Ders kitaplar~nda aile isi i~bolurnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders kitaplar~nda aile isi i~bolurnu"

Transkript

1

2 goriilen toplumsal roller, resimierde, fotognflarda ve birbirinden ba$mslz kelimelerdeciimlelerde (ozellikle Alfabe'lerde) kquntza qlkar. Bu kitaplann yanl stn, I930 Koy Miifredat program^ ile Ilkmektep Miifredat Program] ve ilkokul ve Ortaokul Talimatnameleri, Millet Mektepleri Talimatnameleri ma kaynaklardlr. Arqtlrmanln baglangg tarihi olarak 1928 y111 belirlendi araslnda Milli Egitim Bakanhgl'mn onayladt$ ders kitabt incelendi. Calqman~n bqlangq tarihinin 1928 o l d seqilmesinin en temel nedeni, Latin Alfabesi'ne gegigte somutlanan egitimdeki devrimdir. Egitim ve ogrerim alan~nda, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonnki en onemli diiniigiim olan alfabe degigikligi, Osmanll'dan koklii bir kopug anlamma da geliyordu. Latin Alfabesi'ne gegigle, bir yandan egitim ve ogretimin daha genig kitlelere yaytlmast hedeflenirken, diger yandan da bilimsel ve laik egitimin temelleri saijamlagttnl~yordu. Bu donem, "Dag bqlndaki qobanln bile okuryazar olmastnntn hedeflendig, cezaevi miidiirlerine 'Hapishanedeki vatandqlar da okutulup yazdmlacakur,"l yiikiimliiliigiiniin getirildigi, tiim iilkeyi biiyiik bir denhaneye doniigtiirmenin amagland$ bir donemdi. igte boylesi qalkantllann, koklii doniigiimlerin yqandlb bu dijnemde ders kitaplanna kadln ve erkek rolleri nasll yanslmlgtl? 1928'den gtiniimiize dek ders kitaplannda cinsiyet rolleri aqtstndan degigim soz konusu muydu? Soz konusu ise hangi noktalarda ortaya qtkmqu? Arqurmarun ana somlan bu eksene oturmldu. ktlrma temel egtimle stnlrland. Lise den kitaplan aragtlrma dg~ btraluld. Ilkobetimin, aile kummundan sonraki en onemli toplumsallagtlncl igleve sahip gerqeij qalt~man~n ilkobetimle smdanmaslnda etkili oldu. Liseye bqlayan bir gencin cinsiyet rolleri ags~ndan zaten bigimlenmg kabul edildi. Daha qaltgmantn bqlangcmda, Cumhuriyet'in ilk yllanndaki den kitaplanmn, kibdlnln ve kullandan gorse1 unsuriannln kalitesiyle, dilinin sadelig, alucdl$ ve kolay anlqduh&yla, konulann o giiniin gereksinimlerine yanlt vermesiyle, bad inanqlara ve dini telkinlere k q miicadelesiyle, ~ koylii, igqi, esnaf ve gall~an kesime verdig degerle, aract ve tefeciye kaq~ qocuklan uyarmas~yla, konumuz aqtslndan en onemlisi de, kadtnlara ozgiir birer yurttq olma bilinci vererek kamusal alanda yiireklendirmesiyle giiniimiiz den kitaplanndan tamamen farkll bir goriiniimde goriildu. Acq~~rmarun ilerleyen aymalannda, 1945'e dek yaranlmaya galq~lan kah imgesiyle, bu tarihten sonra yaranlmaya qlqdan ka& imgesi aras~nda biiyuk bir fark ortaya qlkn. 1945'ten once anneye, iilkenin kurulquna katluda bulunmas~ aplndan onemli toplumsal iglevler yiiklenirken ve aile igi geleneksel roller olarak vurgulanmazken; bu tanhten sonra, artan say& omekle, kadnlann as11 gorevinin evi ve ailesi den kitaplanna girdi arastnda anneler amk muthk onliikleriyle ig yaparken, kiigiik k~z gocuklan da anneleriyle birlikte ve anneye yardlm ederken resimlenmeye bqland. Tie de bu yllara ait giirsel unsur ve metinlerdeki kah imgesi, 1950 sonrasmln kadllnndan farkh ozellikler tayyordu Mutfakta ig yaparken bile pk giysideri, yiiksek topuklu ayakkabdan ve ozenle taranmlg saqlanyla kaq~nuza gkan bu kadnlar, dqandan heniiz gelmb, biitiin giiniinii ev $- leriyle gegirmemig gibiydiler. Bu nedenlerle, yuan, ara qamay olqturmaktadlr. 1. Miller ~ekreperl 1950'den sonra ise, hzla artan sayda omekte, kadmlar yaln~zca ev iqi alanla tmmlanmakta, kadmlara uygun goriilen kimlikle erkeklere uygun goriilen kimlik, birbirine ztt anlam- Matbaast, Istanbul, 1940, s. 16. lar iqetmektedir. Ta'imahamaL Maarii Bu ytllardan bqlayamk giiniimiize dek, ilkokula daha yeni adlmlnl atrmg olan qocuklara sistematik olarak nastl "kadtnn ve "erkek" olacaklan ogretiliyor. Den kitaplanndaki kadnlara toplumsal yagamda edilgen, erkeklere etkin kimlikler veriliyor. Ders kitaplannda, erkekler kamusal alanda iiretken olmaya yonlendirilirken, kadlnlar, egleri, qocuklan ve ev igleriyle slndanlyor. Bu kitaplardaki anneler siirekli temizlik, yemek, tuqu, salga, konserve yapan, gamagtr bulagtk ytkayan, qocuk ve hasta bakan ki~iler olarak anlatlltyor. Kadtnlann bir igte qailgtt$n~ belirten metinlerde bile, as11 gorevlerinin ev iqinde oldub skhkla vurgulaniyor. Bunun "dogal sonucu" olarak kadlnlar, aile iginde kocalanna oldugu kadar, qocuklanna da kigiler olarak tan~mlamyor. Erkekler ise, "her tiirlii igin yapdmas~na karar veren kigiler" o l d den kitaplannda yer allyor. Ciinkii baba, "ailenin bagkan~ ve evin giderlerini kargllamaktan sorumlu" kigi olarak goriiluyor. Sozii edilen cinsiyetqi (irneklerin ders kitaplanndaki artlgtna paralel olarak, annelerin giiliimseyerek bakan kendinden emin ifadeleri siliklegiyor; okuyan, ogrenen, iireten kadtn goriinmez oluyor; babalar ise ellerinde gazeteleriyle siddi bir ifadeyle resmediliyor. Bu degigimlerin yam sira ders kitaplmnda halkq~, laik, bagtmstzhkgt ve milli ekonomiyi gtiqlendirici soylemden de vazgeqiliyor; dini temalar yogunlq~yor. Ders kitaplannln dili yaltn olmaktan shp, konular ezbere dayall biqimde ele allnlyor. Ders kitaplar~nda aile isi i~bolurnu Cumhuriyet'in ilk ytllannda den kitaplannda, toplumda ve aile iqinde dayanrgmayt giiqlendirmeyi hedef alan ornekler bulunuyor. Bu orneklrrde kadtn ve erkek birbiriyle dayantgma iqinde ve siirekli yardlmlagan kigiler olarak sunuluyor. Bu donemdeki daymgmm nitcligi, 1950 sonrast ornrklcrden qok farklt. Ciinkii aile iqi $boliimii, "kadtn igi-erkek igin aynmt temelinde anlatllmtyor. Kadn ve erkegin aile iqindeki gorevleri, kesin slnlrlarla aynlmtg olarak tammlanmlyor yllida ilkokul 4. slnlfta okutulmak iizere basllan Turt Bibiji den kitabrnda bulunan gu sozler dayamgm&n nitelig balumtndan anlamhdr: '$u annem, goriiyorurn ve anltyorum ki hiqbir igte babamt yaln~z btrakmtyor, her ~eyde ona yardlm ediyor. Demek babamla annem anslnda sllu bir tesaniit var... Babam geqende bana bir dev'miigterek maksat'tan bahsetmigti. Bizim ev dr miigterek maksatla viicuda getirilmig bir miiessese olacak. Babamla annem birlegmigler, hem kendilerinin, hem qocuklanntn saadetini temin etmek igin gahyyorlar Anneyle baba galiba her evin temel tqt."2 Cumhuriyet ailesi, ortak amaqla bir araya gelmig, "birbirlerini ve qocuklanmn diigiinen, sevgi duyan gorece egit eglerden oluguyor. Kadln ve erkegin, qocuklannln mutluluklann~n yanl s~ra, kendi mutluluklan iqin de qa4mas1 anlamltdlr. Cumhuriyet ailesi, iki agldan 1950 sonrasl ders kitaplannda tanlmlanan aileden aynltyor. Birincisi anne-baba birbirini diigiiniiyor; sevsi temelli bir ili~ki var. lkincisi, sommlu~uklarda hiyeqik bit s~ralma yok; ikisi birden her evin temel tq~. Bu donemden sonra, ders kitaplannln biiyiik "baba evin diregidir," sozleriyle ~~lagtyomz. Bunun hemen yanl bqrnda da "yemek yapan, sokiik diken, qmqr, bulq~k ykayan... annemizn sozleri yer allyor. Den: kitaplanna yms~yan 2. Ahmet R.. run ailc iqi i~boliimiiniirl, 1945'tcn siyetqi y dqm temcl AII. ~ ~ ~,, ' ; ~

3

4 8. Baymur. F., dgretmenkr /{in Hayat BIIgisi Rehber4 Gasi Ozamoy Matbaae. 1946, r brkln. R. G.. Hayat Bilgki, 2.an4 Tan Matbaa, ktanbul, 1959, r &ken. H., Hayat Bilgisi, 2.s1n1t Den Kltaplan Ltd. >tl. lmnbul,1959, r yllnda yaz~lan, Ojretmenler ifin Hayat Bilgin' Rehbeti kitab~nda, "Bugiin Camq~r Giiniin bq- 11kl1 konunun yer alma nedenini, yazar Fuat aq~khyor: "Arnaqlar: Temizlik algkanhg~. Camq~rda anneye yardma 'teyik'. iqin lazlm olan geyleri ogrenme. Vitrinleri inceleme. Temiz ve iitiilii qamqdar, bebek ve bebek qamaglrlanyla sevince varma imgelerinin iglenmesi..."a 1950'lerden sonra yazann sijziinii emgi "imgelerin iglenmesin ders kitaplannln ana temasl haline geliyor. (1930 ve 1940'larda ise bu temaya ait orneklere rastlanmlyor.) 1959 tarihli HayatBilgisi2. s ~n~f kitab~nda, "Cama- $~r Giiniin bqllkl~ dizeler, sozii edilen imgelerin olugturulmas~run en iyi orneklerinden biridir: "Annemin qamqlr giinii Bugiin bizim evde ig qok Ona yardlm euneliyiz Bog geqecek vaktim hiq yok Goriilmeye deger koyde qamqu ylkama giinii Tokag sesi, Sen tiirkiiler Duyan sanu koy diigiinii Y~kananlar durulan~r Onanlu sokiik yruk ~tiilenir teker teker Sandlklara girer amk."9 IOz qocuklannda ev qlerine "sevince vannan duygusunun olqtdmas~ i*, qamqu ykamm, iitiilemenin ve yerlerine yerlqtirmenin bi diigiin, eglence cogkusuyla anlanlmas~ oldukqa onemlidir. Ciinkii qamqlr m a, iitii yapma vb. igler zorla kiiqiik luzlara benimsetilemez. Ancak kiiqiik yaglardan bqlayan egitimle, cinsiyetqi igbijliimiiniin "dogall$"na inanan bueyler yeti$tirilebi. Bu eijtim, kimi kez yazann doigudan sijyledigi sijzler, kimi kez resider, kimi kez kirli qamqdar aracii$yla yap~h $ma ait bir bqka Hayat Bibin'2. suuf kitablnda qamag~rlann oykiisii, kirli qamqlr- Lann agzmdan aktanhr: "A~e'nin Camq~rlan: Makineden qhnca tertemiz olduk. Kirlerden pis kokulardan s~ynl- Qk. Giiler yiizlii bir gocuga benzedik. Bu s~rada Ay~e okuldan dondii. Annesinin qok gordu. Mendil, qorap gibi Baba da kuruyanlanm~n toplad. Ay- $e igin bu kadarla biuneyecegni biliyordu. Camyrdan soma sokiiklerin dikilmesi lazlm- &. Bunlar yap~l~nca slra iitiiye geldi. Ay~e ve annesi bizi iyice iitiilediler. Katlayp dolab~n gozlerine yerlegtirdiler.*l0 Ayru kitabm 1966 basmnda bu parqa q~kanlm~g yerine gu dizeler konmq: "CAMA$IRIM: Beyaz bir giil gibidir 0mnp-m iistiimde Ciqekler gibi kokar Mendillerim cebimde Legende kopiik kopa Sabundan baloncuklar Bahar gehq siuuyor Bunu goren qocuklar Temiz qocuk her zaman Yuvarun siisiidiir Gonle ferahhk verir Biiseniz ne seviliu."ll Siirde gariilecegi gibi qamqlnn temizli- insana verdigi mutluluktan sijz ediliyor. Siirin kendisinde bir gariplik yok. Ilginq o h bu giirin yanmna, qamqlr ykayan bir luz qocub rcsminin konmq olmas~. Camq~nn kime ylkanld~&n~n belirtilrnesine ge-,(1, b=, rek duyuluyor. &it $2~ ti1 Atwe, Tekrar 1959 tarihli Hayat Bibin'2. s~n~f kitablna geri donersek gunlan goriiriiz: "Bu ders RenkYaylmvi, 1971). te, annenizi qamqr yhrken gosteren resmini yapacaksm~z. Alhnda odunlar yanan bir kazan, tekne veya legende qamqu ylkayan anneniz. Biu de bahqede ipe as~lrnq qamqdar. Sokiikleri diken veya iitii yapan ablaruz~n resmi."lz 1930'lar ve 40'larda annenin qler bu denli tanunlanmazken, 1950'lerden sonra qamq~r y~kamak bile qocuklara yaptlnlan residerin konusu verilen aynnbl qamqu ykama kompozyonu, 1950 sonrasl den kitaplann~n gonel unsum haline geliyoi. Amk qocuklardan qamqu ylkayan anne, abla resmi yapmalan istenmiyor. Cocuklar resimleri kitaplannda hazu buluyorlar. Ciiyetqi ijboliimiine, yukanda sijzii edilen Hayat Bilgin'kitab~mn problemler lusrmnda da rastlamyor. 2. sldogrencilerine sodan soru $yle: "Annem bir qamqln, 3 mandalla tutturuyor. Bugiin ipe 20 qamqu ash. Scpette 15 mandal kald. Mandallann hepsi ne kadarmg'"' yh, 2. suuf Hayat Bibin' UnitcIm'~ Gwc An'twtik kitab~nda, "Saylar, Iglemler ve Probledern bqh$ alhnda, 4., 5., 6.,...' h sayma anlathyor. bkamlam iizerindeki resimde ise, onliiklii kiiqiik hlardan b i iitii yaparken, digen qamq~r aslyor, anne ise legenin bagmda qamqu yluyor. Kadnlann "g6revlerinni hatlrlatrnak aritmetik kitaplannda bile ihmal edilmiyor. 1963'te okutulan 2. s~n~f Hayat Bilgin' kitablndaki "Oya Camq~r Yhmay Annesinden ad paqadan, Oya'lann, Ayge'lerin qamqu ylkamayl annelerinden pk, ders ki- Bggi* Z,rlnlf, "lun taplanndan goriiyor~z: Yay~nlan, Istanbul, "Oya qamqum nasi y ~kandh bilmiyor ve merak ediyordu. 11. &ken H.. Hayat r bt~tm, H.. Hayat 2. r~n~f. 1959,. r Anne, qamqn ylkamay bana obtir misin, diye yalvardl. Annesi: ~~lqirl, - Yann qamq~r giiniirniiz, gimdi biraz geq yatman nasll hazuland$n~ goriirsiin, dedi. (3. age, r. 88

5

6 I Babama vard~m ederim. 1 ~pt IliW 1. sml Dwla Kitaplnn In 1997, r Y 21. Klnall. F., Hayat Biigisi, 3. wnl dmek Matbaasl, Ankara. 1951, s Kurtulu~ F: Kurtulu$, 0.. YurtW~k Bi/girl, 5. slnrf, Kanaat Matbaaa. 1953, s % &ken, H., Hayat BiCiu', 2. slnl Ulun Yaylnbn, Istanbul. 196, r GOlsem, N.Gi~lsem. 2.. Hayat Biighi. 3. nnlf, (Y.9, 1970, s. 9. kitaplannda. Parayla almd$ halde, qegitli i$emlerden geqen malzemeler de (tarhana, tuqu, sebze, meyve vb.) anneler araclh&iyla kullmhr hale getiriliyor. Mevsim deigiklikle~de "Cevremizde Yapdan lglern bqhkl~ konularda ise tiimiiyle erkek resimleri kullanl- I~yor. Bunlar bialan onaran, badana yapan, bag ve bahqe i,sleriyle erkekler. Bu bqllk alnnda blenen konularda bir tek kadn resmi yer alnuyor. Kahlar ev iqi alan dqlnda yok sayhyor. Uretimin gergeklegtirj, emerjl debim dege~in oldub kamusal alandan kadnlar d~glan~yor, varl~k alanlan smlaruyor. Cal~smak, dolaylslyla iiretmek erkek cinsine ozgii bir hak've ayncallk olarak gijriiliiyor. Bu da geleneksel damg ve toplumsal kahplann yeniden iiretilmesine hizmet ediyor tarihli 3. s~mf Hayat Bibin'kitablnda "Evimizi goneniz siz de begenininiz. Kiiqiiktiir ama sevimlidir; templidir. Tertemizdir. Annem onu cennet gibi siislemigtir,"21 diye yazlyor. Kaduun, evi temiz, tertipli ve siislii tutmaslna dair ornekler pek qok. Buralarda ev-cennet benzeunesi si si yaphyor. Kadmlara toplumsal yqamln dgmda, gergeklikten kopuk yapay cennetler yarathyor ve orada ywalan isteniyor baslnu 5. slruf Yumq1:k Bibin' kitablnda "Evde lgbijliimiin bqllkh konuda "~aba para kazanu. Anne temizlik, yemek, dhj igle~e bakar, evde diizen ve temizligi saglar," deniyor basm 2. SIIIL~ Hayat BiQin' kitabmda "Giiven'in babasmn $i oldukqa iyiydi. Evle- ~ dgetun e shas~ yoktu. Annesi iyi kalpli ve uyd bir kahd. Ev 4leriyle qocuklanm yetigtirmek i<m qal~gu dunlrdu. Birlikte gezmeye giderlerdi," deniyor.23 Evde "diizenn ve "huzurnun olmas~, bu "dew igbijliimiine uymakla olanakh goriiniiyor. Uyumun olabilmesi de, annenin kendisi iqin bir ~ etalkp y etmemesi, yani dik bqh, "benciln olmamasl gerekiyor. Bu nedenle m e "iyi kalpli ve uysal" bu kahdu hep. Uysal~mijdiilii de buliite gezmeye gitmektir. Annenin tek byma, alyerig 41ndaki ncdenlerden dolap gezmeye gittirjle dair ornek de bulmyoruz kitaplarda tarihli 3. s d Hayat Bilgin' kitablnda da "ailede kendilirjlden 4baliimiinniin nasll oldub goyle anlathyor: "Biu evde oturan ailenin dirlik diizen i*de yap mas^ i* herkesin kendine dhen giirevi yerine getirmesi gerekiyor. Ornerjl, anne evin temiz turulmasl, yemegin zamanmda haz~rlarup sofiaya gedcilmesi, iitii, qamqu gibi qegitli ev iglerini yikiitiir. Baba qal~garak ailenin gegimini saglar. Kz qocuklar anneye yardunu olur. Erkek $0- cuklar evin dqan hleriyle Boylece ailede kendiliginden 4bijliimii ~ lur."~~ Evde dirlik ve diizenin sa$anmas~ i<i verilen orneklerde, daima i,sboliiminiin anneye uygun goriilen boliimii hep aynnnh olarak mmlmr. ~gboliimiinde babmn payma dhen ciimle ise hsa ve nettir; saygnhk qabqunr: "Ailenin geqimini sa8amak." Potansiyel "anne baba" olarak goriilen ve gelecekteki rollerini iyi obenmeleri istenen sekiz-dokuz yqlanndaki qocuklara yapllan gu uyan ilginqtir: "... Evde herkes gorevini bilir. Bu boyle olmazsa kanglkllk q~kar, iligkiler bozulur, ailede birlik ve diizen kalmaz."25 Verilen orneklerden igboliimiine dair q~kan sonuca gore, kadlnlar ev iqi hizmetlerini aksanr, g6niilsiiz davran~rlarsa, yani "uyumlu" olmazlarsa "birlik ve diizen" bozulur sonnsl den kitab~ yazarlan daha da ileri gider. Insan~n btlmqli, sosyal bu varhk oldugu unutulur ve " < dis~ bqlar: "Ailenin yapylsinda kadlna biiyiik sorumluluklar dher. 'Yuvap yapan digi kugtur' atasozii de bunu belirtir."26 kus-kahn benzetmeleri den kita~lanna ejrmeve 1 &mime wdlm ediim. I Digi kugun iqgiidiisel olarak yapn$m bilinqli yap~yorlar. ~nsanln, dolayislyla kadlnin yapma ve tiiriinii siirdiirme iqgiidiile~den ote toplumsallqma, bilili kiiltiirel Faaliyette bulunma niteligi vardr. Bu "yaratman etkinligi biitiiniiyle erkeklerin alan~ olarak belirlendib iqin, den kitaplannda kaddara hiqbir yarauclli ve niteli gerektirmeyen ev iqi hizmetler uygun goriiliiyor. Boylece erkek, uygarllb yaratan, ka- I dm ise neslin siirmesini saglayan unsur oluyor. Den kitaplannda annenin kimliksiz kabul edilmesine paralel olarak, erkegin aile reislibe, para kazanmaslna ozehkle vurgu yaphr yh ilkokul4. smf Yumryltk Bibin'kitablnda i$bijliimii goyle anlanl~r: "Babmz bize lazun olan pyleri pazardan qaq~dan sam ah, eve getirir. Annemiz yemekleri piiirir, soframz~ hazdar, babamn biitiin giin Fmde qalqu. Annemiz biitiin giin ev, tarla, igleriyle uhu. Yiin erjrir, yemek, qama$u, iitii ve temizli iglerini yapar." yhda ise, igbijliimiine dair yukanda sozii edilenler yetersiz bulunur ve Vatandry- Id Bibin' kitablnda Medeni Kanun'dan ornek verilir: "Mesela 152. maddede, kocm aile birliginin reisi oldug; evin seqiminin, q ve qocuklm uygun pkilde yedirilip icimesii ona ait oldug hiikmii yer almaktadu. Demek ki egler arasmda ike itibariyle bu qitlik sijz konusu halde aile sarsmnslzca, aksaks~zca devam ettirilmesi iqin kanun, kocaya bqkadk (reislik) yetkisi vermigtir... Hiq giiphesiz annenin de yukiimliiliikleri vardr. 0, kanuna gore, 'ailenin ortak saglama hususunda giicii yettigi kadar kocasuun muavin ve miipviridir (yani yarduncls~ ve dmgmmdr).' Kanun yukanda sadelqtirerek verdigimiz hiikiimden soma aynen 'Eve kadn bakar,' demektedir."28 Boylece kaddar, vamndqk gorevle~den "en onemiisin olan "eve bakma" $levini yerine getirmez ya da aksanrlarsa yasalar oniinde suqlu dununa dqerler. Den kitaplmda, ai- Mpt w, 1. s~nrf, Dwla Kitaplnn. kt s Kurtulu~ B., Hayat Bilgrii, 3. rm~f, Kurtuly Yagnlan r Karab~ylk. E. U.. Hayat Bilgisi, 2. s1n4 Unw Yaylnevi. Ankara, s Kurtulug F., Yuma$Ilk Bilgiri, 4. s~nl Mill1 Egitim Ba~mevi. Ihanbul. 1952, z8. Vatanda$Ilk Bibid, OM 3. MIII~ Egitim Baarnevi. Ihanbul. 1991, r 36.

7

8 Annnini kendi elkrine whip dmayan. alkiini ve yyamlnl hiunt emeye adayan biriri dank tanlmkyan (ocut rmp, 3. and, Okuma Kilabc 5. wn~f Oedet Banrnevi, Istanbul, 1935, s ~urtulu$, 8.. age, 1951s. 11. x Okuma Kitabi, 4. rind, Devlet Bas~rnwi. Istanbul, s Okuma Kitabi, 5. rind, Owlet Ba~rnevl. Istanbul. 1945, s. 8. "Biz esnaf takrm~ severiz igi Callglr, yqanz erkek ve digi Aram~zda yoktur tembel bir kigi Ulusun oziiyiiz biz, ganlmlz var."3* 1952 tarihli 5. sln~f Okuma Kttah'nda ise aym dizeler gu bigime doniigiiyor: "Biz esnaf talum~ severiz igi Callgkan gayretli birer er kigi Aramlzda yoktur temkl bir kigi Ulusun oziiyiiz biz, plmlz var."33 Kadln ve erkegin birliite iiremgi ve birlikte "ulusun ozii ve PI" sayddgr bir anlay~gtan, maddi ve manevi degerleri erkegin iiremginin veri kabul eddigi bir aniaylga doniigiim yayur. 1935'te 4. slmflarda okutulan Okuma Kitabt'nda ise i~ilerin anladdl- $ dizeler yer allr: "Her sabah erken erken Ufuklar aganrken Yaglanmlg urbalan Yiizleri gams~z, ar Kadn, erkek, ihtiyar Taze luzlar, gocuklar EUerinde bir sepet Ya bir mend, ya bir paket Bu yoldan akm akm Gegerler bunlar bakm."34 Dizele~ ymda, kadm ve erkek igqiilerin oldub bu resim bulunuyor. Daha sonraki ydlarda ne igqiierin, ne de $gi kadmlann anlaaldg orneklere rastlamaktaylz yll~ 5. slmf Okuma Kitabr'nda on iki yd iqiide yaphlar anlathyor: "Eskiden kadn kapah yaw, bir ig tutamaz, erkegin eline bakard. Simdi kadm ozgenliijne kaqmqtur. Erkek gibi a ~ geziyor, i gallg~yor, kazaruyor. Cumhuriyet bunlardan bqka ona kamutaya saylav ve belediyeye aza olmak hahm da vermigtir ki bu, pek gok ileri memleket kaduunm elde edernem$ olduklan bir hakar."35 Kaduun galq~p kazandb, erkeejn eline bakmadb, "ozgenligine kavqtugu" bilgisinin ilkokul obencilerine verilmesi gok anlamhh. Bu ylllann egitimcileri kadmlann toplumsal yqmda iiretken olmalannl desteklerken, k a b gegmigteki (Osmanh'daki) konumunu da si s~k tartlgma konusu yaparlar. Gegmigle hesaplqmadan, k a b konumunu, dolayl- slyla toplumu dehtiremeyeceklerinin bilincindedirler. Ayn~ yaklayma, Cumhuriyet'in kazanunlam ylkma hedefi giidenler de sahiptir. Bu nedenle onlm ilk gey kadmlan ev igi alanla, qleri ve gocuklanyla tmmlamak ve kamusal alm dgma itmek olur yh 3. s d Hayat Bibin' kitabmda "Kalabahk Bir Ailen ad11 dizelerde gelece* kadm ve erkekle~e uygun goriilen kqilik ozellikleri, meslebel yonelimler ve dolayls~yla toplumsal roller gok iyi (!) anlathyor: "Aysel minik bir luzdu. Her sabah erken kalkar; Yiireginde herkese kaq~ biiyiik sevgi var. Bahadr giizel sesli, kiigiiciik bir yaramaz; Maq, sijylemeden bir dakika duramaz. Can, giizel romanlara, giirlere merakl~, Cok iinlii bir yazlcl olmakta onun akll. Cetin daha gimdiden kaptanhh heveste. Bu aylp degil ya, bir heves var herkeste. Duygu terzi olacak, onun akh dikigte, 0 da ilerleyecek urnanm ki bu igte. Erol bilirim sanlr birgok igleri ama, Karde~leri attllar papugguhu dama. Fikret uva gibi bir gocuktur gegemez ele, Koguculukta yoktur onu gegecek hele. Giingor, ya bir miihendis yahut mimar olacak, Sadece bu iglerden hqlarur o da ancak. Hale, nazl~ bir luzd~, ne konugur, ne giiler, iki yanlndan sarkar ipek sag11 orgder. Iglk'sa yumqac~k nazll ve ~irin bir luz. Pek gabuk hastalmr, hig zora gelmez yaln~z. Ismet de tuhaf bir gocuk, sinirli ve kavgac~. Bir Seye de luzmca bahr acl acl. Jale siisiine modadan aynlamaz, Onun kadar siislenen brki de bulunamaz. Kaya'm cakasmdan yaklqdmaz yma, Dolqlrken bakamaz hi$ soluna, sa$na. kyla gok temiz bir luzdr, igi iitii gamqlr; Hem gok kce-adir; ig eline yakqr. Metin hesab~ sever; bir bankaya girecek, Hem de gok tutumludur, dolduracak biqok gek! Nazh daha gok kiigiik, ama ige yanyor, Ortalk siipiiriiyor, toz, oriimcek ahyor. oyle gigman ki terazileri ku-ar, Fakat pehlivan kadar giicii, kuweti var. Omer uslu, ak&, iyik sever, yapar, Herkesle dost; her zaman, her $te var. Pertev ressam olacak, her giin galq~r dunu. Cok giizel resii yapar, gok giizel renkler vurur. Remzi keskin balugh, korku biez kahraman. Biitiin kardqlerinden daha getin ve yaman. Suna gigek di&kiinii, onlan diker, sular, Onda gigeklere kaq~ biiyuk bir sevgi var. Siikrii bir k~ipk subay, qimdiden asker gibi, YiiriiyQii, ge$i bir kahnman er gibi!.. Hay# Bilgisi, 1. smd. Devkc Kitaplan. Istanbul. 1997, s 2.

9

10 44. Iwl. N., Aile Bilgisl, orta 2. Hilmi Kitabevi, imnbul, 1937, z ozkan. 2.. Agl~. F., Qsek, A. /Udum.3 3. s~nd, Milll fgltim EaslmM. Istanbul, 1988, s & sosyal BiIq!Ier, 5. unj. Milii fgitlm Banmevi. 1991, r 210. lamhdr: "Paray kazanmaktan ziyade, yolunda kullanmak hiinerdir. Catlak bir testiyi su ile doldurunuz, binz sonra igerisini bombog bulursunuz."44 Paray kazanmaktan qok, harcamada dikkatli olmanln hiiner gerektirdig d*iincesi ozellikle luz qocuklanna ogretiliyordu. Bu ylllar, kaddara giivenin oldug y~llard. Yine ders kitaplannda, mulkiyetin ve giiciin bir kqaktan digerine erkekler arac~h&yia aktanhgmm "dogalnl~&na iligkin dizelerle de kq~laplryomz. "Dede-Baba-OHn bqllkh dizeler goyle: "Dedem babama Bir at alnu~ Cok hi211 gitsin diye Babam bana bir Otomobil alacak Daha hlzl~ gitsin dye Ben oguma bir Uqak alaca$m Goklerde ugsun diye."45 Kad~n~n toplumdaki yeri Den kitaplannda, "Kadnm Toplumdaki Yenn bqu konular araclll&yla kaddann Turk toplumunda yiizydlardr kutsal bir yen oldubndan dz ediliyor. Kitaplm biiyiik gobnlugunda Osmanll'da kahm yerinden soz edilmeden, eski Turk topluluklanna gegilerek kadnln, hakmn yan~ bqmda, hatun olarak soziiniin didendig anladyor. Oradan da, Cumhuriyet'le birlikte kadnlara haklanrun nasd verildigine gegiliyor yllma ait 5. sm~f Soya1 Bilgiler kitablnda, Osmanh'da kaduun bu haklm~ yiarigi anlauhyor. Fakat nedenlennden hig s6z edilmiyor. "ilk Tirk devletlerinde kadm ve erkek qit haklara sahipti. Erkek tek kadnla evlenir, ev de qlerin ortak mah saydud. Cocuklar iizerinde babarun oldub kadar annenin de hdh vard,"m deniliyor ve bu ggmig ozlemi yaradyor. Bunda toplumlann geli~im a~alannln goz ard edilmesi de onemli bu etken oluyor. Ciinkii 0x1 miilkiyetin, devledn ve tektd dinlerin ortaya pkmas~yla birlikte, kadlnlann konumlamdaki degi~iklik bilimsel bir yaklqlmla ele ahmyor. Kadnm toplumdaki konumu yalmzca soyut "kud~k" ve "egitkn kavramlanyla aglklaruyor. Ders kitaplannda, kadmn uygar bir insan o l d egtim gonnesi, meslek sahibi olmas~, iiretmesi, politika yapmasl, diinyada olup bitenden haberdar olmas~, iscedi& zaman qwuk sahibi olabilmesi gibi temel insan haklanndan yoksun bualulrnas~mn bi tablosunu goriiyoruz. Bu yoksunluk, ders kitaplannda kadma iligkin her ornekte ortaya konuyor. Kaduun toplumdaki yerinin kutsalhb gibi, igi doldurulmm~ sazciiklerle, bu yoksunluk gizlenmeye qalrylhyor. Cumhuriyet'in ilk flannda ise, eski Tiirk devletlerinde kadma verilen degeerden slkllkla dz ediliyordu. Bunun yanlnda, Osmarh'da kadnln konumunu~ tiimiiyle reddedilmesi temelinde bir miicadele yiiriitiiliiyordu. Cumhuriyet'i ilk ydlannda ders kitaplannda iflenen konularla "Yiizyrllardr, topiun\umuzda kahm yerinin kuaal gergegi qocuklara gasterilmekteydi ve ders kitaplanndaki ornekler bunu sergilemeye yonelikti tarihli otta 3. s~mf, Ohurna Kitabr'nda "Uyanlk Turkn ile "Softl"mr, soylegisi buna en iyi ornektir. Soh her tiirlii ileri dii?iinceyi reddeunektedir: "Uyan~k Tiirk: Yumaglanmlzln yar~dan ~ogu kadlndlr. Onlar kafes arkaslnda, pege denen karanl~k ortii altlnda yq~yorlar; gun gormeyen qiqekler gibi saranp soluyorlar; bunun iqin onlann yeti~tirdikleri pcuklar da giinden gtine anklqlyorlar. B~rakal~m onlar da bizim gibi yiizlerini aqlp giine~ alunda dolqsmlar; okullara gidip yukselsinler. Soha: Olmaz. Kadln evde kapal~ kalmal~. Diinyay bilmemeli." 'ten itibaren adlm adlm ders kitaplannda kadlna balu~ta ortak payda oluguyor: "Sof tannln balug~. Kadm evde kapal~ tutulan "iq iglernde gorevlendiren, "bazenn d~garda gal$masma izin verilen kisidir. Ders kitaplannda ktz qocuk, istenmeyen qocuktur. IGz qocuklannln diinyaya gelmesi bile sorun olarak ele allnu: 1951 y s~n~f Hayat Rilgiri kitablnda "Cetin'in Kxdqin adh okuma parqasmda, kii~iik Getin sabwlzl~kla, hamile olan annesinin bebeg dogurmas~m bekler. Bebek dohp da anne eve gelince qok sevinir. Ciinkii "erkek kardegn beklemektedir ve adm~ Mean koyacakhr. Annesinin, kucakndaki bebegn luz oldubnu obenen Cetin qllgn gibi awaya bqlar. Okuma parqasl ~oyle devam ediyor: " 'Al; ben Filiz'i istemem. Bunu giinder geriye. Metin gelsin. IGzlardan asker olmaz, onlar dii~manlan kesemez, tiifek de taglyamaz, Fatog gibi yerleri lslaur,' diye tutturdu. Ter ter tepiniyordu: 'Metin nerede? Ben Metin'i isterim, Metin'i!...' dye aghyordu. 1Ste tam bu s~rada annesinin arka tarafinda bir ses, bir viyaklama duyuldu. Keskin keskin, acl au bir bakngu bu. Cetin ~q~nrak annesinin yan~ndaki ki4iiciik tiimsege doe baktl. Sepetteki ktz mlgrl nupl uyuyup duruyordu, oradan gu kabank yerden gelen bu ses, aplu tekir kedinin sesine benziyordu. 'Bu da ne? Kim var orada?' diye yorganlara defy aband, o zaman annesi, ortiilerin almdan tlplu Cetin'e benzeyen, simsiyah saql~, siyah gozlii bir pcuk qlkardl. Cetin ellerini qlrparak: 'Bu Metin mi annecigm? Ben bunu isterim igte,' dye, aglamay blraku. Cetin'in annesi biiyiihnneye gulerek baku: 'Iyi ki qocuklar ikiz dogdu,' dedi."48 Bu ders kitaplann~ okuyarak biiyiiyen her kadn~n, bir erkek, bir luz ikiz dogunna "~ans~". olmadgna g&e durumun ciddiyeti ortadadr. Kadnlann yapma haklan, yine kadlnlar arac olarak kulldarak ellerinden ahmyor. Cinsiyetqi ideoloji topluma oylesine niihz ettiriliyor ki, kadlnlar kendi ezilmi~liklerinin yeniden iireticisi oluyorlar. Kadmnlar, den kitap- Ian aradrbyla toplumdaki en geri anlayqlann kurbanl durumuna diigiidiiyorlar. igte kadnm toplumdaki yen, diinyaya gelmesi bile hog kaq~lanmayan, yqam hak erkektcn sonra gelen varl~k, yani "otekin. Bu ders kitablnln yazannln kadn olmas~ da ~~rtmamah biti. Y deejl, 1951! Boganma olgusu: 1930'lar ve 1950 sonrasl 1991 ylhnda, orta 3. s~nlfta okutulan Vatandrylrb Ribin' kitabmda, evlenme ve boganma olgulan da yasalar temel dnarak ac;~klamyor: "Kanuni fartlan qlmayan yani saglkh, tutar11 bir aile kurma yoniinden yeterli goriilmeyenler, nasll kendiliklerinden bir aile kuramlyorlarsa, toplum ortaya koyduiy kanunla buna engel oluyorsa, aile birligi kumlduktan sonra da bu key6 sebeplerle ylulamaz. Ancak aile birlibin kokiinden sarslldl$nr, mevcut duruma gore de birliginin devam ettirilmesinde ne egler ne de toplum aqsmdan higbir yarar bulunmadljm yetkili hikinin oniinde ispat etmek gerekmektedir."49 Sozii edilen keyfiligin iqine, kahm amk ev igi yapmak istemedigini dylemesi, ~iddete, hakxete, sevgisizlige mmaz kaldbm iddia eunesi gibi pek qok olgu girebi. 47. auma Kitsbr, Om 3. Devlet Banmevl, lmnbu s r. Kmall. F.. Mapt Bilgisi, 3. wnlf, Or& Matbaau. Ankara, s VawndqJtk Bibill; 3, Milli EQilim Bas~mevi. Istanbul. 1991, s. 30.

11

12 "Benim iki sevgilim var Bin annem bin babam Ikisini de ne kadar Cok severim anlatamam!"56 Bu ornekte, anne baba sevgisi birbirinden farkl~ degerlendirilmiyor. Yani, anne sevgisi, kutsalllk ve fedakkl~k soylemiyle ele almm~yor. Sevginin gerekqeleri aynnulandmlmmyor. Ve bu sevgi, qocubn babaya olan sevgisinden ayn bir anlam taglmlyor tarihli 4. sm~f Yurt Bilgisi kitabmda, qocuk anne ve babaslna olan sevgisini goyle anlaayor: "Ah babaclgm, geceleri bazen yorgunluktan bq~m~ kollannun iistiine blrakank kitablmln kqlslnda uykuya haz~rlandi$m zaman saqlanm o$ayarak beni kaldmr, tatl~ bir sesle; 'Haydi dersini bitir, daha uyku zamanlna vakit var,' der. Benimle beraber kitab~m~ okuyarak, q~kanmad$m yerleri anlatarak bana yardun eder. Tad giinlerinde evde bizimle oynar, bize eglenceler bul ur... Camnun iqine sokmak istiyorum gu babam~. Annemi de qok seviyorum..."57 Goriildiigii gibi qocugun anne ve babaya kaq~ sevgisi yalln, smcak ve paylag~m temelindedir. FedGrl~klann abams~ yoktuc Yapmn pek qok almnda, devrimleri gergeklegtinne qabas1 icinde olan bir ulusun egtimcileri, gen~lerin - - oniine, - daymgma ve dayah bir aile modeli koyuyorlar. Bu tutum, dogal olarak qocusir rmi ~umomp, z unt &n anne babalna olan sevgisinin nitelig de belirliyor. Bu nedenle anneler, iilkenin kurtu- 19Y1935. iwa omuz veren bderdir, yalmzca dobran ve yapmlm qocuklanna adayan hder degil. 56. Elref, R.-Sagdullah, M.-hd~k. N., Yeni Ilkntektep, TOrk Kltapgllgl Ltd. $ti s Refik, A.. age, I age, r 21. Oyunlar: 1975 oncesi ve sonrasl 1945'ten itibaren ders kita~lannda eordii&niiz " " kah ve erkekle~ to~lumsal rollerinde- -- kikiyynm, - qocukla iliiki kurmalannda da kqmj oyuhlan, cin-. siyet rouerindelu mevzilenmenin tiplbi;gostergesi. 1942,tarhJ.Alfabc'de anne ogluyla birlikte ip qevirirken, luzl ip athyor. Aym kitapta, bebck yaplp luzma;eien Ge, onanail oyn8f;a~abru-~ijsteri~of~i\niaem qocuklanrun oyunlanna kaulmasl, onlara yo1 gostermesi mutfakta resmedilmedigi dummda soz konusu. Kaddar ne zaman ki ev igleriyle hqu negir gosteriliyor, o zaman oyun aracdl$yia qocukla iligkisi sona eriyor. Babanm oyun arachbyla qocukla iligki kurmaslna dair omeklere ise babm otoriterlignin, ailede "her tiirlii karann verdiw vurgulanma&$ donemde kqdqryomz. Babalann oyun oynarken tek omek, 1928 yh Yurt BiQin'4. smf kitabmda yer allyor: "Herkesin, hepiizin, biitiin ev halkuun evde giin... Ogleye kadar babaclbm benimle, ablamla, kiiqiik kardejmle oynuyor. Ne giizel oyunlar, ne eglenceli vyler bilir, 9u babam!.." '11 ylllara ait Alfak'lerde de baba gocuguyla hrlarda gezerken veya sinemaya giderken anlauhyor. Daha sonralar~ benzeri ornege rastlanrn~yor ere dek luzlarla erkekler birlikte top oynu, ip atlarken, sonnlan benzeri ornekler azal~yor. 1939'da 1. slnlflarda okutulan Okuma Kttabt'ndaki "Ogretmenlik Oyununnda ise yukandakinin tersine hz q~uk Bn plana q~kanllyor: "Ulker goziinden ne olsa kagmaz bir hzd~r. Bahgenin resmini qok iyi yapub iqin yangl o kazandi; ikinci oyunda ogretmen o oldu."59 Bir luz qocugunun, "goziinden ne olsa kagmaz" diye degerlendirildigi tiirden drneklere, daha sonmki ylllarda nstlavam~yoruz ylli Giizel Apabe kitabmdalu, "Fener Alayln ad11 parqa ise Soyle: "Kaya dort fener ald~ / Mete iki bayrak ald~ / Onlar onde Oya arkada / Oh! Ne tat11 oyun.60 Oya'nln, Ayge'nin ve annenin arkalarda anlatlldl$ metinler qok say~da. Bu ve benzeri oyunlarda erkek yocuklar daima luzlardan daha aktif olarak anlaul~yor. Oysa evcilik oyunlannda tersi bir durum soz konusu. IGzlar aktif, erkekler pasit! 1989 tanhli Alfabe'deki "Trafik Oyununnda Kaya trafik polisi, Ozer ve Ali siiriicii, Suna Anna, Fu9unun ile Ayge yaya olarak verilir. Oyunlar, qocuklann dii~ diinyalann~ geni~leten, el becerilerini geli~tiren, kendilerine giivenmelerini saglayan, paylagmmcl olmaya yonelten, lusacasi top- (Ahbe, lw). lumsallqmaiann~ saglayan araglardlr. Ders kitaplannda bu tanlma uygun oyun saylsr oldukqa slnlrlm ve bunlan oynayanlar da erkek qocuklar. Cumhuriyet'in ilk ylllannda ders kitaplanndaki, luz-erkek gmp oyunlannln yerini, sonnlan ikili ve tek bqlna oynanan oyunlar allyor. En onemlisi de hzlann toplumsallagmalann~n qeqevesi, ailenin yeniden iireticisi olma temelinde belirleniyor. Diigleri de eg, anne ve ev kadn~ olmakla smrlan~yor. 1930'larda klzlar, bilim diinyaslna hazlrlanlyor Ders kitaplannda "Evimizde KuUan&$m~z Alet ve Makinelern bqllklm konularda, anncler iitii yaparken, gamqlr makinesiyle qamqlr ylkarken, diki~ makinesiyle dii~ dikerken, findl ocab temizlerken gosteriliyor. Babalar veya erkek yocuklar bunlan kuuamrken resmedilmiyor. Bunun yerine onlar, kazma kiirek, testere, qekiq, telefon, traktor kullan~yor- Iar. Bu resimlerin iistiindeki bqllklarda "Kulland~b~z Alet ve Makinelern yazlyor. Kadmlann alet, makine kullandm$ dummda, eve ait oldub vurgusu yaplhyor. oyununa katlllyor 1989 tarihli 3. slmf Hayat Bilgm'kitablnda babanln ve annenin kullandb alet ve makineler goyle anlauhyor: "Babamlz bit qiviyi qekiqle gakar. Keserle agac~ yontar ve qivileri so- 59. Ok,a l, ker. Agac~ testereyle keser. Civilen kerpetenle q~kanr. Pensle telleri biiker. Annemiz ma- sm~f, Maarif Matbaasl. kasla kumqlan biger... Annemiz dikig dikerken, dikig makinesi kullan~r. Elbiseleri iitiiyle i"nbu" 1939'r'70' N., GOzel iitiiler. Etleri et makinesinde luyma yapar. Kahveyi, kahve degirmeninde qeker."61 Alfabe. Atlas Yaynwi. i"nbuu's Sanayi makinelerini, tanm araqiann~ kdananlar da erkeklerdir tarihli Fen Bilgisi 4. lgsl, u. slnlf kitablnda kaldirag gibi araqlar anlanl~rken, keserle fiviyi qmkannaya gahpn el erkek elidir. Viicudumuzdaki kaldraqlar anlauhrken ise erkek bedeni kdlanlhyor. Yine aynl kita- 1989,s ~i$~~~~;v~,nlfn

13

14 (SIIYde, k ~z socutian fen bilgisi kiiplannda IXI yaparken mimleniyor. Konu: 'Mikroplan &Iihek'! (kn ve Tabii Bilgbi. Birferilmb wn~h ). 65. Ipl. N.. Aile Bilgisi, wta 2. Hilmi Kiibevi, inanbul, 1937, age, Burada donemin gergeklerini goz oniine alan bir balug agl- SI goriiyoruz. Yazar, luz o&encilerin biiyuk bir lusmlrun ilerletmeyeceginin, evlenip ev kahnl olacaglnm ayihdadlr. Cumhuriyet'in ilk doneminin yazarlan, bi yandan luz ogrencileri yiikk hayaun her alanlna iligkin mesleklere yoneluneye galqiken, diger yandan biiyuk bir lusmn bu hedefe eriqmeyecegini de biliyor. Bu nedenle, ozellikle "Aile Bilgisin dersleriyle "biingli bir ev kah~" yaratma hedefi giidiiliiyor.. Bu derslerde, bir evin sagl~k kogullanna uygunlugu, evin temizligi ve gamq~rlann diizeni, salon diizeni (umz, sade ve zarif do$enmesi), soh diizeni ve yemek adabl, ziyaretler ve kabuller, gocuk ve hasta baluml ile ev ekonomisi konulan luz gocuklanna o$tiliyor. "kzlara mahsusn wgusuyla dikig, nalug ve yama konulannda ailenin basit gereksinimlerinin giderilmesine yonelik becerikli geng luzlar ve ev kahnlan yetigtirmek bu derslerin hedefleri arasmndahr. Bu ders kitaplanyla, "yuksek tahsil gormemign ama belli konularda bilgili (yiyeceklerin besin degerlerinden haberdar, az masrafla soh kurabilen, evini diizenleyebien), gocuk balum konusunda "hai hukiim siiren ydg ve muzlr idetlern h h d a dikkatli bi ev kadm yaratllmak isteniyor. "Muzlr idetlern konusunda slkga yapdan uyan, gocuklann doviilmemesi, sert davrmlmamasl, kotii soz ve davramglara ahgtmlmamasl, korkutulank biiyiitiilmemesi dogrultusundad~r. Ev k a h aym zamanda kiigiiklerin hatalanna k q zaaf ~ gostermemesi gerektik de iizerinde onemle durulan bir konudur: "Bazl gocuklann biiyuk bir sugu varhr: yalan siiylemek. Bir ma, agmdan kiigiik bir yalan dahi igitse buna tahammiil etmemelidir."65 ijzellikle hz gocuklam egtimiyle ilgili ohak, Dii$iinceli ve Korkusuz Oh&" bqhkl~ yaz~da gunlar soyleniyor: "Geng luzlar kiigiik yqlanndan itibaren dii$iinceli (tedbirli) ve korkusuz (cesur) olmaya allgtmlmalldu. Bir oriimekten korkup barn, bir damla kan goriip bayllan bir luz hayam sonuna kadar sinirli ve iirkek bir kah olarak Mr. Bu yiizden biiyuk mes'uliyetlere dijer. Tedbirli ve cesaretli olmak ev kahlanna yalmz kederli giinlerde deijl, her zaman ve her igte laumhr. Bir evde biiyiik-kiigiik bir kaza bq gosterdig vakit gocuklann bahmalam, hizmetgilerin telqlnl goren &Ill ve cesaretli bir ev kah hig gq~rmakslzm ne yapacabn~ keslirir. Bilgisiyle, goz ag~kl~byla kazm oniine gegmeye gal~gi. Akdh ve cesaretli analardan kahramanlar yetigir."66 Aile Bilgisi kitaplannda, ev kahm bigh ve cesur olmaslna yonelik yaklqun, onun ev igi iiretiminden ve do&rganl~bdan ayn dii$iiniilmemekteydi. Yuzylllar bop $enat kda- nna gore yonetilmig bir toplumsal sistemden heniiz ghq ve feodalizmin hili biiyik oranda etkili oldugu kqullarda, bu kqullan Cumhuriyet fikri dogtusunda de%tirebilmek igin yaraulmaya gal~gian ev kahm cesaretli ve akdh olmahyh. Bir ev kaduu, aynl zamanda ailesi ve toplum igin bilgili de olmak zorundayh. "Kahnlar fikir ve ahlakga yuksel- medikqe kurduklan aile yuvaslna ve sosyeteye kaq~ fiydal~ bir uzuv olamazlar. Bugiinkii kadln gelecek neslin egtmenidir. Bilgisiz bir kahn boyle bir Gdevin hhdan nasll gelebilir! Kahnlar erkekler gibi diigiinrnek, bimek ve bqlna buyruk ya$amak ister. Bunlar ancak zekhmn yiikselmesiyle hkhh olabilir; yoksa saygdeger bi ma, siizii geger bir ev kadm1 ve hakkuu koruyabien bir insan olamaz. Bugiin kadm evinde ve ev dqmda, herhangi suretle gahg~rsa gallpln kendine mutlaka bilgi laz1md1r."67 "Kahm yiikselmesinin ulusun yiiklmesimden ayn gormeyen anlaylg, yqam hangi alanlnda olursa olsun kahnlann bilgili ve h h koruyan ~ insan olmaslm zorunlu gormekteydi. Geng Cumhuriyet'in egtimcileri geng luzlann, bid olmalannm yam slra, ghkan ve ev igindeki zamanlnl iyi plariayan kigiler olmalam amaghyordu. Sabah, oae ve e m yapllacak iglerle, haftallk, ayllk ve yllda bir yapllan igler birbirinden 'aynlmlp. Bunun hgmda kalan zamamn da misafir kabulii, hasta ziyareti, arkadq bulugmalan ve "okuma ve yazman ile gegirileceg dile getirilmekteydi. Ders kitaplanmn biitiiniine hikim olmayan, ama tamamen ev iqi alanla iligkili olan ED Idarcn' PC Ailc Bibin' kitaplanna egemen bu daha da gerileyerek, 1945 sonrasl biitiin diger ders kitaplannln asd temaslm olqturmqtur. 1930'lu ve 1940'11 ylllarda okutulan Ailc BiQii kitaplan incelendihde, bi bijliimiinii yukanda aktarh$mlz cinsiyetgi orneklere rastlanlyor. Peki bu durum, onceki boliimlerde, diger ders kitaplan bauamnda ulqa$mz sonuglarla geligki midir? Sanmyoruz. Ana hatlanyla bunun nedenlerini sualayalun: 1) Geng Cumhuriyet'in ejjtimcilen esas abh$ kahnlam toplumsal yapma etkin o l d I.-._ kaulmasl hedehe verm4lerdi Bu adaylg, hem tiim temel o g G aers ktaplannidy&ysmugnr, hem de Cumhuriyet'in bizzat kuruculan ve onderleri &I h~defgok%j" ko$ll: ra kaq~n-cesaretle dile &tinniglerdir. Onlar, esas old,*"akti~hhaldaruih' kai$mq;'bq~' dik, meilek-&bi, egtimli bir kaddzdittei%i~e~i:----- 'L--U - * - x. - - rc--... ^ I-- ".A.I 2) Toplumun iginde yaphb verili kogullar goz oniine dnhbda hedeflenen kah tipine az saylda kahm ulapbieceej de bir gergekti. Ku buyuk gobnlu& yukseko$nim goremeyecek ve ev k a h olacakn (bu durum giniimiizde dahi fazlaca de& debldir). Bu nedenle, bu biiyuk gobnlu$ yonelik politikalann da geligtirilmesi gerekiyordu. Bu politikayl, mdiin bigh, inisiyatifli, ev idaresinde sorumlu, uretici kocm yeniden ketime hazilamguu eksiksiz sauayabien, yurda yararh, Cumhuriyet ideolojisii benimsemig gocuklar diizeyde ev kaddan yaratmak olarak ozetleyebiliriz. ksacasl bir "Cumhuriyet kahn yaratllmak isteniyordu. 'Cumhuriyet kadm" olamayanlar ise "Cumhuriyet ev kahn olmahyh. Ne var ki, 1945 sonrasmda ev kahnl~ij~ aim% " - t. da da geri donqler bqlayacaktu. - d -A*, m z e v kah tipi, bannduhb bazl cinsiyetp oglere raben, Osmanh donemine gore biiyuk bi iledemeydi. Osmanh kaduu ve ev kah higbi hakk~ bulunmayan, tamamen cahillige mahkdm bir kole konumundayh. Cocuklar Osmanh'da ders kitaplanndan: "Bilgh bi k a h kahn almda ya$amak bi be- 67. age 5.13.

15 ladr,"68 bigiminde "bilginlerle donan~yorlard. Cumhuriyet'in kadrnr ise bilgiye ulqmay~ bir yumq olma ha& olarak ogrendi. Tarihi incelerken, donemin kogullan ve o kogullarda toplumda viicut bulabilecek somut segenekler goz oniinde bulundurulmalld~r. Cisiyetgi izlerine karpn, ann koyullannda Cumhuriyet'in ev kadn~ tipinin alternatifi Osmanh'nln kole ev kadlmdlr. Analiz ve elegtiri, bu noktayl dikkate almal~d~r. Bu agrdan baluldlbnda Cumhuriyet'in ilk ydlannda verilen erjtimi, Aile Bilgisi kitaplan da dahil, cinsiyetgi bir egitim degil, cinsiyetgilirj qma yoniinde biiyiik atlhm igeren bir egitim ve obetim olarak degerlendirmek gerekir. 3) Cumhuriyet'in onderleri ve ebtimcileri smlfsal konumlan itibariyle radikal bu rjuva devrimcileriydiler. Yapnun her alanlnda girigtikleri devrimlerle Osmanh'dan kopqu gergeklegtirmeye gahydar. Fakat toplumdaki her tiirden farklrlqmayi ve slnrtlagmayl ortadan kaldamaya, bu arada cinsiyetgiligin tiim izlerini de yok etmeye ve kadn-erkek egitligini her alanda koklii bir bigimde saglamaya yiinelik balug aglslna bu slnltsal konumlan dolay~sryla dogal olarak sahip degildiler. Esas olarak Frans~z Devrimi'nden etkilendiklerini kadn sorununa yaklqunlannda da gormek olasrdr. Ailc BiQiri kitaplannda yazllanlar, iinlii Franslz dii~iiniir J. J. Rousseau'nun Emiladl~ eserinin etkilerini tqrmaktadlr. Hana bu eserden saar saur aktarmalara bu kitaplarda da mtlanmaktad~r. Bu da Cumhuriyet eatimcilerinin slnrrlann~ gizmektedir. Cumhuriyet, Osmanh'ya gore biiyiik bir tarihsel ileri slgmadr. Bu slgramanln en belirgin alanlanndan bin de kadln meselesidir. Fakat sonug olarak Cumhuriyet, bir burjuva devrimcilirjdir. Cinsiyetgiligi daha koklii bir bigimde qabilmek, tarihimizdeki kazanlmlan ve ileri hareketleri savunmak ve onlara sahip gkmaktan geger. Boyle bir balug aglslna sahip olmmn onemi, 1945 sonrasl her alanda veden tavizler sonucunda kadn sorununda, nasll geri admlar aald~$ goriildiigiinde daha iyi anlqilmaktad~r.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim

. Egitim faaliyetlerini mantikli ve yonetilebilir adlmlar olarak gruplar. . Kendi i~inde kontrol noktalarl vardlr. Bu gekilde kurulug, egitim HIZMETICI EGITIME SISTEMLI YAKLASIM Seref EFE Sayljtay Derler~isi Egitim, insan kaynaklarl yonetiminin onemli bir bilegenidir. Geleneksel olarak eleman yetigtirme amaclnln otesinde, egitimin, kurumlarln

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMU SEVERİM Biz anasınıfı çocuklarıyız, Hem çalışırız,hem oynarız. Çok severiz biz okulu, Yaşasın yaşasın anaokulu. BAY MİKROP Bay mikrop

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum»

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum» Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni «Okula Uyum» Hayatımızda yeni bir sayfa daha açılıyor. Bu başlangıç hem çocuğunuzun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı... Çocuklar, okula

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. YAZILI PUAN. 1. Soru 2. Soru 3. Soru 4. Soru 5. Soru

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU CİVCİVLER SINIFI AYLIK PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU CİVCİVLER SINIFI AYLIK PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU CİVCİVLER SINIFI DİL BECERİLERİM VE BEN AYLIK PROGRAMI Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile "piti piti, iğne battı ve portakalı soydum" tekerlemelerini

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel!

Hayalci. Akıllı. Yaramaz. Utangaç. Zıpır. Püskül. Zeytin. Cingöz. Hayat çok güzel! bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200 9 789944 697200 Karanlıktan Korkuyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697224 9 789944 697224 Okula Gitmek İstemiyor bu seride! kitapları: ISBN: 978-9944697200

Detaylı

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL ANAOKULU GÖKYÜZÜ SINIFI KASIM AYI KAVRAM VE ŞARKILAR RENKLER Ben bir küçük ressamım Pembe sarı boyarım Yeşil yeşil ormanlar Mavi mavi denizler Turuncudur portakal Gökte sarı güneş var Fırça kalem ve kağıt Olmazsa resim olmaz Reklerle oynamaktan Hiç bir çocuk

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU UĞUR BÖCEKLERİ SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Kızılay Haftası (29 Ekim 4 Kasım) Atatürk Haftası (10-16 Kasım) Öğretmenler Günü (24 Kasım) SERBEST ZAMAN

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 5-6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI AYLIK PROGRAMI.,ellerim parmakları, sar makarayı tekerlemelerini

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 5-6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI AYLIK PROGRAMI.,ellerim parmakları, sar makarayı tekerlemelerini FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 5-6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Aç kapa,ellerim parmakları, sar makarayı tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Aile nedir? *Ailemizi tanıyalım. *Ailemizdeki büyüklerin isimlerini öğrenelim. *Akraba ne demek öğrenelim. *Arkadaşlık nedir?

Detaylı

Atabek Koleji Anaokulu Aralık Ayı Aylık Takvimi

Atabek Koleji Anaokulu Aralık Ayı Aylık Takvimi KARDAN ADAM ÜŞÜYOR TÜRKÇE VE HAZIRLIK HER YER BEYAZ ORKESTRA, ÇAL! OYUN,SANAT VE TÜRKÇE MÜZİK VE DRAMA DÜNYA DÖNDÜKÇE FEN VE SANAT ARALIK 1. HAFTA KARTOPUNU KARDAN ADAMA ATIYORUZ OYUN VE MATEMATİK HEPİMİZ

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Refik Durbaş. Öykü KURABİYE EV. Resimleyen: Burcu Yılmaz Resimleyen: Burcu Yılmaz Refik Durbaş KURABİYE EV ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Refik Durbaş KURABİYE EV Resimleyen: Burcu Yılmaz www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör:

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum. Bilmeceler: Beyin fırtınası tekniği ile telefon,

Detaylı

Yan zamanli qaligma ilk olarak 1945 yillannda savag sonrasinda ortaya

Yan zamanli qaligma ilk olarak 1945 yillannda savag sonrasinda ortaya I t I' GECICI CALISTIRMAININ B ~ R TURU OLARAK YA ZAMANLI CALISMA Dr. Birsen ERSEN alljma Ekonomisi Docenti "Geqici Igqi Caligtirma" kavraminin bir tiirii olan; "yan zamanli qaligma"yi tanimlayalim. Uluslararasi

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.VELİ BÜLTENİ ANAOKULU SINIF ETKİNLİKLERİ MERKÜR Fen ve Doğa Etkinliği dersinde büyüteçlerle bire bir gözlem yaparak etkinliği tamamladılar.

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin bakımını

Detaylı

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:...

kural tanımayan cafer Adı-Soyadı:... ilkok Adı-Soyadı:... kural tanımayan cafer Cafer evden çıkmayı pek sevmeyen, gürültücü ve hareketli bir çocuktu. Annesini ve babasını sürekli üzüyordu. Kardeşi Elif ile durmadan kavga ediyorlardı. Elif'in

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile "piti piti, iğne battı ve portakalı soydum"

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile piti piti, iğne battı ve portakalı soydum FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2-3 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler:Tümevarım tekniği ile "piti piti, iğne battı ve portakalı soydum" tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

ii Milli Egitim Miidiirliigii

ii Milli Egitim Miidiirliigii T.C......,. MUS V ALILIGI ii Milli Egitim Miidiirliigii Say1 : 73774402/160.02.09/ 1174493 Konu: Mangala Y an~mas1 19/03/2014... KA YMAKAMLIGINA Il

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK. Resimleyen: Vaghar Aghaei

Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK. Resimleyen: Vaghar Aghaei Tanşıl Kılıç ŞEKERLİ SİNEK Resimleyen: Vaghar Aghaei cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör: Ebru Akkaş Kuseyri İç ve Kapak Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal

Detaylı

OCAK AYI BÜLTENİ ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU 6 YAŞ ANASINIFI

OCAK AYI BÜLTENİ ŞEKİL KAVRAMI TEMA ÇALIŞMALARIMIZ KAVRAMLAR RENK KAVRAMI SAYI KAVRAMI SES KAVRAMI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU 6 YAŞ ANASINIFI ÖZEL BİLGİ İLKÖĞRETİM OKULU 6 YAŞ ANASINIFI OCAK AYI BÜLTENİ 1-31 OCAK TEMA ÇALIŞMALARIMIZ Bu ay farklı duygular içindeydik. Birçok duyguyu hem hep birlikte yaşadık hem de yaşattık. Bizi en çok heyecanlandıran

Detaylı

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri)

EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) EYLÜL AYI BÜLTENİ(İnci Taneleri) KONULAR 1-Okula Uyum Haftası 2-Okulumuzu Tanıyoruz 3-Okul Kuralları BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR 1-1-4 Eylül kurban bayramı 2-25 Eylül- 1 Ekim itfaiye haftası 3-Eylülün 3. haftası

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK

UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Nilser Utku 2 BASIM Betül Tarıman UFACIK TEFECİK KURBAĞACIK Resimleyen: Yasemin Ezberci

Detaylı

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten

HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ. Haziran 2015 Bülten HAZİRAN 2014/2015 ANASINIFI BÜLTENİ * YAZ MEVSİMİ Yaz mevsimi aylarını öğrenme. Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini tanıma.

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI ŞUBATAYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI ŞUBATAYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ŞİRİNLER SINIFI ŞUBATAYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 2.DÖNEM BAŞLANGICI AİLE KATILIMI çalışması olarak Duru MUTLUNUN annesi Özlem MUTLU mesleğini

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI. Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI. Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU CİVCİVLER SINIFI MAYIS AYI DİL BECERİLERİM VE BEN AYLIK EĞİTİM PROGRAMI Hikâye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Arabam Geliyor, El El Emek tekerlemelerini öğreniyorum. Bilmeceler:

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Yerli Malı Haftası Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman:

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman: Hafta Sonu Ev Çalışması BALON Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını izleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, "Bizim eve bile sığmaz" dediği o güzelim balonların adamı nasıl

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

timasokul.com / bilgi@timasokul.com

timasokul.com / bilgi@timasokul.com OKUMAYI SEViYORUM DiZiSi zç Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir Hazırlayan Reşhat Yıldız Kapak Tasarım M. Aslıhan Özçelik Grafik Tasarım M. Aslıhan Özçelik Esra Bayar Resimler shutterstock.com Sevengül Sönmez

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Stalin in Burnunu Kırmak

Stalin in Burnunu Kırmak Stalin in Burnunu Kırmak 1 2 Stalin in Burnunu Kırmak EUGENE YELCHIN Çeviri: Didem Bayındır Yenici 3 Stalİn İn Burnunu Kırmak Orijinal Adı: Breaking Stalin s Nose Yazan ve Resimleyen: Eugene Yelchin Genel

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?

EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ? 2017-2018 EKİM AYI 5-6 YAŞ PLANI EKİM AYINDA NELER ÖĞRENECEĞİZ?.HAFTA: EVİMİZ VE AİLEMİZ Evi izi Evi izi eşyaları ı ta ıyalı. Ailemizde kimler var. Çekirdek aile ve ge iş aileyi ta ıyalı. ölü leri i ta

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı