ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ"

Transkript

1

2 ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Derya TURAN Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ & Hüseyin Enver AYDIN Yayýna Hazýrlýk Zambak Dizgi ve Grafik Film Çýkýþ S.G.S.M. Baský-Cilt Çaðlayan A.Þ. Ýzmir-Nisan 2004 Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýnlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Copyright Zambak Basým Yayýn Eðitim ve Turizm Ýþletmeleri Sanayi Ticaret A.Þ. ye aittir. Bu kitabýn hazýrlanmasýnda Türk Dil Kurumunun Ýmlâ Kýlavuzu (2000) esas alýnmýþtýr. ISBN : XX Bulgurlu Mah. Baðlar Sok. Nu ÜSKÜDAR-ÝSTANBUL P.K ACIBADEM - ÝSTANBUL telefon : (0.216) (Pbx) fax : (0.216)

3 ÝÇÝNDEKÝLER / LEHRBUCH 1. Merhaba / Hallo Nasýlsýnýz? / Wie geht es Ihnen? Alfabeyi Biliyor musun? / Kennst du das Abc? Bu ne? / Was ist das? Bugün Türkçe Var mý? / Gibt es heute Türkisch? Sayýlarý Öðrenelim / Lernen wir die Zahlen! Hangi Mevsimdeyiz? / In welcher Jahreszeit befinden wir uns? Eviniz Kaç Odalý? / Wieviel Zimmer hat Ihr Haus? Televizyon Nerede? / Wo ist der Fernseher? Ali Bey Neyin Oluyor? / Bist du mit Ali verwandt? Ne Ýþ Yapýyorsunuz? / Was sind Sie von Beruf? Affedersiniz Saat Kaç? / Entschuldigung, wieviel Uhr ist es? Muzun Kilosu Kaç Lira? / Was kostet ein Kilo Bananen? Peynir Almak Ýstiyorum / Ich möchte Käse kaufen Bugün Mönüde Ne Var? / Was gibt es heute zu essen? Ceketin Fiyatý Ne Kadar? / Wieviel kostet die Jacke? Hangi Renklerden Hoþlanýyorsunuz? / Welche Farben haben Sie gern? Nerelisiniz? / Woher kommen Sie? Hangi Dili Konuþuyorsunuz? / Welche Sprache sprechen Sie? Bugün Hava Nasýl? / Wie ist das Wetter heute? Affedersiniz Hastahane Nerede? / Entschuldigen Sie, wo ist das Krankenhaus? Ders Saat Kaçta Baþlýyor? / Wann fängt der Unterricht an? Kulaklarýmýz Ne Ýþe Yarar? / Wozu nützen unsere Ohren? Ne Zamandan Beri Hastasýnýz? / Seit wann sind Sie krank? Hayvanat Bahçesine Gidelim / Gehen wir ins Zoo? Hangi Çiçeklerden Hoþlanýyorsunuz? / Welche Blumen haben Sie gern?... 65

4 ÖN SÖZ Sevgili Türkçe Dostu, Yayýn evimiz Türkçe öðretimini daha da kolaylaþtýrmak için büyük bir çaba göstermektedir. Bu çabanýn bir neticesi olarak elinizdeki "Anahtar Kitap" (lar) ortaya çýkmýþtýr. Bu kitap Adým Adým Türkçe 1 ders kitabýnýn anahtar kitabýdýr. Anahtar kitapta, ders kitabý içerisindeki Kelime, Okuma-anlama, Örnekleme ve Konuþma bölümlerinin karþýlýklarý verilmiþtir. Anahtar kitabýnýn amacý Türkçe öðretimini kolaylaþtýrarak anlama seviyenizi yükseltmektir. Kitapta tercih edilen, temel seviye dýr. Bu kitap sayesinde özellikle ders dýþýnda Türkçe öðrenmeniz kolaylaþacaktýr. Sözlükte kalýp halinde bulamayacaðýnýz kelime ve kelime gruplarýný rahatlýkla bu kitapta bulacaksýnýz. Anahtar kitabýndaki konular, ders kitabýndaki konular çerçevesinde oluþturulmuþtur. Yani her konu baþýndaki konu numarasý ayný zamanda ders kitabýnýn konu numarasýdýr. Bu çalýþmadan en iyi derecede istifade edeceðinizi ümit ediyoruz. Tuncay ÖZTÜRK DÝLSET YAYINLARI

5 VORWORT Lieber Freund des Türkischen, unser Verlag bemüht sich darum, das Erlernen der türkischen Sprache bestmöglichst zu erleichtern. Das vorliegende Buch als Hilfsmittel ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Es ist vorbereitet für das Buch ADIM ADIM TÜRKCE 1 (Schritt für Schritt Türkisch 1). In diesem Buch finden Sie die deutsche Wiedergabe der Abschnitte Vokabeln, Lesen und hören, Beispiele und Konversation. Das Ziel des Buches ist, beim Erlernen des Türkischen behilflich zu sein und das Niveau des Verstehens zu erhöhen. Das Buch umfasst Grundstufenkenntnisse der deutschen Sprache. Mit Hilfe dieses Buches wird es Ihnen leichter fallen, auch außerhalb des Unterrichts Türkisch zu lernen. Darüber hinaus werden Sie Wörter, Wortgruppen und Strukturen, die im Wörterbuch nicht vorkommen, in diesem Buch finden. Die Themen in dem Buch sind entsprechend dem eigentlichen Lehrbuch geordnet. Jedes Kapitel in diesem Buch hat die gleiche Nummer mit dem Kapitel im Lehrbuch. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit diesem Lehrmaterial. Tuncay ÖZTÜRK DILSET VERLAG

6 Merhaba OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. Hallo Lesen und hören Hallo! Hallo! Wie heißt du? Ich heiße Ayþe. ÖRNEKLEME Merhaba! Merhaba! Adýn ne? Adým Ayþe. Beispiel Hallo! Hallo! Wie heißt du? Ich heiße Ayþe. 6

7 OKUMA - DÝNLEME Merhaba! Adýnýz ne? Adým Hakan. Sizin adýnýz ne? Adým Leyla. Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoþça kalýn. Güle güle. Türkçe Nasýlsýnýz? Wie geht es Ihnen? Lesen und hören Hallo! Wie heißen Sie? Ich heiße Hakan. Wie heißen Sie? Ich heiße Leyla. Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut. Es freut mich, Sie kennen zu lernen. Gleichfalls. Auf Wiedersehen! Tschüss! ÖRNEKLEME Nasýlsýnýz? Teþekkür ederim. Ýyiyim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Beispiele Wie geht es Ihnen? Danke, mir geht es gut. Wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben. Mich auch. 7

8 OKUMA - DÝNLEME Alfabeyi biliyor musun? Bilmiyorum. Alfabeyi Biliyor musun? Haydi birlikte öðrenelim. Kennst du das Abc? Lesen und hören Kennst du das ABC? Ich kenne es nicht. Komm, wir lernen es zusammen. ÖRNEKLEME Alfabeyi biliyor musun? Hayýr, bilmiyorum. Bu hangi harf? Bu A harfi. Beispiele Kennst du das ABC? Nein, ich kenne es nicht. Welcher Buchstabe ist das? Das ist der Buchstabe A. KONUÞMA Günaydýn. Günaydýn. Adýn ne? Adým Ayþe. Adýnýn harflerini söyler misin? A Y Þ E. Konversation Guten Morgen. Guten Morgen. Wie heißt du? Ich heiße Ayþe. Kannst du deinen Namen buchstabieren? A - Y - S - E. 8

9 Bu ne? KELÝMELER öðretmen tahta silgisi tebeþir öðrenci kitap kurþun kalem defter harita tükenmez kalem silgi sandalye cetvel tahta sýra çanta Was ist das? Vokabeln der Lehrer, die Lehrerin der Tafellappen die Kreide der Schüler das Buch der Bleistift das Heft die Landkarte der Kuli der Radiergummi der Stuhl das Lineal die Tafel die Schülerbank die Tasche OKUMA - DÝNLEME Merhaba arkadaþlar! Sað ol! Lesen und hören Hallo Freunde! Danke. 9

10 Nasýlsýnýz? Sað ol! Arkadaþlar bu ne? Kalem. Wie geht es euch? Danke. Was ist das, Freunde? Ein Stift. ÖRNEKLEME Bu ne? Bu kalem. Bunlar ne? Bunlar kalem. Bu kim? Bu Ahmet. Bunlar kim? Bunlar öðrenci. Beispiele Was ist das? Das ist ein Stift. Was sind das für Sachen? Das sind Stifte. Wer ist das? Das ist Ahmet. Wer sind sie? Das sind Schüler. KONUÞMA Ahmet nasýlsýn? Teþekkür ederim öðretmenim. Siz nasýlsýnýz? Ben de iyiyim. Teþekkür ederim. Bu ne Ahmet? Bu kalem öðretmenim. Konversation Ahmet, wie geht es dir? Danke, Herr Lehrer! (Frau Lehlerin!). Und wie geht es Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Was ist das, Ahmet? Das ist ein Stift, Herr Lehrer. 10

11 OKUMA - DÝNLEME Ýyi günler Sibel. Ýyi günler Hakan. Bugün Türkçe var mý? Evet var. Bugün Türkçe Var mý? Peki yarýn hangi dersler var? Türkçe, Ýngilizce, fizik ve matematik. Perþembe günü müzik var mý? Hayýr yok. Müzik cuma günü. Gibt es heute Türkisch? Lesen und hören Guten Tag, Sibel. GutenTag, Hakan. Haben wir heute Türkisch? Ja, wir haben heute Türkisch. Und welche Fächer haben wir morgen? Türkisch, Englisch, Physik und Mathematik. Haben wir am Donnersteg Musik? Nein, am Donnerstag haben wir keine Musik. Musik haben wir am Freitag. ÖRNEKLEME Bugün günlerden ne? Bugün günlerden pazartesi. Yarýn günlerden ne? Yarýn günlerden salý. Bugün salý mý? Hayýr, bugün salý deðil. Beispiele Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag. Welcher Tag ist morgen? Morgen ist Dienstag. Ist heute Dienstag? Nein, heute ist nicht Dienstag. 11

12 Bugün matematik var mý? Evet, var. Yarýn müzik var mý? Hayýr, yok. Haben wir heute Mathematik? Ja, wir haben heute Mathematik. Haben wir morgen Musik? Nein. Wir haben morgen keine Musik. KONUÞMA Bugün Türkçe var mý? Evet, var. Yarýn hangi dersler var? Yarýn bilgisayar ve fizik var. Konversation Haben wir heute Türkisch? Ja, wir haben heute Türkisch. Welche Fächer haben wir morgen? Morgen gibt es Informatik und Physik. 12

13 KELÝMELER sýfýr bir iki üç dört beþ altý yedi sekiz dokuz on yirmi otuz kýrk elli altmýþ yetmiþ seksen doksan yüz bin Vokabeln null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn zwanzig dreißig vierzig fünfzig sechzig siebzig achtzig neunzig hundert tausend 13 Türkçe Sayýlarý Öðrenelim Lernen wir die Zahlen!

14 OKUMA - DÝNLEME Hoþ geldiniz. Hoþ bulduk. Adýn ve soyadýn? Adým Zeynep. Soyadým KOÇ. Kaç yaþýndasýn? On üç yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Dört kardeþim var. Kaçýncý sýnýftasýn? Yedinci sýnýftayým. Doðum tarihin kaç? 7 Nisan Telefon numaranýz kaç? Teþekkür ederim. Lesen und hören Willkommen. Danke schön. Dein Name und Nachname. Mein Name ist Zeynep. Mein Nachname ist Koç. Wie alt bist du? Ich bin dreizehn Jahre alt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe vier Geschwister. In welche Klasse gehst du? Ich gehe in die siebte Klasse. Was ist dein Geburtsdatum? Der siebte April Wie lautet eure Telefonnummer? Danke schön! ÖRNEKLEME Kaç yaþýndasýn? On beþ yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Beispiele Wie alt bist du? Ich bin fünfzehn Jahre alt. Wie viele Geschwister hast du? 14

15 Beþ kardeþim var. Doðum tarihin kaç? 15 Nisan Telefon numaran kaç? Telefon numaram Kaçýncý sýnýftasýn? Sekizinci sýnýftayým. Ich habe fünf Geschwister. Was ist dein Geburtsdatum? Fünfzehnter April Wie lautet deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist In welcher Klasse bist du? Ich bin in der achten Klasse. KONUÞMA Kaç yaþýndasýn? 14 yaþýndayým. Ben de 14 yaþýndayým. Kaç kardeþin var? Ýki kardeþim var. Senin kaç kardeþin var? Benim bir kardeþim var. Konversation Wie alt bist du? Ich bin vierzehn Jahre alt. Ich bin auch vierzehn Jahre alt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister. Und du? Ich habe eine Schwester/einen Bruder. 15

16 Hangi Mevsimdeyiz? KELÝMELER Ýlkbahar (Mart Nisan Mayýs) Yaz (Haziran Temmuz Aðustos) Sonbahar (Eylül Ekim Kasým) Kýþ (Aralýk Ocak Þubat) In welcher Jahreszeit befinden wir uns? Vokabeln Frühling (März April Mai) Sommer (Juni Juli August) Herbst (September Oktober November) Winter (Dezember Januar Februar) OKUMA - DÝNLEME Merhaba Ali. Merhaba Ayþe. Bir yýlda kaç mevsim var? Dört mevsim var. Sonbahar mevsiminde hangi aylar var? Eylül, ekim, kasým aylarý var. Þimdi hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. Lesen und hören Hallo Ali. Hallo Ayþe. Wie viele Jahreszeiten gibt es in einem Jahr? Es gibt vier Jahreszeiten. Welche Monate fallen in den Herbst? In den Herbst fallen die Monate September, Oktober, November. In welchem Monat sind wir jetzt? Wir sind im September. 16

17 ÖRNEKLEME Hangi mevsimdeyiz? Sonbahar mevsimindeyiz. Hangi aydayýz? Eylül ayýndayýz. Eylül ayý kaçýncý ay? Dokuzuncu ay. Kasým ayý hangi mevsimdedir? Sonbahar mevsimindedir. Bir yýlda kaç ay vardýr? 12 ay vardýr. Beispiele In welcher Jahreszeit sind wir jetzt? Wir sind im Herbst. In welchem Monat sind wir jetzt? Wir sind im September. Der wievielte Monat ist der September? Der neunte Monat. In welche Jahreszeit fällt der November? Er fällt in den Herbst. Wie viele Monate gibt es in einem Jahr? Es gibt zwölf Monate. KONUÞMA Sence hangi mevsim güzel? Bence yaz mevsimi güzel. Sence? Bence ilkbahar mevsimi güzel. Peki sence hangi ay güzel? Bence nisan ayý güzel. Konversation Welche Jahreszeit gefällt dir? Mir gefällt der Sommer. Und dir? Mir gefällt der Frühling. Und welchen Monat findest du schön? Ich finde den April schön. 17

18 KELÝMELER Türkçe Eviniz Kaç Odalý? Wieviel Zimmer hat Ihr Haus? Vokabeln oda garaj zemin duvar bahçe çatý pencere kapý havuz merdiven baca balkon das Zimmer die Garage der Boden die Wand der Garten das Dach das Fenster die Tür das Schwimmbad die Treppe der Schornstein der Balkon OKUMA - DÝNLEME Merhaba Aysel. Merhaba Fatih. Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Sizin eviniz nerede? Bizim evimiz Göztepe de. Lesen und hören Hallo Aysel! Hallo Fatih! Wo ist euer Haus? Unser Haus ist in Çamlýca. Wo ist euer Haus? Unser Haus ist in Göztepe. 18

19 Eviniz kaç odalý? Dört odalý. Peki sizinki kaç odalý? Bizim evimiz altý odalý. Müstakil mi? Evet. Bahçesi var mý? Evet var. Bahçede köpeðimin kulübesi var. Benim böyle bir þansým yok. Çünkü biz apartmandayýz. Wie viele Zimmer hat euer Haus? Es hat vier Zimmer. Und wie viele hat eures? Unser Haus hat sechs Zimmer. Ist es ein Einfamilienhaus? Ja. Hat es einen Garten? Ja, es hat einen Garten. Im Garten steht die Hütte meines Hundes. Die Möglichkeit habe ich nicht, denn wir leben in einem Hochhaus. Bu ne? Bu garaj. ÖRNEKLEME Burasý neresi? Burasý oturma odasý. Burasý mutfak mý? Evet, burasý mutfak. Burasý misafir odasý mý? Hayýr, burasý misafir odasý deðil, çocuk odasý. Was ist das? Beispiele Das ist eine Garage. Welches Zimmer ist das? Das ist das Wohnzimmer. Ist das die Küche? Ja, das ist die Küche. Ist dies das Gästezimmer? Nein, das ist nicht das Gästezimmer. Das ist das Kinderzimmer. 19

20 Eviniz nerede? Evimiz Çamlýca da. Hangi mahallede? Cumhuriyet mahallesinde. Wo ist euer Haus? Unser Haus ist in Çamlýca. In welchem Stadtbezirk? In dem Stadtbezirk Cumhuriyet. KONUÞMA Eviniz Bursa da mý? Evet, Bursa da. Eviniz kaç katlý? Evimiz iki katlý. Evinizin bahçesi var mý? Evet, var. Evinizin garajý var mý? Hayýr, yok. Konversation Ist euer Haus in Bursa? Ja, es ist in Bursa. Wie viele Stockwerke hat euer Haus? Unser Haus hat zwei Stockwerke. Hat euer H. einen G.? Ja, es hat einen. Hat euer Haus eine Garage? Nein, es hat keine Garage. 20

21 Televizyon Nerede? KELÝMELER buzdolabý askýlýk tencere beþik çaydanlýk elbise dolabý musluk televizyon fýrýnlý ocak radyo havlu kalorifer klozet lâmba fayans perde küvet halý lâvabo Wo ist der Fernseher? Vokabeln der Kühlschrank der Haken der Topf die Wiege die Teekanne der Kleiderschrank der Wasserhahn der Fernseher der (Elektro-) Herd das Radio das Handtuch die Heizung die Toilette die Lampe die Fliese der Vorhang die Badewanne der Teppich das Waschbecken 21

22 koltuk çekmece tablo der Sessel die Schublade das Gemälde OKUMA - DÝNLEME Senin odan var mý? Evet, var. Odanda neler var? Pencerenin yanýnda yataðým var. Pencerenin karþýsýnda ise küçük bir vitrin var. Kitaplýðým pencerenin yanýnda. Çöp kutusu ise köþede. Bilgisayarýn var mý? Evet var. Odan düzenli midir? Evet, her zaman düzenlidir. Ya seninki? Benim odam her zaman daðýnýktýr. Lesen und hören Hast du ein Zimmer? Ja, ich habe ein Zimmer. Was gibt es in deinem Zimmer? Neben dem Fenster steht mein Bett. Gegenüber dem Fenster gibt es einen kleinen Wohnzimmerschrank. Mein Bücherregal steht neben dem Fenster. Und der Mülleimer steht in der Ecke. Hast du einen Computer? Ja, ich habe einen Computer. Ist dein Zimmer ordentlich? Ja, es ist immer ordentlich. Und deins? Mein Zimmer ist immer unordentlich. ÖRNEKLEME Yatak nerede? Yatak pencerenin önünde. Beispiele Wo ist das Bett? Das Bett steht vor dem Fenster. 22

23 Televizyon nerede? Masanýn üstünde. Çöp kutusu odanýn köþesinde mi? Evet, çöp kutusu odanýn köþesinde. Kitaplýk nerede? Kitaplýk yataðýn yanýnda. Odanda neler var? Odamda, bilgisayarým, yataðým ve kitaplýðým var. Wo steht der Fernseher? Auf dem Tisch. Steht der Mülleimer in der Ecke? Ja, der Mülleimer steht in der Ecke des Zimmers. Wo ist das Bücherregal? Es steht neben dem Bett. Was gibt es in deinem Zimmer? In meinem Zimmer gibt es meinen Computer, mein Bett und mein Bücherregal. KONUÞMA Evinizde sana ait bir oda var mý? Evet, var. Odanda neler var? Televizyon, koltuk, kitaplýk ve vitrin var. Bilgisayarýn var mý? Hayýr, bilgisayarým yok. Konversation Hast du ein eigenes Zimmer in eurem Haus? Ja, ich habe ein eigenes Zimmer. Was gibt es alles in deinem Zimmer? Es gibt einen Fernseher, einen Sessel, ein Bücherregal und einen Wohnzimmerschrank. Hast du einen Computer? Nein, ich habe keinen Computer. 23

24 anne dede Ali Bey Neyin Oluyor? KELÝMELER Bist du mit Ali verwandt? Vokabeln die Mutter der Opa erkek kardeþ baba kýz kardeþ kýz çocuðu babaanne OKUMA - DÝNLEME Bu ailenizin fotoðrafý mý Osman? Evet. Bu, benim. Bu da babam. Babam doktor. Ýsmi Salih. Hastahanede çalýþýyor. Annem öðretmen. Ýsmi Ayþe. O da okulda çalýþýyor. Bu da kýz kardeþim Nilgün. Güzel bir kýz kardeþin var. O kaç yaþýnda? Nilgün 10 yaþýnda. Bu yaþlý adam kim? Neyin oluyor? O benim dedem. der Bruder der Vater die Schwester das Mädchen die Großmutter Lesen und hören Ist dies das Foto von eurer Familie, Osman? Ja, das bin ich. Und das ist mein Vater. Mein Vater ist Arzt. Sein Name ist Salih. Er arbeitet im Krankenhaus. Meine Mutter ist Lehrerin. Sie heißt Ayþe. Sie arbeitet in der Schule. Und das ist meine Schwester Nilgün. Du hast eine hübsche Schwester. Wie alt ist sie? Nilgün ist zehn Jahre alt. Wer ist dieser alte Mann? Seid ihr verwandt? Er ist mein Opa. 24

25 Bu fotoðrafta kimler var? Halam Selma ve kocasý Sabri. Bunlar da çocuklarý Hakan ile Fatih. Kolejde okuyorlar. Peki, þu genç adam kim Osman? Bu, amcam Hüseyin. Türkçe Wer ist denn alles auf diesem Foto? Meine Tante Selma und ihr Mann Sabri. Und das sind ihre Kinder Hakan und Fatih. Sie besuchen das Gymnasium. Und wer ist dieser junge Mann, Osman? Das ist mein Onkel Hüseyin. Bu kim? Bu babam. ÖRNEKLEME Baban kaç yaþýnda? Babam 40 yaþýnda. Annen 38 yaþýnda mý? Hayýr, 38 yaþýnda deðil, 40 yaþýnda. Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey dayým oluyor. Halan var mý? Hayýr, halam yok. KONUÞMA Ali Bey neyin oluyor? Ali Bey amcam oluyor. O nerede çalýþýyor? Hastahanede çalýþýyor. Wer ist das? Beispiele Das ist mein Vater. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 40 Jahre alt. Ist deine Mutter 38 Jahre alt? Nein, sie ist nicht 38 Jahre alt. Sie ist 40 Jahre alt. Seid ihr verwandt mit Herrn Ali? Herr Ali ist mein Onkel. Hast du eine Tante? Nein, ich habe keine Tante. Konversation Welche Beziehung habt ihr mit Herrn Ali? Herr Ali ist mein Onkel. Wo arbeitet er? Er arbeitet im Krankenhaus. 25

26 avukat ressam tamirci berber boyacý mimar postacý diþçi hemþire öðretmen þoför doktor Ne Ýþ Yapýyorsunuz? KELÝMELER Was sind Sie von Beruf? Vokabeln der Rechtsanwalt der Maler der Mechaniker der Friseur der Maler der Architekt der Briefträger der Zahnarzt die Krankenschwester der Lehrer, die Lehrerin der Fahrer der Arzt, die Ärztin OKUMA - DÝNLEME Kaç kardeþin var Semra? Bir kýz, bir erkek kardeþim var. Kýz kardeþim ilkokul üçüncü sýnýfta, erkek kardeþim lise birde okuyor. Baban ne iþ yapýyor? Lesen und hören Wie viele Geschwister hast du Semra? Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Meine Schwester ist in der dritten Klasse, mein Bruder in der neunten Klasse. Welchen Beruf hat dein Vater? 26

27 Doktor. Hayat Hastahanesinde çalýþýyor. Annen de çalýþýyor mu? Evet, annem de çalýþýyor. Ayný hastahanede hemþire. Aðabeyin ve ablan var mý? Hayýr, yok. Senin annen ve baban ne iþ yapýyor? Annem öðretmen, babam polis. Desene derslerde sorunun yok. Anlamadým! Þaka yaptým! Türkçe Er ist Arzt. Er arbeitet im Krankenhaus Hayat. Arbeitet auch deine Mutter? Ja, meine Mutter arbeitet auch. Sie ist in demselben Krankenhaus Krankenschwester. Hast du einen älteren Bruder und eine ältere Schwester? Nein, das habe ich nicht. Welchen Beruf haben deine Mutter und dein Vater? Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater Polizist. Du hast also in der Schule keine Probleme! Wie bitte? Ich habe nur Spaß gemacht! ÖRNEKLEME Ne iþ yapýyorsun Ahmet Bey? Doktorum. Mesleðiniz ne? Hemþireyim. Baban ne iþ yapýyor? Babam mimar. Beispiele Welchen Beruf haben Sie, Herr Ahmet? Ich bin Arzt. Was sind Sice von Beruf? Ich bin Krankenschwester. Was macht dein Vater? Mein Vater ist Architekt. 27

28 Siz sekreter misiniz? Hayýr, sekreter deðilim. Muhasebeciyim. Siz polis misiniz? Evet, polisim. Sind Sie Sekretärin? Nein, ich bin keine Sekretärin. Ich bin Finanzbeamtin. Sind Sie Polizist? Ja, ich bin Polizist. KONUÞMA Bu kim? Halam Ayþe. Onun mesleði ne? Onun mesleði hemþirelik. Wer ist das? Konversation Meine Tante Ayþe. Was ist sie von Beruf? Sie ist Krankenschwester von Beruf. 28

29 OKUMA - DÝNLEME Affedersiniz saatiniz var mý? Evet, var. Saat kaç? Saat onu on geçiyor. Teþekkür ederim. Bir þey deðil. Affedersiniz Saat Kaç? Entschuldigung, wieviel Uhr ist es? Lesen und hören Entschuldigen Sie, tragen Sie eine Uhr? Ja. Wie spät ist es? Es ist zehn nach zehn. Danke schön. Bitte schön. KONUÞMA Affedersiniz saat kaç? Saat sekize çeyrek var. Teþekkür ederim. Önemli deðil. Konversation Entschuldigen Sie bitte, wie spät ist es? Es ist Viertel vor acht. Danke schön. Nichts zu danken. ÖRNEKLEME Saat kaç? Saat dokuz. Saat kaç? Saat on ikiyi on geçiyor. Beispiele Wieviel Uhr ist es? Es ist neun Uhr. Wieviel Uhr ist es? Es ist zehn nach zwölf. 29

30 Saat kaç? Saat biri çeyrek geçiyor. Saat kaç? Saat iki buçuk. Saat kaç? Saat dokuza yirmi beþ var. Saat kaç? Saat on bire çeyrek var. Wieviel Uhr ist es? Es ist Viertel nach eins. Wie spät ist es? Es ist halb drei. Wie spät ist es? Es ist fünf nach halb neun. Wie spät ist es? Es ist Viertel vor elf. 30

31 kayýsý havuç viþne muz patates portakal domates çilek limon karpuz þeftali soðan elma turp kavun KELÝMELER OKUMA - DÝNLEME Buyurun beyefendi. Muzun Kilosu Kaç Lira? Meyve ve sebze almak istiyorum. Meyvelerim ve sebzelerim çok taze. Yeni geldi. Meyvelerden Was kostet ein Kilo Bananen? die Aprikose die Möhre Vokabeln die Sauerkirsche die Banane die Kartoffel die Orange die Tomate die Erdbeere die Zitrone die Wassermelone der Pfirsich die Zwiebel der Apfel das Radieschen die Honigmelone Lesen und hören Ja, bitte mein Herr. Ich möchte Obst und Gemüse kaufen. Mein Obst und Gemüse ist sehr frisch. Es ist neu gekommen. 31

32 ne almak istiyorsunuz? Bir kilo muz, iki kilo üzüm ve üç kilo þeftali almak istiyorum. Fiyatlarý ne kadar? Þeftali ve üzüm beþ yüz bin lira. Muz ise bir milyon lira. Muz kalsýn. Çünkü muz çok pahalý. Peki patetes ve fasulyenin kilosu kaç lira? Patates iki yüz bin lira. Fasulye ise beþ yüz bin lira. Ýki kilo üzüm, üç kilo þeftali, iki kilo patates ve bir kilo fasulye verin lütfen! Buyurun efendim. Türkçe Teþekkür ederim. Ýyi günler. Welche Art von Obst möchten Sie kaufen? Ich möchte ein Kilogramm Bananen, zwei Kilo Trauben und drei Kilo Pfirsiche kaufen. Wieviel kosten sie? Die Pfirsiche und die Trauben kosten fünfhundert türkische Lira. Die Bananen eine Million türkische Lira. Die Bananen lasse ich, denn sie sind zu teuer. Und wieviel kostet ein Kilo Kartoffeln und Bohnen? Die Kartoffeln kosten zweihundert türkische Lira. Die Bohnen kosten fünfhundert Lira. Geben Sie mir bitte zwei Kilo Trauben, drei Kilo Pfirsiche, zwei Kilo Kartoffeln und ein Kilo Bohnen. Bitte schön, mein Herr. Danke schön. Einen schönen Tag noch. ÖRNEKLEME Dün ne yaptýn? Pazara gittim. Ahmet dün öðleden sonra pazara gitti mi? 32 Beispiele Was hast du gestern gemacht? Ich bin auf den Marktplatz gegangen. Ist Ahmet gestern Nachmittag auf den Marktplatz gegangen?

33 Hayýr, gitmedi. O evde ders çalýþtý. Annen dün pazardan neler satýn aldý? Annem pazardan bezelye, çilek ve kabak satýn aldý. Fasulyenin kilosu kaç lira? Fasulyenin kilosu beþ yüz bin lira. Meyvelerden ne almak istiyorsunuz? Muz, þeftali ve elma almak istiyorum. Kaç kilo elma istiyorsunuz? Üç kilo elma istiyorum. Türkçe Nein, ist er nicht. Er hat zu Hause für die Schule gelernt. Was hat deine Mutter gestern vom Markt gekauft? Meine Mutter hat vom Markt Erbsen, Erdbeeren und einen Kürbis gekauft. Wieviel kostet ein Kilogramm Bohnen? Ein Kilo kostet fünfhundert Lira. Welches Obst möchtest du kaufen? Ich möchte Bananen, Pfirsiche und Äpfel kaufen. Wieviel Kilo Äpfel möchten Sie kaufen? Ich möchte drei Kilo Äpfel kaufen. KONUÞMA Nereden geliyorsun? Pazardan geliyorum. Ne aldýn? 2 kilo domates, biber, erik ve elma aldým. Kaç lira ödedin? 5 milyon lira. Konversation Woher kommst du? Ich komme vom Markt. Was hast du gekauft? Ich habe zwei Kilo Tomaten, Paprika, Pflaumen und Äpfel gekauft. Wieviel Geld hast du gezahlt? Fünf Millionen Lira. 33

34 KELÝMELER Türkçe Peynir Almak Ýstiyorum Ich möchte Käse kaufen Vokabeln ekmek yumurta kahve peynir süt meyve suyu tereyaðý zeytin yoðurt bisküvi tuz kola das Brot das Ei der Kaffee der Käse die Milch der Fruchtsaft die Butter die Olive der Joghurt der Keks der Salz die Cola OKUMA - DÝNLEME Günaydýn efendim yardýmcý olabilir miyim? 3 ekmek, 1 kutu konserve, 1 kilo et ve portakal suyu almak istiyorum. Ekmek, et ve portakal suyu var. Ama konserve yok. 34 Lesen und hören Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte drei Brote, eine Konservendose, ein Kilo Fleisch und Orangensaft kaufen. Es gibt Brot, Fleisch und Orangensaft. Aber Konservendosen haben wir nicht.

35 Ekmek et ve portakal suyu alabilir miyim? Buyurun efendim. Hepsi burada. Unuttum. Süt ve peynir de alabilir miyim? Süt var ama peynir taze deðil. Öyleyse peynir kalsýn. Buyurun 1 kutu süt. Teþekkür ederim. Borcum ne kadar? Hepsi beþ milyon lira. Buyurun lütfen! Türkçe Yine bekleriz. Görüþmek üzere. Kann ich Brot, Fleisch und Orangensaft kaufen? Ja, bitte. Hier haben Sie alles. Das habe ich noch vergessen. Kann ich auch Milch und Käse kaufen? Milch haben wir, aber der Käse ist nicht frisch. Also dann lasse ich den Käse. Hier bitte, eine Flasche Milch. Danke schön. Wieviel muss ich zahlen? Insgesamt fünf Millionen Lira. Hier bitte! Auf Wiedersehen! ÖRNEKLEME Bir kilo zeytin almak istiyorum. Buyurun, bir kilo zeytin. Peynir taze mi? Evet, taze. Bal var mý? Hayýr, yok. Beispiele Ich möchte ein Kilo Oliven kaufen. Hier, bitte. Ein Kilo Oliven. Ist der Käse frisch? Ja, er ist frisch. Gibt es Honig? Nein, den gibt es nicht. 35

36 Reçel kaç lira? Reçel bir milyon lira. Wieviel kostet die Konfitüre? Die Konfitüre kostet eine Million Lira. KONUÞMA Marketten bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Evet 2 kilo peynire ihtiyacým var. Baþka bir þeye ihtiyacýnýz var mý? Hayýr, sadece 2 kilo peynire ihtiyacým var. Konversation Brauchen Sie etwas aus dem Markt? Ja, ich brauche zwei Kilogramm Käse. Brauchen Sie noch etwas (anderes)? Nein, ich brauche nur zwei Kilogramm Käse. 36

37 patates tavuk pilâv tatlý dolma salata çay makarna çorba balýk kebap kek Bugün Mönüde Ne Var? KELÝMELER Was gibt es heute zu essen? die Kartoffel das Hähnchen der Reis die Süßspeise Vokabeln die Füllung, gefüllte Paprika der Salat der Tee die Nudel die Suppe der Fisch der Kebab der Kuchen OKUMA - DÝNLEME Erkan Bey sabah erken kalktý. Önce elini ve yüzünü yýkadý. Sonra güzel bir kahvaltý yaptý. Kahvaltýda peynir, rafadan yumurta, bal ve tereyaðý vardý. Lesen und hören Herr Erkan ist am Morgen früh aufgestanden. Zuerst hat er seine Hände und sein Gesicht gewaschen. Danach hat er gut gefrühstückt. Zum Frühstück gab es Käse, gekochte Eier, Honig und Butter. 37

38 Erkan Bey kahvaltýdan sonra iþe gitmek için evden çýktý. Öðle yemeði için arkadaþý Halil Beyle lokantaya gitti. Yemeði Erkan Bey ýsmarladý. Döner ve salata yediler. Erkan Bey akþam iþten eve geç döndü. Hanýmý akþam yemeði için tavuk çorbasý, balýk, salata ve makarna hazýrladý. Erkan Bey yemekten sonra çay içti ve ailesi ile televizyon seyretti. Herr Erkan ist nach dem Frühstück aus dem Haus gegangen, um zur Arbeit zu gehen. Für das Mittagessen ist er mit seinem Freund Herrn Halil ins Restaurant gegangen. Herr Erkan hat bezahlt. Sie haben Döner und Salat gegessen. Herr Erkan ist am Abend von seiner Arbeit erst spät nach Hause gegangen. Seine Frau hat zum Abendessen Hühnersuppe, Fisch, Salat und Nudeln vorbereitet. Herr Erkan hat nach dem Essen Tee getrunken und mit seiner Familie ferngesehen. ÖRNEKLEME Bugün öðle yemeðini nerede yiyeceksin? Öðle yemeðini lokantada yiyeceðim. Kahvaltýda ne yedin? Yumurta, reçel, zeytin ve poðaça. Yemeklerden neler var? Çorba, patlýcan kebabý ve pilâv. Beispiele Wo wirst du heute zu Mittag essen? Ich werde im Restaurant zu Mittag essen. Was hast du zum Frühstück gegessen? Ei, Konfitüre, Oliven und Brötchen. Was gibt es zu essen? Suppe, Auberginen-Kebab und Reis. 38

39 Döneri nasýl buldun? Döneri harika buldum. Etli pilâvý beðendin mi? Evet, çok beðendim. Wie findest du den Döner? Den Döner finde ich super. Gefällt dir der Reis mit Fleisch? Ja, sehr! Ýyi günler. KONUÞMA Ýyi günler. Ýçeceklerden ne var? Kola, limonata ve ayran var. Ayran lütfen. Buyurun beyefendi. Guten Tag Konversation Guten Tag. Was gibt es zu trinken? Cola, Limonade und Ayran. Ayran bitte. Bitte sehr. 39

40 KELÝMELER Türkçe Ceketin Fiyatý Ne Kadar? Wieviel kostet die Jacke? Vokabeln kravat saat ayakkabý ceket pantolon çorap elbise gömlek palto þapka kemer yüzük bilezik gerdanlýk kazak die Krawatte die Uhr der Schuh, e die Jacke die Hose der Socken das Kleid das Hemd der Mantel der Hut der Gürtel der Ring das Armband die Halskette der Pullover OKUMA - DÝNLEME Buyurun hanýmefendi. Hoþ geldiniz. Lesen und hören Bitte meine Dame. Willkommen. 40

41 Hoþ bulduk. Bir gömlek almak istiyorum. Nasýl bir gömlek istiyorsunuz? Kýsa kollu, mavi renkli bir gömlek istiyorum. Kaç numara giyiyorsunuz? Ýki numara giyiyorum. Fiyatý ne kadar? Sekiz milyon lira. Çok pahalý deðil mi? Ýndirim yapamaz mýsýnýz? En son yedi milyon lira olur. Teþekkürler. Buyurun ücretiniz. Ýyi günlerde kullanýnýz. Türkçe Danke sehr. Ich möchte ein Hemd kaufen. Was für ein Hemd möchten Sie? Ich möchte ein blaues Hemd mit kurzen Ärmeln. Welche Größe passt Ihnen? Ich trage Größe zwei. Wieviel kostet das? Acht Millionen türkische Lira. Ist das nicht zu teuer? Können Sie das nicht reduzieren? Ich überlasse es Ihnen als endgültiges Angebot für sieben Millionen. Danke schön. Bitte sehr. Das Geld. ÖRNEKLEME Ne almak istiyorsunuz? Pantolon almak istiyorum. Kaç numara gömlek giyiyorsunuz? Ýki numara gömlek giyiyorum. Ceketin fiyatý ne kadar? Beispiele Was möchten Sie kaufen? Ich möchte eine Hose kaufen. Welche Größe passt Ihnen? Ich trage Größe zwei. Wieviel kostet die Jacke? 41

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Levent ÖKSÜZ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ

Detaylı

Türkisch. Rosemarie Neumann Zühre Şahin-Schmidt. Universität Duisburg-Essen. (Neufassung März 2011) (Copyright Rosemarie Neumann/Zühre Şahin-Schmidt)

Türkisch. Rosemarie Neumann Zühre Şahin-Schmidt. Universität Duisburg-Essen. (Neufassung März 2011) (Copyright Rosemarie Neumann/Zühre Şahin-Schmidt) Türkisch I Rosemarie Neumann Zühre Şahin-Schmidt Universität Duisburg-Essen (Neufassung März 2011) (Copyright Rosemarie Neumann/Zühre Şahin-Schmidt) [ Konuşma 1 (bir) A: Merhaba! B: Merhaba! A: Adım Yelda.

Detaylı

fax : (0.216) 443 98 39

fax : (0.216) 443 98 39 Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Abdullah YÝÐÝT Bekir GÜÇLÜ Hüseyin KAN M. Azat BOZTAÞ Ahmet MAKAN Baykal BULUT Danýþma Kurulu Prof. Dr. Cihan OKUYUCU Prof. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin

Detaylı

DERS 1- LEKTĐON 1. (In Istanbul)- Đstanbul da

DERS 1- LEKTĐON 1. (In Istanbul)- Đstanbul da DERS 1- LEKTĐON 1 (In Istanbul)- Đstanbul da ist ein netter Jugendlicher. Er ist Student. ist ein schönes Mädchen. Sie ist auch Studentin. Sie sind Studenten. Diese Studenten sind klug und fleißig. Für

Detaylı

finden bulmak sein olmak fliegen uçmak trinken içmek haben sahip olmak studieren üniversitede öğrenim görmek möchten istemek zählen saymak

finden bulmak sein olmak fliegen uçmak trinken içmek haben sahip olmak studieren üniversitede öğrenim görmek möchten istemek zählen saymak Start auf Deutsch + Kapitel 1 e Musik müzik s Hobby hobi e Begrüßung selamlama r Reichstag meclis e Deutschlehrerin Almanca öğretmeni (kadın) e Heimat vatan r Tourist turist r Deutschlehrer Almanca öğretmeni

Detaylı

Start auf Deutsch + Kapitel 1. Wörterliste. Nomen. Verben. Adjektive

Start auf Deutsch + Kapitel 1. Wörterliste. Nomen. Verben. Adjektive Start auf Deutsch + Kapitel 1 e Musik müzik s Hobby hobi e Begrüßung selamlama r Reichstag meclis e Deutschlehrerin Almanca öğretmeni (kadın) e Heimat vatan r Tourist turist r Deutschlehrer Almanca öğretmeni

Detaylı

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER Hallo Herr Minister 4 Merhaba Sayın Bakan! Mein Beruf, meine Heimat, mein Ziel

Detaylı

GOETZIS Ergebnis der Recherche vom 14.07.2014

GOETZIS Ergebnis der Recherche vom 14.07.2014 Ustam ve ben [Mein Meister und ich] Dogan Kitap, 2013 Buch - MNR 22044 Saglik 16 Deutsch-Türkisches Gesundheitsmagazin Avrupa, 2012 Zeitschrift - MNR 13750 Schlagworte: Zeitschrift, Gesundheit, Türkisch

Detaylı

TUR ZM Ç N ALMANCA-I

TUR ZM Ç N ALMANCA-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2454 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1426 TUR ZM Ç N ALMANCA-I DEUTSCH FÜR TOURISMUS-I Yazar Prof.Dr. Mustafa ÇAKIR Editör Prof.Dr. Mustafa ÇAKIR ANADOLU ÜN VERS TES

Detaylı

Sa{l[kl[ Yemek. Gesund essen mit Freude. Zevk ile

Sa{l[kl[ Yemek. Gesund essen mit Freude. Zevk ile Bu kitap, BKK Hastal[k Sigortas[ Federal Birli{i nin Herkes i³in daha ³ok sa{l[k adl[ inisiyatifi kapsam[nda Gesundheit Berlin e.v. taraf[ndan, Berlin- Wedding semtindeki Interkulturelles Gemeinwesenzentrum

Detaylı

Almanca Günlük Konuşmalar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Almanca Günlük Konuşmalar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Almanca Günlük Konuşmalar GÜNLÜK HAYAT TÜRKÇE YAZILIŞI OKUNUŞU Merhaba. Guten Tag. Guten tag. Günaydın. Guten Morgen. Guten morgen. Tünaydın. Guten Abend. Guten abent. İyi günler. Guten tag. Guten tak.

Detaylı

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Anne babalar için rehber: Almanya da meslek eğitimi Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Göçmen anne babalar meslek

Detaylı

Yan yana değil birlikte olmak: Mahalledeki Komşuevi

Yan yana değil birlikte olmak: Mahalledeki Komşuevi Ein Fest für die Kinder und Familien S. 16 Ein Schiff für junge Forscher S. 7 Ein Ort für Ratsuchende im Kiez S. 11 Ein Interview mit dem Schuldirektor S. 12 Nr. 41 Juni 2011 August 2011 Zeitschrift für

Detaylı

zeitung Bismillah Zeitschrift von muslimehelfen e.v 1/2009

zeitung Bismillah Zeitschrift von muslimehelfen e.v 1/2009 Bismillah mh 1/2009 zeitung Zeitschrift von muslimehelfen e.v Woche der Waisen 27.03.-13.04.2009 2 Inhalt Gaza Notfall Seite 4 Ein Haus der Hoffnung... Seite 8 Ansar Seite 18 Die Themen dieser Ausgabe

Detaylı

Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak!

Artýk evinizin`de bir Nüfus kaðýtý olacak! ücretsiz kostenlos In Kooperation mit Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart Ausgabe August 2008 Nr. 11 Maliyet vergisi Abgeltungssteuer konusunda Martin Lenz ile söyleþi:

Detaylı

Filmfestival Türkei / Deutschland

Filmfestival Türkei / Deutschland Filmfestival Türkei / Deutschland 13. bis 22. März 2015 > Nürnberg FESTIVALZEITUNG FESTİVAL GAZETESİ www.fftd.net 20. FILMFESTIVAL TÜRKEI / DEUTSCHLAND 3 20 Auflagen des deutsch-türkischen Filmfestivals

Detaylı

diesmal: Bunter Basar in Nummer 10 Projekt Stärken vor Ort Platz unter der Nord-Süd-Brücke Die Stadtbücherei Gartengestaltung und mehr

diesmal: Bunter Basar in Nummer 10 Projekt Stärken vor Ort Platz unter der Nord-Süd-Brücke Die Stadtbücherei Gartengestaltung und mehr peiner südblick 5. Jahrgang Heft 06 Dezember 2009 null!euro diesmal: Bunter Basar in Nummer 10 Projekt Stärken vor Ort Platz unter der Nord-Süd-Brücke Die Stadtbücherei Gartengestaltung und mehr Bu kez:

Detaylı

Wir sind Hamburger. razs. razs. razs

Wir sind Hamburger. razs. razs. razs Nachdem er 1993 in der Türkei ein Studium an der Fakultät für Volkswirtschaft und Verwaltungswissenschaften absolviert hatte, kam Muhammet Demiröz nach Hamburg, um zu promovieren. Hier konnte er sich jedoch

Detaylı

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern

planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG Berufswahl begleiten anne ve babalara Eltern Ausgabe 2008/2009 I Meslek seçiminde destek I Berufswahl begleiten planet-beruf.de MEIN START IN DIE AUSBILDUNG anne ve babalara Eltern Meslek seçiminde destek Ein SErvice-Magazin der Berufswahl begleiten

Detaylı

Der Wrangelkiez im Wandel Wrangel mahallesin de değişim

Der Wrangelkiez im Wandel Wrangel mahallesin de değişim Vom Unternehmer zum Ausbilder S. 7 Vom Schüler zum Zirkusartisten S. 11 Von der Produzentin zur Kiezwandlerin S. 15 Von der Zeitung zum Kunstsubjekt S. 16 Nr. 40 März 2011 Mai 2011 Zeitschrift für den

Detaylı

Türkçe Almanca Sağlık Gazetesi. Bel ve Sırt Ağrıları. Chiropraktor. Seite 23. rahatlığımızı ve hareketimizi de etkilemektedir.

Türkçe Almanca Sağlık Gazetesi. Bel ve Sırt Ağrıları. Chiropraktor. Seite 23. rahatlığımızı ve hareketimizi de etkilemektedir. Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt Bereich Gesundheitsdienste Abteilung Prävention Türkçe Almanca Sağlık Gazetesi Eine türkisch-deutsche Zeitung zum Thema Gesundheit 01/08 Sağlıklı Beslenme

Detaylı

Go West, Brother And don t come back! Ahmet Çakir, 1963 A

Go West, Brother And don t come back! Ahmet Çakir, 1963 A Go West, Brother And don t come back! Ahmet Çakir, 1963 A Das ist die Geschichte von einem von uns, der einst anders sein wollte als wir. Jetzt sind wir anders, und ihn hat das Schicksal für immer von

Detaylı

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern

planet-beruf.de MESlEk SEçİMİndE MEIN START IN DIE AUSBILDUNG berufswahl begleiten anne ve babalara eltern AusgAbe 2009/2010 I Meslek seçiminde destek I berufswahl begleiten planet-beruf.de anne ve babalara eltern MESlEk SEçİMİndE destek Ein SErvicE-Magazin der berufswahl begleiten Für alle in dieser Publikation

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (ALMANCA) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (ALMANCA) 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-5 YABANCI DİL TESTİ (ALMANC 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK

Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ocak ayýnda bir Kurban Bayramý daha yaþadýk. Vatandaþlar camileri doldurdu. Bayram ziyaretleri yaparak veya telefon vasýtasýyla herkes birbirinin bayramýný kutladý, bol

Detaylı

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 04 Oktober 2010

DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 04 Oktober 2010 DAAD Information Center Ankara, Ausgabe 04 Oktober 2010 Themen Über uns Über uns Nachrichten aus Bonn Liebe Leserinnen und Leser! Kolleginnen u. Kollegen in Ankara DAAD Stipendiaten berichten Neues aus

Detaylı

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Ich hätte nie gedacht hier alt zu werden! Burada yaşlanacağımı hiç düşünmemiştim! Inhalt

Detaylı

Bir sektör, sayısız fırsatlar... Handelsbranche: 267 Offene Ausbildungsplätze. Volkan Kuru Bir başarı hikayesi

Bir sektör, sayısız fırsatlar... Handelsbranche: 267 Offene Ausbildungsplätze. Volkan Kuru Bir başarı hikayesi Heft 13 Ausgabe Juni 2015 Erstes Deutsch-Türkisches Magazin rund um Berufsorientierung und Ausbildung Meslek seçimi ve eğitimi konulu ilk Almanca-Türkçe bülten Tel.: 0800 5555 440 www.f ibo-nrw.de Buradan

Detaylı

Sich kennenlernen Tanışma 2

Sich kennenlernen Tanışma 2 Sich kennenlernen Tanışma 2 Was Sie in dieser Lektion lernen: Die liebe Verwandtschaft Kennen Sie vielleicht schon die eine oder andere Bezeichnung für die Mitglieder einer türkischen Familie? Versuchen

Detaylı

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung elecek Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ausgabe 2007 2008 Hangi meslek size uyar? Welcher Beruf ist der richtige? Anne babalar yol göstericidir Eltern

Detaylı