TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir KÜLTÜREL MĐRASIN LAZER TARAMA TEKNĐKLERĐ ĐLE DÖKÜMANTASYONU VE 3-BOYUTLU KENT MODELĐ ÜRETĐMĐ: ĐSTANBUL TARĐHĐ YARIMADA VE MOSTAR TARĐHĐ KENT MERKEZĐ ÖRNEK UYGULAMALARI ÖZET Đ. Şimsek, S. Buhur, G. Büyüksalih, I. Baz BIMTAS, Evliya Celebi Mah. Mesrutiyet Cad. No:88 (Eski TUYAP Binasi) Tepebaşı Đstanbul 3-boyutlu sorgulanabilir kent modelleri ile kentlerin geçmişten günümüze süregelen değişimlerini belirleme, sunma ve ileriye yönelik planlama ve koruma çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar, karar verme organlarına fikir vermekte, doğal veya insan tarafından oluşabilecek tahribatlarda kenti eski halinde dönüştürmede kullanılmaktadırlar. Yapılan çalışmaların halkla paylaşılması, projelerin uygulanmasında ve yürütülmesinde çoklu katılım ortamı sağlamaktadır. Kültürel envanterin ve mirasın korunması, onarılması, yeniden oluşturulması, gibi çalışmalarda yapılan 3-boyutlu modeller web servis üzerinden sanal gerçeklik ortamında paylaşılarak halka ulaştırılabilmektedir. Bu çalışmada, eski Đstanbul olarak Tarihi Yarımada ve Bosna Hersek- Mostar tarihi kent sınırları içerisinde dökümantasyon çalışmaları yapılmış ve 3-boyutlu sorgulanabilir kent modeli uygulamaları anlatılmıştır. Oluşturulan modelde bina bazında sorgulamalar yapılarak binaların eski durumu, güncel durumu ve planlanan durumları değerlendirilebilmektedir. Model internet üzerinden web servisleri ile kullanıcıların erişimine sunulmuştur. Bu sayede planlamaya yönelik atılacak her adımda bina bazında sorgulamalar yapılarak binaların eski durumu, güncel durumu ve planlanan durumları değerlendirilebilmektedir. Uretilen modele CBS verisi eklenerek sorgulanabilir 3-boyutlu kent modeli üretilmiştir. Sonraki aşamada internet üzerinden web servisleri ile çoklu kullanıcıların erişimine sunulmuştur. Mostar- Bosna Hersek ve Tarihi Yarımada Đstanbul da koruma, onarma planları görsel olarak yapılabilmektedir. Yapılacak değişimler bilgisayar ortamında modellenerek kültürel yapıya uygunluğu ve önerilen fonksiyonların mevcut durum ile bağlantısı analiz edilebilmektedir. Mostar Kenti ve Tarihi Yarımada'da yapılan bu çalışmalar, 3- boyutlu kent rehberi oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Anahtar Sözcükler: Đstanbul Tarihi Yarımada, Bosna Hersek Mostar tarihi kent alanı, yersel lazer tarayıcılar, röleve çizimleri, 3-boyutlu sorgulanabilir kent modeli, ABSTRACT DOCUMENTATION OF CULTURAL HERITAGE WITH LASER SCANNING & 3D CITY MODELLING: CASES OF ISTANBUL HISTORIC PENINSULA & MOSTAR HISTORIC CITY CORE Nowadays it has been available to design 3D quariable city model with the developing technology. These studies have suggested to the authorities in many respects and have provided the inventory for the reconstruction of the city in the situations of destruction by human or nature. On the other hand, it is gradually getting important to share these studies with community. Being realized how to modify the living conditions and how to supply benefit to the places lived in, people provide the multiple participation in terms of application and managing of the projects. 3D models coming from the studies such as protection, restutation or restoration of the cultural inventory and heritage publish via the internet through to the people. In this study, the documentation and studies of the 3D city modelling within the Historic Peninsula as the old Istanbul and Mostar City in the Bosnia and Herzegovina has been completed. Primarily, the cultural assets in the interested area has been recorded by 3D laser scanning. With help of the building inventories, in every process of planning activities, building based queries are done to evaluate old - new situation and planed situations of buildings. GIS data is attached to created models. and 3D queriable city model is obtained. In following step, the model is published on internet with web services for multi-users. In Mostar - Bosnia and Herzegovina and Historic Peninsula Istanbul, protection and restoration plans are able to be made visually. Planned changes are modeled in computers to control congruity with cultural structure and to analyze proposal functions with relation of recent environment. These studies in Mostar and Historic Peninsula contribute to create 3D city guides. Key Words: Istanbul Historic Peninsula, Bosnia Herzegovina -Mostar historic city area, terrestrial laser scanners, 3D CAD drawings, 3D queryable city model, 1. GĐRĐŞ Hızla küreselleşen dünyada bilgi paylaşımı giderek artmakta, buna paralel olarak oluşan veri yığınları internet teknolojisi sayesinde kullanıcılara sunulabilmektedir. Başlangıçta 2-boyutlu haritalarla başlayan kent rehberi uygulamaları zamanla yerlerini 3-boyutlu kent modelleri şeklindeki ürünlere bırakmaktadır. Google Earth, Virtual Earth, vd. gibi 3-boyutlu platformlar sanal olarak insanların dünya üzerinde dolaşmalarını sağladıklarından büyük ilgi görmektedirler. Ancak kullanıcıların birçok veriye aynı anda aynı ortamda ulaşma isteği sadece görsel yönü bulunan 3- boyutlu kent modellerini yetersiz kılmakta ve bu noktada dijital grafik veri yanında sözel veri desteği de sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) devreye girmektedir.

2 Kültürel Mirasın Lazer Tarama Teknikleri ile Dökümantasyonu ve 3-Boyutlu Kent Modeli Üretimi: Đstanbul Tarihi Yarımada ve Mostar Tarihi Kent Merkezi Örnek Uygulamaları Bu kapsamda, eski Đstanbul olarak adlandırılan surlarla çevrili Fatih ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tarihi Yarımada ve Bosna Hersek Mostar Şehri tarihi kent sınırları içerisinde 3-boyutlu lazer teknolojisiyle dokümantasyon ve kent modelleme uygulamaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 1 ve 2). Çalışmada kullanılan yöntemler ve elde edilen sonuçlar, ayrıntılı biçimde sunulmuş ve tartışılmıştır. Şunu önemle belirtmek gerekir ki, 3-boyutlu veri alım ve görselleme teknikleri, tarihi alanların güncel kaydı ve geleceğe yönelik korunması uygulamalarına temel teşkil etmektedir. Şekil 1: Đstanbul Tarihi Yarımada Şekil 2: Bosna-Hersek Mostar şehri tarihi kent alanı 2. VERĐLERĐN TOPLANMASI Lazer tarama verileri, statik konumda ya da mobil lazer tarama aracı ile toplanmıştır. Đstanbul Tarihi Yarımada da statik ve mobil uygulamalar ile yapılırken, Mostar kentinde sadece statik konumda tarama yapılmıştır. Lazer tarama, Leica HDS4500 ve HDS3000 serisi aletler kullanılarak yapılmıştır. Mobil lazer tarama da ise bir araç üzerine

3 Şimsek, Buhur, Büyüksalih, ve Baz yerleştirilen GPS/IMU sistemi ile koordinatlandırma yapabilen 6 adet dijital fotoğraf kamerasını içeren, Leica HDS4500 lazer tarama cihazıyla donatılı bir sistem sayesinde gerçekleşmiştir (Şekil 3). Şekil 3: Mobil lazer tarama sistemi Tarihi Yarımada ve Mostar şehri kent sınırları içerisinde bulunan binalara ilişkin kullanım şekli, kat adetleri vs. gibi birçok veri sözel olarak toplanmıştır. Bunun yanında analiz çalışmaları için birçok bölgesel veride elde edilmiştir. Bu veriler, CBS verisi şeklinde düzenlenmiş ve böylece binaların ve bölgenin mevcut durumu kayıt altına alınmıştır. Farklı CAD yazılımlarında bulunan daha önceden sayısal hale getirilmiş birçok veri CBS formatına dönüştürülmüştür. Grafik veriler ve sözel veriler eşlenerek akıllandırılmıştır. Araziden gelen ham lazer verileri 3 boyutlu CAD çizimlerine dönüştürülmeden önce ön-proses aşamalarından geçmektedir. Ham lazer verisi öncelikli olarak arazideki kontrol noktaları kullanılarak hassas bir şekilde koordinatlandırılmaktadır. Bir sonraki aşamada lazer nokta bulutu verileri yazılımlarda rahat çalışılacak boyuta getirmek için parçalara ayrılmaktadır. Ayrıca bu aşamada lazer nokta bulutu verileri üzerinde araziden gelen hem çizimi zorlaştıran hem de dosya büyüklüğüne neden olan gerekli olmayan detaylar temizlenmektedir BOYUTLU CAD ÇĐZĐMLERĐNĐN OLUŞTURULMASI Lazer tarayıcılarla elde edilen lazer nokta bulutu verisi üzerinden Mencisoftware firmasının Z-map yazılımı kullanılarak 3-boyutlu bina siluetleri oluşturulmuştur. Bu çizimler, stereo hava fotoğraflarından çizilen bina çatılarıyla birleştirilmiş ve binalara ait CAD verisi elde edilmiştir (Şekil 4). Bu CAD verileri, daha sonra Studio Max yazılımı kullanılarak katı model haline dönüştürülmüş ve görsellemesi yapılmıştır. Elde edilen 3-boyutlu modellerin yüksek çözünürlüklü görüntülerle dokulandırılması gerçekleştirilmiştir (Şekil 5). Bu şekilde, Tarihi Yarımada ve Mostar çalışma alanlarında çok sayıda landmark kayıt altına alınmıştır. Şekil 4: 3-boyutlu CAD çizimi tamamlanmış bina silueti

4 Kültürel Mirasın Lazer Tarama Teknikleri ile Dökümantasyonu ve 3-Boyutlu Kent Modeli Üretimi: Đstanbul Tarihi Yarımada ve Mostar Tarihi Kent Merkezi Örnek Uygulamaları 4. 3-BOYUTLU KENT MODELĐ ÜRETĐMĐ Şekil 5: Dokulandırılması yapılmış bina örneği 3-boyutlu kent modeli, farklı detay seviyelerinde oluşturulabilmektedir. Birinci detay seviyesinde (LOD1), hâlihazır haritalardan temin edilen bina vektörleri ve kat adetleri kullanılarak bina katı modelleri üretilmektedir. Đkinci detay seviyesinde (LOD2) stereo hava fotoğrafları kullanılarak üretilmiş çatı modelleri LOD1 e eklenmektedir. Üçüncü detay seviyesi (LOD3), ise binalara ve yüzeylere ait dokuların giydirildiği aşamadır (Tablo 1). Tarihi Yarımada ve Mostar kenti örneğinde LOD3 seviyesinde kent modelleri Autodesk Landxplorer yazılımı ile oluşturulmuştur. Şekil 6 da Mostar tarihi kent alanının 3-boyutlu dijital kent modelinden bir bölümü yansıtılmaktadır. Tablo 1: Kent modeli detay seviyeleri 3-Boyutlu Kent Modeli Detay Seviyeleri (LOD-Level Of Detail) Detay Seviyeleri Detay Seviyesi 1 (LOD1) Detay Seviyesi 2 (LOD2) Detay Seviyesi 1 (LOD3) Bulunan Detaylar Katı bina modelleri LOD1 + çatı detayları LOD2 + bina dokuları Şekil 6: Mostar şehri 3-boyutlu kent modelinden bir görünüş

5 Şimsek, Buhur, Büyüksalih, ve Baz 5. CBS ANALĐZLERĐ VE WEB ORTAMINDA YAYINLAMA Mostar şehri tarihi kenti alanı ve Đstanbul Tarihi Yarımada uygulamalarının geliştirilmesi için farklı formattaki birçok veri biraraya getirilmiştir. Koordinatsız veriler öncelikle koordinatlandırılmış, kullanılan verilerin tamamı aynı koordinat sistemine getirilerek birbirleriyle uyumu sağlanmıştır. Ayrıca CAD verileri de CBS veri formatına dönüştürülmüş ve her bina detayına ait ne gibi koruma ve planlama önerisi getirildiği de ortaya konmuştur. CBS verileriyle birleştirilen bina verileri kullanılarak mevcut durum ve planlama çalışmalarına yönelik; mülkiyet, bina kullanım, bina durumları, bina tipleri, bina yükseklikleri, tarihi binaların sınıflandırılması, mimari ve çevresel etkinlikler, trafik ve park alanlarının planlanması ve benzeri analizler yapılmıştır. Şekil 7 de bina mevcut durum analizi Şekil 8 de ise trafik ve park alanları planlamasına yönelik yapılan analiz gösterilmiştir. Şekil 7: Bina mevcut durum analizi örneği Şekil 8: Trafik ve park alanları planlaması analizi Bu CBS verilerinin web ortamında yayınlanması ve sorgulanması yapılmış, Şekil 9 da bir örnek uygulama ile gösterilmiştir. Şekil 9: Web tabanlı CBS uygulaması

6 Kültürel Mirasın Lazer Tarama Teknikleri ile Dökümantasyonu ve 3-Boyutlu Kent Modeli Üretimi: Đstanbul Tarihi Yarımada ve Mostar Tarihi Kent Merkezi Örnek Uygulamaları 6. SONUÇLAR Sanal gerçeklik ortamı sağlayan 3-b kent modelleri giderek daha fazla talep görmektedir. Bu modeller CBS verisiyle desteklenmekte, böylece kullanıcıya objenin özelliklerinin yanı sıra görseli de sunulabilmektedir. Bu tür bir uygulama, özellikle tarihi alanların kayıt alınması, geleceğe yönelik korunmasına önemli destek sağlamaktadır. Özellikle tarihi alanlara ait veritabanı özelliğini teşkil etmekte, çalışma alanıyla ilgili yeni verilerde bu ortama aşama aşama eklenebilmektedir. 3 Boyutlu uygulamalar, özellikle, plancılara ve diğer karar vericilere doğru karar vermede önemli altlık oluşturmaktadır.

YERSEL LAZER TARAMA YÖNTEMİNİN MİMARİ BELGELEMEDE KULLANILMASI

YERSEL LAZER TARAMA YÖNTEMİNİN MİMARİ BELGELEMEDE KULLANILMASI YERSEL LAZER TARAMA YÖNTEMİNİN MİMARİ BELGELEMEDE KULLANILMASI Semih SAFKAN 1, Hakan HAMARAT, Zaide DURAN 2, Umut AYDAR 3, Mehmet Furkan ÇELİK 4 1 İTÜ, İnşaat Fak. Geomatik Müh. Böl. Ayazağa Kampüsü 34469

Detaylı

APJES I-II (2013) 28-33

APJES I-II (2013) 28-33 APJES I-II (2013) 28-33 Kent Bilgi Sistemleri Çerçevesinde Binaların Fotorealistik Modellenmesi ve GoogleEarth ile Bütünleştirilmesi Photo Realistic Modeling of the Buildings and Integration with Google

Detaylı

CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı

CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı CBS Tabanlı Eski Çarşı Turist Bilgi Sisteminin Tasarımı Merve Polat, Umur Kuriş, İsmail Rakıp Karaş ÖZET Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mmervepolat@hotmail.com,

Detaylı

Tarihi Yapılar İçin Jeodezik Tabanlı Yapı Bilgi Modeli Tasarımı ve Uygulaması

Tarihi Yapılar İçin Jeodezik Tabanlı Yapı Bilgi Modeli Tasarımı ve Uygulaması Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (17-23) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (17-23) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ Tolga Bakırman, M. Ümit Gümüşay YTÜ, Yıldız Teknik

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI Seda Döner 1, Reha Metin

Detaylı

COĞRAFYAYI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TANIMLAMAK Defınıng The Geography By Geographical Informatıon Systems

COĞRAFYAYI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TANIMLAMAK Defınıng The Geography By Geographical Informatıon Systems Defınıng The Geography By Geographical Informatıon Systems COĞRAFYAYI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TANIMLAMAK Defınıng The Geography By Geographical Informatıon Systems Yrd. Doç.Dr. Mehmet DEĞERLİYURT

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİK (OBLIQUE) GÖRÜNTÜ ALIMI, 3 BOYUTLU KENT MODELİ VE 3 BOYUTLU KENT REHBERİ PROJESİ ÖZET Tuncer ÖZERBİL 1, Ergün GÖKTEN 2, Mustafa ÖNDER 3, Osman SELÇUK 4, Nilhan ÇİFTÇİ SARILAR

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI Ali Erdi 1, Fatih Sarı 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu 42250 Konya, fatihsari@selcuk.edu.tr, alierdi@selcuk.edu.tr

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇORUM BELEDİYESİ LİDARLI PANAROMA 360 ÇALIŞMASI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇORUM BELEDİYESİ LİDARLI PANAROMA 360 ÇALIŞMASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇORUM BELEDİYESİ LİDARLI PANAROMA 360 ÇALIŞMASI M. N. BURHAN Çorum Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Çorum, nuriburhan@gmail.com Özet Coğrafi bilgi sistemi ilk zamanlarda

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 146-150, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemleri ve 3D modelleme Vüsal RÜSTEMOV Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi,

Detaylı

Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları

Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (38-52) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (38-52) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Mart - 1 Nisan 005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ E. Duran1, D.Z.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ EGE UNIVERSITY CAMPUS INFORMATION SYSTEM M.Kirami Ölgen, M. Murat İnceoğlu Muhammed Cinsdikici, Fikret İkiz Ege Üniversitesi Bornova, İzmir kolgen@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET

PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS BİLDİRİ KİTABI ÖZET BİLDİRİ KİTABI PROCEEDING BOOK AKILLI ŞEHİRLERDE CBS İLE ALTYAPI YÖNETİMİ SMART CITIES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WITH GIS Mustafa Yalçınkaya 1, Gönül Yıldız 2,Ahmet Fatih Hameş 3 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve 3 Boyutlu Kent Rehberi Projesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik (Oblique) Görüntü Alımı, 3Boyutlu Kent Modeli ve

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (37-54) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 1, 2014 (37-54) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

ARZ ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMI

ARZ ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara ÖZET ARZ ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMI M.O. Korkmaz 1,

Detaylı

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI

DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI Mustafa Yalçınkaya 1, Ahmet Fatih Hameş 2 1 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,Kavacık,İSTANBUL, myalcinkaya@igdas.com.tr 2 İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri Müdürlüğü,İGABİS

Detaylı

Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması* The Beytepe Campus Map: A Mashup Application

Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması* The Beytepe Campus Map: A Mashup Application Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması* The Beytepe Campus Map: A Mashup Application Müge AKBULUT** ve Begüm ÇARE*** Öz Birçok üniversite etkileşimli ve web tabanlı kampus haritaları geliştirmiştir.

Detaylı

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ A.Gökhan YILMAZ, M. Erol KESKİN Süleyman Demirel Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta ÖZET Coğrafi Bilgi Sisteminin uygulama alanlarından Kent Bilgi Sisteminin bileşenlerinden

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Kemal ŞAHİNSOY Geomatik

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER USING THE TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEMS FOR ENGINEERING APPLICATIONS

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER USING THE TERRESTRIAL LASER SCANNER SYSTEMS FOR ENGINEERING APPLICATIONS MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA KULLANILAN YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLER K.Gümüş 1, H. Erkaya 2 1 YTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, kgumus@yildiz.edu.tr 2 YTÜ,

Detaylı