Ders kitaplar~nda aile isi i~bolurnu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders kitaplar~nda aile isi i~bolurnu"

Transkript

1

2 goriilen toplumsal roller, resimierde, fotognflarda ve birbirinden ba$mslz kelimelerdeciimlelerde (ozellikle Alfabe'lerde) kquntza qlkar. Bu kitaplann yanl stn, I930 Koy Miifredat program^ ile Ilkmektep Miifredat Program] ve ilkokul ve Ortaokul Talimatnameleri, Millet Mektepleri Talimatnameleri ma kaynaklardlr. Arqtlrmanln baglangg tarihi olarak 1928 y111 belirlendi araslnda Milli Egitim Bakanhgl'mn onayladt$ ders kitabt incelendi. Calqman~n bqlangq tarihinin 1928 o l d seqilmesinin en temel nedeni, Latin Alfabesi'ne gegigte somutlanan egitimdeki devrimdir. Egitim ve ogrerim alan~nda, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'ndan sonnki en onemli diiniigiim olan alfabe degigikligi, Osmanll'dan koklii bir kopug anlamma da geliyordu. Latin Alfabesi'ne gegigle, bir yandan egitim ve ogretimin daha genig kitlelere yaytlmast hedeflenirken, diger yandan da bilimsel ve laik egitimin temelleri saijamlagttnl~yordu. Bu donem, "Dag bqlndaki qobanln bile okuryazar olmastnntn hedeflendig, cezaevi miidiirlerine 'Hapishanedeki vatandqlar da okutulup yazdmlacakur,"l yiikiimliiliigiiniin getirildigi, tiim iilkeyi biiyiik bir denhaneye doniigtiirmenin amagland$ bir donemdi. igte boylesi qalkantllann, koklii doniigiimlerin yqandlb bu dijnemde ders kitaplanna kadln ve erkek rolleri nasll yanslmlgtl? 1928'den gtiniimiize dek ders kitaplannda cinsiyet rolleri aqtstndan degigim soz konusu muydu? Soz konusu ise hangi noktalarda ortaya qtkmqu? Arqurmarun ana somlan bu eksene oturmldu. ktlrma temel egtimle stnlrland. Lise den kitaplan aragtlrma dg~ btraluld. Ilkobetimin, aile kummundan sonraki en onemli toplumsallagtlncl igleve sahip gerqeij qalt~man~n ilkobetimle smdanmaslnda etkili oldu. Liseye bqlayan bir gencin cinsiyet rolleri ags~ndan zaten bigimlenmg kabul edildi. Daha qaltgmantn bqlangcmda, Cumhuriyet'in ilk yllanndaki den kitaplanmn, kibdlnln ve kullandan gorse1 unsuriannln kalitesiyle, dilinin sadelig, alucdl$ ve kolay anlqduh&yla, konulann o giiniin gereksinimlerine yanlt vermesiyle, bad inanqlara ve dini telkinlere k q miicadelesiyle, ~ koylii, igqi, esnaf ve gall~an kesime verdig degerle, aract ve tefeciye kaq~ qocuklan uyarmas~yla, konumuz aqtslndan en onemlisi de, kadtnlara ozgiir birer yurttq olma bilinci vererek kamusal alanda yiireklendirmesiyle giiniimiiz den kitaplanndan tamamen farkll bir goriiniimde goriildu. Acq~~rmarun ilerleyen aymalannda, 1945'e dek yaranlmaya galq~lan kah imgesiyle, bu tarihten sonra yaranlmaya qlqdan ka& imgesi aras~nda biiyuk bir fark ortaya qlkn. 1945'ten once anneye, iilkenin kurulquna katluda bulunmas~ aplndan onemli toplumsal iglevler yiiklenirken ve aile igi geleneksel roller olarak vurgulanmazken; bu tanhten sonra, artan say& omekle, kadnlann as11 gorevinin evi ve ailesi den kitaplanna girdi arastnda anneler amk muthk onliikleriyle ig yaparken, kiigiik k~z gocuklan da anneleriyle birlikte ve anneye yardlm ederken resimlenmeye bqland. Tie de bu yllara ait giirsel unsur ve metinlerdeki kah imgesi, 1950 sonrasmln kadllnndan farkh ozellikler tayyordu Mutfakta ig yaparken bile pk giysideri, yiiksek topuklu ayakkabdan ve ozenle taranmlg saqlanyla kaq~nuza gkan bu kadnlar, dqandan heniiz gelmb, biitiin giiniinii ev $- leriyle gegirmemig gibiydiler. Bu nedenlerle, yuan, ara qamay olqturmaktadlr. 1. Miller ~ekreperl 1950'den sonra ise, hzla artan sayda omekte, kadmlar yaln~zca ev iqi alanla tmmlanmakta, kadmlara uygun goriilen kimlikle erkeklere uygun goriilen kimlik, birbirine ztt anlam- Matbaast, Istanbul, 1940, s. 16. lar iqetmektedir. Ta'imahamaL Maarii Bu ytllardan bqlayamk giiniimiize dek, ilkokula daha yeni adlmlnl atrmg olan qocuklara sistematik olarak nastl "kadtnn ve "erkek" olacaklan ogretiliyor. Den kitaplanndaki kadnlara toplumsal yagamda edilgen, erkeklere etkin kimlikler veriliyor. Ders kitaplannda, erkekler kamusal alanda iiretken olmaya yonlendirilirken, kadlnlar, egleri, qocuklan ve ev igleriyle slndanlyor. Bu kitaplardaki anneler siirekli temizlik, yemek, tuqu, salga, konserve yapan, gamagtr bulagtk ytkayan, qocuk ve hasta bakan ki~iler olarak anlatlltyor. Kadtnlann bir igte qailgtt$n~ belirten metinlerde bile, as11 gorevlerinin ev iqinde oldub skhkla vurgulaniyor. Bunun "dogal sonucu" olarak kadlnlar, aile iginde kocalanna oldugu kadar, qocuklanna da kigiler olarak tan~mlamyor. Erkekler ise, "her tiirlii igin yapdmas~na karar veren kigiler" o l d den kitaplannda yer allyor. Ciinkii baba, "ailenin bagkan~ ve evin giderlerini kargllamaktan sorumlu" kigi olarak goriiluyor. Sozii edilen cinsiyetqi (irneklerin ders kitaplanndaki artlgtna paralel olarak, annelerin giiliimseyerek bakan kendinden emin ifadeleri siliklegiyor; okuyan, ogrenen, iireten kadtn goriinmez oluyor; babalar ise ellerinde gazeteleriyle siddi bir ifadeyle resmediliyor. Bu degigimlerin yam sira ders kitaplmnda halkq~, laik, bagtmstzhkgt ve milli ekonomiyi gtiqlendirici soylemden de vazgeqiliyor; dini temalar yogunlq~yor. Ders kitaplannln dili yaltn olmaktan shp, konular ezbere dayall biqimde ele allnlyor. Ders kitaplar~nda aile isi i~bolurnu Cumhuriyet'in ilk ytllannda den kitaplannda, toplumda ve aile iqinde dayanrgmayt giiqlendirmeyi hedef alan ornekler bulunuyor. Bu orneklrrde kadtn ve erkek birbiriyle dayantgma iqinde ve siirekli yardlmlagan kigiler olarak sunuluyor. Bu donemdeki daymgmm nitcligi, 1950 sonrast ornrklcrden qok farklt. Ciinkii aile iqi $boliimii, "kadtn igi-erkek igin aynmt temelinde anlatllmtyor. Kadn ve erkegin aile iqindeki gorevleri, kesin slnlrlarla aynlmtg olarak tammlanmlyor yllida ilkokul 4. slnlfta okutulmak iizere basllan Turt Bibiji den kitabrnda bulunan gu sozler dayamgm&n nitelig balumtndan anlamhdr: '$u annem, goriiyorurn ve anltyorum ki hiqbir igte babamt yaln~z btrakmtyor, her ~eyde ona yardlm ediyor. Demek babamla annem anslnda sllu bir tesaniit var... Babam geqende bana bir dev'miigterek maksat'tan bahsetmigti. Bizim ev dr miigterek maksatla viicuda getirilmig bir miiessese olacak. Babamla annem birlegmigler, hem kendilerinin, hem qocuklanntn saadetini temin etmek igin gahyyorlar Anneyle baba galiba her evin temel tqt."2 Cumhuriyet ailesi, ortak amaqla bir araya gelmig, "birbirlerini ve qocuklanmn diigiinen, sevgi duyan gorece egit eglerden oluguyor. Kadln ve erkegin, qocuklannln mutluluklann~n yanl s~ra, kendi mutluluklan iqin de qa4mas1 anlamltdlr. Cumhuriyet ailesi, iki agldan 1950 sonrasl ders kitaplannda tanlmlanan aileden aynltyor. Birincisi anne-baba birbirini diigiiniiyor; sevsi temelli bir ili~ki var. lkincisi, sommlu~uklarda hiyeqik bit s~ralma yok; ikisi birden her evin temel tq~. Bu donemden sonra, ders kitaplannln biiyiik "baba evin diregidir," sozleriyle ~~lagtyomz. Bunun hemen yanl bqrnda da "yemek yapan, sokiik diken, qmqr, bulq~k ykayan... annemizn sozleri yer allyor. Den: kitaplanna yms~yan 2. Ahmet R.. run ailc iqi i~boliimiiniirl, 1945'tcn siyetqi y dqm temcl AII. ~ ~ ~,, ' ; ~

3

4 8. Baymur. F., dgretmenkr /{in Hayat BIIgisi Rehber4 Gasi Ozamoy Matbaae. 1946, r brkln. R. G.. Hayat Bilgki, 2.an4 Tan Matbaa, ktanbul, 1959, r &ken. H., Hayat Bilgisi, 2.s1n1t Den Kltaplan Ltd. >tl. lmnbul,1959, r yllnda yaz~lan, Ojretmenler ifin Hayat Bilgin' Rehbeti kitab~nda, "Bugiin Camq~r Giiniin bq- 11kl1 konunun yer alma nedenini, yazar Fuat aq~khyor: "Arnaqlar: Temizlik algkanhg~. Camq~rda anneye yardma 'teyik'. iqin lazlm olan geyleri ogrenme. Vitrinleri inceleme. Temiz ve iitiilii qamqdar, bebek ve bebek qamaglrlanyla sevince varma imgelerinin iglenmesi..."a 1950'lerden sonra yazann sijziinii emgi "imgelerin iglenmesin ders kitaplannln ana temasl haline geliyor. (1930 ve 1940'larda ise bu temaya ait orneklere rastlanmlyor.) 1959 tarihli HayatBilgisi2. s ~n~f kitab~nda, "Cama- $~r Giiniin bqllkl~ dizeler, sozii edilen imgelerin olugturulmas~run en iyi orneklerinden biridir: "Annemin qamqlr giinii Bugiin bizim evde ig qok Ona yardlm euneliyiz Bog geqecek vaktim hiq yok Goriilmeye deger koyde qamqu ylkama giinii Tokag sesi, Sen tiirkiiler Duyan sanu koy diigiinii Y~kananlar durulan~r Onanlu sokiik yruk ~tiilenir teker teker Sandlklara girer amk."9 IOz qocuklannda ev qlerine "sevince vannan duygusunun olqtdmas~ i*, qamqu ykamm, iitiilemenin ve yerlerine yerlqtirmenin bi diigiin, eglence cogkusuyla anlanlmas~ oldukqa onemlidir. Ciinkii qamqlr m a, iitii yapma vb. igler zorla kiiqiik luzlara benimsetilemez. Ancak kiiqiik yaglardan bqlayan egitimle, cinsiyetqi igbijliimiiniin "dogall$"na inanan bueyler yeti$tirilebi. Bu eijtim, kimi kez yazann doigudan sijyledigi sijzler, kimi kez resider, kimi kez kirli qamqdar aracii$yla yap~h $ma ait bir bqka Hayat Bibin'2. suuf kitablnda qamag~rlann oykiisii, kirli qamqlr- Lann agzmdan aktanhr: "A~e'nin Camq~rlan: Makineden qhnca tertemiz olduk. Kirlerden pis kokulardan s~ynl- Qk. Giiler yiizlii bir gocuga benzedik. Bu s~rada Ay~e okuldan dondii. Annesinin qok gordu. Mendil, qorap gibi Baba da kuruyanlanm~n toplad. Ay- $e igin bu kadarla biuneyecegni biliyordu. Camyrdan soma sokiiklerin dikilmesi lazlm- &. Bunlar yap~l~nca slra iitiiye geldi. Ay~e ve annesi bizi iyice iitiilediler. Katlayp dolab~n gozlerine yerlegtirdiler.*l0 Ayru kitabm 1966 basmnda bu parqa q~kanlm~g yerine gu dizeler konmq: "CAMA$IRIM: Beyaz bir giil gibidir 0mnp-m iistiimde Ciqekler gibi kokar Mendillerim cebimde Legende kopiik kopa Sabundan baloncuklar Bahar gehq siuuyor Bunu goren qocuklar Temiz qocuk her zaman Yuvarun siisiidiir Gonle ferahhk verir Biiseniz ne seviliu."ll Siirde gariilecegi gibi qamqlnn temizli- insana verdigi mutluluktan sijz ediliyor. Siirin kendisinde bir gariplik yok. Ilginq o h bu giirin yanmna, qamqlr ykayan bir luz qocub rcsminin konmq olmas~. Camq~nn kime ylkanld~&n~n belirtilrnesine ge-,(1, b=, rek duyuluyor. &it $2~ ti1 Atwe, Tekrar 1959 tarihli Hayat Bibin'2. s~n~f kitablna geri donersek gunlan goriiriiz: "Bu ders RenkYaylmvi, 1971). te, annenizi qamqr yhrken gosteren resmini yapacaksm~z. Alhnda odunlar yanan bir kazan, tekne veya legende qamqu ylkayan anneniz. Biu de bahqede ipe as~lrnq qamqdar. Sokiikleri diken veya iitii yapan ablaruz~n resmi."lz 1930'lar ve 40'larda annenin qler bu denli tanunlanmazken, 1950'lerden sonra qamq~r y~kamak bile qocuklara yaptlnlan residerin konusu verilen aynnbl qamqu ykama kompozyonu, 1950 sonrasl den kitaplann~n gonel unsum haline geliyoi. Amk qocuklardan qamqu ylkayan anne, abla resmi yapmalan istenmiyor. Cocuklar resimleri kitaplannda hazu buluyorlar. Ciiyetqi ijboliimiine, yukanda sijzii edilen Hayat Bilgin'kitab~mn problemler lusrmnda da rastlamyor. 2. sldogrencilerine sodan soru $yle: "Annem bir qamqln, 3 mandalla tutturuyor. Bugiin ipe 20 qamqu ash. Scpette 15 mandal kald. Mandallann hepsi ne kadarmg'"' yh, 2. suuf Hayat Bibin' UnitcIm'~ Gwc An'twtik kitab~nda, "Saylar, Iglemler ve Probledern bqh$ alhnda, 4., 5., 6.,...' h sayma anlathyor. bkamlam iizerindeki resimde ise, onliiklii kiiqiik hlardan b i iitii yaparken, digen qamq~r aslyor, anne ise legenin bagmda qamqu yluyor. Kadnlann "g6revlerinni hatlrlatrnak aritmetik kitaplannda bile ihmal edilmiyor. 1963'te okutulan 2. s~n~f Hayat Bilgin' kitablndaki "Oya Camq~r Yhmay Annesinden ad paqadan, Oya'lann, Ayge'lerin qamqu ylkamayl annelerinden pk, ders ki- Bggi* Z,rlnlf, "lun taplanndan goriiyor~z: Yay~nlan, Istanbul, "Oya qamqum nasi y ~kandh bilmiyor ve merak ediyordu. 11. &ken H.. Hayat r bt~tm, H.. Hayat 2. r~n~f. 1959,. r Anne, qamqn ylkamay bana obtir misin, diye yalvardl. Annesi: ~~lqirl, - Yann qamq~r giiniirniiz, gimdi biraz geq yatman nasll hazuland$n~ goriirsiin, dedi. (3. age, r. 88

5

6 I Babama vard~m ederim. 1 ~pt IliW 1. sml Dwla Kitaplnn In 1997, r Y 21. Klnall. F., Hayat Biigisi, 3. wnl dmek Matbaasl, Ankara. 1951, s Kurtulu~ F: Kurtulu$, 0.. YurtW~k Bi/girl, 5. slnrf, Kanaat Matbaaa. 1953, s % &ken, H., Hayat BiCiu', 2. slnl Ulun Yaylnbn, Istanbul. 196, r GOlsem, N.Gi~lsem. 2.. Hayat Biighi. 3. nnlf, (Y.9, 1970, s. 9. kitaplannda. Parayla almd$ halde, qegitli i$emlerden geqen malzemeler de (tarhana, tuqu, sebze, meyve vb.) anneler araclh&iyla kullmhr hale getiriliyor. Mevsim deigiklikle~de "Cevremizde Yapdan lglern bqhkl~ konularda ise tiimiiyle erkek resimleri kullanl- I~yor. Bunlar bialan onaran, badana yapan, bag ve bahqe i,sleriyle erkekler. Bu bqllk alnnda blenen konularda bir tek kadn resmi yer alnuyor. Kahlar ev iqi alan dqlnda yok sayhyor. Uretimin gergeklegtirj, emerjl debim dege~in oldub kamusal alandan kadnlar d~glan~yor, varl~k alanlan smlaruyor. Cal~smak, dolaylslyla iiretmek erkek cinsine ozgii bir hak've ayncallk olarak gijriiliiyor. Bu da geleneksel damg ve toplumsal kahplann yeniden iiretilmesine hizmet ediyor tarihli 3. s~mf Hayat Bibin'kitablnda "Evimizi goneniz siz de begenininiz. Kiiqiiktiir ama sevimlidir; templidir. Tertemizdir. Annem onu cennet gibi siislemigtir,"21 diye yazlyor. Kaduun, evi temiz, tertipli ve siislii tutmaslna dair ornekler pek qok. Buralarda ev-cennet benzeunesi si si yaphyor. Kadmlara toplumsal yqamln dgmda, gergeklikten kopuk yapay cennetler yarathyor ve orada ywalan isteniyor baslnu 5. slruf Yumq1:k Bibin' kitablnda "Evde lgbijliimiin bqllkh konuda "~aba para kazanu. Anne temizlik, yemek, dhj igle~e bakar, evde diizen ve temizligi saglar," deniyor basm 2. SIIIL~ Hayat BiQin' kitabmda "Giiven'in babasmn $i oldukqa iyiydi. Evle- ~ dgetun e shas~ yoktu. Annesi iyi kalpli ve uyd bir kahd. Ev 4leriyle qocuklanm yetigtirmek i<m qal~gu dunlrdu. Birlikte gezmeye giderlerdi," deniyor.23 Evde "diizenn ve "huzurnun olmas~, bu "dew igbijliimiine uymakla olanakh goriiniiyor. Uyumun olabilmesi de, annenin kendisi iqin bir ~ etalkp y etmemesi, yani dik bqh, "benciln olmamasl gerekiyor. Bu nedenle m e "iyi kalpli ve uysal" bu kahdu hep. Uysal~mijdiilii de buliite gezmeye gitmektir. Annenin tek byma, alyerig 41ndaki ncdenlerden dolap gezmeye gittirjle dair ornek de bulmyoruz kitaplarda tarihli 3. s d Hayat Bilgin' kitablnda da "ailede kendilirjlden 4baliimiinniin nasll oldub goyle anlathyor: "Biu evde oturan ailenin dirlik diizen i*de yap mas^ i* herkesin kendine dhen giirevi yerine getirmesi gerekiyor. Ornerjl, anne evin temiz turulmasl, yemegin zamanmda haz~rlarup sofiaya gedcilmesi, iitii, qamqu gibi qegitli ev iglerini yikiitiir. Baba qal~garak ailenin gegimini saglar. Kz qocuklar anneye yardunu olur. Erkek $0- cuklar evin dqan hleriyle Boylece ailede kendiliginden 4bijliimii ~ lur."~~ Evde dirlik ve diizenin sa$anmas~ i<i verilen orneklerde, daima i,sboliiminiin anneye uygun goriilen boliimii hep aynnnh olarak mmlmr. ~gboliimiinde babmn payma dhen ciimle ise hsa ve nettir; saygnhk qabqunr: "Ailenin geqimini sa8amak." Potansiyel "anne baba" olarak goriilen ve gelecekteki rollerini iyi obenmeleri istenen sekiz-dokuz yqlanndaki qocuklara yapllan gu uyan ilginqtir: "... Evde herkes gorevini bilir. Bu boyle olmazsa kanglkllk q~kar, iligkiler bozulur, ailede birlik ve diizen kalmaz."25 Verilen orneklerden igboliimiine dair q~kan sonuca gore, kadlnlar ev iqi hizmetlerini aksanr, g6niilsiiz davran~rlarsa, yani "uyumlu" olmazlarsa "birlik ve diizen" bozulur sonnsl den kitab~ yazarlan daha da ileri gider. Insan~n btlmqli, sosyal bu varhk oldugu unutulur ve " < dis~ bqlar: "Ailenin yapylsinda kadlna biiyiik sorumluluklar dher. 'Yuvap yapan digi kugtur' atasozii de bunu belirtir."26 kus-kahn benzetmeleri den kita~lanna ejrmeve 1 &mime wdlm ediim. I Digi kugun iqgiidiisel olarak yapn$m bilinqli yap~yorlar. ~nsanln, dolayislyla kadlnin yapma ve tiiriinii siirdiirme iqgiidiile~den ote toplumsallqma, bilili kiiltiirel Faaliyette bulunma niteligi vardr. Bu "yaratman etkinligi biitiiniiyle erkeklerin alan~ olarak belirlendib iqin, den kitaplannda kaddara hiqbir yarauclli ve niteli gerektirmeyen ev iqi hizmetler uygun goriiliiyor. Boylece erkek, uygarllb yaratan, ka- I dm ise neslin siirmesini saglayan unsur oluyor. Den kitaplannda annenin kimliksiz kabul edilmesine paralel olarak, erkegin aile reislibe, para kazanmaslna ozehkle vurgu yaphr yh ilkokul4. smf Yumryltk Bibin'kitablnda i$bijliimii goyle anlanl~r: "Babmz bize lazun olan pyleri pazardan qaq~dan sam ah, eve getirir. Annemiz yemekleri piiirir, soframz~ hazdar, babamn biitiin giin Fmde qalqu. Annemiz biitiin giin ev, tarla, igleriyle uhu. Yiin erjrir, yemek, qama$u, iitii ve temizli iglerini yapar." yhda ise, igbijliimiine dair yukanda sozii edilenler yetersiz bulunur ve Vatandry- Id Bibin' kitablnda Medeni Kanun'dan ornek verilir: "Mesela 152. maddede, kocm aile birliginin reisi oldug; evin seqiminin, q ve qocuklm uygun pkilde yedirilip icimesii ona ait oldug hiikmii yer almaktadu. Demek ki egler arasmda ike itibariyle bu qitlik sijz konusu halde aile sarsmnslzca, aksaks~zca devam ettirilmesi iqin kanun, kocaya bqkadk (reislik) yetkisi vermigtir... Hiq giiphesiz annenin de yukiimliiliikleri vardr. 0, kanuna gore, 'ailenin ortak saglama hususunda giicii yettigi kadar kocasuun muavin ve miipviridir (yani yarduncls~ ve dmgmmdr).' Kanun yukanda sadelqtirerek verdigimiz hiikiimden soma aynen 'Eve kadn bakar,' demektedir."28 Boylece kaddar, vamndqk gorevle~den "en onemiisin olan "eve bakma" $levini yerine getirmez ya da aksanrlarsa yasalar oniinde suqlu dununa dqerler. Den kitaplmda, ai- Mpt w, 1. s~nrf, Dwla Kitaplnn. kt s Kurtulu~ B., Hayat Bilgrii, 3. rm~f, Kurtuly Yagnlan r Karab~ylk. E. U.. Hayat Bilgisi, 2. s1n4 Unw Yaylnevi. Ankara, s Kurtulug F., Yuma$Ilk Bilgiri, 4. s~nl Mill1 Egitim Ba~mevi. Ihanbul. 1952, z8. Vatanda$Ilk Bibid, OM 3. MIII~ Egitim Baarnevi. Ihanbul. 1991, r 36.

7

8 Annnini kendi elkrine whip dmayan. alkiini ve yyamlnl hiunt emeye adayan biriri dank tanlmkyan (ocut rmp, 3. and, Okuma Kilabc 5. wn~f Oedet Banrnevi, Istanbul, 1935, s ~urtulu$, 8.. age, 1951s. 11. x Okuma Kitabi, 4. rind, Devlet Bas~rnwi. Istanbul, s Okuma Kitabi, 5. rind, Owlet Ba~rnevl. Istanbul. 1945, s. 8. "Biz esnaf takrm~ severiz igi Callglr, yqanz erkek ve digi Aram~zda yoktur tembel bir kigi Ulusun oziiyiiz biz, ganlmlz var."3* 1952 tarihli 5. sln~f Okuma Kttah'nda ise aym dizeler gu bigime doniigiiyor: "Biz esnaf talum~ severiz igi Callgkan gayretli birer er kigi Aramlzda yoktur temkl bir kigi Ulusun oziiyiiz biz, plmlz var."33 Kadln ve erkegin birliite iiremgi ve birlikte "ulusun ozii ve PI" sayddgr bir anlay~gtan, maddi ve manevi degerleri erkegin iiremginin veri kabul eddigi bir aniaylga doniigiim yayur. 1935'te 4. slmflarda okutulan Okuma Kitabt'nda ise i~ilerin anladdl- $ dizeler yer allr: "Her sabah erken erken Ufuklar aganrken Yaglanmlg urbalan Yiizleri gams~z, ar Kadn, erkek, ihtiyar Taze luzlar, gocuklar EUerinde bir sepet Ya bir mend, ya bir paket Bu yoldan akm akm Gegerler bunlar bakm."34 Dizele~ ymda, kadm ve erkek igqiilerin oldub bu resim bulunuyor. Daha sonraki ydlarda ne igqiierin, ne de $gi kadmlann anlaaldg orneklere rastlamaktaylz yll~ 5. slmf Okuma Kitabr'nda on iki yd iqiide yaphlar anlathyor: "Eskiden kadn kapah yaw, bir ig tutamaz, erkegin eline bakard. Simdi kadm ozgenliijne kaqmqtur. Erkek gibi a ~ geziyor, i gallg~yor, kazaruyor. Cumhuriyet bunlardan bqka ona kamutaya saylav ve belediyeye aza olmak hahm da vermigtir ki bu, pek gok ileri memleket kaduunm elde edernem$ olduklan bir hakar."35 Kaduun galq~p kazandb, erkeejn eline bakmadb, "ozgenligine kavqtugu" bilgisinin ilkokul obencilerine verilmesi gok anlamhh. Bu ylllann egitimcileri kadmlann toplumsal yqmda iiretken olmalannl desteklerken, k a b gegmigteki (Osmanh'daki) konumunu da si s~k tartlgma konusu yaparlar. Gegmigle hesaplqmadan, k a b konumunu, dolayl- slyla toplumu dehtiremeyeceklerinin bilincindedirler. Ayn~ yaklayma, Cumhuriyet'in kazanunlam ylkma hedefi giidenler de sahiptir. Bu nedenle onlm ilk gey kadmlan ev igi alanla, qleri ve gocuklanyla tmmlamak ve kamusal alm dgma itmek olur yh 3. s d Hayat Bibin' kitabmda "Kalabahk Bir Ailen ad11 dizelerde gelece* kadm ve erkekle~e uygun goriilen kqilik ozellikleri, meslebel yonelimler ve dolayls~yla toplumsal roller gok iyi (!) anlathyor: "Aysel minik bir luzdu. Her sabah erken kalkar; Yiireginde herkese kaq~ biiyiik sevgi var. Bahadr giizel sesli, kiigiiciik bir yaramaz; Maq, sijylemeden bir dakika duramaz. Can, giizel romanlara, giirlere merakl~, Cok iinlii bir yazlcl olmakta onun akll. Cetin daha gimdiden kaptanhh heveste. Bu aylp degil ya, bir heves var herkeste. Duygu terzi olacak, onun akh dikigte, 0 da ilerleyecek urnanm ki bu igte. Erol bilirim sanlr birgok igleri ama, Karde~leri attllar papugguhu dama. Fikret uva gibi bir gocuktur gegemez ele, Koguculukta yoktur onu gegecek hele. Giingor, ya bir miihendis yahut mimar olacak, Sadece bu iglerden hqlarur o da ancak. Hale, nazl~ bir luzd~, ne konugur, ne giiler, iki yanlndan sarkar ipek sag11 orgder. Iglk'sa yumqac~k nazll ve ~irin bir luz. Pek gabuk hastalmr, hig zora gelmez yaln~z. Ismet de tuhaf bir gocuk, sinirli ve kavgac~. Bir Seye de luzmca bahr acl acl. Jale siisiine modadan aynlamaz, Onun kadar siislenen brki de bulunamaz. Kaya'm cakasmdan yaklqdmaz yma, Dolqlrken bakamaz hi$ soluna, sa$na. kyla gok temiz bir luzdr, igi iitii gamqlr; Hem gok kce-adir; ig eline yakqr. Metin hesab~ sever; bir bankaya girecek, Hem de gok tutumludur, dolduracak biqok gek! Nazh daha gok kiigiik, ama ige yanyor, Ortalk siipiiriiyor, toz, oriimcek ahyor. oyle gigman ki terazileri ku-ar, Fakat pehlivan kadar giicii, kuweti var. Omer uslu, ak&, iyik sever, yapar, Herkesle dost; her zaman, her $te var. Pertev ressam olacak, her giin galq~r dunu. Cok giizel resii yapar, gok giizel renkler vurur. Remzi keskin balugh, korku biez kahraman. Biitiin kardqlerinden daha getin ve yaman. Suna gigek di&kiinii, onlan diker, sular, Onda gigeklere kaq~ biiyuk bir sevgi var. Siikrii bir k~ipk subay, qimdiden asker gibi, YiiriiyQii, ge$i bir kahnman er gibi!.. Hay# Bilgisi, 1. smd. Devkc Kitaplan. Istanbul. 1997, s 2.

9

10 44. Iwl. N., Aile Bilgisl, orta 2. Hilmi Kitabevi, imnbul, 1937, z ozkan. 2.. Agl~. F., Qsek, A. /Udum.3 3. s~nd, Milll fgltim EaslmM. Istanbul, 1988, s & sosyal BiIq!Ier, 5. unj. Milii fgitlm Banmevi. 1991, r 210. lamhdr: "Paray kazanmaktan ziyade, yolunda kullanmak hiinerdir. Catlak bir testiyi su ile doldurunuz, binz sonra igerisini bombog bulursunuz."44 Paray kazanmaktan qok, harcamada dikkatli olmanln hiiner gerektirdig d*iincesi ozellikle luz qocuklanna ogretiliyordu. Bu ylllar, kaddara giivenin oldug y~llard. Yine ders kitaplannda, mulkiyetin ve giiciin bir kqaktan digerine erkekler arac~h&yia aktanhgmm "dogalnl~&na iligkin dizelerle de kq~laplryomz. "Dede-Baba-OHn bqllkh dizeler goyle: "Dedem babama Bir at alnu~ Cok hi211 gitsin diye Babam bana bir Otomobil alacak Daha hlzl~ gitsin dye Ben oguma bir Uqak alaca$m Goklerde ugsun diye."45 Kad~n~n toplumdaki yeri Den kitaplannda, "Kadnm Toplumdaki Yenn bqu konular araclll&yla kaddann Turk toplumunda yiizydlardr kutsal bir yen oldubndan dz ediliyor. Kitaplm biiyiik gobnlugunda Osmanll'da kahm yerinden soz edilmeden, eski Turk topluluklanna gegilerek kadnln, hakmn yan~ bqmda, hatun olarak soziiniin didendig anladyor. Oradan da, Cumhuriyet'le birlikte kadnlara haklanrun nasd verildigine gegiliyor yllma ait 5. sm~f Soya1 Bilgiler kitablnda, Osmanh'da kaduun bu haklm~ yiarigi anlauhyor. Fakat nedenlennden hig s6z edilmiyor. "ilk Tirk devletlerinde kadm ve erkek qit haklara sahipti. Erkek tek kadnla evlenir, ev de qlerin ortak mah saydud. Cocuklar iizerinde babarun oldub kadar annenin de hdh vard,"m deniliyor ve bu ggmig ozlemi yaradyor. Bunda toplumlann geli~im a~alannln goz ard edilmesi de onemli bu etken oluyor. Ciinkii 0x1 miilkiyetin, devledn ve tektd dinlerin ortaya pkmas~yla birlikte, kadlnlann konumlamdaki degi~iklik bilimsel bir yaklqlmla ele ahmyor. Kadnm toplumdaki konumu yalmzca soyut "kud~k" ve "egitkn kavramlanyla aglklaruyor. Ders kitaplannda, kadmn uygar bir insan o l d egtim gonnesi, meslek sahibi olmas~, iiretmesi, politika yapmasl, diinyada olup bitenden haberdar olmas~, iscedi& zaman qwuk sahibi olabilmesi gibi temel insan haklanndan yoksun bualulrnas~mn bi tablosunu goriiyoruz. Bu yoksunluk, ders kitaplannda kadma iligkin her ornekte ortaya konuyor. Kaduun toplumdaki yerinin kutsalhb gibi, igi doldurulmm~ sazciiklerle, bu yoksunluk gizlenmeye qalrylhyor. Cumhuriyet'in ilk flannda ise, eski Tiirk devletlerinde kadma verilen degeerden slkllkla dz ediliyordu. Bunun yanlnda, Osmarh'da kadnln konumunu~ tiimiiyle reddedilmesi temelinde bir miicadele yiiriitiiliiyordu. Cumhuriyet'i ilk ydlannda ders kitaplannda iflenen konularla "Yiizyrllardr, topiun\umuzda kahm yerinin kuaal gergegi qocuklara gasterilmekteydi ve ders kitaplanndaki ornekler bunu sergilemeye yonelikti tarihli otta 3. s~mf, Ohurna Kitabr'nda "Uyanlk Turkn ile "Softl"mr, soylegisi buna en iyi ornektir. Soh her tiirlii ileri dii?iinceyi reddeunektedir: "Uyan~k Tiirk: Yumaglanmlzln yar~dan ~ogu kadlndlr. Onlar kafes arkaslnda, pege denen karanl~k ortii altlnda yq~yorlar; gun gormeyen qiqekler gibi saranp soluyorlar; bunun iqin onlann yeti~tirdikleri pcuklar da giinden gtine anklqlyorlar. B~rakal~m onlar da bizim gibi yiizlerini aqlp giine~ alunda dolqsmlar; okullara gidip yukselsinler. Soha: Olmaz. Kadln evde kapal~ kalmal~. Diinyay bilmemeli." 'ten itibaren adlm adlm ders kitaplannda kadlna balu~ta ortak payda oluguyor: "Sof tannln balug~. Kadm evde kapal~ tutulan "iq iglernde gorevlendiren, "bazenn d~garda gal$masma izin verilen kisidir. Ders kitaplannda ktz qocuk, istenmeyen qocuktur. IGz qocuklannln diinyaya gelmesi bile sorun olarak ele allnu: 1951 y s~n~f Hayat Rilgiri kitablnda "Cetin'in Kxdqin adh okuma parqasmda, kii~iik Getin sabwlzl~kla, hamile olan annesinin bebeg dogurmas~m bekler. Bebek dohp da anne eve gelince qok sevinir. Ciinkii "erkek kardegn beklemektedir ve adm~ Mean koyacakhr. Annesinin, kucakndaki bebegn luz oldubnu obenen Cetin qllgn gibi awaya bqlar. Okuma parqasl ~oyle devam ediyor: " 'Al; ben Filiz'i istemem. Bunu giinder geriye. Metin gelsin. IGzlardan asker olmaz, onlar dii~manlan kesemez, tiifek de taglyamaz, Fatog gibi yerleri lslaur,' diye tutturdu. Ter ter tepiniyordu: 'Metin nerede? Ben Metin'i isterim, Metin'i!...' dye aghyordu. 1Ste tam bu s~rada annesinin arka tarafinda bir ses, bir viyaklama duyuldu. Keskin keskin, acl au bir bakngu bu. Cetin ~q~nrak annesinin yan~ndaki ki4iiciik tiimsege doe baktl. Sepetteki ktz mlgrl nupl uyuyup duruyordu, oradan gu kabank yerden gelen bu ses, aplu tekir kedinin sesine benziyordu. 'Bu da ne? Kim var orada?' diye yorganlara defy aband, o zaman annesi, ortiilerin almdan tlplu Cetin'e benzeyen, simsiyah saql~, siyah gozlii bir pcuk qlkardl. Cetin ellerini qlrparak: 'Bu Metin mi annecigm? Ben bunu isterim igte,' dye, aglamay blraku. Cetin'in annesi biiyiihnneye gulerek baku: 'Iyi ki qocuklar ikiz dogdu,' dedi."48 Bu ders kitaplann~ okuyarak biiyiiyen her kadn~n, bir erkek, bir luz ikiz dogunna "~ans~". olmadgna g&e durumun ciddiyeti ortadadr. Kadnlann yapma haklan, yine kadlnlar arac olarak kulldarak ellerinden ahmyor. Cinsiyetqi ideoloji topluma oylesine niihz ettiriliyor ki, kadlnlar kendi ezilmi~liklerinin yeniden iireticisi oluyorlar. Kadmnlar, den kitap- Ian aradrbyla toplumdaki en geri anlayqlann kurbanl durumuna diigiidiiyorlar. igte kadnm toplumdaki yen, diinyaya gelmesi bile hog kaq~lanmayan, yqam hak erkektcn sonra gelen varl~k, yani "otekin. Bu ders kitablnln yazannln kadn olmas~ da ~~rtmamah biti. Y deejl, 1951! Boganma olgusu: 1930'lar ve 1950 sonrasl 1991 ylhnda, orta 3. s~nlfta okutulan Vatandrylrb Ribin' kitabmda, evlenme ve boganma olgulan da yasalar temel dnarak ac;~klamyor: "Kanuni fartlan qlmayan yani saglkh, tutar11 bir aile kurma yoniinden yeterli goriilmeyenler, nasll kendiliklerinden bir aile kuramlyorlarsa, toplum ortaya koyduiy kanunla buna engel oluyorsa, aile birligi kumlduktan sonra da bu key6 sebeplerle ylulamaz. Ancak aile birlibin kokiinden sarslldl$nr, mevcut duruma gore de birliginin devam ettirilmesinde ne egler ne de toplum aqsmdan higbir yarar bulunmadljm yetkili hikinin oniinde ispat etmek gerekmektedir."49 Sozii edilen keyfiligin iqine, kahm amk ev igi yapmak istemedigini dylemesi, ~iddete, hakxete, sevgisizlige mmaz kaldbm iddia eunesi gibi pek qok olgu girebi. 47. auma Kitsbr, Om 3. Devlet Banmevl, lmnbu s r. Kmall. F.. Mapt Bilgisi, 3. wnlf, Or& Matbaau. Ankara, s VawndqJtk Bibill; 3, Milli EQilim Bas~mevi. Istanbul. 1991, s. 30.

11

12 "Benim iki sevgilim var Bin annem bin babam Ikisini de ne kadar Cok severim anlatamam!"56 Bu ornekte, anne baba sevgisi birbirinden farkl~ degerlendirilmiyor. Yani, anne sevgisi, kutsalllk ve fedakkl~k soylemiyle ele almm~yor. Sevginin gerekqeleri aynnulandmlmmyor. Ve bu sevgi, qocubn babaya olan sevgisinden ayn bir anlam taglmlyor tarihli 4. sm~f Yurt Bilgisi kitabmda, qocuk anne ve babaslna olan sevgisini goyle anlaayor: "Ah babaclgm, geceleri bazen yorgunluktan bq~m~ kollannun iistiine blrakank kitablmln kqlslnda uykuya haz~rlandi$m zaman saqlanm o$ayarak beni kaldmr, tatl~ bir sesle; 'Haydi dersini bitir, daha uyku zamanlna vakit var,' der. Benimle beraber kitab~m~ okuyarak, q~kanmad$m yerleri anlatarak bana yardun eder. Tad giinlerinde evde bizimle oynar, bize eglenceler bul ur... Camnun iqine sokmak istiyorum gu babam~. Annemi de qok seviyorum..."57 Goriildiigii gibi qocugun anne ve babaya kaq~ sevgisi yalln, smcak ve paylag~m temelindedir. FedGrl~klann abams~ yoktuc Yapmn pek qok almnda, devrimleri gergeklegtinne qabas1 icinde olan bir ulusun egtimcileri, gen~lerin - - oniine, - daymgma ve dayah bir aile modeli koyuyorlar. Bu tutum, dogal olarak qocusir rmi ~umomp, z unt &n anne babalna olan sevgisinin nitelig de belirliyor. Bu nedenle anneler, iilkenin kurtu- 19Y1935. iwa omuz veren bderdir, yalmzca dobran ve yapmlm qocuklanna adayan hder degil. 56. Elref, R.-Sagdullah, M.-hd~k. N., Yeni Ilkntektep, TOrk Kltapgllgl Ltd. $ti s Refik, A.. age, I age, r 21. Oyunlar: 1975 oncesi ve sonrasl 1945'ten itibaren ders kita~lannda eordii&niiz " " kah ve erkekle~ to~lumsal rollerinde- -- kikiyynm, - qocukla iliiki kurmalannda da kqmj oyuhlan, cin-. siyet rouerindelu mevzilenmenin tiplbi;gostergesi. 1942,tarhJ.Alfabc'de anne ogluyla birlikte ip qevirirken, luzl ip athyor. Aym kitapta, bebck yaplp luzma;eien Ge, onanail oyn8f;a~abru-~ijsteri~of~i\niaem qocuklanrun oyunlanna kaulmasl, onlara yo1 gostermesi mutfakta resmedilmedigi dummda soz konusu. Kaddar ne zaman ki ev igleriyle hqu negir gosteriliyor, o zaman oyun aracdl$yia qocukla iligkisi sona eriyor. Babanm oyun arachbyla qocukla iligki kurmaslna dair omeklere ise babm otoriterlignin, ailede "her tiirlii karann verdiw vurgulanma&$ donemde kqdqryomz. Babalann oyun oynarken tek omek, 1928 yh Yurt BiQin'4. smf kitabmda yer allyor: "Herkesin, hepiizin, biitiin ev halkuun evde giin... Ogleye kadar babaclbm benimle, ablamla, kiiqiik kardejmle oynuyor. Ne giizel oyunlar, ne eglenceli vyler bilir, 9u babam!.." '11 ylllara ait Alfak'lerde de baba gocuguyla hrlarda gezerken veya sinemaya giderken anlauhyor. Daha sonralar~ benzeri ornege rastlanrn~yor ere dek luzlarla erkekler birlikte top oynu, ip atlarken, sonnlan benzeri ornekler azal~yor. 1939'da 1. slnlflarda okutulan Okuma Kttabt'ndaki "Ogretmenlik Oyununnda ise yukandakinin tersine hz q~uk Bn plana q~kanllyor: "Ulker goziinden ne olsa kagmaz bir hzd~r. Bahgenin resmini qok iyi yapub iqin yangl o kazandi; ikinci oyunda ogretmen o oldu."59 Bir luz qocugunun, "goziinden ne olsa kagmaz" diye degerlendirildigi tiirden drneklere, daha sonmki ylllarda nstlavam~yoruz ylli Giizel Apabe kitabmdalu, "Fener Alayln ad11 parqa ise Soyle: "Kaya dort fener ald~ / Mete iki bayrak ald~ / Onlar onde Oya arkada / Oh! Ne tat11 oyun.60 Oya'nln, Ayge'nin ve annenin arkalarda anlatlldl$ metinler qok say~da. Bu ve benzeri oyunlarda erkek yocuklar daima luzlardan daha aktif olarak anlaul~yor. Oysa evcilik oyunlannda tersi bir durum soz konusu. IGzlar aktif, erkekler pasit! 1989 tanhli Alfabe'deki "Trafik Oyununnda Kaya trafik polisi, Ozer ve Ali siiriicii, Suna Anna, Fu9unun ile Ayge yaya olarak verilir. Oyunlar, qocuklann dii~ diinyalann~ geni~leten, el becerilerini geli~tiren, kendilerine giivenmelerini saglayan, paylagmmcl olmaya yonelten, lusacasi top- (Ahbe, lw). lumsallqmaiann~ saglayan araglardlr. Ders kitaplannda bu tanlma uygun oyun saylsr oldukqa slnlrlm ve bunlan oynayanlar da erkek qocuklar. Cumhuriyet'in ilk ylllannda ders kitaplanndaki, luz-erkek gmp oyunlannln yerini, sonnlan ikili ve tek bqlna oynanan oyunlar allyor. En onemlisi de hzlann toplumsallagmalann~n qeqevesi, ailenin yeniden iireticisi olma temelinde belirleniyor. Diigleri de eg, anne ve ev kadn~ olmakla smrlan~yor. 1930'larda klzlar, bilim diinyaslna hazlrlanlyor Ders kitaplannda "Evimizde KuUan&$m~z Alet ve Makinelern bqllklm konularda, anncler iitii yaparken, gamqlr makinesiyle qamqlr ylkarken, diki~ makinesiyle dii~ dikerken, findl ocab temizlerken gosteriliyor. Babalar veya erkek yocuklar bunlan kuuamrken resmedilmiyor. Bunun yerine onlar, kazma kiirek, testere, qekiq, telefon, traktor kullan~yor- Iar. Bu resimlerin iistiindeki bqllklarda "Kulland~b~z Alet ve Makinelern yazlyor. Kadmlann alet, makine kullandm$ dummda, eve ait oldub vurgusu yaplhyor. oyununa katlllyor 1989 tarihli 3. slmf Hayat Bilgm'kitablnda babanln ve annenin kullandb alet ve makineler goyle anlauhyor: "Babamlz bit qiviyi qekiqle gakar. Keserle agac~ yontar ve qivileri so- 59. Ok,a l, ker. Agac~ testereyle keser. Civilen kerpetenle q~kanr. Pensle telleri biiker. Annemiz ma- sm~f, Maarif Matbaasl. kasla kumqlan biger... Annemiz dikig dikerken, dikig makinesi kullan~r. Elbiseleri iitiiyle i"nbu" 1939'r'70' N., GOzel iitiiler. Etleri et makinesinde luyma yapar. Kahveyi, kahve degirmeninde qeker."61 Alfabe. Atlas Yaynwi. i"nbuu's Sanayi makinelerini, tanm araqiann~ kdananlar da erkeklerdir tarihli Fen Bilgisi 4. lgsl, u. slnlf kitablnda kaldirag gibi araqlar anlanl~rken, keserle fiviyi qmkannaya gahpn el erkek elidir. Viicudumuzdaki kaldraqlar anlauhrken ise erkek bedeni kdlanlhyor. Yine aynl kita- 1989,s ~i$~~~~;v~,nlfn

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ISBN 975-730643-6. Tarih Vakfi Yay~nlan Yddz Sarayl Arabacdar Dairesi Barbaros Bulvan Be~ikta~ - Istanbul Tel: 0212 227 37 33 Faks: 0212 227 37 32

ISBN 975-730643-6. Tarih Vakfi Yay~nlan Yddz Sarayl Arabacdar Dairesi Barbaros Bulvan Be~ikta~ - Istanbul Tel: 0212 227 37 33 Faks: 0212 227 37 32 Bogazici University Library Grafik Ugulama: Myra Ajans Tel: 0212 275 39 16-275 29 90 Rcnk Aynmr: Senkron Tel: 0212 212 49 34 Baskr: Numune Matbaasl Tel: 0212 629 02 02 Tarih Vakfi Yay~nlan Yddz Sarayl

Detaylı

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi

LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi LONDRA'DA YAl?AYAN TURKLERiN integrasyonu VE ing ilizlerle EVLiLiKLERi Sultan K. Turner 1. GiRi~ Bu makale, Londra'da ya ayan Turk-ingiliz ve Turk-Turk ailelerle bir doktora tezi I;,!erl;,!evesinde yapllan

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*)

ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 43, C. XV, Mart 1999 ATATURK VE SOSYAL DEVLET (*) Prof. Dr. Rafet EVYAPAN (**) Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Ataturk, Osmanli imparatorlugunun teokratik yonetim anlayigi

Detaylı

4. Ulusal ve Evrensel: Diinya Kiilturii Diye Bir ey Olabilir mi? Immanuel Wallerstein

4. Ulusal ve Evrensel: Diinya Kiilturii Diye Bir ey Olabilir mi? Immanuel Wallerstein 4. Ulusal ve Evrensel: Diinya Kiilturii Diye Bir ey Olabilir mi? Immanuel Wallerstein "Kultiir" kavraminin kendisi bizi devasa bir paradoksla kar i kar rya birakir. Bir yandan, kultiir tamm geregi tikelcidir

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

hfkb bw uq vemq olmaslndayd.

hfkb bw uq vemq olmaslndayd. Hdld Bir '68 Ku@" Var m17 hfkb bw yiikseltti. Artun'un yoneticiliginde h4k~ yiikselen bir grafik @di. karu oliirniinden soma baganh bir yonetici oldub kadar, "toplumsal sorumluluk sahibi" bir insan olarak

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

MARCO POLO'NUN DOGU ile ilgili GOZLEMLERi*

MARCO POLO'NUN DOGU ile ilgili GOZLEMLERi* MARCO POLO'NUN DOGU ile ilgili GOZLEMLERi* Awen $ATIROGLU** Gir~ Modem toplumlarda ya~ayan, modemizmin bunahmlanndan kurtulmak ve mesut bir ya~ama kavu~mak amaclyla, yollarda ozellikle Hindistan, Nepal,

Detaylı

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam

Detaylı

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN

h?vatirim Cl Nisan 2009 --- K. EVREN BOLGUN K. EVREN BOLGUN h?vatirim --- Cl Nisan 2009 KRIZDE RiSK YONETiMi VE KORUNMA STRATEJILERI 2009 yllma ki.iresel krizin golgesinde giren di.inya ekonomisi, krizden c;:1k1~ yollarm1 ar1yor. Bu donemde en fazla

Detaylı

OYUNLARLA YAġAYANLAR ya da YAġADIĞIMIZ OYUNLAR

OYUNLARLA YAġAYANLAR ya da YAġADIĞIMIZ OYUNLAR OYUNLARLA YAġAYANLAR ya da YAġADIĞIMIZ OYUNLAR Yavuz Pekman Dalgın ve üzüntülü yürüyordu. Oyunlarından yorulmuş görünüyordu Bütün oyunları ciddiye almaktan yorulmuştu. 1 Oğuz Atay, 1977 yılında henüz 43

Detaylı

ailede Merhaba, batıa yaptığından ne anladın?'' Ankara, istanbul, Izıııir

ailede Merhaba, batıa yaptığından ne anladın?'' Ankara, istanbul, Izıııir Merhaba, puklukta yaşanan cinsel istismar, bunu yaşayan ir insanın tüm hayatını, ilişkilerini, cinselliğini İtkileyen bir olay. Pazartesinin Ekim sayısında, çocuklara yönelik cinsel istismarla dgili bir

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM

KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM KUCUK VE ORTA OLCEKLI ISLETMELERIN YATIRIM VE IHRACATLARINA YONELIK DEVLET YARDIMI Mehmet YUCE Uludag ~ niv. I.I.B.F. Maliye Boliimii Arj.Gor. Dunya ekonomisinin be1 kemigini olugturan Kiiquk ve Orta Boy

Detaylı

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM*

Turk Yasa Dili. 3) Syntactic features, 4) Discourse level features, 5) Cognitive structure. The analysis has. Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* Harprrepe iinivertiresi Edebiyar Fakiilresi Dergisi Cilr I6/Sayr I /ss. 89-114 Turk Yasa Dili Yrd.Doq.Dr. Ipl (ince) OZYILDIRIM* dzet Bu $al~$manm amacl Turk yasa dilinin dilbilimsel bin betimlemesini

Detaylı

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz.

TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. TOK stanbul Emlak Daire Ba kan Ali Seydi Karao lu; Biz bu alan n rekreasyon alan olarak düzenlenmesi için çal ma yap yoruz. S Z BAKIRKÖYLÜLER LE DALGA MI GEÇ YORSUNUZ(!) 11 Temmuz 2014 günü Bak rköy Belediyesi,

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri

Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri ilmt ARAŞTIRMALAR, Soyı 20, 2005, 121-138 Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri Eski Türk Edebiyatı'nda Felsefi Açıdan İnsan Tipleri Saadet Karaköse * Edebıyat ve felsefe ınsanı, birçok

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba

6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba DONEM: 23 CILT: 29 YASAMA YILI: 3 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 6 5 nci Birle im 15 Ekim 2008 ar amba icindekiler Savfa I. - GECEN TUTANAK OZETI 336 II. - YOKLAMA 338 III. - GUNDEM DI I

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor!

ATAKÖY F YAT: 2. Bak rköy Kabuk De i tiriyor! Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de Kutlad k Gazetemizin 22. Kurulu Y l n Sheraton stanbul Ataköy Otel de kutlad k. Gecemize Kaymakamlar, Belediye Ba kanlar, siyasi partilerimizin

Detaylı