ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Mustafa Kemal'in yýktýðý ve tarihe gömdüðü Osmanlý diriliyor. Sýra Osmanlýca öðrenmeye geldi. Tayyip destekçisi basýnýn O.Ç. dediði Atatürk'ün vatan haini ilan edildiði günler de gelecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝR SELFÝ ÇEKERSEN BANA DA AT 2. sayfada Türkiye, geriye dönüþü kolay olmayacak olan bir yola girdi... Recep Tayyip Erdoðan Atatürk devrimlerini bir bir yýkýyor. Din derslerinin okullarda zorunlu ders olmasýndan sonra þimdi de Osmanlýca zorunlu ders oluyor... Türkiye'de yeni Osmanlý dönemi TC Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan 5. Din Þurasý'nda yaptýðý konuþmada, "Ýsteseler de istemeseler de Osmanlýca öðrenilecek ve öðretilecek" dedi... Dinciler arasýnda en çok tepki toplayan Atatürk reformlarýndan biri de Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesiydi... Þimdi Erdoðan'ýn bu kararý ile bu da bertaraf edilmiþ oluyor... Erdoðan: Bu ülkede kimi zaman Kuran'ýn okunmasý, öðretilmesi, ezanýn aslýyla okunmasý dahi yasaklanmýþtýr. Baþörtüsü yasaklanmýþ, kimi camiler ahýr olarak kullanýlmýþ, namaz kýlanlar horlanmýþ ve bazý imkanlardan da mahrum býrakýlmýþtýr... Türkiye'deki ders müfredatýnda yapýlacak olan bu uygulamalarýn KKTC'deki müfredata nasýl yansýyacaðý merak ediliyor sayfada KTÖS ve KTOEÖS'ten ortak açýklama: TC'nin takipçisi olmayalým Ýki öðretmen sendikasý yaptýklarý ortak açýklamada "Gerici ve çaðdýþý yapýlanmaya giden TC eðitim sisteminin takip edilmesinden vazgeçilmeli" dedi... "Yeni nesil dogmatik, bilim dýþý, ideolojik bir müfredat ve uygulamayla karþý karþýya býrakýlmak isteniyor" denilen açýklamada, "Eðitim müfredatlarý, okul yapýlarý, öðretmen kadrolarý, öðretmen özlük haklarý ve örgütlülüðü saldýrý altýndadýr" ifadesi kullanýldý... "Binlerce iþsiz öðretmen varken Türkiye'den öðretmen yollanmasý, ilahiyat koleji gibi siyasi Ýslam amaçlý bir okula milyonlarca lira kaynak aktarýlmasý bilinçli ve stratejik bir hamledir" sayfada Lefkoþa gümbürdedi... Kar-Ýþ'ten 120 araçlý eylem 3 aylýk alacaklarýnýn ödenmesini talep eden kamu taþýmacýlarýna 2 aylýk ödeme ve yeni sözleþme sözü verildi sayfada Binlerce kaçak içki yakalandý Maðusa limanýnda polisin düzenlediði baskýnda 2 týrda zulalanmýþ binlerce þiþe içki ele geçirildi sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DAVETLÝ- MÝZSÝNÝZ... Ali Osman ANLAMAYA ÇALIÞMAK Dolgun Dalgýçoðlu ZEYTÝN AÐACI Mehmet Levent KKTC'YÝ SARSMAK, HÜKÜMETÝ DÜÞÜRMEK! Erdoðan Baybars Parti baðnazlýðý mý medya etiði mi? Hasan Kahvecioðlu Kaçak inþaat Büyükkonuk-Kaplýca arasýndaki daðda bu inþaata kim izin verdi? 2. sayfada

2 Þener LEVENT AFRÝKA dan mektup... Açý ORMAN DAÝRESÝ DE, ÇEVRECÝLER DE UYUYOR MU? Bu diyarda çevre katliamý sözle anlatýlacak gibi deðil... Çevre deðil, çýkarlar önde gidiyor çünkü... Daðlar oyuluyor... Aðaçlar doðranýyor... Kýyýlar dolduruluyor... Laðým sularý denize akýtýlýyor... Kirli göletlerdeki pis sularla bahçeler sulanýyor... Say say bitmez... Haddi hesabý yok çevre tahribatýnýn... Ve çevre örgütlerimiz çevre bakaný ile toplantý yapýyor hesapta... Bu katliamlar için hesaba çekiyorlar mý acaba bakaný? O da meçhul... Bilinen bir þey var ancak... Bu toplantýlarýn da bugüne kadar hiçbir iþe yaramadýðý... * Þimdi bu kýsa giriþten sonra, bir vatandaþýmýzýn bize yaptýðý þikayete gelin bakalým... Vatandaþ yurt bilinci saðlam bir vatandaþ... "Bana ne" deyip geçenlerden deðil... Þöyle diyor: "Þener bey belki ilginizi çeker iye düþündüm. Büyükkonuk'tan Kaplýca köyünde giderken daðýn tam üzerinde 'Sennaro (Sennaroðlu demek) Restorant' adýnda bir restorant var. Sanýrým yeni açýldý. Bu restorant duyduðumuza göre Tarým Bakaný Önder Sennaroðlu'nun yeðenine Orman Dairesi tarafýndan 'bahçývan evi' olarak icarlanmýþ. Bahçývan evi her ne demekse ve ne iþe yarýyorsa... Bu yer tek bir odadan oluþan Rum zamanýndan kalma harabe bir yerdi. Tarým Bakaný'nýn yeðeni veya kardeþi emirname bölgesi de olduðu halde yani inþaat ruhsatý almasý da mümkün olmadýðý halde çok fazla kaçak ilave inþaat yaparak burayý gayet þýk bir restoranta dönüþtürmüþ. Çarklar ne güzel iþliyor deðil mi? Hadi her þeyi anladýk da bir bahçývan evine Büyükkonuk Belediyesi nasýl iþyeri çalýþtýrma belgesi veriyor deðil mi? Cevabý çok kolay aslýnda. Belediye Baþkaný da yeðen olunca bu sorun da ortadan kalkýyor. Daðýn üzerinde aðaçlarýn içerisinde doðayý mahvederek yapýlmýþ bu kaçak inþaata karþý Karpaz'daki her þeye karþý eylem yapan çevreciler nerede? Ya da çevre meraklýsý Çevre Koruma Dairesi Müdürü nerede? Ýnþaat makamý Kaymakamlýk uyuyor muydu bu inþaat yapýlýrken peki? Ya mal sahibi Orman Dairesi neden seyirci bu duruma? Ayrýca ilgili yerde izinsiz açýlan bir adet su kuyusu da varmýþ..." BÝR SELFÝ ÇEKERSEN BANA DA AT Vicdani Ret Formu Cezaevi önünde bildiri okudu... Bugün eþzamanlý küresel eylem düzenleniyor Mustafa Erkan - Zorunlu askerliði süresince yaþadýklarý ve gözlemledikleri sonucunda her yýl gerçekleþen seferberlik hazýrlýklarýna katýlmayý ve askerlik kurumuyla arasýnda herhangi zorunlu bir baðý reddeden Haluk Selam Tufanlý cezaevinde 5. gününü geride býraktý. Dayanýþma için Pazartesi gün saat de Cezaevi önünde toplanan Ret Ýnisiyatifi basýn bildirisi okudu. Tufanlý'nýn 'den itibaren 10 gün cezaevinde kalma hükmünün ardýndan sürekli eylemler düzenleyen Vicdani Ret Ýnisiyatifi adýna ortak basýn bildirisini Mine Kanol okudu. Bildiride "Haluk, öldürmeyi reddeddiði için 10 gün boyunca cezaevinde olacak, üstelik bu ceza sadece 2011 yýlýnda seferberliðe gitmediðinden verildi. 2012, 2013 ve 2014 yýllarýnda da seferberliðe gitmediði için Haluk'a ayrý davalarýn açýlmasý beklenmektedir. Vicdanýmýz kararý reddediyor! Haluk, vicdani retçi olmasý sebebiyle son 10 ayda özgürlüðü kýsýtlanan ikinci düþünce mahkumudur ve vicdani retçilerin sayýsý giderek artmaktadýr. Bu utanç tablosuna, düþüncelerimize, bedenlerimize ve kiþiliklerimize yapýlan saldýrýlara ve üzerimize kurulmaya çalýþýlan militarist, milliyetçi, cinsiyetçi tahakküme dur diyoruz." Haluk'a dayanýþma göstermek için 9 Aralýk Salý, yani bugün saat 18.00'de Kuðulu Park'tan baþlayarak dünyanýn çeþitli yerlerinde de bir dizi eylem gerçekleþtirilecek. Vicdani Ret Ýnisiyatifi, eþzamanlý olarak saat 19.00'da ara bölgede (Lokmacý) devam edecek olan çok toplumlu Küresel Eylem'e tüm halkýmýzý davet etti. GÝRNE-GÜZELYURT ANAYOLUNDA TRAFÝK KAZASI... 3 YARALI Girne -Güzelyurt anayolunda dün öðle saatlerinde 2 aracýn çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda, 3 kiþi yaralandý. Polisin açýklamasýna göre, Maureen Armstrong (K-66), yönetimindeki GZ 452 plakalý salon araç ile Lapta istikametine doðru seyrettiði sýrada yolun saðýna geçip, karþý istikametten gelmekte olan Mahmut Koral (E-29) yönetimindeki MS 244 plakalý van araçla çarpýþtý. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve MS 244 plakalý araçta yolcu olarak bulunan Nurdal Ural (K-21) yaralandý. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne götürülen yaralýlardan Armstrong ve Koral ayný hastanede tedavi görürken, Ural ise Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Soruþturma sürüyor. Çiziktir di Çiziktirdi Þimdi sen de mutsuzsun, ben de sevgili Yorgo... Böyle giriyoruz bu kýþa... Ve yeni bir yýla... Kayýp yýllarýmýzdan biridir bu da... Yoða yaz... Biraz Barbaros... Biraz gaz... Biraz da Ýsrail ve Mýsýr'la geçti yaz... Boþver... Noelde mumlarýný yak... Þarabýný aç... Ýsa'ya benden de bir öpücük yolla... Kuzular meleþir hala Nazaret'teki daðda... Kafa keser cihatçýlar Rakka'da... Rakka'yý býrak... Rokkaya bak... Ýyi meze olur uzo sofrasýnda... Eski bir Kýbrýs Lirasý bulsam mektupla koyardým bu yýlbaþý zarfýna... Kuzeydeki yurttaþlarýma da kraliçeli bir Ýngiliz fincaný benden armaðan... Ýyi gelir nostalji adama... Nostalji ruhun gýdasýdýr bazan... Koy karþýna... Dal eski hülyalara... Mutluluðu Kýbrýs meselesinin çözümünde arama artýk... Mevsimlerde ara... Yazlarý don atlet seril verandaya... Kabuðundan ýsýrarak ye karpuzu... Türküler söyle sineklerin inadýna talvarýn altýnda... Baharda çýk daðlara nergis topla... Kýþlarý paltonun yakalarýný kaldýrarak yürü ahmakýslatan yaðmurlarda... Müzakere masasýný unut... Denize bak... Bir selfie çekersen bana da at... Bir fikrimi sana da açýklayým... Che'yi ve Mandela'yý buralarda neden bu kadar çok sevdiðimizi bir kere daha anladým... Onlarda olan bizde yok çünkü... Onlarda özgürlük ve baðýmsýzlýk tutkusu vardý... Bizde yok... Bizde araba ve ev tutkusu var... Ve de maaþ ve mevki... Birinci sýnýf mevki... Bunlar tamam olsa,umurumuzda deðil þu yýrtýk haritamýz da... Þu ortasýndan kavun gibi ikiye ayrýlmýþ olan bahtsýz ada... Seninkiler artýk Timbu'dan uçuyorlar diye çok mu üzgünsün?.. Kuzeydeki otelleri tercih ettiler diye çok mu öfkelisin onlara? Kumarhanelerimizi ihya edenlere söyleyecek laf mý bulamýyorsun? Arasta'da alýþveriþ yapanlarý kara listeye mi aldýn? Ve iþgal bölgesindeki mallarýný satanlara 'vatan haini' mi diyorsun? Ýþgalciye kan veriyorlar ve bölünmüþlüðü kalýcýlaþtýrýyorlar diye, idam sehpalarý mý kuruyorsun kafanda onlar için? Býrak bu saçmalýklarý... Suç ararsan kendinde ara... Suçlular aranýzda... Ki onlarýn sana çektirdikleri iþgalcinin çektirdiklerinden de beter... Þimdi özgür bölgede benden de daha çok bedbahtsýn... Benden de daha çok esir... Ben "Ankara yakamýzdan elini çek" diye haykýrýyorsam, sen de "Troyka defol" diye haykýrýyorsun... Öfkeli mitinglerin iþgalciye karþý deðil, seni sýrtýndan hançerleyenlere karþý... Timbu'dan uçanlara, iþgal bölgesindeki otelleri tercih edenlere, Arasta'da alýþveriþ yapanlara ve kuzeydeki malýný satanlara seni yönetenlerin kýzacak yüzü mü var? Hangi hakla? Hem yeyip yuttular, hem de baþkalarýna vatan hainliði mi basýyorlar?.. Haber vereyim Maðusa kargalarýna da, bir kahkaha atsýnlar... Gülmekten kýrýlýrlar... Þimdi sen de mutsuzsun, ben de sevgili Yorgo... Ýki mutsuzluk bir mutluluk etmez... Bir kavga eder ama... Ortak bir kavga... Her kapýyý açmasa da, güzel sesler çýkarýr anahtarlar yanyana... Bu seslerden bitiþik bir Kýbrýs marþý da yapabiliriz... Ayný dertten muzdaribiz... Seninki de veba... Benimki de veba... Çirkef yataðýnda gülistanlýk olmazmýþ... Asýl küreklere öyleyse... Bu bataklýk kalmasýn yarýna!

3 x istence e Elvan Levent BÜTÜN YOLLAR AYNI PANKARTA ÇIKAR Kar-Ýþ'ten meclis önünde araçlý eylem n 120 aracýn katýldýðý meclis önündeki eylemde þoförler yaptýklarý taþýmacýlýðýn karþýlýðýnýn verilmesini talep etti n 4 saat süren eylemin sonunda Denktaþ, Mungan ve Berova ile görüþen eylemcilere, 2 aylýk ödeme ve yeni döneme iliþkin sözleþme görüþmelerine baþlama sözü verildi Kamu Araçlarý Ýþletmecileri Birliði (Kar-Ýþ), yaptýklarý taþýmacýlýðýn karþýlýðýnýn ödenmemesi ve ödemelere iliþkin sözleþmenin imzalanmamasý gerekçesiyle dün Cumhuriyet Meclisi önünde eylem düzenledi. Yaklaþýk 120 aracýn katýldýðý eylemde 3 aylýk alacaklarýnýn ödenmesini isteyen Kar-Ýþ üyesi þoförler, taþýmacýlýðýn devlet politikasý haline getirilmesi gerektiðini savundu. Milli Eðitim Bakanlýðýyla sözleþme yapýlmasý ve alacaklarýn ödenmesini isteyen eylemciler, taþýmacýlýk yapýlamayacaksa okullara öðrenci taþýma iþine hükümet tarafýndan son verilmesini istedi. Eylemciler konuþmalarýn ardýndan Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný Serdar Denktaþ, Maliye Bakaný Zeren Mungan ve Milli Eðitim Bakaný Özdemir Berova ile görüþme talebinde bulundu. Kar-Ýþ Yönetim Kurulu, Meclise alýnmalarýna raðmen görüþme gerçekleþmedi. Uzun bir bekleyiþin ardýndan ikinci kez meclise alýnan Kar-Ýþ yöneticileri, Denktaþ, Mungan ve Berova'yla yaklaþýk yarým saat süren bir görüþme yaptý. Kar-Ýþ Baþkaný Menteþ Aytaç, görüþme sonrasý basýna yaptýðý açýklamada, 2 aylýk alacaklarýnýn hemen ödeneceðini ve dönemi sözleþmesinin görüþmelerine baþlanacaðýný söyledi. Aytaç, 15 Eylül-15 Kasým dönemindeki 40 eðitim gününün ödemesinin geçen yýlki sözleþmeye göre ödeneceðini; yeni sözleþme imzalandýktan sonra da ödenen meblaðýn çok veya az olmasý durumunda, mahsuplaþma yapýlmasýnýn karara baðlandýðýný belirtti. Eyleme, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý (KTEZO) ile CTP Ýskele Milletvekili Biray Hamzaoðullarý da destek verdi. DOÐRUYOL Kar-Ýþ Basýn Sözcüsü Adnan Doðruyol, zorunlu öðrenci taþýmacýlýðýyla ilgili mukavele sürecinin týkanýklýðýna ve uzatýlmasýna tahammülleri kalmadýðýný söyledi. Doðruyol, kaçak taþýmacýlýðýn önlenemediðini, izinlerin siyasi daðýtýldýðýný ve mesleki ehliyet tüzüðünün sýkýntý verdiðini söyledi. Doðruyol, Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan hak ettikleri dýþýnda hiçbir istekleri olmadýðýný, sadece yapýlan taþýmacýlýða deðer verilmesini beklediklerini kaydetti. AYTAÇ Kar-Ýþ Baþkaný Menteþ Aytaç da 3 aydýr herhangi bir ücret almadýklarýný, tefecilere düþtüklerini, çek yasaðýna girdiklerini ve bankalarýn kendilerin kredi vermediðini söyledi. Aytaç, "Her iþin bir bedeli vardýr. Ya bizi ödeyin, ya da bu taþýmacýlýðý yaptýrmayýn" dedi. Baþbakan baþta olmak üzere Eðitim ve Maliye bakanlarýný eylemcilerle diyalog kurmaya çaðýran Aytaç, sorunun çözümlenmemesinin daha vahim sonuçlara yol açabileceði uyarýsýnda bulundu. Aytaç, eylemin sonunda, kendileriyle birlikte beklemek zorunda kalmalarýndan dolayý basýn mensuplarýndan ve çevreye verdikleri rahatsýzlýk nedeniyle özür diledi. HAMZAOÐULLARI Eyleme destek veren CTP-BG Biray Milletvekili Biray Hamzaoðullarý, mecliste konuyu çok defa dile getirdiðini fakat kimseye dinletemediðini söyledi. Hamzaoðullarý, yollarda T izinsiz araçlarýn dolaþtýðýný, polisin bu konuda herhangi bir þey yapmadýðýný ve denetimin sýfýr olduðunu savundu. Okul ve üniversitelerin bu sektörden çekilmesi gerektiðini vurgulayan Hamzaoðullarý, "meslektaþlarým" dediði þoförlerin yanýnda olduðunu ve yetkililerin konuya duyarlý davranmasýný istediðini kaydetti. TULGA KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da milletvekillerini, 3 ay ödenmemenin ne olduðunu düþünmeye ve vicdan muhasebesi yapmaya çaðýrdý. Tulga, þoförlerin benzinmazot, lastik, bakým maliyetleri olduðunu fakat henüz ortada ne bir anlaþma, ne de ödeme hazýrlýðý bulunduðunu söyledi. Sistemin þoförü "mazbata maðduru" ve "aldýðýný faize veren" yaptýðýný savunan Tulga, buna fýrsat vermeye devam etmeleri halinde, en büyük suçun kendilerinde olacaðýný ifade etti. Tulga, "Buradan rüzgâr gibi geçip gitmek yok" dedi. Eðer yaþasaydý dün 71 yaþýna basacak olan Jim Morrison, sinemanýn en büyük çekiciliðinin insanlardaki ölüm korkusundan kaynaklandýðýný söylemiþti. Bunun üzerine düþününce, hayal ettiðim ve edemediðim ne kadar þey varsa, hepsini de o koskoca ekranda defalarca izlediðimi anýmsadým. Kuþkusuz tek bir hayattan çok daha fazlasý sýðýyordu sinema perdesine; baþý, sonu, ortasý, öncesi sonrasý Ve en önemlisi, film nasýl biterse bitsin hayat devam ediyordu. Ve hayatýn bittiði yerde film yeniden baþlayabiliyordu. Tanýdýðým çok yaþlý bir kadýnýn her gün ayný saatte izlediði dizinin, kadýn öldükten sonra da sanki hiçbir þey olmamýþ gibi devam etmesi gibi Bunun çok korkunç ve ayný zamanda da hayatý dayanýlabilir kýlan gerçeklerden biri olduðunu düþünmüþtüm. Hayatýn bütün o garip ironilerinden biriydi Sonradan oturup tekrar tekrar düþündük tabii. Senaryo üstüne senaryo yazdýk. O çekilemez, bu gösterilemez Gösterilemeyen bir film de açýlmasýna izin verilmeyen bir pankarta benziyordu sonuçta. Aslýnda Kýbrýs'ýn kuzeyinde açýlmasýna izin verilmeyen pankarta benzeyen çok þey vardý. Ne demiþti Pervin Gürler: "Bundan sonra günün anlam ve önemini belirten pankartlar dýþýnda bir görüþe izin verilmeyecek" Aslýnda kýrk senedir burada olup biteni çok iyi özetleyen bir cümle olduðunu düþünüyorum. Ve doðrusu polis genel müdür vekilinin böyle bir cümle sarfetmesi beni hiç þaþýrtmýyor; aksini söylese ve Kýbrýs'ýn kuzeyinde demokrasi vardýr, ifade özgürlüðü vardýr, türünde sözler çýksaydý aðzýndan, iþte o zaman kandýrýlmýþ hissedecektim kendimi. Sevgül Uludað'ýn 'Ýncisini Kaybeden Ýstiridyeler' kitabýnda Sevilay Berk'in anlattýklarýný anýmsattý bana. Ýsimleri 'kayýplar' listesine yazýlan anne ve babasýnýn bir kuyuda olduklarýný öðrendiði zaman Sevilay Berk, defalarca o zamanlar burada yönetimin baþýnda olanlardan kuyunun kazýlmasýný talep etmiþti. Ama baþtakiler buna izin vermediler. Bunu kendi imkanlarýyla yapabileceðini söylediðinde ise kendisine "Ellerinizi keseriz", dediler. Sonunda kuyunun olduðu bölgede bir inþaat baþladý ve inþaat sahibi su çýkarmak için kuyuyu kendisi kazdýrdý. Bu kuþkusuz çok vahim ve baþka meselelerle kýyaslanamayacak bir durum. Ama sadece günün anlam ve önemini belirten pankartlara için çýkan izin, adanýn kuzeyindeki düzenin her noktasýnda çýplak gözlere çok net bir þekilde görülebilirdi aslýnda. Bir devlet dairesinde, sizin sorununuz bir türlü çözülemezken, bir baþkasýnýn sizinle ayný olan sorunu, hemen çözülüverirdi mesela Veya, ayný yerde park edilmiþ arabalarýn bazýlarýna ceza yazýlýrken, bazýlarýna ceza yazýlmadý Veya, þirketiniz için seçtiðiniz isim, þirketler mukayyitliði tarafýndan reddedilirken, sizinle ayný durumda olan kiþinin seçtiði isim kabul edilirdi Veya ayný suçtan bazýlarý hapis yatarken, bazýlarý ellini kolunu sallaya sallaya gezerdi. Veya, yaþlý kadýnýn üç kuruþluk elektrik borcundan ötürü elektriði hemen kesilirken, hiç elektrik parasý ödemeyen paralý tiplere kimse dokunmazdý. Bütün bunlar ve bunlar gibi inanmasý güç olan daha birçok þeyin nedeni aynýydý: Çünkü burada sadece günün anlam ve önemini belirten pankartlara izin vardý; bunlar dýþýndaki bir görüþe izin yoktu. Anladýnýz deðil mi?

4 A KAY A L A ÝFÝL DÝR Duyduk duymadýk demeyin ey erenler Zeytin aðacý Yahudi aðacýymýþ Öyle diyor Akepe'li takkeliler Bizim "Kara tavuk" Yahudi icadýymýþ Kalay AKP'DEN UMUDU KESEMEYENLER Ne zaman Türkiye'de AKP Hükümeti'nin yüce þahsiyetleri sözümona bir "deðiþim"den söz etse, AKP'den umudu kesemeyenler balýklama dalýyor. Anýnda "hani bize anne" havalarýna giriliyor. Þimdi de Davutoðlu'nun ortaya attýðý "köylere eski isimlerini iade etme" meselesine dalýverdiler. Bunu görüyorlar, ama ayný AKP hükümetinin din dersini ilkokul birinci sýnýftan itibaren zorunlu yaptýðýný, eðitimin direksiyonunu tamamen dine çevirdiðini de, Osmanlýca'nýn zorunlu ders olacaðýný da görmüyorlar. 20 kötü þey arasýnda yaptýðý 1 iyi þeyden medet umuyorlar ama 20 kötü þeyden paylarýna düþecek olaný hesaplayamýyorlar. Allah akýl versin, ne diyelim Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent ZEYTÝN AÐACI DAVETLÝMÝZSÝNÝZ Geç kalýnmýþ bir yazýdýr bu... Kendi adýma cevaplamak istedim ülkemize gelip bize ahkam kesen Bozkýr'ý... Her taraf alev alev yanýyormuþ! Doðru söze ne denir, de bu alevlere benzini döken ve dökmeye devam eden kim? Senin peygamber gibi tapýndýðýn Tayyip Erdoðan deðil midir hazret?! Alev alev yanýyorsa bölge, bulunduðun mevkiyi deðil de cidden bölgedeki karýþýklýðý, düþmanlýðý bitirmekse niyetin, huzuruna varýp Tayyip'e ilet bunlarý... Sýkarsa tabii... Kýbrýs sorununu çözmek insanlýk borcuymuþ... Þimdi deðil elli yýlý aþkýndýr sürüp gider bu mesele ve kimse çözüme varacak hamleyi yapmadý, yapamadý ve 1974'teki hamleler çýkmazý daha da derinleþtirdi... Ama madem ki insanlýktan söz etti... Kaným ýsýndý Bozkýr'a! Ona biraz akýl vereyim... Madem çözüm insanlýk borcudur ben insanlýðýmý yapayým, borcumu ödeyeyim... Sevgili Bozkýr, çözümü sen de borç olarak sayarsan ve insanlýk yapmak istersen, önce buraya gönderdiðin kýrk bin askerini geri çek... Sivilleþsin buralarý... Daha sonra buraya gönderip bizleri asimile ettiðin nüfusunu al... Senden cami istemedik, buralarý çifte minareli camilerle doldurdunuz... Ýstersen onlarý da sök götür... Ýman edecek birisi varsa yere bir torba serer, yüzünü kýbleye döner ve namazýný kýlar duasýný eder... Bizim insanlarýmýz kýt kanaat geçinmesini de bilirler... Üzülme Boz... Bak biz üzülüyor muyuz?! Lokmacý kapýsýna üzülmüþsün... Diðer kapýlarý görmedin demek... Üzülmeyesin diye Dýþiþleri Bakanlýðý'na göstermelik seçimle atadýklarýnýzdan biri olan Özdil Nami göstermedi sana... Kapýlar çok burada... Hala kapý açýlmasý için uðraþanlar var... Yýkýlsýn demeye korkuyorlar... Bak sen yýkýlsýn kaldýrýlsýn diyorsun... Sen üzülüyorsun ama onlarda üzüntünün zerresi yok. Onlar için tabudur duvarlar yýkýlsýn, kapýlar kaldýrýlsýn demek... Sen rahat söylüyorsun bunlarý... Onlar söyleyemez... Biber sürer aðýzlarýna sonra Ankara! Buradakiler söylerlerse ciddiye alýnabilir belki söyledikleri, ancak sen söylediðinde Ankara'dakiler doðruyu söylemediðini, bir propaganda gereði öyle konuþtuðunu bilirler... Geçtiðimiz hafta sonu Lokmacý barikatýndan karþýya bakarken söyledin bunlarý... Cevap mý istiyorsun? Adanýn nimetlerinden birlikte faydalanacaksak biz faydalanacaðýz sevgili Bozkýr... Sizlere ne oluyor? Bizden 7 küsur milyar dolar alacaðýnýz varmýþ... Avrupa ülkeleri Osmanlý Ýmparatorluðu yýkýldýðý zaman alacaklarýný alabildiler mi? Alamadýlar... Biz de sizi karabasan gibi sýrtýmýzdan attýðýmýz zaman rahatlayacak ve size "Bizim borcumuz deðil daha alacaðýmýz var" diyerek reçeteyi size iade edecek ve "alacaðýnýz KKTC'dendir gidin alýn diyeceðiz"... Merak etmeyin baðýmsýzlýk günümüzde davetlimiz olacaksýnýz! Yurt dýþýna çýkarýlmak istenen binlerce içki ele geçirildi Gamze BAYKUR - Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri önceki akþam Maðusa Limaný'nda düzenledikleri baþarýlý operasyonda 2 týrda zulalanmýþ binlerce þiþe içki ele geçirdi. Ele geçirilen ve gümrüðe beyan edilmeyen toplam 2 bin 487 teneke Green Garden, 232 þiþe Jack Daniels, 8 þiþe Yeni Raký, 1 þiþe Chivas Regal, 24 þiþe Ballantines ve 1 þiþe Tekila marka içkilerin Türkiye'ye götürülmek istendiði öðrenildi. Konu içkileri kaçak olarak Türkiye'ye götürmek isteyen Bilal Doðruer ve Bilal Baraþ isimli týr þoförlerine ise Gümrük Dairesi tarafýndan ceza kesildi. Elde edilen bilgilere göre önceki akþam Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Maðusa Limaný'nda yapýlan operasyonda Bilal Doðruer'in kullanýmýndaki 33 BAL 73 plakalý týrýn dorsesine zulalanmýþ vaziyette 1623 adet Green Garden marka teneke viski, 24 þiþe Ballantines, 80 þiþe Jack Daniels, 1 þiþe Chivas Regal, 11 þiþe Yeni Raký ve 1 þiþe Tekila ele geçirildi. Bilal Baraþ'ýn kullanýmýndaki 33 D 5267 plakalý týrýn dorsesinde ise zulalanmýþ vaziyette 864 adet Green Garden marka teneke viski, 152 þiþe Jack Daniels ve 7 þiþe Yeni Raký ele geçirildi. Bilal Doðruer ile Bilal Baraþ isimli týr þoförlerine Gümrük Dairesi tarafýndan 10'ar bin TL ceza kesilirken, ele geçirilen içkilere ise yine Gümrük Dairesi tarafýndan el konuldu. MEHMET KUMSER'DEN SOKAKLARIN SESSÝZ KULLARINA ANLAMLI BAÐIÞ Afrika (ÖZEL) - Ülkemizin sevilen simalarýndan, ünlü iþadamý, yazar, TV programcýsý "Ýðneci" Mehmet Kumser (Skylap), hayvanlara yardýmcý olmaya devam ediyor. Bir yandan memleketin adeta kangrenleþmiþ, can yakýcý sorunlarýna el atan Mehmet Kumser, diðer yandan da sahipsiz hayvanlara yardým eli uzatmayý ihmal etmedi. Gerçek bir çevre ve hayvan dostu... Daha önce kitaplarýndan saðladýðý geliri Karpaz eþekleri ve hayvan barýnaklarý için harcayan Skylap, bu sefer de Sessiz Kullar-The Silent Ones Derneði'ne mama baðýþý yaparak, sokaklarda açlýkla mücadele eden hayvanlardan desteðini esirgemedi. Kendisine teþekkürlerini sunan dernek yetkilileri, "Dileriz ve umarýz ki, bu güzel ve anlamlý davranýþ ülkemizin diðer iþadamlarýna, þirketlere ve kuruluþlara örnek olur" temennisinde bulundu. "Zeytin aðaçlarýmýzý kestik, lâhmacun fýrýnlarýnda yaktýk" diye gam çekmeyin, kederlenmeyin artýk! Hele hele vicdan azabuna da hiç gerek yok! "Zeytin memleketinde zeytinimizi bitirdik" hayýflanmalarýna ise hiç ama hiç girmeyin! Tam aksine... Vurun baltayý gitsin! Hepsinin köküne kezzap dökün! Tek bir tane kalmayýncaya kadar indirin yere! Yok edin! Hade... "Baltalar elinizde... Uzun ip belinizde..." Düþün yollara... Nerden baþlasak diye düþünmeyin... Zaten nerde ne kadar kaldýlar ki gariplerim? Ama en iyisi siz Kalkanlý'daki 500 yýllýk anýt zeytin aðaçlarýndan baþlayýn! Eminim bu satýrlarý okurken, "Mehmet Levent kafayý yedi galiba" diye geçiriyorsunuz içinizden. Haklýsýnýz... Bunlarý söylemek için insanýn mutlaka kafayý yemiþ olmasý lâzým. Akla baþka türlüsü gelmiyor kolay kolay... Ama öyle birþey yok! Fetva da ferman da AKP'den geldi... "Zeytin aðacý 'Yahudi aðacý'dýr ve bu nedenle kesilmeleri vaciptir" (!!!) Erdoðan'ýn müridi olan AKP'lilerin son günlerde döktürdükleri nadide incilerin ne ilkidir bu, ne de sonu olacaktýr! "Kahkaha atan kadýn iffetsizdir"! "Tango yapmak ayakta zina yapmaktýr"! "Çalýþan kadýnlar orospuluðu tercih etmiþ demektir"! "Karýsý çalýþan erkekler, karýlarý onlarý gece yatakta eksik býraktýðý için, ertesi gün, iþyerlerindeki kadýnlara tasallutta bulunurlar"! "Hamile kadýnlar sokaða çýkýp, kocalarýnýn kendilerini nasýl hamile býraktýðýný teþhir etmemelidir"! "Amerika'yý Kristof Kolomb deðil, müslümanlar keþfetmiþtir"! "Cennete giden her mümin erkeðe 40 huri, onlarla baþetmek için de ne bileyim ne kadar aygýr gücü verilecektir"! Tam döktür anam döktür! Suyundan da koy diyecektim ki, son inciler geldi! "Zeytin aðacý Yahudi aðacýdýr ve kesilmeleri vaciptir." (!!!) Zeytin Üreticileri Birliði Baþkaný "Zeytin üretimini artýracaðýz" demiþti geçenlerde... "Yahudi aðacýdýr, kesiniz" fetvasýndan sonra bunu nasýl yapacak merak ediyorum... Meðer AKP'nin bu "Yahudi aðacý" fetvasýna okkalý bir "Hassigdir" çeksin! Zenginin de, ama daha çok fakir fukaranýn kara tavuðudur zeytin. Ekmeðinin katýðýdýr... Açlýðýný bastýrandýr... Mangal yandý mý, etlerin yanýnda þiþlere mutlaka zeytin de dizilir. Kömür ateþinde "gabira" edilmiþ ekmeðin üstüne zeytin kebabý sürmeden, o mangal sefasý mutlaka eksik kalýr. Her evin direðidir zeytin... Bütün çorbalarýn, ama en çok da mercimek çorbasýnýn yanýnda olmazsa olmazdýr. Ama þimdi kalkmýþ bir takkeli, takunyalý, tespihli güruh, "Zeytin aðacý Yahudi aðacýdýr... Vurun kahpeye" diyor!!! Siz olsanýz, bunlarýn tümüne de hassigdir çekmez misiniz? Þair Mehmet Baþaran, asýrlýk zeytin aðaçlarý için yazdýðý þiirinde bakýn ne güzel söylemiþ... "Zamanlar geçmiþ Sahipler deðiþmiþ Ama onlar Kendi ölümsüzlüklerinde Gene kendi kendilerinin..."

5 5 9 Aralýk 2014 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Oturun bir daha hesaplayýn. Ama bu defa 2 yanlýþý 1 doðru olarak hesaplamayýn... KKTC'YÝ SARSMAK, HÜKÜMETÝ DÜÞÜRMEK! MÝÞ-MIÞLAR * Yorgancýoðlu, toplumda adalet duygusunu tesis etmeye çalýþacaklarýný açýklamýþ. - Ýnanmak isterdik Önce önündeki bozuk adalet terazisini kaldýrýp atmalý ama * Turkcell'e teþekkür plaketi sunulmuþ. - Aaa, bakarým da yediðiniz zamlarý çok çabuk unuttunuz. * 2015'te istihdam artýrýlacakmýþ. - Gözünüz aydýn... Su geliyor ya, birçok ibrikçibaþýna ihtiyaç duyulacaðý kesin. * CTP tabaný rahatsýz olmuþ. - Olacak o kadar Ayakkabý dar gelince, topuðuna basar da giyersen, taban elbette rahatsýz olur. Hele nasýrýn da varsa. * UBP ikiye bölünmüþ. - Adamlar yapmadýklarýný býrakmadýlar Þimdi de hiçbir þey olmamýþ gibi ellerini kollarýný sallayarak geri dönüyorlar Böyle rezilliðe elbette karþý çýkanlar olmasý gerekirdi. * Rumlar Türk çocuk bakýcýsý arýyormuþ. - E boþuna nam salmadýk... Masal anlatmakta dünyada üstümüze yok. * + Taylandlý bir kadýn kocasýnýn penisini piþirip yemiþ. - Niye? Çið yiyemiyor muydu acaba? * Rumlar hafta sonlarý, eski köylerindeki kiliselerine ayin yapmaya geliyormuþ. - Ne dersiniz? Ayin turizmi baþlayabilir mi yavaþ yavaþ!.. Bir aþçý ne kadar iyi olursa olsun, mutfaktaki sineklere ellemiyorsa, koy kapýnýn önüne Devlete (kime?) verecekleri (borçlarý) var diye, 2 bet ofis kapatýldý. Ardýndan Denktaþ, tehdit edildiðini açýkladý. Toplum birden heyecanla gerildi ve beklemeye baþladý Çok þükür! Çok þükürler olsun ki þimdilik tatsýz bir olay yaþanmadý. Yarýna da unutulur gider zaten! Havadis'te Hüseyin Ekmekçi yazdý. Kapatýlan 2 bet ofisin sahip ve yetkilileri ile konuþmuþ. Bunlardan Akýn Günbatý þöyle demiþ: - Konuþacaðým Konuþtuðumda yer yerinden oynayacak Mustafa Þener ise daha mütevazi bir laf etmiþ Þener de demiþ ki "Ben konuþursam hükümet düþer". Her iki iþletmecinin söylediklerine yürekten inanýyorum. Yeri yerinden oynatacak açýklamalar yapabilirler Hükümeti düþürmeye yetecek fýrtýna estirebilirler. Ellerinde çok önemli bilgiler, belgeler olabilir. Çok çok önemli þahsiyetlerin, "ellerini" ve "bellerini" nerede, nasýl, kimlerle kullandýklarýný kanýtlayabilirler Ama Farkýnda olmadýklarý küçük bir ayrýntý var. Burasý Kýbrýs. Bu zavallý adacýk da, 3 defa battý çýktý, battý çýktý, battý çýktý. Bu nedenle asla yer yerinden oynamaz buralarda. Hükümetin düþmesine gelince Hükümet de düþmez. Karizma yerlerde sürünüyor zaten. Düþse ne, düþmese ne BÖYLE BÝR ANDI BOÞ KONUÞMADIÐIMIZ ANLAÞILDI!.. Bakanlýktan alýndýktan sonra, partisinden istifa eden ve kendisine hemen yeni bir yuva kuran Hamit Bakýrcý, çok ilginç, bugüne kadar hiç duyulmamýþ açýklamalarda bulundu. Dedi ki: Maliye'ye giden iþin olmaz Bakan olarak giden yani. Baþbakana giden konuþun, yine olmaz Parti baþkanýna giden konuþun, gene iþin olmaz E napacan? Bakýrcý, istifa gerekçesi olarak anlattý bu nafile buluþmalarý. Doðrusunu söylemek gerekirse, ben çok sevindim bu itiraflara. Rahatladým da Çünkü buradan çok eleþtirdik kendisini. "Yapaman, beceremen" dedik. Boþ konuþmadýðýmýz anlaþýlmýþ oldu! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ANLAMAYA ÇALIÞMAK (Ýstanbul)- Tamam anladým 1974 öncesinde kapalý kaldýðýmýz getto yaþamýnda nefes alamýyorduk. Bunu hazýrlayan bizdik veya Rumlardý Bilemem. Ama bir þekilde kapalý yerlerde, kýstýrýlmýþ hayatla yaþamasýný baþarmýþtýk. Okullarda bizlere öðretilenleri düþününce bazýlarýný þimdi bile anlayamýyorum Türkiye Osmanlý'dan geriye kalmýþ topraklar üzerinde baðýmsýzlýðýný en son almýþ ülke Türkiye'nin kurulduðu yýllarda Kýbrýs Ýngiliz sömürgesiydi Biz sömürülen, Ýngiliz sömüren, Türkiye de uzaktan bakan bir ülkeydi. Gel zaman git zaman Ýngiliz'in dokundurtmasý, Rumlarýn aldatýlmasý, bizlerin oyuna gelmesi ile iþler ufak ufak karýþmaya baþladý. O arada cumhuriyeti kurdular Bize, "cumhuriyetin ortaðýsýnýz" dediler Sonra, "size kimse dokunamayacak, biz varýz" güvencesi verdiler. Savaþ bize göre deðildi artýk. Kimse silahý düþünmek dahi istemedi. Tam rahatlamýþtýk ki 1963'te baþlayan fasariyalar yüzümüze soðuk su atýlmýþ gibi etki yaptý. Biz neydik? "Türksünüz" dediler. Bir Türk'ün dünyaya bedel olduðunu öðrettiler Ve her Türkün asker doðduðunu Artýk okullarda öðretilenler bunlardý. Biz de Türk'tük ve dünyaya bedeldik Türkiye anavatanýmýzdý, Türkiye'nin tüm bayramlarý bayramýmýzdý Yýllarca bu durum sorgulanmadý, sorgulanamadý Ýtaat birinci prensibimizdi Dýþýna çýkýlmazdý. Çarpýlýrdýk Ki nitekim hem 1960'lý yýllarda, hem 1974 sonrasýnda gördük bunu. Neticede kendi yerimizde, baþkalarýnýn emrinde, kendi kendimizi yönetiyoruz sanmaya baþladýk Oysa ikinci sýnýf iken, kurtarýldýktan sonra beþinci sýnýf bile olamadýk. Çünkü sýnýf tayinini dahi baþkalarý düzenliyordu. Geçiþ üstünlüðü askeri araçtadýr yazýlarýna sadece baktýk. Sormadýk, neden Çünkü sormak cesaret istiyordu. Andýmýzý okurken, okutulurken, bizim mi diye düþünmedik Okuduk. Bugün Türkiye'de ilkokullarda din dersler, mecburi oldu Osmanlýcayý dersleri arasýna yerleþtirdiler Ýktidar yerleþtirmeye, muhalefet kaldýrmaya çalýþýyor. Çünkü ilkokuldan baþlayan eðitimin önemini herkes biliyor. Ve bizler ilkokuldan son sýnýfa kadar yoðun eðitime tabi tutulduk Ki bir Türk dünyaya bedel Haliyle biz de Türk idik ve her birimiz dünyaya bedeldik Oysa baþýmýz kaldýrýp bakabildiðimizde Gördük; dünya bizden çok uzakta Ve o dünyaya gidebilecek yol çok ötede Tamam anladým 1974 öncesinde kapalý kaldýðýmýz getto yaþamýnda nefes alamýyorduk. Yaþamak için silaha sarýlmak zorundaydýk Ama þimdi koþullar deðiþmiþ olmalý. Arkadaþlar, "savaþ yoksa barýþ bakiyse, vicdani retçiliðimizi neden anlamýyorsunuz" diyorlarsa, bir bildikleri olmalý GÜNEYDE ÇEVRECÝLER AKKUYU'DAN ENDÝÞELÝ Kýbrýs Rum tarafýndan sadece Rum siyasi partilerden Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nin Akkuyu'da nükleer enerji santrali kurulmasýna iliþkin endiþelerini dile getirdiði belirtildi. Politis gazetesi Akkuyu'da yapýlmasý planlanan nükleer enerji santralinin, Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) raporunun onaylanmasýnýn ardýndan yeniden KKTC'nin gündeminde yer aldýðýný belirtti. Uzmanlarýn, çalýþmanýn güvenliðine iliþkin endiþelerini dile getirerek, bir kaza durumunda Kýbrýs için doðacak tehlikelere vurgu yaptýðýný kaydeden gazete, Greenpeace-Türkiye ve Türkiye Çevre Mühendisleri Odasý'nýn bu yönde yaptýðý açýklamalarý aktardý. Öte yandan Kýbrýs Rum tarafýnda sadece Çevreciler ve DÜNYA ENGELLÝLER GÜNÜ - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Maðusa Ýrfan Nadir 18 Yaþ Üstü Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla etkinlik düzenlendi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, merkezin üçüncü kuruluþ yýldönümünün de kutlandýðý etkinliðe, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Aziz Gürpýnar, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Ýsmail Arter, ve Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca da katýldý. SANAYÝ BÖLGESÝ'NE YENÝ ÝTFAÝYE BÝNASI Polis Genel Müdürlüðü (PGM), baþkent Lefkoþa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni itfaiye binasý yapýlmaya baþlandýðýný açýkladý. PGM'nin Basýn Subaylýðý aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada, baþkent Lefkoþa'nýn, nüfusunun artmasý, yerleþim alanlarýnýn Ekologlar Hareketi'nin, geçen Pazartesi günü çalýþmanýn Türk makamlarýnca onaylanmasýný yorumladýðýný, diðer partiler ve Hükümetinse konuyla ilgili pozisyonlarý hakkýnda açýklama yapmadýðýný belirten gazete, ayrýca sadece Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nin uzun bir zamandýr Akkuyu'da nükleer enerji santrali kurulmasý planlarýndan doðacak tehlikelere vurgu yaptýðýna dikkat çekti. Habere göre Hareket, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in Ankara ziyaretiyle ilgili yaptýðý açýklamada, nükleer enerji santraliyle ilgili anlaþmanýn Rum ve Yunan Hükümetlerini endiþelendirmesi gerektiðini belirterek, söz konusu durumda, tehlikelere de raðmen "çýkarlarýn konuþtuðunu" savundu. geniþlemesi, ve þehir merkezinde trafik yoðunluðu yaþanmasý, yangýnlarda büyük önem arz eden erken müdahaleyi olumsuz yönde etkilemesinin, Lefkoþa'da Çaðlayan bölgesinde hizmet veren itfaiye þubesine ek olarak yeni bir itfaiye þubesi açýlmasý ihtiyacýný ortaya çýkardýðý kaydedildi. ÝNÖNÜ GENÇLÝK MERKEZÝ KÜLTÜR, SANAT VE SPOR DERNEÐÝ FAALÝYETE GEÇTÝ "Ýnönü Gençlik Merkezi Kültür, Sanat ve Spor Derneði" (ÝGEM) adýyla yeni bir dernek faaliyete geçti. Dernek'ten yapýlan yazýlý açýklamaya göre, cumartesi günü dernek binasýnda 50 üyenin katýlýmýyla gerçekleþen Genel Kurul'la Baþkan Nazif Metay, Genel Sekreter Çelen Beycanlý, Mali Ýþler Halil Kara, faal üyeler Deniz Gürgöze, Osman Sunisioðlularý ve Ceyhun Vaiz, tüm üyelerin oyunu alarak resmen göreve baþladý. Dernek çatýsý altýnda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yürütüleceði belirtildi. EN ÝYÝ KALÝTE LÝDERLÝK ÖDÜLÜ Avrupa Topluluðu Kalite Araþtýrma Konvansiyonu, saðlýk hizmetleri konusunda En Ýyi Kalite Liderlik Ödülü'nü Amerika Birleþik Devletleri'nde YDÜ Hastanesi'ne veriyor. YDÜ'den yapýlan açýklamada; Avrupa Topluluðu Kalite Araþtýrma Konvansiyonu, ABD'nin Las Vegas kentinde yarýn uluslararasý katýlým ile gerçekleþtirilecek törende saðlýk hizmetleri konusunda En Ýyi Kalite Liderlik Ödülü'nü YDÜ Hastanesi'ne verecek. Ödül, YDÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Doç. Dr. Ýrfan S. Günsel'e sunulacak. Açýklamada, sözkonusu ödülü, dünya çapýnda hizmet saðlayan kurum ve kuruluþlara faaliyet gösterdikleri alanlarda geliþim, yenilikçilik ve sürdürülebilir toplam kalite alanlarýndaki baþarýlarý için Avrupa Topluluðu Kalite Araþtýrma Kuruluþu tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonucunda verildiði kaydedildi. GÜNLÜK Niran Ünsal'ýn kardeþi konuþtu: "Allah sana akýl fikir versin" Aysha dergisi için çektirdiði tesettürlü fotoðraflarý ve "Oðlum Bera'yý hafýz yetiþtirmek istiyorum" sözleriyle tartýþýlan Niran Ünsal'ýn kardeþi Nida Ünsal, facebook sayfasýna þunlarý yazdý: "Ben bu Niran Ünsal'ýn kardeþi olarak anýlmaktan yýllarca býktým zaten. Bir de son zamanlarda bir popçulara giydirdi, bir kliplere savaþ açtý. Önce türkü söyledi, sonra CHP konserleri verip 'Ben sonradan olmadým, Ýzmirliyim' dedi.ardýndan tesettürle poz verdi,sayfasýnda parti yanlýsý,gayet taraflý foto ve reetwetler paylaþtý durdu.rica edeceðim beni ayrý tutun. Ben bu kadar renk deðiþtiren görmedim. Ne yaparsa yapsýn ilgilenmiyorum yýlýnda Pop Show yarýþmasýna jartiyerlerle çýkan kendisiydi. O zaman da anneydi üstelik. Annelikten gem vuruyor ya herkese.benim de bir sabrým var. Annemin, anneannemin kemiklerini sýzlatan kadýn. Allah sana akýl fikir versin." OSMANLININ DÝRÝLÝÞÝ Mustafa Kemal'in yýktýðý ve tarihe gömdüðü Osmanlý diriliyor. Sýra Osmanlýca öðrenmeye geldi... Tayyip destekçisi basýnýn O.Ç. dediði Atatürk'ün vatan haini ilan edildiði günler de gelecek! SEVGÝLÝ BÝR DOSTUMUZA Tayyipçiliði ile meþhur sevgili bir dostumuz, CHP'nin fonunda sunuyor artýk saygýlarýný Tayyip'e... CHP'yi karýþtýrmadan yapamýyor bunu... CHP berbat tabii, ama onun fonunda Tayyip'i övmek boþuna... Bir kere de CHP'yi karýþtýrmadan Tayyip'e sevgilerini sunsa olmaz mý? Yoksa þeriatçý bir faþist ancak askerci CHP fonunda mý sevimli görünür? BÝR DE BANA SOR Özkan Yorgancýoðlu'na bakýlýrsa iyiye gidiyormuþ ekonomi... Özkan Bey'in keyfi yerinde anlaþýlan... Ne derler o þarkýda: Bir de bana sor... KÖR KUYU 20 Temmuz harekatý sýrasýnda öldürülenlerin çoðu kuyulara atýlmýþ ve þimdi de en çok kuyulardan çýkarýlýyor kemikleri... Kýbrýs zaten kör bir kuyu deðil mi? Týrnak... "Kýskanýyorum seni Haluk bir yandan, cesaretini kýskanýyorum, düþümüze duyduðun saygýyý, kararlýlýðýný, gücünü kýskanýyorum. Dimdik duruþunu kýskanýyorum þiddetin karþýsýnda, onurunu. Bir gün bu çabalar sonuç verdiðinde, ben yaptým diyebilmenin sana vereceði haklý gururu kýskanýyorum. Gelecek o günler Haluk, gelecek biliyorum." Derya BEYATLI (Yenidüzen) "Politika bu olsa gerek. Veya politikayý buna çevirdiler. Ve vatandaþa da bunu dayatýyorlar. Bunun doðru olduðuna inanýyorlar. Veya vatandaþ buna inanmak istiyor. Çünkü tezgahý öyle çeviriyor. Öyle iþine geliyor vatandaþýn da politikacýnýn da." Baþaran DÜZGÜN (Havadis) "Hafta sonu beklenen filmin sonu geldi, dün kaçýp yerden yere vurduklarý partilerine 'memleket aþkýna' bazý vekiller geri döndü! Hem de o hesaplarýnda olmadýðýný söyledikleri 'makam aþkýndan' uzaklaþtýrýldýktan hemen sonra!" Özkan YIKICI (Ortam) "Bugün adýna sormak lazým, Ahmet Kâþif, Hamit Bakýrcý, Ergün Serdaroðlu. Soru açýk ve basit: Bugüne kadar bu topluma ne verdiniz?" Erçin ÞAHMARAN (Star) Günün Kahramaný KAR-ÝÞ Dün sabahýn erken saatlerinden itibaren taþýmacýlar Lefkoþa'yý kaynattýlar. Kamu Araçlarý Ýþletmecileri Birliði (Kar-Ýþ) 120 araçla meclisin önüne yýðýldý... Ve borular öttü... Hiç susmadý. Çevredeki bazý iþ yeri sahipleri bundan rahatsýz oldu hatta. Taþýmacýlar 3 aylýk alacaklarýnýn ödenmesini talep ediyorlar... Eðer taþýmacýlýk yapýlamayacaksa öðrenci taþýma iþine hükümetin son vermesini istediler... Daha sonra Denktaþ, Mungan ve Berova ile görüþtüler. Kendilerine iki aylýk ödeme ve yeni sözleþme sözü verildi, eylem de böylelikle sona erdi... Söz vermek yetiyor anlaþýlan...

7 9 Aralýk 2014 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Buralarda deðildim Ada'ya döndüðümde, birikmiþ gazeteleri topluca incelerken, bir de baktým ki sevgili Cenk Mutluyakalý, köþesinde benden söz ediyor "Özel sohbette" söylediklerimi açýklýyor ve sinsi sinsi "bel altý" kývamýnda salvolarla vuruyor "Vay be " dedim ve önümüzdeki 4-5 aylýk dönemde böyle giderse, birbirimizi yiyip tüketeceðiz diye endiþeye kapýldým Ben, kendi adýma söyleyeyim Böyle bir "oyun"a gelmeyeceðim "Özel sohbetler"de bile CTP'lilerle Cumhurbaþkanlýðý konusunu tartýþmaktan kaçýnacaðým Gerçekten "korktum " Konu þu: Geçtiðimiz günlerde, benim de köþe yazýlarýmýn yayýmlandýðý Halkýn Sesi gazetesinde ön sayfada, sol üst köþede "Siber, Ortadoðu'nun Ýlk kadýn cumhurbaþkaný olabilir" baþlýklý bir yazý yer aldý. Yazý, tamamen "yorum"lardan oluþuyordu. Siber'i destekliyor ama, özellikle Akýncý'yý hedef alan kanýtsýz, mesnetsiz "suçlama"larda bulunuyordu Yazýnýn yer aldýðý iç sayfada ise en alttaküçücük "Okuyucu mektubu" ifadesi vardý Tam bir aldatmaca, kurmaca, acemi "habercilik" örneðiydi Gazetecilik etiði bakýmýndan bu durum beni fazlasý ile "rahatsýz" etti Elbette, Halkýn Sesi gazetesinin istediði adayý desteklemesi, en doðal hakkýdýr Bunu apaçýk biçimde yapabilir Kimse de buna karýþamaz Nitekim; þu anda medyamýzda hangi gazetenin, hangi köþe yazarýnýn kimi desteklediði "aþikar" biçimde ortadadýr Adaylara "eþit" davrananlar da yok deðildir "Tarafsýz" duranlar, dürüstçe habercilik yapanlar da Parti baðnazlýðý mý medya etiði mi? elbette vardýr Ancak bu "yazý"nýn acemi birileri tarafýndan kaleme alýndýðý, basit temel meslek kurallarýný hiçe saydýðý, olmayan birþeyleri var gibi gösterdiði (hayali anketler) sýrýtmaktaydý Merakýmý yenemedim ve "araþtýrma"ya baþladým Bu kez daha korkunç bir gerçekle yüzyüze geldim Çok güvendiðim kaynaklar bana bu yazýnýn gazetenin dýþýnda "hazýrlandýðýný" gazetede yayýmlanmasý için "baský" yapýldýðýný, yayýmlanma biçimine ve yayýmlanacaðý güne bile karýþýldýðýný söylediklerinde medyamýz adýna gerçekten üzüldüm Konuyu tüm detaylarý ile inceledim, gerçeði öðrendim ve teyit ettim Hemen ardýndan; Sayýn Akýncý ile Yenidüzen gazetesine bir "nezaket ziyareti"ne gittiðimizde, görüþmenin "özel sohbet" bölümünde sevgili Cenk ile Sami'nin bu konudaki "reaksiyon"larýný öðrenmek istedim. Bir gazetede, emekçi bir meslektaþa "Bu yazýyý mutlaka önden yayýmlayacaksýn" diyen gazete dýþýndan birilerinin "müdahale" nitelikli davranýþlarý karþýsýnda bir "tepki" ortaya koymalarýný beklerken, bakýn iþ ta nerelere kadar vardý "Elindeki belgeyi getir, hemen yayýmlarým" dedi Cenk Mutluyakalý Çok iddialý bir tavýrdý Ben de, "seçimden sonra " dedim Elbette bu konuda "sansasyon" peþinde olamazdým. "Parti gazeteciliði" imbiðinden geçmiþ biri olarak, bu seçim ortamýnda bu belgenin Yenidüzen'de yayýmlanamayacaðýný biliyordum.üstelik hiçbir "emekçi"yi zora sokmak gibi bir niyetim de yoktu Mesele zaten bu da deðildi Cenk'ten beklediðim; yeni bir "spekülasyon"lakahramanlýk KTÖS VE KTOEÖS'TEN ORTAK AÇIKLAMA "GERÝCÝ VE ÇAÐDIÞI YAPILANMAYA GÝDEN TC EÐÝTÝM SÝSTEMÝNÝN TAKÝP EDÝLMESÝNDEN VAZGEÇÝLMELÝ" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Türkiye'deki eðitim sisteminin gerici ve çaðdýþý yapýlanmaya gittiðini savunarak, Türkiye'nin eðitim sisteminin takip edilmesini öngören KKTC Milli Eðitim Yasasý'nýn 22'nci maddesinin deðiþtirilmesi gerektiðini öne sürdü. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile KTOEÖS Baþkan Tahir Gökçebel ortak bir basýn açýklamasý yayýnladý. BÝLÝMSEL ANLAYIÞ Elcil ve Gökçebel, ortak açýklamalarýnda Türkiye'deki Milli Eðitim Þurasý'nda alýnan kararlara iþaret ederek, Türkiye'nin eðitim sistemindeki siyasi ve ideolojik yapýlanmanýn bilimsel anlayýþýn önüne geçtiðini savundu, "Yeni nesil dogmatik, bilim dýþý, ideolojik bir müfredat ve uygulamayla karþý karþýya býrakýlmak isteniyor" iddiasýnda bulundu. EÐÝTÝM ÇÖKERTÝLMEK ÝSTENÝYOR Kýbrýs'ýn kuzeyinde kamusal ve nitelikli eðitimin çökertilmek istendiðini, bunun siyasi bir proje olduðunu öne süren Þener Elcil ve Tahir Gökçebel, "Eðitim müfredatlarý, okul yapýlarý, öðretmen kadrolarý, öðretmen özlük haklarý ve örgütlülüðü saldýrý altýndadýr" dediler. BÝNLERCE ÝÞSÝZ ÖÐRETMEN Kýbrýs'ýn kuzeyindeki devlet okullardaki kadrolarýn 'kaynak yok' denilerek tamamlanmadýðýný, altyapý eksikliklerinin giderilmediðini, devlet eðitiminin niteliksizleþtirilmesine yönelik uygulamalar yapýldýðýný ve bunun sistematik þekilde gerçekleþtirildiðini de öne süren Elcil ve Gökçebel þunlarý kaydetti: "Ülkemizde binlerce iþsiz öðretmen varken Türkiye'den çeþitli branþlarda öðretmen yollanmasý, ilahiyat koleji gibi "siyasi Ýslam" amaçlý bir okula milyonlarca lira kaynak aktarýlmasý bilinçli ve stratejik bir hamledir." TÜRKÝYE'NÝN EÐÝTÝM SÝSTEMÝ Kýbrýs Türk toplumunun çaðdaþ, demokratik, bilimsel, kamusal ve nitelikli eðitime ihtiyacý olduðunu vurgulayan KTÖS Genel Sekreteri Elcil ve KTOEÖS Baþkaný Gökçebel, "Bu açýdan Türkiye Cumhuriyeti'nin eðitim sisteminin takip edilmesinden vazgeçilmeli, Milli Eðitim Yasasýnýn 22. Maddesi Kaldýrýlmalýdýr" dediler. yapmasý deðil, bir gazeteye yapýlan baskýyý anlamasý, reddetmesi ve "dik" durmasýydý Benim "iddia"ma inanmasa da, meslek etiði açýsýndan þunu yapabilirdi: Sayýn Sibel Siber'e telefonu kadar yakýndý "Kahvecioðlu þu iddiada bulundu" der ve onun yanýtýný alýrdý. Elbette Afrika gazetesinin haklý olarak yaptýðý gibi "Kim Yazdý?" diye sorgulamasýný, araþtýrýp bulmasýný beklemiyordum ama gazeteciliðin en basit kuralý olan "muhatabýna sormayý" deneyebilir ve beni de "iddia"m ileortada býrakarak bir güzel silker sallardý En hafifinden "utandýrýrdý " Ama,tersini yaptý Bir gazeteci olarak "iddia"nýn üzerine yürüyeceðine, meslektaþýna ve mesleðine sahip çýkacaðýna bize "etik" dersi vermeye kalktý Aslýnda; benim 40 yýldan beri hiçbir zaman "iþkembeden atmadýðýmý" hiçbir konuda "kanýtsýz" konuþmadýðýmý, yazmadýðýmý Cenk bilmez mi? Bilir elbette Ama, ortada bir "seçim" var ve CTP'nin bir adayý var Böyle zamanlarda tansiyonun artmasýný, parti organlarýnda çalýþan medya mensuplarýnýn bambaþka bir "kýyafetle" karþýmýza çýkmasýný anlýyorum Cenk; "parti gazeteciliði"nin asýk suratýný gülümsetmiþ biridir Yenidüzen'de parti gazeteciliðinin sýnýrlarýný zorlayan yayýnlara damgasýný vuran kiþidir. Bu seçimlerde de elbette gazetesinin "mal sahibi"nin adayýný destekleyecektir. Biraz farklý davrandýðýnda "parti baðnazlarý" tarafýndan moral bozucu muameleye tabi tutulacaðýný hepimiz net olarak biliyoruz. Neden? Çünkü partililer yalnýzca "parti adayýný desteklemenizle" tatmin olmazlar. Ayrýca rakip adaylara saldýrmanýzý da talep ederler. Bunu yaptýkça da sýrtýnýzý sývazlayarak "Ne güzel bindirdin" diye alkýþlarlar. Bu konuda Mert Gözdað iyi bir örneketir Yenidüzen'e gittiðimiz gün, Akýncý'yý "Payak ile iliþkilendirerek" bize iyi bir karþýlama yaptý. Akýncý kendisine detaylý açýklamalar yaptýðý halde ertesi gün yayýný sürdürdü. Eminim ki partililerinden "ruhunu okþalayýcý" iltifatlar almýþtýr. Parti gazeteciliðinde asýl soru; "Gazeteci"nin bunlara ne ölçüde kanacaðýdýr. Adayýn "Kurþun askerciði" mi olacak, yoksa gazetecilik mesleðinin etik kurallarýný da gözetecek mi? Geçmiþte, benim baþka bir gazetede yayýmlanan bir yazýmý alýp sayfalarýna koydu diye bir Yenidüzen çalýþanýnýn "Bu adamýn adýný bu gazetede görmek istemiyorum" diyen dinozor parti yöneticisinden nasýl fýrça yediðini çok iyi anýmsýyorum. Bu yüzden de Cenk'e "Al bu belgeyi de yayýmla " demem, diyemem Konumuz bu da deðil zaten Konumuz bir gazeteye yapýlan "dýþ baský"dýr "Madem ki kendi adayýmýzdan gelmiþtir, mübahtýr" mý diyeceðiz, yoksa her halukârda bu tür "baský"lar kimden gelirse gelsin medyamýzý koruyacak mýyýz? Cenk'te bu "medya etiði" hassasiyeti yerine "siyasi hassasiyet" öne çýktý Mesleðine baskýyý es geçti, "Adayýma laf söyletmem abi" tarzýnda konuya yaklaþtý Benim derdim ise; gazeteciliðin sýnýrlarýnýn parti baðnazlýklarý ile daraltýlmamasýdýr Çünkü biliyorum ki; gençler ileri yaþlarýnda bundan mutlaka piþmanlýk duymaktadýrlar Benden söylemesi 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI OCAK'TA GEL... Telefonla gazetemizi arayan ismi yanýmýzda mahfuz bir vatandaþýmýzýn sözleri þöyle: "Ýsmimi yayýnlamazsanýz sevinirim. Pazartesi günü okula öðrencileri taþýyan otobüs sahipleri bir eylem gerçekleþtirdiler. Neydi istekleri? Bugüne kadar okullara götürüp getirdikleri öðrencilerin parasýný alamamalarý... KKTC anayasasý buna ne der? Angarya çalýþtýrmak yasaktýr der. Þimdi parasýz, söz verilmesine, yeni bir kontrat yapýlmadan, eski kontrata dahi uyulmadan, sözleþmeye uymayan hükümet anayasal suç iþler demektir. O araçlarýn mazotlarý, yaðlarý, lastikleri, makinist paralarý, servis paralarý ne olacak? Araç sahipleri yanlarýnda çalýþtýrdýklarý þoförler varsa onlarý da ödemek zorundadýrlar. Cýrlayan bir hükümetle karþý karþýyayýz. Eksik olsun, lanet olsun yüzlerine suratlarýna dediðimizde de bize düþman kesiliyorlar. Pazartesi günü meclis önünde yapýlan eylemden bir sonuç çýkacaðýna inanmýyorum ben... Ýki kez yapýlan giriþim sonucu yarým saatlik bir görüþme yapabildiler. Ýki ödeme gerçekleþecekmiþ. Ýnanan varsa buyursun. Her daim Baþbakan Yorgancýoðlu araya girer ve tüm sorunlarý Ocak ayýna atardý. Bu kez Serdar Denktaþ vardý orada için yeni taþýma ücretleriyle ilgili sözleþme çalýþmalarýna baþlanacakmýþ. Bu bana göre okullarýn tatil olacaðý dönemlere kadar sarkacak. Çocuklar okula imtihanlara geç mi kalacaklar? Birisi sanmasýn ki birinin umurundadýr bu... Kimsenin umurunda deðildir. Benim kardeþim de bu araç sahiplerinden birisidir. Hükümete bu konuda laf kondurmazdý. Ne oldu? Üç aydýr ödenemediler. Eve ekmek götüremedi. Eþi çalýþmasa aç kalacaklar... Bankaya olan borçlarýný da eþinin maaþýndan az buçuk taksit olarak bankaya ödediler. Bu durum evde de büyük huzursuzluklara neden oldu. Þimdi yüzlerine gülündü, ta bir sonrakine kadar sallayýp gidecekler. Ortalýkta söylenenlerin farkýnda deðil mi araç sahipleri? Hükümet bozuldu bozulacak... Þimdi hükümet edenler neden 2015 Ocak ayýna veya sonrasýna iþleri aktarýyorlar dersiniz? 2015'te gökten üç elma mý düþecek? Dikkat edin tüm sorunlar 2015'e yýkýlýyor!" BÝZÝM DUVAR AYÞE KADIN DEÐÝL TAYYÝP TÝR Bizim Mandra Cumhurbaþkanlýðý seçimine 4 aydan fazla bir zaman kalmasýna raðmen, seçimin favorisi olarak görülen Mustafa Akýncý'nýn seçim çalýþmalarýna erken baþlamasý ve bu çalýþmalarý ekibiyle birlikte ciddi bir program dahilinde yürütmesi, statükonun adaylarý olan diðer adaylarý da seçim kulvarýna sürer. Yorgancýoðlu'nun, "Geleceðe hazýrlanýrken Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanacaðýz" þeklindeki sözleri CTP adayý Sibel Siber'in hanesine önemli bir eksi olarak yazýlýrken, sokaktaki adam "Hepsi statükonun adayý... Elde var bir Akýncý. O da olmasa sandýða girmek abes olacaktý" diye imalý imalý söylenir.

8 8 9 Aralýk 2014 Salý KANUNSUZ AVLANMA Ülke genelinde yapýlan rutin avcý kontrollerinde 8 kiþi hakkýnda kanunsuz avlanmaktan yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ava kapalý bölge olan Alayköy'de, "Bayrak Tepe" mevkiinde üç kiþinin, Yiðitler'de "Karahan Tepesi" mevkiinde dört kiþinin kanunsuz avlandýklarý, Kalecik ile Çayýrova köyleri arasýnda bulunan ava açýk on numaralý av bölgesi içerisinde ise bir kiþinin "cikla" sesi çýkaran ses cihazýný kullanmak suretiyle kanunsuz avlandýðý tespit edildi. Açýklamada, bahse konu þahýslar hakkýnda yasal iþlem baþlatýlmýþ olup, soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. TELEFON BORÇLARI Telekomünikasyon Dairesi, 30 Eylül tarihine kadar olan borçlarýn, 16 Aralýk tarihine kadar kapatýlmasý gerektiðini duyurdu. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Remzi Evram tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, 30 Eylül sonu itibariyle hesaplarý kapatýlmayan, açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceði belirtildi. Evram, Haziran ayý sonu itibariyle daireye 6 aylýk fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarýnýn iptal edilerek aboneliklerinin sonlandýrýlacaðýný ifade etti. Bu durumda olan abonelere maðdur olmamalarý için en yakýn Telekomünikasyon Dairesi muhasebe giþelerine veya anlaþmalý bankalara baþvurarak borçlarýný kapatma çaðrýsý yapan Evram, eline fatura ulaþmayan abonelerin 163 sesli yanýt servisinden telefon borçlarýný öðrenebileceklerini kaydetti. KAFETERYA ÝHALE SÜRESÝ UZATILDI Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) 5.katýnda bulunan kafeteryanýn kiralanmasý için açýlan ve yarýn son bulacaðý açýklanan ihale süresi 16 Aralýk Salý günü saat 14.00'e kadar uzatýldý. LTB'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ihale þartnameleri ile ilgili bilgi, LTB Maliye Þubesi'ne yatýrýlacak 500 Türk Lirasý karþýlýðýnda alýnacak makbuzun LTB arþivine sunulmasýnýn ardýndan temin edilebilir. Açýklamada Kira Ýhale Komisyonu'nun en düþük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde olmadýðý belirtilerek teminatsýz tekliflerin dikkate alýnmayacaðý vurgulandý. Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatýrýlacak para karþýlýðý makbuz veya karþýlýðý ilgili bankaca onaylanmýþ çek geçerli sayýlacak. LÝMASOL'DA BÝR KÝLOYA YAKIN KOKAÝN Limasol'da bir kiloya yakýn kokain ele geçirildiði haber verildi. Politis gazetesi polisin, geçtiðimiz cumartesi günü 25 ve 26 yaþlarýndaki iki genci yerde gömülü olan 825 gr aðýrlýðýndaki kokaini çýkamaya çalýþýrken yakaladýðýný belirtti. Habere göre mahkemeye çýkarýlan gençler hakkýnda 8 gün tutuklama kararý alýndý. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir ANLAMAKTA SIKINTI ÇEKÝYORUM Mustafa Akýncý: Çözüm fýrsatý doðal gazla yakalanabilir Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, 10 yýl önce kaybedildiðini söylediði çözüm fýrsatýnýn þimdi doðal gazla yakalanabileceðini kaydetti. Akýncý, belde ziyaretleri çerçevesinde önceki gün Gönendere, Pýnarlý ve Ulukýþla köylerini ziyaret etti. Mustafa Akýncý'nýn basýn bürosundan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, köy kahve ve kulüplerindeki vatandaþlarla sohbet ederek, neden aday olduðunu anlatan Akýncý, özellikle Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik görüþlerini anlattý. Çözüm fýrsatýnýn doðal gazla yakalanabileceðine iþaret eden Mustafa Akýncý, "Yola çýkmamýn bir nedeni de Kýbrýs Türkü'nün bu fýrsatý kaybetmemesi içindir" diye konuþtu. Akýncý, uzun vadeli düþünmek gerektiðine dikkat çekerek, çözüm fýrsatýnýn kaçýrýlmasý ve Kýbrýs Rum tarafýnýn Kýbrýs'ýn denizlerindeki doðal gaza tek baþýna sahip çýkmasýna olanak tanýnmasý halinde çözümün daha zor olacaðýný söyledi. Her iki tarafýn karþýlýklý yararýný gözetecek bir anlaþma saðlandýðý takdirde bunu bozmanýn zor olacaðýný belirten Akýncý, "Halk beni bu göreve layýk görürse böyle bir çözüm için var gücümle çalýþacaðým" dedi. BKP, AKEL ÝLE ORTAK ÇALIÞMA GRUBU OLUÞTURDU Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) ve AKEL, müzakere sürecinin yeniden baþlamasý ve erken çözüme ulaþýlmasý yönünde ortak çalýþma yapmak amacýyla ortak çalýþma grubu oluþturdu. BKP'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, BKP ve AKEL heyetleri dün bir araya gelerek, Kýbrýs sorunu ve bölgede yaþanan son geliþmeleri deðerlendirdi. Ýki partinin kurma kararý aldýðý ortak çalýþma grubu, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, çalýþmalarýna baþlayacak. Toplantýnýn ardýndan BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou ortak basýn toplantýsý düzenleyerek, iki partinin üzerinde uzlaþtýklarý 'Ortak Deklarasyon'u açýkladý. Kýbrýs konusunda ortak mücadele çaðrýsý yapýlan deklarasyonda, müzakerelerin yeniden baþlamasý için Türkiye'ye gemilerini geri çekme çaðrýsý yapýldý. Deklarasyonda ayrýca deniz bölgeleri, doðal kaynaklar ve federal gelirlerin paylaþýmýnýn, müzakerelerde liderlerin vardýklarý görüþ birlikleri çerçevesinde çözülmesi geretiðine vurgu yapýldý. Bazý gazeteci, köþe yazarý ve TV programcýsý kiþilerin neden sürekli bir þekilde siyasiler ve ünlü iþ insanlarý ile fotoðraf çekme derdine düþtüklerini doðrusu anlamakta sýkýntý çekiyorum... Özellikle "selfie" olayýndan sonra bu trend daha da bir arttý... Yanlýþ anlaþýlmasýn, benim birinin özgürlüðünü kýsýtlama gibi bir düþüncem yok!.. Sonuçta herkes dilediðini yapmakta ve dilediði gibi davranmakta özgür... Benimkisi sadece merak iþte!.. Yoksa kýskanýyor muyum acaba!.. Yani toplumumu kandýranlarla 32 diþimi göstererek fotoðraflar çekip bunlarý sosyal paylaþým aðlarýnda yayýmlayamadýðým için acaba kendimi eksik mi hissediyorum? Ya da Türkiye halkýnýn canýna okuyanlar ile ayný karede görünemediðim için kýskançlýk krizine mi giriyorum? Artýk orasýna sanýrým bizleri takip eden kiþiler karar verecektir... Belki de bir uzmana danýþmam lazým!.. Ancak yine de bu durumu anlamakta oldukça zorlanmaya devam ediyorum... Elbette hepimizin siyasi dostlarý vardýr... Benim de var... Ancak tüm siyasilerle bir dostluðum bulunmuyor... Mesela Sibel Haným en gözde siyasilerimizden biri olduðu için onu örnek verebilirim... Örneðin onunla hiçbir tanýþýklýðýmýz yok!.. Þimdi ben neden Sibel Haným'ý görürkenden ona seslenmek yerine "gel bir selfie çekelim" diyeyim ki!.. Ve çektiðimiz bu fotoðrafý sanki de 40 yýllýk ahbabýmmýþ gibi neden sosyal medyadan yayýmlayým ki!.. Ben mi yanlýþ düþünüyorum yoksa bazý arkadaþlar mý çok abartýyor anlamýþ deðilim... Mesela diðer ülkedeki basýn mensuplarý neden böyle deðiller? Biz küçük bir ülke olduðumuz için mi tüm bu içtenlik? Arkadaþýn facebookuna bakýyorum selfiesi olmadýðý siyasi yok!.. Ya da iþ insaný... Hani fotoðraflar gerçeði yansýtýyorsa, bir gazetecinin siyasiler ve iþ insanlarý ile bu kadar içli dýþlý olmasý etik mi? Ya da daha hafifi ile doðru mu? Hayýr, çok mu abartýyorum? Bazý takýntýlarýmýn olduðu açýk... Sanýrým bu takýntýlarýmdan kurtulmam ve bu düzene ayak uydurmam gerekiyor... Yoksa birileri beni deli ve kýskanç birisi olarak lanse edecek... Ýþin þakasý bir yana bu görüntüler beni toplumun içinden bir birey olarak rahatsýz ediyor... Tabii hepsi deðil... Örneðin yakýn bir siyasi dostunuzla eðlendiðiniz bir geceden görüntüler ya da yaptýðýnýz sohbetin bir hatýrasý anlamýyla çekilmiþ bir fotoðraf insanlara çok samimi gelebilir... Ama gittiðiniz her ortamda kendinize selfie çekilecek birilerini bulmak gerçekten abartý gibi geliyor bana... Üstelik toplumun büyük bir kesimini de rahatsýz ediyor... Çünkü bir süre sonra bu fotoðraflarý paylaþan kiþilerin siyasilere olan yakýnlýðý ve haber anlamýnda toplumun tarafýnda yer almasý tartýþýlýr duruma geliyor... Tekrardan belirtmem gerekirse, bahsettiðim nokta yapýlan bir haberin, önemli bir görüþmenin, yakýn bir sotluðun fotoðrafý deðildir... Sadece olmayan bazý iliþkileri varmýþ gibi göstermeye çalýþanlar bana yapmacýk geliyor... Belki de bir çok kiþi "sana ne be arkadaþ" diyecektir... Zaten baþýmýza ne geliyorsa bu açýk sözlülüðümüzden geliyor... Doðrusunu söylemek gerekirse bu ülkede bazý tabular var ve bu tabulara dokunmadýðýn sürece "vay ne kadar saygýlý ve iyi bir çocuk" olursun... "Ne þiþ yansýn ne kebap" yazýlar yazarsan birçok büyüðün tarafýndan tebrik mesajlarý bile alýrsýn... Ancak ince noktalara girersen ve aklýndakini kalemine dökersen "marjinal" olarak lanse edilirsin... Yanlýþ anlaþýlmasýn, bana göre marjinallik çok güzel bir þey... Ýþte tam da bu nedenle sisteme ve düzene ayak uydurmakta zorlanýyorum... Belki de cumhurbaþkaný, meclis baþkaný, baþbakan ve yardýmcýsý ile selfie çekemememin sebebi de bundadýr... Ya da dediðim gibi kýskançlýktýr... Eðer yazdýklarýmýn içerisinde birisinin özgürlüðüne dokunacak ifadeler varsa özür dilerim... Sadece içimden geleni sansürsüz bir þekilde yazýyorum ve de yazmaya devam edeceðim...

9 9 9 Aralýk 2014 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden Manzaralar ARÞÝV SARAY DALKAVUK ÝSTER Saray salt yapý deðildir, saray ayrý bir kültürdür. Sarayýn "efendisi" vardýr, "uþaklarý", "dalkavuklarý"vardýr. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluþ döneminden baþlayarak "Saray" sözcüðünü Osmanlý döneminin simgesi kabul etmiþ, emperyalist devletlerin iþgaline razý olan, onlarla iþbirliði yapan bir anlayýþa tepki olarak da uzak durmuþtur. Cumhuriyetin Cumhurbaþkaný "Köþk"te oturmuþ, valisi "Vilayet Konaðý"nda. Yeni Türkiye'nin yeni sarayý, aslýnda Cumhuriyet döneminin reddedilmesidir. Osmanlý kültürüne dönmenin simgesidir. Osmanlý Türkçesinin okullara zorunlu ders olarak konmasýnýn, Din derslerinin ilkokul birinci sýnýftan baþlamasýnýn nedeni budur.cumhuriyeti kuranlar bir kez daha haklý çýkýyor. Saray, emperyalistlerin iþgaline izin veriyor, emperyalistlerin ekonomisini yürürlüðe koyuyor.ülke topraklarý satýlýyor, Araplar baþta, Ýsrailliler, Almanlar, Ýngilizler kýyýlarý, ovalarý satýn alýyor. "Cumhuriyetin yýkýlma süreci" "restorasyon" etiketinin arkasýna Saray bütün haþmetiyle her türlü yasanýn üstüne çýkýyor, her karþý çýkýþý "terör, darbe, suikast" adýný takarak þiddetle sindiriyor. Erdal ATABEK (Cumhuriyet) TARÝH 13 KASIM 2013 Devlet kurumlarý elektrik ödemiyor... Belediyeler, lüks oteller, üniversiteler ödemiyor! Ödemeyenlerin elektrik borcunu halka ödetecekler... Resimde görülen eþek elektrik parasý ödemeyecek! Siz de ödemeyin... Gözden kaçmayanlar... ÞÝMDÝ DE EZELDEN URFALI Derviþ Eroðlu yeni kurulan Þanlýurfalýlar Derneði heyetini kabul etti. Gene malum kültürlerin kaynaþmasýnýn çok önemli olduðunu söyledikten sonra "Mühim olan aslýmýzý unutmadan geldiðimiz yerde o bölge insanýna yararlý hizmetler vermektir" þeklinde bir cümle kurdu. Yani kendisini ziyarete giden Hataylýlar Gaziantepliler ve Karadenizliler derneklerinin yöneticilerine illa ki aslýný unutmadýðýný söyleyecek. Tamam anladýk. Kýbrýslý deðilsiniz. Ama biz sizi Kayserili sanýyorduk, yoksa ezelden Urfalý mýsýnýz Derviþ bey? DÝPNOT ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ UNICEF'in aile içi þiddet raporuna göre, Türkiye'de en çok 18 yaþ altý kýz çocuklarý þiddete maruz kalýyor. Polis ise ya seyrediyor, ya da arabulucu görevi yürütüyor. "Türkiye'nin Irak'ta kuzey ve güney bölgelerini ayýrmadan gösterdiði yaklaþým Kýbrýs için de geçerlidir." Taner YILDIZ (TC Enerji Bakaný) VÝRGÜL... AKP YANDAÞLIÐINDA SINIR YOK AKP yandaþlýðýnda Türkiye'dekilerden geri kalýr yanlarý yok. Sýrf AKP'yi eleþtirmemek için, sýrf AKP'ye laf etmemek için, sürekli CHP'yi eleþtiriyorlar. Oysa CHP eleþtirilecekse ancak AKP'nin gerici baðnaz politikalarýna yeterince muhalefet edemediði, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ýslam Cumhuriyeti'ne dönüþmesine seyirci kaldýðý için eleþtirilebilir. Ama bizimkiler, CHP'nin Türkiye'de iktidara gelmesinden çok korkuyorlarmýþ. Türkiye'de iyice gericileþen eðitimin buraya olacak muhtemel yansýmalarý onlarý korkutmuyor ama CHP'nin iktidara gelmesinden korkuyorlar. EKONOMÝYÝ BIRAK CTP "SAÐ" MI ÖLÜ MÜ ONU SÖYLE "Ekonomi giderek ayaða kalkýyor, birçok konuda hedefe ulaþmaya baþladýk." Özkan YORGANCIOÐLU (Baþbakan) Niran çalýyor, Yavuz oynuyor Mis gibi ortam! Pencere Açýldý Bilal Oðlan 'Yeni Türkiye' çok acayip yerlere gidiyor. Bu tarih diliminde yaþadýðýmýz için þanslý mýyýz, þanssýz mý, onu önümüzdeki maçlar gösterecek ama o meþhur Çin bedduasýndaki gibi, "enteresan zamanlarda" yaþadýðýmýz kesin!son olarak bir güreþ hakemini Þehir Tiyatrolarý Müdürü yaptýlar!yeni müdür Þevket Demirkaya hayatýnda hiç tiyatroya gitti mi bilmem ama parlak bir kariyere sahip. Daha evvel Balýk Hali'nde müdür yardýmcýlýðý ve zabýta müdürlüðü yapmýþ!akp iktidarý böyle iþte... Atatürk Havalimaný'na yönetici yaptýklarý adam pistin ortasýnda deve kestiði gün kimse çýkarmadý sesini. Artýk iþ iþten geçti. Adamý alýr hayvanat bahçesinden TÜBÝTAK'a koyarlar, Þehir Tiyatrolarý sahnesinde yaðlý güreþ tuttururlar... Keyiflerine kalmýþ En iyisi zevk almaya bakmak lazým.derim ki, hazýr güreþ hakemi tiyatrolarýn baþýna konmuþken, en baþarýlý futbol hakemlerimizden Ahmet Çakar'ý da Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn baþýna getirsinler, tam olsun. Ahmet Hocam düdük çalar, cumhurbaþkanlýðý makamýný iþgal eden unsur locadan tempo tutar... Karþýlýklý eðlenirler Ne o öyle Çaykovski-Maykovski?!Ýcap ediyorsa çaðýrýrlar Niran Ünsal'la KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Yavuz Bingöl'ü, 'Pencere Açýldý Bilal Oðlan' türküsünü düdük üfleye üfleye söylerler hep birlikte.nihayetinde Niran Haným üflenti camiasýndan üfürük alemine sýçramýþ, Yavuz Bey de iddia edildiði üzere- Kýbrýs'taki 'casino'lardan Beyoðlu'nda kumar oynadýðý garsonlara kadar olan girift iliþkiler aðýný beslemek üzere iktidar köçekliðine baþlamýþ... Mis gibi ortam... Niran çalýyor, Yavuz oynuyor Tabii bu arada çýkýyor cumhurbaþkanlýðý makamýný iþgal eden unsur, "Sanatçýlarý, Yavuz Bingöl'ü linç etmek istiyorlar" diyor!babasýnýn bile "Þuursuz!" dediði adamýn nesini linç edelim yahu? Bulunduðu yere yakýþýyor iþte Sanat hep bunlar!zaten þöyle bir baktýðýmýzda, küsur odalý saraya yerleþmek üzere olan sanatçý dostu bir aileyle muhatabýz hepimiz. Alev Alatlý konuþmasýnda George Orwell'den söz ederken, 'först leydi' sýrýtarak kafa sallýyordu, fark ettiniz deðil mi? Bütün George Orwell eserlerini hatim etmiþ mübarek!ah ah! Adam yanlýþ zamanda yaþamýþ. Rahmetli George Orwell beyni uçuþmakta olan Alev Haným'ýn konuþmasýný ve salondaki o hali görseydi derhal bir mizah romaný yazmaya karar verirdi, hayatýna renk gelirdi.romana isim bile düþündüm: Alev Alev Kompela!Artýk bulabildikleri malzeme bu iþte!memlekette 'kullanýþlý aptal' býrakmadýlar. Hepsini kullandýlar. Raf ömürlerini tamamlattýlar.misal, artýk Murat Belge, Ufuk Uras, Oral Çalýþlar falan sadece birer mizah malzemesidir. Her biri saray gülü Bülent Ersoy'un çýkarýp attýðý tüylü kostümlere benziyor Ýktidarý meþrulaþtýrmaya çalýþýrken savrulan palavralar her yeni günle beraber eskiyor. Kullanýþsýz hale geliyor.ýktidar yeni yüzler istiyor, yeni palavralar Rezalet makamý bir þarký tadýnda yaþýyoruz (Hakan Gülseven/ Rezalet makamý/ Yurt)

10 10 9 Aralýk 2014 Salý Osman Acaroðlu Bir Türk sanatçý Fransa'da bir TV kanalýna program yapmak için müraacat eder. TV yönetimi ile ne program yapacaðý konusunda görüþmeler yaparlar ve sanatçý batý müziði yapmak istediðini söyler. TV yönetimi kendi sanatýnla ve kültürünle ilgili bir þey yapmak istersen buyur diyorlar. Bizler de sanal ortamda keþke kendi düþüncelerimizi kültürümüzü ülke sorunlarý ile ilgili þeyleri paylaþsak. Hasan Cezaroglu Ýþgalin nimetlerinden belenenler, iþbirlikçi parti ve müritleri hiçbir zaman bu ülkede iþgal olduðunu, 40 yýldýr bu topraklarda daha Türk, daha müslüman olmamýz için her türlü asimilasyona uðradýðýmýzý asla telafuz etmezler, aðýzlarýna almazlar... Eðer bu ülkede iþgal yoksa 50 bin TC askeri 40 yýldýr bu topraklarda ne yapýyor? Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörü olarak geldiði ülkemizde, yýkýlan bozulan anayasal düzeni neden tesis etme yönünde bir çaba ortaya koymuyor da, bu küçücük ülkede kendine uydu bir devletcik "KKTC"yi kurarak, Kýbrýslý Türkleri adadan uzaklaþtýrma ve kendi nüfusunu buralara yerleþtirme politikasý uyguluyor. Bumin Bezmen SPOR BASINI Teknik direktörümüz Toygar Davulcu basýna açýklama yapmýyor, canlý yayýnlara baðlanmýyor diye bazý spor yazar ve yorumcularý sitemde bulundu. Vallahi hiç mi hiç umurumuzda deðil, baþkandan, yönetým kurulumuzdan en genç taraftara kadar hocamýzýn yanýndayýz. Hocamýz sezon baþýnda þampiyonluða oynamak istediðimizi söyleyince baþýmýza gelmedik kalmadý. Federasyon, hakemler nasýl yaparýz da bu LEFKE belasýndan kurtuluruz diye düþünmeðe baþladýlar, ilk icraatlarý takýmý hiç yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza oldu. Super kupa finalinde beraberliðe 90. Dak.' da ulaþan takýmýmýza sarýlmaya çalýþan taraftarlarýmýz herkesin gözü önünde, coplandý, tekmelendi, yerlerde sürüklenerek götürüldü, ardýndan finali kaybettik. Üstüne de 3 maç saha kapatma cezasý. Bu aslan spor yazarlarýnýn hiç sesi çýkmadý, zevkle izlediler olanlarý. Lefke'nin bir þekilde önü kesilmeliydi. Türkiye de fourfour -two, dergisine kapak olan, herkesin gýpta ettiði seyircimiz federasyonun dürtüsüyle herkesin gözü önünde polis terörüne maruz kaldý. Yine sustu yanlý spor basýný. Ya YAK, ya Kaymaklý olmalýydý þampiyon. Öyle uzaktan mahrumiyet bölgesinden Lefke gelecek de þampiyon olacaktý, yaðma yok Lefkoþa'da para babalarý bu takýmlara bir sürü para harcamýþtý, gariban Lefke gelecek de ellerinden þampiyonluðu alacaktý. Olur muydu böyle bir þey? Kupa finalinde 8000 seyirciyi görünce bunlarý bir korkudur aldý, ta Kaymaklý maçýna kadar iyi kötü geldik, ama olur muydu hiç? Kaymaklý'yý yedirirler miydiler bize? Yine yanlý spor basýný devrede, hepsi birden hakeme, hop ardýndan sayýlmayan golümüz ve verilmeyen penaltýmýz, yine bizim gibi ertesi hafta DTB de aradan temizlendi. Ardýndan ertesi haftaki MM maçýnda alakasýz bir penaltý ve giden 3 puanýmýz. Bu taraflý spor yazarlarý yine suskun, ama dün Kaymaklý YAK'a yenlince hep bir aðýzdan lig bitti, ne olacak þimdi diye feryat etmeðe baþladýlar. E, günaydýn be efendiler sizin de istediðiniz bu deðil miydi? Koro halinde taraflý yayýnlarýnýz, federasyonu ve hakemleri etkilemeniz sonucu üst sýralara çýkacak Lefke ve Doðan'ý aradan temizlemek isteyen sizler deðil miydiniz, istediðiniz oldu, sevinin lig bitti! Mehmet Altuner Tarihi Eserlerimize Sahip Çýkýyoruz... (Paylaþan Ahmet Said Sayýn) Girne'de terk edilmiþ, eski büskü bir çeþme. Zamanýnda birisi vakfetmiþ. Zaten suyu da akmýyor. Köþede atýl durur, içinde da aðaç çýktý. Yýkýp bu sorundan kurtulabiliriz. Üstüne de 10 katlý bir apartman, gelsin deste ile sterlinler. Murat Kanatlý Rezil bir süreçten geçmekteyiz... Gerçekten rezil.. Tutup günlerdir "AB yanlýsý" olduðu iddiasýndaki bir partiye vicdani reddi anlatmaya çalýþýrýz, kendimi, bazý bazý "ma ne yaparýk" durumunda bulmaktayým.. grubunda tartýþýrken Avrupalý aktivist arkadaþ dayanamadý ve þunu yazdý: "I can't understand why Turkey and North Cyprus do not obey the judgements of the European Court of Human Rights, and the decisions of the UN Human Rights Committee about article 18 of the International Convention on Human Rights. That should mean that nobody in the world is compelled to join the forces against their conscience. And since Turkey wants to join the EU, it should remember that conscientious objection to military service is now written into the EU's Charter." Salih Fenercioðlu... Dipkarpaz selfisi Biz 3 kiþiydik... Ne yazacaðýmý bulamadým... Bu arkadaþ "EU Charter of Fundamental Rights"dan bahseder, Türkçesi "AB Temel haklar þartý".. madde 10, 2. fýkrasý "Dinsel ya da vicdani sebeplerle askerlik yapmama hakký, bu hakkýn kullanýlmasýný düzenleyen ulusal yasalara uygun olarak tanýnýr." yani AB uyum yasalarý ile uðraþýyorsanýz, "AB Temel haklar þartý" ilk kabül etmeniz gereken belge... Þimdi "AB Temel haklar þartý" maddelerini kabül etmeyen, bu nedenle düzenleme yapmayan akabinde de savaþa ve savaþýn hazýrlýklarýna katýlmayacaðýný söyleyen Haluk Selam Tufanlý'yý hapseden BÝR PARTÝ, AB yanlýsý, barýþçý falan olabilir mi? Ben þimdi yukarda soru soran arkadaþýma ne deyim? Bizim buralarda sosyal demokrat, ilerici, proabci falan olduðunu iddia eden bir parti var ama lakin pratikleri gerici, ayrýlýkçý,ab içinde skeptist, savaþ yanlýsý bir pozisyonlarý var, bu nedenle vicdani retçileri hapsederler, AB'nin temel belgeleri kabül etmezler falan mý desem bilemedim Ali Gazi Adnan Menderes neyle suçlanmýþtý 1- Örtülü ödenek paralarýný zimmetine geçirmek, Eylül olaylarýna, önceden haberi olduðu halde müdahale etmemek, 3- Kanuna aykýrý olarak üniversite basmak ve halka ateþ açtýrtmak, 4- Bazý muhalefet milletvekillerinin ve muhalefet liderinin seyahat özgürlüðünü kýsýtlamak, 5- Devlet radyosunu siyasi çýkarlarý için kullanmak, 6- Halký Demokrat Ýzmir gazetesinin matbaasýný tahrip etmeye teþvik etmek 7- Kýrþehir'i haksýz olarak ilçe yapmak, 8- Yargý baðýmsýzlýðýný ihlal etmek, 9- Tahkikat komisyonunu kurdurup olaðanüstü yetkilerle donatmak, 10- CHP'nin mallarýna haksýz yere el koydurmak Menderes'in suçlarý mahkemelerde gündeme gelmeyenlerdi. ABD'nin tepkisinden çekinen Gürsel Hükümeti aþaðýdakileri hiç gündeme getirmedi yýlýnda Menderes hükümeti Kore Savaþý'na Amerika için asker gönderdi. Amerikan çýkarlarý için bine yakýn vatan evladý Kore'de yaþamýný yitirdi, binlercesi yaralandý de NATO'nun isteði üzerine komünizme karþý gayri-nizamý harp yapacak Seferberlik Tetkik Kurulu, daha sonraki adýyla Özel Harp Dairesi kurdu yýlýnda yabancýlara petrol arama ve çýkarma izni verildi. 4- Tek parti döneminde kurulan bazý traktör ve basma fabrikalarý Menderes döneminde özelleþtirildi veya ekonomik olmadýklarý için kapatýldý. Nuri Demirað tarafýndan kurulduktan sonra Ýsmet Ýnönü tarafýndan devletleþtirme kapsamýna alýnan uçak ve uçak motoru fabrikalarý, Eskiþehir tank fabrikasý ve Kýrýkkale silah fabrikasý Menderes döneminde NATO standartlarýna uymadýklarý gerekçesiyle kapattý. 5- Cezayir kurtuluþ savaþý sýrasýnda Fransa'yý destekledi yýllarý arasýnda 238 gazeteciyi iktidara karþý yazýlar yazmak suçundan mahkum ettirdi. 7- Tahkikat Komisyonu'nu kurdu. 15 DP milletvekilinden oluþan komisyon hem suçlama hem de yargýlama hakkýna sahipti. Komisyon 5 kiþiden fazla yan yana yürümeyi bile yasakladý. 8- Ýsmet Ýnönü'ye 12 oturum meclisten men cezasý verildi 9- Turan Emeksiz hükümete karþý Ýstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen bir protesto mitinginde polisin açtýðý ateþ sonucu öldü. Hüseyin Onur ise sol bacaðý kesilerek kurtarýldý. 10- Hukukun üstünlüðünü savunan Yargýtay Baþkaný Bedri Köker, Yargýtay Baþsavcýsý Rifat Alabay, Yargýtay 2. baþkanlarýndan Haydar Yücekök, yargýtay üyeleri Melehat Ruacan, Kamil Coþkunoðlu, Faik Uras ve Ýlhan Dizdaroðlu görülen lüzum üzerine emekliye sevkedildiler... Huriye Özyamanlý Arkadaþlar, maddi / manevi pek de bir deðeri olmayan telefonum ile hazin bir kaza sonucu vedalaþtýk. Su aktý yolunu buldu deylim :)) O nedenle bana ulaþmak için burdan mesaj yazabilir ya da adresime mail gönderebilirsiniz. Sevgiyle.

11 9 Aralýk 2014 Salý 11 Salim Akbaþ Kýbrýs'ýn kuzeyinde kurulan ganimet düzenini korkmadan açýk açýk eleþtiren, sivil ve askeri otoriteyi karþýsýna alýp özgürlüðü elinden alýnan hapis yatan, hapisten çýktýðý gün binlerce kiþi tarafýndan miting alanýnda Girne Kapýsýndan Londra pastahanesine kadar omuzlarda giden Sn ÞENER LEVENT dýþýnda kaç gazetecimiz var merak ediyorum. Serkan Mesutoðlu Bugün polisin sivil otoriteye baðlanmasý için bir yasa tasarýsý hazýrlandýðýný öðrendik. Yenidüzen gazetesine göre tasarýda "Polis Örgütü'nün bugüne kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na baðlý olarak görev yapmýþ olmasýnýn en olumlu sonucu Polis Örgütü'nün politize olmamasýdýr" denilmektedir. Ne anlamamýz lazým bu cümleden? Nedir bu politize olmak? Bu ülkede politize olmak hüküm süren siyasi partilerin siyasi kültürümüz haline getirdikleri yandaþçýlýktýr, zümreciliktir, fýrsatçýlýktýr, benmerkezciliktir, adam kayýrmacýlýktýr. Yani "olumlu" olarak iddia ettikleri bir durum bile yine kendi olumsuzluklarýndan doðmaktadýr. Yoksa bugüne kadar Polis Örgütü gerçekten hiç politize olmadý mý? Mesela Avrupa(Afrika) Gazetesi yazarlarýna askeri yetkilileri eleþtirdikleri dönemde vatan hainliði, casusluk gibi aslý astarý olmayan suçlar isnat edilirken; zorunlu askerlik karþýsýnda vicdani ret hakkýný savunan pankartlar apar topar toplatýlýrken polis politize olmamýþ mýdýr? Hakikaten nedir bu politize olmak? Kemal Burgac KIB-TEK Yönetim Kurulu Baþkaný Sn. Ýsmet Akim, 29 Kasým 2014 tarihinde bir gazeteye verdiði demeçte, aldýklarý tedbirler sayesinde kurum içerisindeki olumsuz etkenleri olumluya dönüþtürdüklerini savunarak, elde ettikleri geliþmeler sayesinde Ocak ayýndan itibaren elektrik tarifelerini aþaðýya çekeceklerini söylemiþti. Buna karþýlýk Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu bugün Halkýn Sesi Gazetesine verdiði röportajda bugünkü yapý ile enerji fiyatlarýnýn düþemeyeceðini açýkladý. Yorgancýoðlu, "Bugünkü yapý ile enerji fiyatlarýnýn istenilen seviyeye düþmesi mümkün deðildir. Çünkü enerji üretmek için kullanýlan dizel ve buhar santrallerinin minimum düzeyde ürettikleri enerji miktarý ve maliyeti bellidir. Bunun düþmesi de mümkün deðildir" dedi. Yorumsuz! Engin Rrüzgar AH BÝR DE..! Sahtekarlýk, yolsuzluk,savaþ kýþkýrtýcýlýðý,komploculukdan fýrsat bulup da, Osmanlýca öðretip mezar taþý okutucaklarýna.. Alman emperyalizminin vb..uþaklýðýnda.. Abdulhamit'le..Ýttihadçýlýk arasýnda (çoðunun mezarý bile bulunmayan) 2 milyon insaný, 3 kýta cephesinde nasýl öldürtüp.. Göç sürgün yollarýna düþürüp.. Bu hale nasýl - hangi OSMANLI politikalarý ile- gelindiðini okutsunlar.. Arif Salih Kýrdað Yani ne ekersen onu biçersin, derler ya 1990'lý yýllarda Türkiye'de kapatýlan gazino. gece kulübü gibi yerleri Kýbrýs'a davet eden o zaman Demokrat Parti'den Turizm Bakaný olan Sayýn Serdar Denktaþ deðil miydi? Böylesine kurumlarýn KKTC'ye gelmiþ olmasýndan dolayý KKTC aile yapýsýna yaptýðý tahribat ve dolaylý olarak kanun dýþý faaliyetlerin vardýðý nokta iþteeee... Kesinlikle tasvip etmediðimiz bir geliþme olarak halen bakanlýk yapan Serdar Denktaþ'ýn ölümle tehdit edilmesinin kamuoyuna yansýmasýdýr. Bu çok vahim bir konudur.. Yapýlan yanlýþlarý yapanlarýn ve yönettikleri devletin hukuk devleti olup olmadýðýnýn ve devletin manevi þahsiyetinin yargýlandýðý bu günlerin sonuçlarýnýn halkýn yararýna olmasý için halkýmýzýn baþýný kumdan çýkarýp konuya sahip çýkmasý gereðini önemle vurguluyorum.. Tuncer Baðýþkan Sadece bir duvarý günümüze gelen Alifodes (Eliophodes - Zeytinlik) Mescidi, Lefkoþa Kazasý Köyün camisi ile okulunun inþa edilmesine iliþkin olarak bugüne kadar herhangi bir arþiv belgesi saptanabilmiþ deðildir. Sadece köyün camisi ile okulunun yaklaþýk olarak 1902 yýlýnda yapýldýðý, 1962 yýlýnda Kutlu Adalý tarafýndan þu þekilde ortaya konmuþtur: "Köyün 60 yýl önce yapýlmýþ bir camisi vardýr. Camiyi köylü, gönüllü çalýþarak yapmýþtýr. Durumu iyi olan caminin 25 kadar zeytin aðacý ile kiralanan suyu vardýr. Köyün 60 yýl önce yapýlmýþ, küçük bir ilkokulu vardý. Okulu köylü imece çalýþarak yapmýþtýr. Daha önceleri köylü, Peristerona'ya gidip okumaða yükümlü kaldýðýndan, Hoca Ýbrahim Sýtký efendi evinin bir odasýný sýnýf yapmýþ, (70 yýl önce) köy çocuklarýný gönüllü olarak okutmaya baþlamýþ. Köylü okul ile caminin, bu hoca sayesinde yapýldýðýný söylemektedir. Bugün okulda 12 öðrenci okumaktadýr. Okulun bahçesi yoktur. Köyde okuma-yazma bilmeyen, 75 yaþýnda yalnýz bir ihtiyar vardýr. O da çocukken, bir zenginin yanýna hizmetçi verildiði için okuyamamýþtýr" Köyün camisine iliþkin olarak bilgisine baþvurduðumuz araþtýrmacý yazarlarýmýzdan Alifodesli Mete Hatay'dan þu bilgiler saðlanmýþtýr: "Anlatýldýðýna göre, 1881 yýlýnda buradaki bir maðarada 3 iskelet bulunmuþ. Oradaki papaz bunlarýn aziz Ýlia Fodes'in kemikleri olduðuna karar veriyor. Böylece oraya bir kilise yapmasý kararlaþtýrýlýyor. O sýrada köyün tamamý Türk olmasýna karþýn, kilisenin yapýlmasýný engellemezler, hatta inþa edilmesine yardýmcý bile olurlar. Köyde su yerine bol süt bulunduðundan, kilisenin inþa edilmesinde su yerine bol süt kullanýlmýþ. Kilisenin yapýmýna köyün Türkleri yardýmcý olduklarýndan, bu sefer köyün Rumlarý da oraya bir mescit yapýlmasýna yardýmcý olmuþlar. Burada bir ayazma vardýr. Eskiden ayazmanýn yanýnda mescit vardý, ancak þimdi yol kenarýnda olan mescidin sadece bir duvarý ayaktadýr. Bu bir Nakþibendî köyü olduðundan Türkler de buraya "Ali's Fodes" (Yani "Ali'nin Nuru") adýný veriyorlar. Köyün camisi Nakþibendî tarikatý þeyhleri tarafýndan yönetilirdi." Ayrýca kaynak kiþilerimizden Burak Erkut ise, büyük dedesi Salih Zeki Bey'in bu köyde hem öðretmenlik, hem de müezzinlik yapmýþ olduðunu bilgimize getirmiþtir. Köye Lefkoþa'dan bisikletle gidip gelen Salih Zeki Bey'in okuma yazma bilmeyen köylülere okuma-yazma öðrettiði de anlatýlmaktadýr. Hasan Kamburoðlu Rezaletin ve terbiyesizliðin sýnýrýný aþtýnýz artýk. Nedir be bu limanýn hali? Ýþ, konuþmaya geldi mi mangalda kül býrakmazsýnýz. Yok Turizm Bakanlýðý'na aittir, yok belediyeye aittir, yok Çevre Dairesi, Kaymakamlýk derken elbirliðiyle ettiniz içine güzelim limanýn. Hade geçin oturun karþýsýna da birer nargile tüttürün Erdal Andýz "Zorba The Greek" filmini görenler, filmin sonunda yataðýnda can çekiþen yaþlý kadýnýn evinde ne var ne yoksa yaðmalayan köylüleri mutlaka hatýrlayacaktýr. Týpký bugünlerde bizim meclisin önüne hücum edenler gibi! Belli ki hükümetin elinde birþeyler kaldýysa baðýranlar alacak baðýramayanlar da þapþal þapþal bakacak! Yani ipin ucu kaçmýþ... Oya Gürel Hmmmm. Sorunlarý çoðulcu demokratik yöntemlerle de her þeyin üzerindeki tek yüce güç olarak da çözebileceðini düþünenler var... Yani "Biz" diyenler ve "ben" diyenler... Hade bakalým bize kolay gelsin Ahmet Tolgay Futbolseverler politikacýlardan daha ilkelidirler... Onlar takýmlarýný hiç deðiþtirmezler, ama politikacýlar gömlek deðiþtirir gibi parti deðiþtirirler... Çaðlar Þakir Erel Bravo - müthiþ bir teþhis - meselâ ben Fenerbahçeliyim ezelden - kazansa da kaybetse de! Kararsýz olduðumdan deðil, ama seçmen bir vatandaþ olarak belki oyumu bir parti veya ayný adaylara baðlamayabilirim - Lâkin siyasete atýlan kiþiden inanç ve politikalarý açýsýndan dik durmasýný beklerim- ikide birde 'politik taktik' deyip döneklik yapmalarý çok yazýk. Fakat aslýnda biliyoruz ki bu üç (aslýnda dört) þahýs eski baþkanlarý Eroðlu'na biat etmiþ kiþilerdir ve 'Silihtar'dan aldýklarý emir doðrultusunda sýrf Ýrsen Küçük'ü yýpratmak için bu yolu seçmiþlerdi. Þimdi de mükâfatlandýrýlýyorlar. Bunu anlamamak mümkün mü? Ýlknur Iþýl Türkmen Sadece insanlarýn duyabileceði "çýt" sesinin yürekleri saðýr edebilmesi kendisine yapýlýnca kulaklarý saðýr edecek gürültü diye nitelenmesi - tarafsýzlýk ilkemizden- olsa gerek. Togay Menekþeli Allah bizi sevmeyen insanlardan deðil; - Seviyormuþ gibi yapanlardan korusun..! Ahmet Ersöz Vekil seçil her sefer Ýþindir habire transfer Bez getir sýçtý Cafer Hep senindir bu zafer xxx Giyin tam takým gravat Yedi seni menfaat Ikide bir iþlen kabahat Donun düþtü Sabahat (a.e.) Arda Topal Yakýnda sýrf yalakalýk olsun diye bizimkiler de Osmanlýcayý zorunlu ders yaparlarsa hiç þaþýrmam..

12 KÜLTÜR - SANAT 12 9 Aralýk 2014 Salý Günün Manisi Emine Hür Yýlbaþý özel ama Çok içip sarhoþ olma Eþinin gözü yanlýþ Yeni yýlda dul kalma Kitap Dünyasý Kökler, Yollar ve Yitik Benler Susanna Tamaro CAN YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Yalanýn dostu, gerçeðin düþmaný çoktur." O. Gardin o eski topraktý. TADIMLIK 4 zeytinle 2 kavrulmuþ yumurtayý deðiþmezdi saute'de boeuf a la bourguignonne'a Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým gardaþimu" adlý þiirinden Alper Susuzlu'nun kalemiyle, Ýlke Susuzlu yönetmenliðinde ölümden sonraki hayat ve "öte dünya" Tahtalýköye Rammi 2'de... "Tahtalýköye Rammi 2" Girne'de Maðusa Sanat Tiyatrosu Alper Susuzlu'nun yazýp Ýlke Susuzlu'nun yönettiði "TAHTALIKÖYE RAMMÝ 2" isimli fantastik komedi oyunuyla þimdi de Girne'li izleyicilerin karþýsýna çýkýyor. Yönetmen Ýlke Susuzlu "Bu oyunda size aynalýk görevi yapýyoruz. Herkes hatalarýyla bir bir yüzleþecek. Ölüm hepimizin kapýsýnda. Öyleyse yaþamdan zevk alarak ve kimseyi ezmeyerek bir hayat sürmeliyiz." diyerek "Tahtalýköye Rammi 2"nin ölümden sonraki hayatýmýzý ve dünyaya yeniden geliþimizi merak edenler için kaçýrýlmamasý gereken bir oyun olduðunu belirtiyor. Noyanlar Ýnþaat Þirketi, Beerport ve X Reklam'ýn sponsorluðunu üstlendiði "TAHTALIKÖYE RAMMÝ 2" oyununda Tülin Susuzlu, Ýlke Susuzlu, Tutku Kahveci, Refet Þeker, Dilara Ersoy ve Alper Susuzlu rol alýrken, teknik yönetmenliði Güzay Susuzlu yapýyor. 12 Aralýk Cuma ve 13 Aralýk Cumartesi tarihlerinde Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 20:00'de oynayacak oyun için ve numaralý telefonlardan yerinizi ayýrtabilirisiniz. "SEMANIN HÝKMETÝ" DANCE OF CYPRUS'UN YENÝ OYUNU 15 ARALIK'TAN ÝTÝBAREN 6 GECE BOYUNCA MEVLEVÝ MÜZESÝ'NDE SAHNELENÝYOR... Þeb-i Arus nedeni ile Tanju Hastunç'un projelendirdiði Dance of Cyprus'un yeni projesi "Semanýn Hikmeti" adlý oyun, Aralýk tarihlerinde 6 gece boyunca Lefkoþa'daki Mevlevi Müzesi'nde sahneleniyor. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Bayan Meral Eroðlu himayelerinde, Gençlik Dairesi'nin katkýlarýyla 6 gece boyunca 20:00'de sahnelenecek olan oyun, "tüm insanlýðý kucaklayan Mevlana'nýn sevgi felsefesiyle" kurgulandý. Metinlerini þair Filiz Naldöven'in kaleme aldýðý, görsel yönetmenliðini Hakan Çakmak'ýn yaptýðý, afiþ tasarýmýyla grafik animasyonlarýný Fýrat Tüzünkan'ýn hazýrladýðý "Semanýn Hikmeti" oyununun yönetmenliðini Nehir Demirel yaptý. Dance of Cyprus'tan verilen bilgiye göre ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriler davetiyeli olacak ve rezervasyon için Gençlik Dairesi'nin ve numaralý telefonlarýndan müracaat kabul edilecek. BEYARMUDU BELEDÝYESÝ GÜNEY MESARYA HALK TÝYATROSU 'NOR & BETMEZ' ÝSÝMLÝ OYUNU KHYD YARARINA SAHNELEYECEK Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu, 'Nor & Betmez' isimli oyunu, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði yararýna sahneleyecek. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði (KHYD) tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Genel Sanat Yönetmenliði'ni Ýzel Seylani'nin yaptýðý oyun 11 Aralýk Perþembe günü saat sahnelenecek. Oyun Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. "TÜRKÜLERLE DAÜ" ETKÝNLÝÐÝNDE EDÝP AKBAYRAM DA YER ALACAK Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüðü ile DAÜ Öðrenci Konseyi'nin her yýl geleneksel olarak düzenledikleri "Türkülerle DAÜ" etkinliðinin altýncýsý bu yýl 12 Aralýk Cuma akþamý gerçekleþtirilecek. Giriþin halka açýk ve ücretsiz olacaðý gecenin sonunda, sanatçý Edip Akbayram konser verecek. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, DAÜ Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý'nda, saat 19.00'da baþlayacak olan etkinlikte, KKTC Üniversitelerinin Türk Halk Müziði gruplarý, DAÜ Türk Halk Müziði Topluluðu ile DAÜ Müzik Kulübü yer alacak. Kayýp mektup bulundu: Camus, büyük kavgadan önce Sartre'a akýl vermiþ... 20'nci yüzyýlýn en önemli aydýnlarýndan Albert Camus ve Jean- Paul Sartre'ýn dostuklarýný bitiren meþhur kavgadan sadece bir kaç ay önce, Camus'nun Sartre'a hitaben yazdýðý bir mektup ortaya çýktý. Camus, 'sevgili Sartre' diyerek baþladýðý mektubu 'Elini sýkarým' sözleriyle bitiriyor. Mektubunda Sartre'a yeni oyunu için Aminda Valls isimli oyuncuyla çalýþmasýný öneren Camus, Fransýz Maria Casares'ýn da arkadaþý olan Valls'ý, 'cumhuriyetçi Ýspanyol' ve 'insanlýðýn harikasý' sözleriyle tanýmlýyor. Mektuba tarih atýlmamýþ ancak 1951 yýlýnda yazýldýðý tahmin ediliyor. Diðer yandan Camus, mektubu kaleme aldýðý sýrada arasýnda Paris Rue Madame'daki evinde yaþadýðýný belirtiyor. Camus ve Sartre'ýn Fransa'nýn Naziler tarafýndan iþgal edildiði dönemde baþlayan arkadaþlýðý Soðuk Savaþ'la beraber bozulmaya baþlamýþtý. Öyle ki, Sartre'ýn 1964'de kazandýðý Nobel Edebiyat Ödülü'nü 'Camus'nun ödülü kendisinden önce aldýðý için' reddettiði bile iddia edildi. Soðuk Savaþ sürecinde hem siyasi hem de felsefi olarak karþý karþýya gelen ikilinin arkadaþlýðýndaki dönüm noktasýysa, Sartre'ýn Camus'nün 1951'de yayýmlanan 'Baþkaldýran Ýnsan' romanýna iliþkin eleþtiri yazýsý oldu. Yazýnýn ardýndan Camus'ya hitaben bir açýk mektup da kaleme alan Sartre, "Sevgili Camus, bizim arkadaþlýðýmýz kolay deðil, ama özleyeceðim" demiþti. Camus'yu 'felsefi açýdan yetersiz bulduðunu' yazan Sartre, sonra da aralarýndaki yazýþmalarýn büyük bölümünü ortadan kaldýrdý. Sartre ve Camus'nun arasý 1952 yazýnda daha da açýldý ve ikili arasýndaki tartýþmalar Camus'unun öldüðü 1960'a dek sürdü. Ancak Camus'nun ölmününden 15 yýl sonra, Les Temps'a röportaj veren 70 yaþýndaki Jean Paul Sartre, Camus için 'muhtemelen son iyi arkadaþýmdý' demiþti.

13 9 Aralýk 2014 Salý 13 LAPTA BELEDÝYESÝ'NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR - Devlete ait olan ve Su Dairesi'nin kontrol ve tasarruf ve mülkiyetinde bulunan Lapta bölgesindeki su kuyularýnýn Elektrik Kurumu'na olan borçlarý nedeni ile Su Dairesi ile aramýzda ihtilaf mevcut olup, bu ihtilafýn sona erdirilmesi için aramýzda yapýlan müteaddit görüþmeler ve en son Su Dairesi ile birlikte Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý dönemin Bakaný Sn. Hamit Bakýrcý baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda haklýlýðýmýz ortaya çýkmýþ ve sayýn Bakan tarafýndan bizlere doðru yolda olduðumuz, kendisinin müdürleri tarafýndan yanýltýldýðýný ve bu sorunun kendileri tarafýndan çözümleneceðini belirtmelerine raðmen bugüne dek gereði yapýlmamýþtýr. - K.K.T.C. yasalarý tahtýnda tüm doðal kaynaklar devlete ait olup bunlarýn revize edilip su temin edilmesi ve Belediyemizin ana su deposuna kadar düþürülmesi Su Dairesi'nin asli görev ve sorumluluðundadýr. Ancak buna raðmen, her ay kullanmýþ olduðumuz su tonaj miktarýnýn bedeli Belediyemiz tarafýndan düzenli olarak Su Dairesi'ne ödenmiþ olmasýna ve hiçbir þekilde söz konusu su kuyularýnýn Belediyemize devrinin yazýlý veya sözlü olarak yapýlmýþ olmamasýna ve elektrik ücretlerinin adýmýza faturalandýrýlmamasýna ve böyle bir müracaatýmýzýn olmamasýna raðmen Lapta bölgesinde bulunan bazý su kuyularýn bakýmý için Su Dairesi'nin ilgisizliði ve zamanýnda müdahale etmemesi yüzünden halkýn susuz kalmamasý adýna Belediyemiz tarafýndan son dört yýl içerisinde yaklaþýk olarak 2,800, TL harcanmýþtýr. - Tüm bunlara raðmen Su Dairesi Elektrik Kurumu'na olan borçlarýný ödememekte ve dolayýsý ile kurum da kuyularýn elektriðini kesmektedir. Su Dairesi ve ilgili bakanlýk partizanca davranmakta ve kendilerine yakýn belediyelerin kullandýðý su kuyularýnýn elektrik faturalarýný ödemekte veya borçlarýný yapýlandýrmak suretiyle ödemekte olmasýna raðmen Lapta Belediyesi'nin kullanmakta olduðu kuyularýn elektrik borcunu ödememek suretiyle bölge halkýný susuz kalma tehdidi ile baþ baþa býrakmaktadýr. Kendilerinden özel bir uygulama talep etmemekteyiz. Sadece yasalar ve gerçekler ýþýðýnda sorumluluklarýný yerine getirmelerini beklemekteyiz. - Yukarýda belirttiðimiz gerçekler ve olgular doðrultusunda geçici çözüm maksatlý olarak Su Dairesi'ne sözlü ve yazýlý þekilde önerdiðimiz tüm tekliflere de yanýt alýnamamýþtýr. Bu hususta Baþbakanlýk, Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm ve Spor Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý ile Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Baþkanlýðý bilgilendirilmiþtir. Yoðun çalýþmalarýndan dolayý olacak ki bu hususta ilgili mercilerden de hiçbir giriþim ve cevap alýnmamýþtýr. - Ne yazýktýr ki durum bilgisinde olmasýna raðmen Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Belediyemizin adýna kayýtlý saatlerden dolayý hiçbir elektrik borcu olmamasýna raðmen yukarýda bahis konusu ettiðimiz kuyularýn borcunun bize ait olduðunu iddia ederek, Belediyemizin tüm elektriklerini kesmek suretiyle Su Dairesi'ne ait borçlarý ödememiz için haksýz olarak bizi zorlamaktadýr. Ayrýca belde sýnýrlarýmýz içerisinde yine Su Dairesi'ne ait elektrik ücretleri ödenmemiþ birçok kuyu ve tesisin elektrik akýmýnýn kesilmemekte olduðunu gözlemlemekteyiz. Bu kuyu ve tesislerin Lapta Belediyesi'ne ait olduklarýný savunan Su Dairesi ve ilgili Bakanlýk acaba bu kuyularýn kendilerine ait olduðunu yeni mi fark etmiþlerdir. Yoksa oralardaki elektriði kesmelerine güçleri mi yetmemiþtir. Bir an önce küçük hesaplar peþinde koþmaktan ve Partizanca uygulama yapmaktan vazgeçmelerini çünkü kendi sorumluluklarýný yerine getirmeyip maðdur ettiklerinin halk olduðunun bilincinde olmalarýný belirtmek istiyorum. - Yapmýþ olduðumuz tüm bu giriþim ve önerilere raðmen karþýlaþtýðýmýz duyarsýzlýktan dolayý Su Dairesi'ni ve ilgili Bakanlýðý yasalar çerçevesinde asli görev ve yükümlülüklerini yerine getirerek Lapta bölgesi halkýna su verebilmemiz için ana daðýtým depolarýmýza kadar su teminini saðlamasýný beklemekteyiz. Su Dairesi'nin ve ilgili Bakanlýðýn bu görevini yerine getirmekte ihmalkar davranmasý halinde bugün itibarý ile bölgemizde bulunan tüm kurum, kuruluþ ve halkýmýzýn su konusunda yaþayacaklarý olumsuzluklarý Su Dairesi ile çözmeleri gerektiðini esefle belirtir, ayrýca Su Dairesi ve ilgili Bakanlýk aleyhine yasal iþlem baþlatacaðýmýzý bölge halkýna ve tüm kamuoyu ile ilgililere duyururum. FUAT NAMSOY LAPTA BELEDÝYE BAÞKANI

14 14 9 Aralýk 2014 Salý DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Tuna Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. Hacýbulgur Apt. No:16 B Yeniþehir Deniz Plaza Yaný Tel: Özerçal Eczanesi: Raif Denktaþ Cad. Siyah Kuðu 1 Binalarý No:15/E Göçmenköy Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yaný Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Apt. No:1 Bayraktar Yolu Eski Lemar Yaný Tel: Girne Girne Eczanesi: Bedreddin Demirel Cad. Bekiroðlu Maðazalarý 12/A TEB Bankasý Yaný Tel: Güzelyurt Gilanlý Eczanesi: Ecevit Cad. No:112 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir ülkenin silahlý kuvvetlerini savaþa hazýr duruma getiren, ülkenin ekonomisini, yönetimini savaþ gereklerine uyacak duruma sokan hazýrlýk ve önlemlerin tümü. 2-Çabuk davranma zorunluðu, ivedi. Baba. 3-Toplumun duygularýný inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralýk. Hortumlular takýmýndan, Afrika ve Asya'nýn sýcak bölgelerinde yaþayan çok iri, kalýn derili hayvan. 4-Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Neon'un kýsaltmasý. 5-Rey. Beyaz. Yan kanatlarý vücuduna yapýþýk, uzun kuyruklu iri bir balýk, týrpana. 6-Ters okunuþu "Ölen kimsenin vücudu, ceset". Bir nota. 7-Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapýlmýþ, körüklerden elde edilen havanýn bu borulardan geçmesiyle deðiþik ses tonlarý verebilen, genellikle kilise çalgýsý. Bir nota. Eski yapý veya þehir kalýntýsý. 8-Ters okunuþu "Çalýþýr durumda". Sporda veya oyunda yenilmiþ olanýn ayný rakiple oynadýðý ikinci oyun. 9Manganez'in kýsaltmasý. Ýçe yöneliklik. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 10Kibarca olmayan, bayaðý, sýradan. Týð veya firkete ile yapýlan ince dantel. 11-En çok orduda erlerin yemeðini daðýtmakta kullanýlan, çok miktarda yiyecek alan, kenarlarý dik, derince metal kap. Köpek. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Padiþah'tan Osmanlýca fermaný: "Ýsteseler de istemeseler de Osmanlýca öðretilecek" n Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan 5. Din Þurasý'nda yaptýðý konuþmada, "Ýsteseler de istemeseler de Osmanlýca öðrenilecek ve öðretilecek" dedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýrbaþlarý þöyle: "CAMÝLER AHIR OLARAK KULLANILDI" "Cumhurbaþkaný olarak bu ülkede dine ait tüm meselelerin özgürceele alýnabilmesi için ilgili kesimleri cesaretlendirmekle mükellef olduðum inancý içindeyim.ýslam dünyasýnda bir söylem birliði yok, beklenen, aranan o dayanýþma yok. Türkiye burada öncü bir rol oynayabilir. 200 yýldýr bu ülkede bazý meseleler özgürce ele alýnamamýþtýr. Dindarlýk ile cehalet eþ tutulmuþtur.bu ülkede kimi zaman Kuran'ýn okunmasý, öðretilmesi, ezanýn aslýyla okunmasý dahi yasaklanmýþtýr. Baþörtüsü yasaklanmýþ, kimi camiler ahýr olarak kullanýlmýþ. Namaz kýlanlar horlanmýþ ve bazý imkanlardan da mahrum býrakýlmýþtýr. 200 yýldýr sorulamayan sorularý sorduðumuz için hedef oluyoruz. Dindar bir nesil dediðim için, zorunlu din dersi, eðitimde modelini getirdiðimiz için çok aðýr hakaretlere maruz kaldýk. "Amerika kýtasýna Müslümanlar daha önce oraya ulaþmýþtý" dediðimiz için saldýrýya maruz kaldýk.kadýn için asýl kavramýn eþdeðer olmasý gerektiðini söylediðim için saldýrýya maruz kaldýk." durumundayýz. Bu ülkede sipariþ þairleriçýktý bunlarýn. Kabe Arap'ýn olsun bize Çankaya yeter dediler. Buhelvadan put yapma zihniyeti deðil de nedir? Kendileri yaptýlar kendileri taptýlar. Osmanlýcayý bu ülkenin evlatlarýnýn öðrenmesinden rahatsýz olanlar var. Bu eskimez Türkçedir. Yabancý deðil bu. Bununla gerçekleri öðreneceðiz.mezar taþlarýnýn okunmasýný mý öðreneceðiz diyor. O mezar taþlarýnda bir tarih yatýyor. Bunu bilmemekten büyük acz olabilir mi? Bu bizim þah damarlarýmýzýn koparýlmasýydý. "ÝSTESELER DE ÝSTEMESELER DE OSMANLICA ÖÐRENÝLECEK" "Ýsteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlýca da öðrenilecek ve öðretilecek. Bu dinin bir sahibi var. Sahibi bu dini dünya var oldukça muhafaza edecektir. Bize düþen emanetin hakkýný vermektir. Emanetin hakkýný verebilirsek mezhepler arasý çatýþma sona erecektir. Bize biçilen rolleri atýp kendimiz olabilirsek adaletin yeryüzüne egemen olmasý mümkün hale gelecektir. Hiç tereddüt etmeden, korkmadan gerekli sorularý sorun. Defanstan çýkýn, ileriye koþun. Her zaman arkanýzda olacaðýz." (sol) "HELVADAN PUT YAPMA ZÝHNÝYETÝ" Ýslam dinine ve onun kamusal alandaki görünümüne karþý husumet besleyenler yarýn yazacaklar biliyorum ama söylemek Yukarýdan Aþaðýya: 1-Alkollü bir içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek duruma gelmek (iki kelime). 2-Güzel kadýn. Ýçten olmayan davranýþlarla birini memnun etmeye çalýþma. 3-Bütün gök varlýklarýnýn içinde bulunduðu sonsuz boþluk, uzay. Büyük kardeþ, aðabey. Ýridyum'un kýsaltmasý. 4-Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. Parýltýsýný artýrmak için elmas taþlarýnýn altlarýna konan ince metal yaprak. 5-Ters okunuþu "Yiyecek, içecek ve erzakýn saklandýðý oda, ambar veya dolap". Ýþlenecek bir nesnede bulunmasý gereken ýsýnýn, nemin yeterli olmasý durumu. 6-Rütbesiz asker. Küçük teknelerin ve yatlarýn barýnabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrýlan deniz alaný, yat limaný. 7-Tek parçalý kadýn giyeceði. Bir iþin elden geldiðince iyi olmasýna çabalama, itina, ihtimam. 8-Lityum'un kýsaltmasý. Sona "E" konursa "Methetme" olur. 9-Söz, lakýrdý. Sarhoþ veya külhanbeyi baðýrmasý. 10-Dikkat etme, dikkatli davranma. Fazla bön, avanak. 11-Takýmla oynanan top oyunlarýnda topun sokulmasýna çalýþýlan yer. Yapý iþleri. "Senin sýfatýn her dilde ayný: Hýrsýz, katil Erdoðan!" Çeviri Gazetesi, Milli Eðitim Þurasý'nda alýnan Osmanlýca dersi kararýna tepki gösterdi. (Ýleri - Haber Merkezi) Çeviri Gazetesi, Antalya'da düzenlenen Milli Eðitim Þurasý'nda alýnan okullarda Osmanlýca'nýn zorunlu ders olma kararýna tepki gösterdi. Hazýrladýklarý görselde Osmanlýca yazýlara yer veren gazete, "Liselere zorunlu Osmanlýca dersi getirecekmiþsin. Fark etmez! Senin sýfatlarýn, eskisiyle yenisiyle her dilde ayný. Hýrsýz, Katil Erdoðan!" ifadesini kullandý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 9 Aralýk 2014 Salý 15 ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:483/2014) ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:486/2014) Biyoteknoloij Laboratuvarý 10 adet farklý cihaz alýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminatýn miktarý Ýhale Katýlýmcýsý tarafýndan, Devlet Ýhale Tüzüðü'nün 11(1). maddesindeki oranlar dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Teminat mektubunun bitiþ süresi en az 09 Þubat, 2015 tarihli olacaktýr. 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 24 Aralýk, 2014 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak 10 TL+KDV makbuz karþýlýðý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Lefkoþa adresinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý Resmi Kabz Memurluðu ve Mujayyitlik Dairesi Kompakt Arþiv Dolap Yapýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminatýn miktarý Ýhale Katýlýmcýsý tarafýndan, Devlet Ýhale Tüzüðü'nün 11(1). maddesindeki oranlar dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Teminat mektubunun bitiþ süresi en az 02 Þubat, 2015 tarihli olacaktýr. 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye'ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat'i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV'siz olacaktýr. Teklifler en geç 17 Aralýk, 2014 Çarþamba günü ö.e. saat 10.00'a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Ýhaleye teklif verecek istekliler idarece onaylý ihale dokümanlarýný Gelir ve Vergi Dairesi'ne yatýrýlacak 10 TL+KDV karþýlýðýnda Planlama ve Ýnþaat Dairesi Lefkoþa adresinden temin edeceklerdir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. KAYNAKÇI USTASI ARANIYOR Alayköy sanayisinde çalýþabilecek kaynak iþlerinden anlayan demirci ustasý aranýyor. maaþ dolgundur. Tel: MELÝ EMLAK Satýlýk yýllarý arasýnda üretim yapan fabrikanýn makine ve techizatý satýlýktýr. Üretim alaný: Tabii kauçuk- Latex ürünleri 1.Kauçuk mutfak eldiveni 2.Kauçuk iþçi eldiveni 3.Ameliyat ve muayene eldiveni 4. Balon 5. Kauçuk emzik (Biberon emziði) 6. Tabii kauçuk (Naturel Rubber) ve sentetik kauçuktan imal edilen yapýþtýrýcýlar (ayakkabý yapýþtýrýcýsý vs.) Not: Üretim için teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa verilecektir. Tel: Satýlýk Arazi Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Tel: SATILIK Bir taþla iki kuþ vurmak isteyenler için, hem mükemmel iþ aracý hem mükemmel aile arabasý 2006 model Honda Air Waive. Fiyat en iyi teklif. Tel: SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þefyönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3-Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: SATILIK Satýlýk þöminelik odun. 1 van 370 TL. Tel: / ÝHALE DUYURUSU DÜZELTÝLMESÝ TEKLÝF KABULÜ SIRA NO: 484/2014 Su Ýþleri Dairesi Müdürlüðü'ne ait 476/2014 sýra no'lu ve 24 Aralýk, 2014 Çarþamba günü kapanacak olan Paþaköy 28. Mekanize P. Tümeni þebeke yenileme ve düzenleme projesi yapýmý ile ilgili ihalenin müteahhitlerin katýlacaðý sýnýf karnesi aþaðýdaki þekilde düzeltilmiþtir. "Bu ihaleye teknik iþler sýnýf karnesi almýþ müteahhitler katýlabilir." Ýlgililere duyurulur. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý MALÝYE BAKANLIÐI

16 16 9 Aralýk 2014 Salý

17 9 Aralýk 2014 Salý 17

18 18 9 Aralýk 2014 Salý

19 19 9 Aralýk 2014 Salý HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: YENÝCAMÝ Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Çaðatay... (Serdarlý) Serhan...(Yenicami) Mehmet Göktaþ... (G.Birliði) Ertan... (Cihangir) Sabri... (B.Baðcýl) Kenan... (DTB) Ýbrahim... (B.Baðcýl) Esin...(Yenicami) Þenol... (G.Birliði) Yannick... (Cihangir) Kasým... (Lefke) K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G 1 Yenicami K. Kaymaklý Doðan T.B Lefke Gençler Birliði Mormenekþe Yeniboðaziçi Serdarlý B. Baðcýl Çetinkaya Maðusa T.G Cihangir Lapta Gönyeli 11 0 B M A Y P MEHMET SEZENER (DTB-MORMENEKÞE) KASIM TAÐMAN (LEFKE) MEHMETALÝ ÖZGÜRGÜN (CÝHANGÝR) Haftanýn Kareasý Gol Krallýðý Sabri... (B.Baðcýl) Kenan... (DTB) Yannick... (Cihangir) Kasým... (Lefke) 13 GOL: Kenneth (Yenicami) Kasým Taðman (Lefke) 10 GOL: Juvenal Uzor (Gençlerbirliði) 12. Hafta Programý: 13 Aralýk 2014, Cumartesi: K.Kaymaklý - G.Birliði, Lapta - Lefke, Mormenekþe - Yenicami, Serdarlý - B.Baðcýl. 14 Aralýk 2014, Pazar: Maðusa T.G. - Y.Boðaziçi, Gönyeli - Doðan T.B., Çetinkaya - Cihangir.

20 Antrenörler Zagreb yolcusu Kýbrýs Türk Futbol Antrenörleri Derneði, Avrupa Futbol Antrenörleri Birliði (AEFCA)'nýn düzenlediði ve bu yýl 9-12 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda Hýrvatistan'ýn Zagreb kentinde düzenlenecek olan 35. Avrupa Antrenörler Birliði Sempozyumuna katýlýyor. KTFAD, beþ kiþilik bir kafileyle Hýrvatistan'a gitti. Kafilede baþkan Süleyman Göktaþ'ýn yaný sýra, Mustafa Gencay, Cenk Berkalp, Göksel Öcal ve dýþ iliþkiler danýþmaný Birol Öztoycan yer alýyor. Yenicami-Kaymaklý derbisinde yaþanan gergin anlarda saha kenarý bayaðý karýþmýþtý Son 10 dakikanýn fotoðrafý K-Pet Süper Ligi'nde hafta sonu Atatürk Stadý'nda oynanan Yenicami-Küçük Kaymaklý derbi karþýlaþmasýnýn son 10 dakikasýnda saha içi ve yedek kulübelerinin önü panayýr gibiydi... Saha içinde hakem kararýna tepki koyup sahaya koþanlar, yedek kulübesindeki herkesin saha çizgisine yakýn olmasý, polisler, basýn mensuplarý gergin olan maçý hemen hemen yan sahanýn çizgisinde izlediler... (Haber ve fotoðraflar: Necati Özsoy) K-Pet Süper Ligi'nin 11. haftasýnda Atatürk Stadý'nda oynanan derbi karþýlaþmasýnýn son 10 dakikasýnda gerginlik müsabaka düzenini de bozmuþtu. Özellikle maçýn 75. dakikasýndan sonra orta hakem Fehim Dayý'nýn kararlarýna tepki koyan takýmýn yedek kulübesindekiler saha kenarýna kadar sürekli gittiler. Uzatma bölümüne yakýn yaþanan gerginliklerde ise saha içerisine kadar girildi. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun özellikle karþýlaþmanýn oynandýðý esnada foto muhabirlerinin bile saha kenarlarýnda durmalarýna yasak getirmesine titizlikle yaklaþýlýrken, yedek kulübelerinde yer alan futbolcuklar, malzemeciler, teknik heyetin sürekli olarak saha içine kadar gitmelerine çare bulamýyor. Dördüncü hakemin sürekli uyarmasýna raðmen kimse dikkate almýyor. Hatta zaman zaman hakemin karralarýndan sonra sahaya koþanlar bile oluyor. Ýþte Cumartesi günü Atatürk Stadý'nda oynanan derbi karþýlaþmasýnýn son 10 dakikasýnda saha kenarýnýn görüntüsü... Galatasaray Arsenal karþýsýna prestij için çýkacak Türk Telekom Arena'da bu akþam Arsenal'i aðýrlayacak Galatasaray, maç öncesi Avrupa kulvarýndaki iddialarýný yitirmiþ olarak sahaya çýkacak... Süper Lig'deki son 2 maçtaki performansalarýn Arsenal karþýsýnda da sergilemek istediklerini söyleyen Hamza Hamzaoðlu, "Sahaya kazanmak için çýkacaðýz. Gruptan çýkma þansýmýzýn olmamasý üzücü. Bizim için hem prestij hem de kendimize güven açýsýndan Arsenal maçý çok önemli. Rakibimizin Arsenal olduðunu biliyoruz; ama biz de Galatasaray'ýz. En iyisini ortaya koymak için çalýþacaðýz" dedi. Hamzaoðlu, Arsenal karþýsýnda son maçtaki diziliþle sahaya çýkacaklarýný söylerken, Chedjou'yu dinlendireceklerini kaydetti. Arsenal karþýsýna son maçtaki düzenle sahaya çýkacaklarýný dile getiren Hamza Hamzaoðlu, "Son antrenmanýmýzý yapacaðýz. Oradaki duruma göre son kararýmýzý vereceðiz düzeniyle sahaya çýkacaðýz. Chejou'nun küçük problemi var. Onu Konyaspor maçýna saklamayý uygun gördük. Savunmada Chedjou'nun yerine baþka bir ismi oynatacaðým. Sabri'nin yerinde Tarýk'ý, ortada Melo, Emre, solda Sneijder, saðda Bruma ile çýkacaðýz. Burak ile Umut'u önde kullanmayý planlýyorum... Eski futbolcularý baþýna bela oldu Kaymaklý'yý eski futbolcularý yýktý K-Pet Süper Ligi'nde þampiyonluk mücadelesi veren Küçükkaymaklý'nýn eski futbolcularýndan gelen baþýna gelenler, baþka bir takýmýn baþýna gelmedi. 8'inci haftada eski futbolcusu Sabri Selden'in 42'nci dakikada attýðý tek gol ile rakibi Bostancý Baðcýl'a 1-0 maðlup olan Küçük Kaymaklý, ayni zamanda sezonun ilk maðlubiyetini de almýþ oldu. 11'inci haftada ise, yine eski futbolcusu Esin Sonay'ýn 24'üncü dakikada attýðý gol ile lider Yenicami Aðdelen Kulübü'ne 1-0 maðlup olan yeþil siyahlý ekip, liderin 6 puan gerisine düþtü. Bu sezon oynadýðý 11 haftada sadece 2 maðlubiyeti olan Küçük Kaymaklý'nýn bu iki maðlubiyetin ikisini de eski futbolcularýnýn ayaðýndan gelen tek golle olmasý kadar; 11 haftada 4'er golü olan Sabri Selden ve Esin Sonay'ýn birer golünü eski takýmlarýna atmýþ olmalarý da dikkat çekici oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

İstanbul 13. Müebbet çıktı

İstanbul 13. Müebbet çıktı 19 MART 2013 www.reisgida.com.tr Müebbet çıktı ERGENEKON davasında Savcı Pekgüzel, mütalaasını mahkemeye sundu. İlker Başbuğ dahil 64 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İstanbul 13. Ağır Ceza

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı