IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN"

Transkript

1 IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta eğitimi verilen tüm derslerin Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri iģaretlenmiģse o soru yanlıģ cevaplanmıģ sayılacaktır. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı iģaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlıģ cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı iģaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmıģ olan yere iģaretlemeyi unutmayınız.

2 Bu testte 100 soru vardır. IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 1) ''Misak-ı Milli'' hangi tarihte kabul edilmiģtir? a) 10 Ocak 1920 b) 12 Kasım 1919 c) 25 Ekim 1920 d) 28 Ocak ) AĢağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz'de bir Rum devleti kurmak için faaliyet göstermiģtir? a) TaĢnak ve Hınçak b) Alyans Ġsrailit c) Trabzon Müdafaa-ı Hukuk d) Pontus Rum 3) Osmanlı devleti, I. Dünya SavaĢı nda aģağıdaki cephelerden hangisinde savaģmamıģtır? a) Galiçya Cephesi b) Suriye Cephesi c) Sudan Cephesi d) Kanal Cephesi 4) Hatay'ın Anavatana katılıģ yılı aģağıdakilerden hangisidir? a) 1939 b) 1938 c) 1935 d) ) AĢağıdakilerden hangisiyle milli teģkilatlar tek çatı altında toplanmıģtır? a) Amasya Genelgesi b) Sivas Kongresi c) Erzurum Kongresi d) TBMM nin Açılması 6) AĢağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı'nda halledilememiģtir? a) Hatay Sorunu b) Kapitülasyonlar c) Doğu Trakya Sorunu d) Yunan Sınırı 7) Laik düzene geçiģte aģağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıģtır?? a) Saltanatın kaldırılması b) Halifeliğin kaldırılması c) Kılık kıyafet inkılabı d) Uluslararası ölçülerin kabulü 8) TBMM Hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk itilaf Devleti aģağıdakilerden hangisidir? a) Ġngiltere b) Rusya c) Fransa d) Ġtalya 9) AĢağıdakilerden hangisi Atatürk ün altı ilkesinden biri değildir? a) Milliyetçilik b) Cumhuriyetçilik c) MeĢrutiyetçilik d) Laiklik 10) 1925 yılında Atatürk ün Ģapka ile halkı selamladığı Ģehir aģağıdakilerden hangisidir? a) Rize b) EskiĢehir c) Kastamonu d) Ordu IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 2

3 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 11) Milli Mücadele sırasında yapılan hangi antlaģma ile güney sınırımız belirlenmiģtir? a) Ankara AntlaĢması b) Kars AntlaĢması c) Moskova AntlaĢması d) Gümrü AntlaĢması 12) AĢağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son padiģahıdır? a) Vahdettin b) Abdülmecit c) Kanuni Sultan Süleyman d) Yavuz Sultan Selim 13) Kadınlarımız milletvekili olma hakkını ne zaman elde etmiģtir? a) 1930 b) 1934 c) 1919 d) ) Bir devletin demokratik olması için aģağıdakilerden hangisi gerekmez? a) Serbest seçim ve temsil ilkesi b) Yasalar önünde eģitlik ilkesi c) KiĢinin devlete karģı temel hak ve hürriyetlerinin korunması ilkesi d) Parlamenter rejimin benimsenmesi ilkesi 15) CumhurbaĢkanının sorumsuzluğu ne demektir? a) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural olarak siyasi sorumsuzluktur. b) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural olarak cezai sorumsuzluktur. c) Sadece eylem ve iģlemleri ile ilgili ve kural olarak mutlak sorumsuzluktur. d) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural olarak hukuki sorumsuzluktur. 16) AĢağıdakilerden hangisi DanıĢtay ın görevlerinden değildir? a) Ġdari davaları görmek b) Kanunların yürürlüğünü durdurmak c) Tüzük tasarılarını incelemek d) Ġdari uyuģmazlıkları çözmek 17) AĢağıdakilerden hangisi Anayasa'nın suç ve cezalara iliģkin getirdiği ilkelerden değildir? a) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. b) Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. c) Ceza sorumluğu Ģahsidir. d) Hiçbiri 18) Devletin temel organları, millete ait egemenliği hangi esaslara göre kullanabilir? a) Anayasa'nın koyduğu kurallara göre b) Türkiye Büyük Millet Meclisinin koyduğu yasalara göre c) Kanunların koyduğu esaslara göre d) Yasama, yürütme ve yargının belirlediği esaslara göre 19) Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlanmasından itibaren kaç ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluģturmak zorundadır? a) 4 Ay içinde b) 3 Ay içinde c) 8 Ay içinde d) 6 Ay içinde 20) AĢağıdakilerden hangisi Mecliste sürekli bulunan komisyonlardan biri değildir? a) Mülkiyet Hakkı Komisyonu b) Dilekçe Komisyonu c) Çevre Komisyonu d) Adalet Komisyonu 21) AĢağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taģra kuruluģu niteliğindeki bölge yönetimi kapsamında değildir? a) Bölge müdürlükleri b) GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi TeĢkilatı c) Türkiye Barolar Birliği d) Kalkınma Ajansları IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 3

4 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 22) AĢağıdakilerden hangisi, Anayasa'da bir yerel yönetim kuruluģu olarak yer almaz? a) Ġl Özel Ġdareleri b) Siyasi parti il ve ilçe kuruluģları c) Belediyeler d) Köyler 28) Üç defa baģarı belgesi alan memurlara aģağıdaki belgelerden hangisi verilir? a) Takdirname b) Üstün baģarı belgesi c) TeĢvik d) Ġkramiye 23) AĢağıdakilerden hangisi üniversite organları arasında yer almaz? a) Rektör b) Senato c) Üniversite Yönetim Kurulu d) Yükseköğretim Kurulu 24) Bir derneğin, kamuya yararlı dernek olup olmadığı nasıl tespit edilir? a) Anayasa ile b) Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan idari kararla c) CumhurbaĢkanı kararnamesi ile d) ĠçiĢleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 25) AĢağıdakilerden hangisi Anayasa'da sayılan yüksek mahkemelerden birisi değildir? a) Anayasa Mahkemesi b) Yargıtay c) DanıĢtay d) SayıĢtay 29) Memurlara, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, (uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük hakları korunarak en çok kaç aya kadar izin verilebilir? a) 10 ay b) 12 ay c) 18 ay d) 24 ay 30) AĢağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir? a) Uygulamayı Ġsteme b) Güvenlik c) Grev d) Ġzin 31) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına baģvurmak zorundadırlar?? a) 20 b) 25 c) 30 d) 35 26) AĢağıdaki birimlerden hangisi köy yönetimi içerisinde yer almaz? a) Muhtar b) Köy Derneği c) Ġhtiyar Heyeti d) Köy Encümeni 27) AĢağıdakilerden hangisi bakanlık taģra teģkilatı kuruluģları arasında yer almaz? a) Ġl valisine bağlı il kuruluģları b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluģları c) Ġl valisine bağlı il özel idareleri d) Doğrudan merkeze bağlı taģra kuruluģları 32) Bir memurun iģ arkadaģlarına söz veya hareketle sataģması halinde memur hakkında aģağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? a) Aylıktan Kesme b) Kınama c) Uyarma d) Hiçbiri 33) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır? a) 5 Mayıs-5 Eylül b) 10 Mayıs- 10 Eylül c) 15 Mayıs-15 Eylül d) 20 Mayıs-20 Eylül IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 4

5 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 34) Devlet memurlarına kimler üstün baģarı belgesi ödülünü verebilir? a) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar b) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar c) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler d) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler 35) Bir göreve atanan Devlet Memurlarından, yasal süre içinde görevine baģlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar atanamazlar? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 36) AĢağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir? a) Emniyet hizmetleri tazminatı b) Denetim tazminatı c) Mali sorumluluk tazminatı d) Özel hizmet tazminatı 37) AĢağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur? a) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanamaz. b) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar hazırlayıcı eğitim uygulanamaz. c) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar disiplin cezası uygulanamaz. d) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar görevlerine son verilemez. 38) Devlet memurları aģağıdaki rozetlerden hangisini taģıyamaz? a) Görev yaptığı yer içi çıkarılan rozetler b) Mezun olduğu okulların rozetleri c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler d) Siyasi parti rozeti 39) Kanunda belirtilen Ģartlarda merkezdeki memurlara baģarı belgesi vermeye kim yetkilidir? a) MüsteĢar b) Bakan Yardımcısı c) Bağlı veya ilgili Bakan d) BaĢbakan 40) AĢağıdakilerden hangisi, memurun amirine karģı doğru hitap Ģekillerden biridir? a) Sayın Müdürüm b) Değerli Müdürüm c) Değerli Amirim d) Sayın Beyefendi 41) AĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi için idari yoldan itiraz edilebilir? a) Kademe ilerlemesinin durdurma cezası b) Kınama cezası c) Aylıktan kesme cezası d) Devlet memurluğundan çıkarma cezası 42) Yüzyıllar süren yaģantı birikiminin ürünü olan ve nesilden nesile aktırılan örf ve adetlere ne ad verilir? a) Görgü Kuralları b) Hukuk Kuralları c) Protokol Kuralları d) Gelenek ve Görenekler 43) AĢağıdakilerden hangisi bireyler arasında iletiģim kopukluğuna neden olan hususlarındandır? a) Toplumların birbiriyle savaģması b) Bireylerin birbirine küsmesi veya kavga etmesi c) Bireylerin amaçlarından vazgeçmesi d) Hepsi 44) AĢağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz? a) Aylık b) Ölüm Yardımı c) Fazla ÇalıĢma Ücreti d) Vekalet Ücreti IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 5

6 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 45) Resmi yazıların baģlıkları ile ilgili aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) Ġlk satıra T.C. kısaltması yazılır. b) Ġkinci satıra kurum ve kuruluģun adı büyük harflerle yazılır. c) Üçüncü satıra ana kuruluģun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır d) BaĢlıkta yer alan bilgiler dört satırı geçemez. 46) Kayıt kaģeleri evrakların hangi yüzüne basılır? a) Yalnız ön yüzüne b) Hem ön hem arka yüzüne c) Arka yüzüne d) Yalnız ön sol köģesine 47) Kamu kurum ve kuruluģları arasında kaç çeģit yazılı iletiģim yapılır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 48) ''Resmi yazılarda evrak kayıt numarası...aldığı numaradır'' Bu cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Yazıyı yazanın ve/veya bilgisayar iģletmeninin b) Yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde c) Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğünde d) Kurumun arģiv biriminde 50) AĢağıdaki resmi yazı baģlıklarından hangisi doğrudur? a) T.C. BaĢbakanlık DEVLET PERSONEL BAġKANLIĞI b) T.C. BAġBAKANLIK Devlet Personel BaĢkanlığı c) T.C. BAġBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAġKANLIĞI d) T.C. BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı 51) Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren damga kâğıdın neresine vurulur? a) Üst ve alt ortasına b) Üstüne c) Altına d) Üst sol, alt sağ köģeye 52) Sayı: A B C Standart Dosya Planına göre hazırlanmıģ resmi bir yazının ''SAYI'' bölümünde yukarıda ''B'' olarak adlandırılmıģ rakam grubu aģağıdakilerden hangisini ifade eder? 49) Resmi yazılan yazılarda ''Sayın'' kelimesinden sonra gelen ad, soyad ve unvan nasıl yazılır? a) Ad ve unvan küçük, soyad büyük harflerle yazılır. b) Ad ve soyad küçük, unvan büyük harfle yazılır. c) Ad ve unvan büyük, soyad küçük harflerle yazılır. d) Ad, soyad ve unvan büyük harflerle yazılır. a) HaberleĢme Kodu b) Dosya Numarası c) Evrak Kayıt Numarası d) Posta Kodu IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 6

7 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM gerekli teknik bilgiler verilmelidir. 53) Alfabetik dosyalama sistemi için aģağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? a) Aranılan belgeyi direkt ve kolayca bulmak mümkündür. b) YanlıĢ dosyalama ve hata yapılma olasılığı en az düzeydedir. c) Sistem son derece basit ve güvenilirdir. d) Hepsi 54) Bir taģınırın, devletin taģınır malı sayılmasının ölçütü nedir? a) Devletin taģınır malı olması b) TaĢınırın devlete veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarından birine ait olması c) TaĢınırın hizmet malı olması d) Devlete ait taģınırdan ücretsiz yararlanılması 55) ''ĠĢyerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve...kullanılmamalıdır. Yukarıdaki cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Kömür sobası b) Elektrikli ısıtma cihazları c) Doğalgazlı ısıtıcılar d) Mazotlu ısıtıcılar 56) ''Fax cihazları fotokopi amacıyla ya da...için kullanılmamalıdır.'' Yukarıdaki cümleden boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) resmi iģler b) kurumun amaçları c) diğer kurumların iģleri d) özel amaçlar 57) AĢağıdakilerden hangisi araç kullanımına iliģkin tasarruf tedbirlerinden değildir? a) 12 kilometreden yakın yerler için resmi araçlar kullanılmamalıdır. b) Hizmet araçları için en uygun güzergah seçilmelidir. c) Resmi araçların özel amaçlarla kullanımı önlenmelidir. d) TaĢıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları konusunda araç sürücülerine 58) AĢağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf tedbirlerinden değildir? a) Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dıģında kullanılmamalıdır. b) Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir. c) Tahsis edilen gereksiz ödeneklerden kullanılamayanların ilgili mali içinde harcanılması yönünde çaba gösterilmelidir. d) Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli Ģekilde kullanılması esas alınmalıdır. 59) AĢağıdakilerden hangisi halk iliģkilerin amaçları arasında sayılmaz? a) Hizmetlerin verimliliğini artırma b) Halk ile yönetim arasında iģ birliği sağlama. c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama. d) Halkın yönetimi eleģtirmemesini sağlama. 60) AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkileri tanımlar? a) Halkla iliģkiler iki yönlü iletiģime dayalıdır. b) Halkla iliģkiler basınla iliģkileri anlatır. c) Halkla iliģkiler sadece bir yetenek iģidir. d) Halkla iliģkiler bilimsel bir nitelik taģımaz. 61) AĢağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıģtır? a) Yönetimin halkla iliģkilere bakıģ açısı, halkla iliģkilerin baģarısı açısında önemlidir. b) BaĢarılı bir uygulama için basınla iyi iliģki kurulması yeterlidir. c) Halkla iliģkilerin yönetim iģlevi oluģu, kuruluģ ile halkla iliģkileri bütünleģtirme açısında önemlidir. d) Halkla iliģkiler süreci, iç içe geçen ve birbirini etkileyen aģamaları içerir. 62) KuruluĢun, amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinmesi ile bütünleģmesi, halkla iliģkilerin hangi yönünü tanımlamaktadır? a) Kavramsal Yön b) Amaçsal Yön c) Çevresel Yön d) ĠĢlevsel Yön IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 7

8 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 63) Halkla iliģkilerde mutlaka uyulması gereken kaç ilke vardır? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 64) AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkiler sürecinin aģamaları arasında değildir? a) AraĢtırma b) Politika c) Planlama d) Değerlendirme 65) AĢağıdakilerden hangisi, sosyal ve kültürel etkinlikler arasında yer almaz? a) YarıĢmalar b) Eğitim c) Gazeteler d) Geziler 66) Yetkili bulunmayan kiģilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dıģ iliģkilerini tehlikeye düģürebilecek her türlü bilgi ve belgelere.. denir. Bu cümlede, boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Gizli b) Ulusal Bilgi c) Devlet Sırrı d) Kripto 67) AĢağıdaki seçeneklerden hangisi, gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir? a) Tercümeler, basılı kâğıtlar b) Telefon, telsiz-telefon görüģmeleri c) Fotoğraf filmleri ve mikrofilmler d) Hepsi 68) AĢağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi değildir? a) Çok gizli b) Kripto c) KiĢiye özel d) Gizli 69) AĢağıdakilerden hangisi KRĠPTO nun tanımıdır? a) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin, özellikle haberleģme kanallarından gönderilmesi sırasında yetkisiz kiģiler tarafından elde edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karģı alınan tüm tedbirleri ifade eder. b) Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriģ iznini sağlayan belgeyi ifade eder. c) Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını ifade eder. d) Birbirleri ile haberleģen iki tarafın, haberleģmesi esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri ifade eder. 70) ''Gizli dereceli evrak...muhafaza edilir.'' Bu cümlede, boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Çelik dolaplarda b) Dosya içinde c) Uygun yerde d) Çekmecelerde 71) I-Diploma Kağıtları II- Fotoğraf Filmleri III- Mikrofilmler IV- Ses Bantları Yukarıdakilerden hangileri gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdedir? a) I, II, III, IV b) I, III, IV c) I, III d) I, II 72) Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dıģ ve iç tehditlere karģı korunması ve kollanması, aģağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Milli Güç b) Milli Güvenlik c) Seferberlik d) Milli Bütünlük IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 8

9 73) Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla toplanır? IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 78) AĢağıdaki hallerde hangisi seferberlik ilanını gerektirmez? a) 15 Günde Bir b) Ayda Bir c) Gerektiğinde d) Ġki Ayda Bir 74) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aģağıdaki makamlardan hangisine bağlı bir teģkilattır? a) DıĢiĢleri Bakanlığına b) CumhurbaĢkanlığına c) BaĢbakana d) BaĢbakan Yardımcısına 75) AĢağıdakilerden hangisi devletlerin kendi milli güvenlik sistemlerini oluģtururken dikkate aldıkları hususlardan değildir? a) Coğrafya b) Jeopolitik Konum c) Anayasal Düzen d) Ekonomik Durum 76) Milli Güvenlik Kurulunun temelini teģkil eden Yüksek Müdafaa Meclisi hangi tarihte kurulmuģtur? a) 1933 b) 1949 c) 1961 d) ) Jeostrateji nedir? a) Stratejinin coğrafyanın isteklerine göre düzenlemesini sağlayan bilim dalıdır. b) Stratejinin ekonominin isteklerine göre düzenlemesini sağlayan bilim dalıdır. c) Stratejinin teknolojinin isteklerine göre düzenlemesini sağlayan bilim dalıdır. d) Stratejinin demografinin isteklerine göre düzenlemesini sağlayan birin dalıdır. a) SavaĢı gerektirecek bir durumun baģ göstermesi. b) Ayaklanma olması ya da vatan veya Cumhuriyet'e karģı kuvvetli ve eylemli bir kalkıģmanın olması. c) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıģtan tehlikeye düģüren davranıģların ortaya çıkması. d) KomĢu ülkelerden Türkiye'ye çok sayıda sığınmacı akını olması. 79) Ġnsanların anlamlı mesajları değiģ tokuģ etmeleri için sistemle aģina olmalarına olanak verecek Ģekilde düzenlenmiģ göstergeler sistemine ne ad verilir? a) Sinyal b) Kanal c) Kod d) Geribildirim 80) AĢağıdakilerden hangisi kiģiler arası iletiģimin özelliği değildir? a) Kendiliğinden ve teklifsiz olarak gerçekleģir. b) Tarafların gönderici ve alıcı rolleri kolayca değiģebilir. c) Tek yönlüdür. d) Genellikle iki kiģi arasında gerçekleģir. 81) ToplumsallaĢma sürecinin ilk dönemlerinde bireyin içinde bulunduğu gruplara ne ad verilir? a) Doğal Grup b) KazanılmıĢ Grup c) Ġkincil Grup d) Referans Grup 82) Latin alfabesinin temeli, hangi alfabeye dayanmaktadır? a) Mısır Alfabesi b) Fenike Alfabesi c) Sümer Alfabesi d) Babil Alfabesi IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 9

10 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 83) Türkiye'de ilk radyo yayınları hangi kurum tarafından yapılmıģtır? a) Telsiz Telefon Türk Anonim ġirketi b) PTT c) Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü d) TRT 84) AĢağıdaki cümlelerde hangisinde kesme iģaretinin (') kullanılmasında kaynaklanan bir yazım yanlıģı bulunmaktadır? a) Maliye Bakanlığı'nın çalıģmaları devam ediyor. b) Ġstanbul'a gidecek misin? c) Almanya'yı görmek isterdim. d) Resmi YazıĢmalar Yönetmeliği 2 Aralık 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 85) AĢağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlıģı yoktur? a) Ali'de eve geldi. b) Nimet'te arkadaģı AyĢe'ye gitti. c) Portakal'da alacak. d) Evde oturacak. 86) AĢağıdaki ifadelerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değiģir? a) Bu sabah, okula gitti. b) Küçük, evin önünde bekliyordu. c) ġu çiçekleri, suladı. d) Bu küçük kızı, son görüģümdü. 87) AĢağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlıģı yapılmıģtır? a) 4'üncü masa b) 2'nci sınıf c) 3'üncü defter d) 5'nci sokak 88) AĢağıdaki fiillerden hangisini birleģik yazmak gerekir? a) Hasta olmak b) Arz etmek 89) AĢağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? a) Sizin nasıl çalıģtığınızı hiç bilmez miyim? b) Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız? c) Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz? d) Bu kitabı okumaz mısın? 90) ''Burası önceleri benim yerimdi, evimdi, yurdumdu. Her adımda bir tanıdık yüz bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine döker, umutlarıma burada gülerdim. ġimdi hani o eski canlılık, hani o eski coģku, umut? Hani o esi tanıģ yüzler?'' Bu parçada en belirgin duygu aģağıdakilerden hangisidir? a) Öfke b) Ġmrenme c) PiĢmanlık d) Özlem 91) I- onların arasında süzülen ıģık II-her sabah pencereler buz tutar III-bazen bütün gün hiç değiģmezdi IV- donuk camlarda süzülür gibi V-beyazımtırak bir renk alır Yukarıdaki grupların anlamlı ve kurallı bir cümle oluģturan en uygun diziliģi aģağıdakilerden hangisidir? a) II-I-V-III-IV b) II-I-IV-V-III c) IV-II-I-III-V d) III-II-V-IV-I c) Men etmek d) Rica etmek IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 10

11 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 92) ''Türkçe kelime köklerinde aynı iki ünsüz yan yana gelmez.'' Yukarıdaki kurala aykırı Türkçe kökenli kelime aģağıdakilerden hangisidir? a) Hassas b) Battaniye c) Anne d) Millet 93) AĢağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmıģtır? 97) AĢağıdakilerden hangisi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin görevlerinden değildir? a) Üye devletlerle sürekli diyalog kurmak. b) Küresel düzeyde insan hakları için ortaklık oluģturmak. c) BM'nin insan hakları alanındaki tüm programlarını eģgüdümlemek ve etkisini geliģtirmek. d) BM'nin üye sayısını artırmak. a) Yeni bir ad verdiler Hasan'a: Karaca. b) Karaca, yaģlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı,ak sakallıydı. c) Dört yanı ormandı: KuĢlar ötüyor, çiçekler kokuyordu. d) Halis bir Ģiir fena okunabilir: lakin sahte bir Ģiir iyi okunamaz. 94) AĢağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin yazımı yanlıģtır? a) Ben bunları karıģ karıģ bilirim. b) Aradan aģağı yukarı on yıl geçti. c) Yeni deniz altılar alınacakmıģ. d) Olay örtbas edildi. 95) ''Temel Haklar'' kavramı Türkiye'de ilk kez hangi anayasada yer almıģtır? a) 1924 Anayasası b) 1876 Anayasası c) 1982 Anayasası d) 1961 Anayasası 96) AĢağıdakilerden hangisi Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ile ilgili değildir? a) 1960'da kabul edilmiģtir. b) Bireyleri hak öznesi olarak görür. 98) Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ülkemizde kaç yılında onaylanmıģtır? a) 1973 b) 1954 c) 1965 d) ) AĢağıdaki haklardan hangisi Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer almaktadır? a) Uyrukluk hakkı b) Sendika hakkı c) Eğitim hakkı d) Hepsi 100) Üçüncü kuģak insan hakları aģağıdaki hak grup/gruplarından hangisine karģılık gelmektedir? a) BarıĢ hakkı, geliģme hakkı b) Çevre hakkı, hayvan hakları c) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar d) a ve b c) Koruma mekanizmalarının yargısal niteliği ile de ilgilenir. d) Ġnsan haklarını sadece içeriği yönünden incelemez. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 11

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

4. Hükümet harcamalarındaki bir azalış. 1. Genişleyici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine sebep olur? aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

4. Hükümet harcamalarındaki bir azalış. 1. Genişleyici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine sebep olur? aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 1. Genişleyici maliye politikası aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A) Faiz oranlarının yükselmesine, ulusal paranın değerlenmesine ve net ihracatın azalmasına B) Faiz oranlarının yükselmesine, ulusal

Detaylı

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETELĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETELĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETELĠĞĠ DOSYA OLUġTURMA II 346SBI032 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE

KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE KAMU GÖREVLĠLERĠ YASA TASARISI GENEL GEREKCE 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değiģikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaģan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2014/12-1 (117) Karar Tarihi : 03/12/2014 Karar No : 2014/12-1 (117) Belediye Meclisi 03/12/2014 ÇarĢamba günü saat 14.00 de Belediye BaĢkanı ġevket CAN BaĢkanlığında, 2014 Yılı Onikinci BirleĢimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu

Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu 1 2 SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu YÖNETİM BİLİMİ F.TAYLOR DERS NOTLARI 3 ÖNSÖZ Değerli öğrencilerim; ÇağdaĢ bilimler arasında yer alan Yönetim Biliminin uzun bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

ĠZCĠLĠK UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU

ĠZCĠLĠK UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve Ġzcilik Dairesi BaĢkanlığı ĠZCĠLĠK UYGULAMA ESASLARI KILAVUZU NOT: Yönergeler 28 Mart 2011 tarih ve 545 Sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP

YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 124 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 YEREL YÖNETİMLER 4.GRUP TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi.

ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi. Esas Sayısı: 1985/11 Karar Sayısı: 1986/29 Karar Günü : 11.12.1986 ĠPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 üyesi. ĠPTAL DAVASININ KONUSU : 9.5.1986 günlü, 18749 Sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ

TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ TÜRKĠYE DĠYANET VE VAKIF GÖREVLĠLERĠ SENDĠKASI ANA TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDĠKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZĠ VE ADRESĠ Sendikanın adı: Madde 1:- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ Hüseyin Murat IġIK GĠRĠġ Gündelik hayatımızın neredeyse tamamı karar vermek le geçer. Çünkü gündelik hayat pratiklerimizin tamamı, esas itibariyle insan zihninde baģlayıp

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAMUDA SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ HAZIRLIKLARI (TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL SEFERBERLİK

Detaylı