BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,"

Transkript

1 SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit Aðýrlýklý ÖSS puanýnýzýn yüksek olmasýný istiyorsanýz e 90 dakika ayýrmanýz yararýnýza olabilir. Sözel Aðýrlýklý ÖSS puanýnýzýn yüksek olmasýný istiyorsanýz e biraz daha fazla zaman ayýrabilirsiniz. Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýzdaki SÖZEL BÖLÜM e iþaretleyiniz. 1. Kaç kiþi, salebin ana maddesinin o güzelim orkideler olduðunu bilir? Bence çoðu bilmez ve düþünmez... Oysa içtiðimiz her fincan, kim bilir hangi dað baþýnda, kaç yabani orkidenin hayatýna mal oluyordur? Bu parçada geçen fincan sözü benzetme amacý güdülmeden kendi anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr. Aþaðýdakilerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullaným vardýr? A) Çay bardaklarýný dolabýn ikinci rafýna koyun. B) Annem tabaðýmýzý bitirmeden sofradan kalkmamýza izin vermezdi. C) Vitrinin bir bölümü porselen süs eþyalarýyla doluydu. D) Okulun yemekhanesine yeni kaþýk ve çatallar alýnmýþtý. E) Elindeki süt þiþesini bir bana bir kardeþime uzatýyordu. 3. Sophokles: Ölmeden önce hiç kimse mutlu olamaz. der. Bu cümlede Sophokles aþaðýdakilerden hangisini anlatmak istemiþtir? A) Mutlu olmanýn ölümü kabullenmekten geçtiðini B) Dünyada elde edilen mutluluklarýn kalýcý olmadýðýný C) Dünyada mutluluðu yakalamanýn mümkün olmadýðýný D) Ýnsanlarýn geçici mutluluklar peþinde koþmamasý gerektiðini E) Her insanýn mutluluk anlayýþýnýn farklý olduðunu 4. Bana hiçbir zaman, bir bardaða boþ dedirtemezsiniz. Bu sözleri söyleyen kiþi aþaðýdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A) Tarafsýz B) Karamsar C) Alçakgönüllü D) Hoþgörüsüz 2. Peki ne yapýldý Necip Fazýl için, geçen yýllar boyunca? Adýnýn önüne geçmiþ birkaç þiiri, býkmadan, usanmadan tekrar edilip duruldu özel günlerde, o kadar. Bu parçada geçen Adýnýn önüne geçmek sözüyle, aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmak istenmiþtir? A) Baþkalarý tarafýndan taklit edilmek B) Herkes tarafýndan beðenilmek C) Kusursuz bir nitelik taþýmak D) Kendisinden daha çok tanýnmak E) Kiþiliðinin bir parçasý olmak E) Ýyimser 5. (I) Kar yaðýnca hayat duracakmýþ, dursun! (II) Sanki durmayan, iþleyen bir hayatýn bize mutluluk getirdiði mi var? (III) Kar yaðsýn ve hayat dursun! (IV) Çocuklar sokaklarda pür neþe... (V) Ýnsanlarýn yüzü güleç, hayat dingin... Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde umursamama, önemsememe söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 1

2 6. Bir þarkýnýn güzelliði, kalýcýlýðý nasýl dilden dile dolaþýp, yýllar boyu söylenmesiyle ölçülüyorsa, bir edebiyat eserinin deðerini belirleyen ölçütlerden biri de Bu cümlede boþ býrakýlan yere düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) okuyanlarýn zihninde her zaman tazeliðini koruyor olmasýdýr B) estetik açýdan kusursuz olmasýdýr C) biçim - içerik dengesini saðlayabilmiþ olmasýdýr D) kendinden sonrakilerce taklit edilmesidir E) devrini en iyi biçimde yansýtýyor olmasýdýr 9. (I) Bu satýrlarý okuyan, belki beni iflah olmaz bir futbol tutkunu sanýr. (II) Hayýr öyle deðilim. (III) Aksine, hayatýmda çok az yeri var futbolun. (IV) Beni sadece futbolun estetik tarafý ilgilendiriyor. (V) Futbol, güzel ve akýl dolu oynandýðýnda, yeþil çimenler üstünde seyri doyumsuz bir þölene dönüþebiliyor. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde koþula baðlýlýk söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 10. Bu bestecimiz daha önce dinlenmiþ edasý vermeyen çok deðerli bestelere imza atmýþtýr. Bu cümledeki altý çizili sözle, bestecinin hangi yönü vurgulanmýþtýr? A) Özgünlüðü B) Evrenselliði C) Doðallýðý D) Yansýzlýðý 7. (I) Küçük Japon kýzý Sadako'nun yaþamýný, Eleanor Coerr "Sadako ve Kaðýttan Bin Turna Kuþu" adýyla romanlaþtýrmýþtý. (II) Dünyanýn pek çok ülkesinden çocuklarýn okuduðu romaný, bir yayýnevi, geçtiðimiz günlerde Türkçe ye kazandýrdý. (III) Yalnýz çocuklarýn deðil, büyüklerin de severek okuyacaðý bir kitap, gerçek bir yaþam öyküsü. (IV) Bu romaný okuyun, çocuklara da okutun. (V) Kaðýttan turna kuþu katlamayý öðretin onlara. (VI) Ömür boyu barýþa ve umuda sýmsýký sarýlmalarýný saðlayýn. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle birlikte yazar, önerilerde bulunmaya baþlamýþtýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. E) Yerelliði 11. (I) Kitap fuarlarýnýn bu kadar ilgi görmesi doðrusu þaþýrtýyor beni. (II) Çünkü günümüzde artýk kitap okurlarý, yeni çýkan kitaplarý internetteki sitelerde görebiliyor. (III) Haftalýk ya da aylýk yayýmlanan kitap dergilerinden izleyebiliyor. (IV) Gazetelerin kitap sayfalarýndan kolaylýkla takip edebiliyor. (V) Kitap fuarý, bunlarýn ötesinde bir þey vaat ediyor kitapseverlere demek ki. (VI) Bu da fuarlarýn insanlara sunduðu zevk ve görsel þölendir bence. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde kitap fuarýnýn ilgi görmesinin nedeni açýklanmýþtýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 8. (I) Ýlk öykümü yazdýðýmda lisedeydim. (II) Aþaðý yukarý on yýl oluyor. (III) Önceleri yalnýz öykü yazardým. (IV) Sonra þiire, oyuna, eleþtiriye de merak sardým. (V) Ancak çok baþarýlý bir þair olduðumu sanmýyorum. (VI) Þiirlerim okuyucu önüne çýkarýlamayacak kadar kötü þeyler. (VII) Oyunlarým iyi mi, kötü mü, onu daha anlayamadým. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle birlikte yazar özeleþtiri yapmaya baþlamýþtýr? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. 12. (I) Yirmi yýldan fazla zaman geçti. (II) Güzel günler düþlediðimiz iki binlerdeyiz þimdi. (III) Sabah vakti evimin penceresinden bahçedeki çiçek açmýþ ayva aðacýna bakýyorum. (IV) Sýnýfýn penceresinde güzel günler düþleyen o lise öðrencisinin hayallerine uzanýyorum. (V) Uzak, çok uzak sandýðýmýz o yýllar gelip çatmýþ; yazýk ki ne ülke ne de dünya, beklediðimiz o güzel, güvenli ve huzurlu günlere kavuþamamýþtý. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinden yazarýn hayal kýrýklýðý içinde bulunduðu çýkarýlabilir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2

3 13. Aþaðýdaki dizelerde geçen altý çizili sözcüklerin hangisinde ötekilerden farklý bir ses olayý vardýr? A) Bu karanlýk sokakta bitmesin yolculuðum B) Sevincin okunuyor buðulu gözlerinden C) Kalbimde kývrýlýp yatýyor sanki bir yýlan D) Feryat eder, baðrýmý yumruklar, aðlarým E) Gecikmiþ bir yolcunun sýklaþan adýmlarý 14. Fethiye'de, Recep Sökmen'in tersanesindeyiz: do- I II ðadaki aðaç ile metalin buluþtuðu yerde. Çevrede kimi henüz yapýlmaya baþlanmýþ, kiminin iskeleti III tamamlanmýþ, kimi de bitmek üzere olan deðiþik IV boylarda tekneler... V Yukarýdaki numaralanmýþ noktalama iþaretlerinden hangisi yanlýþ kullanýlmýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 15. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yazým yanlýþý yapýlmýþtýr? A) Yapay tepenin yüksekliði 50 metreyi aþýyordu. B) Müzik alanýnda çaðdaþlarýna esin kaynaðý olmuþlardý. C) Su kaynaklarýnýn kurumasý, tarihte büyük göçlere neden olmuþtur. D) Bugün üretilen birçok ilacýn hammaddesi baharattýr. E) Denizkaplumbaðalarý Gazimagosa plajlarýný yýl boyu terketmiyor. 16. Seben, Anadolu'da yayla geleneðinin hâlâ canlý olduðu yerlerdendir. Bu cümlede aþaðýdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? A) Edat B) Fiil C) Zamir D) Zarf E) Baðlaç 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisindeki altý çizili sözcük hem yapým hem çekim eki almýþtýr? A) Kayalarýn üzerinde, batan geminin ahþabýndan kalýntý yoktu. B) Bugün hâlâ gülyaðý elde etmek için kullanýlýyor damýtma tekniði. C) Çamlý tepeleri aþýnca bir deniz ülkesi sarmalayýverir sizi. D) Bugün açýkhava gösterilerinin yapýldýðý bölüm eskiden kayýkhaneymiþ. E) Güneþ güne veda ederken, balýkçý tekneleri de denize açýlmaya baþlar. 18. Ýskele gezintimiz, akþam saatlerinde, Birol Reis'in teknesinde bitiyor. Aþaðýdaki cümlelerin hangisi öðeleri ve öðelerinin sýralanýþý yönünden bu cümleyle özdeþtir? A) Kandilli, öteden beri sanatçýlarý büyüleyen bir Ýstanbul semtidir. B) Yalý sakinlerinin hikâyeleri, baþlý baþýna bir roman konusudur. C) Geceleri gemicilere iþaret vermek için sürekli yakýlan iþaret fenerleri nedeniyle bu semte Kandilli denmiþtir. D) Çiçek cümbüþü içindeki bahçelerde, tembel ama mutlu insanlar gülümsüyor. E) Kandilli Lisesi, nihayet o eski, güzel günlerine kavuþuyor. 19. Aþaðýdaki cümlelerin hangisi nesne - yüklem iliþkisi yönüyle ötekilerden farklýdýr? A) Onlarýn öykülerini mezar taþlarýndan okuyabilirsiniz. B) Karadeniz daðlarýnýn zirveleri üç bin metreyi aþýyor. C) Ayvansaray da, ahþap evlerin arasýna asýlý çamaþýr ipleri karþýlýyor beni. D) Mahalle halký, cumbalý evlerin süslediði sokaklarda geleneklerini sürdürüyor. E) Hanýmeli kokularýný arkamda býrakarak Balat'a doðru ilerliyorum. 3

4 20. (I) Ýpekli dokumalar bu yörenin bir özelliði. (II) Ýpekböcekleri köyde yetiþtiriliyor. (III) Otuz kilo ham ipek için, otuz bin koza gerekiyor. (IV) Ýpek iþlenerek dastar adý verilen kumaþlar dokunuyor. (V) Dastar, günlük yaþantýmýza perde, yatak örtüsü, hatta giyim eþyasý biçiminde giriyor. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi yapýca ötekilerden farklýdýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 24. Yazar olmak için edebiyatla ilgili bir bölümde okumak hiçbir þey ya da çok az þey ifade eder. Bu cümledeki anlatým bozukluðu aþaðýdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadýr? A) Özne eksikliðinden B) Nesne eksikliðinden C) Yüklem eksikliðinden D) Tamlama yanlýþlýðýndan E) Çatý uyumsuzluðundan 21. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Güneydeki liman, ticarî; kuzeydeki liman, savaþ gemileri için kullanýlýyor. B) Türk karasularýnda yabancý savaþ gemilerinin dolaþmasý yetkilileri tedirgin etti. C) Üç yaný denizlerle çevrili olan ülkemizde, deniz taþýmacýlýðý ne yazýk ki hiç geliþmemiþ. D) Ýstanbul dan kalkan yolcu gemisi, beyaz köpükler çýkararak Karadeniz e doðru yol aldý. E) Pendik teki tersanede, yüksek tonajlý gemiler inþa edilecekmiþ. 22. Aldýðým çocuk dergilerini bile atmaz, biriktirirdim, I II III sonra taþýnýrken yok olurdu bunlarýn bazýlarý. IV V 25. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Ortaokul yýllarýnda basketbola ilgi duymaya baþlamýþtým. B) Okulumuz þehir merkezinden yaklaþýk on kilometre uzaktaydý. C) Okul çýkýþýnda hiçbir yere uðramadan, doðru maç sahasýna giderdi. D) Köylüler yol kenarýna çýkýp minibüsün gelmesini beklediler. E) Merdiven, bütün salonu çepeçevre dolanan dar bir asma balkona çýkýyordu. Bu cümledeki numaralanmýþ sözcüklerden hangisinin atýlmasý, cümlenin anlamýnda ve anlatýmýnda herhangi bir daralmaya ya da bozulmaya neden olmaz? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 23. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? A) Sanatçý, resimlerinde çiçeklerin, çocuk ve kadýnlarýn portrelerine yer veriyor. B) Ahmet Paþa, resim alanýnda eðitim almak için Fransa ya gitmiþ. C) Þeker Ahmet Paþa, ilk saray ressamlarýndan biridir. D) Bu resimde laleler, renk ve ýþýk coþkusu yaratarak zemine yayýlýyor. E) Seçilen renkler, resmin görsel çekiciliðini oldukça artýrmýþ. 26. Yaðmurlu, serin bir sabah, yürüdü gitti kadýn; koparýp bir ince dal, takamadý saçlarýna. Kopup geldi bahar. Parklarda, yol kýyýlarýnda, evlerin son bahçelerinde küçücük, çelimsiz fakat çýlgýn renklerle köpürmüþ aðaçlar saltanatý baþladý. Mor salkýmlar, kadifeler, pembe beyaz çiçekli oya aðaçlarý, kýsmet aðaçlarý, al kýrmýzý sýðla aðaçlarý, tomurcuk pembe saray laleleri, tomur tomur boya aðaçlarý... Göðsünde, ince bir sýzý gibi baharý duydu kadýn. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Kiþileþtirmeye baþvurulmuþtur. B) Karþýlaþtýrmadan yararlanýlmýþtýr. C) Düþsel öðelerden yararlanýlmýþtýr. D) Devrik cümlelere yer verilmiþtir. E) Betimleyici öðeler kullanýlmýþtýr. 4

5 27. Yoo, koleksiyoncularýn hakkýný yemeyelim; yaptýklarý, imrenilecek iþtir. Onlar, tam bir aþk, tutku ve merak delisidirler. Kokusunu duyduklarý, haberini aldýklarý eþyalarýn, nesnelerin peþinden bir ömür koþar dururlar. Katlanýlacak þey midir bu? Ýlle de büyük paralar gerektirmez bir koleksiyonun inþasý, ille de yüksek tutku ister buna karþýlýk. Asýl sabrýnýzý, zamanýnýzý, kesintisiz ilginizi bekler bir koleksiyon: Kýskanç, amansýz, uyku kaçýrýcýdýr. Eþini, iþini, aþýný o uðurda yitirmeyi göze alan koleksiyoncu az deðildir. Bu parçadan koleksiyoncularla ilgili aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Özenilecek bir iþ yaptýklarý B) Ömürlerini koleksiyonculuða adadýklarý C) Birbirleriyle dayanýþma içinde olduklarý D) Her þeyini koleksiyon uðruna yitirmeyi göze aldýklarý E) Sabýrlý ve tutkulu olduklarý 30. Önceki gece Melih Cevdet Anday'ýn ölüm haberini aldýðýmda, aklýmdan neler geçmedi ki... Evet, Türk edebiyatý, önemli ustalarýndan birini daha yitirdi. Anday, rahatsýzlýklarý sebebiyle uzun süredir gözlerden ýrakta yaþýyordu. Yeni kuþaklar, onun yaþadýðýnýn bile farkýnda deðildi. Ne de olsa o, artýk edebiyat tarihine, ders kitaplarýna geçmiþti. Okul kitaplarýnda yer alan Garip akýmýnýn temsilcilerinden biriydi ve adýnýn her zaman birlikte anýldýðý Orhan Veli ile Oktay Rýfat öleli de yýllar olmuþtu. Bu parçadan Melih Cevdet Anday ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Adýnýn okul kitaplarýna geçtiði B) Garip akýmýnýn kurucularýndan biri olduðu C) Edebiyatýmýzýn önemli sanatçýlarýndan olduðu D) Yaþadýðýnýn yeni kuþaklar tarafýndan bilinmediði E) Son zamanlarýný insanlardan uzakta geçirdiði 28. (I) Benim için müziksiz geçirilmeyecek bir zaman varsa o da yolculuklardýr. (II) Otomobille yalnýz çýkýlan yolculuklar... (III) Yolculuk dedimse Ýstanbul'un trafiðinde, sinir harbi içinde bir yerden bir yere gidiþler deðil. (IV) Þehirlerarasý ve özellikle geceleyin yapýlan yolculuklar... (V) Kývrýla kývrýla giden bomboþ yollar, hýzla geride kalan aðaçlar, daðlar, tepeler ve insaný bir masalýn içine doðru çeken zengin ve dingin bir müzik... Bu parçada düþüncenin akýþýna göre, Müziðin tadý en çok bu yolculuklarda alýnýr. sözü numaralanmýþ cümlelerin hangisinden sonra getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 29. Cumhuriyet kuþaðýndan alýnacak çok ders var. Onlar imkansýzlýklarýn en koyusu içinde, yatýlý okullarda büyük rüyalar görerek okumuþlar. Kimi mühendis, kimi kaymakam, kimi müfettiþ olarak kutsal saydýklarý devletin birimlerinde görev almýþlar. Yarým asra yakýn, yýlmadan, ilkelerinden taviz vermeden hizmet etmiþler. Adam kayýrmayý, devletin malýný birilerine peþkeþ çekmeyi ya da kýsa yoldan keselerini doldurmayý akýllarýndan geçirmemiþler. Bu parçada Cumhuriyet kuþaðý ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? A) Devleti kutsal bildiklerine B) Olumsuzluklar içinde yetiþtiklerine C) Devrimlerin uygulanmasý konusunda oldukça titiz olduklarýna D) Devletin çýkarlarýný kiþisel çýkarlarýndan üstün tuttuklarýna E) Ýlkelerinde ödünsüz olduklarýna 31. Edebiyat dünyasýnýn ünlü yapýtlarý sinemaya uyarlanacakmýþ. Sinema-edebiyat iliþkisi, sinemanýn icadýndan bu yana her iki alanýn da gündeminden çýkmýyor. Daha nisan ayýnda Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'nde bu uyarlamalarýn en iyi örneklerini seyrettik. Düzeysiz filmlerin ve dizilerin cirit attýðý televizyon ekranlarýna bir kalite gelmesi açýsýndan desteklenecek bir proje. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi desteklenecek bir proje olarak sunulmaktadýr? A) Televizyonlarda toplumu aydýnlatýcý filmler gösterilmesi B) Sinema - edebiyat iliþkisinin saðlam bir zemine oturtulmasý C) Film festivallerinin desteklenmesi ve sayýlarýnýn artýrýlmasý D) Edebiyat yapýtlarýnýn sinemaya uyarlanmasý E) Güncel yaþama dayalý dizilerin artýrýlmasý 32. (I) Karahayýt, kalsiyum oraný yüksek, þifalý sularýn bulunduðu bir küçük köy. (II) Türkiye'de vücut ýsýsýndaki tek kaplýca suyu burada. (III) Ayný zamanda derece sýcaklýktaki kýrmýzý suyu ile de ünlü Karahayýt. (IV) Kaplýca turizmi ülkemizde gün geçtikçe daha çok raðbet görüyor. (V) Çeþitli hastalýklara deva olan bu þifalý sular için geliyor herkes Karahayýt'a. Bu parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 5

6 33. Teknoloji öyle bir dünya ki, içine girmediðinizde, peþinden koþmadýðýnýzda sizi bulunduðunuz yerde býrakýp gidiyor. Araya bir kopukluk, bir soðukluk girdi mi, bir daha onu yakalamanýz, onunla uyum saðlamanýz mümkün olmuyor. Sadece hayranlýkla ve biraz da korkuyla izleyebiliyorsunuz onun her gün yeni bir çýlgýnlýkla karþýnýza getirdiði nimetleri. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadýr? A) Teknolojiye uzak durmanýn kiþiyi olumsuz etkileyeceði B) Teknolojinin, insana aradýðý huzuru getirmediði C) Teknolojik geliþmelere ayak uydurmanýn mümkün olmadýðý D) Teknolojinin, hayalin bile ulaþamadýðý bir noktaya geldiði E) Teknolojinin kültürleri birbirine yaklaþtýrdýðý 35. Aramýzda kendileriyle uzun asýrlar bulunan Yunus'u, Fuzuli'yi, Shakespeare'i, Moliere'i doðrusu merak etmeyiz, nasýl adamlardý diye. Ya da sadece fotoðraflarýndan yüzlerine aþina olduðumuz Dostoyevski'yi, Yahya Kemal'i, Tanpýnar'ý ne olurdu görseydik, demeyiz. Çünkü bütün kanlý canlýlýðýyla, ruhlarýnýn bütün kývrýmlarý, arzularý ve tutkularýyla romanlarýnda, þiirlerinde yaþamaktadýr onlar. Güçleri, ölmezlikleri de buradan gelmektedir. Bu parçaya göre sanatçýlarýn ölmezlikleri aþaðýdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadýr? A) Fiziksel özelliklerinin bilinmemesinden B) Her yönüyle yapýtlarýnda yaþamalarýndan C) Kendilerinden sonrakilerce takdir edilmelerinden D) Evrensel deðerleri ele almýþ olmalarýndan E) Okurun onlarda kendinden bir parça bulmasýndan 'da Ýzmir'de, beþ altý arkadaþýmla harçlýklarýmýzý, burslarýmýzý birleþtirip bir edebiyat dergisi çýkarmaya soyunmuþtuk. Önümüze gelenden beþ yüz lira, bin lira topluyorduk. Yok mu bu ülkede edebiyata, þiire birkaç milyon yatýracak zengin? diye yana yakýla dolaþýyorduk. Yoktu... O günlerde nasýl olduysa, bir iþ adamý, bize yanýlmýyorsam 300 bin lira baðýþlamýþtý. Neticede, biriktirdiklerimiz ve o baðýþ ile derginin ilk sayýsýný çýkarmayý baþardýk. Bu parçada yazar aþaðýdakilerin hangisinden söz etmektedir? A) Dergiciliðin para için deðil, halka hizmet için yapýlmasý gerektiðinden B) Eskiden halkýmýzýn parasal yönden ne kadar sýkýntý içinde bulunduðundan C) Sözünü ettiði dergiyi nasýl çýkardýklarýndan D) Halkýn, edebiyatý boþ bir uðraþ olarak gördüðünden E) Edebiyata gönül verenlerin sayýsýnýn her geçen gün azaldýðýndan 36. Bir yazarýn kitabýný sadeleþtirmeye, kelimelerini deðiþtirmeye hakký var mýdýr kimsenin? Kelimeleri eski diye bir romanýn adý deðiþtirilebilir mi? Bunu yapmayý düþünenler, o sanatçýnýn hakkýna tecavüz etmiþ olmuyorlar mý? Bir yazarýn kelimeleri onun yaþadýðý dönemin dil ve gramer özelliklerini, çaðrýþýmlarýný, deðer yargýlarýný yansýtýr. O dönemin aynasýdýr bir bakýma. Roman, öykü ya da þiir, yalnýz anlattýklarýyla deðil, anlatýþ biçimiyle de devrini yansýtýr. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisinin yanlýþlýðýndan söz edilmektedir? A) Baþka dillerden sözcük almanýn B) Eski sözcükler yerine yeni sözcükler türetmenin C) Bir yapýtýn sözcüklerini deðiþtirmeye kalkmanýn D) Dilin doðal geliþimine müdahale etmenin E) Bir yapýtýn anlatýmýndan çok anlattýklarýna önem vermenin 6

7 37. Nutuk'u gereði gibi anlayamýyor diye lise öðrencilerini yargýlamak, ayýplamak haksýzlýk olur. Üzerinde düþünmemiz gereken asýl konu, yazýlýþýnýn üzerinden yüz yýl bile geçmemiþ bir eserin, üstelik Cumhuriyet inkýlaplarýnýn alfabesi niteliðindeki bir kitabýn, artýk gençler tarafýndan anlaþýlmaz hale gelmesi. Dahasý, Türkçe'nin nasýl bir dönüþüm geçirdiðinin somut ve acý bir gerçekle belgelenmiþ olmasý. Türkçe'nin getirildiði yere bakýp da yanmamak mümkün mü? Bu parçada yazarýn bakýp da yanmamak mümkün mü? dediði durum aþaðýdakilerden hangisidir? A) Gençlerin Nutuk ta anlatýlanlara karþý duyarsýz olmasý B) Dilin, gençlerin yakýn dönemdeki yapýtlarý bile anlamayacak derecede deðiþim geçirmesi C) Cumhuriyet inkýlaplarýna yeterince sahip çýkýlmamasý D) Lise öðrencilerinin sözcük daðarcýklarýnýn yetersiz olmasý E) Yüzlerce yýllýk bir kültürel birikime sahip çýkýlmamasý 39. (I) Tarihin, müzelerin bir özelliði vardýr: (II) Geçmiþten bugüne uzayan çizgide, geliþmelerinizi, çöküþlerinizi gösterip bir özeleþtiri yapma olanaðý verir size bunlar. (III) Müzelerde çocuklar için bölüm açýlmasý çok ilgi çekici. (IV) Çocuk, yaþadýðý, katýldýðý etkinliðe daha çabuk ýsýnýyor. (V) Bu yüzden müzeleri gezdiðimde, orada çocuk ziyaretçilerin cývýltýsýný ararým. (VI) Sergilenen eserlere, renklere, onlarýn ses rengi katýlýr. (VII) Oraya çömelip gördükleri eserlerin resimlerini yaparlar. Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istense ikinci paragraf numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle baþlar? A) III. B) IV. C) V. D) VI. E) VII. 40. Sait Faik hiç þüphesiz Türk hikâyeciliðinin köþe taþlarýndan biridir. O, hepimizin içinde saklý duran basit insaný; içli, gamlý, neþeli ve sevgi dolu insaný anlatýr. Nedir istediði? Aslýnda bugün de arzulayýp durduðumuz bir dünyadýr. Sait Faik, haksýzlýklarýn olmadýðý bir dünya istiyordu. Ýnsanlarýn mesut olduðu, hiç olmazsa iþ bulduðu, doyduðu bir dünya... Hýrsýzlýklarýn, baþkalarýnýn hakkýna tecavüz edenlerin olmadýðý; para için ar, namus ve hayatýn satýlmadýðý bir dünya... Bu parçada Sait Faik ile ilgili aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir? 38. Kimi okuyucular filmini izledikleri romaný okumaya gerek duymuyor. Ben sinemaya aktarýlan edebiyat eserlerinin okunmasýný daima savunmuþumdur. Çünkü sinema baþka, edebiyat baþkadýr. O roman, yönetmenin gördüðü, algýladýðý ve sinema kurallarý içinde bize sunduðu bir eserdir. Oysa bizim okuduðumuz baþka bir üründür; çünkü bizim yorumumuzla zenginleþmiþtir. Bu parçadan aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz? A) Filme uyarlanan romanlarý okumaya gerek duymayan okurlarýn bulunduðu B) Sinemayla edebiyatýn farklý alanlar olarak görülmesi gerektiði C) Romanýn filme aktarýlmasýnda yönetmenin romana bakýþýnýn hakim olduðu D) Okunan romanýn, okurun yorumuyla zenginleþtiði E) Edebiyat yapýtlarýnýn sinemaya aktarýlmasýnýn yanlýþ olduðu A) Hikayeciliðimizin önemli isimlerinden biri olduðuna B) Hikayelerine sýradan insaný konu ettiðine C) Haksýzlýklarýn olmadýðý bir dünyanýn hayalini kurduðuna D) Kahramanlarýný yaþadýðý çevreden seçtiðine E) Paranýn her þeyden üstün görülmediði bir dünya istediðine 41. Fakir Baykurt, "Onuncu Köy"ün vatandaþlarýndan biriydi. Orada yaþadý, orada öldü. Tanýdýklarýmýzdan çok az kimse "Onuncu Köy"e uðrar. Hele hele orada yaþama cesaretini göstermek, her ölümlünün harcý deðildir. Onuncu Köy deki gibi, doðrulardan ibaret bir hayat anayasasý, yapaný öyle bir baðlar ki, dürüstlüðün simgesi olmanýn bedelini seve seve öder o kiþi. Bu parçada Onuncu Köy adlý romanýn hangi yönü vurgulanmaktadýr? A) Dürüst insanlardan oluþan bir toplumun güzelliklerinden söz ettiði B) Güç koþullar altýnda süren bir yaþamý anlattýðý C) Tamamen doðrularý savunduðu D) Yazarýn kiþiliðinden izler taþýdýðý E) Yaþanmýþ olaylarý konu ettiði 7

8 42. Eskiden orkestra þefleri orkestralarýyla birlikte anýlýrdý. Þimdi öyle deðil, herkes her orkestrayý yönetiyor. Ne zaman prova yapýyorlar, ne zaman orkestranýn müzikçilerini tanýyorlar, buna vakit yetmez. Gerçekten de orkestra þefleri artýk Avrupa ile Amerika arasýnda gidip geliyorlar. Sanýrým orkestralarý, ancak uçaklarda inceleme imkaný buluyorlar. Orkestralar ortak bir dile sahip olmasalar bu mümkün olabilir miydi? Bu parçaya göre orkestra þeflerinin her orkestrayý yönetebilmesi aþaðýdakilerden hangisiyle mümkün olmaktadýr? A) Orkestrada çalan müzisyenlerin orkestra þeflerini çok iyi tanýmasýyla B) Müzik dilinin evrensel bir nitelik göstermesiyle C) Orkestra þeflerinin kendilerini çok iyi yetiþtirmiþ olmasýyla D) Orkestralar arasýnda ortak bir dilin kurulmuþ olmasýyla E) Her ulusun orkestrasýnýn kendine özgü bir dilinin olmasýyla 43. Shakespeare'in yaþamýndan yola çýkýlarak çekilen bu komedi filmi, öðrencileri bir cendereye sokmadan, sýkmadan, onlara sanatý öðretiyor. Hayatta ciddi birçok bilginin güler yüzlü, hatta gülünç biçimde verilebileceðini ispatlýyor. Bizde de þimdiye kadar sanatçýlarý konu alan iki belgesel hazýrlandý. Ancak ben, bunlarýn çekicilik, öðreticilik taþýdýðýný sanmýyorum. Çünkü salt bilgi veren bu yapýmlar, öðrencilerin ilgisini çekmez; onu ders diye dinlerler ve bir þey de öðrenmezler ondan. Bu parçaya göre sanatçýlarý tanýtan filmlerin öðrencilere çekici gelmesi aþaðýdakilerden hangisine baðlýdýr? A) Belgesel bir nesnellik taþýmasýna B) Sanatçýnýn kiþiliðinin gülünç yönlerini ortaya koymasýna C) Sanatçýlara, öðrencilerin gözünden bakabilmesine D) Sanatýn evrensel yönlerini vurgulamasýna E) Kuru bilgi aktarmaktan uzak, güler yüzlü, eðlendirici bir anlatýma sahip olmasýna 44. Aný kitaplarýný okuduðumuzda, yazarlarýn, sanatçýlarýn, bilim adamlarýnýn o günlerden kalma küçük izleri nasýl sonradan kalýn çizgilere dönüþtürdüðünü görürüz. Büyük kiþiliklerin, küçükken yaþanan unutulmaz olaylarla oluþtuðunu fark edersiniz. Bütün bunlar Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) hayal edilenlerle gerçeklerin birbirinden ne kadar farklý olabileceðinin göstergesidir bence B) çocuklarýn ruh dünyalarýnýn ne kadar kýrýlgan olduðunu kanýtlamaya yeter de artar bile C) iyi bir yazar olmanýn iyi bir gözlem gücüne sahip olmaktan geçtiðine götürüyor bizi D) sanatçýlarýn dýþ dünyaya bakýþlarýnýn öteki insanlardan ne kadar farklý olduðunu gösteriyor E) çocuklukta yaþananlarýn bireyin kiþiliðinin oluþumunda ne derece önemli olduðunu kanýtlýyor 45. Ben iþ yerime istediðim dilde, istediðim adý koyabilirim. Herhangi bir dilde olma zorunluluðunu kabul etmem. Üstelik küreselleþme kavramýnýn ýþýðýnda düþünürseniz, uluslararasý planda herkesin kolay anlayabileceði bir ad koymayý tercih ederim. Kusura bakmayýn, insanlarýn isimlerinin bile, baþka ülkelerde kolay telaffuz edilir olmasý bana aykýrý gelmiyor. Bu parçanýn yazarýnýn aþaðýdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? A) Çocuklarýna bile Batýlý isimler koyanlar aþaðýlýk kompleksine kapýlmýþ kiþilerdir. B) Kültürlerin bu derece birbirine girdiði dünyada dillerdeki yakýnlaþma da doðaldýr. C) Bir iþyerinin uluslararasý bir adla anýlmasý, rekabet gücünü artýrýr. D) Evrensel bir bakýþ açýsýna sahip kiþiler dildeki ulusçuluðu benimseyemez. E) Irktaki ulusçuluk gibi dildeki ulusçuluk da yanlýþtýr. 46. Bölgesel olarak toplanan Erzurum Kongresi nde alýnan kararlar, Sivas ta toplanan ulusal kongrede küçük deðiþliklerle kabul edilmiþtir. Bu durum, I. Erzurum da ulusun genelini ilgilendiren kararlarýn alýnmasý II. Bölgenin henüz iþgal edilmemiþ olmasý III. Sivas ta ulusal derneklerin birleþtirilmesi geliþmelerinden hangileriyle açýklanabilir? D) I ve II E) II ve III 8

9 47. Uygurlarda Budizm ve Maniheizm inançlarý yöneticiler arasýnda etkili olmasýna raðmen halk arasýnda yaygýnlaþmamýþtýr. Bu durumun, I. Yerleþik yaþam biçiminin benimsenmesi II. Yöneticiler ile halk arasýndaki baðýn zayýflamasý III. Ticaret faaliyetlerinin geliþmesi sonuçlarýndan hangilerine yol açtýðý savunulabilir? D) I ve II E) I ve III 50. Atatürk, Ülkesini, yüksek baðýmsýzlýðýný korumasýný bilen Türk milleti, dilini de yabancý dillerin boyunduruðundan kurtarmalýdýr. demiþtir. Cumhuriyet döneminde, I. Halk dilinden sözcüklerin toplanarak derlemeler yapýlmasý II. Dil kurultaylarýnýn düzenlenmesi III. Türklerin dünya uygarlýðýna katkýlarýnýn araþtýrýlmasý faaliyetlerinden hangilerinin bu amacý gerçekleþtirmeye yönelik olduðu savunulabilir? D) I ve II E) II ve III 48. Bir savaþ sýrasýnda, I. Taraflardan birinin diðerinin kayýplarýný abartmasý II. Gerilla savaþýnýn yapýlmasý III. Milli güç unsurlarýnýn sýnýrsýz olarak kullanýlmasý geliþmelerinden hangileri genel harbe örnek olarak gösterilebilir? D) II ve III E) I, II ve III 51. Mudanya görüþmeleri sýrasýnda, Ýngiltere temsilcisi Trakya nýn TBMM ye verilmesine karþý çýkarken, Fransa temsilcisi Trakya nýn TBMM Hükümeti ne verilmesini kabul etmiþtir. Bu geliþmelere bakarak aþaðýdakilerden hangi sonuca ulaþýlabilir? A) Anlaþma Devletleri arasýnda görüþ ayrýlýklarýnýn olduðuna B) Taraflar arasýnda kesin anlaþmanýn yapýldýðýna C) Anadolu da saltanat yönetiminin sona erdiðine D) TBMM nin Fransa ya ekonomik ayrýcalýklar verdiðine E) Anlaþma Devletleri nin Anadolu topraklarýný tamamen boþalttýðýna 49. Wilson ilkelerinde, I. Barýþ anlaþmalarý açýk yapýlacaktýr. II. Osmanlý Ýmparatorluðu nun Türk olan kýsýmlarýnýn egemenliði saðlanacaktýr. III. Boðazlar bütün uluslarýn gemilerine açýk olacak ve uluslararasý garanti altýna alýnacaktýr. hükümleri yer almýþtýr. Birinci Dünya Savaþý ndan sonra Anlaþma Devletleri nin aþaðýdaki uygulamalarýndan hangisinin bu hükümlere uygun olduðu savunulabilir? A) Ýzmir in Yunanistan a verilmesi B) Boðazlar Komisyonu nun kurulmasý C) Savaþ sýrasýnda yapýlan gizli anlaþmalarýn uygulamaya konulmasý D) Türklerin çoðunlukta olduðu stratejik bölgelerin iþgal edilmesi E) Anadolu da Ermeni Devleti nin kurulmasý için çalýþmalar yapýlmasý 52. Cumhuriyet döneminde, I. Bütün Türk vatandaþlarýnýn kanunlar önünde eþit sayýlmasý II. Boðazlar Komisyonu nun kaldýrýlmasý III. Kadýnlara siyasal haklarýn tanýnmasý geliþmeleri cumhuriyetçilik, ulusçuluk ve halkçýlýk ilkeleriyle iliþki bakýmýndan aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak gruplanmýþtýr? Cumhuriyetçilik Ulusçuluk Halkçýlýk A) I II III B) II I III C) III II I D) II III I E) I III II 9

10 53. Lozan görüþmelerinde Anlaþma Devletleri nin, I. Kapitülasyonlarýn devam ettirilmesine çalýþmalarý II. Azýnlýk haklarýnýn verilip verilmediðinin denetlenmesini istemeleri III. Savaþ tazminatý isteklerinden vazgeçmeleri davranýþlarýndan hangileri Türk Kurtuluþ Savaþý ný gözönünde bulundurmadýklarýný gösterir? D) I ve II E) II ve III 56. Türkiye Selçuklularýnda yargý teþkilatý hükümet dýþýnda tutulmuþ, bu nedenle Divan da yer almamýþtýr. Bu uygulamanýn, I. Din ve devlet iþlerini birbirinden ayýrma II. Adalet sistemini siyasal baskýlardan uzak tutma III. Hükümet iþlerinin hýzlandýrýlmasýný saðlama amaçlarýndan hangilerini gerçekleþtirmeye yönelik olduðu savunulabilir? D) II ve III E) I, II ve III 54. Eski çaðlarda insanlar önceleri yaþam biçimlerini coðrafi koþullara göre belirlerken daha sonralarý yaþadýklarý bölgeleri toplumsal yaþama uygun hale getirmeye çalýþmýþlardýr. Eski çaðlarda, I. Sulama kanallarý ve bendler yapýlmasý II. Avcýlýk ve toplayýcýlýðýn geçim kaynaðý olmasý III. Maðaralarýn barýnak olarak kullanýlmasý durumlarýndan hangileri bu çalýþmalara örnek olarak gösterilebilir? D) I ve III E) II ve III 57. Birleþmiþ Milletler Teþkilatý, dünyada barýþ ve güvenliði koruma, uluslarýn kendi kaderini belirleme ilkeleri temelinde ülkeler arasýnda dostluk iliþkilerini geliþtirmek ve insani sorunlarý çözmek amacýyla kurulmuþtur. Üye ülkelerin, I. Anlaþmazlýk olan bölgelere barýþ gücü göndermeleri II. Baþka ülkelere yönetimlerini demokratikleþtirme amacýyla müdahalede bulunmalarý III. Teþkilatýn onay vermediði durumlarda çýkarlarýný korumak amacýyla savaþa giriþmeleri durumlarýndan hangileri teþkilatýn etkinliðinin azaldýðýna kanýt olarak gösterilebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 55. Hristiyan dünyasýnda mezhep ayrýlýklarý yýllarca süren savaþlara neden olduðu halde, Ýslam dünyasýnda farklý dinlere inananlar barýþ içinde yaþamýþlardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasýnda gösterilebilir? A) Ýslam dünyasýnda düþünce ve inanç özgürlüðünün olmasý B) Halifeliðin saltanata dönüþmesi C) Ýslam dünyasýnda siyasal birliðin bozulmasý D) Fethedilen ülkelerdeki bilimsel eserlerin Arapça ya tercüme edilmesi E) Türklerin Ýslam dünyasýnýn siyasal lideri haline gelmesi 58. XVII. yüzyýlýn baþlarýndaki Osmanlý - Ýran savaþlarý sýrasýnda Ýran, Osmanlý Devleti nin ipek ticaretini engellemiþ, Osmanlý Devleti de Ýran a bakýr ve deðerli madenler ihraç edilmesini yasaklamýþtýr. Buna göre iki devletin, I. Rakip devleti ekonomik yönden zayýflatma II. Avrupalý devletler ile ittifak kurma III. Savaþý geniþ alanlara yayma hedeflerinden hangilerine ulaþmak istedikleri savunulabilir? D) II ve III E) I, II ve III 10

11 59. Osmanlý Devleti, XVIII. yüzyýlda geniþleme siyasetini terk etmesine raðmen askeri alanda yeni birlikler kurma çalýþmalarý baþlatmýþtýr. Bu durum, I. Avrupa nýn önemli merkezlerinde elçilikler açýlmasý II. Toprak kayýplarýnýn artmaya baþlamasý III. Avrupalý devletlere ekonomik ayrýcalýklar verilmesi geliþmelerinden hangileri ile açýklanabilir? D) I ve II E) II ve III 62. Atatürkçü düþünce sisteminde devletçilik, güçlü ve çaðdaþ bir devlet meydana getirme amacýnýn bir aracý olduðu kadar, halkçýlýk ilkesinin de zorunlu tamamlayýcýsýdýr. Cumhuriyet döneminde, I. Halkýn ihtiyaç duyduðu sahalarda modern geliþmelerin gözönünde tutularak yatýrýmlarýn yapýlmasý II. Bölgeler arasýndaki ekonomik farklýlýklarýn giderilmesi için çalýþmalar yapýlmasý III. Din ile devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý uygulamalarýndan hangileri devletçilik ilkesinin bu yönüne örnek olarak gösterilebilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 60. Osmanlý Devleti nde, I. Azýnlýklarýn koruyuculuðunun Avrupalý devletlere býrakýlmasý II. Azýnlýklara sosyal ve siyasal haklar verilmesi III. Askeri alanda Avrupalý uzmanlarýn görevlendirilmesi geliþmelerinden hangilerinin yabancý devletlerin içiþlerine karýþmasýný önlemeye yönelik olduðu savunulabilir? D) I ve II E) II ve III 63. I. TBMM nin, I. Kapitülasyonlara karþý çýkmasý II. Düzenli orduyu kurmasý III. Misak-ý Milli yi gerçekleþtirmeye çalýþmasý aþaðýdaki ilkelerden hangisini benimsediðini gösterir? A) Çaðdaþlýk B) Eþitlik C) Baðýmsýzlýk D) Demokrasi E) Batýcýlýk 61. Osmanlý Devleti nde XIX. yüzyýlda devletin yaptýðý yenilikleri yetersiz bulan ve her alanda deðiþim isteyen bir aydýn grubu ortaya çýkmýþtýr. XIX. yüzyýlda, I. Avrupa ya öðrenci gönderilmesi II. Avrupa tarzýnda eðitim veren okullarýn açýlmasý III. Avrupa da sürekli elçilikler açýlmasý durumlarýndan hangilerinin bu aydýn grubunun oluþmasýna ortam hazýrladýðý savunulabilir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 64. Avusturya, 1533 yýlýnda imzalanan Ýstanbul Antlaþmasý ile elinde bulundurduðu Macar topraklarýna karþýlýk Osmanlý Devleti ne vergi vermeye baþlamýþtýr. Bu durum aþaðýdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Avusturya imparatorunun Osmanlý padiþahýna denk hale geldiðinin B) Avrupa da Hristiyan birliðinin parçalandýðýnýn C) Osmanlý Devleti nin batýda en geniþ sýnýrlarýna ulaþtýðýnýn D) Antlaþmada devletlerin eþitliði ilkesine uyulduðunun E) Avusturya nýn Macar topraklarý üzerindeki Osmanlý haklarýný kabul ettiðinin 11

12 65. Dünya üzerinde olduðu varsayýlan 180 paralel dairesi, baþlangýç paralelinden baþlayarak 90 ý kuzeyde, 90 ý güneyde olmak üzere ayrýlmýþ, 90 paralelleri ayný zamanda kutup noktalarý olarak kabul edilmiþtir. Yalnýzca bu bilgilere dayanarak, iz düþüm uzaklýðý baþlangýç paralelinden 2220 km kuzeyde olan bir nokta için; I. Baþlangýç meridyenine göre zaman farký II. Kuzey Kutup Noktasý na uzaklýðý III. Dört mevsimi yaþayabilme durumu lv. Yýl içerisinde güneþ ýþýnlarýný dik alma durumu bilgilerinden hangilerine ulaþýlamaz? A) Yalnýz l B) l ve lll C) ll ve lll D) lll ve lv E) Yalnýz lv 66. Aþaðýdaki grafiklerde, iki bölgede denize bakan yamaçlarýn orman katlarý görülmektedir. Ýðne yapraklýlar Karýþýk yapraklýlar Geniþ yapraklýlar I. Bölge Ýðne yapraklýlar Karýþýk yapraklýlar Geniþ yapraklýlar II. Bölge Bu bölgelere düþen yaðýþ miktarlarýnýn ayný olduðu göz önüne alýnýrsa, orman katlarýnýn farklý yükseltilerde yer almasý aþaðýdakilerden hangisinin sonucudur? A) Toprak türü B) Enlem C) Yer þekilleri D) Jeolojik yapý E) Yaðýþ rejimi 68. Aþaðýda, Karadeniz kýyýlarýnda yer alan Sinop ilinin rüzgâr frekans gülü verilmiþtir. KB B GB KD 71 D GD Yalnýzca rüzgâr frekans gülündeki bilgilere göre, aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Kuzey yönlü rüzgârlar, güney yönlü rüzgârlara göre daha fazla esmektedir. B) Hakim rüzgâr yönü kuzeybatýdýr. C) Geneybatýdan esen rüzgârlar en az etkilidir. D) Kuzeyden esen rüzgârlar atmosfer basýncýný düþürür. E) Kuzeybatý ve güneydoðu yönlerinden esen rüzgârlar, diðer yönlere göre daha etkilidir. 69. Türkiye, ortalama yükseltisi fazla ve yer þekilleri çok engebeli bir ülkedir. Bu durum Türkiye de; I. Gerçek alan ile iz düþüm alan arasýndaki farkýn fazla olmasý II. Dört mevsimin belirgin olarak yaþanmasý III. Akarsularýn hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olmasý gibi sonuçlardan hangilerini etkilemiþtir? 59 G A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) Yalnýz lil D) l ve II E) I ve lll 67. Yüksek kesimler Güneþ ten daha çok enerji aldýklarý hâlde, ýþýma ile daha çok enerji kaybettiklerinden sýcaklýk deðiþimi daha fazladýr. Aþaðýdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir? A) Yükseklerde günlük sýcaklýk farkýnýn fazla olmasý B) Atmosfer basýncýnýn yükseklere doðru çýkýldýkça azalmasý C) Bulutlarýn yükseklerde, sislerin yeryüzüne yakýn katlarda olmasý D) Havanýn nem taþýma kapasitesinin alçak kesimlerde fazla olmasý E) Kalýcý karlarýn yükseltisi fazla olan daðlarda görülmesi 70. Bir yerin deniz seviyesine indirgenmiþ sýcaklýk deðeri, yükseltisi dikkate alýnarak deniz düzeyine göre hesaplanýr. Bu hesaplamada her 100 metre yükseklik için 0,5 C eklenerek indirgenmiþ sýcaklýk bulunur. Buna göre, deniz seviyesine indirgenmiþ sýcaklýk deðeri bilinen bir yerin yükseltisini bulabilmek için, I. Ekvatora olan uzaklýðý II. Gerçek sýcaklýk deðeri III. Denize göre konumu bilgilerinden hangisine gereksinim vardýr? A) Yalnýz l B) Yalnýz ll C) Yalnýz lil D) l ve II E) I ve lll 12

13 71. Toplu yerleþmeler, evlerin birbirine yakýn olduðu yerleþme biçimidir. Türkiye de Ýç Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde toplu yerleþmeler fazladýr. Buna göre, toplu yerleþmelerin yaygýn olarak görüldüðü yerlerde; I. Karstik þekiller yaygýndýr. II. Arazi genelde düzdür. III. Su kaynaklarý azdýr. lv. Yaygýn bitki örtüsü ormandýr. bilgilerinden hangilerine ulaþýlabilir? 72. A) l ve ll B) ll ve lll C) ll ve lv V D) lll ve lv E) l ve lv IV Yukarýdaki haritada iþaretli noktalardan hangisinin yükselti deðeri metre arasýnda yer alýr? A) l B) ll C) lll D) lv E) V 73. Okyanus akýntýlarýnýn balýkçýlýk üzerinde çok büyük etkileri vardýr. Çünkü sýcak ve soðuk akýntýlarýn karþýlaþtýðý yerlerde bol miktarda oksijen, yosun ve plankton bulunur. Buna göre, aþaðýda verilen enlemlerden hangisinin çevresindeki denizlerde balýkçýlýk daha fazla geliþme göstermiþtir? A) 0 ekvator B) 10 güney C) 10 kuzey D) 45 kuzey E) 85 güney 74. Göllerin büyüklüðü gölün derinliðine göre yýl içinde deðiþiklik gösterir. Ýklim özellikleri düþünüldüðünde, aþaðýdaki göllerin hangisinde yaz ve kýþ mevsimleri arasýnda sularýn kapladýðý alan en fazla deðiþir? A) Van gölü B) Tortum gölü C) Tuz gölü D) Eðirdir gölü E) Manyas gölü III I II 75. Dünya nýn eksen eðikliði ve yýllýk hareketine baðlý olarak, güneþ ýþýnlarýnýn düþme açýsý yýl boyunca deðiþir. Aþaðýda verilen tarihlerden hangisinde, güneþ ýþýnlarý eþleþtirildiði yere daha büyük açýyla düþer? A) 21 Mart 45 güney B) 21 Aralýk 23 kuzey C) 23 Eylül 60 kuzey D) 21 Aralýk 23 güney E) 21 Haziran 40 güney 76. Aþaðýdaki tabloda, yýllarý arasýnda Türkiye de meydana gelen orman yangýný sayýsý ve yanan alan verilmiþtir. Yýllar Yangýn Sayýsý Yanan Alan (Hektar) Bu tablodaki bilgilere dayanarak aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþýlamaz? A) 1997 yýlýnda orman yangýný sayýsý ve yanan alan miktarýnda bir önceki yýla göre azalma olmuþtur. B) 1990 yýlýndaki orman yangýný sayýsý bir önceki yýla göre artýþ göstermiþtir. C) yýllarý arasýnda orman yangýnlarýnýn alan olarak en fazla olduðu yýl 1994 tür. D) Verilen yýllarda orman yangýný sayýsýnýn en fazla olduðu yýl 1994 tür. E) 1995 yýlýnda hem orman yangýný sayýsý hem de yanan alan miktarý en azdýr. 77. Aþaðýdaki tabloda, bir bölgede kesilen hayvan türlerinin sayýsý ve et üretimi verilmiþtir. Hayvan türü I II III IV V Kesilen hayvan sayýsý (Bin baþ) Et üretimi (Ton) Buna göre, kaç numara ile gösterilen hayvan türünde hayvan baþýna elde edilen et üretimi en yüksektir? A) l B) ll C) lll D) lv E) V 13

14 78. Aþaðýdaki grafikte, dört ilde çalýþan nüfusun iþ kollarýna göre daðýlýmý verilmiþtir. Kiþi (Bin kiþi) Samsun Ýzmir Þanlý Urfa Kars Tarým Sanayi Hizmet Aþaðýdakilerden hangisi bu grafikten çýkarýlacak bir sonuç deðildir? A) Samsun da tarýmda çalýþanlarýn payý, sanayi ve hizmetler sektörünün toplamýndan fazladýr. B) Samsun, Þanlý Urfa ve Kars ta sanayide çalýþanlarýn toplamý, Ýzmir den daha azdýr. C) Dört ilde de tarýmda çalýþanlarýn sayýsý diðer sektörlere göre daha fazladýr. D) Þanlý Urfa ve Kars ta çalýþanlarýn iþ kollarýna göre daðýlýmý birbirine benzemektedir. E) Dört ilde de sanayide çalýþanlarýn sayýsý en azdýr. 79. Aþaðýdaki tabloda, Türkiye nin yýllarý arasýnda ürettiði, ihraç ettiði ve iç piyasada sattýðý otomobil sayýlarý verilmiþtir. Yýllar Üretim (Bin adet) Ýhracat (Bin adet) Ýç piyasada satýþ (Bin adet) Tablodaki bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi söylenemez? A) Üretim miktarýna göre ihracatýn en az yapýldýðý yýl 1993 tür. B) Üretim miktarýyla iç piyasa satýþý arasýnda paralellik yoktur. C) Otomobil satýþlarý en fazla 2000 yýlýnda gerçekleþmiþtir. D) Otomobil satýþlarý bütün yýllarda üretimden daha fazladýr. E) 2001 yýlýnda üretilen otomobilin büyük bir kýsmý ihraç edilmiþtir. 80. Ege Bölgesi nde tarým yapýlan alanlarýn oraný, Akdeniz Bölgesi nden daha fazladýr. Bu durum, Akdeniz ve Ege bölgelerinin hangi özellikleriyle daha çok ilgilidir? A) Yer þekilleri B) Ýklim koþullarý C) Jeolojik yapýlarý D) Doðal bitki örtüleri E) Yerleþim biçimleri 81. Bir düþünüre göre, gerçek güzellik sadece renkte, biçimde, boyada aranmamalýdýr. Renkte, biçimde veya boyada görünen güzellikler duyu organlarýna yöneliktir. Duyu organlarý ise doyumsuzdur; bugün güzel olarak nitelendirdiðimiz þeyler, yarýn alýþkanlýklardan dolayý çirkin gelebilir. Güzellik, duyularý aþan aklýn belirlediði ölçülerde olursa deðiþmez. Bu parçada, düþünür aþaðýda verilenlerden hangisini vurgulamaktadýr? A) Duyu organlarýna haz veren nesneler güzeldir. B) Gerçek güzellik duyusal verilerde ortaya çýkar. C) Aklýn ölçüleriyle belirlenmeyen varlýklarýn güzellikleri mutlak deðildir. D) Güzelliðin fark edilmesi, uzun uðraþlardan sonra baþarýlabilir. E) Güzellik kavramý sadece sanat eserleri için geçerlidir. 82. Olgular, bizim dýþýmýzda bize baðlý olmadan var olan doðal, toplumsal, tarihsel vb. gerçeklerdir. Deðer yargýlarý ise, bize baðlý olarak ortaya çýkan olgular üzerine verdiðimiz hükümlerdir. Olgu kendi baþýna bir deðer yargýsý taþýmaz. Olgular üzerine iyi ve kötü olarak verdiðimiz yargýlar, o olguyu deðerli veya deðersiz yapar. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi anlatýlmaktadýr? A) Bilimlerin inceleme konusu yaptýklarý olgular farklýdýr. B) Deðerlere iliþkin kavramlar göreceli olduðundan, bunlar hakkýndaki açýklamalara güvenilemez. C) Olgular, sürekli deðiþim halinde olan gerçeklerdir. D) Bilimsel düþünme sürecine girildiðinde, duygu ve deðer yargýlarýndan arýnmýþ bir çaba sergilenir. E) Olgunun deðeri, onu inceleyen, gözleyen ve yorumlayana göre belirlenir. 14

15 83. Duyu deneyi yoluyla tecrübe ettiðimiz her þey, uyurken bir düþte sahip olduðumuz deneyimlere her bakýmdan benzer. Uyurken gördüðümüz düþler de, týpký uyanýkken olduðu gibi belli þeyleri görür, bazý yiyeceklerin tadýna bakar, bir takým sesleri iþitir ve yaþadýðýmýz bu deneyimlerden kesinlikle emin oluruz. Uyanýklýðý uyku halinden ayýracak bir ölçüt bulunmadýðýna göre, uyanýkken sahip olduðumuz deneyimlerin gerçekte uyku halinde yaþadýklarýmýzýn bir parçasý olmadýðýna nasýl emin olabiliriz? Bütün bu yaþadýklarýmýz niçin sürekli bir düþ olmasýn? Bu parçada savunulan görüþ aþaðýdakilerden hangisiyle özetlenebilir? A) Duyular vasýtasýyla, kendilerinden þüphe edilemeyecek bilgilere ulaþýlýr. B) Tüm duyu deneyimleri hayali olabileceðinden, onlardan kuþku duyma olanaðý vardýr. C) Her þeyden þüphe etmek, gerçeðe ulaþmayý engeller. D) Her þeyden þüphe etmek, bilimsel düþünüþe kapý açar. E) Nesnelerin gerçek yapýsý duyularla kavranýr. 85. Bir þeyin herkes tarafýndan kabul edilmesinden, mantýksal olarak onun doðru olduðu sonucu çýkmaz. Herkesin yanýlmýþ olmasý pekala mümkündür. Bir þeyin herkes tarafýndan bilinmesi durumunda, buradan, söz konusu bilginin doðuþtan olduðu sonucu mantýksal olarak hiçbir þekilde çýkmaz. Bu bilgiler aþaðýdaki görüþlerden hangisini destekler? A) Bir fikrin hem doðuþtan olduðunu hem de zihnin onun bilgisine sahip olmadýðýný söylemek çeliþkidir. B) Herkes tarafýndan üzerinde uzlaþýlan ilkelerin doðuþtan bilindiði ortaya çýkmaktadýr. C) Doðuþtan fikirlerin varoluþuna inananlarýn kullandýklarý düþünce türlerini tespit etmek olanaklýdýr. D) Ýnsanlarýn bir bilgi üzerinde ortak görüþe varmasý, o bilginin doðuþtan veya doðru olduðunu kanýtlamaz. E) Zihnin hiç bilmediði, hiç farkýna varmadýðý bir önermenin zihinde olduðu söylenemez. 84. Düþünürü ve düþünceyi zamandan baðýmsýz ele alýp incelemek, temeli olmayan bir bina yapmak gibidir. Ýnsan belli bir zaman ve mekan içerisinde yaþamaktadýr; bulunduðu yer ve zamana göre felsefe yapmaktadýr. Hatta bunu desteklemek için Nietzsche gibi bir filozof: Her filozof çaðýnýn ürünüdür. demiþtir. Bu parçaya dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine varýlabilir? A) Felsefi düþünce, içinde geliþtirildiði dönemin özelliklerini yansýtýr. B) Toplumsal yaþam, felsefi akýmlardan yoðun olarak etkilenir. C) Her felsefi düþünce, kendinden sonra ortaya çýkan felsefi görüþleri etkiler. D) Toplumsal yaþamda etkili olan, önceki dönemlerin felsefe akýmlarýdýr. E) Döneminin özelliklerine aykýrý olan düþünceler, varlýklarýný sürdüremez. 86. Descartes, maddenin öz niteliðinin yer kaplama ; Newton, kuvvet ; Einstein, enerji olduðunu söylemektedir. Maddenin bu özelliklerinin neler olduðu araþtýrýlýrken, bilimlerin bu konuda saðladýklarý verileri hiçbir filozof gözardý edemez. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmaktadýr? A) Her bilim adamýnýn ayný zamanda bir filozof olduðu B) Bilimlerin, felsefeden daha deðerli olduðu C) Bilimlerin baþlangýçta felsefenin içinde yer aldýðý D) Felsefenin olgulara dayanmasý gerektiði E) Felsefenin, bilimlerin sonuçlarýna kayýtsýz kalamayacaðý 15

16 87. Yeni bilimsel kuramlar göstermiþtir ki, evrende Newton'un öne sürdüðü gibi katý bir nedensellik hüküm sürmemektedir. Evrende bir nedensellik vardýr; ancak modern bilime göre doða yasalarý birer olasýlýk yasalarýdýrlar. Onu katý bir nedensellik gibi göstermek, týpký geometride olduðu gibi, bir yaklaþtýrmayý tam doðru bir ilke gibi göstermek olur. Bu parçaya dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Bilime ait olan bütün bulgular evrensel bir içerik taþýmaktadýrlar. B) Bilimsel yasalar herkes tarafýndan kabul edilen nesnel kurallardan oluþmaktadýr. C) Bilimsel çalýþmalar, evrende her þeyin bir nedene dayandýðýný kanýtlamaktadýr. D) Bilimin açýklamalarý kesinlik kazanmadýðýndan, mutlak bir gerekircilikten söz edilemez. E) Genelleme yardýmýyla, bilimsel veriler farklý alanlarda kullanýlabilir. 89. Bilimsel fikirlerin zamanla herkesin malý olmasý nedeniyle, bilimde öncelik konusu özellikle önemlidir; çünkü fikrin sahibi olan bilim adamýna kalan, onu ilk düþünen kiþi olmasý, çözümü herkesten önce bulma þerefidir. Her konuda olduðu gibi bilim alanýnda da sahiplenme, cimrilik, gizlilik ve bencillik hoþ görülmeyen özelliklerdir. Ancak hak edilen bir þey için gurur duymanýn yanlýþ bir tarafý olmamalýdýr. Bir bilimcinin haklý olarak gururlanmasýný kýnamak, insan doðasýný anlamada üzücü bir eksikliðe iþarettir. Bu parçada aþaðýda verilenlerden hangisi anlatýlmaktadýr? A) Bilimsel bir buluþtan herkes yararlansa da, sahibine bir övgü payý kalmalýdýr. B) Bilim, her zaman toplumsal refahý artýrma çabasýný taþýr. C) Ýnsan her türlü düþüncesini deðerlendirerek, yeni buluþlara kapý aralamalýdýr. D) Bilimsel buluþlarda, yeni durumlara geçiþlerde mutlaka bir sýra takip edilmelidir. E) Bilimde buluþu yapan kiþi, yaptýðý iþle ilgili olarak her türlü söz hakkýna sahiptir. 90. Her insan, doðuþtan bir vicdana sahiptir. Ýnsan dünyaya geldiðinde, diðer yeti ve güçleriyle birlikte ona verilmiþ bir vicdan da vardýr. Vicdaný, insanýn yaþamý boyunca içinde bulunduðu aile, toplum, kültür, din ve yasalar belirler. Aþaðýdaki yargýlardan hangisi bu görüþlerden sadece birini desteklemektedir? 88. Dünyanýn her yerinde nasýl ki tek bir geometrik yasa varsa, törel yasalar da böyledir. Töre, boþ inançlarda veya dinsel dogmalarýn akýl dýþý yöntemlerle kutsanmasýnda deðil, insanýn özündedir. Nepal'de yaþayan bir Budist de, Afrika'da yaþayan bir Bushmen de haklýyý, haksýzý, doðruyu, eðriyi bilir. Voltaire'in bu sözünde vurguladýðý düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Özgürlük ve eþitlik kavramlarý iç içe geçmiþtir. B) Ýnsan her yerde, baþkasýnýn gücüne ve emeðine gereksinim duymadan yaþar. C) Yaþama iliþkin ilkeler insanýn doðasýnda yer alýr ve evrenseldir. D) Ýnsaný doðuþtan suçlu duruma düþürecek pek çok öðreti vardýr. E) Özgürlük tutkusu, insaný köleleþtirmekte ve kötüleþtirmektedir. A) Vicdan, insana yaþamý boyunca eþlik ederek eylemlerini belirler. B) Vicdan, bireyin yetiþme tarzýna baðlý davranýþlarla geliþir. C) Ýnsan vicdan yetisini, hem doðuþtan getirdikleriyle hem de sonradan edindikleriyle kazanýr. D) Vicdan, insanýn doðasýnda hazýr olabileceði gibi, sonradan da geliþebilir. E) Vicdanýn kaynaðý hakkýnda farklý görüþler vardýr. SÖZEL BÖLÜM BÝTTÝ. SAYISAL BÖLÜME GEÇÝNÝZ. 16

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Günümüzün tanýnan hatta magazin basýnýnýn dahi ilgisini

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Ünlü tarihçinin son yayýmlanan kitabý tarihin kýlcal damarlarýna ýþýk

Detaylı

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte

Hiç Bitmeyen Destek. Örnek 100. Çözüm. Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte Hiç Bitmeyen Destek Vakýflar 1. Bir hizmetin gelecekte de yapýlmasý için bazý þartlarla ve resmi bir yolla ayrýlarak, bir topluluk veya bir kimse tarafýndan býrakýlan mülk ya da paraya vakýf denir. 2.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] Cevap E. Sözel Bölüm 1

SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] Cevap E. Sözel Bölüm 1 SÖZEL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[34] Ýster istemez sözü, isteðe baðlý olmadan, mecburen, kaçýnýlmaz olarak gibi anlamlar içerir. Buna göre örnek cümlede ister istemez

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

8. SINIF I. DÖNEM. TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :...

8. SINIF I. DÖNEM. TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :... TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 8. SINIF I. DÖNEM TÜRKÇE - MATEMATİK - DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ ORTAK SINAVI Adı Soyadı :... Sınıfı :... Okulu :... ÖĞRENCİNİN DİKKATİNE SINAV

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. anýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. I. Ek eylem II. Birleþik sözcük III. Hem yapým hem çekim

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

SÝMYA (2011-2012 DNM.YGS/1 - SYF. 2)

SÝMYA (2011-2012 DNM.YGS/1 - SYF. 2) 1. Çevremdeki her þeyi izlerim. Otobüste, yolda, vapurda, ilgimi çeken hiçbir durumu kaçýrmam. Bunun gibi, dinlediðim bir þarkýdaki duygu, izlediðim bir filmdeki sahne, zihnimde imgeye dönüþebilir. Tüm

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı