Harf Devrimi ATATÜRK ÜN DÜNYASI. Cengiz Önal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Harf Devrimi ATATÜRK ÜN DÜNYASI. Cengiz Önal"

Transkript

1 ATATÜRK ÜN DÜNYASI Cengiz Önal Ülkesini ve ba ms zl n korumas n bilen Türk Ulusu, dilini de yabanc diller boyunduru undan kurtarmal d r. Türk ulusundan m diyen herkes öncelikle ve her fleyden önce mutlaka Türkçe konuflmal d r. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk Harf Devrimi (3 Kas m 1928) 32 Gazi Mustafa Kemal in zihnini en çok meflgul eden, olabildi ince çabuk gerçeklefltirilmesi gereken bir konu daha vard. Bu da alfabenin de ifltirilmesiydi. Ancak, Mustafa Kemâl in bu konuyla ilgili flartlar n oluflmas n bekledi i tahmin ediliyordu. Sonunda, o karar n vererek, devrimlerin temel hedefi olan, Bat Medeniyeti düzeyine ulaflabilmek amac n n gerçekleflmesi için Arap alfabesi konusunu kökünden çözümlemek için harekete geçti. TÜRKLER ÜZER NDE ARAPÇA NIN ETK S Türkler, varl klar n sürdürdükleri genifl co rafya içinde de iflik alfabeler kullanm fllard. Ancak slamiyet in 10. yüzy ldan itibaren Türkler aras nda yay lmas yla, Arap alfabesi hâkim duruma gelmiflti. Arapça, sanki slam dininin resmi diliymifl gibi camilerde ve medreselerde egemendi. Oysa Türk ulusunun konufltu u dile göre çok daha karmafl k olan, 29 harfli Arap alfabesinin en büyük eksikli i, sesli harflerin azl yd. Ayr ca harflerin sözcü- ün bafl nda, ortas nda veya sonunda oldu u durumlarda yaz l fl n n de iflmesi, p, ç, j ve g gibi sesleri ifade edecek harflerin olmamas vb. gibi daha birçok neden vard. Arapça yaz - y ö renmek 3-4 y ll k bir zaman alabiliyordu. Medresenin Arap dilini kullanmas yla Arapça bilim dili haline gelmifl, Farsça ise edebiyat dili olarak benimsenmiflti. Zamanla Türkçe bu dillerin etkisiyle köreldi ve sadece halk n konufltu u bir dil halini ald. 43

2 Medresenin Arap dilini kullanmas yla Arapça bilim dili haline gelmifl, Farsça ise edebiyat dili olarak benimsenmiflti. Arap alfabesindeki seslilerin yetersizli i nedeniyle Türk kitleleri aras nda flive farklar olufltu. Dil ve alfabe konusundaki zorluklar kendini göstermeye bafllad kça, kitleler aras nda tart flma ihtiyac da art yordu. Konu birçok kez gündeme gelmifl olmas na karfl n arzu edilen çözüme bir türlü ulafl lamam flt. Sonraki y llarda, ttihat ve Terakki nin güçlü adam, Enver Pafla Harbiye Naz r olunca, ayr k harfler ve sesli harfler ilave edilen alfabeyi uygulamaya koydu. Enver Pafla yaz s veya Ordu Alfabesi denilen bu yaz düzeni orduda kullan ld. Fakat uzun ömürlü olmad ve yeniden eskiye dönüldü. MUSTAFA KEMAL N LAT N ALFABES NE GEÇ fi KARARI Büyük Zafer sonras nda ve 12 Eylül 1922 tarihinde zmir e gelen ve aralar nda Latin alfabesini savunanlardan Hüseyin Cahit (Yalç n) in de bulundu- u bir grup gazetecinin Gazi ile sohbetleri s ras nda Hüseyin Cahit, Gazi Mustafa Kemal e, Lâtin yaz s n n niçin al nmad n sordu. Baflkumandan Daha zaman gelmedi cevab n verdi. Asl nda, onun kafas nda Latin alfabesini alma fikri eskiden beri mevcuttu. Nitekim daha Erzurum da iken, 44 Mazhar Müfit Kansu ya ilerde yap lacak iflleri kay t ettirirken, Latin yaz s - n n al naca n da not ettirmiflti. Bu arada konu fiubat-1923 te zmir ktisat Kongresinde gündeme geldi. Delegelerden üç kifli Latin harflerinin kabulü için önerge verdiler. Kongre Baflkan Kâz m (Karabekir) Pafla önergeyi tepkiyle karfl lad ve üzerine, Meclis Milli E itim Komisyonu na sunulmas fleklinde not düfltükten sonra gündeme almad ve toplant da okutmad. Kâz m Pafla n n, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde ç kan bir yaz s nda, Latin alfabesine geçilmesinin slam birli ini bozaca, eski kültür miras ile ilginin kesilmesine sebebiyet verece i ve ülke içinde ayr l klara yol açaca iddia ediliyordu. Bu yaz ayd nlar aras ndaki tart flmay daha da alevlendirdi. Kimi ayd nlar n srarla Latin alfabesine geçilmesini savunmas n n yan nda, bir k s m yazarlar da mevcut sistemin sürdürülmesinin kendilerince yararl taraflar n öne sürüyorlard. Konu hükümette ele al nmal yd. Ancak hükümet içinde de görüfl birli i henüz yoktu Zamanla yapt klar görüflmelerde Gazi Mustafa Kemâl in konu hakk ndaki kararl l karfl s nda Baflvekil (Baflbakan) tereddüt içindeydi. Harf de iflikli inin Enver Pafla alfabesinin ak betine u ramas ve yöneticilerin eski alfabeyi kullanmaya devam etmeleri ihtimali, onu düflündürüyordu. Konu, bu k s r döngü içinde, 1928 e

3 Gazi yeni harfler konusunda Dolmabahçe de konferansta kadar sürüklendi. Gazi Mustafa Kemâl bu konuda bafltan beri kararl yd. Art k sabr n n da sonuna gelmiflti... Harekete geçti ve gerekli talimatlar verdi. Ocak-1928 de kurulan bir komisyon konuyu incelemeye bafllad. 20 May s 1928 de Milletleraras rakamlar n kullan lmas kanunlaflm flt. Sonunda, Gazi nin talimatlar üzerine, Haziran-1928 de milletvekili ve uzmanlardan Dil Encümeni oluflturuldu. Mustafa Kemâl stanbul da bulundu u bir s rada, Encümen üyesi Falih R fk ya, Hemen Ankara ya git, komisyona kat l ve bu ifli çabuk bitirin... emrini verdi. Türkçenin ses özelliklerine göre yap lan daha sonraki çal flmalar Falih R fk taraf ndan Mustafa Kemal e sunuldu. Mustafa Kemâl in, Falih R fk ya, Yeni yaz y tatbik için ne düflündünüz? fleklindeki sorusuna, Falih R fk özetle, Biri on befl, di eri befl y l süreli iki teklif var. Gazeteler yar m sütundan bafllayarak yavafl yavafl yeni yaz l k sm art racaklar... diye cevap verdi. Gazi bu sözler üzerine, Bu ifl, ya üç ay içinde olur, ya da hiç olmaz... dedi. Falih R fk ise bakakald... Mustafa Kemal: Çocuk! Gazetelerde yar m sütun eski yaz kald nda dahi herkes bu eski yaz y okur. Arada bir harp, bir iç buhran, bir terslik oldu u zaman bizim yaz da Enver in yaz s na döner... sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Bunun üzerine, sunulan teklif hemen terk edildi ÇALIfiMALAR YO UN TEMPODA SÜRDÜRÜLÜYOR Mustafa Kemal ve Baflbakan smet Pafla herkese örnek olmak için yaz flmalar nda eski harfleri bir daha hiç kullanmad lar. Gazi, Devrimlerin belki de en zoru olan Harf Devrimi ni, inan lmaz bir enerji, kararl l k ve coflku ile bizzat yürüttü. Dolmabahçe Saray nda verilen yeni Türk harfleri ile ilk uygulama dersiyle beraber yo un bir kampanya bafllad. 45

4 14 A ustos 1928 tarihinde Milli E itim Bakan Mustafa Necati yeni yaz konusunda, Gazi nin herkese örnek oldu unu, her zaman oldu u gibi onun izinden gidilece ini, baflar kazan laca- ndan hiç kuflkusu olmad n belirten bir demeç verdi. Cumhuriyet Halk F rkas (CHF) teflkilat her mahallede birer dershane aç lmas n kararlaflt rd. 21 A ustos ta devlet dairelerinde yeni yaz kurslar aç ld. 22 A ustos ta Cumhuriyet gazetesi yeni harflerle dersler yay mlamaya bafllad. 25 A ustos ta Dolmabahçe saray nda önemli bir toplant yap ld. Toplant ya 80 kadar milletvekili, önemli askeri ve mülki erkân, Dil Encümeni üyeleri kat ld lar. Gazi nin de haz r bulundu u toplant da, yeni Türk harfleriyle ilgili olarak brahim Necmi (Dilmen) iki saat süren bir ders verdi. Milletvekilleri ile kara tahta bafl nda uygulamalar yap ld. 29 A ustos 1928 de yap lan, yaklafl k 200 kiflinin kat ld toplant - da konu enine boyuna tart fl ld. Toplant sonunda Baflbakan smet Pafla, ulusu cehaletten kurtarman n ancak yeni Türk alfabesi ile mümkün olaca- n belirten bir konuflma yapt ve üç maddelik önerge sundu. Bu önerge; Milleti cehaletten kurtarmak için kendi diline uymayan Arap harflerini terk edip, Latin esas ndan al nan Türk harflerini kabul etmekten baflka çare yoktur. Komisyonun teklif etti i alfabe hakikaten Türk alfabesidir ve do rudur. Türk milletinin bütün ihtiyaçlar n temin etme e yeterlidir. Gramer ve imla kaideleri lisan n slah n, geliflmesini ve ulusal zevki takip ederek tekâmül edecektir. ifadelerini içeriyordu. Önergenin yeni harflerle kara tahtaya yaz lmas ndan sonra, Gazi dinleyicilere, Ayn mütalaada m s n z arkadafllar? sorusunu yöneltti. Salonda- Gazi yeni harfleri halka ö retiyor 46

5 Mustafa Kemal smet Pafla ile yeni harfleri anlat yor ki davetlilerin hep birden Hay-Hay! cevab n vermesiyle Yeni Türk Alfabesi, Türkiye nin kalburüstü siyasi ve entelektüel temsilcileri taraf ndan oy birli i ile kabul edilmifl oldu. Bundan sonra Gazi Mustafa Kemâl, 23 A ustos ta Tekirda da bizzat bafllatt yeni yaz y tan tma, ö retme kampanyas - na, Bursa, Çanakkale, Gelibolu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri de devam etti. Her gitti i yerde, kara tahta bafl na geçiyor, halka yeni harfleri ö retiyordu. LAT N HARFLER N N KABULÜ YASASI (3 Kas m 1928) Bütün ülkede bir okuma-yazma seferberli i coflku içinde devam ediyordu. Mustafa Kemâl, 1 Kas m 1928 de Meclis i aç fl konuflmas nda alfabe konusuna genifl ölçüde yer verdi. Herkesin okuma-yazma ö renmek ve ö retmek için gereken gayreti göstermesini istedi. Böylelikle vatandafllar m z cehaletten kurtarman n vicdani mutlulu unun hep birlikte yaflanaca n ifade ederek, Meclis i yönlendirdi, milletvekilleri baflta olmak üzere devlet görevlilerini yüreklendirdi. Meclis in ilgili komisyonunca haz rlanan yasa tasar s ivedilikle görüflüldü, oybirli i ile kabul edildi ve 3 Kas m 1928 tarihinde Resmi Gazete de yay mlanarak yasalaflt. HARF DEVR M N N YARATTI I SONUÇLAR Gazi Mustafa Kemal in Harf Devrimi, pratik faydalar yan nda, etkileri çok uzaklara gidecek sonuçlar do urdu. Harf Devrimi nin k sa vadede sonuçlar, okur-yazar say s nda görülen h zl art flt. Öyle ki Yaz Devrimi ile Türkiye bafltanbafla Baflö retmen i Gazi Mustafa Kemal olan bir ilkokula dönüfltü. Çocuklar ve hiç okuma yazma 47

6 Mustafa Kemal yeni harfler konusunda halkla konufluyor bilmeyenler okullar doldurmufl ve k sa bir zaman içinde yeni yaz y bilenlerin say s bilmeyenleri h zla geçmiflti. Gazi, Harf Devrimi ile cehalete öldürücü bir darbe indirmifl, ayd nl klara giden yollar açm flt. Okur-yazar Gazi, Harf Devrimi ile cehalete öldürücü bir darbe indirmifl, ayd nl a giden yollar açm flt. 48 say s n n artmas, bas m kolayl, kültür hayat n canland rm fl ve renklendirmiflti. Yeni harflerin yerleflmesi ve çok çabuk ö renilmeye bafllanmas, Türkçenin yabanc dillerin boyunduru- undan k sa sürede kurtulmas n ve kendi öz benli ini kazanmas n sa lam flt. Böylece dilde reforma giden yol aç lm fl, sonuç itibariyle de; Konufluldu u gibi yaz lan Türkçe sayesinde, yaz dili ile konuflma dili aras ndaki uçurum kald r lm flt. Yeni alfabe ile Türkiye deki flive farklar gitgide azalmaya yüz tutmufltu. Böylece ulusal bütünlük pekifltirilmiflti. Alfabe de iflikli inin uzun vadeli derin sonuçlar kültür alan nda da kendini göstermiflti... Gazi Mustafa Kemal, yaz de iflikli i ile Do u ya aç lan kap y kapatm fl, Bat ya, ça dafl dünyaya yönelik kap y aralam flt. Yeni Türkiye yönünü kesinlikle Bat ya çevirmiflti. smet Pafla, Harf Devrimi nin bizde tesir ve büyük faydas, kültür de iflmesini kolaylaflt rmas d r. ster istemez Arap kültüründen koptuk. Arap dili üzerinde ifllemek hevesi ulusal kültürü zay flatm flt. Bizim devrimizde Latin harflerine geçmek Türk Dili ni ve Ulusal Kültürü kurtarmak için esasl bir etken olmufltur. sözleriyle Harf Devrimi nin ne denli önemli bir etken oldu unu vurgulad. Yeni Türkiye Latin alfabesi ile kültür kayna n de ifltirmifl, ça dafl dünyaya yeni ufuklara yönelmiflti. (Gelecek Ay: Siyasi Parti Çal flmalar )

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II

ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3038 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1988 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H -II Yazarlar Prof.Dr. Cezmi ERASLAN (Ünite 1, 2, 7, 8 ) Prof.Dr. Süleyman BEYO LU (Ünite 3)

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan

ATATÜRK ve MODERN. TüRK YE. Av. BURHAN GÜNGÖR. stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Av. BURHAN GÜNGÖR stanbul Barosu Önceki Baflkanlar ndan ATATÜRK ve MODERN TüRK YE Avukat BURHAN GüNGöR (Bas n fieref Divan Baflkanvekili (1960-1963) stanbul Belediyesi Baflkan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK

do umunun 125. y l an s na atatürk 125. do umunun y l an s na ATATÜRK do umunun 125. y l an s na 125. an s na do umunun y l ATATÜRK -Do umunun 125. Y l An s na- Din, Bilim, Uygarl k ve Atatürk Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Proje : Dr. Ömer Menekfle Bask Kontrol :

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H

TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3076 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 2005 TÜRK YE CUMHUR YET S YAS TAR H Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Murat BURGAÇ (Ünite 1) Prof.Dr. hsan GÜNEfi (Ünite 2) Doç.Dr. fiaduman

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M!

DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 140 *Ocak 2009 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 ddia ve cüretimizi kararl l kla kuflanal m DEVR MC GENÇL K HAREKET N YÜKSELTEL M! Yeni Demokrat Gençlik 3. Konferans

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 33 fiubat 2006 34 08 K br s ta çözüm için Ya enflasyon düflmeseydi? Türkiye den yeni bir ad m Türkiye, K br s ta kal c bir çözüme kavuflulabilmesi için

Detaylı

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir

Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir TES- fi Baflkanlar Kurulu 3 Martta Topland. Genel Baflkan Mustafa Kumlu: Toplumsal Muhalefeti Görmezden Gelen Hükûmet Bunun Bedelini Ödeyecektir AKP Hükûmetinin t pk kendisinden öncekiler gibi toplumsal

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz

Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Mart-Nisan-May s 2008 Y l: 18 Say : 81 HKMO 41. Ola an Genel Kurulu yap ld Herkes düfllerinin büyüklü ü kadar özgürdür diyoruz Yaz s 3. sayfada

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı