COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA"

Transkript

1 6. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRKÇE, MATEMATÝK, FEN BÝLÝMLERÝ, SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 15, MATEMATÝK testin de 15, FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 15 ve SOSYAL BÝLGÝLER testinde 15 olmak üzere toplam 60 soru bulunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 75 da ki ka dýr. 2. Her sorunun dört seçeneði vardýr. Dört seçenekten sa de ce bir ta ne si doð ru ce vap týr. Doð ru bul du ðu nuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn üçte biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A TÜRKÇE TEST 1. Siz fakirli in ate ten gömlek oldu unu galiba bilmiyorsunuz. Alt çizili bölümle anlat lmak istenen, a a daki cümlelerin hangisinde vard r? A) Cesaretiyle herkesin takdirini kazanm t. B) Ara t rmay çok seven bir ki ili e sahipti. C) Tehlikeli bir i e giri mi ti. D) Y llarca büyük s k nt lar ya am, çok ac çekmi ti H I Z L I Ý M A A Y S E Ý R Ý T A T L I K O L A Y Yukar daki bulmacada a a daki cümlelerde geçen alt çizili sözcüklerden hangisinin z t anlaml s yoktur? A) Bana çok güç bir i dü tü. B) Kom umuz pazardan ac biber alm. C) Siyah gömlek sa ya çok yak m t. D) Adam a r yürüyor, galiba hasta. 2. Yan m zdaki genç, yolun az ötesinde bir bina iskeleti gösterdi. cümlesindeki öte sözcü ü a a daki cümlelerin hangisinde ayn anlamda kullan lm t r? A) Panay r n biraz ötesinde sürü hâlinde koyunlar vard. B) Ordu, s n r ötesi harekât için haz rl klar n tamamlad. C) Bu kasaban n güzellikten öte s cak bir yan var. D) Evimizin bir yan denize, öte yan ormana bak yor Davulun sesi uzaktan ho gelir. atasözündeki alt çizili sözcük a a daki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer alm t r? A) Gençli in sesini duyurmaya çal an bu dergiyi, birkaç y l öncesine kadar tan m yordum. B) Her kafadan bir ses ç k yor, kimileri de Ben kazand m, ben kazand m! diye ba r yordu. C) O, hep vicdan n n sesiyle hareket eder, akl n ise vicdan ndan ay rmazd. D) Sabaha do ru aniden bir otomobil sesi duyulunca herkes panikledi.

4 A a daki cümlelerin hangisinde ünlü dü mesine u ram bir sözcük yoktur? A) Otobüsün ön k sm na ya l lar oturmu. B) Ressam, çocu un resmini birkaç dakikada çizdi. C) Annem kazaklar dolab n raflar na güzelce dizdi. D) Yazar, ismini kitab n sa alt bölümüne yazm. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 8. A a daki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullan lm t r? A) Müdür yard mc s, törende konu ma yapt. B) Elimdeki resmî belgeyi görevliye uzatt m. C) Bizim tak m bu y l ampiyonlu u hedefliyor. D) Arkada larla kiraz bahçesinde biraz dola t k. 6. A a daki cümlelerden hangisinin ilk kelimesi yap m eki alm t r? A) Denize girmek için sahile indik. B) Umut dolu gözlerle etraf seyrediyordu. C) Sandal m z nehirde süzüle süzele ilerliyor. D) Üzüm sepetini koluna tak p ba a do ru gitti. 9. A a daki alt çizili sözcüklerden hangisi yap ca di erlerinden farkl d r? A) Rüzgârl havalarda denize aç lmak tehlikelidir. B) Birçok ta t, yolun sa na ve soluna park etmi ti. C) Kahvalt masas na ailecek oturduk. D) Ehliyet almak için sürücü kursuna kaydoldum. 7. A a daki cümlelerin hangisinde da, de nin yaz m nda yanl l k yap lm t r? A) Bu binan n be inci kat nda ya l bir teyze oturuyor. B) Kald m z otelin alt nda küçük bir dükkân var. C) Kar duvarda as l olan tablo ünlü bir ressama aitmi. D) Bu yörenin karpuzuda çok lezzetlidir A a daki sözcüklerden hangisinin kökü türce di erlerinden farkl d r? A) Havaland r yor B) Sezdiriyor C) zletiyor D) Suland r yor

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A Bilimde son diye bir ey yoktur. Söz gelimi insanlar n ate i ilk olarak ne zaman kullanmaya ba lad tart mal bir konu. Yak n bir tarihe kadar, ate in yakla k y ld r kulland dü ünülüyordu. Daha sonra ara t rmac lar, ate in ilk olarak y l önce kullan ld n gösteren kan tlar buldular. imdi de bu konuda yepyeni bir bulgu var. Bir grup ara t rmac, Güney Afrika daki Wanderwek Ma aras nda kül ve kemik kal nt lar bulmu. Bu buluntular, günümüzden bir milyon y l önceye ait. imdi ara t rmac lar, insanlar n ate i ilk kez bu dönemde kullanmaya ba lad klar n dü ünüyor. Ma aradaki kal nt lardan orada s k s k ate yak ld da anla l yormu. Yukar daki parçada bilimin hangi özelli i üzerinde durulmu tur? A) Öznelli i B) Do rulu u C) De i mezli i D) Güncellenebilirli i 13. Hayatta yaln z kendi çal mas, kendi bilgisiyle al n teri dökerek kazan lan ve ba kas n zarara sokmayan ba ar me rudur. Para çalmaktan, hile yapmaktan, adam doland rmaktan, kundura boyac l yaparak namusuyla hayat n kazanmak daha iyidir. Hayatta ba ar l olmak için himayenin, paran n ve ans n yard m n gerekli sayanlar vard r. nsanlar ; bir k sm n çal kan, bir k sm n da tembel olarak iki zümreye ay rsak ans n çal kanlar taraf nda olaca na üphe yoktur. Parçadan a a dakilerin hangisi ç kar labilir? A) Hayatta ba ar l olmak ans i idir. B) Sadece ansl insanlar ba ar l olur. C) Ba kalar ndan edinilen bilgi me ru de- ildir. D) ansl olmak çal kan olmakla do ru orant l d r. 14. En de erli arma an kendinden bir parça verebilmektir. diyen birisi için a a- dakilerden hangisini söylemek daha uygundur? A) Özverili B) Alçak gönüllü C) leri görü lü D) Ç karc 12. Sinemada film izlerken reklamlar seyretmek eskiden keyifti, imdilerde ise durum de i ti. zleyicinin keyfine limon s k l yor. zleyicinin keyfine limon s k lmas ile söylenmek istenen nedir? A) Film izleme zevkini azaltmas B) Seyircinin heyecan n art rmas C) nsan tüketime yönlendirmesi D) zlenme oran n dü ürmesi Okuyucu; ba ka ülkeleri, ba ka dünyalar seven, ya am n çok boyutlulu unu bilen, her eyi ö renmek isteyen, okuduklar nda kendini arayan veya onlarda kendinden bir parça bulan ki idir. Parçada geçen ya am n çok boyutlulu unu bilen ifadesiyle a a dakilerden hangisi anlat lm t r? A) Ya am boyunca farkl ülkeleri gezmeyi sevmek B) Hayat n tekdüzü olmad n n fark na varmak C) Okuduklar nda kendinden bir iz bulmak D) Ömrünü ö renme arzusuyla geçirmek

6 MATEMAT K TEST Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A ve 800 ün EBOB u ile 150 ve 450 nin EKOK u aras ndaki fark kaçt r? A) 50 B) 150 C) 250 D) A a daki emalardan hangisinde S ve T kümeleri ayr k kümeler de ildir? A) K S T B) T K S C) S T D) K K S T 2. Mutlak de eri 7 ile 18 aras nda olan kaç tam say vard r? A) 10 B) 12 C) 20 D) : i leminin sonucu kaçt r? A) 1 B) 2 C) 28 D) sayýsýnýn... tane çarpaný vardýr. Bu çarpanlarýn... tanesi asaldýr. Coþkun Co kun un söyledi i ifadenin do ru olabilmesi için noktal yerlere s ras yla hangi say lar yaz lmal d r? A) 5 ve 3 B) 5 ve 2 C) 6 ve 2 D) 6 ve adet boncuk her birinde e it say da boncuk olan gruplara ayr lacakt r. Buna göre gruplar n her birindeki boncuk say s a a dakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 10

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A Tahta Kapý Ali Eda Dila Bir depodaki 2 konteynerin her birinde 799 tane koli, her kolinin içinde de 50 tane bardak vard r. Buna göre bu iki konteynerin içinde toplam kaç bardak vard r? A) B) C) D) Pencere Can Ege Efe Nil Emel Ada Elif Ýlayda Mete Yukar da 6A s n f n n oturma plân gösterilmi tir. Bu s n fta pencere kenar nda oturan ö renciler P kümesini, en ön s rada oturan ö renciler M kümesini olu turdu una göre a a dakilerden hangisi do rudur? A) Eda P B) s(p Ç M ) = 1 C) s(p \ M) = 4 D) s(p È M) = adým 2. adým 3. adým 4. adým Yukar da modellenen say örüntüsünün kural a a dakilerden hangisidir? A) 4n B) n + 3 C) 3n + 1 D) n 2 Mert Bey iki çocu una birer simit, kendine de fiyat 3 TL olan bir sandviç alm t r. 1 simitin fiyat a ile gösterilirse Mert Bey in ödeyece i para miktar n belirten cebirsel ifade a a dakilerden hangisi olur? A) a + 3 B) 3a + 1 C) a + 2 D) 2a + 3 7

8 Ayr tlar n n uzunluklar 10 cm, 25 cm ve 30 cm olan dikdörtgenler prizmalar ndan en az kaç tanesinin, aralar nda bo luk kalmayacak ekilde bir araya getirilmesi ile bir küp olu turulabilir? A) 250 B) 300 C) 450 D) Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A A B C Yukar daki çarpan a ac nda bulunan A ve B harflerinin yerine yaz labilecek say lar n toplam en çok kaç olabilir? A) 5 B) 6 C) 7 D) =? say s, rakamlar farkl dört basamakl bir do al say d r. Bu say n n hem 3 e hem de 4 e kalans z bölünebilmesi için yerine yaz labilecek kaç farkl rakam vard r? A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 Tahtadaki soruyu çarpma i leminin toplama i lemi üzerine da lma özelli inden faydalanarak çözen Nilüfer, önce 999'u ile çarp yor. Daha sonra buldu u sonuca ekliyor. Nilüfer in yapt i lem do ru oldu una göre ve sembolleri yerine a a- dakilerden hangisinde verilen say lar gelmelidir? A) B) C) D) , 14, 21, 28,... Yukar daki örüntünün 40. ad m ndaki say a a dakileden hangisidir? A) 280 B) 300 C) 340 D) 350 8

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A FEN B L MLER TEST 1. A a da baz organellerin görevleriyle ilgili söyledikleri ifadeler verilmi tir. Hücre içindeki büyük yap l besinleri parçalar m. Hücre zar ile çekirdek aras ndaki madde iletimini sa lar m A a daki tabloda ergenlik dönemindeki bireylerde görülen bedensel ve ruhsal de- i imlerin bir k sm gösterilmi tir Sivilce Kimlik oluþumu arayýþý Seste Boy ve kütle deðiþim artýþý Üreme hücresi üretimi Ýletiþim sorunlarý Duygusal Terleme Baðýmsýzlýk dalgalanma artýþý arayýþý Salg lar üretip kesecikler hâlinde paketlerim. Buna göre, ve organelleri a a- dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? A) Kloroplast Mitokondri Koful B) Lizozom Endoplazmik Ribozom retikulum C) Ribozom Golgi Kloroplast cisimci i D) Lizozom Endoplazmik Golgi retikulum cisimci i Buna göre bu de i imlerin do ru gruplanmas a a dakilerin hangisinde verilmi tir? Bedensel de i imler Ruhsal de i imler A) 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 B) 1, 3, 4, 5, 8 2, 6, 7, 9 C) 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 D) 3, 4, 8, 9 1, 2, 5, 6, Yukar daki canl lar n hangisinde yavru bak m görülür? A) 1, 2 ve 3 B) 3, 5 ve 6 C) 1, 2 ve 4 D) 4, 5 ve 6

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 4. Tohum Aydýnlýk ortam Týpa 25 C K Karanlýk ortam Islak pamuk Tohum Aydýnlýk ortam 25 C L Aydýnlýk ortam Kuru pamuk Sürat (m/s) 0 Ayþe 20 Alýnan yol (m) Nalan 5 Zaman (s) 0 5 Zaman (s) Ay e ye ait sürat - zaman grafi i ile Nalan a ait al nan yol - zaman grafikleri yukar da verilmi tir. Tohum 25 C M Islak pamuk Tohum 5 C N Islak toprak Yukar daki deney düzeneklerini kuran ö rencilere fen ve teknoloji ö retmeni Nurdan Han m a a daki yorumlardan hangisini yapm olamaz? Buna göre Ay e ve Nalan n 5 saniyede ald yollar a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? Ay e Nalan A) 50 m 20 m B) 50 m 100 m C) 10 m 20 m D) 10 m 100 m A) K düzene inde tohumun çimlenmesi için t pa aç lmal d r. Çünkü çimlenme olay nda oksijen gereklidir. B) L düzene inde tohumun çimlenmesi için pamuk slat lmal d r. Çünkü çimlenme olay nda suya ihtiyaç vard r. C) M düzene inin ayd nl k ortama getirilmesi gerekir. Çünkü çimlenme s ras nda tohumun a ihtiyac vard r. D) N düzene inde ortam n s cakl tohumun çimlenmesi için uygun de ildir. 6. I. Sabit süratle alçalmakta olan para- ütçü II. Harekete geçen otomobil III. Fren yaparak yava layan bisiklet IV. Yerde duran top Yukar da verilenlerden hangileri dengelenmi kuvvetlerin etkisindedir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV 10

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A K 20N X L 40N Y Uzamas on bölme olacak ekilde tasarlanm K ve L dinamometrelerinin ölçebilecekleri en büyük kuvvet de erleri s ras yla 20 N ve 40 N dur. 9. SORULAR 1. Ayn cins atomlardan olu an saf maddelere ne denir? 2. Moleküllü yap da olan elementlere bir örnek veriniz. 3. Farkl cins atomlardan olu- an saf maddelere ne denir? Buna göre X ve Y cisimlerinin a rl klar kaç N dur? 4. Moleküllü yap da olmayan bile iklere bir örnek veriniz. X Y A) 2 3 B) 4 6 C) 4 12 D) P nar Ö retmen in, ö rencilerine element ve bile ikler konusu ile ilgili yapm oldu u s nav n sorular yukar da verilmi tir. Ö renciler her do ru cevap için 5 puan ald na göre en yüksek puan alan ö rencinin cevap ka d a a dakilerden hangisidir? 8. Kutup K N A) Cevaplar 1. Element 2. Hidrojen 3. Bile ik 4. Tuz B) Cevaplar 1. Bile ik 2. Oksijen 3. Element 4. Bak r Ekvator L M Dað C) Cevaplar 1. Element 2. Demir D) Cevaplar 1. Element 2. Hidrojen Ömer, elindeki kutunun kütle ve a rl k de erlerini K, L, M ve N konumlar nda ayr ayr ölçüyor. 3. Bile ik 4. eker 3. Molekül 4. Su Ömer in ölçüm sonuçlar yla ilgili a a- dakilerden hangisi yanl t r? A) Kutunun K ve L deki kütleleri e it, a rl klar ise farkl d r. B) Kutunun M ve N deki kütleleri farkl, a rl klar e ittir. C) Kutunun a rl kutuplardan ekvatora do ru gidildikçe azal r. D) Kutunun a rl M den N ye gidildi inde azal r. 11

12 A a da tanecik modelleri ile gösterilen olaylardan hangisinde kimyasal de- i im gerçekle mi tir? A) B) C) 12. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A I. Saf madde mi? II. Molekül içerir mi? III. Taneciðinde kaç tane atom var? Fen ve teknoloji ö retmeni Gül Han m n tahtaya çizdi i ekil için sordu- u sorulara a a daki ö rencilerden hangisinin verdi i cevaplar n tamam do rudur? A) I. Evet B) II. Evet III. 3 I. Evet II. Hayýr III. 2 D) C) I. Hayýr D) II. Hayýr III. 2 I. Hayýr II. Evet III Cam bardak 1 2 Bak r tel 11. I. Tanecikleri ba ms z hareket eder. II. Tanecikleri birbirine temas eder. III. Tanecikleri öteleme hareketi yapar. IV. Tanecikleri titre im hareketi yapar. Bir madde yukar da verilen özelliklerden hangisine sahipse o maddenin kat, s v veya gaz hâlde oldu u kesin olarak anla l r? A) I B) II C) III D) IV Yukar daki tabloda iletken ve yal tkan maddeler belirli bir kurala göre taranm t r. Buna göre 1 ve 2 numaral bölümlere a a dakilerden hangisi yaz labilir? 1 2 A) Alt n bilezik pek kuma B) Alüminyum folyo Metal anahtar C) Plastik cetvel Demir çivi D) Yün kazak Tahta ka k 12

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A ekildeki devreler özde pil ve kablolarla haz rlanm olup devrelerde ayn cins maddeden yap lm boy ve kal nl klar verilen direnç telleri kullan lm t r PÝL S K 2S + PÝL S 2 L Þekil - 1 Þekil - 2 ekil-1 deki devrede reostan n sürgüsü ok yönünde çekilerek ekil-2 deki duruma getiriliyor. Buna göre a a daki ö rencilerden hangilerinin yorumu do rudur? + PÝL Buna göre K, L ve M ampullerinin parlakl klar aras ndaki ili ki a a dakilerden hangisinde do ru verilmi tir? A) K > L > M B) M > K > L C) K = L > M D) L > M > K M Sema Fidan Devrenin direnci azalýr. Devrede iletilen elektrik enerjisi azalýr. Ampul parlaklýðý artar. A) Sema, Zeynep ve Fidan B) Yaln z Fidan C) Zeynep ve Fidan D) Sema ve Zeynep Zeynep 13

14 SOSYAL B LG LER TEST 1. klim; bir yerdeki ula m faaliyetlerini, konutlarda kullan lan malzeme çe idini ve tar m ürünlerinin çe itlili ini etkilemektedir. A a dakilerden hangisi verilen bilgiye kan t olarak gösterilemez? A) K mevsiminde Do u Anadolu Bölgesi nin birçok yerinde yollar n kapanmas B) Karadeniz Bölgesi nde k rsal alandaki konutlar n yap m nda ah ap malzemelerin kullan lmas C) Akdeniz Bölgesi nde k y ile iç kesimler aras nda ula m n zor olmas D) Marmara Bölgesi nde tar m ürünü çe- itlili inin fazla olmas Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 3. I. Temel geçim kaynaklar n n hayvanc l k olmas II. Hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanr taraf ndan verildi ine inan lmas III. Devletin do u ve bat olarak ikiye ayr larak yönetilmesi Yukar dakilerden hangisi ya da hangileri, ilk Türk devletlerinde göçebe ya- am tarz n n görüldü ünün kan t d r? A) Yaln z l B) Yaln z ll C) l ve ll D) ll ve lll 4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde ya- anan; 2. A a da ilk Türk devletleriyle ilgili baz terimler ve anlamlar verilmi tir. Kut nanc : Hükümdara ülkeyi yönetme yetkisinin Tanr taraf ndan verildi ine inan lmas d r. kili Te kilat: Ülkenin do u-bat eklinde ikiye bölünerek yönetilmesidir. Kurultay Meclisi: Devlet i lerinin görü üldü ü ve boy beylerinden olu an meclistir. Verilen tan mlar a a daki hangi ba l k alt nda toplanabilir? A) Sosyal Hayat B) Din ve nan C) Devlet Yönetimi D) Sanat ve Hukuk 14 Müslümanlar n Mekke den Medine ye hicret etmesi Mekkelilerle Müslümanlar aras nda Hudeybiye Antla mas n n imzalanmas Hendek Sava nda Mekkelilerin ma lup edilmesi gibi olaylarla a a da verilen sonuçlardan hangisi aras nda bir ili ki kurulamaz? A) Arap Yar madas nda siyasi birlik sa land. B) slamiyet'in yay l h zland. C) Müslümanlar, Mekkelilerin bask lar ndan kurtuldu. D) Mekkeliler, Müslümanlar hukuken tan d.

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A Ben Gazneli Sultan Mahmut. Hindistan a yaptýðým 17 sefer sonucu buralara Ýslam dinini yaydým. I Yukar da ayn ebattaki kâ tlara çizilmi iki farkl harita verilmi tir. Verilen haritalara bak larak a a daki yarg lardan hangisine ula labilir? A) I. harita daha geni bir alan göstermektedir. B) II. haritan n küçültme oran daha azd r. C) I. haritan n ölçe i daha küçüktür. D) II. haritan n ayr nt y gösterme gücü daha azd r. II Ben Selçuklu Sultaný Tuðrul Bey. Abbasi halifesinin yardým isteði üzerine Baðdat a giderek halifenin düþmanlarýný ortadan kaldýrdým. Ben Selçuklu veziri Nizamülmülk. Kurduðum medreseler sayesinde büyük devlet adamlarýnýn, Gazali, Ömer Hayyam ve Sadi gibi deðerli ilim adamlarýnýn yetiþmesini saðladým. Yukar da baz Türk devlet adamlar n n konu ma metinleri verilmi tir. Verilen metinlerden hareketle Türklerin, slam kültür ve medeniyetine a a- daki hangi alanda katk sa lad söylenemez? A) Siyasi B) E itim C) Hukuk D) Din 6. I. ticareti ile uðraþmýþlardýr. 8. II. Frigler Tarýmla uðraþmýþlardýr. III. Lidyalýlar IV. Urartular Kral Yo etmiþlerdir. Kaya mezarlarý yapmýþlardýr. Yukar daki e le tirme tablosuna bak larak lk Ça da Anadolu da kurulan medeniyetlerden hangilerinde ticari faaliyetlerin daha fazla geli ti i söylenebilir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV 15 Kök Türk paras Kök Türk Alfabesi Verilen resimlere bak larak Kök Türklerle ilgili a a dakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? A) Milliyetçi bir özelli e sahip olduklar B) Ekonomik ba ms zl a önem verdikleri C) pek Yolu'nu denetim alt na ald klar D) Kendilerine özgü bir alfabe kulland klar

16 lk Türkçe sözlüktür. Araplara, Türkçeyi ö retmek için yaz lm t r Türkçe kelime, Arapça olarak aç klanm t r. Türkçenin ilk dil bilgisi kitab d r. Yukar da hakk nda baz bilgiler verilen eser a a dakilerden hangisidir? A) Siyasetname B) Divan-ü Lügâti t-türk C) Kutadgu Bilig D) Divan- Hikmet Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 11. lk Ça da Anadolu da kurulan medeniyetlerden; Lidyal lar : (MÖ MÖ 546) yonlar : (MÖ MÖ 700) Hititler : (MÖ MÖ 1200) Urartular : (MÖ MÖ 600) tarihleri aras nda ya am lard r. Buna göre, hangi medeniyet günümüze daha yak n bir zamanda ya am t r? A) yonlar B) Lidyal lar C) Hititler D) Urartular 10. Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayat yla ilgili a a da verilen bilgilerden hangisi yanl t r? A) 20 Nisan 571 tarihinde dünyaya gelmi tir. B) 610 y l nda ilk vahiy gelmi ve peygamber olmu tur. C) 622 y l nda Mekke den Medine ye göç (hicret) etmi tir. D) 630 y l nda vefat etmi tir Melike ve Nazl ayr ayr balonlarda seyahat etmektedirler. Melike'nin içinde bulundu u balon daha yüksekte oldu una göre, a a dakilerden hangisi söylenirse do ru olmaz? A) Melike yeryüzünü daha ayr nt l görebilmektedir. B) Nazl 'n n gördü ü alan, Melike'nin gördü ü alana göre daha azd r. C) Melike'nin gördü ü alan, Nazl 'n n gördü ü alana göre daha fazlad r. D) Melike ve Nazl yeryüzüne ku bak olarak bakmaktad rlar.

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý - A 13. Co rafi konum, matematik konum ve özel konum olarak ikiye ayr l r. Ülkemizin konumu ile ilgili verilen a a- daki bilgilerden hangisi yanl t r? A) Ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak ya anmas matematik konum ile ilgilidir. B) Türkiye nin kuzey yar m kürede yer almas matematik konum ile ilgilidir. C) Ülkemizin önemli ticaret yollar üzerinde olmas özel konum ile ilgilidir. D) Türkiye nin yer alt kaynaklar bak m ndan zengin olmas matematik konum ile ilgilidir A a da, ülkemizde görülen iklim tipleri ile bu iklim tiplerinde hâkim olan bitki örtüsü ve bu iklimlerde yeti tirilen tar m ürünleri e le tirilmi tir. Yap lan e le tirmelerden hangisi do rudur? A) B) klim tipi Bitki örtüsü Tar m ürünü Karadeniz iklimi Maki F nd k Akdeniz iklimi Orman Çay C) 14. D) Karadeniz iklimi Bozk r Pamuk Karasal iklim Bozk r Bu day Arda ve Turan, okul dönü ü eve giderken sosyal bilgiler dersinde ö rendiklerini tekrar etmek için birbirlerine çe itli sorular sormu tur. Arda, Turan'a Ö retmenimiz çevre kirlili inin; su, hava, toprak, gürültü gibi birçok nedeni vard r. demi ti. Ö retmenimizin bu cümleyi hangi kavram aç klamak için söyledi ini hat rl yor musun? diye sordu. Turan a a daki hangi cevab verirse do ru olur? A) Olay B) Çok boyutluluk C) Olgu D) Görü 17

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 7. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z.

Örnek...6 : Yandaki bölme işleminde A ve n birer doğal sayıdır. A nın alabileceği en küçük ve en bü yük değerleri bulunu z. MODÜLER ARİTMETİK ( BÖLME BÖLÜNEBİLME KURALLARI ÖKLİT ALGORİTMASI DEĞERLENDİRME ) BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...5 : A, B, C birbirinden

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM ÖZEL EGE LİSESİ BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Sıla Avar DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem Günel İZMİR 2012 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.. 3 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM. 3 4. ÖN BİLGİLER... 3 5.

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati)

MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) MATEMATİK (haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati) GİRİŞ XXI. yüzyılda matematik eğitimi yalnız doğa olaylarının araştırmasında ve teknikte değil insan oğlunun mantıklı, eleştirel ve estetik

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)

OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı) OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL. SINIF KDS - Sıra Ö.No İsim Snf Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos. Bil. Yab.Dil Toplam ler D Y N D Y N D Y N D Y

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak

Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Geleceğin Dersliğini Tasarlamak Mehmet MUHARREMOĞL Ulusal Koordinatör mmuharremoglu@meb.gov.tr Zehra SAYIN Teknik Koordinatör zehrasayin@meb.gov.tr Projenin yasal çerçevesi itec Projesi 7. ÇP Bilgi ve

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ

FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR GİTTİ YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı 2010-1 Proje Raporudur FİZİK ÇALIŞMA GRUBU GRUP ADI İKİZLER PROJE ADI REZİSTANS GELDİ BUZLAR

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 3. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA

AMERĐKA DA YAŞAM BOYU. Prof. Dr. Erdal ZORBA AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Prof. Dr. Erdal ZORBA ESKĐ AMERĐKA DA YAŞAM BOYU SPOR VE REKREASYON Amerika'ya gelen ilk göçmenler için hayat, parlak bir gelecek vaat etmesine rağmen, eğlence

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGR DERSİ 6. SINIF YILLIK PLANI SÜRE ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı