BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,"

Transkript

1 SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit Aðýrlýklý ÖSS puanýnýzýn yüksek olmasýný istiyorsanýz e 90 dakika ayýrmanýz yararýnýza olabilir. Sözel Aðýrlýklý ÖSS puanýnýzýn yüksek olmasýný istiyorsanýz e biraz daha fazla zaman ayýrabilirsiniz. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýzdaki SÖZEL BÖLÜM e iþaretleyiniz. 1. Kaç kiþi, salebin ana maddesinin o güzelim orkideler olduðunu bilir? Bence çoðu bilmez ve düþünmez... Oysa içtiðimiz her fincan, kim bilir hangi dað baþýnda, kaç yabani orkidenin hayatýna mal oluyordur? Bu parçada geçen fincan sözü benzetme amacý güdülmeden kendi anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr. Aþaðýdakilerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullaným vardýr? A) Çay bardaklarýný dolabýn ikinci rafýna koyun. B) Annem tabaðýmýzý bitirmeden sofradan kalkmamýza izin vermezdi. C) Vitrinin bir bölümü porselen süs eþyalarýyla doluydu. D) Okulun yemekhanesine yeni kaþýk ve çatallar alýnmýþtý. E) Elindeki süt þiþesini bir bana bir kardeþime uzatýyordu. 3. Sophokles: Ölmeden önce hiç kimse mutlu olamaz. der. Bu cümlede Sophokles aþaðýdakilerden hangisini anlatmak istemiþtir? A) Mutlu olmanýn ölümü kabullenmekten geçtiðini B) Dünyada elde edilen mutluluklarýn kalýcý olmadýðýný C) Dünyada mutluluðu yakalamanýn mümkün olmadýðýný D) Ýnsanlarýn geçici mutluluklar peþinde koþmamasý gerektiðini E) Her insanýn mutluluk anlayýþýnýn farklý olduðunu 4. Bana hiçbir zaman, bir bardaða boþ dedirtemezsiniz. Bu sözleri söyleyen kiþi aþaðýdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A) Tarafsýz B) Karamsar C) Alçakgönüllü D) Hoþgörüsüz 2. Peki ne yapýldý Necip Fazýl için, geçen yýllar boyunca? Adýnýn önüne geçmiþ birkaç þiiri, býkmadan, usanmadan tekrar edilip duruldu özel günlerde, o kadar. Bu parçada geçen Adýnýn önüne geçmek sözüyle, aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmak istenmiþtir? A) Baþkalarý tarafýndan taklit edilmek B) Herkes tarafýndan beðenilmek C) Kusursuz bir nitelik taþýmak D) Kendisinden daha çok tanýnmak E) Kiþiliðinin bir parçasý olmak E) Ýyimser 5. (I) Kar yaðýnca hayat duracakmýþ, dursun! (II) Sanki durmayan, iþleyen bir hayatýn bize mutluluk getirdiði mi var? (III) Kar yaðsýn ve hayat dursun! (IV) Çocuklar sokaklarda pür neþe... (V) Ýnsanlarýn yüzü güleç, hayat dingin... Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde umursamama, önemsememe söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

2 6. Bir þarkýnýn güzelliði, kalýcýlýðý nasýl dilden dile dolaþýp, yýllar boyu söylenmesiyle ölçülüyorsa, bir edebiyat eserinin deðerini belirleyen ölçütlerden biri de Bu cümlede boþ býrakýlan yere düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) okuyanlarýn zihninde her zaman tazeliðini koruyor olmasýdýr B) estetik açýdan kusursuz olmasýdýr C) biçim - içerik dengesini saðlayabilmiþ olmasýdýr D) kendinden sonrakilerce taklit edilmesidir E) devrini en iyi biçimde yansýtýyor olmasýdýr 9. (I) Bu satýrlarý okuyan, belki beni iflah olmaz bir futbol tutkunu sanýr. (II) Hayýr öyle deðilim. (III) Aksine, hayatýmda çok az yeri var futbolun. (IV) Beni sadece futbolun estetik tarafý ilgilendiriyor. (V) Futbol, güzel ve akýl dolu oynandýðýnda, yeþil çimenler üstünde seyri doyumsuz bir þölene dönüþebiliyor. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde koþula baðlýlýk söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Bu bestecimiz daha önce dinlenmiþ edasý vermeyen çok deðerli bestelere imza atmýþtýr. Bu cümledeki altý çizili sözle, bestecinin hangi yönü vurgulanmýþtýr? A) Özgünlüðü B) Evrenselliði C) Doðallýðý D) Yansýzlýðý 7. (I) Küçük Japon kýzý Sadako'nun yaþamýný, Eleanor Coerr "Sadako ve Kaðýttan Bin Turna Kuþu" adýyla romanlaþtýrmýþtý. (II) Dünyanýn pek çok ülkesinden çocuklarýn okuduðu romaný, bir yayýnevi, geçtiðimiz günlerde Türkçe ye kazandýrdý. (III) Yalnýz çocuklarýn deðil, büyüklerin de severek okuyacaðý bir kitap, gerçek bir yaþam öyküsü. (IV) Bu romaný okuyun, çocuklara da okutun. (V) Kaðýttan turna kuþu katlamayý öðretin onlara. (VI) Ömür boyu barýþa ve umuda sýmsýký sarýlmalarýný saðlayýn. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle birlikte yazar, önerilerde bulunmaya baþlamýþtýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. E) Yerelliði 11. (I) Kitap fuarlarýnýn bu kadar ilgi görmesi doðrusu þaþýrtýyor beni. (II) Çünkü günümüzde artýk kitap okurlarý, yeni çýkan kitaplarý internetteki sitelerde görebiliyor. (III) Haftalýk ya da aylýk yayýmlanan kitap dergilerinden izleyebiliyor. (IV) Gazetelerin kitap sayfalarýndan kolaylýkla takip edebiliyor. (V) Kitap fuarý, bunlarýn ötesinde bir þey vaat ediyor kitapseverlere demek ki. (VI) Bu da fuarlarýn insanlara sunduðu zevk ve görsel þölendir bence. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde kitap fuarýnýn ilgi görmesinin nedeni açýklanmýþtýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 8. (I) Ýlk öykümü yazdýðýmda lisedeydim. (II) Aþaðý yukarý on yýl oluyor. (III) Önceleri yalnýz öykü yazardým. (IV) Sonra þiire, oyuna, eleþtiriye de merak sardým. (V) Ancak çok baþarýlý bir þair olduðumu sanmýyorum. (VI) Þiirlerim okuyucu önüne çýkarýlamayacak kadar kötü þeyler. (VII) Oyunlarým iyi mi, kötü mü, onu daha anlayamadým. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle birlikte yazar özeleþtiri yapmaya baþlamýþtýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 12. (I) Yirmi yýldan fazla zaman geçti. (II) Güzel günler düþlediðimiz iki binlerdeyiz þimdi. (III) Sabah vakti evimin penceresinden bahçedeki çiçek açmýþ ayva aðacýna bakýyorum. (IV) Sýnýfýn penceresinde güzel günler düþleyen o lise öðrencisinin hayallerine uzanýyorum. (V) Uzak, çok uzak sandýðýmýz o yýllar gelip çatmýþ; yazýk ki ne ülke ne de dünya, beklediðimiz o güzel, güvenli ve huzurlu günlere kavuþamamýþtý. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinden yazarýn hayal kýrýklýðý içinde bulunduðu çýkarýlabilir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2

3 13. Aþaðýdaki dizelerde geçen altý çizili sözcüklerin hangisinde ötekilerden farklý bir ses olayý vardýr? A) Bu karanlýk sokakta bitmesin yolculuðum B) Sevincin okunuyor buðulu gözlerinden C) Kalbimde kývrýlýp yatýyor sanki bir yýlan D) Feryat eder, baðrýmý yumruklar, aðlarým E) Gecikmiþ bir yolcunun sýklaþan adýmlarý 14. Fethiye'de, Recep Sökmen'in tersanesindeyiz: do- I II ðadaki aðaç ile metalin buluþtuðu yerde. Çevrede kimi henüz yapýlmaya baþlanmýþ, kiminin iskeleti III tamamlanmýþ, kimi de bitmek üzere olan deðiþik IV boylarda tekneler... V Yukarýdaki numaralanmýþ noktalama iþaretlerinden hangisi yanlýþ kullanýlmýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 15. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yapýlmýþtýr? A) Yapay tepenin yüksekliði 50 metreyi aþýyordu. B) Müzik alanýnda çaðdaþlarýna esin kaynaðý olmuþlardý. C) Su kaynaklarýnýn kurumasý, tarihte büyük göçlere neden olmuþtur. D) Bugün üretilen birçok ilacýn hammaddesi baharattýr. E) Denizkaplumbaðalarý Gazimagosa plajlarýný yýl boyu terketmiyor. 16. Seben, Anadolu'da yayla geleneðinin hâlâ canlý olduðu yerlerdendir. Bu cümlede aþaðýdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? A) Edat B) Fiil C) Zamir D) Zarf E) Baðlaç 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisindeki altý çizili sözcük hem yapým hem çekim eki almýþtýr? A) Kayalarýn üzerinde, batan geminin ahþabýndan kalýntý yoktu. B) Bugün hâlâ gülyaðý elde etmek için kullanýlýyor damýtma tekniði. C) Çamlý tepeleri aþýnca bir deniz ülkesi sarmalayýverir sizi. D) Bugün açýkhava gösterilerinin yapýldýðý bölüm eskiden kayýkhaneymiþ. E) Güneþ güne veda ederken, balýkçý tekneleri de denize açýlmaya baþlar. 18. Ýskele gezintimiz, akþam saatlerinde, Birol Reis'in teknesinde bitiyor. Aþaðýdaki cümlelerin hangisi öðeleri ve öðelerinin sýralanýþý yönünden bu cümleyle özdeþtir? A) Kandilli, öteden beri sanatçýlarý büyüleyen bir Ýstanbul semtidir. B) Yalý sakinlerinin hikâyeleri, baþlý baþýna bir roman konusudur. C) Geceleri gemicilere iþaret vermek için sürekli yakýlan iþaret fenerleri nedeniyle bu semte Kandilli denmiþtir. D) Çiçek cümbüþü içindeki bahçelerde, tembel ama mutlu insanlar gülümsüyor. E) Kandilli Lisesi, nihayet o eski, güzel günlerine kavuþuyor. 19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem iliþkisi yönüyle ötekilerden farklýdýr? A) Onlarýn öykülerini mezar taþlarýndan okuyabilirsiniz. B) Karadeniz daðlarýnýn zirveleri üç bin metreyi aþýyor. C) Ayvansaray da, ahþap evlerin arasýna asýlý çamaþýr ipleri karþýlýyor beni. D) Mahalle halký, cumbalý evlerin süslediði sokaklarda geleneklerini sürdürüyor. E) Hanýmeli kokularýný arkamda býrakarak Balat'a doðru ilerliyorum. 3

4 20. (I) Ýpekli dokumalar bu yörenin bir özelliði. (II) Ýpekböcekleri köyde yetiþtiriliyor. (III) Otuz kilo ham ipek için, otuz bin koza gerekiyor. (IV) Ýpek iþlenerek dastar adý verilen kumaþlar dokunuyor. (V) Dastar, günlük yaþantýmýza perde, yatak örtüsü, hatta giyim eþyasý biçiminde giriyor. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi yapýca ötekilerden farklýdýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 24. Yazar olmak için edebiyatla ilgili bir bölümde okumak hiçbir þey ya da çok az þey ifade eder. Bu cümledeki anlatým bozukluðu aþaðýdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadýr? A) Özne eksikliðinden B) Nesne eksikliðinden C) Yüklem eksikliðinden D) Tamlama yanlýþlýðýndan E) Çatý uyumsuzluðundan 21. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Güneydeki liman, ticarî; kuzeydeki liman, savaþ gemileri için kullanýlýyor. B) Türk karasularýnda yabancý savaþ gemilerinin dolaþmasý yetkilileri tedirgin etti. C) Üç yaný denizlerle çevrili olan ülkemizde, deniz taþýmacýlýðý ne yazýk ki hiç geliþmemiþ. D) Ýstanbul dan kalkan yolcu gemisi, beyaz köpükler çýkararak Karadeniz e doðru yol aldý. E) Pendik teki tersanede, yüksek tonajlý gemiler inþa edilecekmiþ. 22. Aldýðým çocuk dergilerini bile atmaz, biriktirirdim, I II III sonra taþýnýrken yok olurdu bunlarýn bazýlarý. IV V 25. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Ortaokul yýllarýnda basketbola ilgi duymaya baþlamýþtým. B) Okulumuz þehir merkezinden yaklaþýk on kilometre uzaktaydý. C) Okul çýkýþýnda hiçbir yere uðramadan, doðru maç sahasýna giderdi. D) Köylüler yol kenarýna çýkýp minibüsün gelmesini beklediler. E) Merdiven, bütün salonu çepeçevre dolanan dar bir asma balkona çýkýyordu. Bu cümledeki numaralanmýþ sözcüklerden hangisinin atýlmasý, cümlenin anlamýnda ve anlatýmýnda herhangi bir daralmaya ya da bozulmaya neden olmaz? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 23. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Sanatçý, resimlerinde çiçeklerin, çocuk ve kadýnlarýn portrelerine yer veriyor. B) Ahmet Paþa, resim alanýnda eðitim almak için Fransa ya gitmiþ. C) Þeker Ahmet Paþa, ilk saray ressamlarýndan biridir. D) Bu resimde laleler, renk ve ýþýk coþkusu yaratarak zemine yayýlýyor. E) Seçilen renkler, resmin görsel çekiciliðini oldukça artýrmýþ. 26. Yaðmurlu, serin bir sabah, yürüdü gitti kadýn; koparýp bir ince dal, takamadý saçlarýna. Kopup geldi bahar. Parklarda, yol kýyýlarýnda, evlerin son bahçelerinde küçücük, çelimsiz fakat çýlgýn renklerle köpürmüþ aðaçlar saltanatý baþladý. Mor salkýmlar, kadifeler, pembe beyaz çiçekli oya aðaçlarý, kýsmet aðaçlarý, al kýrmýzý sýðla aðaçlarý, tomurcuk pembe saray laleleri, tomur tomur boya aðaçlarý... Göðsünde, ince bir sýzý gibi baharý duydu kadýn. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Kiþileþtirmeye baþvurulmuþtur. B) Karþýlaþtýrmadan yararlanýlmýþtýr. C) Düþsel öðelerden yararlanýlmýþtýr. D) Devrik cümlelere yer verilmiþtir. E) Betimleyici öðeler kullanýlmýþtýr. 4

5 27. Yoo, koleksiyoncularýn hakkýný yemeyelim; yaptýklarý, imrenilecek iþtir. Onlar, tam bir aþk, tutku ve merak delisidirler. Kokusunu duyduklarý, haberini aldýklarý eþyalarýn, nesnelerin peþinden bir ömür koþar dururlar. Katlanýlacak þey midir bu? Ýlle de büyük paralar gerektirmez bir koleksiyonun inþasý, ille de yüksek tutku ister buna karþýlýk. Asýl sabrýnýzý, zamanýnýzý, kesintisiz ilginizi bekler bir koleksiyon: Kýskanç, amansýz, uyku kaçýrýcýdýr. Eþini, iþini, aþýný o uðurda yitirmeyi göze alan koleksiyoncu az deðildir. Bu parçadan koleksiyoncularla ilgili aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Özenilecek bir iþ yaptýklarý B) Ömürlerini koleksiyonculuða adadýklarý C) Birbirleriyle dayanýþma içinde olduklarý D) Her þeyini koleksiyon uðruna yitirmeyi göze aldýklarý E) Sabýrlý ve tutkulu olduklarý 30. Önceki gece Melih Cevdet Anday'ýn ölüm haberini aldýðýmda, aklýmdan neler geçmedi ki... Evet, Türk edebiyatý, önemli ustalarýndan birini daha yitirdi. Anday, rahatsýzlýklarý sebebiyle uzun süredir gözlerden ýrakta yaþýyordu. Yeni kuþaklar, onun yaþadýðýnýn bile farkýnda deðildi. Ne de olsa o, artýk edebiyat tarihine, ders kitaplarýna geçmiþti. Okul kitaplarýnda yer alan Garip akýmýnýn temsilcilerinden biriydi ve adýnýn her zaman birlikte anýldýðý Orhan Veli ile Oktay Rýfat öleli de yýllar olmuþtu. Bu parçadan Melih Cevdet Anday ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Adýnýn okul kitaplarýna geçtiði B) Garip akýmýnýn kurucularýndan biri olduðu C) Edebiyatýmýzýn önemli sanatçýlarýndan olduðu D) Yaþadýðýnýn yeni kuþaklar tarafýndan bilinmediði E) Son zamanlarýný insanlardan uzakta geçirdiði 28. (I) Benim için müziksiz geçirilmeyecek bir zaman varsa o da yolculuklardýr. (II) Otomobille yalnýz çýkýlan yolculuklar... (III) Yolculuk dedimse Ýstanbul'un trafiðinde, sinir harbi içinde bir yerden bir yere gidiþler deðil. (IV) Þehirlerarasý ve özellikle geceleyin yapýlan yolculuklar... (V) Kývrýla kývrýla giden bomboþ yollar, hýzla geride kalan aðaçlar, daðlar, tepeler ve insaný bir masalýn içine doðru çeken zengin ve dingin bir müzik... Bu parçada düþüncenin akýþýna göre, Müziðin tadý en çok bu yolculuklarda alýnýr. sözü numaralanmýþ cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 29. Cumhuriyet kuþaðýndan alýnacak çok ders var. Onlar imkansýzlýklarýn en koyusu içinde, yatýlý okullarda büyük rüyalar görerek okumuþlar. Kimi mühendis, kimi kaymakam, kimi müfettiþ olarak kutsal saydýklarý devletin birimlerinde görev almýþlar. Yarým asra yakýn, yýlmadan, ilkelerinden taviz vermeden hizmet etmiþler. Adam kayýrmayý, devletin malýný birilerine peþkeþ çekmeyi ya da kýsa yoldan keselerini doldurmayý akýllarýndan geçirmemiþler. Bu parçada Cumhuriyet kuþaðý ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Devleti kutsal bildiklerine B) Olumsuzluklar içinde yetiþtiklerine C) Devrimlerin uygulanmasý konusunda oldukça titiz olduklarýna D) Devletin çýkarlarýný kiþisel çýkarlarýndan üstün tuttuklarýna E) Ýlkelerinde ödünsüz olduklarýna 31. Edebiyat dünyasýnýn ünlü yapýtlarý sinemaya uyarlanacakmýþ. Sinema-edebiyat iliþkisi, sinemanýn icadýndan bu yana her iki alanýn da gündeminden çýkmýyor. Daha nisan ayýnda Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'nde bu uyarlamalarýn en iyi örneklerini seyrettik. Düzeysiz filmlerin ve dizilerin cirit attýðý televizyon ekranlarýna bir kalite gelmesi açýsýndan desteklenecek bir proje. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi desteklenecek bir proje olarak sunulmaktadýr? A) Televizyonlarda toplumu aydýnlatýcý filmler gösterilmesi B) Sinema - edebiyat iliþkisinin saðlam bir zemine oturtulmasý C) Film festivallerinin desteklenmesi ve sayýlarýnýn artýrýlmasý D) Edebiyat yapýtlarýnýn sinemaya uyarlanmasý E) Güncel yaþama dayalý dizilerin artýrýlmasý 32. (I) Karahayýt, kalsiyum oraný yüksek, þifalý sularýn bulunduðu bir küçük köy. (II) Türkiye'de vücut ýsýsýndaki tek kaplýca suyu burada. (III) Ayný zamanda derece sýcaklýktaki kýrmýzý suyu ile de ünlü Karahayýt. (IV) Kaplýca turizmi ülkemizde gün geçtikçe daha çok raðbet görüyor. (V) Çeþitli hastalýklara deva olan bu þifalý sular için geliyor herkes Karahayýt'a. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 5

6 33. Teknoloji öyle bir dünya ki, içine girmediðinizde, peþinden koþmadýðýnýzda sizi bulunduðunuz yerde býrakýp gidiyor. Araya bir kopukluk, bir soðukluk girdi mi, bir daha onu yakalamanýz, onunla uyum saðlamanýz mümkün olmuyor. Sadece hayranlýkla ve biraz da korkuyla izleyebiliyorsunuz onun her gün yeni bir çýlgýnlýkla karþýnýza getirdiði nimetleri. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadýr? A) Teknolojiye uzak durmanýn kiþiyi olumsuz etkileyeceði B) Teknolojinin, insana aradýðý huzuru getirmediði C) Teknolojik geliþmelere ayak uydurmanýn mümkün olmadýðý D) Teknolojinin, hayalin bile ulaþamadýðý bir noktaya geldiði E) Teknolojinin kültürleri birbirine yaklaþtýrdýðý 35. Aramýzda kendileriyle uzun asýrlar bulunan Yunus'u, Fuzuli'yi, Shakespeare'i, Moliere'i doðrusu merak etmeyiz, nasýl adamlardý diye. Ya da sadece fotoðraflarýndan yüzlerine aþina olduðumuz Dostoyevski'yi, Yahya Kemal'i, Tanpýnar'ý ne olurdu görseydik, demeyiz. Çünkü bütün kanlý canlýlýðýyla, ruhlarýnýn bütün kývrýmlarý, arzularý ve tutkularýyla romanlarýnda, þiirlerinde yaþamaktadýr onlar. Güçleri, ölmezlikleri de buradan gelmektedir. Bu parçaya göre sanatçýlarýn ölmezlikleri aþaðýdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadýr? A) Fiziksel özelliklerinin bilinmemesinden B) Her yönüyle yapýtlarýnda yaþamalarýndan C) Kendilerinden sonrakilerce takdir edilmelerinden D) Evrensel deðerleri ele almýþ olmalarýndan E) Okurun onlarda kendinden bir parça bulmasýndan 'da Ýzmir'de, beþ altý arkadaþýmla harçlýklarýmýzý, burslarýmýzý birleþtirip bir edebiyat dergisi çýkarmaya soyunmuþtuk. Önümüze gelenden beþ yüz lira, bin lira topluyorduk. Yok mu bu ülkede edebiyata, þiire birkaç milyon yatýracak zengin? diye yana yakýla dolaþýyorduk. Yoktu... O günlerde nasýl olduysa, bir iþ adamý, bize yanýlmýyorsam 300 bin lira baðýþlamýþtý. Neticede, biriktirdiklerimiz ve o baðýþ ile derginin ilk sayýsýný çýkarmayý baþardýk. Bu parçada yazar aþaðýdakilerin hangisinden söz etmektedir? A) Dergiciliðin para için deðil, halka hizmet için yapýlmasý gerektiðinden B) Eskiden halkýmýzýn parasal yönden ne kadar sýkýntý içinde bulunduðundan C) Sözünü ettiði dergiyi nasýl çýkardýklarýndan D) Halkýn, edebiyatý boþ bir uðraþ olarak gördüðünden E) Edebiyata gönül verenlerin sayýsýnýn her geçen gün azaldýðýndan 36. Bir yazarýn kitabýný sadeleþtirmeye, kelimelerini deðiþtirmeye hakký var mýdýr kimsenin? Kelimeleri eski diye bir romanýn adý deðiþtirilebilir mi? Bunu yapmayý düþünenler, o sanatçýnýn hakkýna tecavüz etmiþ olmuyorlar mý? Bir yazarýn kelimeleri onun yaþadýðý dönemin dil ve gramer özelliklerini, çaðrýþýmlarýný, deðer yargýlarýný yansýtýr. O dönemin aynasýdýr bir bakýma. Roman, öykü ya da þiir, yalnýz anlattýklarýyla deðil, anlatýþ biçimiyle de devrini yansýtýr. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisinin yanlýþlýðýndan söz edilmektedir? A) Baþka dillerden sözcük almanýn B) Eski sözcükler yerine yeni sözcükler türetmenin C) Bir yapýtýn sözcüklerini deðiþtirmeye kalkmanýn D) Dilin doðal geliþimine müdahale etmenin E) Bir yapýtýn anlatýmýndan çok anlattýklarýna önem vermenin 6

7 37. Nutuk'u gereði gibi anlayamýyor diye lise öðrencilerini yargýlamak, ayýplamak haksýzlýk olur. Üzerinde düþünmemiz gereken asýl konu, yazýlýþýnýn üzerinden yüz yýl bile geçmemiþ bir eserin, üstelik Cumhuriyet inkýlaplarýnýn alfabesi niteliðindeki bir kitabýn, artýk gençler tarafýndan anlaþýlmaz hale gelmesi. Dahasý, Türkçe'nin nasýl bir dönüþüm geçirdiðinin somut ve acý bir gerçekle belgelenmiþ olmasý. Türkçe'nin getirildiði yere bakýp da yanmamak mümkün mü? Bu parçada yazarýn bakýp da yanmamak mümkün mü? dediði durum aþaðýdakilerden hangisidir? A) Gençlerin Nutuk ta anlatýlanlara karþý duyarsýz olmasý B) Dilin, gençlerin yakýn dönemdeki yapýtlarý bile anlamayacak derecede deðiþim geçirmesi C) Cumhuriyet inkýlaplarýna yeterince sahip çýkýlmamasý D) Lise öðrencilerinin sözcük daðarcýklarýnýn yetersiz olmasý E) Yüzlerce yýllýk bir kültürel birikime sahip çýkýlmamasý 39. (I) Tarihin, müzelerin bir özelliði vardýr: (II) Geçmiþten bugüne uzayan çizgide, geliþmelerinizi, çöküþlerinizi gösterip bir özeleþtiri yapma olanaðý verir size bunlar. (III) Müzelerde çocuklar için bölüm açýlmasý çok ilgi çekici. (IV) Çocuk, yaþadýðý, katýldýðý etkinliðe daha çabuk ýsýnýyor. (V) Bu yüzden müzeleri gezdiðimde, orada çocuk ziyaretçilerin cývýltýsýný ararým. (VI) Sergilenen eserlere, renklere, onlarýn ses rengi katýlýr. (VII) Oraya çömelip gördükleri eserlerin resimlerini yaparlar. Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense ikinci paragraf numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle baþlar? A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII. 40. Sait Faik hiç þüphesiz Türk hikâyeciliðinin köþe taþlarýndan biridir. O, hepimizin içinde saklý duran basit insaný; içli, gamlý, neþeli ve sevgi dolu insaný anlatýr. Nedir istediði? Aslýnda bugün de arzulayýp durduðumuz bir dünyadýr. Sait Faik, haksýzlýklarýn olmadýðý bir dünya istiyordu. Ýnsanlarýn mesut olduðu, hiç olmazsa iþ bulduðu, doyduðu bir dünya... Hýrsýzlýklarýn, baþkalarýnýn hakkýna tecavüz edenlerin olmadýðý; para için ar, namus ve hayatýn satýlmadýðý bir dünya... Bu parçada Sait Faik ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? 38. Kimi okuyucular filmini izledikleri romaný okumaya gerek duymuyor. Ben sinemaya aktarýlan edebiyat eserlerinin okunmasýný daima savunmuþumdur. Çünkü sinema baþka, edebiyat baþkadýr. O roman, yönetmenin gördüðü, algýladýðý ve sinema kurallarý içinde bize sunduðu bir eserdir. Oysa bizim okuduðumuz baþka bir üründür; çünkü bizim yorumumuzla zenginleþmiþtir. Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Filme uyarlanan romanlarý okumaya gerek duymayan okurlarýn bulunduðu B) Sinemayla edebiyatýn farklý alanlar olarak görülmesi gerektiði C) Romanýn filme aktarýlmasýnda yönetmenin romana bakýþýnýn hakim olduðu D) Okunan romanýn, okurun yorumuyla zenginleþtiði E) Edebiyat yapýtlarýnýn sinemaya aktarýlmasýnýn yanlýþ olduðu A) Hikayeciliðimizin önemli isimlerinden biri olduðuna B) Hikayelerine sýradan insaný konu ettiðine C) Haksýzlýklarýn olmadýðý bir dünyanýn hayalini kurduðuna D) Kahramanlarýný yaþadýðý çevreden seçtiðine E) Paranýn her þeyden üstün görülmediði bir dünya istediðine 41. Fakir Baykurt, "Onuncu Köy"ün vatandaþlarýndan biriydi. Orada yaþadý, orada öldü. Tanýdýklarýmýzdan çok az kimse "Onuncu Köy"e uðrar. Hele hele orada yaþama cesaretini göstermek, her ölümlünün harcý deðildir. Onuncu Köy deki gibi, doðrulardan ibaret bir hayat anayasasý, yapaný öyle bir baðlar ki, dürüstlüðün simgesi olmanýn bedelini seve seve öder o kiþi. Bu parçada Onuncu Köy adlý romanýn hangi yönü vurgulanmaktadýr? A) Dürüst insanlardan oluþan bir toplumun güzelliklerinden söz ettiði B) Güç koþullar altýnda süren bir yaþamý anlattýðý C) Tamamen doðrularý savunduðu D) Yazarýn kiþiliðinden izler taþýdýðý E) Yaþanmýþ olaylarý konu ettiði 7

8 42. Eskiden orkestra þefleri orkestralarýyla birlikte anýlýrdý. Þimdi öyle deðil, herkes her orkestrayý yönetiyor. Ne zaman prova yapýyorlar, ne zaman orkestranýn müzikçilerini tanýyorlar, buna vakit yetmez. Gerçekten de orkestra þefleri artýk Avrupa ile Amerika arasýnda gidip geliyorlar. Sanýrým orkestralarý, ancak uçaklarda inceleme imkaný buluyorlar. Orkestralar ortak bir dile sahip olmasalar bu mümkün olabilir miydi? Bu parçaya göre orkestra þeflerinin her orkestrayý yönetebilmesi aþaðýdakilerden hangisiyle mümkün olmaktadýr? A) Orkestrada çalan müzisyenlerin orkestra þeflerini çok iyi tanýmasýyla B) Müzik dilinin evrensel bir nitelik göstermesiyle C) Orkestra þeflerinin kendilerini çok iyi yetiþtirmiþ olmasýyla D) Orkestralar arasýnda ortak bir dilin kurulmuþ olmasýyla E) Her ulusun orkestrasýnýn kendine özgü bir dilinin olmasýyla 43. Shakespeare'in yaþamýndan yola çýkýlarak çekilen bu komedi filmi, öðrencileri bir cendereye sokmadan, sýkmadan, onlara sanatý öðretiyor. Hayatta ciddi birçok bilginin güler yüzlü, hatta gülünç biçimde verilebileceðini ispatlýyor. Bizde de þimdiye kadar sanatçýlarý konu alan iki belgesel hazýrlandý. Ancak ben, bunlarýn çekicilik, öðreticilik taþýdýðýný sanmýyorum. Çünkü salt bilgi veren bu yapýmlar, öðrencilerin ilgisini çekmez; onu ders diye dinlerler ve bir þey de öðrenmezler ondan. Bu parçaya göre sanatçýlarý tanýtan filmlerin öðrencilere çekici gelmesi aþaðýdakilerden hangisine baðlýdýr? A) Belgesel bir nesnellik taþýmasýna B) Sanatçýnýn kiþiliðinin gülünç yönlerini ortaya koymasýna C) Sanatçýlara, öðrencilerin gözünden bakabilmesine D) Sanatýn evrensel yönlerini vurgulamasýna E) Kuru bilgi aktarmaktan uzak, güler yüzlü, eðlendirici bir anlatýma sahip olmasýna 44. Aný kitaplarýný okuduðumuzda, yazarlarýn, sanatçýlarýn, bilim adamlarýnýn o günlerden kalma küçük izleri nasýl sonradan kalýn çizgilere dönüþtürdüðünü görürüz. Büyük kiþiliklerin, küçükken yaþanan unutulmaz olaylarla oluþtuðunu fark edersiniz. Bütün bunlar Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) hayal edilenlerle gerçeklerin birbirinden ne kadar farklý olabileceðinin göstergesidir bence B) çocuklarýn ruh dünyalarýnýn ne kadar kýrýlgan olduðunu kanýtlamaya yeter de artar bile C) iyi bir yazar olmanýn iyi bir gözlem gücüne sahip olmaktan geçtiðine götürüyor bizi D) sanatçýlarýn dýþ dünyaya bakýþlarýnýn öteki insanlardan ne kadar farklý olduðunu gösteriyor E) çocuklukta yaþananlarýn bireyin kiþiliðinin oluþumunda ne derece önemli olduðunu kanýtlýyor 45. Ben iþ yerime istediðim dilde, istediðim adý koyabilirim. Herhangi bir dilde olma zorunluluðunu kabul etmem. Üstelik küreselleþme kavramýnýn ýþýðýnda düþünürseniz, uluslararasý planda herkesin kolay anlayabileceði bir ad koymayý tercih ederim. Kusura bakmayýn, insanlarýn isimlerinin bile, baþka ülkelerde kolay telaffuz edilir olmasý bana aykýrý gelmiyor. Bu parçanýn yazarýnýn aþaðýdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? A) Çocuklarýna bile Batýlý isimler koyanlar aþaðýlýk kompleksine kapýlmýþ kiþilerdir. B) Kültürlerin bu derece birbirine girdiði dünyada dillerdeki yakýnlaþma da doðaldýr. C) Bir iþyerinin uluslararasý bir adla anýlmasý, rekabet gücünü artýrýr. D) Evrensel bir bakýþ açýsýna sahip kiþiler dildeki ulusçuluðu benimseyemez. E) Irktaki ulusçuluk gibi dildeki ulusçuluk da yanlýþtýr. 46. Bölgesel olarak toplanan Erzurum Kongresi nde alýnan kararlar, Sivas ta toplanan ulusal kongrede küçük deðiþliklerle kabul edilmiþtir. Bu durum, I. Erzurum da ulusun genelini ilgilendiren kararlarýn alýnmasý II. Bölgenin henüz iþgal edilmemiþ olmasý III. Sivas ta ulusal derneklerin birleþtirilmesi geliþmelerinden hangileriyle açýklanabilir? D) I ve II E) II ve III 8

9 47. Uygurlarda Budizm ve Maniheizm inançlarý yöneticiler arasýnda etkili olmasýna raðmen halk arasýnda yaygýnlaþmamýþtýr. Bu durumun, I. Yerleþik yaþam biçiminin benimsenmesi II. Yöneticiler ile halk arasýndaki baðýn zayýflamasý III. Ticaret faaliyetlerinin geliþmesi sonuçlarýndan hangilerine yol açtýðý savunulabilir? D) I ve II E) I ve III 50. Atatürk, Ülkesini, yüksek baðýmsýzlýðýný korumasýný bilen Türk milleti, dilini de yabancý dillerin boyunduruðundan kurtarmalýdýr. demiþtir. Cumhuriyet döneminde, I. Halk dilinden sözcüklerin toplanarak derlemeler yapýlmasý II. Dil kurultaylarýnýn düzenlenmesi III. Türklerin dünya uygarlýðýna katkýlarýnýn araþtýrýlmasý faaliyetlerinden hangilerinin bu amacý gerçekleþtirmeye yönelik olduðu savunulabilir? D) I ve II E) II ve III 48. Bir savaþ sýrasýnda, I. Taraflardan birinin diðerinin kayýplarýný abartmasý II. Gerilla savaþýnýn yapýlmasý III. Milli güç unsurlarýnýn sýnýrsýz olarak kullanýlmasý geliþmelerinden hangileri genel harbe örnek olarak gösterilebilir? D) II ve III E) I, II ve III 51. Mudanya görüþmeleri sýrasýnda, Ýngiltere temsilcisi Trakya nýn TBMM ye verilmesine karþý çýkarken, Fransa temsilcisi Trakya nýn TBMM Hükümeti ne verilmesini kabul etmiþtir. Bu geliþmelere bakarak aþaðýdakilerden hangi sonuca ulaþýlabilir? A) Anlaþma Devletleri arasýnda görüþ ayrýlýklarýnýn olduðuna B) Taraflar arasýnda kesin anlaþmanýn yapýldýðýna C) Anadolu da saltanat yönetiminin sona erdiðine D) TBMM nin Fransa ya ekonomik ayrýcalýklar verdiðine E) Anlaþma Devletleri nin Anadolu topraklarýný tamamen boþalttýðýna 49. Wilson ilkelerinde, I. Barýþ anlaþmalarý açýk yapýlacaktýr. II. Osmanlý Ýmparatorluðu nun Türk olan kýsýmlarýnýn egemenliði saðlanacaktýr. III. Boðazlar bütün uluslarýn gemilerine açýk olacak ve uluslararasý garanti altýna alýnacaktýr. hükümleri yer almýþtýr. Birinci Dünya Savaþý ndan sonra Anlaþma Devletleri nin aþaðýdaki uygulamalarýndan hangisinin bu hükümlere uygun olduðu savunulabilir? A) Ýzmir in Yunanistan a verilmesi B) Boðazlar Komisyonu nun kurulmasý C) Savaþ sýrasýnda yapýlan gizli anlaþmalarýn uygulamaya konulmasý D) Türklerin çoðunlukta olduðu stratejik bölgelerin iþgal edilmesi E) Anadolu da Ermeni Devleti nin kurulmasý için çalýþmalar yapýlmasý 52. Cumhuriyet döneminde, I. Bütün Türk vatandaþlarýnýn kanunlar önünde eþit sayýlmasý II. Boðazlar Komisyonu nun kaldýrýlmasý III. Kadýnlara siyasal haklarýn tanýnmasý geliþmeleri cumhuriyetçilik, ulusçuluk ve halkçýlýk ilkeleriyle iliþki bakýmýndan aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak gruplanmýþtýr? Cumhuriyetçilik Ulusçuluk Halkçýlýk A) I II III B) II I III C) III II I D) II III I E) I III II 9

10 53. Lozan görüþmelerinde Anlaþma Devletleri nin, I. Kapitülasyonlarýn devam ettirilmesine çalýþmalarý II. Azýnlýk haklarýnýn verilip verilmediðinin denetlenmesini istemeleri III. Savaþ tazminatý isteklerinden vazgeçmeleri davranýþlarýndan hangileri Türk Kurtuluþ Savaþý ný gözönünde bulundurmadýklarýný gösterir? D) I ve II E) II ve III 56. Türkiye Selçuklularýnda yargý teþkilatý hükümet dýþýnda tutulmuþ, bu nedenle Divan da yer almamýþtýr. Bu uygulamanýn, I. Din ve devlet iþlerini birbirinden ayýrma II. Adalet sistemini siyasal baskýlardan uzak tutma III. Hükümet iþlerinin hýzlandýrýlmasýný saðlama amaçlarýndan hangilerini gerçekleþtirmeye yönelik olduðu savunulabilir? D) II ve III E) I, II ve III 54. Eski çaðlarda insanlar önceleri yaþam biçimlerini coðrafi koþullara göre belirlerken daha sonralarý yaþadýklarý bölgeleri toplumsal yaþama uygun hale getirmeye çalýþmýþlardýr. Eski çaðlarda, I. Sulama kanallarý ve bendler yapýlmasý II. Avcýlýk ve toplayýcýlýðýn geçim kaynaðý olmasý III. Maðaralarýn barýnak olarak kullanýlmasý durumlarýndan hangileri bu çalýþmalara örnek olarak gösterilebilir? D) I ve III E) II ve III 57. Birleþmiþ Milletler Teþkilatý, dünyada barýþ ve güvenliði koruma, uluslarýn kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasýnda dostluk iliþkilerini geliþtirmek ve insani sorunlarý çözmek amacýyla kurulmuþtur. Üye ülkelerin, I. Anlaþmazlýk olan bölgelere barýþ gücü göndermeleri II. Baþka ülkelere yönetimlerini demokratikleþtirme amacýyla müdahalede bulunmalarý III. Teþkilatýn onay vermediði durumlarda çýkarlarýný korumak amacýyla savaþa giriþmeleri durumlarýndan hangileri teþkilatýn etkinliðinin azaldýðýna kanýt olarak gösterilebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 55. Hristiyan dünyasýnda mezhep ayrýlýklarý yýllarca süren savaþlara neden olduðu halde, Ýslam dünyasýnda farklý dinlere inananlar barýþ içinde yaþamýþlardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasýnda gösterilebilir? A) Ýslam dünyasýnda düþünce ve inanç özgürlüðünün olmasý B) Halifeliðin saltanata dönüþmesi C) Ýslam dünyasýnda siyasal birliðin bozulmasý D) Fethedilen ülkelerdeki bilimsel eserlerin Arapça ya tercüme edilmesi E) Türklerin Ýslam dünyasýnýn siyasal lideri haline gelmesi 58. XVII. yüzyýlýn baþlarýndaki Osmanlý - Ýran savaþlarý sýrasýnda Ýran, Osmanlý Devleti nin ipek ticaretini engellemiþ, Osmanlý Devleti de Ýran a bakýr ve deðerli madenler ihraç edilmesini yasaklamýþtýr. Buna göre iki devletin, I. Rakip devleti ekonomik yönden zayýflatma II. Avrupalý devletler ile ittifak kurma III. Savaþý geniþ alanlara yayma hedeflerinden hangilerine ulaþmak istedikleri savunulabilir? D) II ve III E) I, II ve III 10

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. OKTAY AKBAL AKYAKA HALK KÜTÜPHANESÝ NÝHAYET KENDÝ YERÝNE KAVUÞTU Yýl: 2 Sayý: 12

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI VII SANAT KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E

TV BEYÝNSÝZLEÞTÝRÝYOR MU? E SÝVAS KATLÝAMI Ali Yýldýrým ANLI SÝVAS TAN OZANLAR ÞEHRÝ NE Pir Sultan kýzýydým ben de Banaz da Kanlý yaþ akýttým baharda yazda Dedemi astýlar KANLI SÝVAS TA Daraðacý aðlar Pir Sultan deyü Pir Sultan Abdal

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

deneme Iþýk Kirliliði ve Doðal Yaþama Etkisi Semih Dalðýn 42 Son yýllarýn gözde konusu küresel ýsýnma herkesin dilinde. Herkes bu konu hakkýnda bilgisi olsada olmasa da yorum yapmakta. Ülkemizin kanayan

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler...

DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler... 8 Ýstanbul un kuzeyinde, Karadeniz in kýyýsýnda yapýlmasý planlanan 3. havalimanýnýn Çevresel Etki Deðerlendirme raporu Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn internet sitesinde yayýmlanmaya baþladý. Havalimanýnýn

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Güz sayýmýzda siz okurlarýmýza yeniden merhaba

Güz sayýmýzda siz okurlarýmýza yeniden merhaba ÇINGI Güz sayýmýzda siz okurlarýmýza yeniden merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Çok sýcak bir yazý gerimizde býraktýk. Güz, sararmýþ yapraklarý ve rüzgarýyla hoþ geldi, sefa geldi... ÖNSÖZ de, kendi

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı