olarak kullanılabilirler. Örneğin : Meckel, Corti, Sylvius, Galenos birer özel isimdir. Bunların genitiv hali = in hali kullanılarak sıra ile ansa Galeni = Galenos kangalı, organon Corti = Corti organı, aquaductus Sylvii : Sylvius un su kanalı, diverticulum Meckeli = Meckel çıkmazı terimleri yapılmıştır. Bunun gibi daha bir çok örnek vardır. Bununla birlikte özel isimlerden anatomik terimler oluşturma eğilimi gittikçe zayıflamaktadır ; hatta bugün tamamen terk edilmiş gibidir. Fakat biz yine de Literatürsel bir bilgi taşıması açısından bu ünlü kişilerin adlarını vermeyi uygun gördük. Achilles : Mitolojik kişi adı Tendo Achilles : Aşil kirişi, Aşil tendonu Alcock : ( ) Londralı ( İngiliz) Cerrahı. Canalis Alkocki : canalis pudendalis Ammon : Eski Mısır Tanrısı cornu Ammonis : Ammon boynuzu Angström : ( ) :Upsalalı Fizikçi Ölçü birimi : A o = 10 üzeri -7 Arantius, J.c. ( ) : İtalyan Anatomist ductus Arantii : Aranti kanalı Aschoff : ( ) : Freiburglu Patalog Tawara ( ? ) : Fukuoka lı ( Japon ) Patalog Auerbach, P ( ) : Breslau lu Anatomist plexus Auerbachi : Auerbach ağı : plexus myentericus Bartholin G. ( ) : Kopenhagl ı ( Danimarkalı ) Anatomist ductus Bartholini : Bartolin kanalı glandulae Bartholini : glandulae vestibularis majores : Bartholin bezleri : Vagina büyük dudağı bezleri

20 Bechterew W. ( ) : St.Petersburg lu (Rus) Anatomist nuncleus Bechterewii : nucleus vestibulavis superior : Bechterew çekirdeği Bertin, e.j. ( ) : Parisli (Frans ız ) Anatomist columna Bertini : columna renalis : Bertin uzantıları Bochdalek, V.A. ( ) : Praglı ( Çek ) Anatomist Trigonum Bochdaleki : trigonum lumbocostale : Bochdalek üçgeni Botallo, L : ( ) İtalyan Hekimi lig. arteriosum Botalli : atardamarın Botallo bağı Bowman W. ( ) : İngiliz Hekimi capsulae Bowmani : Bowman kapsülü Broca, P. ( ) : Parisli ( Fransız ) Cerrah ve Antropolog. Centrum Brocae : Broca merkezi : motor konuşma merkezi Brunner, J.C. ( ) : Alman Anatomist gil, Brunneri : gll. düodenalis : Brunner bezleri. Buradach, K.F. ( ) : Doğu Prusyalı Anatomist fasciculus buradachi : fasciculus cuneatus : Burdach demeti Cajal, Y. ( ) : 1906 Nobel Ödülünü kazanmış İspanyol Anatomist Camper, P. ( ) : Amsterdamlı ( Hollandalı ) Anatomist fascia Camperi : Camper fasiyası Clark J.A.L. ( ) Londralı ( İngiliz ) Anatomist Stilling Clark sütunu Cooper A.P. ( ) : İngiliz Hekimi fascia Cooperi : fascia cremasterca : Cooper fasiyası Corti A. ( ) : Hekim organon Cortii : Corti organı Douglas J. ( ) : İskoçyalı Anatomist Excavatio Douglasi : excavatio rectouterina : Douglas çıkmazı Linea semicircularis : linea Douglasi : Douglas çıkmazı

21 Ebner V. ( ) : Viyanalı ( Avusturyalı ) Anatomist gll. Enberi : gll. linguales : Ebner bezleri Eustachio, B. ( ) : İtalyan hekimi tuba Eustachio : tuba anditiva ossea : Eustachio borusu Falloppio, G. ( ) : İtalyan Cerrahı canalis Fallopi :canalis n. facialis : Fallopia kanal ı tuba uterina : ductus Fallopia : Fallopia tübü Glisson, F. ( ) : Londralı ( İngiliz ) Hekim capsulea Glissoni : capsula hepatis : Glisson kapsülü Golgi C. ( ) : İtalyan Anatomist apparatus Golgi : Golgi cihazı Goll F. ( ) : İsveçli Anatomist fasciculus Golli :Goll demeti : fasciculus lateralis posterior. Graaf R. ( ) : Fransız Anatomist Graff follikülü ( yumurtada ) Gratiolet L. ( ) : Parisli ( Frans ız ) Anatomist. Haller A. ( ) : İsviçreli Bilim Adamı diverticulum Halleri : Haller çıkmazı : sinus obliquus pericardii Circulus arteriosus Halleri : Hallerin atardamar dönencesi lamina vasculosa chorioidea Halleri : Hallerin zarsı damar yaprağı rete testis Halleri : Hallerin testis ağı Harder J. J. ( ) : Basel li ( İsviçreli ) Anatomist glandulae Harderi : Harder bezleri Hasner, J. ( ) : Praglı ( Çek ) Bilim Adamı Hasner kapağı : plica ductus nasolacrimalis Hassal, A.H. ( ) : Londralı (İngiliz ) Hekim corpusculus Hassali : Hassal cisimcikleri Havers C. ( ) : Londralı ( İngiliz ) Anatomist canalis Haveri : Havers kanalları Helleweg H.C. ( ) : Vedinburglu Psikiyatrist,ruh hekimi Henle F. ( ) : Göttingenli Anatomist

22 Henle kulpu = Henle kangalı = Henle kavsi = Henle kanalcığı Hesselbach, F.K : ( ) : Alman Cerrahı lig.hessalbachi : Hesselbach bağı : lig. interfoveolare Hessl, R. ( ) : Avusturyalı Patalog ve Anatomist gyrus Hessli : Hessl kıvrımı : gyri temporales transversi : kabuksal işitme merkezi Higmore, N. ( ) : İngiliz Cerrahı sinus ( cavum ) Higmori : Higmore boşluğu ( : sinus maxillaris ) His W. ( ) : Alman hekimi His demeti. Hortega, del R.H.P. ( ) : Arjantinli Histolog. Houston J. ( ) : Dublinli ( İrlandalı ) Hekim. Houston kapakları : plicae transversales recti Hunter, John ( ) : İngiliz Hekim, Anatomist ve Cerrah. canalis Hunteri : Hunter kanalı : canalis adductorius Jakobson. L.L. ( ) : Kopenhaglı ( Danimarkalı ) Anatomist organon Jakobsoni : Jakobson organı : organon vomeronasale Keith J.A. ( ) Flack, M.F.( ) Keith Flack düğümü : nodus sinoatrialis ( : auricularis ) Kohlrausch O.I.B. ( ) : Alman hekimi plica Kohlrauschi : Kohlrausch kapağı : plica transversa recti dexter Labbe. L. ( ) : Fransız Cerrahı trigonum Labbe : Labbe üçgeni : midenin karın ön duvarına değen kısmı Langerhans. P. ( ) : Freiburglu Anatomist insula Langerhansi : Langerhans adacıkları ( pankreas dokusundaki insulin salgılayan hücre odacıkları ) Lieberkühn, J.N. ( ) : Alman hekimi gll. Lieberkühni : Lieberkühn bezleri : ince barsak (onikiparmak barsağındaki özel bezler ) Lietaud.J. ( ) Fransız Hekimi

23 trigonum Lietaudi : Lietaud üçgeni : trigonum vesica Littre.A. ( ) : Parisli (Fransız) Anatomist ve Cerrah gll.littrei : Litre bezleri : gll.urethralis Malpighi. Marcello ( ) İtalyan Anatomist corpusculus Malphighi :Malphigi cisimciği : glomerulus pyramides Malphighi : Malphighi piramidleri : pyramydes renales Meckel.J.F. ( ) : Alman Anatomist diverticulum Meckeli : Meckel diveriticulumu : diverticulum ilei ganglionum Meckeli : meckel ganglionu : ganglion pterygopalatinum : ganglion submandibulare Meibom. Lt.( ) :Alman Anatomist gll.meibomi :Meibom bezleri : gll.tarsales Morgagni.Giovanni Batista ( ) : Padual ı (İtalyan ) Anatomist ve Patolog appendix testis Morgagni sinus rectales Morgagni bulbus olfactorius Morgagni locunde urethrales Morgagni foramen caecum linguae Morgagni concha nasalis suprema Morgagni columnae anales Morgagni ventriculus laryngis Morgagni Oddi.R. (?-1887 ) : İtalyan Anatomist sphichter Oddi : Oddi sifinkteri Pacchioni.A. ( ) : İtalyan Anatomist granulationes Pacchionini : Pacchioni taneciklenmesi Passavant Ph.G. ( ) : Alman Cerrahı papillae pharyngeus Passavanti : yutaktaki Passavant kabartısı Pecquet.J.( ) : Fransız Anatomist ve Cerrah cisterna Pecqueti : Pecquet sarnıcı : cisterna chyli ductus Pecqueti : Pecquet in lenf kanalı : ductus thoracicus Pertik.O.( ) : Budapeşteli (Macar ) Anatomist

24 diverticulum Pertiki : Pertik çıkmazı : processus pharyngeus Petit. F.P. ( ) : Fransız cerrahı canalis Petiti : Petit kanalı : spatium apparatus suspensorii lentis Petit.J.K.( ) : Parisli (Fransız ) cerrah trigonum Petiti : Petit üçgeni : trigonum lumbale Peyer.J.K. ( ) : İsvçreli Anatomist nodi lympatici Peyeri : Peyer lenf düğümleri : nodi lympathici solitarii Pirogoff.N.İ. ( ) : St.Petersburglu (Rus ) Anatomist angulsu Pirogoffi :Pirogoff açısı : angulus venosus Poupart.F.( ) : Parisli (Fransız) Anatomist ve Cerrah lig.pouparti : Poupart bağı : lig. inguinale Ranvier.L.A.( ) : Fransız Anatomist plexus Ranvieri : Ranvier ağı Remak.R.( ) : Alman Nörolog plexus Remaki : Remek ağı : plexus submucosus Meisneri Retzius.M.G.( ) : İsveçli Histolog spatium Retziusu :Retzius aralığı : spatium praevesicale Riolan.J. ( ) : Fransız Fizyolog Riolan demeti : ( m.styloglossus, m.stylohyoideus,m.stylopharyngeus,lig.stylomandibulare,lig.stylohyoideum dan oluşan demet ) Rivinus.A.Q. ( : Bachmann E. ) ( ) : Alman Anatomist ve Fizyolog ductus Rivini : Rivinus kanalı : ductus sublinguales minores incisura Rivini : Rivini kertiği : incisura tympanica Rolando.L.( ) : İtalyan Anatomist substantia Rolandi : Rolando maddesi : substantia gelatinosa sulcus Rolandi : Rolando oluğu : sulcus centralis Rosenmüller.J.C.( ) : Alman Anatomist

25 nodi lympo Rosenmülleri : Rosenmüller lenf düğümü recessus Rosenmülleri : Rosenmüller çıkmazı : recessus pharyngeus Sondström.İ.V.( ) : Upsalalı Histolog gll.sondstömi : Sondström bezleri : glandulae parathyreoidea Sartorini.G.D. ( ) : Venedikli (İtalyan ) Anatomist cartilago Sartorini : Sartorini kıkırdağı : cartilago corniculatio concha Sartorini : Sartorini konkası : concha nasalis suprema ductus Sartorini : Sartorini kanalı : ductus pancreaticus accessorius incisura Sartorini : Sartorini kertiği : incisura cartilaginis meatus acustici Scarpa.A. ( ) : İtalyan Anatomist nervus Scarpa : Scarpa siniri : nervus nasopalotinus trigonum Scarpa : Scarpa üçgeni : trigonum femorale Schlemm.F. ( ) : Alman Anatomist canalis Schlemmi : Schlemm kanalı : sinus venosus sclerae Sertoli. ( ) : Mailand lı Fizyolog cellulae Sertoli : Sertoli hücreleri Sibson.F.( ) : İngiliz Anatomist apaneurosium Sibsoni : Sibson akzarı Stenon.(Stensen veya Stenosis ) N. ( ) : Kopenhag lı (Danimarka lı ) Anatomist ductus Stenosis : Stenon kanalı : canalis parotideus canalis Stenosis : Stenon kanalı : canalis incisivus Sylvius.F. ( ). Amsterdem lı (Hollanda lı ) Hekim aquaeductus Sylvii :Sylvius sukanalı : aquaeductus mesencephali cisterna Sylvii:Sylvius sarnıcı : cisterna valeculae lateralis cerebri cerebri fissura Sylvii :Sylvius çatlağı : fosso Sylvii : fissura cerebri lateralis

26 Tarinus (Tarin) P. ( ) : Fransız Anatomist fossa Tarini :Tarinus çukuru : fossa intercruralis hiatus Tarini :Tarinus gireği,açıklığı :hiatus Fallopia velum Tarini : Tarinus yumuşakçası :velum medullare posterior Tenon.J.R. ( ) : Fransız Hekimi fascia Tenoni : Tenon akzarı : capsula bulbi spatium Tenoni : Tenon aralığı : spatium circumbulbare Thebesius.A.C. ( ) : Hirschberg li Hekim valvula Thebesii :Thebesius kapakçığı :valvula sinus coronarii vena Thebesi : Thebesius toplardamarı : venae cordis minima Thomson.F.H. ( ) : İngiliz Hekimi fascia Thomsonii :Thomson akzarı Tiedemann.F. ( ) : Alman Anatomist gll. Tiedamanni : Tiedemann bezleri : glandulae Bartholini Treitz.W. ( ) : Prag lı (Çek) Anatomist musculus Treitzi :Treitz kası : m.suspensorius duodeni Tyson.E. ( ) : İngiliz Anatomist gll.tysoni :Tyson bezleri : glandulae preaputii Valsalva.A.M. ( ) : Bologna lı (İtalyan ) Anatomist sinus Valsalvae :Valsalva boşluğu : sinus aortae Waldeyer-Hartz.W. ( ) : Alman Anatomist anulus lynphaticus Waldeyeri: Waldeyerin lenfatik halkası Walther.A.F. ( ) : Alman Anatomist ductus Waltheri ganglion cocygeum : Walther kanalı : ductus sublinguales minores Weber. M.I. ( ) : Alman Anatomist organon Weberi : Weber organı : utriculus prostaticus Wharton.T.H. ( ) : İngiliz Anatomist ductus Whartoni : Wharton kanalı : ductus submandibularis gll. Whartoni : Wharton bezleri : glandulae vestibulares majores Willis.T.H. ( ) : İngiliz Cerrahı ve Anatomist poligonum Willisi : Willis poligonu : circulus arteriosus cerebri

27 nervus Willisi :Willis siniri : nervus accessorius Winslow. J.B. ( ) : Fransız Anatomist foramen Winslowi : Winslow deliği : foramen epiploicum : foramen bursa omentalis Wrisberg. H.A. ( ) : Alman Anatomist cartilago Wrisberge : Wirsberg kıkırdağı :cartilago cuneiformis ganglionum Wrisbergi :Wrisberg ganglionu :ggl.cardiacum Zinn.J.G. ( ) : Alman Anatomist arteria Zinni : Zinn atardamarı : arteria centralis retinae SIFATLAR : ADJECTİVA İsimlerin vasıf ve karakterlerini tanımlayan kelimeler olan Sıfatları, NİTELEME SIFATLARI SAYI SIFATLARI İŞARET SIFATLARI SORU SIFATLARI MÜLKİYET SIFATLARI na ayırabildiğimiz gibi TEKİL SIFATLAR ve ÇOĞUL SIFATLAR olarak da ayırabiliriz. Yine isimlerde olduğu gibi masculin : erkek (m ), femininus : dişi (f) ve cinsiz : nötr (n) ye sahip olan sıfatlarında değişik durumları mevcuttur ve bu üç cinsinde isimlerde olduğu gibi çekimleri yapılır. Örneğin : Longus : uzun sıfatının üç cinsine ait tekil ve çoğulları aşağıdaki gibi çekilir. TEKİL : SİNGULAR Masculinus (m ) longus ( : uzun ) Yalın Femininus (f ) longa Neutre ( n ) lonum

28 ÇOĞUL :PLURAL Masculinus (m ) longi ( : uzunlar ) Yalın Femininus (f ) longae Neutre ( n ) longa magnus : büyük sıfatının üç cinsine ait tekil ve çoğulları ise ; TEKİL : SİNGULAR Masculinus ( m ) magnus : büyük Yalın Femininus (f ) magna Neutre ( n ) magnum ÇOĞUL : PLURAL Masculinus (m ) magni Yalın Femininus (f ) magnae Neutre (n ) magna lateralis : yan, yanda sıfatının üç cinsine göre tekil ve çoğulları, TEKİL : SİNGULAR Masculinus (m ) lateralis Yalın Femininus (f ) lateralis Neutre (n ) laterale ÇOĞUL : PLURAL Masculinus (m ) laterales Yalın Femininus (f ) laterales Neutre (n ) lateralis

29 alveolaris : boşluklu sıfatının üç cinsine göre çekimleri ise, TEKİL : SİNGULAR Masculinus (m ) alveolaris Yalın Femininus (f ) alveolaris Neutre ( n ) alveolare ÇOĞUL : PLURAL Masculinus ( m ) alveolares Yalın Femininus ( f ) alveolares Neutre ( n ) alveolaria şeklinde yapılır. Sıfatlar, vasıf ve karakterlerlerini tanımladıkları isimlerin cinslerine uyarlar.yani bir tamlamada isim hangi cinste ise onu tanımlayan sıfat da o cinstendir. Örneğin : Caput longum :uzun baş Latince Tıp Terimleri arasında kullanılan sıfatların hemen çoğunlukla Niteleme ve Sayı Sıfatları olması nedeniyle bizde yalnız bu 2 çeşit sıfat ; 1- NİTELEME SIFATLARI (QUALİFİCATİF ) 2- SAYI SIFATLARI ( NUMERAL ) sıfatlar üzerinde duracağız. 1- NİTELEME SIFATLARI (QUALİCİFATİF ) Niteleme sıfatlarının bilinen 3 derecesi vardır. Bunlar, a- POZİTİF : Normal durumu niteleyen b- KOMPERATİF : Karşılaştırmalı durumu niteleyen c- SUPERLATİF : Mübalağalı, abartmalı durumu niteleyen sıfatlardır. ÖRNEKLER : 1. Longus : uzun sıfatını ele alırsak,

30 Pozitif : Normal Longus : uzun Comperativa :Karşılaştırmalı Longior : daha uzun Superlativ :Abartmalı Longissimus : en uzun 2. Superius : üst sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal Superus : üst Comperativa :Karşılaştırmalı Superior : daha üst Superlativ : Abartmalı Supremus : en üst 3.Magnus : büyük sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal Comperativa :Karşılaştırmalı Superlativ :Abartmalı Magnus : büyük Major : daha büyük Maximus : en büyük 4.Parvus : küçük sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal parvus : küçük Comperativa : Karşılaştırmalı minor : daha küçük Superlativ : Abartmalı minimus : en küçük 5.inferus : alt sıfatını ele alırsak, Pozitif : Normal inferus : alt Comperativa : Karşılaştırmalı inferior : daha alt Superlativ :Abartmalı infimus : en alt Bu sıfatların üç niteleme derecesinden ( 1- Normal:pozitiv, 2- Karşılaştırmalı :comperativa, 3- Abartmalı : superlativ ) başka bir de yukarıda işaret edildiği gibi cinslerini de unutmamak gerekir. ÖRNEKLER : 1- Superior :üst sıfatı, Masculinus ( m ) erkek superior Femininus ( f ) dişi superior Neutre ( n ) cinssiz superius 2- Longus : uzun

31 Masculinus ( m ) erkek longus Femininus ( f ) dişi longa Neutre ( n ) cinssiz longum 3- anterior : ön Masculinus ( m ) erkek anterior Femininus ( f ) dişi anterior Neutre ( n ) cinssiz anterius 4- magnus : büyük Masculinus ( m ) erkek magnus Femininus ( f ) dişi magna Neutre ( n ) cinssiz magnum 5- major : büyük Masculinus ( m ) erkek major Femininus ( f ) dişi major Neutre ( n ) cinssiz majus 6- minor : küçük Masculinus ( m ) erkek minor Femininus ( f ) dişi minor Neutre ( n ) cinssiz minus Böylece üç ayrı cins gösteren niteleme sıfatlarının (Qualificativ ) çekimi de her üç cins için ayrı ayrı ve isimlerde olduğu gibi yapılır. Tıp terimleri arasında yer alan bu tür sıfatlar yalnız tekil ve çoğul yalın halleri ile geinitiv ( - in halinde ) halinde olduğundan burada yalnız bununla ilgili örnekler vereceğiz. Longus Longa Longum un çekimi şöyledir. 1- TEKİL : SİNGULAR longus longi ÇOĞUL : PLURAL longi

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ İstanbul 2005 1 Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL TANIMLAR İNSAN ANATOMİSİ (anatomia humana) ana : artı,

Detaylı

Anatomi Ders Notları

Anatomi Ders Notları REGİONES CORPORİS ( VÜCUT BÖLGELERİ) İ OLUŞTURAN OLUŞUMLAR Regiones capitis Regiones colli Regiones pectoris Regiones abdominis Regiones dorsi Regiones membri thoracici Regiones membri pelvini REGİONES

Detaylı

Systema Respiratorium

Systema Respiratorium SOLUNUM SİSTEMİ NASUS Systema Respiratorium 2005-2005 LARYNX 1 PULMO Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü. Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı CANLILAR ALEMİNDE SOLUNUMUN TEMEL DÜZENLENİŞİ İNSAN Ductus

Detaylı

ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Ünite Hakkında Öğrenme Hedefleri Üniteyi Çalışırken

ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Ünite Hakkında Öğrenme Hedefleri Üniteyi Çalışırken ANATOMİ YE GİRİŞ Anatomi Terminolojisi [Terminologia Anatomica] Terminoloji Tanımı ve Anatomi Terminolojisinin Gelişimi Normal Anatomik Pozisyon Yer ve Durum Tarifinde Kullanılan Terimler Vücudun Ana Bölümleri

Detaylı

SYSTEMA RESPIRATORIUM. Doç. Dr. Vatan KAVAK

SYSTEMA RESPIRATORIUM. Doç. Dr. Vatan KAVAK SYSTEMA RESPIRATORIUM Doç. Dr. Vatan KAVAK SYSTEMA RESPIRATORIUM Üst solunum yolları: Burun boşluğu (cavitas nasi) Yutak (pharynx) Alt solunum yolları: Gırtlak (larynx) Büyük hava yolu (trachea) Akciğer

Detaylı

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii

BAŞ VE BOYUN. Cranium ve Fossa Cranii BAŞ VE BOYUN 1 Cranium ve Fossa Cranii Cranium (Kafa iskeleti): Santral sinir sistemi yapılarını içeren Neurocranium ve yüz iskeletini oluşturan Viscerocranium dan oluşur. Calvaria (Kafatası): Frontal,

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

Mandibula ya Tutunan Kaslar

Mandibula ya Tutunan Kaslar Mandibula ya Tutunan Kaslar Journal of Clinical and Analytical Medicine Musculus Temporalis Fossa temporalis i doldurur. Fossa temporalis ve fascia temporalis ten başlar. Ramus mandibulae nin üst ön bölgesinde

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT GASTER-VENTRİCULUS (MİDE) Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT ÖĞRENİM HEDEFLERİ Midenin yerini Midenin kenar,delik ve duvarlarını Midenin bölümlerini ve tabakalarını Midenin damar ve sinirlerini öğrenmek Karın

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİ 8. HAFTA Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNDİRİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ Canlı organizmaların hayatlarını devam ettirebilmeleri için enerji almaları gerekmektedir.

Detaylı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı giris Temel Anatomi Terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması Tekil çoğul yapısı Kısaltmalar Tıp terminolojisinde sık kullanılan

Detaylı

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD MUSCULI FACIALES Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD Musculi capitis Musculi capitis (Başın Kasları) iki grupta incelenir: A)Yüz kasları (Musculi faciales) B)Çiğneme kasları (Musculi

Detaylı

Kalp ve Pericardium un Anatomisi

Kalp ve Pericardium un Anatomisi Kalp ve Pericardium un Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Cenk Kılıç Şekil 1. Göğüs boşluğunda kalbin yerleşimi Kalp Mediastinum medium tadır (Şekil 1).

Detaylı

Solunum yolları Solunum yolları

Solunum yolları Solunum yolları Solunum yolları Üst solunum yolları; nasus (burun), pars nasalis pharyngis (burun yutağı) ve larynx (gırtlak) şeklinde, Alt solunum yolları; trachea (soluk borusu), bronşlar (büyük hava yolları), akciğerler

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Dış genital organlar(vulva, pudendum femininum) (Organa genitalia feminina externa) Mons pubis Labium majus pudendi Labium minus pudendi Dış genital organlar(vulva, pudendum femininum)

Detaylı

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron)

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron) KRANİAL SİNİRLER Sinir adı Lif özelliği Çekirdek sahası / beyin sapında ilişkili çekirdekler Craniumdan giriş veya çıkış yeri İlgili ganglionlar inervasyon sonlanması Duyu inervasyon sonlanması Korteks

Detaylı

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde...

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde... Değerli Meslektaşlarım, Sınavda açıkçası farklı tarzda anatomi soruları sorulmuş. Anatomi zaten ağır bir bilim dalıdır. Ancak, sanki Eski sorulardan sormayalım bunu hemen bilirler tarzı bir yaklaşımla

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Baleybelen Müfredatı

Baleybelen Müfredatı Baleybelen Müfredatı Dil veya Lisan, İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal veya yapay bir araç, kendisine özgü kuralları olan ve ancak bu kurallar içerisinde gelişen canlı bir varlık, temeli tarihin

Detaylı

Medulla SpinalisÆin Arterleri

Medulla SpinalisÆin Arterleri Santral Sinir Sisteminin Damarlar Prof. Dr. M³rvet Tuncel Medulla SpinalisÆin Arterleri ò A. vertebralis û A. spinalis anterior û A. spinalis posterior ò Rr. radiculares ò A. vertebralis Rr. radiculares

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale DIAPHRAGMA PELVIS Apertura pelvis inferior u kapatır Urethra, canalis analis ve kadınlarda ek olarak vagina tarafından delinir İki taraf m. levator ani ve m. ischiococcygeus (m.

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT NASUS Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Nasus-Burun Solunum ve koku alma organı Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü Havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, süzülmesi Kokunun alınması Sesin amplifikasyonu

Detaylı

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ ÖĞRETİM

Prof. Dr. Sadettin TIPIRDAMAZ ÖĞRETİM A-GENEL BİLGİLER 1 ANABİLİM DALI ANATOMİ 2 DERSİN KODU VE ADI ANATOMİ II 3 DERSİN KREDİSİ ULUSAL AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) T U 3 4 4 DERSİN TÜRÜ Zorunlu 5 DERSİN DÖNEMİ II. Dönem 6 DERSİ VEREN

Detaylı

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği)

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği) iskelet sistemi 1 KAFATASI Ossa cranii (kranyum kemikleri) Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Os frontale komşuluk Arcus superciliaris (kaş arkı) Os frontale önden görünüm Os ethmoidale ve ilgili yapılar

Detaylı

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Medulla Spinalis. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi. Medulla Spinalis. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 231 Fonksiyonel Nöroanatomi Medulla Spinalis yrd. doç. dr. emin ulaş erdem Medulla spinalis (omurilik) kabaca silindir şeklindedir. Yukaruda foramen magnum dan başlar ve medulla obolgata ile devam

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner KALE

Dr. Ayşin Çetiner KALE Dr. Ayşin Çetiner KALE THORAX thorax duvarı cavitas pleuralis ler pulmones mediastinum THORAX thorax duvarı cavitas pleuralis ler pulmones mediastinum THORAX Solunum Yaşamsal organların korunması Geçişler

Detaylı

ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM)

ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM) ÜROGENİTAL SİSTEM (ÜRİNER SİSTEM VE GENİTAL SİSTEM) BÖBREK (REN) Metabolizmanın artık ürünlerini kan plazmasından elimine etmek Elektrolit-sıvı dengesini sağlamak Erythropoietin salgılamak Renin salgılamak

Detaylı

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER 1999 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Üst sınır; BOYUN oksipital kemiğin protuberentia occipitalis i temporal

Detaylı

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar sindirim sistemi 1 CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar 2 CAVITAS ORIS (AĞIZ BOŞLUĞU) Vestibulum oris Labia

Detaylı

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler N.facialis Somatomotor, duyusal ve parasimpatik For.stylomastoideum Somatomotor lifleri: Nuc.nervi facialis Yüzün mimik kasları, M.buccinator, platysma M.stapedius,M.stylohyoideus M.digastrcus un arka

Detaylı

DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM

DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM 2011-2012 DERS YILI 2. SINIF ANATOMİ FİNAL SINAVI 03 OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Akciğerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevap: D a) Apex pulmonis üst noktası, 1. kosta boynu önünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT BÖLÜM II GÖĞÜS. ABDOMEN (Karın) BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SIRT ŞEKİL 1. Sırt Kasları- Yüzeysel tabaka 1 ŞEKİL 2. Sırt Kasları- derin tabaka 2 ŞEKİL 3. Suboksipital bölge kasları 3 ŞEKİL 4. Columna vertebralis 4 ŞEKİL 5. Meninges spinales 5

Detaylı

KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI

KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI Doç. Dr.Vatan KAVAK ANATOMİ Kalbin İskeleti Anulus fibrosus Kalp deliklerinin etrafında yer alırlar. Trigonum fibrosum dexter Trigonum fibrosum

Detaylı

SYSTEMA UROGENITALE. Doç. Dr. Ercan TANYELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

SYSTEMA UROGENITALE. Doç. Dr. Ercan TANYELİ. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı SYSTEMA UROGENITALE Doç. Dr. Ercan TANYELİ İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı SYSTEMA UROGENITALE ORGANA URINARIA ORGANA GENITALIA ORGANA GENITALIA MASCULINA (INTERNA-EXTERNA) ORGANA GENITALIA

Detaylı

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR

TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR TEMEL ANATOMİ SORU VE CEVAPLAR 1) Lenf Sisteminin Bölümleri nelerdir? CEVAP: Lenf damarları, Lenf düğümleri, Lenfoid dokular, Büyük lenf damarları 2)Büyük lenf damarları hangileridir? CEVAP: Truncus jugularis,

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Pulmones *Apex pulmonis *Basis pulmonis *Margo anterior *Margo inferior *Facies mediastinalis *Facies costalis *Facies interlobaris

Detaylı

Dr. Ayşin ÇetinerKale

Dr. Ayşin ÇetinerKale Dr. Ayşin ÇetinerKale N. facialis Kraniyal sinirlerde bulunan Parasempatik Nükleuslar N. facialis in içerdiği lifler Brankial motor (özel visseral efferent) İkinci faringeal arkustan gelişen yapılarla

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SOLUNUM SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SOLUNUM SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SOLUNUM/ SOLUNUM SİSTEMİ Atmosferdeki oksijenin kana geçmesi, kan dolaşımındaki karbondioksitin atmosfere geri verilmesi

Detaylı

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Kulak yaşadığımız ortamdan ses dalgalarını toplayıp, bu dalgaların meydana getirdiği uyartıları işitme merkezine

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM.En hareketli sinovial eklem tipini işaretleyiniz. a) Ginglymus d) Art. trochoidea b) Art. spheroidea e) Art. plana c) Art. sellaris. Üst

Detaylı

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur.

İspanyol Alfabesi 27 harf ve 2 digraf, yani tek ses veren ikili harf kombinasyonundan oluşur. İspanyolcaya Giriş 2 İspanyolca Latince kökenli bir dil. Alfabesi Latin Alfabesine ufak eklemeler yapılarak oluşturulmuştur. Diğer Latin kökenli dillerle doğal olarak benzerlikler taşır. İtalyanca ile

Detaylı

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Deomed Medikal Yay nc l k Schumacher / Aumüller Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Türkçe Editörleri / Salih Murat Akk n, Tania Marur 16.5 x 24 cm, X + 454 Sayfa 350 fiekil ISBN 978-975-8882-22-9

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

HEPAR (KARACİĞER) Prof.Dr.E.Savaş Hatipoğlu D.Ü.TIP FAKÜLTESİ

HEPAR (KARACİĞER) Prof.Dr.E.Savaş Hatipoğlu D.Ü.TIP FAKÜLTESİ HEPAR (KARACİĞER) Prof.Dr.E.Savaş Hatipoğlu D.Ü.TIP FAKÜLTESİ KARACİĞERİN GÖREVLERİ Protein, yağ, karbonhidrat, bazı vitaminler ve demir DEPO eder. Albumin, protrombin, fibrinojen ve heparin gibi bazı

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale OTONOM SİNİR SİSTEMİ- SEMPATİK Fight or flight GİS in çalışmasını yavaşlatır Kalp atım hızını ve solunum sayısını arttırır Periferik damarlarda vazokonstrüksiyon OTONOM SİNİR SİSTEMİ-

Detaylı

Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum...

Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum... 1 İSKELET -AXIAL İSKELET -APPENDİCULER İSKELET AXIAL İSKELET Cranium Neuracranium Occipitale Parietale Frontale Temporale Sphenoidale Ethmoidale Splanchnocranium Lacrimale Concha Nasalis İnferior Palatinum

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Ünite hakkında Öğrenim hedefleri

SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Ünite hakkında Öğrenim hedefleri SİNDİRİM SİSTEMİ SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim sisteminin bölümleri Ağız boşluğu (Cavitas oris) Yutak (Pharynx) Yemek borusu (Oesophagus) Mide (Gaster) İnce bağırsaklar (Intestinum tenue) Kalın bağırsaklar

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER SİNDİRİM SİSTEMİ Giriş Sindirim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Sindirim Sistemi Organları Sindirim Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Sindirim Sistemi ile İlgili Klinik Terimler

Detaylı

SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNİR SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN SİNİR SİSTEMİ NEDİR? Sinir Sistemi; iç bünye ile dış çevreyi ve ikisini birlikte yöneten fonksiyonel kompleksliğe sahip

Detaylı

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp

Detaylı

b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır.

b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi amaçlanmıştır. ANATOMİ I-DERS TANIMLARI 1-Tanım: Kemikler hakkında genel bilgilerin öğretilmesi. b. Amaç: İnsan vücudunda hareket sistemini oluşturan kemikler ile ilgili genel bilgi öğretilmesi c. Öğrenim Hedefleri:

Detaylı

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI )

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) Cingulum pelvicum (Cingulum membri inferioris) Alt ekstremiteyi gövdeye bağlayan kemiklere genel olarak verilen isimdir. Her iki yanda bulunan os coxae

Detaylı

7 Sindirim Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

7 Sindirim Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 7 Sindirim Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Ağız boşluğunu, Yutak ve yemek borusunu, Mideyi, İnce ve kalın barsağı, Karaciğer ve pankreası, Karın boşluğu ve periton'u öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

Organa genitalia feminina. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

Organa genitalia feminina. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Organa genitalia feminina Organa genitalia feminina externa Mons pubis Labium majus pudendi Labium minus pudendi Clitoris Bulbus

Detaylı

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus CRANİUM (kafatası) Cranium - kafatası Aksial iskeletin en önünde yeralan bölümüdür. İçinde ve üzerinde barındırdığı beyin, duyu organları, sindirim ve solunum sistemlerinin başlangıç bölümlerinin öneminden

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 13 ÜNİTE 13 DUYU ORGANLARI (GÖZ ve KULAK) Göz Anatomisi Göz küresi (bulbus oculi) ve gözün yardımcı oluşumları cavitas orbitalis denilen boşluk içinde yer alır. Cavitas orbita

Detaylı

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEMLER Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEM NEDİR? Vücudumuzdaki kemikler birbirleri ile eklemler vasıtasıyla birleşirler. Eklemleşen kemiklerin yüzeyleri çoğunlukla bir kıkırdak

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi

içindekiler Bölüm 1 - AnATOMiYe GiriŞ Bölüm 2 - iskelet SiSTeMi içindekiler Bölüm 1 - ANATOMİYE GİRİŞ 1.1. GENEL BİLGİLER...3 1.1.1. Anatominin Tanımı...3 1.1.2. Anatominin Kısımları...3 1.2. ANATOMİK TERİMLER VE AÇIKLAMALARI...4 1.2.1. Anatomik Pozisyon...4 1.2.2.

Detaylı

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 6 Solunum Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Üst solunum yollarını, Alt solunum yollarını, Akciğerleri, Gögüs boşluğunu öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Üst Solunum Yolları: Burun Yutak

Detaylı

BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ

BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ ANATOMİ BAŞ VE BOYUN Cranium (Kafa) Kemikleri Santral sinir sistemi yapılarını içeren Neurocranium ve yüz iskeletini oluşturan Viscerocranium dan oluşur. Neurocranium: Beyin ve beyinciğin

Detaylı

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar solunum sistemi 1 TORAKS (GÖĞÜS) DUVARI Toraks (göğüs) Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar Toraks duvarı kasları 2 SOLUNUM

Detaylı

MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ

MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ Çağdaş OTO ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik.

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik. HEDEFLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER İnsan vücudu bölgeleri Karın boşluğunun anatomik bölgeleri Karın boşluğu kadranları ve bu kadranlarda bulunan organlar Anatomik yönler ve taraflar Vücudun ön tarafında

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Merkezi Sinir Sistemi Encephalon Medulla spinalis PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Spinal sinirler (31 çift) Kraniyal sinirler (12 çift) Toplam 43 çift periferik sinir Nöron Sinir sisteminin

Detaylı

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I )

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) Pars libera membri inferioris Uyluk, bacak ve ayak iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) İnsan vücudunun en uzun kemiğidir, uyluk kemiği de

Detaylı

TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV

TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV TF 100 DÖNEM I KURULLARA GÖRE ANATOMİ DERS İÇERİKLERİ TEMEL TIP BİLİMLERİ DERS KURULU IV Konu: Anatomiye Giriş Anatomi Terminolojisi Amaç: Anatominin Bilimsel tanımını kavramak, tıp eğitimindeki önemini

Detaylı

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE

Dr. Ayşin ÇETİNER KALE Dr. Ayşin ÇETİNER KALE İç genital organlar (Organa genitalia feminina interna) Ovarium Tuba uterina Uterus Vagina Tuba Uterina Ovarium Uterus Vagina Ovarium Dişi germ hücrelerini barındırır Östrojen ve

Detaylı

SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ

SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ Sevda CANBAY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANATOMĠ (TIP) ANABĠLĠM

Detaylı

MEZODERMDEN MEYDANA GELENLER

MEZODERMDEN MEYDANA GELENLER MEZODERMDEN MEYDANA GELENLER ÜROGENİTAL SİSTEMİN GELİŞMESİ İntermedier mezodermin ürogenital plak adı verilen bölgesinden meydana gelir.( Sidik kesesi ve üretra epiteli hariç ) Önce üriner sistem sonra

Detaylı

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde KASLAR Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde çalışır. İnsan vücudunda 630 civarında kas vardır.

Detaylı

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu)

Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Büyük Ünlü Uyumu (Kalınlık-İncelik Uyumu) Türkçede 8 tane ünlü harfin 4 tanesi kalın, 4 tanesi ince ünlüdür. Büyük ünlü uyumu bir kelimedeki ünlü harflerin ince veya kalın olmasıyla ilgilidir. Kalın Ünlüler:

Detaylı

indekiler Gm ve genel anatom Veteriner anatomi tarihi..

indekiler Gm ve genel anatom Veteriner anatomi tarihi.. indekiler Gm ve genel anatom Veteriner anatomi tarihi.. Hayvan vücudunun yönlü terimleri ve düzlemleri...6 O rganlarda ve organsistemlerinde hayvan vücudunun bölünmesi... 6 Hareket aygıtları (apparatus

Detaylı

TME Hafta Ders Notları

TME Hafta Ders Notları TME 110 6. Hafta Ders Notları Akorlar Şimdiye kadar müziğin yatay yapılarıyla (melodi, gam) ilgilendik. Bu bölümde müziğin dikey yapısını, yani armoniyi inceleyeceğiz. Bir eseri icra ederken, kimi zaman

Detaylı

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins Baş & Boyun Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Eray Tüccar Cilt 3 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ Wolter Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Baş ve Boyun

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi HEDEFLER İÇİNDEKİLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Spinal sinirleri tanımlayabilecek,

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) Kulak Anatomisi Hakkında Genel Bilgiler İşitme Yolları Anatomisi Kulak ile İlgili Terimler TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ Bu üniteyi

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ DOLAŞIM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Samet KAPAKİN

ÜNİTE ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ DOLAŞIM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOLAŞIM SİSTEMİ Giriş Dolaşım Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Dolaşım Sistemi Organları Dolaşım Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Dolaşım Sistemi ile İlgili Klinik Terimler TIBBİ

Detaylı