Ermeni meselesine geçmeden önce onların tarihi hakkında bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyim.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ermeni meselesine geçmeden önce onların tarihi hakkında bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyim."

Transkript

1 ERMENİ MESELESİNİN DÜNÜ-BUGÜNÜ (21 Şubat 2002 Basın Açıklaması) Ermeni meselesine geçmeden önce onların tarihi hakkında bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyim. Ülkeler vardır, isimlerini üzerinde yaşayan milletlerden almışlardır. Ülkeler vardır, isimlerini coğrafî veya idarî bir taksimat sebebiyle almışlardır ve burada yaşayan topluluklar, asıl isimleri unutularak yaşadıkları bölgenin ismi ile anılmışlardır. Meselâ bugün Türkiye, Almanya, Fransa üzerinde yaşayan milletlerden ismini almış ülkelerdir. Buna mukabil İtalya, Amerika bir millet ismi değil, coğrafî bir isimdir ve üzerinde yaşayanlar millet olarak, asıl orjinal isimlerini bir tarafa bırakıp o ismi benimsemişlerdir. Ermenistan isminin de bir coğrafi bölge ismi olduğu pek çok kaynakta yer alır. Aslında Ermeniler kendilerini Hayk diye isimlendirir ve ülkelerine Hayastan derler. Tarihin en eski devirlerinden beri bir bölge, Ermenistan adı ile tanımlanmıştır. Bizim Ermeni diye tanımladığımız topluluk bu bölgeye batıdan gelmiştir. Kaynaklar Ermenilerin menşeî ve tarih sahnesine çıkış tarihleri haklarında kesin bir bilgi verememektedir. Yani Ermenilerin başlangıcı bugün için karanlıktır. Kesin olarak bilinen Büyük İskender in Anadolu Seferi sırasında yani M.Ö.331 yılında Ermenilerin artık bu bölgede bulunduklarıdır. Bunların Doğu Anadolu nun neresinde yaşadıkları ve sayıları hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bölgede bir Ermeni milliyetçiliğinden veya Ermenilik şuurundan bahsetmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Ermenilerin Hıristiyanlığı kabul ediş tarihleri 301 yılıdır. Ermeni alfabesinin ortaya çıkarılış tarihi ise 406 yılıdır. Eğer Ermeniler Hıristiyanlığa girmemiş olsalardı ve hıristiyanlığı kendi topluluklarında yayma ihtiyacı hissetmemiş olsalardı bir alfabe ihtiyacı duymayacaklardı. Nitekim yeni alfabe kilise tarafından oluşturulmuştu. Kısaca, Ermeniler Ortadoğu ve Kafkasya nın çeşitli halklarının Gregoryan kilisesi etrafında toplanmasından oluşan bir hıristiyan cemaattir. Ermeniler, Türkler bu bölgeye gelene kadar Roma, Sasani ve Bizans ın İdaresi altında ezilmişler, ancak 50 yıl gibi kısa bir süre bağımsız bir Ermenistan kurabilmişlerdir. Ancak bu devlet de feodal bir otonomi şeklinde olup bunlardan hangilerinin Ermeni olduğunu söylemek çok zordur. Bölge ahalisinin tamamının Ermeni olmadığı ise kesindir. Bunun dışında yılları arasında Kilikya da bir Ermeni Krallığı mevcuttur. Krallık, Ermenistan dan bölgeye Bizans Devleti tarafından vali olarak gönderilen bir Ermeni tarafından kurulmuştur. Coğrafî bir bölge olan Ermenistan daki Ermeni feodal beylikleri 1045 yılında Bizans tarafından tamamen ortadan kaldırılıp bölge ahalisi büyük ölçüde başka mıntıkalara nakledildi. Bölge 1071 yılında Selçukluların eline geçmiş ve zamanla sahip değiştirerek en son 1514 yılında Osmanlı Devleti ne intikal etmiştir. Kilikya Ermeni Krallığı ise, 1375 de Memluklular tarafından ortadan kaldırılmış, bu toprakların Osmanlı Devleti ne intikali 1516 yılında olmuştur. Osmanlılar bu bölgelere hakim olurken doğuda 470 seneden beri, Kilikya da da 150 yıldan beri ne bir Ermeni beyliği, ne de bir krallık mevcuttu. Haliyle bu bölgelerde yaşayan Ermenilerin ise ırkî bakımdan bir millet olarak mevcudiyetlerinden bahseden de

2 kalmamıştı. Ermenilerin bugün dahi iddia ettikleri gibi Osmanlılar Ermeni topraklarını işgal edip müstakil bir Ermeni devletine son vermemişlerdir. Fatih Sultan Mehmed siyasî bir hareket olmak üzere, 1461 yılında Bursa daki Ermeni Pisikoposu Hovakim i İstanbul a getirerek ona Ermeni Patriği ünvanı vermiştir. Ermeniler Osmanlı Devleti içerisinde normal ve hiçbir şekilde şikayet konusu teşkil etmeyen bir hayat sürmekte idiler. Patrikliğin ve kalabalık bir Ermeni toplumunun yerleşmesinden sonra İstanbul zamanla dinî ve millî hayatlarının merkezi haline gelmişti. Kendi halinde yaşayan bu toplulukla ilgilenen herhangi bir devlet de mevcut değildi. Peki Ermeniler ne zamandan itibaren bir mesele halini almaya başladılar. Klasik olarak bilinen, XIX. y.y. dan itibaren başlayan milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti ni etkilemesi ve emperyalist devletlerin bu milletleri kendi çıkarları doğrultusunda desteklemesiyle Ermeni Meselesi ortaya çıkmıştır. Rusya nın Kafkasya ya inmeye başlaması ve sıcak denizlere ulaşma isteği Ermeni meselesinin başlangıcı sayılabilir. İngilizlerin bölgedeki çıkarlarını korumak istemesi ve A.B.D. nin de bu bölge ile ilgilenmesi Ermeni Meselesinin büyümesini sağlamıştır. Osmanlı Devleti nin zayıflamaya başlaması ve artık yıkılacağının kesinleşmesi bu büyük pastadan pay almak isteyenleri bu pastanın başına toplamıştır. Rusya nın Osmanlı Devleti ne saldırabilmek için her defasında kullandığı büyük koz, devlet içerisindeki ortodoks olan çeşitli milletleri tahrik ve teşvikle isyana sevkettirmek, sonra onları himaye maksadıyla savaş açmaktır Sırp İsyanı, 1828 Yunan İsyanı, 1853 Mukaddes Yerler Meselesi ve Kırım Harbi, 1877 Hersek İsyanı bunların örnekleridir. Osmanlı Ermeni azınlığı ilk kez Osmanlı-Rus harbiyle politika gündemine geldi. Ermeni adı bu savaş sonunda anlaşmalara girdi. Bundan sonra yabancı devletler Ermeni işine karışmaya başladılar. Bu savaştan sonra Osmanlı ve Rus Ermenileri buluştular ve Rusya nın hizmetinde çalıştılar. Amaçları, Doğu Anadolu da çoğunluğu sağlayarak Büyük Ermenistan ı kurmaktı. Ermeniler, bu amaçlarına ulaşmak için Emperyalist devletlerin de kışkırtmaları ile çeşitli komiteler kurmuşlardır. Özellikle Doğu Anadolu da faaliyette bulunan bu komitelerin en bilineni Hınçak ve Taşnaksutyun dur. Hınçak Ermenice Çan demektir. Bu komiteyi kuranlar hayatlarında Osmanlı Devleti ne ayak basmamış, tahsil için Paris e gönderilmiş, hali vakti yerinde ailelerin, kendilerini tamamen Marksist teoriye kaptırmış çocuklarıdır de Cenevre de kurulmuştur. Hınçak genellikle Ermeni gençleri arasında revaç buldu ve kendisine çalışma merkezi olarak İstanbul u seçti. Taşnaksutyun kelimesi Ermenicede federasyon manasına gelmektedir. Özellikle Rusya dakiler olmak üzere çeşitli Ermeni gruplarının bir araya gelmesi ile ortaya çıktığı için bu komiteye federasyon ismi verilmiştir da kurulmuştur. Komitelerin gayesi, çeteler teşkil etmek, halkı silahlandırmak, hükûmet yetkililerini, muhabirleri yıldırmak, hükûmet müesseselerini harap etmekti. Biryandan kilise ve din faktörü, diğer taraftan devletlerin politikasının alt zemini hazırlamalarından sonra, gelişen isyan düşünceleri, ortaya çıkan terör örgütleri tarafından rahatlıkla kullanılarak isyanlar dönemine girildi. Bu dönemle birlikte uluslararası platformda propaganda da son derece etkili bir silah olarak kullanılmaya başladı. Komiteler ilk önce Anadolu da karışıklıklar çıkarıyorlar, sonra da Avrupa nın müdahalesini sağlayarak reform adı altında Müslüman halkın ezici çoğunluğa sahip olduğu yörelerin Ermenileşmesi yolunda mesaî sarfediyorlardı.

3 Ermeni İhtilâlcilerinin hedefi belliydi. En yoğun nüfusa sahip oldukları Bitlis te bile (%13), ahalinin %87 sini oluşturan Müslümanları terör yoluyla taciz edip, yöreyi terketmelerini, hicret etmelerini sağlamaktı. Bunu da yaparken Avrupa nın merhametine sığınacak bir ortam hazırlamayı ihmal etmemişlerdi. Ermeniler çoğu zaman Kürt kıyafetine bürünerek köyleri basmışlar, halkı katletmişlerdir. Ermeni ayaklanmaları Osmanlı Devleti nin Balkan Harbi ve Cihan Harbi nden çıkıp, hayat ve istiklâlini müdafaa etmek üzere seferberlik ilân ettiği, bütün teb asından hizmet ve fedakârlık beklediği bir dönemde başlamıştır. I.Dünya Savaşı nın çıkması ve Osmanlı Devleti nin seferberlik ilân etmesi onlara beklediği fırsatı vermiştir. Ermeniler seferberlik ilân edilen bölgelerde isyan çıkararak Türk ordusunun gerisinde ikinci bir ateş oldular. Bu şartlar altında Osmanlı Devleti bu Ermenileri geçici olarak başka bölgelere sevketme kararı aldı (14 Mayıs 1915). Sevk esnasında istenmeyen bazı olaylar oldu ve eşkıya saldırılarına uğrayan birçok Ermeni hayatını kaybetti. Olay Ermeniler tarafından dramatize edilerek dünya kamuoyuna anlatıldı ve Ermenilerin katliamı şeklinde değerlendirildi. Osmanlı Devleti içerdeki karışıklıklarla uğraşırken Rusya, Doğu Anadolu yu işgal etti. İşgalle birlikte bölgede Ermenilerin Müslüman-Türk halkı katli başladı. Ermeniler tarihî isteklerinin yerine gelme zamanı geldiğine inandılar ve bölgede nüfus çoğunluğunu sağlayabilmek için Rusya dan bölgeye göçe başladılar. Fakat K.Karabekir Paşa nın Eylül 1920 de gerçekleştirdiği Şark Harekâtı ile bu hayallerinden bir süre için vazgeçmek zorunda kaldılar. Fakat geri çekilme esnasında bölgede taş taş üstünde bırakmadılar ve Müslümanı katlettiler. Doğu Anadolu nun Rusya dan geri alınması ve Ermenilerin bölgeden temizlenmesi meselenin sonu olmadı. Ermeniler uluslararası planda davalarını devam ettirdiler. Özellikle Milliyetçi kürtleri de saflarına çekerek ortak bir cephe oluşturdular yılında Paris Barış Konferansı na Ermeni temsilcisi Bogos Nubar ve Kürt temsilcisi Şerif Paşa ortak bir deklarasyon vererek Doğu ve Güneydoğu Anadolu nun kendilerine ait olduğunu bildirdiler. Bu plan İngiltere ye aitti ve onlar bölgede kendilerine bağlı bir Ermenistan istiyorlar, Kürtleri de maşa olarak kullanıyorlardı. Bu istekler Sevr Antlaşmasında kağıt üzerine döküldü. Sevr Anlaşması na göre, Doğu Anadolu da Ermenistan sınırının çizilmesi ABD.Başkanı Wilson a bırakılmıştır. Wilson un Ermeni sempatizanı olduğu ve A.B.D. nde güçlü Ermeni lobilerinin bulunduğu biliniyordu. Trabzon, Erzincan, Erzurum, Van ve Bitlis in Ermenilere verileceği kesindi. Lozan Anlaşması ile bu plan uygulanamadı. Fakat Ermeniler davalarından vazgeçmediler. XIX.y.y. içerisinde Ermenilerin desteklenmesi konusunda emperyalizm sürekli el değiştirmiştir. Rusya, İngiltere, Fransa ve A.B.D. devamlı sahnedeydiler. Bugün de aynı güçlerin etkinliği söz konusudur. Bununla beraber Yunanistan, Suriye, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti gibi yatak ülkeler de bağımsız Ermenistan için çalışmaktadırlar. Onlar için Sevr ölmemiştir ve canlandırılmak istenmektedir. ASALA ve PKK konusuna gelince: Son elli yılın en etkin Ermeni terör örgütünün ASALA olduğu, 1975 te bağımsız Ermenistan ı kurmak amacında olduğunu açıkladığı biliniyor. ASALA, Ermenistan ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Örgütü anlamına gelmektedir. Marksist-Leninist olan kuruluş emperyalizme de karşı olduğu iddiasındadır. Bize göre emperyalizmin maşasıdır. ASALA nın üst merkez komitesini Taşnak, Hınçak ve Ramgavar Partilerinin liderleri oluşturmaktadır.

4 24 Nisan 1988 de A.B.D. Temsilciler Meclisi nde cereyan eden bir olay Türk basınına da yansımıştır. Amerika Temsilciler Meclisinde Ermeni Papaz sözde soykırım için dua etmiştir. ASALA nın Ermeni cemaatten destek aldığı ve temsilciler meclisinde dua edebilmek için de güçlü bir Ermeni lobisinin olması gerektiği açıktır. Türkiye deki Kürtçü organizasyonlarda özellikle 1960 dan sonra giderek artan bir hızla marksist düşüncenin etkisi altına girmiştir den sonra Marksist terör örgütleri Kürtçü harakete sözcülük eder duruma gelmişlerdir sonrasına kadar bu harekete Kürdistan İşçi Partisi (PKK) liderlik yapmaktadır. Kürtçü organizasyonlar da Ermeni terör örgütlerinde olduğu gibi Türkiye nin üzerinde baskı kurma ve menfaat sağlama amaçlı paravan kuruluşlardır. Özellikle PKK ve ASALA nın arkasındaki güç aynıdır yılında Lübnan ın Sidon Şehri nde ASALA ve PKK Türkiye deki yönetimin faşist olduğundan bahisle yönetime karşı Ermeni ve Kürt halkları adına ortak bir eylem kararı alarak bir deklarasyon yayınlamışlardı. ASALA 1980 de aynı şehirde PKK ile ortak eylem beyannamesi imzalamışlardır. PKK ve ASALA 1980 de Beyrut ta yaptıkları başka bir toplantıda Ermenilere Kürtlerin aynı ırktan geldikleri, aynı milletin elinden çok acı çektikleri belirtiliyordu. Ermeni sözcüsü şöyle konuşuyordu: Biz Türkiye dışında iken Türk Ermenistanı nı kurtarmamız mümkün değildir. Biz Ermenistan ı Kürt ve Türk devrimci, savaşçı kardeşlerimizle birlikte kurtaracağız, çok yakında varlığımızı işgal edilmiş Ermenistan ın en iç noktalarında göstererek kanıtlayacağız. Bu ASALA nın atağı gelecekteki adımdır diyordu. Bu konuşma Ermenilerin neden Kürtlere şirin görünmek zorunda olduğunu ve 1988 de Güneydoğu da öldürülen halkın Anadolu da Ermeni yoktu, istismara müsait unsur olarak cepheye sürüldü. Ermeno-Kürdistan formülü buradan çıktı. Bu Türkiye Cumhuriyeti üzerinde baskı unsuru olarak hep canlı tutulacaktı. Peki dünya kamuoyunun son günlerde üzerinde durduğu Ermeni soykırımının kabul edilmesi ne ifade eder? Ermeniler için neden bu kadar önemlidir? Bunu da izah etmeye çalışalım. Fransa, ülke içindeki güçlü Ermeni lobileri vasıtasıyla yıllardan beri sözde Ermeni soykırımını gündeme getirerek Türkiye yi uluslararası arenada tavizler vermeye itiyor. 29 Mayıs 1998 de Fransız Parlementosu Fransa, 1915 Ermeni soykırımını açıkça tanımaktadır kararı ile sözde Ermeni soykırımını tekrar gündeme getirmiştir. 300 binin üzerinde Ermeni Fransa da yaşamaktadır. Fransa da faaldirler, sanatta ve politikada kendilerini kabullendirmişlerdir. Herşeyden önce Fransızlarla din kardeşi olmaları desteklenmelerine yeterli delil teşkil eder. Avrupa bugün hâlâ haçlı zihniyeti ile hareket etmektedir. Fransa nın aldığı bu karar, Dünya Ermeni Teşkilâtı nın 1993 yılının 6-9 Ocak tarihleri arasında Beyrut ta yaptığı toplantıda alınan kararlar gereğidir. Çok önemli olan 11 maddelik kararlar şunlardır. 1- Şimdilik Ermeni toplumu olarak Türkiye ye karşı sakin bir tutum içinde olacak, 2- Ermeni toplumunun gittikçe büyümesi ve ekonomik yönden güçlenmesi sağlanacak,

5 3- Geliştirilen propaganda faaliyetleri sayesinde bütün dünyada soykırım daha iyi anlatılacak, bu faaliyetler devam edecek, 4- Bir gün atalarımızın intikamını alacak Ermeni milleti, her geçen gün topraklarını genişletmeye devam edecek, 5- Türkiye de iç savaş devam ettirilecek, 6- Türkiye de ekonomi sıfır noktasına getirilecek, 7- Türkiye de vatandaşın baş kaldırması sağlanacak, 8- Türkiye bölünecek, 9- Türkiye de Kürt Devleti adı altında bir devlet kurulacak, 10- Ermeniler Kürtlerle olan ilişkilerini iyi bir düzeyde yürütecekler. PKK nın mücadelesine destek verecekler, 11- Doğu ve Güneydoğu Anadolu yu kapsayan topraklarda kurulan Kürt Devleti, Ermenistan a katılacak ve Büyük Ermenistan kurulacak. Fransa Parlementosu nun soykırımı kabul etmesi diğer Avrupa parlementolarına da örnek oldu. Şimdi İtalya bu konuyu görüşüyor. Soykırım daha sonra Birleşmiş Milletler e gidecektir. Konu Birleşmiş Milletlere giderse Türkiye o zaman zor durumda kalabilir. Çünkü ASALA örgütünün ortaya çıktığı 1974 te talebi önce özür dileme, sonra tazminat isteme, sonra da toprak talebiydi. Avrupa, Türkiye nin şu andaki sınırlarını tanımıyor ve Sevr in gerçekleşmesi için terör örgütlerine her türlü yardımda bulunuyor. Apo nun İtalya ya sığınması da bu çerçevede düşünülmelidir. Bu daha önceden planlanmış bir hareketti ve Apo İtalya dan daha önce müsaade istemişti. İtalya özellikle tekstil alanında Avrupa da Türkiye yi kendisine rakip görüyor ve onun önünü kesmek istiyor. Son günlerde Türkiye nin Avrupa Birliği ne girmesinin söz konusu olması da bugünkü olaylarda etkilidir. Ayrıca PKK nın siyasallaşması sürecinin bir boyutudur.

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları

100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI. Ermeni Soykırımı İddiaları 100. YILINDA 100 SORUDA 100 YILIN YALANI Ermeni Soykırımı İddiaları İsmail YILDIZ Feridun ESER Abdurrahman KÜTÜK Hasan TATLI Ankara-2015 EKSEN SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ KÜNYE ESTA SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ Adına

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi

Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Esat Uras ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi Yunus Zeyrek* Esat Uras (1882-1957), yakın tarihte yaşamış önemli bir bilim ve siyaset adamıdır. O, Ermenice ve diğer bazı Avrupa dillerini

Detaylı

Ermeni Meselesi ve İngiltere

Ermeni Meselesi ve İngiltere Ermeni Meselesi ve İngiltere Muammer Demirel* 19. yüzyılda Rusya nın Osmanlı toprakları aleyhine güneye doğru yayılmaya başlaması Uzak Doğu da sömürüleri olan ve Orta Doğu da emelleri olan İngiltere yi

Detaylı

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Ünite 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÜNİTE 6 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bilgi Köşesi YABANCI OKULLAR 1535 te Kanunî Sultan Süleyman ın Fransa Kralı I. Françoise ya verdiği kapitülasyonlar

Detaylı

TARİHSEL GERÇEKLER VE ULUSLARARASI HUKUK IŞIĞINDA ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI

TARİHSEL GERÇEKLER VE ULUSLARARASI HUKUK IŞIĞINDA ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI TARİHSEL GERÇEKLER VE ULUSLARARASI HUKUK IŞIĞINDA ERMENİ SOYKIRIMI İDDİASI Şükrü M. Elekdağ I. ERMENİ İDDİALARINA GÜNCEL AÇIDAN BAKIŞ Ermenistan ın Türkiye yi kuşatma stratejisi Bugüne kadar soykırım iddiası,

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarihsel Süreç Türkler ile Ermeniler

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007 T.C.

Detaylı

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER

1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER 1. TÜRK İNKILÂBI ÖNCESİ GELİŞMELER Türk İnkılâbına Yol Açan Nedenlere Toplu Bir Bakış A) Uzak Nedenler B) Yak ın Nedenler A) Uzak Nedenler 1- Osmanlı Devletinde Yapısal Bozukluğun Başlaması 2- Fransız

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Yeniden Yapılanma Dönemi.3 Ünite 2: Türkiye Cumhuriyeti nde Temel Politikaların Ortaya

Detaylı

DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ

DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ Sayı:22 Temmuz 2005 ISSN 1304-9836 www. cankaya. edu. tr DOSYA: ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE ARŞİV BELGELERİ İçindekiler Ermeni Soykırım İddiaları ve Arşiv Belgeleri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu 3 Türk-Ermeni

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

İNGİLİZ BASKISI ALTINDAKİ TÜRKLER 1918 1923. THEODOR WERNER ** Çeviren: Fatih ÇOLAK

İNGİLİZ BASKISI ALTINDAKİ TÜRKLER 1918 1923. THEODOR WERNER ** Çeviren: Fatih ÇOLAK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 7 Sayfa: 65 99 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 7 Page:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Hafta 11 Prof. Dr. Haluk SELVİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917)

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) CEMAL SEZER DOKTORA TEZİ

Detaylı

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914)

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) Dr. Recep KARACAKAYA Giriş Türk-Ermeni münasebetleri, Türklerin Anadolu ya ayak basmaları ile başlamış ve yüzyıllarca problemsiz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr.

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA. Doç. Dr. HEDEFLER İÇİNDEKİLER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DÖNEMİ NDE DIŞ POLİTİKA Dış Politika Kavramı Nedir? Türk Dış Politikasının Amaç ve İlkeleri Türk Dış Politikasının Gelişme Evreleri 1919-1923 Yılları Arasında

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 2. Önsöz... 3. 2015 Sözde Ermeni Soykırımı Tezi... 4. Ermenistan 24 Nisan a nasıl hazırlanıyor?... 5

İÇİNDEKİLER. Takdim... 2. Önsöz... 3. 2015 Sözde Ermeni Soykırımı Tezi... 4. Ermenistan 24 Nisan a nasıl hazırlanıyor?... 5 İÇİNDEKİLER Takdim... 2 Önsöz... 3 2015 Sözde Ermeni Soykırımı Tezi... 4 Ermenistan 24 Nisan a nasıl hazırlanıyor?... 5 Serj Sarkisyan: Ermenistan Cumhurbaşkanı... 5 Soykırım Koordinasyon Komisyonu neler

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı