Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý."

Transkript

1 Hýfzýsýhha suya dikkat çekti Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 26 Mart Perþembe günü Valilik Toplantý Dr. Ahmet Barýþ Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda, gündem konularý görüþüldü. * HABERÝ 5 DE Toprak sanayicilerden ilk proje Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu, görev daðýlýmý yapmasýnýn ardýndan ilk projesini hayata geçirdi. * HABERÝ 5 DE Organlarý umut oldu Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Beyin ölümü gerçekleþen hastanýn organlarý 3 kiþiye umut oldu. * HABERÝ 9 DA ÇORUM 17 NÝSAN 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Güvenli seçim için toplandýlar Centilmenlik çaðrýsý Seçim Güvenliði Toplantýsý dün Valilik Salonu nda yapýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Vali Ahmet Kara, siyasi parti temsilcilerine seslenerek propaganda sürecinde centilmence bir yarýþ çaðrýsýnda bulundu. Seçimin saðlýklý ortamda ve objektif bir þekilde yapýlabilmesi için tüm siyasi partilere önemli sorumluluklar düþtüðüne iþaret eden Ahmet Kara, alýnacak güvenlik tedbirlerinden de bahsetti. * HABERÝ 8 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði muhteþem programla, Gönüller Sultaný Peygamber Efendimiz'i andý. * HABERÝ 7 DE Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý. Müze'de dolu dolu bir gün Rektör'den sahte hesap açýklamasý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sosyal paylaþým sitelerinde kendi adýna hesap açýldýðýný belirterek, gerekli yasal baþvurularý yaptýðýný bildirdi. * HABERÝ 13 DE * SAYFA 6 DA Gönüllerin sultaný anýldý Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce düzenlenen Turizm Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Müze'de düzenlenen programa Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Müftü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. * HABERÝ 2 DE Kafkas Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aziz Adige alfabesi ile eðitim verilmeli Kafkas Dernekleri Federasyonu'na baðlý Kafkas Derneði yöneticileri, Milli Eðitim tarafýndan uygulanan ana dil eðitiminde sadece Adige Alfabesi'nin kullanýlmasýný istiyor. * HABERÝ 5 DE Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý Müze bahçesinde konser verdi. Hitit in aracýný Rektör aldý Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan, Çorum Hitit Üniversitesi ne eðitim amaçlý Corolla marka bir otomobil hibe edildi. * HABERÝ 4 DE Yarýþmada Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencisi Abdulkadir Öncül birinci oldu. Naat birincisi Abdulkadir Öncül Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Liseler Arasý Naat-ý Þerif Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Hitit Üniversitesi ne verilen aracý Rektör Alkan teslim aldý. * HABERÝ 8 DE

2 2 CUMA 17 NÝSAN 2015 Turizm de ön sýralardayýz Müze'de dolu dolu bir gün Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý Müze bahçesinde konser verdi. MUSTAFA BURAK YALÇIN Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nce düzenlenen Turizm Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Müze'de düzenlenen programa Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Müftü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, öðrenciler ve çok sayýda davetli katýldý. MEHTERAN KONSERÝ Etkinlik Müze bahçesinde Çorum Belediyesi Mehteran Takýmý'nýn konseri ile baþladý. Daha sonra konferans için müze salonuna geçildi. MÜMÝNLER NASIL OLMALI? ÖDÜLLERÝNÝ ALDILAR Programda Milli Eðitim Müdürlüðü'nün düzen- Mürsel Bardak Metin Çakýr lediði 'Müze ve Ören yerleri' konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye giren 80.Yýl Cumhuriyet Ortaokulu öðrencilerinden Seçil Keser, Sýla Gür ve Nisanur Kürtoðlu ile Mimar Sinan Ortaokulu öðrencisi Zehra Öncülü ve Bilim Sanat Merkezi öðrencisi Yiðit Kilkan'a ödülleri verildi. Öðrenciler ödüllerini Müftü Mehmet Aþýk ve Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özdoðru'nun elinden aldý. YEMEK & KEBAP SALONU Etkinlikler Çorum Müzesi Arkeoloðu Mürsel Bardak'ýn ''Ýslam'ýn Sanat Eserleri Üzerindeki Etkisine Çorum Müzesi'nden Örnekler' ve Arkeolog Metin Çakýr'ýn ''Çorum'un Manevi Hayatýna Yön Veren Sahabeler' sunumu ile devam etti. Müftü Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle gül hediye etti. Hasan Çakmak Ýlahi Grubu'nun seslendirdiði birbirinden güzel ilahilerin dinlenmesinin ardýndan ''Ýslam'ýn Sanat Eserleri Üzerindeki Etkisine Çorum Müzesi'nden Örnekler'' konulu sergi gezildi. Öðrenciler ödüllerini Müftü Mehmet Aþýk ve Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özdoðru'nun elinden aldý. Kuruluþumuzun 1. yýlýna özel kampanyalarýmýz SULU YEMEK Bol Alternatifli tablot ve seçmeli yemek Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: DÖNER 7 Et Döner Servis 9 Et Döner Dürüm + Ayvan Tavuk Döner Servis Tavuk Döner Dürüm + Ayran Et Ekmek Arasý + Ayran Tavuk Ekmek Arasý + Ayran 6 6 Ahmet Saatcý Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, hafta sonu gerçekleþtirilecek olan Memur-Sen 5. Olaðan Genel Kurulu'na tek liste ile gitme kararý alýndýðýný bildirdi. Milletin, kamu görevlilerinin deðerlerini, beklentilerini ve hayallerini bilen, tüm sorunlara çözüm üretebilecek bir kadro ile yola çýktýklarýný belirten Saatcý, yalnýzca üyenin, çalýþanýn, ülkenin deðil, ayný zamanda tüm insanlýðýn dertlerine de çözüm arayacak bir liste oluþturduklarýný belirterek, "Adanmýþ gönüllerden oluþan listemizle hedefimiz büyük. Hedefimiz, Türkiye'yi kadim medeniyetiyle birlikte yeniden inþa etmektir." dedi. (Ç.HAK:2502) ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ LEZZET pýnarý ÇORUM UN SAHABELERÝ ÇORUM MÜZESÝ NDEN ÖRNEKLER KÖZDE DÖNER ÇORUM DA Memur Sen de kongre heyecaný IZGARA ÇEÞÝTLERÝ AYRICA AÝLE SALONUMUZ VARDIR SALONUMUZDA MULTÝNET VE SET KARTIMIZ MEVCUTTUR (Ç.HAK:805) 'Birlikte Yaþama Ahlaký ve Hukuku' konulu konferans veren Müftü Aþýk, aile, iþ ve toplum hayatýnda Müslümanlarýn birlik, beraberlik, barýþ, güven ve huzur içerisinde yaþayabilmeleri için karþýlýklý görev ve sorumluluklarýný yerine getirmeleri, ahlak ve hukuk kurallarýna uymalarý gerektiðini belirterek, "Mümin kendisi için sevip arzu ettiðini mümin kardeþi içinde sevip arzu etmeli, müminlerle iyi geçinmeli, müminlerin ayýplarýný, kusurlarýný ve hatalarýný örtüp gizlemelidir. Müminler zulmetmemeli, müminler aldatmamalý, müminler hile yapmamalý, müminler hakir görülmemeli." Dedi. Çorum Hitit Üniversitesi olojisini Uygulama ve Karadeniz Arkeolojisini AraþtýrAraþtýrma Merkezimiz, ma, Uygulama ve Araþtýrma Karedeniz medeniyetlemerkezi (KARM) Müdürü Yrd. rinin arkeolojisi, tarihi, Doç. Esra Keskin, Türk turizmidili, sanat ve kültürünün nin dünya turizmi içerisinde ilk araþtýrýlmasýna yönelik sýralarda yer aldýðýný ve bunun bilimsel çalýþmalar yapmutluluk verici olduðunu belirmaktadýr. Üniversiteleterek, Ülkemizin dünya turizmi rin bilim yuvalarý olmaiçerisinde hak etmiþ olduðu bu nýn yanýnda bulunduðu yüksek potansiyele her yurttaþýn þehir ve çevre ile de büsahip çýkmasý ulusal bir sorumtünleþerek bölgenin geluluktur dedi. liþmesine ve kalkýnmasýna katkýlar saðlamasý Turizm Haftasý nedeniyle gerekiyor. Hitit Üniverbir mesaj yayýnlayan Yrd. Doç. sitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. Esra Keskin turizm alanýnda Reha Metin Alkan bu yapýlacak her çalýþmanýn bir diesra Keskin konuda çok duyarlý. Bu ðeri ile direkt yada dolaylý olarak baðlamda yapýlacak tüm çalýþmalara da destek oletkileþimi olduðunu söyledi. maktadýr diye konuþtu. Karadeniz Bölgesinin gerek kültürel gerekse Merkez olarak Karadeniz Bölgesini içi ve dýþ doðal güzellikleri ile ünlü olduðunu dile getiren Kesturizm odaklarýna tanýtmaya devam ettiklerini dile kin, bölgenin eski çaðlardan günümüze kadar devam getiren Keskin, Turizm bilincini artýrmaya yönelik etmiþ tarihsel zenginliði ile bir cazibe merkezi olma olarak insan odaklý çalýþmalara önem veriyoruz. Bu özelliðini sürdürdüðünü kaydetti. baðlamda 'Dünü, Bugünü ve Yarýný ile Karadeniz' Denizle adeta bütünleþen ve son derece otantik, konulu panel etkinlikleri dizisi planladýk ve bunun folklorik ve sosyolojik özellikleri barýndýran bölgeilk ayaðý Þubat ayýnda Osmancýk ilçesinde baþladý. nin tarih, kültür, doða, inanç, gastronomi, yerel mutýlerleyen dönemlerde yeni çalýþmalar ile Karadeniz fak, saðlýk, iþ ve kongre turizmleri gibi çok sayýda alarkeolojisini uygulama ve araþtýrma çalýþmalarý ivternatif turizm için uygun konumda olduðunu dile me kazanmaya devam edecektir ifadelerini kullangetiren Keskin, Hitit Üniversitesi, Karadeniz Arkedý.(ÝHA) Azap Ahmet Sokak No: 19 /A Tavuk Izgara Servis Tavuk Þiþ Servis Tavuk Kanat Servis Tavuk Pirzola Servis Izgara Köfte Servis Adana Kebap Servis Urfa Kebap Servis Beyti Kebap Servis ALO PAKET Düðün - Niþan - Mevlüt gibi özel günlerinizde hizmet vermekten kývanç duyarýz.

3 CUMA 17 NÝSAN

4 4 CUMA 17 NÝSAN 2015 Hayrettin Karaman Türkiye güvenilir deðil mi? Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan 5 ayrý üniversiteye eðitim amaçlý araç hibe edildi. Toyota dan üniversiteye araç Ýdari personele eðitim Hitit Üniversitesi nin kurumsallaþmasý kapsamýnda nitelikli ve etkin çalýþma gücü saðlamak amacýyla tüm idari personele hizmetiçi eðitim programý düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu nda 8-15 Nisan 2015 tarihlerinde 09:00-17:30 saatleri arasýnda gerçekleþtirilen eðitim programlarý çerçevesinde Protokol Kurallarý, Takým Çalýþmasý ve Problem Çözme Teknikleri, Kriz ve Stres Yönetimi, Ýletiþim, Örgütsel Davranýþ ve Resmi Yazýþma Kurallarý konularý ele alýndý. Ýdari personelin iki grup halinde katýlýmý ile düzenlenen hizmetiçi eðitim semineri, üniversite öðretim elemanlarý Öðr.Gör. Zeynep Ýlleez, Öðr. Gör. Havva Tarakcý ve Öðr. Gör. Esma Ebru Þentürk tarafýndan verildi. Semineri Öðretim görevlileri Zeynep Ýlleez,Havva Tarakcý ve Esma Ebru Þentürk verdi. Hitit Üniversitesi ne verilen aracý Rektör Alkan teslim aldý. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan, Çorum Hitit Üniversitesi ne eðitim amaçlý Corolla marka bir otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik eðitimde geliþen teknolojiyi takip etmeleri ve eðitim süreçlerine katký saðlamalarý amacýyla hibe edilen araç Sakarya daki üretim tesislerinde düzenlenen törende Toyota CEO su Orhan Özer tarafýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan a teslim edildi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AÞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, mesleki teknik eðitim kalitesinin geliþtirilmesi amacýyla araç ve ekipman desteðini ulusal çapta yapýlan bir faaliyete dönüþtürdüklerini belirtti. Ana sorumluluk alaný üretim olan bir þirket olarak, bu konuda mesleki teknik eðitimlere her zaman destek verdiklerini ifade eden Özer, Mesleki teknik eðitim kalitesini artýrmaya ve öðrencilerimizin yeni teknolojiyi tanýyýp, daha iyi þartlarda uygulamalý eðitim almalarý için verdiðimiz destek bundan sonra da devam edecek dedi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye nin bugüne kadar yaptýðý teknik eðitime katký, 100 ün üzerinde araç, bine yakýn motor ve þanzýmandan oluþuyor. Þirket yetkilileri, sosyal sorumluluk anlayýþý ve topluma katký faaliyetleri çerçevesinde uygulamalý teknik eðitimin kalitesinin artmasýna katký konusunda verdiði desteði daha sonraki yýllarda da sürdüreceðini bildirdi. Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk, Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaþtýrma Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr.Gör. Derviþ Erol ve Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Özgür Özdilli nin de hazýr bulunduðu törenin ardýndan Çorum heyeti, Toyota nýn fabrikasýný gezdi.(ýha) Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi düzenlenecek. Uluslararasý kongrenin ev sahibiyiz Bu yýl Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde 3. sü düzenlenecek olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne büyük destek geldi. Daha önceki yýllarda ulusal olarak yapýlan kongre bu yýl uluslararasý düzeye çýkarýlarak, kongreye farklý bir ivme kazandýrýlmýþ oldu. Her geçen yýl katlanarak büyüyen ve Türkiye çapýnda adýndan sýkça söz ettiren kongreye bu sene toplam 3179 baþvuru alýndý. Ülke çapýnda birçok üniversiteden katýlýmýn olacaðý kongreye Ýtalya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerden de katýlýmlar olacak. Ayrýca bu seneki kongrenin Akademik Kurulu'na Hitit Üniversitesi Akademisyenlerinin yaný sýra Doç. Dr. Ýsmail Akbal, Doç. Dr. Ýpek Özkal Sayan, Yrd. Doç. Dr. Funda Çoban ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Faruk Özçýnar gibi farklý üniversitelerdeki önemli akademisyenler de dahil oldu. Konu hakkýnda açýklama yapan organizasyon komitesi, Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ve Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði olarak elimizden gelen tüm gayreti bu kongrenin en iyi þekilde sonuçlanmasý gösteriyoruz rekor baþvuru sayýsý ile çalýþmalarýmýzýn ne kadar etkili olduðunu hep birlikte gördük. Teveccühlerinden dolayý baþvuru yapan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz. Sýnýrlý sayýda kontenjanýmýz olduðu için ne yazýk ki hepsine olumlu dönüþ yapamadýk. Akademik Kurulumuz tarafýndan seçilen sunumlar ve sunum sahipleri hünerlerini Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da gösterecekler. Çorum'da düzenlenen en çok ses getiren ve Türkiye'deki önemli etkinliklerden birisi olan Uluslararasý Aktif Öðrenciler Kongresi'ne desteklerinden dolayý BÝLSAR A.Þ., Çorum Yargý Akademi, Çoban Restaurant, LENA Danýþmanlýk, 3N Reklam, YGT Travel ve Alternatif Bilgisayar a teþekkürü borç biliriz. denildi. Baþlýktaki soruya iki ek yapmak gerekiyor: Kime göre? Bizi güvenilir bulmayanlara güvenilebilir mi? Financial Times'ýn uluslararasý iliþkiler editörü David Gardner, Ankara artýk güvenilir görülmüyor baþlýðýný taþýyan bir yazý yazmýþ. Seçim atmosferinde muhalefetin havada kapacaðý bir haber. Birkaç paragrafýný paylaþarak irdeleyelim: Türkiye dört yýl önce Orta Doðu'da istikrarýn temel taþý olarak görülüyordu. Kökleri siyasi Ýslam'a dayanan pragmatik bir hükümetin yönetiminde NATO ittifakýnýn sadýk bir üyesiydi, Avrupa Birliði üyeliðine de adaydý. Dönemin Baþbakaný, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan Batý'da, dýþ güçlerin þekillendirme çabalarýna karþý koyan bölgenin en güvenilir ismiydi...þimdi tüm bunlar çok uzun bir zaman önceymiþ gibi görünüyor... Ortadoðu'da istikrarý kim bozdu? Arap Baharý'ný, Ýslam geliyor, sultanlarýn ve diktatörlerin zalim yönetimleri çatýrdýyor korkusuyla doðmadan boðan kimlerdi? Libya'ya, ABD'de yetiþtirilmiþ bir askeri gönderen, Libya'yý bölen, kabile savaþlarýný körükleyen Türkiye miydi, ABD ve Batý mýydý?! Dayiþ'i kim doðurdu ve destekliyor? Ortadoðu'da demokrasi ve insan haklarý çaðrýsý yapan ABD ve Avrupa, Mýsýr'da demokratik usullere uygun olarak seçilmiþ bir baþkana ve onun yönetimine karþý ordu darbe yapýnca, binlerce masumun kanýný akýtýnca neden bu zalim gidiþe dur demedi, dur demeyi býrakýn darbeye darbe bile demedi?! Türkiye, Batý'nýn zalim emellerine alet olduðu, mazlumun deðil Doðulu ve Batýlý zalimlerin yanýnda yer aldýðý, onlarýn stratejik ortaklarý pragmatik bir hükümet yönetiminde olduðu zaman güvenilir bir ülke idi de, kökleri siyasi Ýslam'a dayandýðý için kökünün gerekli kýldýðý gibi davrandýðý zaman mý güvenilir olmaktan çýktý?! Güney Kýbrýs'ý, Yunanistan'ý ve daha baþkalarýný yüzlerce eksikleri bulunmasýna raðmen AB üyesi yapanlar, Türkiye'yi ise onlardan daha uygun olduðu halde yýllardýr kapýnýn önünde bekletenler güvenilir oluyor da Türkiye mi güvenilir olmuyor? Dünyanýn dört bir yanýnda zayýflar sömürülüyor, mazlum ve maðdur oluyorlar, açlýk ve sefalet içinde kývranýyorlar, Batý bunlara karþý kör ve saðýr, ne zaman Irak'ta, Yemen'de menfaatleri ve planlarý tehlikeye düþüyorsa orada insan haklarýnýn, demokrasi ve istikrarýn bekçiliðine soyunuyorlar; biz bunlara mý güveneceðiz. Eðer Türkiye zalim, iki yüzlü, sömürücü, ahlaký çýkarýndan ibaret olan Batý'nýn ve ABD'nin güvenemediði bir ülke haline gelmiþ ise iyi yola girmiþ demek ve buna þükretmek gerekiyor. BBC Türkçe'de yayýmlanan yazýda Gardner'e göre, dönemin Dýþiþleri Bakaný olan Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun komþularla sýfýr sorun politikasý o dönem yere göre sýðdýrýlamýyormuþ, þimdi ise Türkiye'nin neredeyse sorun yaþamadýðý komþusu yokmuþ. ABD ve Avrupa'nýn, para, silah ve iþbirlikçi yönetimlerle esir ettiði ülkelerin sesi çýkmýyorsa, bu ülkeler zoraki efendilerine karþý bir duruþ içinde olamýyorlarsa bu sýfýr sorun mudur, sýfýr hürriyet, imkan ve güç müdür? Elbette istilacý, sömürgeci, zalim olmayan bir devlet, komþusu olsun olmasýn diðer devletlerle sýfýr sorun içinde olmak ister; bu ayýp mý, takdire deðer bir siyaset mi? Elbette ikincisi. Ama komþu veya deðil, bir devlet barýþý bozar, ülkeye zarar verir, ülkenin bir kýsým soydaþ ve dindaþlarýnýn da içinde bulunduðu halkýna zulmeder, mal ve canlarýný alýrsa sýfýr sorun ilkesine dayanarak bunlara göz yummak mý gerekir, yoksa adalet içinde bir barýþ ve istikrar için elden ne geliyorsa onu yapmak mý? Elbette ikincisi. Türkiye'ye niçin güvenmiyorlar? Çünkü zulme karþý sesini yükseltiyor ve zalimlerle iþbirliði yapmýyor? Eðer böyleyse yaþasýn yeni Türkiye! Üniversitede idari personele hizmetiçi eðitim programý düzenlendi. PYBS baþvurularý baþlýyor Milli Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) internet sitesinde yayýmlanan PYBS Baþvuru ve Uygulama e-kýlavuzu'na göre, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sýnýflara yönelik olarak PYBS, 13 Haziran 2015'de saat 14.00'te, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sýnýflarýn sýnav baþvurularý, Nisan 2015 tarihlerinde alýnacak. 8'inci sýnýf öðrencileri ayrýca PYBS'ye katýlmayacaklar, sadece baþvuru þartlarý ile ilgili belgelerini okul müdürlüklerine ibraz edecekler ve þartlarý taþýyanlarýn baþvurusu okul müdürlüðünce sistem üzerinden onaylanacak. Sýnava baþvuru için öðrenci velisinin, kýlavuz ekinde yer alan "ailenin maddi durumunu gösterir beyanname" ve "2015 PYBS Baþvuru Formunu" doldurarak okul müdürlüðüne teslim etmeleri gerekiyor. PYBS, tüm il merkezleri ile baþvuru sayýsýna göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dýþýnda, sýnava girecek en az 10 öðrenci olmak kaydýyla, Lefkoþa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aþkabat, Taþkent, Bakü ve Biþkek'te yapýlacak. Parasýz yatýlýlýk veya bursluluk hakkýndan yararlanmak için sýnava giren öðrencilerden, meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program türlerinde öðrenim gören 10'uncu ve 11'inci sýnýf öðrencileri, 3-14 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda okul müdürlüklerine baþvurarak yatýlýlýk ve bursluluk tercihlerini yapacaklar. Tercih yapmayan öðrenciler, bu haklarýndan yararlanamayacaklar.(aa) Öðretmen baþýna 15 öðrenci düþecek Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), tüm eðitim kademelerinde iliþkin yýllarý arasýnda yapýlacak çalýþmalarýný içeren ''Stratejik Plan'' taslaðý Kalkýnma Bakanlýðýna gönderdi. MEB Stratejik Plan koordinasyon ekibince, yaklaþýk 35 bin sayfa uluslararasý metin, rapor, belge ve nitelikli eðitim verdiði kabul edilen ülkelerin eðitim sistemleri incelendi. Ýncelemeler sonucunda bireye özgü, bireyin ilgi ve yeteneklerini ön planda tutan "her çocuðun dahi bir tarafý vardýr" felsefesi ve bilgi eksenli eðitim-öðretimin ayný zamanda beceri, tutum ve davranýþ eksenli bir yöne evrildiði hususu öne çýktý. Bu hususlar, plana yansýtýldý. HEDEF EÐÝTÝMDE KALÝTEYÝ ARTIRMAK "Hayata hazýr, saðlýklý ve mutlu bireyler yetiþtiren bir eðitim sistemi" vizyonuyla hazýrlanan plan, eðitim ve öðretime eriþim, eðitim ve öðretimde kalite ile kurumsal kapasitenin geliþtirilmesi eksenlerinde kurgulandý. Stratejik Planda, yer alan hedeflerden bazýlarý þöyle: "-Öðrencilerin, farklý kültürleri tanýyarak birlikte yaþama bilincini edinmeleri için ulusal ve uluslararasý hareketliliði teþvik edilecek. -FATÝH Projesi kapsamýnda eðitim ve öðretim sisteminin teknolojiyle entegrasyonunu ve Z-Kitaplar ve elektronik ders içeriklerinin de eðitim kurumlarýnda daha etkin kullanýlmasý saðlanacak. -Açýk öðretim okullarýndaki eðitim ve öðretimin kalitesi artýrýlacak. -Mesleki ve teknik eðitimin kalitesinin artýrýlmasý için sektörle etkin bir iþbirliðine gidilerek hem öðrencilerin hem de öðretmenlerin sektörle ilgili güncel bilgi ve becerileri kazanmalarý saðlanacak. -Eðitimden erken ayrýlma oraný yüzde 50'ye düþürülecek. -Öðrencilerin en az bir yabancý dili iyi derecede öðrenmesine yönelik düzenlemeler yapýlacak.

5 Çerkesler anadilde eðitiminde kendi alfabelerini istiyor Adige alfabesi ile eðitim verilmeli EROL TAÞKAN Kafkas Dernekleri Federasyonu'na baðlý Kafkas Derneði yöneticileri, Milli Eðitim tarafýndan uygulanan ana dil eðitiminde sadece Adige Alfabesi'nin kullanýlmasýný istiyor. Milli Eðitim Müdürlüðü önünde bir araya gelerek basýn açýklamasý yapan dernek üyeleri adýna konuþan Kafkas Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aziz Özbek, iki yýldýr Adige Alfabesi ile verilen eðitimin, Latin Alfabesi ile hazýrlanmýþ ikinci müfredatla da verilmeye çalýþýldýðýný, bunun kanuna ve dil öðrenim tekniklerine aykýrý olduðunu ifade etti. "Ortaokullarda okutulan seçmeli Adige dili derslerinde iki yýldýr resmi Adige alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat uygulanmaktadýr. Bu uygulama devam ederken Milli Eðitim Bakanlýðý, Adige Dil Derneði (AD- DER) tarafýndan latin harflerle hazýrlanmýþ farklý bir müfredatý daha kabul etmiþ ve söz konusu müfredat MEB-Tebliðler Dergisinin Nisan sayýsýnda yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu þekilde Milli Eðitim tarihinde bir ilk yaþanmýþtýr ve bir dersin iki ayrý müfredatý ve iki ayrý alfabesi olmuþtur. Bu durum yönetmeliklere, eðitim programý tekniklerine ve müfredatta birlik ilkesine aykýrýdýr." diyen Özbek, gerekli kanunu haklarýn kullanýlarak, bu yanlýþlýktan dönülmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi. Yapýlan basýn açýklamasýnda þunlar ifade edildi; "MEB Ortaokul ve Ýmam Hatip Ortaokullarýnda Adige dili seçmeli ders eðitiminde uygulanmakta olan müfredat, anavatanýmýz Kafkasya'da 80 yýldýr kullanýlan resmi Adige Alfabesi ile hazýrlanmýþtýr. Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafýndan hazýrlanan bu müfredat, 7 Eylül 2012 tarihinde 153 sayýyla Talim Terbiye Kurulu tarafýndan kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir. Bu uygulama baþarýyla devam ederken Adige Dil Derneði tarafýndan latin harflerle hazýrlanmýþ farklý bir müfredat, 27 Þubat 2015 tarihinde Bakan tarafýndan imzalanarak ve Tebliðler Dergisinin Nisan sayýsýnda yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Milli Eðitim Bakanlýðý müfredat uygulamalarýnda her dersin tek müfredatý ve tek alfabesi vardýr. Deðil bir dil dersi, nakýþ dersinin bile tek bir müfredatý vardýr. Ancak bugün Milli Eðitim tarihinde bir ilk yaþanmýþ ve ortaokullardaki Adýge dili seçmeli dersinin iki ayrý müfredatý ve iki ayrý alfabesi olmuþtur. Bu durum Milli Eðitim Bakanlýðýnýn "eðitim programý tekniklerine" aykýrýdýr. Bu durum þimdiye dek özenle korunan "müfredatta birlik ilkesine" aykýrýdýr. Bu durumu yaratanlar yasalara aykýrý davranmaktadýr. Hem yasal açýdan hem de dil bilimsel açýdan suç iþlenmektedir. Dünya üzerinde konuþulan her bir dilin farklý harf ve sembollerle hazýrlanmýþ resmi alfabeleri vardýr. Bir milletin resmi dili, gerek yasal açýdan gerekse dilbilimsel açýdan kendi resmi alfabesi ile öðretilmelidir. Biz Çerkeslerin anavatanýnda kullanýlan resmi alfabe, kiril temelli Adige Alfabesidir. Ancak Bakanlýk tarafýndan yeni kabul edilen müfredat ise latin harflerle hazýrlanmýþtýr. Mecbur býrakýldýðýmýz durum; Bulgaristan veya Yunanistan'da yaþayan Türkleri Türkçeyi resmi latin alfabesi yerine, kiril alfabesi veya Yunan alfabesi ile öðrenmeye zorlamak ile benzer bir durumdur. Ýçine düþürüldüðümüz durum; Osmanlýcayý latin harflerle öðretmeye benzer bir durumdur. Buradan Milli Eðitim Bakanýna soruyoruz; Sadece belki daha kolay öðretilir diye, Osmanlýca dersi için latin harflerle hazýrlanmýþ müfredatý kabul eder misiniz? Sadece öðrencilerin bildiði harflerdir diyerek, Çince öðretiminde Latin harflerle hazýrlanmýþ bir müfredatý kabul eder misiniz? Resmi alfabesinden farklý olan bir alfabe ile dili öðretmeye çalýþmak, o dile dolayýsýyla o dilin sahibi millete yapýlan bir saygýsýzlýk deðil midir? Anadilimiz resmi alfabe Ýle öðretilmelidir Türkiye'de yaþayan Çerkeslerin en geniþ örgüt yapýsýna sahip ve 52 derneðin üst örgütü olan Kafkas Dernekleri Federasyonu; MEB Ortaokul ve Ýmam Hatip Ortaokullarýnda Adýge dili seçmeli ders müfredatý ve alfabesi konusunda, kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla, Ankara Kýzýlay'da, Milli Eðitim Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý yapacaktýr. Ortaokullarda okutulan seçmeli Adýge dili derslerinde iki yýldýr resmi Adýge alfabesi ile hazýrlanmýþ müfredat uygulanmaktadýr. Bu uygulama devam ederken Milli Eðitim Bakanlýðý, Adige Dil Derneði (AD- DER) tarafýndan latin harflerle hazýrlanmýþ farklý bir müfredatý daha kabul etmiþ ve söz konusu müfredat MEB-Tebliðler Dergisinin Nisan sayýsýnda yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu þekilde Milli Eðitim tarihinde bir ilk yaþanmýþtýr ve bir dersin iki ayrý müfredatý ve iki ayrý alfabesi olmuþtur. Bu durum yönetmeliklere, eðitim programý tekniklerine ve müfredatta birlik ilkesine aykýrýdýr. Bu durumu yaratanlar yasalara aykýrý davranmaktadýr. Hem yasal açýdan hem de dil bilimsel açýdan suç iþlenmektedir. Çerkeslerin anadilimizin geleceði konusunda kaygýlarýmýzý daha yüksek sesle duyurabilmek için yapýlacak basýn toplantýmýza sizleri de davet ediyoruz. Sorunumuzun kamuoyuna ulaþtýrýlmasý konusunda yardýmlarýnýzý rica ediyoruz." Kafkas Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aziz Özbek. Dernek üyeleri Milli Eðitim Müdürlüðü önünde bir araya gelerek basýn açýklamasý yaptý. Saðlýklý bir kalp için hareketli yaþam Kalp Saðlýðý Haftasý nedeniyle basýn açýklamasý yapan Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Türkiye'de can kaybý ve ekonomik kayýplara sebep olan kalp ve damar hastalýklarý ile mücadelenin en etkili, en kestirme ve en ekonomik yolunun, halkýmýzý bu hastalýða karþý uyarmak, bilinçlendirmek ve motive etmekten geçtiði inancýndayýz. Dr. Ýsmail Yücel dedi. Bu haftanýn; sigarayý býrakmak, aþýrý kilolardan kurtulmak, spora baþlamak, tansiyon ve þekeri düzenleyerek daha saðlýklý bir hayat sürmek, kalp saðlýðýný bozacak zararlý alýþkanlýklardan uzak durmak için fýrsat olmasýný dileyen Dr. Yücel, þu açýklamayý yaptý; Genel olarak kalp hastalarýnda görülen en sýk þikayetler göðüs aðrýsý, nefes darlýðý, çabuk yorulma, çarpýntý, öksürük, el ve ayaklarda morarma, baþ ve ense aðrýlarý, baþ dönmesi, bayýlma, ayaklarda ve karýnda þiþme, halsizlik, eklem aðrýlarýdýr. Bu þikâyetleri olan kiþi en kýsa zamanda bir hekime baþvurup gerekli kontrolleri yaptýrmalýdýr. En büyük düþman sigara Özellikle; 5-15 yaþ grubu çocukluk döneminde, sýklýkla görülen bademcik iltihaplarý gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý tedavi edilmediði takdirde Romatizmal Kalp Hastalýklarý na neden olmaktadýr. Bu nedenle; üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn, erken taný ve yeterli tedavisiyle, ileride çocuklarýmýzý kalp hastalýklarýndan korumak mümkün olacaktýr. Sigara, kalp hastalýklarýna yol açan en önemli faktörlerden biridir. Uzun süre sigara kullanýmý, kalp ve dolaþým sistemi hastalýklarýna ve kanserlere neden olabilmektedir. Önceleri sigara içmiþ ve daha sonra býrakmýþ kiþilerde kalp krizi ihtimali azalmakta olduðundan, sigara kullanýmýndan mutlaka uzak durulmalýdýr. Aþýrý yaðlý besinler, hayvansal gýdalar ve tabi ki obezite kalp hastalýklarýna sebep olmaktadýr. Bu nedenle; saðlýklý ve yeterli beslenmeye dikkat edilmeli ve bu tür besinlerin tüketiminden uzak durulmalýdýr. Yüksek tansiyon kalp hastalýklarýnýn önemli bir nedenidir. Yüksek tansiyon tespit edildiði takdirde, mutlaka hekim kontrolünde tedaviye baþlanmalýdýr. Stresli bir yaþam da kalp hastalýklarýna zemin hazýrlar. Bu nedenle; yaþantýmýzda stresten olabildiðince uzak durulmalýdýr. Hareketsiz yaþam tarzý da, kalp hastalýklarýna zemin hazýrladýðýndan, fiziksel aktivite yapmayý alýþkanlýk haline Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. CUMA 17 NÝSAN Toprak Sanayicileri Baþaranhýncal la devam Hýfzýsýhha suya dikkat çekti Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 26 Mart Perþembe günü Valilik Toplantý Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda, gündem konularý görüþüldü. Mevsim itibariyle havalarýn ýsýnmasýyla birlikte özellikle yaz aylarýnda su ve besinlerle bulaþan hastalýk vakalarýnda artýþ olabileceði düþünülerek yürürlükteki mevzuata göre görev, yetki ve sorumluluklarýna göre ilgili kurumlar tarafýndan yürütülmekte olan su sanitasyonu ile gýda kontrol ve denetimi çalýþmalarýnýn titizlikle sürdürülmesi gerektiði belirtildi. Konuyla ilgili olarak toplantýda; Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik gereði içme ve kullanma suyu þehir þebekesinden, belde ve köy yerleþim yerlerinden Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan 2015 yýlý numune alma programýna uygun olarak kontrol ve denetim izlemesi amaçlý mikrobiyolojik ve kimyasal su numunelerinin alýnmasýna, kontrol izlemesi numuneleri ile denetim izlemesi mikrobiyolojik su numunelerinin analizlerinin Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Laboratuvarýnda, denetim izlemesi kimyasal su numunelerinin analizlerinin ise Samsun Halk Saðlýðý Müdürlüðü Laboratuvarýnda yaptýrýlmasýna, analiz rapor sonuçlarýna göre tespit edilecek olumsuzluklarýn sorumluluk mahalline baðlý olarak Belediye Baþkanlýklarýnca, köy muhtarlýklarýnca ve Ýl Özel Ýdaresince gerekli ýslah ve iyileþtirme çalýþmalarý yapýlarak giderilmesine; Halk Saðlýðý Müdürlüðü ile Belediye Baþkanlýðý personelleriyle birlikte koordineli bir þekilde yürütülen, içme ve kullanma suyu þehir þebekesi uç noktalarýnda serbest klor ölçümlerine devam edilmesine; Kaynak suyu üretim tesisinde, kaplýca ve yüzme havuzlarýnda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan mevzuatlarýnda öngörülen teknik ve hijyenik Dr. Ahmet Barýþ DÝZMANLAR FÝDANCILIK SERTÝFÝKALI TÜPLÜ HER ÇEÞÝT MEYVE FÝDANI-SEBZE FÝDESÝ-SÜS BÝTKÝLERÝ TOHUM-GÜBRE ÝLE HÝZMETÝNÝZDE TÜPLÜ YEDÝVEREN ÇÝLEK FÝDELERÝ 1 TL DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA SATIÞA SUNULMUÞTUR. ÇAM-MAVÝ LADÝN-LEYLAND-GÜL ÇEÞÝTLERÝ-MENEKÞE MAZI-ELMA ARMUT-KÝRAZ-CEVÝZ-NEKTARÝ-VÝÞNE AYVA-ÜZÜM VE DÝÐER ÇEÞÝTLERÝMÝZ MEVCUTTUR. Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi olaðan genel kurulu, 11 Nisan 2015 tarihinde kooperatif merkezinde gerçekleþtirildi. Genel Kurul da Çetin Baþaranhýncal yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. Baþaranhýncal baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulunda; Baþkan Yardýmcýlýðý görevine Murat Beyaz ve Orhan Özsaraçoðlu, Muhasip Üyeliðe Sedat Biþiren ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Ýsmail Önder Kartal, Kenan Arslan Güllü ve Yusuf Býyýkoðlu getirildi. Ýlk proje hayata geçiyor Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu, görev daðýlýmý yapmasýnýn ardýndan ilk projesini hayata geçirdi. Proje ile Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmeliði hakkýnda kamu kurum ve kuruluþlarýna, yerel yönetimlere ve yapý denetim firmalarýna bilgilendirme yapýlacak. Bilgilendirme faaliyetlerinde konunun muhataplarýna; çatýlarda rüzgar güvenliði, binalarda ýsý yalýtýmý, yapýlarda CE iþareti olmayan ve yangýna dayanýmý olmayan (broof olmayan) ürünlerin mevzuatlara aykýrý kullanýmý hakkýnda bilgiler verilecek. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen proje ile doðal, kaliteli, saðlýklý ve tüm imar mevzuatlarýna uygun kil tuðla-kiremit ürünlerin kullanýmý ve uygulamalarý yönünde bilgilendirme yapýlarak, mevzuata uygun olmayan ve gerekli kalite þartlarýný taþýmayan ürünlerin kullanýmý ile yapýlan hatanýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. Kamu yararý gözetilerek sürdürülecek olan projede halkýn kaliteli ve saðlýklý yapýlara kavuþmasý hedefleniyor. denetim ve kontrollerin rutin olarak yapýlmasýna; Ýþletmecileri tarafýndan havuzlarýnda gerçekleþtirilen dezenfeksiyon iþlemlerinde, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan izinli ve ruhsatlý dezenfektan maddelerin kullanýlmasýna; Halk Saðlýðý Müdürlüðünün denetim izlemesi ve kontrol izlemesi amaçlý su numunesi alýmýna yönelik köy yerleþim yeri ziyaretlerine; numune alýmýnýn yaný sýra içme ve kullanma suyuna ait kaynak, kaptaj, isale hattý, depo ve þebeke hattýnýn kontrol ve denetimlerinin de gerçekleþtirilmesine; Köy yerleþim yerlerinde Halk Saðlýðý Müdürlüðünce yapýlan kontrol ve denetimler neticesinde kullanýlmaz hale geldiði, ekonomik ömrünü doldurduðu tespit edilen içme kullanma su depolarýnýn yerine yeni su depolarýnýn Ýl Özel Ýdaresince yapýlmasýna; Köy yerleþim yerlerinde içme ve kullanma su depolarýnda, sürekli ve düzenli olarak su dezenfeksiyonunu saðlayacak düzeneklerin oluþturulmasýna; Ýçme kullanma su depolarýnýn bulunduklarý mahalle göre Belediye Baþkalýklarý ve köy muhtarlýklarý tarafýndan yýlda en az bir kere temizliklerinin yapýlmasýna; Kaynaðý bilinmeyen, kalitesi takip edilmeyen, dezenfeksiyona tabi tutulmayan sularýn tüketilmemesi konusunda halkýn bilgilendirilmesine; Ýlgili mevzuat hükümlerine göre görev, yetki ve sorumluluk alanlarýna baðlý olarak gýda üretim ve satýþ yerlerinde, semt pazarlarýnda Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Belediye Baþkanlýklarýnca teknik ve hijyenik denetimlerin gerçekleþtirilmesine, hijyen eðitimi belgesi olmayan kiþilerin gýda iþlerinde çalýþmalarýnýn önlenmesine; Tuvalet temizliklerinin, tamir ve tadilatlarýnýn yapýlmasý ve lavabolarda sývý sabun bulundurulmasý iþinin, okullarda Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerince, camilerde Ýl Müftülüðünce, umumi tuvaletlerde ise Belediye Baþkanlýklarýnca saðlanmasýna karar verildi. ADRES: ÝSKÝLÝP YOLU 10. KM. ALTINBAÞ KÖYÜ GÝRÝÞÝ (ESKÝ TARIM KREDÝ KOOP.) MURAT KÝRTÝL (TARIM DANIÞMANI) TEL:

6 6 CUMA 17 NÝSAN 2015 NALLARI DÝKMÝÞ Padiþah bir gün atýyla kýr gezintisi yaparken seyislerine demiþ ki: - Atýmý çok sevdiðimi bilirsiniz. Bu atýn ölüm haberini bana getiren seyisin kellesini vururum, atýma çok iyi bakacaksýnýz. Aradan birkaç yýl geçmiþ, seyisler bakmýþlar ki padiþahýn atý ahýrda ölmüþ. Seyislerden biri padiþahýn sözünü hatýrlamýþ, telaþlanmýþlar, ne yapacaklarýný bilememiþler. Birinin aklýna Ýncili Çavuþ gelmiþ, bu iþi ona danýþalým demiþler. Ýncili'ye varmýþlar, durumu anlatmýþlar. Ýncili demiþ ki "ben bu iþi çözerim, siz iþinize gücünüze bakýn." Ýncili, padiþahýn huzuruna varmýþ. -Padiþahým, senin bir küheylan vardý ya... -Evet... -Ahýrda gördüm. Yanýna yaklaþtým. Su verdim içmedi, yem verdim yemedi, nallarý da havaya dikmiþ öylece duruyor. -Yahu sen þuna öldü desene! -Padiþahým ben demedim, sen söyledin öldüðünü. Bir ceza vereceksen kendine ver.

7 CUMA 17 NÝSAN Gönüller SULTANI ný andýlar EROL TAÞKAN Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlediði muhteþem programla, Gönüller Sultaný Peygamber Efendimiz'i andý. Devlet Tiyatro Salonu'nun hýnca hýnç dolduðu gecede sahne alan öðrenciler, büyük bir samimiyet ve baþarýyla sergiledikleri program, izleyicileri muhabbet deryasýnda gezintiye çýkardý. Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Yahya Çoban, Kadir Songüt, Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, AÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, Ensar Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Çorimder Baþkaný Ayhan Boyraz ve çok sayýda davetlinin katýldýðý gece Kur'an tilaveti ile baþladý. Okul Müdürü Hüseyin Kýr'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan sahneye çýkan okul korosu birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Okul Meclisi tarafýndan hazýrlanan Peygamber konulu sinevizyon sunumundan sonra Arapça Naat ve kýz öðrencilerden oluþan koro sahne aldý. Sema gösterisi, þiirler ve hadislerle devam eden program, ilahi ve salavatlarla devam etti. Duygu yüklü programda görev alan öðrencilerin baþarýsý, salona dolduran davetliler tarafýndan uzun süre alkýþ alýrken, program sonunda okul yönetimi ve öðretmenler de vatandaþlar tarafýndan tebrik edildi. Manevi deðerlere baðlý bir nesil yetiþtirmek için gecesini gündüzüne katan ÝHL yönetimi, bu programla bir kez daha gönüllerdeki yerini pekiþtirdi. Türk Diyanet Sen çocuklarý sevindirdi HURÞÝT BOZKURT Türk Diyanet Sen Çorum Þubesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerinde çocuklara balon ve pamuk þeker hediye etti. Hürriyet Parký önünde kurulan Müftülük çadýrýnda, geleneksel hale gelen balon ve pamuk þeker ikramýný bu yýlda devam ettiren Türk Diyanet Sen Çorum þube Baþkaný Mustafa Ünlü, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Zafer Ýlkokulu öðrencilerini aðýr- Türk Diyanet Sen Çorum Þubesi, Kutlu Doðum Haftasý etkinliði düzenledi. ladý. çocuklara dönük düzenlenen faaliyetlerin kendileünlü, çocuklarýn gönlünde Peygamber sevgiri için daha özel ve anlamlý olduðunu bildirdi. sini pekiþtirmek ve onlarý sevindirmek için her yýl düzenledikleri geleneði bozmadýklarýný belirterek, Öðrencilere Kutlu Doðum yemeði MUSTAFA BURAK YALÇIN Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Müftülük ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nce düzenlenen '40 Yaþýndasýn' konulu bilgi yarýþmasýna katýlan öðrencilere yemek verildi. Atatürk Ýlkokulu Müdürlüðü'nce Ýkinci Bahar Lokantasý'nda düzenlenen yemeðe, Okul Müdür Yardýmcýsý Osman Tekin ve Komisyon Üyesi öðretmenler Muzaffer Kara, Mehmet Þahbaz, Saniye Ýþçi Mete, Nihal Kapu ve Sultan Dað ýn yaný sýra Çorum da okulu temsil eden öðrenci Rana Karagöz de katýldý. Hürriyet Parký önünde çocuklara pamuk þeker ve balon daðýtýldý. Ýkinci Bahar'dan öðrencilere jest YÜKSEL BASAR Atatürk Ýlkokulu nda '40 Yaþýndasýn' konulu bilgi yarýþmasýna katýlan öðrencilere yemek verildi. Ýkinci Bahar Lokantasý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Çorum Müftülüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Ortaokullar Arasý Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bilgi Yarýþmasý'nda dereceye giren Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu öðrencilerine yemek verdi. Yemekte dereceye giren öðrenciler ve öðretmenleri hazýr bulundu. Ýkinci Bahar Lokantasý, bilgi birincisi Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu öðrencilerine yemek verdi.

8 8 CUMA 17 NÝSAN 2015 Güvenli seçim için toplandýlar Vali den siyasilere centilmenlik çaðrýsý RECEP MEBET Seçim Güvenliði Toplantýsý dün Valilik Salonu nda yapýldý. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýya Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, bazý daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri katýldý. BEKÝROÐLU ve YILDIRIM GECÝKTÝ 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde uyulmasý istenen hususlarýn ele alýndýðý toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, DSP Ýl Baþkaný Av. Altuð Afat, Demokrat Parti Ýl Baþkaný Mehmet Ünal, Vatan Partisi Ýl Baþkaný Mehmet Patlar ve HDP Ýl Baþkaný Ali Akkaya da katýldý. Güvenli Seçim baþlýðýyla düzenlenen toplantýya AK Parti Ýl Baþkaný Berikoðlu ve CHP Ýl Baþkaný Yýldýrým gecikmeli olarak iþtirak etti. CENTÝLMENLÝK ÇAÐRISI Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Vali Kara, siyasi parti temsilcilerine seslenerek propaganda sürecinde centilmence bir yarýþ çaðrýsýnda bulundu. Seçimin saðlýklý ortamda ve objektif bir þekilde yapýlabilmesi için tüm siyasi partilere önemli sorumluluklar düþtüðüne iþaret eden Ahmet Kara, alýnacak güvenlik tedbirlerinden de bahsetti. MÝTÝNG MEYDANI DEÐÝÞMEDÝ Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý. Kara, siyasi partilerin il baþkanlarýyla fikir alýþveriþinde bulundu. Çorum daki mitinglerin Abide Kavþaðý yerine Fuar Alaný nda yapýlmasý hususunda talep var mý? þeklindeki soruyu cevaplayan Vali Kara, bu konuda bir deðiþikliðe gidilmeyeceðini vurgulayarak, Mitingler, yürüyüþ ve açýkhava toplantýlarý daha önceden belirlenen yerlerde yapýlacak dedi. Emniyet yetkililerinin yaptýðý sunumun ardýndan alýnacak tedbirler konusunda siyasi parti temsilcileriyle fikir alýþveriþinde bulunan Kara, huzurlu bir seçim süreci geçirilmesi dileðinde bulundu. Toplantý, yapýlan açýklamalarýn ardýndan basýna kapalý olarak devam etti. Güvenli Seçim baþlýðýyla düzenlenen toplantýya Vali Ahmet Kara baþkanlýk etti. Duyarsýz sürücülere sitem RECEP MEBET Çorum da yaþayan engelli vatandaþlar, duyarsýz sürücülerden þikâyetçi. Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren vatandaþlar, özellikle araçlarýný yaya kaldýrýmý ve yaya geçitlerine park eden sürücülerinden dertli. Hüseyin Sucu isimli vatandaþ Uður Mumcu Caddesi ve Milönü Kavþaðý nda çektiði fotoðraflarla engellilerin yaþadýðý soruna dikkat çekti. Yayalarýn kullandýðý güzergâhlardaki rampalarý kapatan park halindeki araçlarýn engellilerin yaný sýra bebek arabalarýnýn geçiþine de mani olduðunu belirten Hüseyin Sucu, yetkililere seslenerek gerekli tedbirlerin alýnmasýný istedi. Sucu, açýklamasýnda sürücülere de seslenerek yayalarýn duyarlýlýk beklediðini sözlerine ekledi. Engelli rampalarýnýn önüne park edilen araçlar yayalarýn tepkisine neden oluyor. Yarýþmada Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencisi Abdulkadir Öncül birinci oldu. Naat-ý Þerif birincisi Mukadder Akaydýn dan RECEP MEBET Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Liseler Arasý Naat-ý Þerif Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Çorum Müftülüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde düzenlenen yarýþmanýn finali dün Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþti. 4 okuldan toplam 4 öðrencinin katýldýðý yarýþmada 325 puan alan Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencisi Abdulkadir Öncül birinci oldu. Naat-ý Þerif ziyafetinin sunulduðu yarýþmada 294 puan alan Atatürk Anadolu Lisesi öðrencisi Batuhan Efe ikinci, 276 puan alan Mehmetçik Anadolu Lisesi öðrencisi Nisa Nur Boyacý üçüncü, 260 puan alan Çorum Anadolu Lisesi öðrencisi Melike Nur Doðru dördüncü sýrada yer aldý. Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu baþkanlýðýndaki jüri heyetinde Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenleri Aytekin Kýrdýoðlu, Fatma Taþkesti, Alper Sarhuþ ve Ali Altun görev aldý. Ubeydullah Abanuzoðlu nun Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan yarýþmayý Bekir Sayýn sundu. Çekiþmeli sunumlarýn yapýldýðý yarýþmayý Müftü Mehmet Aþýk, bazý daire amirleri ve okul müdürleri ile öðretmenler ve çok sayýda öðrenci izledi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nca hazýrlanan Kutlu Doðum konulu sinevizyon gösterisinin de yer aldýðý programda kürsüye gelen Müftü Mehmet Aþýk ve Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt katýlýmcýlara hitaben birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Düzenlenen programda Çorum Anadolu ÝHL Matematik Öðretmeni Osman Atalay yönetiminde sahne alan öðrenciler solo ve koro ilahiler Düzenlenen yarýþmayý Müftülük ve Milli Eðitim Müdürlüðü birlikte organize etti. Yarýþmanýn finali dün Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþti. Yarýþma jürisi öðrencilerin sunumlarýný izleyerek puanladý. Osman Atalay yönetiminde sahne alan öðrenciler solo ve koro ilahiler seslendirdiler. seslendirdiler. Hz. Muhammed (S.A.V.) i anlatan naat-ý þeriflerden en güzel örneklerin okunduðu yarýþmada dereceye giren öðrenciler Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan para ödülüyle ödüllendirildi. Öðrencilerin ödüllerini Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Ýnan, jüri üyeleri ile bazý okul müdürleri verdi. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri bugün gerçekleþecek Ýlkokullar Arasý 40 Yaþýndasýn Þiirini Ezbere Okuma Yarýþmasý Finali yle devam edecek. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri devam ediyor RECEP MEBET Vatandaþlar, yayalarýn geçiþini engelleyen duyarsýz sürücülerden dertli. Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðumunun yýl dönümü nedeniyle Çorum da düzenlenen kutlama etkinlikleri devam ediyor. Ýl Müftülüðü nün yaný sýra sivil toplum kuruluþlarý ve esnaf da Kutlu Doðum Haftasý coþkusuna ortak oluyor. Bugün pek çok camide Cuma namazýnýn ardýndan cemaate ikram yapýlacaðý bildirilirken Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak esnafý da geleneksel hale getirdiði tatlý ikramýný sürdürecek. Yarýn ise öðle namazýnýn ardýndan Huzur Camii önünde vatandaþlara Gülabibey Derneði tarafýndan helva ikram edilecek.

9 CUMA 17 NÝSAN Organlarýyla 3 hastaya hayat verdi Beyin ölümü gerçekleþen hastanýn organlarý 3 kiþiye umut oldu. 31 Mart 2015 tarihinde beyin kanamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi Anestezi Yoðun Bakým Ünitesi ne yatýrýlan 62 yaþýndaki hastanýn beyin ölümünün gerçekleþmesi sonucu ailesi organlarýnýn baðýþýna karar Ailenin organ baðýþýna onay vermesi sonrasý Saðlýk Bakanlýðý harekete geçti. verdi. Beyin ölümü gerçekleþen hastanýn ailesi ile görüþen hastanenin organ nakli yetkilileri, ailenin organ baðýþýna onay vermesi sonrasý Saðlýk Bakanlýðý ile iletiþime geçerek nakil sürecini baþlattý. Yaklaþýk 4 saat süren baþarýlý bir ameliyat sonrasýnda hastanýn karaciðeri ve iki böbreði alýndý. Karaciðeri bir hastaya, böbrekleri ise iki hastaya umut verdi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, Ülkemizde 22 bin 215 kiþi böbrek, 551 kiþi kalp, 2181 kiþi karaciðer, 36 kiþi akciðer, 1 kiþi ince baðýrsak, 4 kiþi kalp kapaðý, 246 kiþi pankreas ve 3 bin 209 kiþi kornea bekliyor. Toplamda nakil sayýlarýnýn artýrýlmasý, bir hayat kurtarma ve her organýn bir yaþama eþit olduðu inancý ile tüm imkânlarý yeterli olan hastanemizce baðýþ yapýlan her bireyde destesinan Zehir ðimiz sürecektir. dedi. Kelkit ten Vali ye ziyaret Gümüþhane nin Kelkit Belediye Baþkaný Ünal Yýlmaz ve beraberindeki heyet, Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Kendilerini Çorum da görmekten mutluluk duyduðunu belirten Vali Ahmet Kara, nazik ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür etti. Gümüþhane nin Kelkit Belediye Baþkaný Ünal Yýlmaz ve beraberindeki heyet, Vali Kara yý ziyaret etti. Belediye bilgisayar alým ihalesi yaptý M.ALÝ CEYLAN Belediye bilgisayar ve çevre birimleri ihalesi yaptý. Belediye bilgisayar ve çevre birimleri ihalesi yaptý. Çorum Belediyesi nin ihtiyacý olan 10 kalem bilgisayar ve çevre birimleri hizmet alýmý ihalesi bugün Belediye Ýhale Salonu nda gerçekleþtirildi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn ýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda yapýlan ihalenin yaklaþýk maliyeti 75 bin 250 TL olarak açýklandý. 5 ayrý firmanýn katýldýðý ihalede en düþük teklifi, 73 bin 725 TL ile Doðanak Ýnþaat firmasý verdi. Komisyon teklifleri deðerlendirmeye Umut Radyo da Hititler konuþuldu Ýhaleye 5 ayrý firma teklif verdi. Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi Eðitimci- Þair Nebih Nafile, önceki gün Umut Radyo'da yayýnlanan 'Beyaz Mikrofon' programýna stüdyo konuðu oldu. Uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu söyleþide konuþan Nebih Nafile, farklý din ve kültürlerin binlerce yýldýr bir arada yaþadýðý Antakya'dan Hititler'e baþkentlik yapmýþ medeniyetler beþiði Çorum'a gelmenin heyecan verici olduðunu söyledi. Bir eðitim sendikasýnýn düzenlediði programa türkü ve þiirleriyle misafir olarak katýlan þair Nebih Nafile, uygarlýklar tarihine adýný altýn harflerle yazdýran Hititler'in yaþadýðý hüküm sürdüðü yerler kadar onlarýn insanlýða býraktýðý mirasýnda paha biçilmez olduðunu kaydetti. Hak ve adalet konusunda bugün bile hayranlýk uyandýran Hititler'de; aile, veraset, ceza, ticaret ve devlet hukukunun gerçekten çok iyi kavrandýðýna dikkat çe- Edebiyatçýlar Derneði Antakya Temsilcisi EðitimciÞair Nebih Nafile, Uður Çýnar ýn konuðu oldu. ken þair Nebih Nafile, "Hititler erken zamanlarda adalet ve hak kavramlarýnýn bilincine ermiþler ve bu deðerleri güneþ ile sembolleþtirmiþler. Bugün iþte o güneþ, bilin- Teþkilatlara teþekkür etti AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý Ankara da aday tanýtým toplantýsýna katýldý. AK Parti Çorum Ýl Teþkilatý, Ankara da gerçekleþtirilen Milletvekili Aday Tanýtým Toplantýsý na katýldý. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun seçim beyannamesini açýkladýðý toplantýda yeni seçim müzikleri ve AK Parti'nin yeni hedefleri açýklandý. Ankara Arena Spor Salonu nda gerçekleþtirilen toplantýya, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Milletvekili Adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ahmet Sami Ceylan, Ýl-Ýlçe Teþkilat Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl-Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýl-Ýlçe Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte katýlan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn veda ederken söylediði gibi Bu bir veda deðil Fatiha'dýr sözünün icraata geçtiði bu günlerde Baþbakanýmýz bizi yeni hedeflere yeni insanlar ile hazýrlýyor. Bu hedeflerimizi gerçekleþtirmek için güçlü ve diri bir teþkilat ile çýktýðýmýz yolda Baþbakanýmýzýn her zaman yanýndayýz. dedi. Toplantýda kendilerini yalnýz býrakmayan tüm teþkilatlara teþekkür eden Bekiroðlu, Buraya gelmiþ ve burada teþkilatýmýzýn gücünü göstermiþ olmak bizim Baþbakanýmýza en büyük vefa borcumuzdur. Biz vefamýzý Baþbakanýmýzýn yanýnda ve sunduðu hedeflerin peþinde koþarak ülkemizi en üst seviyeye çýkartmalý ve bu yolda gereken tüm çalýþmalarý yapmalýyýz. diye konuþtu. TDED Türk Musikisi Topluluðu Samsun un konuðu oldu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi Türk Musikisi Topluluðu üyeleri Samsun Devlet Klasik Türk Müziði Korosu'nun daveti ile Samsun'u gezdi. Topluluk üyeleri, Koro þefi Nihat Gönül'ün davetlisi olarak Samsun Devlet Klasik Türk Müziði Korosu'nun 'Kutlu Doðum Haftasý Özel Konseri'ni de izleme imkâný buldu. 10 Nisan 2015 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde TRT'nin Karadeniz Bölgesi Ses Yarýþmasý'nda derece alan TDED Musiki Topluluðu üyesi Gamze Apraþ da konuk sanatçý olarak bir eser seslendirdi. Genç yetenek olarak nitelendirilen Apraþ, güçlü sesi ve yorumu ile Samsunlu izleyicilerden tam not aldý. TDED Çorum Þubesi Musiki Topluluðu üyelerinin Samsun gezisi hakkýnda açýklama yapan topluluk þefi Aliye Helvacý, Samsun gezisinin, TDED musiki topluluðunun 22 Mayýs'ta vereceði konser öncesi topluluk üyelerinin motivasyonunu artýrmaya yönelik olduðu- Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi Türk Musikisi Topluluðu üyeleri amsun Devlet Klasik Türk Müziði Korosu'nun konuðu oldu. Çorum ekibi 'Kutlu Doðum Haftasý Özel Konseri'ni de izleme imkâný buldu. nu söyledi. Helvacý, "Nazik davetleri için Samsun Devlet Klasik Türk Müziði Koro þefi Nihat Gönül olmak üze- re tüm koro üyelerine teþekkür ediyorum. Bizlere her türlü deþtiði veren, her daim bizlerin yanýnda olan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan beye de þükranlarýmý sunuyorum. diye konuþtu. Bizum Hoca yý okudular Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi 'Bizum Hoca' adlý filmi okudu. Programýn yöneticiliðini filmin proje koordinatörü gazeteci yazar Harun Çelik yaptý. Programa Tekkeköy Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Merzifon Kaymakamý Mehmet Fatih Geyim, Samsun Bilge Kral Derneði Baþkaný Hüseyin Dereli, Mülkiye Müfettiþi Ýbrahim Avcý, Hak-Ýþ Sendikasý Avukatlarýndan Mustafa Avcý ve Programýn yöneticiliðini filmin proje koordinatörü gazeteci yazar Harun Çelik yaptý. çok sayýda davetli kakilde ayrýlmamalýdýr. rumda bulunan Harun da olumsuzluklar da týldý. Çeþitli çýkarlarýmýz Çelik, "Burada iki tane vardýr. Sadece bunu için doðruluktan ayrýlimam figürü var. Biyansýtmaya çalýktýk." HES projelerinin dýðýmýzda belki insanzim Hoca gibi bir hodiye konuþtu. yoðun bir þekilde kolar bunu görmeyecekcayý kim istemez ki. nuþulduðu programda Karþýlýklý soru ve tir. Fakat bizi gözetleýmamlar toplumun önadalet ve doðruluk cevaplar þeklinde geyen Allah'ýn olduðunu deridirler dinle birlikte kavramlarýnýn önemiçen programda peyaklýmýzdan çýkarmasosyal adaleti de kendi ne dikkat çeken Harun gamberimizin hadislemalýyýz." dedi. üzerinde bulundurmak Çelik, " Ýnsan yaptýðý rinde de belirtildiði zorundadýr. Bu nedenle iþte adaletten ayrýlmadaha sonra imam üzere tebessümün inbiz bunu önemsediðimalýdýr. Bugün adalet figürü üzerinde konusan hayatýnda önemli miz için bunu herhangi konusunda sýkýntýlarýþuldu. Filmde resmi olduðu ifade edilerek, bir meslek dalýna deðil mýz olduðu için yeryüimamýn menfaatini ön iyiliðin, kalitenin, doðde imama yaptýrdýk. zünde kargaþýlýklar haplanda tutan biri olarak ruluðun ve adaletin hayalnýz hayatýmýzda kimdir. Yine insan yansýtýldýðý konuþuldu. yatýmýzda yer bulmasý olumluluklarýn yanýndoðruluktan hiçbir þeeleþtiriler üzerine yogerektiði dile getirildi.

10 10 CUMA Külcü den Kutlu Doðum mesajý 17 NÝSAN 2015 Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, zin yegâne yolu O'nun getirdiði mesajlara Kutlu Doðum Haftasý'nýn tüm insanlýða baðlý olmaktýr. hayýrlar getirmesi temennisinde bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýmýz 2015 yýlý Kutlu Doðum Haftasý'nýn konusunu, Alemlere rahmet olarak gönderilen "Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaþama Peygamber Efendimizin, dünyaya teþrifhukuku" olarak belirledi. Bu hafta Efendilerinin yýl dönümünü idrak ettiklemizi anmanýn yanýnda, O'nun ahlakýný öðrini hatýrlatan Külcü, böyle günlere ulaþrenme ve rehberliðini kavrama için bir vemanýn mutluluðunu milletçe yaþadýklarýsiledir. Efendimiz, Hz. Muhammed (sav)'in ný ifade etti. kardeþlik, barýþ, huzur ve mutluluk dolu Sevgili Peygamberimiz Hz. Mumesajlarý, günümüzde çok daha önemli ve anlamlý hale gelmiþtir. Bu bakýmdan Kutlu hammed'in (s.a.v) Ýslam âlemi için oldudoðum Haftasý, Peygamberimizin hayatýðu gibi bütün insanlýk için adaletin, ahlaný, hadis-i þeriflerini, mesajlarýný yeniden kýn, sabrýn, merhametin, eþsiz bir örneði hatýrlamak, yeniden düþünmek ve layýkýyla olduðunu belirten Külcü, açýklamasýnda Muzaffer Külcü anlamak için iyi bir fýrsattýr. þöyle dedi: "O'nun adý, O'nun mirasý, O'nun 'Hazreti Peygamber, Birlikte Yaþama Ahlaký ve insanlýða öðrettiði ne varsa milletimiz tarafýndan bir Hukuku' konulu kutlu doðum etkinliklerinin ülkemize mizaç haline getirilmiþtir. O'nun býraktýðý miras bizler milletimize, Ýslam âlemine ve tüm insanlýða hayýrlar için daima yol gösterici olmuþtur. Bu yüzden Efendigetirmesini temenni ediyorum. miz (s.a.v) kalplerimizi, gönüllerimizi ve hayatýmýzý þekillendirmeye devam edecektir. Ýnþallah, O'na sunulan rahmet, milletimizi ve ülkemizi fert fert, adým adým kuþatacaktýr. Hiçbir beþere nasip olmayacak ölçüde sevilen ve yaþadýðý dönemi asr-ý saadete çeviren Efendimizin anýlyine, Efendimizin bizlere müjdelediði gibi bunmasý ve anlaþýlmasý hayatýmýzdaki bereketi her anlamdan da umutluyuz, bu umudumuzu hem Türkiye olarak da artýracaktýr. Asr-ý Saadette yakalanan huzur ve hoþhem bütün Ýslam Âlemi olarak her zaman koruyacagörüyü bütün millet olarak yeniden yakalayabilmemiðýz." Model Okul Ýzleme Grubu toplandý Avrupa Birliði Çocuða Yönelik Þiddetin Önlenmesi kapsamýnda 10 pilot ilde uygulanan Model Okul çalýþmalarý deðerlendirildi. Çalýþmalarý inceleyen Çorum Ýzleme Grubu Anitta Otel de toplantý yaptý. Toplantýya Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Ali Rýza Ekmekyapar, Sinan Güngör, Model Okul Uygulamalarý Eðitmeni Deniz Özdikmenli, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Yöneticileri Tahir Demir, Musa Akýþ, Model Okul Uygulamalarý Ýl Formotorleri Burhan Þenol, Dinçer Öbekçi, Model Okul Uygulamalarý Uygulayýcýlarý; Fadime Özdemir (Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi), Fahrettin Çelik (75.Yýl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), Kenan Öztürk (Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu), Ramazan Yýlmaz (Atatürk Anadolu Lisesi), Nurdan Çorum Ýzleme Grubu Anitta Otel de toplantý yaptý. Ýl Milli Eðitim Þube Ergün (Mustafa Kemal malarý Eðitmeni Deniz Müdürü Ali Rýza EkmekÖzdikmenli, Model Okul Ortaokulu), Hayrettin Ayyapar da, projenin çok deuygulamalarýnýn amacýkurt (Tanyeri Ýlkokulu), ðerli olduðunu, sürdürülenýn fiziksel, sözel ve psisinan Ýluk (Fatih Sultan bilir ve iþlevsel kýlmak kolojik þiddetten uzak Mehmet Ýlkokulu), Gözde için Milli Eðitim Müdürkendine güveni olan, yaolukçu (Ýskilip Erenler lüðü olarak her zaman þam becerileri geliþmiþ Cumhuriyet Ortaokulu), destekleyeceklerini ifade öðrencilerden oluþan bir Mesut Þirin (Alaca Sakarederek baþta Eðitim Göokul olarak geliþtirileceðiya Ýlkokulu), Aydýn Altýnrevlisi Deniz Özdikmenli ni ve pilot okullarda uygutaþ (Sungurlu Ýsmet Paþa olmak üzere katýlan herkelanmasýnýn hedeflendiðini Ýlkokulu) katýldý. se teþekkür etti. söyledi. Model Okul Uygula- Okullarý incelediler Çorum Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu, Sungur- lu daki bazý okullarý ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu, Sungurlu Ýlçe Milli Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu, Sungurlu daki bazý okullarý ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Eðitim Müdürü Süleyman Atçýoðlu, Þube Müdürü Þaban Atlý ile birlikte Dr. Sedat Dr. Melahat Baran Ortaokulu, Ýmam Hatip Ortaokulu, Yavuz Selim ilkokulu ve Ýsmetpaþa Ýlkokulunu ziyaret ettiler. Ziyarette okullarýn öðretmenleri ile bir araya gelen Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Özcan Kuþçu, Velilerimiz bu mekanlarda çocuklarýmýza yönelik bizlerden iyi bir eðitim istiyor. Hepimizin isteði çocuklarýmýzýn topluma yararlý, devletini ve milletini seven birer yurttaþ olarak yetiþmesidir dedi.(ýha) Þahiner den hasta ziyareti Çorum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner Sungurlu Devlet Hastanesini ziyaret ederek hasta ve hasta yakýnlarýna geçmiþ olsun temennisinde bulundu. Hastalarla bir süre sohbet eden Belediye Baþkaný Þahiner e hastalar ve hasta yakýnlarý ziyaretinden dolayý teþekkür ederek duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Her zaman olduðu gibi vatandaþýmýzýn yanýndayýz diyen Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Hastalýk ve saðlýk insan için. Allah her þeyin hayýrlýsýný versin. Hastanemizde tedavi gören tüm hemþerilerimize geçmiþ olsun diyor, Allah'tan acil þifalar diliyorum dedi. ÝHL li öðrenciler arasýnda yarýþma düzenlendi. ÝHL ler yarýþtýlar Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda ÝHL li öðrenciler arasýnda yarýþma düzenlendi. Açýlýþ konuþmasýný Okul Müdiresi Aysun Tut un yaptýðý programda Kur an-ý Kerim i Güzel Okuma Yarýþmasýnda Sungurlu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Döne Çaðlan birinci, Merkez Anadolu ÝHL öðrencisi Esra Erci ikinci, Alaca Anadolu ÝHL öðrencisi Hasret Koca üçüncü oldu. Güzel okuma 1.si Sungurlu AIHL öðrencisi Döne Çaðlan. Ýlahilerin söylendiði programda daha sonra Güzel Okuma ve Hafýzlýk yarýþmalarýnda dereceye girenlere Programda ilahiler seslendirildi. Güzel Okuma ve Hafýzlýk yarýþmalarýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Boðazkale de Kutlu Doðum Boðazkale Ýlçe Müftülüðü tarafýndan yürütülen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Boðazkale Ýlçe Müftülüðü ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Peygamber Efendimizin Hayatý konulu bilgi yarýþmasý düzenlendi. Öðrencilere 25 sorunun sorulduðu yarýþmada cevaplar yazýlý olarak istendi. Öðrencilerin ve seyircilerin büyük heyecan yaþadýðý yarýþmada birinciliði Boðazkale Ortaokulu elde etti. Boðazkale Ortaokulu öðrencileri Nisanur Þahin, Sümeyye Özüdoðru ve Ecenur Kevser Seçkin hediyelerini Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, Garnizon Komutaný Yakup Akmeþe ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu tarafýndan aldýlar. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, "Yarýþmada birinci olan öðrencilerin ayrýca Kapa Peygamber Efendimizin Hayatý konulu bilgi yarýþmasý düzenlendi. dokya gezisi yapýlacaðýný bildiren Boðazkale Müftüsü Yüksel Çelik e ve Boðazkale Milli Eðitim Müdürü Selahaddin Sütbaþ a böyle bir yarýþma düzenlediði ve öðrencilere fýrsat tanýdýðý için teþekkür ediyorum. Boðazkale Ortaokulu öðrencilerini tebrik ediyor baþarýlarýnýn devamýný diliyoruzm." dedi.(ýha) Piknik alanýnda inceleme Abdulkadir Þahiner Sungurlu Devlet Hastanesini ziyaret etti. Hasta ve yakýnlarýna moral ve motivasyon vermek için ziyaretlerimizi gerçekleþtirdik diyen Baþkan Þahiner, Her zaman olduðu gibi biz hemþehrilerimizin yanýndayýz. Görev yapýlmasý gerekiyorsa, en baþta insan saðlýðý için, insan refahý ve huzuru ön planda tutularak yapýlmalýdýr. Ýhtiyaç duyulduðunda insanýmýzýn iyi gününde ya da kötü gününde yanýnda olabilmenin gerekli oldu- ðunu düþünüyorum. Bu duygu ve düþüncelerle hasta olan kardeþlerimize Allah'tan acil þifa yakýnlarýna da sabýr ve kolaylýklar diliyorum" þeklinde konuþtu.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, 140 dönüm arazi üzerine yapýlacak olan piknik alanýnda incelemelerde bulundu. Baþkan yardýmcýsý Sefa Karslý, Belediye Meclis Üyeleri Veysel Dorukoðlu, Ýrfan Kasým Buð, Fen iþleri müdürü Uður Çalman ve teknik personelle incelemelerde bulununan Baþkan Þahiner, 140 dönüm arazi üzerine yapacaðýmýz piknik alanýnda 20 bin metrekare reaksiyon alaný, Sungurlu ya hakim seyir teraslarý, mescit, güvenlik ve yönetim binasý olacak. Süs havuzlarý ve dinlenme alanlarýnýn yer alacaðý mesire alanýnda, 70 araçlýk otopark, 30 adet mangal ve kamelyalarý, yürüyüþ ve gezinti alanlarý ile çocuklar için oyun parký bulunacak dedi.(ýha) Abdulkadir Þahiner, 140 dönüm arazi üzerine yapýlacak olan piknik alanýnda incelemelerde bulundu.

11 CUMA 17 NÝSAN :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 28 CEMÂZÝL - ÂHIR : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:4 Nisan 1431 Kasým: NÝSAN Sabýrlý kimseler, sýkýntýlara katlanmayý huy edinenlerdir. (Ebû Osman Hîrî r.a) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn vefâtý (1993) - Prof. Dr. Ali Fuat Baþgil'in vefâtý (1967) Bir hayatýn içinden NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ OLCAY ÇORUMLU (TEL: ) G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI NO:28 - YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bir hayatýn içinde yaþýyoruz. Adeta insanlar kadar hayat halleri ve maceralarý vardýr. Ahir zamanýn fitne fesadýnýn kasýp kavurmadýðý kaç insan vardýr? Zamanýn "Ahir Zaman" olduðundan hiç kimsenin þüphesi kalmadý. Aileler, toplumlar ve ülkeler. Her bir þehir kendi ailesine bir büyük hane sayýldý. Ýnsanlar yaþadý, insanlar öldü. Hayatta yaþayan insanlar, önceki insanlarýn bir devamýný teþkil etti Evet,bir hayat yaþýyoruz. Düþe kalka gidiyoruz. Fýrtýnalar kopuyor, sert rüzgarlar esiyor. Ýnsan aleminin hayat haritasýný çýkarýyor. Ebedi alemin iki havuzunu dolduruyor. Cennet ve cehennem. Asrý saadetin güneþ gibi parlak hakikatleri alemimizi ýþýklandýrýyor. Bir ailemiz var. Ýçinde mahremiyetin en güzel izlerini yaþýyoruz. Bereketin ve manevi havanýn, maddi hayatýn bütün izlerini silip süpürüyor. Adeta cennetin küçük bir numunesi Ýstediðimiz kadar modern ve zengin bir yuva olmasa da. Yavrularýmýz var. Ay gibi parlayan simalarý. Riyadan eser olmayan tebessümleriyle Bütün aile fertlerinin etraflarýnda pervane edip, kahramanlarýný kendisine adeta hizmetkar eden güzellikleri En güzel giyecekler, en güzel yiyecekler onlarýndýr. Kimse onlara yan gözle dahi bakamazlar, onlar azarlanamaz, onlara tokat atýlamaz. Öpücükler arka arkaya gelir yanaklarýna. Kendilerinde cennetin kokusunu duyarsýnýz. Kýzlarýmýz vardýr. Ýffetin timsali, hayanýn zirvesindedirler. Benim ne kýz kardeþim oldu ne de kýzým. Ama kýz yeðenlerim çoktur. Son beþ erkek torunumun sonuncusu kýz oldu þükür. Onlar nulardan nurlandýklarý zaman bambaþka bir hale girerler. Delikanlýlarýmýz vardýr. Asil simalý, mert bakýþlý, cesaret timsali gençlerimiz. Muhabbetin fedaileridir onlar. Ýslamiyetin fedaileri. Her þeye tercihan nurlarýn pervanesi olan kahramanlar. Kendilerini hizmete adayan gençler Dershanelerin gülü goncasýdýr onlar. On beþ-yirmi yaþlarýnda olsalar da, yetmiþ yaþýndaki velilere üstün gelen takvalarý ile. Anneler vardýr. Her þeyini yavrularýna feda eden anneler. Gözü yaþlý,gönlü yaþlý anneler. Evin her iþinden onlar mesuldür. Yemek iþlerinden evin ihtiyaçlarýna varýncaya kadar Babanýn hizmetinde, annelerinin ve babalarýnýn hizmetinde, çocuklarýnýn ihtiyaçlarýnda. Bayramlarýnda, seyranlarýnda. Okul ihtiyaçlarýnda, evliliklerinde. Mesleki hayatlarýnda. Þefkat kahramanlarýdýr onlar. Babalar vardýr. Bir hanenin reisidir onlar. Ailenin bütün yükü onlarýn sýrtýndadýr. Bir evin inþasýnda, eþyalarýn temininde, eve lazým olacak olan neler varsa o temin eder. Helal yolla kazandýklarýný evin fertlerine harcar. Çocuklarýnýn geleceði için ne gerekirse yapar. Onlarý meslek sahibi yapmak için, eðitimlerini tamamlamalarý için fedakarlýktan kaçýnmazlar. O babadýr, sert gibi görünür ama ailenin ana direðidir. Çocuklarýnda gelen her menfi þeyler onu rencide eder. Çocuklarýnýn baþarýlarý babayý mesut ve bahtiyar kýlar. Dedeler vardýr. Bir de anne ve babaanneler Onlar bir hanenin bereket direkleridirler. Hayatýn son zamanlarý onlarý nazikleþtirmiþtir. Hassaslaþýrlar, bir çocuk hükmüne geçerler. Hayatýn birikimleri onlarýn belini bükmüþtür. Ýþte hayatýn içinde hep bunlarý yaþarýz. Hangi ülkede, hangi kýtada olursanýz olunuz. Hayatýn bu hallerine her insan muhataptýr. Bu hayatlarý iman güzelleþtirir. Küfür bu halleri insanýn hayatýndan zehirden beter hale getirir. Hayat böylece devam eder. TÜRKER ECZANESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER (TEL: ) ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A - BÝÞKEK KAVÞAÐI Çorum da Hýdýrlýk ýn manevi iklimi ve inanç turizmi 4 SAÐLIKLI BÝR NESÝL ÝÇÝN Bebeðin iyi beslendiðinin en iyi göstergesi, standartlara uygun büyüme ve geliþmesidir. * Yeni doðan bebek iyi büyüyorsa yeterli ve dengeli besleniyor demektir. * Ýyi büyümeyen bebeðin ya bir hastalýðý vardýr, ya da iyi beslenemiyordur. O halde çocuðun, saðlýk ve beslenme durumunu anlamanýn en iyi yolu onun "BÜYÜMESÝNÝ ÝZLEMEKTÝR". Büyümenin izlenmesi ise çeþitli ölçütlerle yapýlmaktadýr. Buna göre; Büyümenin Deðerlendirilmesi için; * Vücut aðýrlýðý ve artýþ hýzý * Boy uzama ve artýþ hýzý * Baþ çevresi ve artýþ hýzý Geliþmenin Deðerlendirilmesi için; * Kemik Geliþimi * Diþ Geliþimi * Duyu Organlarýnýn Geliþimi * Zihinsel ve Sosyal Geliþim * Cinsel Geliþim Kriterleri takip edilmektedir. Bu izlemler persentil eðrisi denilen grafikler yardýmýyla kontrol edilmektedir. Büyümenin izlenmesine, ultrasonografilerden yararlanýlarak doðumdan önce baþlanmalýdýr. Doðumdan sonra ilk 48 saat içerisinde ayrýntýlý muayene yapýlmalýdýr. Saðlýk kuruluþlarýmýz, her konuda olduðu gibi, büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmetinizdedir. Bakanlýðýmýz tarafýndan ülke genelinde büyüme ve geliþmenin izlenmesi programý yürütülmektedir. Bu program kapsamýnda, her yýl "15 Nisan Büyümenin Ýzlenmesi Günü" olarak kutlanmaktadýr. Sevgili anne ve babalar; çocuðunuz her dönemde büyür ve geliþir. Çocuðunuzun büyüme ve geliþmesi 0-4 yaþ arasý oldukça hýzlýdýr. Bu dönemde aðýrlýk ve boy artýþýný gösteren büyüme kartlarý ya da standart deðerlerle bu yaþ gruplarýnýn izlenmesi daha önemlidir. Büyüme ve geliþme dönemlerinin izlenmesi yaþlara göre kazanýlan bedensel yetenekler ve zihinsel geliþim özelliklerini ana hatlarýyla belirtmekte fayda vardýr. MUCÝZE KARIÞIM ANNE SÜTÜ Hamilelik süresince büyük bir özlem duyarak bebeðini dünyaya getiren annenin, bebeðine verebileceði en muhteþem armaðan þüphesiz anne sütüdür. Minik bebeðiniz saðlýkla doðduktan sonra, onun saðlýklý yaþam kazanýmý bir bebeðin en doðal hakkýdýr. Bebeðin tüm biyolojik gereksinimleri için en iyi ve eksiksiz besin anne METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: NÝSAN 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER VEFAT EDENLER 1-Çalýca Köyü' nden gelme, Mustafa, Serdar ve Þükrü ARI- CI' nýn annesi, Yetiþtirme Yurdu eski Müdürü Ýrfan ARICI' nýn yengesi, Huzurevi çalýþaný Mehmet ERTUÐRUL' un ablasý; Gülfidan ARICI. 2-Metin KANAR' ýn babasý, Köy Hizmetleri' nden emekli Ýsmail BÜYÜK ve Hasan ESENYEL' in kayýnpederi; Bahattin KA- NAR. 3-Amasya, Taþova' dan gelme, Milli Eðitim Müdürlüðü' nden emekli; Halim ÖZDEMÝR. 4-Mecitözü, Kuyucak Köyü' nden gelme, Hazýr Elbiseci Esnafýndan Ekrem ÖZ' ün torunu, Fikret ÖZ' ün oðlu; Ekrem Efe ÖZ. 5-Alaca, Çevreli Köyü' nden, Prof.Dr. Halis DOKGÖZ, Mimar Deniz DOKGÖZ ve Adliye Çalýþaný Halise SOLMAZ' ýn babasý, Emekli Öðretmen; Feyzullah DOKGÖZ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM HIDIRLIK; TA ÇERKEZ ÞEYHÝ NÝN DEF ÝN MERASÝMÝ: Hýdýrlýk Kabristaný'na defnedilecek olan tarikat þeyhleri, alimler ve müftülerin cenazeleri, büyük merasimlerle uðurlanýrmýþ. Bunlardan bir örnek vermekle yetineceðiz. Nakþibendiye Tarikatý þeyhi olarak bilinen Ömer Lütfi Efendi, Ramazan ayýnýn 16. günü/ miladi 21 Nisan 1924 Pazar günü Allah'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Yani genç Cumhuriyetin ilk yýlýnda vefat etmiþtir. Ertesi gün cenaze namazý Cami-i Kebir' de kýlýnacaktýr. Haber, tez yayýlmýþtýr. Þeyh Efendi'nin ünü, Çorum ve çevresinde çok büyüktü. Saygý duyan ve gönülden seven binlerce kiþi Ulu Cami 'ye akýn etti. O dönemde ilimizde Kamil Yöney tarafýndan yayýnlanan Çorum Gazetesi, toplanan cemaatin camiye ve avluya sýðmadýðýný, bu nedenle halkýn ara sokaklarda namaza iþtirak ettiðini yazdý: "Ýmamýn tekbirini ilan eden beþ altý müezzinin gür sedasý safha safha en son saflara yayýlýrken, kulaklarda faniliðin korkunç nameleri yer buluyordu. Vasiyeti gereðince Hýdýlýk'a hareket eden tabut; önde bir jandarma müfrezesi, nýeþayýh ve sokaklara sýðmayan kalabalýk bir cemaatle tekbirler ve tehliller arasýnda gidiyor, daha doðrusu þehadet parmaklan arasýnda yükseliyordu. Hazret-i Suheyb-i Rumi'nin havzasýnda yatan sâdâttan (seyit sülalesinden) Beyler Çelebi'ye komþu olmayý arzu eden Þeyh Efendi, hoþ sedalý Hafýz Said Efendi'nin okuduðu aþr-ý þerifin yankýlarý arasýnda ebedi makamýna tevdi olunurken yükselen Fatiha sedasý, bir af ve rahmet çaðrýsý olarak kalpleri ve dudaklarý dolaþtý. Bu Fatiha, yaþayanlarýn bir veda hediyesi oldu. Ailesi ve çocuklarýna baþsaðlýðý dileklerimizi arz ederiz." Bu haberi, Ýhsan Sabuncuoðlu da "Çorum Tarihine Dair Derlemelerim" adlý eserine aynen almýþtýr. YUSUF BAHRÝ EFENDÝ Hýdýrlýk mevkiine mührünü vuran ashab-ý kirama geçmeden önce burada yatan büyük hadis alimi Yusuf Bahri hazretlerinden kýsaca söz etmek isterim. Yusuf Bahri Efendi, devrinin ünlü hadis bilginlerindendir. Türbesi, Kereb-i Gazi türbesinin bitiþiðindedir. Aslý Vezirköprülüdür yýllarýnda doðmuþtur. Çeþitli yerlerde, özellikle Mýsýr'da tahsil görmüþtür. Ama en uzun süre 43 yýl Çorum'da Süleyman Feyzi Paþa Medresesi'nde müderrislik, kütüphanesinde de hafýz-ý kütüp görevini ifa etmiþ, Ulu Cami'de vaizlik yapmýþtýr. Yazma eserler kütüphanemizde pek çok eseri vardýr." Kendisi iyi bir hattat olduðu için hangisinin telif, hangisinin istinsah olduðunun akademik bir araþtýrmayla tespiti mümkün olacaktýr. Vefatýnda Suheyb-i Rumi'nin civarýna defnedilmeyi vasiyet etmiþti. Ama kabri Kereb-i Gazi'nin yanýna kazýlmýþtý. Yine vasiyeti üzerine mezar taþýna Kehf Suresi'nin 28. ayeti yazýlmýþtý.(ve kelbühüm bâsýtun ziraayhi bilvasid) Yani Kýtmir/ köpekleri de dirseklerini giriþin eþiðine uzatmýþ yatýyor." Bu ibare ile Yusuf Bahri Efendi, Hýdýrlýk'ta kabri veya makamý bulunan Suheyb-i Rumi ve Kereb-i Gazi türbelerini arasýnda kendisini onlarýn bekçisi Kýtmir gibi telakki ediyordu. Yusuf Bahri Efendi'yi sade bir kabre defnetmiþlerdi. Aradan bir yýl geçmiþti ki öðrencilerinden Derviþ Mehmet Paþa, Hoca Efendi'yi rüyasýnda görmüþtür. Hoca sýkýntýlýdýr. Biraz da sitemle: "Mehmet, evladým, þu göðsümde bir darlýk var. Mezarýmdaki kerpiçler de baþýma uçtu. Beni bu darlýk ve sýkýntýdan kurtar" demiþtir. Derviþ Mehmet Paþa, heyecanla uyanmýþ, rüyanýn etkisiyle bir daha uyuyamamýþtýr. Kalkýp abdest almýþ, sabah erkenden Ulu Cami'ye gitmiþtir. Namazdan çýkýnca yanýna birkaç kiþi alarak Hýdýrlýk yolunu tutmuþtur. Yusuf Bahri Efendi'nin mezarýnýn baþýna vardýklarýnda topraðýn oturmuþ olduðunu görmüþlerdir. Mezarý kazarak Hoca Efendi'nin naþýný bulmuþlardýr. Derviþ Mehmet Paþa, naþa baktý, aynen rüyasýnda anlatýldýðý gibiydi. Baþýna uçan kerpiçleri kaldýrdý. Cesedin çevresini temizledi. Yeniden kabir düzeni verdi. Sapmalarla üzerini örtecekleri sýrada göðsünün üzerindeki elinde mühür olarak da kullandýðý yüzüðü hala duruyordu. Göðsündeki darlýk bundan olsa gerektir deyip yüzüðü çýkartýp ailesine verdiler. Derviþ Mehmet Paþa, hocasýna hürmeten ona mütevazý bir mezar yaptýrdý. H. 1246/1830 Bu konuda çalýþtýðým sýrada, onlara hizmet ettiðim her anda onlarý hep manen yanýmda hissettim. Onun için Çorum'da ilahi þeklinde söylenen þu mýsralara ben de inanýyorum Billahi ölü deðil bunlar diridir. Muhammed Mustafa'nýn bahir nurudur. Bungda kalanlarýn imdatçýlarýdýr. Ol Suheyb-i Rumi Ubeyd Gazi Þehitler þahbazý Kereb-i Gazi. (Sürecek) * HAFTALIK Ethem ERKOÇ "15 Nisan Büyümenin Ýzlenmesi Günü" sütüdür. Bebeðin saðlýklý geliþmesini ve büyümesini ve hastalýklardan korunmasýný saðlar. Doðumdan sonraki ilk günler bebeðiniz, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirir. Emme ve yutma reflekslerine sahiptir. Lohusalýk döneminin ilk yarým saatinde bebekle annenin tensel temasý saðlanarak, mutlaka ilk aðýz sütü verilmelidir. Bebeðe 6. ayýn bitimine kadar anne sütünden baþka hiçbir gýda, su dahil verilmeden emzirme 2 yaþýna kadar sürdürülmelidir. Unutmayýn! Bebeðinizin baðýþýklýk sistemini (hastalýklarla mücadele eden sistem) en iyi geliþtiren tek besin, ANNE SÜTÜDÜR. Birkaç damla kan, belki de binlerce damla gözyaþýnýza engel olabilir Doðumun 3. ve 5.günlerinde bebeðinizin topuðundan özel filtre kaðýtlarýna alýnacak 5 damla kan ile kalýtsal metabolik hastalýklar olan; Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Kistik Fibrozis ve Biyotinidaz Eksikliði taramasý yapýlarak erken teþhis ve tedavisi saðlanýr. Ayrýca; yenidoðan her bebeðin mutlaka iþitme taramasý yapýlmaktadýr. Böylece bebeklerin büyüme geliþmesinde zekâ geliþimini etkileyen bu hastalýklar, erken dönemde teþhis edilerek tedaviye baþlanmaktadýr. Erken tedavi ile büyüme ve geliþme normal yaþýtlarý ile ayný olmaktadýr. ÝÞÝTME TARAMA TESTÝ ÜCRETSÝZ Yeni doðan iþitme tarama testi ücretsiz olarak doðumdan sonraki ilk 15 gün içinde yapýlmaktadýr. Erken dönemde iþitme kaybý tanýsýnýn konulmasý ile uygun tedaviye baþlanarak bebeðinizin geliþiminin normal düzeyde seyretmesi saðlanmaktadýr. Ayrýca çok yakýn bir zamanda da görme taramasý yapýlmaya baþlanacaktýr. SAÐLIÐIN BAÞI AÞI Doðumdan itibaren bebeðinizin aþýlarýný mutlaka yaptýrýnýz. Bebeklerde sýk görülen bazý hastalýklardan korunmanýn en güvenilir, en kolay ve en ucuz yolu onlarý düzenli aralýklarla ve aþý takvimine uygun aþýlatmaktýr. "Güçlü ve demir gibi çocuklar için" D Vitamini ve Demir desteði Bebeðinize 15. günden itibaren D vitamini profilaksisine baþlanýlmalý ve 11. aya kadar günde 3 damla D vitamini kullanýlmalýdýr. Bebeðinize yine 4-12 aylýk döneminde bebek demiri profilaksisi ile anemiden korunmalýdýr. Ýlk 6 ay sadece anne sütü almýþ ve demir profilaksisine uygun zamanda ve dozda baþlanmýþ bebeklerde zekâ puanýnýn puan arttýðý bilimsel gerçektir. Nedenini bilmediðiniz iþtahsýzlýðýn sebebi DE- MÝR EKSÝKLÝÐÝ olabilir! Ýzlemenin asýl amacý; "SAÐLIKLI BÜYÜME SÜRECÝNDE SÜREK- LÝLÝÐÝN SAÐLANMASIDIR." Bebeðinizin ve çocuðunuzun özellikle Aile Saðlýðý Merkezinizde, Aile Hekiminiz tarafýndan büyüme ve geliþmeleri yukarýdaki kriterler doðrultusunda düzenli aralýklarla izlenmesi, saðlýðý için oldukça önemlidir. Her yeni doðan bebeðin izlemleri aile hekimleri tarafýndan Genelge doðrultusunda 9 kez düzenli olarak yapýlmaktadýr. Herhangi bir normal dýþý geliþimde ise bebekler daha sýk takip edilmektedir. Bir bebek; Ýlk 6 ay; ayda en az 1 kez, 6-24 ay; 3 ayda en az 1 kez, 2.ve 3. Yaþ; 6 ayda en az 1 kez, 4 ve yaþ ve üzeri yýlda 1 kez izlenmelidir. Büyüme ve geliþmeyi etkileyen faktörlerin baþýnda ise, cinsiyet, genetik faktörler, hormonlar, beslenme ve metabolik hastalýklar, doðum öncesi faktörler, kronik hastalýklar, ilaç ve kimyasal faktörler, doðum ile ilgili sorunlar gelmektedir. Çocuklarýnýzýn saðlýklý büyüme ve geliþmeleri için dengeli beslenmeleri, bulaþýcý hastalýlardan korunmalarý, aþýlarýnýn zamanýnda ve tam yapýlmýþ olmasý hedefimizdir. Saðlýk kuruluþlarýmýz, her konuda olduðu gibi, büyümenin izlenmesi konusunda da ücretsiz hizmetinizdedir. Siz kýymetli anne babalarýn, bilinçli olarak çocuklarýnýn büyüme ve geliþmelerini yakýndan takip ederek saðlýk personelimizle iþbirliði içinde olmanýz, oluþabilecek problemlerin önüne geçilmesinde yardýmcý olacaktýr. SAÐLIKLI ve GÜÇLÜ BÝR NESÝL YETÝÞTÝR- MEK ÝÇÝN, BEBEKLERÝMÝÝZN ÝZLEMLERÝNÝ MUTLA- KA YAPTIRMALIYIZ! Saðlýklý nesiller, umutlu geleceðimizdir. Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK ALIÞ 104, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 104,42 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 17 NÝSAN 2015 Ýskilip te renkli kutlama 39. Turizm Haftasý neetkinlikte Ýskilip Kaydeniyle Çorum Valiliði taramakamý Þuayip Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatfýndan düzenlenen etkinlikma'nýn konuþmalarýnýn arlerin bir ayaðý da Ýskilip'te dýndan Ýskilip Kültür Turizm gerçekleþtirildi. Doða Sporlarý Arama ve Çorum Ýl Kültür ve TuKurtarma Derneði'nin (ÝSrizm Müdürlüðü, Ýskilip DAK) turizm ve doða sporlakaymakamlýðý ve Belediye rýna yönelik çalýþmalarý derbaþkanlýðý iþbirliðiyle gernek baþkaný Hasan Güçlü taçekleþtirilen etkinlik Ýskilip rafýndan açýklandý. ÝSDAK þehir parkýnda yapýldý. Ettarafýndan etkinlik alanýna kinliðe Ýskilip Kaymakamý bir de örnek mini kamp alaný Þuayip Gürsoy, Belediye kurularak vatandaþlar doða Baþkaný Recep Çatma, Ýl sporlarý konusunda bilgilenkültür ve Turizm Müdürü dirildi. Ali Özüdoðru, kurum amirleri ve vatandaþlar katýldý. Konuþmalarýn ardýndan Turizm Haftasý nedeniyle düetkinlik kapsamýnda Ýskilip'te üretilen süs eþyasý ve Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen etkinliklerin bir ayaðý da Ýskilip'te gerçekleþtirildi. zenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarýnda derehediyelik eþyalar ile Ýskilip ceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik ürünlerin sergilendiði standlarýnlahalk Eðitim Merkezi, ve Ýskilip Meslek Yüksek Okulu tarafýndan üretilen rýn gezilmesinin ardýndan sona erdi. ürünler sergilenerek halkýn beðenisine sunuldu. Etkinlikte konuþan Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Çorum'da turizm denince akla gelen birkaç ilçeden birinin Ýskilip olduðunu söyledi. Ýskilipliler in de bu turizm potansiyeline sahip çýkmasý gerektiðini kaydeden Gürsoy, "Ýskilip tarih, kültür ve turizm bakýmýndan büyük bir potansiyele sahip. Fakat biz Ýskilip olarak bunu fazla kullanamýyoruz. Bu turizm konusu sadece kaymakamlýk ve belediyeye býrakýlacak bir iþ deðil. Ýskilip birçok ilçenin sahip olmadýðý güzelliklere sahip. bunlarý en iyi þekilde deðerlendirmek zorundayýz. Son bir yýlda Malezya'dan dünyanýn diðer ucundan insanlar geldi Ýskilip'e. Ýskilip'in deðerlerine sahip çýkmak ve bunlarý insanlara iyi tanýtmak zorundayýz" diye konuþtu. Ýskilip'te alt yapý çalýþmalarýný büyük bir hýzla gerçekleþtirdiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Recep Çatma ise sosyal kültürel çalýþmalarý sürdürdüklerini söyledi. Ýskilip'in 5 bin yýllýk bir geçmiþse sahip olduðunu kaydeden Çatma, "ahþap evleri, bozulmamýþ mahalle kültürü ve bir çok deðeriyle turistik gezilere açýktýr" dedi. Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk oyunlarý ekibi tarafýndan halk oyunlarý gösterisi sunuldu. Etkinliðe Bakanlýk Uzmaný Yýlmaz Sarýoðlu ise Turiste nasýl davranýlmasý gerektiði, iletiþim ve hijyen kurallarý hakkýnda bir seminer verdi. DÝ 2014'TE ÝSDAK ARACILIÐIYLA ÝSKÝLÝP'E 2294 TURÝST GEL- Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý Arama ve Kurtarma Derneði (ÝSDAK) Baþkaný Hasan Güçlü, derneðin 2014 yýlý faaliyetleri ve 2015 yýlý hedeflerini açýkladý. Çorum Valiliði'nin 39. Turizm Haftasý etkinliðinin Ýskilip programýnda konuþan ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü, geçtiðimiz yýlýn Haziran ayýnda faaliyete baþlayan ÝSDAK'ýn kýsa sürede büyük iþler baþardýðýný söyledi. Yaklaþýk 10 ay önce kurulan ÝSDAK'ýn bu süre zarfýnda onlarca doða yürüyüþü ve sosyal, kültürel faaliyet gerçekleþtirdiðini kaydeden Güçlü, "2014 yýlýnýn son altý ayýnda 944'ü yabancý 1350'si yerli toplam 2294 turist derneðimiz aracýlýðýyla Ýskilip'e geldi. Gelen bu turistlerin bir kýsmý doða yürüyüþü bir kýsmý sosyal faaliyetlere katýlmak üzere geldi. Gelen bu turistlerin Ýskilip'e saðladýðý maddi katký oldukça büyüktür" dedi. MHP Kadýn Kollarý, Yaðmur Damlasý Derneði'ne yardým desteðinde bulundu. MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ülkü Kýr ve Yönetim Kurulu üyeleri, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ahmet Sözüdoðru yu dernekte ziyaret ederek giyecek, ayakkabý, oyuncak ve elektronik eþyalardan oluþan 300 parça yardým desteðinde bulundu. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr, Yaðmur Damlasý Derneði'ne birçok hayýrseverin yardýmda bulunmak istediðini, bugün getirdikleri 300 parça yardým malzemesini 1 hafta gibi kýsa bir sürede edindiklerini ifade ederek, desteklerinin artarak devam edeceðini kaydetti. Derneðe yapýlan yardýmlardan dolayý memnuniyetini dile getiren Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ahmet Sözüdoðru ise, MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ülkü Kýr ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederek, bu tür yardýmlarýn tüm hayýrseverlere örnek olmasý gerektiðini vurguladý. Güçlü, 2015 yýlý için hedeflerini ise þöyle açýkladý; 2015 yýlýnda öncelikli hedefimiz doða yürüyüþlerimizi arttýrmaktýr yýlýnda ayrýca tiyatro kulübü kurma, Oryantiring spor dalýnda çalýþmalarý ve 2500 yabancý, 3000 yerli katýlýmcý ile yürüyüþler düzenlemek hedeflerimizdendir. Kahire Kur an Okuma Birincisi Kurra Hafýz Alper Kanderun, mezun olduðu Cumhuriyet Anadolu Lisesi nde Kur an ziyafeti sundu. Yüreklere dokundu 2004 yýlýnda Cumçalýþmalarý ile öðrencilerin orhuriyet Anadolu Lisetaya koyduðu performanslar si nden mezun olan Kaizleyenlerden tam not aldý. hire Kur an Okuma BiOkul Müdürü Þule Tokrincisi Kurra Hafýz Alsoy, Okuldan mezun ettiðimiz per Kanderun, mezun öðrencimiz Alper Kandeolduðu okulda düzenlerun un kariyer sahibi olarak nen Kutlu Doðum proggecemize teþrif etmesi, okuluramýna katýldý. Kandemuzda halen okuyan öðrencirun, programda okudulerimiz için de önemli bir moðu Kur an tilavetiyle tivasyon kaynaðý oldu. Öðrendinleyenleri kendisine cilere verdiðimiz emeðin karhayran býraktý. þýlýðýný bu þekilde görmek bigeçtiðimiz Çarzim iþimize dört elle sarýlmaalper Kanderun þamba akþamý Buhara mýz, daha fazla gayret etmemiz Kültür Merkezi nde düzenlenen prograiçin itici bir güç olacaktýr. dedi. ma veliler yoðun ilgi gösterdi. Müzik Program sonunda Okul Müdürü ÞuÖðretmeni Fatih Aðzýkara nýn üstün gayle Toksoy, Alper Kanderun a plaket ve retleri ve görevli öðretmenlerin özverili mezuniyet þiltini hediye etti. Ýslam Tarihi Kutsal Mekanlar Sergisi ve Hat ve Resim Sergisi düzenlendi. Gençler tarihini öðreniyor Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Kutlu Doðum Haftasý Ýslam Tarihi Kutsal Mekanlar Sergisi ve Hat ve Resim Sergisi düzenlendi. Gençlik Merkezi'nde yapýlan serginin açýlýþ töreninde konuþan Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, þöyle dedi: "Peygamber Efendimizin örnek ahlaký ve üstün yönlerini, iki cihan sultaný sevgili peygamberimizin, sevgisini gönüllerimize nakþetmemiz gerekir. Ancak onun sevgisiyle örnek yaþamýyla, huzura hidayete erebiliriz. "dedi. Gençlerimize tarih öðrenme, anlama ve en güzel þekilde yorumlama bilincinin verilmesi gerektiðini belirten Týðlý, þöyle dedi:"müslümanlarýn kutsal mekan ve coðrafyalarýný iyi bilmeleri gerekiyor. 81 il MHP li kadýnlardan Yaðmur Damlasý na destek MHP Kadýn Kollarý, Yaðmur Damlasý Derneði'ne yardým desteðinde bulundu. nasýl þehirlerse, Mekke, Medine, Kudüs, Þam, Baðdat v.b. diðer Müslümanlarýn yaþadýðý þehirlerin, kasaba ve köylerimizle kardeþ þehir ve beldeler olduðu çocuklarýmýza, gençlerimize öðretmek büyük bir görev. Bu anlamda Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in doðumunun 1443 yýlýnda bu kardeþliðimizi pekiþtirmenin önemi altýnda, bugün her ne kadar bizlerden çok uzaklarda olan bu þehir ve tarihi mekanlarýmýzýn, kutsal beldelerimizi resimle olsa da gençlerimize bir nebze olsun hatýrlatalým, gösterelim istedik. Bu günü kurtuluþ günümüz kabul edelim, insanlýðýn kurtuluþu günü diyelim, yeniden diriliþimizi hazýrlayalým, gün batýdan doðmadan geleceðimizi hazýrlayalým." SES, Ersin Arslan ý andý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, 3 yýl önce hastanede uðradýðý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Dr. Ersin Arslan ý andý. Yaþanan ölümlere raðmen saðlýkta þiddet ve kaosun sürdüðüne dikkat çeken Kocatüfek, Bugün Dr. Ersin Arslan ý yitireli üç yýl oldu. Her ölüm erkendir ama Ersin inki çok erken oldu! Yaþamýnýn baharýnda 30 yaþýnda, umutlarý, gelecek hayalleri olan bir hekim iken, bir hasta yakýný tarafýndan hastane içinde býçaklanarak katledildi. Saðlýk örgütlerinin yýllardýr haykýrdýðý þiddeti Saðlýk Bakanlýðý da nihayet gördü ve 113 þiddet bildirim sistemini kurdu. Saðlýk Bakanlýðý 113 Beyaz Kod kayýtlarýna göre; 14 Mayýs 2012 den 2015 Mart ayýna kadar saðlýk Merter Kocatüfek çalýþaný þiddete uðramýþtýr. Bunlarýn i hekim i ise diðer saðlýk çalýþanlarýdýr. Saldýrýlarýn üçte biri fiziki saldýrýdýr. Yani Bakanlýða her ay 1000 e yakýn, her gün 30 dan fazla saðlýkta þiddet olgusu bildirilmiþtir. Bu rakamlar hastanelerde, polikliniklerde aile saðlýðý merkezlerinde yaþanan kavgalarýn, itiþ kakýþýn sadece bildirilen bölümüne aittir. Saðlýk Bakanlýðý Ersin in ölümünden bu yana saðlýkta þiddeti önlemeye katkýsý olabilecek hiçbir gerçek tedbir almamýþtýr. Çünkü Saðlýk Bakanlýðý saðlýkta dönüþüm için þiddete ihtiyaç duymaktadýr. Þiddet, politikacýlar tarafýndan yýllarca dönüþüm tramvayýnýn güçlü bir motoru olarak kullanýlmýþtýr. Yetkililerin iðne yapmayý bilmezler, doktor efendi, mani mani mani, muayenehaneden geçmeden hastaya bakmazlardý, tuzu kurular, 150 dolara doktor getiririm sözleri, miting meydanlarýnda kitlelere hekimlere yönelik çektirilen yuhlar, halen kulaklarýmýzda çýnlamaktadýr. Bugün Sayýn Cumhurbaþkaný ne diyor: Doktora þiddet ülkemizin yüz karasý. Saðlýk personelimizin itibarý doðru yere oturtulmalý. Þimdi görevini yaptýðý için katledilen Ersin, SABÝM le taciz ettiðiniz Melike size ne desin? Demez onlar, diyemezler! Biz söyleyelim o halde: Evet; bizce de yüz karasý! Þiddet de yüz karasý, þiddeti meþrulaþtýran politikacýlar da! Saðlýkta dönüþüm dediðiniz politikanýz da! Bugün saðlýkta kaos ortamý vardýr. Hýzla bakýlmak zorunda olunan hastalar, hýzla bitirilmek zorunda olunan vizitler, hýzla bitirilmek zorunda olunan ameliyatlar, hýzla çekilmek zorunda olunan filmler, hýzla takýlmak zorunda olunan serumlar, hýzla yapýlmak zorunda olunan dolgular Yurttaþlar kamuda aldýklarý bu hizmet için bir de para ödemektedir. Özele gidenler ise hiç beklemedikleri faturalarla karþýlaþmaktadýr. Kýsaca; saðlýkta dönüþüm tramvayý bizi saðlýkta kaos duraðýna getirmiþtir. Böyle saðlýk sistemi olmaz. Bu þartlarda, iyi hekimlik, diþ hekimliði, hemþirelik, teknisyenlik yapýlmaz! Nitelikli saðlýk hizmeti verilmez! Bizler bugün Türkiye nin her yerinde, tüm hastanelerde, saðlýk alanýnda yaþadýðýmýz þiddeti, bu þiddetin nedenlerini, çözüm önerilerini tartýþacaðýz. Bugün Oslo da Dünya Tabipler Birliði Toplantýsý nda Türkiye nin önergesi olan 17 Nisan Saðlýkta Þiddeti Önleme Günü de tartýþýlacaktýr. Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacýmýz; saðlýk sistemindeki yanlýþlýklara DUR demek ve saðlýk emekçilerinin sorunlarýna dikkat çekmektir. Mücadelemiz þiddeti doðuran ve besleyen bu sisteme karþýdýr. Halkýmýza daha iyi bir saðlýk hizmeti sunabilmek için; halkýmýzý verdiðimiz bu mücadelede yanýmýzda olmaya, hükümeti; þiddeti doðuran, emekçileri ve halký maðdur eden bu sistemi ortadan kaldýrmaya, iþkolundaki saðlýk emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve daha kararlý bir þekilde mücadelemizi sürdüreceðiz. þeklinde konuþtu. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 3-G Sýnýfý öðrencileri Emniyet Müdürlüðü nü ziyaret etti. Polis Günü nü kutladýlar Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 3-G Sýnýfý öðrencileri Türk Polis Teþkilâtý'nýn kuruluþ yýldönümünü kutladý. Emniyet mensuplarýnýn Polis Günü'nü kutlayan öðrenciler, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve Çocuk Þube Müdürü Ömer Atasoy'u ziyaret etti. Öðrencileri güler yüzle ve sýcak karþýlayan polis, birimleri gezdirerek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler, çocuklardan gelen sorularý tek tek cevapladýlar. Sýnýf Öðretmeni Bayram Þen, emniyet ziyaretinde emeði geçen Sýnýf Anneleri Aynur Öztürk ve Sevgi Yazýcý, Müdür Yardýmcýsý Duran Bozaðcý'ya teþekkür etti. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü nce veda yemeði düzenlendi. HEM den veda yemeði Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü personeli, kurumdan emekli olan ve baþka kurumlara atanan mesai mesai arkadaþlarýna veda yemeði düzenledi. HEM Müdürü Yasin Yetim, ku- rumdan emekli olan Nihat Kümbül ile Mustafa Taþkýn'a huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ederken, baþka kurumlara atanan Hayrullah Tekin ve Ýsmail Karademir'e yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Enfes manzarada doða yürüyüþü 39. Turizm Haftasý, Boðazkale de coþkuyla kutlanýyor. 39. Turizm Haftasý, Boðazkale de coþkuyla kutlanýyor. Turizm Haftasýyla birlikte baþlayan Hattuþa Turizm Günleri de, Boðazkale de doða yürüyüþü ile baþladý. Yürüyüþe Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ile beraberlerinde kalabalýk bir heyet katýldý. 22 km'lik Hitit Yürüyüþ Yolu par- kurunun 6 km'lik bölümünde yapýlan yürüyüþ sonunda Ýbikçam Göleti Japon Bahçesi nde kaynaþma pikniði yapýldý. Eþsiz Boðazkale manzaralarý eþliðinde yeni yeþillenen tabiat kucaðýnda yapýlan doða yürüyüþüne Hoþur mevkiinde yaþayan en büyük Hititolog Prof. Dr. Ahmet Ünal da katýldý.

13 Ulu Camii'nde ikindi namazý öncesi mevlid-i þerif okundu. Peygamberimiz salavatlarla anýldý MURAT ÇETÝN Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý iþbirliðiyle düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý kutlama etkinlikleri devam ediyor. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Ýl Müftülüðü'nün organize ettiði etkinlikler kapsamýnda, Ulu Camii'nde ikindi namazý öncesi mevlid-i þerif okundu. Dualarýn yapýldýðý programda okunan sure, selatü selam ve mevlidi þerif baþta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) olmak üzere tüm islam büyüklerinin ruhlarýna ve ruhaniyetlerine baðýþlandý. ASFALT VE FÝGÜRE ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM MERKEZ, ALACA, BOÐAZKALE, MECÝTÖZÜ, ÝSKÝLÝP, OSMANCIK VE SUNGURLU ÝLÇELE- RÝ KÖYYOLLARI ASFALTYAPILMASI VE FÝGÜRE YAPILMASI ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : m3 Elekaltý Malzeme, m3 Asfalt Mýcýr Malzemesi ( Elenmiþ ve Yýkanmýþ olacak) alýnacak ve malzemeler çeþitli köy yollarýna nakli ve figüresi yapýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez, Alaca, Boðazkale, Mecitözü, Ýskilip, Osmancýk ve Sungurlu Ýlçelerine baðlý köy yollarý. c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: V.GRUP KARAYOLU ÝÞLERÝ (Altyapý + Üstyapý) Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü - Ekap adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi Evrak kayýt servisi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,2 Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 62239) ÖZGÜR ARZOÐLU Çorum Belediyesi sera yapým ihalesi yaptý. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nce yapýlan mevsimlik çiçeklerin, fidanlarýn, çalýlarýn dikimi yapýlana kadar soðuk havadan korunmasý amacýyla montaj dahil, 692 m2'lik alana sera yapým iþi ihaleye çýkartýldý. Belediye Ýhale Salonu'nda yapýlacak ihaleye katýlým olmadý. CUMA 17 NÝSAN Rektör'den sahte hesap açýklamasý Ýhale iptal edildi Geleneðe sahip çýkacaðýz Örnek No: 25* T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2015/36 TLMT. Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sosyal paylaþým sitelerinde kendi adýna hesap açýldýðýný belirterek, gerekli yasal baþvurularý yaptýðýný bildirdi. Rektör, yaptýðý açýklamada, "Herhangi bir sosyal paylaþým sitesinde üyeliðim ya da hesabým bulunmamasýna karþýn zaman zaman çeþitli sosyal paylaþým sitelerinde adýma hesap açýldýðýna þahit olunmaktadýr. Bu tür giriþimlere karþý tarafýmdan yasal yollara baþvurulmakta ise de sürecin zaman almasý dolayýsýyla kötü niyetli kiþilerin davranýþlarýndan doðacak her türlü maðduriyetin önüne geçmek bakýmýndan konu hakkýnda kamuoyunun bilgilendirilmesinin gerekli olduðu sonucuna varmýþ bulunmaktayým. Kamuoyuna saygýyla arz olunur." Ýfadelerine yer verdi. Çorum Belediyesi nin sera yapým ihalesine katýlým olmadý. Mehmet Öztürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Köy Enstitüleri nin 75. kuruluþ yýldönümünü kutladý. 17 Nisan 1940 yýlýnda Hasan Ali Yücel'in Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ýsmail Hakký Tonguç önderliðinde kurulan ve kýsa süre içinde de kapatýlan Köy Enstitüleri'nin kuruluþunun 75. yýlý kutlanýyor. Köy Enstitüleri nin 75. yýldönümü nedeniyle açýklama yapan Öztürk, þunlarý söyledi; Köy Enstitüleri, 1930'lu yýllarda Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin köylü olduðu, nüfusun yüzde 85'inin okuma yazma bilmediði bir ortamda, çaðdaþ köy kalkýnma modeline uygun olarak yapýlandýrýlan ve bugün bile birçok ülkeye örnek olabilecek, üretime dönük öðrenimi esas alan, "eðitim üretim içindedir" þiarýný ilke edinmiþ eðitim kurumlarý olarak bilinmektedir. Karma eðitim sistemine dayanan Köy Enstitülerinde okutulan derslerin %50'si kültür, %25'i tarým, %25'i de teknik derslerden oluþmuþ ve öðretim süresi beþ yýl olarak belirlenmiþtir. Öðrencilerin ilk üç yýllýk baþarý düzeylerine bakýlarak en baþarýlýlar öðretmenlik mesleðine, diðerleri ise köy hizmetlerine yönlendirilmiþtir. Okullar ayný zamanda birer tarým iþliði, saðlýk ocaðý olarak iþlev görmüþ, çeþitli tohum ve tarým araçlarýnýn ilk denemeleri bu eðitim kurumlarýnda yapýlmýþtýr. Köy Enstitüleri sadece öðretmen yetiþtiren kuruluþlar olmayýp, bulunduðu çevreyi araþtýran, geliþtiren ve çevrenin kalkýnmasýný da üstlenmiþ kurumlar olarak da iþlev görmüþtür. Bu anlamda yerine getirdiði iþlevin önemi tartýþýlamazdýr. Köy Enstitüleri kýrsal yörede toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkýnmayý saðlamak; bu alanda ilgili gerekli elemanlarý yetiþtirmek için kurulan eðitim kurumlarý olmuþtur. Bu dönemde köy çocuklarý eðitildikten sonra köylerine tarýmda, iþte, sanatta, zanaatta ve saðlýk alanlarýnda eðitmen ya da öðretmen olarak geri gönderilmiþlerdir. Köy Enstitülerinin en önemli özelliklerinden birisi, günümüz Türkiye'sinin bir türlü kurtulamadýðý ezberci eðitim sistemine deðil, gerçek anlamda öðrenci merkezli, öðrencilerin yaparak ve yaþayarak öðrenme sürecini ilke edinen bir eðitim-öðretim ortamý yaratmýþ olmasýdýr. Köy Enstitülerinin kuruluþunun üzerinden 75 yýl geçmiþ olmasýna, bilim ve teknolojide bu kadar geliþme saðlanmasýna raðmen, o dönem eðitimin niteliði ile bugün arasýnda hala büyük bir fark olmasý düþündürücüdür. Eðitim Sen olarak, Köy Enstitüleri'nin ilerici, demokrat ve aydýnlanmacý geleneðine dün olduðu gibi bugün de sahip çýkacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Dün Köy Enstitülerini kapatan zihniyetin bugün herkesin eðitim hakkýndan eþit ve parasýz bir þekilde yararlanmasýný engellemek için attýðý her adýmýn karþýsýnda olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz. Ýnþaat iþçisi düþtü Ulukavak Mahallesi nde devam eden bir inþaatta çalýþan iþçi düþüp yaralandý. Osmancýk Caddesi ndeki bir inþaatta çalýþan Özgür G. toprak zemin üzerinden temel inþaatý kalýp tahtalarýný atarken, dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 06/04/ Ýhale Tarihi : 15/05/2015 günü, saat 14:10-14:15 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 01/06/2015 günü, saat 14:10-14:15 arasý. Ýhale Yeri : BAHABEY MH. TAHIL PAZARI SK. N:23 ÝSKÝLÝP(BELEDÝYE OTOPARKI) No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19 FN 762 Plakalý, 2014 Model, FIAT Marka, FIORINO 225 Tipli, 199A Motor No'lu NM Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 1248cm3, Rengi Gri, 1.3 multijet Safeline paket, km' de, döþemeleri ve lastikleri yeni, orijinal CD çalar ve stepne mevcut, cif sürgülü kapýlý, iki sýra koltuklu, sað ön çamurluðunda sürtmeden dolayý küçük darbe olan, orijinal yedek anahtarý mevcut, hali hazýrda çalýþýr ve yürür vaziyetteki (BB Van) KAMYONET (ÝÝKm.114/1,114/3) : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 63293)

14 14 CUMA 17 NÝSAN 2015 Emrah Taç Türkiye üçüncüsü Ýzmir de yapýlan Türkiye Artistik Bilardo Þampiyonasýnda Emrah Taç üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Türkiye Artistik Bilardo Þampiyonasý nda Emrah Taç üçüncü olarak bronz madalya kazandý Nisan tarihleri arasýnda Ýzmir Atatürk Stadý Bilardo Tesislerinde yapýlan Artistik Bilardo Þampiyonasýnda Emrah taç eleme maçla- rýný kazanarak yarý finale yükseldi. Yarý finalde geçen yýlýn Dünya Þampiyonu Serdar Gümüþ e maðlup olan Emrah Taç üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Emrah Taç Dünya Þampiyonu Serdar Gü- müþ ün ardýndan Avrupa þampiyonu Barýþ Cin ikinci olarak gümüþ madalya kazandýðýný kendisinin üçüncü olarak Çorum u en güzel þekilde temsil ettiðini söyledi, Ýlk iki sýrayý alan Serdar Gümüþ ve Barýþ Cin Almanya da yapýlacak Avrupa Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandýlar. Emrah Taç üçüncülük kupasýyla birlikte tören sonunda Bilardo Federasyonu Baþkaný Ersan Ercan ile birlikte Kasap a 21 gün ceza Darýca Gençlerbirliði Ýdari Menejeri Ýlter Kasap a 21 gün hak mahrumiyeti cezasý verildi. Manavgatspor maçýnda hakeme yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle ceza kuruluna sevk edilen Ýlter Kasap a 21 gün hak mahrumiyeti ve beþ bin lira ceza verildi. Tire 1922spor un Adliyespor ile oynadýðý maçta kendi takým arkadaþýna yaptýðý hakaret nedeniyle iki maç ve 1500 lira para cezasý verdi. Niðde Belediyespor un Zonguldak Kömürspor ile oynadýðý maçta kýrmýzý kart gören Fatih Durak ýn hakeme yaptýðý eylem nedeniyle bir maç ceza verilirken bu cezanýn çift sarý kart görmesinden sonraki cezadan sonra uygulamasýna karar verildi. Ayrýca 1500 lira para cezasý verildi. Çorum Belediyesi birimler futbol turnuvasýnda mücadele sürüyor Karþýyaka Kayseri de final bileti arayacak Karþýyaka Ortaokulu kýz takýmý yarý final grubunda Kayseri de mücadele edecek Okullu Yýldýz Kýzlar hentbol yarý final grup maçlarýnýn tarihleri ve grup merkezleri açýklandý. Çorum Karþýyaka kýz takýmý Kayseri de finaller için mücadele edecek. Sinop ta yapýlan grup maçlarýndan birinci çýkarak yarý final grubuna yükselen Karþýyaka Ortaokulu kýz takýmý 8-11 Mayýs tarihleri arasýnda Kayseri de yapýlacak yarý final grup maçlarýnda mücadele edecek. Kayseri grubunda Çorum Karþýyaka ile birlikte Ankara Sincan Ahi Evran, Ýstanbul Üsküdar Nursen Fuat Özdayý, Ýzmir Kemalpaþa Armutlu, Mardin Nusaybin Mehmet Akif Ersoy, Erzincan 75 Yýl ÝMKB, Kepez Mobil Ortaokulu ve Adýyaman 75. Yýl ÝMKB Yatýlý Bölge Ortaokulu mücadele edecek. Sekiz takým dörderli iki grubu ayrýlacak ve grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak karþýlaþacak bu maçlarý kazanan iki okul Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. Giresunspor ve Samsun Atakum ilk gün galipler Artistik Bilardo da dereceye giren sporcular ödül töreninde kürsüde toplu halde U 17 Yarý Final Grubunda heyecan baþladý Dün baþlayan U 17 Yarý Final grubunda ilk gün oynanan iki maçta takýmlar 1-0 lýk galibiyetlerle avantaj yakaladýlar. Günün ilk maçýnda Samsun Atakum Belediyespor, Keçiörengücü önünde 1-0 galip geldi ve iddialý baþlangýç yaptý. Ýkinci maçta ise Trabzon Ýdmanocaðý önünde Giresunspor penaltý golüyle gruba galibiyetle baþladý. SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Celal Bayraklý, Yunus Dursun, Barýþ Karakuþ. TRABZON ÝDMAN OCAÐI: mi, Can, Onur, Semih, Raþit, Ali Can. GÝRESUNSPOR : Erkan, Muhammed, Erdoðan, Ýsa, Alper, Berk, Cevatcan, Furkan, Ýlker, Muratcan, Batuhan, Servet, Burak, Mehmet, Yýlmaz, Serhat, Onur, Samet. GOLLER: 37. (penaltýdan) Murathan (Giresunspor). U 17 yarý final grubunda bugün gruplarda ikinci maçlar oynanacak. Günün ilk maçýnda B grubunda saat da Ankara Yeni Mahalle ile Trab- zon Ýdman ocaðý karþýlaþacak. Saat daki maçta ise Aksaray Karadenizspor ile Ankara Keçiörengücü karþýlaþacak. Mehmet, Ali Rýza, Ufuk, Soner, Abdullah, Çaðrý, Sefa, Fatih (Hilmi), Abdulkadir, Emirhan, Haktan, Abdulkadir, Hil- Su ve Kanalizasyon: 7- Bilgi Ýþlem: 2 SU VE KANALÝZASYON ÝÞLERÝ : Hasan Kapýcý, Alparslan Hoþgör, Ceylan Bekdemir, Akif Demir, Ýhsan Çek, Özgür Ardahanlý, Mustafa Eves, Ebuzer Ertuðral, Aydýn Erkmen, Turgay Yumutkan BÝLGÝ ÝÞLEM : Mehmet Nuri Burhan, Cafer Ýpek, Mustafa Uyar, Mesut Or- mancý, Serkan Demir, Yusuf Eftal, Okan Daðlý, Atilla Kýzýlarslan, Fatih Kocabaþ, Tuncer Fenerci GOLLER : Ýhsan Çek (3),Özgür Ardahanlý (2), Mustafa Evez, Ceylan Bekdemir ( Su ve Kan.) Yusuf Eftal (2), Serkan Demir, Okan Daðlý (Bilgi Ýþlem) Keçiörengücüspor: 0 Atakum Belediye : 1 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Ahmet Park Bahçeler1: 8 - Veteriner: 2 PARK BAHÇELER 1 : Eyüp Aytekin, Sedat Yýldýz, Yasin Töremiþ, Erdoðan Yandým, Ýsmail Özler, Osman Turpoðlu, Muhammet Avcý, Servet Akbaþ, Selçuk Avcý, Ali Ýhsan Fýndýk VETERÝNER ÝÞ- LERÝ : Muhittin Kakakuþ, Vedat Palamut, Murat Saygýn, Burak Bilgen, Cemil Avcý, Nuri Fýndýk, Ýlhami Berçin, Erhan Taþdemir, Murat Yalman, Bekir Þimþek GOLLER : Erdoðan Yandým (4), Sedat Yýldýz (3), Yasin Töremiþ (Park ve Bahçeler1) Muhittin Karakuþ (2) (Veteriner) Samet Avcý. Kargý Voleybol da heyecan artýyor Kargý Belediyesi tarafýndan düzenlenen Baþar Þenlikleri voleybol turnuvasýnda mücadele sürüyor. Gruplarda ikinci maçlar devam ederken önceki gün oynanan ilk maçta Kýzýlýrmak, Adliye maçýndan 3-1 lik skorla Adliye takýmý galibiyetle ayrýldý. Günün ikinci maçýnda ise zorlu bir mücadele sonunda Karakise takýmý Belediye yi 32 yenerek iddiasýný sür- Ulaþým Hizmetleri: 7 - Hal Müdürlüðü: 3 ULAÞIM HÝZMETLERÝ : Lütfullah Þirin, Kerim Yýlmaz, Lütfullah Þirin, Necdet Sönmez, Ýsmail Öncel, Mustafa Atak, Nazým Baðýr, Samet Göker, Nihat Avunca, Þahin Þahin, Mücahit Güleç, Mustafa Malkoç, Salih Karslýoðlu HAL : Kerep Sur, Abdülmuttalip Özenç, Bekir Keþ, Caner Avcýoðlu, Fatih Karakaya, Vehbi Aðýr, Arslan Bolat, Hüseyin Tuna, Cevdet Dað, Þevket Þentürk, Hüseyin Aytaþ, Mustafa Öztürk GOLLER : Ýsma- il Öncel (3), Kerim Yýlmaz (2), Lütfullah Þirin, Salih Karslýoðlu (Ulaþým Hizmetleri) Ecevit, Mehmet Tuðluk, KEÇÝÖRENGÜCÜSPOR : Kerep Sur (2), Abdulmuttalip Özenç (Hal). dürdü. Üçüncü maçta ise Kargýgücü ile Cumhuriyet YBO arasýndaki maç final setine gitti ve maçý 3-2 Kargýgücü kazandý. Ersin, Kürþat, Ertuðrul, Emirhan, Abdulkerim, Muhammed Buðra, Berat, Muhammed Bedir, Batuhan, Berk, Hüseyin-Ali, Samet, Mehmet Çelebi, Mehmet Mert, Furkan, Oktay, Mehmet Uður. ATAKUM BELEDÝYESPOR : Mertcan, Muratcan, Berkay, Oðuzhan, Berkcan, Akýn, Furkan, Ýsmail, Ercan, Alperen, Abdullah-Hakan, Hasan, Murat Uzun, Murat Can, Fazlý, Ýlker, Mert. GOL : 5. dak. Batuhan (Keçiörengücüspor) Wushu da 11 madalya Sakarya da yapýlan Wushu Türkiye Þampiyonasýnda Çorumlu sporcular 11 madalya kazandýlar. HE Kültürspor dan Aysema Eroðlu ve Gençlik Çepnispor dan Fatmanur Bekmezci altýn madalya kazandýlar. Sakarya da yapýlan Wushu Taolu Türkiye Þampiyonasýnda Çorumlu sporcular iki altýn üç ikincilik ve altý üçüncülük madalyasý kazandýlar Nisan tarihlerinde Sakarya da yapýlan Türkiye Þampiyonasýnda Çorumdan 17 sporcu mücadele etti. Wushu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat ýn verdiði bilgiye göre þampiyonada HE Kültürspor dan Aysema Eroðlu ve Gençlik Çepnispor dan Fatmanur Bekmezci birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldular. Akademi Gençlikspor dan Kübra Uzun, Gençlik Çepnispor dan Rümeysa Mandacý ve Mehmet Sanal ikinci olarak gümüþ madalya kazandýlar. Anadolu Yýldýzlarý ndan Ahmet Ahýskalý, Anadolu Gençlikspor dan Erdinç Kayabaþý, Akademi Gençlikspor dan Özlem Dilekçi, Anadolu Gençlik den Sitrenur Doðan ve 19 Mayýs tan Tuba Demirci üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldular.

15 17 NÝSAN Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Panaromik fotoðraf çekimi hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Tatil kitabý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TU 968 plakalý, 2011 model Hyundai marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Otopark/Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu inþaatý yapýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak mevkiinde arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Ýþ makinesi ve kamyon kiralama hizmet alýmý iþi. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmeti alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Çiçek satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Beydili köyü toplu yaðmurlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Caddesi No: 167 Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Gölet ikmal inþaatý yapýmý iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 34 GJ 0190 plakalý 2010 model Volvo marka siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Engin Yedieminli Otoparký Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Yaðmurlama Sulama Tesisi yapýmý iþi. YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum arasý A serili 1 cilt gider pusulamý ve arasý A serili 1 cit faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed HÜRDOÐAN VN: Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/F ÇORUM (Ç.HAK:827) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Melike DOÐAN Ahmet kýzý 2000 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:831) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:784) GÜBRE SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR Bað, bahçe, hobi bahçeleri için paketli veya paketsiz küçükbaþ ve büyükbaþ hayvan gübresi temin edilir. (Ç.HAK:829) (Ç.HAK:826) ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahpsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina (Ç.HAK:794) BEKÝR ÇAKIL * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13 Tel: Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü Jeotermal su isale hattý inþaatý yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Beton parke taþý döþeme iþi yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: NÝSAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý NATO Stok numaralý 680 ton kömür, linyit alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu- Hitit Üniv. Eðitim Araþtýrma Hastanesi karþýsý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Dik milli kýrýcý titreþimli elek ve ekipmanlarý satýn alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Mimar Sinan Mah. 2. Cad. Abide Apt. No: 19/1 adresinde bulunan bodrum kattaki dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Þeker Fabrikasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Sýklýk Tabiat Parký yollarýna beton parke taþý yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Organizasyon hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý (Ç.HAK:724) (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:588) Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 15 kalem yaþ sebze alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu (Org. San. Böl. 1. Cad. No: 1/E) Saat: MAYIS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Teknik Personel hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Mühandislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 37 KF 404 plakalý, 1999 model Ford marka, Cargo 2520 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 512 ada no, 23 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, 1 nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Þirketimizde imalat üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere 40 yaþ altý erkek personel alýnacaktýr. Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:780) Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇESÝ Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yemek daðýtým elemaný ve bulaþýkçý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. CADI KAZANI CAFE YEMEK Ýnönü Cad. Kiðýlý Maðazasý üstü, Kubbeli Camii yaný (Ç.HAK:824) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye (Ç.HAK:830) (Ç.HAK:806) (Ç.HAK:771) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Düðün Salonu ve Kýraathane Halen faal durumda 25 senelik müþteri potansiyeli çok iyi olan düðün salonu ve kýraathane satýlýktýr. OSB YANINDA SATILIK ÇÝFTLÝK Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanýnda 2 bin m 2 si kapalý, toplam 6 bin 200 metrekare alana sahip tavuk çiftliði sahibinden satýlýktýr. Ýmalatçýlar için uygun olan tesiste kuyu ve (Ç.HAK:791) trafo bulunmaktadýr. Ýrt. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere düz makinacý, overlokcu, ilik düðmeci, ütücü, ayakçý, kalite kontrol ve ip temizleme, paketleme bölümüne bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücretler dolgundur. SSK+Yemek+Servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Orteks Hazýr Giyim San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Ulukavak Mah. Söðütlüevler 21. Sok. (Ç.HAK:795) No: 12/A (Toprak Sanayi Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: Devren Kiralýk Can Oto Týr-Kamyon Yýkama ve Yaðlama Devren Kiralýktýr. Adres: Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý Býyýkoðlu Dinlenme Tesisleri Turkuaz Petrol Ýrtibat: Nihat Can AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) Not: Ayrý ayrý da satýlabilir. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: (Ç.HAK:823) AÞÇI-AÞÇI YARDIMCILARI ALINACAKTIR Yeni tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere Toplu yemek sektöründe deneyimli, * Ekip çalýþmasýna yatkýn, hijyen kurallarýna önem veren, * Aktif ve dinamik çalýþabilecek, * Gramaj ve menü bilgisine sahip, BAY Aþçý ve BAY-BAYAN Aþçý yardýmcýlarý alýnacaktýr. KARAKAÞLAR GRUP Çevreyolu üzeri Ýskilip kavþaðý No:184 ARÇELÝK-MERÝNOS PLAZA ÇORUM Tel: m2 Mür. Tel: CUMA 17 NÝSAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Firmamýz oto lastik bölümünde çalýþtýrýlmak üzere, Askerliðini yapmýþ tecrübeli, Sökme Takma Balans Ustasý alýnacaktýr (Ç.HAK:797) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Çevre Mühendisi Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay- Bayan Çevre Mühendisleri aranmaktadýr. Elit Çevre Danýþmanlýk ve Mühendislik San.ve Tic.Ltd.Þti. Ulukavak Mah.1.Çatalhavuz Sok.No:7/6 ÇORUM SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere pazarlama konusunda deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, B sýnýfý ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan, sanayi ürünleri konusunda tecrübeli, kefil verebilecek, maaþ+prim çalýþacak bay eleman alýnacaktýr. Koloðlu Makina Hýrdavat (Ç.HAK:727) (Ç.HAK:739) Devren Satýlýk Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut Oto Kuaför Klinik devren satýlýktýr (Ç.HAK:799) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Erdem Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti (Ç.HAK:816) Aþaðý San. 6. Çelik Sok. No: 32 Mür. Tel: Deðeri: TL Satýlýk Özel Halk Otobüsü Mür. Tel:

16 Gol çalýþtýlar Harun AKKAYA Çorum Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacaðý Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik ve kanat çalýþmasý ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlarýn Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmana Sefa Akýn ile arka adelesinde aðrý olan Oðuzhan, önceki günki antrenmanda belinden sakatlanan Furkan ve enfeksiyon geçiren Onur katýlmadýlar, Kýsa süreli bir toplantý yapan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Batman maçýnýn oyun taktiði üzerinde uyarýlarda bulundu ve futbolculardan motivasyonlarýný artýrmalarýný istedi. Daha sonra ýsýnma hareketleri ve toplu koþu ile baþlayan antrenman daha sonra kanat varyosyanlarý çalýþtýran Ýncedal, bu çalýþma sýrasýnda kanat ve hücum oyuncularýna hareketlenmeleri gereken yerler konusunda uyarýlarda bulundu. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn moralli olduklarý gözlendi. Ýncedal bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan ayaklarýnda top tutmamalarý ve oyun yönünü çabuk deðiþtirmeleri konusunda uyarýlar yaptý. Halit Kýlýç için mevlit okutuldu Halit Kýlýç için okunan mevlide çok sayýda misafir katýldý ve onu bir kez daha andýlar Mevlüt töreni sonunda çýkýþta misafirlere pide ve ayram ikram edildi Çorum Belediyespor un pazar günü Batman Petrolspor ile oynayacaðý zorlu maçý Antalya bölgesi genç hakemlerinden Þevket Þimþek yönetecek. Geçtiðimiz sezon Çorumspor un Etimesgut Belediyespor deplasmanýnda 2-2 berabere kaldýðý maçý yöneten Þevket Þimþek Belediyespor un Cumhuriyet Futsal da Türkiye dördüncüsü Gaziantep de sona eren yýldýzlar futsal Türkiye Þampiyonasý nda Cumhuriyet, Ýstanbul þampiyonu önünde son 17 saniyede yediði iki golle rakibine 2-1 maðlup olarak dördüncülük kupasýný aldý. Halil ÖZTÜRK Gaziantep te yapýlan Okullu Yýldýzlar Türkiye Futsal Þampiyonasý nda Cumhuriyet Ortaokulu dördüncülük kupasýný aldý. Grubundan birinci olarak çýkan ve yarý finalde Ýzmir temsilcisi önünde normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý Tüm ilgisizliðe karþýn grup ve yarýn final gruplarýndan çýkarak Türkiye finallerine yükselen Cumhuriyet Ortaokulu yarý finalde kaybettiði maçýn ardýndan dünde maðlup olarak Türkiye dördüncüsü oldu. Çorum adýna baþarýlý dereceyi elde eden Cumhuriyet Ortaokulu dönüþtü kupa ve madalyalarýyla birlikte toplu halde Bahçelievler Camii nde dün okunun mevlit törenine çok sayýda misafir katýlrdý. Cami çýkýþý misafirlere pide ve ayran ikram edildi. Geçtiðimiz hafta sonunda kaybettiðimiz Halit Kýlýç için dün mevlit okutuldu. Dün öðlen namazý öncesinde Bahçelievler Camiinde okutulan mevlide Halit Kýlýç ýn yakýnlarý ve çok sayýda Çorumlu katýldý. Öðlen namazý öncesinde okunan mevlidi þerifin ardýndan cami çýkýþýnda cemaate pide ve ayran ikram edildi. Çorumspor da uzun yýllar futbolcu olarak hizmet ettikten sonra kýrmýzý siyahlý takýmda ve ardýndan Çorum Belediyespor da Teknik Direktör olarak görev yapan Halit Kýlýç iki ay önce geçirdiði rahatsýzlýðýn ardýndan GATA da geçen hafta vefat etmiþti. Çorum da tüm kesimlerin sevdiði isim Halit Kýlýç için dün okutulan mevlide de çok sayýda seveni katýldý. Batman-Çorum maçýnýn hakemi Þevket Þimþek sonunda rakibine 5-4 maðlup olarak üçüncülük dördüncülük maçýna çýkan Cumhuriyet Ortaokulu Ýstanbul þampiyonu ile dün sabah karþýlaþtý. Rakibi önünde ikinci yarýda Emre nin attýðý golle 1-0 öne geçen Cumhuriyet Ortaokulu son 17 saniyeye bu skorla önde girdi. Kýsa sürede savunmada yapýlan iki hata sonucunda kalesinde iki gol gören Cumhuriyet erkek futsal takýmý maçtan 2-1 maðlup ayrýldý ve Türkiye dördüncüsü olarak kupa ve madalyasýný kazandý. Finalde ise Ýzmir temsilcisi Trabzon u 2-0 yenerek Türkiye Þampiyonluðunu 150 bin lira daðýtýldý Batman maçý öncesi futbolculara para dopingi maçýnda ilk kez düdük çalacak. Maçýn yardýmcý hakemleride Antalya dan Hasan Hüseyin Tetik ve Ayhan Arýsoy. Maçýn dördüncü hakemi ise Isparta dan Erhan Kalay Þevket Þimþek Çorum Belediyespor Yönetimi zorlu Batman maçý öncesinde futbolculara para dopingi yaptý. Maç baþý ve maaþlarýna mahsuben 150 bin lira daðýtýldý. Mali As Baþkan Fatih Özcan, yönetim olarak play-off hedefine ulaþmak için üzerlerine düþen görevi yerine getirmenin çabasý içinde olduklarýný söyledi. Futbolcularýna inançlarýnýn tam olduðunu ancak onlarý daha iyi motive etmek için hafta içinde yaptýklarý çalýþmalar sonucunda toplamda 150 bin lirayý hesaplarýna yatýrdýklarýný belirten Özcan Maç baþlarý ve maaþlarýna mahsuben yatýrdýðýmýz paralarla onlara karþý olan mali vecibelerimizi yerine getirmeye devam ettik. Kalan dört haftada alacaðýmýz puanlarla play-off hedefine ulaþacaðýmýza inanýyoruz. Futbolcularýmýzda sahada gereken mücadeleyi vererek mutlu sona ulaþmak istiyoruz. Bunun içinde gereken her türlü çalýþmayý yaptýk ve yapmaya devam ediyoruz dedi. Mali As Baþkan Fatih Özcan, maçlarýn primlerini maç öncesinde soyunma odasýnda açýkladýklarýný Batman maçýnda da bu uygulamanýn devam edeceði- Genç Grekoromen milli takýmýyla kampta bulunan üç Çorumlu güreþci geçtiðimiz yýl Çorum adýna katýldýklarý Batum daki turnuvada kazandýklarý madalya ve kupalarýyla halen Güreþ Eðitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Karakuþ ile birlikte Azerbaycan Kupasý turnuvasýnda üç Çorumlu Azerbaycan da devam eden Federasyon Kupasý güreþ turnuvasýnda gençlerde Mehmet Çeker ve Oðuzhan Yalçýn yýldýzlarda ise Özgür Yiðit milli mayoyu giyiyorlar. Mehmet Çeker ve Oðuzhan Yalçýn Azerbaycan Güreþ Federasyonu Kupasý nda milli mayoyu giymek için bu ülkeye gitti. Güreþ Federasyonu tarafýndan Ankara Eryaman da yapýlacak olan Gençler Gkeromen milli takým kampýna katýlan üç Çorumlu güreþçi Mehmet Çeker ve Oðuzhan Yalçýn, Azerbaycan Güreþ Federasyonu Kupasýnda milli mayoyu giyecek. Ümit Kýrçiçek ise çalýþmalarýný Ankara da kampta sürdürüyor. Dört gün boyunca Haydar Aliyev Arena da yapýlacak olan Azerbaycan Güreþ Federasyon Kupasý nda yýldýz ve Ortaköy e yapýlacak spor tesisi için 708 bin tl ödenek çýktý. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir geçtiðimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile Salim Uslu aracýlýklarýyla yaptýklarý genç milli takým güreþçileri mindere çýkacak. Bu müsabakalar haziran ayýnda yapýlacak olan 1. Avrupa Oyunlarýna hazýrlýk amacýný taþýyor. Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezinde yetiþen ve Çorum Belediyespor adýna mücadele eden üç güreþçi grekoromen stilde faaliyet yapýlmamasý nedeniyle baþka kulüplere transfer olan üç genç güreþçi milli takýmda forma giymeye devam ediyorlar. Azerbaycan da devam eden turnuvada yýldýzlar kategorisinde ise Çorum dan Özgür Yiðit milli mayoyu giyiyor. Ortaköy Spor Kompleksi için protokol imzalandý Ortaköy ilçesine yapýlacak spor tesisi için ihaleyi Belediye Baþkaný Taner Ýsbir imzaladý CUMA 17 NÝSAN 2015 görüþmenin ardýndan ilçeye sentetik futbol sahasý, voleybol, basketbol oyun alanlarý ile mini futbol sahasý yapýmý için Spor Toto ile protokol imzaladý. Ýlçe olarak 55 yýllýk bir hayali gerçekleþtirdiklerini belirten Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, protokolün ardýndan ödeneceðin çýktýðýný ve ihaleninde önümüzdeki günlerde yapýlarak en kýsa sürede yapýma baþlanacaðýný belirterek ilçeye hayýrlý olmasýný diledi.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKULUMUZDAN ZİYARETLER

OKULUMUZDAN ZİYARETLER OKULUMUZDAN HABERLER YAHYALI BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK Okulumuz sosyal, kültürel sportif ve bilimsel işbirliği gerçekleştirmek amacı ile duyarlılığından ve ilgilerinden ötürü Yahyalı

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı