HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM-01 ARALIK 2013 MALATYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM-01 ARALIK 2013 MALATYA"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM-01 ARALIK 2013 MALATYA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : GRUP DESTEK : TAZMİNAT HUKUKU : Süleyman KUL Yargıtay Üyesi : Taner AKKAYA Eşme Hâkimi Raporlama Heyeti: 1-Bircan FIRAT Yargıtay Tetkik Hâkimi 2-Zeynep Sunay KAVAK İstanbul Hâkimi 3-Hasan ALAN Sincan Hâkimi 4-Samet YAZICI Develi Hâkimi TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR 1)Tazminat Davalarında (sigorta hukukundan kaynaklananlar dâhil) yargı yolu, görev ve yetki sorunu; a) Sigorta hukukundan kaynaklanan davalarda yargı yolu, görev ve yetki sorunu; aa- Kasko sigorta sözleşmesine dayalı uyuşmazlıklarda görevli mahkeme: Kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan sigortacı ile sigorta ettiren arasındaki uyuşmazlıklar ticari dava niteliğinde bulunduğundan (6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda kasko sigorta sözleşmesinin düzenlenmiş olması nedeniyle aynı kanunun 4. maddesi gereği) ticaret mahkemesinin görevli olduğu konusunda uygulamada bir sıkıntı olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. ab- Halefiyete dayalı olarak açılan kasko rücu davalarında görevli mahkemenin hangi mahkeme (asliye hukuk mahkemesi mi, asliye ticaret mahkemesi mi) olacağı: Halefin selefin haklarına sahip olması, halefin selefin haklarını kullanması bağlamında sigortalının hangi mahkemede dava açması gerekiyor ise halefiyete dayalı açılan rücuen 1

2 tazminat davalarının da aynı mahkemede (sigortacının, açacağı dava, sigorta poliçesinden doğan bir dava olmadığından asliye hukuk mahkemesinde) açılması gerektiğine dair 1944/9 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının halen geçerliliğini sürdürdüğünü kabul eden ve uygulayan 17. HD sinin görüşünün uygulama birliğini bozduğu katılımcıların çoğunluğu tarafından benimsendi. Çözüm: Konu ile ilgili 1944 tarihli İBK nın 6102 Sayılı Yasa karşısındaki durumunun uygulamada oluşturduğu tereddütlerin giderilmesi amacıyla Yüksek Yargı Organı tarafından uygulamadaki birliği sağlamak amacıyla yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı önerildi. Ancak 6102 sayılı TTK nun yürürlüğe girdiği tarihinden sonra açılan kasko rücu davalarında, davalılar arasında ZMSS var ise ticaret mahkemesinin görevli olacağı, diğer yandan dava dışı sigortalı ile davalının tacir olmaları durumunda ise kasko sigortacısının açacağı dava, tacirler arası haksız eylem niteliğinde olduğundan uyuşmazlığın, ticaret mahkemesinin görev alanına girdiği görüşüne varıldı. İtirazın iptali şeklinde açılan kasko rücu davalarındaki yargı yolu sorunu: İdarenin hizmet kusuru nedeniyle meydana gelen kaza sonucu oluşan hasar bedelinin, kasko sözleşmesi gereğince sigortalıya ödenmesi nedeniyle, zarar sorumlusundan rücuen tahsili amacıyla başlatılan takibe, vaki itirazın iptali istemine ilişkin açılan davalarda adli yargı mı, idari yargı mı görevli olduğu konusunda uygulamada sorunlar yaşandığı; bu hususun Uyuşmazlık Mahkemesine kadar götürüldüğü ve yargılamanın bu nedenle uzadığı, bu hususta Yargıtay ile Uyuşmazlık Mahkemesi uygulamalarının farklı olmasının da sorunu daha da çözümsüz hale getirdiği konusunda uzun tartışmalar yapıldı. ac- İdarenin hizmet kusurundan doğan ve tam yargı davasına konu olabilecek bir alacakla ilgili davanın, idari yargıda açılması gerekirken, adli yargıda itirazın iptali şeklinde açılmasının doğru olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. Çözüm: Karayolları Trafik Kanunu 110. Maddesine hizmet kusuru da dâhil olmak üzere ibaresinin eklenmesi için yasal düzenlemenin yapılması gerektiği, daha acil çözüme ulaşmak için ise Yüksek Yargı organlarından Yargıtay ve Danıştay ın konu ile alakalı müzakereler yaparak ortak bir yol belirlemeleri konusunda görüş birliğine varıldı. ad- ZMSS ye dayalı açılan davalarda görevli mahkemenin hangi mahkeme olacağı: 2

3 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1483/I. Maddesinde ZMSS nin düzenlenmiş olması nedeniyle aynı kanunun 4. maddesi gereği ticaret mahkemesinin görevli olduğu konusunda 17. HD nin uygulamasının isabetli olduğu, bu hususta uygulamada bir sıkıntı olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. b) 6100 sayılı HMK nin 7/1. maddesinde yer alan düzenlemenin; ortak yetkili mahkemenin yetkisini, kesin yetki haline getirilip getirilmediği hususu tartışıldı. HMK nın 7/1 maddesinde öngörülen ortak yetkili yer ifadesinin uygulamada kesin yetki olup olmadığı konusunda tereddütlere neden olduğu, bu nedenle yerel mahkemelerce farklı kararların verildiği. Ancak bu hususun kesin yetki olmadığı, seçimlik yetkilerden birisi olduğuna dair Yargıtay 4. Hukuk ve 17. Hukuk Dairelerinin uygulamalarının devam ettirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Çözüm: Anılan yasa maddesinin açık hükmü karşısında, gerekçe kısmında belirtilen kesin yetki ibaresinin değerlendirmeye alınmayarak aynı kanunun haksız fiil ile ilgili 16. maddedeki düzenlemenin daha özel bir hüküm olması nedeniyle uygulanması gerektiği görüşüne varıldı. c)trafik kazası dışında diğer haksız fiil sonucu oluşan tazminat istemlerinde özellikle hatalı tedavi ve kamu görevlisi aleyhine açılan tazminat davalarında Anayasa nın 129/5 maddesi uyarınca uygulama yapılması gerekliliği, Çözüm: Yüksek Yargı Organınca verilen uygulama niteliğindeki kararların takip edilerek bu konudaki farkındalığın oluşturulması 2) Bankadan çekilen kredi ile satın alınan araç üzerine aynı banka tarafından, rehin (mülkiyeti muhafaza) kaydı konulduktan (bankanın dain ve mürtehin sıfatı tesis edildikten) sonra araç kaza yaptığında sigortalının sorumlulara karşı açtığı tazminat davasında bankanın muvafakatinin alınmasına gerek olup olmadığı tartışıldı. Rehin alacaklısının davaya muvafakat etmemesi veya rehin alacağının ödenmemesi hali dava ön şartı olarak değerlendirilerek, bu halde davanın aktif dava ehliyeti (husumet) yokluğu nedeniyle reddi gerektiğine dair Hukuk Genel Kurulu ve 17. Hukuk Dairesinin istikrarlı uygulanmalarının doğru olduğu ve devam ettirilmesi gerektiği noktasında görüş birliğine varıldı. 3

4 Çözüm: Uygulamada herhangi bir sorunun yaşanmadığı noktasında görüş birliğine varıldı. 3)Aracın valeye, otoparka, oto yıkamaya veya tamirhaneye bırakılması hallerinde meydana gelen kazalarla veya çalınma olaylarıyla ilgili davalarda uygulanması gereken yasal hükümler gözden geçirildi ve tartışıldı. Bu tür davalarda Borçlar Kanunu nun 463. Maddesinde tanımlanan vedia sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerektiği noktasında görüş birliğine varıldı. Aracın belirtilen yerlere ya da kişilere teslim edilmekle, teslim eden sigortalı ile bu kişi ya da yerler arasında BK'nun 463 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olan vedia (saklama) sözleşmesi ilişkisi kurulmuş olup, davalıların sorumluluğu, BK nun 481. maddesi kapsamında ardiyecinin saklama borcunu kötü ifa etmiş olmasından kaynaklandığının kabulü gerektiği benimsendi. Bu hallerde aracın teslim edilmesi edilmiş olmakla zilyetliğin karşı tarafa geçmiş olduğunun kabul edilmesinin gerektiği görüşü benimsendi. Çözüm: Uygulamada herhangi bir sorunun yaşanmadığı noktasında görüş birliğine varıldı. 4)Kaza tespit tutanaklarının geçerliliği hususu tartışıldı: Resmi makamlarca tutulan kaza tespit tutanaklarının aksi sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden bulunduğuna dair hem 17. Hukuk Dairesinin hem de Hukuk Genel Kurulunun uygulamalarının doğru olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğine dair görüş birliğine varıldı. Çözüm: Uygulamada herhangi bir sorunun yaşanmadığı noktasında görüş birliğine varıldı. Kaza tespit tutanağının Sulh Ceza Mahkemesince iptal edilmesi durumunda, tutulan kaza tespit tutanağının aksinin ispat edildiğinin kabulü gerektiğine dair görüş birliğine varıldı. 5)Genel Şartlar: Uygulamada sıklıkla karşılaşılan sigorta hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili olarak yetkili kurum olan Hazine Müsteşarlığı nca hazırlanan Genel Şartların (kasko sigorta genel şartları, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları vs) genel işlem şartları bağlamında değerlendirilemeyeceği konusunda görüş birliğine varıldı. 4

5 Çözüm: Sigorta hukukuna ilişkin bir dosyanın daha çabuk ve sağlıklı çözüme kavuşturulabilmesi için öncelikle ilgili yasa maddesinin, sonra ilgili sigorta sözleşmesinin genel şartları ve taraflar arasındaki sigorta sözleşmenin özel klozlarının dikkate alınması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. 6-Kasko sigortası teminatı kapsamı dışında kalan haller tartışıldı: Alkol nedeniyle rizikonun teminat dışı kalıp kalmadığının tespit edilebilmesi için nöroloji uzmanının da içinde bulunduğu bilirkişi heyetinden kazanın münhasıran alkolün etkisiyle meydana gelip gelmediği konusunda rapor alınması gerektiğine dair 17. Hukuk Dairesinin ve Hukuk Genel Kurulunun uygulamalarının doğru olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğine ilişkin görüş birliğine varıldı. İstiap haddinden fazla yük ve yolcu taşıma nedeniyle rizikonun teminat dışı kalıp kalmadığı hususu tartışıldı; sadece istiap haddinin aşılmış olması, rizikonun teminat dışı olduğu sonucunu doğurmayacağı, sigortalı araçta taşınan yükün istiap haddinden fazla olup olmadığı, istiap haddi aşılmış ise, kazanın salt istiap haddinin aşılmış olması nedeniyle meydana gelip gelmediği, kaza ile istiap haddinin aşılması arasında uygun illiyet bağının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması gerektiğine dair 17. Hukuk Dairesinin uygulamalarının doğru olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğine ilişkin görüş birliğine varıldı. 7-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMSS) ile sigortalı aracın işleteni (sürücüsü) olan desteğin, tam kusurlu olduğu trafik kazası sonucu ölmesi halinde, destekten yoksun kalanların (mirasçı olanların), zorunlu sigortacıdan destek tazminatı isteyip isteyemeyeceği hususları tartışıldı; Destek talep edenler, ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağı; dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemlerinden sorumlu olan işletenin kusurunun, işletenin ve sürücünün desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceği; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları na göre, aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin ve dolayısıyla sürücünün üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketi zararın tamamından sorumlu olacağından, destek talep edenlerden, sigorta 5

6 şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı isteyebileceğine dair HGK nun ve 17. Hukuk Dairesinin uygulamalarının doğru olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğine ilişkin görüş birliğine varıldı. 8) Haksız eylem sonucu hangi tür zararların oluştuğu ve zararın tazmini için kimlerin dava açabileceği, hangi hallerde tazminata karar verilebileceği; A)Destekten yoksun kalma tazminatı; a)bu tür tazminatın ancak ve ancak ölüm halinde istenebileceği, uygulamada zaman zaman % 100 maluliyetin oluştuğu ancak ölümün gerçekleşmediği durumlarda bu tür istemin yapıldığı, ancak Yargıtay yerleşik uygulamalarına göre ve kanunun açık anlatımı nedeniyle istemlerin reddedilmesi gerektiği tartışıldı. Destekten yoksun kalma tazminatının daha geniş bir ifadeyle fiili durumu kapsadığı, fiili durum içerisinde özellikle anne ve baba yönünden miras hukukunu da kapsadığı ancak destek kavramının mirasçılık kavramıyla aynı şey olmadığı, bu nedenle destekle yakın ilişkisini düzenli ve sürekli yardım aldığı noktasında ispatlaması durumunda mirasçılık ilişkisi olsun olmasın herkesin talepte bulunabileceği, Destekten yoksun kalma zararı ve tazminatın hesap biçimi; Uygulamada tazminat hesabının PMF tablosuna göre yapıldığı ve Yargıtay ın da yerleşik içtihatlarına göre bu tablonun esas alındığı, yıllara göre artırım ve indirimin o yıl ki toplam tutar üzerinden % 10 esasına göre yapılması gerektiği ve hâlihazırdaki Yargıtay uygulamalarının bu yönde olduğu, evlenme şansı ihtimalinin ise AYİM in belirlediği tablo üzerinden hesaplandığı, Çözüm: Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasına esas alınan PMF tablosu ile yine zarar kalemlerinin hesabında gözetilen evlenme şansı ihtimalini belirleyen AYİM tablosunun günümüz gerçeklerine uygun şekilde güncellenmesi ya da yeniden Adli Yargı yerinde uygulanabilecek kriterlerin oluşturulması gerektiği konusunda ortak kanaate varıldı. b)tazminat raporunun denetimi: -Desteğin geliri; 6

7 Desteğin hiçbir geliri yoksa ve mesleği belirtilmemiş ise asgari ücretten hesaplama yapılması gerektiği, şayet gelire ilişkin hiçbir belge sunulmamış ancak meslek ileri sürülmüşse yapılan işin niteliği gözetilerek ilgili meslek odalarından da ortalama gelir durumu sorulmak suretiyle hesaplamanın yapılması, yapılan hesabın asgari ücretin altında olamayacağı hususunun da denetim sırasında gözetilmesi, şayet gelire esas belge var ise net gelir net maaş esas alınarak hesaplamanın yapılması, -Yaş: Tazminat isteminde bulunan kişinin yaşı ile desteğin muhtemel yaşı gözetilerek desteğin muhtemel yaşamının sona erdiği tarihe kadar tazminat hesabının yapılması gerektiği, -Sağ kalan eşin evlenme ihtimalinin değerlendirilmesi; -Çocuğun ölümü nedeniyle anne ve baba destek tazminat isteminde bulunduğunda yetiştirme giderlerinin mahsup edilmesi gerekliliği, -Tarafların kusurunu gözeterek indirim yapılması; -Sosyal güvenlik ve sigorta şirketi tarafından varsa yapılan ödemelerin mahsup edilmesi: Şayet zarar gören Bağ-kur Sigortalısı ise yapılan ödemenin Bağ-kur Yasasındaki rûcu edileceğine ilişkin düzenleme gözetilerek mutlaka zarar kaleminden mahsup edilmesi gerekliliği, mahsup edilmemesi halinde mükerrer tahsilata sebep olabileceği, şayet zarar gören Emekli Sandığına bağlı ise bu koldan yapılan ödemelerin hiçbir zaman mahsup edilmemesi gerektiği, şayet zarar gören SSK ya bağlı ise bu durumda ödemenin iş kazası kolundan mı yoksa diğer ödeme şekillerinden mi olduğu sorularak iş kazası kolundan bir ödeme var ise bunun mahsuba tabi olduğu, diğer koldan yapılan ödemenin mahsup edilmemesi gerektiği, ayrıca zarar görenin yakınlarına ödenen DUL ve YETİM aylıkları varsa cenaze yardımlarının mahsup edilmemesi gerektiği, -Varsa olayın oluşuna göre hakkaniyet indirimi yapılması, Çözüm: Konu ile ilgili hesap bilirkişisi seçiminde mutlaka hazine listelerinde yer alan bilirkişilerden olması zorunlu olmayıp mahkemenin denetleyeceği ayrıntıda rapor yazmaya ehil bu hususta eğitimli olduğunu kanıtlamış kişilerden seçilmesi, dosyaya sunulan raporların denetiminde azami çaba sarfedilmesi, bilirkişi raporu aldırılması noktasında uygulamada bilirkişilerin 300 den fazla dosya alamamasının kaliteli bilirkişi bulmada sıkıntıya yol açtığı, 7

8 tanınmayan düzgün rapor yazamayan ancak komisyon listesinde yer alan bilirkişilerin atanmasını zorunlu kıldığı, bu hususun da alınan raporların kalitesini düşürdüğü hususu göz önüne alınarak bilirkişilik müessesesinde verilecek dosya sayısının 300 ile sınırlandırılmasının doğru olmadığı, sayının arttırılması ya da sınırın kaldırılması gerekliliği ile komisyon listesine alınan bilirkişilerin vasıflarının denetimden geçirilmesi gerektiği, B)Maluliyet (Daimi iş göremezlik) zararı; a)öncelikle dava dilekçesindeki anlatıma göre maluliyet zararının istenip istenilmediğinin tespit edilmesi, b)maluliyet oranının mutlaka tespit edilmesi, uygulamada ATK 3. İhtisas Kurulu tarafından verilen raporlara itibar edildiği, c)zarar hesabının PMF tablosuna göre yapılması gerektiği, C)Geçici iş göremezlik; Yaralanmanın derecesine göre belirlenen tıbbi şifa süresi boyunca yaralananın geliri üzerinden hesaplanan zarardır. Çözüm: Maluliyet raporlarının Adli Tıp Kurumundan alınma sürecinin uzun sürmesi bunun da yargılamayı uzatması gözetilerek Adli Tıp Kurumunun teşkilat yasasında konuyu çözecek düzenlemelerin yapılması noktasında görüş birliğine varılmıştır. D)Tedavi gideri ile bu bağlamda yapılan giderler; a)6111 Sayılı Yasa bağlamında trafik kazası nedeniyle oluşan tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanacağına ilişkin yasa maddesi ve buna ilişkin uygulamalar tartışıldı. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi nin 6111 Sayılı Yasa nın yürürlüğünden önce açılan davalarda SGK nın yasal hasım olması nedeniyle davaya dâhil edilmesi yönündeki kararların tartışıldığı, b)sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilebilecek durumlarda dahi haksız fiil faili sürücü ile işletenin ya da bu nedenle sorumlu olacak diğer kişilerin sorumluluğunun ortadan kalkıp kalkmayacağı tartışıldı. 8

9 Çözüm: 6111 Sayılı Yasa nın düzenlenme biçiminden trafik kazasından doğan tedavi giderlerinin karşılanması noktasında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sürücü ve işletenin sorumluluğunun kalkmayacağı, 6111 Sayılı Yasanın sorumlular arasına Sosyal Güvenlik Kurumunun da dahil edildiği hususunda görüş birliğine varılmıştır. c)sosyal Güvenlik Kurumu nca karşılanmayan ancak olaya bağlı zorunlu olarak yapılması gerekli tedavi giderlerinin (ulaşım, refakatçi vs. gideri) olayın haksız fiil faili ile işletenden istenmesine engelleyen bir durumun olmadığı, d)trafik kazası dışında diğer haksız fiil sonucu oluşan tedavi giderlerine ilişkin olarak 6111 Sayılı Yasa nın uygulama alanının olmadığı genel ilkelere göre hareket edilmesi gerektiği, bu bağlamda ulaşım, iğne ve pansuman gibi tedavi giderleri için mutlaka fatura ve belge ile ispat zorunluluğunun olmaması, normal hayat deneyimlerine göre hâkimin BK 42 (TBK 50/2) takdiren karar verebileceği, e)trafik kazasına bağlı olmayan yaralanmalarda sürekli bakıcı giderine hükmedilecekse 506 Sayılı Yasa nın 20/4 maddesi Sosyal Sigortalar İç Tüzüğü ve kişinin aile ortamında bulunacağı gözetilerek takdiren indirim yapılması gerektiği tartışıldı. f)trafik kazalarında hatır taşıması nedeniyle yapılacak indirimin hangi oranda olması gerektiği ve bu indirimden sadece hatır taşıyanın değil kazaya karışan diğer araç sürücüsü ve işletenin de faydalandırılması gerektiği tartışıldı. Çözüm: Uygulamada bir sıkıntının olmadığı, Yüksek Yargı ile İlk Derece Mahkemeleri arasında uygulamada birliğin sağlandığı konusunda görüş birliğine varılmıştır. E)Manevi tazminat; a)cismani zararlardan kaynaklanan manevi tazminat istemi; Anne, baba ve kardeşler yönünden manevi tazminatın gerekliliği ancak amca, hala, dayı, teyze gibi yakınların yaralanan kişiyle olan şahsi ilişkileri ile ilişkilerin niteliği gözetilerek her somut olay ve yaralanmaya göre değerlendirme yapılarak manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığının tartışılması gerektiği sonucuna varıldı. Çözüm: Bu konuda farkındalığın artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 9

10 b)kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminatın saldırıya uğrayan kişi yönünden doğrudan zarar oluştuğu gözetilerek TBK 58 maddesi uyarınca değerlendirme yapılması gerektiği, c)basın yoluyla kişilik haklarına saldırı durumunda basın özgürlüğü ve basın ilkelerinin geniş yorumlanması gerektiği bu anlamda AİHM kararları ve AİHS nin gözetilmesi gerektiği, d)yayın yoluyla yapılan kişilik haklarına saldırı durumlarında özel yasalarda belirtilen durumlar dikkate alınarak gerek sorumluluk gerekse zaman aşımı gibi durumların değerlendirilmesi, e)5651 Sayılı Yasa da belirlenen tedbir istemleri ile Medeni Kanun 24. Maddesinde belirlenen tedbir isteminin internet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle uygulama noktasında sıkıntıların olduğu 5651 Sayılı Yasa daki sürenin kaçırılmış olması durumunda kişinin mağduriyetinin devam edeceği, genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemelerince verilen kararların TİB tarafından infaz edilmemesinin yarattığı olumsuzluklar. Çözüm: AİHM nin bu konudaki uygulamaları da gözetilerek verilecek kararların AİHM standartlarında olması konusunda azami gayretin gösterilmesi gerekliliği konusunda görüş birliğine varılmıştır. 9)Tüm tazminat davalarında uygulama alanı bulunan ıslah, zaman aşımı, faiz ve ceza davalarının beklenip beklenmeyeceği, a)trafik kazasına bağlı zarar istemlerinde davaya bakma görevi Yargıtay 17. Hukuk Dairesi nde bulunduğundan ıslah müessesesine karşı zamanaşımı def inde bulunulabileceği, bunun dışında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi nin görev alanına giren alanlarda ıslah müessesesine karşı zamanaşımı def inde bulunulamayacağı, İlgili Dairelerin uygulamalarının bu şekilde olduğu, bu hususta Daireler arasında içtihat birliğine gidilmesinin gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. b) Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğmuş ise suç için yasada öngörülen ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası ve Kasko Sigortası Sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda uzamış ceza zamanaşımının uygulanıp uygulanmayacağı tartışıldı: KTK nun 109/2 maddesindeki yaralamadan veya ölümden dolayı zarar gören 3.kişilerin 10

11 alacak hakkı yönünden açılacak davalarda, haksız eylem aynı zamanda Ceza Kanunu bakımından suç oluşturmakta ve yasa daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmekte ise uzamış ceza zamanaşımı süresi uygulanabilir ise de kasko sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemi bu madde kapsamında değerlendirilemeyeceğine dair 17. Hukuk Dairesinin uygulamalarının doğru olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğine ilişkin görüş birliğine varıldı. c)tek taraflı trafik kazası nedeniyle ZMMS aleyhine ölenin yakınları tarafından açılan tazminat davasında da eylem suç teşkil ediyorsa ve daha uzun bir süreyi öngörüyorsa ZMMS aleyhine suç için öngörülen zamanaşımının uygulanacağı, d)faiz kural olarak olay tarihinden, şayet davalı taraf sigorta şirketi ise temerrüt tarihinden itibaren, temerrüt yoksa dava tarihinden itibaren işletilir. Taraflar tacirse ticari faiz işletilir. Dava dilekçesinde istenmeyen faiz yargılama sırasında istendiğinde mahkemece faize karar verilir. e)tazminat davasına konu olan eylem nedeniyle aynı zamanda ceza yargılaması devam ediyorsa, ceza yargılamasının kesinleşmesinin beklenip beklenmeyeceği; şayet tazminat davasında eylemin tazminatı gerektirdiği yönünde kati bir kanaat oluşmuşsa ve davalıların kusurlu olduğu konusunda şüphe yoksa ceza yargılaması sonucunu beklemek zaman kaybı olacağından beklenilmesinde hukuki menfaat olmadığı, aksine kusurun tamamının davacı ya da davalıda olduğu yönünde ciddi tereddütler varsa örneğin birden fazla alınan kusur raporlarının kendi içerisinde çelişkili olup kusurun tamamının davacı tarafa ya da davalı tarafa verilmesi durumunda ceza yargılamasını beklemekte yarar olduğu, GENEL DEĞERLENDİRME 1)HMT Toplantılarının devamında fayda olacağı ancak gerek konu belirlemesinin daha özele indirgenmesi ve toplantı süresinin buna göre daha uzun olması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı. 2)Toplantı öncesinde katılımcıların birbirleriyle irtibatı sağlanarak toplantıda konuşulacak ve tartışılacak konular ile ilgili bilgi ve doküman paylaşımının sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı. 11

12 3)Yukarıda ele alınan ve tartışılan konularda gerek durum tespiti ve gerekse çözüm önerileri noktasında oy birliğine varılmıştır. 12

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup Konu : Tüketici davaları Grup Başkanı : Abdullah TURGUT (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Grup

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim - 03 Kasım 2013 / BURSA. : Firdevs ÇETİN (Gaziantep 2. İdare Mah.

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim - 03 Kasım 2013 / BURSA. : Firdevs ÇETİN (Gaziantep 2. İdare Mah. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim - 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 10. Daire : Tam Yargı, DGD, Ecrimisil : Ali KAZAN (Danıştay

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015 YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2013/16649 Karar Numarası: 2015/2819 Karar Tarihi: 16.02.2015 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVACILARIN ÖLENİN SALT MİRASÇISI SIFATIYLA DEĞİL DESTEKTEN YOKSUN

Detaylı

Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma 151

Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma 151 Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun Kalma 151 TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLERİ SÜRÜLEN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TALEPLERİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 15.06.2011 TARİHLİ

Detaylı

TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABI

TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABI TÜM ZORUNLU SİGORTALAR İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GÜVENCE HESABI ÇELİK AHMET ÇELİK I- YASAL DÜZENLEME 14.06.2007 gün 26552 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe konulan 03.06.2007 gün 5684 sayılı

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/19-643 K. 2013/256 T. 20.2.2013 HUKUK GENEL KURULU İFLAS DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME ( İflası İstenen Kişinin Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer Muamele Merkezi Yönünden Karine Teşkil Ederse de

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-11/26 Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri G E N E L G E 2014/ 20 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

İçindekiler. I. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar...

İçindekiler. I. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... İçindekiler I. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 03.01.2011 Tarih ve K-2011/2 Sayılı Karar... 1 05.01.2011

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 . HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 02.06.2014 tarih ve K-2014/ 1751 sayılı Hakem Kararı.... 1 28.06.2014 tarih ve K-2014/ 2098 sayılı Hakem Kararı.... 6 23.06.2014

Detaylı

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI 1- Yasa değişikliğine rağmen, sigorta şirketlerinin sorumlulukları üç yıl daha devam edecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98.maddesi,

Detaylı

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55)

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi 1383 BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 11.08.2010 Tarih ve K-2010/323 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 11.08.2010 Tarih ve K-2010/323 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 11.08.2010 Tarih ve K-2010/323 Sayılı Karar... 1 22.07.2010 Tarih ve K-2010/278 Sayılı Karar... 8 12.07.2010 Tarih ve K-2010/294

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 08.04.2013 tarih ve K-2013/632 Sayılı Hakem Kararı... 1 08.04.2013 tarih ve K-2013/625 Sayılı Hakem Kararı... 6 11.04.2013 tarih

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE DURUŞMA TALEPLİDİR. DAVACI : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 06520 Balgat, Ankara VEKİLİ : DAVALI : T.C. Başbakanlık

Detaylı

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.04.2011 Tarih ve K-2011/268 Sayılı Karar... 1

İçindekiler. I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1. 04.04.2011 Tarih ve K-2011/268 Sayılı Karar... 1 İçindekiler I. Kasko Poliçesinden Doğan Uyuşmazlıklar Hakkındaki Kararlar... 1 04.04.2011 Tarih ve K-2011/268 Sayılı Karar... 1 04.04.2011 Tarih ve K-2011/258 Sayılı Karar... 3 25.04.2011 Tarih ve K-2011/319

Detaylı

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR.

I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR. 1 21.10.2013 tarih ve K-2013/2073 sayılı Hakem Kararı.... 1 27.11.2013 tarih ve K-2013/2488 sayılı Hakem Kararı... 2 23.10.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 1. 30/05/2012 tarih ve K-2012/614 sayılı Hakem Kararı.... 1 2. 11.06.2012 tarih ve K-2012/637 sayılı Hakem Kararı... 7 3. 03.04.2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1

İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 İÇİNDEKİLER I. KASKO POLİÇESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR... 1 24.12.2012 tarih ve K-2012/1441 sayılı Hakem Kararı... 1 10.10.2012 tarih ve K-2012/1137 sayılı Hakem Kararı.... 3 19.11.2012

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 TÜRK BORÇLAR KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 6 1. Bası - Haziran

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI hakemli makaleler Aziz Serkan ARSLAN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDAN DOĞAN RÜCU DAVALARI Aziz Serkan ARSLAN GİRİŞ Ülkemizde, trafik kazaları sonucunda oluşan zararın bir kısmını veya tamamını tazmin

Detaylı

ASKER KİŞİLERİN BEDEN VE RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU 1 Prof. Dr.

ASKER KİŞİLERİN BEDEN VE RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU 1 Prof. Dr. ASKER KİŞİLERİN BEDEN VE RUH BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLALİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU 1 Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ * ÖZET Asayiş ve güvenlik görevi yerine getirirken, bir saldırı sonucu

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013 ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ YIL: 1 SAYI: 2 / MART 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİDİR Sahibi ve

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.100 (ebk m.84) ün Mahsup Kuralına 1253 TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) m.100 (ebk m.84) ÜN MAHSUP KURALINA İLİŞKİN BİR İNCELEME A Research Related to the Rule of Deduction according

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu TRH-2010 Yargı sabit rant formülleri PMF-1931 progressif rant

Sosyal Güvenlik Kurumu TRH-2010 Yargı sabit rant formülleri PMF-1931 progressif rant TAZMİNAT HESAPLARINDA YÖNTEM ARAYIŞLARI VE HESAP UNSURLARININ HUKUKSAL DEĞERLENDİRMESİ I- KONUYA GİRİŞ Bugün ülkemizde tazminat hesapları konusunda bir karmaşa (kaos) yaşanmakta; kurumlar arasında yöntem

Detaylı