Ramazan ay nda ibadetlerimiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan ay nda ibadetlerimiz"

Transkript

1 YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Ramazan ay nda ibadetlerimiz Yaz Okullar baflar yla tamamland

2 Bayram n z Mübarek olsun! Âlem-i slam n teflrifi ile müflerref oldu umuz Ramazan Bayram n tebrik eder, Yüce Allah tan tüm insanl k için vesile olmas n niyaz ederiz slam Toplumu Millî Görüfl Anaokul E itmenleri ARANIYOR! Biz Sizleri Ar yoruz! Anaokul E itmenleri Okul öncesi e tim kurumlar nda görev alabilecek, ilgili okullardan mezun olan Anaokul E itmenleri (staatl. anerkannte Erzieher/-in) aranmaktad r. IGMG E itim Bafllanl Boschstr Kerpen Tel: /

3 IGMG Perspektive IGMG AYLIK YAYIN ORGANI ED TÖR EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2008 Y l/jg.: 14, Say /Nr.: ADRES ANSCHRIFT IGMG Perspektive Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ YAYINCI HERAUSGEBER Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl IGMG e.v. Amtsgericht Bonn, VR 6621 Vertreten durch den Vorstand: Osman Döring, Vorsitzender Oguz Ücüncü, Generalsekretär Ali Bozkurt, stellv. Vorsitzender GENEL YAYIN YÖNETMEN CHEFREDAKTEUR O uz Üçüncü (V.i.S.d.P) D ZG -LAYOUT lhan B LGÜ BASKI DRUCK Yavuzsöhne-Duisburg Yay nlanan makale ve fikir yaz lar n n sorumluluklar yazarlar na aittir. Die in der Zeitschrift veröffentlichten Meinungen binden die Autoren, nicht die IGMG. LAN SERV S ANZEIGENSERVICE Tel.: 02237/ Fax: 02237/ ABONE SERV S ABONNEMENT Islamische Gemeinschaft Millî Görüfl Lastschriftabteilung Boschstr , D Kerpen Tel.: 02237/ Fax: 02237/ Y ll k abone ücreti: 59,-EURO Jahresabonnement: 59,-EURO IGMG Genel Merkez Üyelerine Ücretsizdir Für Vereinsmitglieder der IGMG kostenlos Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten HESAP NO BANKVERBINDUNG SEB-AG Köln. Kontonr.: BLZ Ramazan ve Bayram n z mübarek olsun Dergimizin bu sayısı elinizde oldu u sırada, izin için Türkiye ye gidenlerin büyük bir ço unlu u geri dönmüfl olacak. fiimdi yeni bir çalıflma dönemi baflladı. Teflkilatımız da çalıflma yılına girmifl oldu. Yaz dönemi boyunca da hizmetlerine devam eden teflkilatımızın Yaz Tatilini De erlendirme Programları ndan on binlerce çocu umuz yararlandı. Rabb imize flükürler olsun ki 11 ayın sultanı olarak tanımlanan oruç ve sabır ayı Ramazan a ulaflmıfl bulunuyoruz. badetlerle yo rulan ve manevî havası di er zamanlardan da yo un olan bu ayın, her ne kadar yemek-içmek gibi en temel ihtiyaçlarımızı, sırf Allah rızası için erteledi imiz, bu yüzden de zaman zaman sıkıntılar yafladı ımız bir ay olsa da, ruhlarımızın temizlendi i, kardefllik muhabbetimizin yo unlafltı ı bir ay olmasını niyaz ediyoruz. Bu ayın önemli ibadetleri arasında, teravih namazları yer alıyor. Teravih namazlarımızı, mutlaka cemaatle ve camilerimizde eda edelim. Dostlarımızı, sevdiklerimizi iftarlara davet edelim, bize gelen davetlere de icabet edelim. Yer yüzündeki di er insanların ve hususiyetle slam ümmetinin ihtiyaç sahiplerinin de durumlarını düflünerek üzerimize terettüb eden sadakalarımızı, fitrelerimizi ve zekatlarımızı da ödeyelim. Teflkilatımızın, bu ibadetleri yerine getirmeye yardımcı olan Zekat-Fitre kampanyalarına katılalım. Bizler Ramazan ayına hazırlanırken Kafkasya daki geliflmelerden endifle duydu umuzu belirtmek isteriz. Gürcistan ın yanlıfl bir adımının bölgeyi nasıl bir savafl bölgesi haline getirdi ini, Rusya nın bombardıman ve iflgali ile görmüfl olduk. Bu arada, Türkiye de Ergenokon isimli bir oluflumun, ülkede nasıl bir kaos ortamı oluflturdu u gerçe i ile de yüzleflmeye baflladık. Savaflsız, iflgalsiz bir dünya niyazı ile, Ramazan z ve Ramazan bayramınızı flimdiden tebrik eder, gelecek sayımızda buluflmak üzere, Allah a emanet olun. O uz ÜÇÜNCÜ

4 BU SAYIDA... yorum Ruhsuz olimpiyatlar!!! 5 5 yorum gündem 6 gündem Kapat lmama karar ve slam dininin öznel yap s 6 teşkilat Yaz Okullar baflar yla tamamland 8 Ruhsuz olimpiyatlar!!! Kapat lmama karar ve slam dininin öznelli i Hay r yolunda Kurban Kampanyas 10 8 teşkilat toplum 12 toplum Nasr Hâmid Ebû Zeyd ve tarihselli e bak fl 12 irşad mân-âhlâk-amel; De er-davran fl bütünlü ü 15 Ramazan ay ibadetleri 18 nfak, zekat ve sadaka 21 Sab rl oruç; oruçlu sab r 24 Bayram n z, bayram olsun! IGMG Yaz Okullar bitti islam coğrafyası Nasr Hâmid Zeyd ve tarihsellik kültür 32 islam coğrafyası Türkmenistan 28 kültür Nizâmülmülk 30 Geometri ve Trigonometri Müslümanlar n günlük yaflama katk lar 32 Türkmenistan Geometri ve trigonometri 34 dossier kommentar 38 dossier Die Geschichtlichkeit koranischer Gebote 34 kommentar Olympia ohne Geist!!! 38 Die Geschichtlichkeit koranischer Gebote Olympia ohne Geist!!!

5 yorum Ruhsuz olimpiyatlar!!! O uz ÜÇÜNCÜ Hay r, bu oyunlar, bu zamana kadarki en iyi oyunlar elbette de ildi, Uluslararas Olimpiyat Komitesi Baflkan, ev sahibi Çinlilerle milyarlarca dolar destek veren sponsorlara sayg sebebiyle tersini söylese de. Tam aksine, bu oyunlar, ac mas z bir diktatörlü ün gölgesi alt nda ne bir heyecan n, ne de bir atmosferin geliflmesine müsaade etmeyen oyunlard. Bu milyarl k sirkin tehlikeye girmemesi için Olimpiyat yöneticileri, oyunlar n Pekin e verilmesinden itibaren, oyun bozanl k etmeyerek göz yumuyorlard ve kabul edilemiyecek ödünler veriyorlard. Devâsa spor alanlar n n rekor bir sürede infla edilebilmesi için, fakirlerin en fakirinin mülklerinin zorakî kamulaflt r ld na flahit olundu. Do an n kalbinden sökülüp al - nan alanlara aç lan inflaatler, sular n kirletilmesi ve Pekin i kuflatan hava kirlili i gibi meseleler hakk nda ise ölüm sessizli i hakimdi. Hatta, daha adayl k sürecinde bile, dünyada en fazla idam n gercekleflti i bu ülkedeki insan haklar durumu dahi umursanmad. Uluslararas Olimpiyat Komitesi sorumlular - n n, oyunlar n baslamafl ndan k sa bir süre önce Çinli iktidar sahiplerinin, ülkenin etnik az nl klar na karfl ac mas zca sürdürdü ü muamele karfl s ndaki sessizlikleri dikkat çekiyordu. Dahas, binlerce rejim tenkitcisinin içeri al nmas da hiç bir direnifl görmeksizin kabul edilebiliyordu. Hatta, s k s k tekrarlanan medya sansürü bile oyunlar n selameti için baflka bir flekilde de erlendiriliyordu. Bir otoriter rejimin oyunlar bu flekilde kullanmas n asl nda ilk defa görmüyoruz. Nitekim 1936 Berlin olimpiyatlar nda da Nazi rejiminin olimpiyat oyunlar n her aç dan üstün bir rk olma isbat na araç olarak kulland na flahit olmufltuk. Ve o zamanki medenî dünya, yine olimpiyat oyunlar n n selameti ad - na afla lamay görmezlikten gelmiflti. Bu tür bir sulh politikas n n sonucu hepimizce malum. Bu tecrübelerin fl nda, bir kaç ony l sonrasnda ac mas z bir diktatörlü- e neden bu kadar tavizler verildi- ini kabullenmek zor. Bütün dünyan n gözleri önünde Tibet de olsun, Do u Türkistan da olsun, Çin in bask alt nda tuttu u bölgelerinde insanlar yaralan yor, tutuklan yor, hatta öldürülüyor. Bu gerçeklerin üzerini ne ihtiflaml ve görkemli, yer yer abart l aç l fl töreni, ne staddaki zoraki gülmekle görevlendirilmifl seyirciler, ne de bol madalya toplayan örnek çinli atletler örtebilir. Böylece, Komünist partisi liderli inin büyük bir propaganda ile kendi rejiminin üstünlü ü konusunda insanl ikna etme giriflimi ac kl bir sekilde baflar s z oldu. Asl nda, ald klar önlemlerle, bu dünyan n spor sevdal lar n n ruh halini de yerle bir ettiler. fiimdi, temel insan haklar - n ayaklar alt na alan ülkelerde oyunlar düzenlenip düzenlenmemesine karar verecek olanlar elbette ki olimpiyat komitesi sorumlular d r. Ve bu aç dan spor camias n n da diktatörlüklerle iliflkilerinde çifte standart uygulamamalar önemli. Her halde Vancouver de Kanadal lar n, ya da Londra da ngilizlerin, tekrar sporseverlere olimpiyat ruhu yaflat p yaflatamayacaklar n görmek için iki ya da dört y l daha sabredip beklememiz gerekecek y l nda Rusya n n Soçi flehrinde yap lacak olan K fl Olimpiyatlar da, Rusya n n Kafkaslardaki ac mas z tav rlar ba lam nda daha flimdiden can s k c bir durum ald. IGMG PERSPEKTIVE 5

6 gündem Kapat lmama karar ve slam dininin öznel yap s lhan B LGÜ T. C. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s Abdurrahman Yalç nkaya n n, 14 Mart 2008 tarihinde, Adalet ve Kalk nma Partisi hakk nda laiklik karfl tl n n oda olmak iddias yla kapatma davas n açt nda, ço u kimse, partinin kapat lmas na derinlerde karar verildi ini, dolay s yla kapat laca na inan yordu. Partinin önde gelen yöneticileri dahi, ayn kanaate sahip iken, Anayasa Mahkemesi itaraf ndan kapat lmama karar n n aç kland günler öncesinde mahkeme üyelerinden Osman Paksüt ün Kapat lsa da, kapat lmasa da k yametin kopaca kehanetinde bulunmas, Türkiye deki hukuk mant n ortaya koyuyordu. Kapat lmama karar, asl nda parti dahil kimseyi pek fazla sevindiremedi. Ortaya, tam da Türkiye ye hâs bir hukuk karar ortaya ç kd : Suçlunun, suç ifllemedi i, ya da, suçsuzun suç ifllemiflli inin isbat edildi i gibi bir gerabet. Fakat her fleyden de önemlisi, kararla Türkiye de, dünyadaki uygulamalar ndan tamam yla farkl bir laiklik anlay fl da ortaya konuldu. Hukukçular, al nan karar n her yönünü elefltiriyor. Mahkeme Baflkan Haflim K l ç, sanki bu elefltirileri beklercesine, karar aç klad konuflmaya bir mukaddime ile girerek, parti kapat lmalar n n sorumlulu unu siyasal partilere, daha do rusu Meclis te grubu bulunan siyasîlere yükledi. Ancak, ayn Mahkeme nin, Meclis teki yasama faaliyetlerine dokunulmazl k getiren Anayasa kural n fiilen ihlal edip, yasaklamaya dayanak gerekçesi olarak kabul etmesini ise izah edemedi. Hakk n vermek gerekir ki, Haflim K l ç üyeler içerisinde, bu kararlara muhalif kalan tek üye olma ünvan na da sahip. Özellikle 28 fiubat sürecinden beri, parti kapatma ve Yarg tay kararlar göz önünde bulunduruldu- unda, Türkiye de, hukukun hakimleri ile ideolojinin hakimlerinin birbiriyle yar flt tart fl lmaya bafllanm flt. ddianame ve mahkemenin ço unlu unun kabullerine bak l rsa, hukukun hakemli inden çok, ideolojinin hakemli i bir ilke haline gelmifl durumdad r. Söylentilere göre, Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s Abdurrahman Yalç nkaya, CHP hariç Meclis teki di er partilerin de kat l m ile yap lan bir anayasa de iflikli i ile, üniversitelerde baflörtüsü ile ö renim hakk n n tan nmas na imkan veren yola girilmeseydi, bu davan n aç lmayaca n söylemifl. Böylece, iddialar n hukukî gerekçelerden ziyade, ideolojik gerekçelere dayand da ortaya konulmufl oluyor. Baflsavc n n ideolojik yaklafl - m, laiklik tan mlamas nda da yat - yor. Hatta Baflsavc, böylesine ideolojik bir yaklafl m n Türkiye de hukuk temeli olmas gerekti ine dair iddias n n temelinde, bizzat slam dinin kendi özelli inin yatt n ortaya koyuyor. Baflsavc iddianamesinde, Anayasa Mahkemesi nin daha önceki kararlar na iflaretle Türkiye de bat dünyas ndan farkl bir laiklik uygulamas gerekti ine iflaret ediyor: Kararlarda ilk göze çarpan unsur bat dünyas ndan al nan laiklik kavram n n Türkiye de farkl bir anlam tafl - mas bu nedenle farkl bir uygulama fleklinin gereklili idir. Uygulama farkl l ülkelerin içinde bulunduklar özgün flartlar, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmas nda laikli in önemi, modern devlet yaratma sürecinde laikli- in rolü ya da slam dininin öznel yap s ile gerekçelendirilmifltir Laikli in Türkiye de farkl bir flekilde uygulanmas luzumuyla ilgili gerekçe flöyle devam ediyor: slaml k bireylerin yaln z vicdanlar na iliflkin olan dinî inanç bölümünü düzenlemekle kalmam fl, ayn zamanda bütün toplum iliflkilerini, devlet faaliyetlerini ve hukuku da tanzim etmifltir. Daha da ileri giden Baflsavc, öne sürdü ü farkl uygulamal laikli inde, devletin dinsel konularda 6 IGMG PERSPEKTIVE

7 gündem Anayasa Mahkemesi denetim ve gözetim hakk oldu unu, bunun da din ve vicdan özgürlü ünün k s tland anlam na gelemeyece ini öne sürüyor: Devlete, dinsel konularda denetim ve gözetim hakk tan nmas, din ve vicdan özgürlü ünün demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk r bir s n rlama say lamaz. Görüldü ü gibi, Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s, bir partiyi ve o partinin laikli e ayk r eylemlerin oda oldu u iddias n belgelemekten ziyade, Türkiye deki milyonlarca ve dünyada 1 milyar aflan insanlar n dini olan slâm sorguluyor ve bu dinin öznel yap s n n yarg lanarak mahkum edilmesini istiyor. Hatta daha da ileri giderek, Türkiye devletine bu anlamda dinsel konularda denetim ve gözetim hakk tan nmas, din ve vicdan özgürlü ünün demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk r bir s n rlama say lamaz diyerek de, devletin dine müdahele etmesi gerekti i görevini yüklüyor. Savc böyle bir iddiada bulunurken, Anayasa Mahkesi nin ayn görüflleri paylafl p paylaflmad sorulabilir. Ne var ki savc, görüfllerini, mahkemenin daha önceki kararlar na dayand rd için, Mahkeme nin ayn görüflü paylaflt kabul edilebilecektir. Bununla birlikte, kapat lmama karar n n, partinin, slam dininin öznel yap s ndan dolay farkl bir uygulamay hak eden laikli e karfl laiklik karfl tl n n oda olma suçunu ifllemedi i anlam na da gelmiyor. Zira, 11 hakimden 10 u böylesi bir suçun ifllendi ine karar vermifl, 6 s kapat lmay hak etti ini, 4 ü de para cezas ile cezaland r lmay hak etti- ini karara ba l yor. Kapatmama kararl Anayasa Mahkemesi yarg lamas, Türkiye de laiklik tan mlamas ve özellikle uygulamas nda yepyeni ç r açacak durumdad r. Belki de, parti sözcülerinin savunmas nda da iflaret edildi i gibi Ezanlar n ve çan seslerinin dahi susturulmas dahi gerekecektir. Çünkü, devletin dinsel konularda denetim ve gözetim hakk da bulunmakta ve Türkiye de insanlar n büyük ço unlu u, hâlâ, öznel yap - s Anayasa Mahkemesi nin dikkatinden kaçmayan slâm dinine mensub bulunuyor. Anayasa Mahkemesi ne göre, her ne kadar bat dünyas ndan al nan laiklik kavram n n bat dünyas nda uygulanmas bilinse ve dinî özgürlüklere dokunulmasa ve dinsel konularda denetim ve gözetim hakk bulunmasa da, bu laikli in Türkiye de farkl bir anlam tafl mas bu nedenle farkl bir uygulama fleklinin gereklili i nden hareketle, laiklik nas l ihlal edilebilecektir? Bu sorulara da iddianameden al nt - larla cevap vermek ve Türkiye tipi laikli in örneklerini görmek mümkün olacakt r: Türban n yüksekö retim kurumlar nda serbestçe tak lmas na olanak sa lamak üzere Anayasan n 10 ncu ve 42 nci maddelerinde de ifliklik yap lmas n içeren kanun teklifinin AKP ile MHP milletvekillerinin imzalar yla, ayn amaca yönelik olarak 2547 say l Yüksekö retim Kanunun Ek 17 nci maddesinde de ifliklik yap lmas na dair kanun teklifinin ise her iki partili yedi milletvekilinin imzalar yla ve tarihlerinde TBMM ne sunuldu u,... Hayrettin Karaman Yeni fiafak yazar. Kendine ait isimli site var. Dinci yaz lar var. Bu durumu biline biline Ramazanda M.Kemal Öke taraf ndan TRT ye ç - kar l p program yapt r ld,... Sa l k Kurulufllar Ruhsatland rma Yönetmeli- i Tasar s n n 113. maddesinde birinci basamak sa l k kurulufllar nda, hastalar n dini gereklerini yerine getirebilecekleri mekânlar ayr lmas n n öngörüldü ü,... Diyanet flleri ile Milli E itim Bakanl n n denetim ve gözetiminde yaz Kuran kurslar n n aç lmas, halen Diyanet in k fl aylar nda düzenledi i Kuran kurslar na gitmek için gereken ilk ve ortaö retimi bitirmifl olma, yani 15 yafl ve yaz aylar nda aranan 12 yafl s n r flart n n kald r lmas n n öngörüldü ü yasa teklifinin TBMM Baflkanl - na sunuldu u,... Milli E itim Bakanl, Aç k Ö retim Lisesi Yönetmeli- i nde ö retim y l ndan itibaren geçerli olmak üzere mam Hatip Lisesi ö rencileriyle ilgili önemli bir düzenleme yaparak, mam Hatip Lisesi son s n f ö rencileri ya da mezunlar - n n, Aç k Ö retim Lisesinde bir dönem ö renim gördükten sonra Ö renci Seçme S nav nda (ÖSS) istedikleri alandan s nava girebilmelerine olanak tan nd... TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan ve AKP stanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu nun, Baflörtülü kad nlar n siyaset yapma engeli kalkar diyemem ama baflörtülü k zlar n üniversitede okumalar n n önündeki engelin kalkmas için yeni anayasada aç k düzenleme olacak fleklinde beyanda bulundu u,... AKP zmir Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayfle Yüreklitürk ün zmir l Genel Meclisi nin 2005 y l Aral k ay nda yap lan toplant - s na türbanla gelerek, A KP li meclis üyelerinin aras na oturdu u, bu tutumunun a r tart flmalara sebebiyet verdi i, tesbit edilmifltir. Her hâlde, ideolojik yaklafl ml laiklik anlay fl na karfl odakl k yapmak, ancak bu flekilde mümkün olacakt r. Çünkü, Gerçekte laiklik din-devlet iflleri ayr l biçiminde daralt lamaz. Boyutlar daha büyük, alan daha genifl bir uygarl k, özgürlük ve ça dafll k ortam - d r. Türkiye nin modernleflme felsefesi, insanca yaflama yöntemidir, insanl k idealidir.... Ça dafllaflmay h zland - ran ve Türk Devrimi nin kayna olan laiklik ilkesi toplumun ak l ve bilim d fl düflüncelerle yarg lardan uzak kalmas - n amaçlar. IGMG PERSPEKTIVE 7

8 teşkilat Kız ö renciler Yaz Okullar baflar yla tamamland Önceki y llarda oldu u gibi 2008 y l yaz tatili döneminde IGMG E itim Baflkanlı ı Yaz Tatilini De erlendirme Porgramlarını baflarıyla tamamladı. IGMG Temel E itim Müfredatlar çerçevesinde düzenlenen programlardan binlerce çocuk ve genç yararlandı. IGMG Genel Baflkan Yard mc s ve E itim Baflkan Mehmet Gedik programların, binlerce çocu umuzun, inanç yap lar n olgunlaflt ran, pedagojik ve didaktik metodlar dahilinde dinî e itimi yapıldı ını söyledi. Gedik, daha önce temel e itim programlar n tamamlam fl olan 16 yafl üzeri gençlerimizden bir grubun da, Gençlik E itim ve Tatil Programlar yla, Türkiye de yap lan gezilerle, Umre ve M s r da yapılan programlara katıldı ını söyledi. 30 gün süren Mısır programında, e itim ve geziler yapılırken, gençlerimiz, sabahlar Kuran - Kerim, Tecvit ve Ezber dersleri ile, günlük hayatta kullanabilecekleri pratik Arapca derslerini de uygulamal olarak aldı. Mısır gezileri aras nda Kahire, skenderiye, Piramitler, Yaz tatili de erlendirildi Tur-i Sina, Nil nehri gezintileri, flehir turlar ve çeflitli müze ziyaret programlar yer aldı. Yaz Tatili de erlendirme programlarında, dinî e itim ve ö retimin yanı sıra, gerçeklefltirilen sosyal aktivitelerle, çocuklarımızın sorumluluk duygusunu pekifltirmek ve özgüven 8 IGMG PERSPEKTIVE

9 teşkilat Erkek ö renciler kazand r larak, kifliliklerinin gelifltirilmesi hedefleniyor Yaz Okullar haz rl klar her y l oldu u gibi May s ay nda, Bölge E itim Baflkanlar n n bilgilendirilmesi ve görev yapacak e itim ö retmenlerinin hizmet içi e itimlerinin yap lmas ile bafllandı. Yaz Tatilini De erlendirme Programları, Genel Merkez Kad n Kollar, Üniversiteliler ve Gençlik Teflkilat e itim birimlerinin de hizmet içi e itimlerinin yap lmas ile bafllayan hazırlıkları takiben, ülke ve eyaletlerin tatil dönemine göre Haziran ay sonundan itibaren baflladı. IGMG E itim Baflkanlı ı, Bölge ve Cemiyet E itim Baflkanları ile birlikte, programlarların iflleyiflini izlemek ve denetlemek üzere programların yapıldı ı yerleri ziyaret etti. Programlar, geçti imiz y llarda oldu- u gibi bu y l da, Belçika, Hollanda, Danimarka, Fransa, sveç, sviçre, Avusturya, talya, Norveç, ngiltere gibi ülkelerde ve Almanya n n de iflik eyaletlerinde gerçeklefltirildi. Bölgelerimizde yat l ve gündüzlü olarak düzenlenen Yaz Okullar nda k z ve erkek olmak üzere yaklafl k çocuk ve gencimiz, mesleklerinde tecrübeli ve e iticimlerin görev yaptı ı programa katıldı. Yaz Okulları programlarında, bilmeyenler ve yeni bafllayanlar için Kur an alfabesi ö retimi, Kur an- Kerim, Tecvid ve Ezber derslerinin yanı sıra, E itim Baflkanl m z taraf ndan haz rlanan Temel E itim Müfredatlar na uygun Dinî Bilgiler, Ahlak ve Adab- Muafleret, Türkçe dil dersleri ile insanî iliflkiler dersleri veriliyor. Ayrıca, kimi programlarımızda, yerel lisanlarda slam Din dersleri verilirken, ö rencilerimiz bir sonraki okul sezonuna da haz rlandılar. Program yerlerinin bulunduklar flehirler ve bölgeler dikkate al narak yap lan gezi programlar, flehir turlar, gemi gezileri, k r ve teleferik gezileri ve müze programlar ndan olufltu. Kurslara kat lan ö rencilere e lenceli yar flmalar, sinema programlar, tiyatro oyunlar, Phantasiland gibi e lence ve gezi yerleri dahil edilerek, çocuklar m z n e lenmeleri sa landı. Yaz Okullarında, kolejlerimizden mezun olan ö rencilerimizle sosyal bilimler dallar nda okuyan üniversite ö rencilerimiz stajyer ö retmenler olarak görev yaptı. Ö renmek küçük yaflta bafll yor IGMG PERSPEKTIVE 9

10 teşkilat Hay r yolunda Kurban Kampanyas IGMG Kurban Kampanyas 2008 haz rl klar bafllad Zaman ne çabuk geçiyor. Son Ramazan ay n n izleri zihnimizden silinmeden yeni bir Ramazan ay n ihya ediyoruz. Ramazan ay n n ard ndan Kurban Bayram da, flüphesiz ayn h zla misafirimiz olacak. IGMG de Kurban Bayram denilince akla gelen ilk fley, Kurban Kampanyas organizasyonu. Pek de uzakta durmayan Kurban Bayram n hesaba katarak, IGMG Sosyal Hizmetler Baflkan Ali Bozkurt a, yeni bir Kurban Kampanyas öncesi Kampanya ile ilgili son durumu sorduk. Perspektif: IGMG Kurban Kampanyas 2008 haz rl klar yla ilgili bilgi alabilirmiyiz? Ali Bozkurt: Tabiî, öncelikle Kurban Komisyonu nun y l boyu toplant lar yaparak altyap haz rl klar n takip etti ini ifade etmem gerek. Önümüzdeki haftalarda gönüllüler, tan t m ve hedef ülkelerle ilgili haz rl k çal flmalar m z devam edecek. Tan t m konusunda gerekli olan broflür, afifl ve 5 dildeki DVD malzemelerimiz haz rlanm flt r. Mübarek Ramazan ay nda, geçen y lki Kurban Kampanya m zda görevli olan kardefllerimiz bu materyallerle cemiyetlerimizde tan t m çal flmalar nda bulunarak, Kurban organizasyonu hakk nda cemaatimizi ve toplumumuz bilgilendirecekler. Gönüllüler konusunda bölgelerimizden gelen müracaatlar de erlendirerek görevli Ali Bozkurt kardefllerimizi netlefltirme konusunda son aflamaday z. Gönüllü olarak tespit edilen kardefllerimizi ikinci aflamada gerek sorumluluklar ve gereksede gidecekleri ülkeler hakk nda e itece iz. Hedef ülkelerle ilgili tespit ve iletiflim haz rl klar - m zda ayr ca devam etmektedir. Perpsektif: Bu arada bu y l kaç ülkede ne kadar kurban kesimi hedeflenmekte? Ali Bozkurt: Geçen y l 73 ülkede 74 bin civar nda kurban kesimi gerçeklefltirmifltik. Bu y l ülke say - s n 80 e ve hedef kurban say s n da 80 binin üzerine ç karmay planl - yoruz. Tabiî, bu arada biz 100 bin kurban kesimi gerçeklefltirmeyi 2010 y l na kadar hedefliyoruz. Önceki dönemlerde befl y ll k hedef olarak tespit etti imiz bu rakama tespit edilen sürede ulaflaca m z tahmin ediyorum. Perpsektif: Hedef ülkelerde görevli olan gönüllüler neye göre tespit edilmektedir? 10 IGMG PERSPEKTIVE

11 teşkilat Pakistan Ali Bozkurt: Hedef ülkede yap - lan çal flmay rapor haline getirmek, yine çal flmalar foto raf ve video olarak kay t alt na almak ve belirli bir kurumun temsilcisi olman n bilincinde olmak, gönüllülerimizin üstlendikleri sorumluluklar n bafl nda gelmektedir. Bölgelerden bize gelen baflvurular bu sorumluklardan yola ç karak de erlendiriyoruz. Tabi bu arada, Avrupa da yetiflen önemli bir genç ve üniversiteli kitleyi göz önünde bulundurdu umuzda, bu kesimden kardefllerimizin görev almas da bizim için önemlidir. Kurban gönüllüsü olmak onlar içinde ayr bir birikimdir. Bu konuda Gençlik Teflkilat m zla olan iflbirli imiz devam etmektedir. Perpsektif: Kurban Kampanyas n n anlam n bir kez daha tazeleyecek olursak neler söylerdiniz? Ali Bozkurt: Öncelikle Kurban vacip olan bir ibadettir. Bu vacip ibadeti kurumsal hale getirdi inizde ayr ca bir çok hay rlara vesile oluyorsunuz. flte teflkilat olarak bunu yapmaya çal fl yoruz. Yard m etti imiz bölgede yaflayan insanlar n refah düzeyinin ve toplumsal bilincinin artmas bizim için önemlidir ki Kurban Kampanyas buna vesile olan bir çal flmad r. Biz, bu yard mlar n o bölgelerdeki insanlar n hayatlar n di er aç lardanda desteklemesini istiyoruz. stiyoruz ki yard m edilen ihtiyaç sahibi sahibi insanlar yaflad klar toplumda söz sahibi olsunlar. Bizim burada bir kurum olarak yapt m z çal flmalar gidilen ülkelerde kurumsallaflmay teflvik eden bir etkide bulunuyor. Dikkat ederseniz dünyada bu çerçevede yaflanan yeni ve farkl bir hareketlilik söz konusu. nsani yard m çal flmalar nda bulunun kurum ve kurulufllar n say s geçmifle k yasla artmakta. Tabi bu sevindirici bir geliflme. Bir Kurban Organizasyonuyla siz di er dünyalar tan yor ve iflbirli ine giriyorsunuz. Kurumlar aras iflbirli ini art r yorsunuz. Örne in Afrka ülkelerinde beraber çal flt - m z baz kurumlar, biz de böyle olamaz m y z diyerek toplumsal sorumluluklar n art r yorlar. Benin IGMG PERSPEKTIVE 11

12 toplum Nasr Hâmid Ebû Zeyd ve tarihselli e bak fl Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin MAfiALI Nasr Hâmid Ebû Zeyd M s rl ilim adam Nasr Hâmid Ebû Zeyd tarihsellik anlay fl n müstakil bir makalede ele alm fl ve bu makalesini de en-nass es-sulta el-hakîka isimli eserine Tarihsellik: Kar flt r lan Bir Kavram bafll alt nda yer vermifltir. Dolay s yla onun tarihsellik telakkisini resmederken daha ziyade onun bu yaz s - n temel almaya çal flaca z. Evvelemirde flunu belirtmek gerekir ki tarihsellik tart flmalar XVI- I. ve XIX. yüzy llar aras nda H ristiyan dünyas nda, Bat -Hristiyan düflünce sisteminin dogmatik yap s na tepki olarak ortaya ç kan reform hareketleri çerçevesinde, Kilisenin as rlar boyu oluflturdu u dogmatik esaslar n, tarihselci-tenkitçi 1 bir bak flla yeniden yorumlanmas çabalar na koflut olarak neflet etmifltir. XIX. yüzy lda bafllayan slam düflüncesinde yenilenme çabalar, bu yüzy l sonunda hayli belirginlik kazanan modernleflme hareketi ve en nihayet XX. yüzy l ulus-devletlerinin oluflumu ile gün yüzüne ç kan yenilenme talepleri, yenilikçi ak mlara dönüflmüfltür. Bu yenilikçi ak mlar, Müslümanlar n modern Bat düflüncesiyle ve uluslar yla daha s k bir diyalog içine girmesi ve giderek oluflumu daha belirgin hale gelen uluslararas düflünce ekseninde aktif bir konum kazanmas amac yla yeniden yap lanma projeleri üretmeye bafllam fllard r. Bu yenilenme sürecinde daha ziyade dogmatik alanlar sorun teflkil etti i için öncelikle dinin de iflen ve de- iflmeyen yönleri üzerinde durulmufl, tarihsellik fikri de bu çerçevede gündeme gelmifltir. Tarihselci yaklafl m n Bat da geliflti i flekliyle Kur ân a uygulanmas ise müsteflrikler taraf ndan gerçeklefltirilmifl 2 ; daha sonra müslümanlar da bu görüfle belli oranlarda destek vermifller, buna ba l olarak da XX. yüzy l modernleflme hareketi çerçevesinde tarihselci görüfl belli bir kabul görmeye bafllam flt r. Ancak tarihselcilik, Bat da do mas ve slâm gelene inin d fl nda geliflme süreci takip etmesinin etkisiyle müslümanlar taraf ndan oldu u gibi benimsenmemifltir. Müslüman tarihselciler, oryantalistleri vahyin metafizik ve moral evrensel özünü tarihe ve topluma indirgeyerek gözard etmekle elefltirmifller; tarihselcili i dini metni anlama s ras nda metnin oluflum döneminin tarihi flartlar n göz önünde bulundurmak ve yorum etkinli inde anlayan öznenin konumunun itibara al nmas olarak alg lam fllard r 3. Temel savlar ise tarihüstü bir bak fl aç s n do- uran ezelîlik-ebedîlik ve de iflmezlik anlay fl n de ifltirerek toplum ve tarihin içinde olan dinin antropolojik okumas n n yap lmas 4, Kur an a vahyin VII. yüzy ldaki tarihsel toplumsal ba lam ndan bak lmas gerekti i yönünde olup ahkâm âyetlerinin de ancak ideal bir 12 IGMG PERSPEKTIVE

13 toplum slâmî ortamda mümkün olabilece i fleklindedir. Bugünün flartlar ise ondört as r ötesinden çok farkl d r. Bu durum, Kur an n literal anlamlar - n n zorunlu olarak dayat lmas n imkans z k lmaktad r. Dolay s yla araflt rmac n n öncelikle neyin vahyin özgün inflas, neyin de slâm-öncesi töre ve toplumsal-dinsel gelene in ürünü oldu unu belirlemesi, daha sonra da slâm n hac gibi gelifltirmek suretiyle tamamen benimsedikleri ile kölelik, kad n haklar ve savafl sorunlar gibi gelifltirilmesinin önemini müslümanlara hissettirmekle birlikte k smen kabul ettiklerini birbirinden ay rt edebilmesi amac yla tarihselci yöntem kullan lmaktad r 5. Ebû Zeyd e göre tarihsel olma Kitaplar, Almanca ya da çevrildi Ebû Zeyd gerek tarihselcili in teolojik temellendirmesini gerekse tarihselli i nas l alg lad n ve bir fleyin tarihsel olmas ile neyi kastetti ini Mutezile nin ilahi s fat ve özellikle de kelâm anlay fl na yönelik analizleri çerçevesinde ortaya koymaktad r. fiöyle ki Mutezile ye göre Kur an zâtî s fatlar alan na ait de ildir, dolay s yla da muhdes ve mahluktur. Çünkü Kur an ilahi kelamd r, kelam ise s fat de il fiildir; bu bak mdan zâtî s fatlar alan na de il, fiilî s fatlar alan na aittir. Mutezile ye göre bu iki alan aras ndaki fark fludur: lki yani zâtî s fatlar, Allah n Zât n n, evrenin yoktan yarat lmas öncesi itibariyle sahip oldu u yeganeli i ifade ederken, fiilî s fatlar alan, Allah n evren ile iliflkisi itibariyle sahip oldu u s fatlar ifade etmektedir. Dolay s yla da fiilî s fatlar, mevcudiyeti evrenin varl - na ba l olan s fatlar iken Zâtî s fatlar evrenin yarat l fl öncesi itibariyle söz konusu olan s fatlard r. Sözgelimi adalet s fat, ancak bu s fat n gerçekleflmesini sa layacak bir alan n varolmas ba lam nda anlafl labilir ki bu alan da evrendir. Keza r z k verici olma s fat, r z k verilen le yani evrenin varolmas yla irtibatl d r. Bu durum kelam s fat için de geçerlidir. Zira bu s fat, bir muhatab n varl n gerekli k lmaktad r. Dolay s yla kelam s fat da fiilî s fatlar alan na ait olacakt r. Bu durumda Allah ezelden beri mütekellimdir fleklinde nitelemek ve O nun kelam n n kadim oldu unu söylemek, Allah n, muhatap olmaks z n çünkü evren henüz yokluktad r- kelamda bulundu u anlam na gelir ki bu da hikmeti ilâhîye ters düfler. Bu anlay fl çerçevesinde mutezile zâtî s fatlar n evrenin varl na gereksim duymayan ilim, kudret, ezelî olma ve hayat s - fatlar ndan ibaret oldu unu düflünmüfltür. Nitekim mutezileye göre Allah, Zât yla Âlim, Zât yla Kâdir, Zât yla Kadîm ve Zât yla Hay olup evreni de bu dört s fattan varetmifltir. Mutezile bu durumda Allah n evrenin yarat l fl n sa layan?kün hitab n n muhatab olmayan bir hitap olarak alg lanmamas için, evrenin yarat l fl öncesinde bu hitaba muhatap olmas n sa layan bir varl k boyutu bulundu unu kabul etmek durumunda kalm fllard r. Bu çerçevede Ebû Zeyd kudret-fiil (ilahî kudret-ilâhî fiil) ay r m n n önemine iflaret etmektedir. Onun ifadelerine göre ilahi kudret mutlakt r, ezeli ve kadim olan Zat- ilahi nin s fatlar ndan biri olmas hasebiyle de kesinlikle s n rs zd r. Bu bir aç dan böyledir. Fakat di er aç dan kudret, sonsuz olan ve gerçekleflmesi yani olanaktan eyleme geçmesi zorunlu ve kesin olmayan fiillere yönelik potansiyeli ifade etmektedir. Dolay s yla da kudret, teorik olarak gerçekleflmesi mümkün olan imkanlar n tamam n kapsamaktad r. lahi kudret mutlak oldu una göre, onun imkan dahilinde olan fiiller haliyle sonsuzdur. Ancak ilahi fiillerin tahakkuk mahalli olan evren, zaman ve mekana ba ml olmas hasebiyle sonludur. Dolay s yla ilahi kudretin sahip oldu u potansiyel ile ilahi fiiller aras nda hiç bir zaman bir örtüflme olmayacakt r. Bu ifadelerinin de gösterdi i üzere Ebû Zeyd e göre, ilahî fiiller bir yönüyle ilahi kudretle irtibatl - d r. Zira tahakkuku kesin olan olmayan bütün ilahi fiiller, ilahi kudretin kapsam nda yer almaktad r. Lakin ilahî fiillerin tahakkuk alan evrendir. Evren de zaman ve mekanla kay tl oldu u için, kudretteki varl itibariyle s n rs z olan ilahi fiiller evrendeki varl itibariyle s - n rl l k arzeder. Kaynak itibariyle mutlak kudretle irtibatl olan ilahi filerrin mümkün evrenle ilintili olmas, onlar tarihe ba ml ve tarihsel k lmaktad r. Dolay s yla kudretteki varl itibariyle ilahi fiiller s - n rs z olmakla birlikte tarihsel mümkün ile (evren) olan iliflkileri aç s ndan tarihe ba ml d rlar. Ebû Zeyd bu ba lamda Gazzâli ye at fta bulunmaktad r. Zira Gazâlî nin Miflkâ- IGMG PERSPEKTIVE 13

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE

Militarizmin iflah olmayan ruhu: Burma PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 162 HAZ RAN / JUNI 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Militarizmin iflah olmayan ruhu:

Detaylı

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE

IGMG Kurban Kampanyas tamamlan yor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 145 OCAK / JANUAR 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG Kurban Kampanyas tamamlan

Detaylı

Aliya y rahmetle an yoruz

Aliya y rahmetle an yoruz YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 167 KASIM / NOVEMBER 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Aliya y rahmetle an yoruz Amerika,

Detaylı

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE

Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 123 MART / MÄRZ 2005 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Almanya da afl r sa endiflesi küçümseniyor

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile...

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de. Selamlar n en güzeli ile... Resmî ay r mc l k... Selamlar n en güzeli ile... 11 Eylül olaylar n n arkas ndan bafllayan tart flmalar istisna edilirse, geçti imiz Ocak ve fiubat ay kadar hiç bir ayda, yo un bir flekilde slâm tart fl

Detaylı

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE

Stratejik aç dan Pakistan neden önemlidir? PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 14 SAYI/NR.: 158 fiubat / FEBRUAR 2008 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Stratejik aç dan Pakistan neden

Detaylı

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Dev dalgalar Güney Asya y vurdu www.igmg.de YIL/JAHRGANG: 11 SAYI/NR.: 121 OCAK / JANUAR 2005 Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Dev dalgalar Güney Asya y vurdu

Detaylı

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m

D YANET filer BAfiKANLI I. Ahlâk m D YANET filer BAfiKANLI I Ahlâk m AHLÂKIM Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafflar - Prof. Dr. Recai Do an Yay n Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yay n Koordinasyon: Dr. Ömer Menekfle Proje: D B. Din E itimi

Detaylı

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de

Millî Görüfl&PERSPEKTIVE BU SAYIDA... IGMG AYLIK YAYIN ORGANI http://www.igmg.de E-Mail: dergi@igmg.de ANT-I SEM T ZM, ISLAMOPHOBIA ve TERÖR Selamlar n en güzeli ile... Bu say m zda, art k oldukça tehlikeli boyutlara ulaflan üç ana konu üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi k saca Yahudi düflmanl olarak

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu

Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu dosya MAKRO EKONOM Doç. Dr. brahim ÖZTÜRK Askeri Vesayet Anayasas Ekonominin En Büyük Kamburu 1924 Anayasas bir kenara b rak lacak olursa, tarihte ilk defa Türk halk kendi özgür iradesiyle, son darbeden

Detaylı

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01

4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 SAYI:01 ve 4 Aylık Hakemli Dergi Haziran 07 Diyanet-Sen Ad na Sahibi: Ahmet YILDIZ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Süleyman BAHADIR Genel Yay n Koordinatörü Recep EKMEKÇ Yay

Detaylı

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak

Selam le. Sizleri dergimizin bu say s yla bafl bafla b rak yoruz. Allah a emanet olunuz. Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Y l: 13 Say : 137 Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü brahim Hakk Toprak Genel Yay n Yönetmeni Ali Kaçar Yaz flma Adresi lkiz Sokak No: 22/B S hhiye - ANKARA Yay n Türü Yerel, Süreli Yönetim Yeri lkiz

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Panel Session Panel Oturumu

Panel Session Panel Oturumu 378 Panel Session - Panel Oturumu Panel Session Panel Oturumu Panel Keynote Speaker Panel Sunufl Bildirisi: Doç.Dr.Adem fiah N, Undersecretary, Ministry of Industry and Commerce of Turkey / Sanayi ve Ticaret

Detaylı

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E S YAS PART LER YASASI TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s yakala...gündem Gündem oku, gündemi yakala... 18 Haziran 2010 Y l: 13 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 69 0 Fiyatı: 0.80 Euro Kiraz festivali 10 yafl nda SÖPA sorununa adil ve kal c çözüm ça r s

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

editörden Bizim bir derdimiz var

editörden Bizim bir derdimiz var Türkiye Bülteni May s-haziran 2009 editörden Bizim bir derdimiz var Muhalefet partileri gündelik k s r çekiflmelerle avunadursun, AK PARTi iktidar Türkiye yi güçlü gelece ine tafl ma mücadelesini kararl

Detaylı

Hedef, yetkili sendika olmakt r

Hedef, yetkili sendika olmakt r E itimciler Birli i Sendikas Haber Bülteni Say : 30 Y l: 5 Eylül 2005 Hedef, yetkili sendika olmakt r Sendikam z n zmir deki Baflkanlar Kurulu toplant - s ndan Yetkili Sendika olma hedefi ç kt. zmir Yenifoça

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı