COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA"

Transkript

1 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRKÇE, MATEMATÝK, FEN BÝLÝMLERÝ, SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 15, MATEMATÝK testin de 15, FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 15 ve SOSYAL BÝLGÝLER testinde 15 olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 75 da ki ka dýr. 2. Her sorunun dört seçeneði vardýr. Dört seçenekten sa de ce bir ta ne si doð ru ce vap týr. Doð ru bul du ðu nuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn üçte biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A TÜRKÇE TEST 1. Siz fakirli in ate ten gömlek oldu unu galiba bilmiyorsunuz. Alt çizili bölümle anlat lmak istenen, a a daki cümlelerin hangisinde vard r? A) Cesaretiyle herkesin takdirini kazanm t. B) Ara t rmay çok seven bir ki ili e sahipti. C) Tehlikeli bir i e giri mi ti. D) Y llarca büyük s k nt lar ya am, çok ac çekmi ti H I Z L I Ý M A A Y S E Ý R Ý T A T L I K O L A Y Yukar daki bulmacada a a daki cümlelerde geçen alt çizili sözcüklerden hangisinin z t anlaml s yoktur? A) Bana çok güç bir i dü tü. B) Kom umuz pazardan ac biber alm. C) Siyah gömlek sa ya çok yak m t. D) Adam a r yürüyor, galiba hasta. 2. Yan m zdaki genç, yolun az ötesinde bir bina iskeleti gösterdi. cümlesindeki öte sözcü ü a a daki cümlelerin hangisinde ayn anlamda kullan lm t r? A) Panay r n biraz ötesinde sürü hâlinde koyunlar vard. B) Ordu, s n r ötesi harekât için haz rl klar n tamamlad. C) Bu kasaban n güzellikten öte s cak bir yan var. D) Evimizin bir yan denize, öte yan ormana bak yor Davulun sesi uzaktan ho gelir. atasözündeki alt çizili sözcük a a daki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer alm t r? A) Gençli in sesini duyurmaya çal an bu dergiyi, birkaç y l öncesine kadar tan m yordum. B) Her kafadan bir ses ç k yor, kimileri de Ben kazand m, ben kazand m! diye ba r yordu. C) O, hep vicdan n n sesiyle hareket eder, akl n ise vicdan ndan ay rmazd. D) Sabaha do ru aniden bir otomobil sesi duyulunca herkes panikledi.

4 A a daki cümlelerin hangisinde ünlü dü mesine u ram bir sözcük yoktur? A) Otobüsün ön k sm na ya l lar oturmu. B) Ressam, çocu un resmini birkaç dakikada çizdi. C) Annem kazaklar dolab n raflar na güzelce dizdi. D) Yazar, ismini kitab n sa alt bölümüne yazm. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 8. A a daki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullan lm t r? A) Müdür yard mc s, törende konu ma yapt. B) Elimdeki resmî belgeyi görevliye uzatt m. C) Bizim tak m bu y l ampiyonlu u hedefliyor. D) Arkada larla kiraz bahçesinde biraz dola t k. 6. A a daki cümlelerden hangisinin ilk kelimesi yap m eki alm t r? A) Denize girmek için sahile indik. B) Umut dolu gözlerle etraf seyrediyordu. C) Sandal m z nehirde süzüle süzele ilerliyor. D) Üzüm sepetini koluna tak p ba a do ru gitti. 9. A a daki alt çizili sözcüklerden hangisi yap ca di erlerinden farkl d r? A) Rüzgârl havalarda denize aç lmak tehlikelidir. B) Birçok ta t, yolun sa na ve soluna park etmi ti. C) Kahvalt masas na ailecek oturduk. D) Ehliyet almak için sürücü kursuna kaydoldum. 7. A a daki cümlelerin hangisinde da, de nin yaz m nda yanl l k yap lm t r? A) Bu binan n be inci kat nda ya l bir teyze oturuyor. B) Kald m z otelin alt nda küçük bir dükkân var. C) Kar duvarda as l olan tablo ünlü bir ressama aitmi. D) Bu yörenin karpuzuda çok lezzetlidir A a daki sözcüklerden hangisinin kökü türce di erlerinden farkl d r? A) Havaland r yor B) Sezdiriyor C) zletiyor D) Suland r yor

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A Bilimde son diye bir ey yoktur. Söz gelimi insanlar n ate i ilk olarak ne zaman kullanmaya ba lad tart mal bir konu. Yak n bir tarihe kadar, ate in yakla k y ld r kulland dü ünülüyordu. Daha sonra ara t rmac lar, ate in ilk olarak y l önce kullan ld n gösteren kan tlar buldular. imdi de bu konuda yepyeni bir bulgu var. Bir grup ara t rmac, Güney Afrika daki Wanderwek Ma aras nda kül ve kemik kal nt lar bulmu. Bu buluntular, günümüzden bir milyon y l önceye ait. imdi ara t rmac lar, insanlar n ate i ilk kez bu dönemde kullanmaya ba lad klar n dü ünüyor. Ma aradaki kal nt lardan orada s k s k ate yak ld da anla l yormu. Yukar daki parçada bilimin hangi özelli i üzerinde durulmu tur? A) Öznelli i B) Do rulu u C) De i mezli i D) Güncellenebilirli i 13. Hayatta yaln z kendi çal mas, kendi bilgisiyle al n teri dökerek kazan lan ve ba kas n zarara sokmayan ba ar me rudur. Para çalmaktan, hile yapmaktan, adam doland rmaktan, kundura boyac l yaparak namusuyla hayat n kazanmak daha iyidir. Hayatta ba ar l olmak için himayenin, paran n ve ans n yard m n gerekli sayanlar vard r. nsanlar ; bir k sm n çal kan, bir k sm n da tembel olarak iki zümreye ay rsak ans n çal kanlar taraf nda olaca na üphe yoktur. Parçadan a a dakilerin hangisi ç kar labilir? A) Hayatta ba ar l olmak ans i idir. B) Sadece ansl insanlar ba ar l olur. C) Ba kalar ndan edinilen bilgi me ru de- ildir. D) ansl olmak çal kan olmakla do ru orant l d r. 14. En de erli arma an kendinden bir parça verebilmektir. diyen birisi için a a- dakilerden hangisini söylemek daha uygundur? A) Özverili B) Alçak gönüllü C) leri görü lü D) Ç karc 12. Sinemada film izlerken reklamlar seyretmek eskiden keyifti, imdilerde ise durum de i ti. zleyicinin keyfine limon s k l yor. zleyicinin keyfine limon s k lmas ile söylenmek istenen nedir? A) Film izleme zevkini azaltmas B) Seyircinin heyecan n art rmas C) nsan tüketime yönlendirmesi D) zlenme oran n dü ürmesi Okuyucu; ba ka ülkeleri, ba ka dünyalar seven, ya am n çok boyutlulu unu bilen, her eyi ö renmek isteyen, okuduklar nda kendini arayan veya onlarda kendinden bir parça bulan ki idir. Parçada geçen ya am n çok boyutlulu unu bilen ifadesiyle a a dakilerden hangisi anlat lm t r? A) Ya am boyunca farkl ülkeleri gezmeyi sevmek B) Hayat n tekdüzü olmad n n fark na varmak C) Okuduklar nda kendinden bir iz bulmak D) Ömrünü ö renme arzusuyla geçirmek

6 MATEMAT K TEST Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A ve 800 ün EBOB u ile 150 ve 450 nin EKOK u aras ndaki fark kaçt r? A) 50 B) 150 C) 250 D) A a daki emalardan hangisinde S ve T kümeleri ayr k kümeler de ildir? A) K S T B) T K S C) S T D) K K S T 2. Mutlak de eri 7 ile 18 aras nda olan kaç tam say vard r? A) 10 B) 12 C) 20 D) : i leminin sonucu kaçt r? A) 1 B) 2 C) 28 D) sayýsýnýn... tane çarpaný vardýr. Bu çarpanlarýn... tanesi asaldýr. Coþkun Co kun un söyledi i ifadenin do ru olabilmesi için noktal yerlere s ras yla hangi say lar yaz lmal d r? A) 5 ve 3 B) 5 ve 2 C) 6 ve 2 D) 6 ve adet boncuk her birinde e it say da boncuk olan gruplara ayr lacakt r. Buna göre gruplar n her birindeki boncuk say s a a dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 10

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A Tahta Kapý Ali Eda Dila Bir depodaki 2 konteynerin her birinde 799 tane koli, her kolinin içinde de 50 tane bardak vard r. Buna göre bu iki konteynerin içinde toplam kaç bardak vard r? A) B) C) D) Pencere Can Ege Efe Nil Emel Ada Elif Ýlayda Mete Yukar da 6A s n f n n oturma plân gösterilmi tir. Bu s n fta pencere kenar nda oturan ö renciler P kümesini, en ön s rada oturan ö renciler M kümesini olu turdu una göre a a dakilerden hangisi do rudur? A) Eda P B) s(p Ç M ) = 1 C) s(p \ M) = 4 D) s(p È M) = adým 2. adým 3. adým 4. adým Yukar da modellenen say örüntüsünün kural a a dakilerden hangisidir? A) 4n B) n + 3 C) 3n + 1 D) n 2 Mert Bey iki çocu una birer simit, kendine de fiyat 3 TL olan bir sandviç alm t r. 1 simitin fiyat a ile gösterilirse Mert Bey in ödeyece i para miktar n belirten cebirsel ifade a a dakilerden hangisi olur? A) a + 3 B) 3a + 1 C) a + 2 D) 2a + 3 7

8 Ayr tlar n n uzunluklar 10 cm, 25 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizmalar ndan en az kaç tanesinin, aralar nda bo luk kalmayacak ekilde bir araya getirilmesi ile bir küp olu turulabilir? A) 250 B) 300 C) 450 D) Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A A B C Yukar daki çarpan a ac nda bulunan A ve B harflerinin yerine yaz labilecek say lar n toplam en çok kaç olabilir? A) 5 B) 6 C) 7 D) =? say s, rakamlar farkl dört basamakl bir do al say d r. Bu say n n hem 3 e hem de 4 e kalans z bölünebilmesi için yerine yaz labilecek kaç farkl rakam vard r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 Tahtadaki soruyu çarpma i leminin toplama i lemi üzerine da lma özelli inden faydalanarak çözen Nilüfer, önce 999'u ile çarp yor. Daha sonra buldu u sonuca ekliyor. Nilüfer in yapt i lem do ru oldu una göre ve sembolleri yerine a a- dakilerden hangisinde verilen say lar gelmelidir? A) B) C) D) , 14, 21, 28,... Yukar daki örüntünün 40. ad m ndaki say a a dakileden hangisidir? A) 280 B) 300 C) 340 D) 350 8

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A FEN B L MLER TEST 1. A a da baz organellerin görevleriyle ilgili söyledikleri ifadeler verilmi tir. Hücre içindeki büyük yap l besinleri parçalar m. Hücre zar ile çekirdek aras ndaki madde iletimini sa lar m A a daki tabloda ergenlik dönemindeki bireylerde görülen bedensel ve ruhsal de- i imlerin bir k sm gösterilmi tir Sivilce Kimlik oluþumu arayýþý Seste Boy ve kütle deðiþim artýþý Üreme hücresi üretimi Ýletiþim sorunlarý Duygusal Terleme Baðýmsýzlýk dalgalanma artýþý arayýþý Salg lar üretip kesecikler hâlinde paketlerim. Buna göre, ve organelleri a a- dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? A) Kloroplast Mitokondri Koful B) Lizozom Endoplazmik Ribozom retikulum C) Ribozom Golgi Kloroplast cisimci i D) Lizozom Endoplazmik Golgi retikulum cisimci i Buna göre bu de i imlerin do ru gruplanmas a a dakilerin hangisinde verilmi tir? Bedensel de i imler Ruhsal de i imler A) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 B) 1, 3, 4, 5, 8 2, 6, 7, 9 C) 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 D) 3, 4, 8, 9 1, 2, 5, 6, Yukar daki canl lar n hangisinde yavru bak m görülür? A) 1, 2 ve 3 B) 3, 5 ve 6 C) 1, 2 ve 4 D) 4, 5 ve 6

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 4. Tohum Aydýnlýk ortam Týpa 25 C K Karanlýk ortam Islak pamuk Tohum Aydýnlýk ortam 25 C L Aydýnlýk ortam Kuru pamuk Sürat (m/s) 0 Ayþe 20 Alýnan yol (m) Nalan 5 Zaman (s) 0 5 Zaman (s) Ay e ye ait sürat - zaman grafi i ile Nalan a ait al nan yol - zaman grafikleri yukar da verilmi tir. Tohum 25 C M Islak pamuk Tohum 5 C N Islak toprak Yukar daki deney düzeneklerini kuran ö rencilere fen ve teknoloji ö retmeni Nurdan Han m a a daki yorumlardan hangisini yapm olamaz? Buna göre Ay e ve Nalan n 5 saniyede ald yollar a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? Ay e Nalan A) 50 m 20 m B) 50 m 100 m C) 10 m 20 m D) 10 m 100 m A) K düzene inde tohumun çimlenmesi için t pa aç lmal d r. Çünkü çimlenme olay nda oksijen gereklidir. B) L düzene inde tohumun çimlenmesi için pamuk slat lmal d r. Çünkü çimlenme olay nda suya ihtiyaç vard r. C) M düzene inin ayd nl k ortama getirilmesi gerekir. Çünkü çimlenme s ras nda tohumun a ihtiyac vard r. D) N düzene inde ortam n s cakl tohumun çimlenmesi için uygun de ildir. 6. I. Sabit süratle alçalmakta olan para- ütçü II. Harekete geçen otomobil III. Fren yaparak yava layan bisiklet IV. Yerde duran top Yukar da verilenlerden hangileri dengelenmi kuvvetlerin etkisindedir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV 10

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A K 20N X L 40N Y Uzamas on bölme olacak ekilde tasarlanm K ve L dinamometrelerinin ölçebilecekleri en büyük kuvvet de erleri s ras yla 20 N ve 40 N dur. 9. SORULAR 1. Ayn cins atomlardan olu an saf maddelere ne denir? 2. Moleküllü yap da olan elementlere bir örnek veriniz. 3. Farkl cins atomlardan olu- an saf maddelere ne denir? Buna göre X ve Y cisimlerinin a rl klar kaç N dur? 4. Moleküllü yap da olmayan bile iklere bir örnek veriniz. X Y A) 2 3 B) 4 6 C) 4 12 D) P nar Ö retmen in, ö rencilerine element ve bile ikler konusu ile ilgili yapm oldu u s nav n sorular yukar da verilmi tir. Ö renciler her do ru cevap için 5 puan ald na göre en yüksek puan alan ö rencinin cevap ka d a a dakilerden hangisidir? 8. Kutup K N A) Cevaplar 1. Element 2. Hidrojen 3. Bile ik 4. Tuz B) Cevaplar 1. Bile ik 2. Oksijen 3. Element 4. Bak r Ekvator L M Dað C) Cevaplar 1. Element 2. Demir D) Cevaplar 1. Element 2. Hidrojen Ömer, elindeki kutunun kütle ve a rl k de erlerini K, L, M ve N konumlar nda ayr ayr ölçüyor. 3. Bile ik 4. eker 3. Molekül 4. Su Ömer in ölçüm sonuçlar yla ilgili a a- dakilerden hangisi yanl t r? A) Kutunun K ve L deki kütleleri e it, a rl klar ise farkl d r. B) Kutunun M ve N deki kütleleri farkl, a rl klar e ittir. C) Kutunun a rl kutuplardan ekvatora do ru gidildikçe azal r. D) Kutunun a rl M den N ye gidildi inde azal r. 11

12 A a da tanecik modelleri ile gösterilen olaylardan hangisinde kimyasal de- i im gerçekle mi tir? A) B) C) 12. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A I. Saf madde mi? II. Molekül içerir mi? III. Taneciðinde kaç tane atom var? Fen ve teknoloji ö retmeni Gül Han m n tahtaya çizdi i ekil için sordu- u sorulara a a daki ö rencilerden hangisinin verdi i cevaplar n tamam do rudur? A) I. Evet B) II. Evet III. 3 I. Evet II. Hayýr III. 2 D) C) I. Hayýr D) II. Hayýr III. 2 I. Hayýr II. Evet III Cam bardak 1 2 Bak r tel 11. I. Tanecikleri ba ms z hareket eder. II. Tanecikleri birbirine temas eder. III. Tanecikleri öteleme hareketi yapar. IV. Tanecikleri titre im hareketi yapar. Bir madde yukar da verilen özelliklerden hangisine sahipse o maddenin kat, s v veya gaz hâlde oldu u kesin olarak anla l r? A) I B) II C) III D) IV Yukar daki tabloda iletken ve yal tkan maddeler belirli bir kurala göre taranm t r. Buna göre 1 ve 2 numaral bölümlere a a dakilerden hangisi yaz labilir? 1 2 A) Alt n bilezik pek kuma B) Alüminyum folyo Metal anahtar C) Plastik cetvel Demir çivi D) Yün kazak Tahta ka k 12

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A ekildeki devreler özde pil ve kablolarla haz rlanm olup devrelerde ayn cins maddeden yap lm boy ve kal nl klar verilen direnç telleri kullan lm t r PÝL S K 2S + PÝL S 2 L Þekil - 1 Þekil - 2 ekil-1 deki devrede reostan n sürgüsü ok yönünde çekilerek ekil-2 deki duruma getiriliyor. Buna göre a a daki ö rencilerden hangilerinin yorumu do rudur? + PÝL Buna göre K, L ve M ampullerinin parlakl klar aras ndaki ili ki a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? A) K > L > M B) M > K > L C) K = L > M D) L > M > K M Sema Fidan Devrenin direnci azalýr. Devrede iletilen elektrik enerjisi azalýr. Ampul parlaklýðý artar. A) Sema, Zeynep ve Fidan B) Yaln z Fidan C) Zeynep ve Fidan D) Sema ve Zeynep Zeynep 13

14 SOSYAL B LG LER TEST 1. klim; bir yerdeki ula m faaliyetlerini, konutlarda kullan lan malzeme çe idini ve tar m ürünlerinin çe itlili ini etkilemektedir. A a dakilerden hangisi verilen bilgiye kan t olarak gösterilemez? A) K mevsiminde Do u Anadolu Bölgesi nin birçok yerinde yollar n kapanmas B) Karadeniz Bölgesi nde k rsal alandaki konutlar n yap m nda ah ap malzemelerin kullan lmas C) Akdeniz Bölgesi nde k y ile iç kesimler aras nda ula m n zor olmas D) Marmara Bölgesi nde tar m ürünü çe- itlili inin fazla olmas Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 3. I. Temel geçim kaynaklar n n hayvanc l k olmas II. Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanr taraf ndan verildi ine inan lmas III. Devletin do u ve bat olarak ikiye ayr larak yönetilmesi Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri, ilk Türk devletlerinde göçebe ya- am tarz n n görüldü ünün kan t d r? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) l ve ll D) ll ve lll 4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde ya- anan; 2. A a da ilk Türk devletleriyle ilgili baz terimler ve anlamlar verilmi tir. Kut nanc : Hükümdara ülkeyi yönetme yetkisinin Tanr taraf ndan verildi ine inan lmas d r. kili Te kilat: Ülkenin do u-bat eklinde ikiye bölünerek yönetilmesidir. Kurultay Meclisi: Devlet i lerinin görü üldü ü ve boy beylerinden olu an meclistir. Verilen tan mlar a a daki hangi ba l k alt nda toplanabilir? A) Sosyal Hayat B) Din ve nan C) Devlet Yönetimi D) Sanat ve Hukuk 14 Müslümanlar n Mekke den Medine ye hicret etmesi Mekkelilerle Müslümanlar aras nda Hudeybiye Antla mas n n imzalanmas Hendek Sava nda Mekkelilerin ma lup edilmesi gibi olaylarla a a da verilen sonuçlardan hangisi aras nda bir ili ki kurulamaz? A) Arap Yar madas nda siyasi birlik sa land. B) slamiyet'in yay l h zland. C) Müslümanlar, Mekkelilerin bask lar ndan kurtuldu. D) Mekkeliler, Müslümanlar hukuken tan d.

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A Ben Gazneli Sultan Mahmut. Hindistan a yaptýðým 17 sefer sonucu buralara Ýslam dinini yaydým. I Yukar da ayn ebattaki kâ tlara çizilmi iki farkl harita verilmi tir. Verilen haritalara bak larak a a daki yarg lardan hangisine ula labilir? A) I. harita daha geni bir alan göstermektedir. B) II. haritan n küçültme oran daha azd r. C) I. haritan n ölçe i daha küçüktür. D) II. haritan n ayr nt y gösterme gücü daha azd r. II Ben Selçuklu Sultaný Tuðrul Bey. Abbasi halifesinin yardým isteði üzerine Baðdat a giderek halifenin düþmanlarýný ortadan kaldýrdým. Ben Selçuklu veziri Nizamülmülk. Kurduðum medreseler sayesinde büyük devlet adamlarýnýn, Gazali, Ömer Hayyam ve Sadi gibi deðerli ilim adamlarýnýn yetiþmesini saðladým. Yukar da baz Türk devlet adamlar n n konu ma metinleri verilmi tir. Verilen metinlerden hareketle Türklerin, slam kültür ve medeniyetine a a- daki hangi alanda katk sa lad söylenemez? A) Siyasi B) E itim C) Hukuk D) Din 6. I. ticareti ile uðraþmýþlardýr. 8. II. Frigler Tarýmla uðraþmýþlardýr. III. Lidyalýlar IV. Urartular Kral Yo etmiþlerdir. Kaya mezarlarý yapmýþlardýr. Yukar daki e le tirme tablosuna bak larak lk Ça da Anadolu da kurulan medeniyetlerden hangilerinde ticari faaliyetlerin daha fazla geli ti i söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV 15 Kök Türk paras Kök Türk Alfabesi Verilen resimlere bak larak Kök Türklerle ilgili a a dakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A) Milliyetçi bir özelli e sahip olduklar B) Ekonomik ba ms zl a önem verdikleri C) pek Yolu'nu denetim alt na ald klar D) Kendilerine özgü bir alfabe kulland klar

16 lk Türkçe sözlüktür. Araplara, Türkçeyi ö retmek için yaz lm t r Türkçe kelime, Arapça olarak aç klanm t r. Türkçenin ilk dil bilgisi kitab d r. Yukar da hakk nda baz bilgiler verilen eser a a dakilerden hangisidir? A) Siyasetname B) Divan-ü Lügâti t-türk C) Kutadgu Bilig D) Divan- Hikmet Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 11. lk Ça da Anadolu da kurulan medeniyetlerden; Lidyal lar : (MÖ MÖ 546) yonlar : (MÖ MÖ 700) Hititler : (MÖ MÖ 1200) Urartular : (MÖ MÖ 600) tarihleri aras nda ya am lard r. Buna göre, hangi medeniyet günümüze daha yak n bir zamanda ya am t r? A) yonlar B) Lidyal lar C) Hititler D) Urartular 10. Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayat yla ilgili a a da verilen bilgilerden hangisi yanl t r? A) 20 Nisan 571 tarihinde dünyaya gelmi tir. B) 610 y l nda ilk vahiy gelmi ve peygamber olmu tur. C) 622 y l nda Mekke den Medine ye göç (hicret) etmi tir. D) 630 y l nda vefat etmi tir Melike ve Nazl ayr ayr balonlarda seyahat etmektedirler. Melike'nin içinde bulundu u balon daha yüksekte oldu una göre, a a dakilerden hangisi söylenirse do ru olmaz? A) Melike yeryüzünü daha ayr nt l görebilmektedir. B) Nazl 'n n gördü ü alan, Melike'nin gördü ü alana göre daha azd r. C) Melike'nin gördü ü alan, Nazl 'n n gördü ü alana göre daha fazlad r. D) Melike ve Nazl yeryüzüne ku bak olarak bakmaktad rlar.

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 13. Co rafi konum, matematik konum ve özel konum olarak ikiye ayr l r. Ülkemizin konumu ile ilgili verilen a a- daki bilgilerden hangisi yanl t r? A) Ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak ya anmas matematik konum ile ilgilidir. B) Türkiye nin kuzey yar m kürede yer almas matematik konum ile ilgilidir. C) Ülkemizin önemli ticaret yollar üzerinde olmas özel konum ile ilgilidir. D) Türkiye nin yer alt kaynaklar bak m ndan zengin olmas matematik konum ile ilgilidir A a da, ülkemizde görülen iklim tipleri ile bu iklim tiplerinde hâkim olan bitki örtüsü ve bu iklimlerde yeti tirilen tar m ürünleri e le tirilmi tir. Yap lan e le tirmelerden hangisi do rudur? A) B) klim tipi Bitki örtüsü Tar m ürünü Karadeniz iklimi Maki F nd k Akdeniz iklimi Orman Çay C) 14. D) Karadeniz iklimi Bozk r Pamuk Karasal iklim Bozk r Bu day Arda ve Turan, okul dönü ü eve giderken sosyal bilgiler dersinde ö rendiklerini tekrar etmek için birbirlerine çe itli sorular sormu tur. Arda, Turan'a Ö retmenimiz çevre kirlili inin; su, hava, toprak, gürültü gibi birçok nedeni vard r. demi ti. Ö retmenimizin bu cümleyi hangi kavram aç klamak için söyledi ini hat rl yor musun? diye sordu. Turan a a daki hangi cevab verirse do ru olur? A) Olay B) Çok boyutluluk C) Olgu D) Görü 17

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI

MAT-1 DERS NOTLARI. Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1. Mustafa YA CI MAT-1 DERS NOTLARI Türkiye Matematik Ö retmenleri Zümresi TMOZ un Katk lar yla MY MAT-1 Mustafa YA CI ALTIN NOKTA YAYINEV ADANA 2011 Ç NDEK LER Bölüm Konu Sayfa Bölüm Konu Sayfa 1 Say Kümeleri 005-007

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

Türkmen İktisat Tarihi

Türkmen İktisat Tarihi BOLŞEVİK ESARETİNDEN ENERJİ İMPARATORLUĞUNA Türkmen İktisat Tarihi Prof. Dr. Güngör TURAN Doç. Dr. Ahmet DiNÇ Bol evik Esaretinden Enerji mparatorlu una TÜRKMEN KT SAT TAR H Bol evik Esaretinden Enerji

Detaylı

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7

Deprem: Suçlu Kim? P i V O L K A, Y l: 3 Say : 13, Sayfa: 7 Deprem: Suçlu Kim? Güler I n guler_isin@elyadal.org Ele tirel - Yarat c Dü ünme ve Davran Ara t rmalar Laboratuvar Yer kabu unun belli bir derinli inde, bir d merkezden ba layarak olu an ani devinim ya

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR

Hepinizi sevgiyle kucaklar, yeni okul döneminde başarılar dileriz. Zuhal Özer HER AYIN 15 İNDE ÇIKAR Benim manevi mirasım ilim ve akıldır Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Nüket Yetiş Genel Yayın Yönetmeni Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Duran Akca duran.akca@tubitak.gov.tr Yayın

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI

11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI 11. SINIF BİYOLOJİ ÜÇRENK SORU BANKASI Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 12.09.2011 tarih ve 133 say l karar ile kabul edilen programa göre haz rlanm t r. Mehmet TOKAY mehmet.tokay@gmail.com

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl 6-8. SINIFLAR T.C. LLÎ E M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMI ANKARA 2008 LKÖ RET M MATEMAT K DERS 6-8. SINIFLAR RET M PROGRAMINDA GÖREV ALANLAR lkö retim

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES

TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES TÜRKÇE Ö RET M NDE YARATICI YAZMA BECER LER N N GEL T R LMES Dr. Mehmet TEM ZKAN ÖZ: Yarat c l k; her bireyde var olan ve insan ya am n n her bölümünde bulunabilen bir yetenek, günlük ya amdan bilimsel

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA

TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA TÜRKÇE Ö RET M NDE ÇOK UYARANLI B R Ö RENME ORTAMI OLU TURMAK Ç N SEÇK N EDEBÎ ÜRÜNLERDEN YARARLANMA Yrd. Doç. Dr. Ali GÖÇER ÖZ: E itimin en temel hedefi s n f düzeylerine göre ö rencileri belirlenen kazan

Detaylı

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri.................................. 2 Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer

Detaylı

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE

SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE SLAM YET ÖNCES TÜRK DEVLET GELENE Yusuf Cem ENCAN nönü Üniversite SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ Lisansüstü E itim-ö retim Yönetmeli i nin KAMU YÖNET M ANAB L M DALI çin Öngördü ü YÜKSEK L SANS TEZ Olarak Haz

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı