JEOTURİZM PANELİ ve GEZİ NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEOTURİZM PANELİ ve GEZİ NOTLARI"

Transkript

1 KULA ÖLGE TOPLANTISI JEOTURİZM PANELİ ve GEZİ NOTLARI Haziran 2010

2 KULA ÖLGE TOPLANTISI JEOTURİZM PANELİ ve GEZİ NOTLARI Hazırlayanlar Gonca GÜRLER ve Gonca NALCIOĞLU Haziran

3 3

4 4

5 5

6 GĠRĠġ MTA Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Doğa ve Çevre Derneği nin ortaklaģa yürütmekte oldukları Türkiye Jeolojik Miras Alanları Envanteri Projesi kapsamında, Kula ölgesi Jeolojik Miras ve Jeoturizm Paneli tarihinde Kula elediyesi Toplantı Salonunda gerçekleģtirilmiģtir. u toplantıya ev sahipliği yapan Kula elediyesi aģkanı Selim AġKIN a, düzenleme kurulunda görev alan Nuran SEVĠMLĠ AKKOÇ, Mahmut Emir FĠLĠK, Hakan MUTAF a ve emeği geçen tüm belediye çalıģanlarına, ayrıca kitapçığın hazırlanmasında yardımcı olan Dr.Evren ATAKAY GÜNDOĞDU ya TÜJEMAP Koordinatörlüğü adına teģekkür ederiz. Kula nın helikopterle çekilmiģ görüntülerinin yer aldığı slayt gösterisi ile baģlayan panelin sunuģunu Kula elediyesinden Nuran Sevimli AKKOÇ yaptı. Panelin açılıģ konuģmasını yapan Kula elediye aģkanı Selim AġKIN, Kula nın son derece değerli jeolojik, tarihi ve kültürel miras özellikleri ile Türkiye nin jeoturizm noktasında değerlendirilebilecek, buna uygun planlama ve koruma programlarının yapılacağı ender yörelerden biri olduğunu belirtti. Günden güne artan çevresel sorunların önemine ve alınması gereken önlemlerin aciliyetine vurgu yapılan açılıģ konuģmalarında Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu aģkanı Mutlu Gürler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ġube Müdürü Erol KURU; jeolojik mirasın korunması ve jeoturizmin geliģtirilmesi sayesinde çevre bilincinin yaygınlaģmasına önemli katkılar sağlanacağına iģaret ettiler. AçılıĢ konuģmalarının ardından TÜJEMAP Proje Koordinatörü Gonca GÜRLER, projenin tarihçesi, bugüne kadar yapılan ve planlanan çalıģmalar ile ilgili bir sunum yapmıģtır. Kula Kaymakamı Muzaffer ġahġner, Kula elediye aģkanı Selim AġKIN, Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz SAVAġÇIN, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Altan TÜRE, Manisa Orman ve Çevre Ġl Müdürü Yahya GÜNGÖR, Manisa Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç KARAKÖSE, Manisa Müze Müdürü Müesser TOPAġ, TÜJEMAP Koordinasyon irimi adına; Dr. Gonca NALCIOĞLU, Dr. Evren ATAKAY GÜNDOĞDU ve Jeoloji Yük. Müh. Mustafa MERCAN, elediye Meclis Üyeleri, çok sayıda vatandaģ ve ilgili kamu kurumlarından, yönetici ve konu uzmanı temsilcilerin de katıldıkları toplantıda ev sahipliğini Kula elediyesi üstlendi. Sunumun ardından, Kula ölgesi Jeolojik ve Jeoturizm Potansiyeline yönelik düzenlenen panel baģlamıģtır. Panelin baģkanlığını Doğa ve Çevre Derneği aģkanı Mutlu GÜRLER yapmıģtır. GÜRLER, konuģmasında yer bilimleri meslek topluluğu ekseninde, alan koruma çalıģmalarının tarihsel geliģimi hakkında bilgiler vermiģtir. Ayrıca mevcut protokolün organizasyon yapısı, iģleyiģi, hedefleri ve Avrupa da bu konuda yapılan çalıģmalar ile ülkemizdeki yasal mevzuatın, jeolojik koruma konusunda sahip olduğu çerçeve hakkında bilgi ve deneyimlerini aktarmıģlardır. Panelistlerden Prof. Dr. Yılmaz SAVAġÇIN ve Altan TÜRE, Kula ölgesinin Jeoturizm Potansiyeli ve Kula yöresinde yer alan Jeolojik Miras öğeleri hakkında, DKMP Genel 6

7 Müdürlüğü Milli Parklar ġube Müdürü Erol KURU, Milli Parkların Jeoturizme bakıģ açısı ve var olan koruma statüleri hakkında, Manisa Kültür ve Turizm Müdürü Erdinç KARAKÖSE ise, korunan alanların ülkemiz açısından önemi hakkında bilgi vermiģlerdir. Panel sonunda gerçekleģtirilen soru-cevap bölümüyle, izleyicilerin tartıģmalara ve değerlendirmelere doğrudan katılımları sağlanarak, jeolojik miras, jeoturizm ve jeolojik koruma gibi kavramlar hakkında ortak kanaat oluģturulması hedeflenmiģtir. Panelde, MTA adına Dr. Erol TĠMUR a, TÜJEMAP Koordinatörlüğü adına Gonca GÜRLER e, Doğa ve Çevre Derneği adına Mutlu GÜRLER e, DKMP adına Erol KURU ya ve Prof. Dr. Yılmaz SAVAġÇIN a Kula elediyesi tarafından plaket verildi. A C D E F Foto 1. A,,C,D,E,F: Panelin açılıģ töreninden görüntüler. 7

8 Panel Sonrasında Kula elediyesi ev sahipliğinde yapılan yemekli değerlendirme toplantısında, tüm katılımcı akademik ve teknik kurul üyelerinin ortaklaģtıkları temel prensipler aģağıda sıralanmaktadır: 1. Ülkemizin jeolojik miras alanındaki kaynak değerlerinin envanter çalıģması sonrasında ortaya çıkarılması hedefi, alan koruma çalıģmaları açısından son derece büyük öneme sahiptir. Son iki yılda bu hedef doğrultusunda kat edilen mesafenin, bu alanda süren bilgi kopukluklarının giderilmesi yanı sıra, yeniden bir heyecan dalgası yarattığı, belirgin biçimde hissedilmeye baģlanmıģtır. 2. Akademik ve teknik danıģma kurullarının yapılanması ve iģleyiģ Ģeması, kurumsal bir alt yapının yasal dayanağı olması bakımından iģlevsel ve yararlı bir rol üstlenmekte olduğu, ilan sürecine taģınan pilot sahalardaki çalıģmalarda, daha iyi biçimde anlaģılmıģtır. 3. Protokol ortaklarının, özellikle MTA Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüklerinin kurumsal destekleri ile Doğa ve Çevre Derneği nin kamuoyu oluģturulması ve Gönüllü Akademik danıģma hizmetlerinin sağlanılması noktasındaki katkıları; protokolün hedeflerine ulaģabilmesi için büyük önem taģımaktadır.. 4. Jeolojik Miras çalıģmalarının ülke çapında yaygınlaģtırılarak bu alanda ihtisas yapacak yeni araģtırmacılara alt yapı oluģturabilmek için, öncelikli olarak pilot alan çalıģmalarının sonlandırılarak, ilan çalıģmalarına ve planlama çalıģmalarına ağırlık verilmesi yerinde olacaktır. 5. Ġlan çalıģmaları için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanılması son derece önem taģımaktadır. u kapsamda, Konya Karapınar Havzası, Mersin Mut Miyosen Havzası ve GümüĢhane Artabel Havzası ile Kula Yanık Ülke Volkanik ölgesi gibi pilot alanlarda, gerek duyulan planlamaya esas çalıģmaların da, protokol çerçevesi içerisinde karģılıklı bilgi ve deneyim aktarımları ile Doğa ve Çevre Derneği koordinasyonunda hayata geçirilmesi gerekmektedir. 6. ölge Toplantılarının kamuoyu oluģturulması ve bu uzmanlık alanına ilgi duyan doğa bilimleri araģtırıcılarının yanı sıra gönüllü doğa dostlarının sürece katılması bakımından büyük öneme sahip olduğundan hareketle, daha sık periyotlarda ve iyi organize olmuģ geniģ katılımlı etkinliklerin, bir program dahilinde sürdürülmesinde yarar görülmektedir. 7. Ülkemizin jeolojik miras kaynaklarını araģtırıp bulmak, bilinen alanlar içinden en iyi temsil kabiliyetine sahip olanları belirleyerek planlamak ve ülke turizmine alternatif gelir kaynakları yaratma hedefine dönük Jeolojik Miras Ulusal Envanter Protokolü nün, geliģen ihtiyaçlar kapsamında yeni ek protokollerle güçlendirilmesi, katılım, kaynak ve bilgi desteğini artıracaktır. 8. Jeolojik Miras ve Ekolojik kaynak değerler açısından çok büyük bir potansiyele sahip Kula da yapılan Jeolojik Miras Alanları Envanteri ölge Toplantısı ve ardından yürütülen arazi çalıģmaları, gerek ülkemiz gerekse bölgemiz açısından alternatif turizm arayıģları için, son derece önemli bir baģlangıç olacaktır. 8

9 Tablo 1. TÜJEMAP Kula ölge Toplantısı Kurumsal Katılımcılar Listesi TÜJEMAP Kula ölge Toplantısı Katılımcılar Listesi; Kurumu - Görevi Yürütücü KuruluĢ Temsilcileri Mutlu Gürler Doğa ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu aşkanı Gonca Gürler MTA Genel Müdürlüğü -TUJEMAP Proje Koordinatörü Erol Kuru Doğa Koruma ve Milli Parklar Gen. Md. Milli Parklar Şb. Md. TÜJEMAP Proje Koordinatörlüğü Dr. Gonca Nalcıoğlu MTA Genel Müdürlüğü - TUJEMAP Proje Koordinatör Yrd. Mustafa Mercan MTA Genel Müdürlüğü - TUJEMAP Proje Sekretaryası Saadet Potoğlu MTA Genel Müdürlüğü - TUJEMAP Proje Sekretaryası TÜJEMAP Akademik DanıĢma Kurulu Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Raif Kandemir Gümüşhane Üniversitesi Akademik Danışma Kurul Üyesi TÜJEMAP Teknik DanıĢma Kurulu Üyeleri Dr. Evren Atakay Gündoğdu MTA- Teknik Danışma Kurulu Üyesi Düzenleme Kurulu Üyeleri Nuran Sevimli Akkoç Kula elediyesi Mahmut Emir Filik Kula Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma Derneği Hakan Mutaf Kula Eğitim ve Gençlik Derneği Katılımcılar Muzaffer ġahiner Kula Kaymakamı Selim AĢkın Kula elediye aşkanı Prof.Dr.Yılmaz SavaĢçın Tunceli Üniversitesi Yahya Güngör Manisa Orman ve Çevre İl Müdürü Erdinç Karaköse Manisa Kültür ve Turizm Müdürü Müesser TopbaĢ Manisa Müze Müdürü Öğr.Gör. Altan Türe Dokuz Eylül Üniversitesi Tanzer Yergün Doğa ve Çevre Derneği 9

10 A C D Foto 2. A,,C,D; Toplantı salonundan görünümler 10

11 A Foto 3. A,; Toplantı sonrası toplu fotoğraflar 11

12 TÜJEMAP KULA ÖLGESİ JEOLOJİK MİRAS POTANSİYELİ ÖLGE TOPLANTISI TEKNİK GEZİ PROGRAMI HAZİRAN HAZİRAN 2010 ÇIKIŞ SAATİ 10:00 1. Peri acaları ve Tabala Kalesi 2. Sarnıç-Çakırca Köylerinden Jeotermal Sahaya geçiş 3. Emir Kaplıcaları, Arkeolojik kalıntılar 4. Gediz çevresinde doğal çıkış fokurdakları 5. Gediz çevresi bazalt sütunları-bazalt gülleri 6. Öğle Yemeği 7. Sandal ve çevresi 8. Yunus Emre ve Carullah in Süleyman Camii 9. Dönüş 10.Akşam Yemeği 23 HAZİRAN 2010 ÇIKIŞ SAATİ 10:00 1. Divlit Yanardağı ve çevresi 2. Lav akıntıları Gediz ve Geren Çayı boyunca 3. Gölde Köyü ve çevresi 4. Öğle Yemeği 5. Kula Kentsel Sit Alanı ve çevresi 6. Dönüş 7. Akşam Yemeği Not: Gezi programı, Kula ölgesinde üç evreli süreçte gerçekleşen volkanik faaliyetler baz alınarak hazırlanmıştır. 12

13 Kula ölgesinin Genel Jeolojisi Kula ölgesinde, temelde Paleozoik yaģlı Menderes masifinine ait metamorfik kayaçlar yer almaktadır. u kayaçlar gözlü gnayslar, mikaģist, kuvars muskovit Ģist, granat Ģist, klorit Ģistlerden oluģmaktadırlar. u birimlerin üzerinde Permo-Triyas yaģlı dolomitik mermerler gelmektedir. Mesozoyik birimlerini gri mavimsi- beyaz renkli dolomitik kireçteģları ve Vezirler Melanjı olarak adlandırılan ofiyolitik melanj kayaları oluģturmaktadır. Ofiyolitik melanj birimleri üzerine Tersiyer yaģlı birimler uyumsuzlukla gelir. ölgede Tersiyer Alt Miyosen yaģlı Kurtköyü formasyonu ile baģlar. Ultramafik kayaç blok ve çakıllarından oluģan yeģil renkli konglomera ve kumtaģlarından oluģmaktadır. u birimlerin üzerine konglomera, kumtaģı, silttaģı, killi kumlu kireçtaģı ardalanmasından oluģan Orta-Üst Miyosen yaģlı Yeniköy formasyonu gelmektedir. u birimler yer yer de tüfit ardalanmaları içerirler. u birimlerle eģ yaģlı riyolit, riyodasit bileģimli volkanik kayaçlar, Dikendere volkanikleri olarak adlandırılmıģtır (Ercan vd. 1980) (ġekil 1). ölgede Pliyosen konglomera, kumtaģı, tüfit, kiltaģı marn ve kireçtaģı ardalanmasından oluģan Ahmetler formasyonu ile baģlamaktadır. Genellikle gri-beyaz, açık sarı renklerde olup yataya yakın eğimle düzgün katmanlar sunarlar. u bölgede sedimanter kayaçlarla eģ yaģlı olarak andezitik karakterli volkanizmada etkin olmuģ, kül ve piroklastik malzeme de yer yer akarsularla taģınarak uygun yerlerde tüfit katmanlarını oluģturmuģtur. u sedimanter kayaçlar akarsu ürünü olarak ve çoğunlukla yersel vadilerde oluģtuklarından değiģken özellikler gösterirler. Metamorfik kayaçlardan malzeme alarak oluģtukları havzalarda açık mavi, açık yeģil renkli olup, tipik renkleri ve içerdikleri mika pullarının parıltılarıyla göze çarparlar. azı yerlerde de aģınma sonucu Peri bacaları Ģeklinde oluģumlar izlenmektedir (Foto.4, 5). u birimlerin üzerine ise uyumlu olarak yaklaģık 250 m kalınlığa ulaģan Ulubey formasyonu olarak isimlendirilen gölsel kireçtaģları gelmektedir. Üst Pliyosen in sonlarına doğru bölgede yeni bir volkanik etkinlik geliģmiģ ve bazalt ve bazaltik andezitik türde lavlar oluģmuģtur (Ercan vd. 1980) (ġekil 1). ÇalıĢma alanında Kuvaterner Asartepe formasyonu, taraçalar, travertenler, yamaç molozları, eski ve yeni alüvyonlar, ve Kula volkaniklerinden oluģmaktadır. Asartepe formasyonu akarsu ortamında oluģmuģ kızıl, turuncu renkli kireç, kil, tüfit çimentolu konglomera-kumtaģı ardalanması Ģeklinde gözlenmektedir (ġekil 1). Kula volkanikleri çalıģma alanındaki en genç volkanizma olup 3 evrede gerçekleģtiği belirlenmiģtir (ġekil 1). I. Evre urgaz Volkanikleri, II. Evre Elekçitepe Volkanikleri, III. Evre ise Divlittepe volkanikleri 13

14 olarak isimlendirilmiģtir (Ercan vd. 1980). Volkanik ürünlerin çıkıģ noktalarını çatlaklarla, curuf konileri ve maar gibi monujetenik yapılar oluģturmaktadır. Kula volkanik ürünleri karasal ortamda meydana gelmiģtir. ununla beraber maar ve lokal olarak gerçekleģmiģ yastık lav oluģumları, volkanizmanın nehir, küçük su birikintileri ve yer altı suyununda yer yer etkilediğini göstermektedir (ġen vd. 2001) Özellikle Kula ilçe merkezi çevresinde geniģ alanlarda yüzlekler vermektedir. Kula ilçe merkezinden batıya doğru Demirköprü baraj gölüne kadar olan alanda gözlenmektedir.kula yöresi Milattan önceki tarihsel zamanlarda bile araģtırıcılar tarafından ilgi çekmiģtir. inlerce yıl önce bu yöreyi dolaģan Yunanlı tarihçi Strabon, bu bölgeye Katakekaumene (yanık ülke) adını vermiģtir. I. Evre; urgaz Volkanikleri: u evreye iliģkin bazaltik lavların Ar/Ar yaģı My (unburry, 1996) ve K/Ar yaģı ise 1.1 My (orsi et.al.1972) olarak tesbit edilmiģtir. Yeniköy formasyonuna ait kaya birimlerini düz bir plato Ģeklinde örtmektedir. Koyu-gri siyah renkte olup, değiģik soğuma yapıları göstermektedir. YaklaĢık 73 km lik bir alan kaplayan ve arazide dik bir morfoloji sunan bu akıntılar, çok iyi geliģmiģ sutun yapıları sunmaktadır (Foto.7A). u evreye ait bazalt çıkıģ noktaları çok net olmamakla beraber, diğer bazalt akıntılarından topoğrafik olarak yüksekte bulunurlar (ġen vd 2001). II. Evre; Elekçitepe Volkanikleri: Genellikle toprak örtüsü tarafından örtülmüģ olup, çıkıģ merkezlerini 49 koni, 4 maar ve 1 adet çatlak oluģturmaktadır. Yayılan akıntının yüzey alanı 200 km yi bulmaktadır. (ġen vd. 2001). K/Ar yaģı 0.3 My (orsi vd. 1972) ve Ar/Ar yaģı ve My (unburry, 1996) olarak bulunmuģtur. Kula bazaltlarındaki hornblendlerin varlığıda bu evre ile baģlamaktadır. III. Evre; Divlittepe Volkanikleri: Kula bazaltlarının son ürünü olan III. Evre bazalt akıntıları çoğunluğu curuf konilerinden oluģan, yaklaģık 40 merkezden çıkmıģ ve akmıģlardır. Lav yayılma noktalarını, 30 adet curuf konisi, 8 adet spatter koni ve 3 çatlak oluģturmaktadır. Üzerinde toprak ve bitki örtüsü olmayan son evre bazalt akıntıları oldukça taze bir görünüm sunmaktadır (ġen vd. 2001). Demirköprü baraj gölü yakınlarında piroklastik ürünler üzerinde insan ayak izleri bulunmuģtur ( Erinç, 1970, Tekkaya 1976, Ercan vd. 1985, Ercan 1993). K- Ar yaģ tayinleri ile III. Evre bazaltlarının yaģı ile yıl olarak bulunmuģtur. (Ercan vd. 1982). Termolüminesans yöntemiyle yapılan yaģ tayininde ise bazaltların yaģı yıl olarak bulunmuģtur (Göksu 1982). Lavlar koyu siyah renkleri ile diğer evrelerden ayırt edilirler. Çok genç oldukları ve iyi korundukları için, bazaltik bir akıntının gösterdiği akma yapılarını net bir Ģekilde gözlemek mümkündür. u tür akıntılarda, yüzey atmosferle temas ettiği için iç kısma göre daha ani soğumaktadır. Alttaki magma daha sıcak olduğu için, üst kısma göre akıģkanlığı fazla olmakta ve akmaya devam etmektedir. Gaz oranına ve lav getirimine bağlı olarak alttaki eriyik ile üstteki katılaģmıģ kabuk arasında yerçekimi ve sürtünme ile ilgili fiziksel bir iliģki baģlar. Üstteki katılaģmıģ kabuk, eğer yeteri kadar kalın ve sağlam ise çatısını koruyarak, altta lav tünelini oluģturmaktadır (Foto.10 G,H). Yapısını koruyamayan kabuklar yer çekimi etkisi ile çökerler ve lav tünelinin büyüklüğüne göre hendekler oluģtururlar. Lavlar bloklu yapıda ve aa lavlara benzerlik göstermektedir (ġen, 2002). 14

15 ġekil.1: Kula ölgesinin Genel Jeoloji Haritası (Ercan vd., 1983). 15

16 Öneri Jeoturizm Güzergâhları Kula Öneri Jeopark Alanı içerisinde ana kaynak değer genç volkanik yapılar olmakla birlikte, çeģitli jeomorfolojik oluģumlar da hem görsel ve hem de bilimsel açıdan dikkat çekicidir. unların yanı sıra tarihi yapılar, kentsel ve arkeolojik sit alanları diğer kaynak değerlerdir. Kaplıcalar ve maden suyu kaynakları ise antik çağlardan beri sağlık turizmi açısından önem taģımaktadır (ġekil 2). ġekil 2: Öneri Jeoturizm Güzergâhları, Durak Noktaları, Kentsel ve Arkeolojik Sit Alanlarını gösteren harita (Yanık Ülke Jeoparkı Kitapçığı, 2009). 16

17 22 Haziran 2010 / SALI 1. DURAK : Kula Peribacaları A C D E F Foto 4. A,,C,D,E,F: Kula Peribacalarından görünümler 17

18 A C D Foto 5. A,,C,D: Kula Peribacalarından görünümler Kula peri bacaları, YurtbaĢı köyünün kuzey doğusunda yer alan dar bir kanyonun yamaçları boyunca gözlenmektedirler. Ġlginç jeomorfolojik Ģekiller sunan bu jeolojik yapılar, birkaç milyon yıl önce oluģan gölsel tortul (sedimenter) kayaçların su ve kuvvetli rüzgarların etkisi ile aģınması sonucu oluģmuģlardır. En üst yüzeyi bazalt katmanı ile örtülü olan bu anıtsal jeolojik yapılar, özellikle gevģek yapılı kayalar üzerindeki kırıklar ve fay hatları boyunca oyulmaya baģlarlar. u iģlev sırasında açığa çıkan kaya kırıntıları ve kumlar rüzgarla birlikte savrularak aģınmayı hızlandırırlar. 18

19 2. DURAK: Jeotermal Saha-Emir Kaplıcaları ve Thermai Thesos Kalıntıları Kula elediyesinden Nuran Sevimli Akkoç ve Sait ozer gezi liderliğinde gidilen Emir Kaplıcaları Kula nın kuzeyinde bulunmaktadır. Kaplıca bünyesinde kullanılan suyun çıkıģ kaynağı 54 santigrat derece ve 3 lt/sn debisindedir. anyo ve içme kürü uygulamaları için kullanılan su, Sağlık akanlığı tarafından onaylanmıģtır. Kaynak toplam 4189,7 mg/lt mineralizasyona sahip bikarbonatlı, flüorürlü sular sınıfında değerlendirilen termal su özelliğindedir. A Foto 6. A,: Emir Kaplıcaları suyun çıkıģ kaynağı Emir Kaplıcaları antik çağda yoğun olarak ziyaret edilmekte ve bu yörede Thermai Thesos (Thesos Hamamları) adlı bir köy bulunmaktaydı. Thermai Thesos un en önemli kalıntısı, hamamların hemen yakınındaki kayalara üç niģ içine oyulan ve Tanrıça Kybele ile Attis mitosundan sahneleri içeren kabartmalardır. Tarihi kayıtlarda bu alanın Roma döneminde hem dini ziyaret hem de tedavi merkezi olarak kullanıldığı anlatılmaktadır. A Foto 7. A,: Thermai Thesos kalıntılarından görüntüler 19

20 3. DURAK: Gediz Irmağı Çevresindeki Doğal Fokurdaklar Gediz vadisi içerisinde Geren ve Gediz nehri boyunca adet fokurdak (doğal çıkıģ kaynağı) bulunmaktadır. unların en sıcağı büyük fokurdak, sıcaklığı 32 derece ve debisi 1,4 lt/sn dir. Toplam mineralizasyonu 3809,2 mg/lt, Ph:6,8 dir. Foto 8: Emir kaplıcaları yolu üzerindeki doğal fokurdak. 4. DURAK: Gediz Irmağı Çevresindeki azalt Sütunları ve azalt Gülleri Kula bölgesinde, günümüzden 1 milyon yıl önce baģlayıp, 12 bin yıl öncesine kadar süren volkanizma faaliyetleri sırasında, sıcak ve akıģkan lavların yüksek basınçla sürekli fıģkırarak çok geniģ alanları kaplamasıyla geniģ bazalt platoları oluģmuģtur. u örtü bazaltların akma sırasındaki soğumaları genellikle dik bazalt sütunlarını oluģturmuģtur. Gediz Irmağı çevresinde, yaklaģık 73 km lik bir alanı kaplayan urgaz volkanikleri içerisinde, çok iyi geliģmiģ bazalt sütunları ve bazalt gülleri gibi yapılar görülmektedir. Plankaya bölgesinde görülen U biçimli soğuma çatlakları da çok ender oluģumlar olup, Katakekaumene açık hava müzesinin bir baģka zenginliğidir (Foto 9). 20

21 A C D Foto 9. A,, C, D: Gediz Irmağı çevresindeki bazalt sütunları ve U biçimli soğuma çatlakları görünümü. Ayrıca Gediz Irmağı üzerinde, Kula ya l3 kilometre uzaklıkta bulunan ahas Köprüsü, Selendi ile Emir kaplıcalarına yüzyıllardır ulaģımı sağlayan tek geçit yeridir. MeĢhur tarihi Türk eylerinden ve Saruhan oğlu ailesinden Hacı Saruhan oğlu Hoca Seyfettin tarafından XV. yüzyılın sonlarında yaptırılmıģtır. Köprünün kemerleri ve mahmaza yapı kireçtaģı ile örülmüģ, kalan bölümlerde moloz taģ kullanılmıģtır. Orta kemer üzerinde bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Kemer açıklığı içindeki bir devģirme mermer parçası üzerine Yunan alfabesi ve Karamanlı Türkçesi ile yazılmıģ bir kitabe yer almaktadır (Foto 10). A Foto 10. A,: Gediz Irmağı üzerindeki Geç Osmanlı dönemine ait taģ köprü. 21

22 5. DURAK: Sandal Krateri ve Çevresi Kula volkanizmasının tanık olduğu en önemli curuf konilerinden birisidir. Ercan (1982) tarafından Elekçitepe Volkanikleri olarak adlandırılmıģlardır. Kula volkanitlerinin ikinci evresi olan Elekçitepe Volkanitlerine ait volkan konileri ve kraterler birinci evreye kıyasla daha az aģınmıģ ve daha iyi korunmuģlardır. u ikinci evrede, birinci ve üçüncü evredeki volkanizmada bulunmayan bazı özel erüpsiyon ürünü oluģuklar (base surge) izlenmektedir. Sandal çevresinde bulunan volkan konilerinde sık aralı lav püskürmeleri olmuģ ve bazı bacalar kapanmıģ olup bazı konilerin de çöküp kırılmıģlardır. A Foto 11. A: Sandal Krateri, ; Sandal çevresindeki küçük kraterlerden birinin görünümü. 22

23 A Foto 12. A,: Sandal krateri civarındaki ase surge yapıları. 6. DURAK: Emre Köyü- Yunus Emre Türbesi ve Carullah in Süleyman Camii Cumhuriyetten önceki adı Emre Sultan olan köy, Manisa ili Kula ilçesine bağlı olup, Kula ya 25 km mesafededir. Emre köyü Tabduk Emre tarafından günümüzden 700 yıl kadar önce Saruhan Oğulları eyliği ne bağlı olarak kurulmuģtur. atı Anadolu da kurulan ilk Türk köylerindendir. Köyün burada kurulmasının en önemli nedeni türbenin kuzeyinden geçen ticaret (kervan) yoludur. Emre köyü, uzun yıllar çevrenin merkezi konumunda bulunmuģtur. u nedenle köyde cami, hamam, medrese, pazaryeri ve konaklar bulunmaktadır. Günümüzde Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre nin mezarlarının bu köyde bulunması önemini bir kat daha arttırmıģtır. Yunus Emre ve Taptuk Emre Türbesi 13. yy (eylikler dönemi) mimari karakterinde kare planlı, taģ kapılı ve kubbe örtülü bir türbedir. Emre köyünün dıģında köy mezarlığının yanında bulunan türbede Taptuk Emre, eģi, ve kızlarına ait olduğu kabul edilen sandukalar bulunmaktadır. Türbe kapısının dıģ önünde bulunan mezarın da Yunus Emre ye ait olduğu kabul edilmektedir. Türbenin inģasında devģirme antik malzemeler kullanılmıģtır. A Foto 13. A,: Yunus Emre ve Taptuk Emre Türbesi. 23

24 Carullah in Süleyman Camii Manisa ili, Kula ilçesi Emre köyünde bulunan cami, inģa kitabesine göre Carullah in Süleyman tarafından 954 H. / M. yıllarında yaptırılmıģtır. Carullah in Süleyman caminin güneyinde bir çeģme, güneydoğusunda 16. Yüzyıla ait bir hamam kalıntısı mevcuttur. Cami içinde bulunan kitabeden M. yılında ġehzade Abdurrahman Efendi nin camideki resimleri yaptığı anlaģılmaktadır. Camideki resimlerde sık rastlanan manzara tasfirleri ve üç ile altı kat arasında değiģen apartmanların resmedilmiģ olması ilginçtir. Camide en yaygın süsleme konusu olarak karģımıza çıkan natürmortların bazıları karanfil, lale, gül gibi çiçekler ile nar, armut, üzüm, çam fıstığı kozası, kiraz gibi meyveler sık olarak kullanılmıģtır. A C D Foto 14. A,,C,D : Carullah in Süleyman Camisinden görünümler. 24

25 23 HAZĠRAN 2010 / ÇARġAMA 1. DURAK: Divlit Yanardağı ve Çevresi Kula volkanitlerinin üçüncü ve en genç evresini oluģturan Divlittepe volkanitlerine iliģkin volkan konileri, kraterler ve lav akıntıları tamamen güncel görünümdedirler. Lavlar koyu siyah renkleri ile diğer evrelerden ayırt edilirler. Vadi içlerinde alüvyon çökelleri üzerinde akarak kilometrelerce yol katetmiģlerdir. Sanki yeni meydana gelmiģ gibi tazedirler. Üzerlerinde bitki örtüsü yoktur ve sert, sivri Ģekiller göstermektedirler. A C Foto 15. A,,C: Divlit Yanardağı ve çevresinden görünüm. 25

26 A C D Foto 16. A,,C,D: Divlit yanardağı çevresindeki lav tünelleri. 2. DURAK: Gediz Irmağı ve Geren Çayı Çevresi Üçüncü evreye ait lavlar sanki yeni oluģmuģ gibi tazedirler. Üzerlerinde bitki örtüsü geliģmemiģtir. Curuflar yaklaģık 60 km² lik bir alan kaplarlar. Lavlar koyu siyah renkte, sert ve sivri yapıda olup üzerlerinde yürümek son derece güçtür. Son derece akıcı bazaltlardan oluģtuklarından dolayı çok uzun mesafeler kat edebilmiģler, lav Ģelaleleri oluģturarak vadileri aģmıģlar ve aktıkları vadilerin bütün girintilerine sokulmuģlardır. Lav akıntıları içinde biriken 26

27 gazlar yer yer yüzeyde kabartılara (hornitos) neden olmuģlar ve gazlarını kaybederek katılaģıp kabuklaģan bazı lavların altında lav tünelleri oluģmuģtur. A Foto 17. A, : Lav akıntıları görülen bölgelerden görüntüler. Yöredeki bir baģka arkeolojik özgünlük Sığınak Kent tir. u ilginç alan, tarihi Emre Köyü nün güneyinde Sandal Krateri nin geniģ alanlara yayılan lav akıntısının kuzeyindeki en son ucunda yer alır. Kapısız dört köģe duvarlardan ve bir su kuyusundan oluģan Sığınak Kent, yaģama amaçlı uygunluk açısından en son akla gelebilecek bir bölgedir. Ancak sığınak olarak düģmandan saklanabilmek için ise çok uygundur. A Foto 18. A,: Sandal Kraterinin lavları içerisindeki Sığınak Kent ten görüntüler. 27

28 3. DURAK: Gölde Köyü ve Çevresi Kula ya 8 km mesafedeki Kollyda antik kentinin kalıntıları üzerine kurulmuģ olan Gölde köyü, 1920 lere kadar Türk ve Rum nüfusunun birlikte yaģadığı bir yerleģim alanıydı. Daha sonra Ġncesu adı verilen köyde, antik yapılara ait mimari kalıntıların da kullanıldığı güzel sivil mimari eserleri bulunmaktadır. A C D Foto 19. A,,C,D: Gölde Köyü nden görüntüler Kula Maden Suyu Fabrikası Kula Maden Suyu Mineralli Doğal Maden Suyu 1972 yılından beri iģletilmektedir. Toplam ĢiĢe/saat maden suyu üretim kapasitesine sahiptir. Meyveli doğal maden suyu ile bu kapasite ĢiĢe/saat e ulaģmaktadır. 28

29 Foto 20. Kula maden suyu fabrikasından görünüm. 4. DURAK: Kula Kentsel Sit Alanı ve Çevresi 14. yy da Germiyanoğulları eyliği tarafından fethedilen ve bir süre bu beyliğin yönetim merkezi olan Kula 15. yy da Osmanlı Ġmparatorluğu na bağlandı ve bu süreçte önem kazanıp büyüdü. Asya içlerinden gelip, Anadolu platosundan geçen tarihi ticaret yollarının kavģağında kurulan Kula bölgenin ekonomik merkezi olup zenginleģti. Kervanlar için mal ve donanım üreten çarģısı; demirci, bakırcı, leblebici arastaları, keçeci ve semerci dükkanları ile büyüyüp geliģti. u zenginlik tarihi Kula evlerinin mimarilerine ve bin bir emek ve zevkle oya gibi iģlenmiģ bezemelerine yansıdı. Kula Kentsel Siti, beylikler ve Osmanlı dönemine ait cami ve hamam gibi anıtsal yapıların çevresinde geliģen mahallelerin taģ döģeli dar sokakları, cumbaları ve geniģ saçaklarıyla gölgelendiren yy evlerinden oluģmaktadır. Kula ve çevresinde (Gölde Köyü, Emre Köyü dahil ) toplam 884 konut, dükkan, dini ve kültürel yapı Ġzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiģtir. Sit alanı içinde bulunan 3000 e yakın yy a tarihlenen konut ve iģyeri ile Kula Anadolu nun en iyi korunmuģ müze kentlerinden biridir. Kula evleri 18. yy Osmanlı Ġmparatorluğu nun altındaki hemen her bölgede karģımıza çıkan ve Türk Evi olarak tabir edilen ahģap evlerdir. Gerek plan, kuruluģ ve gerekse ahģap, alçı ve kalem iģi gibi zengin sistemleriyle bu dönem Osmanlı Sanatı nın baģarılı örnekleridir. 19. yy da devam eden yapı tipiyle Kula tipik bir Osmanlı Kent dokusuna sahiptir. 29

30 A C D Foto 21. A, : Zabunlar Konağı (Anemon Otel), C: KurĢunlu Cami, D: Tarihi Kula evlerinden görüntüler. 30

31 A C D Foto 22. A,,C, D: Tarihi Kula evlerinden görüntüler 31

32 A C D E Foto 23. A: Eski kilise, : Zaferiye Mektebi, C,D,E: Tarihi Kula evlerinden görüntüler 32

33 A Foto 24. A,,C: Tarihi Kula evlerinden görüntüler C 33

34 Son Durak: Kula elediyesi Kula da belediye teģkilatı Osmanlı Ġmparatorluğunda ilk kurulan belediyelerdendir. Ġlk belediye binası ise l903 yılında yapılmıģtır. u bina Yeni Hamam caddesinde mermer merdivenlerle çıkılan tek katlı ahģap bir bina idi.alt kısmında un locası ve dükkanlar bulunmaktaydı. Eski belediye binası olarak kullanılan binadan belediye teģkilatı l963 yılında Ģu anda kullanmakta olduğu binaya taģınmıģ ancak ilçede Lise açılması gündeme geldiğinde yeniden Yeni Hamam Caddesi (Yunus Emre Caddesi) ndeki eski belediye binası yerine yapılan binaya taģınmıģtır yılında taģındığı bu binada az bir süre hizmet verdikten sonra 197l yılında Yunus Emre caddesindeki belediye binası ve ekmek fırını olarak yapılan binaya taģınan belediye binası, 1989 yılında 100 Yıl Ticaret merkezinin ikinci katına, 2002 yılında da Ģimdiki hizmet binasına taģınmıģtır. A C D Foto 25. A,,C,D: Kula elediye inası içerisinde bulunan minyatür Kula evlerinden örnek görüntüler. 34

35 Foto 26. TÜJEMAP, DKMP, DÇD ve Kula elediyesi temsilcilerinin elediye binası önünde toplu fotoğrafı 35

36 asından Haberler 36

37 37

38 38

39 Kaynaklar orsi, M., Ferrara, G., Innocenti, F. and Mazzuoli, R., Geochoronology and petrologoy of recent volcanics of Eastern Aegean Sea, ull. Volcan., 36/1, unbury, J. M. R., The Kula Volcanic Field, western Turkey: the devolopment of a Holocene alkali basalt province and the adjacent normal-faulting graben. Geol. Mag., 133 (3), Ercan, T., Günay, E., Dinçel, A., Türkecan, A. Ve Küçükayman A Kula-Selendi Yörelerinin Jeolojisi ve Volkanitlerinin Petrolojisi, MTA Rapor No:6801. Ercan, T. ve Öztunalı, Ö., Kula volkanizmasının özellikleri ve içerdiği ase surge tabaka Ģekilleri. Türkiye Jeol. Kur. ül., 25, Ercan, T., Satır, M., Kreuzer, H., Türkecan, A., Günay, E., ÇevikbaĢ, A., AteĢ, M. and Can,., Interpretation of new chemical, isotopic and radiometric data on Cenozoic volcanics of Western Anatolia. ull. Geol. Soc. Turkey, 28, Erinç, S., Kula-Adala arasında genç volkan röliyefi. Ġ.Ü. Coğrafya Ens. Derg., 17, Göksu, Y., Gediz kıyısındaki ayak izleri kaç yaģında?. 25/12/1982, Cumhuriyet Gazetesi, 2. Gürler, M., Ekolojik Planlamada Jeolojik OluĢumlar Ġçin ir Sınıflama Modeli. TMMO irlik Haberleri, Mayıs Haziran1999, Ankara Gürler, M., CoĢar, Y.Z., Yalınkılıç, M. K., Timur, E., Ocakoğlu, F., Gürler, G., Tekin, U.K., Kuru, E., Arda, S., Öztan, N.S., Öndoğan, E., ir GeliĢmiĢlik Göstergesi Olarak Koruma Alanları ve Jeolojik Miras Ulusal Envanteri Protokolü nün Önemi Üzerine GörüĢler, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Mart, Ankara ġen, E Kula ölgesi (atı Anadolu, Türkiye) Volkanizmasının Volkanolojik- Petrolojik GeliĢiminin Ġncelenmesi, Hacettepe Üni., Fen ilimleri Ens, Doktora tezi. ġen, E., Aydar E., AYHAN H., ve GOURGAUD, A Kula Volkanik Alanı nın (atı Anadolu) Fiziksel Volkanolojisi, Ġ.T.Ü. Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Türkiye Kuvaterner i ÇalıĢtayı, Ġstanbul. Tekkaya, I., Ġnsanlara ait fosil ayak izleri. Yeryuvarı ve Ġnsan, 1/2, Yararlanılan Web sayfaları 39

40 KISALTMALAR: TÜJEMAP: Türkiye Jeolojik Miras Alanları Envanteri Projesi DKMP: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü DÇD: Doğa ve Çevre Derneği 40

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Lavlar ve cüruflar üzerinde bol miktarda «hornito»lar bulunur. Dünyadaki güncel püskürmelerde görülen hornitolar.

Lavlar ve cüruflar üzerinde bol miktarda «hornito»lar bulunur. Dünyadaki güncel püskürmelerde görülen hornitolar. Lavlar ve cüruflar üzerinde bol miktarda «hornito»lar bulunur. Dünyadaki güncel püskürmelerde görülen hornitolar. Dünyadaki güncel püskürmelerde görülen hornitolar. Volkanik konilerin bir kısmı «maar»

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

İZMİR ve YAKIN ÇEVRESİNİN JEOSİT-KÜLTÜREL JEOSİT ve JEOLOJİK MİRAS ALANLARI. Koray Ç. ÖNALAN Jeoloji Mühendisi

İZMİR ve YAKIN ÇEVRESİNİN JEOSİT-KÜLTÜREL JEOSİT ve JEOLOJİK MİRAS ALANLARI. Koray Ç. ÖNALAN Jeoloji Mühendisi TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 747 İZMİR ve YAKIN ÇEVRESİNİN JEOSİT-KÜLTÜREL JEOSİT ve JEOLOJİK MİRAS ALANLARI Koray Ç. ÖNALAN Jeoloji Mühendisi ÖZ Jeosit; en geniş kapsam yla, Güncel

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Kula Gezisi. Mehmet Keskin. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Avcılar / İstanbul

Kula Gezisi. Mehmet Keskin. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Avcılar / İstanbul Kula Gezisi Mehmet Keskin İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Avcılar / İstanbul Kula nın kuş bakışı oblik görünümü. Son evreye ait 10 30 bin yıl yaşlı bazaltik lav

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, ÇÖKEK YAYLASI SEL VE HEYELAN ALANI ÖN İNCELEME RAPORU

HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, ÇÖKEK YAYLASI SEL VE HEYELAN ALANI ÖN İNCELEME RAPORU HATAY İLİ, DÖRTYOL İLÇESİ, ÇÖKEK YAYLASI SEL VE HEYELAN ALANI ÖN İNCELEME RAPORU KONU: Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Karakese Beldesi, Çökek Yaylasında 19.07.2013 tarihinde meydana gelen sel ve heyelan feleketinin

Detaylı

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl

Yeryüzünün en yaşlı kayacı milyar yıl KAYAÇLAR Tek bir veya birden fazla minerale ait kristal ve/ veya tanelerin bir araya gelerek oluşturdukları katı kütlelere kayaç veya taş adı verilir. Kayaçlar kökenleri ve oluşum koşullarına göre üç gropta

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 İnsan, Doğa ve Çevre A.9.1. Doğa ve insan etkileģimini anlamlandırır. A.9.2. Doğa ve insan etkileģimini ortaya koymada coğrafyanın rolünü algılar.

Detaylı

Travertine Bridges In Turkey

Travertine Bridges In Turkey TÜRKİYE DE TRAVERTEN KÖPRÜLERİ Travertine Bridges In Turkey Selahattin POLAT Selahattin POLAT Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Cografya Bölümü, USAK, spolat@usak.edu.tr Traverten Birikim şekillerinin

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü

ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI. AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü ANAKAYALARIN TOPRAK VERME ÖZELLĠKLERĠ ve AĞAÇLANDIRMA AÇISINDAN YORUMLANMASI AGM Etüt ve Proje ġube Müdürlüğü Anakayalar oluşum şekline göre 3 gurupta toplanır. 1 Püskürük (Volkanik) Anakayalar 2 Tortul

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeolojik Miras Listeleri (AFRİKA) Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü AFRİKA DOĞAL MİRAS LİSTESİ http://www.africanworldheritagesites.org/ Afrika da Madagaskar Adası nda 2 ve Şeysel Adası

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 10.12.1987 Resmi Gazete Sayısı: 19660) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ)

AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) AKHİSAR (MANİSA) DURASIL MAHALLESİ, 2 PAFTA 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 PARSELLER ENERJİ ÜRETİM ALANI (GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ) N A Z I M İ M A R P L A N I A Ç I K L A M A R A P O R U HAZIRLAYAN

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ

TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ TÜRKĠYE NĠN SAĞLIK TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVĠ HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SAĞLIK TURĠZMĠ KOORDĠNATÖRÜ) DR. DURSUN AYDIN 5.5. ANTALYA SUNUM ĠÇERĠĞĠ Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü Sağlık

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 26.08.2015-4121 AYDIN Aydın Ġli,

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

GEZİ NOTLARI. Yanık Ülke: Katakekaumene

GEZİ NOTLARI. Yanık Ülke: Katakekaumene Yanık Ülke: Katakekaumene KULA Daha sonra Katakekaumene denen ve uzunluğu 500 stadion (9 km.), genişliği 400 stadion (7 km.) olan arazi gelir. Buraya hem Mysia hem de Maionia (Gökçeören-Menye) denmektedir.

Detaylı

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden doğrulamasını yaptırınız. Korunan Alanın Yeri

Detaylı

LEVHA HAREKETLERĠNĠN ETKĠLERĠ Alfred WEGENER 1915 yılında tüm kıtaların bir arada toplandığını,sonra farklı yönlere kayarak dağıldığını ileri

LEVHA HAREKETLERĠNĠN ETKĠLERĠ Alfred WEGENER 1915 yılında tüm kıtaların bir arada toplandığını,sonra farklı yönlere kayarak dağıldığını ileri LEVHA HAREKETLERĠNĠN ETKĠLERĠ Alfred WEGENER 1915 yılında tüm kıtaların bir arada toplandığını,sonra farklı yönlere kayarak dağıldığını ileri sürmüģtür. KITALARIN KAYMASI TEORĠSĠ olarak anılan bu teoriye

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ

2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI İÇME VE KULLANMA SUYU SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL SONDAJ İŞLERİ, JEOTERMAL KUYU TEST VE ÖLÇÜM İŞLERİ BİRİM FİYAT CETVELLERİ Oğuzhan YILDIZ

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.02- /03/2004 KONU: KardeĢ Ġl Projesi BAKANLIK MAKAMI NA Malumlarınız olduğu

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

KONYA ĐLĐNDEKĐ OBRUKLAR VE TRAVERTEN KONĐLERĐ

KONYA ĐLĐNDEKĐ OBRUKLAR VE TRAVERTEN KONĐLERĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐNDEKĐ OBRUKLAR VE TRAVERTEN KONĐLERĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi., e-posta: gulergocmez@selcuk.edu.tr

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN AĞUSTOS 2016 TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI / SAMSUN 19-20 AĞUSTOS 2016 TEŞEKKÜRLER PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI YUSUF ZİYA YILMAZ (SAMSUN

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. - 64. TOPLANTI GÜNDEMİ ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU NUN 63. 64. TOPLANTI GÜNDEMİ İLİ : ERZURUM TARİH : 3031/01/2014 Sıra No Karar No İli İlçesi Konusu Pafta Ada Parsel Mülkiyeti Alanı ve Derecesi Nereden Geldiği

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 01.06.4 Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı