IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN"

Transkript

1 IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM (ORTAÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta eğitimi verilen tüm derslerin Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri iģaretlenmiģse o soru yanlıģ cevaplanmıģ sayılacaktır. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı iģaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlıģ cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı iģaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmıģ olan yere iģaretlemeyi unutmayınız.

2 Bu testte 100 soru vardır. IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 1) ''Misak-ı Milli'' hangi tarihte kabul edilmiģtir? a) 10 Ocak 1920 b) 12 Kasım 1919 c) 25 Ekim 1920 d) 28 Ocak ) AĢağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz'de bir Rum devleti kurmak için faaliyet göstermiģtir? a) TaĢnak ve Hınçak b) Alyans Ġsrailit c) Trabzon Müdafaa-ı Hukuk d) Pontus Rum 3) Osmanlı devleti, I. Dünya SavaĢı nda aģağıdaki cephelerden hangisinde savaģmamıģtır? a) Galiçya Cephesi b) Suriye Cephesi c) Sudan Cephesi d) Kanal Cephesi 4) Hatay'ın Anavatana katılıģ yılı aģağıdakilerden hangisidir? a) 1939 b) 1938 c) 1935 d) ) AĢağıdakilerden hangisiyle milli teģkilatlar tek çatı altında toplanmıģtır? a) Amasya Genelgesi b) Sivas Kongresi c) Erzurum Kongresi d) TBMM nin Açılması 6) AĢağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı'nda halledilememiģtir? a) Hatay Sorunu b) Kapitülasyonlar c) Doğu Trakya Sorunu d) Yunan Sınırı 7) Laik düzene geçiģte aģağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıģtır?? a) Saltanatın kaldırılması b) Halifeliğin kaldırılması c) Kılık kıyafet inkılabı d) Uluslararası ölçülerin kabulü 8) TBMM Hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk itilaf Devleti aģağıdakilerden hangisidir? a) Ġngiltere b) Rusya c) Fransa d) Ġtalya 9) AĢağıdakilerden hangisi Atatürk ün altı ilkesinden biri değildir? a) Milliyetçilik b) Cumhuriyetçilik c) MeĢrutiyetçilik d) Laiklik 10) 1925 yılında Atatürk ün Ģapka ile halkı selamladığı Ģehir aģağıdakilerden hangisidir? a) Rize b) EskiĢehir c) Kastamonu d) Ordu IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 2

3 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 11) Milli Mücadele sırasında yapılan hangi antlaģma ile güney sınırımız belirlenmiģtir? a) Ankara AntlaĢması b) Kars AntlaĢması c) Moskova AntlaĢması d) Gümrü AntlaĢması 12) AĢağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son padiģahıdır? a) Vahdettin b) Abdülmecit c) Kanuni Sultan Süleyman d) Yavuz Sultan Selim 13) Kadınlarımız milletvekili olma hakkını ne zaman elde etmiģtir? a) 1930 b) 1934 c) 1919 d) ) Bir devletin demokratik olması için aģağıdakilerden hangisi gerekmez? a) Serbest seçim ve temsil ilkesi b) Yasalar önünde eģitlik ilkesi c) KiĢinin devlete karģı temel hak ve hürriyetlerinin korunması ilkesi d) Parlamenter rejimin benimsenmesi ilkesi 15) CumhurbaĢkanının sorumsuzluğu ne demektir? a) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural olarak siyasi sorumsuzluktur. b) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural olarak cezai sorumsuzluktur. c) Sadece eylem ve iģlemleri ile ilgili ve kural olarak mutlak sorumsuzluktur. d) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural olarak hukuki sorumsuzluktur. 16) AĢağıdakilerden hangisi DanıĢtay ın görevlerinden değildir? a) Ġdari davaları görmek b) Kanunların yürürlüğünü durdurmak c) Tüzük tasarılarını incelemek d) Ġdari uyuģmazlıkları çözmek 17) AĢağıdakilerden hangisi Anayasa'nın suç ve cezalara iliģkin getirdiği ilkelerden değildir? a) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. b) Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. c) Ceza sorumluğu Ģahsidir. d) Hiçbiri 18) Devletin temel organları, millete ait egemenliği hangi esaslara göre kullanabilir? a) Anayasa'nın koyduğu kurallara göre b) Türkiye Büyük Millet Meclisinin koyduğu yasalara göre c) Kanunların koyduğu esaslara göre d) Yasama, yürütme ve yargının belirlediği esaslara göre 19) Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlanmasından itibaren kaç ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluģturmak zorundadır? a) 4 Ay içinde b) 3 Ay içinde c) 8 Ay içinde d) 6 Ay içinde 20) AĢağıdakilerden hangisi Mecliste sürekli bulunan komisyonlardan biri değildir? a) Mülkiyet Hakkı Komisyonu b) Dilekçe Komisyonu c) Çevre Komisyonu d) Adalet Komisyonu 21) AĢağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taģra kuruluģu niteliğindeki bölge yönetimi kapsamında değildir? a) Bölge müdürlükleri b) GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi TeĢkilatı c) Türkiye Barolar Birliği d) Kalkınma Ajansları IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 3

4 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 22) AĢağıdakilerden hangisi, Anayasa'da bir yerel yönetim kuruluģu olarak yer almaz? a) Ġl Özel Ġdareleri b) Siyasi parti il ve ilçe kuruluģları c) Belediyeler d) Köyler 28) Üç defa baģarı belgesi alan memurlara aģağıdaki belgelerden hangisi verilir? a) Takdirname b) Üstün baģarı belgesi c) TeĢvik d) Ġkramiye 23) AĢağıdakilerden hangisi üniversite organları arasında yer almaz? a) Rektör b) Senato c) Üniversite Yönetim Kurulu d) Yükseköğretim Kurulu 24) Bir derneğin, kamuya yararlı dernek olup olmadığı nasıl tespit edilir? a) Anayasa ile b) Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan idari kararla c) CumhurbaĢkanı kararnamesi ile d) ĠçiĢleri Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla 25) AĢağıdakilerden hangisi Anayasa'da sayılan yüksek mahkemelerden birisi değildir? a) Anayasa Mahkemesi b) Yargıtay c) DanıĢtay d) SayıĢtay 29) Memurlara, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, (uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük hakları korunarak en çok kaç aya kadar izin verilebilir? a) 10 ay b) 12 ay c) 18 ay d) 24 ay 30) AĢağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir? a) Uygulamayı Ġsteme b) Güvenlik c) Grev d) Ġzin 31) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına baģvurmak zorundadırlar?? a) 20 b) 25 c) 30 d) 35 26) AĢağıdaki birimlerden hangisi köy yönetimi içerisinde yer almaz? a) Muhtar b) Köy Derneği c) Ġhtiyar Heyeti d) Köy Encümeni 27) AĢağıdakilerden hangisi bakanlık taģra teģkilatı kuruluģları arasında yer almaz? a) Ġl valisine bağlı il kuruluģları b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluģları c) Ġl valisine bağlı il özel idareleri d) Doğrudan merkeze bağlı taģra kuruluģları 32) Bir memurun iģ arkadaģlarına söz veya hareketle sataģması halinde memur hakkında aģağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır? a) Aylıktan Kesme b) Kınama c) Uyarma d) Hiçbiri 33) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler arasında uygulanır? a) 5 Mayıs-5 Eylül b) 10 Mayıs- 10 Eylül c) 15 Mayıs-15 Eylül d) 20 Mayıs-20 Eylül IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 4

5 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 34) Devlet memurlarına kimler üstün baģarı belgesi ödülünü verebilir? a) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar b) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar c) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler d) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler 35) Bir göreve atanan Devlet Memurlarından, yasal süre içinde görevine baģlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar atanamazlar? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 36) AĢağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir? a) Emniyet hizmetleri tazminatı b) Denetim tazminatı c) Mali sorumluluk tazminatı d) Özel hizmet tazminatı 37) AĢağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur? a) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanamaz. b) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar hazırlayıcı eğitim uygulanamaz. c) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar disiplin cezası uygulanamaz. d) Aday memurlara, asaletleri tasdik edinceye kadar görevlerine son verilemez. 38) Devlet memurları aģağıdaki rozetlerden hangisini taģıyamaz? a) Görev yaptığı yer içi çıkarılan rozetler b) Mezun olduğu okulların rozetleri c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler d) Siyasi parti rozeti 39) Kanunda belirtilen Ģartlarda merkezdeki memurlara baģarı belgesi vermeye kim yetkilidir? a) MüsteĢar b) Bakan Yardımcısı c) Bağlı veya ilgili Bakan d) BaĢbakan 40) AĢağıdakilerden hangisi, memurun amirine karģı doğru hitap Ģekillerden biridir? a) Sayın Müdürüm b) Değerli Müdürüm c) Değerli Amirim d) Sayın Beyefendi 41) AĢağıdaki disiplin cezalarından hangisi için idari yoldan itiraz edilebilir? a) Kademe ilerlemesinin durdurma cezası b) Kınama cezası c) Aylıktan kesme cezası d) Devlet memurluğundan çıkarma cezası 42) Yüzyıllar süren yaģantı birikiminin ürünü olan ve nesilden nesile aktırılan örf ve adetlere ne ad verilir? a) Görgü Kuralları b) Hukuk Kuralları c) Protokol Kuralları d) Gelenek ve Görenekler 43) AĢağıdakilerden hangisi bireyler arasında iletiģim kopukluğuna neden olan hususlarındandır? a) Toplumların birbiriyle savaģması b) Bireylerin birbirine küsmesi veya kavga etmesi c) Bireylerin amaçlarından vazgeçmesi d) Hepsi 44) AĢağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz? a) Aylık b) Ölüm Yardımı c) Fazla ÇalıĢma Ücreti d) Vekalet Ücreti IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 5

6 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 45) Resmi yazıların baģlıkları ile ilgili aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) Ġlk satıra T.C. kısaltması yazılır. b) Ġkinci satıra kurum ve kuruluģun adı büyük harflerle yazılır. c) Üçüncü satıra ana kuruluģun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır d) BaĢlıkta yer alan bilgiler dört satırı geçemez. 46) Kayıt kaģeleri evrakların hangi yüzüne basılır? a) Yalnız ön yüzüne b) Hem ön hem arka yüzüne c) Arka yüzüne d) Yalnız ön sol köģesine 47) Kamu kurum ve kuruluģları arasında kaç çeģit yazılı iletiģim yapılır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 48) ''Resmi yazılarda evrak kayıt numarası...aldığı numaradır'' Bu cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Yazıyı yazanın ve/veya bilgisayar iģletmeninin b) Yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde c) Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğünde d) Kurumun arģiv biriminde 50) AĢağıdaki resmi yazı baģlıklarından hangisi doğrudur? a) T.C. BaĢbakanlık DEVLET PERSONEL BAġKANLIĞI b) T.C. BAġBAKANLIK Devlet Personel BaĢkanlığı c) T.C. BAġBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAġKANLIĞI d) T.C. BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı 51) Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren damga kâğıdın neresine vurulur? a) Üst ve alt ortasına b) Üstüne c) Altına d) Üst sol, alt sağ köģeye 52) Sayı: A B C Standart Dosya Planına göre hazırlanmıģ resmi bir yazının ''SAYI'' bölümünde yukarıda ''B'' olarak adlandırılmıģ rakam grubu aģağıdakilerden hangisini ifade eder? 49) Resmi yazılan yazılarda ''Sayın'' kelimesinden sonra gelen ad, soyad ve unvan nasıl yazılır? a) Ad ve unvan küçük, soyad büyük harflerle yazılır. b) Ad ve soyad küçük, unvan büyük harfle yazılır. c) Ad ve unvan büyük, soyad küçük harflerle yazılır. d) Ad, soyad ve unvan büyük harflerle yazılır. a) HaberleĢme Kodu b) Dosya Numarası c) Evrak Kayıt Numarası d) Posta Kodu IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 6

7 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM gerekli teknik bilgiler verilmelidir. 53) Alfabetik dosyalama sistemi için aģağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur? a) Aranılan belgeyi direkt ve kolayca bulmak mümkündür. b) YanlıĢ dosyalama ve hata yapılma olasılığı en az düzeydedir. c) Sistem son derece basit ve güvenilirdir. d) Hepsi 54) Bir taģınırın, devletin taģınır malı sayılmasının ölçütü nedir? a) Devletin taģınır malı olması b) TaĢınırın devlete veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarından birine ait olması c) TaĢınırın hizmet malı olması d) Devlete ait taģınırdan ücretsiz yararlanılması 55) ''ĠĢyerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve...kullanılmamalıdır. Yukarıdaki cümlede boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Kömür sobası b) Elektrikli ısıtma cihazları c) Doğalgazlı ısıtıcılar d) Mazotlu ısıtıcılar 56) ''Fax cihazları fotokopi amacıyla ya da...için kullanılmamalıdır.'' Yukarıdaki cümleden boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) resmi iģler b) kurumun amaçları c) diğer kurumların iģleri d) özel amaçlar 57) AĢağıdakilerden hangisi araç kullanımına iliģkin tasarruf tedbirlerinden değildir? a) 12 kilometreden yakın yerler için resmi araçlar kullanılmamalıdır. b) Hizmet araçları için en uygun güzergah seçilmelidir. c) Resmi araçların özel amaçlarla kullanımı önlenmelidir. d) TaĢıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları konusunda araç sürücülerine 58) AĢağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf tedbirlerinden değildir? a) Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dıģında kullanılmamalıdır. b) Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir. c) Tahsis edilen gereksiz ödeneklerden kullanılamayanların ilgili mali içinde harcanılması yönünde çaba gösterilmelidir. d) Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli Ģekilde kullanılması esas alınmalıdır. 59) AĢağıdakilerden hangisi halk iliģkilerin amaçları arasında sayılmaz? a) Hizmetlerin verimliliğini artırma b) Halk ile yönetim arasında iģ birliği sağlama. c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama. d) Halkın yönetimi eleģtirmemesini sağlama. 60) AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkileri tanımlar? a) Halkla iliģkiler iki yönlü iletiģime dayalıdır. b) Halkla iliģkiler basınla iliģkileri anlatır. c) Halkla iliģkiler sadece bir yetenek iģidir. d) Halkla iliģkiler bilimsel bir nitelik taģımaz. 61) AĢağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıģtır? a) Yönetimin halkla iliģkilere bakıģ açısı, halkla iliģkilerin baģarısı açısında önemlidir. b) BaĢarılı bir uygulama için basınla iyi iliģki kurulması yeterlidir. c) Halkla iliģkilerin yönetim iģlevi oluģu, kuruluģ ile halkla iliģkileri bütünleģtirme açısında önemlidir. d) Halkla iliģkiler süreci, iç içe geçen ve birbirini etkileyen aģamaları içerir. 62) KuruluĢun, amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinmesi ile bütünleģmesi, halkla iliģkilerin hangi yönünü tanımlamaktadır? a) Kavramsal Yön b) Amaçsal Yön c) Çevresel Yön d) ĠĢlevsel Yön IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 7

8 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 63) Halkla iliģkilerde mutlaka uyulması gereken kaç ilke vardır? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 64) AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkiler sürecinin aģamaları arasında değildir? a) AraĢtırma b) Politika c) Planlama d) Değerlendirme 65) AĢağıdakilerden hangisi, sosyal ve kültürel etkinlikler arasında yer almaz? a) YarıĢmalar b) Eğitim c) Gazeteler d) Geziler 66) Yetkili bulunmayan kiģilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dıģ iliģkilerini tehlikeye düģürebilecek her türlü bilgi ve belgelere.. denir. Bu cümlede, boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Gizli b) Ulusal Bilgi c) Devlet Sırrı d) Kripto 67) AĢağıdaki seçeneklerden hangisi, gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir? a) Tercümeler, basılı kâğıtlar b) Telefon, telsiz-telefon görüģmeleri c) Fotoğraf filmleri ve mikrofilmler d) Hepsi 68) AĢağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi değildir? a) Çok gizli b) Kripto c) KiĢiye özel d) Gizli 69) AĢağıdakilerden hangisi KRĠPTO nun tanımıdır? a) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin, özellikle haberleģme kanallarından gönderilmesi sırasında yetkisiz kiģiler tarafından elde edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karģı alınan tüm tedbirleri ifade eder. b) Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriģ iznini sağlayan belgeyi ifade eder. c) Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını ifade eder. d) Birbirleri ile haberleģen iki tarafın, haberleģmesi esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri ifade eder. 70) ''Gizli dereceli evrak...muhafaza edilir.'' Bu cümlede, boģ bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? a) Çelik dolaplarda b) Dosya içinde c) Uygun yerde d) Çekmecelerde 71) I-Diploma Kağıtları II- Fotoğraf Filmleri III- Mikrofilmler IV- Ses Bantları Yukarıdakilerden hangileri gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerdedir? a) I, II, III, IV b) I, III, IV c) I, III d) I, II 72) Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dıģ ve iç tehditlere karģı korunması ve kollanması, aģağıdakilerden hangisinin tanımıdır? a) Milli Güç b) Milli Güvenlik c) Seferberlik d) Milli Bütünlük IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 8

9 73) Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla toplanır? IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 78) AĢağıdaki hallerde hangisi seferberlik ilanını gerektirmez? a) 15 Günde Bir b) Ayda Bir c) Gerektiğinde d) Ġki Ayda Bir 74) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aģağıdaki makamlardan hangisine bağlı bir teģkilattır? a) DıĢiĢleri Bakanlığına b) CumhurbaĢkanlığına c) BaĢbakana d) BaĢbakan Yardımcısına 75) AĢağıdakilerden hangisi devletlerin kendi milli güvenlik sistemlerini oluģtururken dikkate aldıkları hususlardan değildir? a) Coğrafya b) Jeopolitik Konum c) Anayasal Düzen d) Ekonomik Durum 76) Milli Güvenlik Kurulunun temelini teģkil eden Yüksek Müdafaa Meclisi hangi tarihte kurulmuģtur? a) 1933 b) 1949 c) 1961 d) ) Jeostrateji nedir? a) Stratejinin coğrafyanın isteklerine göre düzenlemesini sağlayan bilim dalıdır. b) Stratejinin ekonominin isteklerine göre düzenlemesini sağlayan bilim dalıdır. c) Stratejinin teknolojinin isteklerine göre düzenlemesini sağlayan bilim dalıdır. d) Stratejinin demografinin isteklerine göre düzenlemesini sağlayan birin dalıdır. a) SavaĢı gerektirecek bir durumun baģ göstermesi. b) Ayaklanma olması ya da vatan veya Cumhuriyet'e karģı kuvvetli ve eylemli bir kalkıģmanın olması. c) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıģtan tehlikeye düģüren davranıģların ortaya çıkması. d) KomĢu ülkelerden Türkiye'ye çok sayıda sığınmacı akını olması. 79) Ġnsanların anlamlı mesajları değiģ tokuģ etmeleri için sistemle aģina olmalarına olanak verecek Ģekilde düzenlenmiģ göstergeler sistemine ne ad verilir? a) Sinyal b) Kanal c) Kod d) Geribildirim 80) AĢağıdakilerden hangisi kiģiler arası iletiģimin özelliği değildir? a) Kendiliğinden ve teklifsiz olarak gerçekleģir. b) Tarafların gönderici ve alıcı rolleri kolayca değiģebilir. c) Tek yönlüdür. d) Genellikle iki kiģi arasında gerçekleģir. 81) ToplumsallaĢma sürecinin ilk dönemlerinde bireyin içinde bulunduğu gruplara ne ad verilir? a) Doğal Grup b) KazanılmıĢ Grup c) Ġkincil Grup d) Referans Grup 82) Latin alfabesinin temeli, hangi alfabeye dayanmaktadır? a) Mısır Alfabesi b) Fenike Alfabesi c) Sümer Alfabesi d) Babil Alfabesi IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 9

10 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 83) Türkiye'de ilk radyo yayınları hangi kurum tarafından yapılmıģtır? a) Telsiz Telefon Türk Anonim ġirketi b) PTT c) Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü d) TRT 84) AĢağıdaki cümlelerde hangisinde kesme iģaretinin (') kullanılmasında kaynaklanan bir yazım yanlıģı bulunmaktadır? a) Maliye Bakanlığı'nın çalıģmaları devam ediyor. b) Ġstanbul'a gidecek misin? c) Almanya'yı görmek isterdim. d) Resmi YazıĢmalar Yönetmeliği 2 Aralık 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 85) AĢağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlıģı yoktur? a) Ali'de eve geldi. b) Nimet'te arkadaģı AyĢe'ye gitti. c) Portakal'da alacak. d) Evde oturacak. 86) AĢağıdaki ifadelerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değiģir? a) Bu sabah, okula gitti. b) Küçük, evin önünde bekliyordu. c) ġu çiçekleri, suladı. d) Bu küçük kızı, son görüģümdü. 87) AĢağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlıģı yapılmıģtır? a) 4'üncü masa b) 2'nci sınıf c) 3'üncü defter d) 5'nci sokak 88) AĢağıdaki fiillerden hangisini birleģik yazmak gerekir? a) Hasta olmak b) Arz etmek 89) AĢağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur? a) Sizin nasıl çalıģtığınızı hiç bilmez miyim? b) Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız? c) Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz? d) Bu kitabı okumaz mısın? 90) ''Burası önceleri benim yerimdi, evimdi, yurdumdu. Her adımda bir tanıdık yüz bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine döker, umutlarıma burada gülerdim. ġimdi hani o eski canlılık, hani o eski coģku, umut? Hani o esi tanıģ yüzler?'' Bu parçada en belirgin duygu aģağıdakilerden hangisidir? a) Öfke b) Ġmrenme c) PiĢmanlık d) Özlem 91) I- onların arasında süzülen ıģık II-her sabah pencereler buz tutar III-bazen bütün gün hiç değiģmezdi IV- donuk camlarda süzülür gibi V-beyazımtırak bir renk alır Yukarıdaki grupların anlamlı ve kurallı bir cümle oluģturan en uygun diziliģi aģağıdakilerden hangisidir? a) II-I-V-III-IV b) II-I-IV-V-III c) IV-II-I-III-V d) III-II-V-IV-I c) Men etmek d) Rica etmek IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 10

11 IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM 92) ''Türkçe kelime köklerinde aynı iki ünsüz yan yana gelmez.'' Yukarıdaki kurala aykırı Türkçe kökenli kelime aģağıdakilerden hangisidir? a) Hassas b) Battaniye c) Anne d) Millet 93) AĢağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmıģtır? 97) AĢağıdakilerden hangisi BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin görevlerinden değildir? a) Üye devletlerle sürekli diyalog kurmak. b) Küresel düzeyde insan hakları için ortaklık oluģturmak. c) BM'nin insan hakları alanındaki tüm programlarını eģgüdümlemek ve etkisini geliģtirmek. d) BM'nin üye sayısını artırmak. a) Yeni bir ad verdiler Hasan'a: Karaca. b) Karaca, yaģlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı,ak sakallıydı. c) Dört yanı ormandı: KuĢlar ötüyor, çiçekler kokuyordu. d) Halis bir Ģiir fena okunabilir: lakin sahte bir Ģiir iyi okunamaz. 94) AĢağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin yazımı yanlıģtır? a) Ben bunları karıģ karıģ bilirim. b) Aradan aģağı yukarı on yıl geçti. c) Yeni deniz altılar alınacakmıģ. d) Olay örtbas edildi. 95) ''Temel Haklar'' kavramı Türkiye'de ilk kez hangi anayasada yer almıģtır? a) 1924 Anayasası b) 1876 Anayasası c) 1982 Anayasası d) 1961 Anayasası 96) AĢağıdakilerden hangisi Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ile ilgili değildir? a) 1960'da kabul edilmiģtir. b) Bireyleri hak öznesi olarak görür. 98) Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ülkemizde kaç yılında onaylanmıģtır? a) 1973 b) 1954 c) 1965 d) ) AĢağıdaki haklardan hangisi Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer almaktadır? a) Uyrukluk hakkı b) Sendika hakkı c) Eğitim hakkı d) Hepsi 100) Üçüncü kuģak insan hakları aģağıdaki hak grup/gruplarından hangisine karģılık gelmektedir? a) BarıĢ hakkı, geliģme hakkı b) Çevre hakkı, hayvan hakları c) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar d) a ve b c) Koruma mekanizmalarının yargısal niteliği ile de ilgilenir. d) Ġnsan haklarını sadece içeriği yönünden incelemez. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN TEMEL EĞĠTĠM SORULARI Sayfa 11

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (YÜKSEKÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ADAY MEMURLARIN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM SINAVI (YÜKSEKÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ IN HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM (YÜKSEKÖĞRETĠM) KASIM 2013 ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta eğitimi

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ 1. Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere...

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK

RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK RESMĠ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS ve USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK - Yazı kağıdının üst, alt,sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazı alanı hazırlanır. - Kamu kurum ve kuruluşları arasında

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

Okutman Yunus Emre CİLOŞOĞLU

Okutman Yunus Emre CİLOŞOĞLU Eğitim Faaliyeti No Eğitim Faaliyetin Türü AMASYA ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı) Eğitim Faaliyetinin Tarihi

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ)

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMİ YAZIŞMA KURALLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ (MART 2012) ŞANSER DURAN (İL MÜDÜRÜ) RESMĠ YAZI KAMU KURUM VE KURULUġLARININ KENDĠ ARALARINDA VEYA GERÇEK VE TÜZEL KĠġĠLERLE ĠLETĠġĠMLERĠNĠ SAĞLAMAK

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR

RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 1/8 RESMĠ YAZIġMALARDA UYULACAK ESASLAR 02/12/2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmî YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

Detaylı

1. Yapılan araştırmalar sonucunda, Ankara doğumlu 18 aylık çocukların ağırlıklarının

1. Yapılan araştırmalar sonucunda, Ankara doğumlu 18 aylık çocukların ağırlıklarının 01 Unvan Değişikliği Sınavı 1. Yapılan araştırmalar sonucunda Ankara doğumlu 18 aylık çocukların ağırlıklarının N 13.5(kg.).5 olduğu bilinmektedir. Buna göre rasgele seçilen bir bebeğin 13.5 kg dan az

Detaylı

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ

10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞĠTĠMĠ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ 10/11/2014 22/11/2014 TARĠHLERĠNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL Ġ UYGULAMA ÇĠZELGESĠ ĠN ADI : Aday Memur Eğitimi UYGULANACAĞI YER :Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ZAMANI : 10/11/2014 21/11/2014 (Temel

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz? a) Emirlere uyma b) Uygun davranışta bulunma c) İşbirliği içinde çalışma d) Uygulamayı isteme 2. Aşağıdakilerden

Detaylı

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIġMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; resmî yazıģma kurallarını belirlemek, bilgi ve belge

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

STAJ RAPORU YAZIM KLAVUZU

STAJ RAPORU YAZIM KLAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KLAVUZU 2013 ÇANAKKALE YAZ STAJ RAPORU YAZIM KLAVUZU 1. GiriĢ Bu yazım kuralları, Çanakkale

Detaylı

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM:

BaĢbakan. EK: (1 Adet Eğitim Programı) (1 Adet Kod Kataloğu) DAĞITIM: T.C. BAġBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı :08-3-383-16649 13/8/1991 Konu:Kodlama Sistemi ile ilgili Eğitim ve Uygulama. GENELGE 1991/17 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yazılı iletişimin

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı) AMASYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı) Eğitim Faaliyeti No 2013/2 Eğitim Faaliyetin Türü Aday Memur Yetiştirme Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 22 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27062 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14306 Ekli Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

(Ġl Genel Meclisi nin 07.03.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiģtir.)

(Ġl Genel Meclisi nin 07.03.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiģtir.) (Ġl Genel Meclisi nin 07.03.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiģtir.) KIRKLARELĠ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ADAY MEMURLARIN YETĠġTĠRĠLMELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. NUR KARAN İDARE HUKUKU I İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci Kısım TÜRKİYE NİN İDARİ TEŞKİLATI Birinci Bölüm Genel Kuramlar ve Anayasal

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (ORTAÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (ORTAÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (ORTAÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARI (ORTAÖĞRETİM) 1) "Misak-ı Millî" hangi tarihte kabul edilmiştir? a) 10 Ocak 1920 b) 12 Kasım 1919 c) 25 Ekim 1920 d) 28 Ocak

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI

C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI C- SINIFI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER SORU BANKASI 1) ERO nun açılımı nedir? a) Avrupa HaberleĢme Ofisi b) Avrupa Telgraf Ofisi c) Avrupa Radyo HaberleĢme Ofisi d) Avrupa Telefon Ofisi 2) ITU nun

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI EVRAK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29 Mart 2012 Karar No : 19 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ Mad.1) Partinin adı, kısaltılmıģ adı Genel merkezi ve amblemi Partinin adı Esnaf ve Çiftçi Partisi kısaltılmıģı EÇP merkezi ANKARA amblemi sarı Zemin üzerine ÇeĢmedir.

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. RESMĠ YAZIġMA KURALLARI

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. RESMĠ YAZIġMA KURALLARI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RESMĠ YAZIġMA KURALLARI MAYIS 2012 ANKARA RESMĠ YAZIġMA KURALLARININ DAYANAĞI 02.12.2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/666 Kamu görevlilerinin bazı

Detaylı

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM)

TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) TEMEL EĞĠTĠM SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) ATATÜRK ĠLKELERĠ ve ĠNKILAP TARĠHĠ SORULARI (ĠLKÖĞRETĠM) 1) Osmanlı Ġmparatorluğu I. Dünya SavaĢı'na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiģtir? a) Fransa b) Rusya c) Almanya

Detaylı

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, devlet memuruna savunmasını yapabilmesi için en az kaç gün süre verilir?

5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre, devlet memuruna savunmasını yapabilmesi için en az kaç gün süre verilir? 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre aday memurların adaylık süresi en fazla kaç yıldır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na gore, memuriyetten çıkarma cezası vermeye

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ SORULARI

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ SORULARI 1. Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü AMAÇ: Kamu kurum ve kuruluşlarının; güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı