MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA"

Transkript

1 MALÝGN MELANOMDA 13 YILDA 65 HASTADAKÝ DENEYÝMÝMÝZ: RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Ayþin KARASOY, Semra KARÞIDAÐ, Soner TATLIDEDE, Kemal UÐURLU, Özay ÖZKAYA, Ýsmail KURAN, Lütfü BAÞ, Öznur AKSAKAL Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi I. ve II. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniði, Radyasyon Onkolojisi Kliniði, Ýstanbul ÖZET Malign melanom insidansý tüm dünyada giderek artmaktadýr. Malign melanom en yüksek mortalite oranýna sahip deri kanseridir yýllarý arasýnda tedavi etmiþ olduðumuz malign melanomalý 65 hastayý 2004 ocak ayýnda retrospektif olarak deðerlendirdik. Hastalarýn 36 sý erkek 29 u kadýndý. Ortalama yaþ 51, 6 ydý. (4-82). Yirmi bir hastada baþ-boyun bölgesinde, 21 hastada alt ekstremitede, 9 hastada gövdede, 8 hastada üst ekstremitede, 2 hastada genital bölgede ve 4 hastada da diðer alanlarda malign melanom mevcuttu. Patolojik incelemede 19 nodüler, 12 akral lentiginöz, 10 yüzeyel, 8 lentigo maligna, 7 diðer ve 9 tanýmlanamayan tipte malign melanom saptandý. Clark sýnýflama sistemine göre, 1 hasta 1. seviyede, 4 hasta 2. seviyede, 13 hasta 3.seviyede, 38 hasta 4. seviyede ve 9 hasta 5. seviyede olarak deðerlendirildi. 46 hastaya bölgesel lenf nodu disseksiyonu yapýldý. Bunlarýn 11 u aksiller, 15 i boyun ve 20 sý inguinal disseksiyondu. 18 hastada lenf nodu metastazý saptandý. Birkaç yýldýr kliniðimizde sentinel lenf nodu disseksiyonu uygulamasý yapýlmaktadýr. Tümör rezeksiyonu sonrasýnda oluþan defektlerin 8 i lokal ve uzak fleplerle, 57 sý ise deri grefti veya primer onarým ile rekonstrükte edilmiþtir. Hastalarýn tümü operasyon sonrasý onkolojik takip ve tedavi için Onkoloji Kliniði ne sevk edilmiþtir. Hastalarýn çoðu operasyon sonrasý tedavilerini aksatmaktadýrlar. Plastik Cerrahi ve Onkoloji Kliniklerinin arþivleri deðerlendirilerek operasyon sonrasý sað kalým süresi ve genel durum sorgulandý. 35 hasta ve hasta yakýný ile iletiþim kurulabildi. 17 hastanýn öldüðü, 1 hastanýn terminal dönemde olduðu, 17 hastanýn sorunsuz yaþam sürdürdüðü öðrenildi. Anahtar Kelimeler: Malign melanom, retrospektif analiz SUMMARY Our Experience for 65 Patients with Malignant Melanoma in 13 years: A Retrospective Study Incidence of malignant melanoma (MM) increases by time in all over the world. MM is a skin cancer which has a high mortality rate. We investigated our clinic archive (between years) retrospectively in January 2004 and reviewed 65 recorded patients with MM. Thirty-six of these patients were male and 29 of them were female. Mean age was 51, 6. Localization s of these tumors were head and neck 21, lower extremity 21, trunk 9, upper extremity 8, genital region 2, and the other regions were 4. We found the results of pathologic examination: Tumor types were 19 nodular, 12 acral lentiginous MM, 10 superficial, 8 lentigo maligna, 7 other and 9 unknown. According to Clark level classification, one patient was in Clark level 1, 4 patients were in Clark 2, 13 patients were in Clark 3, 38 patients were in Clark level 4 and 9 patients were in Clark level 5. Regional lymph node dissection was applied in 46 patients. 11 axillary dissections, 15 neck dissections, 20 groin dissections were applied. In eight patients, lymph node metastasis were determined. Technique of sentinel lymph node dissection has been applied since a few years in our clinic. Reconstruction of the defects which was appeared after the tumour resections were made with local or distant flaps in 8 patients, and with primary repair or split thickness skin graft in 57 patients. We sent all of patients to oncology clinic for postoperative chemotherapy and radiotherapy. Most of the patients have neglected their postoperative therapies. To asses postoperative survival time and general status of patients, we investigated archives of plastic surgery and oncology departments. We called 35 patients and relatives of patient. Seventeen patients were not alive. One patient was in terminal period. 17 patients were alive. Key Words: Malignant melanoma, retrospective analysis Bu çalýþma 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Derneði Kongresi nde sözlü bildiri (no:77), 6. Panhelenik (Yunanistan) Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi nde poster (no:56) olarak sunulmuþtur. Geliþ Tarihi : Kabul Tarihi :

2 MALÝGN MELANOM DENEYÝMÝMÝZ GÝRÝÞ Baþlýca Kafkas ýrkýnýn bulunduðu ülkelerde deri melanomu insidansý son birkaç dekattýr belirgin biçimde artmýþtýr 1-4. Deri melanomu insidansý tüm dünyada her yýl % 6 oranýnda artmaya devam etmektedir 5 ve ABD de en yaygýn 6. kanserdir 6. Malign melanom erkekler için sýklýðý en hýzlý artan kanser iken kadýnlarda akciðer kanserinden sonra ikinci sýradadýr yýlýnda doðan her 75 kiþiden birinde hayatlarýnýn herhangi bir döneminde malign melanom geliþeceði ve bunlarýn % 20 sinin taný konulduktan sonraki 5 yýl içerisinde yaygýn hastalýk nedeniyle öleceði öngörülmektedir 7. Malign melanom belirgin bir þekilde Avrupa kökenlilerin hastalýðý olup 8 en belirgin neden güneþ ýþýnlarýna maruz kalýmdýr. Ýlginç bir biçimde kapalý alanlarda çalýþanlar açýk havada çalýþanlardan daha sýklýkla etkilenirler 9. Aralýklý olarak yoðun güneþ ýþýnýna maruz kalým ile melanom arasýnda bir iliþki olduðu düþünülmektedir Çocukluk ve ergenlik döneminde güneþ yanýðý en büyük risk olarak görülmektedir 10. Geniþ spektrumlu güneþ koruyucularýnýn kullanýlýp kullanýlmamasýnýn melanom riskini azalýp azalmadýðý açýk deðildir 13. Çok sayýda pigmentli nevüs varlýðýnýn melanom geliþimi için bir risk faktörü olduðu bilinmektedir. Melanom büyüyen bir halk saðlýðý sorunudur. 14 Melanomlu hastanýn ideal tedavisi multidisiplinerdir. Ancak plastik cerrahlar ve diðer cerrahlar bu hastalarýn tedavisinde merkezi bir görev üstlenirler. Melanom primer olarak cerrahi bir hastalýk olarak kalmakla birlikte daha az radikal eksizyon, daha az elektif lenf nodu diseksiyonu ve daha agresif teþhis yaklaþýmlarý yönünde eðilimler oluþmaktadýr 14. Türkiye de malign melanom insidansý ve hasta takibi açýsýndan yapýlmýþ az sayýda yayýn bulunmaktadýr yýllarý arasýnda 103 malign melanomlu hastanýn retrospektif olarak incelendiði 1992 tarihli Cerrahpaþa Týp Fakültesi nde yapýlmýþ bir tez çalýþmasý 15 ve yýllarý arasýnda 41 i nodüler olmak üzere 87 Malign melanoma vakasýnýn rezeksiyon sýnýrlarýnýn deðerlendirildiði Ege Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalý nda yapýlan çalýþma 16 bu yayýnlar arasýnda yer almaktadýr. Bu çalýþmada kliniðimizde 13 yýl içinde tedavi edilen 65 malign melanomalý hastanýn retrospektif deðerlendirilmesi ile Türkiye deki malign melanoma epidemiyolojisinin ortaya konulmasýna katkýda bulunmak amaçlanmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM yýllarý arasýndaki klinik arþivimizi ve onkoloji kliniði arþivini retrospektif olarak (ocak 2004 te) inceledik ve 65 malign melanomlu hastayý cinsiyet, yaþ, tümör yerleþim alaný, tümör tipi ve derinliði, 154 Þekil 1: Malign melanom yerleþimi Þekil 2: Clark sýnýflamasýna göre seviye deðerleri uygulanan cerrahi ve onkolojik tedavi, sað kalým süresi ve genel durum açýsýndan deðerlendirdik (Tablo 1). BULGULAR Hastalarýn 36 i (% 55.3) erkek, 29 ü (% 44,7) kadýndý. Ortalama yaþ 51,6 ydý. (4-82 yaþ arasý) 24 hastanýn (%36) yaþý arasýndaydý. Tümörlerin yerleþim yerleri Þekil 1 degörülmektedir. Patolojik inceleme sonuçlarýnda 19 nodüler, 12 akral lentiginöz, 10 yüzeyel, 8 lentigo maligna, 7 diðer ve 9 tanýmlanmayan tipte malign melanom saptanmýþtýr. Clark sýnýflamasýna göre deðerlendirme Þekil 2 de yer almaktadýr. Kliniðimizde malign melanom olmasýndan þüphe ettiðimiz lezyonlara baþ-boyun bölgesinde yaklaþýk 1cm, ekstremitelerde ve gövdede ise 2cm sýnýr ile eksizyonel biyopsi uyguladýk. Ýnsizyonel biyopsi uygulamasý 3 olguda yapýlmýþtýr. Kliniðimizde veya baþka merkezlerde eksizyon yapýldýktan sonra patolojik inceleme sonucunda malign melanom tanýsý almýþ lezyonlarý tümör derinliðine göre yeniden eksize ettik. Hastalarýn çoðunda 1-2 cmlik saðlam doku eksizyon sýnýrlarýna dahil edilmiþtir. Rezeksiyon sonrasý oluþan defektlerin rekonstrüksiyonu 8 hastada lokal ve uzak fleplerle, 57 hastada deri grefti, amputasyon ve primer onarým yöntemleri ile yapýlmýþtýr. On biri aksiller, 15 i boyun ve 20 si inguinal diseksiyon olmak üzere 46 hastaya bölgesel lenf nodu diseksiyonu uygulanmýþtýr. Kýrk altý hastanýn 20 sinde profilaktik, 26 sýnda terapödik amaçlý lenfadenektomi yapýlmýþ ve 18 inde lenf nodu metastazý saptanmýþtýr. Kliniðimizde birkaç yýldýr sentinel lenf nodu diseksiyonu tekniði uygulanmaya baþlanmýþtýr. 65 hastanýn 9 unda sentinel

3 Tablo 1: No Yaþ Melanom Tm Clark Lenf KT. Sonuç Postop Cinsiyet yerleþim alaný tipi seviyesi nodu dis. IT saðkalým 1 64, E Sol boyun NMM IV Boyun (-) + yaþýyor 5 yýl 2 70, K Sað yanak SMM V (+) + Ex Po. 5 ay 3 55, E sol preauriküler NMM IV (-) - Ex Po. 3 yýl 4 76, E Sað ayak ALM III Ýnguinal (+) + Ex Po. 1 yýl 5 67, E Vertex NMM V Boyun (+) + Ex Po. 1 yýl 6 64, E sað ayak ALM III Inguinal (-) + Yaþýyor 4 yýl 7 64, E Abdominal SM III sol axiller (-) + Yaþýyor 4 yýl 8 66, E Sað önkol NMM IV Axiller (+) + Ex 1 yýl 9 38, E Sol krus post. NMM IV Ýnguinal (+) + Yaþýyor Postop 3. yýlda boyun LN (+) 10 52, E Sol ayak ALM V Ýnguinal (+) + Ex 1 yýl 11 42, E Sað el D1 NMM IV Axilla (+) + Ex 1 yýl 12 71, K Sað el D3 NMM III Sent. Nod (-) + Yaþýyor 3 yýl 13 52, K Burun dorsumu SMM III - + Yaþýyor 3 yýl 14 46, K Sað axiller SMM III Axilla (-) + Yaþýyor 3 yýl 15 82, K Sað el D2 ALM IV Axilla (+) - Ex 2 yýl 16 38, K Sað ayak ALM III Ýnguinal (-) + Yaþýyor 2 yýl 17 59, E Sol abdomen SMM IV (-) - Yaþýyor 2 yýl 18 55, E Sol temporal NMM IV Boyun (-) + Ex 1 yýl 19 51, E Sol ayak laterali ALM V Ýnguinal (+) - Ex 2 yýl 20 75, K Sol infra orbital LMM III (-) - Yaþýyor 3 yýl 21 71, M Sað infra orbital NMM V Boyun (-) - Ex 2 yýl 22 70, K Sol el ALM IV Axilla (-) + Ex 2 yýl 23 59, K Vulva NMM IV Ýnguinal (+) - Ex 1 yýl 24 61, E Sað NMM V inguinal (-) - Ýxitus 1 yýl 25 78, E Sað topuk ALM V Ýnguinal (-) + Ex 2 yýl 26 48, K Sol aþil üzeri NMM IV Ýnguinal (+) + Ex 1.5 yýl 27 72, E Lumbosakral SMM III Sent. nod (-) - Yaþýyor 2 yýl 28 72, K Sað plantar NMM IV Ýnguinal (+) - Yaþýyor 1 yýl 29 31, K Sað ayak SMM IV Ýnguinal (+) - Yaþýyor 1 yýl 30 41, E Sýrtta NMM IV Post BD (+) - Yaþýyor 6 ay 31 75, E Sol elde NMM IV Axilla (+) - Ex 18 ay 32 71, E Sol ayak D1 NMM IV Ýnguinal (+) - Yaþýyor 14 ay 33 4, K Sað malar SMM IV Boyun D. (+) - Yaþýyor 6 ay 34 43, E Popliteal bölge NMM IV Ýnguinal (+) - Perop ex PO 4. yýlda popliteal nüks 35 71, K Sol malar LMM IV Boyun D (+) - Yaþýyor 3 ay NMM: Nodüler malign melanom SMM: Yüzeyel malign melanom ALM: Akral lentiginöz malign melanom LM: Lentigo maligna KT: Kemoterapi IT: Immunoterapi lenf nodu diseksiyonu yapýlmýþ, 4 ünde lenf nodu metastazý saptanmýþ ve bölgesel lenf nodu diseksiyonu uygulanmýþtýr. Hastalarýn tümü operasyon sonrasý kemoterapi ve radyoterapi için onkoloji kliniðine yönlendirilmiþtir. Hastalarýn çoðu postoperatif tedavilerini ihmal etmektedirler. Operasyon sonrasý sað kalým ve hasta genel durumunu deðerlendirmek amacýyla klinik arþivimiz ve onkoloji kliniði arþivi incelenmiþtir. Otuz beþ hasta ve hasta yakýný ile telefon görüþmesi yapýlarak 17 hastanýn kaybedildiði, 17 hastanýn saðlýklý olduðu, 1 hastanýn ise terminal dönemde olduðu öðrenilmiþtir. Telefonla iletiþim kurduðumuz 35 hastanýn baþlangýçtaki evreleri ve sað kalanlarýn sayýsý ve süresi þu þekildedir; 8 hasta evre 1 dir ve tümü hayattadýr (ortalama 3 yýl), 5 hasta evre 2 dir ve bu hastalarýn 2 si (ortalama 3,5 yýl) hayattadýr, 22 hasta evre 3 dür ve bunlarýn sadece 8 i (ortalama 1 yýl) halen hayattadýr ve bunlardan biri terminal dönemdedir. TARTIÞMA Malign melanomlu hastalarýn tedavisinde amaç lokal hastalýðýn kontrol altýna alýnmasý ve eðer mümkünse uzak organ yayýlýmýný önlenmesidir. Erken taný ve yeterli 155

4 MALÝGN MELANOM DENEYÝMÝMÝZ primer cerrahi giriþim malign melanom tedavisinin temelidir 17. Tavsiye edilen eksizyon sýnýrlarý primer melanom kalýnlýðýna göre belirlenir. Tümör kalýnlýðýnýn milimetre olarak ölçümü ile belirlenen Breslow tümör derinliði, cildin dermal tabakalarýnýn tutulumunun anatomik seviyelere göre deðerlendirildiði Clark sýnýflamasýndan daha güçlü bir malign melanom nüks belirleyici faktördür Genel olarak ince melanomlardan (< 1 mm) 1 cm, orta kalýnlýkta (1-4 mm) 2 cm, kalýn melanomlarda (> 4 mm) 2-3 cm cerrahi sýnýr yeterli kabul edilmektedir Hastalarýmýzda bu cerrahi sýnýr kriterlerine göre eksizyon uygulanmýþtýr. Hastalarýmýzýn bir kýsmý baþka merkezlerde primer eksizyonu yapýldýktan sonra patolojik inceleme sonuçlarý ile kliniðimize reeksizyon yapýlmasý amacýyla yönlendirilmektedir. Hastanemiz patoloji kliniðinde yapýlan tüm incelemelerde Breslow kalýnlýðý ölçülmesine raðmen, bazen baþka merkezlerde yapýlan incelemelerde Clark seviyeleri verilmekte ancak Breslow kalýnlýðý ölçümü yapýlmamaktadýr. Altmýþ beþ hastamýzýn patoloji raporlarýnýn 38 inde Breslow kalýnlýk deðerleri bulunmakta ancak diðer 27 hastada sadece Clark seviyesi deðerleri bulunmaktadýr. Bu nedenle genel deðerlendirmede Breslow deðerlerinin istatistiksel yorumu yapýlamamýþtýr. Reeksizyon uyguladýðýmýz hastalarýmýzýn hiçbirinde erken nüks görülmemiþtir. Ýki hastada postoperatif yaklaþýk birinci yýlda satellit lezyon görülmüþ ve eksizyon uygulanmýþtýr. Elektif lenfodenektomi etkinliðini deðerlendirmek için sayýsýz çalýþma yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalar göstermiþtir ki : 1-) Tüm hastalar elektif lenfadenektomiden fayda görmez 24,25. 2-) 1-2 mm arasýndaki orta kalýnlýkta melanomlu hastalar tümör kalýnlýðýna (ve muhtemel diðer prognostik faktörlere ) göre elektif lenfadenektomiyle sað kalým avantajýna sahip oluyor görünmektedir. 3-) Gizli bölgesel lenf nodu metastazý olan hastalar geç lenfadenektomi yerine erken lenfadenektomiden daha fazla yarar görür görünmektedirler 26,27. Bunlarla birlikte bu çalýþmalar geleneksel olarak uygulanan elektif lenfadenektomiyle iliþkili sað kalým yararýnýn az olduðunu da göstermiþtir. Primer tümör ve hastanýn özelliklerine dayalý olarak hangi hastanýn gerçekten yarar göreceðini saptamak güçtür. Elektif lenfadenektomi yapma kararý hastanýn özellikleri göz önünde bulundurularak her hasta için ayrý ayrý verilmelidir. Hastalarýmýzýn %70,7 inde lenf nodu diseksiyonu yaptýk. Lenf nodu diseksiyonu uyguladýðýmýz 46 hastanun % 39 unda lenf nodu metastazý saptandý. Lenf nodu metastazlý hastalarýn % 61,2 i uzak metastazlar nedeni ile kaybedilmiþtir. Tüm hastalar operasyon sonrasý Onkoloji Kliniði ne yönlendirilmiþtir ancak hastalarýn çoðu onkolojik 156 tedavilerini ihmal etmiþlerdir. Telefonla iletiþim kurduðumuz 35 hastanýn baþlangýçtaki evreleri ve sað kalanlarýn sayýsý ve süresi þu þekildedir; 8 hasta evre 1 dir ve tümü hayattadýr (ortalama 3 yýl), 5 hasta evre 2 dir ve bu hastalarýn 2 si (ortalama 3,5 yýl) hayattadýr, 22 hasta evre 3 dür ve bunlarýn sadece 7 si (ortalama 1 yýl) halen hayattadýr. Malign melanom büyüyen bir halk saðlýðý problemidir 14. Erken taný ve yeterli ilk cerrahi tedavi hastalýkla mücadelede son derece önemlidir cerrahi tedavi bilinçli cerrahlar (özellikle de plastik cerrahlar) tarafýndan yapýlmalýdýr. Tüm doktorlarýn hastalýk konusunda bilgi sahibi olmasý toplumun malign melanom tehlikesi hakkýnda bilgilendirilmesinde en önemli basamaktýr. Doktorlarýmýzýn ve toplumumuzun bilgilendirilmesinde biz plastik cerrahlara önemli görevler düþmektedir. Dr. Ayþin KARASOY Þemsettin Günaltay Cad. Gürsoylu Sok. Ýntaþ Sitesi Z Blok No: 25/12 Erenköy, ÝSTANBUL KAYNAKLAR 1. Wingo PA, Ries LAG, Risenberg HM et al. Cancer incidence and mortality A report card for the US. Cancer 82: , Armstrong BK, Kricker A. Cutaneous melanoma. Cancer 19/20: , Mackie RM, Hole D, Hunter JA et al. Cutaneous malign melanoma in Scotland: incdence, survival, and mortality Br Med J 315: , Elwood JM, Gallgher RP, Body site distribution of cutaneous malign melanoma in relationship to sun exposure. Int J Cancer 78: , Glocker-Reis, L. A., Miller, B. A., Hankey, B. F., et al. (Eds.).SEER Cancer Statistics Review, Bethesda, Md.: National Cancer Institute, National Institutes of Health publication no. 94: (Tables and graphs.) Landis, S. H., Murray, T., Bolden, S., and Wingo, P. A. Cancer statistics, CA Cancer J. Clin. 49:8, Rigel, D. S., Friedman, R. J., and Kopf, A. W. The incidence of malignant melanoma in the United States: Issues as we approach the 21 st century. J. Am. Acad. Dermatol. 34:839, Parkin DM, Muir CS, Whelan Sc et al. Cancer incidence in five continents. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. IARC Scientific Publication No. 120, Lee JA, Strickland D. Malignant Melanoma: social status, indoor and outdoor work. Br J Cancer, 41: , Cooke KE, Skegg DC, Fraser J. Socio-economic status, indoor and outdoor work and malignant melanoma. Int J Cancer 34: 57-62, Autier P, Dore J-F. Influence of sun exposure during childhood and adulthood on melanoma risk. Int J Cancer 77: , 1998.

5 12. Westerdahl J, Olsson H, Ingvar C. At what age do sunburn episodes play a crucial role for the development of malignant melanoma? Eur J Cancer 30A: , International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Ultraviolet Radiation: Vol 55 Lyon, France IARC, Jeffrey D Wagner, Michael S. Gordon, Tsu-Yi Chuang, John J. Coleman III. Current Therapy of Cutaneous Melanoma. Plastic & Reconstructive Surgery 105: , Tanay Suzin, Malign Melanomda Tedavi Prensipleri (Uzmanlýk Tezi) Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalý, Ýstanbul Bilkay U, Erdem Ö, Özek C, Karabulut B, Tokat C, Gürler T, Göker E, Akýn Y, Nodüler Melanomda Dokuz yýllýk Uygulama ve Sonuçlarýmýz. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, Cilt: 8 Sayý: 3 Sayfa: , O Brien CJ,Patrak,McMohan J, Cutaneous melanoma of head and neck. Ed. Evans PHR, Montgomery PQ, Gullane PJ. Principles And Practice Of Head And Neck Oncology, London SEER Cancer Statistics Review, Bethesda, Md.: National Cancer Institute, National Institute of Health Publication No Balch, CM, Murad, T.M, Soong, S.J., Ingalls, A.L, Halpern, N.B.,and Maddox,W.A.W multifactoriel analysis of melanoma: Prognostic histopathological features comparing Clark s and Breslow s staging methods. Ann.Surg.188:732, National Intstitutes of healt Consensus Conferance. Diagnosis and treatment of early melanoma. J.A.M.A. 268:1314, Balch,C.M.,Urist,M.M.,Karakousis,C.P.,et al. Efficacy of 2 cm surgical margins for intermediate thickness melanomas(1to 4mm) Ann.Surg.Oncol. 218:262, Ross,M.O.,and Balch,C.M.,Surgical treatment of Primary Melanoma.In. C.M..Balch,A.N.Houghton,A.J.SOBER, and S.J. Soong(Eds) Cutaneous Melanoma, 3 rd Ed.St. Louis: Quality Medical Publishing,1998.Pp Heaton,K.M.Sussman,J.J.,and Gershenwald,J.E.,et al Surgical margins and prognostic factors in patients with thick (>4mm) primary melanoma. Ann.Surg. Oncol, 5:322, Veronesi,U.,Adamus,J.,Bandiera,D.C.,et al Stage 1 melanoma of the limbs. Ýmmediate versus delayed lymph node dissection. Tumor. 66:373, Sim,F.H..,Taylor,W.F., Pritchard, D.J., and Soule,E.H. Lymphadenectomy in the management of stage 1 malignant melanoma: A prospective randomized study. Mayo Clin.Proc. 61:697, Balch,C.M.soong. S.J. Bartolucci, A.A., et al. Efficacy of an elective regional lymph node dissection of 1 to 4 mm thick melanomas for patients 60 years of age and younger. Ann. Surg. 224:255, Cascinelli,N.,Morabito, A.,Santinomi, M.,Makkie,R.M., and Belli,F. immediate and delayed dissection of regional nodes in patients with melanomas of the trunk: A Randomised trial. WHO melanoma programme. Lancet 351:793,

Malign melanoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi

Malign melanoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 11; 53: 177-11 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 11 Malign melanoma olgularının retrospektif değerlendirilmesi İsmail Şahin (*), Andaç Aykan (*), Doğan Alhan (*), Fatih Zor (*), Serdar

Detaylı

YETMİŞ DOKUZ MALİGN MELANOMA OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

YETMİŞ DOKUZ MALİGN MELANOMA OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ REKONSTRÜKSİYON TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt16 / Sayı 1 YETMİŞ DOKUZ MALİGN MELANOMA OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ *Yalçın Külahcı, **Fatih Zor, **Serdar Öztürk, **Muhitdin

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi

Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (3): 19-23 ARAÞTIRMA Ýleri evre küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde sað kalýmý etkileyen faktörlerin analizi Taha Tahir Bekci, Nuray Bayrak Erdal Saðlýk Bakanlýðý Süreyyapaþa

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD Meme Kanserinde Lenfatik ışınlamanın Sağkalıma Etkisi Varmıdır? Dr. İlknur Bilkay Görken DEÜTFH Radyasyon Onkolojisi AD SUNUM PLANI Meme kanserinde lenfatik tutulum, MKC+RT çalışmaları ve tedavi alanları,

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

Olgu sunumu. Haluk VAYVADA, Fahri MOLA, Adnan MENDERES, Alpaslan TOPCU, Mustafa YILMAZ

Olgu sunumu. Haluk VAYVADA, Fahri MOLA, Adnan MENDERES, Alpaslan TOPCU, Mustafa YILMAZ Olgu sunumu Alt Ekstremitede Epidermoid Karsinom Ve Piyojenik Granülomu Taklit Eden Amelanotik Malign Melanom AMELANOTIC MALIGNANT MELANOMA IN THE LOWER EXTREMITY MIMICKING SQUAMOUS CELL CARCINOMA AND

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

PANKREAS KANSERLERİNDE

PANKREAS KANSERLERİNDE PANKREAS KANSERLERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ GEREKLİDİR 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012 Zafer Koçak Trakya Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım

Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım Erkekte, gebelikte, daha önce meme veya aksiller cerrahi uygulananlarda aksillaya yaklaşım Doç.Dr.Mehmet Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi SLN ilk olarak Cabanas tarafından 1977 de penil kanserler

Detaylı

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu

Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince bildirimi zorunlu 6 Türkiye de Kanser İstatistikleri Kanser, Türkiye'de 1982 yılında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 57. Maddesi gereğince "bildirimi zorunlu hastalıklar listesi"ne alınmış olmasına rağmen ülkemizde

Detaylı

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut

PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut PANKREAS KANSERİNDE NDE ADJUVAN TEDAVİ UYGULANMALI MIDIR? Dr. Hakan Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 220-23 Nisan 2012,

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi 26 OLGU Küçük hücreli dýþý akciðer kanserinde cilt metastazý: Beþ olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet Ahmet Bircan*, þule Kaya*, Önder Öztürk*, Metin Çiriþ**, Necla Songür* Süleyman Demirel

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Yeri ve önemi. Dr. Yavuz KURT

Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Yeri ve önemi. Dr. Yavuz KURT Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Yeri ve önemi Dr. Yavuz KURT Aksiller lenf nodu disseksiyonu (ALND), meme kanserinin cerrahi tedavisinde önemli yer tutar. Yüz yıldan daha uzun süredir yapılagelmiştir.

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI. Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı REKTUM KANSERİNDE ADJUVAN NEOADJUVAN TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Prof Dr Gökhan Demir İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Rektum Kanserinde Cerrahi Total mezorektal eksizyon sonrası T3-4 ve N

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

ERKEN EVRE MEME KANSERİ

ERKEN EVRE MEME KANSERİ ERKEN EVRE MEME KANSERİ CERRAHİ TEDAVİDE YENİLİKLER Dr Savaş Koçak 20. Ulusal Kanser Kongresi 20 Nisan 2013 Dr Savaş Koçak ın ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi ile maddi ilişkisi yoktur ERKEN EVRE MEME KANSERİ

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer

BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs 2014. 1. Oturum: Serviks Kanseri / Session I: Cervical Cancer Multidisipliner Jinekolojik Onkoloji Toplantısı Multidiciplinary Gynecologic Oncology Meeting 3-4 Mayıs, 2014, İstanbul / May 3-4, 2014, Elite World Otel,Taksim/ Istanbul BİLİMSEL PROGRAM I. GÜN 03 Mayıs

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 40 (2) 63-67, 2014 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Burak ERSEN, Mehmet Can ŞAKI, Orhan TUNALI, İsmail

Detaylı

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ

TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİNE YAKLAŞIM RADYOTERAPİ Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Mart 2014 Sunum Planı: Meme Kanserinde Radyoterapinin Yeri Triple Negatif Meme

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Malign melanomda ilk muayene ve erken tanı-teşhisin önemi

Malign melanomda ilk muayene ve erken tanı-teşhisin önemi REVIEW Malign melanomda ilk muayene ve erken tanı-teşhisin önemi The important of the first examination and early detection-diagnosis of Malign melanoma disease E. Z. Barin 1, H. Cinal 1 Received: 16 January

Detaylı

Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklafl mlar m z

Alt dudak kanserlerinde cerrahi tedavi yaklafl mlar m z TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Mart / March 18, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Nisan / April 28, 2009 Online yay n tarihi / Published online: Haziran / June 6, 2009 doi:

Detaylı

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi

Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Akciðer kanseri tanýsý alan olgularýmýzýn Retrospektif deðerlendirilmesi H. Ahmet Bircan, Önder Öztürk, Ünal Þahin, Nurcan Özaydýn, Ahmet Akkaya Göðüs Hastalýklarý AD, Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

Malign Melanomda Cerrahi Tedavi. Dr. Yağmur mur AYDIN İstanbul Plastik, Rekonstrüktif ktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Malign Melanomda Cerrahi Tedavi. Dr. Yağmur mur AYDIN İstanbul Plastik, Rekonstrüktif ktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Malign Melanomda Cerrahi Tedavi Dr. Yağmur mur AYDIN İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Malign Melanom Epidermisin bazal

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA

CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS in LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA YASSI HÜCRELÝ LARENKS KANSERÝNDE KLÝNÝK ve HÝSTOPATOLOJÝK PARAMETRELERÝN SAÐKALIM ve BOYUN METASTAZI ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ CORRELATION of CLINICAL and HISTOPATHOLOGICAL PARAMETERS to SURVIVAL and NECK METASTASIS

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar

Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Týp Araþtýrmalarý Dergisi 3; 1(2): 5-9 ARAÞTIRMA Siirt Verem Savaþ Dispanserinde tüberküloz tanýsýnda hatalý radyolojik yaklaþýmlar Fahrettin Talay 1, Sedat Altýn 2, Levent Karasulu 2 1 Eyüp Verem Savaþ

Detaylı

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın

Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi. Prof. Dr. Şuayib Yalçın Mide Kanserinde Hangi Tedavi Ne Zaman: Adjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Şuayib Yalçın Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim Dalı Antalya, Ulusal Kanser Kongresi 2007 MİDE KANSERİ

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ

RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ LOKAL HASTALIK RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Doç. Dr. Mustafa KAPLAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı-Edirne Uzak metastaz Prostat kanseri ile ilişkili mortalite Literatürde daha çok

Detaylı

6 Pratik Dermatoloji Notları

6 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 6 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Siğil Skuamöz Hücreli Karsinom Bazal Hücreli Karsinom Melanom Lipom Nörofibromatözis 2 Siğil 3 Siğil

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

DİL YASSI HÜCRELİ KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA

DİL YASSI HÜCRELİ KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA ARAŞTIRMA DİL YASSI HÜCRELİ KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA Dr. Erdinç AYGENÇ 1, Dr. Cafer ÖZDEM 1 Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi, 2 KBB Kliniği, Ankara, Türkiye

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi

Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi Koroner Arter Bypass Reoperasyon Adaylarýnda Mortalite ve Morbiditenin EuroSCORE ile Retrospektif Analizi RETROSPECTIVE RISK ANALYSIS OF MORTALITY AND MORBITIDY IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT REOPERATION

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadık ŞENTÜRK Doğum Tarihi: 06 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH. www.turkplastsurg.org GİRİŞ

ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH. www.turkplastsurg.org GİRİŞ ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL RESEARCH TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt 21 / Sayı 1 DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS: GENİŞ EKSİZYON İLE TEDAVİ EDİLEN 14 OLGUNUN ANALİZİ DERMATOFIBROSARCOMA

Detaylı

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 22.03.2014 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya Society

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi deneyimimiz

Meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 651-655 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0493 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Meme kanserlerinde meme koruyucu cerrahi deneyimimiz Our experience

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı